Haagse Beek organisatieadvies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Haagse Beek organisatieadvies"

Transcriptie

1 Haagse Beek organisatieadvies Bezoekdatum : 5 juni 2012 Rapportdatum : 27 juni 2012 Utrecht, juni 2012

2 2/12

3 Inhoud Inleiding 5 1. Werkwijze 5 2. Advies erkenning 6 3. Rapportage van bevindingen 7 Organisatie 7 Aanbod 8 Opleiders 10 Bijlage 1: Bezoekprogramma 11 Bijlage 2: Overzichtslijst van bestudeerd en ter inzage gelegd materiaal _Auditrapport_HaagseBeek 3/12

4 4/12

5 Inleiding Dit rapport is een weergave van de bevindingen van het auditteam van het GBIO. Het beschrijft de werkwijze en het resultaat van de beoordeling op basis waarvan een advies voor certificering is geformuleerd. Het onderzoek is begonnen in mei Als onderdeel van het onderzoek heeft het auditteam op 5 juni 2012 de procedures ter plaatse beoordeeld. Het auditteam bestaat uit: - Liedeke Boekhorst (auditor GBIO); - Inge de Jong (senior auditor NQA) In het volgende hoofdstuk wordt allereerst de gevolgde werkwijze beschreven. Hierin worden de drie gevolgde fasen in het beoordelingsproces toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt het resultaat van de beoordeling beschreven. Het gaat hier om oordelen in de gradatie voldoende/onvoldoende. Ook wordt hier het advies voor certificering geformuleerd. In hoofdstuk 3 wordt op het niveau van het toetsingskader een rapportage van bevindingen gegeven. Aan het einde van het rapport zijn relevante bijlagen opgenomen. 1. Werkwijze De beoordeling bestaat uit drie fasen: de voorbereidingsfase, het bezoek door het auditteam en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Allereerst heeft een auditor het toegezonden materiaal gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid en daarmee op bruikbaarheid voor het bezoek. Vervolgens bereidde het auditteam zich in de periode mei 2012 inhoudelijk voor op het bezoek. De auditoren bestudeerden het toegezonden materiaal en formuleerde vraagpunten. Op basis van deze voorlopige oordelen zijn kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken geformuleerd. Het bezoek door het auditteam GBIO heeft een bezoekprogramma vastgesteld dat is aangepast aan de specifieke situatie van Haagse Beek (bijlage 2). Er vonden gesprekken plaats met verantwoordelijken voor ontwikkeling, organisatie en uitvoering van trainingen. Dit betreft trainers en het verantwoordelijke managementteam voor het bureau. Voorafgaand aan en tijdens het bezoek heeft het auditteam ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd, zoals cursusmateriaal. Aan het einde van het bezoek is door het auditteam een voorlopige mondelinge terugrapportage en oordeel gegeven. De fase van rapporteren In dit rapport is een advies voor erkenning vastgelegd op basis van de bevindingen van het auditteam. Het opleidingsbureau heeft in juni 2012 een concept van het rapport voor een controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Op 27 juni 2012 is het rapport na enkele kleine wijzigingen vastgesteld _Auditrapport_HaagseBeek 5/12

6 2. Advies erkenning Naar aanleiding van het onderzoek komt het auditteam tot de volgende conclusie: Toetsingskader Oordeel 1. Organisatie 1.1 Kwaliteitszorg Voldoende 1.2 Effectmeting Voldoende 1.3 Bedrijfsvoering Voldoende 2. Aanbod 2.1 Inhoud: thematisch relevant Voldoende 2.2 Vorm: diversiteit in producten of specialistie Voldoende 3. Opleiders 3.1 Kwalificaties: gecertificeerde opleiders Voldoende Totaaloordeel Voldoende Het auditteam komt op grond van de bevindingen tot het advies Haagse Beek Organisatieadvies een certificaat toe te kennen met een geldigheidsduur van drie jaar. Hiermee voldoet Haagse Beek Organisatieadvies aan de in de samenwerkingsovereenkomst gestelde voorwaarde van certificering. De onderbouwing van de oordelen wordt gegeven in hoofdstuk 3 Rapportage van bevindingen. 6/12

7 3. Rapportage van bevindingen Eisen I Organisatie I.1 Kwaliteitszorg I.1. Het opleidingsbureau heeft een operationeel kwaliteitszorgsysteem dat ten minste bestaat uit een gegevensbestand waarin per klant het volgende vastgelegd is: contactgegevens, productgegevens, ondersteuningsvragen of leerwensen, effectmetingen, evaluatieverslagen, vervolgplannen, klachten. Verder beschikt het opleidingsbureau over een systematische werkwijze voor het omgaan met klachten die ook bij de klanten bekend is. Hieraan wordt het opleidingsbureau geacht te voldoen indien het beschikt over een kwaliteitszorgsysteem dat gecertificeerd is door een geaccrediteerd instituut, volgens een algemene norm (bv. ISO 9001, INK, EFQM). Haagse Beek beschikt over een certificaat volgens ISO 9001:2008, geldig van 28 januari 2011 tot 28 januari 2014, afgegeven door TÜV Rheinland Nederland BV, een geaccrediteerd instituut. Het auditteam heeft ook de rapportage van de eerste jaarlijkse audit ingezien (uitgevoerd 14 december 2011). Oordeel: voldoende I.2 Effectmeting I.2.a Het opleidingsbureau meet het effect van zijn opleidingen door systematisch op verschillende momenten per training of traject de klant te vragen naar zijn mening over de scholing en de ervaren effecten. Haagse Beek kent verschillende evaluatievormen. OR-trainingen worden geëvalueerd met vragenlijsten; direct na de cursus (papier) en twee maanden later (digitaal). De vragenlijsten bevatten vragen over onder meer de professionaliteit en effectiviteit van de trainer, de realisatie van doelen, interactie en bijsturing en praktijkgerichtheid. Dit blijkt uit de beschrijving van de procedure over evaluaties en uit de inzage in het digitale bedrijfssysteem HUSS. De werkwijze is bevestigd in de gesprekken met directie en trainer. I.2.b Uit betrouwbare metingen blijkt dat minimaal 80% van de medezeggenschapscursisten tevreden is over kwaliteit en effect van de opleiding(en). Aanbieder toont aan een actieve verbetercyclus te gebruiken. De respons op de vragenlijsten wordt door de office manager digitaal verwerkt. Zij speelt ook een rol in de signalering van afwijkingen: bij scores van 6 of lager en bij _Auditrapport_HaagseBeek 7/12

8 anderszins opvallende antwoorden, inclusief opmerkingen van de trainer, neemt zij contact op met de trainer en de directeur. Zij bepalen verder de te nemen acties wat betreft klantcontact en (herstel)maatregelen. Dit blijkt uit de gesprekken met de office manager en de directie. Uit de rapportage van de trainingsevaluaties 2012 blijkt dat 92% van de deelnemers tevreden is over kwaliteit en effect van de training. Haagse Beek heeft een gerichte vraag hierover toegevoegd aan de vragenlijst, op basis van de aanbevelingen uit de GBIO-audit in maart In de gesprekken met directie en trainer is de actieve verbetercyclus geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld (OR-training). De verbetermaatregelen naar aanleiding van deze training zijn nog niet geïmplementeerd. Het auditteam acht desondanks het gebruik van een verbetercyclus voldoende aannemelijk, gezien de documentatie van stappen die het vervolg van de cyclus plannen (concrete ideeën bij betrokkenen, intervisieplanning, documentatie van eerdere maatregelen en verbeteringen). Verder blijkt de verbetercyclus uit de verwerking van bevindingen uit de jaarlijkse ISO-audit. Oordeel: voldoende I.3 Bedrijfsvoering I.3.a Het opleidingsbureau beschikt over een eigen financiële administratie, waarin duidelijk is aangegeven hoe de GBIO-bijdrage verwerkt wordt of verwerkt gaat worden. De office manager heeft het auditteam inzage gegeven in het systeem HUSS, waarin Haagse Beek de project- en klantadminstratie voert en de financiële administratie. Hieruit blijkt dat Haagse Beek duidelijk aangeeft hoe de GBIO-bijdrage verwerkt wordt. In de bestudeerde facturen staat de GBIO-bijdrage over het algemeen niet apart genoemd (wel correct verwerkt). In de tekst van de offertes is de berekening van de verwachte GBIO-bijdrage voor de training uitgewerkt. I.3.b Het opleidingsbureau kan een jaarrekening overleggen die door een administratiekantoor is opgesteld en/of die door een accountant is goedgekeurd. Het auditteam heeft de jaarrekening 2011 ingezien, opgesteld door Orange Tax Services in Amsterdam. Oordeel: voldoende II II.1 II.1.a Aanbod Inhoud: thematisch relevant Het opleidingsbureau biedt ondersteuning bij het verwerven van vaardigheden die voor het functioneren van de OR relevant zijn (denk aan vergaderen, 8/12

9 onderhandelen, argumenteren, netwerken, etc.). Haagse Beek biedt ondersteuning bij het verwerven van vaardigheden die voor de OR relevant zijn, zoals gespreksvoering en SWOT-analyse (bijvoorbeeld voor de DOR van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, maart 2012 en de OR van de Rechtbank Amsterdam, diverse trainingen in 2011 en 2012). II.1.b Het opleidingsbureau biedt ondersteuning bij het verwerven van kennis en inzicht op aandachtsgebieden die binnen het wettelijk kader van de OR van belang zijn (denk aan kennis van diverse wetten en de thema s die in artikel 25 en 27 van de WOR worden genoemd). Haagse Beek biedt ondersteuning bij het verwerven van voor de OR relevante kennis, zoals de WOR en kennis over reorganisatie en cultuurverandering (bijvoorbeeld de OR van Spit-It, maart 2012 en de DOR van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, maart 2012). II.1.c Actuele ontwikkelingen in de medezeggenschap zijn ingebracht in scholingsprogramma s. Uit de bestudeerde dossiers en uit de gesprekken blijkt dat Haagse Beek actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor de medezeggenschap opneemt in ORtrainingen. Voorbeelden hiervan zijn de herziening van de gerechtelijke kaart en ICT-trajecten. Oordeel: voldoende II.2 II.2.a Vorm: diversiteit in producten of specialisatie Het aanbod is geformuleerd op basis van een intake(gesprek). Het aanbod moet aansluiten bij de doelgroep, zowel didactisch als inhoudelijk. Bij de GBIO visitatie in maart 2011 bleek Haagse Beek aan deze eis te voldoen. Sindsdien zijn er geen wijzigingen doorgevoerd in de procedure of de uitvoeringspraktijk wat betreft intakes. Dit blijkt uit het beschrijvend document en uit de gesprekken met directie en trainer. Uit het gesprek met de trainer blijkt verder dat de trainer een intake voorbereidt en dat hij al tijdens de intake afstemming zoekt met de klant. Afstemming op didactisch niveau vindt plaats op basis van (kenmerken van) de deelnemers en de leerdoelen. II.2.b Voor het opleidingsbureau werken meerdere deskundigen die met elkaar een professioneel netwerk vormen, waardoor elke OR-gerelateerde leervraag adequaat beantwoordt wordt _Auditrapport_HaagseBeek 9/12

10 Ook op dit gebied heeft Haagse Beek in het afgelopen jaar geen veranderingen doorgevoerd. Wanneer de leervragen daar aanleiding toe geven huurt Haagse Beek experts in via onder meer de coöperatie waar Haagse Beek lid van is. Oordeel: voldoende III III.1 III.1.a Opleiders Kwalificaties: gecertificeerde opleiders Minstens twee derde van de opleiders die namens het opleidingsbureau medezeggenschapsorganen ondersteunen heeft een daarvoor passende kwalificatie. Tijdens de GBIO-audit in maart 2011 bleek Haagse Beek aan deze eis te voldoen. Inmiddels is één van de toenmalige trainers niet meer in dienst en is een nieuwe trainer in dienst gekomen. Uit haar CV blijkt dat zij aan de gestelde eisen voldoet. Uit het beschrijvend document en de gesprekken met directie en trainer blijkt dat intervisie de voornaamste vorm van deskundigheidsbevordering is binnen Haagse Beek. Het auditteam heeft kennis genomen van de planning en werkwijze en acht deze voldoende voor het doel van deskundigheidsbevordering. Een andere vorm die in de gesprekken genoemd is betreft het vernemen van kennis via vakbladen waarop Haagse Beek geabonneerd is. III.1.b Alle niet gekwalificeerde opleiders die namens het opleidingsbureau medezeggenschapsorganen ondersteunen doen dit onder de supervisie van iemand die een passende kwalificatie als opleider heeft. n.v.t. Oordeel: voldoende 10/12

11 Bijlage 1: Bezoekprogramma Programma visitatie Haagse Beek, 5 juni :45-11:30 Ontvangst Inzage + toelichting HUSS Zelfstandig bestuderen dossiers 11:30-12:00 Gesprek directie 12:00-12:15 Pauze 12:15-12:45 Gesprek met trainer 12:45-13:15 Intern overleg auditteam 13:15-13:45 Terugkoppeling voorlopige bevindingen aan directie (trainers mogen aanschuiven) Praktische informatie Er komen twee auditoren: Liedeke Boekhorst, beleidsmedewerker GBIO Inge de Jong, senior auditor/adviseur NQA. We verzoeken u om het volgende voor de visitatie beschikbaar te stellen en/of klaar te leggen: - Iemand die aanvullende informatie kan verzorgen en die een toelichting kan geven op HUBI. - Volledige dossiers, inclusief offertes, intakeverslag, programma, cursusmateriaal, notities, eventuele verslagen, evaluaties en facturen van de volgende twee trainingen: o o 31 januari 2012 aan de OR van de Rechtbank Amsterdam 14 mei 2012 aan de OR van de PI Ter Apel - Een aparte ruimte waar de documenten klaarliggen en waar de gesprekken gevoerd kunnen worden. - Koffie/thee voor de auditoren _Auditrapport_HaagseBeek 11/12

12 Bijlage 2: Overzichtslijst van bestudeerd en ter inzage gelegd materiaal Vooraf bestudeerd: Rapport-SMC definitief Beschrijvend document consultatie 5 juni def Bijlage 1- Toetsingskader def Bijlage 2 - Auditrapport Controle onderzoek ISO Bijlage 3 - Kwaliteitssysteem Haagse Beek def Bijlage 3a - Beschrijving werkprocessen def Bijlage 3b - Evaluatie deelnemers trainingen def Bijlage 3c - Procedure evaluaties def Bijlage 4 - Verslag Klachtencommissie Bijlage 5 - Effectmeting (meting 2 tot 4 maanden na de training) 2012 Bijlage 6 - Trainingsresultaten (meting direct na training) 2012 Bijlage 7 - Trainingsresultaten (meting direct na training) 2011 Bijlage 8 - Jaarverslag Haagse Beek 2011 Bijlage 9 - Spreiding trainingsresultaten def CV J. Hamelink OR def Rapportage kwaliteitseisen eerste kwartaal def Werkoverleg , en (notulen) Ter plaatse ingezien: Volledig dossier OR PI Ter Apel Volledig dossier OR Rechtbank Amsterdam HUSS, digitaal bedrijfssysteem Evaluatiebestand 12/12

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Utrecht

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma. 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma 8 mei 20122 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Verantwoording Titel 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Venlo

Fontys Hogeschool, Venlo Fontys Hogeschool, Venlo Opleiding: Industrieel Product Ontwerpen, HBO bachelor; Croho-nr 34389 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 maart 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Bedrijfskunde Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon: 030 230 3100

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie