Jaarverslag Jaarrekening Voorwoord blz Bestuurlijke activiteiten blz Communicatie en P.R. blz De projecten blz.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz."

Transcriptie

1 Jaardocument 2013

2 Jaarverslag Voorwoord blz Bestuurlijke activiteiten blz Communicatie en P.R. blz De projecten blz Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz Werkgroep woonadvies blz Zomerschool blz Talentenbank 55+ blz Werkgroep wonen blz De Rode Rik 2.0 blz Activiteitencommissie Vught-Zuid blz VITOK blz Draagvlakonderzoek coöperatieve samenwerking blz Onderzoek woonvoorkeuren senioren blz Armoedeoverleg blz Fittest blz. 20 Bijlage : overzicht vrijwilligers blz. 21 Jaarrekening Financieel jaarverslag 2013 (beknopt) blz Verklaring kascontrolecommissie blz. 24 Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 2

3 Jaarverslag Voorwoord Stichting Ouderen Samen, een club actieve 55-plussers, zette zich in 2013 in: met diverse projecten voor de Vughtse ouderen door het behartigen van de belangen van de Vughtse senioren en door aanbevelingen te geven aan en samen te werken met diverse organisaties. In het jaarverslag 2013 kunt het verslag lezen van de bovenstaande activiteiten. Het verslag is gemaakt door Karin Mooren, zij is kandidaat-bestuurslid. Zij interviewde hiervoor alle projectleiders, enkele bestuursleden en de webmaster van Ouderen Samen. In het eerste deel van dit jaarverslag wordt ingegaan op de bestuurlijke activiteiten. In het tweede deel volgt een verslaggeving van de Communicatie- en PR-activiteiten. Het derde deel geeft een overzicht van de doelstellingen, taken en realisatie van de projecten, waarvoor de vrijwilligers van Ouderen Samen zich in 2013 hebben ingezet. In de bijlage vindt u een overzicht van de leden van het bestuur, de projectgroep en de diverse werkgroepen. In het laatste deel vindt u de jaarrekening van 2013, die bestaat uit het financieel jaarverslag en de verklaring van de kascontrolecommissie. De vrijwilligers van Ouderen Samen waren in 2013 zeer actief. De 18 ouderenadviseurs bezochten 187 Vughtse senioren thuis en de woonadviseurs gaven 20 woonadviezen af. De Zomerschool met meer dan 500 deelnemers was een groot succes. De digitale Talentenbank 55+ ging van start en de activiteitencommissie organiseerde tal van activiteiten in De Rode Rik 2.0. De werkgroep Wonen organiseerde een informatieavond met 130 belangstellenden is het jaar gebleken van de aanloop naar de decentralisatie van Rijkstaken. Grote delen van zorg worden in 2015 vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeentes (via de WMO). Maar er zijn meer belangrijke ontwikkelingen: de forse toename van de vergrijzing, scheiden van wonen en zorg, de bezuinigingen en de ombouw van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Ouderen Samen is in 2013 gestart met de voorbereiding op deze ontwikkelingen. Met twee nieuwe projecten, het draagvlakonderzoek coöperatieve samenwerking en het Vitok-project, spelen we in op deze ontwikkelingen. We denken samen met de Vughtse senioren - ook in 2014 verder na over een toekomst met minder geld en meer verantwoordelijkheid voor de senioren, voor zichzelf en voor anderen. Wij danken de gemeente Vught en alle partners op het terrein van wonen, zorg, educatie en welzijn voor de prettige en constructieve samenwerking in Ook danken wij al onze vrijwilligers. Het succes van Ouderen Samen is te danken aan hun grote en geweldige inzet! De vrijwilligers van Ouderen Samen zijn de Zilveren Kracht van Vught. Bestuur Stichting Ouderen Samen April 2014 Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 3

4 2. Bestuurlijke activiteiten Interview met Jeanne Heessels Samenstelling bestuur Op 14 februari 2013 zijn Jeanne Heessels en Willemien van Riel herbenoemd voor een periode van vier jaar. Tegelijkertijd heeft Pierre Kuppens besloten om terug te treden. Deze vacature is ingevuld door Paul Oomen. Op 11 juli is het besluit genomen om het bestuur uit te breiden van 5 naar 7 bestuursleden, vanwege de groei van de activiteiten en de vele ontwikkelingen die de komende jaren op de Vughtse ouderen af komen. Om deze bestuursleden te werven is er een vacaturetekst gemaakt, die via de nieuwsbrief en de website is gecommuniceerd. Omdat het aantal reacties (2) te mager werd bevonden werd er in januari 2014 een oproep geplaatst in het Klaverblad. Daar kwamen 8 reacties op. De concrete invulling van de 2 extra bestuursfuncties vond pas in februari 2014 plaats. Bestuursvergaderingen De eerste helft van 2013, tot de zomer, vond er maandelijks overleg plaats tussen het bestuur en de projectleiders. Die frequentie bleek iets te hoog. Daarom is besloten om vanaf de tweede helft van het jaar over te gaan tot een tweemaandelijks overleg. Het bestuur vergadert nog steeds elke maand. Overleg met de Gemeente Er was in 2013 vier maal een overleg gepland tussen het bestuur en wethouder Van de Wiel, die het afgelopen jaar verantwoordelijk was voor het ouderenbeleid. Wegens ziekte werd dit teruggebracht tot 3 keer; de overlegvergaderingen vonden plaats op 21 maart, 20 juni en 19 september. Bespreekpunten tijdens deze vergaderingen waren onder andere de projecten van Ouderen Samen, het implementatieplan Zilveren Kracht 2012/2013, het jaarverslag 2012 en de Vrijwillige Ouderen Adviseurs. De werkgroep Wonen heeft 3 keer overleg gehad met wethouder Pennings over wonen. Overleg met externe organisaties Het bestuur heeft overlegd met externe partners, zoals Curadomus, Kilimanjaro en Hevo Rosmalen. Daarnaast werd er overlegd met organisaties als Vughterstede, Woonwijze en Welzijn Vught. In 2013 is er drie maal een overleg geweest met Bridge Promotie, Schaakclub de Vughtse Toren en de Gemeente Vught. In dit overleg werden de mogelijkheden besproken voor het landelijk project Denken en Doen. Deelname in externe projecten Ouderen Samen is vertegenwoordigd in het Armoede Overleg, de klankbordgroep van Cello, de programmaraad van de Rode Rik 2.0 en in de Fittest. Elders in dit jaarverslag kunt u meer informatie vinden over het Armoede Overleg, de Rode Rik en de Fittest. Hieronder vindt u een toelichting op Cello: Cello: Ook voor de cliënten van Cello gaat er in de komende jaren veel veranderen. Daarom heeft Cello in 2013 het project Samen sterk in de wijk gestart. Doelstelling van het project is om te Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 4

5 onderzoeken hoe kwetsbare bewoners aansluiting kunnen vinden bij activiteiten, contacten krijgen met buurtgenoten en kunnen bijdragen aan de gemeenschap. Ouderen Samen heeft in de voorbereiding van dit project geparticipeerd in de klankbordgroep. Ook is Ouderen Samen door Cello geïnterviewd. De rapportage is afgerond in maart In juni 2014 wordt de stand van zaken gepresenteerd. Belangenbehartiging Op 10 januari heeft de voorzitter van Ouderen Samen een presentatie gehouden voor de gemeenteraad over Wonen in Vught. Daarin is aangegeven welke ontwikkelingen op de gemeente afkomen: toenemende vergrijzing, hervorming AWBZ, toename eenpersoonshuishoudens, plannen Kabinet Rutte ll. Uitgebreid is in de presentatie stilgestaan bij wat er nodig is om zelfstandig te kunnen wonen: wijkvoorzieningen, infrastructuur welzijn en zorg, geschikte woningen. De presentatie is afgesloten met enkele aanbevelingen aan de raad: stimuleer bewustwording, samenwerken en wijkgericht werken, maak gebruik van de ICT-mogelijkheden, pas bestaande woningen aan en geef een impuls aan nieuwbouw seniorenwoningen. Op 23 april heeft Ouderen Samen per brief de gemeenteraad gevraagd het steunpunt Van Voorst tot Voorststraat te ondersteunen en heeft tevens gevraagd om het steunpuntenbeleid voortvarend te gaan uitvoeren. Op 13 mei heeft de voorzitter van Ouderen Samen op verzoek van Woonwijze een presentatie gegeven in de voormalige school De Groene Beuk. Deze presentatie ging over nieuwbouwplannen met ontmoetingsruimte voor buurtbewoners. In de presentatie is verteld waarom ontmoetingsruimten belangrijk zijn en hoe deze kunnen worden ingericht. De Rode Rik 2.0 was daarbij voorbeeld. Het bestuur heeft in juni een schriftelijke reactie gegeven aan de gemeente op de beleidsnota Wonen voor en door de Zilveren Kracht in Vught. En in augustus een schriftelijke reactie op de notitie Woningen voor Ouderen van Woonwijze. In november 2013 is er een bijdrage geleverd aan het verkiezingsprogramma van de Vughtse politieke partijen. De bijdrage bestond uit 3 pagina s en had ook betrekking op de diverse ontwikkelingen die op ons afkomen. De politieke partijen konden deze punten overnemen in hun verkiezingsprogramma s. Op 11 december is er door het bestuur een brief geschreven aan Raad en College. De brief had betrekking op wonen voor ouderen. Hierin werd onder andere gesproken over nieuwbouw in de Irenelaan. Ouderen Samen heeft een advertentie geplaatst in de WMO-krant, die in de maand oktober is uitgebracht door de Gemeente Vught. In diezelfde WMO-krant stond ook een interview met een Vrijwillige Ouderen Adviseur. De krant is huis-aan-huis bezorgd met het Klaverblad. Bijeenkomsten In 2013 zijn er 3 achterbanbijeenkomsten georganiseerd voor 55-plussers in de gemeente Vught. Deze bijeenkomsten werden zeer goed bezocht. Centraal stonden de onderwerpen Wonen voor Senioren en (2 bijeenkomsten over) De gevolgen van de decentralisaties en de bezuinigingen. Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 5

6 Vrijwilligers In het najaar heeft het bestuur besloten om een nota vrijwilligersbeleid op te stellen om meer eenheid te creëren in hoe we met elkaar omgaan. Op 13 december is er een bijeenkomst geweest in de Rode Rik met alle vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomst heeft Tinie Kardol verteld over de ontwikkelingen op het gebied van de zorg. Daarna was er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Financiën Ouderen Samen heeft van de gemeente Vught stimuleringssubsidie ontvangen voor de organisatie van Ouderen Samen en voor het project Vrijwillige Ouderenadviseurs. Ook gaf de gemeente Vught subsidie voor het draagvlakonderzoek coöperatieve samenwerking. Van de Stichting tot steun voor de zorg aan Ouderen in s-hertogenbosch ontving Ouderen Samen een bijdrage voor een tweetal projecten waarin Vughterstede met Ouderen Samen samenwerkte: het project wachtlijstonderzoek c.q. onderzoek naar de preferente woonsituatie van senioren en het Vitok-project. Van de Rabobank ontvingen we een bijdrage uit hun coöperatiefonds voor de Zomerschool Een interne kascommissie heeft de penningmeester gecontroleerd een heeft aan het bestuur voorgesteld om decharge te verlenen. Het bestuur heeft aldus besloten. Ondersteuning door Welzijn Vught Ouderen Samen wordt door Welzijn Vught ondersteund door middel van projectondersteuning voor de Vrijwillige Ouderen Adviseurs. Daarnaast adviseert een medewerker van Welzijn Vught het bestuur. In goede samenwerking werken Ouderen Samen en Welzijn Vught aan: Rode Rik 2.0, Draagvlak onderzoek coöperatieve samenwerking, Fittest, Talentenbank, Zilveren Kracht beleid en het Armoede overleg. Ten slotte Vughterstede heeft subsidie aangevraagd voor de bewegingstoestellen in de tuin van Theresia. Ouderen Samen heeft dit mede ondersteund. In dit jaarverslag willen wij stilstaan bij Nelleke Beaard, in mei 2013 onverwachts overleden. Zij heeft aan de wieg gestaan van Ouderen Samen. Nelleke heeft de organisatie van Ouderen Samen mede vormgegeven en heeft in de beginperiode veel ondersteuning gegeven. Daar zijn wij haar erg dankbaar voor. Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 6

7 3 Communicatie en P.R. Interview met Joke Postma Doelstelling Joke licht de communicatiedoelstelling van Ouderen Samen toe: - Communiceren naar de Gemeente Vught - Communiceren naar organisaties die belangrijk zijn voor Vughtse senioren - Communiceren naar de achterban. Dit zijn alle 55-plussers in de Gemeente Vught - Communiceren naar alle interne betrokkenen, zoals de vrijwilligers die voor Ouderen Samen werken en de voorzitters van de projectgroepen. Het doel van het communicatieplan is: - Communiceren met de hierboven genoemde doelgroepen - Vastleggen van de strategie, de middelen en de mensen - Blijvend aandachtspunt; communicatie afgestemd op de doelgroep van 55-plussers - Meer aandacht voor de communicatie van zilveren krachtinitiatieven en zorg- en welzijnsactiviteiten onder andere op gemeentepagina en periodieke seniorenpagina in het Klaverblad. Taken De communicatietaken van Ouderen Samen zijn: a. Website onderhouden. b. Nieuwsbrieven samenstellen. c. Grafische ontwerpen, zoals visitekaartjes, flyers en posters voor diverse werkgroepen. d. Diverse hand- en spandiensten. Wat is er ondernomen om de doelstelling te behalen? In maart 2013 is Joke begonnen met het schrijven van het communicatieplan. In het najaar is het plan vastgesteld en vervolgens gepubliceerd op de website van Ouderen Samen. In de maand juni is gestart met een reeks van zeven artikelen in het Klaverblad. De artikelen hadden betrekking op Woonadvies en op de Vrijwillige Ouderen Adviseurs. Het doel was om Ouderen Samen goed op de kaart te zetten. Voor de uitvoering is een externe tekstschrijver ingehuurd. De artikelen, met bijbehorende foto, zijn kosteloos geplaatst in het Klaverblad. Naast het communicatieplan en de reeks artikelen wil Joke nog een aantal opmerkelijke ontwikkelingen vermelden die in 2013 hebben plaatsgevonden: Er is een nieuw logo ontwikkeld voor Ouderen Samen. Het oude logo is qua kleur gewijzigd in rood, licht- en donkergrijs. Er is afgelopen jaar ook een nieuwe opzet gekomen voor de nieuwsbrieven. In 2013 zijn er maar liefst 7 nieuwsbrieven verzonden. De meest ingrijpende verandering is echter de website van Ouderen Samen. Die is in 2013 volledig omgebouwd naar een Wordpress/CMS-systeem. De content van de website wordt upto-date gehouden door Joke. Zij is continu bezig om al het relevante nieuws uit de regio te verzamelen en zet deze nieuwsitems elke week op de site. Zodra er 4 nieuwsitems verzameld zijn, wordt er een nieuwsbrief naar alle belangstellenden gestuurd. Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 7

8 Bereikte resultaten De nieuwe website is inmiddels gereed. Er zijn veel complimenten binnengekomen over de website. Zowel het uiterlijk als de leesbaarheid wordt erg gewaardeerd. Joke is ook blij dat er steeds meer nieuwsbrieven worden gelezen. Er wordt meer doorgeklikt naar de website van Ouderen Samen. Dat is een zeer positieve ontwikkeling. Eind 2013 werden er al ruim 550 nieuwsbrieven per keer verstuurd, waarvan meer dan de helft werd gelezen en werd doorgeklikt naar de website. Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 8

9 4. De projecten In 2013 heeft Ouderen Samen zich beziggehouden met de onderstaande 12 projecten, deels in samenwerking met derden. 4.1 Vrijwillige Ouderen Adviseurs Interview met Rieky van Houten Doelstelling Het doel van de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (afgekort: VOA s) is het aanbieden van informatie en advies aan alle senioren in de gemeente Vught. Daarbij wordt vaak gekozen voor een huisbezoek. De onderwerpen die bij zo n huisbezoek ter sprake komen zijn onder andere wonen, veiligheid, gezondheid, sociale contacten, vervoer en financiën. Taken Rieky vertelt dat de werkgroep maandelijks een bijeenkomst voorbereidt voor de vrijwilligers (VOA s) om de deskundigheid te bevorderen. De werkgroep bestaat uit 6 leden: 4 VOA s, een medewerker van Wegwijs en de projectleider. De projectleiding was in handen van Welzijn Vught. De vrijwilligersgroep bestaat uit 18 personen die zich bezig houden met de huisbezoeken en een vrijwilliger die zorgt voor de administratieve ondersteuning. Zij zorgt dat alle 75-plussers van de gemeente Vught worden aangeschreven. Wat is er ondernomen om de doelstelling te behalen? In 2013 zijn er 600 mensen aangeschreven. Daarvan heeft ongeveer 30% een huisbezoek gehad. Bijna 40% wilde graag een informatiemap. De mensen die in 2013 werden aangeschreven waren ongeveer 77 jaar en over het algemeen nog goed gezond. Zij hebben veel minder behoefte aan informatie. De werkgroep heeft in januari een excursie gemaakt naar de Vlasborch. Vervolgens zijn er 10 bijeenkomsten georganiseerd die betrekking hadden op thema s, intervisie, scholing en training. De thema s van 2013 waren: Eenzaamheid, Vivent, Vincentius (armoede), Mantelzorg, Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid, Scheiden van Wonen en Zorg na het verdwijnen van de Verzorgingshuizen, Dementie, Sensoor en MEE. Tijdens de laatste 2 bijeenkomsten hebben twee medewerkers van Wegwijs een training gegeven over de Kanteling. Daarin werd geleerd dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn om bij een huisbezoek niet met een aanbod te komen maar uit te gaan van de eigen kracht en het netwerk van de oudere. De VOA s zullen zich hierop moeten inrichten. De VOA s hebben ook meegewerkt aan de bijeenkomsten over het draagvlak van een Zorgcoöperatie in september. Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 9

10 Er is een verlanglijst gemaakt voor de politiek ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Ook hebben er interviews plaatsgevonden voor artikelen in het Klaverblad. Op beleidsniveau is er contact geweest met de Gemeente Vught, voor praktische zaken met de consulenten van Wegwijs. Bereikte resultaten Er zijn zeker positieve resultaten bereikt, aldus Rieky. We hebben steeds meer mensen thuis kunnen bezoeken en door kunnen verwijzen. De aantallen lopen nog steeds op. Ook de mensen die geen bezoek willen, vragen steeds vaker een informatiemap aan. De VOA s hebben het afgelopen jaar veel complimenten gekregen. Mensen vinden het heel goed dat ze dit vrijwilligerswerk doen. Ze krijgen steeds meer bekendheid. Dat is mede te danken aan de artikelen in het Klaverblad. De VOA s gaan zich nu beraden op de toekomst, omdat het beleid - zowel landelijk als gemeentelijk - ingrijpend gaat veranderen. Bovendien is het grootste deel van de doelgroep nu één maal bezocht. De vraag is wat hun rol in de veranderende toekomst zal worden. 4.2 Werkgroep woonadvies Interview met Gert van Duren Doelstelling Het doel van de werkgroep is om voorlichting en advies te geven aan ouderen die willen weten welke aanpassingen in hun woning mogelijk zijn, zodat ze langer comfortabel en veilig in de woning kunnen verblijven. Taken Gert licht toe wat de taken van de werkgroep zijn: 1. Individueel advies verstrekken. 2. Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren om advies te kunnen geven. Wat is er ondernomen om de doelstelling te behalen? Informatievoorziening via de media: In 2013 zijn er vier artikelen geschreven waarin steeds één onderwerp centraal stond. De onderwerpen waren drempelhulp, deurspion, traplift en inbraakpreventie. De artikelen zijn gepubliceerd in het Klaverblad en op de website. Daarnaast is er een interview uitgezonden op de lokale omroep. Informatievoorziening tijdens bijeenkomsten die georganiseerd werden op het gebied van wonen. De werkgroep was in 2013 aanwezig bij: - Bijeenkomst Vughterstede - Bijeenkomst IDOP Cromvoirt - Seniorenraad s-hertogenbosch (op uitnodiging) Tijdens deze bijeenkomsten kregen de werkgroepleden de gelegenheid om hun materialen te tonen. In Cromvoirt en s-hertogenbosch heeft Gert ook Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 10

11 een presentatie gegeven. Daarnaast hebben ze een informatief gesprek gehad met de VBOB (Vereniging van Brabantse Ouderen Bonden). Informatievoorziening tijdens eigen bijeenkomsten: Op 9 december heeft de werkgroep een bijeenkomst over veiligheid georganiseerd. Gert vindt het jammer dat de opkomst erg laag was. Als reden noemt hij een ongunstige datum en onvoldoende publiciteit. Om kennis te verbreden zijn enkele beurzen bezocht en 2 happenings van de VBOB. Er is overleg geweest met de gemeente in verband met het plan van aanpak over het bereiken van de doelgroep. Bereikte resultaten In 2013 zijn er volgens Gert 20 vrijblijvende woonadviezen verstrekt. Er is een start gemaakt met het aanpassen van de vragenlijsten, die erg gedetailleerd waren. Doordat de werkgroep zich ook bezighoudt met de promotie van domotica (beeldbelsysteem) zijn er 2 pilotprojecten ontstaan: - Voor bewoners van Woonwijze: Mibida - Vitok; in samenwerking tussen Vughterstede en Ouderen Samen Dat is een mooi resultaat. 4.3 Zomerschool Interview met Jeannette Tonneman Doelstelling Jeannette geeft aan wat de doelstelling is van de Zomerschool: Enerzijds organiseren we leuke activiteiten in de zomer. Anderzijds proberen we met die activiteiten ontmoeting te stimuleren. De Zomerschool is 5 jaar geleden opgestart. Voor de uitwerking en uitvoering wordt samengewerkt met ABZ. Het initiatief is gestart omdat de zomerperiode een erg stille periode is voor mensen die niet op vakantie gaan. Jeannette: Met de Zomerschool proberen we wat structuur te geven aan de stille weken. Taken De taken van de Zomerschool zijn: - Het bedenken van het programma. Het programma is een mix van sportieve, culturele, informatieve en creatieve activiteiten. - Contact opnemen met de docenten en gidsen om het programma te bespreken. - Begeleiding geven tijdens de Zomerschool. Ik voel het als een soort ambassadeurschap en beleef er heel veel plezier aan, zegt Jeannette. Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 11

12 Wat is er ondernomen om de doelstelling te behalen? In februari is het organisatieteam al begonnen met de voorbereidingen. Toen het programma rond was, werd er een programma overzicht gemaakt met 24 sportieve, culturele, informatieve en creatieve activiteiten. De flyers, met daarin het programma, zijn verspreid via de Bibliotheek, Huize Elisabeth, Huize Theresia, Woonwijze, Gemeente, Rode Rik 2.0, de Stenen Hut op het zorgpark Voorburg en bij enkele huisartsen en fysiotherapeuten. Er zijn artikelen geplaatst in het Klaverblad en in het Brabants Dagblad. Uiteraard was het programma ook te bekijken via de websites van Ouderen Samen en van ABZ. Een belangrijk PR-middel was de mond-tot-mond reclame. Daardoor kwamen veel extra aanmeldingen binnen. Voor de Zomerschool 2013 is ook weer veel energie gestoken in samenwerking met verschillende andere organisaties. Een nieuwe partner dit jaar was de Voedselbank. Mensen die bij de voedselbank zijn, konden dit jaar inschrijven voor één activiteit. Bereikte resultaten Het afgelopen jaar waren er ongeveer 500 aanmeldingen. Een heel mooi resultaat! Er zijn ontzettend veel positieve reacties binnengekomen. De projectgroep die het programma voorbereidde en uitvoerde is dit jaar uitgebreid met twee 55+-vrijwilligers. De reacties van de deelnemers ingevuld op de evaluatieformulieren waren zeer positief. Deze reacties en het aantal inschrijvingen geven aan dat de Zomerschool 55+ voldoet aan de behoefte van senioren. Jeannette is zowel mede-organisator als cursist/deelnemer. Het was haar persoonlijke doel om tijdens de Zomerschool kennissen te verkrijgen. Dankzij de Zomerschool is dit doel bereikt. Ze vertelt dat ze in korte tijd heel veel mensen heeft leren kennen. In 2014 gaat ze zeker weer deelnemen, als mede-organisator maar ook als cursist/deelnemer. 4.4 Talentenbank 55+ Interview met Paul Oomen Doelstelling De doelstelling van de Talentenbank is volgens Paul tweeledig: 1. Veel Vughtse organisaties hebben behoefte aan extra vrijwilligers, vaak om een tijdelijke klus te klaren. Daarom hebben Stichting Ouderen Samen en Servicepunt Vught het initiatief genomen om de Talentenbank 55+ in Vught op te richten. Hier kunnen 55-plussers hun talent aanmelden. U vindt de Talentenbank via 2. Met de Talentenbank willen we graag gebruik maken van de kennis en deskundigheid, die 55-plussers hebben opgedaan in het werkzame leven. Zo gaan talenten niet verloren. Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 12

13 Taken De taken van de werkgroep Talentenbank zijn: 1. Public Relations om de talentenbank te promoten. 2. Mensen benaderen om mee te werken aan kortlopende projecten. 3. Zorgen dat er voldoende scouts worden geworven voor het spotten van de talenten. Wat is er ondernomen om de doelstelling te behalen? In 2013 had Ouderen Samen de beschikking over een goed werkende databank waar de gegevens van de talentenbank ook konden worden opgeslagen. Halverwege het jaar is de website Talentenbank 55+ operationeel geworden. De volgende stap was om mensen te gaan werven. Paul legt uit dat dit een moeizaam proces was. Alle mogelijk geïnteresseerden moesten persoonlijk worden benaderd. In 2013 is er ook een flyer ontwikkeld voor de Talentenbank 55+, met het doel om inschrijvingen te verkrijgen. Daarnaast zijn er brieven huis aan huis en/of aan bekenden verspreid. Bereikte resultaten Paul is erg blij met de 6 inschrijvingen, maar het moeten er natuurlijk nog veel meer worden. Om dat te realiseren is per 2014 de eerste scout aangesteld. 4.5 Werkgroep Wonen Interview met Teun van Wezelenburg Doelstelling Teun is met zijn werkgroep wonen al 6 jaar intensief bezig met het zoeken naar bouwlocaties voor senioren in de gemeente Vught. Dat is tevens de doelstelling van de werkgroep. De werkgroep zoekt zowel naar locaties voor appartementen die dicht bij winkels liggen als naar locaties voor patiobungalows, die iets verder weg van het centrum mogen liggen, maar wel betaalbaar moeten zijn. Met betaalbaar bedoelt Teun te zeggen dat ze in het middensegment zitten. Voor de appartementen geeft hij nog de specificatie dat deze qua afmetingen 90 tot 150 m2 moeten zijn. Taken Als taken van de werkgroep noemt Teun: - Promoten van patiobungalows en appartementen bij de gemeente Vught maar ook - Promoten van patiobungalows en appartementen bij de senioren. Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 13

14 Wat is er ondernomen om de doelstelling te behalen? Er zijn een aantal activiteiten ondernomen om de doelstelling te behalen. Zo zijn er in 2013 een achttal vergaderingen geweest van de werkgroep. In de maand november is er een bijeenkomst Wonen voor Senioren georganiseerd in Theresia. Daar kwamen maar liefst 130 belangstellenden op af. In dezelfde maand is er een advertentie geplaatst in het Klaverblad, waarin senioren werden opgeroepen om aan te geven of zij van plan zijn om een gelijkvloerse woning te kopen of te huren. Teun vertelt dat hier maar liefst 100 reacties op zijn gekomen. In 2013 heeft de werkgroep twee maal ingesproken tijdens een commissievergadering. Er is drie keer met de wethouder gesproken over locaties voor seniorenbouw. Daarnaast praat de werkgroep met partijen als aannemers, architecten en projectontwikkelaars, om te kijken wat er allemaal mogelijk is op bepaalde locaties in de gemeente Vught. Bereikte resultaten Met al deze activiteiten is er een voedingsbodem gecreëerd om hopelijk in 2014 tot resultaat te komen in de Irenelaan en het Stadhouderspark. De doelgroep is goed geïnformeerd. De politiek is bewerkt. Hopelijk is het zaadje in vruchtbare bodem gevallen aldus Teun. 4.6 De Rode Rik 2.0 Interview met Jeanne Heessels Doelstelling De Rode Rik is het huis van de wijk en is een ontmoetingsplek voor de wijk De Baarzen. Ouderen Samen maakt deel uit van de programmaraad van de Rode Rik. Namens Ouderen Samen zit Jeanne Heessels in deze programmaraad. De programmaraad bestaat verder uit Woonwijze, Welzijn Vught en een afgevaardigde van de bewoners van de Baarzenflat. Het doel van de programmaraad van de Rode Rik is om een ontmoetingsplek te creëren voor iedereen uit de wijk. Het is een pilot voor de rest van Vught. Jeanne legt uit dat er wel een parttime beheerder is aangesteld, maar dat de Rode Rik verder geheel door vrijwilligers wordt gerund. Taken Door middel van het organiseren van activiteiten wil men inspelen op de behoefte van de wijk. Daarnaast dient er structuur te worden gegeven aan het huis van de wijk. Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 14

15 Wat is er ondernomen om de doelstelling te behalen? Namens Ouderen Samen neemt Jeanne deel aan de vergaderingen van de programmaraad. In de programmaraad denkt ze mee over prijszetting, hygiëne, communicatieplan, financiën en andere bestuurlijke zaken. Zo probeert zij mede structuur te geven aan het huis van de wijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Rode Rik kostendekkend kan draaien. Elke maand vergadert Jeanne met een aantal organisaties, zoals Vivent, Woonwijze, Vughterstede, Visio en Cello om te kijken wat voor diensten ze nog meer kunnen aanbieden. Jeanne vertelt dat dit al heeft geleid tot een aantal informatieve themamiddagen. Eén van die themamiddagen is door de werkgroep woonadvies van Ouderen Samen georganiseerd. In de maand december stond er een middag over veiligheid op het programma. Belangrijk was de start van de warme maaltijden in maart Het aantal deelnemers aan de wekelijkse warme maaltijd is in de loop van 2013 al gegroeid tot 40. Bereikte resultaten Ouderen hebben de weg gevonden naar de Rode Rik aldus Jeanne. Dat is een mooi resultaat. Er wordt al koffie gedronken, verjaardagen gevierd, deelgenomen aan activiteiten of men komt gewoon om elkaar te ontmoeten. Nu de Rode Rik goed op weg is wordt het tijd om na te denken over nieuwe ontmoetingssteunpunten. Ouderen Samen heeft hierover al een brief gestuurd naar de gemeente Vught en wil graag participeren in het vormgeven van meerdere steunpunten. 4.7 Activiteitencommissie Vught-Zuid Interview met Han van Uden Doelstelling De activiteitencommissie Vught-Zuid heeft als doelstelling om voor ouderen in Vught-Zuid een plek voor ontmoeting te creëren aan de hand van ontspannende, zinvolle activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats in de Rode Rik. Taken Han legt uit wat de taken van de commissie zijn: a. Maandelijks een programma samenstellen. b. Het verzorgen van de P.R. c. Het begeleiden van de activiteiten. d. Zoeken naar nieuwe activiteiten Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 15

16 Wat is er ondernomen om de doelstelling te behalen? In 2013 werden er maandelijks muzieksalons georganiseerd, vertelt Han. Elke week kon er op vaste tijden gebridged worden. Om de twee weken werd het bloemschikken georganiseerd. Maar ook nieuwe, incidentele activiteiten, zoals reisverslagen, kwamen in 2013 aan bod Om bekendheid te geven aan de activiteiten zijn er posters ontwikkeld en werden er artikelen geschreven. De posters werden opgehangen op een aantal strategische locaties in Vught. De persberichten zijn naar het Klaverblad gestuurd en werden over het algemeen ook gepubliceerd. De activiteiten zijn door Han en haar commissie afgestemd met de Rode Rik en met de docenten en presentatoren. De commissieleden hebben de muzieksalons en reisverslagen begeleid. Zij verzorgden de inleiding, de begeleiding van de activiteit en de afsluiting. De commissie heeft ook een enquête gehouden onder deelnemers van de Muzieksalon met het doel om de activiteiten te kunnen bijsturen en nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen. Daar kwam onder andere uit naar voren dat de bezoekers tevreden waren over het programma, dat opera/operette en musical/jazz de meest populaire muziekgenres zijn en dat het Klaverblad de belangrijkste informatiebron is. Bereikte resultaten Veel Vughtse ouderen hebben volgens Han inmiddels de weg naar de Rode Rik gevonden. Het bezoekersaantal was in 2013 nog wisselend, maar is niet onder het minimum aantal van 15 bezoekers gekomen. De doelstelling ontmoeting moet nog een keer goed onder de loep genomen worden. Indien de bezoekers behoefte hebben aan meer tijd voor onderling contact, zal het programma moeten worden aangepast. Voor de activiteitencommissie zijn de structuur en de taken helderder geworden. 4.8 VITOK Interview met Jeanne Heessels en Theo van de Broek Doelstelling Vitok is een afkorting van VITaliteit Ontmoet Kwetsbaarheid. Jeanne legt uit wat het doel van Vitok is: Door de inzet van vitale senioren zorgen dat de kwetsbare ouderen in hun huis kunnen blijven wonen, dat hun zelfredzaamheid verhoogd wordt en dat ze mee gaan doen aan de samenleving. Dit willen we realiseren door middel van beeldschermbellen. Vitok maakt onderdeel uit van een landelijk, gesubsidieerd project. Het project duurt een jaar. Er kunnen 25 kwetsbare ouderen aan deelnemen. Het project wordt geleid door Tinie Kardol (Vughterstede) en wordt gesubsidieerd door Fonds Sluyterman van Loo. Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 16

17 Taken Ouderen Samen is partner in het project en heeft de werving van de vrijwilligers op zich genomen. Er zijn 2 soorten vrijwilligers: interviewvrijwilligers en contactvrijwilligers. De interviewvrijwilligers nemen contact op met de kwetsbare ouderen om te achterhalen welke ondersteuning zij wensen. Dat noemen we de nulmeting legt Jeanne uit. Na een half jaar vindt er een tweede interview plaats en na een jaar nog een keer. De contactvrijwilligers onderhouden het contact met de kwetsbare ouderen door middel van beeldschermbellen. De specifieke taak van Jeanne binnen het project is het proces mede vormgeven, subsidie aanvragen, het werven en inzetten van vrijwilligers en het organiseren van bijeenkomsten. Theo houdt zich met name bezig met het technische gedeelte; het tot stand brengen van de aansluiting. Wat is er ondernomen om de doelstelling te behalen? Zoals hierboven al vermeld zijn als eerste de vrijwilligers geworven en opgeleid. Ook is er een begin gemaakt met het werven van de kwetsbare ouderen. Er zijn bijeenkomsten geweest met vrijwilligers en met kwetsbare ouderen. Verder zijn er persberichten verstuurd die geplaatst zijn in het Klaverblad en het Brabants Dagblad en er heeft een interview plaatsgevonden met Avulo. Bereikte resultaten Aan het eind van 2013 waren er 12 contactvrijwilligers en 14 interviewvrijwilligers. Met de vrijwilligers worden regelmatig bijeenkomsten gehouden. Het werven van kwetsbare ouderen was niet eenvoudig. Hiervoor hebben gesprekken plaatsgevonden met huisartsen en thuiszorgorganisaties. Ook het tot stand brengen van de beeldverbinding bleek geen eenvoudige zaak. Theo legt uit waarom: er was in eerste instantie gekozen voor een minder gangbaar operationeel systeem, waardoor de kwetsbare ouderen geen contact konden leggen met hun eigen familieleden en met de contactvrijwilliger, omdat deze niet van hetzelfde systeem gebruik maakten. Eind 2013 is gekozen voor IPads, zowel voor de contactvrijwilliger als voor de kwetsbare oudere. Dat werkt wel, maar de gebruikers moeten nog geïnstrueerd worden. Al met al kunnen we zeggen dat 2013 een leertraject was. Het Vitok-project is nu uit de startblokken. Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 17

18 4.9 Draagvlakonderzoek coöperatieve samenwerking Doelstelling Interview met Willemien van Riel en Jeanne Heessels De aanleiding voor dit draagvlakonderzoek zijn de decentralisaties in combinatie met forse bezuinigingen die ons in 2015 te wachten staan. Het idee is om te onderzoeken of een coöperatie, een soort vereniging die gezamenlijk zaken voor haar leden gaat inkopen, een antwoord is op de nieuwe ontwikkelingen. Jeanne legt uit wat de doelstelling is: We willen onderzoeken of er een draagvlak is in de gemeente Vught voor een coöperatieve samenwerking. Taken Voor dit draagvlakonderzoek heeft de werkgroep zich tot taak gesteld om 2 informatiebijeenkomsten, 2 panelbijeenkomsten en diepte-interviews te organiseren. Willemien licht toe dat de werkgroep bestaat uit de gemeente Vught, Welzijn Vught en Ouderen Samen. Wat is er ondernomen om de doelstelling te behalen? De 2 informatiebijeenkomsten zijn er gekomen. In september 2013 is er een middag en een avond georganiseerd, die bezocht werden door 170 bezoekers, bijna allemaal in de leeftijd van 55+. De informatiebijeenkomsten bestonden uit een informatief gedeelte en een interactief gedeelte, waarin de burgers zelf aan de slag moesten. Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat maar liefst 75% van de bezoekers vond dat er een basis is voor een coöperatieve samenwerking. De belangrijkste aandachtsgebieden vond men: Zorg/ondersteuning (30%), wonen (25%), sociale contacten (18%) en mobiliteit (9%). Tijdens de bijeenkomsten is ook gevraagd aan de bezoekers of ze willen meedenken over het vervolg. Daar hebben zich 18 personen voor aangemeld voor de panelbijeenkomsten. 40 Personen gaven aan dat ze graag meer informatie over het vervolg willen ontvangen. Er is een rapportage gemaakt van de informatiebijeenkomsten. Deze is na te lezen op de website van Ouderen Samen. Omdat voor de werkgroep nog niet duidelijk was hoe de gemeente Vught de transities en de bezuinigingen gaat invullen, is er voor gekozen om de 2 panelbijeenkomsten in 2014 te organiseren. Met de werkgroep is veel vergaderd over de aanpak en de invulling van de informatiebijeenkomsten. Ten behoeve van de bijeenkomsten is er een folder gemaakt: Veranderingen in Vogelvlucht. Daarnaast zijn er persberichten opgesteld, die onder andere gepubliceerd zijn in het Klaverblad. Bereikte resultaten Zowel Willemien als Jeanne zijn erg tevreden met de hoge opkomst tijdens de informatiebijeenkomsten. Dat 75% van de bezoekers een coöperatieve samenwerking ziet zitten vinden ze beide ook een belangrijk resultaat. Daarnaast zijn ze erg blij met de aanmeldingen voor het meedenken en geïnformeerd willen worden. Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 18

19 Jeanne wil nog kwijt dat het draagvlakonderzoek een vrij complexe materie is en bovendien erg lastig om alle relevante informatie hierover te achterhalen. Het resultaat voor onszelf is dat voor ons nu ook duidelijk is wat er precies gaat gebeuren in Kortom: De opstart is gemaakt aldus de dames Onderzoek woonvoorkeuren senioren (in opdracht van Vughterstede) Vught kent een lange wachtlijst voor aanleunwoningen. Vughterstede heeft het initiatief genomen tot een onderzoek dat is geleid door onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel. De vragenlijst is door de onderzoekers opgesteld. Vrijwilligers van Ouderen Samen zijn getraind in het afnemen van interviews over de vragenlijst. Aan de hand van de vragenlijst voerden zij in de maanden december 2012 en januari 2013 persoonlijke gesprekken met 120 senioren die op de wachtlijst staan. De vraagstelling van het onderzoek was: Wat zijn de motieven van senioren op de wachtlijst of die met zorgzwaartepakket 1,2 en 3 om te willen verhuizen? Wat zijn de verwachtingen van senioren van de nieuwe woonsituatie? Welke voorzieningen zijn nodig om te kunnen blijven wonen in de huidige woning? Het antwoord op deze vragen kan leiden tot gerichte toewijzingscriteria, producten en diensten van wonen, domotica, welzijn, zorg en diensten. De presentatie van de tussentijdse onderzoeksresultaten voor de vrijwilligers van Ouderen Samen vond plaats op 26 juni Van de ondervraagde senioren was 78 % vrouw, 52% ouder dan 80 jaar, 62% weduw(e)(naar), 11% kinderloos en 54% eigenaar van de huidige woning. 89% vindt het prettig wonen in hun wijk, 68% heeft hulp nodig bij het huishouden en 29% bij persoonlijke verplaatsingen. 32% mist de bibliotheek in de woonomgeving en 28% een bioscoop. Naast cijfers werd ook aangegeven wat er in de woning zou moeten worden aangepast, onder welke voorwaarden men wil verhuizen en waarom men ingeschreven staat op de wachtlijst. De volgende stap in het onderzoek is het formuleren van aanbevelingen Armoede-overleg Interview met Willemien van Riel Doelstelling Willemien begint het gesprek met de uitleg wat het armoede-overleg inhoudt: Je moet het zien als een netwerkoverleg tussen organisaties van professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij armoede. Het doel van de bijeenkomsten is om te komen tot een verdieping van het armoedebeleid en een verbetering van de samenwerking. Met het armoedebeleid wil men meer sturing geven aan het bestrijden van de armoede in Vught, zodat men vraag en aanbod beter bij elkaar kan krijgen. Taken Tijdens het overleg worden er ideeën uitgewisseld en kijkt men wat iedere organisatie te bieden heeft op het gebied van armoede-ondersteuning. Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 19

20 Wat is er ondernomen om de doelstelling te behalen. Medio 2013 is er een overleg gestart met afgevaardigden van een aantal organisaties, zoals Stichting Vincentius, Stichting Leergeld, KBO, Welzijn Vught en Ouderen Samen. Er hebben een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden, waarin ideeën zijn uitgewisseld over hoe men het armoedeoverleg meer diepgang zou kunnen geven. Bereikte resultaten In december 2013 heeft de laatste netwerkbijeenkomst oude stijl plaatsgevonden. In 2014 zal er een nieuwe regiegroep starten, die de netwerkbijeenkomsten aan zal sturen Fittest Interview met Willemien van Riel Doelstelling De doelstelling van de fittest is om mensen te informeren op het terrein van gezondheid. Taken Namens Ouderen Samen zit Willemien van Riel in de Kerngroep/Stuurgroep. Behalve Ouderen Samen bestaat de Kerngroep/Stuurgroep nog uit Welzijn Vught, ABZ, GGD, Gemeente Vught en IDOP Cromvoirt / dorpsondersteuners. Eén maal per 2 jaar krijgt de GGD van de gemeente de opdracht om in het kader van preventie een activiteit te organiseren voor ouderen. Ouderen Samen is benaderd om hierover mee te denken. De GGD voert het echter uit. Wat is er ondernomen om de doelstelling te behalen? Aanvankelijk was het idee van de kerngroep/stuurgroep om een gezondheidsbeurs te organiseren. Willemien legt uit dat hiervoor onvoldoende budget beschikbaar was en dat daarom is gekozen voor een alternatief: een fittest. Op de vraag wat er in 2013 is ondernomen om deze doelstelling te bereiken antwoord Willemien dat er een aantal bijeenkomsten zijn geweest over de invulling van deze activiteit. Omdat er door Tinie Kardol (van Vughterstede) een behoefte-onderzoek is gedaan naar de leefbaarheid van ouderen in Cromvoirt, is er voor gekozen om de eerste fittest te houden in Cromvoirt. Bereikte resultaten In 2013 hebben de voorbereidingen voor deze fittest plaatsgevonden. In april 2014 wordt de eerste fittest georganiseerd in Cromvoirt. Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 20

21 Vrijwilligers in 2013 Bijlage Samenstelling bestuur Jeanne Heessels (voorzitter), Willemien van Riel (secretaris), Jos Vermeulen (penningmeester), Paul Oomen (bestuurslid) en Betty Houben (bestuurslid) Adviseur: Sonja Boerman, Welzijn Vught Samenstelling projectgroep (Coördinatieoverleg van bestuur en werkgroepen): Rieky van Houten, Betty Houben, Gert van Duren, Teun Wezelenburg, Paul Oomen, Joke Postma Ondersteunende vrijwilligers Joke Postma (webmaster, foto s), Andjel Beffers (administratie vrijwillige ouderenadviseurs), Ben van Houten (foto s) Werkgroep Vrijwillige Ouderenadviseurs Rieky van Houten (vz), Frans Theunisse, Harrie van der Aa, Jo Hugens, Marij Snels (WegWijs). Adviseur: Sannie Ririmasse, Welzijn Vught Vrijwillige Ouderenadviseurs Rieky van Houten (vz), Jeanne Kalb, Kees de Knegt, Hans van Overdijk, Martin Philipsen, Frans Theunisse, Harrie van der Aa, Tom van Erp, Matty Hollestelle, Jo Hugens, Thea de Leeuw, Siepie Prins, Anne van der Sanden, Chris van der Sanden, Regien van Wagenberg, Dini Roozen, Trudy Hendriks en Léonie Clercx. Adviseur: Sannie Ririmasse, Welzijn Vught Werkgroep Zomerschool (samen met ABZ) Betty Houben, Jeanne Heessels, Lidia Riezebos (ABZ), Grace Librizzi (ABZ), Gerard Voermans, Jeannette Tonneman Werkgroep Woonadvies Gert van Duren (vz), Theo van den Broek, Peter Mertens, Chris van der Sanden Vrijwillige Woonadviseurs Theo van den Broek, Léonie Clercx, Mart Damen, Han Leijten, Pat Manuhutu, Chris van der Sanden, Kees de Knegt Werkgroep Talentenbank 55+ Paul Oomen (vz), Jeanne Heessels, Joke Postma, Sonja Boerman (Welzijn Vught) Samenwerkingspartner: Welzijn Vught/Servicpunt Activiteitencommissie Vught-Zuid Han van Uden (vz), Harmi van der Leij, Corrie van Duren, Rien Huijberts, Gorretti van Doorn Werkgroep Wonen Teun Wezelenburg (vz), Ben Wanders, Henk Keij, Goretti van Doorn, Gert van Duren, Bert Baltussen Werkgroep Vitok (initiatief van Vughterstede; Ouderen Samen participeert in dit project) Tinie Kardol (Vughterstede, projectleider), Regy van den Brand (Vughterstede), Theo van de Broek (techniek), Jeanne Heessels, Joke Postma Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 21

22 Interviewvrijwilligers: Truede Hofstede-Morselt, Manon Désar, Jeannette Tonneman, Paul Oomen, Gerben Sprangers, Thea de Leeuw-van de Wel, Willem Hoeve, Teun Wezelenburg, Jan de Groot, Vera Meussen, Joep van Esser, Ria van Kouwen, Dilly Gelderman, Willemien van Riel Contactvrijwilligers: Jef van de Ven, Johan van Wanrooij, Rianne Hollants, Ankie Spierings, Rob van de Loop, Annette Kapteijn-van Citters, Han Liem, Anneke Beckman, Simone Aarts, Wil Vreeburg, P. van de Laak-van den Nieuwenhof, Digna Pijnenburg Enquêteurs onderzoek woonvoorkeur senioren: Gerben Sprangers, Siepie Prins, Willemien van Riel, Thea de Leeuw, Harrie van der Aa, Paul Oomen, Han van Uden, Teun Wezelenburg, Mary van den Brand, Martien Verreijt, Henny Faes, Jan de Groot Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 22

23 Jaarrekening Financieel jaarverslag 2013 (beknopt) Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 23

24 2. Verklaring kascontrolecommissie Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 24

25 Jaarverslag 2013: Tekst en interviews: Karin Mooren Foto's: Ben van Houten, Regy v.d. Brand en Joke Postma Layout en opmaak: Joke Postma Stichting Ouderen Samen Postbus CD Vught W E T Jaarverslag Stichting Ouderen Samen 2013 blz. 25

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Tussenevaluatie Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs "Betrokkenheid is bereidheid je een beetje in elkaar te verdiepen. Dat is eigenlijk alles" Uitspraak van een

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT MANTELZORG VERDIENT AANDACHT 1 onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in de gemeente Oosterhout (N.Br.) Periode: september 2012 juli 2013 Verslag: juli 2013 Helma Martens, projectleider Jacques Uitterhoeve,

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie