Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière ( ) archief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief. M.J. Granpré Molière (1883-1972) archief 1908-1972"

Transcriptie

1 Inventaris van het archief M.J. Granpré Molière ( ) archief Nederlands Architectuurinstituut 2005

2 INHOUD INLEIDING 4 M.J. Granpré Molière (biografie) 4 Over het archief 5 Verantwoording van de ordening 6 Raadpleging van de inventaris 7 Literatuurverwijzing 7 Lijst van afkortingen 8 Aanwijzingen voor gebruik 9 INVENTARIS 10 Correspondentie 10 1x0 Zakelijke correspondentie betreffende ontwerpen en 10 algemene correspondentie betreffende een ontwerp 1x1 Correspondentie betreffende maatschappelijk optreden 13 privé en overige onderwerpen. Bouwpraktijk 21 2x0 Ontwerpen (stede-)bouwkundig en meubelontwerpen. 28 2x1 Programma's van eisen, berekeningen, bestekken, ontwerptoelichtingen, notulen en verslagen van bouwvergaderingen. 31 2x4 Foto's en publicaties per project. 31 Onderwijs en maatschappelijke activiteiten 34 3x0 Lezingen, publicaties en ongepubliceerde artikelen. 34 3x1 Stukken betreffende gegeven onderwijs. 64 3x2 Stukken betreffende verleende adviezen en jurylidmaatschappen, en stukken betreffende optreden in commissies, verenigingen en stichtingen. 68 Stukken van persoonlijke aard 73 4x0 Oorkonden, diploma's, autobiografieën, 73 foto's van familie, reistekeningen e.d.

3 Overig 5x0 Publicaties, tijdschriften, foto's en tekeningen voor zover zij 75 niet van Granpré Molière zelf zijn en voorzover zij geen duidelijke samenhang vertonen met de overige collectie-onderdelen. Documentatie 92 6x0 Supplement 92 2

4 Inleiding VOORAF RAADPLEGING CORRESPONDENTIE GRANPRE MOLIERE De correspondentie uit dit archief kan slechts geraadpleegd worden na overleg met het hoofd van de afdeling Collectie. Dit in verband met de privacy van nog levende personen 3

5 Inleiding INLEIDING M.J. GRANPRE MOLIERE In de handboeken over Nederlandse archtectuur wordt prof.ir. M.J. Granpré Molière steevast afgeschilderd als opponent van het Nieuw Bouwen en wordt zijn architectuur, en de architectuur van de aan hem verbonden stroming, de Delftse School, gezien als reactie op het Nieuwe Bouwen. Dit beeld doet weinig recht aan de eigen positie die Granpré Molière innam, aanvankelijk als architect-stedebouwkundige en later in zijn functie als docent aan de Technische Hogeschool in Delft. Marinus Jan Granpré Molière werd in 1883 in Oudenbosch geboren. Hij doorliep de H.B.S. aanvankelijk in Breda, later in Delft. In Delft ook ging hij aan de Technische Hogeschool Bouwkunde studeren. De studie werd in 1908 (of 1907) cum laude afgesloten. Toen Granpré Molière zijn entree maakte in de wereld van de architectuur was het architecten-vak in beweging. De architect moest zijn houding bepalen ten opzichte van nieuwe groepen opdrachtgevers en gebruikersklassen, en nieuwe opdrachten stelden nieuwe eisen. Van 1908 tot 1916 was Granpré Molière op diverse architectenbureaus werkzaam. Hij werkte korte tijd op het bureau van prof. H. Evers en bij de Staatsspoorwegen onder ir. G.W. van Heukelom. Van 1908 tot 1910 werkte hij bij ir. J.A. van Straaten in Amsterdam. In die tijd maakte Granpré Molière ook deel uit van een kunstenaarskring die in zijn autobiografische aantekeningen de 'Nibelungenring' wordt genoemd. Ook genoemd in dit verband worden H.P. Berlage, K.P.C. de Bazel, J. Gratema, de schilder R.N. Roland Holst en de literatoren Frans Coenen, Frans Myssen. Van 1910 tot 1914 werkte Granpré Molière op het bureau van Gemeentewerken in Roterdam. In die periode werden de eerste initiatieven genomen om een tuindorp te stichten, het latere Vreewijk. Granpré Molière was hierbij vanaf het begin, in 1913, betrokken. Maar het duurde tot 1916 voordat met de bouw ervan begonnen kon worden. Van dat jaar dateert ook de samenwerking met ir. P. Verhagen. Het bureau waarin zij zich verenigden, legde zich toe op 'architectuur, stedenbouw en vraagstukken van volkshuisvesting'. Voor tuindorp Vreewijk maakte Granpré Molière, samen met Verhagen, het leeuwedeel der ontwerpen: stratenplan, beplantingsplan en woningtypologieën. Wa men in Vreewijk wilde realiseren, en daarom is dit tuindorp in de geschiedenis van de volkshuisvesting ook van belang, is het samengaan van een grote woonwijk met architectonische kwaliteiten, bestemd voor de arbeiders van Rotterdam, die op economisch verantwoorde wijze gefinancierd zou worden. Een directe consequentie van dit concept was dat de architecten niet langer in een geïsoleerde postie werkten, maar in samenwerking met andere disciplines. Het besef dat door samenwerking grootse werken gerealiseerd kunnen worden zou Granpré Molière nooit meer verlaten. In dit licht moet ook zijn betrokkenheid bij de oprichting van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting in vanaf 1921 Ned. Inst. v. Volksh. en Stedebouw - gezien worden, en zijn ondervoorzitterschap bij de Stedebouwkundige Raad van dit instituur. Het N.I.V.S. stelde zich immers ten doel om, naast het verzamelen en verspreiden van kennis omtrent vraagstukken, die op volkshuisvesting betrekking hebben, de samenwerking tussen hen die op dit terrein werkzaam zijn te bevorderen. En in 1920 was Granpré Molière weer één van de initiatiefnemers bij de oprichting van de kunstenaarsbeweging 'Opbouw', die als eerste doelstelling had "de aaneensluiting van de beoefenaars der bouw- en aanverwante kunsten". Ook de samenstelling van het bureau getuigde van de opvatting dat samenwerking op brede basis gewenst was: in 1919 werd het compagnonschap uitgebreid met een civiel ingenieur, ir. A.J.Th. Kok. Toen Granpré Molière in 1924 hoogleraar werd aan de afdeling bouwkunde van de Technische Hogeschool in Delft, werden de banden met het bureau losser, zijn naam bleef aan het bureau verbonden tot W.O.II, hijzelf behield een adviseurschap. 4

6 Inleiding In deze periode werd het geloof een steeds sterkere factor in zijn architectuur- en maatschappijvisie, en in 1927 trad Granpré Molière toe tot de Rooms Katholieke kerk. De schoonheidsleer, die hij formuleerde, kan niet los gezien worden van zijn geloofsovertuiging. Daarvoor is de invloed van het scholastische denken te groot. Maar daarnaast reageerde Granpré Molière met deze schoonheidsleer op de stand van het architectuuronderwijs, dat zich beperkte tot het geven van stijlregels. Hiervoor wilde Granpré Molière een alternatief bieden. Met deze schoonheidsleer, toegespitst op de architectuur, had hij de intentie om de onveranderlijke waarden, die, zo was zijn overtuiging, aan de architectuur ten grondslag liggen, bloot te leggen, en daarmee de studenten een denkwijze aan te reiken. Als docent aan de Technische Hogeschool had Granpré Molière een groot gehoor. Zijn invloed was zo groot dat men van de Delftse School kon gaan spreken. In de naoorlogse periode, ten tijde van de wederopbouw, kwam het tot een confrontatie tussen architecten van de Delftse School en het Nieuwe Bouwen. Het conflict werd uitgevochten op openbaar gebied: in architectuurbladen en in de weekbladen. Deze discussie heeft in ruime mate bijgedragen tot het beeld van de Delftse school als reactie op het Nieuwe Bouwen. Dat Granpré Molière een ándere opvatting had van wat architectuur zou moeten zijn, daarvan getuigt niet alleen zijn schoonheidsleer maar ook zijn architectuur en zijn stedebouw. Hieruit blijkt het hem te doen zijn geweest ruimte voelbaar te maken door middel van een overwogen materiaalgebruik,maatverhouding, oriëntatie, kleur en licht. Dat zijn architectuur vrolijkheid en lichtheid uitstralen komt overeen met zijn wens een prettige woonomgeving te creeëren met een architectuur die de mensen zou passen. In 1953, op 70-jarige leeftijd, legde Granpré Molière het hoogleraarschap neer. Vanaf dat moment ging hij zich weer meer toeleggen op het ontwerpen van voor het merendeel particuliere woonhuizen en kerkelijke gebouwen. Evenals in de periode na Vreewijk ontwierp hij ook toen meestal in samenwerking, zij het met wisselende partners. Granpré Molière overleed in 1972 in Wassenaar. Sjettie Bruins september '86. OVER HET ARCHIEF Vlak voor zijn overlijden, in februari 1972, zegde Prof. Granpré Molière zijn archief toe aan het, dan juist opgerichte, Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst (N.D.B.); in de lente van hetzelfde jaar werd het archief overgebracht. Ik trof het archief in januari 1983 in geordende staat op het N.D.B. aan. Aan die ordening was van augustus tot en met december 1973 gewerkt door Mevr. M. Tholens, daarin bijgestaan door de toenmalige beheerder van het N.D.B., drs. A.L.L.M. Asselbergs. In hoeverre Granpré Molière zelf al een zekere ordening had aangebracht is niet meer te achterhalen. Ten tijde van de acquisitie verkeerde het archief in wanordelijke staat: het archief, dat al in vuilniszakken gereed stond om weggegooid te worden, werd op het nippertje gered van de ondergang. (zie brief Asselbergs d.d '73) Een door Granpré Molière gemaakte selectie van belangrijke stukken schijnt echter wel verdwenen te zijn. Het feit dat het archief in wanorde verkeerde, is te betreuren omdat een ordening door Granpré Molière gemaakt, op zich al waardevolle informatie had kunnen leveren. In het archief Granpré Molière bevindt zich geschreven materiaal, tekeningen en een kleine hoeveelheid foto's. Het geschreven materiaal bestaat uit een grote hoeveelheid, gepubliceerde en ongepubliceerde, artikelen en lezingen; een tamelijk grote hoeveelheid correspondentie betreffende maatschappelijk optreden en privé; stukken betreffende gegeven onderwijs: college-dictaten maar ook andere stukken die te maken hebben met de T.H., en stukken 5

7 Inleiding betreffende de Cursus Kerkelijke Architectuur, de zgn. 'Bossche School'; een onvolledig en weinig samenhangend deel verenigingen; enige stukken betreffende Granpré Molière's op late leeftijd opgevatte schildersactiviteiten. Het archief bevat relatief weinig tekeningen. Dit is ten dele het gevolg van de brand die het archief van het bureau Granpré Molière, Verhagen en Kok in 1940 verwoestte. Een ander deel van de tekeningen bevindt zich mogelijkerwijs op architectenbureau's waar Granpré Molière bij gelegenheid mee samenwerkte. Tekeningen die betrekking hebben op uitbreidingsplannen, stadreconstructies en plannen voor de Wieringermeer en de Noordoostpolder bevinden zich mogelijkerwijs in overheidsarchieven (gemeente, R.IJ.P., Dienst Wieringermeerpolder). Een aparte plaats in het archief neemt de correspondentie met Dom P. R. Allard in: de originelen maken niet langer deel uit van het archief, in plaats daarvan zijn copieën gekomen. De ingang op het Granpré Molière archief in de ordening Tholens bestond uit een kaartsysteem en een inventarislijst. Alle archiefstukken stonden op kaart vermeld: een standaardformulier A4, met daarop gegevens over het betreffende stuk c.q. stukken. Naast deze moeilijk te hanteren ingang (in totaal 16 mappen) was er een inventarislijst gemaakt. Deze was echter niet volledig. De ordening bestond uit 4 hoofdcategorieën: het bouwkundig oeuvre, het hoogleraarschap, geschriften over kunst en architectuur, en catholica. Een groot deel van de stukken viel buiten deze categorieën in niet duidelijk afgebakende restcategorieën. Het getekende materiaal was topografisch geordend, terwijl het geschreven materiaal op onderwerp geordend was. Binnen de correspondentie was onderscheid gemaakt tussen privé en catholica, beiden chronologisch geordend, en correspondentie betreffende maatschappelijk optreden, die afabetisch geordend was. Een ander deel van de correspondentie was op onderwerp geordend en bevond zich verspreid over het archief. VERANTWOORDING VAN DE ORDENING De huidige rubrieksnummers bestaan uit 3 cijferreeksen waarbij de eerste twee door een "x" verbonden zijn bv: 3x0.18; deze vreemdheid is een gevolg van het feit dat de oorspronkelijke rubrieksnummering (3.0.18) bij invoer in de computer tot grote fouten leidde; men kan dus voor de x een punt lezen (M.K. maart '92) Alle stukken zijn eerst op kaart gezet, waarna een chronologisch ordening gemaakt is op grond van de door het N.D.B. ontwikkelde indeling van medio Dit had ten aanzien van de bestaande ordening de volgende consequenties: * de voorheen op zichzelf staande categorie catholica, die stukken bevatte waarin kerk en geloof centraal stonden, is geïntegreerd met het overige deel van het archief. * de correspondentie werd in één categorie ondergebracht, met uitzondering van correspondentie die voortvloeide uit Granpré Molière's adviseurschap: deze correspondentie is veelal het advies-zelf en bevindt zich in categorie 3x2 * er is onderscheid gemaakt tussen ontwerpactiviteit (categorie 2) en adviseurschap (categorie 3x2) * lezingen van Granpré Molière, die in de ordening Tholens ingedeeld waren bij verenigingen waarvoor de betreffende lezing gehouden werd, zijn opgenomen in categorie 3x0 * van de boeken uit het archief, opgenomen in de bibliotheek van het N.D.B., waren niet alle titels vermeld in de inventaris Tholens. Op basis van een acquisitielijst zijn deze nu wel in de inventaris opgenomen. * er is een concordans gemaakt, welke zich achteraan, na de inventaris bevindt. Uitgesloten van de concordans is categorie 1x1. 6

8 Inleiding BIJZONDERHEDEN BIJ HET RAADPLEGEN - Per categorie is chronologisch geordend. Stukken die niet gedateerd konden worden zijn steeds na de gedateerde stukken op alfabetische volgorde gerangschikt. categorie 1 - De brieven in categorie 1 zijn tot 30 geteld - In een aantal gevallen gaat het om correspondentie tussn derden. Dit wordt als volgt aangegeven: A. Siebers J. van Dongen categorie 2 - De tekeningen in categorie 2x0 zijn per project chronologisch geschikt. - De volgorde van de categorieën 1x0, 2x1 en 2x4 is afgeleid van 2x0 Dat wil zeggen dat niet de datum van de correspondentie bv. de volgorde van 1x0 bepaalt, maar de datum van de tekeningen. Op deze wijze wordt de samenhang aangebracht. bv. 1x , Kapel van de heilige Oda, St. Oedenrode '66; 2.11.'66 categorie 3 Als het om lezingen gaat, kan men aan het eind van de titelbeschrijving de naam van de vereniging e.d. aantrefffen waar deze lezing egeven is. Deze informatie kan van nut zijn bij het zoeken naar samenhang met andere categorieën. bv. 3x '58, Het tijdperk van de techniek, (T,3blz.) lezing Werkgroep Philosophie van de Techniek 3x , Werkgroep Philosophie van de Techniek, etc. Brieven over bouwkunst zijn opgevat als een vorm van voortzetting van de colleges, en zijn ondergebracht in categorie 3x1 - categorie 3x2 is onderverdeeld in subcategorieën, te weten 'adviezen en jurylidmaatschappen' en 'commissies, verenigingen, stichtingen' - bij adviezen gaat het zowel om geschreven als getekend materiaal categorie 5 - categorie 5 is onderverdeeldin 5 subcategorieën, te weten 'publicaties', 'architectuur', 'filosofie', 'catholica' en 'diversen' - de nummers 80 en 209 zijn aan de inventaris toegevoegd op grond van aantekeningen in de boeken - nummer 62 was in de ordening Tholens aan Granpré Molière toegeschreven LITERATUURVERWIJZING Andela, G., e.a., De inrichting van de IJsselmeerpolders Ideeën over verkaveling, nederzetting en landschap, Rijksuniversiteit Groningen Architectuur en planning: Nederland , red. U.Barbieri, Rotterdam Architectuur en volkshuisvesting: Nederland , red. M. Casciato, F. Panzini, S. Polano., Nijmegen 1980 Barbieri, U., C. Boekraad, Kritiek en ontwerp. Proeven van architectuurkritiek Nijmegen 1980 Cate, G. ten, L. Lefaivre, Van Embden over Granpré Molière en de Delftse School, Bouw (1984) 23. 7

9 Inleiding Fanelli, G., Architettura, edilizia, urbanistica. Olanda , Monte Oriolo Fanelli, G., Moderne architectuur in Nederland , 's-gravenhage Hemel, Z., Boerentuin staat model voor Noordoostpoder, Wonen TA/BK (1983) 20. Hoogenberk, E.J., Het idee van de hollandse stad. Stedebouw in Nederland met de internationale voorgeschiedenis, Delft Katholiek Bouwblad (1949) 1/2, Herdenkingsnummer t.g.v. 25 jarig hoogleraarsjubileum van Granpré Molière. Meuwissen, J., Het succes van de modernen en het gelijk van de behoudenden, Plan (1982) 10. Meyer, H., J. de Heer, Rooms bouwen, Zeist Tijen, W. van, e.a., Discussie over de betekenis van Granpré Molière, Plan (1972) 6. Siebers, A., Prof.ir. M.J. Granpré Molière, Bouwen (1924) II Visser, A.J., Architectuur en levensbeschouwing, Wending (1949) Visser, A.J., De historische achtergrond van de 'Delftse' esthetiek, Wending (1949). Vriend, J.J., e.a., 'Delft' en het 'nieuwe' bouwen, Forum (1947) 4. LIJST MET AFKORTINGEN A + A - Architectura + Amicitia ac - acute A.K.K.V. - Algemene Katholieke Kunstenaars Vereniging aq - aquarel bd - blauwdruk B.N.A. - Bond van Nederlandse Architecten B.N.S. - Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen B.S.K. - Bouwkundige Studiekring B.W. - Bouwkundig Weekblad D - druk K.B. - Katholieke Bouwblad kd - kleurendruk K.R.O. - Katholieke Radio Omroep K.S.V. - Katholieke Studenten Vereniging K.V.P. - Katholieke Volks Partij ld - lichtdruk ldk - idem ingekleurd/bewerkt M - manuscript S - stencil S.V. - Stedebouw en Volkshuisvesting T - typoscript tp - tekening op papier tpk - idem ingekleurd tt - tekening op transparant 8

10 Inleiding ttk - idem ingekleurd T.V.(S.) - Tijdschrift voor Volkshuisvesting (en Stedebouw) z.d. - zonder datum z.n. - zonder nummer AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK U kunt alle archiefstukken raadplegen met behulp van de aanvraagnummers die u in de inventaris steeds bij de beschrijvingen aantreft. Vermeld deze aanvraagnummers, met de code GRAN, op de gele briefjes aan de balie van de NAi-studiezaal. Deze inventaris is als tekstdocument in het programma Word op termen te doorzoeken. Om die reden is van een inventarisindex afgezien. De tekstdocumenten zijn op aanvraag op de studiezaal te raadplegen. Inlichtingen: 9

11 INVENTARIS CORRESPONDENTIE 1x0 Zakelijke correspondentie betreffende ontwerpen en algemene correspondentie betreffende een ontwerp , stedebouwkundig plan en architectuur tuindorp Vreewijk, Rotterdam 20.1.' ' , kapel van de heilige Oda, St Oedenrode '66; 2.11.' , kapel van het Groot Seminarie, Haaren(N.B.) , kloosterinternaat 'De Wijnberg', Grave 15.1.' , stedebouwkundig plan en architectuur Heuvelkwartier, Breda 13.2.' ' , r.k. kerk HH Antonius en Lodewijk pastorie, Den Haag 22..'47-3.5' , verbouwing r.k. kerk Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkrans, Oosterhout 17.1.' '60, 9 stuks , r.k. kerk Onze lieve Vrouwe van Lourdes en uitbreiding bijgebouwen, Slotermeer, Amsterdam 6.10.' '59; 15.1.' '65: uitbreiding NB. onder nr pf: ontwerptekeningen afkomstig van de opdrachtgever, het kerk bestuur. Later verworven (94.040) , stadhuis en aanleg, Renkum 27.2.' '71 10

12 , r.k. kerk H Stefanus, Moerdijk 25.2.' '54, 23 stuks , woonhuis G.M., Doorwerth 15.4.' '54, 18 stuks; zie ook 1.1: 18.8.'54, 12.8.'57, 14.8.'57 (2x), 28.8.'57, 31.8.'57, '57, 13.4.' , r.k. Goede Herderkerk en pastorie, Laren (N.H.) 15.4.' '61 (kerk); 22.1.' '63 (Mariakapel) , pastorie Eusebiuskerk, Arnhem 18.2.'55-8.'57,21 stuks 1x , r.k. St. Jans en St Maria Lycea, 's Hertogenbosch 6.4.' '59, 3 stuks 1x , scholencomplex Slotermeer, Amsterdam 29.7.' '63(fase 1+2) 1x , r.k. meisjesschool voor lager onderwijs, Oosterbeek 5.7.' '57, 7 stuks 1x , winkelhuizen, Laren (N.H.) 8.10.' '59. 1x , school voor lager onderwijs, Doorwerth ' '59, 13 stuks 1x , terreinafsluiting St. Bavo, Haarlem 17.1.' '58, 11 stuks 1x , bejaardencentrum St Bavo en aanleg, Heemstede 25.4.' '65 11

13 1x , uitbreiding kerkhof + ontwerp grafzerken, parochie De Goede Herder, Wassenaar 5.6.' '60, 11 stuks 1x , sociaal centrum H Maria parochie, Oosterhout 31.8.' '63, 14 stuks 1x , meubilair Klein Seminarie, Noordwijkerhout 12.5.' '62 1x , kapel + retraitewoningen, stichting Sonnewijck, Laren (N.H.) 3.10.' '65, 23 stuks 1x , grafsteen familiegraf Kluijskens-Lindner 22.4.'59; 1.7.'59 1x , verbouwing kapel van de Onze Lieve Vrouwe Abdij, Oosterhout 12.3.' '62 1x , "Het hart van een hoofdstad", stedebouwkundig plan voor het Damcentrum, Amsterdam 1x , "Nihil Item", stadhuisprijsvraag, Amsterdam 22.5.'67-5.'68, 4 stuks 1x , hekwerk bij woning van Mr. K.P. van der Mandele, Rotterdam 3.2.' '67, 3 stuks 1x , grafmoument Baron van Wijnbergen en Baronesse van Wijnbergen- Michiels van Kessenich, Wassenaar 9.10.' '68, 12 stuks 1x , grafsteen Simoontje Diepen-Smits 22.8.'70; 26.8.'70 1x , grafsteen W.J.R. Dreesman 12

14 1x1 Correspondentie betreffende maatschappelijk optreden privé en overige onderwerpen. 1x Mag. A. Doodcorte; Jac. van Ginneken; Tante Jeanne; R. van Sante 1x fr. A. Beekman; Dr. ir. E.H.M. Beekamn; p Alb. C. Doodcorte; ir. J.W.Th. van Erp; Erik Jetje (Mevr. A. Granpré Molière- van den Broek); J. Jonckman; P.H. van Kessel; P. Koenen; p J.B. Kors; W.A. Maas; Anton Orel; R.K.S.V.'Sanctus Virgilius'; Sint Josheps Gezellenvereniging; A. Siebers J. van Dongen; A. Siebers Nics. Molenaar; A. Siebers Herman Reuser; Prof. F. Tellegen; p. Tesser op.; vereeniging 'De Vlaamsche Technische Congressen'; n.b. bidprent F.R. Froger 1x N.L.A. Ammerlaan; Prof. B.A.M. Barendse; ir. J.F. Berghoef; Mevr. Bergema- Kaag; E.H. Broekhuizen; B.N.A.; Bouwkundige Studiekring(H.W. Herwig); Bouwkundige Kring westelijke afd. (A.K.K.V.? - secr. Boon?); J. de Br...; ir. H.M. Buskens; Club H.B.O.; P. Dijkema; J. Donker Duyvis; Dolf; H. Dorgelo; G. Engels; Fiet en Wim; Geneeskundige Dienst; fr. J.B. de Glas; P.A. Hacquébard;.. Hellermans; Heilig Graf klooster, Ellburg; J.J. Hornstra; Mgr. J.P. Huijbers(namens de Bisschop van Haarlem); Tante Jop; A. van Kranendonk; J.A. Lukas; fr. A. Maltha; Maria...; Hubert Martens; Dom Pierre Nau; N.I.V.S.; E.P. van de Roer;.. Schoo; K.S. Schutte; Lode Sengers?; I. Seijbel; C. Siccema; ir. A. Siebers; ir. A. Siebers Nico van der Laan; ir. A. Siebers Hans van der Laan; ir. A. Siebers Nic. de Jong; F. van der Sluys; Studiegroep voor woning-architectuur; H. Swarttouw; Tineke; Jaap Tilanus; ir. J.A.C. Tillema; Veersema(alleen envelope); Vrouwelijke Jeugdbeweging voor Katholieke Actie; L. Rosenfeld; P.L. de Vrieze; W. Vroom; R.G. den Uyl; n.b. zonder afzender 9.10.'42, 30.9.'43 1x P. Chr. Barendse op.; J.M. van Batenburg; ir. W. de Bruyn; Joan Collette; Delftsche Studenten Corps; H.J. van Deursen(president v.h. Seminarie van Warmond); J. Ditters; P. Dijkema; Forum; Rector H. van Helvoort; Mgr. J.P. Huijbers(namens de Bisschop van Haarlem); R. Klinkenbergh; Auke Komter; Prof. Dr. A.J. Kluyver; fr. Hans van der Laan; Maclaine Pont; F. van der Meer; Joh. Mol; Roovers: Thomas Nix; ir. Karl Oberndorfer; Österreichisches College; M.C.E. Pataky; Prof. Dr. J. Peters CSSR; ir. C. Pouderoyen + H.M. Pouderoyen-Creyghton: van Romondt; Sanctus Virgilius; Prof. Dr. ir. DF. Slothouwer; Alph. Steger; J. Stellingwerff; K.L. Sijmons; uitgeverij 'De Toorts' (C, Hesseling); ir. J.J.M. Vegter; ir. P. Verhagen; A.J. Visser; Prof. Dr. W. Vogelsang; Olga Witsen; n.b. 2 voorgedrukte kaarten n.a.v. G.M.'s 25 jr. ambtsjubileum 13

15 1x J. Baeten(co adj. Bisschop van Breda); W.M. Bongers; J. Collette; Mevr. V. Cornelius; ir. W.M. van Dael; Dirk...?; Bob Gerritzen; Dr. J.M.J.A. Hanssen (co adj. Bisschop van Roermond; Prof. ir. L.H.M. Huydts; Dr. J.M. de Jong(van het secretariaat van de Aartsbisschop van Utrecht); Koningin Emma Kliniek; ir. J. klijnen; ir. Maclaine Pont; W.L. Mosmans; Mouvement International des Etudiants Catholiques(van het Pax Romana); Studium Generale; Dr. ir. F.Ph.A. Tellegen; Uitgeverij 'De Toorts'; p. J. Vollaarts sj; Gemeente Wassenaar 1x Aartsbisdom Utrecht(secr. P.R. Geurts); Amsterdam- Gemeentelijke Woningdienst; Gaston Bardet(van het Institut Supérieur et International d' Urbanisme Appliqué); ir. H.W.F.C. Héman; Katholiek Bouwblad; De Linie; ir. Maclaine Pont; Mindszenty Stichting; Roeping?; fr. George Smeets; Prof. Dr. ir. F.Ph.A. Tellegen; fr. Vincent Truyen; n.b.: 30.1 en 20.9 niet te ontcijferen 1x p. B.A.M. Barendse op; A. Evers; Katholiek Bouwblad; fr. Maximilianus Mähler; Mindszenty Stichting; Plate; Jos Ritzen; Sanctus Virgilius; G.M. Sarlemijn; Prof. Dr. ir. F.Ph.A. Tellegen; ir. J.A.C. Tillema; Mevr. L. Witsen-van der Broek 1x A.K.K.V. afd. Bouwkunst; Prof. B.A.M. Barendse op; Prof. Dr. W.G. Burgers; p. Constantinus; ir. P. Dijkema; Prof. Dr. H.B. Dorgelo; V. Haesaert; H. Hanzelt; Katholiek Bouwblad; fr. Hans van der Laan; ir. H. Maclaine Pont; Frits van der Meer; E. Mees- Havelaar; D. Metselaar; Dési Ohmert-Granpré Molière; Phie...?; Jos Ritzen; fr. George Smeets; De Tijd; Tin...? fr. Vincent Truyen; Prof. Dr. J.A. VErvaart; W. Vogelsang; Directie van de Wieringermeer (Noord Oostpolder-werken); Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek; gemeente Hooge en Lage Zwaluwe; n.b.: niet te ontcijferen 1x F.M. la Chapelle; Joan Collette; NV Generale Handelbank; gemeeente Grootebroek; Katholiek Bouwblad; A. van Kranendonk; G.L.Mathot cssr; Xristine.. van der Meer de Walcheren; Werner M. Moser; Makelaardij vh Nienaber; Sint Lucas Gent- hoger instituut voor kunst en vakonderwijs (fr. Urbain); Huize Stella Duce(Zr. Elisabeth); Vereniging van Delftse Ingenieurs afd. Bouwkunde; n.b: niet te ontcijferen 14

16 1x Prof. B.A.M. Barendse; Prof. ir. J.F. Berghoef; Dr. R.D. Bleeker; ir. H. Brouwer; Harald Brunner; F.M. la Chapelle; L.C. Friedländer; ir. J.H. Froger; Mevr A. Granpré Molière-van den Broek; Generale Handelsbank; Mr. J.H. Jacobs; Jules H.M. Kirch; A. van Kranendonk; ir. J. Kruger; Bureau Kuiper, Gouwetor en De Ranitz; fr. Hans van der Laan; ir. J. van der Laan; Österreichisches Generalkonsulat; G.J. Sarlemijn; Firma E. van Scherpenzeel en zn.; Sint Lucas Gent- hoger instituut voor kunst en vakonderwijs(fr. Urbain); Mons. Dott. G.O. Smit; Studium Generale; T.H. Delft afd. Bouwkunde; Wiener Katholische Akademie; Louise Walters-...; Judy van Wijnbergen; n.b.: 2.5 niet te ontcijferen; 1.10 rondschrijven van G.M. aan collega's 1x Prof. B.A.M. Barendse; B.N.A.; N. Br...?; fr. Diepen; A. Evers; F.P.M. Froger; Dr. Th. Goossens; T.H. Delft afd. Bouwkunde; F. Tellegen; fr. V. Truyen; Vereniging van Delftse Ingenieurs afd. Bouwkunde; n.b.: 24.7 niet te ontcijferen 1x Aartsbisdom Utrecht (Mgr. Dr. B.J. Alfrink); P. Adema-Scheltema; Rector Allard; Zr. Anne Marie; uitgeverij Argus(J. Ditters); Gason Bardet(intitut International et Superieur d' Urbanisme Appliqué); Bisdom Roermond (Mgr. W. Lemmers); Prof. B.A.M. Barendse; B.N.A.; B.N.S.; p.jan Bouwman; Heri Bruning; B.S.K. (H. Herzberger); P. Constantinus; Kardinaal Celso Costantini; Mgr. G. Fallani(president van het Pont. Commissone Centrale per l'arte Sacre); Fondsen: Brabants Studiefonds; Prins Bernhard Fonds; Jan J. Granpré Molière; Gootje Granpré Molière; Frans Hamer; Maria Klaus; R. Klinkenbergh; fr. C. Kokke scj; A. van Kranendonk; ir. Nico van der Laan; J. Leenvries; Leerink; p. A. Maltha op; P. Meurat; Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen afd. Commissie van het Belgisch-Neeerlands Cultuuraccoord; Mgr. O. Musumeci(secr. del comitato della Madonnina Siracuse; Nederlands Cultuuraccoord; Pensioenraad; K.Polgàr; uitgeverij G. van Saane; fr. George Smeets; ir. A. Siebers; Huize Stella Duce; fr. P. Talma; fr. V.. Truyen; n.b.: conceptbrief GM aan diverse hoogwaardigheids bekleders; 7.7 niet te ontcijferen 1x Algemene Biltse Woningbouwvereniging; Amsterdamsche Bank; uitgeverij Argus; J.B. Bakema; B.A.M. Barendse; J.F. Berghoef en J.J. Vegter; B.N.S.; F. Froger; Fondsen: Rooms Katholiek Studiefonds voor Indonesiërs; J.J. Granpré Molière; T.. Granpré Molière; ir. N.J. Habraken; W.S. Hezemans- Huitker; fr. F. Huiting; fr. Jacobus R. Klinkenbergh;H.M. Kraayvanger; fr.hans van der Laan; Nico van der Laan; Lies...?; Meta...? J.J.P. Oud; uitgeverij Pax; Phie...?; R.K. Vereniging Sanctus Virgilius(J. Leering); Sint Lucas Gent, hoger instituut voor architectuur en sierkunsten; fr. G. Smeets; uitgeverij Spectrum; Prof. Dr. ir. F.P.h.A. Tellegen; fr. V. Truyen; J.J. Vegter zie: Berghoef; Gemeente Wassenaar; Werkgroep Philosophie van de Techniek; n..b.: conceptbrief GM n.a.v. zijn 75ste verjaardag 15

17 1x soc. Alcuin; genootschap Architectura et Amicitia; uitgeverij Argus; Bouwkundige Studiekring; Bouwkundig Weekblad; Rector van Helvoort; R.K. Kerkbouw Studiekring Delft; fr. Hans van der Laan; Landelijk Centrum voor Katholieke Actie; J. Leering; ir. H. Maclaine Pont; J.A. Onderstal-Herweyen; tijdschrift Ruimte; Singer Memorial Foundation; Maclaine Pont; J.A. Onderstal-Herweyen; tijdschrift Ruimte; Singer Memorial Foundation; fr. G. Smeets; fr. P. Talma; T.H. Delft; Prof.Dr.J.J.M. Timmers; L.J.M. Tummers 1x St.Adelbert-vereniging; uitgeverij Argus; J.B. Bakema; J.N. Bakhuizen van den Brink;Prof. B.A.M. Barendse; M. Battista; zr. Olga Beekman; B.N.S.; A.D. van Eck; Elzeviers Weekblad; fr. F. Huiting; Kardinaal van Rossum Instituut; p. R.C. Kwant; ir. H. Maclaine Pont; fr. A. Maltha; K.P. vander Mandele; C.M. van Moorsel; ir. J. de Ranitz; uitg. Stols; Prof.Dr.ir. F.Ph.A. Tellegen; dagblad De Tijd; Jenno Witsen; Ned. organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 1x J.N. Bakhuizen van den Brink; Bisdom van Breda(Mgr. J. Baeten); Bisdom van Haarlem (Mgr. J. Groot); B.N.S.; uitg. Elzevier; Fonds: Prins Bernard Fonds; uitg. Van Gorcum; ir. N.J. Habraken; R.K. Kerkbouw Studiekring Delft; fr. A. Maltha; Werner M. Moser; uitgeverij A.A.M. Stols; Studium Generale; C.P. Tholens; dagblad De Tijd; Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunst; Prof. G.H.L. Zeegers; n.b.: brief van GM aan? gedateerd x Academie voor Voortgezet en Hoger Bouwkunst Onderricht Tilburg; Mr. H. Bergé; Bouwkundig Weekblad; Prof.ir. H. Brouwer; A.D. van Eck; Fonds: Prins Bernard Fonds; uitgeverij Koninklijke van Gorcum en co. NV; De Groene Amsterdammer; J.J. Granpré Molière; ir. N.J.Habraken; ir. A.E.O. van Hezik; Jan...? Jo en Jelly...?; ir. J. Klijnen; ir. Nico van der Laan; Dr.ir. Thomas Nix; Katholieke Studenten Vereniging 'Sint Franciscus Xaverius'; fr. P. Talma; T.H. Delft; De Tijd; uitgeverij 'De Toorts'; P. Verhoofstaddd; ir. H.Ch. van der Wal 16

18 1x A.K.K.V.; Dom Allardd; zuster M. Andra; J.N. Bakhuizen van den Brink; J.F. Berghoef; J.F. Berghoef Mr. J. Vink; zuster Bernarda; Prof.Dr.ir. H.G. van Beusekom; P. Bieriot; B.N.A.; ir. J.J. Bouwman osa; uitgeverij Paul Brand; E.E.A.M. Deur-Bloemen; ir. P. Dijkema; Gemeente Eindhoven; ir. W.S. van der Erve; Prof. F.A. Eschauzier; A. Evers; De Gelderlanderpers; ir. G.J. van der Grinten; Hans en Hetty...?; ir. J.B. Hermans; C. Hesseling (NV Grafische Industrie); A.E.O. van Hezik; ir. Jan de Jong; Katholieke Leergangen; Prof.Mr. A. Klein; R. Klinkenbergh; Kolfschoten, burgemeester van Den Haag; Koninklijk Instituut van Ingenieurs; Kort; ir. Nico van der Laan; Libanon Lyceum(n.b. door GM gebouwd); Hub. Martens; ir. H.J.S. Meddens; Xristine van der Meer Walcheren; M. Mekel-Ahrmann; Meta...?; J. Mouton;N.I.V.S.; Desi Ohmert-Granpré Molière; Onze Lieve Vrouwe van Lourdes parochie, A'dam; Mevr. A. Oud-Dinand; K. en E. Polgàr; H.Postel; ir. S. van Ravensteyn; uitgeverij Romen en zn.; C. Roose...mb; A.E. de Rijk-Weyers; N.C. de Ruiter; Katholieke Studenten Vereniging'Sanctus Virgilius'; ir. A. Schwenkl; P. Seysener fr.; A. Siebers; fr. G. Smeets; stichting 'Sonnewick'; J.A. Stenfert Kroese; Jhr.ir. J.W. Storm van 's Gravesande; tijdschrift 'Streven'; K. en G. Sutterland-van der Berg; fr. P. Talma; ir. P.H. Tauber; Prof.Dr.ir. F.Ph.A. Tellegen; ir. H.G. Treep; uitgeverij 'de Toorts'; Mij. voor volkshuisvesting 'Vreewijk'; Mevr. Weber-van...?; G.. Westerhout; Anneke v.d. Wouden 1x Prof.ir. J.F. Berghoef; Bisdom Utrecht-Kardinaal Alfrink; B.N.A.; tijdschrift 'Het Centrum'; Rosemarijn v.d. Does Willebois; uitgeverij Desdee de Brouwer; Elzeviers Weekblad; George..?; ir. M. Gout; Henriëtte..?; Kolfschoten(burgemeester van Den Haag); bureau Kuiper, de Ranitz, van der Ree en van Tol; fr. Hans van der Laan; ir. Nico van der Laan; Mej.ir. J.H. Mulder; A.E. von Overbeck; P.K.A. Pennink; ir. C. Pouderoyen; tijdschrift 'Streven'; Prof.Dr. P. Schoonenberg sj; fr. P. Talma; Prof.Dr.Ir. F. Tellegen; De Tijd-Maasbode; ir. W. van Tijen; fr. V. Truyen; Prof. G.H. Zeegers 1x Kardinaal Alfrink; Elisabeth Allard; Dom p. R. Allard; J.H.E. Asberg; Prof. J.B. Bakema; Prof. B.A.M. Barendse; fr. André Beekman; Prof. J.H. v.d. Berg; Prof.ir. S.J. van Embden; A. Evers; ir. G. Friedhoff; J.J. Granpré Molière; Dr.ir. H.J.A. de Goey; Mr. Dr. C. van Haren; tijdschrift 'De Heraut' (jac. van Rooy); ir. A.E.Q. van Hezik; fr. H. Hoek; Mgr. J.H. Huibers; Dom fr.huiting osb; Dr. D. de Jonge; ir. J. Klijnen; R. Klinkenbergh; Louis Knuvelder; Kolfschoten(burgemeester van Den Haag); ir. J.J. Kroon; bureau Kuiper, de Ranitz, van der Ree en van Tol; fr. Hans van der Laan; A.L.A.Laudy; Prof. Dr.ir. H.J. v.d. Maas; ir. H. Maclaine Pont; fr. A. Maltha; K.P. van der Mandele; F. v.d. Meer; E.M.H. Quanjel; A.W. Reinink; Rudolf..?; E. Sadee; E. Schoenmaecker; P.Schoonenbeek;Sint-Lucas-Gent, hoger instituut voor architectuur en sierkunsten(fr. Urbain); fr. G. Smeets; tijdschrift 'Streven'; Stichting Studium Generale; tijdschrift 'Sursum Corda'; fr. P. Talma; De Tijd- Maasbode; Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; Judy en Swder van Wijnbergen; Rosemarijn (v.d. Does) Willebois 17

19 1x E. Allard; F. Allard; Dom p. R/ Allard(onvoll.); Dr. J.H.J. Almering; Prof. B.A.M. Barendse; uitgeverij J.H. Debussy NV; stichting katholiek bejaardentehuis 'Deus Providebit'; J. Bongaarts; Mgr. P.J.M. v.d. Burg; Commissie tot onderzoek naar de geschiktheid en bekwaamheid voor de buitenlandse dienst; tijdschrift "Confrontatie'; Th.W.J. Driessen; F. Froger; De Gelderlanderpers; Dr.ir. H.J.A. De Goey; bureau Gouwetor, Mulder en Tielman; Maria Hellebrekers; Mevr. Hermans; fr. F. Huiting; Louis Knuvelder; Kolfschoten(voorm.? burgemeester van Den Haag); bureau Kuuiper, de Ranitz, van der Ree en van Tol; J. Loos; F.H.M. Lohman; W.J. Luneman; K.P. vd Mandele; P. den Ottolander; Henri van Overbeek; Attilio Petroccioli; fr. Schretlen; E. Sadee; J.M. van Schaik; P. Schoonenberg; ir. A. Siebers; Jules Thywissen; De Tijd- Maasbode; Mgr. S.Th. Visser; Wim..?; De Volkskrant; G.H.L. Zeegers 1x Kardinaal Alfrink; E. Allard; p. R. Allard; fr. Paulus Andreas(?); uitgeverij 'Argus'; Mgr. P.J.M. vd Burg; Centrale Directie vd Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid; tijdschrift 'Confrontatie'; J.E. van der Does de Willebois; A.D. van Eck; dott. G. Fanelli; Prof.ir. J. Froger; Dr.ir. H.J.A. de Goey; G.J. Heering; A. Hermans; K.R.O.; J. Kalkhoven; Louis Knuvelder; tijdschrift 'Koinonia'; J.F.M. Kok; P. vd Kooy; Kolfschoten; Jos Lennards; P.C. van Lierde; W. Luneman; Prof ir. N. Luning Prak; De Tijd-Maasbode; P. den Ottolander; E. Sadee; Sam...?; Hoger Sint Lucas Instituut voor architectuur en sierkunsten(ir. B. Urbain); H.M.van Spanje; tijdschrift 'Sursum Corda'; P. Talma; T.H. Delft(D. van der Kellen); Tijd-Maasbode; Vreeburg; Prof. G.H.L. Zeegers; n.b.: 31.1 en 9.3 ongesigneerd; bijlage bij... 1x Kardinaal Alfrink; Dom p R. Allard; Bisdom Haarlem-Mgr. Zwartkruis; Bisdom roermond-mgr. Moors; ir. F.L. v.d. Bom; Joop van den Broek; Carosi; tijdschrift 'Confrontatie'; Mr. O. Cremers(burgemeester van Haarlem); A. Evers; F.P.M. Froger; Mgr. Prof. H. Fortman; Dr. W. Goddijn; M. Godefroy-Vos; Thom Granpré Molière; van Haren; A. Hermans; ir. J.B. Hermans; H. Hoek; J. Hosman; J. Joosten;?; Z. Kolks; Koninklijk Instituut van Ingenieurs; P. vd. Kooy; R. Klinkenbergh; B. Kluyskens; p. Kreling; fr. Hans van der Laan; H.A. Maltha; P.den Ottolander; Prof. mag. Dr. J.P.M. vd Ploeg; R. Roose; Ridderorde van de Militie van Christus-G. Zeegers; E. Sadee; kath.studentenvereniging 'Sanctus Virgilius'; Schöping; p.g. Smeets; p.. H.M. van Spanje; tijdschrift 'Streven'; T.H. Delft, afd. Bouwkunde-D. vd Kellen; T.H. Delft, afd. Bouwkunde-Prof. ir. P.K.A. Pennink; De Tijd-Maasbode; uitgeverij 'De Toorts'; E.M. Vos de Wael-Smulders 18

20 1x Kardinaal Alfrink; ir. Jo Berghoef; p. Aug. van Berkum; Bisdom van roermondmgr. P.J.A. Moors; Godfried Bomens; ir. J.J. Bouwman osa; van den Brink; Ministerie van Buitenlandse Zaken; Dom H. van Cranenburgh(abt St. Paulus Abdij, Oosterhout); tijdschrift 'Confrontatie'; P.J.M. Driebeek; Elzeviers Weekblad; Prof.ir. S.J. van Embden; A. Evers; F.P.M. Froger; D. van Gelder; De Gelderlander; Dr.ir. H.J.A. de Goey; tijdschrift 'De Heraut'; Prof.den Hollander; Kath. Volks Partij, afd. Wassenaar; R. Klinkenbergh; fr. Hans van der Laan; K.P. van der Mandele; p. Maltha; Chr. Nielsen; Ida Peerdeman; Prof. mag. dr. vd Ploeg; ir. E. Quanjel(moderator van St. Virgilius); Jhr.ir. J. de Ranitz ; A.W. Reinink; kath. studentenvereniging 'Sanctus Virgilius'; Dr. P.J.A.M. Schoonenberg sj; ir. A. Siebers; studentenparochie 'Sint Barbara'; fr. P. Talmla; Judy van Wijinbergen (zie ); n.b.: niet te ontcijferen 1x Kardinaal Alfrink; E. Allard; fr. A. Beekman; J.W. Beyen; Ch. Convent; P.J.M. Driebeek; A. Evers; Faculteit der Letteren- R.U. Groningen; ir. F.J. Gouwetor; Herder; H.. Hoek pr; D. de Jonge; Jeanne-Daisy..?; Joris..?; H.A.M.T. Kolfschoten; ir. E.H. Kraayvanger; A. van Kranendonk; Dr. J.M.H. vd Luyt; fr. Joseph M..?; K.P. van der Mandele; Moeder Abdis Maria Josepha (Brigitinessen-klooster, Uden); fr. Joseph M..?; B. Naaijkens; Gemeente Nijmegen; Prof. vd Ploeg; E.M.H. Quanjel; kath. studentenvereniging ' St Vigilius' - muziek en toneelgezelschap Banzaai; Dr.ir. J.J. vd spek; R.E. Statius-Muller; Stedelijk Museum Schiedam; Pastoor J.F. Steenman; stichting Huize Sint Willibrordus; Mary Struick; Prof.Dr.ir. F. Tellegen; De Tijd- Maasbode; Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten; ir. W. van Tijen; Hans Valckenier; ir. G.H. Voorhoeve; J.J. Vriend; Jenno en Ineke Witsen-de Leede; A.A.M. Wentholt; n.b.: 21.9 niet te ontcijferen 1x Aartsbisdom Utrecht- H. Lubbers, secr.-ass.; Van Abbe Museum, Eindhoven; E. Allard; tijdschrift 'De Architect'; fr. A.. Beekman; Bisdom Haarlem-Mgr. Th.H.J. Zwartkruis; Mgr. P.J.M. vd Burg; H. van Cranenburgh, abt St. Paulusabdij; bejaardenthuis 'Deus Providebit'; F.J.L. Diepen; Pieter dijkema; F.P.M. Froger; J.J. Granpré Molière; tijdschirft 'De Gaffel'; De Gelderlanderpers; J.M. de Grauw; C. Grove; H. HOek pr; Prof. C. Holzmeister; Mgr. M.A. Jansen; bejaardentehuis 'Johanneshoven'; tijdschrift 'Kathedraal Kapittel'; R. Klinkenbergh; H. Kolfschoten; a. van Kranendonk; fr. Hans van der Laan; P.C. van Lierde; K.P. van der Mandele; ir. H.J. Meysing; Jhr. O.C.M. van Nispen tot Pannerden; Ida Peerdeman; E.M.H. Quanjel (moderator van St. Virgilius); Jhr. J. de Ranitz; E. Sadee; kath. studentenvereniging Sanctus Virgilius; D. Schenk; Mevr. Schimmelpenninck; Dhr. Schöpping; Mgr. A. Simonis; Joost en Nel vd Spek; J.F. Steenman; De Tijd-Maasbode; Hans Valckenier; Dom de Wolf osb; n.b.: 20.5 niet te ontcijferen; dankbetuiging voor condoleance bij overlijden van p. Dr. G. Liesting 19

Biografie dr. ir. Charles Thomas Nix (1904-1998) 2

Biografie dr. ir. Charles Thomas Nix (1904-1998) 2 INHOUD Biografie dr. ir. Charles Thomas Nix (1904-1998) 2 Het archief 2 Aanwijzingen voor gebruik 2 Stukken van persoonlijke aard 3 Projectdossiers 4 1 Biografie dr. ir. Charles Thomas Nix (1904-1998)

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Plaatsingslijst Archivalia C. Pouderoijen Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Beschrijving van de geschriften van (over kerken in Eindhoven e.o.) H. van Helvoort. [archief/verzameling jaartal-jaartal] C.

Beschrijving van de geschriften van (over kerken in Eindhoven e.o.) H. van Helvoort. [archief/verzameling jaartal-jaartal] C. Beschrijving van de geschriften van (over kerken in Eindhoven e.o.) H. van Helvoort [archief/verzameling jaartal-jaartal] C. van Beek Nederlands Architectuurinstituut 1992 INHOUD INLEIDING 2 PLAATSINGSLIJST

Nadere informatie

Inleiding. Projecten van Verspoor & Muylaert, 1928-1936 5

Inleiding. Projecten van Verspoor & Muylaert, 1928-1936 5 INHOUD Inleiding A.J.J. Verspoor (1887-1967) 2 M.J. Muylaert (geb.1890) 2 Het archief 2 Aanwijzingen voor gebruik 3 Literatuur 3 Inventaris Personalia A.J.J. Verspoor 4 Projecten van A.J.J. Verspoor 4

Nadere informatie

Mannencongregatie, Rotterdam

Mannencongregatie, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Mannencongregatie, Rotterdam Archiefnummer: 483 Archiefnaam: MACR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1803-1977 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Frits Spanjaard (1889-1978)

Frits Spanjaard (1889-1978) Archiefnummer 0104 Inventaris van het archief van Frits Spanjaard (1889-1978) 1917-1962, met hiaten Lidy Visser Den Haag 2007-2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Opdrachten 4 2.2. Voordrachten

Nadere informatie

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS

Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS Bijlage bij deze welstandsnota: BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN BIJLAGE 2: RECLAMETEKENS GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN GEMEENTE OOSTERHOUT WELSTANDSNOTA BIJLAGE 1

Nadere informatie

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Archiefnummer: 676 Archiefnaam: BAPC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1985

Nadere informatie

Nummer Toegang: GRAN. Granpré Molière, M.J. / Archief

Nummer Toegang: GRAN. Granpré Molière, M.J. / Archief Nummer Toegang: GRAN Granpré Molière, M.J. / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 GRAN Granpré Molière, M.J. / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de

Nadere informatie

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede

Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Plaatsingslijst Archief Katholieke Studenten Kring, Enschede Archiefnummer: 470 Archiefnaam: KSKE Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1973 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. Het archief 2. Aanwijzingen voor gebruik 3. Plaatsingslijst. Lijst van de inhoud van de archiefdozen 3

INHOUD. Inleiding. Het archief 2. Aanwijzingen voor gebruik 3. Plaatsingslijst. Lijst van de inhoud van de archiefdozen 3 INHOUD Inleiding Het archief 2 Aanwijzingen voor gebruik 3 Plaatsingslijst Lijst van de inhoud van de archiefdozen 3 Lijst van de inhoud van de rollendozen 5 Lijst van de inhoud van de portefeuilles 6

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Aanvragen als: BANP + aanvr.nr.

Aanvragen als: BANP + aanvr.nr. ARCHIEF Jb. VAN DEN BAN Jb. van den Ban werd in 1860 te Nieuw Helvoet geboren. Hij volgde een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam. Gedurende de jaren 1882-1884 studeerde hij aan

Nadere informatie

ARCHIVALIA DOM VAN DER LAAN ( )

ARCHIVALIA DOM VAN DER LAAN ( ) ARCHIVALIA DOM VAN DER LAAN (1904-1991) Het archief van Dom van der Laan is in het bezit van de eigenaar: het Benedictijner klooster Mamelis in Vaals. Het is daar op afspraak te raadplegen (schrijven naar

Nadere informatie

Nummer Toegang: LAAN. Laan, (Dom) H. van der / Verzameling

Nummer Toegang: LAAN. Laan, (Dom) H. van der / Verzameling Nummer Toegang: LAAN Laan, (Dom) H. van der / Verzameling Het Nieuwe Instituut (c) 2000 LAAN Laan, (Dom) H. van der / Verzameling 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief Nummer Toegang: NDBK Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NDBK 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6 Openbaarheidsbeperkingen...6

Nadere informatie

Nummer Toegang: ESCX. Eschauzier, F.; Berg, F. van den; Vletter, P. de / Archief

Nummer Toegang: ESCX. Eschauzier, F.; Berg, F. van den; Vletter, P. de / Archief Nummer Toegang: ESCX Eschauzier, F.; Berg, F. van den; Vletter, P. de / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 ESCX Eschauzier, F.; Berg, F. van den; Vletter, P. de / Archief 3 I N H O U D S O P G A V

Nadere informatie

Nummer Toegang: NIXT. Nix, C.T. / Archief

Nummer Toegang: NIXT. Nix, C.T. / Archief Nummer Toegang: NIXT Nix, C.T. / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NIXT Nix, C.T. / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6

Nadere informatie

plaatsingslijst van het archief J.C. de Haas (1898-1960) archief V. Prins

plaatsingslijst van het archief J.C. de Haas (1898-1960) archief V. Prins plaatsingslijst van het archief J.C. de Haas (1898-1960) archief V. Prins Nederlands Architectuurinstituut 1987 INHOUD INLEIDING 2 Aanwijzigingen bij gebruik 2 PLAATSINGSLIJST 3 Inleiding INLEIDING Jan

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief. C. Feltkamp (1897-1983) archief 1920-1940

Plaatsingslijst van het archief. C. Feltkamp (1897-1983) archief 1920-1940 Plaatsingslijst van het archief C. Feltkamp (1897-1983) archief 1920-1940 Nederlands Architectuurinstituut 2006 INHOUD INLEIDING 2 Enkele biografische data 2 Archief 2 Aanwijzingen voor gebruik 2 PLAATSINGSLIJST

Nadere informatie

Biografische schets van Dietrich Hennemann (1922-2000)

Biografische schets van Dietrich Hennemann (1922-2000) INHOUDSOPGAVE Inleiding Biografische schets van Dietrich Hennemann (1922-2000) Acquisitie Inhoud Aanwijzingen voor gebruik Plaatsingslijst Rondreis door Nederland 1961 Familievakanties op Tessel 1961-1964

Nadere informatie

plaatsingslijst van het archief A. Eijsbroek plaatsingslijst 1946-1952

plaatsingslijst van het archief A. Eijsbroek plaatsingslijst 1946-1952 plaatsingslijst van het archief A. Eijsbroek plaatsingslijst 1946-1952 Nederlands Architectuurinstituut 2005 INHOUD INLEIDING 2 Inleiding 2 Achtergrondinformatie 2 PLAATSINGSLIJST 3 Inleiding INLEIDING

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman TOKA CODE : LIJST VAN DE VERZAMELING KAARTEN & PLATTEGRONDEN Vincent van der Sman NEDERLANDS ARCHITECTUUR-INSTITUUT Amsterdam, 1992 R A A D P L E G I N G B I J G E B R U I K -------------------------------------------

Nadere informatie

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief J.W.C. Aarts Archiefnummer: 1152 Archiefnaam: AART Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1981 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Dagboeken

Nadere informatie

Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten

Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten Plaatsingslijst Archief Kring van Nijmeegse Spoorstudenten De Raphaëlisten Archiefnummer: Archiefnaam: RAPH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1965 Katholiek

Nadere informatie

Geert Groote Genootschap

Geert Groote Genootschap Plaatsingslijst Archief Geert Groote Genootschap Archiefnummer: 178 Archiefnaam: GGG Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1921-1969 Katholiek Documentatie Centrum 2012

Nadere informatie

Archivalia F.J.A. de Grijs

Archivalia F.J.A. de Grijs Plaatsingslijst Archivalia F.J.A. de Grijs Archiefnummer: 128 Archiefnaam: GRIJ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1957-1979 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag Plaatsingslijst Archivalia J.H. Koelman Archiefnummer: 738 Archiefnaam: KOEL Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1906-1973 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief J.M. Reinboud Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1953-1980 Katholiek Documentatie Centrum 2016

Nadere informatie

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein

Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Plaatsingslijst Archief Bisschoppelijke Adviescommissie op Sociaal-Charitatief Terrein Archiefnummer: 497 Archiefnaam: BAST Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart.

Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart. Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart. Via de Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kennemerland zijn we in de gelegenheid gesteld om een rondleiding in de Sint Bavo Basiliek bij te

Nadere informatie

Nummer Toegang: KGRA. Architectenbureau Kuiper, Gouwetor & De Ranitz / Archivalia

Nummer Toegang: KGRA. Architectenbureau Kuiper, Gouwetor & De Ranitz / Archivalia Nummer Toegang: KGRA Architectenbureau Kuiper, Gouwetor & De Ranitz / Het Nieuwe Instituut (c) 2000 KGRA Architectenbureau Kuiper, Gouwetor & De Ranitz / 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente

Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente Plaatsingslijst Archief Campuspastoraat van de Technische Hogeschool Twente Archiefnummer: 174 Archiefnaam: CTHT Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1963-1971

Nadere informatie

Samenstelling: Projectgroep Naoorlogs Erfgoed, samenwerkingsverband van Heemkundekring Tilborgh, Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut.

Samenstelling: Projectgroep Naoorlogs Erfgoed, samenwerkingsverband van Heemkundekring Tilborgh, Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut. Top 40 wederopbouw-erfgoed Tilburg 1940-1970 1/8 Samenstelling: Projectgroep Naoorlogs Erfgoed, samenwerkingsverband van Heemkundekring Tilborgh, Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut. Auteurslaan 19

Nadere informatie

Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken

Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken Plaatsingslijst Archief Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken Archiefnummer: 101 Archiefnaam: ICOW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Archief van. P.M. van der Veen (1886-1970) 1936-1965

Archief van. P.M. van der Veen (1886-1970) 1936-1965 Archief van P.M. van der Veen (1886-1970) 1936-1965 Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam Michiel Kruidenier, 1999 INHOUDSOPGAVE Aanvragen als: VEEN + aanvraagnr. pag. INLEIDING -P.M.van der Veen

Nadere informatie

Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen

Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen Onderzoeker Armoede onderzoek: Olaf Crutzen Klaverstraat 60 5025 MD Tilburg 06-15052081 e-mail: olafcrutzen@hotmail.com

Nadere informatie

Archief P.J.B. Coenen

Archief P.J.B. Coenen Plaatsingslijst Archiefnummer: 610 Archiefnaam: COEN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia Datering: 1961-1982 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1-2 Stukken betreffende de

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953 Plaatsingslijst Archief Piusconvict Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953 Katholiek Documentatie Centrum 2015 PICO

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Levensjaren 1925-2014 (1946-2014) 1090 Samengesteld door B. Kraan Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Archief H.W.M. van Bommel

Archief H.W.M. van Bommel Plaatsingslijst Archief H.W.M. van Bommel Archiefnummer: 146 Archiefnaam: BOMM Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1931-1978 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Brieven

Nadere informatie

Nummer Toegang: BRIE. Briedé, J. / Archivalia

Nummer Toegang: BRIE. Briedé, J. / Archivalia Nummer Toegang: BRIE Briedé, J. / Archivalia Het Nieuwe Instituut (c) 2000 BRIE Briedé, J. / Archivalia 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Plaatsingslijst Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Archiefnummer: 28 Archiefnaam: ADN Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1988 Katholiek

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Plaatsingslijst Archivalia H.M. Dresen-Coenders Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.177 Inventaris van het archief van J.W. Witsen Elias [levensjaren 1828-1889], 1856-1883 Auteur: D.J. Schoo Nationaal Archief, Den Haag 1970 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archivalia R. Koper Archiefnummer: 492 Archiefnaam: KOPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1966-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief M.A.J. Groothuizen Archiefnummer: 670 Archiefnaam: GRMA Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1907-1990 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Nederlands Architectuurinstituut

Nederlands Architectuurinstituut Plaatsingslijst van het archief van J.P.L. Petri 1881-1963 K. Vredenburg ( code: PETR ) Nederlands Architectuurinstituut 1992 Inhoudsopgave paginanummer Plaatsingslijst 2 Index op plaatsnamen 10 Lijst

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief. L.A. Hoogenstraaten (1913-1993) archief 1946-1979. A. Moerman

Plaatsingslijst van het archief. L.A. Hoogenstraaten (1913-1993) archief 1946-1979. A. Moerman Plaatsingslijst van het archief L.A. Hoogenstraaten (1913-1993) archief 1946-1979 A. Moerman Nederlands Architectuurinstituut 1996 INHOUD INLEIDING 2 L.A. Hoogenstraaten 2 Aanwijzingen voor gebruik 2 PLAATSINGSLIJST

Nadere informatie

inventaris van de archieven van

inventaris van de archieven van code NARV inventaris van de archieven van De Nederlandse Architecten Vereniging N.A.V. ((1955)1987-1990) en De Stichting Beslechting Geschillen (1973-1990) 1955-1990? Alfred Marks Nederlands Architectuurinstituut

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay,

Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, Nummer archiefinventaris: 2.21.347 Inventaris van het archief van prof. ir. G. J. van Swaay, 1923-1945 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia G.H. van der Veen Archiefnummer: 729 Archiefnaam: VEEN Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1930-1948 Katholiek Documentatie Centrum 2017 VEEN Archivalia

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 84 Archiefnaam: KENT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 84 Archiefnaam: KENT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia J.J. Kenter Archiefnummer: 84 Archiefnaam: KENT Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1910-1974 Katholiek Documentatie Centrum 2013

Nadere informatie

Van der Laan Stichting JAARVERSLAG

Van der Laan Stichting JAARVERSLAG Van der Laan Stichting JAARVERSLAG 2007 1 Inleiding In dit verslag wil het Bestuur de ontwikkelingen van de activiteiten van de Van der Laan Stichting in 2007 nader toelichten en toetsen aan het Activiteitenplan

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia P.J.M. Harte Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1884-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archivalia T.H.M. Akerboom

Archivalia T.H.M. Akerboom Plaatsingslijst Archivalia T.H.M. Akerboom Archiefnummer: 572 Archiefnaam: AKER Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1967-1985 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN. C.F.L. van der Lubbe (1901-1976)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN. C.F.L. van der Lubbe (1901-1976) PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN C.F.L. van der Lubbe (1901-1976) Jan de Vos / NAi 2004 Plaats: de Koog (Texel) Naam: R.K. Hulpkerk St. Bonifatius Jaar: 1962, 1965 Aanvraagnummer: d1, f1-f7, t1 Plaats:

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1947-1969 Plaatsingslijst Archief Verenigde Studentenverenigingen van de Theologische Faculteiten en andere Hogere Theologische Opleidingsinstituten in het Nederlands Taalgebied Archiefnummer: 501 Archiefnaam: VSTF

Nadere informatie

Vereniging Franciscaanse Beweging

Vereniging Franciscaanse Beweging Plaatsingslijst Archief Vereniging Franciscaanse Beweging Archiefnummer: 1146 Archiefnaam: FB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1875-1999 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1889-1997) 696 Samengesteld door mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

door 1 De rebus gestis Bonifatii, comitis Africae et magistri militum. Tilburg - Breda, W. Bergmans, 121 blz. (Diss. Nijmegen).

door 1 De rebus gestis Bonifatii, comitis Africae et magistri militum. Tilburg - Breda, W. Bergmans, 121 blz. (Diss. Nijmegen). Bibliografie van Dr. J. L. M. De Lepper door J. M. F. IJSSELING Toelichting In deze bibliografie zijn opgenomen de titels van boeken en brochures, alsmede van bijdragen in boeken en van artikelen en boekbesprekingen

Nadere informatie

Nummer Toegang: BOSA. Bos, A. / Archief

Nummer Toegang: BOSA. Bos, A. / Archief Nummer Toegang: BOSA Bos, A. / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 BOSA Bos, A. / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Archief J.J.A. Aalders

Archief J.J.A. Aalders Plaatsingslijst Archief J.J.A. Aalders Archiefnummer: 477 Archiefnaam: AALD Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1909-1982 Katholiek Documentatie Centrum 2010

Nadere informatie

Archivalia A.L.M. Arnolds

Archivalia A.L.M. Arnolds Plaatsingslijst Archiefnummer: 520 Archiefnaam: ARNO Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1938-1978 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Scriptie in het kader

Nadere informatie

Archivalia C.B.G.G. Doodkorte. 2 Artikel "De 'revolutie' in de mechanische natuurverklaring" in De Nieuwe Eeuw, 4 en 14 februari

Archivalia C.B.G.G. Doodkorte. 2 Artikel De 'revolutie' in de mechanische natuurverklaring in De Nieuwe Eeuw, 4 en 14 februari Plaatsingslijst Archivalia C.B.G.G. Doodkorte Archiefnummer: 361 Archiefnaam: DOOD Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1909-1942 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Nummer Toegang: GOSS. Gosschalk, I. / Verzameling

Nummer Toegang: GOSS. Gosschalk, I. / Verzameling Nummer Toegang: GOSS Gosschalk, I. / Verzameling Het Nieuwe Instituut (c) 2000 GOSS Gosschalk, I. / Verzameling 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6

Nadere informatie

Vereniging Thomas à Kempis, Zwolle

Vereniging Thomas à Kempis, Zwolle Plaatsingslijst Archivalia Vereniging Thomas à Kempis, Zwolle Archiefnummer: 735 Archiefnaam: TAK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1881-1965 Katholiek

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Hurkspanden Roosendaal zonder bescherming

Hurkspanden Roosendaal zonder bescherming Hurkspanden Roosendaal zonder bescherming Jacques Hurks Jacques M. Hurks werd in 1890 in Vught geboren. Hij studeerde aan de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten in Den Bosch en vertrok

Nadere informatie

Voor of tegen de Delftse School?

Voor of tegen de Delftse School? Voor of tegen de Delftse School? Lidy Bultje-van Dillen Niet alle inwoners van Rhenen zijn gecharmeerd van de wederopbouw van hun stad. Onlangs zei iemand tegen me: Men heeft Rhenen na de oorlog totaal

Nadere informatie

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869)

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00205 IISG

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: ( )

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: ( ) Plaatsingslijst Archief H.F.M. Huybers Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: (1841-1842) 1901-1929 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Sebald Justinus Rutgers

Archief Sebald Justinus Rutgers Archief Sebald Justinus Rutgers 1918-1961 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01226 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Sebald

Nadere informatie

Inleiding. R. Mager Hilversum november, 1990. Raadpleging bij gebruik. Aanvragen als : RUYT + Inventarisnummer...

Inleiding. R. Mager Hilversum november, 1990. Raadpleging bij gebruik. Aanvragen als : RUYT + Inventarisnummer... Inleiding De heer (884-977), jongste uit een gezin met 9 kinderen, kreeg zijn eerste tekenlessen van een zekere v.d. Pavert ('wil je kunstenaar worden en armoe lijden, of wil je een gezin kunnen onderhouden?

Nadere informatie

NT00267_2747. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van het. van het Gemeentebestuur Doorn, (267)

NT00267_2747. Nadere Toegang op inv. nr uit het archief van het. van het Gemeentebestuur Doorn, (267) NT00267_2747 Nadere Toegang op inv. nr 2747 uit het archief van het van het Gemeentebestuur Doorn, 1934-2005 (267) H.J. Postema 2013 Inleiding Dit document bevat regesten op de stukken betreffende vergunningen

Nadere informatie

Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage

Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage Plaatsingslijst Archivalia Parochie H. Willibrordus, 's-gravenhage Archiefnummer: 632 Archiefnaam: PARW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van instelling Datering: 1640-1966

Nadere informatie

JAC. VAN DEN BOSCH (1868-1948)

JAC. VAN DEN BOSCH (1868-1948) Inventaris van het archief van JAC. VAN DEN BOSCH (1868-1948) binnenhuisarchitect, meubelontwerper, graficus en schilder 1895-1948 (-1975) Lidy Visser Den Haag 2001 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Lotgevallen

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE H. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE GEIJSTEREN EN ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK GEIJSTEREN

PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE H. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE GEIJSTEREN EN ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK GEIJSTEREN PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE H. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE GEIJSTEREN EN ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK GEIJSTEREN NB. De stukken, zoals beschreven in de plaatsingslijst van het archief, zijn per archief/rubriek

Nadere informatie

Archief A.A. van den Berg

Archief A.A. van den Berg Plaatsingslijst Archief A.A. van den Berg Archiefnummer: 647 Archiefnaam: BERA Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1891-1981 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Katholiek Documentatie Centrum

Plaatsingslijst. Katholiek Documentatie Centrum Plaatsingslijst Archivalia M.C. Roovers Archiefnummer: 1095 Archiefnaam: ROOV Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: (1936, 1949) 1953-2001 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool.

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. Onder leiding van pastoor Van de Pavoort werden er op een perceel grond naast de kerk 2 scholen gebouwd voor de kinderen uit de nieuwe parochie. Zoals gebruikelijk

Nadere informatie

Archivalia A.J. Goemans

Archivalia A.J. Goemans Plaatsingslijst Archiefnummer: 319 Archiefnaam: GOEM Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1934-1965 Katholiek Documentatie Centrum 2009 1 Statuten van de Stichting

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van. Architectenbureau C. Wegener Sleeswijk & S.J.S. Wichers. (code WEGE)

Plaatsingslijst van het archief van. Architectenbureau C. Wegener Sleeswijk & S.J.S. Wichers. (code WEGE) Plaatsingslijst van het archief van Architectenbureau C. Wegener Sleeswijk & S.J.S. Wichers (code WEGE) NAi, 1992 Christel Leenen, 2002 Jan de Vos 2005 Huisje Werkhoven Architect: De Bie Leuvelink Tjeenk

Nadere informatie

Archief P.A Donker 1923-1965

Archief P.A Donker 1923-1965 Archief P.A Donker 1923-1965 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03478 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief P.A Donker...3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

Archief J.M. Onstenk

Archief J.M. Onstenk Archief J.M. Onstenk 1949-1994 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01864 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief J.M. Onstenk... 3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Archief Delft 743 Collectie Pieter Stempels en Jacoba van der 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland 229 ((1870)-1872-1946 (1972)) Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog

Nadere informatie

Archiefnummer 0662. Inventaris van het archief van. Anna Bergman. (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956.

Archiefnummer 0662. Inventaris van het archief van. Anna Bergman. (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956. Archiefnummer 0662 Inventaris van het archief van Anna Bergman (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956 Wietse Coppes Den Haag 2008 INHOUD 1. Inleiding 2 2. Inventaris 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 2. Aanwijzingen voor gebruik 3. Verantwoording plaatsingslijst 3. Plaatsingslijst 4. Documentatie 4 Foto s 11

INHOUD. Inleiding 2. Aanwijzingen voor gebruik 3. Verantwoording plaatsingslijst 3. Plaatsingslijst 4. Documentatie 4 Foto s 11 INHOUD Inleiding 2 Aanwijzingen voor gebruik 3 Verantwoording plaatsingslijst 3 Plaatsingslijst 4 Documentatie 4 Foto s 11 Supplement 12 Documentatie 12 Foto s 15 1 Inleiding Inleiding Rein Blijstra (1901-1975)

Nadere informatie

Archief A.A. van Sandick

Archief A.A. van Sandick Archief A.A. van Sandick 1926-1953 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02951 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief A.A. van Sandick...3

Nadere informatie

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps.

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Korte geschiedenis van het Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Het Liefdesgesticht St. Joseph in Haps anno 1905. De

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN 1837 1959 Vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen - 1970 INHOUD INVENTARIS A BESTUURLIJKE ZAKEN (nrs.

Nadere informatie

Archief Nederlandse Volksbeweging

Archief Nederlandse Volksbeweging Archief Nederlandse Volksbeweging 1945-1949 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00965 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Nederlandse

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief M.J. Doesburg Archiefnummer: 238 Archiefnaam: DOES Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1894-1980 Katholiek Documentatie Centrum 2012 Archief

Nadere informatie