,"8&=&%" " " '9""? :9"$'&%"012&%=&*-%/" " " '9"54 '+$/+1221'7%(&%"" " " '9""53" name="description"> ,"8&=&%" " " '9""? :9"$'&%"012&%=&*-%/" " " '9"54 '+$/+1221'7%(&%"" " " '9""53">

GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND"

Transcriptie

1 GROENE KANSEN VOOR NEDERLAND

2

3 -%6$780$'/1*&",1%0&%"'1,,&%" " " " '9"": 59"/+$&%";&+,(" " " " '9""< 39",1%0&%"&&+=->,"8&=&%" " " '9""? :9"$'&%"012&%=&*-%/" " " '9"54 '+$/+1221'7%(&%"" " " '9""53 " " " " '9"":4!""#$%#&'()*&+,-&.-%/0'+$/+1221""3453""!""5

4

5 !""#$%#&'()*&+,-&.-%/0'+$/+1221""3453""!""6,1%0&%"'1,,&%"!"#$%&$#%'($)*$++,$("$&-+.$#"$.++,/ 0%'1$2+3%,"##",$3%,,",$#%",$'++4$5%',$"4$,%"#$%,$."&-++.($ ("$"6),)*%&67"$",$&)6%+-"$8%#(+.%,.",$9++4$:"("4-+,($ ;))4$&#++#$++,$#"$<+22",/$="$78%(%."$64%&%&$*)"#$9)4(",$ ++,.".4"<",$)*$("$)*&-+.$#"$*+2",$,++4$"",$3"#"4"$",$ (8845+*"$#)"2)*&#/$ >4),(&#)11",$",$","4.%"$9)4(",$&67++4&"4$",$(884("4/$?-%"<4%'5",$3-%';",$&#%'.",/$="$)*&67+2"-%,.$,++4$"",$ ",%."$9".$;))49++4#&$%,$("$"",",#9%,#%.&#"$""89/$="$.4)","$%,,);+#%"&$;+,$;+,(++.$5%',$("$4",("4",("$3"(4%';",$ (8845++*$"#",$",$9%,(*)-",&$7"33",$("$#)"2)*&#/$>4)","$ %,;"&#"4%,.",$-";"4",$))2$,%"89"$3+,",$)</$!)"$""4("4$9"$ -+,."4$3%'$("5"$#%'(/$A)6%+-"$5"2"47"(",$5%',$;))4+-$9".."-".($ ;))4$*",&",$*"#$"",$;+&#$6),#4+6#/$B-"C9"42"4&$",$DDEF"4&$ H84."4&$5"-1$&#++,$."-822%.$,%"#$&#%-/$?<$&#""(&$*""4$(+2",$ -%..",$5),,"<+,"-",$9++4*""$*",&",$5"-1$&67),"$&#4))*$ )<9"22",/$>"9),"$&8<"4*+42#",$;"42)<",$(8845+*"$ <4)(86#",$)*(+#$2-+,#",$(++4$)*$;4+.",/$DDEF"4&$;"4",%.",$ 5%67$%,$34))(1),(&",$(%"$&#"8,$3%"(",$%,$#%'(",$;+,$ #".",&-+./$I+#$9"$,8$,)(%.$7"33",$%&$"",$);"47"%($(%"$("5"$ 2)<-)<"4&$++,*)"(%.#$",$3"-"**"4%,.",$;))4$78,$.4)"%$ 9".,""*#/$ &+*",9"42",$*"#$+,("4"$<+4#%'",/$!"#$G",#"+22))4($#)),#$ ++,$(+#$9"$("5"$;"4+,#9))4("-%'27"%($,%"#$8%#$("$9".$.++,/$ J,$(%#$3".4)#%,.&+22))4($;))4$KLMN$7""1#$>4)",G%,2&$"",$.4))#$++,#+-$+&)6%+-"$3"58%,%.%,.",$;+,$7"#$2+3%,"#OP8##"$ 9"$*"#$("$2)-",3"-+&#%,.$",$"",$.8,&#%."$4"."-%,.$;))4$ 5),,"<+,"-",$"",$3".%,$."*++2#$*"#$"",$(8845+*"$",$ &67),"$"6),)*%"/$I%'$3"9%'5",$(+#$9"$*"#$"",$&-8%#",("$ );"47"%(&3".4)#%,.$:"("4-+,($$.4)","4$",$&)6%+-"4$28,,",$ *+2",/$ J,$+-$),5"$<-+,,",$&#++,$(4%"$9++4(",$6",#4++-Q$ I"$.++,$"4$+--"4""4&#$;+,8%#$(+#$9"$("$++4("$&-"67#&$%,$ 348%2-"",$7"33",$;+,$),5"$2%,("4",$",$2-"%,2%,("4",/$I"$ (%",",$5)4.$#"$(4+.",$;))4$("$(%;"4&%#"%#$;+,$<-+,#",$",$ "",$"6),)*%"$(%"$(8845++*$%&/$>"",$*+C%*+-"$*+#"4%R-"$ -";",$+-&$;))4$.","4+#%"&$,+$),&$",$*",&",$"-("4&/?,5"$#9""("$);"4#8%.%,.$%&$(+#$&866"&$%,$7"#$-";",$,%"#$ ""4-%'2$("-",/$?,&$-%,2&"$%("++-$3"#"2",#$(++4)*Q$."-%'2"$ 2+,&",$;))4$%"("4"",$)*$;+,$7"#$-";",$%"#&$*))%&$#"$*+2",$ 9++4$%"("4"",$++,$7"#$9"42$2+,/$0))4)<$&#++#$(+#$*",&",$ 5"-1$("$4".%"$,"*",$);"4$78,$"%.",$-";",/ T",$&-)##"$."-))1#$>4)",G%,2&$%,$("$24+67#$;+,$;"4&67%-/$ J"("4"",$7""1#$7"#$4"67#$)*$+,("4&$#"$5%',/$I"$.++,$ ),#&<+,,",$)*$*"#$68-#84"-"$",$4"-%.%"85"$;"4&67"%(",7"%(/$ >4)",G%,2&$2%"&#$;))4$"",$&+*",-";%,.$9++4%,$,%"#$("$ +,.&#$;))4$("$+,("4$4".""4#/$I"$5%',$#4)#&$)<$("$""89",)8("$ :"("4-+,(&"$#4+(%#%"&$;+,$)<",7"%($",$,867#"47"%(/$T4)#&$ )<$("$,%"89"$.","4+#%"$:"("4-+,("4&$(%"$7++4$9".$)*7)).$ &67"%(%,.$;+,$2"42$",$&#++#/$=+#$%&$9+#$:"("4-+,($:"("4-+,($ *++2#/$ I%'$;"4&678%-",$),&$,%"#$+67#"4$("$(%'2",/$I%'$("-",$ 18,(+*",#"-"$9++4(",$",$68-#884$*"#$+,("4"$U84)<"&"$ -+,(",$",$),5"$%("+-",$;+,$;4%'7"%($",$("*)64+#%"$."-(",$ ;))4$+--"$*",&",/$?,5"$9"-;++4#$",$;4%'7"%($("-",$*"#$ +,("4",$5),("4$(+#$(%#$#",$2)&#"$.++#$;+,$("$++4("$",$ #)"2)*&#%."$.","4+#%"&Q$(+#$%&$"67#"$4%'2()*/

6 7""!""#$%#&'()*&+,-&.-%/0'+$/+1221""3453""! 58"/+$&%"9&+,( ="$(8845+*"$"6),)*%"$&#++#$;))4$("$("84/$!"#$%&$#%'($),5"$,")-%3"4+-"$"6),)*%"$.4),(%.$#"$7"45%",/$ V-+&&%"2"$"6),)*%&67"$.4)"%$-";"4#$,%"#$*""4$9+#$5%'$),&$ 5)$-+,.$;+,5"-1&<4"2",($.+1Q$3"#"4"$-";",&/$?,(+,2&$("$ &#%'.",("$9"-;++4#$,"*",$9"-5%',$",$."-82$,%"#$*""4$ #)"/$U",$(8845+*"$"6),)*%"$%&$."4%67#$)<$7"#$9"-5%',$ "6)-).%&67$%,$3+-+,&/$ +1$)<$("$&+*",-";%,./$="$9"42"-%'2"$2)&#",$;+,$<4)(86#%"$ S$%,6-8&%"1$("$&67+("$++,$7"#$*%-%"8$S$9)4(",$,%"#$ 9""4&<%"."-($%,$("$<4%'&$;+,$<4)(86#",/$I%'$&#++,$;))4$ "",$"6),)*%"$9++4$("$;"4;8%-"4$3"#++-#$",$("$;"4.4)","4$ ;"4(%",#/$D)$9)4(",$(8845+*"$<4)(86#",$;+,5"-1$ ++,#4"22"-%'2"4/$="$)*&-+.$,++4$"",$(8845+*"$"6),)*%"$ 3%"(#$,%"89"$2+,&",$++,$%,,);+#%";"$.4)","$),("4,"*"4&$ (%"$58%,%."4$)*.++,$*"#$.4),(&#)11",/ J,$"",$(8845+*"$"6),)*%"$9)4(#$#"."-%'2"4#%'($("$ %,2)*&#",3"-+&#%,.$;"4-++.(/$G++.3"#++-("$3+,",$5%',$ ("$+1."-)<",$'+4",$9".."&+,""4(/$>4)",G%,2&$*++2#$ ("$6),6%R4."$)1$2-+&&",+&&%&#",#$9""4$3"# $;))4$ "",$1+#&)",-%'2$%,2)*",/ =++4,++&#$9%-$>4)",G%,2&$(%4"6#$3+,",$&67"<<",$*"#$"",$ U84)<"&"$!"##$%&#'%(#)*/$H%';))43""-($())4$"",$4)388&#$ U84)<""&$7)).&<+,,%,.&,"#$;))4$.4)","$&#4))*$++,$#"$ -"..",/$=%#$,"#$;"43%,(#$U84)<"&"$-+,(",Q$+-&$7"#$)<$("$ "-"2#4%6%#"%#/$A+*",$*"#$%,;"&#"4%,.",$%,$5),,"<+,"-",$ U84)<+$*%-')",",$&67),"$3+,",/$ &%&+/-&+&*$:;(-& ="$++4("$9+4*#$)<$",$("$1)&&%"-"$34+,(&#)11",$9++4$ ),5"$"6),)*%"$)<$(4++%#$9)4(",$(884("4/$I"$9%--",$"",$ 2-%*++#O$",$","4.%"<)-%#%"2$;)"4",$9++4$),5"$2%,("4",$ 5),,"<+,"-",$)<$),5"$(+2",$3"# $#"$*+2",$W,$ 2)<-)<"4$;+,$("$U84)<"&"$2-%*++#<)-%#%"2/$J,$KLKL$2)*#$ #9%,#%.$<4)6",#$;+,$),5"$","4.%"$8%#$(8845+*"$34),,",$S$ %,$KLXL$%&$+-$),5"$","4.%"$&67)),/!"#$%&#'#()*+#",#-&"%(./&0)(1#(,*(234$56(7$3#"8&"')9:#5/341#$(&"(83;/#+6( /##<5()*+#"(+#5(1#(=#-3,'&"%(&"(-&0<(0**$(5&01(##"(%$335( **"5*,(144$>*+#(-#$*"1#$&"%#"(5#:##%%#=$*;/5(&"( 3+%#-&"%(:33"1#6(+**$(1*5(-&#,(+#(/*$5)5&''#(+##BC( 83;/#+(&)("4('3D,3D#$(3D(',&+**5%#=&#16(/##<5(;$*1,#9539 ;$*1,#D$30#;5#"6('$&0%5(##"("&#4:(#"#$%&#>4&"&%()5*1/4&)6( /##<5(',&+**5D$&0>#"(%#:3""#"(#"(##"(;3ED#$*5&#-#( #"#$%&#-#$#"&%&"%(83;/#+!"#$%&#(%#$#*,&)##$1B(F#(,*( =#"("&#5(1#(##">*+#(,#&1#$(1&#(>&0"(&1##G"(D3"##$5B(F&5( =#,#&1(&)("&#5(+&0"(#&%#"13+6(+**$(-*"(1#($**1(#"(1#( =#-3,'&"%BC U",$","4.%"58%,%."4$",$&67),"4$:"("4-+,($*++2#$),&$ ),+17+,2"-%'2$;+,$P8&&%&67$.+&$",$Y4+3%&67"$)-%"/$D)-+,.$ ),5"$"6),)*%"$(4++%#$)<$1)&&%"-"$34+,(&#)11",$3-%';",$9"$("$ &67+#2%&#",$;+,$4"<4"&&%";"$4".%*"&$&<"22",/$ >4)",G%,2&$.++#$("$&#4%'($++,$*"#$.";"&#%.("$1)&&%"-"$ 3"-+,.",/$>4))#;"4348%2"4&$",$<4)(86",#",$;+,$1)&&%"-"$ ","4.%"$24%'.",$,8$;))44+,.$;+,$("$);"47"%(/$Z++4-%'2&$ ),#;+,.",$5%'$3%',+$5"&$*%-'+4($"84)$++,$3"-+&#%,.O ;))4("-",/$I%'$&67+11",$("5"$&83&%(%"&$+1$",$%,;"&#"4",$%,$ (8845+*"$","4.%"$(%"$#)"2)*&#$7""1#/$ :"("4-+,($2+,$%,#"4,+#%),++-$&6)4",$())4$5%67$#)"$#"$ -"..",$)<$("$),#9%22"-%,.$;+,$&67),"$#"67,)-).%"R,/$ =8%#&-+,($",$=","*+42",$-+#",$5%",$(+#$"",$);"47"%($ Y-&$9"$-"1$7"33",$2+,$:"("4-+,($("$#78%&7+;",$9)4(",$ ;+,$"",$,%"89"$.","4+#%"$.4)","$),("4,"*"4&$(%"$*"#$78,$ 8%#;%,(%,.",$("$9"4"-($;"4);"4",/$ &&+:-<,&"'+$=;#(-& J,$"",$(8845+*"$"6),)*%"$.++#$<4)(86#%"$,%"#$#",$2)&#"$ %,1)4*+#%"$);"4$("$9".$(%"$<4)(86#",$7"33",$+1."-".($;))4$ 7"-("4"$2"85"&/$U",$;+,$("$.4))#&#"$24+67#",$+67#"4$ ("$(8845+*"$"6),)*%"$%&$("$*+67#$;+,$("$24%#%&67"$ 6),&8*",#/ >4)","$),("4,"*"4&$",$.4)#"$3"(4%';",$*"#$+*3%#%"$",$ &67++4&"4$9)4(",$",$7"#$)<$++4("$(4822"4$9)4(#/$D%'$&<"-",$ %,$)<$("$;4++.$,++4$(8845+*"$<4)(86#",$",$(%",&#",/$ >4)",G%,2&$9%-$("5"$.4)","$<%),%"4&$&#"8,",$())4$"",$ (8%("-%'2"$%,(8&#4%"<)-%#%"2$#"$;)"4",/$="$);"47"%($*)"#$("$ 3"-+,.4%'2"$&#+<$4%67#%,.$("$6%468-+%4"$"6),)*%"$9++4%,$."",$+1;+-$3"&#++#$",$.4),(&#)11",$9)4(",$7"4."348%2#/$

7 !""#$%#&'()*&+,-&.-%/0'+$/+1221""3453""!""> ="$);"47"%($1+6%-%#""4#$("5"$)*&67+2"-%,.$*"#$),("4$*""4$ "",$.4)","$\V+12+34%.+("F$(%"$"",$"%,("$*++2#$++,$4"."-&$ (%"$.4)","$),("4,"*"4&$,)("-))&$3"-"**"4",/?)2$3)"4",$(%"$2%"5",$;))4$(8845+*"$",$(%"4;4%",("-%'2"$ <4)(86#%"$*)"#",$48%*$3++,$24%'.",/$="$78%(%."$ ("$,+#884$",$;"4.4))#$7"#$4%&%6)$(+#$(%"45%"2#",$5)+-&$("$ ]O2))4#&$)<$*",&",$9)4(",$);"4."(4+.",/$!"#$;"";)"4$ #4)<%&67"$3)&&",/$=+#$*)"#$"67#$+,("4&/$$ H#%*)5*,,#"(IJJ I33$19K$*=*"5(/##<5(5:##(+&,03#"(&":3"#$)6(+**$( -&#$(+&,03#"(-*$'#")B(L9'33$5)6()5*"'6(##"(-#$$3++#,1(,*"1);/*D(#"(-##,(1&#$#",##1(>&0"(/#5(%#-3,%B( 7$3#"8&"')#$(M3"0*(K3$)=33+(-#$>*+#,1#(+#5(/#5( =4$%#$&"&5&*5&#<(H#%*)5*,,#"(IJJ(NNBONP(/*"15#'#"&"%#"( -*"(-#$3"5$4)5#(=4$%#$)B(7$3#"8&"')9<$*;5&#-33$>&55#$( &"(K$*=*"5(Q*4,(M+#4,1#$)(+**'5#(1#(;*+D*%"#(5#%#"( 1#(+#%*)5*,,#"(535(&">#5(-*"(1#(M5*5#"-#$'&#>&"%#"(#"( -#$:&#$<(-##,()5#4"B(A"+&11#,)(/#==#"(1#(Q$3-&";&*,#( M5*5#"(##"("&#4:#('3#$)(-33$(##"(R&5**,(Q,*55#,*"1(&"( K$*=*"5(-*)5%#)5#,1B?*$(8845+*"$3)"4",$#"$&#"8,",$9)4(#$;-""&$(884("4$",$ ;)"(&"-$(+#$*%,("4$3"&-+.$-".#$)<$("$++4("$.)"(2)<"4/$H)"4",$ 24%'.",$*""4$*+42#*+67#$5)(+#$5"$"",$""4-%'2"$<4%'&$;))4$78,$ <4)(86#",$24%'.",/$=+,$7)";",$5"$("$;""&#+<"-$,%"#$"%,("-))&$ (8845++*7"%($",$+.4+4%&67$,+#8843"7""4/$I"$9%--",$7"#$ U84)<""&$-+,(3)893"-"%($;"4+,("4",$5)(+#$"4$"",$"%,("$ (8*<",$;+,$;)"(&"-$)<$("$9"4"-(*+42#/$ =))4$7+,("-&4"."-&$++,$#"$<+&&",$24%'.",$ ),#9%22"-%,.&-+,(",$""4-%'2"4"$2+,&",/$H%';))43""-($ <4)(86#",$S$9++4$5"$;""-$*""4$++,$;"4(%",",$S$#"$28,,",$ (%",&#",&"6#)4$#"$28,,",$),#9%22"-",$*)"#",$5%'$#%'("-%'2$ 78,$*+42#",$28,,",$+1&67"4*",/$Y--"",$())4$""4-%'2"$7+,("-$ ),#.4)"%",$),#9%22"-%,.&-+,(",$++,$78,$+4*)"("$",$(+#$ %&$"",$5".",$;))4$("$3";)-2%,.$",$("$4"&#$;+,$("$9"4"-(Q$ )<2)*",("$"6),)*%"R,$),#<)<<",$5%67$#)#$#4"22"4&$;+,$("$ %,$U84)<+$5)$9"%,%.$,+#884$);"4$+-&$%,$:"("4-+,(/$="$ (%;"4&%#"%#$;+,$<-+,#",$",$(%"4",$(++-#$,).$&#""(&/$>4)",G%,2&$ ;"67#$;))4$7"#$3"7)8($;+,$),&$,+#884-%'2$"41.)"(/$^"#$ 7"#$G",#"+22))4($7"33",$9"$"",$(""-$;+,$("$;"44".++,("$ ;+,$),("4-%,.$;"43),(",$,+#884."3%"(",/$>4)",G%,2&$9%-$ (+#$5"-(5+*"$",$%,7""*&"$<-+,#",$",$(%"4",$3"#"4$9)4(",$ 3"&67"4*($",$("$48%*#"$24%'.",/$=+#$;)."-&$48&#%.$28,,",$ 3)&&",/?)2$),5"$2%,("4",$*)"#",$&#4+2&$,).$28,,",$9+,("-",$%,$ 9"-5%',/$:+#884$*++2#$:"("4-+,($*))%"4$",$:"("4-+,("4&$."5),("4/$ =))4$("$%,#",&%;"4%,.$;+,$("$-+,(3)89$5%',$.4)#"$("-",$;+,$ 7"#$:"("4-+,(&"$<-+##"-+,($"",#),%.$",$-"-%'2$."9)4(",/$ 3%';))43""-($())4$)8("$3"2",$",$9+#"4-)<",$#"48.$#"$34",.",$ %,$78,$))4&<4),2"-%'2"$&#++#/$H)"4",$28,,",$(++4$"",$ 3"-+,.4%'2"$3%'(4+."$++,$-";"4",/$Y-&$(+#$)<$"",$;"4+,#9))4("$ J,$"",$(8845+*"$"6),)*%"$;"4<-++#&",$9"$),&$)<$ "",$&-%**"$*+,%"4/$=+#$3"#"2",#$(+#$9"$("$3"&#++,("$ ;"434"(",$;+,$9".",/$U",$(""-$;+,$("$*%-'+4(",$(%"$++,$ +&1+-#$9)4(",$8%#.".";",$%,;"&#"4",$9%'$-%";"4$%,$)<-)&&%,.",$ ;))4$("$#)"2)*&#Q$3"#4)893++4$",$++,.",++*$)<",3++4$ J,,);+#%"&$+-&$;4++.."&#884($)<",3++4$;"4;)"4$",$"-"2#4%&67"$ 1%"#&",$.";",$*",&",$*""4$;4%'7"%($5),("4$(+#$"4$"",$+8#)$ ++,$#"$<+&$2)*#/$?)2$5%',$"4$.4)#"$2+,&",$;))4$),("4,"*"4&Q$ +-&$(%67#3";)-2#$-+,($2+,$:"("4-+,($2)<-)<"4$9)4(",$*"#$ ("$"-"2#4%1%6+#%"$;+,$;"4;)"4/$=%#$5+-$("&$#"$&,"--"4$.++,$+-&$ 9"$;%"5"$+8#)F&$(884("4$*+2",$",$"-"2#4%&67"$*)("--",$.)"(2)<"4/ =;;+.12&"?-%1%#-B% >"",$(8845+*"$"6),)*%"$5),("4$(8845+*"$1%,+,6%R,/$A-"67#$."4".8-""4("$1%,+,6%R-"$*+42#",$7"33",$);"46),&8*<#%"$ &+*",7+,.$;+,$("$U84)<"&"$_,%"$9)4(#$3"(4"%.(/$>"34"22%.$ #)"5%67#$7""1#$."-"%($#)#$),4"67#;++4(%."$8%#2)*&#",/$ ="$*+67#$;+,$("$1%,+,6%R-"$&"6#)4$*)"#$."#"*($9)4(",/$ H+,2",$*).",$,%"#$-+,."4$\#"$.4))#$)*$#"$1+-",F$5%',/$!)."4"$2+<%# "4&$",$&67"4<"4$U84)<""&$#)"5%67#$5%',$,))(5+2"-%'2$+-&$9"$"",$7"47+-%,.$;+,$("$64%&%&$9%--",$ ;))42)*",/$P%&%6);)--"$+6#%;%#"%#",$;+,$3+,2",$9)4(",$."&67"%(",$;+,$("$&<++4#".)"(",$;))4$6),&8*",#",$",$ 3"(4%';",/$>4)",G%,2&$;%,(#$(+#$3+,2",$(%",&#3++4$*)"#",$ 5%',$++,$*",&",$",$3"(4%';",$O$,%"#$++,$3+,2%"4&$",$78,$ 3),8&&",/

8 ^""4$3".4)#%,.&(%&6%<-%,"$%&$,))(5+2"-%'2$;))4$(8845+*"$ ",$%,;"&#"4%,.",$,)(%./$D)$2+,$("5"$64%&%&$("$)<*++#$5%',$ ;))4$"",$<)-%#%"2$&#"42"4$U84)<+/$:8$+15),("4-%'2"$-+,(",$ (%",#$("$24+67#$;+,$("$."*"",&67+<<"-%'2"$*8,#$#"$9)4(",$ 3",8#/$^"#$3"78-<$;+,$("$U84)<"&"$`",#4+-"$H+,2$*)"#$ "",$."-))19++4(%."$3"&67"4*%,.&9+-$;))4$("$"84)-+,(",$ 9)4(",$)<."9)4<",$",$"",$+*3%#%"85"$!"##$%&#'%(#)*% 9)4(",$."-+,6""4(/$ A$$?=';%(&%"A$$?=0(;,"5 M/$!"#$3"-+&#%,.&#"-&"-$9)4(#$4+(%6++-$;"4.4)",(Q$ *%-%"8;"4;8%-%,.$9)4(#$(884("4$",$+43"%($.)"(2)<"4/$ K/$="$;""O%,(8&#4%"$9)4(#$)*.";)4*($#)#$ (8845+*"$",$(%"4;4%",("-%'2"$;""7)8("4%'$ ",$"4$2)*#$"",$;"43)($)<$*".+&#+--",/ N/$=))4$"",$="-#+9"#$,%"89"$","4.%"$2)*#$%,$KLKL$ #9%,#%.$<4)6",#$;+,$),5"$","4.%"$8%#$&67),"$ 34),,",a$8%#"4-%'2$%,$KLXL$%&$+--"$","4.%"$&67)),/ b/$i"$9"42",$%,$u84)<+$++,$"",$+*3%#%"85"4$ 2-%*++#3"-"%($",$"",$!"##$%&#'%(#)*%)*$,%"89"$ 3+,",$#"$&67"<<",$%,$.4)","$&"6#)4",/ X/$U4$2)*#$*""4$,+#884$%,$:"("4-+,($",$"",$,+#%),++-$,+#884,"#9"42$(+#$,+#884."3%"(",$),("4-%,.$;"43%,(#/$ C""!""#$%#&'()*&+,-&.-%/0'+$/+1221""3453""!

9 !""#$%#&'()*&+,-&.-%/0'+$/+1221""3453""!""6 37",1%0&%"&&+8-9,":&8&%!"#"$""%&'()&*(+%&,-&.//$&)"0"%&%//$&"(1"%&(%*(2.3&45%%"%& (%$(2.3"%6 7$,"%8(%49&93//3&0,,$&""%&,0"$."(#&#("&#//$0,,$&#"& 0,,$'//$#"%&92.":36&;"3&1")(+4"&4/%9"%&,:&'"$4<&""%& -/39,"%)(+4&(%4,="%<&5(393"4"%#&,%#"$'(+9<&1,"#"&*,$1<& ""%&>"3//)>/$"&',%(%1&"%&""%&:$(=/&:"%9(,"%6& ;"%9"%&="3&'("&."3&"0"%&%("3&*,&1,"#&1//3<&#("&:"2.&.">>"%&,-&0"$4""$#"&4"5*"9&=/4"%<&)/3"%&'"&%("3&0/))"%6&!"#"$""%&.""-3&$"2.3&,:&""%&."$4/%9(%16&?%&,,4&/)9&+"& >"%3&//%1"'"*"%&,:&.5):&0/%&#"&,0"$."(#<&=,"3&+"&#"& 1$,3"$"&=/%/1"="%3)/1"%&"%&/#=(%(93$/3(":)(2.36& A,$10"$)"%"$9<&'"$42,/2."9&"%&)"$/$"%&',$#"%&,0"$9:,")#&#,,$&$"1")9&"%&:/:("$'"$4&"%&>5$1"$9&$/4"%& #"&'"1&4'(+36& 7$,"%8(%49&'()&#/3&="%9"%&9/="%&="3&:$,-"99(,%/)9&.5%&"(1"%&*,$1&,-&0/%1%"3&45%%"%&,$1/%(9"$"%6&A(+&*(+%&."3&5(31/%19:5%3<&%("3&#"&),1(2/&0/%&:5>)("4"&(%93(353("9& /)9&."3&BCD&,-&E5$"/5&F"51#*,$16&C/3&9522"90,))"& 0,,$>"")#"%&/)9&>55$3*,$1<&#"&,:0,"#:,)(&"%&#"&?(1"%& G$/2.3H2,%-"$"%3("9&#")"%<&(9&#/3&*"&/))"=//)&),4//)& 1",$1/%(9""$#&*(+%<&$5(=3"&)/3"%&//%&:$,-"99(,%/)9&"%&#"& >5$1"$&2"%3$//)&93"))"%6& $%('8$$--%/" ;"3&4/%9"%&""$)(+4&#")"%&45%&+"&%("3&0$,"1&1"%,"1& >"1(%%"%6&7,"#&"%&3,"1/%4")(+4&,%#"$'(+9&0,,$&("#"$""%& (9&#"&>/9(9&0/%&""%&4/%9"%=//392./::(+6&!"#"$&4(%#&=,"3& *(2.&,%/-./%4")(+4&0/%&.//$&,5#"$9I&,:)"(#(%19%(0"/5<& (%4,="%&,-&/2.3"$%//=&45%%"%&,%3'(44")"%6& C(+&'())"%&#/3&/))"&:"53"$9&3"$"2.345%%"%&,:&>$"#"& 2$J2."96&K//$&)"$"%&*"&9:")"%<&-/%3/9"$"%&"%&:$/3"%<&(%& 4)"(%"&1$,":"%&"%&,%#"$&>"1")"(#(%1&0/%&1,"#&,:1")"(#"& :"#/1,1(92.&="#"'"$4"$96&A,&0,,$4,=&+"&%("3&/))""%& /2.3"$93/%#"%<&=//$&',$#3&,,4&9"1$"1/3("&3"1"%1"1//%6& L"3&9:$""43&0,,$&*(2.&#/3&#"*"&0,,$*("%(%1&>"3//)>//$& =,"3&*(+%&0,,$&("#"$""%M&1""%&,5#"$&*,5&=(%#"$&.,"0"%& 3"&1//%&'"$4"%&,=#/3&#"&4,93"%&0/%&#"&,:0/%1&3"&.,,1& *(+%&1"',$#"%6&&!"#$%&#'() *&+,"&(-)(".&+*/0##")+#&&1'+2))(+1/&$&(+'(/'3+4"-+$&+ 2)#$5+6!/1+1))(+1)1)7+"8+9&&'+$&+9&.+#))(+1"-#+ "3+.&&#+1&(84))(+/#$&(3%2&"$+'033&#+8"#$&(/D,)#.7+ D&0'&(3D&&;E));9&(87+4)3"33%2//;+&#+40"'&#3%2//;3&+ /D,)#.5+!"#$&(&#+9/($&#+/D+$&E&;:$&+D;&8+/D.&,)#.&#F+ /0$&(3+2/&,&#+2&#+#"&'+2&&#?&#?9&&(+'&+3-/09&#+ '033&#+,&(3%2";;&#$&+;/%)'"&35+C&'+D&$)./."3%2+8;"1))'+ 3'))'+/#$&(+&&#+.&E)1&#;"-8&+;&"$"#.5+*&+):E/#$&(;"-8&+ "#3'&;;"#.&#+9&(8&#+#)09+3)1&#+/D+"#"'")'"&:+,)#+ G(/&#H"#83+*&#+I/3%25+*&+#"&09&+3)1&#9&(8"#.+9&(8'+ 1/'",&(&#$+,//(+$&+1&$&9&(8&(35+J#+2&'+))#');+8"#$&(&#+ /#$&(+$&+,"&(+$"&+,)#+$&E&+))#D)8+D(/:"'&(&#+"3+:/(3+.&3'&.&#5 F5(93&(%&3(+#"%&0/%&>"*5(%(1(%1"%&(%0"93""$3&7$,"%8(%49& (%&,%#"$'(+9<&0,,$/)&(%&."3&>/9(9,%#"$'(+9&"%& >"$,":9,%#"$'(+96&N2.,)"%&*(+%&#"&=,3,$&0/%&,%*"& (%*"3&"%&0//$#(1."#"%&0/%&#,2"%3"%&"%&#"&//%#/2.3&#("& *(+&//%&)""$)(%1"%&45%%"%&1"0"%6&!%&."3&8"%3"/44,,$#& $"9"$0"$"%&'"&PQ&=()+,"%&"5$,&0,,$&."3&0"$>"3"$"%&0/%& #"&1":)/%#"&>"*5(%(1(%1&,:&."3&:/99"%#&,%#"$'(+9&O&#"& "R3$/&>"1")"(#(%1&#("&)""$)(%1"%&="3&""%&>":"$4(%1& 4$(+1"%&O&3"$511"#$//(#6&;//$&/)9&."3&//%&,%9&)(13<& >)(+-3&."3&#//$&%("3&>(+6&K,,$&4)"(%"$"&4)/99"%<&=(%#"$& =/%/1"="%3<&#5(#")(+4"$"&"(9"%&"%&.,1"$"&>"),%(%1"%& '()&7$,"%8(%49&#"&)"$//$&'""$&#"&$5(=3"&1"0"%&,=&*(+%& #(#/23(92."&4'/)(3"(3"%&0/%&#,2"%3"%&"%&',$#"%&#"& 1$,":"%&4)"(%"$6&K"&3,"1/%4")(+4."(#&',$#3&1"'//$>,$1#& #,,$&.,1"$"&//%05))"%#"&>"5$*"%&"%&""%&)/1"$& 45%%"%&935#"%3"%&3"1"%&15%93(1"&0,,$'//$#"%&""%& )"%(%1&/-9)5(3"%<&#("&*(+&3"$51>"3/)"%&%//$&#$//14$/2.36 8"$"%&.,5#3&%("3&,:&/)9&+"&0,)'/99"%&>"%36&!"#"$""%&=,"3& *(2.&45%%"%&>)(+0"%&,%3'(44")"%6&D(+-"%0(+-3(1:)599"$9& 1"0"%&'"&4/%9"%&,:&""%&3'""#"&,-&#"$#"&2/$$(J$"&#,,$& (%&.5%&92.,)(%1&3"&(%0"93"$"%6&C"&>,5'"%&#"&,%39)/10"$H 1,"#(%1"%<&#("&(%&#"&:$/43(+4&0,,$/)&3"$"2.34,="%&>(+& '"$4%"="$9&="3&#"&>"93"&/$>"(#9=/$434/%9"%<&,=&3,3& (%#(0(#5")"&92.,)(%19>5#1"33"%&0,,$&("#"$""%6

10 !""#""$%&$'()*+',-.'/.&01(,%0,2332""4564""# 3''7%'&!"#$%&'%("%')"*+")%+,+%-").'+/0(&12"&(%"0%"3/04&5/+&"6% 7//#%&0%""0%,0+'5/00"0%'/3"0)"8&01%&'%"#%0//'+%9"#$"0%,,$%+&:(%8,,#%-,#1"0;%)"#"0;%8#&:9&))&1"#'9"#$%"0%8#&:"%+&:(6% <,)/01%9"#$"0%"0%-,#1"0%3,"&)&:$%+"%4,3=&0"#"0%-&:0;%-/)% 0&"+%&"("#""0%(&"%(/+%9&)%$*00"0%3""(,"06%>"#9&:)%2"+% =")/01#&:$%&'%(/+%3"0'"0%-,8"")%3,1")&:$%&0%2*0%"&1"0% 9,#("0%1"9"#$+6%A/0%$*00"0%,*("#'%B'%3&((/1'%("% 8"#2/)"0%8/0%2*0%$&0("#"0%//02,#"0%"0%B'%/8,0('%0,1%""0% $)*'%/.3/$"06%C,,#%3"0'"0%(&"%.D'&"$%//09"-&1%3,"+"0% -&:0%,5%2*0%9"#$;%-,/)'%""0%8"#$,5"#%,.%8"#5)""1$*0(&1";% -,*%2"+%""0%2,,5%'42")"0%9/00""#%-"%3""#%-"11"0'42/5% A"%/#="&('3/#$+%&'%("%/.1"),5"0%:/#"0%&01#&:5"0(% 8"#/0("#(6%E"0%8/'+"%=//0%&'%8,,#%""0%1#,"&"0("%1#,"5% 3"0'"0%0&"+%3""#%9"11")"1(%"0%2"".+%8,,#%'+""('%3""#% 2"=="0%#"42+%,5%',4&/)"%-"$"#2"("06%!"%3,"+"0%0*%("%,3')/1%3/$"0%8/0%("%+#/(&+&,0")"%8"#-,#1&01''+//+%0//#% ""0%5/#+&4&5/+&"3//+'42/55&:6%A//#%2,,#+%,,$%=&:%(/+% 3"0'"0%0&"+%9,#("0%/.1"(/0$+%3"+%""0%9"#$),,'2"&('H *&+$"#&01;%3//#%8/0%9"#$%0//#%9"#$%9,#("0%="1")"&(6% I/3"0%3"+%9"#$1"8"#'%"0%,8"#2"&(%1/%:"%,5%-,"$%0//#% ""0%0&"*9"%5)"$6%A/+%$/0%""0%$/0+,,#%-&:0;%3//#%,,$%""0% $)/'),$//)6% J"("#""0%)/+"0%3""(,"0%$/0%/))""0%/)'%("%$/0'"0%,5%("% /#="&('3/#$+%""#)&:$"#%9,#("0%8"#("")(6%C"")%,*("#"0% ',))&4&+"#"0%-&42%'*.;%3//#%9,#("0%0&"+%//01"0,3"06%E0% 3"0'"0%3"+%""0%2/0(&4/5%$#&:1"0%8//$%1""0%$/0'%,3%+"% )/+"0%-&"0%9/+%-"%9//#(%-&:06%C,,#%9"#$1"8"#'%3,"+%2"+%.&0/04&"")%//0+#"$$")&:$"#%9,#("0%,3%2"0%""0%=//0%//0%+"% =&"("06%E0%',3'%3,"+%("%,8"#2"&(%""0%'+/5%8"#("#%1//0;% =&:8,,#="")(%(,,#%1#,+"#"%9"#$1"8"#'%+"%8"#5)&42+"0%""0% ="5//)(%//0("")%1"("")+")&:$%/#="&('1"2/0(&4/5+"0%&0% (&"0'+%+"%0"3"06% F,$%("%1"-,0(2"&('-,#1%3,"+%1"#&42+%-&:0%,5%2"+%8"#1#,+"0% 8/0%&"("#'%$/0'"0%"0%3,1")&:$2"("0%,3%3""%+"%(,"0;%,01"/42+%="5"#$&01"06%!"%)"8"0%/))"3//)%)/01"#%"0% "#%$,3"0%'+""('%3""#%,*("#"0%=&:6%A"%*&+(/1&01%&'%""0% -,#1'+")'")%+"%,0+9&$$")"0%(/+%+,"1/0$")&:$%&';%9//#&0% 3"0'"0%4"0+#//)%'+//0%"0%(/+%.&0/04&"")%(**#-//3%&'6%E"0% -,#1'+")'")%(/+%=,8"0(&"0%("%1#,"&"0("%1"-,0(2"&('$),,.% +*''"0%)/1"#%"0%2,1"#%,51")"&("0%8"#$)"&0+6% E"0%8/0%("%'5""#5*0+"0%(//#=&:%&'%2"+%8,,#$,3"0% 8/0%-&"$+"06%K"-,0(%)"8"0%3,"+%3/$$")&:$"#%"0% 8/0-").'5#"$"0(2"&(%&'%"0%:"%8,,#%1#,"0+"0%"0%.#*&+% 3&0("#%="+//)+%(/0%8,,#%42&5'%"0%4,)/6%<,#1H%"0%9")-&:0',#H 1/0&'/+&"';%-,/)'%("%1""'+")&:$"%1"-,0(2"&('-,#1%"0%2"+% 3//+'42/55")&:$%9"#$;%'5")"0%""0%=")/01#&:$"%#,)%&0%2"+% 8,,#$,3"0%8/0%L"#0'+&1"#"M%1"-,0(2"&('5#,=)"3"06% <&:%'&10/)"#"0%5#,=)"3"0%/)%8#,"1%"0%$*00"0%'0"))"%"0% ""08,*(&1"%,0("#'+"*0&01%=&"("0;%9//#%3,1")&:$%3"+%("% &0-"+%8/0%2"+%"&1"0%',4&/)"%0"+9"#$6%N"-*&0&1"0%,5%2"+% 9")-&:0'9"#$%&'%,08"#'+/0(&16%C,,#$,3"0%&'%="+"#%(/0% 1"0"-"06% K#,"0O&0$'%="-*&0&1+%9")%,5%("%'/)/#&''"0%8/0%'5"4&/)&'+"0% "0%,5%("%1"0""'3&((")"0&0(*'+#&"%"0%$&"'+%"#8,,#%("%-,#1% 3""#%&0$,3"0'/.2/0$")&:$%+"%.&0/04&"#"06%A"%$,'+"0% $*00"0%8"#("#%,3)//1%(,,#%("%""#'+")&:0'-,#1%+"%8"#'+"#$"0% "0%-,#1%(&42+"#%=&:%3"0'"0%+"%,#1/0&'"#"0;%&0%2*0%"&1"0% =**#+;%3"+%+2*&'-,#1;%2*&'/#+'%"0%9&:$8"#5)""1$*0(&1"6%<,% 8,,#$,3"0%9"%(/+%3"0'"0%-&42%3,"+"0%8,"1"0%0//#%2"+% '+#/$$"%'+#/3&"0%8/0%1#,+"%-,#1&0'+"))&01"06%!&:%9&))"0% (/+%:"%-").%$*0+%="5/)"0%,.%"0%9/00""#%:"%""+;%(,*42+%,.%,5% 5/(%1//+6%F,$%5"#',,0'1"=,0("0%=*(1"++"0%1"8"0%3"0'"0% 3""#%8#&:2"&(%,3%2*0%-,#1%,5%"&1"0%9&:-"%+"%,#1/0&'"#"06% A//#,3%2"=="0%9"%&0%2"+%O"0+"/$$,,#(%("%8,,#1"0,3"0% ="-*&0&1&01"0%2&"#,5%+"#*11"(#//&(6%%!"#$%&'$#"$& ()*"+&,-./$'&"0&12))'&."34)+$."56&#$4)%/"3)78&$%& 4$$98&$$%&:$'08)%/$."56$&;$7$'6"%#<&!$%&-7#'-$"$%/& 6"%/&+$8&$$%&4)%/"3)7&;$8$6$%8&/)#&$%&%)348&1-'#<& =$.>66"#&1"5%&/$&->/$'0&:)%&()*"+&9.$?";$.$&1$.908)%/"#$& 4$%&"%&08))8&1-'#:$'.$%$'0&+$8&/$1$.9/$&9.$?";"."8$"8&"%& 8$&4>'$%C&1-/)8&()*"+&D%&4>%&;$/'"59&6>%%$%&9.-'$'$%<& E-.)%/$&F)7&$%&G"%/)&H--'8+)%&:-$'/$%&3)+7)#%$& 8$#$%&4$8&:--'#$%-+$%&;$0.>"8&:)%&4$8&6);"%$8&-+& 4$8&7#;&8$&034')77$%<&I>"+&/>"1$%/&+$%0$%&+$8& $$%&7$'0--%0#$;-%/$%&;>/#$8&:$'1)+$./$%&1"34&"%& 7'-8$08$'$%<&L"5&."$8$%&1"$%&$%&4-'$%&/)8&4$8&7#;&:--'& 4>%&1$.908)%/"#4$"/&$%&6$>1$:'"54$"/&;$8$6$%8<&M%&4$8& G$%8$)66--'/&1"5%&/--'&='-$%G"%60&/$&:--'#$%-+$%& ;$1>"%"#"%#$%&8$'>##$/'))"/< 8',+',7'9.&0" J"("#""0%2"".+%="2,".+"%//0%("%-"$"#2"&(%8/0%""0%1,"(% &0$,3"0%0*%"0%""0%""#)&:$%5"0'&,"0%)/+"#6%K")&:$"%$/0'"0% ="+"$"0+%,,$%""0%2"#8"#(")&01%8/0%&0$,3"0'6%A/+%&'%0&"+% /))""0%1,"(%8,,#%)/1"#"%&0$,3"0'1#,"5"0;%3//#%,,$% 8,,#%("%'/3"0)"8&01%/)'%1"2"")6%<,%-&:0%&0%<9"("0%"0% P&0)/0(%3"0'"0%1"-,0("#%"0%1")*$$&1"#%(/0%&0%,01")&:$"% '/3"0)"8&01"0%/)'%E01")/0(%"0%("%C"#"0&1("%I+/+"06% K#,"0O&0$'%8&0(+%(/+%("%'+"#$'+"%'42,*("#'%("%-9//#'+"% )/'+"0%3,"+"0%(#/1"06%!"#$"0%+"1"0%""0%)//1%),,0%3,"+%=,8"0(&"0%.&0/04&"")% 3""#%1//0%,5)"8"#"06%7"0'"0%(&"%9"&0&1%8"#(&"0"0;%1//0% 3&0("#%&0$,3'+"0=")/'+&01%="+/)"06%!"#$1"8"#'%$*00"0%,5% (&"%3/0&"#%3/$$")&:$"#%3"0'"0%&0%(&"0'+%0"3"0;%9//#(,,#% =/0"0%9,#("0%1"4#"Q"#(;%"0%3"0'"0%3"+%""0%)//1%&0$,3"0% 3""#%1")(%,8"#2,*("06

11 !""#$%#&'()*&+,-&.-%/0'+$/+1221""3453""!""6!"#$%&'()*'+"'+#+,$$"-#."-"*)+'"$#"-#'-/%0"-$.*%"1"-#$+))+# %-("*#(*,/2#3%/#())*#'$#""-#4"*5"*("&'-.#6*%%(-%('.2#!"# 0)-'"*#7))*%1#%-8"#%,("().$5%%*8'"-'-.#'$#."%*.)-'$""*(# '$#-'"+#&)-."*#4%,(6))*2#9"#&"5"-#."0'(("&(#$+""($#&)-."*:# 5%%*)&#("#0"-$"-#0"+#""-#.%"("#%1&"'('-.#"-#('+%#'-/%0"-2# ;'<#/,--"-#"-#7'&&"-#5))/#-)#4,-#=> $+" #(%%*7"*/"-2 30#"*5%%*#+"#8%*."-#()+#("#<",.(#5)-#+"."-7%%*('.#$+*)/$# %%/#-%.#/)-#*"/"-"-#%1#""-#1"-$'%"-#"-#%0#("#%,("*"-# ))-#%-$#&'.+#."6",*+#()+#%1#""-#""*&'</"*"#0)-'"*2#9'<#$+"&&"-# 5%%*#()+#0"-$"-#('"#)&#%1#<%-."#&""A+'<(#8'<-#6".%--"-# 0"+#7"*/"-:#5))/#'-#""-#87))*#6"*%"1:#A'-)-F'""&#7%*("-#."F%01"-$""*(2#G-#7'<#5'-("-#4"+#""*&'</#()+#%,("*"-#('"# %5"*#""-#.%"(#))-5,&&"-(#1"-$'%"-#6"$F4'//"-#0""*#.))-# 0""6"+)&"-#))-#("#H392# 3%/#%1#("#7%-'-.0)*/+#0%"+"-#/)-$"-#7%*("-# 4"*5"*(""&(2#I"("*""-:#<%-.#"-#%,(:#)*0#%A#*'</:#/*'<.+#""-#."&'</"#/)-$#%1#""-#.%"("#"-#6"+))&6)*"#7%-'-.2#!"#""-# 7'&#.*)).#/%1"-:#""-#)-("*#4,,*+#&'"5"*2#J"-$"-#0%"+"-# 8%5""&#0%."&'</#8"&A#/,--"-#6"1)&"-#4%"#8"#7%-"-2#9"# 5"*6"+"*"-#("#1%$'+'"#5)-#$+)*+"*$#%1#("#7%-'-.0)*/+# (%%*#""-#$+)*+"*$1*"0'"#'-#+"#5%"*"-2#;%#/,--"-#8'<# 0)//"&'</"*#""-#7%-'-.#/%1"-#"-#/*'<.+#("#6%,7$"F+%*# ""-#'01,&$2#K%%*,'+&%1"-(#%1#""-#'-+".*)&"#4"*5%*0'-.# 5)-#("#7%-'-.0)*/+#0%."-#("#4,*"-#("#/%0"-("#<)*"-# $&"F4+$#."0)+'.(#$+'<."-2#9"&#.))-#0"-$"-#('"#%-()-/$#""-#.%"(#'-/%0"-#'-#""-#$%F')&"#4,,*7%-'-.#6&'<5"-#7%-"-# 0""*#6"+)&"-2#3A#8"#/'"8"-#"*5%%*#4,-#7%-'-.:#"5"-+,""&# +'<("&'</:#+"#/%1"-#5)-#("#7%-'-.F%*1%*)+'"2#L,,*("*$#/*'<."-# 6%5"-('"-#0""*#*,'0+"#4,-#7%-'-.#-))*#"'."-#'-8'F4+#+"# 5"*6%,7"-2!"#5%%*("&"-#5)-#("#4M1%+4""/*"-+")A+*"/#/%0"-#-,#5%%*)&# +"*"F4+#6'<#4%."*"#'-/%0"-$#N#4%"#(,,*("*#<"#4,'$:#4%"#0""*# 1*%A'<+2#O%5"-('"-#(*'<A+#4"+#("#7%-'-.1*'<8"-#%1#"-#/%$+# +)6%"#%1#4"+#$&",+"&"-#))-#("#4M1%+4""/*"-+")A+*"/#"'-("&'</# ()-#()+2#G"-#."&"'("&'</"#)A$F4)AA'-.#5)-#("8"#)A+*"/1%$+#'$# 5"*$+)-('.#"-#*"F4+5))*('.2 &&%"0$#-117"&8+$'1 I-#O*,$$"&#8'<-#)A$1*)/"-#."0))/+#%5"*#""*&'</"#/)-$"-# %1#("#)*6"'($0)*/+:#4"+#6"$+*'<("-#5)-#)*0%"("#"-#4"+# $F4"11"-#5)-#.*%"-"#6)-"-2#L"&))$#6"%%*(""&+#("#G,*%1"$"# P%00'$$'"#-)+'%-)&"#*"."*'-."-#5""&#$+*"-."*#%1#4,-# 6".*%+'-.$+"/%*+#()-#%1#4,-#'-$1)--'-."-#("8"#$%F')&"#.*%-(*"F4+"-#+"#*")&'$"*"-2#H&$#("#4"&A+#5)-#("#<%-."*"-# +"5"*.""A$#-))*#7"*/#8%"/+:#8%)&$#'-#Q1)-<":#7%*(+#""-#&)-(# )A$1*)/"-#%5"*#."&'</"#/)-$"-#"5"-#5"*1&'F4+"-(#0)/"-#)&$# 4"+#Q+)6'&'+"'+$1)F+#%5"*#6".*%+'-.$('$F'1&'-"2# 9$$:;'8%(&%"9$$:;0(8,"3 D2#R&"S7"*/"*$#"-#;;TU"*$#/*'<."-#+%".)-.#+%+#8)/"-#)&$# $F4%&'-.:#""-#4M1%+4""/#"-#F%&&"F+'"5"#1"-$'%"-V# "-#)*6"'($%-."$F4'/+4"'($5"*8"/"*'-."-2# B2#!"#6"&)$+'-.#5%%*#&)."#'-/%0"-$#7%*(+#5"*&)).(# "-#.*%+"#5"*0%."-$#7%*("-#87))*("*#6"&)$+2# E2#!"#4M1%+4""/*"-+")A+*"/#7%*(+#."&"'("&'</#)A."$F4)A+# "-#-'",7"#/%1"*$#/*'<."-#""-#$+)*+"*$1*"0'"2# W2#L,'$)*+$"-#"-#7'</5"*1&""./,-('."-#.))-# 0""*#(%"-#"-#8'"/"-4,'8"-#0'-("*X#()+#'$#.%"(/%1"*#"-#0))/+#0))+7"*/#0%."&'</2# >2#G*#/%0+#""-#"'-("#))-#4"+#."$&""1#0"+# /'-("*"-X#)&&"#$F4%&"-#7%*("-#6*"("#$F4%&"-# 7))*#/'-("*"-#("#4"&"#().#+"*"F4+/,--"-2#

12 !"##$##%&'%()*+,(-./(0/'12)-&1-3443##5"!5##$ 67#&)('#234('8(,/'1!"#$%&'%()*)+,,+*-##"*.#/0*-"'.1$'23* 4%*$$%*#5$%*$%*-"'.6'%%'7$*),8$%9$-'%7*(/%*.$*6'.%*0'$*.$* :$%+*$%*6$77$%*0,+*.$*-'%2+3*;$6$*),8$%9$-'%7*:$)+,,+* )9$<1+)*:'.*2$*7",+'$*-,%*$$%*)+$"($*+#$7,%($9'.($*"$<1+))+,,+* 2'$*7"$%6$%*:$0,,(+*$%*"$<1+$%*:$)<1$"8+3*=$+*"$<1+* #5*-$")<1'9*:$)+,,+*,99$$%*'%*$$%*7#$2*>/%<+'#%$"$%2$* 2$8#<",+'$3*;'$*("'.7$%*0$*%'$+*<,2$,/?*8,,"*-$"7+* 7$9'.($*+#$7,%7*+$*7$-$%*+#+*1$+*"$<1+?*1$::$%*0$*'%*1$+* &$%+$,((##"2*2$*-$"1#7'%7*-,%*2$*(#)+$%*#8*%,,"*2$* "$<1+$"*+$*)+,55$%*+$"/77$2",,'23* *-&*2#&)#9/,(-2/*(/* 4%*$$%*#5$%*),8$%9$-'%7*)+,,%*7"#%2"$<1+$%*<$%+",,9?*6#,9)* 2$*60,,"*:$-#<1+$%*5"'%<'5$)*-,%*7$9'.(1$'2*-,%*8,%*$%* $%*1#7$*1,(($%*2",,7+?*1#8#*:$%+*'%*A+,51#")+?*#>*$$%* 2/::$9$*%,+'#%,9'+$'+*1$:+B*0'.*('$6$%*-##"*$$%*),8$%9$-'%7* 0,,"'%*.$*.$6$9>*(/%+*6'.%3*C,,"*%'$+*1$+*"$<1+*-,%*2$*)+$"()+$?* 8,,"*2$*)+$"(+$*-,%*1$+*"$<1+*7$92+3*!"#$%&'%()*2#$+*%'$+*8$$*8$+*1$+*-$"2,<1+*8,($%*-,%* 7"#$5$%*8$%)$%3*;$*8/9+'</9+/"$9$*),8$%9$-'%7*')*%'$+* 8')9/(+*D*6'.*')*$$%*>$'+3*C'$*6'.%*#7$%*#5$%+*6'$+*$$%*7"#$'$%2$* $%*:9#$'$%2$*7$%$",+'$*.#%7$*E$2$"9,%2$")3*F'.*2"#8$%* %'$+*-,%*2$*.'1,2?*8,,"*-,%*-"'.1$'2*$%*2$8#<",+'$3*F'.* :$)+#"8$%*2$*-#$+:,9-$92$%?*0$"(-9#$"$%*$%*<#99$7$:,%($%3* ;$6$*#%+0'(($9'%7$%*8#$+$%*0$*,,%.,7$%*'%*59,,+)*-,%* #%2$"7",-$%3* G,%2,<1+*-##"*2$*E$2$"9,%2)$*+,,9*')*<"/<',,93*F#%2$"*$$%* 7#$2$*:$1$$")'%7*-,%*#%6$*+,,9?*'%*0##"2*H%*7$)<1"'>+?*')* '%-$)+$"$%*'%*$$%*-$")+$"('%7*-,%*2$*-"#$7I*$%*-##")<1##9)$* $2/<,+'$?*6#2,+*+,,9,<1+$")+,%2$%*#5*.#%7$*9$$>+'.2*0#"2$%*,,%7$5,(+3*C$*'%-$)+$"$%*'%*+,,9:$7$9$'2'%7*'%*1$+*8:#*$%* '%*/'+)+$($%2$*+,,9I*$%*5,"+'<'5,+'$+",.$<+$%*-##"*8'7",%+$%3* ;'$*+",.$<+$%*8#$+$%*+#$7,%($9'.(*6'.%*-##"*8'7",%+$%*2'$* 1'$"*,9*.,"$%*0#%$%?*8,,"*##(*-##"*2$*J##9)$*$%*K#$8$$%)$* (",<1+$%*2'$*1'$"*+'.2$9'.(*(#8$%*0$"($%3*C$*6$++$%*8$%)$%* %'$+*/'+?*8,,"*'%3*C$*)<1"'.-$%*%'$8,%2*,>*$%*9,+$%*%'$8,%2*,,%*6'.%*9#+*#-$"3* 9(4&%-3*/2%:(#-(%:*22*33* G9)*1$+*#5*2$*#-$"1$'2*,,%(#8+?*0'9*!"#$%&'%()*2$* +",%)5,",%+'$*7$-$%*:/"7$")*2$*(,%)*8$$*+$*2$%($%3*;'+* 5,)+*:'.*$$%*0,,"2$*2'$*'%*2$*7$%$%*-,%*!"#$%&'%()*6'+B*2$* 2$8#<",+')$"'%7*-,%*2$*),8$%9$-'%7*$%*-,%*1$+*5#9'+'$($* :$)+//"3*;$*:$+"#(($%1$'2*-,%*:/"7$")*:'.*2$*5/:9'$($* 6,,(*-$"7+*8$$"*2,%*$$%)*'%*2$*-'$"*.,,"*)+$88$%3*L',* '%+$"%$+5,%$9)*$%*0'.(:/27$++$%*("'.7$%*'%0#%$")*8$$"* 6$77$%)<1,5*#-$"*1/%*://"+3*M%*##(*'%*6#"7I*$%*#%2$"0'.)I '%)+$99'%7$%*$%*0#%'%7<#"5#",+'$)*8#$+*2$*'%)5",,(*0#"2$%* -$")+$"(+3* ;$*-$'9'71$'2*#5*)+",,+*$%*2$*9$$>:,,"1$'2*-,%*://"+$%*')* 7$:,,+*:'.*2,,2(",<1+'7*#5+"$2$%*+$7$%*<"'8'%,9'+$'+3*=$+* ')*#%+#$9,,+:,,"*2,+*:/"7$")*6'<1*#%-$'9'7*-#$9$%*'%*1/%* $'7$%*)+",,+3*A+",>>$%*(,%*2/)*1,"2*%#2'7*6'.%3*N,,"*-##"*!"#$%&'%()*')*2,+*%##'+*1$+*1$9$*-$"1,,93*M$%*)+",>*2'$%+* +$-$%)*1$+*:$7'%*+$*6'.%*-,%*$$%*%'$/0$*)+,"+3*E#7*:$+$"*')*1$+* -##"(#8$%*-,%*8')2,,23*J#9'+'$,7$%+$%?*)+,2)0,<1+$%*$%* <#%<'O"7$)*2'$*0$+$%*0,+*$"*)5$$9+?*(/%%$%*$$%*1##5*"#+6##'* -##"(#8$%3*P#%7$"$%#"7,%'),+'$)*$%*)5#"+-$"$%'7'%7$%*9$"$%*.#%7$"$%*),8$%*+$*0$"($%*,,%*5#)'+'$-$*2#$9$%3*;,,"*8,7* %'$+*#5*:$6/'%'72*0#"2$%3* ;$*"$<1+$"*')*1$+*#%,>1,%($9'.($*)9/'+)+/(*-,%*#%6$* "$<1+))+,,+?*8,,"*)+,,+*#%2$"*2"/(3*K$<1+$")*8#$+$%*-"'.* :9'.-$%*1/%*$'7$%*##"2$9$%*+$*-$99$%3*!"#$%&'%()*')*2,,"#8* +$7$%*8'%'8/8)+",>>$%3*;,,"%,,)+*0'9*!"#$%&'%()*2,+*2$* "$<1+$"*'%*2$*+#$(#8)+*,99$*0$++$%*#5*1/%*7"#%20$++$9'.(1$'2* (,%*+#$+)$%3*;$*0$+7$-$"*')*%'$+*#%>$'9:,,"3 %-(3*/(,(#234('8(,/'1 Q/%)+$%,,")*$%*.#/"%,9')+$%*-$")+$-'7$%*2$*5/:9'$($* "/'8+$*$%*2$*),8$%9$-'%73*M$%*#5$%*),8$%9$-'%7*-$"$')+* $$%*</9+//"*-,%*2$:,+3*M$%*:"/')$%2$*</9+/"$9$*)$<+#"?* -$$9)+$88'7$*8$2',?*#%,>1,%($9'.($*.#/"%,9')+'$(*$%*$$%* -"'.*'%+$"%$+*2",7$%*2,,"*,,%*:'.3*Q/%)+*)+$9+*-",7$%*:'.*2,+* 0,+*0$*2,<1+$%*6$($"*+$*0$+$%?*6$*-$":$$92+*0$"$92$%*2'$*$"* %'$+*6'.%?*7$2,<1+$%*2'$*%#7*%'$+*$$"2$"*7$2,<1+*0,"$%3*!"#"$%&'()*"+,'"-(.%//''*(+'(%%/(,'$("/$'*/'$$'/(0'/$1(2"&(+'(/"'$(-%$( +'(3*4)"-'*(5$"'6'7(7''6"+6$8(!%$("5(%&549(-'(345$04-'( +'(0*"')'/(43'/7%%6$8(:4;,(-*'"#'/("/$'*/'$3*4)"-'*5( #'-24/#'/($'(24*-'/(47(,</(6&%/$'/($'(0'53"4/'*'/1(%&5( =>:=()%/(6*%;,$(24*-$8(!%$()'*-*%#(0'44#$("/0*'<6'/( 43(%<$'<*5*';,$($'#'/($'(#%%/1(7%%*(,4<-$(#''/( C%*&'7'/$("5(-'(D*4'/'(9*%;$"'1(2%%*(D*4'/E"/65(-''&()%/( <"$7%%6$1(%%/)4'*-'*()%/(,'$(#*4'"'/-'()'*?'$($'#'/( =>:=8(A/(-'(:2''-'(F%7'*()44*62%7(D*4'/E"/65(7'$( ''/(74$"'(-%$(-'(*'#'*"/#(=>:=(4/-'*$'6'/-'8(!'(5$*"+-( "5(/4#(/"'$(#'24//'/1(7%%*(-"#"$%&'(#*4/-*';,$'/('/( ''/('"#'/$"+-5(%<$'<*5*';,$(5$%%/(,4#'*(43(-'(34&"$"'6'( %#'/-%(-%/(44"$($')4*'/8 Q/%)+*(#)+*7$92?*8,,"*9$-$"+*#%)*%#7*-$$9*8$$"*#53* 4%+$"%,+'#%,,9*-$"8,,"2$*#"($)+$%*$%*=#99,%2)$*8$$)+$")* 6'.%*$$%*-')'+$(,,"+.$*,,%*2$*0$"$923*4%*)+$2$%*0,,"*2$*

Toekomst in eigen hand UITGAVE VAN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

Toekomst in eigen hand UITGAVE VAN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 extra Toekomst in eigen hand UITGAVE VAN POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 D66 conceptverkiezings-programma 2002-2006 Inhoudsopgave Inleiding: liberaal van gedachte, sociaal van gevoel 3 I. Naar eigen keuze

Nadere informatie

Beste kiezer, 3. 1 Nederland wereldland 4. 2 Een vrijzinnig land 6. 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8. 4 Het goede leven 10. 5 Duurzame welvaart 12

Beste kiezer, 3. 1 Nederland wereldland 4. 2 Een vrijzinnig land 6. 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8. 4 Het goede leven 10. 5 Duurzame welvaart 12 Verkiezingsprogramma 2006-2010 GROEI MEE Beste kiezer, 3 1 Nederland wereldland 4 2 Een vrijzinnig land 6 3 Zoveel mensen, zoveel talenten 8 4 Het goede leven 10 5 Duurzame welvaart 12 6 Iedereen werkt

Nadere informatie

Laat ze niet wegcijferen Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012

Laat ze niet wegcijferen Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012 Hou vast aan je idealen Laat ze niet wegcijferen Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012 1 2 Inhoud Hou vast aan je idealen 3 1 Gezonde landbouw, duurzaam voedsel 5 Duurzaam

Nadere informatie

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD 0 0 EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD concept Verkiezingsprogramma SP - INHOUD Een beter Nederland, voor minder geld Zekerheid in crisistijd Economie en financiële wereld U moet het zeggen Democratie

Nadere informatie

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD

EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - 0 0 EEN BETER NEDERLAND VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma SP - INHOUD Een beter Nederland, voor minder geld Zekerheid in crisistijd Economie

Nadere informatie

dieren, natuur en milieu in alle staten verkiezingsprogramma partij voor de dieren provinciale statenverkiezingen 2011

dieren, natuur en milieu in alle staten verkiezingsprogramma partij voor de dieren provinciale statenverkiezingen 2011 dieren, natuur en milieu in alle staten verkiezingsprogramma partij voor de dieren provinciale statenverkiezingen 2011 Inhoud Inleiding 1 1. Dieren, natuur en milieu in de provincie 2 2. Veehouderij en

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND INHOUD Inleiding 3 1. Gelderland investeert (Financiën) 4 2. Gelderland verbindt (Mobiliteit) 6 3. Gelderland bouwt mee (Wonen) 10 4. Gelderland

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Europa verdient beter. Concept Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2014

Europa verdient beter. Concept Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2014 Europa verdient beter Concept Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2014 November 2013 1 Concept Verkiezingsprogramma Europees Parlement 2014 Op 25 november 2013 publiceerde D66 het concept verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Recepten voor Mededogen en Duurzaamheid

Recepten voor Mededogen en Duurzaamheid Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2010 Concept 13 april 2010 Recepten voor Mededogen en Duurzaamheid Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Samen werken aan de grote transitie

Samen werken aan de grote transitie 11 mei 2012 Een duurzame en solidaire economie is een economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om

Nadere informatie

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen Inhoudsopgave 1.1 Unieke tijden: de uitdagingen...2 1.2 De Rode Draad: Iedereen telt mee...5 1.3 Nieuwe Kansen: de hervormingen...8 2. Onze keuzes...12 2.1 Emancipatie, onderwijs en cultuur...12 2.2 Werk

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

De Beterbegroting 2006 van de PvdA

De Beterbegroting 2006 van de PvdA 1 De Beterbegroting 2006 van de PvdA Inleiding Mensen zijn onzeker over de toekomst. Ze vragen zich af of ze hun baan houden, ze maken zich zorgen over het verpleeghuis van hun ouders, de school van hun

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen

PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006. Inleiding. 0.1 Het Nederland van morgen PvdA Ontwerp-programma Kamerverkiezingen 2006 Inleiding 0.1 Het Nederland van morgen Gaat het nu goed of slecht met Nederland? Dat hangt er van af waar je naar kijkt. Ons land heeft al zestig jaar op eigen

Nadere informatie

Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010

Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010 Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010 Hieronder alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010, gesorteerd in volgorde van frequentie en opkomst. Door Ewoud Sanders. Aantal unieke

Nadere informatie

Standpunten politieke partijen over de zorg

Standpunten politieke partijen over de zorg Standpunten politieke partijen over de zorg Basispakket en eigen risico- - Alleen noodzakelijke zorg in het basispakket om de zorgkosten te drukken. - Verhogen bedrag eigen risico. Ook de huisarts valt

Nadere informatie

Antwoorden op ongemakkelijke vragen. Een christelijk-sociale tegenbegroting. Den Haag, september 2011 Tweede Kamerfractie ChristenUnie

Antwoorden op ongemakkelijke vragen. Een christelijk-sociale tegenbegroting. Den Haag, september 2011 Tweede Kamerfractie ChristenUnie 2010 2011 2012 2009? Antwoorden op ongemakkelijke vragen Een christelijk-sociale tegenbegroting Den Haag, september 2011 Tweede Kamerfractie ChristenUnie Inhoudsopgave 1. Onzekerheid en ongemak pag. 4

Nadere informatie