BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN"

Transcriptie

1 BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 1

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Verslag van de Raad van Toezicht 4 2. Algemene informatie 5 3. Gevoerd beleid 7 - Johan Seckel, speciale school voor basisonderwijs 7 - De Maat, praktijkonderwijs 10 - Boslust, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor ZMLK 14 - Arbeidstrainingscentrum (ATC) Financiën Overige informatievereisten en toekomstige ontwikkelingen 23 Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 2

3 VOORWOORD Voor u ligt het bestuursverslag van de Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Ommen en omstreken over Het verslag dient in de eerste plaats als verantwoordingsdocument naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. We voldoen hiermee aan de wettelijke verantwoordingsplicht. In de tweede plaats willen we met dit bestuursverslag ook andere direct betrokkenen, ouders van leerlingen, personeelsleden en externe relaties informeren over de ontwikkelingen in We willen graag een leesbaar verhaal schrijven, dat uitnodigt om door te lezen. Hierbij is gezocht naar een juiste variatie tussen woorden, beelden en grafische ondersteuning. We gaan ervan uit, dat dit jaarverslag een goede weergave geeft van de activiteiten van de stichting en de drie scholen in relatie tot de financiële verantwoording. De financiële verantwoording, jaarrekening 2012, is vergezeld van de controleverklaring van de accountant. Met genoegen bieden wij u dit verslag aan. Oetze Wiersma Voorzitter College van Bestuur Boslust Christelijke school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 3

4 1. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT Sinds april 2010 gaat het schoolbestuur als stichting door het leven met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De rolverdeling tussen Raad van Toezicht en het College van Bestuur is in 2011 vastgelegd in twee documenten, nl. Reglement Raad van Toezicht en Reglement College van Bestuur Hiermee is een duidelijke scheiding aangebracht in verantwoordelijkheden zodat wordt voldaan aan de Code Goed Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid en de uitvoering daarvan en bewaakt daarbij vooral dat de doelstellingen worden gerealiseerd. In 2012 heeft de Raad van Toezicht zes keer overleg gevoerd, waarin vijfmaal in aanwezigheid van het bestuur. Er heeft een schoolbezoek plaatsgevonden op alle drie scholen met aansluitend een gesprek met de managementteams, dit heeft de Raad als zeer informatief ervaren. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft zeven keer bilateraal overleg gevoerd met de voorzitter van het College van Bestuur. Het accent van de vergaderingen heeft in 2012 gelegen bij de zorgen rond de financiële bedrijfsvoering van één van de scholen. Daarnaast zijn krimp en de huisvestingssituatie uitvoerig aan de orde geweest., De effecten van Passend Onderwijs en bestuurlijke samenwerking zijn onderwerpen die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de strategische koers voor de komende jaren, de Raad van Toezicht is nauw betrokken bij de meningsvorming over deze onderwerpen. Naast de genoemde onderwerpen besteedde de Raad aandacht aan de volgende zaken: de financiële resultaten van de scholen, bedrijfsvoering en exploitatie Arbeids Training Centrum, visie van onderwijsinspectie op de onderwijskwaliteit van de scholen, samenwerking met andere onderwijsorganisaties, Wij complimenteren het bestuur, de schooldirecties en de medewerkers van de stichting met de behaalde resultaten. We wensen alle personeelsleden veel inspiratie en uitdaging voor de komende jaren en ondanks alle bezuinigingen zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Namens de Raad van Toezicht Dhr. L. Vos voorzitter Dhr. E. Halenbeek vicevoorzitter Dhr. H. Houtman lid Dhr. D. Knoop lid Dhr. D. Venema lid Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 4

5 2. ALGEMENE INFORMATIE 2.1 Organisatie Vanaf 27 april 2010 zijn wij een stichting met een Raad van Toezicht. Met de omzetting wordt voldaan aan de Wet goed onderwijs, goed bestuur, waarin onder andere het scheiden van bestuur en intern toezicht geregeld is. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. De voorzitter van het college van bestuur heeft de dagelijkse leiding en verantwoording. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aansturing en coördinatie van het stichtingsbeleid op alle beleidsterreinen. Via het directeurenoverleg werkt hij daarin nauw samen met de directeuren van de afzonderlijke scholen. Het kantoor van de bestuurder is gevestigd in de SBO Johan Seckelschool. Onder de Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen e.o. ressorteren een drietal scholen. Onze scholen zijn: Praktijkonderwijs De Maat SBO Johan Seckel SO/VSO-ZMLK De Boslust Namens het toeziend bestuur is het College van Bestuur eindverantwoordelijke voor de scholen. Daarbij zijn de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen zo laag mogelijk in de organisatie gebracht. Uitgangspunten van besturen zijn effectiviteit, efficiëntie en daadkracht. Kernwoorden van bestuurlijke aansturing zijn Relatie, Richting, Ruimte, Rekenschap en Resultaat. De verdeling van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de stichting zijn vastgelegd in het managementstatuut. Binnen de kaders van het strategische beleidsplan en de begroting, worden jaarlijks bindende afspraken gemaakt tussen de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de directeuren van de scholen. Rapportage en verantwoording daarover heeft plaats door middel van managementrapportages en voortgangsgesprekken. Ouders en personeelsleden hebben op schoolniveau inspraak via de medezeggenschapsraden. 2.2 Beleid / Doelstelling De leerlingen van het SBO hebben dezelfde kerndoelen als het regulier basisonderwijs en het beleid is erop gericht deze leerlingen met eventueel meer tijd en aandacht voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. De leerlingen van het cluster onderwijs voor zeer moeilijk lerenden worden begeleid zich binnen hun mogelijkheden optimaal te ontplooien tot een zo zelfstandig en sociaal mogelijke deelname aan onze maatschappij. De uitstroom is gericht op wonen, werken en vrije tijd. We proberen dat te bereiken door middel van gedifferentieerd, geïndividualiseerd, en planmatig onderwijs in een uitdagende, veilige omgeving. De Maat is een VO school waar Praktijkonderwijs wordt gegeven aan leerlingen die geen diploma behalen. Ze kunnen echter wel branche gerichte certificaten behalen als voorbereiding op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Onze scholen geven ieder op hun eigen wijze uiting aan deze doelstelling, waarbij wij zorgdragen voor eenheid in de verscheidenheid. Onze scholen willen onderwijs en zorg bieden vanuit een Christelijke levensvisie aan leerlingen met een verstandelijke beperking, om ze te helpen zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij. 2.3 Leerlingenaantallen Op 1 oktober 2012 was het totaal aantal leerlingen 403; een stijging van 5 leerlingen ten opzichte van Het leerlingenaantal van de scholen Johan Seckel (3) en de Boslust (5) is gestegen. De (voorzichtige) prognoses gaan uit van dalend leerlingenaantal. Per 1 oktober 2013 wordt een daling van 14 leerlingen verwacht. Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 5

6 oktober 09 oktober 10 oktober 11 oktober 12 oktober 13 oktober 14 SBO Johan Seckel Praktijkonderwijs De Maat SO/VSO-ZMLK De Boslust Totaal Aantal leerlingen Johan Seckel De Maat De Boslust Aangezien de drie scholen allen een eigen bekostigingssystematiek kennen, verschillen de vergoedingen per leerling. Voor het SBO geldt een vergoeding van ca per leerling (personeel en materieel). De bekostiging voor een leerling van De Maat is en de bekostiging voor leerlingen van De Boslust varieert tussen en per leerling. Is afhankelijk van de zorgindicatie. Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 6

7 3. GEVOERD BELEID Johan Seckel, speciale school voor basisonderwijs Missie Leren doe je samen met zicht op perspectief! SBO Johan Seckel verzorgt op professionele wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, vanuit het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel. Visie Groeien naar een lerende organisatie vanuit het principe leren doe je samen met zicht op perspectief. De basis voor zelfvertrouwen en ontwikkeling vormen door een veilig schoolklimaat voor leerlingen en medewerkers. Elke leerling is uniek. Afstemmen op verschillen staat daarom centraal in ons onderwijs. Het ontwikkelingsperspectief van leerlingen is leidend voor het afstemmen van het onderwijs op de mogelijkheden en de onderwijsbehoeften. Een goede leerkracht is cruciaal voor de leerprestaties van leerlingen (Marzano). Leerkrachten geven daarom aantoonbaar kwalitatief onderwijs. Alle leerlingen zijn welkom, mits de school de begeleiding en de ondersteuning van de specifieke onderwijsbehoeften kunnen bieden. Er wordt gestreefd naar een school waarbinnen ruimte is voor relativering en humor. Actief participeren in het samenwerkingsverband Regio Ommen waardoor meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op de basisschool (thuisnabij) kunnen blijven. Als expertisecentrum de gespecialiseerde ondersteuning bereikbaar en toegankelijk maken voor alle leerlingen uit het samenwerkingsverband (dyslexie, cluster 4, fysiotherapie, logopedie). Kernactiviteit van de school Johan Seckel is een speciale basisschool en verzorgt op professionele wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Alleen leerlingen die aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs en een beschikking hebben van de PCL bezoeken de Johan Seckel. Als basisschool biedt de Johan Seckel onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 13 jaar. De meeste leerlingen komen van een basisschool uit het Samenwerkingsverband Regio Ommen. Leerlingen stromen vanuit groep 8 uit naar Praktijkonderwijs, VMBO en een enkeling naar HAVO. Ook stroomt er een enkeling uit naar het V.S.O. Cluster 3 of Cluster 4. Daarnaast participeert de school actief in het samenwerkingsverband met advies, begeleiding, scholing en ontwikkeling. Behaalde resultaten en ontwikkelingen 2012 De ambulante begeleiding vanuit het zorgbudget aan de basisscholen is gecontinueerd in De ambulante begeleiding vanuit Cluster 4 aan de basisscholen wordt verzorgd door de intern begeleider van de Johan Seckel. Het budget voor flexibele personele inzet was dit jaar toereikend. Uit het kwaliteitsonderzoek naar de onderwijskwaliteit op school geven ouders en medewerkers aan dat deze goed is. Leerlingen zijn kritisch t.a.v. kwaliteitszorg, aanbod en afstemming. D.m.v. klassengesprekken wordt op deze punten nader ingegaan. Het aanbod leesboeken is uitgebreid en vervangen volgens activiteitenplan. Dit zal de komende jaren gericht zijn op meer informatieve boeken. De Vaardigheidsmeter instructie geeft een goed beeld van de leskwaliteit. Het team heeft zich geschoold in doelmatig en coöperatief samenwerken en zelfstandig werken. De teamkamer is geheel gerenoveerd en eigentijds ingericht. Tevens beschikt de teamkamer over een beeldscherm voor presentaties en de hal over een beeldscherm voor informatie aan bezoekers. Er zijn zonweringen in twee groepen geplaatst waardoor de digiborden beter te lezen zijn. Het binnenschilderwerk van de tweede vleugel is prima uitgevoerd binnen het budget. Ook zijn de overige lokalen alsnog voorzien van aanvullend schilderwerk, waardoor het gehele gebouw weer in een prima staat verkeert. Een fors aantal pc s voor leerlinggebruik is vervangen waardoor de school weer een flinke update heeft gekregen. De stichting PC&werk uit Nieuwleusen heeft dit mede mogelijk gemaakt. De server is vernieuwd en geïnstalleerd. Ook de back-up is uitgebreid met een externe module. Hiermee is behoud van de data nu voldoende gegarandeerd. Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 7

8 In groep 7 is het meubilair vernieuwd. Er is gekozen voor hoog meubilair in aansluiting op de andere bovenbouwgroepen. Voor opbrengstgericht en datagestuurd werken is voor het samenwerkingsverband een lesmodule ontwikkeld door medewerkers van de Johan Seckel en de coordinator van het samenwerkingsverband. Ca. 20 scholen maken gebruik van dit aanbod. Voor opbrengstgericht werken in het SBO zijn de volgende onderdelen ontwikkeld: leerlijnen voor begrijpend lezen en mondelinge taal, een model voor opbrengsten taal en rekenen. Hierdoor kunnen leerkrachten beter sturen op de te verwachten leerresultaten. Voor voortgezet technisch lezen is de methode Estafette (nieuw) aangeschaft en ingevoerd na een gerichte scholing. 16 leerlingen hebben de school, na groep 8, verlaten. Van deze leerlingen is 37,5% naar het Praktijkonderwijs gegaan en 62,5% naar het V.M.B.O. Hiermee voldoen wij aan de nieuwe inspectienorm risicotoezicht uitstroom leerlingen naar het PRO. En wat is er minder gelukt en/of nog in ontwikkeling De methode Engels wordt pas in 2013 ingevoerd. Dit ter compensatie van een druk en vol programma. In 2013 wordt dit uitgevoerd door een werkgroep. P.R. activiteiten zijn beperkt gebleven tot de folder. Ontwikkeling en realisatie van meer promotiemateriaal en informatieborden vraagt veel tijd en overleg. De totale scholingslasten 2012 bedragen Peildatum aantal personeelsleden 18 aantal parttimers (wtf <0,8 fte) 9 gemiddelde aanstellingsomvang 0,68 wtf % man / % vrouw 39% / 61% De leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand (in aantallen) ultimo is als volgt: < >64 Financiën In dit hoofdstuk worden de werkelijke cijfers 2012 vergeleken met de begroting Samenvatting jaarcijfers(bedragen in euro s) Realisatie Begroting Realisatie (Rijks)bijdragen OCW Ov. overheidsbijdr Overige baten Private baten Totaal BATEN Personeel Formatieplan. Wat betreft de bezetting hebben geen mutaties binnen het team plaats gevonden. In het schooljaar lopen de formatieve middelen enigszins terug. Op 1 oktober 2012 is een lichte stijging van leerlingen zichtbaar t.o.v. het jaar ervoor. Dit betekent voor meer formatieve middelen. De personele lasten m.b.t. uitbesteding lopen synchroon met de begroting. Ook is er minder gebruik gemaakt van ouderschapsverlof. De begroting 2013 is hier op aangepast. Scholing en ontwikkeling. Er zijn in 2012 diverse individuele en teamcursussen gevolgd, waaronder coöperatief samenwerken, zelfstandig werken, training Estafette, Identiteit, Kanjertraining (3), Met sprongen vooruit, Agressie de baas en workshops Kidskills en Faalangstreductietraining. Het management heeft een studie leiderschap in het SBO gevolgd. Daarnaast volgen groepen leerkrachten cursussen Bedrijfshulpverlening, studiedagen speciaal rekenen, SVIB, Master SEN, Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Private lasten Totaal LASTEN Saldo Over het jaar 2012 is een voordelig resultaat behaald van en dat is circa positiever dan begroot. Belangrijkste verschillen De werkelijke vergoeding rugzakjes is en dat is hoger dan begroot. Subsidie lerarenbeurs laten vrijvallen ( ). Deze trajecten zijn afgerond en daarmee kan het restant van de subsidie vrijvallen. Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 8

9 Sinds begin 2012 is sprake van uitleen van personeel aan De Ambelt, waardoor de school aan extra inkomsten heeft. De scholingskosten zijn lager dan begroot. De gedane scholingskosten worden verder deels bekostigd vanuit de (niet begrote) inkomsten prestatiebox De bijdragen vanuit het samenwerkingsverband zijn ca lager dan verwacht. Overige financiën De personele kosten van de school zijn begroot op De werkelijke personele lasten 2012 zijn ; een minimaal verschil. Aan culturele activiteiten is uitgegeven. Deze kosten zijn gefinancierd vanuit de subsidie prestatiebox, onderdeel cultuur. De investeringen, m.n. meubilair, bedragen en daarmee blijven de investeringen binnen de investeringsbegroting ( ). Huisvesting In 2012 is, conform de planning, de 2 e fase binnenkant van de school geverfd. De teamkamer is geschilderd en opnieuw ingericht. verband moet voor augustus 2014 volledig operationeel zijn. De totale financiële middelen lijken vooralsnog op het zelfde niveau beschikbaar te blijven. Over de inzet en toekenning van deze middelen moet nog beleid gemaakt worden. De huidige samenwerkingsverbanden zullen (voorlopig) als zelfstandige afdelingen binnen het nieuwe samenwerkingsverband opereren. De participatie van de besturen Catent en Openbaar Onderwijs Zwolle in deze afdeling moet nog gestalte krijgen. Wat de consequenties zijn m.b.t. het verwijzen van leerlingen naar de Johan Seckel is niet duidelijk. De bezuinigingen en de onderhandelingen over het nieuw te vormen samenwerkingsverband laat (tijdelijk) een terughoudendheid zien in het verwijzen van leerlingen naar het speciaal basis onderwijs. Voorts heeft ook deze regio te maken met een leerlingenkrimp van 10-15%. Dat verklaart de wisselende instroom van leerlingen. De school is actief bezig met het ontwikkelen van een expertisecentrum voor de regio. Dit doen we, waar nodig, in samenwerking met partners. Momenteel wordt er samengewerkt met Ambelt (cluster 4), IJsselgroep PDIJ (Dyslexie) en de Caroussel (Fysio). Deze expertise is beschikbaar voor leerlingen uit de regio en voor de leerlingen van de Johan Seckel. Overige aandachtspunten Samenwerkingsverband passend onderwijs. De school is ingedeeld in een nieuw te vormen samenwerkingsverband regio Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Coevorden. Dit samenwerkings- Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 9

10 De Maat, praktijkonderwijs Kernactiviteit van de school De kern van ons onderwijs is: leren door te doen, op De Maat word je van je ervaringen wijzer. De fundamentele pijlers onder ons praktijkonderwijs zijn de vormingsgebieden Wonen, Werken en Vrije Tijd. De rode draad die deze gebieden met elkaar verbindt heet Burgerschap. Wij begeleiden onze leerlingen in hun persoonlijke groeiproces, waarbij de sleutel voor persoonlijk geluk, persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke welvaart in hun eigen handen wordt gelegd. Dit proces wordt vormgegeven door een schoolteam dat goed samenwerkt, vertrouwen in elkaar heeft, stimulerend is, maar bovenal de belangen van de leerling centraal stelt. Uitgangspunten We creëren een veilige en stabiele leef- en leeromgeving. Op die manier krijgen de leerlingen de kans weerbaar te worden, op een assertieve wijze samen te werken, conflicten op te lossen en zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen graag naar school gaan. Hier vinden zij de rust en regelmaat die essentieel zijn om deze doelgroep zich optimaal te laten ontwikkelen. Op onze school geven wij onderwijs op maat door de leerling centraal te stellen. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen (Waar ben je goed in? Wat wil je graag? Wat kun je?) en de kerndoelen van de basisvorming. De leerkrachten bepalen in samenspraak met de leerlingen de inhoud van het onderwijs, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van: leerbehoeften van de leerling talenten van de leerling beroepscompetenties sociale competenties gericht op de sociale redzaamheid betekenisvol leren breed onderwijsaanbod eigen keuze en initiatief het bevorderen van zelfstandigheid en zelfvertrouwen Doelen Op onze school staan de leerlingen in het middelpunt. Het onderwijs wordt daarom zo veel mogelijk op maat verzorgd. De Maat staat voor Maatwerk! Praktijkonderwijs is eindonderwijs, waarbij het behalen van een afsluitend diploma niet aan de orde is. Wij begeleiden de leerlingen van puber naar jongvolwassene. Een individu die zijn plek in de maatschappij, inclusief werkplek, kan vinden en behouden. Om dit te kunnen realiseren onderhouden we met zorg de vele relaties om de school. De leerlingen worden zorgvuldig voorbereid op werk, wonen en het goed besteden van hun vrije tijd. Ook worden leerlingen, die daar voor in aanmerking komen, voorbereid op een vervolgopleiding. Onderwijs In 2011 is er een koppeling gemaakt tussen het IOP (Individueel Ontwikkelingsplan) en de coachingsgesprekken met leerlingen. Dit betekende voor mentoren en leerlingen een andere manier van invulling van onderwijs. Het is de bedoeling dat er meer vraaggestuurd onderwijs verzorgd zal moeten worden. Dat is een proces dat enige tijd zal vergen om vorm te krijgen. In 2012 is onder leiding van de Interne Begeleider, mw. Marloes Joosten, een proces van fine-tuning ingezet om de begeleiding nog beter vorm te kunnen geven. Het werken in profielen, met daarbij de nieuw vorm gegeven lokalen, begint steeds duidelijker te worden voor de leerlingen. In het afgelopen schooljaar zijn er weer ca. 75 certificaten/diploma s uitgereikt aan de leerlingen over de diverse profielen. Enkele leerlingen hebben meerdere certificaten/diploma s behaald. (Certificaten op het gebied van lassen, heftruckrijden, VCA, trekker rijde, etc.) Er vindt een stabilisering plaats van leerlingen, die via de convenantregeling opgaan voor niveau 1 en 2 op een ROC in Zwolle. Dit komt, omdat binnen school de opleidingen het niveau 1 benaderen. Ook zien we dat leerlingen, die op een ROC een niveau 1 diploma hebben behaald, daar in de praktijk niet zo veel mee kunnen. Vaak komen zij op school terug en vragen dan ondersteuning van de stage coördinatoren bij het zoeken van vast werk. Kwaliteit Onderwijs Op 23 november 2012 is de school bezocht door de inspecteur voor Voortgezet Onderwijs, mw. drs. A. Osinga. De aanleiding is het volgende: de Inspectie heeft voor praktijkschool een risicoanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse kwam naar voren dat de school, op basis van het vorige onderzoek op 23 november 2009, een basisarrangement heeft gekregen. Tijdens dat bezoek constateerde de inspectie dat de kwaliteit op de meeste onderzochte indicatoren van voldoende niveau was. De inspectie was alleen kritisch over de individuele leerroute van de leerlingen. Daarmee viel de school in de reguliere planning voor praktijkscholen, waarbij in beginsel elke twee jaar een verificatie-onderzoek wordt uitgevoerd. Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 10

11 Op basis van bovenstaande gegevens heeft de inspectie besloten in 2012 op De Maat een beperkt verificatieonderzoek uit te voeren. De eindconclusie van de Inspectie: (letterlijke tekst uit rapport d.d. 15 jan 2013): De kwaliteit van de opbrengsten op De Maat is van voldoende niveau. Om deze reden kent de Inspectie van het Onderwijs aan praktijkschool De Maat een basisarrangement toe. De school valt in het reguliere toezicht voor praktijkscholen. In beginsel zal over twee jaar opnieuw een verificatieonderzoek worden uitgevoerd, waarbij onder andere de ontwikkeling van de individuele leerroute zal worden onderzocht. Daarnaast zal de inspectie de schoolgids ( ) controleren op de correctie ten aanzien van de tekst met betrekking tot de ouderbijdrage. Te uwer informatie: De aanpassing van de schoolgids is per kerende post gerealiseerd. De ontwikkeling van de individuele leerroute heeft binnen de schoolontwikkeling de hoogste prioriteit. Per leerling is er een IOP (Individueel Ontwikkelings Plan) en een Portfolio ontwikkeld. Als school hebben we een correspondentie gevoerd met de Inspectie over de wijze van beoordelen. De uitstroom van onze leerlingen is in 2012 voor 94% naar werk en/of vervolgopleiding gerealiseerd. Dit is zeer ruim boven de norm. Naar onze mening dient dit gegeven expliciet in de waardering te worden opgenomen. De correspondentie heeft niet tot concrete aanpassingen van het rapport geleid. In- /Uitstroom Het leerlingenaantal is in dit jaar gestabiliseerd. De gegevens per teldatum 1 oktober: , en per De leerlingenstroom voor 2013 lijkt zich te stabiliseren rond de 135 leerlingen. Een bijzondere ontwikkeling, ook landelijk gesignaleerd, is de inschrijving van zij-instromers. Deze categorie leerlingen is in de meeste gevallen afkomstig van het VMBO, hebben het daar ca. twee jaren geprobeerd en komen gedesillusioneerd bij ons binnen. Het vraagt van team en medeleerlingen begrip en geduld om deze leerlingen weer eigenwaarden en perspectief terug te geven. De instroomprocedure, gekoppeld aan instroomeisen naar het VMBO hebben wij met de betreffende scholen besproken. Personeel De formatieve bezetting is in 2011 teruggelopen, doordat er geen herbezetting heeft plaatsgevonden van medewerkers, die gebruik hebben gemaakt van de BAPO, FPU en ouderschapsverlof. Ook de formatieve ruimte, die ontstaan is, doordat een aantal docenten minder zijn gaan werken, is niet opgevuld. Het hiervoor omschreven beleid is in 2012 gecontinueerd. Gebaseerd op de leerlingenprognose en het natuurlijk verloop binnen het personeel, verwachten wij geen gedwongen ontslagen. Peildatum aantal personeelsleden 32 aantal parttimers (wtf <0,8 fte) 13 gemiddelde aanstellingsomvang 0,76 wtf % man / % vrouw 60% / 40% De leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand (in aantallen) ultimo is als volgt: < >64 Vanuit Larcom/Zwolle wordt een onderhoudsmedewerker ingehuurd: wtf. 0,5. Verzuim In 2012 is het verzuim in de school beperkt geweest. Een aantal medewerkers is om diverse redenen tijdelijk uit de roulatie geweest. De best denkbare reden voor ziekteverzuim is uiteraard het zwangerschapsverlof. Twee collega s zijn bevallen van twee prachtige dochters. Inmiddels zijn beide docenten weer in hun functie actief. Met de ARBO arts, dhr. Hans Loer, zijn goede afspraken gemaakt over de begeleiding van hen. Alle verzuim van het personeel is zo goed als altijd intern opgevangen. De overlast voor de leerlingen was hierdoor gering. Nascholing In het schooljaar 2012 heeft in de nascholing de nadruk gelegen op het verder ontwikkelen van leerlijnen binnen de school, bijvoorbeeld spelling, rekenen, koken en het verder ontwikkelen van het IOP. Daarnaast is er aandacht besteed aan het mediabeleid. Er is een gestart met een uitleg over het uren- en taakbeleid. Begeleiding voor dit specifieke onderdeel is gedaan door de heer Paul Janssen, senior adviseur, verbonden aan Instituut Leeuwendaal. Afronding, resulterend in een beleidsstuk vindt naar verwachting plaats in voorjaar Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 11

12 Vanuit het bestuur van de stichting is er een studiedag georganiseerd over de identiteit van de drie scholen. In het najaar is binnen De Maat een kwaliteitsverbeteringstraject gestart onder de ambitieuze werktitel: De Maat op weg naar Excellent Praktijkonderwijs. Vanuit het team is een Ontwikkelteam samengesteld en deze stellen een Ontwikkelagenda samen voor schooljaar Begeleiding van dit project gebeurt door mw. Drs. Anje de Vries. Haar expertise is met name gericht op het Praktijkonderwijs. Zij is contractueel verbonden aan Bureau Meesterschap te Assen. Financiën In dit hoofdstuk worden de werkelijke cijfers 2012 vergeleken met de begroting Samenvatting jaarcijfers(bedragen in euro s) Realisatie Begroting Realisatie (Rijks)bijdragen OCW Ov. overheidsbijdr Overige baten Private baten Totaal BATEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Private lasten Totaal LASTEN Saldo In 2012 is gewerkt met voordelig begrotingsresultaat van Door inzet van de niet begrote bijdrage prestatiebox en lagere personeelskosten is het werkelijke saldo 2012 ca positiever. Belangrijkste verschillen De personele kosten van de school zijn begroot op De werkelijke personele lasten 2012 zijn ; een voordeel van De directielasten zijn lager. Door laag verzuim en herschikken van de personele bezetting is er in 2012 geen sprake geweest van vervanging, waarvoor wel was begroot. De overige baten en huisvestingslasten wijken beiden af van de begroting. Dit heeft vooral te maken met de inkomsten deelname project Bèta en Techniek ( ). Met behulp van deze subsidie is onderhoud (beta en technieklokaal) uitgevoerd en zijn materialen aangeschaft. Er is nog beschikbaar van de subsidie. De scholingskosten bedragen Deze activiteiten zijn bekostigd vanuit de aanvullende (niet begrote) bijdragen prestatiebox. Hogere gemeentelijke bijdrage gebruik gymlokaal ( 2.500). In de begroting is rekening met een surplus op de ESF-projecten van In de jaarcijfers 2012 is rekening gehouden met een lager voordeel, namelijk Het lagere bedrag is gebaseerd op een subsidietoekenning van 85%. De subsidietoekenning moet nog plaatsvinden en daarom is gekozen voor een veiligheidsmarge. Bij een 100% toekenning ontstaat in 2013 alsnog een voordeel. Bij een aantal budgetten is sprake van een begrotingsoverschrijding, o.a. energie ( 2.400), buitenschoolse activiteiten ( 7.000) en OLP Overige financiën De totale investeringen zijn geraamd op De werkelijke investeringen komen uit op en dat is hoger dan begroot. Dit nadeel heeft te maken met de aanschaf van de nieuwe bus ( ). Huisvesting Het gebouw is in het voorjaar 2011 aan de buitenkant van een nieuwe verflaag voorzien. In 2012 is geen ingrijpend onderhoud aan de buitenkant gerealiseerd. Inpandig is het metaallokaal gemoderniseerd, de vloer is vervangen door een slijt- en vuurvaste bedekking. Overige aandachtspunten In juni/juli 2011 is de ICT-ondersteuning overgenomen door Jellema automatisering uit Nieuwleusen, omdat het contract met Schutte informatisering uit Lemelerveld afliep en de dienstverlening als onvoldoende is beoordeeld. Gekozen is voor Jellema automatisering, omdat zij veel affiniteit en ervaring hebben met het onderwijsveld. Gezien de forse maandelijkse investeringen (ruim 750/maand) die over 2012 gedaan zijn, ligt het in de lijn der verwachting om in 2013 het lopende contract met Jellema te ontbinden en de samenwerking op basis van na-declaratie voort te zetten. Voor de toekomst wordt een nadrukkelijk beroep gedaan op de expertise van onze eigen ICTdeskundige: dhr. JanThijs Heldoorn. In principe verzorgt hij de volledige digitale ondersteuning binnen De Maat vanaf voorjaar Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 12

13 In de herfstvakantie 2011 is de school overgestapt naar Windows 7 en Office De opgedane ervaringen in 2012 zijn goed. Het werken in het ATC is structureel opgenomen in de roosters van diverse klassen in de bovenbouw. De onderdelen heftruck bedienen, trekkerrijden, diverse soorten productiewerk, fietstechniek en de afdeling groen ontwikkelen zich naar verwachting. Het zoeken naar vormen van productiewerk binnen de regio, passend bij onze doelgroep is een constante uitdaging. Het uitgangspunt blijft: Leren door te produceren. De ontwikkeling van de individuele leerling blijft centraal staan en mag niet door productieverplichtingen naar het tweede plan worden verschoven. Op het ATC zijn we in staat gebleken de leerlingen die intensieve begeleiding nodig hebben in verband met complexe gedragskenmerken, goed te kunnen begeleiden. Dit geeft rust en stabiliteit binnen de eigen klas, maar we weten op deze wijze ook te voorkomen dat leerlingen verplicht naar de Rebound afdeling te Hardenberg moeten. (Rebound is een facilitering, verzorgd door het Samen Werkings Verband, waar leerlingen worden opgevangen die tijdelijk niet gehandhaafd kunnen worden binnen de eigen schoolorganisatie.) De samenwerking binnen het ATC met de Boslust is een groeimodel in succes gebleken. Leerlingen en personeel van De Boslust en De Maat werken als team samen en de resultaten in chemie en productie zijn hoger dan de verwachtingen waren. In het voorjaar van 2013 zal er afstemming moeten komen tussen de beide scholen over de inzet van personeel en de bekostiging van de huismeester. Bedrijven uit de regio tonen een groeiende belangstelling voor de mogelijkheden die het ATC te bieden heeft. De praktische resultaten met een aantal bedrijven zijn hoopgevend. (Als voorbeeld: productie van nestkastjes en voederschijven voor recreatiebedrijven die deze als relatiegeschenken gebruiken.) Identiteit Binnen onze school proberen wij op een hedendaagse wijze invulling te geven aan onze Christelijke identiteit. Vanuit onze doelgroep leerlingen en hun ouders/verzorgers wordt dit op zeer uiteenlopende wijzen beleefd en ingevuld. Wij constateren de instemming, met name vanuit de ouders dat hier blijvend aandacht aan wordt besteed. Deze waardering is voor ons een signaal om op de ingeslagen weg door te gaan. In de alledaagse praktijk van het schoolleven leggen wij de nadruk op een respectvol omgaan met elkaar. Respect voor de ander: zijn denken en kunnen, zijn doen en laten. De Christelijke hoogtijdagen zijn ankers voor verdieping en bezinning. De wijze waarop in 2012 de Kerstviering (inclusief musical en maaltijd) is gerealiseerd, heeft op alle aanwezigen diepe indruk gemaakt. Ouders Het contact met de ouders verloopt op zeer uiteenlopende wijzen: Van traditioneel (Nieuwsbrief, persoonlijke brief, bellen) tot modern (website, smsbericht). Uitgangspunt is een optimale en volledige informatieverstrekking vanuit school over de relevante zaken, betreffende de leerling. Huisbezoeken worden zeer regelmatig afgelegd. Indien gewenst worden ouders/verzorgers uitgenodigd op school over zeer specifieke zaken. Deze wens kan vanuit de ouders worden geuit, maar ook door de school. In 2012 is de discussie gestart over een optimalisering van de digitale contacten met leerling en ouders/verzorgers. In het voorjaar van 2013 zal een besluit worden genomen over het inrichten van een nieuwe website en het inrichten van Facebookpagina s voor De Maat en het ATC. Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 13

14 Boslust, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor ZMLK Missie Je zal ons een zorg zijn! Visie We streven naar het realiseren en borgen van een veilig schoolklimaat voor leerlingen en medewerkers binnen de Boslust. We streven naar een vorm van onderwijs waarin we bij het onderwijsaanbod uitgaan van de mogelijkheden van de individuele leerling. We streven naar een doorgaande lijn in de aangeboden lesstof en de didactische en pedagogische benadering van elke leerling. We streven ernaar een school te zijn waarbinnen ruimte is voor relativering en humor. Om de mogelijkheden van iedere leerling te ontplooien, moet de school een programma bieden, dat bij de leerling aansluit. Om deze ontwikkeling van de kinderen te stimuleren, dient er een veilig schoolklimaat gecreëerd te worden. Kernactiviteit van de school De school beschikt over twee afdelingen. In de SOafdeling zitten leerlingen van 4 jr. t/m 12 jr. In deze afdeling is het onderwijs gericht op vier uitstroomperspectieven: A. VSO Praktijk ZON B. VSO Praktijk C. VSO Theorie Praktijk D. VSO Theorie Praktijk / PRO De VSO-afdeling heeft leerlingen in de leeftijdsgroep van 12 jr. t/m 19 jr.. Het onderwijs vanuit deze afdeling is gericht op vier uitstroomperspectieven: A. Ervaringsgerichte dagbesteding B. Licht arbeidsmatige dagbesteding C. Arbeidsmatige dagbesteding D. Sociale werkvoorziening, vrije bedrijf of vervolgopleiding Behaalde resultaten en ontwikkelingen 2012 Onderwijs Leerlijnen De leerlijnen van diverse vakken werden vanuit het LVS school specifiek gemaakt. Dit onder leiding van diverse inhoudelijke werkgroepen. Deze werkgroepen werken aan het beleidsrijk maken van deze leerlijnen, waardoor het totale onderwijsaanbod voor de gehele populatie van de school beter in beeld wordt gebracht. IHP Het Individueel handelingsplan is in een nieuwe versie m.i.v. het cursusjaar 2011/2012 ingevoerd. Naast het gebruik als plandocument wordt in het IHP het ontwikkelings-(so) en uitstroomperspectief (VSO) weergegeven in het huidige IHP. Pedagogisch handelen Mede i.v.m. ervaren gedragsproblematiek van de leerlingen zijn er twee externe scholingen geweest. Vanuit de Baalderborg-groep een scholing - agressiebeheersing en conflicthantering en vanuit pedagogisch bureau Doetinchem -coaching handelingsgericht werken-. Hier wordt in 2013 een vervolg aan gegeven. Kwaliteitsbeleid WMK Conform de vier-jaren cyclus m.b.t. kwaliteitsbeleid zijn de kwaliteitskaarten: zorg en begeleiding, voorwaarden voor zorg en kwaliteit, pedagogisch handelen en didactisch handelen afgenomen bij alle personeelsleden. Hierover is in het voorjaar van 2013 een studiedag gepland. Er is externe ondersteuning via de IJsselgroep. Arbeidstoeleiding Er zijn diverse externe leerling-werkplaatsen in gebruik, waaronder het Arbeids Trainings Centrum (ATC). Naast deze externe leerling-werkplaatsen gaan veel VSO-leerlingen naar een individueel stage adres. En wat is er minder gelukt en/of nog in ontwikkeling Onderwijs Communicatie en afstemming m.b.t. de invoering van de leerlijnen -Boslust proof- vergt veel afstemming/ tijd.. Dit leidt bij het personeel tot enige onduidelijkheid. Personeel IPB Het samenstellen van het integraal personeelsbeleidsplan is gestart,. Enkele onderdelen (ziekteverzuimbeleid, werving en selectie en functioneringsgesprekken) zijn in 2012 afgerond. In de komende jaren zal hierin een vervolg gegeven worden. Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 14

15 Leerlingen Er was een behoorlijke groei van het aantal leerlingen. Een stijging van 165 leerlingen naar 173 leerlingen. Deze groei werd veroorzaakt door de vorming van een integratieklas in samenwerking met een reguliere VO-school. Personeel Formatie Vooruitlopend op het wetsvoorstel Passend onderwijs werd de vacaturestop gehandhaafd. Aangezien er wel veel vacatureruimte is (nu ingevuld via P-rolling) zal voor 2013/2014 kritisch worden bekeken of de vacaturestop kan worden opgeheven. Er zijn enkele personele mutaties geweest. Vertrek van een groepsleerkracht en vermindering van arbeidsduur bij twee personeelsleden. Nascholing In de nascholingsplannen 2011/2012 en 2012/2013 zijn de diverse team- /en individuele nascholingen opgenomen. Hiervoor is per cursusjaar begroot. Arbo/ verzuim Vanuit de RI&E is het plan van aanpak verder tot uitvoer gebracht. Vanaf is er een contract met een andere arbo-dienst afgesloten. Jubilea Er zijn in het verslagjaar zes 12 ½ -jarige jubilea gevierd en één personeelslid was 25 jaar in dienst van de school. Peildatum aantal personeelsleden 70 aantal parttimers (wtf <0,8 fte) 49 gemiddelde aanstellingsomvang 0,68 % man / % vrouw 13% / 87% De leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand (in aantallen) ultimo is als volgt: < >64 Financiën In dit hoofdstuk worden de werkelijke cijfers 2012 vergeleken met de begroting Samenvatting jaarcijfers(bedragen in euro s) Realisatie Begroting Realisatie (Rijks)bijdragen OCW Ov. overheidsbijdr Overige baten Private baten Totaal BATEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Private lasten Totaal LASTEN Saldo Net als in 2011 is sprake van een stevig financieel voordeel. Het gerealiseerde financiële resultaat over het jaar 2012 bedraagt positief. Een voordeel van ca ten opzichte van de jaarbegroting. Belangrijkste verschillen Door een relatief sterke tussentijdse toename van het leerlingenaantal is aan de school groeiformatie toegekend. Deze inkomsten groei ( ) waren niet begroot. De werkelijke vergoeding rugzakjes is en dat is hoger dan begroot. Op basis van de einddeclaratie ESF 2011/2012 wordt een voordeel verwacht van De scholingskosten zijn en dat is ca lager dan begroot. De gedane scholingskosten zijn deels bekostigd vanuit de (niet begrote) inkomsten prestatiebox De personele kosten van de school zijn begroot op De werkelijke personele lasten 2012 zijn ; een overschrijding van bijna Deze meerkosten hebben te maken met inzet van personeel ten laste van de AWBZ-bijdrage ( ) en inzet personeel via payrolling. Vanuit de AWBZ-subsidie is nog beschikbaar. Dit wordt meegenomen naar Meer uitgaven OLP. Werkelijk , terwijl er was begroot. Overige financiën De investeringen bedragen en daarmee blijven de investeringen binnen de begroting ( ). Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 15

16 Huisvesting Een verzoek door decentralisatie van de huisvestingmiddelen is door de gemeente Ommen afgewezen. Het bestuur heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De gemeente is evt. bereid over te gaan tot een (geringe) renovatie van het gebouw aan de Jhr. Repelaerlaan. Overleg met gemeente Ommen wordt in 2013 vervolgd. Overige aandachtspunten Externe relaties REC Met het REC De Vier Provinciën is de samenwerking gecontinueerd. Baalderborg-groep Hetzelfde geldt voor de overeenkomst met de Baalderborg-groep. SWV De Boslust participeert in vier verschillende SWV; PO: (Hellendoorn, Twenterand, Rijssen- Holten) en (Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Coevorden) VO: (Ommen, Hardenberg) en (Hellendoorn, Twenterand, Rijssen-Holten) Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 16

17 ATC Kernactiviteit Het Arbeidstrainingscentrum (ATC) is gebouwd om de leerlingen van de VSO school Boslust en praktijkschool De Maat in een zo realistisch mogelijke werkomgeving arbeidsvaardigheden te laten leren en te laten trainen, zodat zij goed uitgerust de arbeidsmarkt kunnen betreden. Behaalde resultaten en ontwikkelingen 2012 Het gebouw is in januari 2011 opgeleverd en in september is gestart met het geven van de lessen aan de leerlingen van De Maat (Praktijkonderwijs) en De Boslust (VSO) De inrichting heeft gestaag vorm gekregen gedurende Naast de aanschaf van een heftruck, trekker met van belang zijnde voorzieningen, meubilair, activboard, machines en de noodzakelijke opbergstellingen heeft een aantal bedrijven diverse materialen en machines kosteloos in het gebouw neergezet. In de loop van 2012 zijn er metalen kasten aangeschaft voor materialenberging en archiefruimte. Een aantal onderdelen wordt meegenomen in de afschrijving. Vanaf september 2011 werken leerlingen van beide scholen structureel in het ATC. Allerlei vormen van productiewerk worden door leerlingen uitgevoerd en getraind. De lessen voor heftruck rijden en trekker rijden worden iedere week op vaste dagen gegeven. De onderlinge samenwerking tussen de leerlingen en de begeleiders van beide scholen heeft kenmerken die kunnen worden betiteld als zeer betrokken, loyaal en toekomstgericht. De ontwikkeling van het groen gedeelte is vanaf het najaar 2011 van start gegaan met het treffen van de nodige maatregelen om in het voorjaar van 2012 de tuintjes en de kas volop te kunnen benutten. Het optimaliseren van de gebruiksmogelijkheden van de kas is een blijvend aandachtspunt. Ook in 2013 zal hier aandacht aan moeten worden besteed. In december 2011 zijn, in het kader van productiewerk, de kerstpakketten van de personeelsleden van onze scholenstichting door leerlingen in het ATC samengesteld en ingepakt. In 2012 zijn naast de reguliere werkzaamheden (brandhout, nestkastjes) ook nieuwe producties opgestart: hierbij kunt u denken aan veilingkistjes, brandhoutdragers en voederschijven voor vogels. Toekomstige ontwikkelingen Terugblikkend op 2012 mogen we trots zijn op de ontwikkelingen binnen het ATC. De gegroeide samenwerking tussen de leerlingen en het personeel van De Boslust en De Maat is daarbij een gegeven om trots op te zijn. Ook binnen de gemeente Ommen gaat het ATC een steeds prominentere plaats innemen. Inmiddels weet wethouder, mw. Lagas, het ATC te vinden en worden de leerlingen actief betrokken bij de jaarlijkse uitgifte van compost. Het zoeken naar nieuwe producties, passend bij de mogelijkheden van onze doelgroep is een blijvende uitdaging voor de Beleidsgroep en de werkgroepen. Direct daaraan gekoppeld is het vinden van afzet voor de producten een doorlopende uitdaging. Deze ontwikkelingen binnen het ATC mogen niet stil blijven staan. Alle betrokken partijen zijn zich daarvan bewust. Het bestuur heeft zich voorgenomen om medio 2013 het energieverbruik op het ATC te analyseren en de mogelijkheden voor zonne-energie te inventariseren. De intentie is nadrukkelijk om het hoge elektriciteitsverbruik middels eigen energieopbrengsten positief te beïnvloeden. Voorlopig blijft het gebouw bestemd voor de leerlingen van beide bovengenoemde scholen. Hopelijk komen er op het industrieterrein de Rotbrink meer bedrijven, zodat we meer kunnen samenwerken met deze bedrijven en ons cursusarsenaal kunnen uitbreiden. Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 17

18 Financiën In dit hoofdstuk worden de werkelijke cijfers 2012 vergeleken met de begroting Allereerst de informatie van de exploitatie ATC. Samenvatting jaarcijfers (bedragen in euro s) Realisatie Begroting Realisatie Private baten Totaal BATEN Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Bijdrage scholen Private lasten Totaal LASTEN Saldo Afgesproken is dat De Maat en De Boslust ieder 50% van de exploitatielasten voor hun rekening nemen. Begroot was een bijdrage van per school. Deze bijdrage is begroot als negatieve last. Doordat de werkelijke exploitatiekosten hoger uitvielen is ook de bijdrage van de beide scholen hoger, namelijk per school. De hogere uitgaven hebben vooral te maken met de extra energielasten ( 3.500). De uitgaven komen goed overeen met de begroting, waardoor de afdracht van beide scholen aan de stichting ATC ook conform de begroting is (samen ). Het begrote én werkelijke tekort zijn gelijk aan afschrijvingslasten van het ATC-gebouw. De rentelasten worden betaald aan het schoolbestuur. Tot slot Op het tweede jaar ATC kunnen we met tevredenheid terugkijken. De hoeveelheid activiteiten zijn groeiende en meer dan verwacht. Het produceren en vermarkten van diensten en producten is een blijvend aandachtspunt. De interesse van diverse ondernemers uit de omgeving heeft onze verwachtingen overtroffen. Wellicht liggen er samenwerkingsmogelijkheden in de regio Ommen. We kunnen nu concluderen dat het ATC in veel van de behoeften van de leerlingen voorziet. Het ATC heeft toekomst! De financiën 2012 van de stichting ATC staan in onderstaand overzicht vermeld. Samenvatting jaarcijfers (bedragen in euro s) Realisatie Begroting Realisatie Overige baten Private baten Totaal BATEN Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Rentelasten Totaal LASTEN Saldo Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 18

19 4. FINANCIËN 4.1 Analyse resultaat De resultaten van de drie scholen zijn in voorgaand hoofdstuk toegelicht. Voor de volledigheid presenteren wij in dit hoofdstuk het totaal stichtingsresultaat en ook worden de saldi van de stichting (bestuur), bovenschools en het ATC besproken. In 2012 is een positief financieel resultaat behaald van en dat is ruim boven de begroting ( 850). De gunstige afwijking ten opzichte van de begroting was al zichtbaar in de tussentijdse rapportages. Samenvatting exploitatie (bedragen in euro s) Stg. voor Prot. Chr. SO/VSO Ommen e.o. Realisatie Begroting Realisatie Begroting (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Private baten Totaal BATEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Private lasten Totaal LASTEN Saldo BATEN en LASTEN Financiële baten Financiële lasten Saldo FINANCIËLE BATEN en LASTEN EXPLOITATIESALDO Stichting Bovenschools (management) Johan Seckel De Maat De Boslust Exploitatie ATC Stichting ATC EXPLOITATIESALDO Het merendeel van de gerealiseerde rijksbijdrage heeft betrekking op de reguliere personele en materiële bekostiging. In het totaal van de bijdrage zijn echter ook enkele doelsubsidies opgenomen. Alle drie de scholen hebben de bijdrage prestatiebox ontvangen. De aanvullende middelen houden verband met de actieplannen 'Basis voor Presteren en Leraar 2020' en Versterking Cultuureducatie. Dit alles heeft tot doel om voor de komende periode de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er is ontvangen en daarvan is in ingezet. De niet ingezette bijdragen ( ) worden overgeheveld naar Evenals in voorgaande jaren heeft De Maat de subsidie Doorontwikkeling Praktijkonderwijs ontvangen ( ). Deze bijdrage is volledig in 2012 ingezet. Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 19

20 Stichting (bestuur) Hoewel het financiële resultaat 2012 negatief is, is sprake van een positieve afwijking ten opzichte van de begroting. De positieve afwijking komt door: Hogere rentebaten; werkelijke rentebaten voor stichting zijn en dat is hoger dan begroot. Dit komt door actiever liquiditeitsbeheer, minder overdracht rente aan BM en toename banksaldi. Lagere kosten leerlingvervoer; begroot en werkelijke kosten Er is een nadeel op het onderdeel wervingskosten personeel in verband met bestuurlijke kosten werving directeur De Maat. De school heeft bekostigd en de stichting Bovenschools (management) Afspraak is dat dit onderdeel budgetneutraal is en de kosten maximaal bedragen. De werkelijke lasten zijn lager door minder ( 6.500) inhuur externe ondersteuning. Anderzijds zijn de overige baten hoger, waardoor er minder rentebaten vanuit de stichting overgedragen hoeven te worden. De organisatie neemt deel aan het project financiële monitor PO en daarvoor is ontvangen. Stichting ATC De Stichting ATC is eigenaar en beheerder van het ATC-gebouw. In dit gebouw zijn leerlingen van De Boslust en De Maat vanaf begin 2011 daadwerkelijk onderwijs gaan volgen. Hoewel sprake is van een aparte stichting ATC worden de inkomsten en uitgaven van deze stichting wel verantwoord in het totaal van de inkomsten en uitgaven van het schoolbestuur. Het rekeningresultaat van de stichting ATC is negatief. Dat is in overeenstemming met de afschrijvingslasten van het gebouw én conform de begroting en voorgaand jaar. 4.2 Kostenverdeling In onderstaand overzicht is de kostenverdeling 2012 opgenomen. Hieruit blijkt dat het merendeel van de kosten, namelijk 84,2%, betrekking heeft op personele uitgaven. Een goed beheer van de personele inzet (de formatie) is daarom van cruciaal belang. In vergelijking met 2011 zijn de huisvestingslasten toegenomen (2011 = en 2012 = ). Deze stijging heeft vooral te maken met realisatie van het bèta en technieklokaal De Maat (staan aanvullende subsidies tegenover). De toename is verklaard ook de toename van het aandeel van de huisvestingslasten in het totaal van de lasten. Procentuele verdeling lasten Personele lasten 85,1% 84,2% Afschrijvingen 1,6% 1,7% Huisvestingslasten 5,0% 5,6% Overige lasten 7,6% 7,5% Private lasten 0,8% 1,0% Totaal 100% 100% Stichting voor Protestants Christelijk Speciaal en- Voortgezet Speciaal Onderwijs te Ommen en Omstreken 20

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0) BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014 STICHTING AQUILA. Juni 2015. Stichting Aquila 1

Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0) BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014 STICHTING AQUILA. Juni 2015. Stichting Aquila 1 Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0) BESTUURSJAARVERSLA EN JAARREKENIN 2014 STICHTIN AQUILA Juni 2015 Stichting Aquila 1 Bestuursjaarverslag 2014 (versie 1.0) INHOUDSOPAVE Voorwoord 3 1. Verslag van de

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

VERSLAG BESTUURSGESPREK SPECIAAL ONDERWIJS. Stg. Zozijn D. de Brouwersch.

VERSLAG BESTUURSGESPREK SPECIAAL ONDERWIJS. Stg. Zozijn D. de Brouwersch. VERSLAG BESTUURSGESPREK SPECIAAL ONDERWIJS Stg. Zozijn D. de Brouwersch. Plaats : Wilp Gld Bestuursnummer : 30605 Onderzoeksnummer : 286894 Datum onderzoek : 14 december 2015 Datum vaststelling : 29 maart

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JOHAN SECKELSCHOOL School : Johan Seckelschool Plaats : Ommen BRIN-nummer : 01AK Onderzoeksnummer : 102144 Datum schoolbezoek : 11 december 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER Plaats : Maasdam BRIN-nummer : 14MW Onderzoeksnummer : 118451 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO Plaats : Stadskanaal BRIN nummer : 18UZ C1 BRIN nummer : 18UZ 00 PRO Onderzoeksnummer : 279114 Datum onderzoek

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014

Verkort jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een verkorte versie. Het volledige jaarverslag vindt u op de site van RENN4. Verkort jaarverslag 2014 Het afgelopen schooljaar was het eerste jaar dat we werkten binnen het nieuwe stelsel

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Hofstede Praktijkschool te Den Haag RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Hofstede Praktijkschool te Den Haag Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 04 NF Arrangementsnummer : 231357 Onderzoek uitgevoerd op : 6 september 2012 en 31 mei 2013

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool)

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) Plaats : Tegelen BRIN nummer : 17GQ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 259404 Datum onderzoek : 19 november 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijke Praktijkschool De Boog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijke Praktijkschool De Boog RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijke Praktijkschool De Boog Plaats BRIN-nummer : Apeldoorn : 15DN Onderzoek uitgevoerd op : 10 september 2012 Conceptrapport verzonden op: 17 september

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Hub Noord-Brabant vestiging Oss

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Hub Noord-Brabant vestiging Oss VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Hub Noord-Brabant vestiging Oss Plaats : Oss BRIN nummer : 02SW OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 276642 Datum onderzoek : 3 juli 2014 Datum vaststelling : 29 september 2014 Pagina

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES

05-02-2013 INLEIDING MISSIE O.S.G. PITER JELLES schooljaarplan 2012-2013 1 INLEIDING Functie schooljaarplan terugblik op 2011-2012 beleidsvoornemens voor 2012-2013 missie en visie De Brêge positionering van De Brêge binnen PJ hoe kan de De Brêge zich

Nadere informatie

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Ben de Goei inspecteur PO regio Zuid 25 november 2011 Congres sbo werkverband Inhoud 1. Inhoud en doel 2. Verleden 10 jaar inspecteren in het sbo

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41568 Onderzoeksnummer : 285916 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

Beleid neringsgesprekken

Beleid neringsgesprekken Beleid neringsgesprekken Functioneringsgesprekken 4.5.0 Vooraf 1. Regels Binnen de Stichting Prot. Chr. SO/VSO te Ommen eo hanteren we de volgende regels m.b.t. het beleid functioneringsgesprekken: De

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsschool. Stuknummer: b!09.00353. Nota. Huisvesting. te Den Helder" Praktijkschool De Pijler Voortgezet Onderwijs in de Praktijk

Stichting Samenwerkingsschool. Stuknummer: b!09.00353. Nota. Huisvesting. te Den Helder Praktijkschool De Pijler Voortgezet Onderwijs in de Praktijk ~ Stuknummer: b!09.00353 Nota ^i Huisvesting Stichting Samenwerkingsschool te Den Helder" Praktijkschool De Pijler Voortgezet Onderwijs in de Praktijk 9' Inleiding. De afgelopen jaren heeft het speciaal

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Jouw talent heeft toekomst!

Jouw talent heeft toekomst! Jouw talent heeft toekomst! Strategisch Beleidsplan 2013 2017 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Stichting Aquila 2013-2017 Voorwoord 2 Organisatie 3 Missie 4 Visie 4 Organisatie intern 5 Organisatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Roelof van Echten College PRO Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 02VA C1 BRIN nummer : 02VA 04 PRO Onderzoeksnummer : 276718 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek April 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor CSO De Zonnehoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkschool Westfriesland locatie Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkschool Westfriesland locatie Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Praktijkschool Westfriesland locatie Hoorn Plaats : Hoorn BRIN-nummer : 07FO Hummingbirdnummer : 3346031 Onderzoek uitgevoerd op : 20 september 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spui boulevard 300

Gemeentebestuur Spui boulevard 300 DORDRECHT 0> A an de gemeenteraad Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 13 april 2010 Begrotingsprogramma Werk en Scholing en -thema opgroeien en onderwijs Betreft Jaarrekening 2008

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van Aan de Raad. No. : 13/11. Muntendam : 2 december 2011. Onderwerp : Jaarrekening en jaarverslag 2010 OPRON. ------------------------------------------------------ 1. Inleiding De Scholengroep Opron voor

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

15-2 Wat is het werkelijke aantal die relevant zijn voor de exploitatie 2010, uitgangspunt was in de begroting 761.

15-2 Wat is het werkelijke aantal die relevant zijn voor de exploitatie 2010, uitgangspunt was in de begroting 761. Pagopm nr. Beoordeling begroting Johan de Witt Gymnasium 2010 4-1 Cijfermatig sluit de begroting 2010 met een verwacht voordelig resultaat van circa 71.000,00. Ten opzichte van de jaarrekening 2008 (voordelig

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2014 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Primair Onderwijs Onze referentie

Primair Onderwijs Onze referentie >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG.. Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Verantwoording. 1. Totale uitstroom

Verantwoording. 1. Totale uitstroom Opbrengsten 2014 Schutte s Bosschool Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN en RAPPORTAGE

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN en RAPPORTAGE SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN 2016 2017 en RAPPORTAGE 2015-2016 Voorzieningen voor gespecialiseerd onderwijs. Mede op basis van het activiteitenplan 16-17 van SWV VO 3101 en uw ondersteuningsplan heeft u een

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. Dijnselburgschool

Schoolplan 2012-2016. Dijnselburgschool Schoolplan 2012-2016 Dijnselburgschool Zeist, juli 2012 Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs Praktisch onderwijs, met een eigen werkwijze. Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs maakt deel uit van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Praktijkonderwijs Stadskanaal Plaats : Stadskanaal BRIN-nummer : 18UZ Afdeling : Praktijkonderwijs Onderzoek uitgevoerd op : 12 februari 2013 Conceptrapport

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Plaats : Wemeldinge BRIN-nummer : 06EU Onderzoeksnummer : 117605 Arrangementsnummer : 79479 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss Accountantsrapport 2013 van Stichting SWV VO 30-06 Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie