1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK..."

Transcriptie

1 INHOUD BLZ 1. INLEIDING Het plangebied Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons Karakter van het nieuwe plan Voorbereiding en opbouw van de toelichting Leeswijzer... 8 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK VERKEERSSTRUCTUUR ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE Archeologie Cultuurhistorie MILIEU-ASPECTEN Bedrijven en milieuzonering Duurzaam bouwen Geluid Bodem Luchtkwaliteit Externe veiligheid Leidingen WATERHUISHOUDING Huidige situatie Nieuwe situatie DEEL B: BEDRIJVENTERREIN DE BONS BELEID Rijksbeleid Provinciaal beleid Regionaal beleid Gemeentelijk beleid Samenvattende conclusies DUURZAME ONTWIKKELING DE ONDERLEGGER VOOR DE BONS Bodem Geomorfologie Landschap STEDENBOUWKUNDIGE VISIE DE BONS EN MASTERPLAN Visie totaalgebied Masterplan Van Masterplan, via Masterclasses naar een stedenbouwkundig plan Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

2 12. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK Huidige situatie De Bons Stedenbouwkundig plan De Bons Beeldkwaliteitplan FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK VERKEERSSTRUCTUUR ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE Archeologie Cultuurhistorische waarden Monumenten NATUURWAARDEN Vogel- en Habitatrichtlijn Ecologische hoofdstructuur Flora- en faunawet Bestaande situatie Ecoscan Dassenonderzoek Vogelonderzoek MILIEU-ASPECTEN Bedrijven en milieuzonering Duurzaam bouwen Geluid Bodem Luchtkwaliteit Externe veiligheid Leidingen WATERHUISHOUDING Inleiding Proces watertoets Huidige situatie Stedenbouwkundige en beleidsuitgangspunten Watersysteem Overleg met het waterschap DEEL C: ALGEMEEN HET JURIDISCH PLAN Vormgeving juridisch plan Inhoud juridisch plan Doelstellingen en planopzet Functies algemeen Bebouwing algemeen Toelichting afzonderlijke bestemmingen HANDHAVING FINANCIEEL ECONOMISCHE HAALBAARHEID INSPRAAK EN OVERLEG Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

3 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

4 Plangebied: 3 bedrijventerreinen Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

5 1. INLEIDING De gemeente Grave wenst de komende 2 jaren alle bestemmingsplannen te herzien teneinde te voldoen aan hetgeen gesteld wordt in de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tevens wenst de gemeente zorg te dragen voor digitaal uitwisselbare bestemmingsplannen in het kader van het DURP-project zoals opgestart door VROM in Een van de eerste onderdelen van dit actualiseringsproces was de opstelling van een stramien. Op basis van dit stramien is het onderhavige bestemmingsplan opgesteld. Uitgangspunt van het actualiseringsproces, is te komen tot een grote mate van uniformiteit in kaartbeeld en voorschriften, waardoor de rechtszekerheid en toetsbaarheid van de bestemmingsplannen binnen de gemeente Grave worden vergroot. Daarnaast wenst de gemeente Grave enkele voorgenomen ontwikkelingen een juridische vertaling te geven Het plangebied Het voorliggende bestemmingsplan omvat de twee bestaande bedrijventerreinen Kooikersweg en De Eek en het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein De Bons. De Kooikersweg wordt begrensd door de Traverse, de Mgr. Borretweg, de Elftweg (provinciale weg N324) en de Gruttohorst. Exclusief de wijkontsluitingsweg Traverse heeft dit terrein een omvang van bijna 2 ha. De Eek kent de Hoogveldse Zijweg en de Elftweg als begrenzingen. Het terrein heeft een oppervlakte van ruim 3 ha. Het te ontwikkelen bedrijventerrein De Bons wordt begrensd door de Steegschenhofscheweg in het westen, het asielzoekerscentrum aan de noordzijde, het sportpark Kranenhof aan de oostzijde en aan de zuidzijde de Kranenhofsche weg. Dit terrein is ruim 8 ha groot en ligt ten zuiden van de kern Grave, tussen de kernen Velp en Escharen Vigerende regeling Voor het onderhavige plangebied vigeren thans de bestemmingsplannen: De Eek en de Kooikersweg; De Zittert (vastgesteld , goedgekeurd ) De Bons; Bestemmingsplan Buitengebied 1998 (vastgesteld , goedgekeurd ) Naast deze plannen zijn er nog een aantal artikel 19 plannen, die met het oog op de overzichtelijkheid niet zijn opgenomen. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

6 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen De volgende aspecten vormen de aanleiding tot het besluit om het planologisch regime in de gemeente te actualiseren: De in ontwikkeling zijnde nieuw Wet op de Ruimtelijke Ordening In de in ontwikkeling zijnde nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt expliciet vermeld dat de positie van het bestemmingsplan moet worden versterkt. Hiertoe wordt het bestemmingsplan een verplichting voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Eén van de belangrijkste effecten van de nieuwe wet is het stellen van harde eisen aan het actueel zijn (en blijven) van een bestemmingsplan. In het wetsvoorstel is de verplichting opgenomen dat een bestemmingsplan na 10 jaar opnieuw (gewijzigd) dient te worden vastgesteld. Naast stimuleringsmaatregelen, zoals het verkorten van de procedure, omvat het wetsontwerp ook sancties met betrekking tot het overtreden van de 10 jaren- termijn; het niet voldoen aan de actualiseringsverplichting kan ertoe leiden dat alle vergunningen en ontheffingen dienen te worden aangehouden. In de discussie rondom deze verplichting is ook het niet kunnen vragen van leges als sancties geopperd en/of dat het afgeven van een bouwvergunning uitsluitend mogelijk is na toestemming van Gedeputeerde Staten (dit laatste idee is verworpen doordat er dan sprake is van een forse toename van bestuurslast). Gelet op het voorgaande heeft in de gemeente Grave een inventarisatie plaatsgevonden waaruit is gebleken dat veel bestemmingsplannen, meer dan de helft, aan actualisering toe is. Om in 2006 voor de invoering van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke ordening klaar te zijn, dient voortvarend gestart te worden met de actualisering van de bestemmingsplannen. Informatieverstrekking en uitwisseling nu en in de toekomst Bij de op te stellen bestemmingsplannen wordt het ruimtelijk regime digitaal verwerkt zodat er al duidelijk wordt geanticipeerd op de digitale uitwisseling en informatieverstrekking. Het bestemmingsplan zal digitaal worden opgezet conform het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO): een classificatie voor digitaal aanleveren van gegevens over ruimtelijke objecten in het veld van de Ruimtelijke Ordening. Uniforme planologische regeling Thans zijn een groot aantal (gedateerde) bestemmings-, herzienings-, uitwerkingsplannen en artikel 19 Wet op de Ruimtelijk Ordening (WRO) procedures binnen de gemeente van kracht. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

7 Er is door verschillende factoren onvoldoende onderlinge afstemming tussen deze plannen. De bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd binnen de diverse vigerende bestemmingsplannen. Het gevolg is dan ook dat het lastig is om inzicht en overzicht te hebben en te houden over de diverse planologische regelingen. Dit geldt zowel voor de burgers als voor degenen die in hun dagelijks werk geconfronteerd worden (o.a. de plantoetsers) met de bestemmingsplannen. Derhalve is besloten om de lappendeken aan vigerende plannen te vervangen door een nieuwe standaardopzet in kaartbeeld en voorschriften, zodat de toegankelijkheid en rechtszekerheid wordt vergroot. Actualisering feitelijke situatie noodzakelijk De bestaande situatie is niet altijd in overeenstemming met het huidige kaartbeeld en of het toegestane gebruik conform de planologische regeling. Het een en ander nader op elkaar afstemmen is dan ook gewenst. Ongewenste ontwikkelingen, zoals b.v. illegale bouwwerken, gronden die onttrokken zijn aan het openbare domein, die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden komen dan in beeld. Het actualiseren is dan ook noodzakelijk voor de handhaving nu en in de toekomst. Er wordt met een schone lei opnieuw begonnen. Herziening Woningwet / afstemming Welstandsnota en Ruimtelijke toetsingskader Voor het bestemmingsplan is het belangrijkste gevolg van de herziening van de Woningwet gelegen in het verruimen van de regeling van bouwvergunningvrije bouwwerken en het vervallen van de meldingsplichtige bouwwerken. Dit heeft consequenties voor kaartbeeld en voorschriften. In het hoofdstuk met de toelichting op de planologische regeling zal hierop worden teruggekomen. Ook de nadere afstemming op de Welstandsnota en het Ruimtelijk toetsingskader zijn een belangrijke doelstelling Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons Vanwege het vervallen van de militaire functie van de Generaal de Bonskazerne zijn diverse ontwikkelingsmodellen voor deze locatie ontwikkeld. Daarbij is ontwikkeling als woningbouwlocatie, als woningbouwlocatie in combinatie met bedrijventerrein en als bedrijventerrein sec aan bod gekomen. Gekozen is voor een ontwikkeling van een bedrijventerrein met een smalle zone waarin bedrijfswoningen zijn toegestaan. De geplande bedrijvenlocatie De Elft, ten noorden van dit gebied is hiermee komen te vervallen. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

8 1.4. Karakter van het nieuwe plan Het voorliggende bestemmingsplan heeft zowel een beheersfunctie als, voor bedrijventerrein De Bons, een ontwikkelingsfunctie. Dat wil zeggen, dat enerzijds het vastleggen en behouden van de bestaande ruimtelijke, functionele en verkeerskundige situatie voorop staat en anderzijds, bij De Bons, het maken van een juridische vertaling van de planontwikkeling en daarmee de feitelijke ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein mogelijk te maken. Binnen de bestaande terreinen beperken de nieuwe ontwikkelingen zich voornamelijk tot het bieden van uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande bebouwing. Tevens is het noodzakelijk om in functioneel opzicht, binnen grenzen, enige flexibiliteit te bieden om veranderingen in bedrijfstypen mogelijk te maken Voorbereiding en opbouw van de toelichting Om voor de bestaande bedrijventerreinen te komen tot een planologische opzet die zoveel mogelijk recht doet aan de specifieke karakteristiek, rekening houdend met bestaande rechten, flexibiliteit biedt voor de gebruikers / bewoners van het gebied en tevens aansluit bij de uitgangspunten van rechtszekerheid, uniformiteit en toegankelijkheid, is aan het daadwerkelijke opstellen van dit onderdeel van het onderhavige bestemmingsplan een ruim traject vooraf gegaan. In eerste instantie heeft voor de bestaande bedrijventerreinen een veldinventarisatie en bestudering van de vigerende bestemmingsplannen plaatsgevonden. Daarna is aan de hand van bronnenonderzoek nagegaan welke functies aanwezig zijn. Vervolgens is gekeken in hoeverre informatie en praktijk overeenkomen. De veldinventarisatie, in combinatie met een beleidsinventarisatie en literatuurstudie, vormen de basis voor deze toelichting. Voor het te ontwikkelen bedrijventerrein De Bons is met name een literatuurstudie verricht die gedeeltelijk integraal (Masterplan en Stedenbouwkundig plan), gedeeltelijk beperkt tot de voor een bestemmingsplan relevante onderdelen (beeldkwaliteitplan), is opgenomen in de toelichting Leeswijzer De voorliggende toelichting is als volgt opgebouwd: 1. Inleiding Voorgaande beschrijving van de ligging van het plangebied en de vigerende bestemmingsplanregelingen, een motivering van het bestemmingsplan en een beschrijving van de opbouw en het karakter van het nieuwe bestemmingsplan. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

9 Deel A Dit deel van de toelichting betreft de bestaande bedrijventerreinen De Eek en Kooikersweg. Aan bod komen: 2. Ruimtelijke karakteristiek Een beschrijving van de ruimtelijke kenmerken van de bestaande bedrijventerreinen. 3. Functionele karakteristiek Een beschrijving van de aanwezige functies. 4. Verkeersstructuur De verkeerstructuur (en het verkeersbeleid) in en om de gebieden worden nader toegelicht. 5. Milieuaspecten Een aantal milieuaspecten milieuzonering bedrijven, geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid en leidingen - die voor de omgeving en de terreinen zelf van belang zijn, worden nader toegelicht in afzonderlijke paragrafen. 6. Waterhuishouding Er vinden op de bestaande bedrijventerreinen geen essentiële veranderingen plaats. Dit hoofdstuk geeft kort de bestaande situatie weer. Deel B Dit deel van de toelichting betreft het te ontwikkelen bedrijventerrein De Bons. Hierbij komt aan bod: 7. Beleid Een samenvatting van de relevante beleidskaders op rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau ten aanzien van het voorliggend bestemmingsplan. 8. Duurzame ontwikkeling Een samenvatting van de aspecten waaraan aandacht besteed dient te worden bij een duurzame ontwikkeling van een plan, vanaf het ontwerp tot in de beheerfase. De duurzaamheidsaspecten hebben een hoofdrol gespeeld in de ontwikkeling van De Bons. 9. Onderlegger voor De Bons Een inventarisatie van de onderlegger waar De Bons op zal worden gerealiseerd, gericht op bodem, geomorfologie en landschap. 10. Stedenbouwkundige visie De Bons en Masterplan Een overzicht van de visie en de uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan het stedenbouwkundig plan van De Bons. 11. Ruimtelijke karakteristiek Een beschrijving van de ruimtelijke kenmerken van de bestaande situatie van De Bons en een toelichting op het stedenbouwkundig plan dat met het onderhavige bestemmingsplan een juridische vertaling heeft gekregen. Ook de voorgestane beeldkwaliteit komt in hoofdlijnen aan bod; massa en situering van bebouwing, inrichting van de bedrijfspercelen. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

10 12. Functionele karakteristiek Een beschrijving van de gewenste functies. 13. Verkeersstructuur De verkeerstructuur (en het verkeersbeleid) in en om het gebied wordt nader toegelicht. 14. Archeologie en cultuurhistorie Beschreven is welke archeologische en cultuurhistorische waarden bescherming behoeven. 15. Natuurwaarden Beschrijving van de aanwezige natuurwaarden op de locatie De Bons. 16. Milieuaspecten Een aantal milieuaspecten milieuzonering bedrijven, geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid en leidingen - die voor de omgeving en het terrein zelf van belang zijn, worden nader toegelicht in afzonderlijke paragrafen. 17. Waterhuishouding Gezien de huidige algemeen geldende waterproblematiek in Nederland, wordt een apart hoofdstuk geweid aan de waterhuishouding op bedrijventerrein De Bons. Deel C Het derde deel van de toelichting geldt voor zowel de bestaande terreinen als het te ontwikkelen terrein. 18. Juridisch plan Een toelichting op de opzet en inhoud van de voorschriften en de plankaart. 19. Handhaving Een toelichting op het handhavingsbeleid van de gemeente Grave in het kader van het bestemmingsplan. 20. Financiële toelichting Een financieel-economische toelichting bij het voorliggende bestemmingsplan, zowel gericht op de kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen op de bestaande terreinen als het te ontwikkelen terrein. 21. Overleg en inspraak Verslag van het overleg met betrokken en belanghebbende instanties in het kader van artikel 10 BRO en de inspraak. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

11 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

12 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

13 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK Binnen de actualiseringsslag vallen de De Eek en Kooikersweg. Beide terreinen liggen met de rug tegen de doorgaande provinciale weg N324 van Grave naar Velp. De Eek is een doodlopende straat waaraan verschillende bedrijven met of zonder woning gevestigd zijn. Het zijn voornamelijk grote panden en loodsen met een hoge afrastering. Door deze hoge afrastering komt de scheiding tussen privé en openbaar sterk naar boven. De Kooikersweg is een doorgaande straat waar veelal kleine bedrijven en bedrijven met een meer publieksaantrekkende werking, zoals Doeland en de Boerenbond, aan gevestigd zijn. Er is op dit terrein sprake van een combinatie tussen bedrijven en bedrijfswoningen / woningen. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

14 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK Op de bestaande bedrijventerreinen zijn een groot aantal ambachtelijke bedrijven als schildersbedrijven, aannemersbedrijf en autogarages gevestigd. Op de Kooikersweg zijn ook een aantal meer publieksgerichte bedrijven gevestigd als de Boerenbond, Doeland en het woondecoratiebedrijf DECO Home. Op beide terreinen komen zelfstandige kantoren voor; 1 op de Kooikersweg en 2 op De Eek. Enkele bedrijven hebben een bedrijfswoning. De volgende bedrijven zijn aanwezig op bedrijventerrein Kooikersweg: Adres Type bedrijf Kooikersweg 1 Schilderwerken van Zwam Kooikersweg 2 Boerenbond Kooikersweg 2 Deco Home Jacobs Kooikersweg 3 Doe Land Kooikersweg 5 Vakgarage van Keijsteren Kooikersweg 7 Lem de vries groothandel in hengelsportartikelen Kooikersweg 7 Derks schilders Traverse 175 FNB (kantoor) De volgende bedrijven zijn aanwezig op bedrijventerrein De Eek. Adres Type bedrijf De Eek 1 Vizier De Eek 1 HHS uitgeverij De Eek 3 Arts Taxi s De Eek 5 Janssen Data en Telecom BV De Eek 7 USA Cars Grave De Eek 9 Autobedrijf Marc Hendriks Hoogveldschezijweg 16 Aannemersbedrijf de Graafse Houtwerf BV Bosschebaan 1 Wegrestaurant de Elft Elftweg 1 Benzinepompstation met LPG Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

15 4. VERKEERSSTRUCTUUR Het bedrijventerrein Kooikersweg ligt met de rug tegen de provinciale weg aan. Via de Traverse en de MGR. Borretweg bestaat een aansluiting op deze provinciale weg. Het terrein zelf bevat één weg, de Kooikersweg, die aansluit op de Traverse en de Gruttohorst. Ook het bedrijventerrein De Eek ligt met de rug tegen de provinciale weg. Dit terrein sluit op twee plaatsen op de provinciale weg aan via de Hoogveldschezijweg. Het terrein zelf bevat één doodlopende weg, De Eek, die aansluit op de Hoogveldschezijweg. Het benzinepompstation en het horecabedrijf worden direct vanaf de provinciale weg ontsloten. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

16 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

17 5. ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE 5.1. Archeologie Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant valt De Eek binnen een gebied met middelhoog tot hoge indicatieve archeologische waarden, en Kooikersweg in een gebied met lage indicatieve waarden Cultuurhistorie Op de bedrijventerreinen zelf zijn geen monumenten of cultuurhistorische waarden aanwezig. Grenzend aan de bedrijventerreinen bestaan wel een aantal cultuurhistorisch waardevolle elementen. De Elftweg / Bosschebaan, grenzend aan De Eek is aangemerkt als een waardevolle historisch geografische lijn. Het is een oude rijksweg, daterende van 1836, lopende van Grave naar Heesch, onderdeel uitmakend van de verbinding van Bergen op Zoom en 's Hertogenbosch, over Grave naar Nijmegen. Het lineaire tracé, alsmede het oorspronkelijke tweebaans profiel, gedeeltelijk in markante ophoging in het landschap aangebracht, is in de regio Peelhorst nog grotendeels intact. Voorzien van kenmerkende, oude laanbeplanting met eiken van omstreeks Ook de Hoogveldschezijweg is zo n waardevolle lijn. De waarde is redelijk hoog. Ten noorden van Kooikersweg ligt de waardevolle historische stad Grave met de voormalige vestingwerken met een waardevolle beplanting van Hollandse linde, witte paardekastanje, gewone esdoorn en treurwilg. Het is een mooi voorbeeld van karakteristieke vestingbeplanting uit voornamelijk Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

18 6. MILIEU-ASPECTEN 6.1. Bedrijven en milieuzonering Staat van bedrijfsactiviteiten De "Staat van Bedrijfsactiviteiten" legt een koppeling tussen de aard van de bedrijven en de ter plaatse acceptabele milieubelasting. Per milieufactor (geur, stof, geluid en/of gevaar) wordt voor de verschillende bedrijven een afstand genoemd, welke tot de dichtstbijzijnde woonbebouwing in acht moet worden genomen. De indeling in milieucategorieën, in zes mogelijke klassen, is afgeleid van de voor dat bedrijf geldende "grootste afstand" tot woonbebouwing: Milieucategorie Grootste afstand 1 0 of 10 meter 2 30 meter 3 50 of 100 meter of 300 meter 5 500, 700 of 1000 meter meter Opgemerkt wordt dat binnen het onderhavige bestemmingsplan op de terreinen Kooikersweg en De Eek in principe alleen bedrijven kunnen voorkomen in de milieucategorieën 1 en 2 en bij bedrijventerrein De Bons de categorieën 2 en Kooikersweg en De Eek Voor bedrijventerrein Kooikersweg dient met de volgende milieubelastingen rekening gehouden te worden: Adres Type bedrijf Milieucategorie Grootste afstand Kooikersweg 1 Schilderwerken van Zwam 3 50 Kooikersweg 2 Boerenbond 2 30 Kooikersweg 2 Deco Home Jacobs 1 10 Kooikersweg 3 Doe Land 2 30 Kooikersweg 5 Vakgarage van Keijsteren 2 30 Kooikersweg 7 Lem de vries groothandel in hengelsportartikelen 2 30 Kooikersweg 7 Derks schilders 3 50 Traverse 175 FNB (kantoor) Nvt Nvt Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

19 Voor bedrijventerrein De Eek dient met de volgende milieubelastingen rekening gehouden te worden: Adres Type bedrijf Milieucategorie Grootste afstand De Eek 1 Vizier Kantoor Nvt De Eek 1 HHS uitgeverij Kantoor Nvt De Eek 3 Arts Taxi s 2 30 De Eek 5 Janssen Data en Telecom BV 3 50 De Eek 7 USA Cars Grave 2 30 De Eek 9 Autobedrijf Marc Hendriks 2 30 Hoogveldschezijweg 16 Aannemersbedrijf de Graafse Houtwerf BV 3 50 Bosschebaan 1 Wegrestaurant de Elft 2 30 Elftweg 1 Total Fina Elft Servauto Duurzaam bouwen Voor de bestaande bedrijventerreinen blijft het aspect duurzaam bouwen nagenoeg beperkt tot de keuze van bouwmaterialen bij een eventuele uitbreiding van de bestaande bebouwing Geluid Het onderhavig bestemmingsplan is voor bedrijventerreinen De Eek en Kooikersweg conserverend. Voor deze twee bedrijventerreinen is derhalve geen akoestisch onderzoek verricht Bodem Op het bedrijventerrein worden alleen mogelijkheden geboden voor uitbreiding van de bestaande bebouwing ten behoeve van de bedrijfsfunctie. De bodem wordt daarvoor geschikt geacht Luchtkwaliteit De wetgeving omtrent Luchtkwaliteit is volop in beweging. Op dit moment is het Besluit Luchtkwaliteit 2005 (Besluit) in combinatie met de Meetregeling Luchtkwaliteit 2005 (Meetregeling) d.d. 20 juni 2005, respectievelijk 11 juli 2005 van toepassing, met een terugwerkende kracht tot 4 mei Dit betekent dat er rekening dient te worden gehouden met de grenswaarden en plandrempels zoals weergegeven in het Besluit. In artikel 5 van het Besluit wordt ingegaan op concentraties die zich van nature in de lucht bevinden en niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. Deze kunnen buiten beschouwing en beoordeling van de luchtkwaliteit worden gelaten. Voor fijn stof wordt in de bijlage, behorende bij artikel 12, 6 e lid van de Meetregeling voor de gemeente Grave 3 µg/m 3 van het jaargemiddelde ten gevolge van zeezout in mindering gebracht. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

20 Fragment plankaart met een plaatsgebonden risicocontour van 10-6 met een afstand van 45 meter vanaf het vulpunt Fragment plankaart met een afstand van 150 meter vanaf het vulpunt voor het groepsrisico Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

21 Uitgaande van het niet voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde concentratie van zwevende deeltjes (PM 10 ), wordt het voor zeezout gecorrigeerde aantal overschrijdingsdagen van het 24-uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m 3 verkregen. Hiertoe wordt het op de gebruikelijke wijze bepaalde aantal overschrijdingen met 6 dagen verminderd. De gemeente Grave heeft Dinaf opdracht gegeven om verkeerstelling te verrichten. Deze zijn in de maand maart 2006 verricht. Deze verkeerstellingen zijn de basis van het onderzoek naar de luchtkwaliteit die vervolgens door Pouderoyen Compagnons verricht is (Luchtkwaliteit onderzoek Bedrijventerreinen Grave, mei 2006). Dit onderzoek richtte zich op het achtergrondniveau en het effect van de lokale wegen. Het effect van de uitbreidingsmogelijkheden is omgezet in een extra groei van 2% (in plaats van 1%) per jaar. De onderzochte jaren zijn 2005 (laatste gepasseerde jaar), 2007 (mogelijk jaar van realisatie), 2010 en Uit het onderzoek blijkt dat er voor de bedrijventerreinen De Eek en Kooikersweg geen grenswaarden worden overschreden voor de genoemde jaren en voor in het Besluit genoemde stoffen. Derhalve kan geconcludeerd worden dat er geen belemmeringen voor het aspect luchtkwaliteit zijn Externe veiligheid Op het bedrijventerrein De Eek ligt het tankstation De Elft, Elftweg 1. Het tankstation heeft een vergunning om lpg te verkopen. Uit de vergunning (informatie van gemeente Grave) is gebleken dat er een doorzet is van minder dan 1000 m 3 /jaar. De plaatsgebonden risicocontour van 10-6 is voor kwetsbare objecten een grenswaarde. De Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) is direct gekoppeld aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi, 27 oktober 2004 in werking getreden). In de Revi is opgenomen dat tankstations met een doorzet tot 1000 m3/jaar een plaatsgebonden risicocontour hebben van 10-6 met een afstand van 45 meter vanaf het vulpunt (Revi, bijlage 1, tabel 1). Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

22 Het groepsrisico dient te worden onderzocht te worden voor een afstand van 150 meter vanaf het vulpunt. Binnen deze cirkel ligt een groot deel van de penitentiaire inrichting (393 cellen), 31 woningen, circa 3000 m 2 bvo bedrijven, 450 m 2 bvo cafetaria restaurant. De oriënterende waarde van het groepsrisico wordt overschreden. Dit heeft tot gevolg dat er binnen de toetsingsafstand geen uitbreidingsmogelijkheden meer bestaan in het aantal eenheden (wonen, cellen, bedrijven), in omliggende bestemmingsplangebieden. Het betreft hier echter een bestaande situatie die als zodanig bestemd moet worden. Daarnaast is de risicoatlas vervoer gevaarlijke stoffen over wegen geraadpleegd. Hieruit bleek dat een plaatsgebonden risicocontour langs de Elftweg niet berekenbaar is (Aviv/RWS d.d. 24 maart 2003) Leidingen Binnen bedrijventerrein Kooikersweg zijn geen leidingen gelegen die een beschermingszone hebben. Bij bedrijventerrein De Eek is sprake van een rioolpersleiding, een stamriool en een waterleiding die alle drie een beschermingszone hebben; bebouwing mag niet binnen die beschermingszones gerealiseerd worden zonder toestemming van de leidingbeheerder. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

23 7. WATERHUISHOUDING 7.1. Huidige situatie De bedrijventerreinen dateren van voor de tijd, dat er over Duurzaam Water gesproken werd. Op de terreinen is nauwelijks sprake van infiltratie omdat de bedrijfskavels nagenoeg volledig zijn verhard. Het regenwater wordt rechtstreeks geloosd op de riolering. Het rioleringsstelsel is reeds daarop gedimensioneerd. Het Rijk en de Provincie stimuleren een nieuw waterbeleid, dat enerzijds is ingegeven door de huidige verdrogingstendens te snel afvoeren van regenwater en anderzijds de gedachte ondersteunt, dat er sprake is van verkwisting indien schoon (hemel)water via het riool wordt afgevoerd. Het huidige afwateringssysteem gaat voorbij aan de opties van vasthouden en bufferen van het water. Hetgeen de eerste twee stappen in de voorkeursvolgorde zijn op basis van de landelijke ordeningsprincipes aangaande het regenwater het nieuwe waterbeleid. Door de bestaande situatie zijn de mogelijkheden van Duurzaam Water voor de bestaande bedrijventerreinen beperkt. Slechts incidenteel zal er een gelegenheid zijn water op een andere manier af te voeren dan via het riool. De mogelijkheden tot infiltratie op de bedrijventerreinen zijn zeer beperkt Nieuwe situatie Ten aanzien van de waterhuishouding is het uitgangspunt dat het hemelwater zoveel mogelijk wordt vastgehouden in het gebied middels infiltratie. In het onderhavige bestemmingsplan wordt de mogelijkheid opengelaten tot het afkoppelen van (hemel)water op het riool. De mogelijkheden zijn echter beperkt. Voor het scheiden van vuil- en schoon water in het riool moet een compleet nieuw rioleringsstelsel gelegd worden. (Eventueel zou onderzocht kunnen worden of er nog mogelijkheden bestaan in de groenzone tussen de bedrijventerreinen en de Elftweg.) Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

24 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

25 DEEL B: BEDRIJVENTERREIN DE BONS Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

26 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

27 8. BELEID 8.1. Rijksbeleid Nota Ruimte De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen. De nota bevat, in overeenstemming met het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet, de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. In de Nota Ruimte wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode geldt als doorkijk naar de lange termijn. In de Nota Ruimte zijn alleen uitspraken opgenomen die een specifiek nationaal ruimtelijk belang dienen of die zorgen voor een gegarandeerde basiskwaliteit voor alle bewoners van Nederland. Rode contouren komen daarom in de nota niet meer voor; een goede waarborging en ontwikkeling van de kwaliteit van specifieke natuurgebieden en landschappen wel. Het beleid voor bedrijven en voorzieningen (locatiebeleid) wordt gedecentraliseerd naar de provincies. De provincies voeren ruimtelijk beleid voor bedrijventerreinen en bovenlokale voorzieningen. Voor de uitvoering van dit beleid zijn gemeenten verantwoordelijk. Bedrijventerreinen moeten goed in het landschap zijn ingepast en optimaal aansluiten op de infrastructuur. Ruimte voor bedrijventerreinen moet in eerste instantie in de bundelingsgebieden worden gezocht. Op deze manier worden wonen en werken zo dicht mogelijk bij elkaar gebracht. Het kabinet is van mening dat het rijk hiervoor geen gedetailleerde voorschriften meer hoeft mee te geven en is het op dit punt eens met de door het vorige kabinet ingezette lijn. Een consequentie van deze decentralisatie is wel, dat het kabinet uiterst terughoudend is met het opstellen van regels en criteria voor lokale en regionale plannen Duurzaamheid Duurzame ontwikkeling staat centraal in het landelijk milieubeleid. Al in het NMP, het NMP+, het NMP2 en het NMP3 is duurzame ontwikkeling een van de onderwerpen, waarbij de bouw specifiek werd aangewezen als de sector waarbinnen de doelstellingen tot uitvoering moesten worden gebracht. Het NMP4 Een wereld en een wil, werken aan duurzaamheid (2001) legt de beleidshorizon in Het plan kijkt ook naar de internationale dimensie van milieuproblemen. Volgens het NMP4 moet het milieubeleid een bijdrage leveren aan een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke leefomgeving en te midden van een vitale natuur. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen, Grave december

Discussienota Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot

Discussienota Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot Discussienota Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot Probleemstelling Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Oirschot. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Toekomstige situatie Milieuaspecten Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Toekomstige situatie 4 4. Milieuaspecten 4 5. Planbeschrijving 4 6. Inspraak

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT ONTWERP WIJZIGINGSPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, 2E WIJZIGINGSPLAN GEBIED B1 Toelichting 16 juni 2017 projectnummer: 002-WP-01 status: ontwerp datum: 16 juni 2017 IMRO-IDN: NL.IMRO.0531.VolgerlOst2eWPB1-2001

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Aan: Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Van: Aveco de Bondt 1 EXTERNE VEILIGHEID 1.1 Kader Externe veiligheid

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

bestemmingsplan 't rulge veld

bestemmingsplan 't rulge veld VA STcES-TEZ.J0 DU Co Etc F IC-Eolaea gemeente leusden bestemmingsplan 't rulge veld herziening 2-1993 a a ww,a ado IS la ree..111110 I. a a la //1 -ir ADVISEURS BV LEUSDERWEG 220 3817 KG AMERSFOORT TEL.

Nadere informatie

Uitbreiding Theater De Willem

Uitbreiding Theater De Willem Stedenbouwkundige verkenning Uitbreiding Theater De Willem Gemeente Papendrecht, november 2008 Stedenbouwkundige Verkenning Onderwerp: Theater De Willem 1. Inleiding De mogelijkheden voor uitbreiding van

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni Notitie Datum: 3 juni 2015 Uw kenmerk: - Locatie: Losplaatsweg te Noordwijk Ons kenmerk: V073255aa.00001.id Betreft: Bedrijven en milieuzonering Losplaatsweg Versie: 03_001 Noordwijk Inleiding Thunissen

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk Notitie Contactpersoon Suzanne Swenne Datum 1 maart 2016 Kenmerk N001-1235703SBO-wga-V01-NL Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk 1 Aanleiding De gemeente Urk is momenteel

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijfspercelen Hogeweg 15, Hogeweg 21 en Voederheil 8A, Zeeland. Gemeente Landerd

Bestemmingsplan Bedrijfspercelen Hogeweg 15, Hogeweg 21 en Voederheil 8A, Zeeland. Gemeente Landerd Bestemmingsplan Bedrijfspercelen Hogeweg 15, Hogeweg 21 en Voederheil 8A, Zeeland Bestemmingsplan Bedrijfspercelen Hogeweg 15, Hogeweg 21 en Voederheil 8A, Zeeland Toelichting Bijlagen Regels Bijlage

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN

PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN Concept PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN BELEIDSNOTITIE VAN GEDEPUTEERDE STATEN DECEMBER 2004 1. Doel en Aanleiding In haar brief van 11 november 2003 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

N O T I T I. : Patrick Couwenberg Bestemd voor : Elit Plaza Datum : 17 januari 2014 Elit Plaza

N O T I T I. : Patrick Couwenberg Bestemd voor : Elit Plaza Datum : 17 januari 2014 Elit Plaza N O T I T I E Van : Patrick Couwenberg Bestemd voor : Elit Plaza Datum : 17 januari 2014 Onderwerp : Elit Plaza Elit Plaza Inleiding Elit Plaza is thans gevestigd aan de Kapitein Grantstraat 25 te Tilburg

Nadere informatie

Memo Inleiding Figuur 1.1: Beleidskader

Memo Inleiding Figuur 1.1: Beleidskader Memo memonummer 016101-40934 datum 1 december 016 aan Bjorna Peeters Gemeente Neerijnen van Roel Kouwen Tom van der Linde Antea Group Antea Group kopie Reinier van Trigt Antea Group project Opstellen uitwerkingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Opdrachtgever: EDOK Contactpersoon: De heer E. Dokter Uitgevoerd door: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 www.adviesburowindmill.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Plangebied 5 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Beheersverordening Kornputkwartier

Beheersverordening Kornputkwartier Beheersverordening Kornputkwartier ID plan: NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01 datum: maart 2017 status: vastgesteld auteur: SRE Vastgesteld door de raad dd. de griffier, de voorzitter, NL.IMRO.1708.STWKornputkwtrBV1-VA01

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE Vastgesteld op 15 december 2011 BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE CODE 110505 / 15-12-11 GEMEENTE HET BILDT 110505

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 CODE 119999 / 29-06-11 GEMEENTE MARUM 119999 / 29-06-11 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek gemeente Roermond Verslag inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinzone Roerstreek februari 2013 Het voorontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinzone Roerstreel

Nadere informatie

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven.

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven. 1 INLEIDING In opdracht van Novaform Vastgoedontwikkelaars BV is een milieuonderzoek verricht voor de ontwikkelingslocatie in het centrum van Waalre, het voormalige Kendixterrein. De ontwikkelingslocatie

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

Oosterhout, maart 2010

Oosterhout, maart 2010 TOELICHTING Op 1 juli 2008 heeft de raad van de gemeente Oosterhout het bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied vastgesteld. Vervolgens is dat bestemmingsplan op 23 februari 2009 goedgekeurd door

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler

Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1.3 Vigerend bestemmingsplan 1.4 Artikel 19 lid 1 WRO procedure 1.5 Beschrijving van het bouwplan

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven februari 2010 gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven inhoud 1. Inleiding 2. Het ruimtelijk plan voor de uitbreiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

GEMEENTE SON EN BREUGEL

GEMEENTE SON EN BREUGEL GEMEENTE SON EN BREUGEL Bestemmingsplan Buitengebied; Driehoek 7 Toelichting NL.IMRO.0848.BP813BUITENGEBIED-VA01/ Vastgesteld Projectnr. 021-012 / 19 december 2013 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BESTAANDE

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

1. INLEIDING... 6 2. BELEID... 10 DEEL A: ESCHAREN... 37 3. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 39 4. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... 42

1. INLEIDING... 6 2. BELEID... 10 DEEL A: ESCHAREN... 37 3. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 39 4. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... 42 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 6 1.1. Het plangebied... 6 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 7 1.3. Karakter van het nieuwe plan... 8 1.4. Voorbereiding en opbouw van de toelichting...

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25.

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25. Laddertoets De Smaragd Waalre Laddertoets De Smaragd Waalre 1 Inleiding 2 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3 3 Uitgangspunten 5 4 Marktanalyse 11 5 Laddertoets 19 Bijlage A 25 Artikel 4.3 Nieuwbouw

Nadere informatie

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking MEMO Betreft : Motivering ladder voor duurzame verstedelijking t.b.v. realisatie kinderdagverblijf Klant : J.P.M. Langelaan, Buitenbrinkweg 81, Ermelo Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Oktober 2016 Besluit

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren Notitie 20122367-09 Wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming spoorwegdoeleinden Beoordeling bedrijven & milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door

Nadere informatie

Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport. Gemeente Beek / Gemeente Meerssen

Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport. Gemeente Beek / Gemeente Meerssen Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport Wijzigingsplan Fasering Maastricht Aachen Airport Toelichting Bijlage Voorschriften Plankaart Schaal 1:2.500 Datum: 24 februari 2012 Projectgegevens:

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre.

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre. Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Gemeente Eersel Postbus 12 5520 AA EERSEL info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3825558

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied t.b.v. Bestemmingswijziging Zandstraat 134/134a Status: Vastgesteld INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding,

Nadere informatie

Milieukundig Adviesbureau van der Linden

Milieukundig Adviesbureau van der Linden Milieukundig Adviesbureau van der Linden Valkenhof 33 4921 WD MADE Nederland Tel. 0162-687724 Fax 0162-681774 E-mail: vdlmilieu@hetnet.nl Project: Bedrijven en milieuzonering Plangebied Goirkekanaaldijk

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Gemeente Maastricht. Toelichting deel uitmakende van het bestemmingsplan Kern Itteren. Bijlage 3

Gemeente Maastricht. Toelichting deel uitmakende van het bestemmingsplan Kern Itteren. Bijlage 3 Gemeente Maastricht Toelichting deel uitmakende van het bestemmingsplan Kern Itteren Bijlage 3 Maastricht, augustus 2000 Provincie Li N Aan Burgemee van-de gemeente Maastricht Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT

Nadere informatie

Bestemmingsplan: Molenrand Gemert BIJLAGE I: NOTA VAN ZIENSWIJZEN

Bestemmingsplan: Molenrand Gemert BIJLAGE I: NOTA VAN ZIENSWIJZEN Bestemmingsplan: Molenrand Gemert BIJLAGE I: NOTA VAN ZIENSWIJZEN INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. ZIENSWIJZEN... 2 2.1 Zienswijze 1: Familie Janssen-van de Laar, Dribbelheidseweg 10, Gemert... 2 2.2

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 7 december 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schellevis Beton gedurende

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Bedrijventerrein Buitenvaart II,

Bedrijventerrein Buitenvaart II, Bedrijventerrein Buitenvaart II, wijzigingsplan facilitaire doeleinden Bedrijventerrein Buitenvaart II, Wijzigingsplan Facilitaire Doeleinden Gemeente Hoogeveen Status: Vastgesteld Datum: 7 Juli 2015 IMRO-Idn:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst

Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst Perceel L 534 NL.IMRO.1507.BPGRBUITENGEBL534 Bestemmingsplan Buitengebied Grubbenvorst, Perceel L 534 Vastgesteld 13 september 2013 NL.IMRO.1507.BPGRBUITENGEBL534-VA01

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM VIGEREND BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN Het onderhavige bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling *Z04630B9E6E* Registratienummer: Z -14-38204 / 39321 Ruimtelijke onderbouwing Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling Opgemaakt: 16 april 2015

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga Ontwerp Toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan/moederplan 3 1.4 Bestaande en toekomstige

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten 1. Aanleiding De aanleiding voor het opstellen van een facetbestemmingsplan Ruimte-voorbedrijfsruimte is de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied door middel van een beheersverordening. Hiertoe

Nadere informatie

Concept-ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit Verplaatsen autosteiger Beatrixhaven. Gemeente Werkendam

Concept-ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit Verplaatsen autosteiger Beatrixhaven. Gemeente Werkendam Concept-ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit Verplaatsen autosteiger Beatrixhaven Concept-ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit Verplaatsen autosteiger Beatrixhaven Toelichting Datum: 6 september

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Notitie zienswijzen. Notitie zienswijzen Kort Ambacht

Notitie zienswijzen. Notitie zienswijzen Kort Ambacht Notitie zienswijzen Notitie zienswijzen Kort Ambacht Het ontwerp-bestemmingsplan Kort Ambacht heeft van 16 februari 2012 tot en met 28 maart 2012 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v.

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v. LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND Auteurs : mro b.v. Opdrachtnummer : 023.14 Datum : november 2007 Versie : 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen College Onderwerp: V200700988 aanvraag van verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten met betrekking tot de vrijstellingsprocedure ten behoeve van de uitbreiding van de woning aan de Inlaagdijk

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark

Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Milieukundig onderzoek RWS-kavel Forepark Onderzoek naar de invloed op de luchtkwaliteit Status versie Definitief datum 9 december 2015 projectnummer 95017858

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen.

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen. B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart 217-227 naar 5 woningen. 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden

Nadere informatie