Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei 2011."

Transcriptie

1 Nederlandse vertaling van de Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 27 mei Aangezien de vergadering in de Engelse taal plaatsvond en is genotuleerd prevaleert het verslag in de Engelse taal Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen:: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering, in het hiernavolgende: de Voorzitter ), Fred Geerts, Evert Smid Lid van de Raad van Bestuur, CEO: Leen Zevenbergen Lid van de Raad van Bestuur, CFO: Michiel Wolfswinkel Secretaris van de Raad van Bestuur / Juridisch adviseur: Christiaan Jeekel Andere aanwezigen: Accountant: Hans de Rooij Stibbe advocaten en notarissen: mr. M. Jitta 1. Opening en mededelingen De Voorzitter opent de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (hiernavolgend ook aangeduid met: de Vennootschap ) en verwelkomt allen bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (hiernavolgend: de Vergadering ) die dit jaar gehouden wordt in Qurius Inspirience Centre. De Voorzitter merkt op dat hij trots is de Vergadering in deze locatie te houden aangezien dit de aanwezige aandeelhouders in staat stelt beter bekend te raken met de activiteiten van Qurius, in het bijzonder haar visie op innovatie. Dhr. Van der Burg uit Kaatsheuvel onderbreekt de Voorzitter en eist dat de Vergadering in de Nederlandse taal zal worden gehouden. Hij voelt zich als aandeelhouder geschoffeerd en hij is sterk van mening dat de Vergadering in het Nederlands dient te worden gehouden aangezien Qurius zelf een Nederlands bedrijf is. De Voorzitter antwoordt hierop dat in de aankondiging vermeld was dat de Vergadering gehouden zou worden in de Engelse taal. Een van de redenen hiervoor is dat er ook niet-nederlandstalige aandeelhouders aanwezig zijn. De Voorzitter merkt op dat een passende oplossing hiervoor zal worden gezocht voor de komende aandeelhoudersvergaderingen. De Voorzitter vervolgt met de aankondiging van het volgende: De voltallige Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van Qurius zijn aanwezig. In overeenstemming met de aanbevelingen van de Nederlandse Corporate Governance Code, is ook dhr. mr. Hans de Rooij, de accountant van BDO voor de Vennootschap, aanwezig. De notulen van de vergadering worden gemaakt door dhr. Jeekel. Deze notulen zullen op de website van de Vennootschap gepubliceerd worden zodra dit mogelijk is. De convocatie van deze Vergadering en de volledige agenda voor deze Vergadering met toelichting zijn naar behoren gepubliceerd in de OPC en het Financieele Dagblad. Volgens de presentielijst zijn 22 aandeelhouders aanwezig op deze Vergadering die tezamen een percentage van 36% van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigen en gerechtigd zijn stemmen uit te brengen. Aangezien minder dan 50% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, kunnen alle voorstellen met een eenvoudige meerderheid worden aangenomen, met uitzondering van van het voorstel de Raad van Bestuur te autoriseren de voorkeursrechten van te beperken of uit te sluiten zoals aangeduid in agendapunt 8 II en 12b. Deze voorstellen vereisen een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De Voorzitter besluit met de vaststelling dat aan alle vereisten is voldaan aangaande de convocatie van de Vergadering en dat over alle agendapunten naar behoren kan worden beslist. De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Alle aandeelhouders zijn voorzien van een stemkastje. De nummers 1 n 2 op het kastje corresponderen met respectievelijk Voor en Tegen. Indien een aandeelhouder Voor stemt bij een bepaald onderwerp ter stemming, dient nummer 1 ingedrukt te worden. Indien een aandeelhouder Tegen stemt aangaande een specifiek onderwerp ter stemming, dient nummer 2 ingedrukt te worden. Indien een aandeelhouder zich van - 1 -

2 stemming wenst te onthouden, dient geen enkele knop ingedrukt te worden. Het gekozen nummer verschijn in het scherm van het stemkastje en verdwijnt na een paar sconden, hetgeen betekent dat de stem ik geregistreerd. Het resultaat van elke stemming zal zichtbaar gemaakt worden op een anonieme Basis, in percentages op het scherm. Een gedetailleerde en anonieme uitsplitsing van de resultaten van elk stemming zal beschikbaar worden op Qurius website binnen 15 dagen na deze Vergadering (ten behoeve van deze notulen, hierna aangeduid met: de Uitsplitsing ). Om deze procedure te testen, zal een test stemming worden gehouden. Er zijn geen verdere vragen na deze uiteenzetting en test stemming. (Ten behoeve van deze notulen, zal de stemprocedure hiernavolgend worden aangeduid met Stemprocedure ). De uitsplitsing is hier als bijlagen toegevoegd als Exhibit 1. De Voorzitter vervolgt met door het navolgende mede te delen: Indien iemand de gelegenheid krijgt iets te zeggen of te vragen, gelieve naar voren te komen naar de microfoon en vermeld duidelijk uw naam en/of bedrijfsnaam. Dit is van belang voor een goede geluidsopname van de Vergadering; Geen der aandeelhouders heeft van het statutaire recht gebruik gemaakt een onderwerp op de agenda te plaatsen Van de Vergadering zullen geluidsopnamen worden gemaakt. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het financiële jaar 2010 en zijn visie op de toekomst van Qurius De Voorzitter vervolgt met het volgende agendapunt en leidt dit als volgt in. Ter bespreking van het Verslag van de Raad van Bestuur over 2010, introduceert dhr. Brentjens dhr. Wolfswinkel, CFO van Qurius. Hij leidt zijn onderwerp in door middel van een presentatie bij deze presentatie gevoegd als Exhibit II. Na de presentatie door dhr. Wolfswinkel, zal de CEO van de Vennootschap, dhr. Zevenbergen, de visie op de toekomst van de Vennootschap presenteren. Dhr. Wolfswinkel leidt zijn onderwerp in door te noemen dat in het algemeen, 2010 een overgangsjaar was waarin de baten terugliepen. Ongeveer 16% van die afname werd veroorzaakt door de verkoopo van de Infor activiteiten in juni van 2010, maar ook een afremming van de activiteiten in de markt van de Vennootschap deed zich voor. De brutomarge was betrekkelijk stabiel op ongeveer 69%. Dit percentage van 69% is inbegrepen de verkoop van de Infor activiteiten, als dat buiten beschouwing wordt gelaten, is een percentage van 66% van toepassing. Personeelskosten zijn teruggebracht met 12% door middel van verschillende herstructureringsmaatregelen die van toepassing waren op alle markten waar Qurius actief is. De EBITDA voor herstructurering is breakeven. De herstructureringskosten bedroegen bijna 4 miljoen euro. Er was geen afschrijving op de goodwill nodig. Ten aanzien van de balans, noemt dhr. Wolfswinkel dat zich enkele zeer positieve ontwikkelingen voordeden. De debiteuren van de Vennootschap (debiteuren) zijn teruggebracht met meer dan tien miljoen en de Vennootschap was zeer succesvol in het beheer van haar werkkapitaal, ondersteund door een zeer acceptabel DSO cijfer. De lening van NIBS is teruggebracht met bijna twee miljoen en de kaspositie van de Vennootschap bedroeg eind van het jaar een comfortabele 8,5 miljoen. Aangaande de baten, vermeldt dhr. Wolfswinkel dat in bijna alle onderdelen, de Vennootschap een teruggang zag in de baten. Software licenties namen af. Onderhoudsdiensten waren lager, maar hardware vertoonde een toename. Onderdeel van deze teruggang is toe te schrijven aan de verkoop van het Infor bedrijf, maar ook deden zich verschillende economische effecten voor zoals een vertraging in het beslissingsproces van klanten en concurrenten die hun prijzen dumpen. Ten aanzien van de kostenbasis van de Vennootschap, legt dhr. Wolfswinkel de effecten van de transitie als gevolg van de herstructureringsmaatregelen. In het kort kan men stellen dat, als gevolg van deze maatregelen, de productiviteitscijfers stijgen met ingang het eerste kwartaal van dit jaar. De Vennootschap richt zich meer op het aan klanten kunnen doorbereken van gemaakte uren. Er ligt meer nadruk op effectiviteit en efficiëntie bij de wijze waarop de Vennootschap haar bedrijfsvoering ten uitvoer brengt; met als gevolg dat de tarieven gemiddeld stijgen. Echter, dit dient desalniettemin nog steeds te worden verbeterd. De cijfers die van toepassing zijn op deze herstructureringsmaatregelen, zijn als volgt. In 2010 is het aantal FTE s (full time equivalent, arbeidsplaatsen teruggerekend tot voltijds arbeidsplekken) met 113 verminderd, dat komt neer op ongeveer 13%. Andere kantoorkosten zijn eveneens teruggebracht. De kosten hiervan bedroegen bijna 3 miljoen. Als percentage kan men zien dat het eerste kwartaal van 2010 vergeleken met het eerste kwartaal van 2009, een vermindering van 13% van toepassing is. De effecten op de kasstroom waren zodanig dat geen externe - 2 -

3 financiering voor de herstructurering nodig was, het is onafhankelijk gefinancierd. Ook kan men zien dat de effecten van het herstructureringsprogamma grotendeels zijn geabsorbeerd. Betreffende de verkoop van het Infor bedrijf, legt dhr. Wolfswinkel uit dat Infor voor Qurius geen strategisch platform vormde. Infor werd verworven als onderdeel van de Watermark acquisitie en betekende als zodanig een relatief niche product voor Qurius. Het werd gerund door 55 medewerkers en de baten op jaarbasis bedroegen ongeveer 10 miljoen. Het werd aan het einde van het tweede kwartaal, 30 juni, verkocht voor het bedrag van 4 miljoen in kas. Het operationele effect was een positieve EBIT in de eerste helft van het jaar ten bedrage van een bate van 5,8 miljoen, resulterend in een gerapporteerde winst van 3 miljoen onder overig inkomen. Ten aanzien van de omzet, legt dhr. Wolfswinkel uit dat een deel hiervan aangewend is om operationele flexibiliteit te onderhouden en om herstructureringen en dergelijke te financieren. Een ander deel werd aangewend om een kleine groep van 12 hoogwaardige BI adviseurs in Regensburg, Duitsland, te verwerven. Deze investering bedroeg 920 duizend euro, met een bate op jaarbasis van ongeveer 2 miljoen. Aangaande de balans, legt dhr. Wolfswinkel uit da de ontwikkeling van de handelsdebiteurenpositie zeer bevredigend is, gegeven de significante afname van meer dan 30 miljoen tot onder de 20 miljoen. Dit is het resultaat van een werkelijk sterke beweging binnen de Vennootschap om meer te richten op werkkapitaal en zeker te stellen dat processen die aangewend worden om het bedrijf te voeren, efficiënt en effectief zijn. Maar ook is een deel van afname toe te schrijven aan een lager activiteitsniveau. Als men dit doorrekent, komt dit overeen met ongeveer 7 miljoen, leidend tot een direct effect van de aandacht voor werkkapitaal van ongevveer 4,8 miljoen. Een verdere analyse leidt tot de conclusie dat van de 19 miljoen schuld, de termijn van een bedrag van 14 miljoen zelfs nog niet vervallen is. Het werkelijke bedrag dat opeisbaar is, is minder dan 6 miljoen, wat beschouwd kan worden als een aanvaardbaar bedrag. De solvabiliteit ratio bedroeg 41% aan het einde van het jaar. Dit kan beschouwd worden als een financieel gezond cijfer, zeker als me naar concurrenten kijkt zoals Ordina (ietsje meer dan 51%), Unit4 (die onder Qurius zit) en Ctac (die ook lager uitkomt dan Qurius). Het doel echter is dit cijfer naar boven de 50% te tillen. De heer Wolfswinkel besluit zijn presentatie door te vermelden dat veel is gedaan binnen de Vennootschap, maar dat er nog steeds veel ligt voor 2011, 2012 en daarna. De effecten van de herstructurering zijn zichtbaar in de cijfers, maar dienen nog steeds verbeterd te worden. Zoals genoemd in het persbericht over het eerste kwartaal 2011, kan men de eerste tekenen zien van herstel in enkele van de markten van de Vennootschap, maar niet zo snel als men graag zou zien. Dhr. Leen Zevenbergen vervolgt dit onderwerp met te beloven dat de notulen van deze Vergadering ook beschikbaar zullen worden gesteld in de Nederlandse taal. Hij vervolgt dan door te vermelden dat hij bij de AVA van vorig jaar, de plannen voor de toekomst van de Vennootschap presenteerde, waaronder de oprichting van een Inspirience Centre. De Vergadering wordt hier nu in gehouden en hij is heel trots dat zijn plan succesvol is geweest. Het Inspirience Centre ontvang zo n 100 gasten per dag, wat een gemiddelde van bezoekers per jaar betekent. Meer dan 200 evenementen zijn hier gehouden. Dat ondersteunt het creëren van merkbekendheid, gegeven de locatie naast de A2 snelweg. Dhr. Leen Zevenbergen legt verder uit dat een Visie document ontwikkeld is in 2010, welke in alle talen beschikbaar is, Nederlands, Engels, Duits en Spaans. In dat Visie document heeft de Vennootschap zorgvuldig de plannen voor de komende drie jaar beschreven, 2010, 2011 en Verwacht mag worden dat de Vennootschap ingrijpend veranderd dient te worden, zo ontdekte dhr. Zevenbergen n 2010 dat de Vennootschap ouderwetser was dan hij zich had voorgesteld. Een aantal dingen werden derhalve veranderd. In de eerste plaats werd de International Leadership Group (Internationale leiderschapsgroep) gevormd, een groep van hoger management die tezamen zo n 1,5 miljoen in de Vennootschap hebben geïnvesteerd. In de tweede plaats zijn op diverse plekken in de Vennootschap, niet-presterende werknemers vervangen. Ten derde: verschillende kantoren zijn gesloten, bijvoorbeeld Duitsland waar 4 kantoren zijn gesloten. In de vierde plaats vond een grote herstructurering in Nederland plaats. Bovendien heeft Qurius haar relatie met Microsoft versterkt. Dit was nodig gegeven de strategische veranderingen die Microsoft doormaakt: het hele Microsoft kanaal waarin Qurius opereert, zal fundamenteel veranderen. Voor alle duidelijkheid: Qurius opereert in de markt als partner van Microsof, deze marktplaats telt wereldwijd ongeveer partners. De gemiddelde omvang van deze partners, bedraagt 4 personen, dus men kan concluderen dat Qurius relatief gezien een reusachtige partner is. Aangezien Microsoft zijn strategie aan het veranderen is, betekent dit dat de meeste van - 3 -

4 de kleine partners niet langer op dat gebied mee kunnen komen, met als gevolg de tendens dat concurrerende bedrijven groter willen zijn om in staat te zijn beter te presteren. Veel aandacht is besteed aan het creëren van merkbekendheid. De naam Qurius is een goede naam gegeven de overeenstemming met het Engelse woord curious (nieuwsgierig) en zoals eerder genoemd, bevordert de locatie van het Qurius Inspirience Centre gelegen aan de A2 snelweg, dit eveneens. Dit heeft de situatie tot gevolg dat elk middelgroot bedrijf die de wens heeft zijn IT systemen te wijzigen, ook aan Qurius denkt. En zo gezien is de naam heel goed. Qurius wil ook uitblinken in haar interne processen, hetgeen een tot een productiviteitstijging leidt en die, zoals Michiel Wolfswinkel al noemde, de kwaliteit van de werknemers verbetert en die van de cultuur. Hiertoe zijn vele maatregelen genomen. Een belangrijk doel voor de Vennootschap is duurzaamheid. Dat betekent lange termijn en verwijst niet alleen maar naar groen. Het betekent een lange termijn oriëntatie ten opzichte van klanten, medewerkers en aandeelhouders. Duurzaamheid is in tegenspraak met een hit & run activiteit even snel scoren en dan wegwezen. Een dergelijke lange termijn oriëntatie is wat er nu geplant woord in de hoofden van iedereen binnen Qurius. Het verwijst met name naar de drie P s: Profit (winst), Planet (het milieu) en People (mensen). Winst is het belangrijkste om te bereiken. De andere P s zijn onderverdeeld in allerlei projecten binnen de Vennootschap, zoals geschetst in het jaarverslag. Daarenboven probeert Qurius oplossingen te creëren die ook duurzaam zijn en derhalve lange termijn georiënteerd. De klant Van Gansewinkel kan hier als een voorbeeld dienen. Bovendien, het CSR (Corporate Social Responsibility, in het Nederlands luidt deze term: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, afgekort tot MVO) onderdeel van het jaarverslag is gebaseerd op de standaarden van de zogenoemde Global Reporting Initiative, welke de standaard is voor duurzaamheidsrapportages. Dit wordt in het algemeen zeer gewaardeerd door aandeelhouders. Voor wat betreft de medewerkers van de Vennootschap, een project met de naam de Trots van Qurius gestart. Details hiervan kunt u vinden op de website van de Vennootschap. Qurius kan trots zijn op haar klantenbestand. Bijvoorbeeld, Qurius heeft contracten gesloten met indrukkende bedrijven als BDO, HSV (de voetbalclub), Van Gansewinkel, Real Madrid, FNV, enzovoort. Qurius heeft belangrijke klanten en dat onderscheidt haar van haar concurrenten. Op basis van de diagram in dia 31 en 31 van de aangehechte presentatie, legt dhr. Leen Zevenbergen de visie van de Vennootschap op de toekomst uit. Deze afbeelding is een grafische uitleg van waar Qurius nu is en waar zij heen zou moeten gaan. IN het kort betekent het dat Qurius zou moeten opschuiven van een traditionele, ouderwetse ERP leverancier naar een IT leverancier dat slimme en aantrekkelijke cloud oplossingen biedt software die de klant op internet vindt en ook op internet gebruikt, zonder het op de eigen computer te installeren. De markt voor ERP oplossingen, ERP betekent kantoorautomatisering, administratieve systemen, groeit met 2% per jaar, wat niets is. Dit betekent in feite dat Qurius beland is op wat men in economische vaktaal noemt, het einde van de levenscyclus. Dit leidt tot twee opties: stop of verander de Vennootschap en ga een nieuwe levenscyclus in. Qurius heeft voor het laatste gekozen, wat in alle vergelijkbare situaties leidt to onrust, Qurius verandert van een ouderwets bedrijf naar een bedrijf dat oplossingen levert die gebaseerd zijn op nieuwe, moderne systemen zoals de cloud (alle computers en opslagcapaciteit die samen internet vormen) en ipads van Apple. Dit is wat de Qurius klant wenst en zo kan duurzaam succes gecreëerd worden. Een ander belangrijk doel van de Vennootschap is de ontwikkeling van zogenoemd Intellectueel Eigendom, in het Engels Intellectual Property en afgekort to IP. Daartoe is een afzonderlijke divisie binnen Qurius opgericht met de naam QIPtree. QIPtree betekent Qurius Intellectual Property. De redenen hierachter zijn in staat zijn het eigen IP van de Vennootschap te beheren, en vanwege de hogere marges. Zoals eerder genoemd, verandert Microsoft haar strategie ten opzicht van haar wederverkopers zoals Qurius, hetgeen lagere marges tot gevolg heeft. Qurius zal dientengevolge eigen producten in eigendom moeten hebben, deze managen en verkopen en ze geschikt maken voor de cloud (de verzameling van anonieme computers en opslagcapaciteit die tezamen internet vormen), en zo in staat zijn producten over de hele wereld te verkopen. Dit is de grootste stap in het winstgevender maken van het bedrijf in de toekomst. Dhr. Leen Zevenbergen gaat vervolgens dieper in op de samenwerking met Prodware. Prodware wordt beschouwd als een van de weinige bedrijven waarmee Qurius kan samenwerken. Haar geografische spreiding, producten en visie vullen Qurius aan en er zijn geen overlappingen. Momenteel zijn er veel synergieën: klanten worden gezamenlijk aangegaan en nieuwe technologieën worden gezamenlijk ontwikkeld. Een belangrijk aspect is dat QIPtree producten via Prodware verkocht kunnen worden

5 Dhr. Leen Zevenbergen besluit dat naar zijn mening, 2010 nog steeds een jaar was van financiële en economische uitdagingen, in het bijzonder in de markt waar Qurius actief in is. De banken zijn terughoudend in het beschikbaar stellen van middelen en klanten stellen investeringen in IT uit. Echter, een herstel van de verkopen door Qurius kan worden waargenomen, met name nu, in het eerste kwartaal van Ook worden tekenen van herstel in het middensegment van de markt waargenomen. Voor Qurius was het jaar 2010 er eentje van de grote schoonmaak, wat in sommige gevallen pijnlijk en moeilijk was. Momenteel kun je meer optimisme zien door de hele Vennootschap heen, inbegrepen haar klanten en daarmee gaat dhr. Leen Zevenbergen zijn tweede jaar in: in 2011 moeten de resultaten van wat in 2010 is gedaan, zichtbaar worden. De voorzitter dankt dhr. Leen Zevenbergen. Hij vraagt de Vergadering of er vragen zijn en verzoekt de Vergadering de vragen te beperken tot het deel van het jaarverslag dat geen betrekking heeft op jaarrekening. Dhr. Van der Burg uit Kaatsheuvel meldt dat hij zich niet gerespecteerd voelt aangezien de Vergadering in het Engels wordt gehouden en dat hij ook alle letterwoorden (acroniemen) en afkortingen niet begrijpt zoals NWoW, ERP en dat soort dingen die gebruikt worden in de presentaties. Dit is niet hoe aandeelhouders behandeld zouden moeten worden, naar zijn mening. Hij stelt voor alle aanwezige aandeelhouders die geen Nederlands spreken te tellen. In aanvulling daarop stelt hij de volgende vragen: hoe zit het met de samenwerking met Getronics? En kunt u meer details geven over Prodware, is dat ook een beursgenoteerd bedrijf? Dhr. Zevenbergen antwoordt dat de Vennootschap in overweging zal nemen om een vertaler in te schakelen voor de komende aandeelhoudersvergaderingen, maar dat de voertaal Engels blijft. Wat betreft de acroniemen en afkortingen, antwoordt dhr. Zevenbergen dat dit gebruikelijk is in de IT bedrijfstak en dat hij kan begrijpen dat als men daar niet aan gewend is, als men niet over veel kennis beschikt over IT, het verwarrend kan zijn. Betreffende de samenwerking met KPN/Getronics, legt dhr. Zevenbergen uit dat deze samenwerking gaat over het brengen van producten in de cloud (op internet zetten) en het middensegment van de markt te benaderen met producten. Tot dusverre is dit nog niet erg succesvol geweest. Wat Prodware betreft, noemt dhr. Zevenbergen dat veel dingen gezegd kunnen worden over Prodware en dat het een winstgevend bedrijf is, van ongeveer dezelfde omvang als Qurius in termen van omzet, maar dan rendabeler. De activiteiten van Prodware zijn zeer goed te vergelijken met wat Qurius doet, maar Prodware doet het voornamelijk voor de Franse markt. Dhr. Zevenbergen besluit met het uitleggen dat NWoW de Engelse afkorting is voor Het Nieuwe Werken. Dhr. Stevense van de Stichting Rechtsbescherming Beleggers stelt de volgende vragen: Is er een formele beslissing geweest de vergadering in het Engels te houden? In welke vorm fusie, overname? zal de samenwerking met Prodware vorm krijgen; zal een overname in het belang zijn van de aandeelhouders? Waarom heeft de vennootschap haar activiteiten in Polen beëindigd? Hoe ziet u voortgang in de samenwerking met KPN/Getronics nu die kennelijk verlieslatend is? U noemt dat 50 personen in Nederland in dienst zijn genomen, waarom kozen zij voor Qurius en hoeveel medewerkers zijn momenteel flexibel inzetbaar gezien de economische ontwikkelingen? Wat de eerste vraag betreft, antwoordt de Voorzitter dat vanuit een formeel gezichtspunt, de Voorzitter beslist wat de orde van de vergadering is, inbegrepen de taal. Voor deze vergadering werd besloten haar in het Engels te houden omdat er verschillende niet-nederlands sprekende personen aanwezig zijn. Dhr. Zevenbergen antwoordt dat de Vennootschap nooit activiteiten heeft gehad in Polen. In Tsjechië bezit de Vennootschap een zogenaam near shoring centrum waar een twintigtal medewerkers ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren als onderdeel van projecten van de andere Qurius werkzaamheden. Aangaande de KPN/Qurius samenwerking, merkt dhr. Zevenbergen op dat het niet gezegd is dat het verlieslatend is, het was niet zo succesvol als gehoopt. Wat betreft het medewerkersbestand, meldt dhr. Zevenbergen dat zoals in alle bedrijven, een natuurlijk verloop van rond de 10% van toepassing is, hetgeen erop neerkomt dat ongeveer

6 mensen vertrokken zijn die vervangen moesten worden. Op het gebied van de groeiende markt van CRM, werden aanvullende medewerkers geworven, en zo ook op het gebied van Business Intelligence. Aangaande de Prodware vraag, meldt dhr. Zevenbergen dat het de aandeelhouders was beloofd dat het tot september van dit jaar zou duren om met een voorstel voor de aandeelhouders te komen over hoe de samenwerking met Prodware ontwikkeld zal worden. En uiteindelijk is het aan de aandeelhouders te beslissen of een fusie in hun belang is of niet. Als antwoord op de laatste vraag, antwoordt dhr. Zevenbergen dat een percentage van 10% van de medewerkers flexibel kan worden ingezet, afhankelijk van de economische omstandigheden. Dhr. Kuypers uit Oisterwijk vraagt zich af waarom geen specifieke schattingen worden gegeven ten aanzien van resultaten over 2011? Dhr. Zevenbergen antwoordt dat de Vennootschap nooit verklaringen afgeeft aangaande toekomstige resultaten. Dhr. Beijersbergen van de VEB stelt de volgende zes vragen: Wat was de basis voor de waardering van het aantal van 11,3 miljoen aandelen zoals uitgegeven aan Prodware? Voorziet u dat Prodware ook een winstgevendheid van 10% zal behalen? En heeft dat dan betrekking op EBIT, of nettowinst? Kunt u meer zeggen over toekomstige structuur van de samenwerking met Prodware? Wat bedragen de kosten van de Getronics radio spotjes waarin ook de naam van Qurius wordt genoemd? Bestaat Het Nieuwe Werken ook in het buitenland of is het een typisch Nederlandse trend? Zijn er enige effecten zichtbaar van de nieuw aangeworven Algemeen Directeur in Duitsland? Dhr. Wolfswinkel antwoordt dat de discount van 25% van toepassing was op de Prodware aandelen. Veel activiteiten met Prodware bestaan momenteel, waaronder het maken van een bedrijfsplan waarin Qurius en Prodware onderzoeken hoe synergieën tussen de twee bedrijven te genereren. Het bedrijfsplan kijkt in essentie naar hoe en waar op een zeer concrete wijze, Qurius producten kan verkopen; hoe en waar de vaardigeden van de mensen die Qurius heeft in haar Tsjechische groep, voor Prodware kan werken; hoe partijen kosten kunnen besparen en hoe Qurius meer baten samen kan genereren. De 25% korting is het resultaat van dat onderzoek naar de zakelijke potentie aan de ene kant, en aan de andere kant van onderhandelingen. Er is besloten dat 25% een redelijk getal is. Ook vergelijkbare situaties in de markt zijn meegenomen in de afweging. Dhr. Wolfswinkel bevestigt dat de 10% winstgevendheid een EBIT getal is over de totale baten. Zoals eerder genoemd, is het niet mogelijk om ook maar een enkel gedetailleerde vooruitblik te geven. Maar gegeven de verschillende maatregelen die zijn en worden genomen, kan bevestigd worden dat de Vennootschap richt de marges in dezelfde mate van omvang en zelfs hoger dan dat, maar niet voor Aangaande Prodware verwijst dhr. Zevenbergen naar wat eerder genoemd werd in dit verband. Ten aanzien van de Getronics advertentie, vermeldt hij dat Qurius hier niet voor betaald heeft. Het Nieuwe Werken bestaat ook in bijvoorbeeld Duitsland. Het effect van het werven van een nieuwe directeur in Duitsland is vooralsnog niet zichtbaar aangezien hij eerst in april 2011 startte. Qurius vertrouwt erop dat positieve effecten getoond kunnen worden na 6 maanden. Dhr. Verhagen uit Den Haag stelt de volgende vragen: Kunt u wat specifieker zijn over de strategiewijziging van Microsoft en de consequenties voor Qurius? Hoe worden de verschillende landenorganisaties aangestuurd door de houdstermaatschappij? Dhr. Zevenbergen antwoordt dat Microsoft inderdaad van groot belang is voor Qurius en dat in de toekomst zal blijven. Een aantal opvallende punten van de strategie van Microsoft zijn de volgende. Microsoft investeert elk jaar 9 miljard dollar in software ontwikkeling. In dat opzicht is het wereldwijd de grootste investeerder in software ontwikkeling. Ten aanzien van Microsoft Dynamics is dit ongeveer 1,2 miljard dollar. Microsoft Dynamics houdt twee producten in: Axapta (AX) en Navision (NAV). NAV is een product voor kleinere organisaties binnen het middensegment en AX is een product voor het grotere organisaties in het middensegment. Qurius is groter in NAV dan in AX, hetgeen betekent dat - 6 -

7 Qurius groter is in het lagere deel van het middensegment. Maar er is een trend dat het gebruik van Microsoft Dynamics opschuift binnen het middensegment naar de grotere organisaties, niet de corporate markt. Microsoft is een zeer sterke partner, het is niet waarschijnlijk dat Microsoft zal stoppen met de ontwikkeling van Microsoft Dynamics. Zoals eerder genoemd, mikt Qurius er echter op minder afhankelijk te worden van wat Microsoft doet. De verschillende Qurius landen worden aangestuurd op een strikte basis met een stipte rapportage structuur. Bedrijfsverslagen worden op maandelijks, per kwartaal en jaarlijks uitgebracht. Maar de landen hebben uitgebreide autonomie binnen het goedgekeurde budget teneinde de ondernemingsgeest te stimuleren. Elke landenmanager heeft een zetel in de zogenoemde uitgebreide raad, die eveneens zeer recent vergadert. Dit vergroot de samenwerking tussen de landen. Dhr. Cochius van de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) leidt zijn vraag in door te beginnen met complimenten voor de Vennootschat vanwege haar aandacht voor duurzaamheid aangezien het duidelijk is dat Qurius verschillende projecten is gestart op het gebied van duurzaamheid en dat duurzaamheid deel uitmaakt van de variabele beloning voor de top 25 van het management. Is duurzaamheid van de remuneratie verbonden aan kwantitatieve of kwalitatieve doelen? Is het ook de bedoeling te betrekken bij de variabele beloning van de staf onder de top 25 managers en zo ja, hoe en wanneer? Welk beleid heeft de Vennootschap aangaande diversiteit (van het medewerkersbestand) Welke maatregelen zijn genomen om zeker te stellen dat niet-nederlandse activiteiten ook duurzaamheidsdoelen aanhangen zoals Het Nieuwe Werken? Dhr. Zevenbergen dankt dhr. Cochius voor zijn complimenten en verklaart dat duurzaamheidsdoelen inderdaad gegeven worden in het jaarverslag, die ook gebruikt worden als prestatiepremie voor de top 25 managers. Dit is een gekwantificeerd doel. De laag onder deze toplaag is nog geen onderwerp van dit soort doelstellingen, maar dat zo snel als mogelijk is komen. Wat betreft diversiteit, dit betekent niet alleen meer vrouwen op leidende posities, maar ook mensen van diverse culturele achtergronden, of van minderheden. Qurius doet hard haar best om de beste mensen te vinden die er maar gevonden kunnen worden, maar er is ook een doelstelling zekere percentages vrouwen en minderheden gekwantificeerd in ons jaarverslag. Duurzaamheid, zoals Het Nieuwe Werken (HNW, in het Engels afgekort tot NWoW) vindt niet alleen plaats in Nederland, maar ook in de andere landen. Nederland neemt hier de leiding. Verschillende projecten zijn gestart voor CO2 reductie, energieverbruik, groene stroom, kostenbesparing, enzovoort, hetgeen ook uitgerold zal worden in de andere landen. Ook is er een comité, in het Engels de CSR Board, waarin elk land vertegenwoordigd is en dat comité wordt geleid door de landenmanager van Duitsland. Dhr. Mark Langeveld van de Stichting Bewaarder Antaurus Europe Fund stelt de volgende vragen: Wat betreft de verbetering van de resultaten is in een persbericht aangekondigd dat dit hoogstwaarschijnlijk niet voor het derde kwartaal zal plaatsvinden, mar vandaag is aangekondigd dat dit waarschijnlijk na het derde kwartaal zal plaatsvinden. Kunt u wat meer uitleg geven over de waiver (tijdelijk afzien van bepaalde rechten) die de NIBC heeft toegekend? Dhr. Wolfswinkel antwoordt dat bij mededelingen over het herstel van de markt, men heel voorzichtig moet zijn in het kiezen van de woorden in het persbericht. Het feit dat de bewoordingen van vandaag ietsje anders zijn dan daarvoor, is niet een weloverwogen keuze aangezien er geen reden is aan te nemen dat verschilt of zal verschillen van wat eerder bekend werd gemaakt. In het algemeen kan men stellen dat het herstel van de markten waarschijnlijk plaats zal vinden ergens in het laatste deel van de tweede helft van het jaar. Wat betreft de NIBC waiver, waarbij NIBC tijdelijk afziet van bepaalde rechten aangaande Qurius, is het duidelijk in lijn met wat genoemd werd in het jaarverslag: de schuld is afbetaald tot ongeveer 11 miljoen. Verder is overeengekomen met NIBC, dat een volgende ronde van besprekingen over het beheer plaats zal vinden in de tweede helft van dit jaar. De waiver heeft betrekking op de overeenkomst aangaande LTM EBITDA

8 Dhr. Kitzen uit Rozendaal stelt de volgende vragen: Hoe wordt de omzet per declarabele medewerker (in het Engels fee earner, medewerkers waarvoor klanten de gewerkte uren vergoeden) berekend? Is er sprake van seizoensinvloeden op dit cijfer? Investeert u 2 miljoen Onderzoek & Ontwikkeling (R&D, Research & Development)? Zijn meerderheidsaandeelhouders vandaag aanwezig? Bezit het management aandelen? Dhr. Wofswinkel verwijst naar de betreffende diagram in zijn presentatie en licht toe waarom er geen cijfers staanop de verticale as: deze as geeft in feite aan dat Qurius door een periode van turbulentie is gegaan en dat momenteel de gemiddelde declarabele medewerker de baten per kwartaal verbeteren. De andere twee staven uit de diagram verwijzen in beginsel naar kosten van de niet-declarabele medewerkers, de overhead kosten. Er bestaan inderdaad seizoensinvloeden, zoals zo vele bedrijven dat ondervinden. Er zijn in feite twee pieken in onze baten. Kenmerkend is het einde van het boekjaar van Microsoft op 30 juni, dat is wanneer ze naar de markt gaan met speciale promoties, speciale aandacht, speciale acties. En dit is wanneer Microsoft probeert extra baten te genereren in de laatste maanden of het laatste kwartaal van het jaar. Dit is ook een piek voor Qurius. Het vierde kwartaal is ook tamelijk netjes voor Qurius, maar niet zo goed als het tweede kwartaal. Inderdaad, 2 miljoen is toegekend voor Qurius IP producten (eigen producten voor een grotere markt die niet of veel minder aangepast behoeven te worden voor een specifieke klant), in alle Qurius landen bij elkaar. Er is een beleid voor bilaterale contacten met aandeelhouders, hetgeen onder andere inhoudt dat Qurius geen non-openbare informatie onthult in een besloten omgeving. Qurius grootste aandeelhouders zijn aanwezig in de Vergadering. Het management bezit aandelen binnen de context van de ILP (International Leadership Programme, de top 25 managers van de Vennootschap), zoals eerder is uitgelegd. In totaal bezitten de deelnemers aan de ILP ongeveer 4,5% van de aandelen. Dhr. Haaksema uit Rotterdam leidt zijn vragen in door te noemen dat hij Engels verstaat, dat urius een internationaal bedrijf is, maar dan moet het toch zo zijn dat er ook niet-nederlands sprekende leden vertegenwoordigd zijn in de Raden (Raad van Bestuur en/of Raad van Commissarissen)? Zou het mogelijk zijn een uitsplitsing te geven van de baten in de onderscheiden geografische markten? De Voorzitter antwoordt dat het inderdaad de bedoeling is Qurius volledig tot een internationaal bedrijf te maken. De Nederlandse activiteiten dragen voor meer dan 50% bij aan de baten, maar andere landen zijn hun achterstand op de Nederlandse markt snel aan het wegwerken. Verwacht mag worden dat dit op zijn minst tot uiting zal komen in de Raad van Commissarissen. Verder is ervoor gekozen de Raad van Bestuur redelijk klein te houden. Dhr. Wolfswinkel legt uit dat de batensegmentering per land zorgvuldig is uitgekozen en vermeld wordt in het jaarverslag op pagina 69. Dat is het niveau van detaillering tot waar we mededelingen kunnen doen. Er zijn vele concurrenten, maar slechts 4 andere zijn ook aan de beurs genoteerd en moeten als zodanig ook transparant zijn zoals wij zijn, andere concurrenten hebben niet een dergelijke verplichting. Qurius kan derhalve niet transparanter zijn dan dit, aangezien anders meer transparantie schadelijk kan zijn in commerciële situaties. Dhr. Steevense van de Stichting Rechtsbescherming Aandeelhouders stelt de volgende vragen: Kunt u toelichten of Qurius Duitsland kan profiteren van de economische vooruitgang in Duitsland? Kunt u uitleggen of de samenwerking van Microsoft met Nokia invloed heeft op Qurius? Kunt u meer uitleggen over het rendement dat u /maakt op het Inspirience Centre? Kunt u uitleggen of er afhankelijkheid is van grotere klanten binnen uw klantenbestand? Dhr. Zevenbergen antwoordt dat een verheffing kan worden waargenomen in Duitsland. De samenwerking van Nokia met Microsoft heeft geen invloed op Qurius

9 Het Inspirience Centre is effectief vanuit marketing perspectief. Er zijn geen specifieke cijfers beschikbaar, maar het laatste jaar vonden er 200 evenementen plaats en hebben mensen het Inspirience Centre bezocht. Michile Wolfswinkel legt uit dat het niet het bedrijfsmodel van Qurius is om een zogenaamde regel aan te houden bij klanten. Aangezien Qurius in het middensegment opereert, is de omvang van de contracten relatief gering. Grote klanten vertegenwoordigen waarschijnlijk minder dan 5% van de totale baten. Geen andere vragen werden ten aanzien van dit onderwerp gesteld. 3. Vaststelling van de jaarrekening 2010 De Voorzitter vervolgt met het volgende agendapunt en leidt die als volgt in. Dit agendapunt bestaat uit twee onderwerpen die ter stemming worden gebracht. Het eerste onderwerp is de vaststelling van de jaarrekening Het is verder belangrijk te vermelden dat deze rekeningen zijn gecontroleerd door BDO Audit & Assurance B.V. uit Arnhem. Dhr. Hans de Rooij is beschikbaar voor elke vraag die men zou kunnen hebben over de jaarrekening. Het tweede onderwerp ter stemming betreft de taal van het jaarverslag over 2011 en daarna. De Vergadering wordt uitgenodigd tot vragen of commentaar. Dhr. Beijersbergen van de VEB stelt de volgende vraag: Is het bedrag van winst per aandeel op jaarbasis zoals gegeven op pagina 73 van het jaarverslag, correct in het bijzonder in het licht van de ILP en andere optie-programma s? Michiel Wolfswinkel licht toe dat onder het ILP mandaat, 4,7 miljoen aandelen werden uitgegeven. Het IPL voorziet in twee opties met dezelfde waarde als de uitgegeven aandelen, hetgeen betekent dat voor 4,7 miljoen aandelen, 9,4 miljoen opties zijn uitgegeven. Deze opties zijn nog niet uitoefenbaar, maar slechts in In aanvulling daarop, bestaan er voorgaande optieprogramma s die uit de prijs zijn gelopen (de uitoefenprijs is aanzienlijk hoger dan de huidige waarde van het Qurius aandeel). Deze zijn nog niet opgenomen in het volledig verwaterde getal. Geen andere vragen werden aangaande dit onderwerp gesteld, de Voorzitter brengt derhalve dit onderwerp ter stemming in overeenstemming met de stemprocedure. De uitslag van deze stemming zijn neergelegd in de Uitsplitsing. De Voorzitter concludeert dat de Vergadering het eerste punt ter stemming van de agenda heeft aangenomen. De Voorzitter vervolgt door de wens van de Vennootschap in te leiden het jaarverslag van de Vennootschap en de jaarrekening alleen in de Engelse taal te maken, vooral vanwege kostenoverwegingen, vanaf het financiële boekjaar 2012 en daarna. Dhr. Van der Burg uit Kaatsheuvel stelt voor de rekeningen in twee talen op te stellen en merkt op dat hij zich hier niet gemakkelijk bij voelt. De Voorzitter antwoordt dat dit een onderwerp is dat ter stemming zal worden gebracht en het derhalve aan de aandeelhouders is te beslissen. Het voorstel van tweetaligheid zal in overweging worden genomen. Dhr. Haaksema uit Rotterdam merkt op dat jaar de jaarrekening toch al in het Engels is, dus wat is dan het verschil? En kunt u een inschatting geven van de kostenbesparing? De Voorzitter antwoordt dat formeel gezien, de aandeelhouders moeten beslissen over de taal, het wordt derhalve ter stemming gebracht. Michiel Wolfswinkel schat dat de kostenbesparing (vertaler, drukken, enzovoort) rond de euro bedraagt

10 Geen andere vragen werden gesteld aangaande dit onderwerp, de Voorzitter brengt dit onderwerp daarom ter stemming in overeenstemming met de Stemprocedure. De uitslag van deze stemming zijn neergelegd in de Uitsplitsing. De Voorzitter concludeert dat de Vergadering het tweede punt ter stemming van de agenda heeft aangenomen 4. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur De Voorzitter vervolgt met het volgende agendapunt en leidt dit als volgt in. De algemene Vergadering wordt gevraagd de zittende leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar Dit heeft betrekking op hun beheer voor zover dit beheer kenbaar is van de jaarrekening en het jaarverslag voor het boekjaar 2010 en op basis van de informatie die de aandeelhouders op deze Vergadering is gegeven. De Voorzitter vraagt de Vergadering of er vragen zijn. Geen vragen worden gesteld over dit onderwerp, de Voorzitter brengt dit agendapunt daarom ter stemming volgens de stemprocedure. De uitslag van deze stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 5. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen De Voorzitter vervolgt met het volgende agendapunt en leidt dit als volgt in. De algemene Vergadering wordt gevraagd de zittende leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het boekjaar Dit heeft betrekking op hun toezicht voor zover dit toezicht kenbaar is van de jaarrekening en het jaarverslag voor het boekjaar 2010 en op basis van de informatie die de aandeelhouders op deze Vergadering is gegeven. De Voorzitter vraagt de Vergadering of er vragen zijn. Dhr. Verhagen uit Den Haag vraagt om meer informatie over de activiteiten van de Raad van Commissarissen in het laatste jaar. De Voorzitter antwoordt dat het jaarverslag hierover informatie bevat. Verschillende officiële en informele vergaderingen zijn gehouden tussen de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Een belangrijk onderwerp dat werd besproken was de strategie. Andere gespreksonderwerpen waren de herstructureringsmaatregelen, de samenwerking met Prodware, de voortschrijdende cijfers en het risicobeheersysteem binnen de Vennootschap, dat verder ontwikkeld dient te worden. Geen andere vragen werden gesteld aangaande dit onderwerp, de Voorzitter brengt dit agendapunt daarom ter stemming volgens de stemprocedure. De uitslag van deze stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 6. Benoeming van BDO Audit & Assurance B.V. als accountant van de Vennootschap De Voorzitter vervolgt met het volgende agendapunt en leidt dit als volgt in. De Vennootschap stelt voor BDO Audit & Assurance B.V. opdracht te geven het jaarverslag en de jaarrekening voor het boekjaar 2011 te controleren. Te dien einde stelt de Vennootschap voor BDO Audit & Assurance B.V. te benoemen tot accountant van Qurius N.V. De Voorzitter vraagt de Vergadering of er ook vragen zijn. Dhr. Stevense van de Stichting Rechtsbescherimng Beleggers merkt op dat vandaag alweer vier maanden van het jaar 2011 zijn gepasseerd. Zou het niet verstandiger zijn een benoeming te verzoeken voor de komende twee fiscale jaren? De Voorzitter antwoordt dat dit in overweging zal worden genomen voor de volgende Vergadering

11 Geen andere vragen werden gesteld aangaande dit onderwerp, de Voorzitter brengt dit agendapunt daarom ter stemming volgens de stemprocedure. De uitslag van deze stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 7. Het beleid van de Vennootschap ten aanzien van reserveringen en dividenden De Voorzitter vervolgt met het volgende agendapunt en leidt dit als volgt in. Conform de statuten van de Vennootschap, bepaalt de Raad van Bestuur, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen de winstbestemming. Winsten die het bedrag bestemd voor reservering overstijgen, staan ter beschikking van de Algemene Vergadering. Dit beleid blijft ongewijzigd. De Raad van Bestuur stelt voor geen dividend uit te keren en het volledige nettoresultaat toe te voegen aan de reserves. De Vergadering wordt uitgenodigd dit beleid van Qurius te bespreken. Dhr. Stevense van de Stichting Rechtsbeschrimg Beleggers begrijpt dat momenteel geen dividend kan worden uitgekeerd, maar zou graag zien dat als er in de toekomst enige winst zou zijn, deze winst volledig zal worden gebruikt om dividend uit te keren. Dhr. Zevenbergen antwoordt dat hij dit verzoek volledig kan begrijpen en dat het in overweging zal worden genomen als de mogelijkheid zich voordoet. Er zijn geen verdere vragen. De Voorzitter vervolgt met het volgende agendapunt. 8. Amendement ILP, inbegrepen de vereiste toestemming van de Raad van Bestuur om aandelen A uit te geven an rechten toe te kennen in te schrijven op aandelen A onder het I<>P en voor zover dat nodig is voorkeursrechten uit te sluiten. Dhr. Zevenbergen wordt verzocht dit onderwerp toe te lichten. Hij legt uit dat binnen het Intenational Leadership Programma, deelnemers gevraagd wordt hun eigen geld in de Vennootschap te investeren. Aangezien de ILP in april vorig jaar van start is gegaan, werd een groep van zo n 25 personen gevormd. Ongeveer vijf personen hebbend sindsdien de Vennootschap verlaten, en er is ook nieuw hoger management tot de Vennootschap toegetreden die misschien ook willen investeren, de ILP toestemming dient derhalve afgeroepen te worden. In antwoord op de vraag van drh. Verhagen uit Den Haag, bevestigt drh. Zevenbergen dat de deelnemers elk , of euro kunnen investeren. Geen andere vragen werden aangaande dit onderwerp gesteld, de Voorzitter brengt dit onderwerp derhalve ter stemming conform de stemprocedure. Hij licht toe, aangezien een tweederde meerderheid van de stemmen is vereist ten aanzien van onderwerp 8(ii)b, dit onderwerp afzonderlijk ter stemming zal worden gebracht. Over het eerste agendapunt ter stemming vermeld onder 8(i) en 8(ii), wordt gestemd conform de stemprocedure. De uitslag van deze stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. Het tweede agendapunt ter stemming vermeld onder 8(ii) wordt gestemd conform de stemprocedure ter stemming gebracht. De uitslag van deze stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 9. Amendement van de statuten van de Vennootschap De Voorzitter vervolgt met het volgende agendapunt en leidt dit als volgt in. Het eerste agendapunt ter stemming betreft het volgende. Gedurende het financiële jaar 2010 kwam de Vennootschap te vallen onder het structuurregime. Als gevolg daarvan wordt voorgesteld de statuten van de Vennootschap om de verplichte voorzieningen tot uitdrukking te brengen die verbonden zijn aan het

12 structuurregime. Deze voorzieningen hebben met namen betrekking op de procedure van benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De betreffende veranderingen zijn neergelegd in een voorstel dat naar behoren is gepubliceerd en beschikbaar is gesteld. Het tweede agendapunt ter stemming betreft wijzigingen verbonden aan de verplichte wijzigingen van de statuten aangaande (i) nieuwe wetgeving, (ii) voorgestelde wijzigingen van het Nederlands vennootschapsrecht, en (iii) bepaalde technische veranderingen. Deze wijzigingen, inbegrepen toelichtingen, zijn eveneens in het voornoemde document inbegrepen. Met beide punten ter stemming, wordt de Vergadering eveneens verzocht elk lid van de Raad van Bestuur, en ook elk notaris, toekomstige notaris en notariële medewerker van Stibbe N.V. te Amsterdam, een verzoek in te dienen voor een Ministeriële Verklaring van Geen Bezwaar alsmede de akte te ondertekenen inbegrepen de aangenomen amendementen en alle activiteiten te ondernemen dat de houder van deze bevoegdheid noodzakelijk of nuttig acht. Het eerste onderwerp wordt conform de stemprocedure in stemming gebracht. De uitslag van deze stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. Het tweede onderwerp wordt conform de stemprocedure in stemming gebracht. De uitslag van deze stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. De Voorzitter vervolgt met het volgende agendapunt en leidt dit als volgt in. 10. Corporate Governance (ondernemingsbestuur) De Voorzitter informeert de Vergadering dat de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, aanbeveelt dat Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen inzicht geven in de opzet van hun corporate governance structuur en naleving van de Geactualiseerde Corporate Governance Code 2008 (de Geactualiseerde Code ) en als een apart agendapunt ter bespreking stellen in de AVA De Geactualiseerde Code is van toepassing op de financiële jaren vanaf of na 1 januari De corporate governance structuur van Qurius en de mate waarin Qurius voldoet aan de Geactualiseerde Code is uiteengezet in het jaarverslag. Er zijn geen vragen aangaande dit agendapunt. 11. Uitbreiding van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap haar eigen aandelen in te kopen De Voorzitter vervolgt met het volgende agendapunt en leidt dit als volgt in. In overeenstemming met artikel 8 van de statuten van de Vennootschap, onderworpen aan zekere voorwaarden, mag de Vennootschap volgestorte aandelen in het kapitaal van de Vennootschap verwerven, behoudens toestemming van de algemene Vergadering. De algemene Vergadering wordt voorgesteld de Raad van Bestuur toe te staan aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op de beurs te verwerven tot 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal en voor een prijs die de beurskoers benadert met een marge (opwaarts en neerwaarts) van 10% van het beurskoers. Beurskoers betekent: het gemiddelde van de slotkoers van het Qurius aandeel volgens de Officiële Prijscourant van NYSE Euronext Amsterdam van de vijf opeenvolgende handelsdagen direct voorafgaand aan de datum van aankoop. Toestemming wordt gevraagd voor een periode van 18 maande, tot 29 november Dhrl Van der Burg uit Kaatsheuvel merkt op dat hij het idee heeft dat dit geen zin heeft omdat de Vennootschap toch geen geld heeft De Voorzitter antwoordt dat toestemming gegeven wordt voor 18 maanden en dat veel in die 18 maanden kan gebeuren

13 Geen andere vragen werden gesteld aangaande dit onderwerp, de Voorzitter brengt dit agendapunt daarom ter stemming volgens de stemprocedure. De uitslag van deze stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 12. a/b Uitbreiding van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur aandelen uit te geven of rechten aandelen te verwerven / Uitbreiding van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur voorkeursrechten te beperken De Voorzitter legt uit dat dit agendapunt betrekking heeft op de bevoegdheid van de Raad van Bestuur aandelen uit te geven of rechten aandelen te verwerven. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen achten het wenselijk in staat te zijn tijdig te reageren wanneer zekere kansen zich voordoen waartoe aandelen uitgegeven dienen te worden. Daartoe stelt de Raad van Bestuur voor dat de Raad van Bestuur bevoegd is aandelen uit te geven en rechten toe te kennen op deze aandelen in te schrijven wanneer zich een dergelijke gelegenheid zich voordoet, zonder voorafgaande toestemming van de aandeelhouders waarvoor een buitengewone vergadering van aandeelhouders zou moeten worden uitgeschreven, hetgeen kostbare tijd vereist of de mogelijkheid ontstaat dat de markt ontregeld raakt door speculaties. Dit agendapunt omvat drie onderwerpen die ter stemming zullen worden gebracht. Het eerste punt ter stemming betreft het voorstel de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot 29 november 2012 uit te breiden, behoudens toestemming van de Raad van Commissarissen, aandelen A uit te geven en converteerbare aandelen B of het recht toe te kennen in te schrijven op zulke aandelen tot 10% van het aantal uitgebrachte Klasse A en converteerbare aandelen B ten tijde van de uitgifte, welke 10% kan worden gebruikt voor algemene doelen, inbegrepen maar niet beperkt tot de financiering van fusies en acquisities. Het tweede punt ter stemming betreft het voorstel de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot 29 november 2012uit te breiden, als het geautoriseerde lichaam, behoudens voorgaande toestemming van de Raad van Commissarissen, aandelen Klasse A en converteerbare Klasse B uit te geven aandelen of het recht toe te kennen in te schrijven op zulke aandelen voor een additionele tien procent (10%) van het aantal uitgebrachte Klasse A en converteerbare aandelen B ten tijde van de uitgifte, welke 10% uitsluitend kan worden aangewend ten einde een transactie te faciliteren zoals een fusie of een acquisitie of ten einde de liquiditeitspositie van de Vennootschap te ondersteunen hangende onderhandelingen over een transactie. Het derde punt ter stemming betreft het voorstel de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot 29 november 2012 uit te breiden, als het geautoriseerde lichaam, behoudens voorgaande toestemming van de Raad van Commissarissen, te besluiten voorkeursrechten uit te sluiten of te beperken die van toepassing zijn op de hiervoor genoemde aandelen in het eerste en tweede punt dat ter stemming zal worden gebracht. Dhr. Van der Burg uit Kaatsheuvel merkt op dat hij van mening is dat slechts twee punten op de agenda staan en nu een derde agendapunt is toegevoegde, hetgeen niet correct is. Daarenboven meent hij dat het derde punt ter stemming een soort van defensiemechanisme is hetgeen niet in het voordeel is van de aandeelhouders. Bovendien leidt dit voorstel ter stemming tot verwatering. De voorzitter verzoekt dhr. Jitta van Stibbe op deze opmerking te antwoorden. Dhr. Jitta bevestigt dat, ofschoon de Voorzitter andere woorden had kunnen kiezenb, de drie punten ter stemming naar behoren ter stemming kunnen worden gebracht. Bovendien is de uitsluiting of beperking van voorkeursrechten meestal bedoeld om op marktomstandigheden te kunnen reageren. Anders moeten veel kosten worden gemaakt om een prospectus samen te stellen. Een mogelijke verwatering is beperkt tot slechts 10%. Dhr. Langeveld van Antaurus vraagt zich af met welke korting de plaatsing van aandelen plaats zal vinden? Dhr. Wolfswinkel antwoordt dat dit aan de Vennootschap is om te beslissen. Geen andere vragen werden gesteld aangaande dit onderwerp, de Voorzitter brengt dit agendapunt daarom ter stemming volgens de stemprocedure. Hij legt uit dat een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen is vereist aangaande punt 12b, dit punt zal afzonderlijk ter stemming worden gebracht

14 De twee onderwerpen vermeld onder 12 zullen gemeenschappelijk in stemming worden gebracht in overeenstemming met de stemprocedure. De uitslag van deze stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. Het onderwerp ter stemming genoemd in 12b wordt ter stemming gebracht. De uitslag van deze stemming is neergelegd in de Uitsplitsing. 13. Sluiten en rondvraag De Voorzitter vervolgt met het volgende agendapunt en vraagt de Vergadering of er vragen of opmerkingen zijn. Dhr. Stevense van de Stichting Rechtsbescerming Beleggers verzoekt de financiële agenda voor de jaren 2012 en 2013 eveneens op de website van de Vennootschap te plaatsen. De Voorzitter zegt toe dat dit zal gebeuren. Er zijn geen verdere vragen. De Voorzitter sluit de Vergadering / /

15 Voting results from the Annual General Meeting of Shareholders of Qurius NV, held on Friday 27 May 2011 at the Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel, (the Meeting ) Agenda item For % Against % Total Abstains 3a Adoption of the Annual ,98% ,02% Accounts b Language Annual Accounts ,34% ,66% and Annual report 4 Release from liability of the ,98% ,02% members of the Executive Board 5 Release from liability of the ,98% ,02% members of the Supervisory Board 6 Appointment of BDO Audit & % 1 0% Insurance B.V. as auditor of the Company 8i Amendment ILP, including ,86% ,14% and 8ii a the required authorisation of the Executive Board to issue class A shares and to grant rights to subscribe for class A shares under the ILP 8ii b Exclude pre-emptive rights ,85% ,15% to the extent required regarding aforementioned authorisation (multiple choice) 9. First voting item ,97% ,03% Amendment of the Company s articles of association 9. Second voting item ,97% ,03% Amendment of the Company s articles of association 11 Extension of the authority of ,97% ,03% the Executive Board to have the Company acquire its own shares 12a Extension of the authority of ,97% ,03% the Executive Board to issue shares or to grant rights to acquire shares 12b Extension of the authority of the Executive Board to restrict or exclude preemptive rights ,97% ,03%

16 Exhibit II, presentation Financial Year 2010 For the full presentation, click here

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op Woensdag 28 maart 2007 De punten 3, 4, 5, 7,

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen

Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen Persbericht Qurius en Prodware bereiken akkoord over voorwaarden om alle Qurius werkmaatschappijen aan Prodware over te dragen voor EUR 18,5 miljoen, afhankelijk van aanpassingen Qurius en Prodware sluiten

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA Agendapunten: 2. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2004 Dit agendapunt bestaat uit de reguliere onderwerpen zoals het verslag van de Directie, het verslag van de Raad

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V.

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., gevestigd te Breukelen, gehouden

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%) waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 26 april 2012

Toelichting bij de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 26 april 2012 Toelichting bij de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 26 april 2012 Dit document bevat een toelichting bij de meeste punten van de agenda van de Jaarlijkse

Nadere informatie

2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.

2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. Vrijdag 29 april 2016, aanvang 14:00 uur Nederlandse tijd Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland Agenda 2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. Opening Discussiepunt

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap VastNed Retail N.V. op vrijdag 15 mei 2009 om 11.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark 1. Opening en

Nadere informatie

Agenda. Toelichting op de agenda

Agenda. Toelichting op de agenda Agenda (inclusief toelichting) voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., te houden op 11 juni 2013 om 11.00 uur ten kantore van NedSense, Laanakkerweg 2b in Vianen.

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V. ( Inverko ), te houden op donderdag 5 november 2015 in het World Trade Center Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanvang:

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 13 april 2016 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013 waar zijn 1 niet 1. Opening. Geen stempunt 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. Geen stempunt 3. Bespreking van

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 27 maart 2015 om 10.00 uur CET te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 27 maart 2015 om 10.00 uur CET te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 27 maart 2015 om 10.00 uur CET te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot

Nadere informatie

Qurius Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vrijdag 27 mei 2011

Qurius Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vrijdag 27 mei 2011 Qurius Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vrijdag 27 mei 2011 1 Agenda 1 Opening en mededelingen 2 Verslag Raad van Bestuur over het 2010 en toekomstvisie 3a Vaststelling van de jaarrekening 2010*

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES (afgekort S.A.B.C.A. Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 30 mei 2013, op de maatschappelijke

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie