Een model voor de beheersing en controle van ICT-ketens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een model voor de beheersing en controle van ICT-ketens"

Transcriptie

1 Een model voor de beheersing en controle van ICT-ketens Het Chain Content, Context & Control (C 4 -) model (Gepubliceerd in de IT-Auditor Q4, 2012) Het belang van (de beheersing van) ICT-ketens neemt sterk toe. Bestaande modellen voor ICT-beheersing en controle van zijn veelal intra-organisatorisch, en niet gericht op ICT-ketens. Dit artikel introduceert het C 4 -model als hulpmiddel voor het inrichten van kwaliteitsbeheersing in ICT-ketens gericht op het verkrijgen van keten assurance. Harrie Bastiaansen, Ype van Wijk In de maatschappij neemt het belang van ICT-ketens sterk toe. Bij ICT-ketens gaan ICT-diensten en - infrastructuren over de grenzen van bedrijven en bedrijfsonderdelen heen. Niet alleen neemt het aantal ICTketens sterk toe, ook worden ze steeds complexer: ze ondersteunen meer functionaliteit en er zijn steeds meer partijen (ketenpartners) betrokken. Doordat ICT-ketens in belang toenemen wordt het steeds meer noodzakelijk dat deze ketens robuust zijn. Dit brengt de noodzaak mee om de ICT-ketens goed te beheersen en de kwaliteit ervan te auditen. Getuige hiervan zijn de Norea werkgroep voor ketenauditing [NORE12], onderzoeksinitiatieven bijvoorbeeld in de EU [ENIS09] en Nederland [SEQU12] en eerdere publicaties in het Norea tijdschrift de IT-auditor over ICTketenauditing [MEER05], [BRUI06-1], [BRUI06-2], [MOLL10]. Het Nederlands onderzoeksproject TTISC [TTIS12] werkt aan een Assurance-raamwerk voor ICTketenbeheersing en -controle. Als resultaat daarvan presenteren we in dit artikel het Chain Content, Context & Control model (het C 4 -model). Dit model bestaat uit drie delen: (1) de content, gericht op wat het te beheersen object in de ICT-keten inhoudt; (2) de context, gericht op het perspectief van waaruit beheersing (of beoordeling) van de ICT-ketens plaatsvindt; (3) de control, gericht op de wijze waarop beheersing in ICT-ketens wordt vormgegeven. Dit artikel is het eerste deel van een drieluik. In dit artikel ligt de nadruk op het C 4 -model voor integrale ICTketenbeheersing. Zoals wordt beschreven in de afsluitende paragraaf van dit artikel, geven de andere twee delen hier vervolg aan door te beschouwen hoe hiermee de governance van ICT-ketens verder kan worden geoptimaliseerd. Dit artikel is als volgt opgebouwd: de volgende twee paragrafen lichten de doelstelling van een model voor de integrale beheersing van ICT-ketens toe en schetsen de opzet voor zo n model. De daaropvolgende paragrafen gaan achtereenvolgens in op de individuele componenten van het model: de content, context en control. Het artikel wordt afgesloten met een concluderende paragraaf die de voorgaande paragrafen samenvat in een integrale weergave van het C 4 -model, aangevuld met een beknopte beschrijving van de twee vervolgartikelen die onderdeel uitmaken van eerdergenoemd drieluik. DOELSTELLING VOOR EEN MODEL VOOR INTEGRALE ICT-KETENBEHEERSING Zoals in de inleiding aangegeven, staat het onderwerp van beheersing en controle van ICT-ketens volop in de belangstelling. Het onderwerp kan daarbij vanuit een groot aantal verschillende oogpunten bekeken worden, hetgeen eenduidige communicatie hierover lastig maakt. Uit de praktijk is dan ook de behoefte ontstaan aan een gedegen model om de diverse perspectieven op ICT-ketenbeheersing in beeld te brengen. Dit model dient het volledige speelveld af te dekken ten einde van integrale ICT-ketenbeheersing te kunnen spreken. Deze behoefte aan een integraal model is ook bekend uit de literatuur (citaat [RAVA07], bladzijde 49/50): Page 1

2 For a complete and comprehensive solution to its control needs, a business needs a systemic framework for control system development. Without an overarching model (a framework), it would be almost impossible to prove risks are managed well and as completely as necessary. Frameworks permit us to define the scope of control and security systems within a business. Er bestaan allerlei modellen, raamwerken en richtlijnen, onder meer voor ICT-beheersing, auditing, assurance en governance. Deze zijn onder meer opgesteld vanuit de internationale accountantspraktijk (IFAC, de IT-audit professie (ISACA, en de ISO standaardisatie-omgeving (www.iso.org). Nagenoeg al deze modellen en richtlijnen zijn echter opgesteld vanuit intra-organisatorisch perspectief. Soortgelijke modellen en richtlijnen ontbreken nog voor automatisering in ICT-ketens. Een aantal aspecten maakt de beheersing van ICT-ketens anders dan intra-organisatorische beheersing van ICT. In ICT-ketens is sterke governance niet een gegeven. Er is veelal geen (strikte) line of command. De span of control voor individuele organisaties is beperkt. Vaak moeten beslissingen middels consensus worden genomen. Daarnaast definiëren de verschillende ketenpartners kosten, baten en doelstellingen niet eenduidig en zijn kosten en baten ook niet noodzakelijkerwijs evenredig verdeeld over alle ketenpartners. Tot slot kunnen er communicatie- en cultuurverschillen zijn tussen ketenpartners. Zelfs binnen hetzelfde land kunnen verschillende sectoren specifieke terminologie hanteren. Een gedeeld begrip en afstemming in de communicatie zijn van groot belang. Het onderzoeksproject TTISC wil tegemoetkomen aan de behoefte aan een model voor integrale ICTketenbeheersing en heeft daarom het initiatief genomen om zo n model op te stellen, daarbij zoveel mogelijk hergebruik makend van bestaande modellen. Dit model wordt in het vervolg van dit artikel beschreven. DE OPZET VAN HET MODEL VOOR INTEGRALE ICT-KETENBEHEERSING Een basiseis aan een model voor integrale ICT-ketenbeheersing is dat het zowel de verschillende onderwerpen van ICT-ketenbeheersing (ofwel de content ) benoemt, de verschillende perspectieven beschouwt van waaruit beheersing en beoordeling van ICT-ketens plaatsvindt (ofwel de context ) als de methoden omvat waarop control kan worden uitgeoefend (ofwel de control ). Het C 4 -model omvat deze onderwerpen content, context en control. Het model beschrijft elk van de onderwerpen op twee assen, waardoor voor elk van de drie onderwerpen een vlak ontstaat. Het content-vlak wordt gedefinieerd door de as beheersingsniveau en de as beheersingsobject, het context-vlak door de as ketentypologie en de as ketenperspectief, en het control-vlak door de as afspraken en de as implementatie. In de volgende paragrafen wordt elk van de vlakken met hun assen verder toegelicht, uitmondend in een detaillering van het C 4 -model. HET CONTENT-VLAK VAN HET C 4 -MODEL Het content-vlak wordt gedefinieerd door de assen beheersingsobject en beheersingsniveau, zoals weergegeven in Figuur 1: Het content-vlak. Page 2

3 De as Beheersingsobject Deze as geeft aan of het object van beheersing de (financiële) waarde van de ICT-keten betreft, de functionele onderdelen (de te leveren service ) per ketenpartner, of de kwaliteit waarmee deze diensten en dienstonderdelen aan elkaar worden geleverd. Waarde: De bijdrage aan strategische doelstellingen, baten en kosten van het werken en afstemmen van ketens. Functioneel: Afstemming van servicecomponenten, baten en kosten met individuele ketenpartners. Kwalitatief: De mate waarin aan de (kwalitatieve) verplichtingen van de serviceverlening wordt voldaan. De term kwaliteit is hierbij een breed begrip. Het kan een breed palet aan kwaliteitseigenschappen voor software systemen aanduiden, zoals bijvoorbeeld uitgewerkt in het Quint-model [QUIN96] (afgeleid van de ISO/IEC norm [ISO01]) dat is weergegeven in Figuur 2. De as Beheersingsniveau Figuur 2: Kwaliteitsaspecten volgens het Quint-model. Deze as geeft het bestuurlijke niveau aan waarop de beheersing van toepassing is. Drie beheersingsniveaus worden onderscheiden, zoals bekend uit het KAD+ model [HART10] gericht op de beheersing van intraorganisatorische administratieve dienstverlening. Deze drie niveaus zijn: Strategische beheersing: De strategische uitgangspunten en aansturing voor de ICT-keten. Organisatorische beheersing: De vertaling van de strategische uitgangspunten naar het organisatorische beheerskader van de ICT-keten. Operationele beheersing: De inrichting en de beheersing van de werkprocessen. Page 3

4 HET CONTEXT-VLAK VAN HET MODEL Het context-vlak wordt gedefinieerd door de assen ketentypologie en ketenperspectief, zoals weergegeven in De as Ketentypologie Figuur 3: Het context-vlak. De typologie geeft de wijze weer waarop de samenwerkings- en afstemmingsrelaties in een ICT-keten zijn ingevuld. Het basisonderscheid is de mate waarin er een overkoepelend gezag in de keten is dat eisen aan ketenpartners kan opleggen over de wijze van invulling van ICT-voorzieningen. We onderscheiden drie typen: Ketenkoppeling: Bij ketenkoppeling werken ketenpartners met elkaar samen op basis van afspraken over hun koppelvlak, zonder daarbij afstemming te hebben over de geleverde functionaliteit of de (kwaliteit van) de technische implementatie. Deze situatie treedt bijvoorbeeld op wanneer een organisatie diensten op dynamische wijze via service oriëntatie van een andere ketenpartner afneemt. Ketenafstemming: Bij ketenafstemming stemmen ketenpartners wel de functionaliteit en de kwaliteit van de technische implementatie op elkaar af. Op basis van consensus kunnen daarbij beslissingen worden genomen. Een voorbeeld hiervan is de situatie waarin ketenpartners op vanuit een gedeeld belang met elkaar de kwaliteit van hun technische implementatie bespreken, risico s en zwakheden identificeren en eventueel tot (technische of procesmatige) compenserende maatregelen besluiten, zoals bijvoorbeeld in [BAST11] beschreven is voor het kwaliteitsaspect continuïteitsmanagement. Als speciale uitingsvormen hiervan kunnen het sluiten van een Service Level Agreement (SLA) of afgeven van een Third Party Mededeling (TPM) worden genoemd. Ketensturing: Bij ketensturing is er sprake van een ketenpartner met voldoende overkoepelend gezag om eisen aan ketenpartners op te kunnen leggen over de wijze van invulling van hun ICTvoorzieningen. Dit zowel bijvoorbeeld doordat er een ketenpartner is met een dominante marktpositie of doordat de wet- en regelgeving eisen oplegt. In zijn algemeenheid zullen ICT-ketens hybride van aard zijn: één van bovenstaande types zal niet voor alle relaties in de keten van toepassing zijn. De as Ketenperspectief Het ketenperspectief beschrijft de optiek van waaruit de ICT-keten wordt beschouwd. De volgende perspectieven worden daarbij onderscheiden: Page 4

5 Het toezichtperspectief: In dit perspectief wordt de gehele ICT-keten van buitenaf beschouwd ten einde over de compliance met wet- en regelgeving te kunnen oordelen. Het ketenperspectief: In dit perspectief wordt de gehele ICT-keten (van buitenaf ) beschouwd ten einde te kunnen oordelen over een beheersingsaspect van de ICT-keten in zijn geheel, bijvoorbeeld de eind-tot-eind beheersing van business continuïteit, zowel organisatorisch als operationeel. Het partnerperspectief: In dit perspectief wordt een beheersingsaspect beschouwd vanuit de positie van een specifieke partij en ketenpartner binnen de ICT-keten. Niet de gehele ICT-keten wordt beschouwd maar het belang van slechts één enkele schakel hierin. HET CONTROL-VLAK VAN HET MODEL Het control-vlak wordt gedefinieerd door de assen afspraken en implementatie, zoals weergegeven in Figuur 4. De as Afspraken Figuur 4: Het control-vlak. De afspraken omvatten de (contractuele) afspraken tussen de ketenpartners, zoals vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). De volgende aspecten zijn van belang bij beoordeling van de gemaakte afspraken: Volledigheid: Zowel de (technische) kwaliteitsaspecten als de procesinteracties dienen in de afspraken met voldoende detail te zijn benoemd. Als voorbeeld van een kwaliteitsaspect kan beschikbaarheid worden genoemd, uitgedrukt in bijvoorbeeld zowel minimaal percentage beschikbaarheid, maximaal aantal incidenten per jaar en maximale duur van de verstoring per incident. Als voorbeeld van procesinteractie noemen we procesafspraken rondom business continuïteit [BAST10]. Betrouwbaarheid: De betrouwbaarheid van afspraken dienen een waarheidsgetrouwe afspiegeling te geven van de implementatie en de beheersingsmaatregelen die de aanbieder getroffen heeft. Hier komt het aspect vertrouwen om de hoek kijken, met het instrument trust audit [BAST12] ter beoordeling hiervan. Aaneenschakeling: Dit omvat de aaneenschakeling van de afspraken die tussen de diverse ketenpartners op de verschillende plaatsen in de ICT-keten zijn afgesproken. Zijn ze consistent? Hoe tellen de verschillende afspraken bij elkaar op tot het vereiste niveau van beheersing van de gehele keten. Het is mogelijk hiervoor wiskundige modellen te ontwikkelen [SEQU12], waar zelfs de betrouwbaarheid van gemaakte afspraken in kan worden verdisconteerd. Hieraan wordt in het Nederlandse onderzoeksproject TTISC [TTIS12] gewerkt. De as Implementatie Page 5

6 De implementatie omvat de daadwerkelijke bestuurlijke en technische maatregelen die in de ICT-keten en door ketenpartners zijn genomen om beheersing van de ICT-ketens te realiseren, bijvoorbeeld de maatregelen om het kwaliteitsaspect beschikbaarheid te verhogen. Zoals vertrouwd zal voorkomen in de audit professie, zijn de volgende aanpakken daarbij te onderscheiden: Systeemgericht: Dit betreft de besturings- en beheersingsprocessen en maatregelen. Deze dienen op zodanige wijze te zijn vormgegeven zodat de beheersing van de keten adequaat is. Gegevensgericht: De (uitwisseling en transformatie van) gegevens in de ICT-keten is hetgeen waar het uiteindelijk om gaat. Dit wordt ook wel aangeduid als het content network. De gegevensgerichte aanpak beschouwt derhalve of de ICT-keten zodanig is ingericht dat de uitwisseling van informatie en gegevens, binnen de waardeketen juist en controleerbaar is. Distributiegericht: De applicaties en ICT-systemen (zowel servers als operating systemen) in de ICT-keten vervullen de taak om de gegevens en informatie daadwerkelijk uit te wisselen tussen de verschillende partijen. Dit wordt ook wel aangeduid als het delivery network. De distributiegerichte aanpak beschouwt daarom de implementatiegerichte maatregelen die de kwaliteit hiervan moeten borgen. Hieronder vallen maatregelen zoals redundantie (om beschikbaarheid te verhogen), encryptie (om vertrouwelijkheid te verhogen) en informatievalidatie (om integriteit te borgen). CONCLUSIES In dit artikel hebben we een model voorgesteld en uitgewerkt voor de beheersing en controle van ICT-ketens. Het geeft een handvat om het totale speelveld van ICT-ketenbeheersing te overzien, hiaten hierin te identificeren en communicatie hierover te vergemakkelijken. Daarbij kan het model tevens dienen om de scope van ICT-ketenaudits te bepalen. De sterkte van model is dat het vanuit zowel een content, context als control perspectief is vormgegeven, waardoor het de grote diversiteit aan en wijze van kijken naar ICT-ketens afdekt. Daarmee is het model een goed hulpmiddel bij het beheersen en auditen van ICT-ketens. De gezamenlijke uitwerking van de content-, context- en control-vlakken op beide assen uit de voorgaande paragrafen, kan visueel in het (kubusvormige) C 4 -model voor integrale ICT-ketenbeheersing worden weergegeven, zie Figuur 5 Page 6

7 Figuur 5: Gedetailleerde weergave van C 4 -model voor integrale ICT-ketenbeheersing. Zoals gezegd, het combineren van de drie vlakken tot een kubus in deze figuur is louter is bedoeld voor visualisatie. Om de kubus te gebruiken (voor bijvoorbeeld het positioneren van ICT-audits) zal veelal gebruik worden gemaakt van de individuele onafhankelijke vlakken (i.e. het content-vlak het context-vlak en het control-vlak), waarbij voor specifieke ICT-ketens per vlak de afweging kan worden gemaakt welke van de aspecten voor beheersing en controle als relevant worden beoordeeld. Wij roepen hierbij organisaties tevens op om samen met ons dit model voor het beheersen van ICT-ketens en het positioneren van ketenaudits voor hun (bedrijfs-) of ketensituatie te beproeven en verder te ontwikkelen. Het verder invullen van het model door de ontwikkeling van best practices en governance richtlijnen voor ketens zou hierbij een goede vervolgstap kunnen zijn. Het vervolg Het Nederlands onderzoeksproject TTISC [TTIS12] werkt aan een Assurance-raamwerk voor ICTketenbeheersing, -besturing, -riskmanagement en -controle. Dit artikel is een resultaat van het project en is het eerste deel van een drieluik. De volgende twee delen hiervan, zoals ter publicatie in dit tijdschrift worden aangeboden, zijn: Assurance determinanten analyse voor optimale governance van ICT-ketens Dit deel beschrijft hoe vanuit Assurance-perspectief op adequate wijze de governance van ICT-ketens kan worden vormgegeven. Op basis van de analyse van risico, control en keten-inrichting worden determinanten van assurance gebruikt voor de initiële opzet van een controleerbare ICT-keten, aansluitend bij het organisatorisch beleid van de initiator van deze ICT-keten. Governance van ICT-ketens op basis van dynamisch (near) real time risicomanagement in ICT-ketens en technieken voor continuous service based auditing Dit derde deel neemt deel twee als startpunt en gaat in op het dynamiseren van de governance van ICTketens door middel van (near) real-time risicomanagement in ICT-ketens en dynamische keten-auditing vanuit het organisatorische beleid van de initiator van de ICT keten. Dit heeft tot doel het realiseren van de opzet, bestaan en werking van adequate governance van ICT-ketens. LITERATUURVERWIJZINGEN [BAST11] Bastiaansen, H.J.M., Matthijssen, E., Schenk, M., Continuïteitsmanagement in vitale ICTketeninfrastructuren vergt nieuwe bestuurlijke aanpak, TIEM 2.0, nr. 42, najaar [BAST12] Bastiaansen, H.J.M., Trust audits en hun rol in het beoordelen van de robuustheid van ICT-ketens, Informatiebeveiliging, nr. 6, [BRUI06-1] Bruijn, de A.J.M., Meer, van der A.J., Nieuwenhuizen P.C.J., Slot, M.C.M., Staveren, van B.J., Ketengovernance: startpunt voor keteninrichting en ketenauditing, de EDP-Auditor, nr. 1, [BRUI06-2] Bruijn, de A.J.M., Meer, van der A.J., Nieuwenhuizen P.C.J., Slot, M.C.M., Staveren, van B.J., Ketengovernance: ketensamenwerking binnen het publieke domein, de EDP-Auditor, nr. 2, [ENIS09] EU-initiave, ENISA - European Network and Information Security Agency, initiated in 2009, Page 7

8 [HART10] Hartog, P., Korte, de R., Otten J., Model voor het auditen van Management Control, Auditing.nl, April [ISO01] International Standard ISO/IEC , Software engineering Product quality Part 1: Quality model, first edition, [MEER05] Meer, van der A.J., Dirks, L.G., Ketenauditing in de publieke sector, complex en daarom spannend!, de EDP-Auditor nr. 3, [MOLL10] Mollema, R.J., Welters, M.M.J.M., Vaktechnisch verantwoorde ketenaudits: optie of utopie?, de EDP- Auditor nr. 3, [NORE12] Norea Werkgroep Ketenauditing, [QUIN96] SERC, Kwaliteit van softwareproducten - Praktijkervaringen met een kwaliteitsmodel, [RAVA07] Raval, V., Fichadia, A., Risks, Controls and Security Concepts and Applications, Wiley, [SEQU12] IOP GenCom onderzoeksproject, SEQUAL (SErvice optimization and QUALity), [TTIS12] IIP onderzoeksproject, TTISC (Towards Trustworthy ICT Service Chains), ICT-regie innovatieplatform, PERSONALIA Dr. Ir. H.J.M. (Harrie) Bastiaansen is senior consultant bij TNO. Hij heeft veel ervaring in het adviseren over enterprise architectuur en over de organisatie, processen en techniek voor integratie omgevingen in grote en complexe omgevingen. In de recente jaren is zijn aandacht uitgebreid naar IT-besturing. Daarbij heeft hij recentelijk succesvol zijn opleiding tot IT-Auditor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. adres: Drs Y.W. (Ype) van Wijk RE RA is werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen voor het TTISC project. Daarnaast is hij werkzaam als promovendus op het gebied van assurance in IT service ketens, hetgeen gericht is op de ontwikkeling van het assurance raamwerk voor ICT-enabled service ketens. adres: Page 8

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Artikel van interdepartementale IT-projecten Nathalie Timmer en Ivo Kerkkamp De overheid wil door de strategische inzet van IT de bedrijfsvoering optimaliseren en de informatievoorziening naar de burger

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Beursvennootschappen worden in verschillende landen geconfronteerd met codes voor corporate governance. Hierbij kan gedacht worden aan de Nederlandse Code voor Corporate Governance

Nadere informatie

Herbert van der Kooij

Herbert van der Kooij Herbert van der Kooij De onderzoeksvraag is kan de IT auditor assurance verstrekken in een Cloud Computing omgeving. Hierbij zijn de verschillende aspecten van Cloud Computing onderzocht. Vervolgens zijn

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Ketenauditing toegepast op de verzekeringsketen

Ketenauditing toegepast op de verzekeringsketen Ketenauditing toegepast op de verzekeringsketen Post Graduate opleiding IT-Audit Vrije Universiteit Amsterdam Scriptie van: Drs. W.A. Fasel Datum : september 2009 Begeleiding: Dr. R. Matthijsse (VU Begeleider)

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Data Governance bij een grote verzekeraar

Data Governance bij een grote verzekeraar Data Governance bij een grote verzekeraar André de Waal en Bram de Jonge Het doorvoeren van verbeteringen op het gebied van datakwaliteit, of zelfs alleen maar het meten ervan, kent vele aspecten, die

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector 59 Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector Drs. J.J. van Beek RE RA en drs. F.R. Schut RE RA Ontwikkelingen in de beheersing van ICT van financiële instellingen verlopen stormachtig

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Keten Service Library

Keten Service Library Keten Service Library Een naslagwerk voor veilige en robuuste dienstverlening in ketens Productie : CIP Productiejaar : 2013-2014 Opdrachtgever : Ad Reuijl (CIP) Inhoudelijk Co-opdrachtgever : Peter van

Nadere informatie

Assurance verstrekking bij Cloud computing

Assurance verstrekking bij Cloud computing Assurance verstrekking bij Cloud computing leveranciers en klanten In Control Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Gegevens auteur: Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Univé. Telefoonnummer werk : 06 18656654

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group

Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group Onderwerpen: Informatiebeveiliging in control Security awareness Identity en Access management Tweede publicatie van het

Nadere informatie

Studierapport Normen voor de beheersing van uitbestede ICT-beheerprocessen. Voorwoord

Studierapport Normen voor de beheersing van uitbestede ICT-beheerprocessen. Voorwoord Voorwoord Het is het bestuur van de NOREA - de beroepsorganisatie van IT-auditors - en het bestuur van het Platform voor Informatiebeveiliging (PvIB) een genoegen u hierbij het studierapport Normen voor

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding Identity & Access Management Scriptie ter afronding van de IT-audit opleiding aan de VU Auteur: ing. R.J.H (Robert-Jan) Broer Vlietstraat 2

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement.

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Kan risicomanagement en prestatiemanagement met elkaar verbonden worden, om tegemoet te komen aan de doelstellingen van een organisatie? Auteur :

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie