Zorg die groeit. Jaardocument Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan HA Helmond.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg die groeit. Jaardocument 2012. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl"

Transcriptie

1 2012 Jaardocument

2 Zorg die groeit Jaardocument 2012 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan HA Helmond

3

4 Voorwoord Terugkijken naar 2012 laat zien dat er weer veel bereikt is in het Elkerliek ziekenhuis. In dit jaarverslag geven we u daar een beeld van. Allerlei grote en kleinere vernieuwingen in de zorg zijn tot stand gekomen vanuit positieve prikkels om onze patiënten beter van dienst te kunnen zijn. Het was niet altijd eenvoudig de doelen te bereiken. De gevolgen van de veranderende regelgeving vroegen veel aandacht. De overgang van DBC naar DOT, de verandering in inkomsten van ziekenhuizen en medisch specialisten en de kosten van dure medicijnen waren lastige thema s. De snelheid van veranderingen vraagt om flexibiliteit van de organisatie. De kaderbrief die in de zomer is uitgebracht kreeg daarom ook de titel Wendbaar en slagvaardig. Juist vanwege de veranderingen is het belangrijk vast te houden aan onze eigen koers, gericht op wat we als ziekenhuis belangrijk vinden. Bij de evaluatie van de resultaten van het meerjarenbeleidsplan is gebleken dat we het merendeel van de doelen bereikt hebben. Ter voorbereiding op het nieuwe beleidsplan hebben in 2012 interviews plaatsgevonden met allerlei in- en externe partijen, om te onderzoeken hoe hun beeld is van het ziekenhuis. Dat is belangrijk want die feed back geeft inzicht in wat die partijen belangrijk vinden, in wat goed gaat en in wat beter kan. We mogen tevreden zijn met de reacties. Zo was ook de vierde plek in de AD ziekenhuis top 100 een memorabele prestatie, evenals de tweede prijs als meest gastvrije ziekenhuis van Nederland, het beste van beneden de rivieren. Het Elkerliek heeft een prima positie in de regio, waar we trots op zijn. Dat alles hebben we kunnen realiseren met een verbetering van de financiële positie van het ziekenhuis. Dat is cruciaal in deze tijd van financiële krapte. De inhoud van dit jaardocument is op onderdelen minder uitgebreid dan voorgaande jaren. Het verplichte format van de maatschappelijke verantwoording is komen te vervallen. De nadruk in het eerste deel van de jaarverantwoording hebben we gelegd op toezicht, bestuur en medezeggenschap en kwaliteit van zorg. Het tweede deel van de verantwoording is de jaarrekening. De verslaglegging daarover is niet wezenlijk veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. We zien met genoegen dat de inzet van artsen, medewerkers en vrijwilligers groot blijft. Onze patiënten waarderen dat. Het draagt bij aan sneller en beter herstel van de patiënten. Dat gaan we ook in 2013 weer met alle beschikbare middelen proberen te realiseren. Namens de Raad van Toezicht Namens de Raad van Bestuur Drs. P.L.B.A. van Geel, voorzitter mevr. mr. W.H. van de Walle-van Veen Helmond, 28 juni 2013

5

6 Inhoudsopgave Voorwoord Overzicht gebruikte afkortingen 7 Deel 1 Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel Elkerliek ziekenhuis Algemene identificatiegegevens Missie Elkerliek ziekenhuis Structuur van de organisatie Besturingsmodel Organogram Managementteam Medezeggenschap Kerngegevens Kernactiviteiten Werkgebied en locatie Kerngegevens capaciteit, productie en personeel Belanghebbenden Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Bezoldiging Raad van Bestuur Genomen besluiten en besproken onderwerpen Overlegvormen Raad van Toezicht Bezoldiging Raad van Toezicht Vergaderingen en aanwezigheid Taken en verantwoordelijkheden Verslag Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Planning & Control 28

7 3.5 Medezeggenschaps- en adviesorganen Vereniging Medische Staf Cliëntenraad Ondernemingsraad Verpleegkundige Adviesraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Kwaliteit van zorg Klachten Overzicht verstuurde persberichten Elkerliek ziekenhuis Financieel beleid 51 Deel 2 Jaarrekening 5. Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten 82 en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring 95

8 Figuren en tabellen figuur 1 organogram Elkerliek ziekenhuis 15 tabel 1 algemene identificatiegegevens Elkerliek ziekenhuis 13 tabel 2 kern- en productiegegevens 19 tabel 3 hoofdfunctie en nevenfuncties Raad van Bestuur 22 tabel 4 hoofdfunctie en nevenfuncties Raad van Toezicht 27 tabel 5 onderwerpen van klachten in percentages 46 tabel 6 aantal klagers en klachtenaspecten 47 tabel 7 aantal VIM-meldingen per meldingstype 47 tabel 8 aantal meldingen per score van de risico-matrix 47

9 Overzicht gebruikte afkortingen AMK A(N)IOS ARBO AZZB BBL BMS BOL BSN CAO CAP CCU CHP COC CPR CSA CQ-index CZO DBC DGVE DKS DOT DRS EHH EMD EPD EVD GAAZ GESP GGD GGz GGzE GGzOB GHOR HAIO HAP HASP HC HKZ IC ICT IGZ IKZ KNO LOK MBO MEC MRI Advies- & Meldpunt Kindermishandeling Arts (niet) in opleiding tot specialist Arbeidsomstandigheden Alliantie Ziekenhuizen Zuidoost Brabant Beroeps Begeleidende Leerweg Brabant Medical School Beroeps Opleidende Leerweg Burger Service Nummer Collectieve Arbeidsovereenkomst Centrale Ambulance Post Cardiac Care Unit Centrale Huisartsenpost Centrale Opleidingscommissie Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen Centrale Sterilisatie Afdeling Consumer Quality Index College Ziekenhuis Opleidingen Diagnose Behandel Combinatie Dienst Geestelijke Verzorging en Ethiek Document Kwaliteit Systeem DBC s Op weg naar Transparantie Digitaal Resultatensysteem Eerste Hart Hulp Elektronisch Medisch Dossier Elektronisch Patiënten Dossier Elektronisch Voorschrijf Dossier Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis niet-wetenschappelijke participatiestage in de gezondheidszorg Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geestelijke Gezondheidszorg Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Brabant Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Huisarts In Opleiding Huisartsenpost Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Specialist bij verwijzingen High Care stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Intensive Care Informatie- en communicatietechnologie Inspectie voor de Gezondheidszorg Integraal Kankercentrum Zuid Keel Neus Oorheelkunde Lichamelijk Onverklaarde Klachten Middelbaar Beroepsonderwijs Medisch Ethische Commissie Magnetische Resonantie Imaging 7

10 MRSA NIAZ NTS NVTZ NVZ NVZD NMa NZa OK OORZON OR OVV OZIS PA PACS P&O P&C PGS PTO RFITT RGC RHV RI&E ROC RPCP RSVS RTA RvB RvT SAZ SEH SIRE SMA TU UZI VAIO VIM VMS VVT WIP WESP WfZ WGBO ZIROP ZonMw Meticilline Resistente Staphylococcus aureus Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen Nederlands Triage Systeem Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Operatiekamer Onderwijs en Opleidingsregio Zuidoost Nederland Ondernemingsraad Organisatie Vrouwelijke Vrijwilligers Open Zorg Informatie Systeem Physician Assistant Picture Archiving and Communication System Personeel & Organisatie Planning & Control Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen Patiënttevredenheidsonderzoek Radiofrequente Thermotherapie Regionaal Geestelijk Gezondheidszorg Centrum Regionale Huisartsen Vereniging Risico Inventarisatie & Evaluatie Regionaal Opleidingscentrum Regionaal Patiënten en Consumenten Platform Ramp-Slachtoffer-Volgsysteem Regionale Transmurale Afspraak Raad van Bestuur Raad van Toezicht Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen Spoedeisende Hulp Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie Sportmedische Adviescentrum Technische Universiteit Unieke Zorgverlener Identificatie Verpleeghuisarts in opleiding Veilig Incidenten Melden Veiligheidsmanagementsysteem Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Werkgroep Infectie Preventie Wetenschappelijke participatiestage Waarborgfonds voor de Zorgsector Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Ziekenhuis-Rampen-Opvang-Plan Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie 8

11 9

12 deel 1 maatschappelijk verslag 10

13 11

14 1. Uitgangspunten van de verslaglegging De strakke regelgeving rond de inhoud en opbouw van de Maatschappelijke verantwoording is met ingang van de jaarverantwoording 2012 vervallen. Het Elkerliek ziekenhuis heeft vanwege haar maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid gekozen wel een jaardocument te publiceren. We hebben ons beperkt tot enkele cruciale onderdelen van de publieke verantwoording over de gang van zaken in het ziekenhuis, te weten: Kerngegevens van de organisatie Governance, besturing en bedrijfsvoering Medezeggenschap Kwaliteit en Veiligheid Financien. De verslagperiode betreft het kalenderjaar De verslaglegging betreft de stichting Elkerliek ziekenhuis. Naast het jaardocument maakt het Elkerliek ziekenhuis een publieksversie met feiten & cijfers Tevens zijn de feiten en cijfers en ook de eerder verschenen jaardocumenten en publieksjaarverslagen van het ziekenhuis digitaal beschikbaar via en Het Jaardocument 2012 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht van het Elkerliek ziekenhuis op 8 juli De controleverklaring van de accountant is opgenomen bij de jaarrekening. 12

15 2. Profiel van het Elkerliek Ziekenhuis Het Elkerliek ziekenhuis is een modern algemeen ziekenhuis dat letterlijk en figuurlijk tussen de mensen staat. Met onder meer een volwaardig dagziekenhuis in Deurne, een polikliniek in Gemert, een Spoedeisende Hulp, diverse samenwerkingsverbanden en een geriatrische afdeling, wordt gewerkt voor een gevarieerde patiëntenpopulatie. Met deskundige en professionele medewerkers en met een gastvrijheid die verder reikt dan klantvriendelijkheid, onderscheidt het Elkerliek ziekenhuis zich al sinds vele jaren op het gebied van bejegening, kwaliteit en veiligheid. 2.1 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon stichting Elkerliek ziekenhuis Postadres Postbus AB Helmond Bezoekadres Helmond Wesselmanlaan HA Helmond T (0492) Bezoekadres Deurne (dagziekenhuis) Dunantweg CB Deurne T (0492) Bezoekadres Gemert (polikliniek) gezondheidscentrum Palissade Julianastraat DB Gemert T (0492) Identificatienummer NZa Kamer van Koophandelnummer Internet adres tabel 1: algemene identificatiegegevens Elkerliek ziekenhuis 13

16 2.2 Missie Elkerliek ziekenhuis Het Elkerliek ziekenhuis wil voor de bewoners in het verzorgingsgebied Helmond-Deurne een regionaal ziekenhuis zijn, dat garant staat voor een nagenoeg compleet pakket aan tweedelijns zorg van een uitstekende kwaliteit. Hierbij gaat het ziekenhuis voor vriendelijke en veilige zorg. Het moet voor de patiënt vanzelfsprekend zijn om voor het Elkerliek ziekenhuis te kiezen, omdat: wij de gevraagde zorg leveren; die zorg van uitstekende kwaliteit is; de patiënt kan rekenen op een persoonlijke benadering. 2.3 Organisatiestructuur Het Elkerliek ziekenhuis is een stichting. Conform de statuten zijn een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht ingesteld. De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis; de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting. Specifieke taken van de Raad van Toezicht zijn: goedkeuren meerjarenbeleid; goedkeuren van de begroting en de jaarrekening; benoeming en bezoldiging Raad van Bestuur; toezicht houden op het functioneren van de Raad van Bestuur; naleving van de uitgangspunten van corporate governance Besturingsmodel In 2011 is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd in het Elkerliek ziekenhuis. Het decentrale besturingsmodel is gebleven, maar de dienstenstructuur is vervangen door een verdeling in sectoren. Binnen deze structuur van sectoren zijn de sectormanagers verantwoordelijk voor het functioneren van de sectoren. Binnen deze sectoren staan het primaire proces en de medische dienstverlening aan patiënten centraal. In de zorgsectoren is sprake van duaal management. De sectormanager werkt hierbij nauw samen met de medisch manager van de maatschap of vakgroep. Onder de sectormanagers zijn diverse afdelingsmanagers aangesteld. De structuur is in 2012 geëvalueerd met alle betrokken partijen. Daarbij is geconcludeerd dat de verandering succesvol is geweest, maar het beoogde eindresultaat nog niet bereikt is. Met name het implementeren van de bij het model beoogde bedrijfscultuur, zoals resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en flexibiliteit, is nog onvoldoende gerealiseerd tot op de werkvloer. Daarentegen hebben al wel de andere structurering van het managementteam, de participatie van medisch managers en de scholing van leidinggevenden de sturing van de organisatie nieuwe kracht gegeven Organogram Het organogram op de volgende pagina toont de actuele organisatiestructuur. 14

17 figuur 1: organogram Elkerliek ziekenhuis per 31 december

18 2.3.3 Managementteam Het Managementteam bestaat uit de sectormanagers, de voorzitter van de Medische Staf, de Raad van Bestuur en de secretaris Raad van Bestuur. Samenstelling Managementteam op 31 december 2012: mevrouw mr. W.H. van de Walle-van Veen, voorzitter Raad van Bestuur drs. C.A. Wolse, lid Raad van Bestuur Mevrouw drs. S.E.P.A. van Amelsfoort, sectormanager Zorg R.G.M.H. Bonnier, sectormanager Zorg ing. M. Coenen RE CISA, manager Medische & Informatietechnologie (MIT) ing. F.C.P. van Dijk MFM, manager Facilitair Bedrijf mr. B.J. Groenink MA, secretaris Raad van Bestuur, manager stafbureau RvB J.A.M. op t Hoog, sectormanager Zorg mevrouw drs. M.E.L.M. van den Hurk, manager Personeel & Organisatie J.H.J.M. Jeurissen, manager Financiën drs. O.C.M.J. Kee, sectormanager Zorg A.B.M. Smetsers MBZD, sectormanager Zorg drs. M. Varekamp, sectormanager Zorg mevrouw drs. W.W.C.G. Wils, sectormanager Zorg De voorzitter van de Medische Staf maakt ook deel uit van het MT. Op 31 december 2012 was deze positie vacant. Duaal management Medisch specialisten hebben een grote rol, zo niet de grootste rol bij de inrichting en sturing van zorgprocessen. Wil het Elkerliek slagvaardig en wendbaar zijn, dan moeten medisch specialisten actief participeren bij het inrichten van de zorgprocessen en daarmee de verantwoordelijkheid dragen. Door de integrale verantwoordelijkheid voor de organisatie en het beheer van het zorgproces neer te leggen bij een sectormanager en een medisch manager, wordt beoogd zorgprocessen zo doelmatig en zo doeltreffend mogelijk in te richten binnen de gestelde kwaliteitseisen. Binnen de staf bestaat een groot draagvlak voor het duaal management dat in 2011 is geformaliseerd. De sectoren zijn zo ingedeeld dat de poliklinieken en verpleegafdelingen van eenzelfde specialisme in één sector zijn ondergebracht. Hierdoor zijn de sectormanager en de medisch manager een duidelijk aanspreekpunt voor vakgroepen en maatschappen. Dit komt de afstemming tussen medisch specialisten en ziekenhuisorganisatie wat betreft de zorginhoud, de productie, de samenwerking, de medische investeringen, de personele en materiële middelen, ten goede. 16

19 Samen groeien De patiënt die naar het ziekenhuis komt, wil goede zorg. In een mooi ziekenhuis, waar goede apparatuur is, goede dokters en verpleegkundigen. Dat wil ook de zorgverzekeraar. En die wil ook nog eens dat dat totaalproduct tegen een scherpe prijs verkocht wordt. Sinds de invoering van het duaal management in 2011, wijzen de Elkerliek-neuzen steeds meer naar dezelfde richting. En dat is van levensbelang, stelt sectormanager Raymond Bonnier. Duaal management. Ofwel, samen verantwoordelijk. Niet meer aan de ene kant de medisch specialisten en aan de andere kant de ziekenhuisorganisatie, maar samen. Sinds in 2011 de ziekenhuisorganisatie is verdeeld in verschillende sectoren, heeft elke sector twee managers waaronder één medisch manager. Samen sturen zij de sector aan, samen zijn ze verantwoordelijk voor de resultaten. Raymond Bonnier is een van die sectormanagers. Voor hem is de meerwaarde overduidelijk. Je biedt een gezamenlijk product, daar moet je ook gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen. Of medisch specialisten dat eigenlijk wel willen? Jazeker. Het bredere inzicht in zaken als zorglogistiek, capaciteit en kwaliteit, ervaren ze absoluut als een meerwaarde. De onderlinge dialoog is goed. Samen zijn we er voor de patiënt. Volgens Raymond Bonnier zijn in 2012 goede stappen voorwaarts gezet, maar is er ook nog een weg te gaan, met name als gekeken wordt naar een ander doel van de structuurwijziging: het lager in de organisatie leggen van verantwoordelijkheden. Er is beweging en dat is goed. Het besef groeit dat we actief moeten veranderen. Dat medewerkers hier het verschil kunnen, maar ook moeten maken. De veranderingen in de zorg komende jaren vraagt voortdurend om efficiëntie, kostenreductie en verhoging van kwaliteit. We zullen samen verder in onze rol moeten groeien om een gezonde toekomst te garanderen Medezeggenschap Het Elkerliek ziekenhuis kent als adviesorganen een Ondernemingsraad, een Stafbestuur en Kernstaf die de Medische Staf vertegenwoordigen, een Cliëntenraad en een Verpleegkundige Adviesraad. De werkwijze van de medezeggenschaps- en adviesorganen staan beschreven in paragraaf Kerngegevens Kernactiviteiten Het Elkerliek ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis dat medisch specialistische zorg verleent. De diverse specialismen hebben een aanbod van diagnostiek, behandeling en nazorg, met daaraan gerelateerd verpleging en verzorging. Het Elkerliek ziekenhuis beschikt over de volgende specialismen: Anesthesiologie Cardiologie Dermatologie Gynaecologie en Verloskunde Heelkunde (Chirurgie) Interne geneeskunde en Maag- en darm-leverziekten Intensieve geneeskunde Longgeneeskunde Medische microbiologie Medische psychologie Neurologie en Neurochirurgie Nucleaire geneeskunde Oogheelkunde Orthopedie Pathologie 17

20 Kaakchirurgie en mondziekten Keel-neus-oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische chemie Klinische farmacie Klinische fysica Klinische geriatrie Plastische chirurgie Radiologie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde Sportgeneeskunde Urologie Werkgebied en locaties Het Elkerliek ziekenhuis is gevestigd in Helmond met locaties in Deurne en Gemert. Bloedafnameposten van het Elkerliek zijn te vinden op een dertigtal locaties. De regio Helmond, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel wordt gezien als de thuismarkt of wel het verzorgingsgebied voor de basiszorg. Dit betreft een inwonertal van ruim inwoners. Het buitengebied bestaat uit Asten, Boekel, Geldrop-Mierlo, Helden, Meijel en Someren. Dit betreft zo n inwoners Kerngegevens capaciteit, productie en personeel In 2012 liet de produktie-ontwikkeling een wisselend patroon zien. Het aantal eerste polikliniekbezoeken is licht toegenomen, met ruim tot Het aantal dagopnamen stijgt met ruim 700 tot en het aantal opnamen daalt met ongeveer 250 tot Het aantal klinische verpleegdagen is verminderd met ruim Het percentage verkeerde bed patienten is gehalveerd. In onderstaande tabel is een aantal kerngegevens opgenomen van het Elkerliek ziekenhuis. De financiële bedrijfsgegevens staan in paragraaf 4.6. De kerngegevens zijn tevens beschikbaar via de DigiMV. 18

21 kerngegevens aantal/bedrag Capaciteit Aantal erkende bedden 494 Gemiddeld aantal bedden beschikbaar 422 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december exclusief medisch specialisten Aantal fte in loondienst op 31 december exclusief medisch specialisten Aantal medisch specialisten op 31 december 140 Aantal fte medisch specialisten op 31 december 120 Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten: waarvan omzet A-segment waarvan omzet B-segment waarvan overige bedrijfsopbrengsten Productiegegevens Totaal aantal geopende DOT-producten waarvan B-segment Gemiddeld percentage verkeerd-bed-patiënten 1,0% Aantal opnamen excl. overnamen en dagverpleging Aantal eerste polikliniekbezoeken Aantal overige polikliniekbezoeken Aantal dagverpleegdagen Aantal klinische verpleegdagen tabel 2: kern- en productiegegevens (2012) 2.5 Belanghebbenden De primaire belanghebbenden van het Elkerliek zijn patiënten en medewerkers van het ziekenhuis. Dit wordt bepaald door het intrinsieke bestaansrecht van het Elkerliek: het leveren van zorg. In de strategie en het beleid van het Elkerliek staat de patiënt centraal. Naast deze interne belanghebbenden kent het Elkerliek ook een groot aantal externe stakeholders: huisartsen en andere verwijzers; zorgverzekeraars; patiëntenorganisaties; overheid en inspecties; andere zorgaanbieders; overige instanties en bedrijven; opleidingsinstituten omwonenden. Het Elkerliek is lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De NVZ richt zich als brancheorganisatie van de ziekenhuizen primair op de collectieve behartiging van zorginhoudelijke, sociale en economische belangen van de leden. 19

22 Het Elkerliek is aangesloten bij de Stichting van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Bij de SAZ zijn ruim 40 kleinere en middelgrote algemene ziekenhuizen aangesloten. De SAZ behartigt de gezamenlijke specifieke belangen van de leden. Groei van het aanbod Ons portfolio. Wat doen we wel, wat doen we niet? Als ziekenhuis voor de Peelregio proberen we onze patiënten een breed scala aan medische zorg aan te bieden. Binnen dat brede scala vinden we ook een aantal bijzonderheden. Zo werd in 2012 gestart met een nieuwe, zeer patiëntvriendelijke manier van het plaatsen van een heupprothese. Patiënten reageren enthousiast. Het Elkerliek ziekenhuis is het enige ziekenhuis in deze regio die met deze nieuwe techniek aan de slag is gegaan. Dat gebeurde na een uitvoerig opleidingstraject dat onder meer werd gevolgd in samenwerking met het universitair ziekenhuis in Leuven. Lucas Kleijn is, met Hub Noten een van de specialisten die de ingreep in het Elkerliek verrichten. Waarom is hij overgestapt op deze techniek die toch de naam heeft om technisch een stuk lastiger te zijn dan de klassieke methodes? Klopt, reageert de orthopedisch chirurg. Maar het is vooral lastiger omdat we het niet gewend zijn. We zijn erin gestapt omdat we een groot aantal voordelen zien. De patiënt herstelt sneller, heeft minder beperkingen in het herstelproces, houdt meer kracht, meer stabiliteit en heeft minder pijn. Bovendien verkorten we de opnameduur van vier tot vijf dagen naar twee tot drie dagen. Kern van de nieuwe techniek is dat geopereerd wordt in een gebied tussen de spieren en de pezen. Bij de klassieke methoden is het noodzakelijk om door een spier te gaan om de prothese in te brengen, wat kan leiden tot spierverval of spierschade. Lucas Kleijn en zijn collega s zijn enthousiast. De patiënten zijn enthousiast en daar word je als dokter wel blij van, ja. 20

23 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De zorgbrede governancecode van de Brancheorganisaties in de Zorg (BOZ) is voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur de leidraad waar het gaat om goed bestuur, goed toezicht en het afleggen van adequate verantwoording. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn zich bewust van de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Dat betekent dat de beschikbare middelen aangewend moeten worden om het beoogde resultaat te halen, met inachtneming van de gangbare kwaliteitseisen en transparantie. De bestaande governance afspraken zijn getoetst aan het toezichtskader zoals dat is vastgelegd door de Brancheorganisaties in de zorg. De code heeft tot een aanpassingen geleid in de honoreringsregeling voor toezichthouders. Ook is een klokkenluidersprocedure van kracht. Bij het formuleren van het beleid staan wensen en behoeften van de patiënt centraal. Om deze wensen en behoeften goed in beeld te brengen, worden ondermeer patiënttevredenheidsmetingen gehouden, is er contact met patiëntenverenigingen en het Regionale Patiënten en Consumenten Platform (RPCP) en wordt de Cliëntenraad betrokken bij veel ontwikkelingen. Voorbeeld daarvan is de actieve inbreng van de Cliëntenraad in diverse commissies. In het beleidsplan Elkerliek kiest geeft het ziekenhuis nadrukkelijk aan wie het beschouwt als de belanghebbenden. In de eerste plaats is dit de patiënt, daarnaast zijn het de huisartsen, de overige zorgaanbieders in de regio, de eigen medewerkers, medisch specialisten en de zorgverzekeraars. Verantwoording aan belanghebbenden wordt onder andere afgelegd met dit jaardocument. Daarnaast wordt transparantie nagestreefd door informatie te verstrekken via diverse overlegvormen met belanghebbenden en voor een brede doelgroep via de website. Daar zijn bijvoorbeeld terug te vinden: de IGZ prestatieindicatoren, informatie met betrekking tot patiënttevredenheid en toegangstijden. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van het Elkerliek ziekenhuis bestaat uit twee personen. Mevrouw mr. W. H. van de Walle - van Veen is voorzitter en de heer drs. C.A. Wolse is lid van de Raad van Bestuur. De functies en nevenactiviteiten van de leden van de Raad van Bestuur op 31 december 2012 staan vermeld in het volgende schema. 21

24 Naam Mevr. mr. W.H. van de Walle-van Veen Dhr. drs. C.A. Wolse Hoofdfunctie en relevante nevenfuncties Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur Elkerliek ziekenhuis Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Waalboog, centrum voor verpleging en verzorging in Nijmegen Voorzitter Bestuur Stichting Quartz (transmurale zorg) Arbiter in de Governancecommissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg Lid Raad van Commissarissen Rabobank Helmond Bestuurslid BCZN Hoofdfunctie: Lid Raad van Bestuur Elkerliek ziekenhuis Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Clinicpartner NL Lid Raad van Toezicht Transvorm Lid Raad van Toezicht stichting Sportfonds Helmond Lid dagelijks bestuur Breedband Eindhoven Bestuurslid Helmond Imago Voorzitter Adviesraad PAMM tabel 3: hoofdfunctie en nevenfuncties Raad van Bestuur per 31 december Bezoldiging Raad van Bestuur Op de bezoldiging van de Raad van Bestuur is de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) van toepassing. De honorering is echter niet zodanig dat een meldingsplicht bestaat. De bezoldiging van een van de leden van de Raad van Bestuur is conform de arbeidsovereenkomst aangepast. De bezoldiging van het andere lid is ongewijzigd gebleven. De bezoldiging van de bestuurders behoort tot de portefeuille van de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Definitieve besluitvorming vindt plaats door de voltallige Raad van Toezicht. Bezoldiging van de Raad van Bestuur vindt plaats op basis van de adviesregeling van de NVZD. De honorering is in 2012 opnieuw getoetst aan de regelgeving en als passend beoordeeld Genomen besluiten en besproken onderwerpen De Raad van Bestuur vergadert tweewekelijks in aanwezigheid van de secretaris van de Raad van Bestuur. De vergaderingen hebben een besluitvormend, een opiniërend en een informerend gedeelte. Onderwerpen met een besluitvormend karakter zijn onder meer die onderwerpen, die in het kader van de medezeggenschap, door de Ondernemingsraad en/of Cliëntenraad instemmings- of adviesplichtig zijn. Opiniërend is gesproken over Veiligheidsmanagement, de jaargesprekken met de maatschappen, het kwaliteitsbeleid, ICT-beleid, regionale ontwikkelingen, positionering in NVZ en SAZ, de samenwerking met zorgaanbieders in de regio, medisch technologische ontwikkelingen en capaciteits- en financiële vraagstukken. Verder werden de monitoringsgesprekken en gesprekken over resultaatsovereenkomsten, in het kader van het jaarplan en de begrotingscyclus, met de sectorhoofden voorbereid. 22

25 Besluiten die de Raad van Bestuur in 2012 heeft genomen betreffen onder andere: Organisatiestructuur Dialyse Deurne Leverancierskeuze en opdrachtvergunning VoIP Splitsing DOK en ketenzorg binnen Quartz Deelname aan Netwerk Slimmer Leven 2020 Beleid gevaarlijke stoffen Beleid derivaten bij het sluiten van leningen Vaststelling reglement Commissie Kwaliteit & Veiligheid RvT Bouw en gebruik isolatiekamers Wijziging bezoektijden Akkoord aanschaf reserveapparaat anesthesie 9-urige werkdag OK Aangepast reglement Klachtencommissie Beleid Stichting Vrienden van het Elkerliek Benchmarkmethode Tragpi/Performation Investering Braincare afdeling Bereikbaarheidsdienst MIT Integraal verzuimbeleid Aanstelling SEH artsen Verdeling kosten arts-assistenten Osteoporosepoli Voortzetting en intensivering samenwerking PAMM Investering bedsideterminals kindergeneeskunde Aanpassing moeder-kind unit Beddenreallocatie 2B/2C in het weekend Aanstelling medisch manager Revalidatie Overlegvormen De Raad van Bestuur vergadert tweewekelijks met het Managementteam. Dit overleg heeft een beleidsvoorbereidend karakter. Tevens heeft de Raad van Bestuur wekelijks overleg met de voorzitter van de Medische Staf. Ook woont de Raad van Bestuur de vergadering van de Kernstaf bij. Daarnaast vindt regulier overleg plaats met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige Adviesraad. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van het Elkerliek ziekenhuis bestaat uit zeven personen. De samenstelling van de Raad van Toezicht was op 31 december 2012 als volgt: drs. P.L.B.A. van Geel, voorzitter J.H. van der Steen, vice-voorzitter mevrouw M. Jonkers-Goedhart R.A.C. van Heugten mevrouw J. Nogarede-Hoekstra MA drs. W.R. den Hartog drs. F.J.M. Croonen De Raad van Toezicht kent een financiële auditcommissie, waarin de heer Van der Steen en de heer Den Hartog zitting hebben. In 2012 is tevens een auditcommissie kwaliteit ingesteld, waarvan mevrouw Nogarede-Hoekstra en de heer Croonen deel uit maken. 23

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2008

Maatschappelijk Verslag 2008 Mondriaan voor geestelijke gezondheid Maatschappelijk Verslag 2008 2008 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 Inhoudsopgave Stichting Mondriaan 3 Voorwoord 5 Maatschappelijk

Nadere informatie