1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK..."

Transcriptie

1 INHOUD BLZ 1. INLEIDING Het plangebied Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons Karakter van het nieuwe plan Voorbereiding en opbouw van de toelichting Leeswijzer... 8 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK VERKEERSSTRUCTUUR ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE Archeologie Cultuurhistorie MILIEU-ASPECTEN Bedrijven en milieuzonering Duurzaam bouwen Geluid Bodem Luchtkwaliteit Externe veiligheid Leidingen WATERHUISHOUDING Huidige situatie Nieuwe situatie DEEL B: BEDRIJVENTERREIN DE BONS BELEID Rijksbeleid Provinciaal beleid Regionaal beleid Gemeentelijk beleid Samenvattende conclusies DUURZAME ONTWIKKELING DE ONDERLEGGER VOOR DE BONS Bodem Geomorfologie Landschap STEDENBOUWKUNDIGE VISIE DE BONS EN MASTERPLAN Visie totaalgebied Masterplan Van Masterplan, via Masterclasses naar een stedenbouwkundig plan Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

2 12. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK Huidige situatie De Bons Stedenbouwkundig plan De Bons Beeldkwaliteitplan FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK VERKEERSSTRUCTUUR ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE Archeologie Cultuurhistorische waarden Monumenten NATUURWAARDEN Vogel- en Habitatrichtlijn Ecologische hoofdstructuur Flora- en faunawet Bestaande situatie Ecoscan Dassenonderzoek Vogelonderzoek MILIEU-ASPECTEN Bedrijven en milieuzonering Duurzaam bouwen Geluid Bodem Luchtkwaliteit Externe veiligheid Leidingen WATERHUISHOUDING Inleiding Proces watertoets Huidige situatie Stedenbouwkundige en beleidsuitgangspunten Watersysteem Overleg met het waterschap DEEL C: ALGEMEEN HET JURIDISCH PLAN Vormgeving juridisch plan Inhoud juridisch plan Doelstellingen en planopzet Functies algemeen Bebouwing algemeen Toelichting afzonderlijke bestemmingen HANDHAVING FINANCIEEL ECONOMISCHE HAALBAARHEID INSPRAAK EN OVERLEG Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

3 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

4 Plangebied: 3 bedrijventerreinen Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

5 1. INLEIDING De gemeente Grave wenst de komende 2 jaren alle bestemmingsplannen te herzien teneinde te voldoen aan hetgeen gesteld wordt in de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tevens wenst de gemeente zorg te dragen voor digitaal uitwisselbare bestemmingsplannen in het kader van het DURP-project zoals opgestart door VROM in Een van de eerste onderdelen van dit actualiseringsproces was de opstelling van een stramien. Op basis van dit stramien is het onderhavige bestemmingsplan opgesteld. Uitgangspunt van het actualiseringsproces, is te komen tot een grote mate van uniformiteit in kaartbeeld en voorschriften, waardoor de rechtszekerheid en toetsbaarheid van de bestemmingsplannen binnen de gemeente Grave worden vergroot. Daarnaast wenst de gemeente Grave enkele voorgenomen ontwikkelingen een juridische vertaling te geven Het plangebied Het voorliggende bestemmingsplan omvat de twee bestaande bedrijventerreinen Kooikersweg en De Eek en het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein De Bons. De Kooikersweg wordt begrensd door de Traverse, de Mgr. Borretweg, de Elftweg (provinciale weg N324) en de Gruttohorst. Exclusief de wijkontsluitingsweg Traverse heeft dit terrein een omvang van bijna 2 ha. De Eek kent de Hoogveldse Zijweg en de Elftweg als begrenzingen. Het terrein heeft een oppervlakte van ruim 3 ha. Het te ontwikkelen bedrijventerrein De Bons wordt begrensd door de Steegschenhofscheweg in het westen, het asielzoekerscentrum aan de noordzijde, het sportpark Kranenhof aan de oostzijde en aan de zuidzijde de Kranenhofsche weg. Dit terrein is ruim 8 ha groot en ligt ten zuiden van de kern Grave, tussen de kernen Velp en Escharen Vigerende regeling Voor het onderhavige plangebied vigeren thans de bestemmingsplannen: De Eek en de Kooikersweg; De Zittert (vastgesteld , goedgekeurd ) De Bons; Bestemmingsplan Buitengebied 1998 (vastgesteld , goedgekeurd ) Naast deze plannen zijn er nog een aantal artikel 19 plannen, die met het oog op de overzichtelijkheid niet zijn opgenomen. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

6 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen De volgende aspecten vormen de aanleiding tot het besluit om het planologisch regime in de gemeente te actualiseren: De in ontwikkeling zijnde nieuw Wet op de Ruimtelijke Ordening In de in ontwikkeling zijnde nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt expliciet vermeld dat de positie van het bestemmingsplan moet worden versterkt. Hiertoe wordt het bestemmingsplan een verplichting voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Eén van de belangrijkste effecten van de nieuwe wet is het stellen van harde eisen aan het actueel zijn (en blijven) van een bestemmingsplan. In het wetsvoorstel is de verplichting opgenomen dat een bestemmingsplan na 10 jaar opnieuw (gewijzigd) dient te worden vastgesteld. Naast stimuleringsmaatregelen, zoals het verkorten van de procedure, omvat het wetsontwerp ook sancties met betrekking tot het overtreden van de 10 jaren- termijn; het niet voldoen aan de actualiseringsverplichting kan ertoe leiden dat alle vergunningen en ontheffingen dienen te worden aangehouden. In de discussie rondom deze verplichting is ook het niet kunnen vragen van leges als sancties geopperd en/of dat het afgeven van een bouwvergunning uitsluitend mogelijk is na toestemming van Gedeputeerde Staten (dit laatste idee is verworpen doordat er dan sprake is van een forse toename van bestuurslast). Gelet op het voorgaande heeft in de gemeente Grave een inventarisatie plaatsgevonden waaruit is gebleken dat veel bestemmingsplannen, meer dan de helft, aan actualisering toe is. Om in 2006 voor de invoering van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening klaar te zijn, dient voortvarend gestart te worden met de actualisering van de bestemmingsplannen. Informatieverstrekking en uitwisseling nu en in de toekomst Bij de op te stellen bestemmingsplannen wordt het ruimtelijk regime digitaal verwerkt zodat er al duidelijk wordt geanticipeerd op de digitale uitwisseling en informatieverstrekking. Het bestemmingsplan zal digitaal worden opgezet conform het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO): een classificatie voor digitaal aanleveren van gegevens over ruimtelijke objecten in het veld van de Ruimtelijke Ordening. Uniforme planologische regeling Thans zijn een groot aantal (gedateerde) bestemmings-, herzienings-, uitwerkingsplannen en artikel 19 Wet op de Ruimtelijk Ordening (WRO) procedures binnen de gemeente van kracht. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

7 Er is door verschillende factoren onvoldoende onderlinge afstemming tussen deze plannen. De bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd binnen de diverse vigerende bestemmingsplannen. Het gevolg is dan ook dat het lastig is om inzicht en overzicht te hebben en te houden over de diverse planologische regelingen. Dit geldt zowel voor de burgers als voor degenen die in hun dagelijks werk geconfronteerd worden (o.a. de plantoetsers) met de bestemmingsplannen. Derhalve is besloten om de lappendeken aan vigerende plannen te vervangen door een nieuwe standaardopzet in kaartbeeld en voorschriften, zodat de toegankelijkheid en rechtszekerheid wordt vergroot. Actualisering feitelijke situatie noodzakelijk De bestaande situatie is niet altijd in overeenstemming met het huidige kaartbeeld en of het toegestane gebruik conform de planologische regeling. Het een en ander nader op elkaar afstemmen is dan ook gewenst. Ongewenste ontwikkelingen, zoals b.v. illegale bouwwerken, gronden die onttrokken zijn aan het openbare domein, die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden komen dan in beeld. Het actualiseren is dan ook noodzakelijk voor de handhaving nu en in de toekomst. Er wordt met een schone lei opnieuw begonnen. Herziening Woningwet / afstemming Welstandsnota en Ruimtelijke toetsingskader Voor het bestemmingsplan is het belangrijkste gevolg van de herziening van de Woningwet gelegen in het verruimen van de regeling van bouwvergunningvrije bouwwerken en het vervallen van de meldingsplichtige bouwwerken. Dit heeft consequenties voor kaartbeeld en voorschriften. In het hoofdstuk met de toelichting op de planologische regeling zal hierop worden teruggekomen. Ook de nadere afstemming op de Welstandsnota en het Ruimtelijk toetsingskader zijn een belangrijke doelstelling Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons Vanwege het vervallen van de militaire functie van de Generaal de Bonskazerne zijn diverse ontwikkelingsmodellen voor deze locatie ontwikkeld. Daarbij is ontwikkeling als woningbouwlocatie, als woningbouwlocatie in combinatie met bedrijventerrein en als bedrijventerrein sec aan bod gekomen. Gekozen is voor een ontwikkeling van een bedrijventerrein met een smalle zone waarin bedrijfswoningen zijn toegestaan. De geplande bedrijvenlocatie De Elft, ten noorden van dit gebied is hiermee komen te vervallen. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

8 1.4. Karakter van het nieuwe plan Het voorliggende bestemmingsplan heeft zowel een beheersfunctie als, voor bedrijventerrein De Bons, een ontwikkelingsfunctie. Dat wil zeggen, dat enerzijds het vastleggen en behouden van de bestaande ruimtelijke, functionele en verkeerskundige situatie voorop staat en anderzijds, bij De Bons, het maken van een juridische vertaling van de planontwikkeling en daarmee de feitelijke ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein mogelijk te maken. Binnen de bestaande terreinen beperken de nieuwe ontwikkelingen zich voornamelijk tot het bieden van uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande bebouwing. Tevens is het noodzakelijk om in functioneel opzicht, binnen grenzen, enige flexibiliteit te bieden om veranderingen in bedrijfstypen mogelijk te maken Voorbereiding en opbouw van de toelichting Om voor de bestaande bedrijventerreinen te komen tot een planologische opzet die zoveel mogelijk recht doet aan de specifieke karakteristiek, rekening houdend met bestaande rechten, flexibiliteit biedt voor de gebruikers / bewoners van het gebied en tevens aansluit bij de uitgangspunten van rechtszekerheid, uniformiteit en toegankelijkheid, is aan het daadwerkelijke opstellen van dit onderdeel van het onderhavige bestemmingsplan een ruim traject vooraf gegaan. In eerste instantie heeft voor de bestaande bedrijventerreinen een veldinventarisatie en bestudering van de vigerende bestemmingsplannen plaatsgevonden. Daarna is aan de hand van bronnenonderzoek nagegaan welke functies aanwezig zijn. Vervolgens is gekeken in hoeverre informatie en praktijk overeenkomen. De veldinventarisatie, in combinatie met een beleidsinventarisatie en literatuurstudie, vormen de basis voor deze toelichting. Voor het te ontwikkelen bedrijventerrein De Bons is met name een literatuurstudie verricht die gedeeltelijk integraal (Masterplan en Stedenbouwkundig plan), gedeeltelijk beperkt tot de voor een bestemmingsplan relevante onderdelen (beeldkwaliteitplan), is opgenomen in de toelichting Leeswijzer De voorliggende toelichting is als volgt opgebouwd: 1. Inleiding Voorgaande beschrijving van de ligging van het plangebied en de vigerende bestemmingsplanregelingen, een motivering van het bestemmingsplan en een beschrijving van de opbouw en het karakter van het nieuwe bestemmingsplan. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

9 Deel A Dit deel van de toelichting betreft de bestaande bedrijventerreinen De Eek en Kooikersweg. Aan bod komen: 2. Ruimtelijke karakteristiek Een beschrijving van de ruimtelijke kenmerken van de bestaande bedrijventerreinen. 3. Functionele karakteristiek Een beschrijving van de aanwezige functies. 4. Verkeersstructuur De verkeerstructuur (en het verkeersbeleid) in en om de gebieden worden nader toegelicht. 5. Milieuaspecten Een aantal milieuaspecten milieuzonering bedrijven, geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid en leidingen - die voor de omgeving en de terreinen zelf van belang zijn, worden nader toegelicht in afzonderlijke paragrafen. 6. Waterhuishouding Er vinden op de bestaande bedrijventerreinen geen essentiële veranderingen plaats. Dit hoofdstuk geeft kort de bestaande situatie weer. Deel B Dit deel van de toelichting betreft het te ontwikkelen bedrijventerrein De Bons. Hierbij komt aan bod: 7. Beleid Een samenvatting van de relevante beleidskaders op rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau ten aanzien van het voorliggend bestemmingsplan. 8. Duurzame ontwikkeling Een samenvatting van de aspecten waaraan aandacht besteed dient te worden bij een duurzame ontwikkeling van een plan, vanaf het ontwerp tot in de beheerfase. De duurzaamheidsaspecten hebben een hoofdrol gespeeld in de ontwikkeling van De Bons. 9. Onderlegger voor De Bons Een inventarisatie van de onderlegger waar De Bons op zal worden gerealiseerd, gericht op bodem, geomorfologie en landschap. 10. Stedenbouwkundige visie De Bons en Masterplan Een overzicht van de visie en de uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan het stedenbouwkundig plan van De Bons. 11. Ruimtelijke karakteristiek Een beschrijving van de ruimtelijke kenmerken van de bestaande situatie van De Bons en een toelichting op het stedenbouwkundig plan dat met het onderhavige bestemmingsplan een juridische vertaling heeft gekregen. Ook de voorgestane beeldkwaliteit komt in hoofdlijnen aan bod; massa en situering van bebouwing, inrichting van de bedrijfspercelen. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

10 12. Functionele karakteristiek Een beschrijving van de gewenste functies. 13. Verkeersstructuur De verkeerstructuur (en het verkeersbeleid) in en om het gebied wordt nader toegelicht. 14. Archeologie en cultuurhistorie Beschreven is welke archeologische en cultuurhistorische waarden bescherming behoeven. 15. Natuurwaarden Beschrijving van de aanwezige natuurwaarden op de locatie De Bons. 16. Milieuaspecten Een aantal milieuaspecten milieuzonering bedrijven, geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid en leidingen - die voor de omgeving en het terrein zelf van belang zijn, worden nader toegelicht in afzonderlijke paragrafen. 17. Waterhuishouding Gezien de huidige algemeen geldende waterproblematiek in Nederland, wordt een apart hoofdstuk geweid aan de waterhuishouding op bedrijventerrein De Bons. Deel C Het derde deel van de toelichting geldt voor zowel de bestaande terreinen als het te ontwikkelen terrein. 18. Juridisch plan Een toelichting op de opzet en inhoud van de voorschriften en de plankaart. 19. Handhaving Een toelichting op het handhavingsbeleid van de gemeente Grave in het kader van het bestemmingsplan. 20. Financiële toelichting Een financieel-economische toelichting bij het voorliggende bestemmingsplan, zowel gericht op de kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen op de bestaande terreinen als het te ontwikkelen terrein. 21. Overleg en inspraak Verslag van het overleg met betrokken en belanghebbende instanties in het kader van artikel 10 BRO en de inspraak. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

11 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

12 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

13 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK Binnen de actualiseringsslag vallen de De Eek en Kooikersweg. Beide terreinen liggen met de rug tegen de doorgaande provinciale weg N324 van Grave naar Velp. De Eek is een doodlopende straat waaraan verschillende bedrijven met of zonder woning gevestigd zijn. Het zijn voornamelijk grote panden en loodsen met een hoge afrastering. Door deze hoge afrastering komt de scheiding tussen privé en openbaar sterk naar boven. De Kooikersweg is een doorgaande straat waar veelal kleine bedrijven en bedrijven met een meer publieksaantrekkende werking, zoals Doeland en de Boerenbond, aan gevestigd zijn. Er is op dit terrein sprake van een combinatie tussen bedrijven en bedrijfswoningen / woningen. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

14 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK Op de bestaande bedrijventerreinen zijn een groot aantal ambachtelijke bedrijven als schildersbedrijven, aannemersbedrijf en autogarages gevestigd. Op de Kooikersweg zijn ook een aantal meer publieksgerichte bedrijven gevestigd als de Boerenbond, Doeland en het woondecoratiebedrijf DECO Home. Op beide terreinen komen zelfstandige kantoren voor; 1 op de Kooikersweg en 2 op De Eek. Enkele bedrijven hebben een bedrijfswoning. De volgende bedrijven zijn aanwezig op bedrijventerrein Kooikersweg: Adres Type bedrijf Kooikersweg 1 Schilderwerken van Zwam Kooikersweg 2 Boerenbond Kooikersweg 2 Deco Home Jacobs Kooikersweg 3 Doe Land Kooikersweg 5 Vakgarage van Keijsteren Kooikersweg 7 Lem de vries groothandel in hengelsportartikelen Kooikersweg 7 Derks schilders Traverse 175 FNB (kantoor) De volgende bedrijven zijn aanwezig op bedrijventerrein De Eek. Adres Type bedrijf De Eek 1 Vizier De Eek 1 HHS uitgeverij De Eek 3 Arts Taxi s De Eek 5 Janssen Data en Telecom BV De Eek 7 USA Cars Grave De Eek 9 Autobedrijf Marc Hendriks Hoogveldschezijweg 16 Aannemersbedrijf de Graafse Houtwerf BV Bosschebaan 1 Wegrestaurant de Elft Elftweg 1 Benzinepompstation met LPG Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

15 4. VERKEERSSTRUCTUUR Het bedrijventerrein Kooikersweg ligt met de rug tegen de provinciale weg aan. Via de Traverse en de MGR. Borretweg bestaat een aansluiting op deze provinciale weg. Het terrein zelf bevat één weg, de Kooikersweg, die aansluit op de Traverse en de Gruttohorst. Ook het bedrijventerrein De Eek ligt met de rug tegen de provinciale weg. Dit terrein sluit op twee plaatsen op de provinciale weg aan via de Hoogveldschezijweg. Het terrein zelf bevat één doodlopende weg, De Eek, die aansluit op de Hoogveldschezijweg. Het benzinepompstation en het horecabedrijf worden direct vanaf de provinciale weg ontsloten. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

16 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

17 5. ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE 5.1. Archeologie Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant valt De Eek binnen een gebied met middelhoog tot hoge indicatieve archeologische waarden, en Kooikersweg in een gebied met lage indicatieve waarden Cultuurhistorie Op de bedrijventerreinen zelf zijn geen monumenten of cultuurhistorische waarden aanwezig. Grenzend aan de bedrijventerreinen bestaan wel een aantal cultuurhistorisch waardevolle elementen. De Elftweg / Bosschebaan, grenzend aan De Eek is aangemerkt als een waardevolle historisch geografische lijn. Het is een oude rijksweg, daterende van 1836, lopende van Grave naar Heesch, onderdeel uitmakend van de verbinding van Bergen op Zoom en 's Hertogenbosch, over Grave naar Nijmegen. Het lineaire tracé, alsmede het oorspronkelijke tweebaans profiel, gedeeltelijk in markante ophoging in het landschap aangebracht, is in de regio Peelhorst nog grotendeels intact. Voorzien van kenmerkende, oude laanbeplanting met eiken van omstreeks Ook de Hoogveldschezijweg is zo n waardevolle lijn. De waarde is redelijk hoog. Ten noorden van Kooikersweg ligt de waardevolle historische stad Grave met de voormalige vestingwerken met een waardevolle beplanting van Hollandse linde, witte paardekastanje, gewone esdoorn en treurwilg. Het is een mooi voorbeeld van karakteristieke vestingbeplanting uit voornamelijk Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

18 6. MILIEU-ASPECTEN 6.1. Bedrijven en milieuzonering Staat van bedrijfsactiviteiten De "Staat van Bedrijfsactiviteiten" legt een koppeling tussen de aard van de bedrijven en de ter plaatse acceptabele milieubelasting. Per milieufactor (geur, stof, geluid en/of gevaar) wordt voor de verschillende bedrijven een afstand genoemd, welke tot de dichtstbijzijnde woonbebouwing in acht moet worden genomen. De indeling in milieucategorieën, in zes mogelijke klassen, is afgeleid van de voor dat bedrijf geldende "grootste afstand" tot woonbebouwing: Milieucategorie Grootste afstand 1 0 of 10 meter 2 30 meter 3 50 of 100 meter of 300 meter 5 500, 700 of 1000 meter meter Opgemerkt wordt dat binnen het onderhavige bestemmingsplan op de terreinen Kooikersweg en De Eek in principe alleen bedrijven kunnen voorkomen in de milieucategorieën 1 en 2 en bij bedrijventerrein De Bons de categorieën 2 en Kooikersweg en De Eek Voor bedrijventerrein Kooikersweg dient met de volgende milieubelastingen rekening gehouden te worden: Adres Type bedrijf Milieucategorie Grootste afstand Kooikersweg 1 Schilderwerken van Zwam 3 50 Kooikersweg 2 Boerenbond 2 30 Kooikersweg 2 Deco Home Jacobs 1 10 Kooikersweg 3 Doe Land 2 30 Kooikersweg 5 Vakgarage van Keijsteren 2 30 Kooikersweg 7 Lem de vries groothandel in hengelsportartikelen 2 30 Kooikersweg 7 Derks schilders 3 50 Traverse 175 FNB (kantoor) Nvt Nvt Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

19 Voor bedrijventerrein De Eek dient met de volgende milieubelastingen rekening gehouden te worden: Adres Type bedrijf Milieucategorie Grootste afstand De Eek 1 Vizier Kantoor Nvt De Eek 1 HHS uitgeverij Kantoor Nvt De Eek 3 Arts Taxi s 2 30 De Eek 5 Janssen Data en Telecom BV 3 50 De Eek 7 USA Cars Grave 2 30 De Eek 9 Autobedrijf Marc Hendriks 2 30 Hoogveldschezijweg 16 Aannemersbedrijf de Graafse Houtwerf BV 3 50 Bosschebaan 1 Wegrestaurant de Elft 2 30 Elftweg 1 Total Fina Elft Servauto Duurzaam bouwen Voor de bestaande bedrijventerreinen blijft het aspect duurzaam bouwen nagenoeg beperkt tot de keuze van bouwmaterialen bij een eventuele uitbreiding van de bestaande bebouwing Geluid Het onderhavig bestemmingsplan is voor bedrijventerreinen De Eek en Kooikersweg conserverend. Voor deze twee bedrijventerreinen is derhalve geen akoestisch onderzoek verricht Bodem Op het bedrijventerrein worden alleen mogelijkheden geboden voor uitbreiding van de bestaande bebouwing ten behoeve van de bedrijfsfunctie. De bodem wordt daarvoor geschikt geacht Luchtkwaliteit De wetgeving omtrent Luchtkwaliteit is volop in beweging. Op dit moment is het Besluit Luchtkwaliteit 2005 (Besluit) in combinatie met de Meetregeling Luchtkwaliteit 2005 (Meetregeling) d.d. 20 juni 2005, respectievelijk 11 juli 2005 van toepassing, met een terugwerkende kracht tot 4 mei Dit betekent dat er rekening dient te worden gehouden met de grenswaarden en plandrempels zoals weergegeven in het Besluit. In artikel 5 van het Besluit wordt ingegaan op concentraties die zich van nature in de lucht bevinden en niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Deze kunnen buiten beschouwing en beoordeling van de luchtkwaliteit worden gelaten. Voor fijn stof wordt in de bijlage, behorende bij artikel 12, 6 e lid van de Meetregeling voor de gemeente Grave 3 µg/m 3 van het jaargemiddelde ten gevolge van zeezout in mindering gebracht. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

20 Fragment plankaart met een plaatsgebonden risicocontour van 10-6 met een afstand van 45 meter vanaf het vulpunt Fragment plankaart met een afstand van 150 meter vanaf het vulpunt voor het groepsrisico Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

21 Uitgaande van het niet voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes (PM 10 ), wordt het voor zeezout gecorrigeerde aantal overschrijdingsdagen van het 24-uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m 3 verkregen. Hiertoe wordt het op de gebruikelijke wijze bepaalde aantal overschrijdingen met 6 dagen verminderd. De gemeente Grave heeft Dinaf opdracht gegeven om verkeerstelling te verrichten. Deze zijn in de maand maart 2006 verricht. Deze verkeerstellingen zijn de basis van het onderzoek naar de luchtkwaliteit die vervolgens door Pouderoyen Compagnons verricht is (Luchtkwaliteit onderzoek Bedrijventerreinen Grave, mei 2006). Dit onderzoek richtte zich op het achtergrondniveau en het effect van de lokale wegen. Het effect van de uitbreidingsmogelijkheden is omgezet in een extra groei van 2% (in plaats van 1%) per jaar. De onderzochte jaren zijn 2005 (laatste gepasseerde jaar), 2007 (mogelijk jaar van realisatie), 2010 en Uit het onderzoek blijkt dat er voor de bedrijventerreinen De Eek en Kooikersweg geen grenswaarden worden overschreden voor de genoemde jaren en voor in het Besluit genoemde stoffen. Derhalve kan geconcludeerd worden dat er geen belemmeringen voor het aspect luchtkwaliteit zijn Externe veiligheid Op het bedrijventerrein De Eek ligt het tankstation De Elft, Elftweg 1. Het tankstation heeft een vergunning om lpg te verkopen. Uit de vergunning (informatie van gemeente Grave) is gebleken dat er een doorzet is van minder dan 1000 m 3 /jaar. De plaatsgebonden risicocontour van 10-6 is voor kwetsbare objecten een grenswaarde. De Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) is direct gekoppeld aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi, 27 oktober 2004 in werking getreden). In de Revi is opgenomen dat tankstations met een doorzet tot 1000 m3/jaar een plaatsgebonden risicocontour hebben van 10-6 met een afstand van 45 meter vanaf het vulpunt (Revi, bijlage 1, tabel 1). Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

22 Het groepsrisico dient te worden onderzocht te worden voor een afstand van 150 meter vanaf het vulpunt. Binnen deze cirkel ligt een groot deel van de penitentiaire inrichting (393 cellen), 31 woningen, circa 3000 m 2 bvo bedrijven, 450 m 2 bvo cafetaria restaurant. De oriënterende waarde van het groepsrisico wordt overschreden. Dit heeft tot gevolg dat er binnen de toetsingsafstand geen uitbreidingsmogelijkheden meer bestaan in het aantal eenheden (wonen, cellen, bedrijven), in omliggende bestemmingsplangebieden. Het betreft hier echter een bestaande situatie die als zodanig bestemd moet worden. Daarnaast is de risicoatlas vervoer gevaarlijke stoffen over wegen geraadpleegd. Hieruit bleek dat een plaatsgebonden risicocontour langs de Elftweg niet berekenbaar is (Aviv/RWS d.d. 24 maart 2003) Leidingen Binnen bedrijventerrein Kooikersweg zijn geen leidingen gelegen die een beschermingszone hebben. Bij bedrijventerrein De Eek is sprake van een rioolpersleiding, een stamriool en een waterleiding die alle drie een beschermingszone hebben; bebouwing mag niet binnen die beschermingszones gerealiseerd worden zonder toestemming van de leidingbeheerder. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

23 7. WATERHUISHOUDING 7.1. Huidige situatie De bedrijventerreinen dateren van voor de tijd, dat er over Duurzaam Water gesproken werd. Op de terreinen is nauwelijks sprake van infiltratie omdat de bedrijfskavels nagenoeg volledig zijn verhard. Het regenwater wordt rechtstreeks geloosd op de riolering. Het rioleringsstelsel is reeds daarop gedimensioneerd. Het Rijk en de Provincie stimuleren een nieuw waterbeleid, dat enerzijds is ingegeven door de huidige verdrogingstendens te snel afvoeren van regenwater en anderzijds de gedachte ondersteunt, dat er sprake is van verkwisting indien schoon (hemel)water via het riool wordt afgevoerd. Het huidige afwateringssysteem gaat voorbij aan de opties van vasthouden en bufferen van het water. Hetgeen de eerste twee stappen in de voorkeursvolgorde zijn op basis van de landelijke ordeningsprincipes aangaande het regenwater het nieuwe waterbeleid. Door de bestaande situatie zijn de mogelijkheden van Duurzaam Water voor de bestaande bedrijventerreinen beperkt. Slechts incidenteel zal er een gelegenheid zijn water op een andere manier af te voeren dan via het riool. De mogelijkheden tot infiltratie op de bedrijventerreinen zijn zeer beperkt Nieuwe situatie Ten aanzien van de waterhuishouding is het uitgangspunt dat het hemelwater zoveel mogelijk wordt vastgehouden in het gebied middels infiltratie. In het onderhavige bestemmingsplan wordt de mogelijkheid opengelaten tot het afkoppelen van (hemel)water op het riool. De mogelijkheden zijn echter beperkt. Voor het scheiden van vuil- en schoon water in het riool moet een compleet nieuw rioleringsstelsel gelegd worden. (Eventueel zou onderzocht kunnen worden of er nog mogelijkheden bestaan in de groenzone tussen de bedrijventerreinen en de Elftweg.) Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

24 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

25 DEEL B: BEDRIJVENTERREIN DE BONS Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

26 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

27 8. BELEID 8.1. Rijksbeleid Nota Ruimte De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen. De nota bevat, in overeenstemming met het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet, de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. In de Nota Ruimte wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode geldt als doorkijk naar de lange termijn. In de Nota Ruimte zijn alleen uitspraken opgenomen die een specifiek nationaal ruimtelijk belang dienen of die zorgen voor een gegarandeerde basiskwaliteit voor alle bewoners van Nederland. Rode contouren komen daarom in de nota niet meer voor; een goede waarborging en ontwikkeling van de kwaliteit van specifieke natuurgebieden en landschappen wel. Het beleid voor bedrijven en voorzieningen (locatiebeleid) wordt gedecentraliseerd naar de provincies. De provincies voeren ruimtelijk beleid voor bedrijventerreinen en bovenlokale voorzieningen. Voor de uitvoering van dit beleid zijn gemeenten verantwoordelijk. Bedrijventerreinen moeten goed in het landschap zijn ingepast en optimaal aansluiten op de infrastructuur. Ruimte voor bedrijventerreinen moet in eerste instantie in de bundelingsgebieden worden gezocht. Op deze manier worden wonen en werken zo dicht mogelijk bij elkaar gebracht. Het kabinet is van mening dat het rijk hiervoor geen gedetailleerde voorschriften meer hoeft mee te geven en is het op dit punt eens met de door het vorige kabinet ingezette lijn. Een consequentie van deze decentralisatie is wel, dat het kabinet uiterst terughoudend is met het opstellen van regels en criteria voor lokale en regionale plannen Duurzaamheid Duurzame ontwikkeling staat centraal in het landelijk milieubeleid. Al in het NMP, het NMP+, het NMP2 en het NMP3 is duurzame ontwikkeling een van de onderwerpen, waarbij de bouw specifiek werd aangewezen als de sector waarbinnen de doelstellingen tot uitvoering moesten worden gebracht. Het NMP4 Een wereld en een wil, werken aan duurzaamheid (2001) legt de beleidshorizon in Het plan kijkt ook naar de internationale dimensie van milieuproblemen. Volgens het NMP4 moet het milieubeleid een bijdrage leveren aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving en te midden van een vitale natuur. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Vastgesteld, 14 juni 2013 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va01 Hersteld vastgesteld 20 november 2014 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va02 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 PLANTOELICHTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2013 GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...4 1.1. Ligging plangebied...4 1.2. Aanleiding

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 5711 CN Someren BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL

GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE REIMERSWAAL Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde - gemeente titel projectnummer status Reimerswaal Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES CODE 114806.02 GEMEENTE COEVORDEN 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld oktober 2009 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 Planstatus: Vastgesteld Datum: 28 februari 2012 Plan identificatie: NL.IMRO.1719.5bp11Kerkstraat41-vg01 Auteur: Ir. C.C.F. Mureau Opdrachtgever: De heer Dudok

Nadere informatie