Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht Uitgangspunten van de verslaglegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht. 13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging"

Transcriptie

1 Jaardocument 2010

2 2

3 Inhoudsopgave Pagina Titel 6 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Voorwoord Raad van Toezicht Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de Amphia-organisatie Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Vereniging Medische Staf Cliëntenraad Ondernemingsraad Verpleegkundige AdviesRaad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Kenniskernen Kernproject Elektronisch PatiëntenDossier Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging en privacy Veiligheid van de gebouwen Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten Kwaliteit van zorg Zorgkernen Klachten Crisisbeheersing, Ziekenhuisrampenopvangplan en Bedrijfshulpverlening Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Algemene financiële ontwikkelingen

4 Jaardocument 2010 Inhoudsopgave Ontwikkeling balans Ontwikkeling omzet Ontwikkeling kosten Financieringslasten Ontwikkeling kasstroom Ontwikkeling ratio s Toekomstige ontwikkelingen 91 Bijlagen 92 Bijlage 1 Personalia 103 Bijlage 2 Checklist Governance in de zorg 119 Bijlage 3 Begrippen en afkortingenlijst 121 Jaarrekening

5 Voorwoord

6 Jaardocument 2010 Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Bestuur Het is ons een genoegen u het voorliggende jaardocument aan te bieden. U leest hierin de belangrijkste gegevens over en ontwikkelingen van het Amphia Ziekenhuis Breda/ Oosterhout in Een jaar, waarin veel goede voornemens uit 2009 voortvarend zijn opgepakt en deels ook al hun beslag kregen. De Raad van Bestuur zette verandertrajecten in, om het Amphia Ziekenhuis in staat te stellen zich als kwalitatief hoogwaardig, patiëntgericht, modern en vooruitstrevend centrum voor patiëntenzorg, onderwijs en opleiding en diverse gemeenschappelijke activiteiten verder te ontwikkelen en te profileren. Deze veranderingen kregen hun weerslag in een reeks hoofddocumenten, die beoogt het besturen van het Amphia Ziekenhuis transparant te maken. Deze documenten worden gebundeld in Panorama Amphia, een beschrijving van het zich vernieuwende Amphia Ziekenhuis. Panorama Amphia bevat niet alleen de statuten en reglementen van Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en Directiecomité, maar ook het strategische beleidsplan voor met de titel Samen Beter Verder, de wijze waarop de organisatie wordt vormgegeven, het financieel meerjarenkader, de visie op leider schap, een beschrijving van de fysieke omgeving van Amphia en een verkenning van de wat verder liggende toekomst. In 2010 kreeg een aantal documenten zijn definitieve beslag en is begonnen met de realisatie ervan. In dit voorwoord wordt daar verder op ingegaan. Onder het motto Ken uw organisatie en weet hoe deze werkt, werd Panorama Amphia medio 2010 tijdens een bijeenkomst uitgereikt aan de leidinggevenden, medisch specialisten en leden van adviesorganen van Amphia. In december 2010 ontvingen alle medewerkers via hun leiding gevende een medewerkerversie van het strategisch beleidsplan Samen Beter Verder. Hierin staan naast de kern van de visie en de doelen, ook vragen. Om te borgen dat de brochuretekst meer wordt dan een stuk papier, werd de leidinggevenden verzocht om met hun medewerkers in 2011 over deze bespreekpunten in gesprek te gaan en de uitkomst daarvan terug te koppelen. De kernbegrippen Patiëntgericht, Kwaliteit, Veilig, Toegankelijk, Samen, Vernieuwend en Efficiënt worden in de medewerkerversie letterlijk door medewerkers uit de Amphia-organisatie gedragen. Onder het motto: De zorg voor onze patiënten dragen wij samen, treft u de foto s van de medewerkerversie ook in dit Jaardocument aan. Door hen in beeld te brengen, benadrukken wij hoe belangrijk wij het vinden dat medewerkers zich verbonden voelen met de organisatiestrategie. De organisatie Met de komst van drie directeuren, naast de twee statutair bestuurders, in het voorjaar, was het Directiecomité voltallig. Naar buiten wordt Amphia vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, met een voorzitter en een lid. Naar binnen fungeren de twee bestuurders als collega-directeur van de overige drie, met elk een eigen aandachtsgebied. Het Directiecomité bestaat uit: Mevrouw mr. M.J.R. Groenewoud MBA Directeur Service Drs. E.A. Hoette Directeur Control, lid Raad van Bestuur en vice-voorzitter Directiecomité Dr. J.J. Meij MBA Directeur Innovatie O. Suttorp, arts MBA Directeur Strategie, voorzitter Raad van Bestuur en Directiecomité E. Vos, arts MBA Directeur Kwaliteit 6

7 Jaardocument 2010 Voorwoord Raad van Bestuur Onder het Directiecomité is het ziekenhuis georganiseerd in Zorgkernen, Kenniskernen, Kernprojecten en Kernadvisering. Elke Zorgen Kenniskern en elk Kernproject is resultaatverantwoordelijk. Aansluitend bij de expertise van iedere directeur, geeft deze leiding aan een aantal lijnorganisatieonderdelen: de Zorgkernen en de Kenniskernen. Eveneens in concordantie met het expertisegebied stuurt een directeur een zwaartepunt aan en kan een directeur een specifiek Amphiabreed project aansturen. Daarnaast staat elke directeur in contact met de verschillende adviesorganen en commissies. De Zorgkernen, opgebouwd rond elk specialisme, kennen een duaal leiderschap: een bedrijfs- en een medisch manager. Eind 2010 waren nagenoeg alle managers benoemd. Voor het organogram van de nieuwe structuur zie paragraaf 2.2. Structuur van de Amphiaorganisatie. Medewerkers Het Amphia Ziekenhuis kan alleen bestaan doordat er door betrokken en bevlogen professionals wordt samengewerkt met onze medisch specialisten. Dat wij dat waarderen laten we zien door in onze mensen te investeren. Samen met goede arbeidsvoorwaarden, een cultuuromslag en een actief verzuimbeleid, leidde dit al in 2010 tot onder andere een lager ziekteverzuim. Huisvesting Het Amphia Ziekenhuis rondde in 2010 de Businesscase Vernieuwbouw Huisvesting fase2 af. Daarmee is het besluit genomen om onder voorwaarden de locaties Molengracht en Langendijk in Breda te concentreren op de locatie Molengracht en de locatie Pasteurlaan in Oosterhout te vervangen door een nieuw gebouw. Eind 2010 werd voor dit vernieuwbouwtraject de keuze gemaakt voor een architect en voor bouw- en werktuigkundige adviseurs. Het vernieuwbouwtraject wordt in nauw overleg afgestemd met de gemeente Breda en de gemeente Oosterhout. Er wordt naar gestreefd dat de concentratie in 2016 een feit is en dat er in Oosterhout een nieuw gebouw staat. Per 1 januari 2011 werd SmaakRijk,de locatie waar Amphia haar centrale keuken had, verkocht aan de Stichting Thebe. Amphia blijft de warme maaltijden daarvan betrekken. ICT Ook in 2010 werd met man en macht gewerkt aan de voorbereidingen voor de invoering van het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) van leverancier Epic. De go-live van de eerste fase vindt plaats op 23 mei Aan de invoering van ERP werd in 2010 verder gewerkt. Met name op de gebieden van financiën, P&O, inkoop, logistiek, medische techniek en huisvesting gingen oude systemen over naar ERP. Daarmee heeft Amphia op deze terreinen meer accurate managementinformatie, voor alle betrokkenen goed bereikbaar en is daarmee beter in control. Niet onvermeld mag blijven dat op het gebied van de patiëntveiligheid, het ivim-systeem van Infoland voor de registratie van onder andere incidenten en klachten is geïmplementeerd. Financiën Vanzelfsprekend kan het Amphia Ziekenhuis haar ambities slechts waarmaken als de financiën op orde zijn is afgesloten met een resultaat van 10,4 mln., waarmee het eigen vermogen op 58,5 mln. komt en de solvabiliteit op 21,5%. Een sterk eigen vermogen is vooral nodig om de huisvestingsoperatie tot een goed einde te brengen. Dat betekent dat wij scherp zijn op onze inkomsten en uitgaven. Kwaliteit, veiligheid en innovatie Kwaliteit zit in alles. Amphia heeft een eigen veiligheidsmanagementsysteem, met een reeks aan meetgegevens. Van medische techniek 7

8 Jaardocument 2010 Voorwoord Raad van Bestuur tot SURPASS, van IGZ-indicatoren tot cultuurprogramma s, alle facetten worden doorgelicht en aan de hand van de bevindingen worden verbeteringen doorgevoerd. In 2011 leidt dat onder andere tot een eigen evaluatiemethode voor de medisch specialisten. Verder kwamen er ook in 2010 weer zorgpaden bij, waardoor de zorg rond de individuele patiënt beter gestroomlijnd verloopt. Zorgpaden zijn logistiek op de specifieke aandoening van de patiënt afgestemde processen, waarmee de zorg effectief en efficiënt kan worden verleend en waardoor zo min mogelijk versnippering plaatsvindt. Ook andere nieuwe ontwikkelingen ontgaan Amphia niet: zij ontving de vergunning voor Transluminale Hartklepinterventies, als een van de aanvankelijk vijf instellingen die door de IGZ van voldoende kwaliteit waren beoordeeld. Ook is besloten tot aanschaf van de Da Vinci operatierobot voor specifieke ingrepen. Op de locatie Pasteurlaan Oosterhout begon Amphia met het inrichten van een slaaponderzoekscentrum, dat in 2011 zijn deuren moet openen. Ook het Multidisciplinair slikspreekuur voor patiënten met slikproblemen ging van start. Hoewel de NIAZ-accreditatie voor het gehele ziekenhuis al in 2008 was behaald, is in 2010 voor oncologie een deelaccreditatie aangevraagd. Op het gebied van veiligheid valt nog te melden dat een crisisbeheersplan voor calamiteiten in en buiten het ziekenhuis is vastgesteld, waarmee Amphia is voorbereid op rampen en crisissituaties. Voor meer informatie over kwaliteit en veiligheid verwijzen wij graag naar paragraaf 4.3. Cultuur en beleving Patiënten hebben steeds meer keus als het om gezondheidszorg gaat. De marktwerking zet door en daarmee ook de concurrentie met andere ziekenhuizen en privé-klinieken. Daarom is het, nog meer dan voorheen, belangrijk patiënten aan ons te binden en ervoor te zorgen dat zij ook in de toekomst bewust voor Amphia kiezen. Net als in het bedrijfsleven geldt ook in de zorg: tevreden klanten komen terug. Ik ben er voor! is een organisatiebreed initiatief dat hieraan een belangrijke bijdrage levert. Ik ben er voor! wil het belang van patiënt- en servicegerichtheid tussen de oren én in het hart van alle medewerkers krijgen. Zo lukt het om in de markt topspeler te zijn en te blijven op het gebied van gezondheidszorg en hoge ogen te gooien als patiëntgericht en gastvrij ziekenhuis, Naast de oprechte en persoonlijke aandacht voor onze patiënten, bezoekers en verwijzers draait het programma ook om de medewerker. Om het creëren van een goede sfeer en samenwerking. Want als de medewerker plezier heeft in het werk en er een soepele samenwerking is binnen het team én met andere afdelingen, heeft dat ook een positief effect op de patiënt. Evenzo geldt dat een tevreden patiënt iedereen een goed gevoel geeft. De opdracht voor Ik ben er voor is gegeven door het Directiecomité en het Stafbestuur. Daarmee wordt duidelijk hoe belangrijk zij het versterken van een zorgzame cultuur vinden. Tegelijkertijd is er voor gekozen de sturing op alle initiatieven en activiteiten niet als keurslijf van bovenaf op te leggen. Vanuit de gedachte dat de gewenste verandering alleen slaagt als iedere medewerker er zelf in gelooft. Het succes van Ik ben er voor! hangt af van de actieve en zichtbare betrokkenheid van elke individuele medewerker en medisch specialist. Ik ben er voor is dan ook een continu bewustwordingsprogramma gericht op de houding en het gedrag van alle medewerkers van Amphia. Door te doen, te leren en structureel te verbeteren, wordt op een natuurlijke manier gewerkt aan het vergroten van het bewustzijn van het belang van compassievolle zorg en kwaliteit in de omgang met patiënten en in het pad dat een patiënt in het Amphia Ziekenhuis doorloopt. Ik ben er voor! is het vliegwiel om patiënt- en gastgerichtheid in 8

9 Jaardocument 2010 Voorwoord Raad van Bestuur Amphia verankerd te krijgen. Dat Ik ben er voor de juiste vruchten afwerpt, is merkbaar in reacties van patiënten, waar steeds meer complimenten tussenzitten. We deden in 2010 voor de eerste keer mee in de competitie Gastvrijheidszorg met sterren. Amphia scoorde goed: drie sterren (van maximaal vier) voor de locaties Molengracht en Pasteurlaan en twee voor de Langendijk. Opleidingen Werken in de gezondheidszorg vergt een gedegen opleiding. Bijblijven en verder ontwikkelen is daarnaast steeds meer vanzelfsprekend. Als topklinisch opleidingsziekenhuis zien wij dat terug in onze opleidingen voor medisch specialismen, maar ook in het aantal verpleegkundigen dat wordt opgeleid tot verpleegkundig specialist. Ons leerhuis, de Amphia Academie, heeft in 2010 zijn beleid verder uitgewerkt, waardoor de inhoud van verschillende opleidingen steeds aantrekkelijker wordt voor artsen in opleiding tot specialist en voor elke medewerker die verder wil leren. Meer informatie over de Amphia Academie is te vinden in paragraaf Omgeving Het Amphia Ziekenhuis heeft oog voor de complexiteit van de gezondheidszorg in een wereld die steeds meer gebruik maakt van techniek en waarin diezelfde techniek nieuwe vormen van communicatie voortbrengt. Met onze partners en stakeholders, zowel in de zorg als daaromheen, stemmen wij voordurend af hoe we de kwaliteit en de daartoe benodigde omstandigheden kunnen realiseren. Het contact met de zorgpartners en zorgverzekeraars ging ook in 2010 onverminderd door. Daarnaast zijn de contacten met de gemeente Breda en Oosterhout, maar ook met de omringende gemeenten aangehaald. De kinderartsen nemen deel aan de oprichting van een regioprojectgroep Alcoholintoxicatie. Het radiotherapeutisch Instituut Verbeeten Tilburg vestigde zich in 2010 met een vestiging naast Amphia, locatie Molengracht. De samenwerking op oncologisch gebied kan zo verder gestalte krijgen. Ten slotte geldt onze zorg de gehele regio. Het is daarom ook prettig dat de samenwerking met de Cliëntenraad bijzonder constructief is. Communicatie Amphia wil beter en vaker laten zien wat zij kan en waar zij mee bezig is. Daartoe wordt sinds 2010 actiever contact gezocht met de media en worden alle communicatiemogelijkheden nader onderzocht. Dat laat zich zien met de nieuwe website, inclusief de speciale kinderwebsite, waar in 2010 de voorbereidingen voor werden getroffen. Mede in het licht van het 10-jarig bestaan van Amphia op 1 januari 2011, kreeg de huisstijl een nieuwe frissere uitstraling. Vooruitzien Hoewel het strategisch beleidsplan Samen Beter Verder de kaders schetst van de plannen van Amphia en de ingezette en hierboven weergegeven trajecten worden voortgezet, blijft Amphia afhankelijk van invloeden van buitenaf. Zo is er het wetsvoorstel inzake de Wet Cliëntenrechten Zorg dat nog in behandeling is in de Tweede Kamer en de moeilijk beheersbare zorg uitgaven, die het kabinet aanzet tot nieuwe regelgeving. Maar ook de externe toezichthouders en de zorgverzekeraars laten zich niet onbetuigd. Hun normen kunnen leiden tot verschuivingen in het zorgaanbod, zoals op sommige vlakken van de chirurgie al plaatsvindt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan borstkankerzorg en slokdarmchirurgie. Ontwikkelingen die ertoe leiden dat, omwille van de borging van de kwaliteit en efficiency in de zorg, Amphia met andere ziekenhuizen onderzoekt waar mogelijkheden tot samenwerking liggen. Wij hopen en vertrouwen erop dat Amphia ongehinderd voort kan gaan op de positieve weg die het ziekenhuis de laatste jaren is ingeslagen. De laatste en zeer belangrijke slag die wordt 9

10 Jaardocument 2010 Voorwoord Raad van Bestuur gemaakt voor de inrichting van de organisatie, namelijk de benoeming van de meewerkend teamleidinggevenden, moet ertoe leiden dat onze patiënten dat we hen zo goed mogelijk ten dienste zijn. Na deze reorganisatie kent de Amphiaorganisatie slechts drie managementniveaus. Slot De Raad van Bestuur beseft terdege dat de ontwikkelingen waarin Amphia is betrokken, veel vergen van de medisch specialisten, medewerkers en vrijwilligers. Het lijkt soms vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Veel ontwikkelingen moeten naast de zorg hun doorgang vinden. Wij zijn trots op al degenen die zich elke dag weer volledig inzetten voor patiënten, collega s en zichzelf, waarmee zij ons aanbod waarmaken: uitstekende zorg op maat! En natuurlijk danken wij al onze patiënten, maar ook onze zorgpartners en de zorgverzekeraars, voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij blijven uiteraard ons uiterste best doen. Breda/Oosterhout, mei 2011, Voorwoord Raad van Toezicht De Raad van Toezicht wenst graag verantwoording af te leggen over zijn eigen functioneren en geeft daartoe een eigen toelichting op de voor u liggende maatschappelijk verantwoording over het in 2010 door Amphia gevoerde beleid. Daarbij wil hij beginnen met een compliment aan de hele organisatie. Na een aantal zeer inspannende jaren en met veel parallel lopende projecten, weet Amphia zich te vernieuwen en blijvend zorg van hoog niveau te leveren. De Raad van Toezicht heeft een aantal statutaire toezichthoudende taken, waarvan hij vooral wil noemen: toezicht op hygiëne (financieel en anderszins, ook wel compliance genoemd), op strategie en prestaties, op mensen (onder andere ontwikkeling van het management, evaluaties, samenstelling van de Raad van Toezicht) en op de relatie met de belanghebbenden van het ziekenhuis (informatie, betrokkenheid en eventuele conflicten). De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur in verschillende rollen bij, al naar gelang het doel dat voor ogen staat. Die rollen variëren. Soms keurt hij besluiten van de Raad van Bestuur goed, dan weer staat hij deze met raad terzijde of daagt hij hem uit. O. Suttorp, arts MBA Voorzitter Raad van Bestuur drs. E.A. Hoette Lid Raad van Bestuur De zeven leden van de Raad van Toezicht, die geheel 2010 in functie waren, hebben Amphia in 2010 verder zien opbloeien. Financieel staat Amphia er goed voor, wat onder andere nodig is voor de nieuwbouwplannen; de inrich ting van de organisatie nadert haar laatste fase en er worden inspanningen op tal van ICTen kwaliteits terreinen verricht. Het gehele actie programma heeft tot doel de zorg voor patiënten te optimaliseren. We merken dan ook dat de ervaringen van patiënten en verwijzers verbeteren. 10

11 Jaardocument 2010 Voorwoord Raad van Toezicht Medisch-specialistische zaken Het doet de Raad van Toezicht deugd dat in 2010 actief is ingezet op een meer open cultuur binnen medische staf en op het voorbeeldgedrag van de professionals. De methode IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialist) zal daar een belangrijke rol in spelen. complexe zorg en concentratie van topspecialistische zorg vergen overleg met mogelijke partners in het veld. Daar waar kansen liggen de zorg beter en effectiever in te richten, overlegt Amphia met andere zorginstellingen, zowel in de keten als in de ziekenhuiszorg. Die ontwikkelingen ondersteunt de Raad van harte. Daarnaast ontstond er landelijk beroering onder de medisch specialisten, toen het ministerie van VWS besloot ten gevolge van de overschrijdingen in de zorg, de honoraria te korten en vervolgens een voorstel deed de honoraria in het vervolg door de Raden van Bestuur te laten beheren. De Raad van Toezicht heeft oog voor goede werkverhoudingen in het ziekenhuis en respect voor het werk en de inzet van de medisch specialisten. Hij is dan ook verheugd dat de medische staf in Amphia zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn betrokkenheid bij het ziekenhuis vormgeeft door zich te concentreren op de kwaliteit van zorg en de rol van het medisch management daarbij. Organisatieontwikkeling Per 1 april 2010 was het gehele Directiecomité, bestaande uit vijf directeuren, compleet. De interne organisatie heeft daarmee een passende leiding gekregen, die aansluit bij de wens om ook in een groot ziekenhuis als Amphia de leiding dichter bij de professionals te brengen. Zo verloopt de communicatie en aansturing beter en directer. De verdere ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke eenheden verliep en verloopt voortvarend. Hierdoor kan de organisatie zich binnen afzienbare tijd ontwikkelen naar zijn definitieve vorm, zoals in het organogram op pagina 19 weergegeven. Kwaliteit van zorg Om naast de harde voorwaarden ook oog te houden voor de meer zachte kanten van de zorg, is binnen de Raad van Toezicht, naast de al langer bestaande Auditcommissie en Remuneratiecommissie, een speciale commissie Strategie, Kwaliteit, Veiligheid, Communicatie en Marketing ingesteld. Drie leden van de Raad van Toezicht bereiden in deze commissie de onderwerpen voor die kortweg niet met Financiën, Bouw en ICT te maken hebben. In 2010 is een start gemaakt rond het thema veiligheid. De Raad van Toezicht zal zich in 2011 ook dichter bij de organisatie bewegen, waardoor hij zichtbaarder wordt en meer zicht krijgt op de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. Strategie Landelijke stelselontwikkelingen vragen om alertheid daarop in te kunnen spelen. De tendensen naar meer spreiding van minder Financiën Doordat de informatievoorziening al in 2009 sterk verbeterde en dit in 2010 verder is doorgezet, heeft Amphia beter haar beleid kunnen bijsturen. De door Gupta Strategists vervaardigde marktanalyses moeten in 2011 tot nog nauwkeuriger afstemming op de vraag in de markt leiden. Doordat steeds meer zorg met hetzelfde aantal of minder mensen moet worden geleverd, is er speciaal aandacht gevraagd voor het juiste personeelsbeleid, waarbij loyaliteit aan de organisatie wordt beloond. Grote zorgen baarde de aanwijzing van de minister van VWS, waarmee zij aankondigde in 2011 de ziekenhuizen een macrokorting op te leggen ten gevolge van de overschrijding van het macrokader zorg van In bezwaar zal Amphia proberen het in haar ogen onterecht aan haar toegerekende deel ongedaan te maken. 11

12 Jaardocument 2010 Voorwoord Raad van Toezicht EPD De Raad van Toezicht werd voortdurend op de hoogte gehouden van de voortgang van het EPD-project. Hij spreekt waardering uit voor de inzet en de voortvarendheid waarmee dit enorm belangrijke project voortgaat richting go live op 23 mei Nieuwbouw en huisvesting In 2010 is de ontwikkeling van de Businesscase Vernieuwbouw Huisvesting fase 2 nauwlettend gevolgd. Door onder meer verschillende scenario s virtueel te doorlopen, kreeg de Raad van Toezicht een goed beeld van de wijze waarop Amphia in Breda de ziekenhuiszorg wil concentreren en tot welke gevolgen dit leidt, vooral ook voor Oosterhout. In december 2010 keurde de Raad Businesscase Vernieuwbouw Huisvesting fase 2 goed. Tot zijn genoegen constateert hij dat er structureel goed overleg met alle betrokken gemeenten wordt gepleegd, waarin de wederzijdse afhankelijkheid wordt erkend. Verder is de keuken SmaakRijk eind 2010 verkocht aan Thebe. Dit dossier is daarmee op een voor alle partijen verantwoorde wijze gesloten, zeker ook voor de betrokken mede - werkers, die over gingen naar Thebe. Contact met de organisatie De Raad van Toezicht krijgt uiteraard de benodigde informatie van de Raad van Bestuur. In 2010 heeft hij daarnaast reguliere contacten met het Medisch Stafbestuur, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verpleegkundige Adviesraad onderhouden. De afspraak luidt dat de Raad van Toezicht in 2011 dichter bij de organisatie gaat komen, onder andere door in het kader van kwaliteit van zorg meer bijeenkomsten bij te wonen met het management van de verschillende resultaatverantwoordelijke eenheden, maar ook door te participeren in veiligheidsrondes en het management development-traject voor het management. Kortom en tot slot: Amphia doet het goed en op zijn beurt doet dat de Raad van Toezicht ook goed. Alle vrijwilligers, medewerkers, medisch specialisten en leden van het Directiecomité hebben in 2010 voortreffelijke inzet getoond, waarvoor de Raad van Toezicht zijn grote waardering uitspreekt. Die inzet geeft vertrouwen in de toekomst, met alle uitdagingen in de zorg die er telkens weer liggen. Op zijn beurt zal de Raad van Toezicht zijn best doen erop toe te zien dat Amphia tot volle bloei kan komen. Cultuur Naast een goede organisatie en de juiste omstandigheden waarin professionals hun verantwoordelijkheid nemen en daarover verantwoording durven afleggen, is de juiste manier waarop mensen met elkaar omgaan een basisvoorwaarde voor goede zorg. Voor de gehele organisatie is gekozen voor een project om aan een betere cultuur te werken, onder de naam Ik ben er voor! Dit project strekt zich over meer jaren uit, waarbij het goed is te merken dat veel medewerkers zich als ambassadeur van Amphia hebben aangemeld. Breda/Oosterhout, mei 2011, namens de Raad van Toezicht, Drs. H.H. Meijer Voorzitter Raad van Toezicht 12

13 1. Uitgangspunten van de verslaglegging

14 Jaardocument 2010 Uitgangspunten van de verslaglegging Het Amphia Ziekenhuis kiest er voor de lezer van het jaardocument zoveel mogelijk informatie te verschaffen, die inzicht geeft in wat er in 2010 speelde in dit algemene topklinische opleidingsziekenhuis. Naast de kwantitatieve gegevens wil zij graag laten zien hoe zij met realistische ambities voortdurend werkt aan verbetering van de in haar naam geboden zorg. Daarnaast wil zij graag laten zien hoe zij haar verantwoordelijkheid als maatschappelijke instelling vormgeeft. Het jaardocument kent een aantal verplichte inhoudelijke onderwerpen, die in een vaste structuur zijn gegoten. Aan die structuur en aan de inhoud is de hand gehouden. Om de lezer meer inzicht te bieden, wordt op onderdelen meer informatie gegeven dan verplicht. In de hiervoor opgenomen voorwoorden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, is te lezen dat binnen Amphia op veel fronten tegelijk wordt gewerkt aan alle facetten en voorwaarden, om optimale zorg te bieden aan de aan Amphia toevertrouwde patiënten. Naast kwalitatieve informatie in het maatschappelijke verslag bevat dit jaardocument ook de jaarrekening. Verdere gegevens zijn uiteraard opgenomen in DigiMV en in de set prestatie-indicatoren, beide te raadplegen via Tot slot zijn omwille van de leesbaarheid niet alle details in het verslag opgenomen, maar als bijlagen toegevoegd. Dit betreft personalia, de checklist Governance in de zorg en een lijst met gehanteerde begrippen en afkortingen. 14

15 2. Profiel van de organisatie

16 Jaardocument 2010 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende persoon Stichting Amphia Rechtsvorm Stichting Adres Molengracht 21 Postcode 4818 CK Plaats Breda Telefoonnummer (076) CTG/ZAio-nummer Identificatienummer Kamer van Koophandel Website Structuur van de Amphia-organisatie Structuur De Stichting Amphia (verder in dit Jaardocument te noemen Amphia) kent als algemeen ziekenhuis drie zorglocaties: de locaties Molengracht en Langendijk in Breda en de locatie Pasteurlaan in Oosterhout. Daarnaast had zij nog een locatie voor haar voedingsproductie, met de naam SmaakRijk. Deze centrale keuken werd eind 2010 verkocht aan de stichting Thebe, een zorg- en dienstverlener voor inwoners van Midden- en West-Brabant. Voor Amphia was 2010 een eerste transitiejaar, doordat het in 2009 vastgestelde strategische beleidsplan Samen Beter Verder zijn uitwerking kreeg. Een begin werd gemaakt met de benoeming van de leden van het Directiecomité, van managers van Kenniskernen en bedrijfsmanagers van Zorgkernen. Amphia kent een Raad van Toezicht met zeven onafhankelijke leden en een tweehoofdige Raad van Bestuur. De tweehoofdige Raad van Bestuur werd voor de interne sturing uitgebreid met drie directeuren, die samen met de twee leden Raad van Bestuur vanaf 1 april 2010 het vijfhoofdige Directiecomité vormen. De directies Zorginnovatie, Strategie, Kwaliteit, Beheer en Service omvatten elk een aantal zogenoemde Zorgkernen, Kenniskernen en Kernprojecten. Daarnaast is elke directeur verantwoordelijk voor een zwaartepunt, te weten oncologie, vaten, bewegen, vrouw en kind en gezond ouder worden. Alle Zorgkernen kennen een duaal management van een medisch manager en een bedrijfsmanager, waarbij de medisch manager eindverantwoordelijk is voor de resultaatverantwoordelijke Zorgkern. De Kenniskernen en de Kernprojecten kennen elk een manager. In regelmatig overleg met de directeur wordt het beleid per kern bepaald en bewaakt. Hiermee is na de topstructuur van Amphia ook de middenstructuur vormgegeven. 16

17 Jaardocument 2010 Profiel van de organisatie Adviesorganen Amphia kent vier formele, statutaire adviesorganen: De Medische Staf, georganiseerd in de Vereniging Medische Staf (VMS), zie paragraaf 3.5. De Cliëntenraad (CR) die statutair ook het enquêterecht uit de Wet Toelating Zorginstellingen toekomt, zie paragraaf 3.6. De Ondernemingsraad (OR), zie paragraaf 3.7. De Verpleegkundige AdviesRaad (VAR), zie paragraaf 3.8. Commissies Binnen Amphia is een groot aantal commissies werkzaam. Deze zijn ook opgenomen in het organogram op deze pagina. Van een aantal commissies is een verslag over 2010 opgenomen: Commissie Melding Incidenten Patiëntenzorg, zie paragraaf Commissie Medische Ethiek, zie paragraaf De klachtencommissie, zie paragraaf De BIG-commissie, zie paragraaf De Commissie Orgaan- en WeefselDonatie, zie paragraaf 4.6. Er zijn geen actieve andere rechtspersonen aan Amphia gelieerd. Wel is een Stichting Vrienden van Amphia in oprichting. Amphia is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Jaardocument 2010 Profiel van de organisatie 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Specialismen en bijzondere functies Het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout is een algemeen ziekenhuis en biedt een breed aanbod van medisch-specialistische zorg, 33 verschillende specialismen zijn vertegenwoordigd. Voor het specialisme Klinische Genetica is er nauwe samenwerking met het Erasmus MC Rotterdam. Voor het specialisme Neurochirurgie is er nauwe samenwerking met het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Sinds eind 2010 heeft het radiotherapeutisch Instituut Verbeeten een vestiging met twee stralingsbunkers op de locatie Molengracht Breda. Meer specifiek is het Amphia Ziekenhuis te typeren als een topklinisch opleidingsziekenhuis en lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) Amphia verricht met name medisch-specialistische zorg conform de Zorgverzekeringswet, maar ook een aantal diensten, dat verzekerd is op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Nagenoeg alle medisch specialismen zijn in huis. Daarnaast wordt een aantal bijzondere verrichtingen op grond van vergunningen krachtens de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) uitgevoerd. Amphia heeft een eigen Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, voor angst- en narcose behandelingen en tandheelkundige zorg voor gehandicapten. In nauwe samenwerking met de Zorgkern Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie vindt hier ook maxillo-faciale prothetiek plaats. Een aantal Zorgkernen verleent diensten op niet-verzekerde zorg. Met name betreft dat cosmetische dermatologie en plastische chirurgie. Privaat gefinancierde activiteiten heeft Amphia niet. Aanwezige, door het Centraal College Medische Specialismen erkende, specialismen Anesthesiologie / Pijnbestrijding Cardiologie Cardio-thoracale chirurgie Dermatologie en venerologie Heelkunde Interne geneeskunde Keel-, Neus- en Oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische genetica (in samenwerking met het Erasmus MC Rotterdam) Klinische geriatrie Longziekten en Tuberculose Maag-, Darm- Leverziekten Medische microbiologie Neurologie Neurochirurgie (in samenwerking met het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg) 23

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Amphia groeit! Jaardocument 2011 Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis

Gemeenteraad Oosterhout. Amphia Ziekenhuis. 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur. Amphia Ziekenhuis Gemeenteraad Oosterhout Amphia Ziekenhuis 24 mei 2011 O. Suttorp, arts MBA voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis Programma Het Amphia Ziekenhuis presenteert zich Vernieuwbouw Amphia: zorg voor

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2013

MEDISCH SPECIALIST 2013 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2013 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg Middagthema: Hoe verder? Belangrijke veranderingen in 2012. Opnieuw wordt een beroep gedaan

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel:

Toelichting op de WBMV Code Tabel v Ingangsdatum tabel: Toelichting op de WBMV Code Tabel v20090401 Ingangsdatum tabel: 20090701 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Wat is de functie van de tabel...3 1.3 Algemene gegevens

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen N.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

De gang van zaken op de poliklinieken

De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken in het Kennemer Gasthuis Met deze folder kunt u zich voorbereiden op een bezoek aan één van de poliklinieken van het Kennemer

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 100011010111000000111010111000010100 011000111000111110001101011100000011 101011100001010001100011100011111000 101000010100011000111000111110001101 111000010100011000111010001111100011 101110000101000110001110001111100011

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit:

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in de Staatscourant 2010, nr. 13910 van 9 september 2010) De Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 29 juni Opdrachtgever Instituut Verbeeten Profiel Voorzitter Raad van Toezicht 29 juni 2016 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 100011010111000000111010111000010100 011000111000111110001101011100000011 101011100001010001100011100011111000 101000010100011000111000111110001101 111000010100011000111010001111100011 101110000101000110001110001111100011

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons Jaarbeeld 2015 In dit Jaarbeeld wij geven u een impressie wat voor jaar 2015 was voor het IJsselland Ziekenhuis. Onze focus ligt op het samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2015

MEDISCH SPECIALIST 2015 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2015 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg De trein dendert door De medisch specialist in nieuwe tijden Actualiteitensymposium Woensdag

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis

Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis Informatieavond ontwerp bestemmingsplan Amphia Molengracht 13 april 2015 Agenda Opening (Roel Klei, gemeente) Welkom (Ernst Hoette, Amphia) Procedure (Nelleke Ruis, gemeente)

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING EISEN TE STELLEN AAN DE OPLEIDER, PLAATSVERVANGEND OPLEIDER, OPLEIDINGSGROEP EN OPLEIDINGSINRICHTING (In te vullen door de (beoogd) opleider, plaatsvervangend opleider en Raad van Bestuur/Directie.) Toelichting:

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Een wenkend perspectief van professioneel toezicht houden in een koploper ziekenhuis met hoge fusieambities en een toppresterende

Nadere informatie

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Organisatie van ziekenhuizen en medische staven. Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Organisatie van ziekenhuizen en medische staven Pieter Wijnsma, Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Historische ontwikkeling ziekenhuisorganisaties Actuele organisatiemodellen voor het

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

12-12-2012. College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken. Hier istie dan: de keuken van het CZO. De nieuwe etage van het CZO

12-12-2012. College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken. Hier istie dan: de keuken van het CZO. De nieuwe etage van het CZO College Zorg Opleidingen: een kijkje j in de keuken Marian Baardwijk MSM a.i. directeur Hier istie dan: de keuken van het CZO De nieuwe etage van het CZO 1 Daar waar: 13 CZO ers werken 6 beleidsadviseurs

Nadere informatie

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H Dashboard NFU UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H 1 2 3 4 5 Pijnmeting UMC Gem. % Pijnmeting Gem. % Pijnmeting operatief Gem. Tevredenheid UMC A 79,30 88,02 76,04 UMC B 80,84 79,51 71,21

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

tweeduizendacht ANNA IN CIJFERS EN LETTERS

tweeduizendacht ANNA IN CIJFERS EN LETTERS tweeduizendacht ANNA IN CIJFERS EN LETTERS 2008 Cijfers zijn belangrijk voor een jaarverslag. Die geven immers de resultaten van een onderneming of instelling weer. Maar cijfers zeggen bij de St. Anna

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nummer 6115 / 14 Betreft zaak: Stichting

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

Het keurmerk voor zelfstandige klinieken

Het keurmerk voor zelfstandige klinieken Het keurmerk voor zelfstandige klinieken Z e l f s t a n d i g e K l i n i e k e n N e d e r l a n d Hoe maakt u de juiste keuze? Het kaf van het koren scheiden Waaraan kunt u nu zien of een kliniek voldoet

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Premisse: OWIGEN en IOO gaan ervan uit dat u binnen uw OOR het aanspreekpunt bent voor de opleiding in uw discipline.

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën:

3.1 (Medische) vervolgopleidingen De (medische) vervolgopleidingen waarop deze beleidsregel van toepassing is, zijn te verdelen in twee categorieën: BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Sophia Revalidatie. Voorzitter raad van bestuur

Sophia Revalidatie. Voorzitter raad van bestuur Sophia Revalidatie Voorzitter raad van bestuur Profiel met betrekking tot de positie voorzitter raad van bestuur Sophia Revalidatie Organisatie: Sophia Revalidatie biedt medisch specialistische revalidatiezorg

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper Algemene informatie poliklinieken Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Hoe maakt u een afspraak met een specialist? 4 Waar kunt u terecht voor inlichtingen? 4 Gastdames 4 Rolstoel en rollator 5 Ziekenhuispasje

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie