Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière ( ) archief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972"

Transcriptie

1 Inventaris van het archief M.J. Granpré Molière ( ) archief Nederlands Architectuurinstituut 2005

2 INHOUD INLEIDING 4 M.J. Granpré Molière (biografie) 4 Over het archief 5 Verantwoording van de ordening 6 Raadpleging van de inventaris 7 Literatuurverwijzing 7 Lijst van afkortingen 8 Aanwijzingen voor gebruik 9 INVENTARIS 10 Correspondentie 10 1x0 Zakelijke correspondentie betreffende ontwerpen en 10 algemene correspondentie betreffende een ontwerp 1x1 Correspondentie betreffende maatschappelijk optreden 13 privé en overige onderwerpen. Bouwpraktijk 21 2x0 Ontwerpen (stede-)bouwkundig en meubelontwerpen. 28 2x1 Programma's van eisen, berekeningen, bestekken, ontwerptoelichtingen, notulen en verslagen van bouwvergaderingen. 31 2x4 Foto's en publicaties per project. 31 Onderwijs en maatschappelijke activiteiten 34 3x0 Lezingen, publicaties en ongepubliceerde artikelen. 34 3x1 Stukken betreffende gegeven onderwijs. 64 3x2 Stukken betreffende verleende adviezen en jurylidmaatschappen, en stukken betreffende optreden in commissies, verenigingen en stichtingen. 68 Stukken van persoonlijke aard 73 4x0 Oorkonden, diploma's, autobiografieën, 73 foto's van familie, reistekeningen e.d.

3 Overig 5x0 Publicaties, tijdschriften, foto's en tekeningen voor zover zij 75 niet van Granpré Molière zelf zijn en voorzover zij geen duidelijke samenhang vertonen met de overige collectie-onderdelen. Documentatie 92 6x0 Supplement 92 2

4 Inleiding VOORAF RAADPLEGING CORRESPONDENTIE GRANPRE MOLIERE De correspondentie uit dit archief kan slechts geraadpleegd worden na overleg met het hoofd van de afdeling Collectie. Dit in verband met de privacy van nog levende personen 3

5 Inleiding INLEIDING M.J. GRANPRE MOLIERE In de handboeken over Nederlandse archtectuur wordt prof.ir. M.J. Granpré Molière steevast afgeschilderd als opponent van het Nieuw Bouwen en wordt zijn architectuur, en de architectuur van de aan hem verbonden stroming, de Delftse School, gezien als reactie op het Nieuwe Bouwen. Dit beeld doet weinig recht aan de eigen positie die Granpré Molière innam, aanvankelijk als architect-stedebouwkundige en later in zijn functie als docent aan de Technische Hogeschool in Delft. Marinus Jan Granpré Molière werd in 1883 in Oudenbosch geboren. Hij doorliep de H.B.S. aanvankelijk in Breda, later in Delft. In Delft ook ging hij aan de Technische Hogeschool Bouwkunde studeren. De studie werd in 1908 (of 1907) cum laude afgesloten. Toen Granpré Molière zijn entree maakte in de wereld van de architectuur was het architecten-vak in beweging. De architect moest zijn houding bepalen ten opzichte van nieuwe groepen opdrachtgevers en gebruikersklassen, en nieuwe opdrachten stelden nieuwe eisen. Van 1908 tot 1916 was Granpré Molière op diverse architectenbureaus werkzaam. Hij werkte korte tijd op het bureau van prof. H. Evers en bij de Staatsspoorwegen onder ir. G.W. van Heukelom. Van 1908 tot 1910 werkte hij bij ir. J.A. van Straaten in Amsterdam. In die tijd maakte Granpré Molière ook deel uit van een kunstenaarskring die in zijn autobiografische aantekeningen de 'Nibelungenring' wordt genoemd. Ook genoemd in dit verband worden H.P. Berlage, K.P.C. de Bazel, J. Gratema, de schilder R.N. Roland Holst en de literatoren Frans Coenen, Frans Myssen. Van 1910 tot 1914 werkte Granpré Molière op het bureau van Gemeentewerken in Roterdam. In die periode werden de eerste initiatieven genomen om een tuindorp te stichten, het latere Vreewijk. Granpré Molière was hierbij vanaf het begin, in 1913, betrokken. Maar het duurde tot 1916 voordat met de bouw ervan begonnen kon worden. Van dat jaar dateert ook de samenwerking met ir. P. Verhagen. Het bureau waarin zij zich verenigden, legde zich toe op 'architectuur, stedenbouw en vraagstukken van volkshuisvesting'. Voor tuindorp Vreewijk maakte Granpré Molière, samen met Verhagen, het leeuwedeel der ontwerpen: stratenplan, beplantingsplan en woningtypologieën. Wa men in Vreewijk wilde realiseren, en daarom is dit tuindorp in de geschiedenis van de volkshuisvesting ook van belang, is het samengaan van een grote woonwijk met architectonische kwaliteiten, bestemd voor de arbeiders van Rotterdam, die op economisch verantwoorde wijze gefinancierd zou worden. Een directe consequentie van dit concept was dat de architecten niet langer in een geïsoleerde postie werkten, maar in samenwerking met andere disciplines. Het besef dat door samenwerking grootse werken gerealiseerd kunnen worden zou Granpré Molière nooit meer verlaten. In dit licht moet ook zijn betrokkenheid bij de oprichting van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting in vanaf 1921 Ned. Inst. v. Volksh. en Stedebouw - gezien worden, en zijn ondervoorzitterschap bij de Stedebouwkundige Raad van dit instituur. Het N.I.V.S. stelde zich immers ten doel om, naast het verzamelen en verspreiden van kennis omtrent vraagstukken, die op volkshuisvesting betrekking hebben, de samenwerking tussen hen die op dit terrein werkzaam zijn te bevorderen. En in 1920 was Granpré Molière weer één van de initiatiefnemers bij de oprichting van de kunstenaarsbeweging 'Opbouw', die als eerste doelstelling had "de aaneensluiting van de beoefenaars der bouw- en aanverwante kunsten". Ook de samenstelling van het bureau getuigde van de opvatting dat samenwerking op brede basis gewenst was: in 1919 werd het compagnonschap uitgebreid met een civiel ingenieur, ir. A.J.Th. Kok. Toen Granpré Molière in 1924 hoogleraar werd aan de afdeling bouwkunde van de Technische Hogeschool in Delft, werden de banden met het bureau losser, zijn naam bleef aan het bureau verbonden tot W.O.II, hijzelf behield een adviseurschap. 4

6 Inleiding In deze periode werd het geloof een steeds sterkere factor in zijn architectuur- en maatschappijvisie, en in 1927 trad Granpré Molière toe tot de Rooms Katholieke kerk. De schoonheidsleer, die hij formuleerde, kan niet los gezien worden van zijn geloofsovertuiging. Daarvoor is de invloed van het scholastische denken te groot. Maar daarnaast reageerde Granpré Molière met deze schoonheidsleer op de stand van het architectuuronderwijs, dat zich beperkte tot het geven van stijlregels. Hiervoor wilde Granpré Molière een alternatief bieden. Met deze schoonheidsleer, toegespitst op de architectuur, had hij de intentie om de onveranderlijke waarden, die, zo was zijn overtuiging, aan de architectuur ten grondslag liggen, bloot te leggen, en daarmee de studenten een denkwijze aan te reiken. Als docent aan de Technische Hogeschool had Granpré Molière een groot gehoor. Zijn invloed was zo groot dat men van de Delftse School kon gaan spreken. In de naoorlogse periode, ten tijde van de wederopbouw, kwam het tot een confrontatie tussen architecten van de Delftse School en het Nieuwe Bouwen. Het conflict werd uitgevochten op openbaar gebied: in architectuurbladen en in de weekbladen. Deze discussie heeft in ruime mate bijgedragen tot het beeld van de Delftse school als reactie op het Nieuwe Bouwen. Dat Granpré Molière een ándere opvatting had van wat architectuur zou moeten zijn, daarvan getuigt niet alleen zijn schoonheidsleer maar ook zijn architectuur en zijn stedebouw. Hieruit blijkt het hem te doen zijn geweest ruimte voelbaar te maken door middel van een overwogen materiaalgebruik,maatverhouding, oriëntatie, kleur en licht. Dat zijn architectuur vrolijkheid en lichtheid uitstralen komt overeen met zijn wens een prettige woonomgeving te creeëren met een architectuur die de mensen zou passen. In 1953, op 70-jarige leeftijd, legde Granpré Molière het hoogleraarschap neer. Vanaf dat moment ging hij zich weer meer toeleggen op het ontwerpen van voor het merendeel particuliere woonhuizen en kerkelijke gebouwen. Evenals in de periode na Vreewijk ontwierp hij ook toen meestal in samenwerking, zij het met wisselende partners. Granpré Molière overleed in 1972 in Wassenaar. Sjettie Bruins september '86. OVER HET ARCHIEF Vlak voor zijn overlijden, in februari 1972, zegde Prof. Granpré Molière zijn archief toe aan het, dan juist opgerichte, Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst (N.D.B.); in de lente van hetzelfde jaar werd het archief overgebracht. Ik trof het archief in januari 1983 in geordende staat op het N.D.B. aan. Aan die ordening was van augustus tot en met december 1973 gewerkt door Mevr. M. Tholens, daarin bijgestaan door de toenmalige beheerder van het N.D.B., drs. A.L.L.M. Asselbergs. In hoeverre Granpré Molière zelf al een zekere ordening had aangebracht is niet meer te achterhalen. Ten tijde van de acquisitie verkeerde het archief in wanordelijke staat: het archief, dat al in vuilniszakken gereed stond om weggegooid te worden, werd op het nippertje gered van de ondergang. (zie brief Asselbergs d.d '73) Een door Granpré Molière gemaakte selectie van belangrijke stukken schijnt echter wel verdwenen te zijn. Het feit dat het archief in wanorde verkeerde, is te betreuren omdat een ordening door Granpré Molière gemaakt, op zich al waardevolle informatie had kunnen leveren. In het archief Granpré Molière bevindt zich geschreven materiaal, tekeningen en een kleine hoeveelheid foto's. Het geschreven materiaal bestaat uit een grote hoeveelheid, gepubliceerde en ongepubliceerde, artikelen en lezingen; een tamelijk grote hoeveelheid correspondentie betreffende maatschappelijk optreden en privé; stukken betreffende gegeven onderwijs: college-dictaten maar ook andere stukken die te maken hebben met de T.H., en stukken 5

7 Inleiding betreffende de Cursus Kerkelijke Architectuur, de zgn. 'Bossche School'; een onvolledig en weinig samenhangend deel verenigingen; enige stukken betreffende Granpré Molière's op late leeftijd opgevatte schildersactiviteiten. Het archief bevat relatief weinig tekeningen. Dit is ten dele het gevolg van de brand die het archief van het bureau Granpré Molière, Verhagen en Kok in 1940 verwoestte. Een ander deel van de tekeningen bevindt zich mogelijkerwijs op architectenbureau's waar Granpré Molière bij gelegenheid mee samenwerkte. Tekeningen die betrekking hebben op uitbreidingsplannen, stadreconstructies en plannen voor de Wieringermeer en de Noordoostpolder bevinden zich mogelijkerwijs in overheidsarchieven (gemeente, R.IJ.P., Dienst Wieringermeerpolder). Een aparte plaats in het archief neemt de correspondentie met Dom P. R. Allard in: de originelen maken niet langer deel uit van het archief, in plaats daarvan zijn copieën gekomen. De ingang op het Granpré Molière archief in de ordening Tholens bestond uit een kaartsysteem en een inventarislijst. Alle archiefstukken stonden op kaart vermeld: een standaardformulier A4, met daarop gegevens over het betreffende stuk c.q. stukken. Naast deze moeilijk te hanteren ingang (in totaal 16 mappen) was er een inventarislijst gemaakt. Deze was echter niet volledig. De ordening bestond uit 4 hoofdcategorieën: het bouwkundig oeuvre, het hoogleraarschap, geschriften over kunst en architectuur, en catholica. Een groot deel van de stukken viel buiten deze categorieën in niet duidelijk afgebakende restcategorieën. Het getekende materiaal was topografisch geordend, terwijl het geschreven materiaal op onderwerp geordend was. Binnen de correspondentie was onderscheid gemaakt tussen privé en catholica, beiden chronologisch geordend, en correspondentie betreffende maatschappelijk optreden, die afabetisch geordend was. Een ander deel van de correspondentie was op onderwerp geordend en bevond zich verspreid over het archief. VERANTWOORDING VAN DE ORDENING De huidige rubrieksnummers bestaan uit 3 cijferreeksen waarbij de eerste twee door een "x" verbonden zijn bv: 3x0.18; deze vreemdheid is een gevolg van het feit dat de oorspronkelijke rubrieksnummering (3.0.18) bij invoer in de computer tot grote fouten leidde; men kan dus voor de x een punt lezen (M.K. maart '92) Alle stukken zijn eerst op kaart gezet, waarna een chronologisch ordening gemaakt is op grond van de door het N.D.B. ontwikkelde indeling van medio Dit had ten aanzien van de bestaande ordening de volgende consequenties: * de voorheen op zichzelf staande categorie catholica, die stukken bevatte waarin kerk en geloof centraal stonden, is geïntegreerd met het overige deel van het archief. * de correspondentie werd in één categorie ondergebracht, met uitzondering van correspondentie die voortvloeide uit Granpré Molière's adviseurschap: deze correspondentie is veelal het advies-zelf en bevindt zich in categorie 3x2 * er is onderscheid gemaakt tussen ontwerpactiviteit (categorie 2) en adviseurschap (categorie 3x2) * lezingen van Granpré Molière, die in de ordening Tholens ingedeeld waren bij verenigingen waarvoor de betreffende lezing gehouden werd, zijn opgenomen in categorie 3x0 * van de boeken uit het archief, opgenomen in de bibliotheek van het N.D.B., waren niet alle titels vermeld in de inventaris Tholens. Op basis van een acquisitielijst zijn deze nu wel in de inventaris opgenomen. * er is een concordans gemaakt, welke zich achteraan, na de inventaris bevindt. Uitgesloten van de concordans is categorie 1x1. 6

8 Inleiding BIJZONDERHEDEN BIJ HET RAADPLEGEN - Per categorie is chronologisch geordend. Stukken die niet gedateerd konden worden zijn steeds na de gedateerde stukken op alfabetische volgorde gerangschikt. categorie 1 - De brieven in categorie 1 zijn tot 30 geteld - In een aantal gevallen gaat het om correspondentie tussn derden. Dit wordt als volgt aangegeven: A. Siebers J. van Dongen categorie 2 - De tekeningen in categorie 2x0 zijn per project chronologisch geschikt. - De volgorde van de categorieën 1x0, 2x1 en 2x4 is afgeleid van 2x0 Dat wil zeggen dat niet de datum van de correspondentie bv. de volgorde van 1x0 bepaalt, maar de datum van de tekeningen. Op deze wijze wordt de samenhang aangebracht. bv. 1x , Kapel van de heilige Oda, St. Oedenrode '66; 2.11.'66 categorie 3 Als het om lezingen gaat, kan men aan het eind van de titelbeschrijving de naam van de vereniging e.d. aantrefffen waar deze lezing egeven is. Deze informatie kan van nut zijn bij het zoeken naar samenhang met andere categorieën. bv. 3x '58, Het tijdperk van de techniek, (T,3blz.) lezing Werkgroep Philosophie van de Techniek 3x , Werkgroep Philosophie van de Techniek, etc. Brieven over bouwkunst zijn opgevat als een vorm van voortzetting van de colleges, en zijn ondergebracht in categorie 3x1 - categorie 3x2 is onderverdeeld in subcategorieën, te weten 'adviezen en jurylidmaatschappen' en 'commissies, verenigingen, stichtingen' - bij adviezen gaat het zowel om geschreven als getekend materiaal categorie 5 - categorie 5 is onderverdeeldin 5 subcategorieën, te weten 'publicaties', 'architectuur', 'filosofie', 'catholica' en 'diversen' - de nummers 80 en 209 zijn aan de inventaris toegevoegd op grond van aantekeningen in de boeken - nummer 62 was in de ordening Tholens aan Granpré Molière toegeschreven LITERATUURVERWIJZING Andela, G., e.a., De inrichting van de IJsselmeerpolders Ideeën over verkaveling, nederzetting en landschap, Rijksuniversiteit Groningen Architectuur en planning: Nederland , red. U.Barbieri, Rotterdam Architectuur en volkshuisvesting: Nederland , red. M. Casciato, F. Panzini, S. Polano., Nijmegen 1980 Barbieri, U., C. Boekraad, Kritiek en ontwerp. Proeven van architectuurkritiek Nijmegen 1980 Cate, G. ten, L. Lefaivre, Van Embden over Granpré Molière en de Delftse School, Bouw (1984) 23. 7

9 Inleiding Fanelli, G., Architettura, edilizia, urbanistica. Olanda , Monte Oriolo Fanelli, G., Moderne architectuur in Nederland , 's-gravenhage Hemel, Z., Boerentuin staat model voor Noordoostpoder, Wonen TA/BK (1983) 20. Hoogenberk, E.J., Het idee van de hollandse stad. Stedebouw in Nederland met de internationale voorgeschiedenis, Delft Katholiek Bouwblad (1949) 1/2, Herdenkingsnummer t.g.v. 25 jarig hoogleraarsjubileum van Granpré Molière. Meuwissen, J., Het succes van de modernen en het gelijk van de behoudenden, Plan (1982) 10. Meyer, H., J. de Heer, Rooms bouwen, Zeist Tijen, W. van, e.a., Discussie over de betekenis van Granpré Molière, Plan (1972) 6. Siebers, A., Prof.ir. M.J. Granpré Molière, Bouwen (1924) II Visser, A.J., Architectuur en levensbeschouwing, Wending (1949) Visser, A.J., De historische achtergrond van de 'Delftse' esthetiek, Wending (1949). Vriend, J.J., e.a., 'Delft' en het 'nieuwe' bouwen, Forum (1947) 4. LIJST MET AFKORTINGEN A + A - Architectura + Amicitia ac - acute A.K.K.V. - Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging aq - aquarel bd - blauwdruk B.N.A. - Bond van Nederlandse Architecten B.N.S. - Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen B.S.K. - Bouwkundige Studiekring B.W. - Bouwkundig Weekblad D - druk K.B. - Katholieke Bouwblad kd - kleurendruk K.R.O. - Katholieke Radio Omroep K.S.V. - Katholieke Studenten Vereniging K.V.P. - Katholieke Volks Partij ld - lichtdruk ldk - idem ingekleurd/bewerkt M - manuscript S - stencil S.V. - Stedebouw en Volkshuisvesting T - typoscript tp - tekening op papier tpk - idem ingekleurd tt - tekening op transparant 8

10 Inleiding ttk - idem ingekleurd T.V.(S.) - Tijdschrift voor Volkshuisvesting (en Stedebouw) z.d. - zonder datum z.n. - zonder nummer AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK U kunt alle archiefstukken raadplegen met behulp van de aanvraagnummers die u in de inventaris steeds bij de beschrijvingen aantreft. Vermeld deze aanvraagnummers, met de code GRAN, op de gele briefjes aan de balie van de NAi-studiezaal. Deze inventaris is als tekstdocument in het programma Word op termen te doorzoeken. Om die reden is van een inventarisindex afgezien. De tekstdocumenten zijn op aanvraag op de studiezaal te raadplegen. Inlichtingen: 9

11 INVENTARIS CORRESPONDENTIE 1x0 Zakelijke correspondentie betreffende ontwerpen en algemene correspondentie betreffende een ontwerp , stedebouwkundig plan en architectuur tuindorp Vreewijk, Rotterdam 20.1.' ' , kapel van de heilige Oda, St Oedenrode '66; 2.11.' , kapel van het Groot Seminarie, Haaren(N.B.) , kloosterinternaat 'De Wijnberg', Grave 15.1.' , stedebouwkundig plan en architectuur Heuvelkwartier, Breda 13.2.' ' , r.k. kerk HH Antonius en Lodewijk pastorie, Den Haag 22..'47-3.5' , verbouwing r.k. kerk Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkrans, Oosterhout 17.1.' '60, 9 stuks , r.k. kerk Onze lieve Vrouwe van Lourdes en uitbreiding bijgebouwen, Slotermeer, Amsterdam 6.10.' '59; 15.1.' '65: uitbreiding NB. onder nr pf: ontwerptekeningen afkomstig van de opdrachtgever, het kerk bestuur. Later verworven (94.040) , stadhuis en aanleg, Renkum 27.2.' '71 10

12 , r.k. kerk H Stefanus, Moerdijk 25.2.' '54, 23 stuks , woonhuis G.M., Doorwerth 15.4.' '54, 18 stuks; zie ook 1.1: 18.8.'54, 12.8.'57, 14.8.'57 (2x), 28.8.'57, 31.8.'57, '57, 13.4.' , r.k. Goede Herderkerk en pastorie, Laren (N.H.) 15.4.' '61 (kerk); 22.1.' '63 (Mariakapel) , pastorie Eusebiuskerk, Arnhem 18.2.'55-8.'57,21 stuks 1x , r.k. St. Jans en St Maria Lycea, 's Hertogenbosch 6.4.' '59, 3 stuks 1x , scholencomplex Slotermeer, Amsterdam 29.7.' '63(fase 1+2) 1x , r.k. meisjesschool voor lager onderwijs, Oosterbeek 5.7.' '57, 7 stuks 1x , winkelhuizen, Laren (N.H.) 8.10.' '59. 1x , school voor lager onderwijs, Doorwerth ' '59, 13 stuks 1x , terreinafsluiting St. Bavo, Haarlem 17.1.' '58, 11 stuks 1x , bejaardencentrum St Bavo en aanleg, Heemstede 25.4.' '65 11

13 1x , uitbreiding kerkhof + ontwerp grafzerken, parochie De Goede Herder, Wassenaar 5.6.' '60, 11 stuks 1x , sociaal centrum H Maria parochie, Oosterhout 31.8.' '63, 14 stuks 1x , meubilair Klein Seminarie, Noordwijkerhout 12.5.' '62 1x , kapel + retraitewoningen, stichting Sonnewijck, Laren (N.H.) 3.10.' '65, 23 stuks 1x , grafsteen familiegraf Kluijskens-Lindner 22.4.'59; 1.7.'59 1x , verbouwing kapel van de Onze Lieve Vrouwe Abdij, Oosterhout 12.3.' '62 1x , "Het hart van een hoofdstad", stedebouwkundig plan voor het Damcentrum, Amsterdam 1x , "Nihil Item", stadhuisprijsvraag, Amsterdam 22.5.'67-5.'68, 4 stuks 1x , hekwerk bij woning van Mr. K.P. van der Mandele, Rotterdam 3.2.' '67, 3 stuks 1x , grafmoument Baron van Wijnbergen en Baronesse van Wijnbergen- Michiels van Kessenich, Wassenaar 9.10.' '68, 12 stuks 1x , grafsteen Simoontje Diepen-Smits 22.8.'70; 26.8.'70 1x , grafsteen W.J.R. Dreesman 12

14 1x1 Correspondentie betreffende maatschappelijk optreden privé en overige onderwerpen. 1x Mag. A. Doodcorte; Jac. van Ginneken; Tante Jeanne; R. van Sante 1x fr. A. Beekman; Dr. ir. E.H.M. Beekamn; p Alb. C. Doodcorte; ir. J.W.Th. van Erp; Erik Jetje (Mevr. A. Granpré Molière- van den Broek); J. Jonckman; P.H. van Kessel; P. Koenen; p J.B. Kors; W.A. Maas; Anton Orel; R.K.S.V.'Sanctus Virgilius'; Sint Josheps Gezellenvereniging; A. Siebers J. van Dongen; A. Siebers Nics. Molenaar; A. Siebers Herman Reuser; Prof. F. Tellegen; p. Tesser op.; vereeniging 'De Vlaamsche Technische Congressen'; n.b. bidprent F.R. Froger 1x N.L.A. Ammerlaan; Prof. B.A.M. Barendse; ir. J.F. Berghoef; Mevr. Bergema- Kaag; E.H. Broekhuizen; B.N.A.; Bouwkundige Studiekring(H.W. Herwig); Bouwkundige Kring westelijke afd. (A.K.K.V.? - secr. Boon?); J. de Br...; ir. H.M. Buskens; Club H.B.O.; P. Dijkema; J. Donker Duyvis; Dolf; H. Dorgelo; G. Engels; Fiet en Wim; Geneeskundige Dienst; fr. J.B. de Glas; P.A. Hacquébard;.. Hellermans; Heilig Graf klooster, Ellburg; J.J. Hornstra; Mgr. J.P. Huijbers(namens de Bisschop van Haarlem); Tante Jop; A. van Kranendonk; J.A. Lukas; fr. A. Maltha; Maria...; Hubert Martens; Dom Pierre Nau; N.I.V.S.; E.P. van de Roer;.. Schoo; K.S. Schutte; Lode Sengers?; I. Seijbel; C. Siccema; ir. A. Siebers; ir. A. Siebers Nico van der Laan; ir. A. Siebers Hans van der Laan; ir. A. Siebers Nic. de Jong; F. van der Sluys; Studiegroep voor woning-architectuur; H. Swarttouw; Tineke; Jaap Tilanus; ir. J.A.C. Tillema; Veersema(alleen envelope); Vrouwelijke Jeugdbeweging voor Katholieke Actie; L. Rosenfeld; P.L. de Vrieze; W. Vroom; R.G. den Uyl; n.b. zonder afzender 9.10.'42, 30.9.'43 1x P. Chr. Barendse op.; J.M. van Batenburg; ir. W. de Bruyn; Joan Collette; Delftsche Studenten Corps; H.J. van Deursen(president v.h. Seminarie van Warmond); J. Ditters; P. Dijkema; Forum; Rector H. van Helvoort; Mgr. J.P. Huijbers(namens de Bisschop van Haarlem); R. Klinkenbergh; Auke Komter; Prof. Dr. A.J. Kluyver; fr. Hans van der Laan; Maclaine Pont; F. van der Meer; Joh. Mol; Roovers: Thomas Nix; ir. Karl Oberndorfer; Österreichisches College; M.C.E. Pataky; Prof. Dr. J. Peters CSSR; ir. C. Pouderoyen + H.M. Pouderoyen-Creyghton: van Romondt; Sanctus Virgilius; Prof. Dr. ir. DF. Slothouwer; Alph. Steger; J. Stellingwerff; K.L. Sijmons; uitgeverij 'De Toorts' (C, Hesseling); ir. J.J.M. Vegter; ir. P. Verhagen; A.J. Visser; Prof. Dr. W. Vogelsang; Olga Witsen; n.b. 2 voorgedrukte kaarten n.a.v. G.M.'s 25 jr. ambtsjubileum 13

15 1x J. Baeten(co adj. Bisschop van Breda); W.M. Bongers; J. Collette; Mevr. V. Cornelius; ir. W.M. van Dael; Dirk...?; Bob Gerritzen; Dr. J.M.J.A. Hanssen (co adj. Bisschop van Roermond; Prof. ir. L.H.M. Huydts; Dr. J.M. de Jong(van het secretariaat van de Aartsbisschop van Utrecht); Koningin Emma Kliniek; ir. J. klijnen; ir. Maclaine Pont; W.L. Mosmans; Mouvement International des Etudiants Catholiques(van het Pax Romana); Studium Generale; Dr. ir. F.Ph.A. Tellegen; Uitgeverij 'De Toorts'; p. J. Vollaarts sj; Gemeente Wassenaar 1x Aartsbisdom Utrecht(secr. P.R. Geurts); Amsterdam- Gemeentelijke Woningdienst; Gaston Bardet(van het Institut Supérieur et International d' Urbanisme Appliqué); ir. H.W.F.C. Héman; Katholiek Bouwblad; De Linie; ir. Maclaine Pont; Mindszenty Stichting; Roeping?; fr. George Smeets; Prof. Dr. ir. F.Ph.A. Tellegen; fr. Vincent Truyen; n.b.: 30.1 en 20.9 niet te ontcijferen 1x p. B.A.M. Barendse op; A. Evers; Katholiek Bouwblad; fr. Maximilianus Mähler; Mindszenty Stichting; Plate; Jos Ritzen; Sanctus Virgilius; G.M. Sarlemijn; Prof. Dr. ir. F.Ph.A. Tellegen; ir. J.A.C. Tillema; Mevr. L. Witsen-van der Broek 1x A.K.K.V. afd. Bouwkunst; Prof. B.A.M. Barendse op; Prof. Dr. W.G. Burgers; p. Constantinus; ir. P. Dijkema; Prof. Dr. H.B. Dorgelo; V. Haesaert; H. Hanzelt; Katholiek Bouwblad; fr. Hans van der Laan; ir. H. Maclaine Pont; Frits van der Meer; E. Mees- Havelaar; D. Metselaar; Dési Ohmert-Granpré Molière; Phie...?; Jos Ritzen; fr. George Smeets; De Tijd; Tin...? fr. Vincent Truyen; Prof. Dr. J.A. VErvaart; W. Vogelsang; Directie van de Wieringermeer (Noord Oostpolder-werken); Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek; gemeente Hooge en Lage Zwaluwe; n.b.: niet te ontcijferen 1x F.M. la Chapelle; Joan Collette; NV Generale Handelbank; gemeeente Grootebroek; Katholiek Bouwblad; A. van Kranendonk; G.L.Mathot cssr; Xristine.. van der Meer de Walcheren; Werner M. Moser; Makelaardij vh Nienaber; Sint Lucas Gent- hoger instituut voor kunst en vakonderwijs (fr. Urbain); Huize Stella Duce(Zr. Elisabeth); Vereniging van Delftse Ingenieurs afd. Bouwkunde; n.b: niet te ontcijferen 14

16 1x Prof. B.A.M. Barendse; Prof. ir. J.F. Berghoef; Dr. R.D. Bleeker; ir. H. Brouwer; Harald Brunner; F.M. la Chapelle; L.C. Friedländer; ir. J.H. Froger; Mevr A. Granpré Molière-van den Broek; Generale Handelsbank; Mr. J.H. Jacobs; Jules H.M. Kirch; A. van Kranendonk; ir. J. Kruger; Bureau Kuiper, Gouwetor en De Ranitz; fr. Hans van der Laan; ir. J. van der Laan; Österreichisches Generalkonsulat; G.J. Sarlemijn; Firma E. van Scherpenzeel en zn.; Sint Lucas Gent- hoger instituut voor kunst en vakonderwijs(fr. Urbain); Mons. Dott. G.O. Smit; Studium Generale; T.H. Delft afd. Bouwkunde; Wiener Katholische Akademie; Louise Walters-...; Judy van Wijnbergen; n.b.: 2.5 niet te ontcijferen; 1.10 rondschrijven van G.M. aan collega's 1x Prof. B.A.M. Barendse; B.N.A.; N. Br...?; fr. Diepen; A. Evers; F.P.M. Froger; Dr. Th. Goossens; T.H. Delft afd. Bouwkunde; F. Tellegen; fr. V. Truyen; Vereniging van Delftse Ingenieurs afd. Bouwkunde; n.b.: 24.7 niet te ontcijferen 1x Aartsbisdom Utrecht (Mgr. Dr. B.J. Alfrink); P. Adema-Scheltema; Rector Allard; Zr. Anne Marie; uitgeverij Argus(J. Ditters); Gason Bardet(intitut International et Superieur d' Urbanisme Appliqué); Bisdom Roermond (Mgr. W. Lemmers); Prof. B.A.M. Barendse; B.N.A.; B.N.S.; p.jan Bouwman; Heri Bruning; B.S.K. (H. Herzberger); P. Constantinus; Kardinaal Celso Costantini; Mgr. G. Fallani(president van het Pont. Commissone Centrale per l'arte Sacre); Fondsen: Brabants Studiefonds; Prins Bernhard Fonds; Jan J. Granpré Molière; Gootje Granpré Molière; Frans Hamer; Maria Klaus; R. Klinkenbergh; fr. C. Kokke scj; A. van Kranendonk; ir. Nico van der Laan; J. Leenvries; Leerink; p. A. Maltha op; P. Meurat; Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen afd. Commissie van het Belgisch-Neeerlands Cultuuraccoord; Mgr. O. Musumeci(secr. del comitato della Madonnina Siracuse; Nederlands Cultuuraccoord; Pensioenraad; K.Polgàr; uitgeverij G. van Saane; fr. George Smeets; ir. A. Siebers; Huize Stella Duce; fr. P. Talma; fr. V.. Truyen; n.b.: conceptbrief GM aan diverse hoogwaardigheids bekleders; 7.7 niet te ontcijferen 1x Algemene Biltse Woningbouwvereniging; Amsterdamsche Bank; uitgeverij Argus; J.B. Bakema; B.A.M. Barendse; J.F. Berghoef en J.J. Vegter; B.N.S.; F. Froger; Fondsen: Rooms Katholiek Studiefonds voor Indonesiërs; J.J. Granpré Molière; T.. Granpré Molière; ir. N.J. Habraken; W.S. Hezemans- Huitker; fr. F. Huiting; fr. Jacobus R. Klinkenbergh;H.M. Kraayvanger; fr.hans van der Laan; Nico van der Laan; Lies...?; Meta...? J.J.P. Oud; uitgeverij Pax; Phie...?; R.K. Vereniging Sanctus Virgilius(J. Leering); Sint Lucas Gent, hoger instituut voor architectuur en sierkunsten; fr. G. Smeets; uitgeverij Spectrum; Prof. Dr. ir. F.P.h.A. Tellegen; fr. V. Truyen; J.J. Vegter zie: Berghoef; Gemeente Wassenaar; Werkgroep Philosophie van de Techniek; n..b.: conceptbrief GM n.a.v. zijn 75ste verjaardag 15

17 1x soc. Alcuin; genootschap Architectura et Amicitia; uitgeverij Argus; Bouwkundige Studiekring; Bouwkundig Weekblad; Rector van Helvoort; R.K. Kerkbouw Studiekring Delft; fr. Hans van der Laan; Landelijk Centrum voor Katholieke Actie; J. Leering; ir. H. Maclaine Pont; J.A. Onderstal-Herweyen; tijdschrift Ruimte; Singer Memorial Foundation; Maclaine Pont; J.A. Onderstal-Herweyen; tijdschrift Ruimte; Singer Memorial Foundation; fr. G. Smeets; fr. P. Talma; T.H. Delft; Prof.Dr.J.J.M. Timmers; L.J.M. Tummers 1x St.Adelbert-vereniging; uitgeverij Argus; J.B. Bakema; J.N. Bakhuizen van den Brink;Prof. B.A.M. Barendse; M. Battista; zr. Olga Beekman; B.N.S.; A.D. van Eck; Elzeviers Weekblad; fr. F. Huiting; Kardinaal van Rossum Instituut; p. R.C. Kwant; ir. H. Maclaine Pont; fr. A. Maltha; K.P. vander Mandele; C.M. van Moorsel; ir. J. de Ranitz; uitg. Stols; Prof.Dr.ir. F.Ph.A. Tellegen; dagblad De Tijd; Jenno Witsen; Ned. organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 1x J.N. Bakhuizen van den Brink; Bisdom van Breda(Mgr. J. Baeten); Bisdom van Haarlem (Mgr. J. Groot); B.N.S.; uitg. Elzevier; Fonds: Prins Bernard Fonds; uitg. Van Gorcum; ir. N.J. Habraken; R.K. Kerkbouw Studiekring Delft; fr. A. Maltha; Werner M. Moser; uitgeverij A.A.M. Stols; Studium Generale; C.P. Tholens; dagblad De Tijd; Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunst; Prof. G.H.L. Zeegers; n.b.: brief van GM aan? gedateerd x Academie voor Voortgezet en Hoger Bouwkunst Onderricht Tilburg; Mr. H. Bergé; Bouwkundig Weekblad; Prof.ir. H. Brouwer; A.D. van Eck; Fonds: Prins Bernard Fonds; uitgeverij Koninklijke van Gorcum en co. NV; De Groene Amsterdammer; J.J. Granpré Molière; ir. N.J.Habraken; ir. A.E.O. van Hezik; Jan...? Jo en Jelly...?; ir. J. Klijnen; ir. Nico van der Laan; Dr.ir. Thomas Nix; Katholieke Studenten Vereniging 'Sint Franciscus Xaverius'; fr. P. Talma; T.H. Delft; De Tijd; uitgeverij 'De Toorts'; P. Verhoofstaddd; ir. H.Ch. van der Wal 16

18 1x A.K.K.V.; Dom Allardd; zuster M. Andra; J.N. Bakhuizen van den Brink; J.F. Berghoef; J.F. Berghoef Mr. J. Vink; zuster Bernarda; Prof.Dr.ir. H.G. van Beusekom; P. Bieriot; B.N.A.; ir. J.J. Bouwman osa; uitgeverij Paul Brand; E.E.A.M. Deur-Bloemen; ir. P. Dijkema; Gemeente Eindhoven; ir. W.S. van der Erve; Prof. F.A. Eschauzier; A. Evers; De Gelderlanderpers; ir. G.J. van der Grinten; Hans en Hetty...?; ir. J.B. Hermans; C. Hesseling (NV Grafische Industrie); A.E.O. van Hezik; ir. Jan de Jong; Katholieke Leergangen; Prof.Mr. A. Klein; R. Klinkenbergh; Kolfschoten, burgemeester van Den Haag; Koninklijk Instituut van Ingenieurs; Kort; ir. Nico van der Laan; Libanon Lyceum(n.b. door GM gebouwd); Hub. Martens; ir. H.J.S. Meddens; Xristine van der Meer Walcheren; M. Mekel-Ahrmann; Meta...?; J. Mouton;N.I.V.S.; Desi Ohmert-Granpré Molière; Onze Lieve Vrouwe van Lourdes parochie, A'dam; Mevr. A. Oud-Dinand; K. en E. Polgàr; H.Postel; ir. S. van Ravensteyn; uitgeverij Romen en zn.; C. Roose...mb; A.E. de Rijk-Weyers; N.C. de Ruiter; Katholieke Studenten Vereniging'Sanctus Virgilius'; ir. A. Schwenkl; P. Seysener fr.; A. Siebers; fr. G. Smeets; stichting 'Sonnewick'; J.A. Stenfert Kroese; Jhr.ir. J.W. Storm van 's Gravesande; tijdschrift 'Streven'; K. en G. Sutterland-van der Berg; fr. P. Talma; ir. P.H. Tauber; Prof.Dr.ir. F.Ph.A. Tellegen; ir. H.G. Treep; uitgeverij 'de Toorts'; Mij. voor volkshuisvesting 'Vreewijk'; Mevr. Weber-van...?; G.. Westerhout; Anneke v.d. Wouden 1x Prof.ir. J.F. Berghoef; Bisdom Utrecht-Kardinaal Alfrink; B.N.A.; tijdschrift 'Het Centrum'; Rosemarijn v.d. Does Willebois; uitgeverij Desdee de Brouwer; Elzeviers Weekblad; George..?; ir. M. Gout; Henriëtte..?; Kolfschoten(burgemeester van Den Haag); bureau Kuiper, de Ranitz, van der Ree en van Tol; fr. Hans van der Laan; ir. Nico van der Laan; Mej.ir. J.H. Mulder; A.E. von Overbeck; P.K.A. Pennink; ir. C. Pouderoyen; tijdschrift 'Streven'; Prof.Dr. P. Schoonenberg sj; fr. P. Talma; Prof.Dr.Ir. F. Tellegen; De Tijd-Maasbode; ir. W. van Tijen; fr. V. Truyen; Prof. G.H. Zeegers 1x Kardinaal Alfrink; Elisabeth Allard; Dom p. R. Allard; J.H.E. Asberg; Prof. J.B. Bakema; Prof. B.A.M. Barendse; fr. André Beekman; Prof. J.H. v.d. Berg; Prof.ir. S.J. van Embden; A. Evers; ir. G. Friedhoff; J.J. Granpré Molière; Dr.ir. H.J.A. de Goey; Mr. Dr. C. van Haren; tijdschrift 'De Heraut' (jac. van Rooy); ir. A.E.Q. van Hezik; fr. H. Hoek; Mgr. J.H. Huibers; Dom fr.huiting osb; Dr. D. de Jonge; ir. J. Klijnen; R. Klinkenbergh; Louis Knuvelder; Kolfschoten(burgemeester van Den Haag); ir. J.J. Kroon; bureau Kuiper, de Ranitz, van der Ree en van Tol; fr. Hans van der Laan; A.L.A.Laudy; Prof. Dr.ir. H.J. v.d. Maas; ir. H. Maclaine Pont; fr. A. Maltha; K.P. van der Mandele; F. v.d. Meer; E.M.H. Quanjel; A.W. Reinink; Rudolf..?; E. Sadee; E. Schoenmaecker; P.Schoonenbeek;Sint-Lucas-Gent, hoger instituut voor architectuur en sierkunsten(fr. Urbain); fr. G. Smeets; tijdschrift 'Streven'; Stichting Studium Generale; tijdschrift 'Sursum Corda'; fr. P. Talma; De Tijd- Maasbode; Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; Judy en Swder van Wijnbergen; Rosemarijn (v.d. Does) Willebois 17

19 1x E. Allard; F. Allard; Dom p. R/ Allard(onvoll.); Dr. J.H.J. Almering; Prof. B.A.M. Barendse; uitgeverij J.H. Debussy NV; stichting katholiek bejaardentehuis 'Deus Providebit'; J. Bongaarts; Mgr. P.J.M. v.d. Burg; Commissie tot onderzoek naar de geschiktheid en bekwaamheid voor de buitenlandse dienst; tijdschrift "Confrontatie'; Th.W.J. Driessen; F. Froger; De Gelderlanderpers; Dr.ir. H.J.A. De Goey; bureau Gouwetor, Mulder en Tielman; Maria Hellebrekers; Mevr. Hermans; fr. F. Huiting; Louis Knuvelder; Kolfschoten(voorm.? burgemeester van Den Haag); bureau Kuuiper, de Ranitz, van der Ree en van Tol; J. Loos; F.H.M. Lohman; W.J. Luneman; K.P. vd Mandele; P. den Ottolander; Henri van Overbeek; Attilio Petroccioli; fr. Schretlen; E. Sadee; J.M. van Schaik; P. Schoonenberg; ir. A. Siebers; Jules Thywissen; De Tijd- Maasbode; Mgr. S.Th. Visser; Wim..?; De Volkskrant; G.H.L. Zeegers 1x Kardinaal Alfrink; E. Allard; p. R. Allard; fr. Paulus Andreas(?); uitgeverij 'Argus'; Mgr. P.J.M. vd Burg; Centrale Directie vd Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid; tijdschrift 'Confrontatie'; J.E. van der Does de Willebois; A.D. van Eck; dott. G. Fanelli; Prof.ir. J. Froger; Dr.ir. H.J.A. de Goey; G.J. Heering; A. Hermans; K.R.O.; J. Kalkhoven; Louis Knuvelder; tijdschrift 'Koinonia'; J.F.M. Kok; P. vd Kooy; Kolfschoten; Jos Lennards; P.C. van Lierde; W. Luneman; Prof ir. N. Luning Prak; De Tijd-Maasbode; P. den Ottolander; E. Sadee; Sam...?; Hoger Sint Lucas Instituut voor architectuur en sierkunsten(ir. B. Urbain); H.M.van Spanje; tijdschrift 'Sursum Corda'; P. Talma; T.H. Delft(D. van der Kellen); Tijd-Maasbode; Vreeburg; Prof. G.H.L. Zeegers; n.b.: 31.1 en 9.3 ongesigneerd; bijlage bij... 1x Kardinaal Alfrink; Dom p R. Allard; Bisdom Haarlem-Mgr. Zwartkruis; Bisdom roermond-mgr. Moors; ir. F.L. v.d. Bom; Joop van den Broek; Carosi; tijdschrift 'Confrontatie'; Mr. O. Cremers(burgemeester van Haarlem); A. Evers; F.P.M. Froger; Mgr. Prof. H. Fortman; Dr. W. Goddijn; M. Godefroy-Vos; Thom Granpré Molière; van Haren; A. Hermans; ir. J.B. Hermans; H. Hoek; J. Hosman; J. Joosten;?; Z. Kolks; Koninklijk Instituut van Ingenieurs; P. vd. Kooy; R. Klinkenbergh; B. Kluyskens; p. Kreling; fr. Hans van der Laan; H.A. Maltha; P.den Ottolander; Prof. mag. Dr. J.P.M. vd Ploeg; R. Roose; Ridderorde van de Militie van Christus-G. Zeegers; E. Sadee; kath.studentenvereniging 'Sanctus Virgilius'; Schöping; p.g. Smeets; p.. H.M. van Spanje; tijdschrift 'Streven'; T.H. Delft, afd. Bouwkunde-D. vd Kellen; T.H. Delft, afd. Bouwkunde-Prof. ir. P.K.A. Pennink; De Tijd-Maasbode; uitgeverij 'De Toorts'; E.M. Vos de Wael-Smulders 18

20 1x Kardinaal Alfrink; ir. Jo Berghoef; p. Aug. van Berkum; Bisdom van roermondmgr. P.J.A. Moors; Godfried Bomens; ir. J.J. Bouwman osa; van den Brink; Ministerie van Buitenlandse Zaken; Dom H. van Cranenburgh(abt St. Paulus Abdij, Oosterhout); tijdschrift 'Confrontatie'; P.J.M. Driebeek; Elzeviers Weekblad; Prof.ir. S.J. van Embden; A. Evers; F.P.M. Froger; D. van Gelder; De Gelderlander; Dr.ir. H.J.A. de Goey; tijdschrift 'De Heraut'; Prof.den Hollander; Kath. Volks Partij, afd. Wassenaar; R. Klinkenbergh; fr. Hans van der Laan; K.P. van der Mandele; p. Maltha; Chr. Nielsen; Ida Peerdeman; Prof. mag. dr. vd Ploeg; ir. E. Quanjel(moderator van St. Virgilius); Jhr.ir. J. de Ranitz ; A.W. Reinink; kath. studentenvereniging 'Sanctus Virgilius'; Dr. P.J.A.M. Schoonenberg sj; ir. A. Siebers; studentenparochie 'Sint Barbara'; fr. P. Talmla; Judy van Wijinbergen (zie ); n.b.: niet te ontcijferen 1x Kardinaal Alfrink; E. Allard; fr. A. Beekman; J.W. Beyen; Ch. Convent; P.J.M. Driebeek; A. Evers; Faculteit der Letteren- R.U. Groningen; ir. F.J. Gouwetor; Herder; H.. Hoek pr; D. de Jonge; Jeanne-Daisy..?; Joris..?; H.A.M.T. Kolfschoten; ir. E.H. Kraayvanger; A. van Kranendonk; Dr. J.M.H. vd Luyt; fr. Joseph M..?; K.P. van der Mandele; Moeder Abdis Maria Josepha (Brigitinessen-klooster, Uden); fr. Joseph M..?; B. Naaijkens; Gemeente Nijmegen; Prof. vd Ploeg; E.M.H. Quanjel; kath. studentenvereniging ' St Vigilius' - muziek en toneelgezelschap Banzaai; Dr.ir. J.J. vd spek; R.E. Statius-Muller; Stedelijk Museum Schiedam; Pastoor J.F. Steenman; stichting Huize Sint Willibrordus; Mary Struick; Prof.Dr.ir. F. Tellegen; De Tijd- Maasbode; Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten; ir. W. van Tijen; Hans Valckenier; ir. G.H. Voorhoeve; J.J. Vriend; Jenno en Ineke Witsen-de Leede; A.A.M. Wentholt; n.b.: 21.9 niet te ontcijferen 1x Aartsbisdom Utrecht- H. Lubbers, secr.-ass.; Van Abbe Museum, Eindhoven; E. Allard; tijdschrift 'De Architect'; fr. A.. Beekman; Bisdom Haarlem-Mgr. Th.H.J. Zwartkruis; Mgr. P.J.M. vd Burg; H. van Cranenburgh, abt St. Paulusabdij; bejaardenthuis 'Deus Providebit'; F.J.L. Diepen; Pieter dijkema; F.P.M. Froger; J.J. Granpré Molière; tijdschirft 'De Gaffel'; De Gelderlanderpers; J.M. de Grauw; C. Grove; H. HOek pr; Prof. C. Holzmeister; Mgr. M.A. Jansen; bejaardentehuis 'Johanneshoven'; tijdschrift 'Kathedraal Kapittel'; R. Klinkenbergh; H. Kolfschoten; a. van Kranendonk; fr. Hans van der Laan; P.C. van Lierde; K.P. van der Mandele; ir. H.J. Meysing; Jhr. O.C.M. van Nispen tot Pannerden; Ida Peerdeman; E.M.H. Quanjel (moderator van St. Virgilius); Jhr. J. de Ranitz; E. Sadee; kath. studentenvereniging Sanctus Virgilius; D. Schenk; Mevr. Schimmelpenninck; Dhr. Schöpping; Mgr. A. Simonis; Joost en Nel vd Spek; J.F. Steenman; De Tijd-Maasbode; Hans Valckenier; Dom de Wolf osb; n.b.: 20.5 niet te ontcijferen; dankbetuiging voor condoleance bij overlijden van p. Dr. G. Liesting 19

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Wim van Hoorn 1908-1979

Wim van Hoorn 1908-1979 Wim van Hoorn 1908-1979 Een leven lang beeldhouwen in veranderende tijden A sculptor s life in changing times Masterscriptie faculteit Algemene cultuurwetenschappen Open Universiteit Nederland April 2009

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K VERSLAG 2007 en 2008 Foto voorzijde: het interieur van de Portugees-Israëlitische Synagoge uit 1671-1675 aan het Jonas

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouw Ter Eem. Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap

Onze Lieve Vrouw Ter Eem. Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap 1 Onze Lieve Vrouw Ter Eem Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap Onze Lieve Vrouw Ter Eem Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap 2 1 CRIMSON, november 2009 Inhoud 005 007 035 115

Nadere informatie

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast.

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. LEIDS JAARBOEKJE 1963 Foto ommezijde: De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1963 VIJF EN VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

Een 75-jarige historie 1916-1991

Een 75-jarige historie 1916-1991 1 2 3 4 Een 75-jarige historie 1916-1991 5 Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg Een 75-jarige historie 1916-1991 Ir. F.J.J. Hamer Dr.Ir. C.P.M. Sadée Ir. J.A. Wijsman A.C. Dolk C.J. Lommers 6 7 Inhoud

Nadere informatie

O&S. in Nijmegen. Ontstaan en ontwikkeling van onderzoek en statistiek in de gemeente Nijmegen. T. van Gruijthuijsen R. Hermens

O&S. in Nijmegen. Ontstaan en ontwikkeling van onderzoek en statistiek in de gemeente Nijmegen. T. van Gruijthuijsen R. Hermens O&S Ontstaan en ontwikkeling van onderzoek en statistiek in de gemeente Nijmegen in Nijmegen T. van Gruijthuijsen R. Hermens Nijmegen, april 2011 1 1944 2011 gemeente Nijmegen Alle rechten voorbehouden,

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND

VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND VERENIGING OUD BROEK IN WATERLAND Verslag over het jaar 2006 Op de omslag: Replica van verhalend deurkalf (1642). Laan 38, zie punt h) van Overige activiteiten 1 Inleiding Het jaarverslag 2006 wordt u

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Milestones. te pas komt. te zijn. Eerder is zelfs het tegendeel het geval. Ik geef de Villa VPRO een goede kans tot

Milestones. te pas komt. te zijn. Eerder is zelfs het tegendeel het geval. Ik geef de Villa VPRO een goede kans tot 4IlIt.1IIFlR ~IIIHIIIIII TE~ TII..JD II..JD liiflr Uitgave lil Architectuur Lokaal verschijnt 4x per jaar Tussen de Bogen 18 1013 JB Amsterdam tel. 020-5304000 fax 020-5304004 e-mail: arch./okaal@pi.net

Nadere informatie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2007

Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2007 Het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2007 inhoud Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Herengracht 476 Postbus 19750, 1000 gt Amsterdam telefoon (020) 520 6130 fax (020) 623 8499 e-mail info@cultuurfonds.nl

Nadere informatie

Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht

Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht Prof. mr. J. Struiksma Derde druk Amsterdam - 2007 Dit boek kan worden aangehaald als: J. Struiksma, Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht, derde

Nadere informatie

Cultuurhistorische Analyse Stadion Feyenoord. de Kuip CRIMSON, 2012

Cultuurhistorische Analyse Stadion Feyenoord. de Kuip CRIMSON, 2012 Cultuurhistorische Analyse Stadion Feyenoord de Kuip 1 CRIMSON, 2012 Cultuurhistorische Analyse Stadion Feyenoord de Kuip 2 1 CRIMSON, 2012 Inhoud 004 009 043 099 119 126 138 Inleiding Geschiedenis van

Nadere informatie

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen Inhoudsopgave De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen...1 Schoolhuis, van de Kerkhoff, Oostenrijkse woning...1 Geschiedenis in

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

nr. 47 03-2005 verschijnt 4 x per jaar Flexibel bouwen Het jaar 2004 Ouderen huisvesting Nederland Vlaanderen Bedrijven terreinen De kust

nr. 47 03-2005 verschijnt 4 x per jaar Flexibel bouwen Het jaar 2004 Ouderen huisvesting Nederland Vlaanderen Bedrijven terreinen De kust nr. 47 03-2005 verschijnt 4 x per jaar Het jaar 2004 Flexibel bouwen Nederland Vlaanderen Ouderen huisvesting Bedrijven terreinen De kust pagina 2 > > > > > Samen voor een mooie gemeente. Kwaliteit in

Nadere informatie

CAERT-THRESOOR. Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie 21ste jaargang 2002, nr. 1

CAERT-THRESOOR. Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie 21ste jaargang 2002, nr. 1 Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie R J. KIPP RESTAURATIE-ATEUER jjëéfje Abstederdijk 309 W$â 3582 BL Utrecht Telefoon (030)2516010 Conservering van kaarten met behoud van authenticiteit

Nadere informatie

Geschiedenis van de school in Nederland

Geschiedenis van de school in Nederland Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy bron vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Van Gorcum, Assen/Maastricht

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met

Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met Scholen stichten Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht Trajecten door Utrecht 11 Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse Geschiedenis Scholen

Nadere informatie

G E M E R T S 2010 H E E M

G E M E R T S 2010 H E E M ELLEN BROUWERS 1 GEMER T S H E E M 2010 Jaargang 52, 2010, nr. 1. Inhoud: Ton Thelen, Ellen Brouwers Designing Art... 1 Annie van Kimmenade-Beekmans, De schortenfabriek van Roelofs... 11 Ad otten, Sint

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

SAM VAN EMBDEN, 1904-2000

SAM VAN EMBDEN, 1904-2000 SAM VAN EMBDEN, 1904-2000 DOOR JOOSJE VAN GEEST Prof. ir. Samuel Josua van Embden is op 20 september 2000 op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was oprichter van het architectenbureau S.J. van Embden dat

Nadere informatie

Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem.

Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem. Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem. Bezien vanuit mijn ervaring als - directeur van Stadsherstel Amsterdam (nu 600 monumenten, werkkring:

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 1 9 9 4

J A A R V E R S L A G 1 9 9 4 DOCUMENTATIECENTRUM NEOERLAN DSE POLITIEKf PARTIJEN J A A R V E R S L A G 1 9 9 4 VAN HET HOOFDBESTUUR INGEVOLGE ARTIKEL 18.3 VAN DE STATUTEN 4 7 STE JAARVERS LAG INHOUDSOPGAVE 110495 1. Ten geleide 3

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Jaargang 16 Voorjaar 2010 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50. Zie ook www.dewerkendemensoss.nl. In dit nummer:

Jaargang 16 Voorjaar 2010 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50. Zie ook www.dewerkendemensoss.nl. In dit nummer: t u s s e n t i j d s 1/10 Een uitgave van de historische kring voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens Jaargang 16 Voorjaar 2010 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50 Zie ook www.dewerkendemensoss.nl

Nadere informatie