NULMETING OVERLAST EN BEZOEK COFFEESHOPS MAASTRICHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NULMETING OVERLAST EN BEZOEK COFFEESHOPS MAASTRICHT"

Transcriptie

1 NULMETING OVERLAST EN BEZOEK COFFEESHOPS MAASTRICHT OWP research Groningen-Rotterdam Maastricht

2 COLOFON Postadres: St. INTRAVAL OWP Research Postbus 1781 Weth v Caldenborghlan BT Groningen 6226 BV Maastricht Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon Telefoon Fax Fax Oktober 2008 Tekst: Opmaak: Opdrachtgever: Overlast: R. Nijkamp en B. Bieleman m.m.v. E. de Bie (INTRAVAL) Bezoek: M. Oude Wansink (OWP Research) R. Nijkamp Gemeente Maastricht

3 VOORWOORD Vanwege de geografische ligging wordt de gemeente Maastricht geconfronteerd met een grote hoeveelheid buitenlandse drugstoeristen. Deze toeristen zijn afkomstig uit Frankrijk en België, en in mindere mate uit Duitsland en Luxemburg. Door het volume van het softdrugstoerisme wordt met name de binnenstad van Maastricht geconfronteerd met grote parkeer- en verkeersoverlast, vervuiling van de openbare ruimte en onaangepast en hinderlijk gedrag van de bezoekers van de coffeeshops. Het grootste deel van de gedoogde coffeeshops in Maastricht is min of meer gecentreerd in een deel van de binnenstad. Om het softdrugstoerisme beter te reguleren heeft de gemeente het voornemen enkele van de gedoogde coffeeshops in het centrum te verplaatsen naar locaties buiten de stadskern (de zogenoemde coffeecorners). De gemeente wil de resultaten van deze verplaatsingen, met name de ontwikkelingen in de overlast en het aantal bezoekers, monitoren. Voor de nulmeting van de monitor zijn verschillende onderzoekswerkzaamheden verricht. De overlastmeting onder bewoners van de binnenstad is uitgevoerd door Rick Nijkamp en Edgar de Bie onder verantwoordelijkheid van Bert Bieleman van onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL. Het onderzoek naar de aantallen bezoeken en bezoekers is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Maurice Oude Wansink van OWP Research. Vanaf deze plaats willen wij al diegenen bedanken die aan de onderzoeken hebben meegewerkt, met name omwonenden, bezoekers en exploitanten van coffeeshops. Zonder hun bijdrage was deze nulmeting niet mogelijk geweest.

4 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding Achtergrond Probleemstelling Opzet Leeswijzer 2 Hoofdstuk 2 Voorkomen overlast Veiligheid en overlast Ervaren drugsoverlast Overige vormen van overlast Lokale leefbaarheids- en veiligheidsenquêtes 7 Hoofdstuk 3 Verspreiding overlast Buurtpeiling Ervaringen andere gemeenten Schoolgaande kinderen 13 Hoofdstuk 4 Bezoeken en bezoekers Totale aantal bezoeken Bezoek bij drie coffeecorners 15 Hoofdstuk 5 Samenvatting en conclusies Veiligheid en overlast Verspreiding overlast Bezoeken en bezoekers 19 Geraadpleegde literatuur 20

5 1. INLEIDING Vanwege de geografische ligging wordt de gemeente Maastricht geconfronteerd met een grote hoeveelheid buitenlandse drugstoeristen. Deze toeristen zijn afkomstig uit Frankrijk en België, en in mindere mate uit Duitsland en Luxemburg. Door het volume van het softdrugstoerisme wordt met name de binnenstad van Maastricht geconfronteerd met grote parkeer- en verkeersoverlast, vervuiling van de openbare ruimte en onaangepast en hinderlijk gedrag van de bezoekers van de coffeeshops. Het grootste deel van de gedoogde coffeeshops in Maastricht is min of meer gecentreerd in een deel van de binnenstad. 1.1 Achtergrond Om het softdrugstoerisme beter te reguleren heeft de gemeente het voornemen enkele van de gedoogde coffeeshops in het centrum te verplaatsen naar locaties buiten de stadskern (de zogenoemde coffeecorners). De gemeente wil de resultaten van deze verplaatsingen, met name de ontwikkelingen in de overlast, monitoren. Voor de verplaatsing van de coffeeshops naar de locaties buiten de stadskern vindt een zogenoemde nulmeting plaats. Na de verplaatsing volgt een tweede meting. De resultaten van deze meting worden vergeleken met de resultaten uit de nulmeting om zo de ontwikkelingen in overlast en de aantallen bezoekers in kaart te brengen. 1.2 Probleemstelling De beleidsveronderstelling bij het verplaatsen van de coffeeshops is dat hierdoor de overlast op de huidige (na verplaatsing de voormalige c.q. oude) locaties zal afnemen, terwijl de overlast op de nieuwe locaties niet (navenant) zal toenemen. De probleemstelling van de monitor luidt dan ook als volgt: In hoeverre vinden er na de verplaatsing van de coffeeshops veranderingen plaats in de (ervaren) overlast en in bezoek? Dit betekent dat de nulmeting de volgende probleemstellingen kent: - Van welke overlast is er sprake rond de (huidige en nieuwe) locaties van de coffeeshops? - Hoeveel bezoekers hebben de huidige coffeeshops in Maastricht en wat is het verwachte aantal op de coffeecorners? 1.3 Opzet Onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL heeft in opdracht van de gemeente Maastricht een overlastmeting uitgevoerd onder bewoners van de binnenstad om zo de overlast rondom de huidige locaties in kaart te brengen. Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 1

6 Het onderzoek naar de aantallen bezoeken en bezoekers is uitgevoerd door OWP Research. Dit bureau heeft in 1999 reeds een meting uitgevoerd naar het aantal bezoekers van de coffeeshops in Maastricht. In navolging van deze eerste meting heeft OWP Research in 2008 deze meting geactualiseerd. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk twee wordt allereerst ingegaan op de mening en ervaring van de bewoners over de aard en omvang van de overlast rondom de huidige locaties van de coffeeshops. Er worden waar mogelijk vergelijkingen gemaakt met omwonenden van coffeeshops in de grensgemeenten Terneuzen en Venlo en enkele andere steden en stedelijke centra. Hoofdstuk drie besteedt aandacht aan de verspreiding van overlast, waarbij wordt nagegaan in hoeverre overlast zich concentreert direct rond de omgeving van de coffeeshops of ook wordt ervaren door bewoners die niet in de directe omgeving van coffeeshops woonachtig zijn. Hoofdstuk vier gaat in op de aantallen bezoeken van de coffeeshops en de aantallen bezoekers. In het laatste hoofdstuk worden de samenvatting en conclusies besproken. Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 2

7 2. VOORKOMEN OVERLAST In paragraaf 2.1 wordt de door INTRAVAL gemeten veiligheidssituatie en de ervaren overlast van omwonenden van coffeeshops in Maastricht vergeleken met onderzoek door INTRAVAL onder omwonenden van coffeeshops in Terneuzen (2007) en Venlo (2006). Allereerst wordt ingegaan op de gevoelens van onveiligheid en het voorkomen van buurtproblemen. Vervolgens komt de door de bewoners zelf ervaren overlast aan de orde. In paragraaf 2.4 wordt gekeken naar de situatie in Maastricht in vergelijking met enkele andere steden en stedelijke centra in Nederland aan de hand van lokale leefbaarheids- en veiligheidsenquêtes. Methode Bij elke coffeeshop zijn de direct omwonenden geënquêteerd. In totaal zijn 195 bewoners geënquêteerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een vragenlijst met (drugs)overlastvragen die is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en inmiddels in meer dan 30 gemeenten is toegepast. De lijst bestaat uit vragen met voorgestructureerde antwoordcategorieën die telefonisch of face-to-face wordt afgenomen. Er wordt eerst gevraagd of men van menig is dat bepaalde vormen van overlast in de buurt voorkomen, vervolgens of men zelf hinder ondervindt van bepaalde vormen van overlast en ten slotte of men slachtoffer is geweest van bepaalde delicten. Uit een deel van de vragen worden indicatoren van drugsoverlast en andere vormen van overlast samengesteld. De afgelopen jaren zijn ook in de grensgemeenten Terneuzen en Venlo soortgelijke metingen verricht. Bij verschillende onderdelen worden de resultaten van de nulmeting in Maastricht vergeleken met de metingen in Terneuzen en Venlo. In verschillende gemeenten in Nederland worden in het kader van het Grote Stedenbeleid leefbaarheids- en veiligheidsenquêtes gehouden. Op een aantal onderwerpen worden vergelijkingen gemaakt met enkele andere steden en stedelijke centra, waar evenals in Maastricht de enquêtes op schriftelijke wijze worden verzameld. 2.1 Veiligheid en overlast De bewoners van het centrum van Maastricht waarderen hun woonomgeving gemiddeld met een 6,7. Deze waardering ligt tussen die van Terneuzen (6,9) en die van Venlo (6,4) in. Over het algemeen voelen de centrumbewoners in Maastricht zich veiliger dan die in Terneuzen en Venlo (zie tabel 2.1). Uit tabel 2.1 blijkt verder dat de bewoners in het centrum van Maastricht zich, in vergelijking met de bewoners uit Venlo, relatief vaker overdag onveilig voelen in hun eigen buurt. Tabel 2.1 Respondenten die zich wel eens onveilig hebben gevoeld, in % Maastricht (N=195) Terneuzen (N=150) Venlo (N=227) Onveilig voelen in het algemeen Onveilig voelen in de eigen buurt avond Onveilig voelen in de eigen buurt overdag 20-6 Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 3

8 Voorkomen buurtproblemen Om een beeld te krijgen van verschillende vormen van overlast die in de woonomgeving kunnen spelen, zijn de bewoners vragen gesteld over het voorkomen van verschillende voorvallen en situaties die kunnen leiden tot overlast. Het gaat daarbij om een viertal clusters van buurtproblemen, te weten vermogensdelicten, buurtverloedering, buurtdreiging en drugsproblemen. Het beeld dat uit de indicatorscores naar voren komt verschilt voor de drie steden. In Maastricht valt vooral de indicatorscore voor vermogensdelicten (4,1) hoog uit; drugsproblemen komen op de tweede plaats (tabel 2.2). De indicatorscore buurtdreiging ligt in Maastricht eveneens hoog. In Terneuzen daarentegen staat buurtverloedering bovenaan (3,9), terwijl in Venlo de indicatiescore voor drugsproblemen het hoogst is (4,9). Met betrekking tot de indicatorcore drugsproblemen ligt Maastricht dus tussen Terneuzen (laagst) en Venlo (hoogst) in. Tabel 2.2 Indicatorscores buurtproblemen op een schaal van 1 tot 10 Maastricht (N=195) Terneuzen (N=150) Venlo (N=227) Vermogensdelicten 4,1 2,7 - Buurtverloedering 3,0 3,9 3,3 Buurtdreiging 2,8 2,5 2,2 Drugsproblemen 3,7 2,8 4,9 Uit de indicatorscores openbare orde en audiovisuele overlast komt een enigszins ander beeld naar voren. Uit tabel 2.3 blijkt dat Maastricht op alle deze indicatoren hoger scoort dan de twee andere steden. Vooral de indicatorscore op overlast door coffeeshops (3,4) valt in Maastricht hoger uit ten opzichte van Terneuzen (2,1) en Venlo (2,7). Tabel 2.3 Indicatorscores openbare orde en audiovisuele overlast op een schaal van 1 tot 10 Maastricht (N=195) Terneuzen (N=150) Venlo (N=227) Annexatie openbare ruimte (verslaafden) 2,3 1,2 2,1 Overlast dealpanden 2,4 2,0 - Vervuiling openbare ruimte 2,8 2,1 2,6 Overlast coffeeshops 3,4 2,1 2,7 Straatprostitutie 1,4 1,2 1,0 In Maastricht (89%) en Venlo (79%) geven veel bewoners aan dat er in de buurt van de woonlocatie drugs worden verkocht (zie tabel 2.4). In Terneuzen ligt dat percentage lager. Daar geeft ongeveer de helft van de bewoners (51%) aan dat dit het geval is. Tabel 2.4 Percentage bewoners dat aangeeft dat er in de buurt van de woonlocatie drugs worden verkocht Maastricht (N=195) Terneuzen (N=150) Venlo (N=226) ja Nee Weet niet/ wil niet zeggen Totaal Bewoners in het centrum van Maastricht constateren vaker dat er sprake is van (soft)drugsoverlast in hun buurt dan bewoners in Terneuzen. In Maastricht geeft 41% aan Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 4

9 dat drugsoverlast vaak in hun buurt voorkomt, terwijl in Terneuzen ongeveer een kwart (23%) van de bewoners aangeeft dat dit vaak voorkomt. Over Venlo zijn deze gegevens en de volgende meer specifieke gegevens over vormen van overlast, niet bekend. Kijken we naar de top drie van vormen van drugsoverlast die volgens de bewoners voorkomen dan verschilt het beeld van Maastricht niet zo heel veel van dat in Terneuzen. In Maastricht staan parkeer- en verkeersproblemen bij coffeeshops (46% van de bewoners noemt dit) op de eerste plaats, gevolgd door gebruik van drugs op straat (24%) en handel in hard- en softdrugs op straat (beide 17%). In Terneuzen staan parkeer- en verkeersproblemen bij coffeeshops (genoemd door 28%) eveneens op de eerste plaats. Vervuiling van openbare ruimte door verslaafden (15%) en gebruik van drugs op straat (13%) komen op plaats twee en drie. Wordt specifiek ingezoomd op softdrugs dan krijgen we het volgende beeld. Ongeveer de helft van de geënquêteerden in Maastricht (52%) geeft aan dat gebruik van softdrugs op straat vaak voorkomt (tabel 2.5). Dit is beduidend meer dan in Terneuzen waar 29% aangeeft dat gebruik op straat vaak voorkomt. Tabel 2.5 Voorkomen gebruik van softdrugs op straat in de buurt volgens bewoners, in % Maastricht (N=195) Terneuzen (N=150) Venlo (N=227) Komt vaak voor Komt soms voor Komt (bijna) nooit voor Weet niet/ geen mening Totaal Het beeld ten aanzien van de handel op straat laat eenzelfde verschil zien. Volgens bijna een derde van de geënquêteerden in Maastricht (29%) komt de handel in softdrugs vaak voor (tabel 2.6). Dat is beduidend meer dan in Terneuzen, waar acht procent aangeeft dat handel in softdrugs op straat vaak voorkomt. Tabel 2.6 Voorkomen handel in softdrugs op straat in de buurt volgens bewoners, in % Maastricht (N=195) Terneuzen (N=150) Venlo (N=227) Komt vaak voor Komt soms voor Komt (bijna) nooit voor Weet niet/ geen mening Totaal Ervaren drugsoverlast Naast vragen over het voorkomen van problemen, is de buurtbewoners ook gevraagd of zij persoonlijk hinder hebben ondervonden van problemen. Er is daarbij voornamelijk ingezoomd op de ervaren overlast met betrekking tot verkooppunten in de buurt. Een kwart van de bewoners van het centrum van Maastricht geeft aan persoonlijk hinder te hebben ondervonden van de verkooppunten van softdrugs in hun buurt. Zowel in Terneuzen (16%) als Venlo (19%) is dat in mindere mate het geval, zo blijkt uit tabel 2.7. Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 5

10 Tabel 2.7 Percentage bewoners dat persoonlijk hinder heeft ondervonden van de verkooppunten in zijn/haar buurt Maastricht (N=195) Terneuzen 1 (N=77) Venlo (N=226) Ja Nee Weet niet/ wil niet zeggen Totaal Overige vormen van overlast Maastricht kent een vergelijkbaar beeld als Terneuzen wanneer het gaat om andere vormen van overlast dan specifieke drugsoverlast. In vergelijking met alcoholoverlast en overlast door jongeren worden in de beide steden parkeer- en verkeersoverlast veel vaker als probleem genoemd door de buurtbewoners (tabel 2.8). In die zin zijn de beide steden vergelijkbaar. Tabel 2.8 Indicatorscores openbare orde en audiovisuele overlast op een schaal van 1 tot 10 Maastricht (N=195) Terneuzen (N=150) Venlo (N=227) Alcoholoverlast 1,7 1,9 - Jongerenoverlast 2,0 1,8 - Parkeer en verkeersoverlast 5,7 5,8 - Deels hangen overigens de bovengenoemde problemen ook samen met de eerdere genoemde drugsproblemen. Fout of dubbel parkeren en verkeersonveilig gedrag komt vaker voor in Terneuzen dan in Maastricht. Verkeersoverlast (drukte en files) wordt relatief vaker ervaren door bewoners in het centrum van Maastricht dan door de bewoners in Terneuzen. Verkeer- en/of parkeeroverlast wordt door 40% van de bewoners van Maastricht vaak ervaren. In Terneuzen geeft bijna een kwart (23%) van de bewoners aan hier persoonlijk hinder van te hebben ondervonden. Geluidsoverlast (3%) of stankoverlast (1%) door coffeeshops wordt door bewoners in Terneuzen nauwelijks ervaren. De bewoners in Maastricht ervaren deze beide vormen van overlast; 14% geeft aan vaak last te hebben van lawaaioverlast en 12% ervaart vaak stankoverlast door coffeeshops. Aanpak problematiek De bewoners in Maastricht en Terneuzen is tevens gevraagd welk probleem met voorrang moet worden aangepakt. Het beeld in Maastricht verschilt enigszins ten opzichte van dat in Terneuzen. De aanpak van parkeerproblemen staat in Maastricht evenals in Terneuzen op de eerste plaats. In Maastricht noemt 29% van de geënquêteerde bewoners dit als probleem dat het eerste aangepakt dient te worden. In Terneuzen hebben de bewoners een uitgesprokenere mening en noemt bijna de helft van de bewoners (47%) dit als probleem dat met voorrang moet worden aangepakt. De aanpak van (de toename van) drugsgebruikers staat in Maastricht op de tweede plaats (door 24% genoemd), op de voet gevolgd door de aanpak van (de toename van) coffeeshops (23%). In Terneuzen krijgt de aanpak van rotzooi op straat of vervuiling van de straat prioriteit (17%) boven de aanpak van (de toename van) drugsgebruikers (15%). 1 Deze vraag is in Terneuzen alleen gesteld aan bewoners die aangeven dat er in de buurt van de woonlocatie drugs worden verkocht. Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 6

11 2.4 Lokale leefbaarheids- en veiligheidsenquêtes Voor dit onderzoek is eveneens een vergelijking gemaakt met de veiligheids- en overlastsituatie in enkele andere steden in Nederland. Hierbij is gekeken naar gegevens uit de leefbaarheids- en veiligheidsenquêtes die gehouden zijn in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB). Uit tabel 2.9 komt naar voren dat de veiligheids- en overlastsituatie in Maastricht wat minder positief is dan in de andere steden. De onveiligheidsgevoelens zijn hoger dan in de meeste andere steden, met uitzondering van Den Bosch (algemeen veiligheidsgevoel) en Heerlen (onveiligheidsgevoel in de eigen buurt). De schaalscores dreiging, vermogensdelicten en overlast vallen hoger uit dan in de andere steden. Tabel 2.9 Veiligheidssituatie Maastricht in vergelijking met andere steden Maastricht Arnhem Apeldoorn Breda /2007 Den Bosch 2006 Haarlem 2007 Heerlen 2007 Venlo (2007) - % onveiligheidsgevoel % onveiligheidsgevoel in eigen buurt Schaalscore dreiging 1,7 1,3-1,1-1,4 1,6 1,1 Schaalscore vermogensdelicten 4,5 4,3-3,3 3,7 3,4 4,3 3,4 Schaalscore 3,8 3,2 2,1 2,6 3,2 2,8 3,4 2,6 overlast Parkeeroverlast Geluidsoverlast verkeer Bron: GSB Over het algemeen voelen mensen die in het centrum wonen zich onveiliger dan in vergelijking met het stedelijk gemiddelde. In tabel 2.10 is een vergelijking gemaakt (indien beschikbaar) specifiek voor de bewoners van de centra van de steden. De situatie in Maastricht lijkt minder positief dan in andere stedelijke centra, zo blijkt uit deze tabel. Bijna de helft van de bewoners in het centrum geeft aan zich in de eigen buurt wel eens onveilig te voelen, terwijl dit in steden als Heerlen, Venlo, Den Bosch en Haarlem tussen de 41% en 24 % ligt. Alleen Breda is enigszins vergelijkbaar; hier ligt het percentage tussen de 41 en 56%. Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 7

12 Tabel 2.10 % onveiligheidsgevoel % onveiligheidsgevoel in eigen buurt Schaalscore dreiging Schaalscore vermogensdelicten Vergelijking situatie centrum Maastricht met andere stedelijke centra Centrum Maastricht 2006 Centrum Breda 2006/2007 Centrum Den Bosch 2006 Centrum Haarlem 2007 Centrum Heerlen 2007 Centrum Venlo (44-66) (36-62) ,4(2,3-4,5) 5,3(4,4-5,8) 1,8 5,2 3,3 3,2 2,5 2,5-5,7 4,1 4,2 3,9 Schaalscore 4,3(3,6- - 4,4 3,8 2,8 3,3 overlast 5,1) Parkeeroverlast 72 (64-80) Geluidsoverlast 63 (54-73) verkeer Drugsoverlast 71 (56-89) Bron: GSB Op basis van de GSB-gegevens blijken bewoners in het centrum van Maastricht zich onveiliger te voelen dan in Haarlem en Venlo. De gemiddelde schaalscores op dreiging, vermogensdelicten en overlast vallen alleen in het centrum van Den Bosch hoger uit. Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 8

13 3. VERSPREIDING OVERLAST Uit eerder onderzoek door INTRAVAL in onder andere Groningen, Terneuzen en Venlo is gebleken dat de overlast rondom coffeeshops sterk afneemt naarmate de afstand tot de coffeeshop groter is. Vooral de direct omwonenden ervaren daadwerkelijk overlast van een coffeeshop. Dit zijn met name enkele buren links en rechts van de coffeeshops en de overburen. In dit hoofdstuk worden daarom in de eerste twee paragrafen de (ervaren) overlast bevindingen vergeleken van de directe omwonenden met die van de verder van de coffeeshops woonachtige bewoners. In paragraaf 3.1 wordt ingegaan op enkele relevante onderwerpen uit de Maastrichtse buurtpeiling. In paragraaf 3.2 wordt gekeken naar de ervaringen uit onderzoek door INTRAVAL in de gemeenten Terneuzen en Venlo. Ten slotte besteedt paragraaf 3.3, op basis van door de gemeente beschikbaar gestelde gegevens, aandacht aan coffeeshops en schoolgaande kinderen. 3.1 Buurtpeiling In de Integrale Buurtpeiling Maastricht is een vergelijking gemaakt tussen de bewoners in het centrum uit straten met coffeeshops en bewoners in het centrum uit straten zonder coffeeshops. De vergelijking is gemaakt om een indruk te krijgen of de overlast zich beperkt tot de directe omgeving van de coffeeshops of verder uitwaaiert naar straten waar geen coffeeshops zijn gevestigd. Onder bewoners woonachtig in straten met coffeeshops geeft een groter deel (63%) aan zich wel eens onveilig te voelen dan onder bewoners in coffeeshoploze straten (53%) (tabel 3.1). Dit verschil is groter als gevraagd wordt naar onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt. Bijna twee derde (61%) van de bewoners in straten met coffeeshops voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Van de niet direct omwonenden voelt ongeveer de helft (47%) zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt. Tabel 3.1 Onveiligheidsgevoelens omwonenden coffeeshops en niet direct omwonenden, in % Omwonenden coffeeshops (n = 152) Niet direct omwonenden (n = 1658) Onveilig voelen in het algemeen Onveilig voelen in de eigen buurt Bron: Integrale Buurtpeiling Maastricht In de Buurtpeiling zijn enkele vragen gesteld die tezamen een drietal relevante schaalscores opleveren, te weten: dreiging; vermogensdelicten en overlast. Tabel 3.2 laat zien dat alle drie schaalscores voor de omwonenden van coffeeshops hoger zijn dan die voor bewoners uit de straten zonder coffeeshops. Tabel 3.2 Schaalscores omwonenden coffeeshops en niet direct omwonenden Omwonenden coffeeshops (n = 152) Niet direct omwonenden (n = 1658) Schaalscore dreiging 4,0 3,3 Schaalscore vermogensdelicten 6,4 5,2 Schaalscore overlast 5,2 4,3 Bron: Integrale Buurtpeiling Maastricht Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 9

14 Ook als gekeken wordt naar soorten overlast die in de buurt voorkomen, kan worden vastgesteld dat bewoners uit straten met coffeeshops vaker aangeven dat er sprake is van overlast, dan bewoners uit straten zonder coffeeshops. Zowel parkeeroverlast, geluidsoverlast door verkeer als drugsoverlast komen vaker voor (tabel 3.3). Tabel 3.3 Soorten overlast omwonenden en niet direct omwonenden, in % Omwonenden coffeeshops (n = 152) Niet direct omwonenden (n = 1658 Parkeeroverlast Geluidsoverlast door verkeer Drugsoverlast Bron: Integrale Buurtpeiling Maastricht 3.2 Ervaringen andere gemeenten In Maastricht zijn door INTRAVAL voor de overlastmeting alleen de direct omwonenden geënquêteerd. Het is niet mogelijk om de resultaten van dit onderzoek te vergelijken met resultaten uit de Integrale Buurtpeiling Maastricht aangezien een andere onderzoeksmethodiek is gebruikt. In Terneuzen en Venlo zijn daarentegen door INTRAVAL niet alleen de direct omwonenden geënquêteerd. In Terneuzen zijn tevens bewoners geënquêteerd die op grotere afstand van de coffeeshops wonen. In Venlo geldt dit voor detailhandelondernemers, waarvan de onderneming buiten het deel van de binnenstad is gevestigd waar drie coffeeshops zijn gevestigd en drugsrunners en dealers het meest actief zijn. Terneuzen Aangezien in Terneuzen de twee coffeeshops tegenover elkaar aan de rand van de binnenstad zijn gevestigd, is ervoor gekozen een steekproef te trekken uit bewoners van het hele stadscentrum. In Terneuzen is het mogelijk om een vergelijking te maken tussen bewoners die in de directe omgeving van de coffeeshop wonen en de bewoners die op een grotere afstand van de coffeeshop wonen. Het centrum van Terneuzen is voor de vergelijkingen opgedeeld in twee delen: Noord (in de buurt van de twee coffeeshops) en Zuid (verder weg van de coffeeshops). Het Noorden van Terneuzen is vervolgens vergeleken met het Zuiden op de volgende onderwerpen: voorkomen buurtproblemen en buurtwaardering; ervaren overlast van coffeeshops; en onveiligheidsgevoelens. Voorkomen buurtproblemen en buurtwaardering Aan de bewoners van Terneuzen zijn verschillende voorvallen voorgelegd die te maken hebben met het voorkomen van diverse problemen in de buurt. De indicatorscores van de diverse vormen van buurtproblematiek (vermogensdelicten, buurtverloedering, buurtdreiging, en drugsproblemen) zijn weergegeven in tabel 3.4. Het blijkt dat bewoners die in de directe omgeving van coffeeshops wonen significant meer drugsproblemen en parkeer- en verkeersproblemen ervaren dan bewoners die op een grotere afstand van de coffeeshop wonen. Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 10

15 Tabel 3.4 Indicatorscores voorkomen buurtproblemen in Terneuzen Noord en Terneuzen Zuid op een schaal van 1 tot 10 Noord Zuid Vermogensdelicten 2,7 2,6 Buurtverloedering 3,9 4,1 Buurtdreiging 2,8 2,2 Drugsproblemen 3,2 2,4 1 Parkeer en verkeersproblemen 5,9 4,4 1 1 significant verschil ten opzichte van Terneuzen Noord, p < 0,05 Tabel 3.5 toont de waardering van de bewoners voor de kwaliteit van hun woonomgeving. De waardering voor de woonomgeving bestaat uit een algemeen rapportcijfer (van 1 tot 10) voor de kwaliteit en de leefbaarheid van de buurt. Bewoners die in de directe omgeving van coffeeshops wonen geven een lager cijfer voor hun woonomgeving dan bewoners die op een grotere afstand van de coffeeshop wonen. Tabel 3.5 Waardering van de woonomgeving op een schaal van 1 tot 10 in Terneuzen Noord en Terneuzen Zuid Noord Zuid Gemiddeld rapportcijfer 6,7 7,2 1 1 significant verschil ten opzichte van Terneuzen Noord, p < 0,05 Ervaren overlast van coffeeshops In de enquête is de bewoners over druggerelateerde overlastsituaties ook gevraagd of zij daar persoonlijk hinder van hebben ondervonden. Tabel 3.6 bevat de gemiddelde indicatorscores van de verschillende vormen van drugsoverlast die worden onderscheiden: overlast dealpanden; vervuiling openbare ruimte; overlast coffeeshops; en parkeer- en verkeersproblemen. De (ervaren) overlast neemt sterk af naarmate de afstand tot de coffeeshop groter is. Met name parkeer- en verkeersoverlast is significant lager bij bewoners die niet in de directe omgeving van de coffeeshop wonen. Daarnaast zijn de overlast van coffeeshops en de vervuiling van de openbare orde significant hoger in de directe omgeving van de coffeeshop. Tabel 3.6 Indicatorscores persoonlijke hinder drugsoverlast op een schaal van 1 tot 10 in Terneuzen Noord en Terneuzen Zuid 1 Noord Zuid Overlast dealpanden 2,3 2,1 Vervuiling openbare ruimte 2,6 2,0 1 Overlast coffeeshops 3,6 2,6 1 Parkeer en verkeersproblemen 5,9 4,4 1 1 significant verschil ten opzichte van Terneuzen Noord, p < 0,05 Onveiligheidsgevoelens Tabel 3.7 laat zien hoeveel bewoners zich wel eens onveilig voelen. Het percentage respondenten dat zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelt, is hoger in de directe omgeving van de coffeeshop (32%) dan het percentage respondenten dat buiten een straal van een paar honderd meter van de coffeeshop woont (verschil is niet significant). 1 De indicatoren zijn een samenvoeging van vragen naar het (vaak, soms, of (bijna) nooit) voorkomen van de voorvallen die zich voordoen en naar de persoonlijk ervaren hinder. Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 11

16 Tabel 3.7 Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt in Terneuzen Noord en Terneuzen Zuid Noord Zuid Onveilig voelen in de eigen buurt Venlo Voor de evaluatie van het drugsoverlastproject Hektor is onder andere gebruik gemaakt van enquêtes onder ondernemers. In de enquête zijn onder meer vragen gesteld over drugsoverlast. In 2001, 2003, 2004 en 2005 zijn 100 willekeurig gekozen ondernemers in de binnenstad van Venlo face-to-face geënquêteerd over de overlast die zij ervaren van de drugshandel. Uit de enquêteresultaten blijkt dat de overlast van coffeeshops en verkooppunten in 2001 aanzienlijk hoger is in Q4, het deel van de binnenstad waar drie van de vijf coffeeshops en het grootste deel van de drugspanden zijn gevestigd, dan in het overige deel van de binnenstad waar geen coffeeshops zijn gevestigd en het aantal drugspanden beperkt is. Tussen 2001 en 2005 blijkt de door ondernemers ervaren drugsoverlast te zijn afgenomen. Voor de indicatorscores van de verschillende vormen van drugsoverlast geldt een significante daling tussen de eerste en de laatste meting op alle drie indicatoren (tabel 3.8). Uitgezonderd in het meetjaar 2003 zijn de scores op de overlastindicatoren bij de ondernemers in het overige deel van de binnenstad lager dan die van de ondernemers in Q4. In de periode zijn er in Venlo meer dan honderd drugspanden gesloten, met name in Q4. Mede als gevolg daarvan heeft de drugsoverlast zich verplaatst naar de straat, is zichtbaarder geworden en hebben dealers en runners zich over een groter deel van de binnenstad verspreid. In 2004 blijkt deze ontwikkeling zich niet verder voort te zetten. De drugsoverlast is voor de hele binnenstad tot een beheersbaar niveau teruggedrongen. Tabel 3.8 Gemiddelde indicatorscores persoonlijk ervaren drugsoverlast ondernemers binnenstad, 2001, 2003, 2004 en 2005 Q4 + Binnenstad Overige deel Binnenstad Overlast coffeeshops/ verkooppunten Annexatie door gebruikers/dealers/ runners Overige vormen van drugsoverlast* 2,7 2,9 2,8 2,8 3,1 3,0 1,8 1 2,4 1 2,1 1 1,5 1 2,3 1 2,0 1 1,9 2,7 2,3 2,8 1 3,5 1 3,1 1 1,3 1 1,9 1 2,0 1,4 1 2,3 1 2,0 * Vervuiling van straat of plein door drugsgebruikers/dealers, vervuiling van portieken/bergingen rondom de onderneming, gebruikte spuiten op straat. 1 Significant verschil met 2001, p <.05; 2 Significant verschil met 2003, p <.05 Drugsrunners Een belangrijk aspect van de (ervaren) overlast is drugsrunners en dealers. In Venlo blijken de runners en dealers zich niet te hebben verplaatst naar de nieuwe locatie van de twee verplaatste coffeeshops. Anders dan in de binnenstad is de situatie rond het Schwanenhaus zeer overzichtelijk. Door het ontbreken van openbare voorzieningen, winkels en scholen in de nabije omgeving vallen personen die er blijven rondhangen onmiddellijk op. Mochten dit personen zijn die bij de politie bekend staan als dealers en runners dan worden zij verwijderd. Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 12

17 3.3 Schoolgaande kinderen Een aandachtspunt voor het beleid zijn schoolgaande kinderen die in contact kunnen komen met coffeeshops. Door de gemeente beschikbaar gestelde gegevens laten zien dat Maastricht eind 2007 begin kinderen heeft in de leeftijd van 10 tot 19 jaar. In de gemeente Eijsden gaat het om kinderen (2008). De kinderen die het voortgezet onderwijs volgen zijn doorgaans tussen de 12 en 17 jaar oud. In totaal gaat het in Eijsden om een groep van een kleine 700 leerlingen (tabel 4.9). Het merendeel van de kinderen gaat vanuit Eijsden naar het Porta Mosana College (463). Een geringer aantal gaat naar het St. Maartencollege (206) en een klein aantal leerlingen uit Eijsden (29) gaat naar het Bonnefantencollege. Tabel 4.9 Schoolgaande kinderen gemeente Eijsden per locatie, 2007 n Porta Mosana college Locatie Kampweg Locatie Oude Molenweg Locatie Nijverheidsweg 52 St. Maartenscollege locatie Noordmannensingel locatie Bemelerweg 39 - locatie Bemelergrubbe 0 Bonnefantencollege 29 - locatie Eenhoornsingel 5 - locatie Nijverheidsweg 21 - locatie Tongerseweg 3 Bron: gemeente Maastricht Niet alle scholieren vanuit Eijsden komen straks langs de locatie van de coffeecorner aan de Köbbesweg. In totaal gaat het volgens de gemeente om 299 scholieren van de volgende locaties: locatie Oude Molenweg (187) en locatie Nijverheidsweg (52) van het Porta Mosana college; locatie Bemelerweg (39) en locatie Bemelergrubbe (0) van het St. Maartenscollege; en locatie Nijverheidsweg (21) van het Bonnefantencollege. Een groot deel van deze kinderen gaat op de fiets naar school, maar precieze cijfers hierover zijn niet bekend. Door de gemeente wordt geschat dat ongeveer 89% van de kinderen op de fiets gaat. In totaal zou het dan gaan om een groep van 266 kinderen, die onderweg van Eijsden naar school in Maastricht voorbij de coffeecorner aan de Köbbesweg kunnen komen. Vrijwel alle kinderen kiezen volgens de gemeente echter voor de weg binnendoor (Eijsden, Oost-Maarland, Rijckholt, Gronsveld). Overigens is het hen niet toegestaan de coffeeshops te bezoeken, aangezien de minimumleeftijd voor het bezoeken van een coffeeshop 18 jaar bedraagt. Dit is het J-criterium van de zogenoemde AHOJ-G criteria waarop streng wordt toegezien. Daarnaast houden coffeeshopeigenaren zich volgens de Loor (2007) strikt aan het verbod op maken van reclame voor cannabis: zowel op de voorpui als binnen de coffeeshop wordt geen cannabis aangeprezen. Dit is het A- criterium van de zogenoemde AHOJG-criteria. Er is nog weinig bekend over de factoren die drugsgebruik in het algemeen beïnvloeden. Wel is bekend dat schoolgaande jongeren die cannabis gebruiken voornamelijk cannabis krijgen van vrienden (Monshouwer e.a. 2004). De rol van coffeeshops hierbij, ook die nabij scholen staan, is nog onduidelijk. Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 13

18 Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 14

19 4. BEZOEKEN EN BEZOEKERS In dit hoofdstuk wordt een berekening gemaakt van het totale aantal bezoeken aan coffeeshops in Maastricht en het aantal potentiële bezoekers op drie locaties voor coffeecorners in Maastricht. De resultaten in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op onderzoek bij de Maastrichtse coffeeshops in april en september 2008 door OWP Research. In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op het totale aantal bezoekers aan Maastrichtse coffeeshops. In paragraaf 4.2 wordt het potentiële bezoek aan drie locaties voor coffeecorners in Maastricht besproken. 4.1 Totale aantal bezoeken In deze paragraaf wordt een schatting gemaakt van het totale aantal bezoeken aan coffeeshops in Maastricht (per jaar). Eerst wordt de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven. Daarna worden de resultaten gepresenteerd. Methode In de periode van 12 tot en met 18 april 2008 zijn tellingen gehouden in alle 14 gedoogde Maastrichtse coffeeshops. Er was sprake van dubbeltellingen: vier keer per dag (12.00 uur, uur, uur en uur) werden de inkomende bezoekers in alle gedoogde coffeeshops in Maastricht gedurende minuten door zowel de eigenaren van de coffeeshops als door medewerkers van OWP Research geteld. In deze werkwijze is het mogelijk dat personen dubbel zijn geteld wanneer zij tijdens verschillende telmomenten op één dag opnieuw dezelfde of een andere coffeeshop binnen liepen. De exacte (op de minuut nauwkeurige) begin- en eindtijden van die tellingen werden genoteerd alsmede het aantal getelde (binnenkomende) bezoekers. De tellingen van de eigenaren en die van OWP Research bleken in hoge mate identiek, maar zeker consistent te zijn met elkaar. Met behulp van de tellingen en de uitkomsten van de enquêtes wordt een schatting gemaakt van het totale aantal bezoeken aan 14 coffeeshops in Maastricht. De procedure om tot die schatting te komen is als volgt: Voor elke coffeeshop zijn vier tellingen op zeven weekdagen beschikbaar; in totaal 392 tellingen van inkomende bezoekers in 14 coffeeshops gedurende 10 tot 15 minuten. De exacte begin- en eindtijd van de telling is op de minuut nauwkeurig genoteerd. Met behulp van deze tellingen wordt voor elke coffeeshop een dagpatroon voor elke weekdag berekend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interpolatie, met de openingstijd van de coffeeshop als startpunt van de berekening en de sluitingstijd van de coffeeshop als eindpunt van de berekening. De te berekenen variabele is het aantal binnenkomende bezoekers per minuut. Door de berekende getallen voor elke minuut tussen openings- en sluitingstijd bij elkaar op te tellen, wordt het totale aantal bezoeken van de betreffende coffeeshop op die dag verkregen. Optelling over alle dagen en over alle weekdagen levert het totale aantal bezoeken van coffeeshops in Maastricht in één week op. Nulmeting overlast coffeeshops Maastricht 14

20 Uit gegevens van de Toerisme Index Maastricht blijkt dat de gekozen week als een gemiddelde doorgaat wat betreft bezoek aan Maastricht (OWP Research 2006 en 2007). Daarom hebben we het gevonden totaal met 52 vermenigvuldigd om het aantal bezoeken per jaar te krijgen. Resultaten Gemiddeld worden bezoeken per dag aan coffeeshops in Maastricht afgelegd. Dat zijn ruim 74 duizend bezoeken per week en 3,9 miljoen bezoeken per jaar. Als rekening wordt gehouden met de bezoekfrequentie van bezoekers en het bezoek aan meerdere coffeeshops op één dag, dan kan het aantal bezoekers worden berekend op 2,1 miljoen per jaar. 4.2 Bezoek bij drie coffeecorners In deze paragraaf wordt een schatting gemaakt van het aantal potentiële bezoekers op drie locaties voor coffeecorners in Maastricht. Eerst wordt de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven. Daarna worden de resultaten gepresenteerd. Methode In de periode van 6 tot en met 12 september 2008 zijn korte enquêtes gehouden in 13 van de 14 gedoogde Maastrichtse coffeeshops. 1 Doelstelling was om vast te stellen: a. wat de herkomst was van de bezoekers van coffeeshops; b. wat de bezoekfrequentie van die bezoekers was; c. hoeveel verschillende coffeeshops de bezoekers tijdens één bezoek aandoen; d. of bezoekers bereid waren om in de toekomst een coffeecorner aan de rand van Maastricht te bezoeken; en e. welke toekomstige locatie van een coffeecorner de bezoekers zullen bezoeken. Bij deze laatste vraag was het mogelijk om meerdere locaties aan te kruisen. Vier enquêteurs van OWP Research hebben s ochtends (tussen 10 en 12 uur), s middags (tussen 15 en 17 uur) en s avonds (tussen 20 en 22 uur) de 13 deelnemende coffeeshops bezocht. Elke enquêteur bezocht tijdens een ronde drie of vier coffeeshops. Daar is door de enquêteur steeds aan de vierde bezoeker van de coffeeshop gevraagd of deze een korte vragenlijst wilde invullen. Ingevulde vragenlijsten werden door de enquêteur weer ingenomen. Er waren vragenlijsten beschikbaar in de Nederlandse, Franse en Duitse taal (zie bijlage voor vragenlijsten). Ook de non-respons is door de enquêteurs bijgehouden. Resultaten In totaal is aan bezoekers gevraagd om een vragenlijst met vijf vragen in te vullen. Door 295 bezoekers (27 procent) is dit geweigerd, door 794 personen (73 procent) is de vragenlijst wel ingevuld. Hieronder worden de uitkomsten weergegeven. Aan het einde van deze paragraaf wordt een berekening gemaakt van het verwachte aantal bezoekers voor elk van de drie locaties van de coffeecorners. Herkomst In tabel 4.1 staat de herkomst van de bezoekers weergegeven. Ook wordt weergegeven op welke manier de bezoeken verdeeld zijn over de herkomst van de bezoekers. Het verschil tussen "bezoekers" en "bezoeken" ontstaat door de verschillende bezoekfrequentie van bezoekers en het aantal door hen bezochte coffeeshops op één dag. Zo blijkt uit deze tabel 1 Eén coffeeshop wilde niet meewerken aan het onderzoek. Omdat de betreffende coffeeshop, in vergelijking met andere coffeeshops, zeer weinig bezoekers heeft, worden de resultaten van dit onderzoek door deze weigering niet beïnvloed. Nulmeting overlast coffeeshops Maastricht 15

21 dat bezoekers uit Maastricht slechts een kwart vormen van het totale aantal bezoekers, maar dat zij goed zijn voor meer dan de helft van het aantal bezoeken. De bezoekfrequentie van Maastrichtse coffeeshopbezoekers zal dus hoger zijn en/of het aantal door hen bezochte coffeeshops per dag zal hoger zijn dan van de gemiddelde bezoeker. Tabel 4.1 Land van herkomst van bezoekers in %. Bezoekers Bezoeken In Maastricht Overig Nederland 6 6 België Duitsland 10 2 Frankrijk 10 3 Overig 3 1 Totaal Aantal bezochte coffeeshops In tabel 4.2 wordt de procentuele verdeling van het aantal bezochte coffeeshops per bezoek weergegeven. Tabel 4.2 Aantal bezochte coffeeshops per bezoek in % Bezoekers Eén coffeeshop 62,6 Twee coffeeshops 19,0 Drie coffeeshops 7,8 Vier coffeeshops 3,4 Vijf coffeeshops 1,6 Zes coffeeshops 1,7 Meer dan zes coffeeshops 4,0 Totaal 100,0 Bereidheid bezoek coffeecorners Van de bezoekers zegt 46 procent bereid te zijn om in de toekomst een coffeecorner te bezoeken. Een aantal (20) bezoekers geeft aan meerdere locaties te willen bezoeken, terwijl ook enkele (9) bezoekers juist niet hebben aangegeven waar zij in de toekomst naar toe zullen gaan. Bezoek aan drie locaties In tabel 4.3 wordt vermeld welk deel van het totale aantal bezoeken (3,9 miljoen per jaar) naar verwachting zal verplaatsen naar de drie locaties. Ook wordt in de tabel aangegeven hoeveel coffeeshops de potentiële bezoekers van die locatie per bezoek bezoeken. Tabel 4.3 Potentieel bezoek (in procenten van het totale aantal bezoeken) en het gemiddelde aantal bezochte coffeeshops per bezoek op drie locaties voor coffeecorners. Procent Aantal bezochte coffeeshops per bezoeker Brusselseweg 10,7 1,99 F. de Veijestraat 16,6 2,27 Köbbesweg 17,3 1,99 Nulmeting overlast coffeeshops Maastricht 16

22 Potentieel bezoek aan de coffeecorners Het totale aantal bezoeken aan coffeeshops in Maastricht is in april 2008 berekend op 3,9 miljoen bezoeken per jaar. Met de hierboven berekende resultaten voor het potentiële bezoek op de drie locaties voor coffeecorners kunnen de volgende verwachte aantallen bezoekers voor die locaties worden berekend (afgerond op duizendtallen): Brusselseweg: 10,7 procent van 3,9 miljoen bezoekers, gedeeld door (het gemiddelde bezoek van) 1,99 coffeeshops = 210 duizend bezoekers; F. de Veijestraat: 16,6 procent van 3,9 miljoen bezoekers, gedeeld door (het gemiddelde bezoek van) 2,27 coffeeshops = 285 duizend bezoekers; Köbbesweg: 17,3 procent van 3,9 miljoen bezoekers, gedeeld door (het gemiddelde bezoek van) 1,99 coffeeshops = 339 duizend bezoekers. Nulmeting overlast coffeeshops Maastricht 17

23 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Om het softdrugstoerisme beter te reguleren wil de gemeente Maastricht enkele van de gedoogde coffeeshops in het centrum verplaatsen naar locaties buiten de stadskern (de zogenoemde coffeecorners). Ten behoeve van het monitoren van de resultaten van deze verplaatsing is in opdracht van de gemeente een nulmeting van de overlast uitgevoerd. Hiervoor zijn door INTRAVAL 195 bewoners in de directe omgeving van de coffeeshops geënquêteerd. Tevens zijn door INTRAVAL vergelijkingen gemaakt met overeenkomstige overlastmetingen in Terneuzen en Venlo en met enkele andere steden en stedelijke centra. Daarnaast zijn door OWP Research tellingen gedaan van de aantallen bezoeken van de coffeeshops en de aantallen bezoekers. Hieronder worden puntsgewijs de belangrijkste bevindingen gepresenteerd. 5.1 Veiligheid en overlast De veiligheids- en overlastsituatie is in Maastricht minder positief vergeleken met enkele andere steden en stedelijke centra en de grensgemeenten Terneuzen en Venlo. De onveiligheidsgevoelens, zowel algemeen als in de eigen buurt, zijn hoger dan in de meeste andere steden en ook de schaalscores dreiging, vermogensdelicten en overlast vallen hoger uit. De bewoners van het centrum van Maastricht waarderen hun woonomgeving gemiddeld met een 6,7. Deze waardering ligt tussen die van Terneuzen (6,9) en die van Venlo (6,4) in. In Maastricht valt vooral de indicatiescore voor vermogensdelicten (4,1) hoog uit; drugsproblemen komen op de tweede plaats. Met betrekking tot de indicatiescore drugsproblemen ligt Maastricht tussen Terneuzen (laagst) en Venlo (hoogst) in. Buurtdreiging scoort eveneens hoog in Maastricht. Maastricht scoort op de indicatorscores openbare orde en audiovisuele overlast hoger dan Terneuzen en Venlo. Met name de indicatiescore overlast door coffeeshops (3,4) valt hoger uit dan Terneuzen (2,1) en Venlo (2,7). Bewoners in het centrum van Maastricht constateren vaker dat er sprake is van (soft)drugsoverlast in hun buurt dan bewoners in Terneuzen. In Maastricht geeft 41% aan dat drugsoverlast vaak in hun buurt voorkomt, terwijl in Terneuzen ongeveer een kwart (23%) van de bewoners aangeeft dat dit vaak voorkomt. Ongeveer de helft van de geënquêteerden in Maastricht (52%) geeft aan dat gebruik van softdrugs op straat vaak voorkomt. Dit is beduidend meer dan in Terneuzen waar 29% aangeeft dat gebruik op straat vaak voorkomt. Een kwart van de bewoners van het centrum van Maastricht geeft aan persoonlijk hinder te hebben ondervonden van de verkooppunten van softdrugs in hun buurt. Zowel in Terneuzen (16%) als in Venlo (19%) is dat in mindere mate het geval. Evenals in Terneuzen blijken de bewoners in Maastricht met name persoonlijk hinder te hebben ondervonden van verkeer- en parkeeroverlast rondom coffeeshops. Maastricht kent een vergelijkbaar beeld als Terneuzen wanneer het gaat om andere vormen van overlast dan specifieke drugsoverlast. In vergelijking met alcoholoverlast en overlast Nulmeting overlast coffeeshops Maastricht 18

24 door jongeren worden in de beide steden parkeer- en verkeersoverlast veel vaker als probleem genoemd door de buurtbewoners. 5.2 Verspreiding overlast Het blijkt dat bewoners die dichtbij coffeeshops wonen (en/of werken) zich onveiliger voelen en vaker aangeven dat er sprake is van overlast. Bovendien zeggen zij vaker daar zelf hinder van te ondervinden. Onder bewoners woonachtig in straten met coffeeshops geeft een groter deel (63%) aan zich wel eens onveilig te voelen dan onder bewoners in coffeeshoploze straten (53%). Dit verschil is groter als gevraagd wordt naar onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt. De drie schaalscores dreiging, vermogensdelicten en overlast uit de Maastrichtse Buurtpeiling zijn alle drie voor de omwonenden van coffeeshops hoger dan die voor bewoners uit straten zonder coffeeshops. Bewoners uit straten met coffeeshops geven vaker aan dat er sprake is van overlast dan bewoners uit straten zonder coffeeshops. Bovendien ervaren bewoners die in de directe omgeving van coffeeshops wonen significant meer drugsproblemen dan bewoners die op een grotere afstand van de coffeeshop wonen. De (ervaren) overlast neemt sterk af naarmate de afstand tot de coffeeshop groter is. Met name parkeer- en verkeersoverlast is significant lager bij bewoners die niet in de directe omgeving van coffeeshops wonen. Daarnaast zijn de overlast van coffeeshops en de vervuiling van de openbare orde significant hoger in de directe omgeving van de coffeeshop. 5.3 Bezoeken en bezoekers Het totale aantal bezoeken, berekend op basis van tellingen bij de 14 coffeeshops, komt uit op 3,9 miljoen bezoeken per jaar. Dat zijn gemiddeld bezoeken per dag. In dit aantal zijn herhaalde bezoeken per dag en bezoek van bezoekers aan meerdere coffeeshops op één dag inbegrepen. Het aantal potentiële bezoekers aan drie locaties voor coffeecorners aan de rand van Maastricht is berekend op basis van de hierboven genoemde tellingen en een korte enquête onder bezoekers van coffeeshops. Door middel van de schriftelijke enquête is in kaart gebracht hoe vaak bezoekers de coffeeshops bezoeken en hoeveel coffeeshops de bezoekers per bezoek bezoeken. Ook is gevraagd of de bezoekers bereid zijn om in de toekomst naar een coffeecorner aan de rand van Maastricht te komen en naar welke locatie ze dan zouden gaan. De schattingen van het potentiële aantal bezoekers op de drie locaties is als volgt: Brusselseweg: 210 duizend bezoekers. F. de Veijestraat: 285 duizend bezoekers. Köbbesweg: 339 duizend bezoekers. Nulmeting overlast coffeeshops Maastricht 19

25 GERAADPLEEGDE LITERATUUR Bieleman B., J. Snippe, F. Oldersma. (2003) Monitor drugsoverlast Nederland St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. Bieleman, B., H. Naayer, A. Nienhuis (2006) Coffeeshops naar de periferie. Evaluatie verplaatsing twee coffeeshops in Venlo. St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. Bieleman, B., H. Naayer (2006) Coffeeshops in Nederland Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. Bieleman, B., H. Naayer (2007) Onderzoek coffeeshops Terneuzen. St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. Broekhuizen J., J. Raven, F. Driessen (2006) Handhaving en naleving van de coffeeshopregels in Bureau Driessen. Utrecht. Gemeente Nijmegen en St. INTRAVAL (2008) Het coffeeshopbezoek in Nijmegen; een inventariserend onderzoek naar de omvang en kenmerken van het bezoek aan de Nijmeegse coffeeshops. Gemeente Nijmegen, Nijmegen. Gemeente Terneuzen (1996) Uitwerking gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops. Gemeente Terneuzen. Gemeente Terneuzen (1997) Evaluatie beleid bestrijding drugsoverlast. Gemeente Terneuzen. Gemeente Terneuzen (2004) Interim evaluatie drugsbeleid. Gemeente Terneuzen. Gemeente Terneuzen (2006a) Onderzoeksopdracht naar de mogelijkheid van de vestiging van een coffeeshop bij de grens. Dienst Algemene Juridische Zaken, Terneuzen. Gemeente Terneuzen (2006b) Analyse van politiegegevens Houdgreep 11/ /2006. Dienst Algemene Juridische Zaken, Terneuzen. Gemeente Venlo (2006) Raadsvoorstel toekomstig coffeeshopbeleid, onderdeel van de 3-sporenaanpak Hektor. Gemeente Venlo. Korf, D., M. van der Woude, A. Benschop, T. Nabben (2001) Coffeeshops, jeugd en toerisme. UvA, Amsterdam. Loor, A. de (2007) Coffeeshops in de nabijheid van scholen, een echt of een politiek probleem? Stichting Adviesburo Drugs, Amsterdam. Ministerie van VWS, Ministerie van Justitie, Ministerie van BZK (2004) Interdepartementale beleidsbrief cannabis. Ministerie van VWS / Ministerie van Justitie / Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag. Monshouwer, K., S.van Dorsselaer, A. Gorter, J. Verdurmen, W. Vollebergh (2004) Jeugd en riskant gedrag. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Trimbos-instituut, Utrecht. Nationale Drugmonitor (2006) Jaarbericht Bureau NDM, Den Haag. Nulmeting overlast en bezoek coffeeshops Maastricht 20

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO B. Bieleman R. Nijkamp COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

5. SAMENVATTING. 5.1 Ondernemers

5. SAMENVATTING. 5.1 Ondernemers 5. SAMENVATTING In het kader van het onderzoek Monitoring Drugsoverlast Venlo is een aanvullend onderzoek verricht. Dit aanvullende onderzoek bestaat uit drie onderdelen: observaties en tellingen op locaties

Nadere informatie

COFFEESHOPBEZOEKERS TERNEUZEN

COFFEESHOPBEZOEKERS TERNEUZEN Coffeeshopbezoekers Terneuzen najaar 2009 COFFEESHOPBEZOEKERS TERNEUZEN NAJAAR 2009 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 1 1.1 Probleemstelling 1 1.2 Onderzoeksopzet 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Gemeente J Eergen op Zoom

Gemeente J Eergen op Zoom Gemeente J Eergen op Zoom RMD06-0047 Datum 5 april 2006 Nr,: 06-40 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden A. Beukman Informatie gemeenteraad m.b.t. de situatie Venlo

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO B. Bieleman R. Nijkamp COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO Juli 2009 INTRAVAL

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Monitoren aanpak drugsoverlast

4. SAMENVATTING. 4.1 Monitoren aanpak drugsoverlast 4. SAMENVATTING In januari 2001 is de gemeente Venlo gestart met het drugsoverlastproject Hektor. Om tot een substantiële reductie van de (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast te komen,

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2007

Coffeeshops in Nederland 2007 AANTALLEN COFFEESHOPS EN GEMEENTELIJK BELEID 1999-2007 Coffeeshops in Nederland 2007 B. Bieleman A. Beelen R. Nijkamp E. de Bie COLOFON WODC/St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN B. Bieleman R. Nijkamp J. Snippe R. Voogd MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN Juli 213 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2009

Coffeeshops in Nederland 2009 A A N TA L L E N C O F F E E S H O P S E N G E M E E N T E L I J K B E L E I D 1999-2009 Coffeeshops in Nederland 2009 B. Bieleman R. Nijkamp In 2010 is de negende meting van de monitor naar aantallen

Nadere informatie

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Hay Janssen, fractievoorzitter PvdA Venlo 17 november 2008 Door het invoeren van een overlastverordening en een nieuw vergunningensysteem voor de vestiging

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In januari 2001 is de gemeente Venlo gestart met het drugsoverlastproject Hektor. Om tot een substantiële reductie van de (soft)drugscriminaliteit en drugsgerelateerde overlast

Nadere informatie

Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam

Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR AFSTANDSCRITERIUM COFFEESHOPS AMSTERDAM September 2015 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF

ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL een enquête uitgevoerd naar het gebruik van het openbaar

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Monitor coffeeshopbeleid Rotterdam

Monitor coffeeshopbeleid Rotterdam - E N 1- M E T I N G Monitor coffeeshopbeleid Rotterdam B. Bieleman R. Nijkamp F. Schaap MONITOR COFFEESHOPBELEID ROTTERDAM - EN 1-METING September 21 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Monitor eerste verplaatsing coffeeshops Amsterdam

Monitor eerste verplaatsing coffeeshops Amsterdam Monitor eerste verplaatsing coffeeshops Amsterdam B. Bieleman R. Mennes J. Snippe MONITOR EERSTE VERPLAATSING COFFEESHOPS AMSTERDAM Maart 215 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoek coffeeshops Terneuzen. B. Bieleman. H. Naayer

Onderzoek coffeeshops Terneuzen. B. Bieleman. H. Naayer Onderzoek coffeeshops Terneuzen B. Bieleman H. Naayer Onderzoek coffeeshops Terneuzen April 2007 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 METINGEN 2001, 2002, 2003, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize M. van Zwieten COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

COFFEESHOPBEZOEK ROTTERDAM VOORJAAR 2012

COFFEESHOPBEZOEK ROTTERDAM VOORJAAR 2012 COFFEESHOPBEZOEK ROTTERDAM VOORJAAR 2012 R. Nijkamp B. Bieleman COFFEESHOPBEZOEK ROTTERDAM VOORJAAR 2012 Augustus 2012 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 1 1.1 Vraagstelling

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Stevige blowers in en rond Amsterdam

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Stevige blowers in en rond Amsterdam Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Stevige blowers in en rond Amsterdam Naast de enquête onder bezoekers van coffeeshops in West en Oost zijn gegevens geanalyseerd

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Quick Scan. Ontwikkeling in Aantal. Coffeeshops in Nederland

Quick Scan. Ontwikkeling in Aantal. Coffeeshops in Nederland NTRAVAL A bureau voor onderzoek, advies Ontwikkeling in Aantal Coffeeshops in Nederland B. Bieleman, S. Biesma, J. Snippe, E. de Bie INTRAVAL Groningen-Rotterdam December 1996 Auteursrechten voorbehouden

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Derde meting monitor leefbaarheid Oranje

Derde meting monitor leefbaarheid Oranje Derde meting monitor leefbaarheid Oranje B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra J. Snippe DERDE METING MONITOR LEEFBAARHEID ORANJE Juni 216 INTRAVAL GroningenRotterdam 1. Inleiding In oktober 21 is aangekondigd

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

"De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties"

De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties NRC Next 27 september 2011 Hoeveel zin heeft het coffeeshop-beleid? "De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties" De Maastrichtse gemeenteraad besluit vandaag waarschijnlijk tot verplaatsing

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Rommelen met je identiteit Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Utrecht, maart 2005 2 Rommelen met je identiteit Uitvoerder:

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2014 VEILIGHEID Gemeente Veenendaal September/Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Levendige straten. Y. Seyah. J. Oude Groeniger. E. Yazgili. A. Roorda. W. Boersma. M. Spijker. R. Bottema. M. Pijpker. K. Offringa

Levendige straten. Y. Seyah. J. Oude Groeniger. E. Yazgili. A. Roorda. W. Boersma. M. Spijker. R. Bottema. M. Pijpker. K. Offringa Nulmeting veiligheid en leefbaarheid zeven straten aandachtswijken Groningen Levendige straten J. Oude Groeniger A. Roorda M. Spijker M. Pijpker Y. Seyah E. Yazgili W. Boersma R. Bottema K. Offringa COLOFON

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Inventarisatie shisha lounges 2015

Inventarisatie shisha lounges 2015 Inventarisatie shisha lounges 215 A. Kruize M. Sijtstra B. Bieleman 1. Inleiding Binnen de horeca geldt een rookverbod voor het roken van tabaksproducten. Het rookverbod bestaat voor producten die, al

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon - 313 4 2 Fax - 312 7 26 Kantoor Rotterdam: Goudsesingel

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Binnenstad Groningen

Binnenstad Groningen Thermometer Binnenstad Groningen metingen 1998-29 B. Bieleman A. Kruize G. Wolters Inleiding In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in 29 voor het twaalfde achtereenvolgende

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam

Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam QUICK-SCAN: GEVOLGEN REGIOBINDING ROTTERDAM COLOFON INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Fact sheet. Minder coffeeshops in Amsterdam. Aantal coffeeshops daalt langzaam. nummer 3 mei 2007

Fact sheet. Minder coffeeshops in Amsterdam. Aantal coffeeshops daalt langzaam. nummer 3 mei 2007 Fact sheet nummer 3 mei 2007 Minder coffeeshops in Amsterdam Coffeeshops en Amsterdam: een wereldbekende combinatie die allesbehalve vanzelfsprekend is. Al jarenlang geldt er een uitsterfbeleid waarbij

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014

Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014 Evaluatie van de overlast in de Breedstraatbuurt - 2014 Winkeliers- en passantenonderzoek December 2014 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL B. Bieleman R. Nijkamp R. Voogd Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Delfzijl September 2013 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Woonoverlast en Skaeve Huse November 2015 1. Inleiding 1.1 Respons en weging Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van een peiling over woonoverlast en Skaeve Huse

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM

ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM J. Snippe N. Kemper B. Bieleman ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM Juni 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Binnenstad Groningen

Binnenstad Groningen Thermometer Binnenstad Groningen metingen 1998-8 B. Bieleman A. Beelen A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 91 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2008 M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING Dit rapport biedt inzicht in de aantallen officieel gedoogde verkooppunten van softdrugs (coffeeshops) en het gemeentelijk coffeeshopbeleid in Nederland in 2007. Het tellen van het aantal

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Monitor 2009 Veelplegers Twente

Monitor 2009 Veelplegers Twente Monitor 29 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

HEKTOR IN VENLO Monitoren drugsoverlast Venlo Tussenmeting

HEKTOR IN VENLO Monitoren drugsoverlast Venlo Tussenmeting HEKTOR IN VENLO Monitoren drugsoverlast Venlo Tussenmeting Augustus 24 J. Snippe, B. Bieleman, A. Kruize INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Samenvatting en conclusie

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Samenvatting en conclusie Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Samenvatting en conclusie In dit rapport ligt de focus op de vraagzijde van de Amsterdamse coffeeshopmarkt. Tussen eind april

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie