Economische haalbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economische haalbaarheid"

Transcriptie

1 Economische haalbaarheid Onderzoek in het kader van Haalbaaarheidsonderzoek Integratie van het bouwproces doormiddel van 3D-systemen Bijlage C Rapportage september 2005

2 Onderzoek economische haalbaarheid Een onderzoek naar de haalbaarheid van gebruik van 3D-technologie bij Ballast Nedam Een studie naar de economische haalbaarheid van 3D systemen in het kader van haalbaarheidsonderzoek Integratie van het bouwproces doormiddel van 3D systemen, uitgevoerd door: J.T. Hoefakker 4Quart v.o.f In samenwerking met: K. Th. Veenvliet Universiteit Twente Construction Engineering & Management G. Bakker Ballast Nedam Infra / IC+E nedam.nl 1

3 Afkortingen AEB AVI BIM BPR CAD CAX DBMF D&C ERP GWW KIG PvE PPS Het Afval Energie Bedrijf Amsterdam Afval verbrandingsinstallatie. Bouw Informatie Model Business Process Redesign Computer Aided Design Computer Aided procestechnieken Design, Build, Maintain and Finance Design & Construct Enterprise Resource Planning Grond Weg en Waterbouw Koelwater Inlaat Gebouw Programma van eisen publiek private samenwerking 2

4 Voorwoord Deze rapportage omvat de verslaglegging van een werkpakket deeluitmakend van een Haalbaarheidsonderzoek Integratie van het bouwproces doormiddel van 3D systemen. Het beschreven onderzoek naar de economische haalbaarheid van het gebruik 3D CAD Technologie in de realisatie fase van een GWW project is uitgevoerd bij Ballast Nedam Infra te Nieuwegein. Graag wil ik alle respondenten danken voor de genomen tijd en moeite. Veel dank is verschuldigd aan dhr. G. Bakker voor het overbrengen van enthousiasme voor de sociale en organisatorische problematiek rond de 2 en 3D ontwerpprocessen. Getuige de door hem aangedragen informatie en ervaringen leek de techniek geen grenzen meer te hebben, maar leken gebruiker en de organisatorische omgeving de beperkende factoren. Dit bleek een goed vertrekpunt voor de zoektocht naar economische voors en tegens t.a.v. het gebruik van 3D technologie. 3

5 Inhoudsopgave Afkortingen... 2 Voorwoord... 3 Inhoudsopgave... 4 Samenvatting Inleiding Context Doel en vraagstelling Wat vooraf ging Aanpak In theorie van 2D naar 3D Conclusie D in praktijk Een praktijkschets van het 2D proces Case beschrijving Een (werkmethoden) schema van het huidige 2D proces Economische factoren en het huidige 2D proces Conclusie Ballast Nedam op weg naar 3D Beleid van Ballast Nedam Infra in het 3D proces in grote lijnen Waarde van 3D voor Ballast Nedam Reeds behaalde toegevoegde waarde Potentiële toegevoegde waarde Barrières tot de potentiële toegevoegde waarde Investeringen Ballast Nedam Conclusie Analyse van toegevoegde waarde Toegevoegde waarde van ICT systemen Toegevoegde waarde van 3D CAD technologie Conclusie Conclusie Literatuur Bijlage 1 Respondenten

6 Samenvatting Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de economische haalbaarheid van het gebruik van 3D systemen bij Ballast Nedam Infra. De korte blik in de theorie over problematiek rond het gebruik van 3D modelleren in de uitvoerende bouw laat zien dat de organisatorische en sociaal dynamische factoren van procesintegratie (als gevolg van de 3D mogelijkheden) relevante onderwerpen zijn voor deze praktijkstudie naar economische haalbaarheid. Om vervolgens een goed beeld te verkrijgen van werkelijke problematiek in het productieproces van tekeningen gedurende de uitvoeringsfase van een GWW realiseringsproces is een recente casus binnen Ballast Nedam infra geanalyseerd. Uit de casus blijkt dat er drie probleemgebieden bestaan welke leiden tot verliezen in het vogerende ontwerpproces. Te weten: raakvlakbeheersing, wijzigingen beheer en de organisatorische wijze van werken. Het huidige 2D ontwerpproces blijkt een heterogeen en fragmentarisch proces waarin vele partijen een belangrijke rol spelen. De casus laat zien dat het ontwerpproces van een relatief eenvoudig project wordt geconfronteerd met een complex review proces bestaande uit verschillende loops. Vooral het aantal actoren blijkt de complexiteit van de afstemming van de inbreng te versterken. De huidige samenwerkingsvorm tussen de partijen in het ontwerpproces laat zich kenmerken door een gebrek aan gemeenschappelijkheid. De huidige transactionele relaties in de samenwerking worden gekarakteriseerd door onvoldoende gedetailleerde informatie, gebrek aan inzicht, latente problemen en ad hoc oplossingen. Deze kenmerken resulteren in een bewerkelijke seriële cyclus van aanpassen en herontwerpen. Het concept 3D ontwerpen of object based modeling lijkt nuttig voor een organisatie als Ballast Nedam Infra. Belangrijker is echter de vraag of het ook aanzienlijk nuttiger is dan het concept dat het vervangt. Het nieuwe 3D concept wordt alleen toegepaste als deze substantiële gevolgen oplevert voor de productiviteit en de bedrijfsresultaten. De toegevoegde waarde van het nieuwe concept dient dus in verhouding te staan tot de inspanning welke geleverd moet worden om tot uitvoer van het nieuwe concept te geraken. Het beleid van Ballast Nedam Infra aangaande het gebruik van 3D modelleringtechnieken blijkt gestoeld op het beperken van waardeverlies in de informatieoverdracht van het gehele bouwproces. Echter de reeds behaalde toegevoegde waarde van 3D CAD technieken blijkt voor zowel de (constructieve) bouwwerken als voor lijn infrastructuur (GWW) zeer beperkt. Voor beide disciplines blijkt er echter voldoende potentiële toegevoegde waarde te bestaan waardoor Ballast Nedam Infra zich blijft interesseren in 3D technologie. De mogelijke voordelen worden echter nog niet behaald doordat deze stuiten op verschillende barrières. De barrières t.a.v. het gebruik van integrale 3D modelleringtechnieken zijn als volgt te categoriseren: Verhoogde aansprakelijkheid; Organisatorische veranderingen; Extra onbetaalde inspanning; Kwaliteit door controle op papier; Verhoogde kwetsbaarheid; Doorbreken van tradities. De barrières samen met de potentiële toegevoegde waarde illustreren dat deze laatste afhankelijk is investeringen in mutaties in transactionele en juridische relaties tussen de actoren van het bouwproces. Als gevolg hiervan zal Balast Nedam Infra haar organisatie van het ontwerpproces moeten aanpassen (personeel en structuur). Verwacht wordt dat deze verandering de grootste investering zal zijn t.a.v. het werken met de 3D technologie. Echter de het gebrek aan projecten waar deze technologie integraal is toegepast maakt het onmogelijk de investering te kwantificeren. 5

7 Ten einde de toegevoegde waarde van het nieuwe concept in kaart te brengen wordt vervolgens gebruik gemaakt van het Chinese box model of information commodity. De analyse van 3D CAD technologie laat zien dat toegevoegde waarde voornamelijk het resultaat is van extra inspanning in de verklarende informatie component in de kern van het systeem. Op basis van de analyse van de toegevoegde waarde kan geconcludeerd worden dat gebruikmaking van de 3D CAD technologie waarde toe voegt aan zowel het ontwerp als het gehele bouwproces. Dit geschiedt middels de systeemdimensies: de kern, opslag, processing, distributie en presentatie. Het toevoegen van waarde verloopt van binnen (de kern) naar buiten (presentatie) waardoor de investering in het gebruik van 3D CAD voornamelijk in de kern plaats zal hebben. Inspanning en toegevoegde waarde blijken onevenredig verdeeld over de partijen van het ontwerp en bouwproces waardoor het gebruik van een integraal 3D CAD systeem voor Ballast Nedam als individu in de bouwketen economische niet aantrekkelijk is. Als individu in de bouwketen staat de toegevoegde waarde van 3D t.o.v. 2D namelijk niet in verhouding tot het extra nut dat de technologie voor Ballast Nedam Infra oplevert. 6

8 Inleiding 1 Inleiding 1.1 Context Het onderzoek naar de economische haalbaarheid van 3D systemen maakt onderdeel uit van het COINS project. Dit initiatief streeft naar innovatie van het proces van ontwerpen en bouwen in de civiele industrie en richt zich daarbij op beter gebruik van gegevens van ruimtelijke objecten, ofwel efficiëntie verbetering door hergebruik van productdata. De ambitie van het COINS project is om een stap voorwaarts te maken bij het ontwerpen en bouwen van civiele constructies door beter gebruik te maken 3D informatie. Deze studie naar economische haalbaarheid van 3D systemen maakt, onder de titel werkpakket 04 Onderzoek economische haalbaarheid, deel uit van een integrale haalbaarheidsstudie welke wordt uitgevoerd om onzekerheden op het gebied van technologische innovativiteit, economische perspectief, en samenwerking weg te nemen voordat dat een O&O project wordt uitgevoerd. Deze overkoepelende haalbaarheidsstudie is gericht op de vraagstelling of het totale bouwproces kan worden ondersteund door de inzet van 3D systemen. Dit onderzoek (Wp04) richt zich op een onderdeel van het GWW realiseringsproces en geeft antwoord op de vraag: wat levert procesintegratie op basis van 3D systemen op voor Ballast Nedam Infra. 1.2 Doel en vraagstelling In dit werkpakket wordt een analyse van het huidige bouwproces bij Ballast Nedam Infra gemaakt om na te kunnen gaan waar de veranderende werkwijze ingrijpt op dit proces. Zo wordt een beeld verkregen van investeringen en opbrengsten in termen van tijd en kosten. Het onderzoek zal resulteren in een antwoord op de volgende vragen: Centrale vraag: Wat levert procesintegratie op Basis van 3D systemen op? Welke besparingen worden gerealiseerd? Welke investeringen moeten worden gedaan? 1.3 Wat vooraf ging Het voorafgaande werkpakket laat zien dat de rol georiënteerde wijze van communiceren en samenwerken wordt versterkt door de contractuele kaders en dat deze resulteert in een focus op eigen werkzaamheden door de projectpartners. Dit gedrag van de projectpartners komt uiteindelijk tot uiting in een tijdrovend reviewproces bestaande uit formele en informele overlegstructuren. Reden tot deze structuren blijken als volgt: stuwende krachten om anders te werken komen niet van binnenuit en worden extern niet opgelegd; kennis en vaardigheden ten aanzien van hergebruik, overdracht en transformatie van informatie verschilt strek per medewerker en vormt geen solide basis om tot procesintegratie te komen vanwege de verschillen in taal en paradigma per discipline; de organisatorische regelingen zijn niet afgestemd op procesintegratie maar op belangen en doelstellingen van eigen organisaties; De besturing en de beheersing van het proces is sequentieel en gericht op rollen van de medewerkers. 7

9 Inleiding Communicatiemethoden van persoon tot persoon, zoals traditioneel (papieren tekening) en bestanduitwisseling blijken als gevolg van eilandautomatisering nog steeds de overhand te hebben. Uit de analyse blijkt dat er systeemtechnische, organisatorische, en sociaal dynamische factoren zijn die procesintegratie belemmeren. Procesintegratie dient tot uiting te komen middels overlap en coördinatie van activiteiten. Dit betekent heroverwegen van inrichting, besturing en ondersteuning van communicatie en samenwerkingsprocessen. Op basis van drie aandachtsgebieden is vervolgens een toekomstbeeld van de bouw geschetst. De aandachtsgebieden zijn als volgt omschreven: architectuur voor de beschrijving van product en ICT hulpmiddelen; ontwerpuitgangspunten proces; organisatie vormen; Ontwikkelingen vanuit de industrie laten zien dat procesintegratie meer een organisatorisch en sociaal vraagstuk is dan een systeem technische vraagstuk. Vanuit deze bevindingen is een schets gemaakt voor de toekomstige inrichting van het bouwproces. Vanuit de schets is te concluderen dat procesintegratie kan worden bereikt door het stellen van een doel, het communiceren vanuit een uniforme taal, een doelgerichte sturing en het werken vanuit continue terugkoppeling naar verschillende partijen. Hiermee zijn procesvoorwaarden bepaald voor een mogelijk toekomstig bouwproces van waaruit in samenwerking met ICT ontwikkelaars 3D/4D ondersteuning ontworpen kan worden (Veenvliet, 2005). 1.4 Aanpak Teneinde antwoord te verkrijgen op de subvragen zijn vier stappen doorlopen. Het resultaat van deze stappen is impliciet omschreven in de hoofdstukken 3, 4 en 5 van deze verslaglegging. Hierna volgt een korte toelichting op de doorlopen onderzoekstappen. Stap 1 :In kaart brengen van een deel van het oude proces bij D&C projecten. Methode: Interviewen van ervaringsdeskundigen. Activiteiten van het oude proces definiëren op basis van een bestaand project. Analyse van het productieproces en het bepalen van activiteiten. Definiëren van de relaties tussen de activiteiten. Stap 2: Aan de hand van het resultaat van stap 1 en op basis van het vigerende beleid het nieuwe proces in kaart brengen. Methode: Interviewen van ervaringsdeskundigen. Activiteiten van het nieuwe proces definiëren op basis van het toekomstige beleid. Bepalen van nieuwe en te vervangen activiteiten t.o.v. het oude procesmodel. Definiëren van nieuwe relaties tussen activiteiten. Stap 3: Aan de hand van het mutatieoverzicht de toegevoegde waarde en de barrières,als gevolg van 3D procesintegratie, voor Ballast Nedam Infra in kaart brengen. Methode: Interviewen van ervaringsdeskundigen. Literatuur studie naar toegevoegde waarde van ICT systemen 8

10 Inleiding Stap 4: Aan de hand van de toegevoegde waarde, de barrières en de noodzakelijke investeringen de economische haalbaarheid van 3D CAD technologie voor Ballast Nedam vast stellen. Methode: Interviewen van ervaringsdeskundigen. Analyseren van toegevoegde waarden barrières en investeringen. De te inventariseren investeringen dragen de nu volgende karakteristieken van de veranderingsinspanning en worden waarmogelijk uitgedrukt in tijd en kosten: Mutaties in organisatie structuur als gevolg van nieuwe verbindingen (Werkpakket 02 H 2.5 ); Sociaal dynamische kenmerken (Werkpakket 02 H2.3) 9

11 In theorie van 2D naar 3D 2 In theorie van 2D naar 3D Sinds de introductie van Computer Aided Design zo n twintig jaar geleden hebben er twee richtingen bestaan in de techniek van het modelleren. Te weten: entity based modelling en object based modeling. Ondanks het feit dat een grote meerderheid uit het bedrijfsleven zich heeft toegelegd op het modelleren middels eenheden, heeft ook het object georiënteerde modelleren zich weten te ontwikkelen. Mede als gevolg van de capaciteitstoename van zowel hardware als software hebben CAD ontwikkelaars zich toegelegd op de ontwikkeling van Model Based design (Aound, 2005). Dit heeft geleid tot verschillende onderzoeken naar de implementatie van dergelijke systemen binnen de industrie, o.a. de bouwsector. Recentelijk onderzoek aan de Universiteit van Salford laat zien dat naast technische beperkingen met name softe factoren zoals de gedrag en handelwijze van de mens, cultuur en proces de implementatie van object georiënteerde ontwerptechnologie beïnvloeden (Aound, 2005). Het huidige gebruik van ontwerpprogramma s (b.v. AutoCAD en MicroStation) als digitaal tekenbord i.p.v. ontwerpgereedschap lijkt een reden waardoor de nieuwe techniek niet kan inbedden in de huidige bouwpraktijk (Tse & Wong, 2004). Het digitale tekenbord genereert enkel een model van een te bouwen object bestaande uit ruwe grafische eenheden of primitieven (als lijnen en bogen) die geen verdere intelligentere betekenis of object data met zich mee dragen. Doordat object based modeling intelligente modellen creëert en daarmee taken als (be)rekenen en tekenen integreert zullen er ook veranderingen optreden in de vigerende werkprocessen. De verandering in werkprocessen en methoden als gevolg van nieuwe mogelijkheden lijken grotere barrières op te werpen dan de veranderingen in de technieken. Bjork (1997) verklaart de beperkte opname en toepassing van proces integrerende systemen aan de hand van de toepassingsmogelijkheden. Enerzijds wordt ICT toegepast als straightforward automation (automatisering van functionele taken als tekenen en rekenen), en anderzijds als redesign van het bestaande processen. Met name daar waar ICT redesign van bestaande processen initieert lijken er barrières te bestaan. Aound (2005) stelt dan ook dat de eerder genoemde softe factoren grotere barrières vertegenwoordigen dan eventuele beperkingen door technische (on)mogelijkheden. Sinds de introductie van het digitale tijdperk in de jaren vijftig hebben veel bedrijven zich ontwikkeld van productie bedrijven tot kennis bedrijven (Morgan, 1986). Bij de invoering van de nieuwe technologieën in organisaties werd, om risico,s in te dammen, de bestaande situatie als uitgangspunt genomen. Deze systematiek van conversie lijkt sindsdien nooit drastisch te zijn veranderd. De toepassingsmogelijkheden van ICT zijn echter wel drastisch veranderd. ICT is tegenwoordig een hulpmiddel bij het uitvoeren van activiteiten. Werknemers hebben nu meer mogelijkheden om data te verkrijgen, data te bewerken en data te kanaliseren. In de tweede helft van de jaren tachtig liepen organisaties dan ook tegen de beperkingen van hun eigen infrastructuren aan. Theoretische groeiden de mogelijkheden per dag, maar reeds ingevoerde systemen beperkten de veranderingsmogelijkheden, het zogenaamde legacy probleem (Maat en Vogt, 1998). Business process Redesign De problematiek van integrale proces innovatie wordt door Davenport (1993) gedefinieerd in het concept business process redesign (BPR). BPR is een procesgericht concept dat zich concentreert op het innoveren van kernprocessen. Middels radicale veranderingen in de bedrijfsbrede processen wordt gestreefd naar prestatieverbeteringen van de organisatie. Hierbij ligt de nadruk op het verbeteren van de groepsprocessen door het elimineren van inefficiëntie als gevolg van coördinatie van individuen in complexe processen. BPR beschouwt een organisatie op groepsniveau welke zijn samengesteld op basis van processen. De groepen zijn zowel horizontaal als verticaal georiënteerd. Door een 10

12 In theorie van 2D naar 3D organisatie in te richten op basis van processen worden interface problemen als gevolg van een functionele en hiërarchische structuur, geëlimineerd (Lindfors, 2003). De BPR benaderingswijze heeft als uitgangspunt dat invoering van een informatie systeem gepaard dient te gaan met een drastisch herontwerp van de bedrijfsprocessen. Het herontwerp zal bijdragen aan de prestatieverbetering die met de invoering van het informatiesysteem kan worden bereikt. BPR richt het systeem dus niet in op basis van activiteiten als tekenen en rekenen, maar op basis van de (belangrijkste) processen. De BPR benadering veronderstelt vervolgens dat een organisatie zich zal schikken naar het nieuwe systeem. Dit proces van schikken staat centraal binnen dit onderzoek naar investeringen en mogelijkheden van object based modeling in de uitvoerende bouw. 2.1 Conclusie De vlugge blik op reeds onderkende problematiek aangaande 3D modelleren laat zien dat de organisatorische, en sociaal dynamische factoren van procesintegratie als gevolg van de 3D mogelijkheden relevante onderwerpen zijn voor deze praktijkstudie naar economische haalbaarheid. Het zogenaamde legacy probleem illustreert immers dat nieuwe opvattingen en technieken niet zo maar in een organisatie kunnen worden gedeponeerd. De nieuwe opvattingen en technieken creëren nieuwe mogelijkheden waardoor nieuwe werkprocessen ontstaan. De overgang van de oude naar de nieuwe werkprocessen heeft impact op de bestaande organisatiestructuren. De verandering van tekenen op een elektronisch tekenbord naar het modelleren door middel van geïntegreerde intelligente systemen ligt hieraan ten grondslag. 11

13 2D in praktijk 3 2D in praktijk 3.1 Een praktijkschets van het 2D proces Ten einde een beeld te verkrijgen van het huidige productieproces van tekeningen gedurende de uitvoeringsfase van een GWW realiseringsproces is een recente casus binnen Ballast Nedam infra geselecteerd. Eerst volgt een korte beschrijvingen van het project. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de drie karakteristieken welke Chandansingh (1995) gebruik in zijn proefschrift om het vigerende proces van D&C van bentonen elementen te beschrijven. Vervolgens worden de analyse, de uitwerking van de analyse en de resultaten van de analyse besproken. De leidraad in deze vier stappen zijn de wekmethode schema s afkomstig van werkpakket 02 Toekomst van het bouwproces van Veenvliet (2005) Case beschrijving De casus omvat de nieuwbouw van de HR AVI welke wordt gerealiseerd door Ballast Nedam Infra b.v.. Het project draagt de naam: Nieuwbouw HR AVI LOT 48.3 Eind 2003 heeft Ballast Nedam Infra b.v. de opdracht gekregen voor het uitvoeren van LOT 48.3 van de nieuwbouw van de HR AVI, naast de bestaande AVI in Amsterdam. De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van de ruwbouw en bouwkundige afwerking met inbegrip van de daarbijbehorende bouwplaatsvoorzieningen, inclusief detailontwerp. Opdrachtgever is Het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB). Het werk is opgedeeld in de volgende hoofdonderdelen: Ruwbouw bunker; Ruwbouw storthal; Ruwbouw boiler; Ruwbouw turbinehal; Ruwbouw dienstgebouw; Ruwbouw rookgasreiniging; Ruwbouw schoorsteen; Afbouw. Het gehele werk dient op te worden opgeleverd. (Uit: Introductieboekje nieuwbouw HR AVI LOT 48.3 Keinemans (2004)) Ter verduidelijking zijn de betrokken actoren ondervermelding van vertegenwoordigde rol weergegeven in tabel 3 1 Tabel 3-1 Actoren uitvoeringsfase nieuwbouw HR-AVI LOT 48.3 Rol Vertegenwoordigd door Toelichting op taken Opdrachtgever AEB Toezichthouder ICFC Bouwtoezicht Hoofdontwerper/ adviseur ICFC Ontwerpen Installatie ontwerper/ adviseur Tebodin / DHV Ontwerpen Detail ontwerper / adviseur IC+E (Ballast Nedam Infra) Berekenen en tekenen Hoofdaannemer Ballast Nedam Infra Uitvoering Onderaannemers Bekisting Timmerwerk Wapening Vlechtwerk Etc. 12

14 2D in praktijk Chandansingh (1995) benoemt drie karakteristieken waarmee het vigerende proces van D&C in Nederland kan worden beschreven. Aan de hand van deze karakteristieken zal de casus worden toegelicht. De karakteristieken zijn als volgt: project organisatie; producten; technologie. Projectorganisatie In een project organisatie zijn minimaal drie partijen vertegenwoordigd. Te weten: de engineer consultant, de hoofdaannemer en de onderaannemer (Chandansingh, 1995). Deze partijen acteren allen in het proces van D&C. Omdat de casus een samengesteld werk omvat (Installatie en civiele techniek) waarbinnen Ballast Nedam Infra als het ware een dubbele rol vervult (Detailontwerp & Uitvoering) heeft het proces van D&C een aangepaste vorm t.o.v. de procesweergave van Chandansingh (1995). De procesweergave in figuur 3.1 omvat een detail weergave van het D&C traject welke onderdeel is van het eerdere beschreven project. Het betreft het proces van engineering en de uitvoering van de ruwbouw van het koelwater inlaat gebouw (KIG). Figuur 3-1 Proces van D&C project: Niewbouw HR-AVI (KIG) Producten Binnen het proces van D&C worden verschillende producten gegenereerd. Chandansingh (1995) maakt hiertoe onderscheid in tussen en eindproducten. De output van bijvoorbeeld het structuurontwerp betreft een tussenproduct omdat deze vervolgens als input fungeert voor het detail ontwerp. Alle betrokken partijen sturen aan op efficiëntie van eigen activiteiten in het totale proces, welke gericht zijn op de productie van de prescribed interface producten (Chandansingh, 1995). Figuur 3 3 illustreert de actoren van de casus en de tussen en eindproducten welke onderling worden gecommuniceerd. De tussen en eindproducten zijn in overeenstemming met de werkmethoden schema s van werkpakket 1 Toekomst van het bouwproces van Veenvliet (2005). 13

15 2D in praktijk Engineer consultant Installaties (Tebodin / DHV etc.) 2 1 AEB / Fitcher 3 4 Hoofdaannemer (Ballast Nedam Infra / IC + E) 7 Uitvoeringsorganisatie Ballast Nedam Infra 5 6 Onderaannemer elementen (Derden) Figuur 3-2 Participanten en producten in het D&C project: Niewbouw HR-AVI (KIG) Tabel 3 2 geeft vervolgens een gedetailleerdere invulling aan de communicatie. De tabel omschrijft ook de producten van het overkoepelende proces van project Niewbouw HR AVI LOT 48.3 daar een enkele beschrijving van de KIG project gerelateerde informatiestromen door onvolledigheid tot onduidelijkheid zal leiden. Waar het een specifieke KIG project informatie betreft is dit aangegeven. Tabel 3-2 Communicatiekanalen en producten Communicatie kanaal Product Product elementen 1 PvE (KIG) Functionele eisen Randvoorwaarden Condities (Wet en regelgeving) Standaarden 2 Voorontwerp installatie (KIG) 3 Voorontwerp (KIG) PvE (KIG) Functionele eisen Randvoorwaarden Condities (Wet en regelgeving) Standaarden Definitief ontwerp (installatie) Bestek en bestekstekeningen 4 Detail engineering. (KIG) Berekeningen Tekeningen Kosten opgave. (KIG) Meldingen meer- en minder werk Uitvoeringsplanning Tijd schema s. (KIG) 5 Overzichtstekeningen en principedetails van elementen. (KIG) Randvoorwaarden en Technische eisen (KIG) Tijd schema s (KIG) Leveringsschema 6 Detail ontwerp van elementen Productie tekeningen (KIG) Tijd schema (KIG) Leveringsschema 7 Uitvoeringsinformatie Werktekeningen Leveringsschema s 14

16 2D in praktijk Technologie Binnen het KIG project wordt alle tekeningen gecreëerd en uitgewisseld in digitaal formaat. Het CADsysteem Auto Cad van Autodesk wordt gebruikt voor de teken werkzaamheden ( uitwisselen van entiteiten). De constructieve gegevens worden in de vorm van (papieren) rapporten uitgewisseld Een (werkmethoden) schema van het huidige 2D proces De bovengenoemde casus resulteert, na interviewen van project betrokkenen een schema als weergegeven in figuur 3 4. De figuur illustreert de informatiestroom van product informatie gedurende de realisatie fase van het KIG project. De stroom vangt aan bij het concept ontwerp van de installatie door het ingenieursbureau en eventuele informatie van derden (verbindingsnummer: 1), en eindigt bij definitieve bouwplaatstekeningen t.b.v. van de werkelijke realisatie op de bouwlocatie (verbindingsnummer: 15). In principe worden de verbindingen volgens de opvolgende nummers doorlopen. Afhankelijk van het aantal onderaannemers en specialisten kan de loop tussen de verbindingen 9 t/m 14 meerdere malen worden doorlopen. De genummerde verbindingen zijn onder vermelding van communicatieproducten en technieken toegelicht in tabel 3 3. Figuur 3-3 Processchema van D&C informatiestromen en actoren in KIG project 15

17 2D in praktijk Tabel 3-3 Producten en communicatie technieken tussen activiteiten Verbindingsnummer Communicatie producten Communicatie medium 1 Concept ontwerp installatie ACAD 2 Concept ontwerp installatie ACAD Voorontwerp funderingen/ ruwbouw KIG 3 Detail ontwerp / constructief ontwerp ACAD / papier tek. funderingen/ ruwbouw KIG 4 Opmerkingen op constructief ontwerp / Papier tek / modeling funderingen/ ruwbouw KIG 5 Detail ontwerp / constructief ontwerp ACAD/ papieren rapportage funderingen/ ruwbouw KIG 6 Detail ontwerp / constructief ontwerp ACAD/ papieren rapportage funderingen/ ruwbouw KIG 7 Goedgekeurd Detail ontwerp / ACAD/ papieren rapportage constructief ontwerp funderingen/ ruwbouw KIG 8 Goedgekeurd Detail ontwerp / ACAD/ papieren rapportage constructief ontwerp funderingen/ ruwbouw KIG 9 Concept ontwerp van elementen ACAD/ papier tek. 10 Tekeningen en berekening van elementen. ACAD/ papier tek./ papieren rapportage 10 B Bouwplaats tekeningen voor uitvoering ACAD & papier tek. 11 Tekeningen en berekening van ACAD Papieren rapportage elementen. 12 Tekeningen en berekening van ACAD Papieren rapportage elementen. 13 Goedgekeurde Tekeningen en berekeningen van elementen. 14 Goedgekeurde Tekeningen en berekeningen van elementen. ACAD / / Papieren rapportage 15 Bouwplaats tekeningen voor uitvoering ACAD & papier tek Economische factoren en het huidige 2D proces In Werkpakket 02 Toekomst van het bouwproces is uit de analyse van de productie van informatie naar voren gekomen dat het huidige ontwikkelproces in de bouw gepaard gaat met verliezen van tijd, geld en kwaliteit van informatie. De verliezen zijn als volgt gecategoriseerd (Veenvliet, 2005): verliezen die voortkomen uit het uitvoeren en managen van de productie van informatie; verliezen die enerzijds procesintegratie belemmeren en anderzijds bedrijfseconomische doelstellingen onderdruk zetten. Op basis van deze categorieën, en met gebruikmaking van figuur 3 3, zijn verdiepende interviews onder ervaringsdeskundigen afgenomen om de oorzaken te achterhalen die leiden tot: verlies van snelheid (doorlooptijd); verlies van kwaliteit (tekeningen); verhoging van de kosten (van het ontwerp proces). Uit de gesprekken met de ervaringsdeskundigen blijkt dat er drie probleemgebieden bestaan welke leiden tot de bovenstaande verliezen. Te weten: raakvlakbeheersing, wijzigingen beheer en de organisatorische wijze van werken. De drie probleemgebieden worden hierna kort toegelicht. (Bijlage 1 Respondenten sub: Economische factoren en het huidige 2D proces) 16

18 2D in praktijk Raakvlakbeheersing In het huidige ontwerpproces wordt het bouwwerk naar discipline opgesplitst in veel verschillende onderdelen. Deze traditionele en gefragmenteerde methode resulteert in een ontwerpomgeving/ situatie waarbinnen de kennis van het te ontwerpen object verspreid is over veel verschillende partijen. Naarmate het bouwwerk complexer wordt zal de benodigde expertise en ook het aantal betrokken partijen toenemen. De complexiteit t.a.v. de afstemming van de inbreng zal ook toenemen naarmate het werk complexer wordt. (Het KIG project wordt omschreven als een relatief eenvoudig) De huidige gefragmenteerde methode verloopt vaak serieel. Dit houdt in dat de (discipline) speciallisten ontwerpen op basis van de informatie welke zij van de voorganger in de ontwerpketen ontvangen. Echter deze blijkt zelden voldoende gedetailleerd om het specialisme op aan te sluiten. De seriële ontwerpketen vangt aan bij de architect of de hoofdconstructeur van het bouwwerk. Doordat de hoofdconstructeur of architect weinig kennis heeft van het specialisme ontstaat een grijs gebied waarbinnen de specialist een aansluiting moet construeren en dimensioneren. Met regelmaat komt het voor dat hoofdconstructeur of architect volstaat met een schets van de aansluiting. Gevolg is dat de specialiste zelf (op opportunistisch wijze) de aansluiting gaat construeren en daarbij geen rekening houdt met de overige specialismen en disciplines. Hiertoe bestaan twee redenen. Enerzijds zijn de overige partijen niet bekend bij de specialist, en anderzijds valt de afstemming met andere partijen en disciplines niet binnen de verantwoordelijkheid van de specialist. De specialist fungeert immers als onderaannemer en heeft dus als onafhankelijke entiteit slechts een individuele doelstreving. Als gevolg van deze individuele doelstreving blijkt de disciplines vaak niet aan te sluiten op de ontwerpen van de hoofdconstructie of de overige disciplines. Hierdoor ontstaat een seriële cyclus van ontwerp herontwerp welke resulteert in het verlies van tijd, kwaliteit en kosten. (zie ook de loops in het proces schema van het KIG project figuur 3 3). Het gebrek aan gedetailleerde informatie als gevolg van het gebrek aan kennis in de eerste schakels van de ontwerpketen blijkt dus de voornaamste reden waardoor problemen ontstaan in de raakvlakbeheersing. Wijzigingen beheer Wijzigingen in het ontwerp blijken inherent aan een ontwerpproces. Echter door een gebrek aan overzicht als gevolg van de fragmentatie zijn de consequenties van de wijzigingen niet altijd inzichtelijk. Wat in eerste instantie een eenvoudige mutatie lijkt te zijn resulteert vaak in een bewerkelijke cyclus van aanpassen en herontwerpen tussen de verschillende disciplines. Ten tijde van deze cyclus blijkt het besluit van de acceptatie van de eenvoudige wijziging gebaseerd op te beperkte informatie als gevolg van beperkt inzicht. Deze cyclus resulteert vervolgens in verliezen van tijd, geld en kwaliteit. Organisatie beheer Tot slot blijkt de huidige organisatievorm in het ontwerpproces debet aan het verlies van tijd, geld en kwaliteit. De tijdelijke organisaties kennen vaak een organisatiestructuur die veel weg heeft van een matrixorganisatie (Bresnen, 2000). Hiermee wordt bedoeld dat er verschillende zelfstandige entiteiten betrokken zijn bij de projectorganisatie voor verschillende fasen en specialismen van het ontwerpproces. De coördinatie van deze partijen, waarvan het aantal toeneemt naarmate de complexiteit van het ontwerp toeneemt, is gebaseerd op transactionele relaties (contracten). De transactionele relatie resulteert in een individuele doelstreving welke de problematiek van de raakvlakbeheersing en wijzigingenbeheer versterkt. Doordat de participanten enkel vanuit een individueel belang redeneren houden deze geen rekening met bijvoorbeeld aansluitingsproblemen. Deze participanten voeren de werkzaamheden op een dusdanige manier uit dat men voldoet aan de contactuele eisen. De losstaande entiteit heeft echter geen oog voor het integrale ontwerpproces. Men doet wat gevraagd wordt en niet meer dan dat. Men voorkomt dus geen conflicten, maar laat deze 17

19 2D in praktijk ontstaan. Pas na het signaleren van het probleem worden deze opgelost middels een cyclus van aanpassen en herontwerpen. Deze cyclus resulteert vervolgens in verliezen van tijd, geld en kwaliteit. 3.2 Conclusie Het huidige 2D ontwerpproces blijkt een heterogeen en fragmentarisch proces waarin vele partijen een belangrijke rol spelen. De casus laat zien dat het ontwerpproces van een relatief eenvoudig project wordt geconfronteerd met een complex review proces bestaande uit verschillende loops. Voornamelijk het aantal actoren blijkt de complexiteit van de afstemming van de inbreng te versterken. De kwaliteit van het samenwerken binnen het ontwerpproces blijkt van een laag niveau waardoor verliezen in tijd, geld en kwaliteit ontstaan. De huidige samenwerkingsvorm laat zich kenmerken door een gebrek aan gemeenschappelijkheid. Dit gebrek uit zich vervolgens in de probleemgebieden: raakvlak beheersing, wijzigingen beheer en organisatie beheer. De fragmentatie en heterogeniteit resulteren in een spreiding van kennis over veel verschillende partijen. Samen hebben de partijen de benodigde expertise om het bouwwerk te realiseren. Teneinde de kennis te verbinden tot een ontwerp zal er dus een goede samenwerking tussen de kennispartners moeten bestaan. Echter de huidige inrichting van het ontwerpproces maakt van de participanten losstaande entiteiten die elk een eigen doel na streven. Geen van de kennispartners is verantwoordelijk voor het verbinden van de kennis tot een definitief ontwerp. De huidige transactionele relaties tussen de deelnemers laat zich dan ook kenmerken door onvoldoende gedetailleerde informatie, gebrek aan inzicht, latente problemen en ad hoc oplossingen. Deze kenmerken resulteren in een bewerkelijke seriële cyclus van aanpassen en herontwerpen die leidt tot het verlies van tijd geld en kwaliteit. 18

20 Ballast Nedam op weg naar 3D 4 Ballast Nedam op weg naar 3D Het concept 3D ontwerpen of object based modeling lijkt nuttig voor een organisatie als Ballast Nedam Infra. Belangrijker is echter de vraag of het ook aanzienlijk nuttiger is dan het concept dat het vervangt. Vanuit economisch perspectief wordt immers duidelijk dat de nieuwe concepten pas worden opgenomen door een organisatie als het substantiële gevolgen oplevert voor de productiviteit en de bedrijfsresultaten. De toegevoegde waarde van het nieuwe concept dient dus in verhouding te staan tot de inspanning welke geleverd moet worden om tot uitvoer van het nieuwe concept te komen. Het lijkt dus van belang de toegevoegde waarde, de barrières en de benodigde investering van het concept 3D CAD technologie in kaart te brengen. In vervolg op de motivatie om naar gebruik van 3D CAD te gaan beschreven in hoofdstuk 3, zal dit hoofdstuk ingaan op verwachte (on)mogelijkheden van de 3D CAD technologie voor Ballast Nedam Infra. Hiertoe is een korte beleidsschets gemaakt op basis waarvan de reeds behaalde en potentiële toegevoegde waarde in kaart zijn gebracht. Ten einde een goed beeld te verkrijgen van de reeds behaalde en potentiële toegevoegde waarde van 3D CAD technologie t.a.v. toekomstige productieproces van tekeningen gedurende de uitvoeringsfase van een GWW realiseringsproces zijn verschillende personen geïnterviewd. De Leidraad van dit interview bestond uit het procesmodel van de oude situatie. 19

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

BUILDING INFORMATION MODEL

BUILDING INFORMATION MODEL BUILDING INFORMATION MODEL KADERRICHTLIJN VOOR SAMENWERKING MET BIM Inhoud 1 BUILDING INFORMATION MODEL (BIM)... 5 1.1 Waarom een Building Information Model (BIM) toepassen?... 5 1.2 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Leidraad integraal Project informatie Overdracht Protocol

Leidraad integraal Project informatie Overdracht Protocol projectgegevens project onderdeel Integrated Project Delivery Leidraad integraal Project informatie Overdracht Protocol werkcode/werknummer 0000 datum 5 april 2011 samengesteld door tekstbijdragen en eindredactie

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBouwrapport 144 Handreiking Virtueel Bouwen Drs.ing. Jan Straatman, Balance & Result Organisatie Adviseurs Willem Pel,

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE Uitvoerder onderzoek De Leeuw Consult B.V. Opdrachtgever Stichting Fonds Architectenbureaus November 2009 Postbus 19606, 1000 GP Amsterdam

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL

Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Groei in organisaties: De relatie met incident- en changemanagement volgens CMM en ITIL Hessel Mooiman Amsterdam, 2008 EDP Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Studiebegeleider: Bedrijfscoach:

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën Directie begrotingszaken Eindrapportage Kernmodel Financiële Informatievoorziening Baten/Lasten 30 maart 2000 Inhoud VOORWOORD...5 INLEIDING...7 1 OPZET PROJECT...9 INLEIDING...9

Nadere informatie

Ketenauditing toegepast op de verzekeringsketen

Ketenauditing toegepast op de verzekeringsketen Ketenauditing toegepast op de verzekeringsketen Post Graduate opleiding IT-Audit Vrije Universiteit Amsterdam Scriptie van: Drs. W.A. Fasel Datum : september 2009 Begeleiding: Dr. R. Matthijsse (VU Begeleider)

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.

Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR. M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente. Working Paper #14 INFORMATIEMANAGEMENT: EEN REDUCTIE IN DE ONTWERPKOSTEN VAN INFRASTRUCTUUR M. van den Berg n.vandenberg-3@student.utwente.nl COPYRIGHT 2012 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl

Nadere informatie