Zorg die groeit. Jaardocument Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan HA Helmond.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl"

Transcriptie

1 2012 Jaardocument

2 Zorg die groeit Jaardocument 2012 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan HA Helmond

3

4 Voorwoord Terugkijken naar 2012 laat zien dat er weer veel bereikt is in het Elkerliek ziekenhuis. In dit jaarverslag geven we u daar een beeld van. Allerlei grote en kleinere vernieuwingen in de zorg zijn tot stand gekomen vanuit positieve prikkels om onze patiënten beter van dienst te kunnen zijn. Het was niet altijd eenvoudig de doelen te bereiken. De gevolgen van de veranderende regelgeving vroegen veel aandacht. De overgang van DBC naar DOT, de verandering in inkomsten van ziekenhuizen en medisch specialisten en de kosten van dure medicijnen waren lastige thema s. De snelheid van veranderingen vraagt om flexibiliteit van de organisatie. De kaderbrief die in de zomer is uitgebracht kreeg daarom ook de titel Wendbaar en slagvaardig. Juist vanwege de veranderingen is het belangrijk vast te houden aan onze eigen koers, gericht op wat we als ziekenhuis belangrijk vinden. Bij de evaluatie van de resultaten van het meerjarenbeleidsplan is gebleken dat we het merendeel van de doelen bereikt hebben. Ter voorbereiding op het nieuwe beleidsplan hebben in 2012 interviews plaatsgevonden met allerlei in- en externe partijen, om te onderzoeken hoe hun beeld is van het ziekenhuis. Dat is belangrijk want die feed back geeft inzicht in wat die partijen belangrijk vinden, in wat goed gaat en in wat beter kan. We mogen tevreden zijn met de reacties. Zo was ook de vierde plek in de AD ziekenhuis top 100 een memorabele prestatie, evenals de tweede prijs als meest gastvrije ziekenhuis van Nederland, het beste van beneden de rivieren. Het Elkerliek heeft een prima positie in de regio, waar we trots op zijn. Dat alles hebben we kunnen realiseren met een verbetering van de financiële positie van het ziekenhuis. Dat is cruciaal in deze tijd van financiële krapte. De inhoud van dit jaardocument is op onderdelen minder uitgebreid dan voorgaande jaren. Het verplichte format van de maatschappelijke verantwoording is komen te vervallen. De nadruk in het eerste deel van de jaarverantwoording hebben we gelegd op toezicht, bestuur en medezeggenschap en kwaliteit van zorg. Het tweede deel van de verantwoording is de jaarrekening. De verslaglegging daarover is niet wezenlijk veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. We zien met genoegen dat de inzet van artsen, medewerkers en vrijwilligers groot blijft. Onze patiënten waarderen dat. Het draagt bij aan sneller en beter herstel van de patiënten. Dat gaan we ook in 2013 weer met alle beschikbare middelen proberen te realiseren. Namens de Raad van Toezicht Namens de Raad van Bestuur Drs. P.L.B.A. van Geel, voorzitter mevr. mr. W.H. van de Walle-van Veen Helmond, 28 juni 2013

5

6 Inhoudsopgave Voorwoord Overzicht gebruikte afkortingen 7 Deel 1 Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel Elkerliek ziekenhuis Algemene identificatiegegevens Missie Elkerliek ziekenhuis Structuur van de organisatie Besturingsmodel Organogram Managementteam Medezeggenschap Kerngegevens Kernactiviteiten Werkgebied en locatie Kerngegevens capaciteit, productie en personeel Belanghebbenden Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Bezoldiging Raad van Bestuur Genomen besluiten en besproken onderwerpen Overlegvormen Raad van Toezicht Bezoldiging Raad van Toezicht Vergaderingen en aanwezigheid Taken en verantwoordelijkheden Verslag Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Planning & Control 28

7 3.5 Medezeggenschaps- en adviesorganen Vereniging Medische Staf Cliëntenraad Ondernemingsraad Verpleegkundige Adviesraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Kwaliteit van zorg Klachten Overzicht verstuurde persberichten Elkerliek ziekenhuis Financieel beleid 51 Deel 2 Jaarrekening 5. Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten 82 en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 95

8 Figuren en tabellen figuur 1 organogram Elkerliek ziekenhuis 15 tabel 1 algemene identificatiegegevens Elkerliek ziekenhuis 13 tabel 2 kern- en productiegegevens 19 tabel 3 hoofdfunctie en nevenfuncties Raad van Bestuur 22 tabel 4 hoofdfunctie en nevenfuncties Raad van Toezicht 27 tabel 5 onderwerpen van klachten in percentages 46 tabel 6 aantal klagers en klachtenaspecten 47 tabel 7 aantal VIM-meldingen per meldingstype 47 tabel 8 aantal meldingen per score van de risico-matrix 47

9 Overzicht gebruikte afkortingen AMK A(N)IOS ARBO AZZB BBL BMS BOL BSN CAO CAP CCU CHP COC CPR CSA CQ-index CZO DBC DGVE DKS DOT DRS EHH EMD EPD EVD GAAZ GESP GGD GGz GGzE GGzOB GHOR HAIO HAP HASP HC HKZ IC ICT IGZ IKZ KNO LOK MBO MEC MRI Advies- & Meldpunt Kindermishandeling Arts (niet) in opleiding tot specialist Arbeidsomstandigheden Alliantie Ziekenhuizen Zuidoost Brabant Beroeps Begeleidende Leerweg Brabant Medical School Beroeps Opleidende Leerweg Burger Service Nummer Collectieve Arbeidsovereenkomst Centrale Ambulance Post Cardiac Care Unit Centrale Huisartsenpost Centrale Opleidingscommissie Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen Centrale Sterilisatie Afdeling Consumer Quality Index College Ziekenhuis Opleidingen Diagnose Behandel Combinatie Dienst Geestelijke Verzorging en Ethiek Document Kwaliteit Systeem DBC s Op weg naar Transparantie Digitaal Resultatensysteem Eerste Hart Hulp Elektronisch Medisch Dossier Elektronisch Patiënten Dossier Elektronisch Voorschrijf Dossier Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis niet-wetenschappelijke participatiestage in de gezondheidszorg Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geestelijke Gezondheidszorg Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Huisarts In Opleiding Huisartsenpost Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen High Care stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Intensive Care Informatie- en communicatietechnologie Inspectie voor de Gezondheidszorg Integraal Kankercentrum Zuid Keel Neus Oorheelkunde Lichamelijk Onverklaarde Klachten Middelbaar Beroepsonderwijs Medisch Ethische Commissie Magnetische Resonantie Imaging 7

10 MRSA NIAZ NTS NVTZ NVZ NVZD NMa NZa OK OORZON OR OVV OZIS PA PACS P&O P&C PGS PTO RFITT RGC RHV RI&E ROC RPCP RSVS RTA RvB RvT SAZ SEH SIRE SMA TU UZI VAIO VIM VMS VVT WIP WESP WfZ WGBO ZIROP ZonMw Meticilline Resistente Staphylococcus aureus Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen Nederlands Triage Systeem Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Operatiekamer Onderwijs en Opleidingsregio Zuidoost Nederland Ondernemingsraad Organisatie Vrouwelijke Vrijwilligers Open Zorg Informatie Systeem Physician Assistant Picture Archiving and Communication System Personeel & Organisatie Planning & Control Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen Patiënttevredenheidsonderzoek Radiofrequente Thermotherapie Regionaal Geestelijk Gezondheidszorg Centrum Regionale Huisartsen Vereniging Risico Inventarisatie & Evaluatie Regionaal Opleidingscentrum Regionaal Patiënten en Consumenten Platform Ramp-Slachtoffer-Volgsysteem Regionale Transmurale Afspraak Raad van Bestuur Raad van Toezicht Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen Spoedeisende Hulp Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie Sportmedische Adviescentrum Technische Universiteit Unieke Zorgverlener Identificatie Verpleeghuisarts in opleiding Veilig Incidenten Melden Veiligheidsmanagementsysteem Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Werkgroep Infectie Preventie Wetenschappelijke participatiestage Waarborgfonds voor de Zorgsector Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Ziekenhuis-Rampen-Opvang-Plan Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie 8

11 9

12 deel 1 maatschappelijk verslag 10

13 11

14 1. Uitgangspunten van de verslaglegging De strakke regelgeving rond de inhoud en opbouw van de Maatschappelijke verantwoording is met ingang van de jaarverantwoording 2012 vervallen. Het Elkerliek ziekenhuis heeft vanwege haar maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid gekozen wel een jaardocument te publiceren. We hebben ons beperkt tot enkele cruciale onderdelen van de publieke verantwoording over de gang van zaken in het ziekenhuis, te weten: Kerngegevens van de organisatie Governance, besturing en bedrijfsvoering Medezeggenschap Kwaliteit en Veiligheid Financien. De verslagperiode betreft het kalenderjaar De verslaglegging betreft de stichting Elkerliek ziekenhuis. Naast het jaardocument maakt het Elkerliek ziekenhuis een publieksversie met feiten & cijfers Tevens zijn de feiten en cijfers en ook de eerder verschenen jaardocumenten en publieksjaarverslagen van het ziekenhuis digitaal beschikbaar via en Het Jaardocument 2012 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht van het Elkerliek ziekenhuis op 8 juli De controleverklaring van de accountant is opgenomen bij de jaarrekening. 12

15 2. Profiel van het Elkerliek Ziekenhuis Het Elkerliek ziekenhuis is een modern algemeen ziekenhuis dat letterlijk en figuurlijk tussen de mensen staat. Met onder meer een volwaardig dagziekenhuis in Deurne, een polikliniek in Gemert, een Spoedeisende Hulp, diverse samenwerkingsverbanden en een geriatrische afdeling, wordt gewerkt voor een gevarieerde patiëntenpopulatie. Met deskundige en professionele medewerkers en met een gastvrijheid die verder reikt dan klantvriendelijkheid, onderscheidt het Elkerliek ziekenhuis zich al sinds vele jaren op het gebied van bejegening, kwaliteit en veiligheid. 2.1 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon stichting Elkerliek ziekenhuis Postadres Postbus AB Helmond Bezoekadres Helmond Wesselmanlaan HA Helmond T (0492) Bezoekadres Deurne (dagziekenhuis) Dunantweg CB Deurne T (0492) Bezoekadres Gemert (polikliniek) gezondheidscentrum Palissade Julianastraat DB Gemert T (0492) Identificatienummer NZa Kamer van Koophandelnummer Internet adres tabel 1: algemene identificatiegegevens Elkerliek ziekenhuis 13

16 2.2 Missie Elkerliek ziekenhuis Het Elkerliek ziekenhuis wil voor de bewoners in het verzorgingsgebied Helmond-Deurne een regionaal ziekenhuis zijn, dat garant staat voor een nagenoeg compleet pakket aan tweedelijns zorg van een uitstekende kwaliteit. Hierbij gaat het ziekenhuis voor vriendelijke en veilige zorg. Het moet voor de patiënt vanzelfsprekend zijn om voor het Elkerliek ziekenhuis te kiezen, omdat: wij de gevraagde zorg leveren; die zorg van uitstekende kwaliteit is; de patiënt kan rekenen op een persoonlijke benadering. 2.3 Organisatiestructuur Het Elkerliek ziekenhuis is een stichting. Conform de statuten zijn een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht ingesteld. De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis; de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting. Specifieke taken van de Raad van Toezicht zijn: goedkeuren meerjarenbeleid; goedkeuren van de begroting en de jaarrekening; benoeming en bezoldiging Raad van Bestuur; toezicht houden op het functioneren van de Raad van Bestuur; naleving van de uitgangspunten van corporate governance Besturingsmodel In 2011 is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd in het Elkerliek ziekenhuis. Het decentrale besturingsmodel is gebleven, maar de dienstenstructuur is vervangen door een verdeling in sectoren. Binnen deze structuur van sectoren zijn de sectormanagers verantwoordelijk voor het functioneren van de sectoren. Binnen deze sectoren staan het primaire proces en de medische dienstverlening aan patiënten centraal. In de zorgsectoren is sprake van duaal management. De sectormanager werkt hierbij nauw samen met de medisch manager van de maatschap of vakgroep. Onder de sectormanagers zijn diverse afdelingsmanagers aangesteld. De structuur is in 2012 geëvalueerd met alle betrokken partijen. Daarbij is geconcludeerd dat de verandering succesvol is geweest, maar het beoogde eindresultaat nog niet bereikt is. Met name het implementeren van de bij het model beoogde bedrijfscultuur, zoals resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en flexibiliteit, is nog onvoldoende gerealiseerd tot op de werkvloer. Daarentegen hebben al wel de andere structurering van het managementteam, de participatie van medisch managers en de scholing van leidinggevenden de sturing van de organisatie nieuwe kracht gegeven Organogram Het organogram op de volgende pagina toont de actuele organisatiestructuur. 14

17 figuur 1: organogram Elkerliek ziekenhuis per 31 december

18 2.3.3 Managementteam Het Managementteam bestaat uit de sectormanagers, de voorzitter van de Medische Staf, de Raad van Bestuur en de secretaris Raad van Bestuur. Samenstelling Managementteam op 31 december 2012: mevrouw mr. W.H. van de Walle-van Veen, voorzitter Raad van Bestuur drs. C.A. Wolse, lid Raad van Bestuur Mevrouw drs. S.E.P.A. van Amelsfoort, sectormanager Zorg R.G.M.H. Bonnier, sectormanager Zorg ing. M. Coenen RE CISA, manager Medische & Informatietechnologie (MIT) ing. F.C.P. van Dijk MFM, manager Facilitair Bedrijf mr. B.J. Groenink MA, secretaris Raad van Bestuur, manager stafbureau RvB J.A.M. op t Hoog, sectormanager Zorg mevrouw drs. M.E.L.M. van den Hurk, manager Personeel & Organisatie J.H.J.M. Jeurissen, manager Financiën drs. O.C.M.J. Kee, sectormanager Zorg A.B.M. Smetsers MBZD, sectormanager Zorg drs. M. Varekamp, sectormanager Zorg mevrouw drs. W.W.C.G. Wils, sectormanager Zorg De voorzitter van de Medische Staf maakt ook deel uit van het MT. Op 31 december 2012 was deze positie vacant. Duaal management Medisch specialisten hebben een grote rol, zo niet de grootste rol bij de inrichting en sturing van zorgprocessen. Wil het Elkerliek slagvaardig en wendbaar zijn, dan moeten medisch specialisten actief participeren bij het inrichten van de zorgprocessen en daarmee de verantwoordelijkheid dragen. Door de integrale verantwoordelijkheid voor de organisatie en het beheer van het zorgproces neer te leggen bij een sectormanager en een medisch manager, wordt beoogd zorgprocessen zo doelmatig en zo doeltreffend mogelijk in te richten binnen de gestelde kwaliteitseisen. Binnen de staf bestaat een groot draagvlak voor het duaal management dat in 2011 is geformaliseerd. De sectoren zijn zo ingedeeld dat de poliklinieken en verpleegafdelingen van eenzelfde specialisme in één sector zijn ondergebracht. Hierdoor zijn de sectormanager en de medisch manager een duidelijk aanspreekpunt voor vakgroepen en maatschappen. Dit komt de afstemming tussen medisch specialisten en ziekenhuisorganisatie wat betreft de zorginhoud, de productie, de samenwerking, de medische investeringen, de personele en materiële middelen, ten goede. 16

19 Samen groeien De patiënt die naar het ziekenhuis komt, wil goede zorg. In een mooi ziekenhuis, waar goede apparatuur is, goede dokters en verpleegkundigen. Dat wil ook de zorgverzekeraar. En die wil ook nog eens dat dat totaalproduct tegen een scherpe prijs verkocht wordt. Sinds de invoering van het duaal management in 2011, wijzen de Elkerliek-neuzen steeds meer naar dezelfde richting. En dat is van levensbelang, stelt sectormanager Raymond Bonnier. Duaal management. Ofwel, samen verantwoordelijk. Niet meer aan de ene kant de medisch specialisten en aan de andere kant de ziekenhuisorganisatie, maar samen. Sinds in 2011 de ziekenhuisorganisatie is verdeeld in verschillende sectoren, heeft elke sector twee managers waaronder één medisch manager. Samen sturen zij de sector aan, samen zijn ze verantwoordelijk voor de resultaten. Raymond Bonnier is een van die sectormanagers. Voor hem is de meerwaarde overduidelijk. Je biedt een gezamenlijk product, daar moet je ook gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen. Of medisch specialisten dat eigenlijk wel willen? Jazeker. Het bredere inzicht in zaken als zorglogistiek, capaciteit en kwaliteit, ervaren ze absoluut als een meerwaarde. De onderlinge dialoog is goed. Samen zijn we er voor de patiënt. Volgens Raymond Bonnier zijn in 2012 goede stappen voorwaarts gezet, maar is er ook nog een weg te gaan, met name als gekeken wordt naar een ander doel van de structuurwijziging: het lager in de organisatie leggen van verantwoordelijkheden. Er is beweging en dat is goed. Het besef groeit dat we actief moeten veranderen. Dat medewerkers hier het verschil kunnen, maar ook moeten maken. De veranderingen in de zorg komende jaren vraagt voortdurend om efficiëntie, kostenreductie en verhoging van kwaliteit. We zullen samen verder in onze rol moeten groeien om een gezonde toekomst te garanderen Medezeggenschap Het Elkerliek ziekenhuis kent als adviesorganen een Ondernemingsraad, een Stafbestuur en Kernstaf die de Medische Staf vertegenwoordigen, een Cliëntenraad en een Verpleegkundige Adviesraad. De werkwijze van de medezeggenschaps- en adviesorganen staan beschreven in paragraaf Kerngegevens Kernactiviteiten Het Elkerliek ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis dat medisch specialistische zorg verleent. De diverse specialismen hebben een aanbod van diagnostiek, behandeling en nazorg, met daaraan gerelateerd verpleging en verzorging. Het Elkerliek ziekenhuis beschikt over de volgende specialismen: Anesthesiologie Cardiologie Dermatologie Gynaecologie en Verloskunde Heelkunde (Chirurgie) Interne geneeskunde en Maag- en darm-leverziekten Intensieve geneeskunde Longgeneeskunde Medische microbiologie Medische psychologie Neurologie en Neurochirurgie Nucleaire geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Pathologie 17

20 Kaakchirurgie en mondziekten Keel-neus-oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische chemie Klinische farmacie Klinische fysica Klinische geriatrie Plastische chirurgie Radiologie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde Sportgeneeskunde Urologie Werkgebied en locaties Het Elkerliek ziekenhuis is gevestigd in Helmond met locaties in Deurne en Gemert. Bloedafnameposten van het Elkerliek zijn te vinden op een dertigtal locaties. De regio Helmond, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel wordt gezien als de thuismarkt of wel het verzorgingsgebied voor de basiszorg. Dit betreft een inwonertal van ruim inwoners. Het buitengebied bestaat uit Asten, Boekel, Geldrop-Mierlo, Helden, Meijel en Someren. Dit betreft zo n inwoners Kerngegevens capaciteit, productie en personeel In 2012 liet de produktie-ontwikkeling een wisselend patroon zien. Het aantal eerste polikliniekbezoeken is licht toegenomen, met ruim tot Het aantal dagopnamen stijgt met ruim 700 tot en het aantal opnamen daalt met ongeveer 250 tot Het aantal klinische verpleegdagen is verminderd met ruim Het percentage verkeerde bed patienten is gehalveerd. In onderstaande tabel is een aantal kerngegevens opgenomen van het Elkerliek ziekenhuis. De financiële bedrijfsgegevens staan in paragraaf 4.6. De kerngegevens zijn tevens beschikbaar via de DigiMV. 18

21 kerngegevens aantal/bedrag Capaciteit Aantal erkende bedden 494 Gemiddeld aantal bedden beschikbaar 422 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december exclusief medisch specialisten Aantal fte in loondienst op 31 december exclusief medisch specialisten Aantal medisch specialisten op 31 december 140 Aantal fte medisch specialisten op 31 december 120 Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten: waarvan omzet A-segment waarvan omzet B-segment waarvan overige bedrijfsopbrengsten Productiegegevens Totaal aantal geopende DOT-producten waarvan B-segment Gemiddeld percentage verkeerd-bed-patiënten 1,0% Aantal opnamen excl. overnamen en dagverpleging Aantal eerste polikliniekbezoeken Aantal overige polikliniekbezoeken Aantal dagverpleegdagen Aantal klinische verpleegdagen tabel 2: kern- en productiegegevens (2012) 2.5 Belanghebbenden De primaire belanghebbenden van het Elkerliek zijn patiënten en medewerkers van het ziekenhuis. Dit wordt bepaald door het intrinsieke bestaansrecht van het Elkerliek: het leveren van zorg. In de strategie en het beleid van het Elkerliek staat de patiënt centraal. Naast deze interne belanghebbenden kent het Elkerliek ook een groot aantal externe stakeholders: huisartsen en andere verwijzers; zorgverzekeraars; patiëntenorganisaties; overheid en inspecties; andere zorgaanbieders; overige instanties en bedrijven; opleidingsinstituten omwonenden. Het Elkerliek is lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De NVZ richt zich als brancheorganisatie van de ziekenhuizen primair op de collectieve behartiging van zorginhoudelijke, sociale en economische belangen van de leden. 19

22 Het Elkerliek is aangesloten bij de Stichting van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Bij de SAZ zijn ruim 40 kleinere en middelgrote algemene ziekenhuizen aangesloten. De SAZ behartigt de gezamenlijke specifieke belangen van de leden. Groei van het aanbod Ons portfolio. Wat doen we wel, wat doen we niet? Als ziekenhuis voor de Peelregio proberen we onze patiënten een breed scala aan medische zorg aan te bieden. Binnen dat brede scala vinden we ook een aantal bijzonderheden. Zo werd in 2012 gestart met een nieuwe, zeer patiëntvriendelijke manier van het plaatsen van een heupprothese. Patiënten reageren enthousiast. Het Elkerliek ziekenhuis is het enige ziekenhuis in deze regio die met deze nieuwe techniek aan de slag is gegaan. Dat gebeurde na een uitvoerig opleidingstraject dat onder meer werd gevolgd in samenwerking met het universitair ziekenhuis in Leuven. Lucas Kleijn is, met Hub Noten een van de specialisten die de ingreep in het Elkerliek verrichten. Waarom is hij overgestapt op deze techniek die toch de naam heeft om technisch een stuk lastiger te zijn dan de klassieke methodes? Klopt, reageert de orthopedisch chirurg. Maar het is vooral lastiger omdat we het niet gewend zijn. We zijn erin gestapt omdat we een groot aantal voordelen zien. De patiënt herstelt sneller, heeft minder beperkingen in het herstelproces, houdt meer kracht, meer stabiliteit en heeft minder pijn. Bovendien verkorten we de opnameduur van vier tot vijf dagen naar twee tot drie dagen. Kern van de nieuwe techniek is dat geopereerd wordt in een gebied tussen de spieren en de pezen. Bij de klassieke methoden is het noodzakelijk om door een spier te gaan om de prothese in te brengen, wat kan leiden tot spierverval of spierschade. Lucas Kleijn en zijn collega s zijn enthousiast. De patiënten zijn enthousiast en daar word je als dokter wel blij van, ja. 20

23 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De zorgbrede governancecode van de Brancheorganisaties in de Zorg (BOZ) is voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur de leidraad waar het gaat om goed bestuur, goed toezicht en het afleggen van adequate verantwoording. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn zich bewust van de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Dat betekent dat de beschikbare middelen aangewend moeten worden om het beoogde resultaat te halen, met inachtneming van de gangbare kwaliteitseisen en transparantie. De bestaande governance afspraken zijn getoetst aan het toezichtskader zoals dat is vastgelegd door de Brancheorganisaties in de zorg. De code heeft tot een aanpassingen geleid in de honoreringsregeling voor toezichthouders. Ook is een klokkenluidersprocedure van kracht. Bij het formuleren van het beleid staan wensen en behoeften van de patiënt centraal. Om deze wensen en behoeften goed in beeld te brengen, worden ondermeer patiënttevredenheidsmetingen gehouden, is er contact met patiëntenverenigingen en het Regionale Patiënten en Consumenten Platform (RPCP) en wordt de Cliëntenraad betrokken bij veel ontwikkelingen. Voorbeeld daarvan is de actieve inbreng van de Cliëntenraad in diverse commissies. In het beleidsplan Elkerliek kiest geeft het ziekenhuis nadrukkelijk aan wie het beschouwt als de belanghebbenden. In de eerste plaats is dit de patiënt, daarnaast zijn het de huisartsen, de overige zorgaanbieders in de regio, de eigen medewerkers, medisch specialisten en de zorgverzekeraars. Verantwoording aan belanghebbenden wordt onder andere afgelegd met dit jaardocument. Daarnaast wordt transparantie nagestreefd door informatie te verstrekken via diverse overlegvormen met belanghebbenden en voor een brede doelgroep via de website. Daar zijn bijvoorbeeld terug te vinden: de IGZ prestatieindicatoren, informatie met betrekking tot patiënttevredenheid en toegangstijden. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van het Elkerliek ziekenhuis bestaat uit twee personen. Mevrouw mr. W. H. van de Walle - van Veen is voorzitter en de heer drs. C.A. Wolse is lid van de Raad van Bestuur. De functies en nevenactiviteiten van de leden van de Raad van Bestuur op 31 december 2012 staan vermeld in het volgende schema. 21

24 Naam Mevr. mr. W.H. van de Walle-van Veen Dhr. drs. C.A. Wolse Hoofdfunctie en relevante nevenfuncties Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur Elkerliek ziekenhuis Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Waalboog, centrum voor verpleging en verzorging in Nijmegen Voorzitter Bestuur Stichting Quartz (transmurale zorg) Arbiter in de Governancecommissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg Lid Raad van Commissarissen Rabobank Helmond Bestuurslid BCZN Hoofdfunctie: Lid Raad van Bestuur Elkerliek ziekenhuis Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Clinicpartner NL Lid Raad van Toezicht Transvorm Lid Raad van Toezicht stichting Sportfonds Helmond Lid dagelijks bestuur Breedband Eindhoven Bestuurslid Helmond Imago Voorzitter Adviesraad PAMM tabel 3: hoofdfunctie en nevenfuncties Raad van Bestuur per 31 december Bezoldiging Raad van Bestuur Op de bezoldiging van de Raad van Bestuur is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) van toepassing. De honorering is echter niet zodanig dat een meldingsplicht bestaat. De bezoldiging van een van de leden van de Raad van Bestuur is conform de arbeidsovereenkomst aangepast. De bezoldiging van het andere lid is ongewijzigd gebleven. De bezoldiging van de bestuurders behoort tot de portefeuille van de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Definitieve besluitvorming vindt plaats door de voltallige Raad van Toezicht. Bezoldiging van de Raad van Bestuur vindt plaats op basis van de adviesregeling van de NVZD. De honorering is in 2012 opnieuw getoetst aan de regelgeving en als passend beoordeeld Genomen besluiten en besproken onderwerpen De Raad van Bestuur vergadert tweewekelijks in aanwezigheid van de secretaris van de Raad van Bestuur. De vergaderingen hebben een besluitvormend, een opiniërend en een informerend gedeelte. Onderwerpen met een besluitvormend karakter zijn onder meer die onderwerpen, die in het kader van de medezeggenschap, door de Ondernemingsraad en/of Cliëntenraad instemmings- of adviesplichtig zijn. Opiniërend is gesproken over Veiligheidsmanagement, de jaargesprekken met de maatschappen, het kwaliteitsbeleid, ICT-beleid, regionale ontwikkelingen, positionering in NVZ en SAZ, de samenwerking met zorgaanbieders in de regio, medisch technologische ontwikkelingen en capaciteits- en financiële vraagstukken. Verder werden de monitoringsgesprekken en gesprekken over resultaatsovereenkomsten, in het kader van het jaarplan en de begrotingscyclus, met de sectorhoofden voorbereid. 22

25 Besluiten die de Raad van Bestuur in 2012 heeft genomen betreffen onder andere: Organisatiestructuur Dialyse Deurne Leverancierskeuze en opdrachtvergunning VoIP Splitsing DOK en ketenzorg binnen Quartz Deelname aan Netwerk Slimmer Leven 2020 Beleid gevaarlijke stoffen Beleid derivaten bij het sluiten van leningen Vaststelling reglement Commissie Kwaliteit & Veiligheid RvT Bouw en gebruik isolatiekamers Wijziging bezoektijden Akkoord aanschaf reserveapparaat anesthesie 9-urige werkdag OK Aangepast reglement Klachtencommissie Beleid Stichting Vrienden van het Elkerliek Benchmarkmethode Tragpi/Performation Investering Braincare afdeling Bereikbaarheidsdienst MIT Integraal verzuimbeleid Aanstelling SEH artsen Verdeling kosten arts-assistenten Osteoporosepoli Voortzetting en intensivering samenwerking PAMM Investering bedsideterminals kindergeneeskunde Aanpassing moeder-kind unit Beddenreallocatie 2B/2C in het weekend Aanstelling medisch manager Revalidatie Overlegvormen De Raad van Bestuur vergadert tweewekelijks met het Managementteam. Dit overleg heeft een beleidsvoorbereidend karakter. Tevens heeft de Raad van Bestuur wekelijks overleg met de voorzitter van de Medische Staf. Ook woont de Raad van Bestuur de vergadering van de Kernstaf bij. Daarnaast vindt regulier overleg plaats met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige Adviesraad. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van het Elkerliek ziekenhuis bestaat uit zeven personen. De samenstelling van de Raad van Toezicht was op 31 december 2012 als volgt: drs. P.L.B.A. van Geel, voorzitter J.H. van der Steen, vice-voorzitter mevrouw M. Jonkers-Goedhart R.A.C. van Heugten mevrouw J. Nogarede-Hoekstra MA drs. W.R. den Hartog drs. F.J.M. Croonen De Raad van Toezicht kent een financiële auditcommissie, waarin de heer Van der Steen en de heer Den Hartog zitting hebben. In 2012 is tevens een auditcommissie kwaliteit ingesteld, waarvan mevrouw Nogarede-Hoekstra en de heer Croonen deel uit maken. 23

Jaardocument 2011. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Jaardocument 2011. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl Jaardocument 2011 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Met genoegen presenteren wij u het jaardocument 2011 van het Elkerliek ziekenhuis. Het was een jaar waarin

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Jaardocument 2010. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl JAARDOCUMENT 2010 Jaardocument 2010 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Met genoegen presenteren wij u ons jaardocument 2010. Bij het samenstellen van dit

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Elkerliek Ziekenhuis Jaarverslag 2014 Inleiding Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2012 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Helmond, mei 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Algemeen pagina 4 3 Participatie binnen commissies en werkgroepen pagina 5 4 Activiteiten in 2012

Nadere informatie

JAARDOCUMENT 2013. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

JAARDOCUMENT 2013. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl JAARDOCUMENT 2013 JAARDOCUMENT 2013 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Het werken in een ziekenhuis is wellicht nog nooit zo dynamisch geweest als nu. En de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 30 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad Conceptprofiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad

Jaarverslag Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Inhoudsopgave 1. Voorwoord door de voorzitter 3 2. Samenstelling Cliëntenraad 2015 4 3. Visie Cliëntenraad 5 4. Doelstelling Cliëntenraad 6 5. Werkwijze/Bevoegdheden 6 6.

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015 JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD 2015 0 DE CLIËNTENRAAD VAN HET RODE KRUIS ZIEKENHUIS TE BEVERWIJK BIEDT U HIERBIJ HET JAARVERSLAG OVER 2015 AAN. Inhoud Inhoud... 1 1. Voorwoord... 2 2. Doelstelling... 3 3. Samenstelling

Nadere informatie

Blik op. Jaardocument

Blik op. Jaardocument Blik op 2014 Jaardocument 2014 JAARDOCUMENT Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Inleiding Het Elkerliek ziekenhuis publiceert voor al haar belanghebbenden het jaardocument, vanwege haar

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

Bijlage 3. Structuur organisatie

Bijlage 3. Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Op 31 december 2013 bestond de Raad van Bestuur uit de heer A.A. (Anton) Westerlaken (voorzitter) en de heer J.J. (Johan) Dorresteijn. De

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar

medisch centrum alkmaar medisch centrum alkmaar Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Groningen Het activiteitenplan 2015 van de Cliëntenraad van het Martini Ziekenhuis Groningen is een afgeleide van het Beleidsplan van de Cliëntenraad

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2011 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Helmond, juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Algemeen pagina 4 3 Structurele participatie binnen commissies en werkgroepen pagina 5 4 Activiteiten

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord voorzitter... 3 2. De CliëntenRaad... 4 Doelstelling... 4 Visie... 4 Werkwijze... 4 Functioneren CliëntenRaad...

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014

Cliëntenraad Liemerije. Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Liemerije Jaarverslag 2014 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015 Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis jaarplan 2015 Missie Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft als doelstelling: de patiënt centraal Zij heeft deze doelstelling vertaald in de missie: Om de beleving en het

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Verpleegafdeling 1B en 1C

Verpleegafdeling 1B en 1C Verpleegafdeling 1B en 1C Welkom op verpleegafdeling 1B/1C U heeft een opnameboekje met informatie over het ziekenhuis ontvangen. Deze folder geeft aanvullende informatie over de gang van zaken op de verpleegafdeling.

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG VMS 2013

JAARVERSLAG VMS 2013 JAARVERSLAG VMS 2013 Doel Het doel van de Vereniging Medische Staf (VMS) is het binnen het kader van de doelstellingen van het ziekenhuis door de tot de VMS behorende specialisten gezamenlijk en in gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is uw reactie ten aanzien van de principes en de uitwerking van deze principes?

Vraag 1. Wat is uw reactie ten aanzien van de principes en de uitwerking van deze principes? BoZ t.a.v. Yvonne C.M.T. van Rooy Utrecht, 24 juni 2016 Betreft: consultatie governance code zorg 2017 Geachte mevrouw van Rooy, Het LSR stelt het zeer op prijs dat u een consultatieronde organiseert aangaande

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie