Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht Uitgangspunten van de verslaglegging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging"

Transcriptie

1 Jaardocument 2010

2 2

3 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de Amphia-organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Vereniging Medische Staf Cliëntenraad Ondernemingsraad Verpleegkundige AdviesRaad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Kenniskernen Kernproject Elektronisch PatiëntenDossier Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging en privacy Veiligheid van de gebouwen Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Kwaliteit van zorg Zorgkernen Klachten Crisisbeheersing, Ziekenhuisrampenopvangplan en Bedrijfshulpverlening Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Algemene financiële ontwikkelingen

4 Jaardocument 2010 Inhoudsopgave Ontwikkeling balans Ontwikkeling omzet Ontwikkeling kosten Financieringslasten Ontwikkeling kasstroom Ontwikkeling ratio s Toekomstige ontwikkelingen 91 Bijlagen 92 Bijlage 1 Personalia 103 Bijlage 2 Checklist Governance in de zorg 119 Bijlage 3 Begrippen en afkortingenlijst 121 Jaarrekening

5 Voorwoord

6 Jaardocument 2010 Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Bestuur Het is ons een genoegen u het voorliggende jaardocument aan te bieden. U leest hierin de belangrijkste gegevens over en ontwikkelingen van het Amphia Ziekenhuis Breda/ Oosterhout in Een jaar, waarin veel goede voornemens uit 2009 voortvarend zijn opgepakt en deels ook al hun beslag kregen. De Raad van Bestuur zette verandertrajecten in, om het Amphia Ziekenhuis in staat te stellen zich als kwalitatief hoogwaardig, patiëntgericht, modern en vooruitstrevend centrum voor patiëntenzorg, onderwijs en opleiding en diverse gemeenschappelijke activiteiten verder te ontwikkelen en te profileren. Deze veranderingen kregen hun weerslag in een reeks hoofddocumenten, die beoogt het besturen van het Amphia Ziekenhuis transparant te maken. Deze documenten worden gebundeld in Panorama Amphia, een beschrijving van het zich vernieuwende Amphia Ziekenhuis. Panorama Amphia bevat niet alleen de statuten en reglementen van Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en Directiecomité, maar ook het strategische beleidsplan voor met de titel Samen Beter Verder, de wijze waarop de organisatie wordt vormgegeven, het financieel meerjarenkader, de visie op leider schap, een beschrijving van de fysieke omgeving van Amphia en een verkenning van de wat verder liggende toekomst. In 2010 kreeg een aantal documenten zijn definitieve beslag en is begonnen met de realisatie ervan. In dit voorwoord wordt daar verder op ingegaan. Onder het motto Ken uw organisatie en weet hoe deze werkt, werd Panorama Amphia medio 2010 tijdens een bijeenkomst uitgereikt aan de leidinggevenden, medisch specialisten en leden van adviesorganen van Amphia. In december 2010 ontvingen alle medewerkers via hun leiding gevende een medewerkerversie van het strategisch beleidsplan Samen Beter Verder. Hierin staan naast de kern van de visie en de doelen, ook vragen. Om te borgen dat de brochuretekst meer wordt dan een stuk papier, werd de leidinggevenden verzocht om met hun medewerkers in 2011 over deze bespreekpunten in gesprek te gaan en de uitkomst daarvan terug te koppelen. De kernbegrippen Patiëntgericht, Kwaliteit, Veilig, Toegankelijk, Samen, Vernieuwend en Efficiënt worden in de medewerkerversie letterlijk door medewerkers uit de Amphia-organisatie gedragen. Onder het motto: De zorg voor onze patiënten dragen wij samen, treft u de foto s van de medewerkerversie ook in dit Jaardocument aan. Door hen in beeld te brengen, benadrukken wij hoe belangrijk wij het vinden dat medewerkers zich verbonden voelen met de organisatiestrategie. De organisatie Met de komst van drie directeuren, naast de twee statutair bestuurders, in het voorjaar, was het Directiecomité voltallig. Naar buiten wordt Amphia vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, met een voorzitter en een lid. Naar binnen fungeren de twee bestuurders als collega-directeur van de overige drie, met elk een eigen aandachtsgebied. Het Directiecomité bestaat uit: Mevrouw mr. M.J.R. Groenewoud MBA Directeur Service Drs. E.A. Hoette Directeur Control, lid Raad van Bestuur en vice-voorzitter Directiecomité Dr. J.J. Meij MBA Directeur Innovatie O. Suttorp, arts MBA Directeur Strategie, voorzitter Raad van Bestuur en Directiecomité E. Vos, arts MBA Directeur Kwaliteit 6

7 Jaardocument 2010 Voorwoord Raad van Bestuur Onder het Directiecomité is het ziekenhuis georganiseerd in Zorgkernen, Kenniskernen, Kernprojecten en Kernadvisering. Elke Zorgen Kenniskern en elk Kernproject is resultaatverantwoordelijk. Aansluitend bij de expertise van iedere directeur, geeft deze leiding aan een aantal lijnorganisatieonderdelen: de Zorgkernen en de Kenniskernen. Eveneens in concordantie met het expertisegebied stuurt een directeur een zwaartepunt aan en kan een directeur een specifiek Amphiabreed project aansturen. Daarnaast staat elke directeur in contact met de verschillende adviesorganen en commissies. De Zorgkernen, opgebouwd rond elk specialisme, kennen een duaal leiderschap: een bedrijfs- en een medisch manager. Eind 2010 waren nagenoeg alle managers benoemd. Voor het organogram van de nieuwe structuur zie paragraaf 2.2. Structuur van de Amphiaorganisatie. Medewerkers Het Amphia Ziekenhuis kan alleen bestaan doordat er door betrokken en bevlogen professionals wordt samengewerkt met onze medisch specialisten. Dat wij dat waarderen laten we zien door in onze mensen te investeren. Samen met goede arbeidsvoorwaarden, een cultuuromslag en een actief verzuimbeleid, leidde dit al in 2010 tot onder andere een lager ziekteverzuim. Huisvesting Het Amphia Ziekenhuis rondde in 2010 de Businesscase Vernieuwbouw Huisvesting fase2 af. Daarmee is het besluit genomen om onder voorwaarden de locaties Molengracht en Langendijk in Breda te concentreren op de locatie Molengracht en de locatie Pasteurlaan in Oosterhout te vervangen door een nieuw gebouw. Eind 2010 werd voor dit vernieuwbouwtraject de keuze gemaakt voor een architect en voor bouw- en werktuigkundige adviseurs. Het vernieuwbouwtraject wordt in nauw overleg afgestemd met de gemeente Breda en de gemeente Oosterhout. Er wordt naar gestreefd dat de concentratie in 2016 een feit is en dat er in Oosterhout een nieuw gebouw staat. Per 1 januari 2011 werd SmaakRijk,de locatie waar Amphia haar centrale keuken had, verkocht aan de Stichting Thebe. Amphia blijft de warme maaltijden daarvan betrekken. ICT Ook in 2010 werd met man en macht gewerkt aan de voorbereidingen voor de invoering van het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) van leverancier Epic. De go-live van de eerste fase vindt plaats op 23 mei Aan de invoering van ERP werd in 2010 verder gewerkt. Met name op de gebieden van financiën, P&O, inkoop, logistiek, medische techniek en huisvesting gingen oude systemen over naar ERP. Daarmee heeft Amphia op deze terreinen meer accurate managementinformatie, voor alle betrokkenen goed bereikbaar en is daarmee beter in control. Niet onvermeld mag blijven dat op het gebied van de patiëntveiligheid, het ivim-systeem van Infoland voor de registratie van onder andere incidenten en klachten is geïmplementeerd. Financiën Vanzelfsprekend kan het Amphia Ziekenhuis haar ambities slechts waarmaken als de financiën op orde zijn is afgesloten met een resultaat van 10,4 mln., waarmee het eigen vermogen op 58,5 mln. komt en de solvabiliteit op 21,5%. Een sterk eigen vermogen is vooral nodig om de huisvestingsoperatie tot een goed einde te brengen. Dat betekent dat wij scherp zijn op onze inkomsten en uitgaven. Kwaliteit, veiligheid en innovatie Kwaliteit zit in alles. Amphia heeft een eigen veiligheidsmanagementsysteem, met een reeks aan meetgegevens. Van medische techniek 7

8 Jaardocument 2010 Voorwoord Raad van Bestuur tot SURPASS, van IGZ-indicatoren tot cultuurprogramma s, alle facetten worden doorgelicht en aan de hand van de bevindingen worden verbeteringen doorgevoerd. In 2011 leidt dat onder andere tot een eigen evaluatiemethode voor de medisch specialisten. Verder kwamen er ook in 2010 weer zorgpaden bij, waardoor de zorg rond de individuele patiënt beter gestroomlijnd verloopt. Zorgpaden zijn logistiek op de specifieke aandoening van de patiënt afgestemde processen, waarmee de zorg effectief en efficiënt kan worden verleend en waardoor zo min mogelijk versnippering plaatsvindt. Ook andere nieuwe ontwikkelingen ontgaan Amphia niet: zij ontving de vergunning voor Transluminale Hartklepinterventies, als een van de aanvankelijk vijf instellingen die door de IGZ van voldoende kwaliteit waren beoordeeld. Ook is besloten tot aanschaf van de Da Vinci operatierobot voor specifieke ingrepen. Op de locatie Pasteurlaan Oosterhout begon Amphia met het inrichten van een slaaponderzoekscentrum, dat in 2011 zijn deuren moet openen. Ook het Multidisciplinair slikspreekuur voor patiënten met slikproblemen ging van start. Hoewel de NIAZ-accreditatie voor het gehele ziekenhuis al in 2008 was behaald, is in 2010 voor oncologie een deelaccreditatie aangevraagd. Op het gebied van veiligheid valt nog te melden dat een crisisbeheersplan voor calamiteiten in en buiten het ziekenhuis is vastgesteld, waarmee Amphia is voorbereid op rampen en crisissituaties. Voor meer informatie over kwaliteit en veiligheid verwijzen wij graag naar paragraaf 4.3. Cultuur en beleving Patiënten hebben steeds meer keus als het om gezondheidszorg gaat. De marktwerking zet door en daarmee ook de concurrentie met andere ziekenhuizen en privé-klinieken. Daarom is het, nog meer dan voorheen, belangrijk patiënten aan ons te binden en ervoor te zorgen dat zij ook in de toekomst bewust voor Amphia kiezen. Net als in het bedrijfsleven geldt ook in de zorg: tevreden klanten komen terug. Ik ben er voor! is een organisatiebreed initiatief dat hieraan een belangrijke bijdrage levert. Ik ben er voor! wil het belang van patiënt- en servicegerichtheid tussen de oren én in het hart van alle medewerkers krijgen. Zo lukt het om in de markt topspeler te zijn en te blijven op het gebied van gezondheidszorg en hoge ogen te gooien als patiëntgericht en gastvrij ziekenhuis, Naast de oprechte en persoonlijke aandacht voor onze patiënten, bezoekers en verwijzers draait het programma ook om de medewerker. Om het creëren van een goede sfeer en samenwerking. Want als de medewerker plezier heeft in het werk en er een soepele samenwerking is binnen het team én met andere afdelingen, heeft dat ook een positief effect op de patiënt. Evenzo geldt dat een tevreden patiënt iedereen een goed gevoel geeft. De opdracht voor Ik ben er voor is gegeven door het Directiecomité en het Stafbestuur. Daarmee wordt duidelijk hoe belangrijk zij het versterken van een zorgzame cultuur vinden. Tegelijkertijd is er voor gekozen de sturing op alle initiatieven en activiteiten niet als keurslijf van bovenaf op te leggen. Vanuit de gedachte dat de gewenste verandering alleen slaagt als iedere medewerker er zelf in gelooft. Het succes van Ik ben er voor! hangt af van de actieve en zichtbare betrokkenheid van elke individuele medewerker en medisch specialist. Ik ben er voor is dan ook een continu bewustwordingsprogramma gericht op de houding en het gedrag van alle medewerkers van Amphia. Door te doen, te leren en structureel te verbeteren, wordt op een natuurlijke manier gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn van het belang van compassievolle zorg en kwaliteit in de omgang met patiënten en in het pad dat een patiënt in het Amphia Ziekenhuis doorloopt. Ik ben er voor! is het vliegwiel om patiënt- en gastgerichtheid in 8

9 Jaardocument 2010 Voorwoord Raad van Bestuur Amphia verankerd te krijgen. Dat Ik ben er voor de juiste vruchten afwerpt, is merkbaar in reacties van patiënten, waar steeds meer complimenten tussenzitten. We deden in 2010 voor de eerste keer mee in de competitie Gastvrijheidszorg met sterren. Amphia scoorde goed: drie sterren (van maximaal vier) voor de locaties Molengracht en Pasteurlaan en twee voor de Langendijk. Opleidingen Werken in de gezondheidszorg vergt een gedegen opleiding. Bijblijven en verder ontwikkelen is daarnaast steeds meer vanzelfsprekend. Als topklinisch opleidingsziekenhuis zien wij dat terug in onze opleidingen voor medisch specialismen, maar ook in het aantal verpleegkundigen dat wordt opgeleid tot verpleegkundig specialist. Ons leerhuis, de Amphia Academie, heeft in 2010 zijn beleid verder uitgewerkt, waardoor de inhoud van verschillende opleidingen steeds aantrekkelijker wordt voor artsen in opleiding tot specialist en voor elke medewerker die verder wil leren. Meer informatie over de Amphia Academie is te vinden in paragraaf Omgeving Het Amphia Ziekenhuis heeft oog voor de complexiteit van de gezondheidszorg in een wereld die steeds meer gebruik maakt van techniek en waarin diezelfde techniek nieuwe vormen van communicatie voortbrengt. Met onze partners en stakeholders, zowel in de zorg als daaromheen, stemmen wij voordurend af hoe we de kwaliteit en de daartoe benodigde omstandigheden kunnen realiseren. Het contact met de zorgpartners en zorgverzekeraars ging ook in 2010 onverminderd door. Daarnaast zijn de contacten met de gemeente Breda en Oosterhout, maar ook met de omringende gemeenten aangehaald. De kinderartsen nemen deel aan de oprichting van een regioprojectgroep Alcoholintoxicatie. Het radiotherapeutisch Instituut Verbeeten Tilburg vestigde zich in 2010 met een vestiging naast Amphia, locatie Molengracht. De samenwerking op oncologisch gebied kan zo verder gestalte krijgen. Ten slotte geldt onze zorg de gehele regio. Het is daarom ook prettig dat de samenwerking met de Cliëntenraad bijzonder constructief is. Communicatie Amphia wil beter en vaker laten zien wat zij kan en waar zij mee bezig is. Daartoe wordt sinds 2010 actiever contact gezocht met de media en worden alle communicatiemogelijkheden nader onderzocht. Dat laat zich zien met de nieuwe website, inclusief de speciale kinderwebsite, waar in 2010 de voorbereidingen voor werden getroffen. Mede in het licht van het 10-jarig bestaan van Amphia op 1 januari 2011, kreeg de huisstijl een nieuwe frissere uitstraling. Vooruitzien Hoewel het strategisch beleidsplan Samen Beter Verder de kaders schetst van de plannen van Amphia en de ingezette en hierboven weergegeven trajecten worden voortgezet, blijft Amphia afhankelijk van invloeden van buitenaf. Zo is er het wetsvoorstel inzake de Wet Cliëntenrechten Zorg dat nog in behandeling is in de Tweede Kamer en de moeilijk beheersbare zorg uitgaven, die het kabinet aanzet tot nieuwe regelgeving. Maar ook de externe toezichthouders en de zorgverzekeraars laten zich niet onbetuigd. Hun normen kunnen leiden tot verschuivingen in het zorgaanbod, zoals op sommige vlakken van de chirurgie al plaatsvindt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan borstkankerzorg en slokdarmchirurgie. Ontwikkelingen die ertoe leiden dat, omwille van de borging van de kwaliteit en efficiency in de zorg, Amphia met andere ziekenhuizen onderzoekt waar mogelijkheden tot samenwerking liggen. Wij hopen en vertrouwen erop dat Amphia ongehinderd voort kan gaan op de positieve weg die het ziekenhuis de laatste jaren is ingeslagen. De laatste en zeer belangrijke slag die wordt 9

10 Jaardocument 2010 Voorwoord Raad van Bestuur gemaakt voor de inrichting van de organisatie, namelijk de benoeming van de meewerkend teamleidinggevenden, moet ertoe leiden dat onze patiënten dat we hen zo goed mogelijk ten dienste zijn. Na deze reorganisatie kent de Amphiaorganisatie slechts drie managementniveaus. Slot De Raad van Bestuur beseft terdege dat de ontwikkelingen waarin Amphia is betrokken, veel vergen van de medisch specialisten, medewerkers en vrijwilligers. Het lijkt soms vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Veel ontwikkelingen moeten naast de zorg hun doorgang vinden. Wij zijn trots op al degenen die zich elke dag weer volledig inzetten voor patiënten, collega s en zichzelf, waarmee zij ons aanbod waarmaken: uitstekende zorg op maat! En natuurlijk danken wij al onze patiënten, maar ook onze zorgpartners en de zorgverzekeraars, voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij blijven uiteraard ons uiterste best doen. Breda/Oosterhout, mei 2011, Voorwoord Raad van Toezicht De Raad van Toezicht wenst graag verantwoording af te leggen over zijn eigen functioneren en geeft daartoe een eigen toelichting op de voor u liggende maatschappelijk verantwoording over het in 2010 door Amphia gevoerde beleid. Daarbij wil hij beginnen met een compliment aan de hele organisatie. Na een aantal zeer inspannende jaren en met veel parallel lopende projecten, weet Amphia zich te vernieuwen en blijvend zorg van hoog niveau te leveren. De Raad van Toezicht heeft een aantal statutaire toezichthoudende taken, waarvan hij vooral wil noemen: toezicht op hygiëne (financieel en anderszins, ook wel compliance genoemd), op strategie en prestaties, op mensen (onder andere ontwikkeling van het management, evaluaties, samenstelling van de Raad van Toezicht) en op de relatie met de belanghebbenden van het ziekenhuis (informatie, betrokkenheid en eventuele conflicten). De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur in verschillende rollen bij, al naar gelang het doel dat voor ogen staat. Die rollen variëren. Soms keurt hij besluiten van de Raad van Bestuur goed, dan weer staat hij deze met raad terzijde of daagt hij hem uit. O. Suttorp, arts MBA Voorzitter Raad van Bestuur drs. E.A. Hoette Lid Raad van Bestuur De zeven leden van de Raad van Toezicht, die geheel 2010 in functie waren, hebben Amphia in 2010 verder zien opbloeien. Financieel staat Amphia er goed voor, wat onder andere nodig is voor de nieuwbouwplannen; de inrich ting van de organisatie nadert haar laatste fase en er worden inspanningen op tal van ICTen kwaliteits terreinen verricht. Het gehele actie programma heeft tot doel de zorg voor patiënten te optimaliseren. We merken dan ook dat de ervaringen van patiënten en verwijzers verbeteren. 10

11 Jaardocument 2010 Voorwoord Raad van Toezicht Medisch-specialistische zaken Het doet de Raad van Toezicht deugd dat in 2010 actief is ingezet op een meer open cultuur binnen medische staf en op het voorbeeldgedrag van de professionals. De methode IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialist) zal daar een belangrijke rol in spelen. complexe zorg en concentratie van topspecialistische zorg vergen overleg met mogelijke partners in het veld. Daar waar kansen liggen de zorg beter en effectiever in te richten, overlegt Amphia met andere zorginstellingen, zowel in de keten als in de ziekenhuiszorg. Die ontwikkelingen ondersteunt de Raad van harte. Daarnaast ontstond er landelijk beroering onder de medisch specialisten, toen het ministerie van VWS besloot ten gevolge van de overschrijdingen in de zorg, de honoraria te korten en vervolgens een voorstel deed de honoraria in het vervolg door de Raden van Bestuur te laten beheren. De Raad van Toezicht heeft oog voor goede werkverhoudingen in het ziekenhuis en respect voor het werk en de inzet van de medisch specialisten. Hij is dan ook verheugd dat de medische staf in Amphia zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn betrokkenheid bij het ziekenhuis vormgeeft door zich te concentreren op de kwaliteit van zorg en de rol van het medisch management daarbij. Organisatieontwikkeling Per 1 april 2010 was het gehele Directiecomité, bestaande uit vijf directeuren, compleet. De interne organisatie heeft daarmee een passende leiding gekregen, die aansluit bij de wens om ook in een groot ziekenhuis als Amphia de leiding dichter bij de professionals te brengen. Zo verloopt de communicatie en aansturing beter en directer. De verdere ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke eenheden verliep en verloopt voortvarend. Hierdoor kan de organisatie zich binnen afzienbare tijd ontwikkelen naar zijn definitieve vorm, zoals in het organogram op pagina 19 weergegeven. Kwaliteit van zorg Om naast de harde voorwaarden ook oog te houden voor de meer zachte kanten van de zorg, is binnen de Raad van Toezicht, naast de al langer bestaande Auditcommissie en Remuneratiecommissie, een speciale commissie Strategie, Kwaliteit, Veiligheid, Communicatie en Marketing ingesteld. Drie leden van de Raad van Toezicht bereiden in deze commissie de onderwerpen voor die kortweg niet met Financiën, Bouw en ICT te maken hebben. In 2010 is een start gemaakt rond het thema veiligheid. De Raad van Toezicht zal zich in 2011 ook dichter bij de organisatie bewegen, waardoor hij zichtbaarder wordt en meer zicht krijgt op de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. Strategie Landelijke stelselontwikkelingen vragen om alertheid daarop in te kunnen spelen. De tendensen naar meer spreiding van minder Financiën Doordat de informatievoorziening al in 2009 sterk verbeterde en dit in 2010 verder is doorgezet, heeft Amphia beter haar beleid kunnen bijsturen. De door Gupta Strategists vervaardigde marktanalyses moeten in 2011 tot nog nauwkeuriger afstemming op de vraag in de markt leiden. Doordat steeds meer zorg met hetzelfde aantal of minder mensen moet worden geleverd, is er speciaal aandacht gevraagd voor het juiste personeelsbeleid, waarbij loyaliteit aan de organisatie wordt beloond. Grote zorgen baarde de aanwijzing van de minister van VWS, waarmee zij aankondigde in 2011 de ziekenhuizen een macrokorting op te leggen ten gevolge van de overschrijding van het macrokader zorg van In bezwaar zal Amphia proberen het in haar ogen onterecht aan haar toegerekende deel ongedaan te maken. 11

12 Jaardocument 2010 Voorwoord Raad van Toezicht EPD De Raad van Toezicht werd voortdurend op de hoogte gehouden van de voortgang van het EPD-project. Hij spreekt waardering uit voor de inzet en de voortvarendheid waarmee dit enorm belangrijke project voortgaat richting go live op 23 mei Nieuwbouw en huisvesting In 2010 is de ontwikkeling van de Businesscase Vernieuwbouw Huisvesting fase 2 nauwlettend gevolgd. Door onder meer verschillende scenario s virtueel te doorlopen, kreeg de Raad van Toezicht een goed beeld van de wijze waarop Amphia in Breda de ziekenhuiszorg wil concentreren en tot welke gevolgen dit leidt, vooral ook voor Oosterhout. In december 2010 keurde de Raad Businesscase Vernieuwbouw Huisvesting fase 2 goed. Tot zijn genoegen constateert hij dat er structureel goed overleg met alle betrokken gemeenten wordt gepleegd, waarin de wederzijdse afhankelijkheid wordt erkend. Verder is de keuken SmaakRijk eind 2010 verkocht aan Thebe. Dit dossier is daarmee op een voor alle partijen verantwoorde wijze gesloten, zeker ook voor de betrokken mede - werkers, die over gingen naar Thebe. Contact met de organisatie De Raad van Toezicht krijgt uiteraard de benodigde informatie van de Raad van Bestuur. In 2010 heeft hij daarnaast reguliere contacten met het Medisch Stafbestuur, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige Adviesraad onderhouden. De afspraak luidt dat de Raad van Toezicht in 2011 dichter bij de organisatie gaat komen, onder andere door in het kader van kwaliteit van zorg meer bijeenkomsten bij te wonen met het management van de verschillende resultaatverantwoordelijke eenheden, maar ook door te participeren in veiligheidsrondes en het management development-traject voor het management. Kortom en tot slot: Amphia doet het goed en op zijn beurt doet dat de Raad van Toezicht ook goed. Alle vrijwilligers, medewerkers, medisch specialisten en leden van het Directiecomité hebben in 2010 voortreffelijke inzet getoond, waarvoor de Raad van Toezicht zijn grote waardering uitspreekt. Die inzet geeft vertrouwen in de toekomst, met alle uitdagingen in de zorg die er telkens weer liggen. Op zijn beurt zal de Raad van Toezicht zijn best doen erop toe te zien dat Amphia tot volle bloei kan komen. Cultuur Naast een goede organisatie en de juiste omstandigheden waarin professionals hun verantwoordelijkheid nemen en daarover verantwoording durven afleggen, is de juiste manier waarop mensen met elkaar omgaan een basisvoorwaarde voor goede zorg. Voor de gehele organisatie is gekozen voor een project om aan een betere cultuur te werken, onder de naam Ik ben er voor! Dit project strekt zich over meer jaren uit, waarbij het goed is te merken dat veel medewerkers zich als ambassadeur van Amphia hebben aangemeld. Breda/Oosterhout, mei 2011, namens de Raad van Toezicht, Drs. H.H. Meijer Voorzitter Raad van Toezicht 12

13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

14 Jaardocument 2010 Uitgangspunten van de verslaglegging Het Amphia Ziekenhuis kiest er voor de lezer van het jaardocument zoveel mogelijk informatie te verschaffen, die inzicht geeft in wat er in 2010 speelde in dit algemene topklinische opleidingsziekenhuis. Naast de kwantitatieve gegevens wil zij graag laten zien hoe zij met realistische ambities voortdurend werkt aan verbetering van de in haar naam geboden zorg. Daarnaast wil zij graag laten zien hoe zij haar verantwoordelijkheid als maatschappelijke instelling vormgeeft. Het jaardocument kent een aantal verplichte inhoudelijke onderwerpen, die in een vaste structuur zijn gegoten. Aan die structuur en aan de inhoud is de hand gehouden. Om de lezer meer inzicht te bieden, wordt op onderdelen meer informatie gegeven dan verplicht. In de hiervoor opgenomen voorwoorden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, is te lezen dat binnen Amphia op veel fronten tegelijk wordt gewerkt aan alle facetten en voorwaarden, om optimale zorg te bieden aan de aan Amphia toevertrouwde patiënten. Naast kwalitatieve informatie in het maatschappelijke verslag bevat dit jaardocument ook de jaarrekening. Verdere gegevens zijn uiteraard opgenomen in DigiMV en in de set prestatie-indicatoren, beide te raadplegen via Tot slot zijn omwille van de leesbaarheid niet alle details in het verslag opgenomen, maar als bijlagen toegevoegd. Dit betreft personalia, de checklist Governance in de zorg en een lijst met gehanteerde begrippen en afkortingen. 14

15 2. Profiel van de organisatie

16 Jaardocument 2010 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende persoon Stichting Amphia Rechtsvorm Stichting Adres Molengracht 21 Postcode 4818 CK Plaats Breda Telefoonnummer (076) CTG/ZAio-nummer Identificatienummer Kamer van Koophandel Website 2.2 Structuur van de Amphia-organisatie Structuur De Stichting Amphia (verder in dit Jaardocument te noemen Amphia) kent als algemeen ziekenhuis drie zorglocaties: de locaties Molengracht en Langendijk in Breda en de locatie Pasteurlaan in Oosterhout. Daarnaast had zij nog een locatie voor haar voedingsproductie, met de naam SmaakRijk. Deze centrale keuken werd eind 2010 verkocht aan de stichting Thebe, een zorg- en dienstverlener voor inwoners van Midden- en West-Brabant. Voor Amphia was 2010 een eerste transitiejaar, doordat het in 2009 vastgestelde strategische beleidsplan Samen Beter Verder zijn uitwerking kreeg. Een begin werd gemaakt met de benoeming van de leden van het Directiecomité, van managers van Kenniskernen en bedrijfsmanagers van Zorgkernen. Amphia kent een Raad van Toezicht met zeven onafhankelijke leden en een tweehoofdige Raad van Bestuur. De tweehoofdige Raad van Bestuur werd voor de interne sturing uitgebreid met drie directeuren, die samen met de twee leden Raad van Bestuur vanaf 1 april 2010 het vijfhoofdige Directiecomité vormen. De directies Zorginnovatie, Strategie, Kwaliteit, Beheer en Service omvatten elk een aantal zogenoemde Zorgkernen, Kenniskernen en Kernprojecten. Daarnaast is elke directeur verantwoordelijk voor een zwaartepunt, te weten oncologie, vaten, bewegen, vrouw en kind en gezond ouder worden. Alle Zorgkernen kennen een duaal management van een medisch manager en een bedrijfsmanager, waarbij de medisch manager eindverantwoordelijk is voor de resultaatverantwoordelijke Zorgkern. De Kenniskernen en de Kernprojecten kennen elk een manager. In regelmatig overleg met de directeur wordt het beleid per kern bepaald en bewaakt. Hiermee is na de topstructuur van Amphia ook de middenstructuur vormgegeven. 16

17 Jaardocument 2010 Profiel van de organisatie Adviesorganen Amphia kent vier formele, statutaire adviesorganen: De Medische Staf, georganiseerd in de Vereniging Medische Staf (VMS), zie paragraaf 3.5. De Cliëntenraad (CR) die statutair ook het enquêterecht uit de Wet Toelating Zorginstellingen toekomt, zie paragraaf 3.6. De Ondernemingsraad (OR), zie paragraaf 3.7. De Verpleegkundige AdviesRaad (VAR), zie paragraaf 3.8. Commissies Binnen Amphia is een groot aantal commissies werkzaam. Deze zijn ook opgenomen in het organogram op deze pagina. Van een aantal commissies is een verslag over 2010 opgenomen: Commissie Melding Incidenten Patiëntenzorg, zie paragraaf Commissie Medische Ethiek, zie paragraaf De klachtencommissie, zie paragraaf De BIG-commissie, zie paragraaf De Commissie Orgaan- en WeefselDonatie, zie paragraaf 4.6. Er zijn geen actieve andere rechtspersonen aan Amphia gelieerd. Wel is een Stichting Vrienden van Amphia in oprichting. Amphia is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Jaardocument 2010 Profiel van de organisatie 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Specialismen en bijzondere functies Het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout is een algemeen ziekenhuis en biedt een breed aanbod van medisch-specialistische zorg, 33 verschillende specialismen zijn vertegenwoordigd. Voor het specialisme Klinische Genetica is er nauwe samenwerking met het Erasmus MC Rotterdam. Voor het specialisme Neurochirurgie is er nauwe samenwerking met het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Sinds eind 2010 heeft het radiotherapeutisch Instituut Verbeeten een vestiging met twee stralingsbunkers op de locatie Molengracht Breda. Meer specifiek is het Amphia Ziekenhuis te typeren als een topklinisch opleidingsziekenhuis en lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) Amphia verricht met name medisch-specialistische zorg conform de Zorgverzekeringswet, maar ook een aantal diensten, dat verzekerd is op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Nagenoeg alle medisch specialismen zijn in huis. Daarnaast wordt een aantal bijzondere verrichtingen op grond van vergunningen krachtens de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) uitgevoerd. Amphia heeft een eigen Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, voor angst- en narcose behandelingen en tandheelkundige zorg voor gehandicapten. In nauwe samenwerking met de Zorgkern Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie vindt hier ook maxillo-faciale prothetiek plaats. Een aantal Zorgkernen verleent diensten op niet-verzekerde zorg. Met name betreft dat cosmetische dermatologie en plastische chirurgie. Privaat gefinancierde activiteiten heeft Amphia niet. Aanwezige, door het Centraal College Medische Specialismen erkende, specialismen Anesthesiologie / Pijnbestrijding Cardiologie Cardio-thoracale chirurgie Dermatologie en venerologie Heelkunde Interne geneeskunde Keel-, Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische genetica (in samenwerking met het Erasmus MC Rotterdam) Klinische geriatrie Longziekten en Tuberculose Maag-, Darm- Leverziekten Medische microbiologie Neurologie Neurochirurgie (in samenwerking met het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg) 23

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1

JaarVerslag. Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 JaarVerslag 2008 Jaarverslag 2008 Ziekenhuis Gelderse Vallei 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Maatschappelijk verslag 5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis

Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Catharina Ziekenhuis Op de cover staat Peter van Slooten. Peter lag voor een hartoperatie 10 weken in het Catharina Ziekenhuis. Om het hoesten te ondersteunen had Peter

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2008

Maatschappelijk Verslag 2008 Mondriaan voor geestelijke gezondheid Maatschappelijk Verslag 2008 2008 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 Inhoudsopgave Stichting Mondriaan 3 Voorwoord 5 Maatschappelijk

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie