APPRECIATIVE INQUIRY IN DE AUDITPRAKTIJK. Waarderend Auditen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "APPRECIATIVE INQUIRY IN DE AUDITPRAKTIJK. Waarderend Auditen"

Transcriptie

1 APPRECIATIVE INQUIRY IN DE AUDITPRAKTIJK Waarderend Auditen DDe eisen en verwachtingen ten aanzien van het auditvak zijn volop in beweging en ze worden steeds hoger [ACHT08]. Om werkelijk effectief te kunnen zijn, zal de auditor niet alleen tot conclusies en aanbevelingen moeten komen, maar ook daadwerkelijk een bijdrage moeten leveren bij het aanpakken en verbeteren van de geconstateerde tekortkomingen. Een relatief nieuw instrument dat de auditor hierbij ter beschikking staat is Waarderend Auditen, een aanpak die gebaseerd is op de veranderkundige principes van Appreciative Inquiry (AI). Wat Waarderend Auditen nu precies inhoudt, hoe het zich verhoudt tot AI en welke voordelen en risico s aan de toepassing ervan zijn verbonden, zal in dit artikel worden toegelicht. RENO DE VETTE EN WINFRIED NANNINGA Aan auditors worden steeds hogere eisen gesteld. Naast het puur geven van assurance, wordt de auditor ook steeds meer gezien als een adviseur op het gebied van interne beheersing in brede zin. Van hem wordt dan ook verwacht dat hij een daadwerkelijke oplossing biedt voor de gevonden tekortkomingen. Naast het zuiver constateren van de feiten wordt van de auditor ook een actieve bijdrage in het verander- en verbeterproces verwacht. Binnen de NOREA-werkgroep Effect Based Auditing wordt - binnen de vaktechnische kaders van de audit professie - gekeken welke veranderkundige hulpmiddelen toegepast kunnen worden om tot resultaten te komen die beter aansluiten bij de klantwens. Een dergelijke resultaatgerichte Effect Based Auditaanpak heeft een positieve uitwerking op alle betrokken partijen. Allereerst richting de opdrachtgever, omdat deze naast een overzicht van tekortkomingen ook een aanzet tot de oplossing daarvan krijgt. Daarnaast zijn er positieve effecten voor zowel de auditor, het auditproces, als de auditee, omdat gerichter en op een opbouwende wijze naar verbetering wordt gestreefd. Voor een nadere uitwerking van de ideeën inzake Effect Based Auditing verwijzen wij naar een artikel dat eerder in de IT- Auditor is verschenen, onder de titel Audit als Interventie [NANN10]. Eén van de onderwerpen waarop de werkgroep zich richt, is het fenomeen Waarderend Auditen en de interactie tussen de auditor en de gecontroleerde. Door het gebruik van de principes van Appreciative Inquiry (AI) die binnen Waarderend Auditen een belangrijke rol spelen, ontstaat tijdens het auditproces een meer positieve en diepgaande informatie-uitwisseling. Wanneer de auditor kiest voor toepassing van AI heeft dit een gunstig effect op het verminderen van weerstanden en het creëren van commitment bij de auditee. Omdat Waarderend Auditen voor een belangrijk deel is gebaseerd op de principes van Appreciative Inquiry (AI) zullen deze als eerste worden besproken. PRINCIPES VAN AI Appreciative Inquiry is een onderzoeksmethode die in de jaren tachtig van de vorige eeuw is ontstaan binnen de organisatiewetenschappen. Eén van de grondleggers is Cooperrider [COOP08] die deze theorie binnen een aantal praktijkcases gebruikte om de in een organisatie aanwezige ervaringen als bron voor positieve actie te gebruiken (zie kader Dr. David Cooperrider). Gebaseerd op zijn praktijkervaringen beschrijft hij in zijn dissertatie zowel een algemene onderzoeksbenadering als een concrete uitvoeringsmethode voor AI. De onderzoeksbenadering appelleert aan de intrinsieke motivatie die de meeste medewerkers binnen een organisatie bezitten. Het aanspreken en benutten van deze motivatie in plaats van een directieve aanpak, was voor Cooperrider een effectieve manier om een organisatie te veranderen. de IT-Auditor nummer

2 Dr. David Cooperrider Dr. David Cooperrider heeft gewerkt als onderzoeker en adviseur bij een groot aantal verschillende organisaties, waaronder; Motorola, GTE, BP America, World Vision, Seattle Group Health, Teledesic, Imagine Chicago, Technoserve, the Mountain Forum, en United Way of America. Tegenwoordig zijn David en zijn collega s betrokken bij organizational learning projecten in 57 verschillende organisaties, verspreid over meer dan honderd landen in Afrika, Azië, Europa, en Noord- en Zuid-Amerika. De meeste van deze projecten zijn gebaseerd op de methodiek van Appreciative Inquiry waarmee David bekend is geworden. Een onderzoeksaanpak conform AI kent een aantal fasen. De eerste fase bestaat uit het analyseren van de kwaliteiten van de organisatie (discover), die vervolgens worden gebruikt om de organisatie aan te zetten tot verbetering. Deze analyse van kwaliteiten komt in plaats van de gebruikelijke analyse van problemen en knelpunten van de organisatie. De tweede fase is bedoeld om een beeld te krijgen tot wat de nieuwe organisatie zich zou kunnen gaan ontwikkelen (dream). In plaats van een analyse van oorzaken en tekortkomingen richt de onderzoeker zich op de toekomstige mogelijkheden. In de derde fase wordt een gezamenlijke dialoog aangegaan, zowel van de onderzoeker met de betrokkenen, als tussen de betrokkenen onderling. Centraal daarbij staat de vraag: hoe zou de nieuwe situatie bereikt kunnen worden en wat moet daarvoor worden gedaan (design). Dit in plaats van de klassieke aanpak die bestaat uit een analyse van mogelijke oplossingen door een kleine kring van deskundigen. In de vierde fase ten slotte wordt daadwerkelijk vorm gegeven aan de realisatie (deliver). Tabel 1 bevat een overzicht van de verschillende fases van AI en een vergelijking met de traditionele probleembenadering. Waar de traditionele aanpak van problemen sterk retrospectief is en zich vooral richt op de geconstateerde tekortkomingen, is de aanpak van AI toekomstgericht en waardeert vooral de positieve krachten die reeds in de organisatie aanwezig zijn. PRAKTISCHE TOEPASSING VAN AI De toepassing van AI heeft impliciet tot gevolg dat er op een positieve wijze naar mensen, organisaties en situaties wordt gekeken. Om deze invalshoek tijdens het onderzoek ook te kunnen realiseren is er een drietal praktische uitgangspunten geformuleerd: 1. Hanteren van een open blik Ten eerste vraagt AI van de onderzoeker dat hij het onderzoek met een open blik uitvoert. Dat wil zeggen dat onderzoeksactiviteiten exploratief worden ingericht. AI-gebaseerde onderzoeken hebben gewoonlijk dan ook geen vooraf vastgesteld kader. Tijdens de uitvoering van het onderzoek kunnen er ook aspecten worden meegenomen die buiten de initiële onderzoekscope liggen. Om dit proces vorm te geven, mag de onderzoeker uitdagen en stimuleren om na te denken over deze aspecten. Tijdens het onderzoek helpt de open blik om de relevante bevindingen te ontdekken die anders door de strikte afbakening mogelijk buiten beschouwing zouden zijn gebleven. 2. Positief formuleren van onderzoeksvragen Ten tweede dienen onderzoeksvragen zoveel mogelijk positief te worden geformuleerd. Een belangrijk uitgangspunt van AI is een positieve houding en het stellen van positief geformuleerde vragen zal leiden tot het gaan denken in mogelijkheden. Een organisatie kan bovendien leren van eerdere successen en gebruikmaken van reeds aanwezige kwaliteiten om daarmee huidige knelpunten op te lossen. Een positieve grondhouding is dan ook een belangrijk aspect van AI. 3. Voeren van een gelijkwaardige dialoog Ten derde zal de onderzoeker tijdens het onderzoek de dialoog zoveel mogelijk bevorderen. Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen, organisaties of afdelingen. De dialoog die AI beoogt, zijn gesprekken met tweerichtingsverkeer, waarbij niet alleen de onderzoeker en de betrokkenen, maar ook de betrokkenen onderling naar elkaar luisteren, op elkaar reageren en zo gezamenlijk nieuwe inzichten verwerven. Fase Appreciative Inquiry Traditionele probleembenadering 1. Discover Waarderen van het beste dat er nu al is Vaststellen van het probleem 2. Dream Verbeelden hoe de gewenste Analyseren van oorzaken organisatie zou kunnen zijn 3. Design In dialoog bepalen hoe de organisatie zou moeten worden 4. Deliver Het creëren van de nieuwe innovatieve organisatie Tabel 1: De vier fases van AI Analyseren van mogelijke oplossingen Opstarten actie Deze praktische uitgangspunten van AI stimuleren zowel de motivatie en participatie van de betrokkenen als die van de opdrachtgever en vormen daarmee een goede basis voor een effectief onderzoeks- en veranderproces. Het mag daarom niet verwonderen dat AI niet alleen in de academische wereld maar ook in het bedrijfsleven steeds meer in de belangstelling komt te staan. 10 de IT-Auditor nummer

3 WAARDEREND AUDITEN De toepassing van AI in verandertrajecten wordt ook wel Waarderend Organiseren genoemd. Het gebruik van de term Waarderend Auditen ligt in het verlengde daarvan en is in feite een reguliere auditaanpak, die is verrijkt met de principes van Appreciative Inquiry [KALK11]. Inmiddels wordt Waarderend Auditen in de praktijk steeds vaker toegepast en wordt naar de effecten daarvan ook onderzoek gedaan (zie kader Een slagvaardiger overheid). Waarderend Auditen vermindert volgens Drent eventuele negatieve reacties binnen de onderzochte organisatie en vergroot de veranderbereidheid van medewerkers [DREN09]. Tevens blijkt de informatie die voortkomt uit een Waarderende Audit de interne communicatie positief te beïnvloeden en beter bruikbaar te zijn voor de ontwikkeling van verbeterplannen en -strategieën. Waarderend Auditen stimuleert de medewerkers om onderling en met de leiding in gesprek te gaan over verandering en verbetering. Haagsma concludeert bovendien dat het Waarderend Auditen de acceptatie van de internal auditfunctie in zijn geheel verhoogt [HAAG08]. De kenmerkende principes van AI vat hij samen als: zorg voor een open blik, ga uit van een positieve grondhouding en voer een stimulerende dialoog. Een slagvaardiger overheid In het kader van een slagvaardiger overheid is een reeks van kleinschalige efficiencyonderzoeken uitgevoerd bij een grote uitvoeringsorganisatie. Doel van deze deelonderzoeken was om zoveel mogelijk onbenutte restcapaciteit binnen de verschillende werkprocessen te identificeren en waar mogelijk deze te optimaliseren. Bij de uitvoering van dit onderzoek is nadrukkelijk gekozen voor de aanpak van Waarderend Auditen. Dit heeft geleid tot een resultaat dat door de organisatie werd herkend en gedragen, een resultaat ook dat direct tot verbeteringen heeft geleid en een resultaat dat uitnodigde tot verdere verbetering. Deze drie uitgangspunten van AI komen ook bij de uitvoering van een Waarderende Audit aanpak, nadrukkelijk naar voren. Hieronder lichten wij voor elk uitgangspunt de toepasbaarheid bij Waarderend Auditen toe. Uitgangspunt: open blik Tijdens de Waarderende Audit kan de open blik helpen bij het vaststellen van het onderzoekkader, de invalshoek, het object van onderzoek en het normenkader. De principes van AI, waarbij onderzoeken kunnen worden uitgevoerd zonder een vaststaand normenkader, lijken op het eerste gezicht moeilijk te verenigen met het werk van een auditor dat nu eenmaal wel zo n normenkader vereist. Uiteraard is het ook goed mogelijk om te werken vanuit een vooraf vaststaand normkader dat gedurende het auditproces wordt aangepast. Hiervoor wordt tijdens de audit een onderzoeksactiviteit ingepland om het normenkader te construeren. Tijdens deze activiteit kunnen vermoedens en ideeën worden meegenomen. Op een waarderende manier auditen betekent dat de auditor zijn uitgangspunten en aannames laat bevestigen door de auditees (onderzoek betrokkenen). Dit geeft niet alleen een extra zekerheid, maar kan bij de auditor ook weer tot nieuwe inzichten leiden en daarmee uiteindelijk ook tot een beter auditresultaat. Dit bereikt de auditor door het inwinnen van inlichtingen, het observeren van activiteiten en het verkrijgen van bevestigingen van derden. Ook kan de auditor bij het werken met een open blik gewoon gebruik blijven maken van vooraf vastgelegde normenkaders, mits hij maar zorgt voor een goede onderzoeks- methodologie en voor een transparante vastlegging van de verzamelde informatie en de geformuleerde conclusies [KALK10]. De open blik zorgt juist voor een betere toepassing van het formele normenkader omdat daarmee ook ruimte wordt geboden aan situationele en specifieke omstandigheden die in een generiek normenstelsel nu eenmaal noodgedwongen ontbreken. Uitgangspunt: positieve onderzoeksvragen De auditor zal tijdens de Waarderende Audit doelstelling, onderzoeksvragen, interviewvragen en rapportages zoveel mogelijk positief formuleren. Ook in de auditrapportages zullen zoveel mogelijk positieve formuleringen worden gebruikt. Uit onderzoek van Cooperrider komt naar voren dat één van de kenmerken van goed functionerende organisaties is dat in de interne communicatie tweemaal zoveel positieve als negatieve beelden voorkomen [COOP08]. Positieve communicatie leidt dus blijkbaar tot positieve actie. Het is dus aannemelijk dat positief geformuleerde auditrapportages ook een positief effect zullen hebben op de onderzochte organisatie. Tijdens de audit zal de positieve gesprekstoon tijdens het veldwerk ook doorwerken in de wederzijdse houding van de auditor en de auditee. Door vooral ook de nadruk te leggen op het gemeenschappelijk belang zullen weerstanden verminderen en zal het gemakkelijker worden om door te dringen tot de kern van de zaak. In een positieve omgeving zal nu eenmaal eerder een vertrouwensband ontstaan die het voor de auditee gemakkelijker maakt om eventuele tekortkomingen ter sprake te brengen. Uitgangspunt: gelijkwaardige dialoog Tijdens de Waarderende Audit dient niet alleen het onderzoek te worden uitgevoerd, de auditor heeft nog een extra rol te vervullen voor wat betreft het faciliteren van de (groeps)gesprekken. Omdat het succes van elke organisatieverandering en -verbetering afhankelijk is van de medewerkers, is het van belang om al tijdens de audit de dialoog de IT-Auditor nummer

4 tussen de medewerkers te bevorderen. Medewerkers zouden dan ook veel meer dan bij de traditionele audit betrokken moeten worden bij het ontwerp van de audit, het formuleren van het normenkader en het analyseren van de onderzoeksresultaten. Een goed passende communicatievorm is het groepsgesprek. Dit komt dan in de plaats van veel voorkomende een-op-een vraaggesprekken tijdens de uitvoeringsfase. Hoe meer de medewerkers zelf de belangrijkste thema s zien en benoemen, hoe sneller zij de daaraan verbonden conclusies zullen accepteren en hoe groter het commitment zal zijn om de aanbevelingen te implementeren. Auditen in dialoog wordt door deze verbreding zeker niet minder vrijblijvend voor de auditor: hij is er nu immers voor verantwoordelijk dat er een gezamenlijk inzicht ontstaat dat ook bruikbaar is. Verificatie van de audit(tussen)resultaten vergroot de betrouwbaarheid en daarmee ook de bruikbaarheid van de auditresultaten. Uit onderzoek is gebleken dat de toepassing van één of meer van de bovengenoemde drie uitgangspunten de effectiviteit van de audit aanzienlijk kan vergroten [DREN09, HAAG08]. Toepassing van deze uitgangspunten bij het Waarderend Auditen heeft een aantal evidente voordelen, maar daarnaast zijn er ook een aantal risico s te onderkennen. Zowel voorals nadelen zullen in het onderstaande worden besproken. Specifieke voordelen van Waarderend Auditen Het karakter van het traditionele auditproces verandert door de toepassing van de AI-principes Met de invoering van het Waarderend Auditen ontstaat een meer dynamisch, toekomstgericht en positief gericht auditproces. Hieronder worden een aantal van de meest in het oog springende voordelen van Waarderend Auditen besproken. Meer onderzoeksmogelijkheden Door binnen het Waarderend Auditen gebruik te maken van de principes van AI verruimt de auditor zijn onderzoeksmogelijkheden. De auditor krijgt de beschikking over instrumenten die uit het sociale wetenschapsdomein afkomstig zijn. We zien dit bijvoorbeeld in het AI-principe van gelijktijdigheid: onderzoek en verandering zijn geen verschillende trajecten, maar onderzoek is actief en interactief veranderen. De onderzoeksinstrumenten uit de organisatieveranderkunde bieden de auditor hierbij extra mogelijkheden om zijn onderzoek uit te voeren en tot betere resultaten te komen. Bredere informatievergaring Het verzamelen en combineren van gegevens tot eindconclusies zijn met Waarderend Auditen niet meer het resultaat van één centraal oordelende persoon: de auditor. In overeenstemming met de principes van AI wordt juist meer uitgegaan van onderlinge discussie en een gezamenlijk proces van oordeelsvorming. Belangrijk onderdeel van het onderzoek is om zaken gezamenlijk ter discussie te stellen en elkaars afwegingen te begrijpen. Het eindproduct is de uitkomst van een gezamenlijk denktraject waarin de verschillende perspectieven worden meegenomen. Grotere veranderbereidheid Het aangaan van een dialoog en alle spelers betrekken in het denk- en beoordelingsproces is een belangrijk onderdeel van Waarderend Auditen. Dit draagt bij tot actieve participatie en een aanzienlijke verhoging van de acceptatie van het auditresultaat. Een bredere acceptatie en een groter draagvlak voor de auditresultaten, zal voor de opdrachtgever leiden tot een beter toepasbaar auditproduct. Bij de opstart van eventuele vervolg- en verbeteracties, door de auditor of door andere deskundigen, zal er immers sprake zijn van een grotere veranderbereidheid. De verbetering van het imago van de auditor Auditors hechten veel waarde aan hun onafhankelijke positie binnen de organisatie en hun kritische imago. In extreme gevallen kan dit er toe leiden dat de auditor los komt te staan van de dagelijkse praktijk. Waarderend Auditen garandeert een blijvende verbinding tussen de auditor en de betrokken medewerkers op de werkvloer. Het handelen van de auditor tijdens het onderzoek is transparanter. De audit zal hierdoor zichtbaarder zijn voor de organisatie. De medewerkers zullen de auditor ook als begripvoller ervaren, wat weer bijdraagt aan een positieve houding ten opzichte van de audit. De verrijking van auditopdrachten Auditors krijgen de laatste jaren steeds meer oog voor factoren die ook het gedrag beïnvloeden. Met Waarderend Auditen krijgt de auditor de mogelijkheid om hieraan concreet invulling te geven. Daarnaast geeft Waarderend Auditen aan de auditees meer ruimte om via de weergave van percepties, het geven van meningen of door gedrag, hun inbreng te hebben en invloed uit te oefenen. Waarderend Auditen biedt aan interne auditdiensten de kans om hun dienstverlening te verbreden door een grotere verscheidenheid aan audits te verrichten [OCKE11]. Behalve het bekende toetsende onderzoek passend bij assurance, met een met de opdrachtgever overeengekomen normenkader en gericht op beslissen door de leiding van de organisatie, liggen er volgens hem kansen bij verkennend, beschrijvend en verklarend onderzoek. De AI-principes sluiten goed aan op deze onderzoeksoorten, dus de Waarderende auditor kan hier direct mee aan de slag. Aandachtspunten en risico s Naast de genoemde voordelen die een Waarderende Audit met zich meebrengt zijn er ook een aantal beperkingen en mogelijk zelfs risico s 12 de IT-Auditor nummer

5 waarmee de auditor rekening moet houden. De bedrijfscultuur Een randvoorwaarde voor een succesvolle dialoog is een bedrijfscultuur die flexibiliteit en vrijheid van handelen nastreeft. Tijdens de contextanalyse moet de auditor zich een beeld vormen van de bedrijfscultuur om de effectiviteit van de Waarderend Auditen-aanpak te overwegen. Een open, veilige omgeving is vereist om kwalitatieve reflecties van de auditees te kunnen verzamelen. Achtergehouden en onuitgesproken ideeën verminderen de kwaliteit van het eindproduct. De auditor moet de cultuureigenschappen kennen en hierop anticiperen tijdens de uitvoering van de audit. Niet elke opdracht is geschikt Niet elke opdracht is geschikt voor het toepassen van de AI-principes en het uitvoeren van een Waarderende Audit. Een auditopdracht waarbij het normenkader al is aangereikt en niet meer kan worden aangepast, laat weinig ruimte voor een onderzoek met een open blik. Er is dan geen noodzaak voor onderlinge discussie en een gezamenlijk leertraject. Daarom zal bij onderzoeken die alleen gericht zijn op een terugblik of die plaatsvinden in het kader van formele externe verantwoording de traditionele auditaanpak effectiever zijn. De competenties van de auditor Waarderend auditen vraagt om aanvullende en specifieke kennis en kunde van de auditor. Zo vraagt het toepassen van AI-principes veel vaardigheid van de auditor in het verkrijgen van draagvlak en medewerking van de auditees. Hiertoe zal de auditor naast zijn standaard competenties als kritisch denken, analytisch vermogen en oordeelsvorming, ook moeten beschikken over competenties als coachingsvaardigheden, sensitiviteit en creativiteit. Indien deze onvoldoende aanwezig zijn vraagt dit een extra investering om ze te ontwikkelen. Schuivende normen In een reguliere audit toetst de auditor de door hem aangetroffen situatie aan een vooraf vastgestelde normset. Bij Waarderend Auditen wordt nadrukkelijk ook ruimte gegeven aan de inbreng van de auditee. Immers, waar de auditor expert is op het gebied van (generieke) controle- en beheersmaatregelen, is de auditee juist expert in de (specifieke) toepassing van die maatregelen en de situationele omstandigheden die het effect daarvan bepalen. Deze beide zienswijzen zijn nodig voor een goed resultaat. Het is echter niet uitgesloten en eerder zelfs te verwachten dat de auditor in de gedachtewisseling met de auditee moet constateren dat zijn initiële normset op een aantal punten bijstelling of aanvulling behoeft. Als dat het geval is zal in het auditdossier aan de hand van de gespreksverslagen en de daarin genoemde argumenten een duidelijke afweging moeten worden gemaakt om welke normen het gaat en op welke wijze deze worden bijgesteld. Deze afweging is de eenduidige verantwoordelijkheid van de auditor zelf, maar zal wel uitdrukkelijk en met argumenten aan de auditee uitgelegd moeten worden. Resources De uitvoering van een Waarderende Audit vraagt gewoonlijk meer tijd en inspanning dan een reguliere auditopdracht. Er zullen meer mensen bij het onderzoek betrokken zijn, zodat de omvang en intensiteit van de communicatie en coördinatie omvangrijker zal zijn. Ook zal door het grotere aantal betrokkenen zowel de compleetheid van de uitvoering van het onderzoek (procesbewaking) als de volledigheid van de besproken en geïdentificeerde kansen (inhoudsbewaking) complexer worden. Deze taken kosten weliswaar meer tijd vergeleken met een traditionele audit, maar zullen later in het veranderproces in positieve zin weer worden gecompenseerd. Verplichting tot actie Bij het Waarderend Auditen wordt nadrukkelijk een brug geslagen naar de medewerkers binnen de organisatie. Hun inbreng wordt gevraagd en gebruikt in het onderzoek. Ook is het te verwachten dat deze aanpak er toe leidt dat een groter aantal medewerkers uit de organisatie (auditees) in het onderzoek zullen participeren. Dit alles schept verwachtingen en vergroot de druk op de opdrachtgever om na het gereedkomen van het auditresultaat daarmee ook daadwerkelijk iets te doen. De kans dat een auditrapport ongezien in de la verdwijnt, zal bij een Waarderende Audit dan ook niet groot zijn. CONCLUSIE Het uitvoeren van een Waarderende Audit en het toepassen van de AIprincipes die daarin liggen besloten, doen zeker geen afbreuk aan het methodische, onafhankelijke of objectieve karakter van een reguliere auditaanpak. Integendeel, het zorgt voor een verrijking. Niet alleen wordt de kwaliteit van het auditproces en auditproduct verhoogd, ook heeft de uitkomst van de audit een grotere impact en een groter draagvlak en biedt daarmee een beter uitgangspunt voor een opvolgend verander- en verbetertraject. De kwaliteit van een Waarderende Audit is bovendien breder gericht dan alleen een focus op de vaktechnische kwaliteit. De door de klant ervaren kwaliteit van het geleverde auditproduct en daarmee de geleverde toegevoegde waarde, zijn minstens zo belangrijk. Dus ook de ervaringen die tijdens het auditproces worden opgedaan, kunnen de uiteindelijke kwaliteit daarvan aanzienlijk verhogen. Met deze ervaring wordt het audit resultaat de uitkomst van een gezamenlijk proces van de hele organisatie. De opdrachtgever kan de IT-Auditor nummer

6 dit gezamenlijke product gebruiken als een eerste stap in een verandertraject naar verbetering. Een Waarderende Audit kan daarmee een positief en blijvend effect op de organisatie hebben. Daarnaast voelen de medewerkers van de organisatie zich meer betrokken bij het auditproces. Zij voelen zich meer gewaardeerd doordat er naar hen geluisterd wordt en zij zien hun inbreng direct terug in het auditresultaat. Overigens wordt de audit zelf, dankzij de principes van AI, een creatiever proces dat ook veel leuker is om te doen, omdat je als auditor actief betrokken bent bij het veranderproces van de organisatie. Kortom, Waarderend Auditen en de principes van AI bieden de auditor de mogelijkheid om het auditproces niet alleen creatiever en toegankelijker te maken, maar bovendien aan de auditresultaten meer impact en draagvlak te geven. Waarderend Auditen is dan ook een veelbelovende volgende stap in de verdere verrijking van het auditvakgebied. Literatuur [ACHT08] Achterberg, H., Cursus Natuurwetenschappen: Duurzame ontwikkeling, Open Universiteit Nederland, [COOP08] Cooperrider D.L., Whitney D., Stavros J.S., Appreciative Inquiry Handbook- For Leaders of Change, 2nd Edition, [DREN09] Drent E., The effect of appreciative auditing on audit outcomes and employee attitude towards change, master thesis Rijksuniversiteit Groningen, [HAAG08] Haagsma A., Appreciative auditing, Referaat UvA, [KALK10] Kalker R., Zarrou L., Zeeuw M. de, Waarderend Auditen bij de RAD, katalysator voor verbetering, whitepaper Rijksauditdienst, [KALK11] Kalker R., Zarrou L., Zeeuw M. de, Waardering werkt in: Auditmagazine, maart [NANN10] Nanninga, W., Audit als interventie; Van controle naar concrete verbeteringen in: de IT-Auditor, nr. 2, [OCKE11] Ockels G.F., De positionering van de Internal / Operational Audit als een toetsend onderzoek, column Drs. R. (Reno) C. de Vette is lid van de NOREA-werkgroep Effect based Auditing en is werkzaam als Senior Auditor bij ministerie van V&J. Binnen het brede IT- en operational auditvakgebied heeft hij bijzondere belangstelling voor het realiseren van audits waarin een (inter)actieve rol voor de auditees nodig is. Momenteel werkt hij aan een slot-examendocument voor de Erasmus School of Accounting & Assurance over Waarderend Auditen. Mr. W. (Winfried) R. Nanninga RE CMC is lid van de NOREAwerkgroep Effect Based Auditing. Hij is IT-auditor en daarnaast heeft hij ook een uitgebreide veranderkundige opleiding gedaan en is hij CMC gecertificeerd. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij ACS in Driebergen, een organisatie die zich toelegt op het uitvoeren en optimaliseren van auditwerkzaamheden mede door deze te integreren met veranderkundige principes. 14 de IT-Auditor nummer

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Interne audit naar vertrouwen: een werkwijze

Interne audit naar vertrouwen: een werkwijze Interne audit naar vertrouwen: een werkwijze Het ministerie van Financiën heeft een vertrouwensscan ontwikkeld die beoogt de aard en het niveau van het aanwezige vertrouwen te meten. Dit betreft vooral

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Onderzoek naar de invloed van praktijkgericht onderzoek op schoolontwikkeling Anje Ros Martine Amsing Anne ter Beek Suzanne Beek Rosa Hessing Ria Timmermans

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Passend Onderwijs Wat heb je nodig?

Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Passend Onderwijs Wat heb je nodig? Praktijkonderzoek: Een onderzoek naar de vraag welke ondersteuningsbehoeften door leerkrachten in Almere en externen worden benoemd bij de realisatie van Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Het positioneren van de docent als professional en onderwijskundig leider

Het positioneren van de docent als professional en onderwijskundig leider Het positioneren van de docent als professional en onderwijskundig leider Lectorale rede dr. ir. Albert Weishaupt 13 januari 2015 Het lectoraat Professionele Onderwijsorganisaties Vernieuwingen en veranderingen

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Effectief Integraal Management

Effectief Integraal Management Effectief Integraal Management Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van integraal management Linda van der Pols (279932) Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid Drs. R.F.D. BOSMAN Maastricht, 9 december 2009 MBA-Controlling Business School Nederland Begeleider:

Nadere informatie

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein 23 juni 2014 Drs. G.A. Oostdijk M.A.E. Schuurmans MSc. Drs. J. Zondag A.J. Baan MSc. 1 Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie