Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp"

Transcriptie

1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar Publicatie uitsluitend voor commentaar Gas pressure regulators for domestic installations with an inlet pressure up to 100 mbar augustus 2007 ICS ; Commentaar vóór 1 december 2007 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Normcommissie "Gasdrukregeling- en beveiliging" Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute. The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation. Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

2 Inhoud Voorwoord Onderwerp en toepassingsgebied Normatieve verwijzingen Definities, symbolen en afkortingen Materiaal Materiaaleigenschappen Levensduur Corrosievastheid Porositeit Niet toegelaten materialen Rubber onderdelen Eisen voor de constructie Uitvoering Aansluitmogelijkheden Eisen voor de functionele werking Montagestand Gasdichtheid Drukregeling Gasgebrekbeveiliging Geruisloosheid en trilling Mechanische sterkte Duurzaamheid Bestandheid tegen de inwerking van gas Bestandheid tegen chemische invloeden Duurzaamheid van merktekens Gevoeligheid voor aantasting Herkenbaarheid, montage- en gebruiksaanwijzing Merken Montage- en gebruiksaanwijzing Beproevingsmethoden Algemeen Montagestand Gasdichtheid Drukregeling Gasgebrekbeveiliging Geruisloosheid en trilling Mechanische sterkte Duurzaamheid Bestandheid tegen de inwerking van gas Bestandheid tegen chemische invloeden Duurzaamheid van merktekens Gevoeligheid voor aantasting Materiaal

3 Voorwoord Dit normontwerp komt overeen met Keuringseis 11 voor gasdrukregelaars voor huisaansluitingen, die voor het eerst is verschenen op 1 januari De afgelopen jaren is echter gebleken dat nieuwe huisinstallaties, door de toepassing van verbruikstoestellen zonder waakvlam en/of met magneetklep en door de kleinere leidinginhouden, hoge eisen stellen aan het dynamisch regelgedrag van gasdrukregelaars, wat niet voldoende tot uitdrukking kwam in Keuringseis 11. In opdracht van de normalisatiestuurgroep "Gastransport en -distributie" heeft de Nederlandse normcommissie "Gasdrukregeling en -beveiliging", in overleg met fabrikanten van gasdrukregelaars voor huisaansluitingen die actief zijn op de Nederlandse markt, Keuringseis 11 aangepast om verscherpte eisen voor het dynamische regelgedrag op te nemen. Hierbij heeft de op dit punt heersende visie binnen Europa zo goed mogelijk gepreludeerd die wellicht nog door de Europese normcommissie CEN/TC 235 in een Europese norm zal worden vervat. Voorts is van de gelegenheid gebruikgemaakt enige aanpassingen door te voeren voortvloeiende uit de in de Europese regelgeving gebruikte terminologie. Zo is een aantal begrippen, definities en symbolen voor de omschrijving van de nauwkeurigheid en drukken overgenomen uit NEN-EN 334. Verder zijn de eenheden voor volumestroom gewijzigd van standaardcondities naar normaalcondities. Voor de kwaliteit van rubber onderdelen wordt nu verwezen naar NEN-EN 549. Voor gasdrukregelaars die zijn goedgekeurd op basis van Keuringseis 11 uitgave 1996 volstaat een aanvullende beproeving volgens 8.4 van dit normontwerp. Dit normontwerp is opgesteld door de normcommissie "Gasdrukregeling en beveiliging". Op het moment van publicatie van dit normontwerp was de normcommissie als volgt samengesteld: W. van Erp (voorzitter) Eneco Energie, Rotterdam A.M.J. Bruin Gastronics, Emmen T. van Dijk Essent Netwerk, Groningen P.J.M. Latta Continuon Netbeheer, Arnhem O.G. Maitimu Fiorentini Benelux, Woudenberg C.J. Mooij Nederlandse Gasunie, Groningen C.J.A. Pulles KIWA Gastec, Apeldoorn A. Visser Actaris Meterfabriek BV, Dordrecht A.C. de Vries Gorter Controls, Schoonhoven A.R.M. Dessens (secretaris) NEN, Delft Commentaar op het normontwerp kan vóór 1 december 2007 worden ingediend bij het Nederlands Normalisatie-instituut, Postbus 5059, 2600 GB Delft. adres voor commentaar: Exemplaren van het praktijkrichtlijnontwerp zijn tegen vergoeding verkrijgbaar bij het bovengenoemde instituut. 3

4 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze norm beschrijft de eisen voor de constructie en de functionele werking van gasdrukregelaars die worden toegepast als afleveringsregelaar voor huisaansluitingen, eventueel voorzien van een ingebouwde gasgebrekbeveiliging (ggb), echter niet voorzien van een ingebouwde veiligheid tegen een te hoge uitlaatdruk. In deze norm worden eveneens de begripsbepalingen, de beproevingsmethode, de herkenbaarheid en de montage- en gebruiksaanwijzing vastgelegd. Deze norm heeft betrekking op gasdrukregelaars met een nominale uitlaatmiddellijn < 25 mm, eventueel voorzien van een ingebouwde gasgebrekbeveiliging (ggb), echter niet voorzien van een ingebouwde veiligheid tegen een te hoge uitlaatdruk. Deze gasdrukregelaars worden toegepast als afleveringsregelaars voor huisaansluitingen en zijn geschikt voor aansluiting op een lagedrukgasdistributienet met een maximale werkdruk (MOP u ) tot 100 mbar en een maximale incidentele druk (MIP u ) tot 150 mbar. Er worden twee nominale capaciteiten onderscheiden, regelaars voor een B nom van 6 m 0 3 /h (B6) en voor een B nom van 10 m 0 3 /h (B10). 2 Normatieve verwijzingen De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing. NEN 3084 NEN-EN 437 NEN-EN 549:1995 Gasmeters met balgen Typen G2,5, G4, G6 en G10 Proefgassen Proefdrukken Toestelcategorieën Rubber voor afdichtingen en membranen voor gasverbruikstoestellen en gasapparatuur ISO 7-1 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the treads Part 1: Dimensions, tolerances and designation 3 Definities, symbolen en afkortingen Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende definities, symbolen en afkortingen. 3.1 gasdrukregelaar drukregelaar met inbegrip van de daarbij behorende onderdelen aangesloten op een deelnet die de hierin heersende (niet constante) gasdruk (inlaatdruk) automatisch regelt tot een binnen vastgestelde grenzen liggende lagere uitlaatdruk OPMERKING Gasdrukregelaar wordt hierna drukregelaar genoemd. 3.2 afleveringsregelaar drukregelaar door middel waarvan een afnemer op een gasnet is aangesloten en waarmee de gasdruk vanuit dat gasnet wordt geregeld tot de voor deze afnemer vastgestelde lagere uitlaatdruk 4

5 3.3 ingebouwde gasgebrekbeveiliging ggb veiligheidsinrichting die, bij het te laag worden of geheel wegvallen van de uitlaatdruk van de drukregelaar, de gastoevoer afsluit en deze gesloten houdt totdat de openingsdruk zich automatisch of door handbediening heeft hersteld 3.4 druk overdruk ten opzichte van de atmosferische druk 3.5 gas gas van de tweede gasfamilie, type L volgens EN 437 of een daarmee gelijk te stellen gas (laagcalorisch aardgas) 3.6 aanspreekdruk uitlaatdruk van de drukregelaar, waarbij het afsluitorgaan van de ggb zich sluit 3.7 doorslagdruk minimale inlaatdruk van de drukregelaar, waarbij het afsluitorgaan van de ggb wordt geopend bij atmosferische druk aan de uitlaatzijde 3.8 inlaatdruk p e druk aan de inlaatzijde van de drukregelaar 3.9 uitlaatdruk p a druk aan de uitlaatzijde van de drukregelaar 3.10 ingestelde waarde van de uitlaatdruk p as te regelen druk waarop de drukregelaar wordt ingesteld bij 50 % van de nominale belasting 3.11 nauwkeurigheid gemiddelde, uitgedrukt als percentage van de ingestelde waarde p as, van de absolute maximale waarde van de positieve en negatieve regelafwijking binnen het werkgebied van de regelaar 3.12 nauwkeurigheidsklasse AC maximaal toelaatbare waarde van de nauwkeurigheid 3.13 sluitdruk p f uitlaatdruk die optreedt bij gesloten regelklep van de drukregelaar 5

6 3.14 sluitdrukklasse SG maximaal toelaatbaar positief verschil tussen de werkelijke sluitdruk en de ingestelde waarde van de uitlaatdruk, uitgedrukt als een percentage; p p f as SG= 100 % p as 3.15 maximale werkdruk MOP u maximale druk waarbij het gasdistributiesysteem stroomopwaarts van de regelaar, inclusief de regelaar zelf, constant kan functioneren onder normale bedrijfsomstandigheden OPMERKING Normale bedrijfsomstandigheden houden in: geen storing in enig apparaat of enige regelstraat maximale incidentele werkdruk MIP maximale druk die gedurende een korte periode in een systeem kan voorkomen onder controle van het drukbeveiligingssysteem OPMERKING Dit is de ingestelde waarde van de hoogste ingestelde drukbeveiliging plus de toelaatbare afwijking volgens de toegepaste nauwkeurigheidsklasse minimale volumestroom maximale waarde van de minimale volumestroom waarboven voor een bepaalde combinatie van inlaatdruk en ingestelde waarde voor de uitlaatdruk een stabiele regeling wordt verkregen 3.18 sluitdrukgebied gebied tussen de volumestroom Q = 0 en de minimale volumestroom voor elke combinatie van inlaatdruk en ingestelde waarde van de uitlaatdruk 3.19 sluitdrukgebiedsklasse SZ maximaal toelaatbaar sluitdrukgebied voor een inlaatdrukgebied en ingestelde waarde van de uitlaatdruk, uitgedrukt als een percentage van de maximale volumestroom bij dezelfde inlaatdruk 3.20 (normaal) kubieke meter gas of lucht m 0 3 kubieke meter gas of lucht bij 0 C en 1013 mbar 3.21 belasting B hoeveelheid lucht in m 3 0 /h, die tijdens de keuring door de drukregelaar stroomt 3.22 nominale belasting B nom door de fabrikant opgegeven grootste volumestroom lucht in m 0 3 /h, waarbij de drukregelaar aan de keuringseisen voldoet 6

7 3.23 spreiding aanduiding voor de afwijking van de uitlaatdruk buiten het sluitdrukgebied, gemeten als de grootste verticale afstand tussen de uitlaatdrukkrommen die zijn bepaald bij gelijkblijvende inlaatdruk en bij toenemende en afnemende belasting 3.24 type uitvoering van een drukregelaar die, hoewel wellicht vervaardigd in meer dan één aansluitwijdte, overigens geheel van dezelfde constructie is 3.25 variant bijzondere uitvoering van een type, bijvoorbeeld een uitvoering met een andere aansluitmogelijkheid OPMERKING Deze varianten in uitvoering wordt door een codering in de typeaanduiding verwerkt. 4 Materiaal 4.1 Materiaaleigenschappen De materialen waaruit drukregelaars en hun onderdelen zijn vervaardigd en die in aanraking komen met het gas moeten bestand zijn tegen de inwerking van het gas en ook tegen de toevoegingen zoals tetrahydrothiofeen en methanol en de condensaten die zich uit het gas kunnen afscheiden. Alle uitwendige onderdelen van de drukregelaar moeten zijn vervaardigd van niet-brandbare materialen, die een temperatuur van 425 o C kunnen verdragen zonder dat de onderlinge samenhang van de regelaar in het ongerede geraakt. Indien een isolatiekoppeling is toegepast moet de isolerende werking van deze koppeling voldoen aan de keuringseisen voor losse isolatiestukken. 4.2 Levensduur Materialen moeten wat betreft soort en afmetingen zo zijn gekozen dat de werking en de deugdelijkheid van de drukregelaar tijdens een redelijke gebruiksduur en bij normale bedrijfsomstandigheden niet wezenlijk veranderen. Na montage, volgens de aanwijzingen van de fabrikant, moeten alle onderdelen de tijdens bedrijf optredende mechanische, chemische en thermische belastingen kunnen weerstaan. 4.3 Corrosievastheid Alle metalen delen die tijdens bedrijf in aanraking zijn met de omgevingslucht, moeten uit roestvast metaal zijn vervaardigd of op doeltreffende wijze zijn beschermd tegen aantasting. 4.4 Porositeit Porositeiten of haarscheuren in gasvoerende delen van de drukregelaar mogen niet voorkomen. 4.5 Niet toegelaten materialen Het gebruik van leder in een drukregelaar is niet toelaten. 4.6 Rubber onderdelen Rubber onderdelen moeten qua materiaal voldoen aan NEN-EN 549, minimaal klasse A2. 7

8 OPMERKING Deze eis is gebaseerd op de temperaturen genoemd in Eisen voor de constructie 5.1 Uitvoering De materiaalkeuze, de constructie, de afwerking en de uitvoering van de drukregelaar moeten zo zijn, dat onder normale bedrijfsomstandigheden een redelijke gebruiksduur, gedacht wordt aan meer dan 15 jaar, kan worden verwacht De drukregelaar moet zo zijn geconstrueerd dat bij normale montage geen vervorming optreedt die aanleiding kan geven tot lekken of minder goede werking Membranen moeten zo in de drukregelaar zijn aangebracht dat beschadiging, door aanraking met andere delen, onder alle omstandigheden is uitgesloten. Membranen moeten zo zijn bevestigd dat beschadiging ten gevolge van de inklemming niet mogelijk is Metaal op metaalafdichting tussen regelorgaan en zitting of afsluitorgaan en zitting is niet toegelaten. Het regelorgaan mag in dubbele klepvorm tegelijkertijd dienst doen als afsluitklep voor beveiliging tegen te lage uitlaatdruk (ggb) Voor afdichting van doorvoeringen van bewegende delen zijn nastelbare pakkingbussen niet toegelaten. De doorstroomrichting van het gas moet indien mogelijk met een pijl gegoten op, gegoten in of geperst in het huis van de drukregelaar zijn aangegeven. Een andere niet te verwijderen aanduiding, die de doorstroomrichting duidelijk aangeeft, is toegelaten Uitwendige delen van de drukregelaar mogen geen scherpe hoeken en kanten hebben die schade of verwondingen kunnen veroorzaken. Alle onderdelen moeten in- en uitwendig schoon zijn en mogen geen gebreken vertonen Boringen voor schroeven, tapeinden, paspennen enz., voor bevestiging en/of montage van onderdelen, mogen niet in gasvoerende ruimten uitmonden. Tussen boringen en gasvoerende ruimten moet voldoende wanddikte aanwezig zijn De drukregelaar moet zo kunnen worden verzegeld dat membranen, regelorganen en een eventuele gasgebrekbeveiliging voor onbevoegden niet toegankelijk zijn en gasdiefstal zonder beschadiging niet mogelijk is. OPMERKING Deze eis houdt o.a. in, dat een drukregelaar met een tweede uitlaataansluiting (te gebruiken als rechte of haakse regelaar) moet zijn voorzien van een verzegelingsmogelijkheid van de niet te gebruiken uitlaatzijde De inrichting voor wijziging van de uitlaatdruk van de drukregelaar resp. van de gasgebrekbeveiliging moet zijn verzegeld. De verzegeling moet duidelijk zichtbaar en als zodanig herkenbaar zijn. Het gebruik van lak en plakplaatjes voor verzegeling is niet toegelaten De drukregelaar mag zijn uitgevoerd zonder aansluitstomp op de ademopening. Indien de regelaar is uitgevoerd met een aansluitstomp op de ademopening, moet deze stomp een draadaansluiting kunnen bevatten waarop een ademleiding met een inwendige middellijn van ten minste 10 mm kan worden aangesloten. De schroefdraadaansluiting moet zijn uitgevoerd met inwendige cilindrische gasdraad "R p " of uitwendige conische gasdraad "R", beide volgens ISO De plaats en/of de uitvoering van de ademopening moet zo zijn gekozen dat verstopping wordt voorkomen en dat beschadiging van het membraan met behulp van een dun voorwerp door de opening niet mogelijk is De drukregelaar moet aan de inlaatzijde zijn voorzien van een verwisselbaar gaasfilter van niet corroderend materiaal met een maaswijdte van 16 tot 24 mazen per 10 mm of een (optioneel) verwisselbaar fijn stoffilter van voldoende capaciteit. 8

9 5.2 Aansluitmogelijkheden De in- respectievelijk de uitlaatzijde van de drukregelaar moet voor de aansluiting zijn voorzien van één van de hierna aangegeven constructies Schroefdraadaansluiting De schroefdraadaansluiting moet zijn uitgevoerd met inwendige cilindrische gasdraad "R p " of uitwendige conische gasdraad "R", beide volgens ISO 7-1. De gasdraad moet zijn gekozen uit de reeks ½" ¾" en 1". Bij toepassing van een schroefdraadaansluiting moet de desbetreffende in- en/of uitlaatzijde zijn voorzien van aangrijpingspunten voor montagegereedschap Gasmeterkoppeling Het puntstuk van de koppeling moet door de fabrikant gasdicht in de drukregelaar zijn bevestigd. De gasmeterkoppeling moet, wat de constructieve uitvoering betreft, voldoen aan de in NEN 3084, hoofdstuk 5 vermelde gegevens voor: de wartelmoer: de maten d, e, f, g, j, en s; het puntstuk: de maten r, u, b 1 c 1, e 1 en h; de pakkingrand: volgens detail A. De maten c 1 en e 1 voor de borst zijn niet van toepassing indien deze constructie wordt gevormd door een Seegerring of soortgelijke constructie Coaxiale aansluiting De afmetingen van de coaxiale aansluiting moeten voldoen aan NEN De fabrikant moet voor de keuring het desbetreffende hulpstuk meeleveren Afwijkende aansluitmogelijkheden Het toepassen van andere aansluitingen is slechts toegelaten na overleg met de afnemer. In dit geval is de fabrikant verplicht voor de keuring hulpstukken mee te leveren die eindigen in een aansluiting volgens 5.2.1, of In de in t.m vermelde aansluitmogelijkheden mag ook een isolatiekoppeling, als niet-elektrisch geleidende verbinding tussen binneninstallatie en metalen dienstleiding, worden opgenomen. 6 Eisen voor de functionele werking 6.1 Montagestand De drukregelaar moet goed werken in alle standen die de fabrikant voor montage heeft aangegeven en ook bij standen die hiervan 10 afwijken. 9

10 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NEN 7239:2007 Ontw. nl Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOPu) tot 100 mbar Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599 Vlakglas voor gebouwen - berekeningen volgens ontwerp NEN 608:009 Publicatie uitsluitend voor commentaar Glass in building - Example calculations in accordance

Nadere informatie

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014 NPR NPR iew Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009

Nederlandse norm. NEN-ISO 17366 (en) Supply chain applications of RFID - Product packaging (ISO 17366:2013,IDT) Preview. Vervangt NEN-ISO 17366:2009 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT)

Nederlandse norm. NEN-ISO 19600 (en) Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen (ISO 19600:2014,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/TR 10013 (en) Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) Nederlandse norm Leidraad voor het opstellen van kwaliteitshandboeken (ISO/TR 10013:2001,IDT) NEN-ISO/TR 10013 (en) Guidelines for quality management system documentation (ISO/TR 10013:2001,IDT) Vervangt

Nadere informatie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NPR-ISO/TR 10017 (en) Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT)

Voorbeeld. Preview. NPR-ISO/TR 10017 (en) Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT) Nederlandse praktijkrichtlijn Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003,IDT) NPR-ISO/TR 10017 (en) juli 2003 ICS 03.120.10; 03.120.30 Vervangt NPR-ISO/TR 10017:1999 Als Nederlandse

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/IEC 19761 (en) Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT)

Voorbeeld. Preview. NEN-ISO/IEC 19761 (en) Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT) Nederlandse norm Software engineering - COSMIC-FFP - A functional size measurement method (ISO/IEC 19761:2003,IDT) NEN-ISO/IEC 19761 (en) maart 2003 ICS 35.080 Als Nederlandse norm is aanvaard: Dit document

Nadere informatie

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen 25 Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 25:2009 VERSIE 1.2 (NOVEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 81 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.2 Deze publicatie is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. ALGEMENE VOORWAARDEN Shafts Design v.o.f. hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 AHD Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 0309 155 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Installation, User

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Definities Toepasselijkheid voorwaarden Aanbieding en acceptatie Aanvang overeenkomst

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden CallHosted

Algemene Leveringsvoorwaarden CallHosted Op alle rechtsverhoudingen tussen CallHosted BV. kantoorhoudend te Dordrecht, (verder te noemen CallHosted ) en haar wederpartijen (verder te noemen Cliënt ) zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (verder

Nadere informatie

Algemene advertentie voorwaarden

Algemene advertentie voorwaarden Inhoudsopgave 1. Definities p. 2 2. Toepasselijkheid p. 3 3. Aanbod en totstandkoming p. 3 4. Voorschriften aanlevering p. 3 5. Afwijzing / opschorting p. 5 6. Garantie / vrijwaring Opdrachtgever p. 5

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.11.2008 COM(2008) 690 definitief 2008/0213 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bepaalde onderdelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden E-inzicht. Geldig per 1-3-2014. 20140703_V1 7_Algemene Voorwaarden E-inzicht

Algemene Voorwaarden E-inzicht. Geldig per 1-3-2014. 20140703_V1 7_Algemene Voorwaarden E-inzicht Algemene Voorwaarden E-inzicht Geldig per 1-3-2014 20140703_V1 7_Algemene Voorwaarden E-inzicht Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F

ALGEMENE VOORWAARDEN. Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Emergion BV, gevestigd en kantoorhoudende te (3051 NB) Rotterdam, Elektroweg 11F Hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Slimme Thermostaat

Leveringsvoorwaarden Slimme Thermostaat Leveringsvoorwaarden Slimme Thermostaat Essent Retail Energie B.V. Postbus 1484 Postcode en Woonplaats: 5200 BM s Hertogenbosch KVK nummer: 17120065 BTWidentificatienummer: NL807370447B01 hierna te noemen:

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie