(c) Liberaal Archief - Kramersplein Gent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent"

Transcriptie

1 Liberaal Vlaams Tiidschrift (c) Liberaal Archief - Kramersplein Gent In dit nummer Brusselse hemel klaart op Beurs-krant Willemsfonds en onderwijs Arm leger De «Groenen» in Duitsland Maandblad - Jaargang Nr. 9 - Oktober 1982 Liberaal gewicht In de gemeenten De gemeenteraadsverkiezingen zijn de nationale oppositie-voorzitters in het gezicht gefloept. De verkiezingstest is eerder in het voordeel van de regeringspartijen uitgedraaid. De regering is in ieder geval ongeschonden uit het avontuur getreden. Alle politieke leiders hebben de uitslagen als een overwinning voor hun partij voorgesteld. Niemand erkent zijn nederlaag. Maar de naakte cijfers liegen niet. Van de traditionele partijen is er maar een enkele, die de kaap van 10 oktober zonder kleerscheuren heeft omzeild, met naam de liberale partij: de PRL in Wallonië en de PVV in Vlaanderen. De groenen van Agalev maakten de grootste sprong. Zij hebben de drempel van de 5 t.h. bereikt. De andere partijen zullen hiermee in het vervolg rekening moeten houden. Maar degenen, die aan deze gemeenteraadsverkiezingen een nationale betekenis hebben gehecht, moeten nu ook erkennen, dat de PVV in Vlaanderen de tweede grootste sprong maakte. Deze vooruitgang zal in de eerstvolgende maanden en jaren ook doorwegen. De partij van Guy Verhofstadt springt van 13,4 t.h. in 1976 naar 15 t.h. in 1982, dit is een winst van 1,6 t.h. De PVV wint op zuivere PVV-lijsten alleen meer dan stemmen. Deze percentages zijn uit de IBMcomputer gevloeid.. Uit de partijdige koker van een zeer linkse universiteitsprofessor zijn op de avond van de verkiezingen andere gegevens gesproten, maar de realiteit is sterker dan de politiek gekleurde interpretaties van de «BRTdeskundigen». Hun theorieën houden geen steek. De kiezers hebben vrijwel overal een «gemeentelijke» stem uitgebracht. Zij zijn niet zo dwaas als sommige strategen denken. Aan de stembus-uitslag van 10 oktober moet men dus niet te veel conclusies verbinden tenzij in de gemeenten zelf. En de uitslage~ zijn er erg uiteenlopend. Een belangrijke constatatie echter: meer en meer gemeenten zullen van 1983 af door coalities bestuurd worden. Vooral de CVP heeft in een vrij groot aantal gemeenten haar volstrekte meerderheid verloren. De liberalen hebben redenen te over om zich over heel wat tot stand gekomen bondgenootschappen te verheugen. Zij zullen in een groot aantal colleges zitting krijgen, zodat gehoopt mag worden, dat dit liberaal gewicht in de gemeenten ook zal doorwegen wanneer later parlementsverkiezingen gehouden worden. In het verleden hebben de liberalen het belang van de gemeentepolitiek al te dikwijls onderschat. Zij boekten bij gemeenteraadsverkiezingen steeds minder hoge percentages dan bij landsverkiezingen. Het hield ongetwijfeld verband met het ontbreken van sociale, culturele, professionele en andere gemeentelijke structuren in de liberale familie. Het socio-cultureel leven was in Vlaanderen al te lang het monopolie van de christen-democraten, terwijl Wallonië voortdreef op de vakbondsorganisaties. ties. - De liberale partijen werden en worden nog steeds gevoed door een opinie-stroming, die niet door het verenigingsleven onderhouden wordt. Het verenigingsleven heeft bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen ten dele de belangen van de «groenen» gediend. Wie het reilen en zeilen van de huidige socioculturele verenigingen kent, zal zich hierover niet verbazen. P.V. BRABANT Film: Cat PeopIe Het verslag over de algemene vel'8adering van het L.V.V. - zatenjag j.l. - in ons november-nummer

2 Nobelprijswinnaar F.A. Hayek aan het woord De Open Samenleving De vooruitgang van onze beschaving gaat samen met de verruiming van de menselijke horizonten. Even goed cultureel als economisch. Wij zien de beschaving groeien naargelang wij van de horde. langs de middeleeuwse Domeinen. langs de Italiaanse en Vlaamse handelssteden om naar onze wereldwijde Open Samenleving toegroeien. De vrije markt. een spontaan gegroeide samenwerking tussen mensen die elkaar nauwelijks kennen. is het enige procédé dat deze wereldwijde samenwerking kan in goede banen leiden. Het is de fantastische ontdekking dat mensen met verschillende doelstellingen toch in vrede kunnen samenwerken. Iedereen geniet van de kennis door anderen opgedaan zonder daarom zijn individuele vrijheid. zijn eigen levenswijze prijs te geven. Wij kunnen gerust handel drijven tot wederzijds voordeel zonder daarom verplicht te zijn de doelstellingen van onze handelspartners te delen. Iedereen gaat in volle vrijheid zijn eigen weg maar toch geniet iedereen van de wereldwijde werkverdeling. De Open Samenleving verschilt drastisch met de vroegere hierarchische georganiseerde gesloten maatschappij waarin iedereen verplicht was de groep te dienen en de doeleinden. de levensfilosofie van die groep te onderschrijven. De Open Samenleving integendeel heeft geen gemeenschappelijk doel tenzij mekaar te helpen om de zelf gestelde doelen te bereiken. Zo zien wij duidelijk de onverenigbaarheid van de liberale Open Samenleving met haar vrijhandel. verdraagzaamheid en wereldwijde werkverdeling. met het nationalisme. het communisme. nazisme en het socialisme. het die alle de nadruk leggen op centrale planning. organisatie en gemeenschappelijke doelstellingen van boven uit opgelegd aan de maatschappij. In de Open Samenleving kan men stellen dat het anders zijn dan de anderen de bron is van alle vooruitgang. Het is echter niet gemakkelijk de door de «hordecultuur» gedurende tienduizenden jaren gekweekte reflexen altijd te onderdrukken. Solidariteit met beroepsstads- en streekgenoten doet henverkiezen boven vreemdelingen. Toch moeten de rechten van verre vreemdelinen in de Open Samenleving even groot zijn dan die van de nabije «volksgenoot». Dit sluit natuurlijk spontaan en vrijwillig dienstbetoon niet uit! De universele vrede kan enkel gebouwd op abstracte gedragsregels. geldend voor allen. Groepssolidariteit schept een sfeer van wij tegen de anderen. de vreemden. de vijanden. Dit alles kan men aanvoelen als een vervlakking van de ethische gevoelens. Toch zou terugkomen naar de thiek van de stam fatale gevolgen hebben. Het is kortzichtig in politiek op dit attavisme in te spelen. Het is finaal zelfdodend en leidt naar nationalisme. racisme. oorlog en totalitaire dictatuur. De weg naar de individuele vrijheid en de universele vrede komt altijd in gevaar door hardnekkig weerkerende attavistische «hordereflexen», zoals de loyauteit met beroeps. dorps en streekgenoten met zijn daaruit voortvloeiende vijandschap tegen alle anderen. Dictators bouwden hun macht meermaals op groepshaat. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat zich men niet vrijwillig in allerlei kleine groepen kan verenigen binnen de Open Samenievng. Zij zijn integendeel zeer nuttig als tussenschakel tussen de staat en het individu. Zij kunnen zelfs allerhande publieke taken opnemen. Het is beter zelf een organisatie op te bouwen dan de.staat in te roepen om een probleem op te lossen. Liberalisme wil zeker niet zeggen ieder voor zichzelf. maar terecht zijn liberalen achterdochtig tegenover verenigingen waar men zich verplicht moet bij aansluiten of die een grote macht in de Brusselse hemel klaart op Nationale besluiten kunnen er uit de verkiezingen van 10 oktober alleen ten aanzien van Brussel getrokken worden. Het is iedereen opgevallen. dat in de 19 gemeenten van de agglomeratie minder communautair gestemd werd dan zulks sedert 1964 het geval is geweest. Meer nog dan in de rest van het land heeft de kiezer zich door andere dan communautaire thema's laten leiden. in het bijzonder door het sociaaleconomisch beheer van de gemeente. In de Brusselse gemeenten hebben de FDF-ers bijna overal een nederlaag geleden. behalve waar zij een burgemeester hadden. die een goed beheerder is geweest of. zoals te Schaarbeek. waar de gastarbeidersproblematiek de doorslag heeft gegeven. De nederlaag van het FDF kan in de eerstvolgende maanden en jaren een heilzame invloed hebben op de voltooiing van de staatshervorming. Met het oog op een overleg over het Brussels luik van de staatshervorming heeft de regering een gemengde parlementai-.re commissie aangekondigd. Zij zal nu wellicht spoedig tot stand komen en hopelijk zal het beraad vlotter verlopen dan in andere Brusselse conclaven. Tot dusver werd de Brusselse dialoog steeds doorkruist door de electorale maneuvers van het FDF. dat van een franstalig front» droomt tegen de Vlamingen. In zo'n optiek is er uiteraard geen oplossing mogelijk. De kans op een regeling hangt grotendeels af van de onderhandelingsruimte, die de andere franstalige partijen al of niet zullen weten te scheppen. Het is duidelijk. dat de FDF-standpunten hoe langer hoe minder gemeenschap verwerven. Vrijwillige verenigingen. liefst zelfs internationaal. kweken echte burgerzin. Staatsorganismen kweken alleen maar onverschilligheid. Omdat meer en meer mensen in grote publieke of privé-organisaties werken denken managers en werknemers in organisatietermen. De technische successen van de grote moderne organisa- ~es zijn zo groot dat iedereen ze de organisatievorm van de toekomst denkt. Men vergeet daarbij dat zij alleen mogelijk zijn in een door de vrije markt georganiseerd kader. De Open Samenleving is een abstracte maatschappij. Wij moeten daaraan onze morele denkpabonen. die nog stammen uit de horde en de kleine gesloten aemeenschap. nog aanpessen, Het is een moeilijke omvorming, ( telkenmale doorkruist door ettavistische «oprispingen» vanui de oneindig lange periode dat da mensen in klein verband moesten leven. beperkt door een aebrek aan technische middelen. Het is echter de enige weg na~ tieschaving en vrede. P.BLUDTS Referentie: FA Hayek Liberty Law LegisJation and RoutJedge '" Kegan London 1982 aanhang kennen bij de Brusselaars. Deze laatsten beseffen. dat zij er als hoofdstedelingen integendeel belang bij hebben zowel met Vlaanderen als met Wallonië te leven en te werken. Aan Wallonië is de meerderheid van de Brusselaars alleen door de taal verbonden. Vlaanderen biedt gunstiger economische vooruitzichten. De Brusselse bevolking begint te begrijpen. dat de FDF-stellingen. in het bijzonder de eis inzake een eigen autonoom gewr it «à part entière», uiteindelijk op de totale neergang van de hele hoofdstedelijke agglomeratie zouden uitmonden. De hoop dat Brussel. als economische draaischijf. ook de harmonische samenleving van beide nationale gemeenschappen waarborgt. wordt door de geleidelijke aftakeling van het FDF verstevigd. De verkiezingsuitslagen in de agglomeratie hebben aangetoond. dat er zich vrijwel geen gevoelige wijzigingen voordoen ten aanzien van de omvang van de aldaar levende taalgemeenschappen. Hebben de zuivere Vlaamse lijsten enige achteruitgang geboekt. dan moet zulks eveneens toegeschreven worden aan het kiesgedrag van de nederlandstaligen, die op 10 oktober hoofdzakelijk aan het sociaaleconomisch beheer van hun gemeente gedacht hebben. Het valt trouwens op. dat talrijke Vlaamse kandidaten verkozen werden op tweetalige lijsten of op «lijsten van burgemeesters». Deze langzame kentering versterkt het vertrouwen in de afloop van het overleg. dat eerstdaags zou moeten beginnen. Het kan nog even duren eer de Brusselse mentaliteit omgebogen wordt. Maar de tijd speelt in het voordeel van de Vlamingen. Piet VAN BRABANT ( 2

3 B-krant Beurs Beleggen Belastingen Hogere rente ondanks daling De nieuwe staatslening kende een denderend succes. Nu zowat overal de rentevoeten dalen. wilden velen deze kans aangrijpen om nog tegen hoge interesten geld te plaatsen. De scharnierlening procent werd vlot geplaatst. Wie meteen besloot het geld acht jaar en half vast te leggen krijgt jaarlijks procent rente maar daarvan moet natuurlijk de 20 procent voorheffing af. Wie na vier en een half jaar wil uitstappen krijgt deze eerste tijd procent per jaar en de laatste vier jaar procent. Telkens min de roerende voorheffing. Voor wie het even wil narekenen: in de veronderstelling dat de lening tegen pari )(1000 frank voor 1000 frank waarde) wordt uitgegeven dan bedraagt de werkelijke rente. voor afhouding procent na 4.5 Jaar en procent na 8.5 jaar voor wie de scharnierformule koos. Wie meteen voor de klassieke formule opteerde ontvangt procent interest. Hoe dat te verklaren is? Gewoon omdat de eerste coupon reeds na een half jaar wordt uitbetaald. De drie vorige staatsleningen brengen. voor wie ze op de beurs kan kopen. gemiddeld meer op dan de nieuwe lening: rekening houdend met de beurskoers. die boven pari ligt. en de nog lopende tijd brengen deze leningen tot procent op. Voor wie nooit met plezier ) belastingen betaalt Voor wie dit jaar nog geld wil beuren van de fiscus dringt de tijd. Belgische aandelen die u kunt kopen om te profiteren van de voordelen van de wet Monory-De Clercq worden steeds duurder. Dat komt vooral omdat de meeste beleggingsfondsen thans overgaan tot aankoop van aandelen en de koersen mee opdrijven.. Iedereen mag ter waarde van mximaal frank Belgische aandelen kopen plus ter waarde van frank voor zijn echtgenote en nog eens frank per kind ten laste. Deze aankoper mag dan volgend jaar bij de aangifte van de inkomstenbelasting 1982 dit bedrag aftrekken. Voor de meesten komt dat neer op een belastingverlaging van ongeveer de helft. Koopt u aandelen voor frank (een gezin met één kind) dan zult u ongeveer à frank minder belastingen betalen. Bijkomende voorwaarde is wel dat u deze aandelen ten minste vijf jaar in portefuille houdt. Niemand garandeert dat de aandelen hun waarde behouden. Maar aangezien de fiscus voor bijna 'de helft meebetaalde moet er al veel gebeuren vooraleer u uw inzet kwijt bent. Met een beetje geluk. beurt u ook. nog dividenden. Daarop betaalt u weliswaar belastingen want de opbrengsten van uw belegging kunt u niet ontduiken. De meeste banken. spaarkassen en gr0epen wisselagenten hebben beleggingsfondsen opgericht die voor u het graaf- en spitwerk doen: specialisten trachten via een goede keuze en via spreiding van aandelen het rendement. dat u als particulier belegger moeilijker kunt bereiken. te verbeteren. Nu is het zo dat sommige beleggingsfondsen tot doel hebben om jaarlijks een zo hoog mogelijk rendement uit te keren in de vorm van dividend. Andere fondsen mikken op waardevermeerdering van de portefuille. Dividenden zijn belastbaar. Waardevermeerdering niet. Bij de keuze van een beleggingsfonds moet u daarmee rekening houden. Wenst u jaarlijks een opbrengst van uw belegging. met belastbare dividenden, of krijgt u liever over enkele jaren een grotere som terug? Bonnetjes sparen Wie autokosten wil aftrekken van zijn inkomsten als bedrijfslasten kan maar beter bonnetjes en facturen gaan sparen. Tot hiertoe werd door de fiscale administratie wel eens meer aanvaard dat men de autoonkosten berekende tegen een forfaitair tarief per kilometer. Hetzelfde tarief dat voor staatsambtenaren geldig is. Verschillende belastinginspecteurs vechten dit aan. Zij krijgen steeds meer en meer gelijk van de rechtbanken: wie auto-onkosten wil inbrengen moet ze ook kunnen bewijzen. Dat betekent dat u best telkens bij het tanken een bonnetje te vragen. bij reparaties facturen te eisen enz. enz. U loopt het gevaar dat uw controleur uw onkosten verwerpt indien u ze niet kunt staven met heel veel papier. Goud: 7 X duurder Zal goud tegen 1985 vijf miljoen frank per kilo kosten? Zal de inflatie opnieuw uit de pan rijzen? De Costa Ricaanse zusters Pamela en Mary Anne Aden voorspellen voor de volgende jaren een inflatie van 30 à 40 procent. De Aden Sisters stellen dat iedereen nu nog steeds goud kan kopen tegen de huidige (dure) prijzen want ten laatste in gaat een ounce goud (dat is 31.1 gram) verhandeld worden tegen dollar. Nu is dat 460 dollar. De belangrijkste reden waarom de goudprijs onlangs flink steeg was angst. Mexico. Argentinië. Polen en een hele rits andere zwaar in de schuld zittende landen kunnen hun schulden niet meer terugbetalen. Nu de meeste grote banken tot over de oren in de zorgen zitten wordt een financiële werelramp volgens sommigen steeds dreigender. Howard J. Ruff. Harry J. Schulz en andere Amerikaanse goudgoeroe's, die voorhouden dat alleen het gele metaal en niets anders zaligmakend kan zijn in tijden van rami?- spoed. krijgen nu steun van twee dames Uit Costa Rica. Pamela Aden - Ayales (33) en Mary Anne Aden-Harter (34). Zij werkten als financiële analistes in Californië. vooraleer zij door een multi-miljardair naar hun geboorteland werden teruggelokt. Omdat de zusters Aden enorm sterk blijken te zijn in hun voorspellingen:.wij zijn geen waarzegsters maar baseren ons op fundamentele en technische factoren.» De Aden Sisters zouden ook de enigen zijn geweest die de goudrush van enkele weken terug voorspelden. De meeste andere economen en analisten. zelfs zij die alles over goud zouden moeten weten, voorspelden tot voor kort dat het op die markt nog jaren rustig zou blijven. Peperduur behang Wie ooit de badkamer behing met waardeloos geworden aandelen heeft daar misschien een dure zaak aan gedaan. De kans is groot dat die aandelen uiteindelijk toch nog geld zullen opbrengen. Grootvader kocht destijds aandelen van Russische of Chinese spoorwegen of fabrieken of hielp het Tsarenrijk met zijn spaargeld. Die vergeelde aandelen werden als souvenirs bewaard tot het mode werd ze als behang te gebruiken. Later kwamen er de verzamelaars, de «scriptofielen». Hoe mooier en hoe zeldzamer oude aandelen of obligaties zijn. hoe meer de verzamelaars willen betalen. U.S. Federal Judge U.W. Clernon heeft zopas uitgesproken dat de eis van 280 Amerikanen die in het bezit zijn van «waardeloze» Chinese obligaties moet ingewilligd worden. De 280 eisers vonden in hun familiebezit obligaties uitgegeven in 1911 door de Hukuang Railways. De obligaties zijn uitgedrukt in goudwaarde. Na drie jaar beraadslagen sprak rechter Clernon zijn vonnis uit: China moet de waarde van de obligaties terugbetalen plus 71 jaar rente. De Chinese Volksrepubliek was niet op de zitting vertegenwoordigd en verklaarde reeds «geen schulden van vroegere reactionaire instanties» te zullen erkennen. Het New Yorkse makelaarskantoor Carl Marks and Co (niet verwarren met Karl Mand) heeft procedures lopen tegen de Sovjetunie om terugbetaling te bekomen van schulden die door de Tsaren werden aangegaan. Zegt Carl Marks: niemand die oude aandelen.of obligaties heeft moet wanhopen. Haal ze dus maar van de muur af. f B. ADMINIdTRATIE : Tel. (031) Korte Nieuwstraat Antwerpen VOLKSBELANG wordt uitgegeven door de Stichting A. Vanderpoorten REDACI1E: Korte Nieuwstraat Antwerpen HOOmREDACI'EUR EN VERANTWOORDEU}KE UlTGEVEIt: Fr. Strieleman H.Kennisstraat Edegem 3

4 Het hoekje van de P.V.V.-voorzitter Hier en Nu... De verkiezingen zijn voorbij... De GEMEENTEraadsverkiezingen zijn voorbij. Het is niet overbodig dit nogmaals te preciseren. Van in den beginne hebben een aantal partijen gepoogd om van deze kiesstrijd een nationale test te maken. Ik ga hier nog eens de redenen op een rijtje zetten waarom dit niet mocht. De uitslag maakt het heropenen van die discussie trouwens overbodig. De mensen hebben duidelijk begrepen dat hun straat niet de «Wetstraat» is. Zij zijn niet in de val gelopen die de socialisten en anderen hadden uitgezet. Zij hebben m.a.w. ingezien dat het een poging was de eigen verantwoordelijkheid op het gemeentelijk vlak te verdoezelen. Weliswaar worden nog schuchtere pogingen ondernomen om de stembusuitslag op een «nationale» manier te interpreteren. Wat er ook van is. Er is maar één manier om de uitslag te evalueren en dat is door de resultaten van 1982 te vergelijken met die van Ten behoeve hiervan hebben wij de Firma IBM gevraagd om een Z.g. «hitparade» op te maken. Dit is een overzicht voor alle grote partijen, van het aantal stemmen per gemeente in 1976 en Enkel de «zuivere» lijsten werden daarbij in aanmerking genomen. Dit is voor de P.V.V. op zich al een handicap, vermits we in zowat 40 t.h. van de gemeenten onder een andere benaming opkomen. Niettemin volgen hier de resultaten van bedoelde berekening: Partij Stemmenpercentage in Verschil P.V.V. 13,4 15, V.U. 11,8 13,2 + 1,4 C.V.P. 39,2 35,9-3,3 S.P. 19, 19,8 + 0,7 AGALEV 0,2 5,7 + 5,5 De praktische gevolgen van deze uitslag zijn duidelijk. De volledige gegevens zijn nu nog niet beschikbaar, maar er tekenen zich een aantal positieve tendensen af. Waar de P.V.V. in 1976 slechts in 79 schepencolleges vertegenwoordigd was zullen wij vanaf 1 januari 1983 in zeker 40 nieuwe colleges onze intrede doen. Bij de 850 liberale gemeenteraadsleden die Vlaanderen telt, komen er vast een honderdtal bij. De andere partijen doen het op dit vlak minder goed. Vooral de C.V.P. moet aan macht inboeten. In meer dan 50 gemeenten verliest zij haar meerderheid. De conclusie bij dit alles ligt voor de hand. Onze gemeenten vormen nog steeds de basis voor onze democratie. De kiezer heeft ten volle kunnen uitdrukking geven aan zijn keuze, nl. het doorbreken van een aantal jarenoude volstrekte C.V.P.- meerderheden en de afkeuring ook van het socialistisch wanbeleid dat vele gemeenten op de rand van het failliet heeft gebracht. De kiezer heeft gekozen voor een nieuw en hervormingsgezind beleid, voor een beleid van soberheid en efficiëntie. Alle verkozen P.V.V.-raadsleden moeten nu vanuit de oppositie of vanuit de meerderheid dit vertrouwen honoreren. Ten slotte, wil ik even herinneren aan de Conventie Gemeente '82. Ik zei toen dat de liberalen het zichzelf verplicht waren om op 10 oktober te winnen teneinde ook op het gemeentelijk vlak de tweede partij van Vlaanderen te worden. Deze trend is nu definitief ingezet. Guy VERHOFST ADT Voorzitter P.V.V. Willemsfonds en onderwijs Een waarschuwing aan en een oproep tot de socialisten De behartiging van de belangen van het officieel neutraal onderwijs is één van de doelstellingen van het Willemsfonds die uitdrukkelijk in de statuten van de vereniging is ingeschreven. Nu het rijksonderwijs in de huidige regering beheerd wordt door een voorstander van het vrij katholiek onderwijs, wordt ons als Willemsfonds van socialistische zijde vaak de vraag voor de voeten geworpen wat wij hiervan denken, vooral nu ook in het onderwijs zwaar moet bezuinigd worden. Ons antwoord hierop gaat uit van de volgende bedenking: Sinds 1968 heeft er in het rijksonderwijs een steeds grotere greep naar de macht plaats gehad vanwege de socialisten die er praktisch een monopolie hebben gevestigd. Deze politisering inzake benoemingen ging bovendien gepaard, via de invoering van het VSO-systeem, waarin het vak maatschappelijke vorming voor een groot deel het vak geschiedenis verving, met de openstelling van het rijksonderwijs voor gauchistische indocrinatie. die ook via het vak niet-confessionele zedenleer zo'n uitbreiding heeft genomen. dat dit onderwijs in sommige gevallen nog nauwelijks neutraal kan genoemd worden. Aan deze, voor liberale vrijzinnigen onaanvaardbare situatie, moet een einde komen, liefst via een akkoord met de socialistische vrijzinnigen naar aanleiding van onderhandelingen over een wijziging van de beheersvorm van het rijksonderwijs, in de zin van minder rechtstreeks gezag voor de politieke macht, bv. via een parastatale, waarvoor ook talrijke socialisten gewonnen blijken te zijn. De pluralistische school zou hierbij als vorm hetzij tussenschakel hetzij einddoel kunnen zijn. Dat de katholieken de idee van een pluralistische school niet hoog aanslaan, bewijst het van start gaan van twee vrije bibliotheekscholen. Het nog grotendeels braakliggende terrein van de bibliotheekopleiding wordt verzuild tegen alle logica in. Indien er nu één opleiding was waar de idee van de pluralistische school concreet gestalte kon krijgen, dan was het de bibliotheeksector. Deze dankbare kans werd niet aangegrepen en met het aantreden van een katholiek minister van onderwijs werd komaf gemaakt met de mogelijkheid van één pluralistische hogere biblitheekopleiding. Intussen is het beheer van het rijksonderwijs door een katholiek minister, waarop zowelliberalen als socialisten kritisch toezien, een goede gelegenheid voor beide strekkingen om tot een onderling gewetensonderzoek over te gaan en een nieuwe toekomst voor te bereiden. Deze toekomst zal bovendien onvermijdelijk, vroeg of laat, in het teken staan van de volledige overdracht van de bevoegdheid ( over het onderwijs van het nationale naar het gemeenschapsniveau. Eventuele hervormingen van het beheer moeten in dit perspectief worden gesitueerd. mede omdat tegen de federalisering van het onderwijs van onze kant geen enkel principieel bezwaar bestaat. Reeds op ons congres te Tongeren drie jaar geleden heeft het Willemsfonds die stelling aangenomen, er wel aan toevoegend dat deze overdracht moest gepaard gaan met al de waarborgen die het huidige schoolpact voor het rijksonderwijs inhoudt. In de argwaan die ons deze voorwaarde deed stellen zijn wij intussen helaas versterkt door de vrij botte weigering waarop aan katholieke zijde onze eis tot uitbreiding van ( het cultuurpact tot de persoonsgebonden materies, eveneens voor het eerst op ons congres te Tongeren in 1979 gesteld, is onthaald. Deze negatieve houding van de katholieken wekt de indruk dat het op het regionale vlak, waar zij nog steeds de grootste macht vormen op andere terreinen dan het politieke, zelfs nooit tot een cultuurpact zou gekomen zijn en dat wij destijds gelijk hadden van dit pact een nationale aangelegenheid te maken. De katholieken moeten thans bewijzen van goede wil leveren in verband met de uitbreiding van het cultuurpact tot de persoonsgebonden materies, willen ze onze argwaan wegnemen en ons ook over de federalisering van het onderwijs tot het begin van een gesprek bereid vinden. (Uit de toespraak van Prof. A. Verhulst, algemeen voorzitter, op het WjlJemsfonds-congres dat zaterdag 16 oktober jj. te Antwerpen gehouden werd) 4

5 De Belgische landsverdediging: willen maar niet kunnen (c) Liberaal Archief - Kramersplein Gent ) ) De grote herfst maneuvers. die ons leger onder de codenaam «Cross Eifel» zopas in Duitsland heeft beëindigd, waren zonder meer de zwaarste sedert het eind van de tweede wereldoorlog. Niet alleen speelden zij zich schier twee weken lang onder onophoudende regen af, maar voor het eerst sedert lang geschiedde een groot gedeelte van de verplaatsingen weer te voet. Waar de generaals verklaren, dat zulks de fysieke conditie van de troep ten goede moest komen, dient tevens gezegd dat het leger tot de lange voet marsen met pak en zak en nog de zware bewapening erbij genoopt werd door de bezuinigingspolitiek die het land zich heeft aangemeten. Een beeije paraat Zoals andere sectoren van de Belgische gemeenschap is ook de Landsverdediging er erg aan toe. De jaarlijkse begroting, die zo om en bij de 80 miljard fr. draait, is onvoldoende geworden om er doeltreffende strijdkrachten op na te houden. «Cross Eifel» was een illustratie van de noodgedwongen militaire zuinigheid, die in feite veel diepgaander is dan spectaculaire voetrnarsen in de regen. Historisch is de begroting voor de landsverdediging verdeeld in 50 t.h. personeelskosten, 30 t.h. werkingskosten, 20 t.h. investeringen. Maar aan die cijfers wordt geknaagd. Vermits er niet op de personeelskosten kan bezuinigd worden omdat militairen vastheid van betrekking genieten en omdat investeringen niet uit de weg kunnen gegaan worden, vermits oud materieel nu eenmaal op gezette tijden moet vernieuwd worden, blijven alleèn de werkingskosten over om er op te bezuinigen. Dat betekent dat ons leger minder oefent: minder maneuvers, minder schietoefeningen, minder rijden... Het totaalpakket van de 5 miljard fr. aan extra bezuinigingen, die de regering het ministerie voor Landsverdediging heeft opgelegd, vertaalt zich in een afgenomen weerbaarheid, een.verminderde doeltreffendheid en over het algemeen een kwaliteitsvermindering die de bondgenote verontrust. Want ons land, dat voor zijn defensie vertrouwt op de collectieve veiligheid van het bondgenootschap, heeft ten opzichte van dat. bondgenootschap een aantal verplichtingen aangegaan die moeten worden nagekomen. Zo onder meer op het stuk van het aantal land-, lucht-, zeernachteenheden. maar evenzeer op het stuk van hun uitrusting en hun graad van geoefendheid. Het onderste uit de kan Vooral in de luchtmacht maakt men zich zorgen omdat de veiligheid daar recht in verhouding staat tot het aantal vlieguren. Wordt er minder gevlogen, dan stijgt er de kans op ongelukken door gebrek aan ervaring. Het is de vliegers maar een flauwe troost dat Belgische piloten nu maar evenveel meer vliegen als hun collega's in het Warschaupakt. Maar wet breekt nood. Kwalitietsbespiegelingen over 's lands defensie wegen vandaag niet door. Belangrijker wordt de noodzaak geacht de laatste frank te bezuinigen. Immers, de tijd dringt. De Belgische staat is failliet en aan de deur van de kazernes in Duitsland staan deurwaarders. België kan nl. de huishuur niet meer betalen. De Duitse staat zal het moeten stellen zonder inkomsten van de verhuur van 72 kazernes aan de BSD voor de maanden november en december. Omdat op het stuk van de werkingskosten het onderste uit de kan is gehaald, wordt er nu geknabbeld aan de andere kosten. Ofschoon dwingende eisen niet toelaten de grote moderniseringsprogramma's uit te stellen of af te gelasten, werden toch een aantal minder dringende (en minder dure) programma's naar latere datum verschoven. Zo krijgt ons leger voorlopig nog geen nieuwe takelwagens, de militaire brandweerlieden zullen het voorlopig moeten stellen zonder nieuwe spuitwagens en zonder nieuwe pompen. Ook werden de vastleggingskredieten verschoven voor één van de grotere programma's, dat van de modernisering van de HF-radio's. Dat betekent dus dat de landmacht nog een paar jaartjes zal moeten voortklungelen met de versleten radioposten. Men gaat ook in het vlees snijden. Er moet burgerlijk personeel afvloeien. En ook vrijwilligers, die voor twee jaar getekend hebben, zullen ervaren dat er na het verstrijken van hun dienstverbintenis geen gelegenheid meer zal zijn om opnieuw bij te tekenen. Hulp van vrouwvolk Dat is natuurlijk niet zonder meer doorvoerbaar. Vandaar dat de noodzaak onderkend wordt om openvallende gaten in de slagorde aan te vullen. Heil wordt gezien in een nieuwe poging vrouwelijke vrijwilligers te werven. Maar dat is een ander hoofdstuk. Inderdaad is de aanwerving van vrouwen geen onverdeeld succes gebleken. In tegenstelling tot de andere landen werden vrouwen in ons leger zonder meer ingelijfd samen met mannen, zoals dat in de privé-sector gebeurt. Met dien verstande dat gesteld werd eenheden. dat vrouwen niet mochten dienen in strijdende Dit bracht een hoop moeilijkheden mee, niet in het minst van psychologische aard, omdat de mannen het niet namen dat die «luxesoldaatjes» de mooie baantjes in kantoren, magazijnen, keukens en andere «goede plaatsen» kwamen innemen terwijl het vuile en het onaangename werk aan de mannen voorbehouden bleef. Afgezien van sentimentele drama's, waarop de legerstaf niet gerekend had en die een sliert gezinsdrama 's in het leger heeft verwekt, bleef er nog het aspect dat vrouwelijke militairen fysiek van mannelijke verschilden. Vooral bij de Para- Commando's bijv. was dat een werkelijke hinderpaal. Uitkomst werd verschaft door de emancipatiebeweging zelf. Die eist dat er geen onderscheid zou gemaakt worden tussen mannen en vrouwen. De legerleiding haakte daar snel op in. Aanvoerend dat bij gelijkheid ook gelijke aanwervingscriteria gelden. werden de afzonderlijke fysieke proeven voor vrouwelijke kandidaat-militairen afgeschaft. Voortaan moesten mannen en vrouwen dezelfde zware fysieke proeven afleggen bij de aanwerving. Door de natuurlijke selectie die daarop volgde bleven de vrouwen vanzelf uit het leger weg. De initiële fout was. dat men de vrouwelijke militairen niet onderbracht in afzonderlijke vrouwelijke hulpkorpsen met specifieke opdracht en eigen fysieke criteria. Nieuw zou dat niet geweest zijn. vermits het al in de tweede wereldoorlog toegepast geweest is in andere legers; een wetsaanpassing dringt zich op. Dienstplichtigen in België Er is veel te doen geweest omtrent de door minister Vreven voorgenomen legering van dienstplichtigen in België en het professionaliseren van de strijdkrachten in Duitsland. Diegenen. die er van uitgingen dat dit een middel was om de dienstplicht te «verlengen» (in België dient men tien maanden. in Duitsland acht). bedachten inderdaad. dat een dienstduur van slechts acht maanden onvoldoende is om in Duitsland een bruikbare milicien te vormen. In militaire kringen bestempelt men de acht maanden dienende soldaat als «kanonnenvoer». Zulke weinig geoefende en onvoldoende voorbereide jongens hebben in een echte oorlog zo goed als geen overlevingskansen. Vandaar dat de idee de dienstphchtigen naar België terug te zenden tegemoet zou komen aan de wensen van de legerleiding om langer dienende manschappen te krijgen. De vervanging van de dienstplichtige in Duitsland door beroepsvrijwilligers uit België is een oplossing. Maar zij kost geld. Immers. er zijn in Duitsland onvoldoende woongelegenheden voor nog meer beroepsmilitairen. Zo men vrijgezellen weliswaar in kazernes kan onderbrengen. dan leert de ervaring dat zij binnen de kortste tijd in het huwelijk treden en een gezin stichten. En dan krijgen zij recht op een eigen woning. die kosteloos door het leger ter beschikking wordt gesteld. Het leger heeft al geen geld om de huishuur te betalen voor de beroepsmilitairen die er nu gevestigd zijn! Afgezien daarvan zijn er in België functies die men niet aan dienstplichtigen kan toevertrouwen. zoals er ook in Duitsland andere functies zijn die men niet aan een beroepsvrijwilliger kan toevertrouwen. Denken wij bijv. aan de kostprijs van de beroepsmilitair. Niet ten onrechte vindt men in de bar en in de messes miliciens. die maar 75 fr. per dag kosten. En hoe zou ons leger paraat kunnen blijven met een beroepskorps dat vier dagen vrij is als het één weekeind van wacht is geweest? De sociale vooruitgang. dank zij de politisering van de strijdkrachten doorgevoerd. is een operationele nachtmerrie die niet kan opgelost worden zonder dienstplichtigen. Met andere woorden: dienstplichtigen zullen er in Duitsland nodig blijven. Ook al omdat hun totale overbrenging naar België problemen zou doen rijzen op het stuk van de huisvesting. Nu al zijn er onvoldoende kazernes te Leopoldsburg en te Marche. waar de in het moederland gelegerde strijdende eenheden van het (in Duitsland opererend l(be) korps gelegerd zijn. H. DE WULF 5

6 De «Groenen» onzekere factor in Duitse politiek (c) Liberaal Archief - Kramersplein Gent Nadat de spanninpn in de socialistisch-liberale coalitie in Bonn sedert maanden serieus regeren hadden verhinderd, werd eindelijk de knoop doorgehakt. Onder leiding van de christen-democraat Helmut Kohl is nu een christelijk-liberale ploeg aan het bewind gekomen in de Bondsrepubliek. Kohl beloofde parlementsverkiezingen voor 6 maart van volgend jaar. Bij die verkiezingen zouden de «groenen» wel eens voor de verrassing kunnen zorgen. De afgetreden socialistische kanselier Helmut Schmidt is naar zijn «bolwerk» Hamburg teruggekeerd, ietwat verbitterd en ook vermoeid door ononderbroken regeren sedert De ver van bescheiden en intens van het bewind genietende Schmidt, heeft zeker niet met genoegen het roer van staat in andere handen gegeven, maar zelfs zijn meest fervente bewonderaars zullen moeten toegeven, dat een aflossing van de wacht meer dan over tijd was. Zo een aflossing zorgt ook voor nieuw bloed en is bevorderlijk voor de democratische instellingen. Ze biedt alle partijen de kans tot enig hoogst noodzakelijk denkwerk en profilering en ook tot de voorbereiding van de verkiezingen. Het was een «constructieve motie van wantrouwen» - zoals dat in de Westduitse Grondwet heet - die in de Bondsdag Schmidt ten val bracht en die meteen zorgde voor zijn opvolger, Kohl. Die stemming was mogelijk omdat de overigens verdeelde liberalen in meerderheid wilden scheep gaan met de nieuwe. christen-democratische partners. Maar verdeeldheid heerst er niet alleen in de liberale gelederen. De aanvoerder van de Beierse christen-democraten (CSU), de beruchte Franz-Josef Strauss, heeft geen geheim gemaakt van zijn afkeer voor de huidige. formule. Hij mikte meer op een homogeen christen-democratische regering, die binnen de kortst mogelijke tijd verkiezingen had moeten uitschrijven. Hij verwachtte daarvan een ruime electorale buit omdat de christen-democraten dan de volledige oogst van vele jaren knarsetandend doorworstalde oppositie hadden kunnen binnen halen, terwijl de uittredende regeringspartijen (SPD en FDP) dan de volle laag hadden gekregen voor alles wat er op economisch en sociaal terrein is misgelopen. Drastisc1a Maar Kohl en zijn cnu hebben het anders gewild omdat ze de kanseliers post een gunstige uitgangsbuls vinden voor de opbouw van hun verkiezingsohensief. Kohl ziet er een veilig anker in voor de bevordering van zijn politieke carrière, iets waarvoor hij een groot talent heeft ontwikkeld, zijn énig talent zeggen boosaardige tongen in Bonn. De liberale aanvoerder Genscher, opnieuw minister van Buitenlandse Zaken en vice-kanselier, heeft ook de voorkeur gegeven aan enig uitstel van verkiezingen, tegen het verzet in van de betrekkelijk sterke linkervleugel in zijn partij. Ook het verwijt, dat hij een «overloper» is neemt Genscher op de koop toe. Hij hoopt door drastische regeringsmaatregelen de stagnerende economie weer vlot te krijgen, wat in maart dan zou kunnen bijdragen tot het herstel van de liberale posities, die ingevolge regeringssleet en innerlijke twisten erg zijn afgebrokkeld. Dertien jaar lang hebben de liberalen, eerst met Brandt daarna met Schmidt, een coalitie aangegaan met de sociaal-democraten. Als kleinste partij liepen zij groot gevaar hun identiteit kwijt te spelen, wat gelijk zou staan met de ondergang, als men ook nog rekening houdt met het normale verlies waarmee een regerende partij door de band wordt geconfronteerd. De recente verkiezingen in de deelstaat Hessen, waar de FDP zelfs niet over de kiesdrempel raakte en door de «groenen» als derde partij werd verdrongen, waren een alarmerende aanduiding in die zin. Helaas, voor de Westduitse liberalen blijft ernstige verdeeldheid heersen en bijgevolg bevindt Genscher zich in een zeer precaire positie. Alleen een «paardenremedie» kan hier nog helpen en onder liberale impuls zal de nieuwe coalitie er dan ook met volle vaart invliegen. Het programma, waarover Kohl en Genscher het eens werden, voorziet belastingverhogingen, onhoudbare besnoeiingen in sociale voorzieningen en het toekennen van voordelen aan de industrie, in de hoop dat grotere investeringen de werkloosheid zullen helpen indijken. Toen hij de laatste vergadering voorzat van zijn door het ontslag van de liberale ministers kortstondig homogeen-socialistisch geworden kabinetsraad, heeft Schmidt reeds een eerste aanval gelanceerd op het aangekondigde christelijk-liberaal beleid, zo- Helmut Schmidt: pet aan de kapstok dat de uittredende kanselier al onmiddellijk naar de oppositie overstapte. Hij beweerde dat de zwakken het gelag zullen betalen. De uittredende minister van Arbeid, Westphal, deed er nog een schepje bovenop, door een «terugkeer naar het primitieve kapitalisme» te voorspellen. Hiermee heeft men al een voorsmaakje van wat de verkiezingscampagne zal te bieden hebben. Tragisch Wanneer men echter het demagogische franje wegsnijdt, komt het er op neer, dat de nieuwe coalitie maatregelen neemt die Schmidt grotendeels zelf had willen nemen, maar waarover hij in de eigen SPD op scherp verzet stuitte van de rumoerige linkerzijde, die op ietwat achterbakse wijze wordt aangespoord door Willy Brandt, die zijn come back binnen bereik ziet, ten nadele van Schmidt. Brandts lijst van verwezenlijkingen is nochtans aanzienlijk korter dan die van Schmidt. Algemeen wordt nu erkend, dat Brandt weliswaar de «Ostpolitik» van verzoening met de Sovjetunie en Oost-Europa heeft op gang gebracht, maar dat het Schmidt en Genscher zijn geweest die voor de praktische toepassing hebben gezorgd. Hetzelfde duo heeft trouwens de Duitse Bondsrepubliek op het voorplan van de internationale politiek gemaneuvreerd en heeft de aanvaarding van het «nieuwe Duitsland» door de gemeenschap van volkeren met glans voltooid. Er waren echter ook de mislukkingen, die nauw samen hingen met de economische crisis. De handel en dl' samenwerking met het Oosten heeft nooit de verhoopte omvang aangenomen. Merkwaardige en goed bedoelde sociale verwezenlijkingen liepen uit op misbruiken en op overdreven invloed van de vakbonden. Een aantal zaken waren niet meer haalbaar. Schmidt was zich daarvan bewust, maar door dit openlijk te erkennen verwijderde hij ) zich van een groot aantal van zijn partijgenoten, bij wie Schmidts realistische taal nu eenmaal niet aangenaam in de oren klonk. Uiteindelijk moet Schmidt wel hebben ingezien, dat het beter was op te stappen. Het is wel tragisch voor hem, dat hij in feite de genadeslag heeft gekregen van zijn vijanden in eigen partij. Niet minder zwaar heeft het Schmidts voormalige partner, Genscher. Wát de liberale leider ook onderneemt, het kan op een catastrofe uitlopen. Onmiddellijke verkiezingen hadden zijn verdeelde partij beneden de 5 t.h. drempel kunnen dringen. Maar het aanvaarden van verdere regeringsverantwoordelijkheid kan door een deel van de linkse liberalen als «verraad» worden aangezien. Günther Verheugen, een van de kopstukken van de FDP-linkervleugel, heeft overigens reeds ontslag genomen als secretaris-generaal van de partij. Lees li8frier blz. 7 ) 6

7 ~ van blz. 6 lcleurioos Terwijl in de liberale en socialistische partijen hard wordt geknokt en spetterende discussies worden gevoerd, staat dit in schril contrast met het tamme vertoon van de nieuwe kanselier, Helmut Kohl, die met zijn voorganger alleen maar de voornaam gemeen heeft. Kohl is een kleurloze figuur, hij weet dat en hij maakt van die nood een deugd. Hij onderscheidt zich door het produceren aan de lopende band van ontstellende gemeenplaatsen. Maar hij is bijdehands genoeg geweest om zich te omringen met knappe koppen en sterke mannen, die de hakbijl zullen hanteren, terwijl hij allerminzaamst zal blijven glimlachen. Het is aan die vriendelijke vaagheid, zijn geduld en zijn welhaast grenzeloos inkasseringsvermogen, dat Kohl zijn onverslijtbaarheid te danken heeft, maar niet minder aan de alge- 'teen verspreide afkeer en zelfs.jist voor de zoveel intelligenter en welbespraakter krachtpatser Franz-losef Strauss. Waterstof De vinding van de Texaanse specialisten om op goedkope wijze waterstof te produceren is beslist een van de belangrijkste doorbraken op technologisch gebied van de jongste decennia. Reeds jaren zoekt men overal ter wereld naar een aanvaardbare manier om deze werkelijk ideale energiebron te benutten. De voorraad aan waterstof is immers onuitputtelijk omdat men er al )t water op de aardbol voor kan jebruiken. Bij verbranding in een motor ontstaat weer zuiver water. Toppunt van recyclage in zekere zin, terwijl ook het probleem van de milieuvervuiling tot het verleden zou gaan behoren. Het is echter nog té vroeg om reeds definitief victorie te kraaien. Er zal nog heel wat water naar de zee moeten lopen vooraleer de mens een «waterstofeconomie» zal hebben uitgebouwd. Wat aangetoond werd is dat op laboratoriumschaal de produktie van goedkope waterstof mogelijk is. Er bestaan uiteraard reeds lang manieren om dat element te bekomen, alle echter met als grote nadeel dat er tenminste evenveel energie moet ingestopt worden als er nadien bekomen wordt. Een van dé grote ideeën der jongste jaren was waterstof te produceren met behulp van de warmte van kerncentrales. Dat zou echter de bouw gevergd hebben van duizenden supplementaire installaties met een ongelooflijke kapitaalsinbreng. De ftgroenen» De drie «traditionele» partijen bereiden zich dus elk naar eigen inzicht en temperament voor op de komende verkiezingslag. Het is opvallend dat ze zeer veel aandacht hebben voor zichzelf en voor elkaar, maar blijkbaar niet goed raad weten met de opkomende macht die de «groenen» zijn. Het zou wel eens een onvergeeflijke fout kunnen zijn deze heterogene oppositiegroep te onderschatten of als een voorbijgaand verschijnsel af te doen. Want meer nog dan de verdeeldheid in de voornoemde «traditionele» partijen, zijn het de «groenen» die het teken aan de wand zijn voor de gevaarlijke gisting in de Duitse en zelfs de hele Westerse maatschappij. Misschien denken de sociaaldemocraten, dat hun oppositiekuur eigenlijk een geschenk van de politieke goden is, dat hun aanzienlijk winst kan opleveren. Tenslotte kunnen ze zich nu voordoen als de «underdog», meer nog, als slachtoffers van een perfiede dolksteek in de rug vanwege hun voormalige coalitiegenoten. Men verwacht dat De Texaanse -techniek maakt nu gebruik van zonne-energie. Eens de - meestal niet zo ontzettend dure - investeringskosten teruggewonnen, betekent zulks dat een 4Iwaterstoffabrieb ontzettend goedkoop zou kunnen draaien. De zon is immers een van de weinige energiedragers die de mens nog gratis ter beschikking heeft. Het zal er nu op aankomen in de komende jaren de nieuwe vinding op commerciële (wereld)schaal uit te bouwen. Dat hij zulke uitdaging aankan heeft de mens in het verleden al herhaaldelijk bewezen. Eens zover - en dan zijn wij wellicht beland in de periode staan er ook ingrijpende geopolitieke wijzigingen op het programma. De waterstofeconomie zou immers de definitieve teloorgang van de olieproducerende landen als machtsblok betekenen. Een blok dat de iongste tijd al enkele fikse klappen heeft moeten incasseren. Een situatie die - zeker in de Arabische wereld - hard zal aankomen. Willen deze landen nog geld putten uit hun bodemschatten, dan doen zij er wellicht goed aan zoveel mogelijk boven te halen en te verkopen aan een redelijke prijs, zodat de wereldeconomie nu reeds kan aanzwengelen. Voor West-Europazou de energie-omwenteling meebrengen dat heel wat landen hun betalingsbalansen (meer) in evenwicht kunnen brengen. Voor de olie vliegen immers enkele honderden miljarden per jaar de deur vooral Willy Brandt op die spijker zal hameren en dat hij zal pagen de «groenen» in het gevlei te nemen. Dat zou wel eens uitsluitend in het voordeel van de «groenen» kunnen uitdraaien. Men kan inderdaad de kiezer en de kiezeres ervan verdenken een kort geheugen te bezitten, maar toch niet zó kort dat ze nu al zouden vergeten zijn, dat de socialisten dertien jaar mee aan het bewind waren en het in aanzienlijke mate bepaalden. Daarom is de kans groot, dat de trend naar de «groenen», die zich in de deelstaat Hessen en elders manifesteerde, zich zal doorzetten, ook in het nadeel van de SOP. Sprong in het duister Geen enkel eerlijk democraat kan er in principe wat tegen hebben dat een nieuwe, met het leefmilieu begane partij die vooral jongeren aanspreekt, de stemmen van de burgers vraagt. Maar om wat te doen? De «groenen» vertonen enige gelijkenis met de christen-democraten. Men kan in hun rangen inderdaad ook zowat «alles» ontwaren. Maar de CDU- CSU heeft, zoals overal elders de uit. De aanmaak van waterstof zal in onze streken wel in EGverband moeten geschieden, d.w.z. in die gebieden die door de zon genadig bedeeld worden. Transport via pijpleidingen, zoals voor aardgas, is met waterstof even goed mogelijk. Geen problemen dus. En voor de christen-democratie, een heel sterk gevoel voor machten invloed en dat instinct is altijd in staat om voor de nodige cohesie te zorgen. Daarvan is geen sprake bij de «groenen». Men vindt daar een allegaartje van idealistische natuurminnaars en zachtaardige windmolens- en spinnewielprofeten, naast keiharde nihilisten en gewelddadige anarchisten, met als enig punt van overeenstemming, dat ze geen benul hebben van besturen, zelfs niet op plaatselijk vlak. Er zijn trouwens heel wat «groenen» die principieel elke deelneming aan enig bestuur afwijzen. Het is een raadsel wat men met hen kan beginnen en hoe, al schijnt Willy Brandt wel iets te voelen voor een dergelijke sprong in het duister. Een eventuele alliantie met de «groenen» zou de SPD wel eens zuur kunnen opbreken. Hoe dan ook, het opdringen van de «groenen» als een nieuw element van belang in de Westduitse politieke verhoudingen, kan het einde inluiden van de definitief verworven geachte zekerheden uit een periode die een Adenauer, een Scheel en een Schmidt opleverde. R.S. verbruiker? Zal die goedkoper kunnen tanken en zijn huis verwarmen? Beslist. Tenzij Vadertje Staat op waterstof nog wat meer accijnzen en BTW gaat heffen dan op de olie. In dat geval is Jan-met-de-Pet opnieuw gezien. P. COTUR.. 7

8 Cat People: een erotische fantasie Terwijl zijn «American Gigolo» nog steeds overal met veel succes over de bioskoopschermen bolt, kwam ook de nieuwste Paul Schrader-film «Cat People» reeds in roulatie. De pers is nogal verdeeld over die produktie. Zo lazen we o.m, «Paul Schrader is een voorbeeld van hoe een regisseur door Hollywood kan uitgemolken worden». We zijn het daar helemaal niet mee eens. Schrader (36) die een gefortuneerd man werd met het schrijven van een aantal voorbeeldige filmscenario's (Taxi Driver, Raging Bull, Obsession) en ook enkele kaskrakers als realisator op zijn actief bracht (Hardcore en het reeds genoemde American Gigolo) is een uniek «geval» in de geschiedenis van de Amerikaanse film. Alle door hem behandelde thema's hebben een calvinistische filosofie van schuld, boete en predestinatie gemeen, wat helemaal niet zo verwonderlijk is, gelet op zijn weinig benijdenswaardige.jeugd in een geïsoleerde gemeenschap van Nederlandse gerformeerde emigranten. Zijn grootouders waren inderdaad stijve Groningers, die alleen in zwart en wit dachten en zagen. Grijs was er nooit bij. Hij groeide op in een steile Nederlandse kolonie in Michigan, waar het filmkijken hoog op de lijst stond van de streng te mijden duivelse uitvindingen. Dat gold overigens evenzeer voor de televisie. Schraders eerste «misstap» in de bioskoop gebeurde op 18-jarige leeftijd en het werd een met schuld en boete overladen avontuur, dat hij nog steeds niet uit zijn herinnering heeft gebannen. Onder ouderlijke druk begon hij voor dominee te studeren maar met grote opluchting zwenkte hij vrij spoedig af naar de journalistiek en als criticus studeerde hij tegelijkertijd ook aan de universiteit van Californië, uiteraard in de afdeling filmologie. Het werden geen vruchteloze jaren. Hij schreef een stapel scenario's als studiemateriaal en weldra bleek dat hij op dat terrein bijzonder begaafd was. Toen het in Japan gesitueerde «Tbe Yakuza» door Wamer Bros werd aangekocht om verfilmd te worden door Sidney Pollack en met Robert Mitchwn in een van de voornaamste rollen, was Schrader gelanceerd en van dat ogenblik af volgde het ene succes op het andere. Schrader's jongste werkstuk is de aan onze tijd aangepaste remake van de gelijknamige film, die de naar Hollywood van Paul Schrader uitgeweken Franse cineast Jacques Toumeur precies veertig jaar geleden draaide met Simone Simon in de rol, die nu door de beeldschone Nastassia Kinski gespeeld wprdt, nl. die van een meisje dat in een zwarte panter veranderde telkens ze de liefde bedreef. Met zijn dreigende sfeer van broeierige sexualiteit en gewelddadigheid is «Cat People» andermaal een uitgelezen staalkaart van de traditionele Schrader-obsessies. Hij verlustigt zich immers altijd in een soort koud liefdesvuur, dat hem ook de gelegenheid biedt aan het moraliseren te gaan als perfect produkt van zijn «hel en verdoemenls»- opvoeding. Reeds van in de openingsbeelden ervaren we deze donder en bliksem-instelling. Zwarte panters zien er indrukwekkend mooi en sierlijk uit in hun gestroomlijnde bewegingen maar herhaaldelijk fonkelt het kwaadaardige licht in hun duivelse katte-ogen. Men mag het wel kenschetsend noemen dat het eerste slachtoffer van zulke panter een prostituee is. Schrader laat het dier toeslaan op een haast onmogelijke plaats. Het ligt nl. onder het bed van het meisje van plezier in een bordeel! Aan zijn voorbestemming kan niemand ontkomen, aldus Schrader, en zo wordt ook Nastassia Kinsky onafwendbaar met haar noodlot geconlronteerd. Als alle Schrader personages dreigt zij tenonder te gaan aan zelfdestructie, sex en geweld. Na haar eerste liefdesnacht verandert de hupse Kinski letterlijk in een panter. Men zou voor minder van zijn melk geraken! Haar broer (Malcolm McDowell) heeft zich al lang met dit «verschijnsel» verzoend. Beiden stammen ze immers af van de roofdieren, die door het verslinden van aan hen geofferde kinderen hun ziel en uiterlijk overgenomen hebben. Seksueel contact met mensen leidt telkens tot een transformatie, die alleen door het doden van een mens weer ongedaan kan gemaakt worden. Voor Nastassia en haar filmbroer Malcolm ligt het nog erger. Ze kunnen het kwaad alleen keren door het plegen van incest. En laat die bloedschande maar over aan de h. Schrader! Dat is pas een echt kolfje naar zijn calvinistische band! Toen hij in Nederland, op doorreis van M11nchen naar het festival van Deauville, zijn film kwam voorstellen verklaarde hij daaromtrent o.m. wat volgt: «Deze film staat heel dicht bij me. Vooral het idee om angst met erotische fantasie te vermengen of in feite te verenigen sprak me sterk aan. De angst die het meisje kent t.o.v.de seksualiteit. Als ze de liefde bedrijft, wordt ze een beest. Grandioos niet? En dan die incest tussen broer en zus. Men beschouwt dat nog altijd als een groot taboe. Maar ik stel het voor als een normale gang van zaken bij dit ras van katachtigen. Ik heb die incest voornamelijk gebruikt om er de wereld mee op zijn kop te zetten. Als je een taboe gebruikt als iets dat algemeen aanvaard wordt, dan verwerf je daarbij meteen de vrijheid om iets gewoons ook te vergeestelijken. Sex zie ik altijd in termen van onderdrukking en mislukking. Daarom gaat «Cat People» in de eerste plaats over seksuele codes en mythen. Let wel, het was er mij niet om te doen een lading sex breed over het scherm uit te smeren maar veeleer om de seksuele bandelingen het uitzicht te geven van een primitieve religieuze ceremonie. Seks is voor mij immers een door de religie gelegaliseerde perversie...» Wie «Cat People» beoordeelt als een traditionele griezelprent vergist zich grondig: het is veeleer een erotische fantasie met gruwelijke zijsprongen en psychologisch graafwerk. Zeer sterk (visueel) zijn de oranje droomsekwensen van de mystieke rituelen, die van Ferdinando Scarfiotti een buitengewoon fraaie vormgeving meekregen én een onheilspellende muzikale background van David Bowie. Na «Cat People» is onze appetijt voor de volgende Schrader-projecten alleszins gescherpt. Het zijn een biografie van de bekende Japanse schrijver Yukio Mishima en de verfilming van een boek van Niko Kazantakis: «The last Temtation of Christ» met Robert de Niro en voor Martin Scoresse, het ijzersterk Taxi Driver-duo. F.PAPON

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen,

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, Marc Hooghe Joris Boonen De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, 1970-2014 Centrum voor Politicologie KU Leuven 30.10.2014 Open VLD telt volgens de meest recente cijfers

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.

HERZIENING VAN DE GRONDWET. Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen. (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s. HERZIENING VAN DE GRONDWET Herziening van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (Voorstel van de heer Bart Laeremans c.s.) TOELICHTING Dit voorstel moet worden samen gelezen met ons voorstel nr.

Nadere informatie

Tijdvak II. november 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak II. november 2013 8: 30-10:00. SCHOOLONDERZOEK Tijdvak II GESCHIEDENIS november 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 woensdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE KOUDE OORLOG + NEDERLAND EN DE VERENIGDE STATEN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG Gebruik bron 1. 1p 1 De bron maakt duidelijk dat de

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen.

Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen. Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen. Goud is al duizenden jaren simpelweg een betaalmiddel: geld. U hoort de term steeds vaker opduiken in de media.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen Beginpagina Sparen is niets nieuws. Mensen sparen al eeuwen lang voor verschillende doeleinden. Toch is een leidraad binnen de wereld van het sparen ongetwijfeld welkom. Op spaarkennis.nl geven we graag

Nadere informatie

Na de WOI vluchtte de keizer naar Nederland

Na de WOI vluchtte de keizer naar Nederland Hoofdstuk 3 Na de WOI vluchtte de keizer naar Nederland Waarom NL? Nederland was een neutraal land. Bleef in NL tot aan zijn dood. Vrede van Versailles Vs, Eng, Fra winnaars. Duitsland als enige schuldig

Nadere informatie

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek DE GRENS BEREIKT De worsteling van pomphouders in de grensstreek Emile Roemer, voorzitter SPTweede Kamerfractie Februari 2014 INHOUD INLEIDING 3 ACHTERGROND 4 STEEKPROEF 5 RESULTATEN 6 REACTIES POMPHOUDERS

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Herdenking Capitulaties Wageningen

Herdenking Capitulaties Wageningen SPEECH SYMPOSIUM 5 MEI 2009 60 jaar NAVO Clemens Cornielje Voorzitter Nationaal Comité Herdenking Capitulaties Wageningen Dames en heren, De détente tussen oost en west was ook in Gelderland voelbaar.

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Tweede Wereldoorlog-1 vmbo12

Tweede Wereldoorlog-1 vmbo12 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 19 juni 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62175 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit. PERSBERICHT 09 juli 2012 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl)

Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) Geschiedenis (nieuwe stijl) en geschiedenis en staatsinrichting (oude stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel

Nadere informatie

Dames en heren, Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen.

Dames en heren, Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen. Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dames en heren, Ik sta hier vandaag

Nadere informatie

Persconferentie 15 april 2008 Hasselt

Persconferentie 15 april 2008 Hasselt Persconferentie 15 april 2008 Hasselt 1. Onafhankelijke kandidaten sociale verkiezingen startten een procedure voor de Arbeidsrechtbank 8 onafhankelijke kandidaten verdeeld over 5 provincies 2 Limburg

Nadere informatie

Pensioenseminar 2013 speech Joanne Kellermann

Pensioenseminar 2013 speech Joanne Kellermann Pensioenseminar 2013 speech Joanne Kellermann De Nederlandsche Bank ontvangt u vandaag met veel plezier op deze sportieve middag. Pensioenfondsbestuurders en toezichthouders hebben verschillende taken.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 5 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC 2

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Tussen de ondergetekenden (De stichtende leden - aanleiding bij de laatste pagina van deze statuten), werd overeengekomen een feitelijke vereniging

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

Dames en heren, Mijn besef van oorlog en vrede. heb ik meegekregen van mijn. vader, die de gastvrijheid van. de Duitse bezetter aan den lijve

Dames en heren, Mijn besef van oorlog en vrede. heb ik meegekregen van mijn. vader, die de gastvrijheid van. de Duitse bezetter aan den lijve Dames en heren, Mijn besef van oorlog en vrede heb ik meegekregen van mijn vader, die de gastvrijheid van de Duitse bezetter aan den lijve heeft mogen ondervinden. Mijn vader heeft in Scheveningen gezeten,

Nadere informatie

mputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM

mputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM mputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM van 6 11-07-17 16:13 ftm.nl Amputeer Griekenland om de eurozone te redden FTM Edin Mujagic 7-9 minuten Vorige week schreef ik waarom het grotendeels kwijtschelden

Nadere informatie

Verdieping: Kan een land failliet gaan?

Verdieping: Kan een land failliet gaan? Verdieping: Kan een land failliet gaan? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen lezen fragmenten uit artikelen over wat het betekent als Griekenland failliet gaat en maken daar verwerkingsvragen over.

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument , zaterdag 6 september 2008

Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument , zaterdag 6 september 2008 Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument 1945 1962, zaterdag 6 september 2008 Geachte veteranen, excellenties, dames en heren, Elke dag schreef ik een

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie.

Tijd van burgers en stoommachines De sociale kwestie. Onderzoeksvraag: Waardoor ontstonden het liberalisme en het socialisme, en hoe dachten liberalen en socialisten over de sociale kwestie? Kenmerkende aspect: De opkomst van de politiek maatschappelijke

Nadere informatie

Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel

Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel Simulatie van de zetelverdeling voor het Vlaams Parlement volgens een aantal scenario's inzake de hervorming van het kiesstelsel Jo Noppe, Bram Wauters en Bart Maddens Afdeling Politologie K.U.Leuven http://www.kuleuven.ac.be/politologie/

Nadere informatie

Inhoud. Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15. Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19

Inhoud. Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15. Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19 7 Inhoud Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15 Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19 1. De particratie in België, een bloemlezing 22 2. Representatie

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Hoe betrouwbaar zijn de peilingen en de bookmakers? Is Obama echt de grootste kanshebber? Hoe spannend wordt de race?

Hoe betrouwbaar zijn de peilingen en de bookmakers? Is Obama echt de grootste kanshebber? Hoe spannend wordt de race? Leerlingenmateriaal Op 4 november zijn er presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Zelfs op de Nederlandse televisie zien we bijna elke avond toespraken, discussies, achtergronden en meer. Het lijkt

Nadere informatie

Hoop op democratie in het Midden Oosten

Hoop op democratie in het Midden Oosten De Toestand in de Wereld 3 Hoop op democratie in het Midden Oosten Egypte: De kater na de Arabische lente Bas Levinsohn 1 Inleiding Vraagstelling Wat wordt bedoeld met de Arabische lente? Wat is de betekenis

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 26 mei 2014 Inleiding en belangrijkste

Nadere informatie

2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw

2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw 2,1: Nederlands-Indië, 19 e eeuw 1830 1870: Javaanse boer werkt voor Nederlandse staat: - cultuurstelsel - Herendiensten van verliespost naar wingewest Vanaf 1870: modern imperialisme particuliere bedrijven

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

Plein 1813 nr. 4- 's-geavewhage. Onderwerp: Weekoverzicht.

Plein 1813 nr. 4- 's-geavewhage. Onderwerp: Weekoverzicht. REGERINGSCOMMISSARIS IN ALGEMENE DIENST MINISTERIE VANALGEMENE ZAKEN Kenmerk: Nr. 3H7/HP/69. Bijlage(n): één. Onderwerp: Weekoverzicht. 's-gravenhage, 19 juni 1969' Plein 1813 nr. 4 Hiermede heb ik de

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

De Duurzaamheid van de Euro

De Duurzaamheid van de Euro Sustainable Finance Lab : De Duurzaamheid van de Euro #susfinlab www.sustinablefinancelab.nl De euro is niet houdbaar Arjo Klamer Munten komen en gaan Gevallen munten Papiermark (Duitsland) 1914-1924 Hyperinflatie

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

TRIPARTITE VERHOUDING

TRIPARTITE VERHOUDING ThvG/NR Mij is gevraagd om vandaag 1 mei 1988 een korte toespraak te houden via A.T.V.. Ik heb gedacht om op deze dag te praten over de TRIPARTITE VERHOUDING. Maar alvorens dit te doen is het misschien

Nadere informatie

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 April- 30/04/ 12 Artikel 1. Jean-Luc Dehaene van de CD&V kan bijna 3 miljoen euro opstrijken. Door een aantal jaar geleden een pakket aandelenopties te kopen

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

PLICHT EN VERPLICHTING. De weg van oude patronen of

PLICHT EN VERPLICHTING. De weg van oude patronen of PLICHT EN VERPLICHTING De weg van oude patronen of HYPOTHESE Het uitgangspunt van esoterische psychologie/filosofie is dat alles, dus zowel de ziel als de vaste vorm (het fysieke lichaam), energie is.

Nadere informatie

Toespraak van Anouchka van Miltenburg, Voorzitter van de Tweede Kamer, bij de bijeenkomst van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945, op 14 augustus 2015 in de Tweede Kamer We dachten dat we na de capitulatie

Nadere informatie

Leren hoe om te gaan met de militairen van vandaag, die de veteraan van morgen is.

Leren hoe om te gaan met de militairen van vandaag, die de veteraan van morgen is. Toespraak van de minister van Defensie, E. van Middelkoop, op 7 september 2007 te Roermond ter gelegenheid van de jaarlijkse Nationale herdenking van de militairen van het Koninkrijk der Nederlanden die

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. 689.865

Behoort bij schrijven no. 689.865 Behoort bij schrijven no. 689.865 Ex. no.,2-c VERKIEZING TWEEDE KAMER 1963 - PSP Bij de ruim 70,000, door de PSP in maart 1962 gewonnen t.o.v. 1959» voegden zich op 15 mei jl. die van nog bijna 8.000 kiezers.

Nadere informatie

De kortste weg naar uw (spaar)doel

De kortste weg naar uw (spaar)doel De kortste weg naar uw (spaar)doel Veel van de leuke dingen in het leven hebben een ding met elkaar gemeen: ze kosten geld. En hoe groter uw persoonlijke wensenlijst, hoe meer geld u nodig heeft. Optimaal

Nadere informatie

'De dialoog met Rusland herstellen is broodnodig: net dat ontbrak 100 jaar geleden'

'De dialoog met Rusland herstellen is broodnodig: net dat ontbrak 100 jaar geleden' 'De dialoog met Rusland herstellen is broodnodig: net dat ontbrak 100 jaar geleden' Dirk Rochtus www.knack.be 13/08/2014 Glijden we in 2014 af in een oorlog met Rusland, net zoals honderd jaar geleden?

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als 18-jarige

Uw rechten en plichten als 18-jarige Uw rechten en plichten als 18-jarige Hoofdstuk 5 Een 18 de verjaardag is vaak een mijlpaal waarop men zelfstandiger en onafhankelijker wordt, maar het is ook het moment van wettelijke meerderjarigheid.

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2005

Examen VMBO-GL en TL 2005 Examen VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 woensdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 449 Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Olie, terreur, afpersing en economie.

Olie, terreur, afpersing en economie. Olie, terreur, afpersing en economie. Op de blog van Guido staat een interessante bijdrage over onze economie of wat daarvoor nog moet doorgaan. Wij zijn het bijna helemaal eens met dit opiniestuk maar

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Algemeen Het leek mij nuttig om vóór de beschrijving van de deviezenproblemen eerst duidelijk te maken wat onder deviezen verstaan moet worden, zulks

Nadere informatie

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie,

Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, 1. Geachte Commissaris van de Koning in Zeeland, Burgemeesters en wethouders en raadsleden van de Zeeuwse gemeenten, Vertegenwoordigers van defensie, Beste Veteranen, familieleden, vrienden en kennissen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Stuk 228 (1983-1984) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1983-1984 6 DECEMBER 1983 ONTWERP VAN DECREET houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2004-II

Eindexamen economie 1 vwo 2004-II Opgave 1 Stoppen met roken!? In een land betalen rokers bij de aanschaf van tabaksproducten een flink bedrag aan indirecte belasting (tabaksbelasting)*. Dat vinden veel mensen terecht omdat de overheid

Nadere informatie

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens

De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 25 juni 2014 Geactualiseerde versie

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

CPN. Manifest der Communistische Partij

CPN. Manifest der Communistische Partij CPN Manifest der Communistische Partij Een spook waart door Nederland het spook van het communisme. Alle machten van het oude Nederland hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook verbonden,

Nadere informatie

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn 1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn Communautair: totale stilstand langs Vlaamse zijde Eerste regering sinds 1970 zonder communautair programma Transfers onaangeroerd: Van Overtveldt weigert

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid De uitdagingen in het energiebeleid CD&V voorzitter Jo Vandeurzen CD&V-studiedag, Vlaams Parlement 29 april 2006 Als ik zeg dat onze moderne westerse samenleving

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

2014-2015 Cursus geschiedenis 6TSO Pagina 14

2014-2015 Cursus geschiedenis 6TSO Pagina 14 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2014-2015 Cursus geschiedenis 6TSO Pagina 14 Partijen ontstaan uit conflicten Historici onderscheiden in de Belgische naoorlogse geschiedenis drie breuklijnen of conflictzones

Nadere informatie