RFID verklarende woordenlijst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RFID verklarende woordenlijst"

Transcriptie

1 RFID verklarende woordenlijst Actieve transponder, collisie, microgolftags en smartlabels...volgt u het nog? Wie aan de slag wil met RFID zal zich toch enkele van deze termen eigen moeten maken. Daarom: een heldere woordenlijst met begrijpelijke uitleg van dit RFID-jargon. Bron: afkomstig van Elsevier Vakkennis van Reed Business. Actieve tag Een RF-tag met een batterij die als krachtbron dient voor het interne circuit van de microchip en voor het verzenden van een signaal naar de RF-lezer. De batterij is vervangbaar of wordt ingegoten in de RF-tag. Actieve transponder Zie 'Actieve tag'. AIDC of 'automatic identification and data capture' Verzamelnaam voor een aantal technieken die de menselijke tussenkomst overbodig maken bij het identificeren van objecten en het verzamelen van data die aanwezig zijn op bepaalde gegevensdragers, zoals barcodes en RF-tags. AIM Algemeen gebruikte afkorting voor de Automatic Identification Manufacturer's Association (inclusief AIM Inc, AIM Europe). Air interface Een conductorvrij medium, meestal lucht, tussen tag en RF-lezer waarin datacommunicatie plaatsvindt door middel van een gemoduleerd inductief of gepropageerd elektromagnetisch veld. Amplitude De maximale absolute waarde van een periodieke curve, gemeten langs haar verticale as (de hoogte van de golf). AM of 'amplitudemodulatie' Voorstelling van data of signalen, aangegeven door de amplitude van een sinusoïde draaggolf op een vaste frequentie. Waar de data voorkomen in binaire vorm, behandelt de modulatie twee amplitudeniveaus en wordt verwezen naar 'amplitude shift keying' (ASK). AMS of 'asset management system' Systeem om de activa van een onderneming te beheren. ANSI (American National Standards Institute) Organisatie in de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor de definitie van nationale standaarden. Antenne De antenne is een geleidend element dat het ontvangen of zenden van elektromagnetische energie mogelijk maakt. Antibotsing Een verzamelterm voor de methoden die voorkomen dat de radiogolven van een toestel die van een ander toestel hinderen. Antibotsing algoritmen worden ook gebruikt om te voorkomen dat meerdere RF-tags in hetzelfde leesveld simultaan antwoorden. ASK of 'amplitude shift keying' Voorstelling van binaire data (0 en 1), aangegeven door de amplitude van een sinusoïde draaggolf op een vaste frequentie. Auto-ID of 'automatische identificatie'

2 Soms ook 'automatische data-opvang' genoemd. Dit zijn methoden voor het vergaren van data en het direct registreren ervan in computersystemen zonder manuele tussenkomst. Technologieën die deel uitmaken van Auto-ID zijn barcodes, biometrie, RFID en stemherkenning. Auto-ID Center Een non-profitsamenwerking opgericht in 1999 aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in de VS tussen bedrijven en instellingen, die de voortrekkersrol inneemt in de ontwikkeling van een wereldwijde infrastructuur voor het tracken van goederen door het gebruik van RF-tags. Backscatter Een communicatiemethode tussen RF-tags en RF-lezers. RF-tags die gebruik maken van backscattertechnologie weerkaatsen een deel van de radiogolven die zij ontvangen terug naar de RF-lezer. Het teruggekaatste signaal is gemoduleerd voor het verzenden van de data. RF-tags die gebruik maken van backscatter-technologie kunnen passief of actief zijn. Bandbreedte Het bereik van frequenties gedefinieerd in het elektromagnetisch spectrum voor een RF-systeem. Batch reading Het proces of de mogelijkheid van een RF-lezer om een aantal RF-tags tegelijk te lezen. Synoniem voor 'multiple reading'. Baud Een eenheid van verzendingssnelheid of signaalsnelheid uitgedrukt in een aantal events per tijd. Als het signaal een enkele bit voorstelt, is de baud gelijk aan de bit rate, uitgedrukt in bits per seconde (bps). BCC of 'block check character' Een foutmeldings karakter - gebaseerd op de verstuurde data - dat wordt toegevoegd aan data voor het detecteren van verzendingsfouten. Het BCC-karakter is het resultaat van de pariteitscontrole per blok (LRC of 'longitudinal redundancy check'). Bi-directional Engelse term om de mogelijkheid van het communiceren in twee richtingen aan te duiden. Bit Afkorting van binaire digit. Een enkel element (0,1) is een binair nummer. Bit rate De snelheid waarmee bits elektronisch doorgestuurd worden, uitgedrukt in bits per seconde. Byte Een groep van bits, meestal 8, gebruikt om karakters in een binair verwerkingssysteem uit te drukken. CEN (Comité Européen de Normalisation/European Committee for Standardization) Organisatie die in Europa verantwoordelijk is voor de definitie van de Europese standaarden. CEPT (Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications / European Conference of Postal and Telecommunications Administrations). Het orgaan dat verantwoordelijk is voor het efficiënt gebruik van het frequentiespectrum en de reguleringen in dit verband. Checksum De som van controledigits die gebruikt wordt om te bepalen of er een fout zit in de datatransmissie. Chiploze RF-tag Een RF-tag die geen geïntegreerde silicium microchip bevat. Closed-loop systemen RFID-trackingsystemen opgezet volgens normen en standaarden, gehanteerd binnen de grenzen

3 van één bedrijf. Aangezien het getraceerde item alleen door dit bedrijf wordt gevolgd, hoeft er niet gezorgd te worden voor een technologie die gebaseerd is op open standaarden. Collisie Term voor het gebeuren waarbij twee of meer datacommunicatiebronnen op hetzelfde ogenblik rivaliseren om aandacht, waardoor er een dataconflict ontstaat (zie ook bij 'anti-collisie'). Contactloze smartcard Zie 'smartcard'. CRC of 'cyclic redundancy check' Een controlegetal dat werd berekend via een bepaald algoritme, bedoeld voor de opsporing van mogelijke fouten bij het verzenden van data. Data Gegevens in de vorm van nummers en karakters. Data-encryptie Een manier om data te beveiligen, vaak toegepast op duidelijk leesbare tekst.de verzonden data worden omgezet in een formaat dat zonder sleutel voor decodering onbegrijpelijk is. Datatransfersnelheid In een RFID-systeem is dit de snelheid waarmee data gecommuniceerd worden tussen de RF-tag ('transponder') en de RF-lezer ('interrogator') uitgedrukt in baud, bits of bytes per seconde. Dataveld Een gedefinieerd gebied in het geheugen, gereserveerd voor een bepaald item of enkele items die data bevatten. De-tuning De afname in performance van de RF-tags en RF-lezers, veroorzaakt door de nabijheid van bijvoorbeeld metaal of water dat de resonantie van een elektronisch circuit beïnvloedt. Draagfrequentie De bij RFID-systemen gebruikte frequentie om data over te dragen door de modulatie van de draaggolf via onder meer 'amplitude shift keying' (ASK), 'frequency shift keying' (FSK) of 'phase shift keying' (PSK). EAI of 'enterprise application integration' Binnen een systeemarchitectuur is dit een middlewarelaag die gebruikt wordt om op een beheersbare manier verscheidene bedrijfsapplicaties met elkaar gegevens te laten uitwisselen. EAN of 'European article numbering' De barcodestandaard die gebruikt wordt in Europa, Azië en Zuid-Amerika. Deze wordt beheerd door EAN International. EAS of 'electronic article surveillance' Een eenvoudige elektronische RF-tag die aan- of uitgezet kan worden. Wanneer een item wordt gekocht of uitgeleend uit een bibliotheek, wordt de RF-tag uitgezet. Als iemand de uitgang passeert met een item met een RF-tag die niet werd uitgeschakeld, gaat een alarm. EAS-tags worden in de verpakking van de meeste farmaceutische producten ingebouwd. EIRP of 'equivalent isotropic radiated power' Het effectief uitgestraald vermogen van de zendinstallatie ten opzichte van een isotrope antenne (een antenne die in alle richtingen zendt). ERP of 'equivalent radiated power' Het effectief uitgestraald vermogen van de zendinstallatie ten opzichte van een halve golf dipoolantenne. EDI of 'electronic data interchange' Automatische communicatie van een databericht of -berichten tussen computers of

4 managementinformatiesystemen, hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijfstransacties. EEPROM of 'electrically erasable programmable read-only memory' Een niet-vluchtig opslagmechanisme op de microchips. Meestal kunnen bytes individueel gewist en geherprogrammeerd worden. Electronic label Synoniem voor RF-tag of transponder. Elektromagnetische koppeling of energie Het proces waarbij gemoduleerde data of energie van de ene systeemcomponent getransfereerd worden naar een andere (RFlezer of RF-tag) door middel van een elektromagnetisch veld. Elektromagnetisch spectrum De reikwijdte van elektromagnetische straling, uitgedrukt in frequentie of golflengte. EMC of 'electromagnetic compatibility' De Europese wettelijke richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat alle elektrische en elektronische apparaten voldoen aan mini-male emissie- en immuniteitseisen. Hierdoor kunnen elektronische toestellen naast elkaar werken zonder dat zij elkaar nadelig beïnvloeden. EMI of 'electromagnetic interference' De beïnvloeding van de werking van een elektronisch toestel door ongewenste signalen. EMI kan onaangenaam zijn (gestoorde televisiebeelden), onpraktisch (storingen in een telefoonconversatie) of zelfs gevaarlijk (storingen op medische apparatuur of in controleschakelingen van voertuigen). Er zijn twee soorten van elektromagnetische interferentie: EMI veroorzaakt door straling (het gestoorde toestel detecteert 'sterke radiogolven'). Dergelijke EMI wordt meestal RFI of 'radio frequency interference' genoemd. EMI veroorzaakt door conductie (via geleiders, bijvoorbeeld via het net of via telefoonleidingen). EPC of 'electronic product code' Een 96-bit code, gecreëerd door het Auto-ID Center. De EPC bevat cijfers voor het identificeren van de producent, de productcategorie en het individuele item. De code wordt gesteund door de United Code Council en EAN International, de twee belangrijkste organen voor de barcodestandaarden. ERM of 'enterprise resource management' Geïntegreerd bedrijfsbeheer. De term slaat vaak op het systeem dat deze taken ondersteunt. ERP of 'enterprise resource planning' Planningmodules van ERM. Vroeger ook gebruikt als synoniem voor ERM. Error correcting code Een code die bewaard wordt op een RF-tag en die de RF-lezer in staat stelt de vermiste of verknoeide bits te hervormen tot de correcte waarde. Dit is noodzakelijk omdat een RF-lezer bepaalde data op de RF-tag verkeerd kan interpreteren. Error correcting mode Een manier van datatransmissie tussen RF-tag en RF-lezer waarbij fouten of vermiste data automatisch worden gecorrigeerd. Error correcting protocol Een set van regels gebruikt door RF-lezers om data van de RF-tag correct te interpreteren. ETSI (European Telecommunications Standards Institute) De Europese standaardisatie-organisatie verantwoordelijk voor de standaardisatie in telecommunicatie. Factory programming Sommige read-only RF-tags krijgen hun identificatienummer ingebed in de silicium microchip op het moment dat de chip wordt geproduceerd. Het proces van het schrijven van het nummer in de chip wordt 'factory programming' genoemd.

5 Fasemodulatie Zie 'PM'. FDX of 'full duplex' Een communicatieprotocol dat een kanaal in staat stelt om data tegelijkertijd te verzenden en te ontvangen. Field programming RF-tags die EEPROM gebruiken of een niet-vluchtig geheugen hebben, kunnen geprogrammeerd worden nadat de tag verscheept is uit de fabriek. FM of 'frequentiemodulatie' De voorstelling van data of signaalstatussen door het gebruik van verschillende transmissiefrequenties. Waar de data binair zijn, bestaat de modulatie uit twee transmissiefrequenties en wordt het omschreven als 'frequency shift keying' (FSK). FMCG of 'fast-moving consumer goods' Laagwaardige consumentenproducten op winkelniveau met een hoge omloopsnelheid. FMS of 'fleet management system' Bedrijfsapplicatie voor het beheer van een wagenpark (vrachtwagens, bestelwagens, servicewagens, ). Frequentie Het aantal herhalingen van een volledige golf in één seconde. 1 Hz is gelijk aan één complete sinusoïde golfvorm in één seconde. 1KHz is gelijk aan duizend golven in één seconde. RF-tags gebruiken lage, hoge, ultrahoge en microgolffrequenties. Elke frequentie heeft voor- en nadelen waardoor zij meer of minder geschikt is voor een bepaalde toepassing. FSK of 'frequency shift keying' Voorstelling van binaire data door het switchen van twee verschillende transmissiefrequenties. Geheugen De hoeveelheid data die kan worden bewaard op een RF-tag. Een onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende types: 'random access memory' (RAM), 'readonly memory' (ROM), 'write onceread many' (WORM) en 'read/write' (RW). GEM of 'generic enterprise model' Model dat gebruikt wordt om de verschillende lagen van bedrijfsprocessen en ondersteunende systemen aan te duiden in de context van veranderingsprojecten. GIAI of 'global individual asset identifier' EAN/UCCidentificatiesysteem om activa uniek te merken. GLN of 'global location number' EAN/UCC-identificatiesysteem om een locatie uniek te merken. GRAI of 'global returnable asset identifier' EAN/UCCidentificatiesysteem om een uitgeleend goed (bijvoorbeeld een RTI) uniek te merken. GTIN of 'global trade item number' EAN/UCC-identificatiesysteem om een handelseenheid uniek te merken. HAG (Hardware Action Group) De werkgroep van het Auto-ID Center die zich bezighoudt met de definitie en de specificatie van standaarden voor RFID-hardware. HDX of 'half duplex' Een communicatieprotocol dat een kanaal in staat stelt om data te verzenden in beide richtingen, maar niet tegelijkertijd. HF-tags of Hoogfrequentie tags

6 Deze RF-tags functioneren op 13,56 MHz. Ze kunnen gelezen worden op 1,5 meter afstand en verzenden data sneller dan laagfrequentie tags. Ze verbruiken echter meer vermogen. IC of 'integrated circuit Een micro-elektronische halfgeleider bestaande uit vele met elkaar verbonden transistoren en andere componenten. IEC (International Electrotecnical Commission) Een onderdeel van de ISO-commissie die zich bezighoudt met elektrotechnische onderwerpen, waaronder RFID. INCITS (International Committee for Information Technology Standards) Is de belangrijkste organisatie in de VS op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. In deze hoedanigheid maakt het INCITS deel uit van de technische adviesgroep van het ANSI (American National Standards Insitute). Inductieve koppeling Een methode voor het verzenden van data en energie tussen RF-tags en RF-lezers door middel van een variërend magnetisch veld. Interface Een fysieke of elektrische verbinding tussen communicerende toestellen. Interoperabiliteit De mogelijkheid dat systemen van verschillende leveranciers bi-directionele datatransferfuncties efficiënt uitvoeren. ISM-frequentieband ('industrial, scientific and medical) Een groep van licentievrije radiofrequentiebanden voor industriële, wetenschappelijke en medische toepassingen. ISO (International Standardization Organization) Is de belangrijkste internationale organisatie voor het definiëren van diverse standaarden. Het onderdeel IEC (International Electrotechnical Commission) legt de internationale standaarden vast op gebied van RFID en andere automatische identificatietechnologieën. LF-tags of laagfrequentie tags Deze RF-tags functioneren op 125 KHz. Het grootste nadeel van laagfrequentie tags is dat ze gelezen moeten worden op een afstand van minder dan 1 meter en dat de datatransfersnelheid laag is. Leesafstand De afstand waarbinnen een RF-lezer kan communiceren met een RF-tag. Actieve tags hebben een grotere leesafstand dan passieve tags omdat ze een batterij gebruiken voor het verzenden van signalen naar de RF-lezer. Bij passieve tags wordt de leesafstand beïnvloed door de frequentie, het outputvermogen van de RF-lezer, het type antenne, de methode van het opladen van de tag, evenals de omgevingsfactoren. Leessnelheid De maximumsnelheid waarmee gegevens van een RF-tag kunnen worden gelezen, uitgedrukt in bits of bytes per seconde. Leesveld Het bereik waarin een RF-tag kan worden gelezen. Lezen Het proces van het omzetten van radiogolven van een RF-tag in informatie die gebruikt kan worden door computersystemen. LRC of 'longitudinal redundancy check' Controlegetal gebaseerd op de pariteitscontrole per blok doorgestuurde data.

7 MES of 'manufacturing execution system' Bedrijfsbeheersysteem om de link te leggen tussen ERP ('enterprise resource planning') en de effectieve uitvoering hiervan op de werkvloer door machines. Microgolftags RF-tags die functioneren op 2,4 GHz. Ze hebben een zeer hoge datatransfersnelheid en kunnen worden gelezen op 10 meter afstand, maar ze verbruiken veel vermogen. Middleware Software die de data uit de RF-tags integreert in applicatiesoftware. Letterlijk betekent het 'tussenlaag', namelijk een softwarelaag die de communicatie verzorgt tussen twee onafhankelijke systeemcomponenten, zoals de tags enerzijds en de softwaretoepassing anderzijds. MIS of 'management information system' Informatiesysteem om gegevens uit de onderliggende beheersystemen van de bedrijfsvoering op een zinvolle manier te consolideren en te vertalen naar bruikbare managementinformatie. Modulatie Verandering van de frequentie of de amplitude van een golf voor het verzenden van data die worden omgezet in digitale vorm. Bijvoorbeeld: een golf met een normale amplitude (of hoogte) kan een '1' zijn in binaire code, en een golf met een lagere amplitude kan een '0' zijn. Multiplexer Een elektronisch toestel dat de RF-lezer in staat stelt om meer dan één antenne aan te sturen. Elke antenne scant het veld in een vooraf bepaalde volgorde. Nominale afstand De leesafstand waarbinnen de RF-tag betrouwbaar kan worden gelezen. Nulspot Het gebied in het veld van de RF-lezer dat geen radiogolven ontvangt. Dit is de blinde hoek van de RF-lezer. Het is een fenomeen dat voorkomt bij UHF-systemen. Omnidirectioneel Een beschrijving van de mogelijkheid om een RF-tag in elke richting te lezen. OMS of 'order management system' Het OMS verzorgt het beheer en de verwerking van (grote volumes) orders. ONS of 'object name service' Een systeem van het Auto-ID Center voor het opzoeken van elektronische productcodes, en om computers te sturen naar informatie over het item dat verbonden is met de code. Het is een wereldwijde internetservice (vergelijkbaar met 'domain name service' of DNS), die computers verwijst naar locaties op het internet waar de informatie over een bepaalde EPC-code te vinden is. Open systemen Systemen waarin de behandeling (inclusief verzameling), de opslag en de communicatie van data worden bepaald door afgesproken standaarden. Hierdoor kunnen verschillende gebruikers functioneren zonder te moeten voldoen aan een centrale controlefaciliteit. Pariteit Een eenvoudige techniek om datatransmissiefouten te detecteren, waarbij een extra bit (0 of 1) wordt toegevoegd aan elk binair voorgesteld karakter om een even aantal bits (even pariteit) of een oneven aantal bits (oneven pariteit) te verkrijgen. Door het checken van de pariteit van karakters, kunnen enkelvoudige fouten ontdekt worden. Hetzelfde principe geldt voor blokken binaire data. Passieve RF-tag Een RF-tag zonder batterij die alleen reageert wanneer deze wordt geactiveerd door een inductieve koppeling of elektromagnetische zendgolf afkomstig van de RF-lezer. De RF-tag zendt data, gemoduleerd op de draagfrequentie, terug. De RF-tag haalt vermogen uit het veld en is zodoende in staat om data uit het geheugen van de chip gemoduleerd op de draagfrequentie terug te zenden.

8 Passieve transponder Zie 'passieve RF-tag'. PM of 'phase modulation' Fasemodulatie, voorstelling van data of signalen door de fase van een vaste sinusoïde draaggolf op een vaste frequentie. Waar data in binaire vorm voorkomen, ondergaat de modulatie een verschil van 180 tussen de binaire statussen en wordt er verwezen naar 'phase shift keying' (PSK). PML of 'physical markup language' Een methode ontwikkeld door het Auto-ID Center voor het beschrijven van producten op een manier die computers begrijpen. PML is gebaseerd op 'extensible markup language' (XML). PML-server Een server die antwoordt op vragen van PML-documenten gerelateerd aan elektronische productcodes (EPC). De PML-documenten en -servers worden door de fabrikant van het product onderhouden. Programmering Het schrijven van data op een RF-tag. Protocol Een set van regels die de wijze bepaalt waarop de transmissie van informatie via een netwerk of communicatiesysteem verloopt. PSK of 'phase shift keying' Voorstelling van binaire data (0 of 1) door de fase van een sinusoïde draaggolf op een vaste frequentie. Een verschil van 180 wordt gebruikt om de verschillende waarden voor te stellen. RAM of 'random access memory' Geheugen waarin bepaalde gegevens kunnen worden weggeschreven. Het kan pas gebruikt worden wanneer er energie voorhanden is. Bij het wegvallen van de energie gaat ook de opgeslagen informatie verloren. Read-only tags RF-tags die onveranderbare data bevatten in een ROM-geheugen. Read/write tags RF-tags waarbij de mogelijkheid bestaat om informatie te herschrijven. RFID of 'radio frequency identification' Een identificatietechnologie die radiogolven gebruikt voor het automatisch identificeren van individuele items. RF(ID)-tag Een microchip gehecht aan een antenne die signalen van een RF-lezer oppikt en ernaar terugzendt. De RF-tag bevat een uniek serienummer maar kan ook andere informatie bevatten. Tags worden in vele vormen gemaakt, zoals smartlabels die aan dozen zijn gelijmd, smartcards om dingen te betalen of een doosje op de voorruit van de auto om tol te betalen zonder te stoppen. RF-tags kunnen actief, passief en semi-passief zijn. RF-lezer De RF-lezer (ook wel 'interrogator' genoemd) communiceert met de RF-tag via radiogolven en geeft de informatie in digitale vorm door aan een computersysteem. ROM of 'read only memory' Geheugen waarvan alleen kan worden gelezen. RTI of 'returnable transport items' Retourneerbare (herbruikbare) transporteenheden die gebruikt worden om te vervoeren objecten te verzamelen, onder meer om de beladingsgraad te verbeteren (bijvoorbeeld pallets, trolleys of containers).

9 Ruis Ongewilde vreemde elektromagnetische signalen die voortkomen uit de omgeving. Door hun invloed op de performance van een systeem vormen zij een mogelijke bron van fouten. Savant server RFID-middlewareserver die zorgt voor de verzameling van data uit de RF-lezers en de communicatie met de applicatiesoftware. SAW of 'surface acoustic wave' Een microgolf met een laag vermogen (2,4 GHz) wordt van de RF-lezer in de SAW-tag omgezet naar een ultrasone golf door het gebruik van piëzo-elektrisch materiaal. Het piëzoprincipe is de omzetting van een elektrische puls in een ultrasone golf door een lichte vervorming van het oppervlaktemateriaal van de SAW-tag. In het oppervlak van die RF-tag waar de geluidsgolf beweegt, bevinden zich reflectiestrips die een gedeelte van de golf terugkaatsen. Deze gereflecteerde golven worden vervolgens omgezet naar hoogfrequente pulsen die door de RF-lezer worden ontvangen. Deze reeks van pulsen wordt dan vertaald naar een binaire code. Schrijfsnelheid De snelheid waarmee informatie naar de RF-tag wordt verzonden, in het geheugen van de tag wordt geschreven en de juistheid ervan wordt gecontroleerd. SCM of supply chain management' Het integraal beheer van de goederen-, informatie- en geldstromen door de hele logistieke keten, van toeleveranciers, producent en distributeur, tot bij de klant. De beheersactiviteit omvat planning en controle. SCP of 'supply chain planning' Planningprocessen van de goederen-, informatie- en geldstroom die verbonden zijn met de afstemming van vraag en aanbod binnen de integrale logistieke keten. Semi-passieve tag Vergelijkbaar met de actieve RF-tag, maar de batterij wordt gebruikt om het interne circuit van de microchip te laten werken, niet om te communiceren met de RF-lezer. Sommige semi-passieve tags slapen tot ze ontwaken door het signaal van de RF-lezer, wat de levensduur van de batterij ten goede komt. SGTIN of 'serialised global trade item number' Één onderdeel van de EPC-standaard in versie 1.1 is de definitie van de nummering die in de EPCtag wordt opgenomen. Een van die nummers is de EAN-artikelcode (GTIN). In een EPC-tag wordt de EAN-artikelcode aangevuld met een serienummer, zodat elk artikel uniek te coderen is. Deze code wordt daarom 'serialised GTIN' of SGTIN genoemd. De GTIN wordt gebruikt om een handelseenheid uniek te merken. Bedrijven kunnen dus hun bestaande aansluitnummer en GTIN's blijven gebruiken in het EPC-netwerk. SKU of 'stock keeping unit' Eenheid waarin een referentie in voorraad wordt uitgedrukt. Smartcards De smartcard of chipkaart is een gewone kredietkaart met een ingebouwde microchip. Er bestaan twee verschillende soorten smartcards. De eenvoudigste is de memorycard, die geen verwerkingscapaciteit heeft maar wel informatie kan opslaan, zoals de telefoonkaart. De meer 'intelligente' categorie van kaarten heeft een microprocessor om lokale bewerkingen en algoritmen uit te voeren. De kaart wordt gelezen via een set van contacten. Die contacten zijn vaak een zwakke schakel in deze technologie. Daarom zijn er ook contactloze kaarten op de markt, waarbij de datatransmissie via een radiogolf gebeurt. Hetzelfde principe van gegevensoverdracht wordt gehanteerd bij RF-tags. Smartlabel Een label dat een RF-tag bevat. Het wordt als 'smart' of intelligent aangezien omdat het informatie kan opslaan zoals een uniek serienummer en kan communiceren met een RF-lezer. SOAP of 'simple object access protocol'

10 Een protocol dat programma's die met een bepaald operatingsysteem werken (bijvoorbeeld Windows 2000) in staat stelt om te communiceren met andere programma's die hetzelfde of een ander operatingsysteem hanteren (bijvoorbeeld Linux). Dit kan door gebruik te maken van HTTP ('world wide web's hypertext transfer protocol') en XML ('extensible markup language'). SSCC of 'serial shipping container code' EAN/UCCidentificatiesysteem om een te verschepen handelseenheid uniek te merken. Het nummer is 18 posities lang en bevat onder andere het aansluitnummer van de leverancier en een volgnummer van de logistieke eenheid. Tag Zie 'RF(ID)-tag'. TDMA of 'time division multiple access' Een methode voor het oplossen van een collisie tussen signalen van twee RF-lezers. Algoritmen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de RF-lezers de tags op verschillende tijdstippen lezen. TMS of 'transport management systeem' Bedrijfsbeheersysteem om het intern en extern transport binnen de bedrijfsvoering te ondersteunen. Transceiver TRANSmitter/reCEIVER-toestel dat gebruikt wordt voor het verzenden en ontvangen van data. Transmitter Een elektronisch toestel voor het lanceren van elektromagnetische golven of het afleveren van een elektromagnetisch veld, met als doel het verzenden of communiceren van energie of gemoduleerde data. Transponder Een elektronische TRANSmitter/res-PONDER, algemeen bekend als 'RF-tag'. UCC (Uniform Code Council) Een non-profitorganisatie die de 'uniform product code' (UPC) beheert, de barcodestandaard die in Noord-Amerika gebruikt wordt. UHF of 'ultrahoge frequentie' UHF RF-tags opereren tussen 866 MHz en 930 MHz. Ze kunnen informatie sneller en verder verzenden dan hoog- en laagfrequentie tags. Maar radiogolven op deze frequentie gaan niet door items met een hoog watergehalte, zoals fruit. UPC of 'uniform product code' De barcodestandaard die in Noord-Amerika gebruikt wordt. Deze wordt beheerd door de Uniform Code Council (UCC). Veldsterkte De intensiteit van een veld, gemeten in eenheden toegewezen aan het betreffende veld. Elektrische veldsterktes worden gemeten in volt per meter (V.m-1) en magnetische veldsterktes in ampères per meter (A.m-1). Vermogensniveau De hoeveelheid RF-energie die uitstraalt van een RF-lezer of een actieve tag. Hoe hoger de vermogensoutput, hoe groter de leesafstand. De meeste overheden reguleren echter de vermogensniveaus om zo interferentie met andere toestellen te voorkomen. VRC of 'vertical redundancy check' Controlegetal gebaseerd op de pariteitscontrole per karakter van de doorgestuurde data. WMS of 'warehouse management system' Bedrijfsbeheersysteem om voornamelijk de processen van voorraadbeheer, inslag, opslag en uitslag van goederen te ondersteunen.

11 WORM of 'write once read many' Een RF-tag die door de gebruiker in een eerste fase deels of geheel kan worden geprogrammeerd en die in een latere fase alleen kan worden gelezen. XML of 'extensible markup language' Een wijd verspreide en aanvaarde manier voor het delen van informatie op het Internet, waarbij computers de informatie kunnen gebruiken ongeacht hun besturingssysteem. XQL of 'XML query language' Een methode voor het ondervragen van een database gebaseerd op XML. Documenten die gecreëerd zijn met het gebruik van de 'physical markup language' (PML) van het Auto-ID Center, kunnen via XQL gezocht worden. YMS of 'yard management system' Bedrijfsbeheersysteem om het intern transport en het beheer van de bewegingen op de bedrijfsterreinen te ondersteunen.

RFID in the Real World

RFID in the Real World Een handvat voor de IT-audit van een RFID-systeem Een handvat voor de IT-audit van een RFID-systeem vrije Universiteit amsterdam April 2007, Amsterdam Teamnummer: 715 Studentnaam 1: Tiny Monden Studentnummer:

Nadere informatie

RFID TAGS: een onderzoek bij bevoorrechte getuigen

RFID TAGS: een onderzoek bij bevoorrechte getuigen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 RFID TAGS: een onderzoek bij bevoorrechte getuigen Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Het testen van smart meters

Het testen van smart meters Radboud Universiteit Bachelorscriptie Het testen van smart meters Auteur: Mark Spreeuwenberg Begeleider: Dr. Engelbert Hubbers 12 juli 2010 1 Samenvatting Voor mijn bachelorscriptie heb ik een prototype

Nadere informatie

onlinecomponents.com Ethernet Basics

onlinecomponents.com Ethernet Basics Ethernet Basics Ethernet TCP/IP & Security Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Het OSI model...................................... 1 1.2 LAN............................................ 3 2 Ethernet 5 2.1 Inleiding.........................................

Nadere informatie

Telecommunicatie. De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE. 1 Telecommunicatie...78. 2 De mobiele telefoon...97

Telecommunicatie. De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE. 1 Telecommunicatie...78. 2 De mobiele telefoon...97 Telecommunicatie De mobiele telefoon INHOUDSOPGAVE 1 Telecommunicatie...78 1.1 Een stukje geschiedenis... 79 1.2 Radiogolven... 81 1.3 Overbrengen van informatie... 85 1.4 Digitalisering... 88 Opgaven...

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Studie communicatiemiddelen voor slimme meters (VREG 2006/0192)

Studie communicatiemiddelen voor slimme meters (VREG 2006/0192) Studie communicatiemiddelen voor slimme meters (VREG 2006/0192) mei 2007 K.U.Leuven - ESAT/ELECTA Geert Deconinck, David Bekaert, Pieter Jacqmaer, Tom Loix, Tom Rigole, Bart Verbruggen Kasteelpark Arenberg

Nadere informatie

Informatiesysteem = Geheel van samenwerkende componenten dat gegevens verwerkt tot bruikbare informatie.

Informatiesysteem = Geheel van samenwerkende componenten dat gegevens verwerkt tot bruikbare informatie. TEW1, SEM2: SV BELEIDSINFORMATICA (LEMAHIEU) EXAMEN: 15+5 meerkeuzevragen voor 10 punten en 6 punten voor invuloefeningen Eiffel. INTRODUCTIE ICT = informatie- en Communicatie Technologie. IT = informatietechnologie

Nadere informatie

2.5G-netwerken 3G-netwerken 802.11b Aanpassing Aanvullende maatregelen Acceptable use policy AUP Acceptatietest Access point Activity-based costing

2.5G-netwerken 3G-netwerken 802.11b Aanpassing Aanvullende maatregelen Acceptable use policy AUP Acceptatietest Access point Activity-based costing # 2.5G-netwerken Draadloze digitale cellulaire netwerken met datatransmissiesnelheden van 50 tot 144 Kbps over bestaande infrastructuurelementen. 3G-netwerken Cellulaire netwerken gebaseerd op packet-switched

Nadere informatie

Les D-03 Internet. 2011, David Lans

Les D-03 Internet. 2011, David Lans Les D-03 Internet In deze les staan we stil bij internet. Het gebruik van internet met al haar mogelijkheden is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven. We verzamelen informatie, leren, communiceren

Nadere informatie

Computernetwerken. 1 Algemeen. Inhoud. 1.1 Definities en begrippen

Computernetwerken. 1 Algemeen. Inhoud. 1.1 Definities en begrippen Computernetwerken Inhoud 1 Algemeen 1.1 Definities en begrippen 1.2 Netwerktopologieën 1.3 Schakeltechnieken 1.4 Standaardisatie 2 Netwerkarchitecturen 2.1 Referentiemodellen 2.2 OSI model 2.3 TCP/IP model

Nadere informatie

Masterproef Patient positioning and monitoring system

Masterproef Patient positioning and monitoring system 2013 2014 FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Masterproef Patient positioning and monitoring system Promotor : De heer Thijs VANDENRYT

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica Academiejaar

Nadere informatie

ALGEMENE COMPUTERKENNIS INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE COMPUTERKENNIS INHOUDSOPGAVE ALGEMENE COMPUTERKENNIS INHOUDSOPGAVE 1. AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN... 2 a) computer... 2 b) scherm... 3 c) data... 4 d) internet... 8 e) telecommunicatie... 9 f) Diverse begrippen... 10 2. SNELTOETSCOMBINATIES

Nadere informatie

8 Netwerken en Internet

8 Netwerken en Internet Hoofdstuk 8 Netwerken en Internet 119 8 Netwerken en Internet 1 COMMUNICATIE We must be able to communicate with anyone, at any time, anywhere De menselijke taal ontstond ergens in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mobile sensors

Onderzoeksrapport Mobile sensors Onderzoeksrapport Organisatie: Opdrachtgever: Projectbegeleider: Projectleden: Datum: Versie: Saxion Enschede H. van Leeuwen (Saxion) B. Loke (Noldus) R. Tangelder (Saxion) R. Borgonjen (Saxion, 135675)

Nadere informatie

Using Augmented Physical Objects driven by Semantic Web technology to bridge the gap between digital and physical world.

Using Augmented Physical Objects driven by Semantic Web technology to bridge the gap between digital and physical world. Using Augmented Physical Objects driven by Semantic Web technology to bridge the gap between digital and physical world Het gebruik van verrijkte fysieke objecten gedreven door semantische webtechnologie

Nadere informatie

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS Nancy Omtzigt, Nils de Reus Rapport R06/03 17 juli 2006 De opdrachtgever van dit rapport was: Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

De integratie van een telefooncentrale in een virtuele omgeving

De integratie van een telefooncentrale in een virtuele omgeving Departement Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Bachelor in de elektronica-ict Afstudeerrichting ICT De integratie van een telefooncentrale Eindwerk aangeboden tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Fedora 13 Draadloos netwerk gids

Fedora 13 Draadloos netwerk gids Fedora 13 Draadloos netwerk gids Draadloos en mobiel netwerk overzicht voor Fedora Linux Scott Radvan Draadloos netwerk gids Fedora 13 Draadloos netwerk gids Draadloos en mobiel netwerk overzicht voor

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Woordenlijst 4GL Aanpasbaarheid Analytische database Analytische modellering Aanraakscherm Aanwijsapparatuur Applet Applicatiearchitectuur

Woordenlijst 4GL Aanpasbaarheid Analytische database Analytische modellering Aanraakscherm Aanwijsapparatuur Applet Applicatiearchitectuur Woordenlijst 4GL Afkorting van Fourth Generation Language. Zie Vierde-generatietaal. Aanpasbaarheid Het vermogen van hardware of software om zich aan te passen aan de capaciteitseisen van uiteenlopende

Nadere informatie

Begrippenlijst Zorglogistiek. Zorglogistiek. Begrippenlijst. LogiZ 2011 1

Begrippenlijst Zorglogistiek. Zorglogistiek. Begrippenlijst. LogiZ 2011 1 Zorglogistiek Begrippenlijst LogiZ 2011 1 3pl (third party logistics) Alle activiteiten die een logistiek dienstverlener (3pl er) doet. Een 3pl er voert voor een verlader de logistiek (transport, opslag,

Nadere informatie

industrial ethernet R.A.Hulsebos

industrial ethernet R.A.Hulsebos industrial ethernet industrial ethernet R.A.Hulsebos Inhoud 1. Dertig jaar Ethernet 13 1.1 Still going strong 13 1.2 Richting industrieel gebruik 13 1.3 Positie van Ethernet ten opzichte van veldbussen

Nadere informatie

Mobiel breedbandinternet en de toekomst van het omroepbestel

Mobiel breedbandinternet en de toekomst van het omroepbestel 4160-De eindeloze ether -boekje 25-06-2004 10:38 Pagina 1 De eindeloze ether Mobiel breedbandinternet en de toekomst van het omroepbestel Frank Biesboer Herbert Blankesteijn Christan Jongeneel 4160-De

Nadere informatie

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT OPLEIDING TAS/PLC TECHNICUS AANDRIJFSYSTEMEN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE CONTROLLERS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS SINTE ANNALAAN 99 B BE-9300 9300-AALST M. BONNER

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Ook dank ik mijn stagebegeleider Frank De Schutter voor de begeleiding van mijn eindwerk.

WOORD VOORAF. Ook dank ik mijn stagebegeleider Frank De Schutter voor de begeleiding van mijn eindwerk. WOORD VOORAF Deze scriptie is het resultaat van mijn stage bij het bedrijf Acros Organics n.v. te Geel. Langs deze weg wil ik de mensen bedanken die hebben bijgedragen bij de verwezenlijking van mijn eindwerk.

Nadere informatie