CSIRT vanuit een IT-audit perspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CSIRT vanuit een IT-audit perspectief"

Transcriptie

1 CSIRT vanuit een IT-audit perspectief Dagelijks verschijnen in de media berichten dat de interne én externe beveiliging bij nationale en internationale bedrijven vaak tekortschiet. De beveiligingsincidenten worden uitvoerig toegelicht, waarbij echter meer de symptomen worden besproken die worden waargenomen dan dat de werkelijke oorzaak wordt behandeld. Binnen de betreffende organisatie is ook niet altijd duidelijk wát er precies aan de hand is. Eén van de mogelijke oplossingen is de aanwezigheid van een team van mensen binnen de onderneming, die niet alleen de incidenten constateren, analyseren en oplossen, maar ook de oorzaken aanpakken met als belangrijkste doel een herhaling in de toekomst te voorkomen. Een algemene benaming voor een dergelijk team is een CSIRT (Computer Security Incident Response Team). In dit artikel wordt een CSIRT besproken vanuit een IT-audit perspectief. ROB SCHAAP EN ERWIN DEN BAK Informatiebeveiliging wordt vaak onderscheiden naar de volgende gebieden: maatregelen in het kader van het caties et cetera; tomatiseerde informatiesystemen zijn steeds gebruikersvriendelijker, maar zorgen daardoor steeds meer voor een eenvoudige toegang (ook ongewenste). Ook de toegang tot de data binnen het netwerk vereist grote aandacht; gang tot gebouwen en technische apparatuur. als gevolg van de ontwikkelingen op onze digitale snelweg. Particulieren en organisaties communiceren elke welijke gegevens over en weer worden gestuurd. Dit zijn vaak gegevens die van groot belang zijn bij zowel de organisaties als de particulieren. resseerd zijn in deze gegevens. beveiliging in zijn algemeenheid en veel organisaties een vast agendapunt geworden binnen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Ook wordt de functie van CIO (Chief Information Officer) in toenemende antwoordelijk voor het beheer van de informatie en fungeert tegelijkertijd als innovator van informatieproducten. Tot de verantwoordelijkheid van de CIO hoort ook het inrichten van de beveiligingsorganisatie en het toezien op de werking van deze organisatie. gen waar te nemen die van invloed beveiliging: 8 de EDP-Auditor nummer

2 Verantwoording Dit artikel is gebaseerd op een referaat dat is geschreven ter afronding van de IT Audit Opleiding aan de VU Amsterdam. Doel van het onderzoek is het aanreiken van een referentiekader voor de IT-autitor die betrokken is bij de oprichting of audit van een CSIRT. Via literatuuronderzoek is allereerst nagegaan wat een CSIRT is en doet. Ook is gekeken naar de positie van een CSIRT binnen de organisatie en welke diensten het kan leveren. Hiertoe zijn onder meer publicaties vanuit universiteiten, de Nederlandse wet- en regelgeving en bestaande literatuur bestudeerd. Uit de vergelijking van de kenmerken van een CSIRT en de taken van de IT-auditor, kunnen verschillende aandachtsgebieden worden afgeleid die een rol spelen bij het functioneren van een CSIRT. De resultaten van het literatuuronderzoek zijn vervolgens voorgelegd aan deskundigen uit de praktijk en daarbij is gevraagd naar hun mening en eventuele aanvullingen. De deskundigen zijn verantwoordelijk voor of nauw betrokken bij de informatiebeveiliging binnen de eigen organisatie. Tenslotte zijn de resultaten van het literatuur- en het praktijkonderzoek én de reacties van de deskundigen gebruikt om een referentiekader op te stellen. T-Mobile lekt per ongeluk gegevens van 30 miljoen klanten: Wederom heeft T-Mobile geblunderd met het beheer van haar klantgegevens. Na de (eerdere) diefstal van zeventien miljoen klantgegevens, heeft de telecomaanbieder nu zelf de informatie van 30 miljoen klanten per ongeluk on line gezet. T-Mobile heeft inmiddels beterschap aangekondigd en beloofd de beveiliging aan te scherpen. Gemeenten laks met privacyregels: Gemeenten hebben moeite om zich te houden aan de procedures rond bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. De Inspectie Werk en Inkomen stipt dit aan in een recent onderzoek, nadat eerder al het College Bescherming Persoongegevens (CBP) aan de bel trok. Veel gemeenten kunnen geen inzicht bieden in de manier waarop zij de beveiliging regelen van persoonsgegevens. Het overgrote deel van de gemeenten gaf aan dat een benodigd beveiligingsplan ontbreekt en dat er geen speciale functionarissen zijn aangesteld. Potentieel beveiligingslek in Adobe Reader: Op het eigen weblog waarschuwt het Adobe Product Security Incident Response Team voor een mogelijk beveiligingslek in Adobe Reader 9.1 en Door een lek in de software kan een aanvaller willekeurige programmacode uitvoeren met de rechten van de ingelogde gebruiker. Bron: Security.nl wustzijn binnen de organisaties en de maatschappij; autoriteit op het gebied van Infor matie (beveiligings) Management; punt binnen de organisatie waar de processen voor risicobeheersing en calamiteiten beginnen en eindigen; internationaal op het gebied van informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging wordt niet meer gezien als een noodzakelijk kwaad op het moment dat er beveili gingsincidenten optreden, maar als een structureel onderdeel van de beveiligingsincident is een gebeurte nis of het constateren van een gebeur tenis, die een bedreiging vormt of kan gaan vormen voor de vertrouwelijk heid, beschikbaarheid en/of integri teit van gegevens in de (geautomati seerde) informatiesystemen binnen de organisatie. Om de impact van beveiligingsinci denten te kunnen verminderen, is een nodig voor de detectie, preventie en correctie van deze incidenten. De maatregelen moeten zowel technisch als organisatorisch van aard zijn, zoals is beschreven in de Code voor Infor practice door veel organisaties wordt geïmplementeerd. Onderdeel van het geheel van maat regelen zou ook kunnen zijn het opzetten en operationeel laten werken van een team van mensen, die onder nisatie en zich bezighouden met OPBOUW ARTIKEL vullen binnen de totale beveiligings zou kunnen vervullen en het organi satorische kader waarbinnen een In een volgend hoofdstuk reiken we een referentiekader aan dat als hulp middel kan dienen bij het opzetten nader beoordelen van een operatio Daarna beschrijven we observaties vanuit de praktijk over een juiste en volledige toepassing van het referen tiekader en tenslotte geven we nog antwoorden op vragen die wij onszelf hebben gesteld. CSIRT rity Incident Response Team en wordt veelvuldig gebruikt als syno niem voor de beschermde term 1, Computer Emergency Response Team. gebruikt zijn: IRT (Incident Response Team), CIRT (Computer Incident die verantwoordelijk is voor het in behandeling nemen van beveiligings incidenten en het oplossen daarvan. bij het bepalen, implementeren en uitvoeren van preventieve maatrege len. Dit is mede afhankelijk van de organisatievorm en doelstelling de EDP-Auditor nummer

3 nieerde klantgroep. In de meeste afdelingen van de eigen organisatie. taken kunnen ook organisatorisch worden ondergebracht in de is mede afhankelijk van de omvang van de organisatie, het gewenste niveau van informatiebeveiliging en matiebeveiliging verricht worden. De tisch, dat hiervoor speciaal getrainde functionarissen nodig zijn. Doelstelling onder meer afhankelijk van de missie en doelstellingen van de organisatie en de organisatorische plaats van het zen voor de volgende (generieke) doelstelling: Het bijdragen aan het behalen van het gewenste beveiligingsniveau als een voorwaarde voor een betrouwbare bedrijfsvoering en het minimaliseren van bedreigingen en schade als gevolg van pogingen tot het binnendringen tot de systemen door onbevoegden. Diensten De meest voorkomende diensten die opgenomen. de vraag vanuit interne (en mogelijk moeten worden gemaakt. Reactieve diensten worden op afroep gingsverzoek, virusmelding, vaststellen ongeoorloofde toegang et cetera. De geert snel op een bepaalde gebeurtenis. Proactieve diensten leveren assistentie seerde informatiediensten met als heid van systemen en netwerken. gingsincidenten wanneer deze zich toch manifesteren. Beveiligingsbeheer en diensten beveiligingskwaliteit ondersteunen bestaande bedrijfsprocessen en kunnen ook onafhankelijk van incidentbeheer functioneren. en praktijkonderzoek, met daarin cluderen dat de primaire taak van een en incidentcoördinatie is, waaronder de volgende activiteiten vallen: bescherming van de betreffende systemen en netwerken, of het beperken van de schade; schadebeperkende maatregelen; patchen of opnieuw opbouwen van systemen; teerde gegevens; Rollen en organisatorische plaats Binnen de rollen die in de praktijk veelvuldig voorkomen, bestaat een onderscheid naar de plaats binnen de organisatie en de soort taken die worden verricht. In het eerste geval is een onderscheid voorbeeld op het hoofdkantoor, of lende vestigingen. De taken die worden verricht variëren dingen verzorgt en de organisatie gings)gevaren. Om een keuze te maken voor een organisatiemodel, moet vooraf een den en, hoe de samenwerking met de wordt gegeven. Ook moet worden bepaald wat het mandaat van het senheid en de ervaring van de lokale Reactieve diensten Proactieve diensten Beveiligingsbeheer en diensten beveiligingskwaliteit Alarmeren en waarschuwen Mededelingen en waarschuwingen communiceren Risicoanalyse uitvoeren Incident coördinatie Technologische bewaking Beveiligingsadvies Afhandeling en coördinatie kwetsbaarheden Beveiligingsaudits of -onderzoeken Calamiteiten en continuïteitsanalyse Afhandeling en coördinatie besmettingen Analyse van beveiligingsmiddelen, applicaties en infrastructuur Beveiligingsbewustwording bevorderen Begeleiding forensisch onderzoek Intrusion en detection diensten ontwikkelen Educatie en opleiding verzorgen Tabel 1 Voorbeeld voorkomende CSIRT diensten (Bron: Handbook for Computer Security Incident Response Teams - Carnegie Mellon University) 10 de EDP-Auditor nummer

4 De vraag op welke wijze invulling moet worden gegeven aan de relatie nisatie, kan alleen maar worden beantwoord indien duidelijk is op een plek heeft gekregen. rol spelen, zijn het mandaat van volwassenheid van de bedrijfsproces sen en de organisatie. De volgende twee vaak voorkomende situaties zijn ontleend aan bekende beheerorganisatie; elkaar. De discussie over de taken en bevoegdheden van beide instanties levert vaak de start van een verbeter organisatie zich meer richt op het duurzaam inrichten van taken als nagement en Changemanagement, meer puur operationeel bezighoudt met het oplossen van optredende beveiligingsincidenten. staande modellen zijn afhankelijk van de omvang van de organisatie en de volwassenheid van de bestaande verschijningsvorm kan zijn dat er een sche taken uitvoert, die niet separaat uitoefening van de taken van een zijn niet afhankelijk van de aanwe nisatie. organisatorische plaats van een moeten plaatsvinden met de huidige organisatie, waarbij aandacht is voor: de organisatie; de organisatie, in de situatie dat er opgetreden beveiligingsincidenten zowel richting de eigen interne nisaties of derden. REFERENTIEKADER We gaan achtereenvolgens in op de werkprogramma, de randvoorwaar delijke aspecten waaronder organisa torische, juridische en technische aspecten en tenslotte bespreken we het praktisch nut van het referentie vormt hierbij het voornaamste onder deel, maar mag niet los worden gezien van de randvoorwaarden. Om ervoor te zorgen dat het instrument een toe gevoegde waarde levert aan de organi satie en/of auditor, moet bij de opzet onderlinge samenhang van de onder delen worden gekeken. deelsvorming worden toegepast, bestaat het risico dat een beperkt beeld wordt gevormd van de status delen van het referentiekader beschrijven, lichten we eerst toe welke kwaliteitsaspecten een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van het referentiekader. Kwaliteitsaspecten Op basis van beschikbare literatuur en uitgevoerde interviews met functi onarissen, verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging binnen diverse organisaties, zijn de beveiligingsri sico s geïnventariseerd en gekoppeld aan de verschillende kwaliteitsaspec ten. deze interviews naar voren zijn geko men, zijn mede bepalend geweest bij het vaststellen van de belangrijkste kwaliteitsaspecten, te weten: sluitend geautoriseerde personen via goedgekeurde procedures en toegekende bevoegdheden gebruik data; object continu beschikbaar is en de gegevensverwerking ongestoord voortgang kan hebben; waarin het mogelijk is kennis te verkrijgen over de structurering (documentatie) en werking van een object. Tevens omvat dit kwaliteits aspect de mate waarin het mogelijk is vast te stellen dat de informatie verwerking in overeenstemming met de eisen ten aanzien van de overige kwaliteitsaspecten is uitge CSIRT audit werkprogramma Om de lezer inzicht te geven in de gramma, is per onderdeel kort aange geven wat daarvan de inhoud is. Om die reden is niet het hele werkpro gramma opgenomen, maar slechts een voorbeeld per onderdeel. opgebouwd: welke auditdoelstellingen door middel van de te controleren maatre gelen dienen te worden gewaarborgd. doelstellingen en auditscope aan, welke controlemaatregelen behan deld dienen te worden en wat daar van het verwachte resultaat zou is verkregen in de behandelde con de EDP-Auditor nummer

5 CSIRT audit werkprogramma/toetsingskader Audit doelstellingen: standaarden en best practices. Tabel 2 Voorbeeld uitwerking audit doelstellingen CSIRT audit werkprogramma/toetsingskader Audit Scope: A. B. C. D. E. F. Beoordelen van het computer beveiligingsincident, inbraak of noodescalatieproces. Tabel 3 Voorbeeld uitwerking audit scopes trolemaatregel kan per maatregel een waardering worden gegeven. In tabel 4 geven we een voorbeeld van maatregel en het verwachte resultaat. gingsorganisatie, moet een aantal randvoorwaarden worden vervuld in de organisatorische, juridische en hiervan de belangrijkste. Organisatorische randvoorwaarden Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken toepassingen) is toegewezen en belegd binnen een organisatie; meerd dat gevraagd en ongevraagd voorstellen doet over uit te voeren ICT-infrastructuur structuur, en het nemen van maatregelen ter voorkoming van het manifest worden van dreigingen, is adviseur voor de organisatie op het gebied van de informatiebeveiliging. Mandaat CSIRT tie worden bepaald én formeel punten hierbij zijn: gewerkzaamheden uit te voeren die noodzakelijk zijn; manager corrigerende acties uit te vingen; hierbij echter wel ondersteuning verlenen. Inbedding CSIRT in de organisatie legging worden ingericht, is het ook van belang de betreffende processen op een correcte wijze in te bedden in 12 de EDP-Auditor nummer

6 Audit Scope A Beoordelen van alle beleidsdocumenten, procedures en formulieren m.b.t. computer beveiligingsincidenten, inbraakdetectie of het noodreactieproces om te waarborgen dat deze in overeenstemming zijn met standaarden en best practices. Doelstelling controlemaatregel Verwacht resultaat Waardering Verkrijg een kopie van alle beleids- en proceduredocumenten die zijn gebruikt bij het documenteren van het computer beveiligingsincident, inbraak of noodreactieproces. Tabel 4 Voorbeeld uitwerking controlemaatregel Een recente versie van alle beleid- en procedure documenten zou aanwezig moeten zijn. Deze documenten dienen op het hoogste managementniveau te zijn geaccordeerd. Niet afdoende Behoeft aandacht/verbetering Afdoende Onbekend Voorbeelden uitwerking Organisatorische aandachtspunten De organisatie beschikt over geaccepteerd en door de hoogste leiding geaccordeerd en gecommuniceerd informatiebeveiligingsbeleid. Aan de CSIRT-organisatie zijn door het hoger management de juiste mandaten toegekend voor zowel reguliere taken als voor situaties m.b.t. calamiteiten. De functie informatiebeveiliging is in de organisatie belegd waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen werkzaamheden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De werkwijzen van de informatiebeveiligingsfunctie zijn vastgelegd in de vorm van formele procedures en werkinstructies. Tabel 5 Voorbeelden van enkele organisatorische aspecten Voorbeeld uitwerking Juridische aandachtspunten Bij de inrichting en de uitvoering van het CSIRT en computer incident reactie proces dient de werkgever zich te houden aan de wet- en regelgeving. In dit verband wordt met name gewezen op de Europese richtlijnen, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de regelgeving van de toezichthoudende instanties. Er dient een dossier te worden opgebouwd van de incidenten die zich in het verleden hebben voorgedaan. In vele gevallen is het plegen van meerdere incidenten noodzakelijk alvorens verregaande disciplinaire maatregelen kunnen worden genomen. te krijgen. Indien het tot een rechtszaak komt is het voor de rechter van belang te weten of de verdachte officieel gewaarschuwd is voor het plegen van incidenten. Tabel 6 Voorbeelden van enkele juridische aspecten satie te integreren in de bestaande organisatie. gramma kan worden afgeleid dat voor goed onderzoek en vastlegging van digitaal bewijs veel verschillende spe cialismen nodig zijn. Zo is er behoefte aan technisch geschoolde functionarissen voor het onderzoek naar de oorzaken en oplossingen van incidenten, aan func tionarissen met kennis van de betref fende bedrijfsprocessen, aan juridi sche medewerkers en aan informatiebeveiligingsspecialisten. In van mogelijke organisatorische aspec ten. Tenslotte zal aandacht moeten worden geschonken aan de verant woording over de uitgevoerde werk veelal rechtstreeks over de verrichte werkzaamheden aan een lid van de Raad van Bestuur of aan de CIO indien deze geen deel uitmaakt van de Raad van Bestuur. Juridische randvoorwaarden In het kader van dit artikel is het niet doenlijk om alle juridische aspecten te behandelen en daarom beperken we ons tot de meest relevante. Deze zijn opgenomen in tabel 6 en worden hieronder toegelicht. Afbakening kend door de scope te beperken tot handelingen die gepleegd worden met geautomatiseerde middelen. Daarbij wordt ook enige aandacht besteed aan handelingen gepleegd door het eigen personeel, aangezien uit onder zoek is gebleken dat veelal deze doel groep betrokken is bij beveiligingsin cidenten. Binnen het proces van incident response zijn er onderwer pen die een juridisch karakter kennen onder andere opsporing en afhande ling. Bij het opsporen van de oorzaak van een incident kan de vraag gesteld worden wat het juridische kader is waarmee rekening gehouden moet worden, indien bewijsmateriaal verza meld wordt nadat geconstateerd is of vermoed wordt dat een persoon straf bare handelingen heeft gepleegd. Deze vraag is van cruciaal belang de EDP-Auditor nummer

7 omdat onrechtmatig verkregen bewijs door de rechter terzijde wordt gelegd en dus niet wordt meegenomen bij de bewijsopbouw. Dit kan betekenen dat er te weinig bewijs overblijft waardoor de zaak verloren is. Bewijsvergaring gever ter beschikking staan om bewijs lijk) incident. In een aantal wetten sonen te mogen controleren. De belangrijkste wetten in dit kader zijn mingsraden, de Wet Bescherming en de Wet Computer Criminaliteit II In tegenstelling tot de wetgeving in de wetgeving de bescherming van de privacy veel stringenter vastgelegd. matig verkregen bewijs afgestraft met gen van medewerkers een inbreuk op mondt in onrechtmatig verkregen gaan op de juridische aspecten van het begrip privacy. Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) soonsgegevens en bevat voorschriften van dwingend recht wat wil zeggen dat het niet is toegestaan bepalingen in een contract op te nemen die in strijd zijn met de WBP. Dit betekent dat er voor de werkgever vrijwel geen mogelijkheden zijn om eigen beleid te ontwikkelen op de WBP. De WBP is voor digitaal onderzoek met name van belang indien, met behulp van vensverzamelingen over personen worden opgeslagen. Tevens is de werker wordt ontslagen. In sommige gevallen is de reden voor ontslag op dent niet van een dusdanige zwaarte te zijn dat ontslag op staande voet gerechtvaardigd is. Bij het herhaald voorkomen van incidenten kan dit prudentie is terug te vinden dat een goede registratie van incidenten moet blijken welke incidenten het betrof en dat de betrokkene hiervoor een officiële waarschuwing heeft gekregen. is ook aandacht nodig voor de (on) mogelijkheden van de uitvoering van houdingsverklaringen, kelijk onderzoek naar de klachten, de verrichte werkzaamheden van een Technische randvoorwaarden Wanneer een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden en binnen de organisatie is geëscaleerd, zullen de mogelijk bewijs en informatie gaan nische hulpmiddelen een rol spelen en de organisatie moet technische hulpmiddelen ter beschikking hebben bij het analyseren en onderzoeken van een beveiligingsincident. verzameling losse programmaatjes waartussen geen of weinig verband werkwijze komt de efficiency van onderzoeken niet ten goede. De oplossing hiervoor is gevonden in het ontwikkelen van geïntegreerde suites nische handelingen zijn geïntegreerd. ling van de hierboven genoemde functionaliteit voor het kopiëren van gegevens, het digitaal tekenen van deze gegevens, het zoeken binnen deze gegevens en het terugzetten van voorbeeld van een uitwerking van de technische aspecten is opgenomen in tabel 7. Praktisch nut voor de IT-auditor aan het realiseren en in stand houden van, het vooraf gedefinieerde, niveau van informatiebeveiliging binnen de onderneming. Voorbeeld uitwerking Technische aandachtspunten Zowel op systeem als op applicatieniveau worden van alle relevante events loggingsgegevens bijgehouden. CSIRT-organisatie. De organisatie beschikt over hulpmiddelen voor het uitvoeren van systeemonderzoeken. Mogelijke onderdelen hiervan zijn disk-cloning software en zoekprogrammatuur. Tabel 7 Voorbeelden van enkele technische aspecten 14 de EDP-Auditor nummer

8 De onderneming is er dan bij gebaat dat preventie en afhandeling van beveiligingsincidenten binnen de onderneming een plaats hebben drukken dat het inrichten van een onderdeel moet vormen van een groter geheel aan beheersingsmaatre gelen op het gebied van informatiebe veiliging. aan het realiseren en in stand houden van de informatiebeveiliging binnen de onderneming, is het van belang dat adviesfunctie een referentiekader ter beschikking heeft, dat niet alleen de auditdoelstellingen, scope van de audit en noodzakelijke controlemaat regelen nader uitwerkt, maar ook waarden op organisatorisch, juridisch en technisch gebied vermeldt en detailleert. De toegevoegde waarde van een der gelijk referentiekader zal dan ook bestaan op een tweetal gebieden: niveau van de algehele interne fysieke en logische toegangsbeveili ging binnen de organisatie; kunnen uitvoeren van een audit op de uitgevoerde taken, verantwoor delijkheden en bevoegdheden van randvoorwaarden. het referentiekader dus aanknopings punten om de organisatie bij te staan bij de totstandkoming van een rentiekader zou het de auditor in staat moeten stellen de organisatie te adviseren over de belangrijkste zaken die de beveiligingsorganisatie dient in te regelen. De kennis en ervaring van de auditor wordt op deze wijze con de beveiligingsorganisatie op haar beurt dat de voornaamste aandachts punten bij de oprichting worden beter dan genezen. OBSERVATIES Bij de uitwerking van het referen tiekader is als uitgangspunt de onderzochte literatuur genomen, waaronder de Code voor Informatie Dit referentiekader is besproken met functionarissen verantwoordelijk landse organisaties waarin zij werk ties zijn grote ondernemingen in de sectoren Telecom, Dienstverlening Binnen deze organisaties is ten tijde van de interviews in alle gevallen een gesprekken zijn aanvullingen aan het oorspronkelijke referentiekader toe gevoegd, met als resultaat dat het nu beschikbare referentiekader meer aansluit bij de praktische omstandig heden dan ten tijde van de interviews. De toetsing van het oorspronkelijke referentiekader aan de praktijk is slechts voor wat betreft de opzet uit lijke audit of beoordeling van de kend orgaan plaatsgevonden. met de geïnterviewde functionarissen kunnen de volgende observaties worden samengevat: gramma én organisatorische, juri dische en technische voorwaarden is op een juiste manier toegepast; redelijk compleet te beschouwen met als algemene opmerking dat afhankelijk van de organisatorische rol en aan te bieden diensten slechts een beperkt aantal aspecten van toepassing kan zijn; opzet en het auditen van een werking van de genoemde aspecten is altijd noodzakelijk aangezien de afhankelijk is van de organisatie en de uit te voeren taken van het passing op strategisch, tactisch en operationeel niveau; wat de taken zijn en ook wat de taken niet zijn en verkrijg voor de uit te voeren taken het mandaat van de hoogste leiding. len geconstateerd tussen het opge stelde (theoretische) referentiekader en de praktijksituaties. Bij een nadere bestudering van deze verschillen blijkt dat de reden van deze verschillen vaak terug te voeren is op de soort organisatie en de wijze waarop hier invulling is gegeven aan het geheel van maatregelen van de ging. referentiekader zijn als verschillen tussen theorie en praktijk te noemen: functionarissen zijn niet alleen de van wezenlijk belang, maar komen de organisatorische, juridische en technische aspecten bijna dagelijks aan de orde bij de afhandeling van beveiligingsincidenten; altijd vanuit de uitkomsten van een risicoanalyse plaats moeten vinden. In de bestudeerde theorie is de risi coanalyse al uitgevoerd en is beslo training en opleiding is in dit kader uit gegaan van opleiding en training ook organisaties die dit uitbeste geschonken zou moeten worden aan privacy van gegevens en secu rity. de EDP-Auditor nummer

9 VRAGEN EN ANTWOORDEN we teruggeblikt op het onderzoek zelf en de opgedane kennis en ervaring. Daarbij hebben we onszelf tevens een aantal vragen gesteld. Is er inzicht verschaft in de rol en taken van een CSIRT en de organisatorische plaats? taken, zoals beschreven in de theorie, met de feitelijke invulling hiervan in de praktijk, is de conclusie dat een verscheidenheid van deze rollen en taken in de praktijk voorkomen. De uitgangspunten en afspraken die gelegd, zijn van bepalende invloed op in welke breedte en diepte de rollen en taken worden toegepast. De twee organisatiemodellen voor maken tussen de twee modellen zijn op de eerste plaats de volwassenheid schillende rollen en taken van het R.(Rob) Schaap RA is zelfstandig adviseur op het gebied van het ontzorgen van organisaties bij vraagstukken op het gecombineerde gebied van de business en het IT-management. E.R. (Erwin) den Bak EMITA bc. is sinds 1 augustus 2009 als IT-auditor werkzaam bij de Rijksauditdienst. Het artikel is gebaseerd op de afstudeerscriptie van de auteurs in het kader van de afronding van de IT Audit opleiding aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit artikel schreven de auteurs op persoonlijke titel. ogen heeft. Is de opzet van het referentiekader van zowel het werkprogramma als de verschillende randvoorwaarden volledig geweest? De belangrijkste opmerking in dit kader is dat het werkprogramma niet los gezien mag worden van de in te vullen organisatorische, juridische en technische voorwaarden. sie, binnen welke voorwaarden het eerst in volle omvang gevoerd moeten worden met alle betrokkenen voordat gramma begonnen kan gaan worden. Praktische toepassing bereikt? ment in de auditpraktijk toepasbaar is. Wij menen dat er behoefte is aan een referentiekader en dat het door ons opgestelde referentiekader van toegevoegde waarde kan zijn voor advies voor kleinere organisaties. Kleinere organisaties dienen na te gaan of de verschillende diensten organisatie ingevuld zouden moeten gend wordt beantwoord, dan dient deze organisatie ook na te gaan op welke wijze de invoering, werking en evaluatie van deze diensten is gewaarborgd. De organisatorische plaats waar deze diensten worden beheerorganisatie zijn. kader in de praktijk nog aangetoond moet worden. We zijn dan ook benieuwd naar ervaringen van collega gaan toepassen. Met andere woorden: de werking van het raamwerk is nog niet aangetoond en vervolgonderzoek is dus noodzakelijk. Literatuur [CARN02] Carnegie Mellon University, CSIRT services, Carnegie Mellon University, [ISO05] ISO, Code voor Informatiebeveiliging - NEN-ISO/IEC 17799:2005, [EJUR08] ejure, Wet Computer Criminaliteit, ejure.nl, [MINI02] Ministerie van Justitie, Handleiding Wet Bescherming Persoonsgegevens, [KILL03] Killcrece G., Kossakowski K.P., Ruefle R., Zajicek M., Organizational Models for CSIRTs (CMU/SEI HB-001), Pittsburgh, PA: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, [NORE98] Norea, IT-auditing aangeduid, NOREA geschrift no. 1, NOREA, Noot i CERT maakt deel uit van het Software Engineering Institute. Het Software Engineering Institute wordt beheerd door Carnegie Mellon University voor de US Department of Defense. 16 de EDP-Auditor nummer

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Geautomatiseerde informatiesystemen en informatiebeveiliging in het MKB

Geautomatiseerde informatiesystemen en informatiebeveiliging in het MKB Geautomatiseerde informatiesystemen en informatiebeveiliging in het MKB Goed huisvaderschap volgens de IT-auditor Afstudeerscriptie IT Postgraduate opleiding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Auteurs:

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Basiskennis Beveiliging van Informatie. Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN

Basiskennis Beveiliging van Informatie. Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN Dit boek is geschikt als studieboek voor het ISFS examen van de EXIN EXIN is een onafhankelijk, internationaal exameninstituut voor ICT ers. De missie van EXIN is de bevordering van de kwaliteit van het

Nadere informatie

ROSA-katern. Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen. Maart 2015, Versie 1.0

ROSA-katern. Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen. Maart 2015, Versie 1.0 ROSA-katern Kaders voor privacy en informatiebeveiliging in de onderwijsketen Maart 2015, Versie 1.0 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Opbouw... 4 1.5

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Cybercrime. Van herkenning tot aangifte. Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie

Cybercrime. Van herkenning tot aangifte. Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Cybercrime Van herkenning tot aangifte Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Cybercrime Van herkenning tot aangifte Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.1 - Juli 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven door

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 30 juni 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Versienummer 1

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie