(c) Liberaal Archief - Kramersplein Gent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent"

Transcriptie

1 Liberaal Vlaams Tiidschrift (c) Liberaal Archief - Kramersplein Gent In dit nummer Brusselse hemel klaart op Beurs-krant Willemsfonds en onderwijs Arm leger De «Groenen» in Duitsland Maandblad - Jaargang Nr. 9 - Oktober 1982 Liberaal gewicht In de gemeenten De gemeenteraadsverkiezingen zijn de nationale oppositie-voorzitters in het gezicht gefloept. De verkiezingstest is eerder in het voordeel van de regeringspartijen uitgedraaid. De regering is in ieder geval ongeschonden uit het avontuur getreden. Alle politieke leiders hebben de uitslagen als een overwinning voor hun partij voorgesteld. Niemand erkent zijn nederlaag. Maar de naakte cijfers liegen niet. Van de traditionele partijen is er maar een enkele, die de kaap van 10 oktober zonder kleerscheuren heeft omzeild, met naam de liberale partij: de PRL in Wallonië en de PVV in Vlaanderen. De groenen van Agalev maakten de grootste sprong. Zij hebben de drempel van de 5 t.h. bereikt. De andere partijen zullen hiermee in het vervolg rekening moeten houden. Maar degenen, die aan deze gemeenteraadsverkiezingen een nationale betekenis hebben gehecht, moeten nu ook erkennen, dat de PVV in Vlaanderen de tweede grootste sprong maakte. Deze vooruitgang zal in de eerstvolgende maanden en jaren ook doorwegen. De partij van Guy Verhofstadt springt van 13,4 t.h. in 1976 naar 15 t.h. in 1982, dit is een winst van 1,6 t.h. De PVV wint op zuivere PVV-lijsten alleen meer dan stemmen. Deze percentages zijn uit de IBMcomputer gevloeid.. Uit de partijdige koker van een zeer linkse universiteitsprofessor zijn op de avond van de verkiezingen andere gegevens gesproten, maar de realiteit is sterker dan de politiek gekleurde interpretaties van de «BRTdeskundigen». Hun theorieën houden geen steek. De kiezers hebben vrijwel overal een «gemeentelijke» stem uitgebracht. Zij zijn niet zo dwaas als sommige strategen denken. Aan de stembus-uitslag van 10 oktober moet men dus niet te veel conclusies verbinden tenzij in de gemeenten zelf. En de uitslage~ zijn er erg uiteenlopend. Een belangrijke constatatie echter: meer en meer gemeenten zullen van 1983 af door coalities bestuurd worden. Vooral de CVP heeft in een vrij groot aantal gemeenten haar volstrekte meerderheid verloren. De liberalen hebben redenen te over om zich over heel wat tot stand gekomen bondgenootschappen te verheugen. Zij zullen in een groot aantal colleges zitting krijgen, zodat gehoopt mag worden, dat dit liberaal gewicht in de gemeenten ook zal doorwegen wanneer later parlementsverkiezingen gehouden worden. In het verleden hebben de liberalen het belang van de gemeentepolitiek al te dikwijls onderschat. Zij boekten bij gemeenteraadsverkiezingen steeds minder hoge percentages dan bij landsverkiezingen. Het hield ongetwijfeld verband met het ontbreken van sociale, culturele, professionele en andere gemeentelijke structuren in de liberale familie. Het socio-cultureel leven was in Vlaanderen al te lang het monopolie van de christen-democraten, terwijl Wallonië voortdreef op de vakbondsorganisaties. ties. - De liberale partijen werden en worden nog steeds gevoed door een opinie-stroming, die niet door het verenigingsleven onderhouden wordt. Het verenigingsleven heeft bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen ten dele de belangen van de «groenen» gediend. Wie het reilen en zeilen van de huidige socioculturele verenigingen kent, zal zich hierover niet verbazen. P.V. BRABANT Film: Cat PeopIe Het verslag over de algemene vel'8adering van het L.V.V. - zatenjag j.l. - in ons november-nummer

2 Nobelprijswinnaar F.A. Hayek aan het woord De Open Samenleving De vooruitgang van onze beschaving gaat samen met de verruiming van de menselijke horizonten. Even goed cultureel als economisch. Wij zien de beschaving groeien naargelang wij van de horde. langs de middeleeuwse Domeinen. langs de Italiaanse en Vlaamse handelssteden om naar onze wereldwijde Open Samenleving toegroeien. De vrije markt. een spontaan gegroeide samenwerking tussen mensen die elkaar nauwelijks kennen. is het enige procédé dat deze wereldwijde samenwerking kan in goede banen leiden. Het is de fantastische ontdekking dat mensen met verschillende doelstellingen toch in vrede kunnen samenwerken. Iedereen geniet van de kennis door anderen opgedaan zonder daarom zijn individuele vrijheid. zijn eigen levenswijze prijs te geven. Wij kunnen gerust handel drijven tot wederzijds voordeel zonder daarom verplicht te zijn de doelstellingen van onze handelspartners te delen. Iedereen gaat in volle vrijheid zijn eigen weg maar toch geniet iedereen van de wereldwijde werkverdeling. De Open Samenleving verschilt drastisch met de vroegere hierarchische georganiseerde gesloten maatschappij waarin iedereen verplicht was de groep te dienen en de doeleinden. de levensfilosofie van die groep te onderschrijven. De Open Samenleving integendeel heeft geen gemeenschappelijk doel tenzij mekaar te helpen om de zelf gestelde doelen te bereiken. Zo zien wij duidelijk de onverenigbaarheid van de liberale Open Samenleving met haar vrijhandel. verdraagzaamheid en wereldwijde werkverdeling. met het nationalisme. het communisme. nazisme en het socialisme. het die alle de nadruk leggen op centrale planning. organisatie en gemeenschappelijke doelstellingen van boven uit opgelegd aan de maatschappij. In de Open Samenleving kan men stellen dat het anders zijn dan de anderen de bron is van alle vooruitgang. Het is echter niet gemakkelijk de door de «hordecultuur» gedurende tienduizenden jaren gekweekte reflexen altijd te onderdrukken. Solidariteit met beroepsstads- en streekgenoten doet henverkiezen boven vreemdelingen. Toch moeten de rechten van verre vreemdelinen in de Open Samenleving even groot zijn dan die van de nabije «volksgenoot». Dit sluit natuurlijk spontaan en vrijwillig dienstbetoon niet uit! De universele vrede kan enkel gebouwd op abstracte gedragsregels. geldend voor allen. Groepssolidariteit schept een sfeer van wij tegen de anderen. de vreemden. de vijanden. Dit alles kan men aanvoelen als een vervlakking van de ethische gevoelens. Toch zou terugkomen naar de thiek van de stam fatale gevolgen hebben. Het is kortzichtig in politiek op dit attavisme in te spelen. Het is finaal zelfdodend en leidt naar nationalisme. racisme. oorlog en totalitaire dictatuur. De weg naar de individuele vrijheid en de universele vrede komt altijd in gevaar door hardnekkig weerkerende attavistische «hordereflexen», zoals de loyauteit met beroeps. dorps en streekgenoten met zijn daaruit voortvloeiende vijandschap tegen alle anderen. Dictators bouwden hun macht meermaals op groepshaat. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat zich men niet vrijwillig in allerlei kleine groepen kan verenigen binnen de Open Samenievng. Zij zijn integendeel zeer nuttig als tussenschakel tussen de staat en het individu. Zij kunnen zelfs allerhande publieke taken opnemen. Het is beter zelf een organisatie op te bouwen dan de.staat in te roepen om een probleem op te lossen. Liberalisme wil zeker niet zeggen ieder voor zichzelf. maar terecht zijn liberalen achterdochtig tegenover verenigingen waar men zich verplicht moet bij aansluiten of die een grote macht in de Brusselse hemel klaart op Nationale besluiten kunnen er uit de verkiezingen van 10 oktober alleen ten aanzien van Brussel getrokken worden. Het is iedereen opgevallen. dat in de 19 gemeenten van de agglomeratie minder communautair gestemd werd dan zulks sedert 1964 het geval is geweest. Meer nog dan in de rest van het land heeft de kiezer zich door andere dan communautaire thema's laten leiden. in het bijzonder door het sociaaleconomisch beheer van de gemeente. In de Brusselse gemeenten hebben de FDF-ers bijna overal een nederlaag geleden. behalve waar zij een burgemeester hadden. die een goed beheerder is geweest of. zoals te Schaarbeek. waar de gastarbeidersproblematiek de doorslag heeft gegeven. De nederlaag van het FDF kan in de eerstvolgende maanden en jaren een heilzame invloed hebben op de voltooiing van de staatshervorming. Met het oog op een overleg over het Brussels luik van de staatshervorming heeft de regering een gemengde parlementai-.re commissie aangekondigd. Zij zal nu wellicht spoedig tot stand komen en hopelijk zal het beraad vlotter verlopen dan in andere Brusselse conclaven. Tot dusver werd de Brusselse dialoog steeds doorkruist door de electorale maneuvers van het FDF. dat van een franstalig front» droomt tegen de Vlamingen. In zo'n optiek is er uiteraard geen oplossing mogelijk. De kans op een regeling hangt grotendeels af van de onderhandelingsruimte, die de andere franstalige partijen al of niet zullen weten te scheppen. Het is duidelijk. dat de FDF-standpunten hoe langer hoe minder gemeenschap verwerven. Vrijwillige verenigingen. liefst zelfs internationaal. kweken echte burgerzin. Staatsorganismen kweken alleen maar onverschilligheid. Omdat meer en meer mensen in grote publieke of privé-organisaties werken denken managers en werknemers in organisatietermen. De technische successen van de grote moderne organisa- ~es zijn zo groot dat iedereen ze de organisatievorm van de toekomst denkt. Men vergeet daarbij dat zij alleen mogelijk zijn in een door de vrije markt georganiseerd kader. De Open Samenleving is een abstracte maatschappij. Wij moeten daaraan onze morele denkpabonen. die nog stammen uit de horde en de kleine gesloten aemeenschap. nog aanpessen, Het is een moeilijke omvorming, ( telkenmale doorkruist door ettavistische «oprispingen» vanui de oneindig lange periode dat da mensen in klein verband moesten leven. beperkt door een aebrek aan technische middelen. Het is echter de enige weg na~ tieschaving en vrede. P.BLUDTS Referentie: FA Hayek Liberty Law LegisJation and RoutJedge '" Kegan London 1982 aanhang kennen bij de Brusselaars. Deze laatsten beseffen. dat zij er als hoofdstedelingen integendeel belang bij hebben zowel met Vlaanderen als met Wallonië te leven en te werken. Aan Wallonië is de meerderheid van de Brusselaars alleen door de taal verbonden. Vlaanderen biedt gunstiger economische vooruitzichten. De Brusselse bevolking begint te begrijpen. dat de FDF-stellingen. in het bijzonder de eis inzake een eigen autonoom gewr it «à part entière», uiteindelijk op de totale neergang van de hele hoofdstedelijke agglomeratie zouden uitmonden. De hoop dat Brussel. als economische draaischijf. ook de harmonische samenleving van beide nationale gemeenschappen waarborgt. wordt door de geleidelijke aftakeling van het FDF verstevigd. De verkiezingsuitslagen in de agglomeratie hebben aangetoond. dat er zich vrijwel geen gevoelige wijzigingen voordoen ten aanzien van de omvang van de aldaar levende taalgemeenschappen. Hebben de zuivere Vlaamse lijsten enige achteruitgang geboekt. dan moet zulks eveneens toegeschreven worden aan het kiesgedrag van de nederlandstaligen, die op 10 oktober hoofdzakelijk aan het sociaaleconomisch beheer van hun gemeente gedacht hebben. Het valt trouwens op. dat talrijke Vlaamse kandidaten verkozen werden op tweetalige lijsten of op «lijsten van burgemeesters». Deze langzame kentering versterkt het vertrouwen in de afloop van het overleg. dat eerstdaags zou moeten beginnen. Het kan nog even duren eer de Brusselse mentaliteit omgebogen wordt. Maar de tijd speelt in het voordeel van de Vlamingen. Piet VAN BRABANT ( 2

3 B-krant Beurs Beleggen Belastingen Hogere rente ondanks daling De nieuwe staatslening kende een denderend succes. Nu zowat overal de rentevoeten dalen. wilden velen deze kans aangrijpen om nog tegen hoge interesten geld te plaatsen. De scharnierlening procent werd vlot geplaatst. Wie meteen besloot het geld acht jaar en half vast te leggen krijgt jaarlijks procent rente maar daarvan moet natuurlijk de 20 procent voorheffing af. Wie na vier en een half jaar wil uitstappen krijgt deze eerste tijd procent per jaar en de laatste vier jaar procent. Telkens min de roerende voorheffing. Voor wie het even wil narekenen: in de veronderstelling dat de lening tegen pari )(1000 frank voor 1000 frank waarde) wordt uitgegeven dan bedraagt de werkelijke rente. voor afhouding procent na 4.5 Jaar en procent na 8.5 jaar voor wie de scharnierformule koos. Wie meteen voor de klassieke formule opteerde ontvangt procent interest. Hoe dat te verklaren is? Gewoon omdat de eerste coupon reeds na een half jaar wordt uitbetaald. De drie vorige staatsleningen brengen. voor wie ze op de beurs kan kopen. gemiddeld meer op dan de nieuwe lening: rekening houdend met de beurskoers. die boven pari ligt. en de nog lopende tijd brengen deze leningen tot procent op. Voor wie nooit met plezier ) belastingen betaalt Voor wie dit jaar nog geld wil beuren van de fiscus dringt de tijd. Belgische aandelen die u kunt kopen om te profiteren van de voordelen van de wet Monory-De Clercq worden steeds duurder. Dat komt vooral omdat de meeste beleggingsfondsen thans overgaan tot aankoop van aandelen en de koersen mee opdrijven.. Iedereen mag ter waarde van mximaal frank Belgische aandelen kopen plus ter waarde van frank voor zijn echtgenote en nog eens frank per kind ten laste. Deze aankoper mag dan volgend jaar bij de aangifte van de inkomstenbelasting 1982 dit bedrag aftrekken. Voor de meesten komt dat neer op een belastingverlaging van ongeveer de helft. Koopt u aandelen voor frank (een gezin met één kind) dan zult u ongeveer à frank minder belastingen betalen. Bijkomende voorwaarde is wel dat u deze aandelen ten minste vijf jaar in portefuille houdt. Niemand garandeert dat de aandelen hun waarde behouden. Maar aangezien de fiscus voor bijna 'de helft meebetaalde moet er al veel gebeuren vooraleer u uw inzet kwijt bent. Met een beetje geluk. beurt u ook. nog dividenden. Daarop betaalt u weliswaar belastingen want de opbrengsten van uw belegging kunt u niet ontduiken. De meeste banken. spaarkassen en gr0epen wisselagenten hebben beleggingsfondsen opgericht die voor u het graaf- en spitwerk doen: specialisten trachten via een goede keuze en via spreiding van aandelen het rendement. dat u als particulier belegger moeilijker kunt bereiken. te verbeteren. Nu is het zo dat sommige beleggingsfondsen tot doel hebben om jaarlijks een zo hoog mogelijk rendement uit te keren in de vorm van dividend. Andere fondsen mikken op waardevermeerdering van de portefuille. Dividenden zijn belastbaar. Waardevermeerdering niet. Bij de keuze van een beleggingsfonds moet u daarmee rekening houden. Wenst u jaarlijks een opbrengst van uw belegging. met belastbare dividenden, of krijgt u liever over enkele jaren een grotere som terug? Bonnetjes sparen Wie autokosten wil aftrekken van zijn inkomsten als bedrijfslasten kan maar beter bonnetjes en facturen gaan sparen. Tot hiertoe werd door de fiscale administratie wel eens meer aanvaard dat men de autoonkosten berekende tegen een forfaitair tarief per kilometer. Hetzelfde tarief dat voor staatsambtenaren geldig is. Verschillende belastinginspecteurs vechten dit aan. Zij krijgen steeds meer en meer gelijk van de rechtbanken: wie auto-onkosten wil inbrengen moet ze ook kunnen bewijzen. Dat betekent dat u best telkens bij het tanken een bonnetje te vragen. bij reparaties facturen te eisen enz. enz. U loopt het gevaar dat uw controleur uw onkosten verwerpt indien u ze niet kunt staven met heel veel papier. Goud: 7 X duurder Zal goud tegen 1985 vijf miljoen frank per kilo kosten? Zal de inflatie opnieuw uit de pan rijzen? De Costa Ricaanse zusters Pamela en Mary Anne Aden voorspellen voor de volgende jaren een inflatie van 30 à 40 procent. De Aden Sisters stellen dat iedereen nu nog steeds goud kan kopen tegen de huidige (dure) prijzen want ten laatste in gaat een ounce goud (dat is 31.1 gram) verhandeld worden tegen dollar. Nu is dat 460 dollar. De belangrijkste reden waarom de goudprijs onlangs flink steeg was angst. Mexico. Argentinië. Polen en een hele rits andere zwaar in de schuld zittende landen kunnen hun schulden niet meer terugbetalen. Nu de meeste grote banken tot over de oren in de zorgen zitten wordt een financiële werelramp volgens sommigen steeds dreigender. Howard J. Ruff. Harry J. Schulz en andere Amerikaanse goudgoeroe's, die voorhouden dat alleen het gele metaal en niets anders zaligmakend kan zijn in tijden van rami?- spoed. krijgen nu steun van twee dames Uit Costa Rica. Pamela Aden - Ayales (33) en Mary Anne Aden-Harter (34). Zij werkten als financiële analistes in Californië. vooraleer zij door een multi-miljardair naar hun geboorteland werden teruggelokt. Omdat de zusters Aden enorm sterk blijken te zijn in hun voorspellingen:.wij zijn geen waarzegsters maar baseren ons op fundamentele en technische factoren.» De Aden Sisters zouden ook de enigen zijn geweest die de goudrush van enkele weken terug voorspelden. De meeste andere economen en analisten. zelfs zij die alles over goud zouden moeten weten, voorspelden tot voor kort dat het op die markt nog jaren rustig zou blijven. Peperduur behang Wie ooit de badkamer behing met waardeloos geworden aandelen heeft daar misschien een dure zaak aan gedaan. De kans is groot dat die aandelen uiteindelijk toch nog geld zullen opbrengen. Grootvader kocht destijds aandelen van Russische of Chinese spoorwegen of fabrieken of hielp het Tsarenrijk met zijn spaargeld. Die vergeelde aandelen werden als souvenirs bewaard tot het mode werd ze als behang te gebruiken. Later kwamen er de verzamelaars, de «scriptofielen». Hoe mooier en hoe zeldzamer oude aandelen of obligaties zijn. hoe meer de verzamelaars willen betalen. U.S. Federal Judge U.W. Clernon heeft zopas uitgesproken dat de eis van 280 Amerikanen die in het bezit zijn van «waardeloze» Chinese obligaties moet ingewilligd worden. De 280 eisers vonden in hun familiebezit obligaties uitgegeven in 1911 door de Hukuang Railways. De obligaties zijn uitgedrukt in goudwaarde. Na drie jaar beraadslagen sprak rechter Clernon zijn vonnis uit: China moet de waarde van de obligaties terugbetalen plus 71 jaar rente. De Chinese Volksrepubliek was niet op de zitting vertegenwoordigd en verklaarde reeds «geen schulden van vroegere reactionaire instanties» te zullen erkennen. Het New Yorkse makelaarskantoor Carl Marks and Co (niet verwarren met Karl Mand) heeft procedures lopen tegen de Sovjetunie om terugbetaling te bekomen van schulden die door de Tsaren werden aangegaan. Zegt Carl Marks: niemand die oude aandelen.of obligaties heeft moet wanhopen. Haal ze dus maar van de muur af. f B. ADMINIdTRATIE : Tel. (031) Korte Nieuwstraat Antwerpen VOLKSBELANG wordt uitgegeven door de Stichting A. Vanderpoorten REDACI1E: Korte Nieuwstraat Antwerpen HOOmREDACI'EUR EN VERANTWOORDEU}KE UlTGEVEIt: Fr. Strieleman H.Kennisstraat Edegem 3

4 Het hoekje van de P.V.V.-voorzitter Hier en Nu... De verkiezingen zijn voorbij... De GEMEENTEraadsverkiezingen zijn voorbij. Het is niet overbodig dit nogmaals te preciseren. Van in den beginne hebben een aantal partijen gepoogd om van deze kiesstrijd een nationale test te maken. Ik ga hier nog eens de redenen op een rijtje zetten waarom dit niet mocht. De uitslag maakt het heropenen van die discussie trouwens overbodig. De mensen hebben duidelijk begrepen dat hun straat niet de «Wetstraat» is. Zij zijn niet in de val gelopen die de socialisten en anderen hadden uitgezet. Zij hebben m.a.w. ingezien dat het een poging was de eigen verantwoordelijkheid op het gemeentelijk vlak te verdoezelen. Weliswaar worden nog schuchtere pogingen ondernomen om de stembusuitslag op een «nationale» manier te interpreteren. Wat er ook van is. Er is maar één manier om de uitslag te evalueren en dat is door de resultaten van 1982 te vergelijken met die van Ten behoeve hiervan hebben wij de Firma IBM gevraagd om een Z.g. «hitparade» op te maken. Dit is een overzicht voor alle grote partijen, van het aantal stemmen per gemeente in 1976 en Enkel de «zuivere» lijsten werden daarbij in aanmerking genomen. Dit is voor de P.V.V. op zich al een handicap, vermits we in zowat 40 t.h. van de gemeenten onder een andere benaming opkomen. Niettemin volgen hier de resultaten van bedoelde berekening: Partij Stemmenpercentage in Verschil P.V.V. 13,4 15, V.U. 11,8 13,2 + 1,4 C.V.P. 39,2 35,9-3,3 S.P. 19, 19,8 + 0,7 AGALEV 0,2 5,7 + 5,5 De praktische gevolgen van deze uitslag zijn duidelijk. De volledige gegevens zijn nu nog niet beschikbaar, maar er tekenen zich een aantal positieve tendensen af. Waar de P.V.V. in 1976 slechts in 79 schepencolleges vertegenwoordigd was zullen wij vanaf 1 januari 1983 in zeker 40 nieuwe colleges onze intrede doen. Bij de 850 liberale gemeenteraadsleden die Vlaanderen telt, komen er vast een honderdtal bij. De andere partijen doen het op dit vlak minder goed. Vooral de C.V.P. moet aan macht inboeten. In meer dan 50 gemeenten verliest zij haar meerderheid. De conclusie bij dit alles ligt voor de hand. Onze gemeenten vormen nog steeds de basis voor onze democratie. De kiezer heeft ten volle kunnen uitdrukking geven aan zijn keuze, nl. het doorbreken van een aantal jarenoude volstrekte C.V.P.- meerderheden en de afkeuring ook van het socialistisch wanbeleid dat vele gemeenten op de rand van het failliet heeft gebracht. De kiezer heeft gekozen voor een nieuw en hervormingsgezind beleid, voor een beleid van soberheid en efficiëntie. Alle verkozen P.V.V.-raadsleden moeten nu vanuit de oppositie of vanuit de meerderheid dit vertrouwen honoreren. Ten slotte, wil ik even herinneren aan de Conventie Gemeente '82. Ik zei toen dat de liberalen het zichzelf verplicht waren om op 10 oktober te winnen teneinde ook op het gemeentelijk vlak de tweede partij van Vlaanderen te worden. Deze trend is nu definitief ingezet. Guy VERHOFST ADT Voorzitter P.V.V. Willemsfonds en onderwijs Een waarschuwing aan en een oproep tot de socialisten De behartiging van de belangen van het officieel neutraal onderwijs is één van de doelstellingen van het Willemsfonds die uitdrukkelijk in de statuten van de vereniging is ingeschreven. Nu het rijksonderwijs in de huidige regering beheerd wordt door een voorstander van het vrij katholiek onderwijs, wordt ons als Willemsfonds van socialistische zijde vaak de vraag voor de voeten geworpen wat wij hiervan denken, vooral nu ook in het onderwijs zwaar moet bezuinigd worden. Ons antwoord hierop gaat uit van de volgende bedenking: Sinds 1968 heeft er in het rijksonderwijs een steeds grotere greep naar de macht plaats gehad vanwege de socialisten die er praktisch een monopolie hebben gevestigd. Deze politisering inzake benoemingen ging bovendien gepaard, via de invoering van het VSO-systeem, waarin het vak maatschappelijke vorming voor een groot deel het vak geschiedenis verving, met de openstelling van het rijksonderwijs voor gauchistische indocrinatie. die ook via het vak niet-confessionele zedenleer zo'n uitbreiding heeft genomen. dat dit onderwijs in sommige gevallen nog nauwelijks neutraal kan genoemd worden. Aan deze, voor liberale vrijzinnigen onaanvaardbare situatie, moet een einde komen, liefst via een akkoord met de socialistische vrijzinnigen naar aanleiding van onderhandelingen over een wijziging van de beheersvorm van het rijksonderwijs, in de zin van minder rechtstreeks gezag voor de politieke macht, bv. via een parastatale, waarvoor ook talrijke socialisten gewonnen blijken te zijn. De pluralistische school zou hierbij als vorm hetzij tussenschakel hetzij einddoel kunnen zijn. Dat de katholieken de idee van een pluralistische school niet hoog aanslaan, bewijst het van start gaan van twee vrije bibliotheekscholen. Het nog grotendeels braakliggende terrein van de bibliotheekopleiding wordt verzuild tegen alle logica in. Indien er nu één opleiding was waar de idee van de pluralistische school concreet gestalte kon krijgen, dan was het de bibliotheeksector. Deze dankbare kans werd niet aangegrepen en met het aantreden van een katholiek minister van onderwijs werd komaf gemaakt met de mogelijkheid van één pluralistische hogere biblitheekopleiding. Intussen is het beheer van het rijksonderwijs door een katholiek minister, waarop zowelliberalen als socialisten kritisch toezien, een goede gelegenheid voor beide strekkingen om tot een onderling gewetensonderzoek over te gaan en een nieuwe toekomst voor te bereiden. Deze toekomst zal bovendien onvermijdelijk, vroeg of laat, in het teken staan van de volledige overdracht van de bevoegdheid ( over het onderwijs van het nationale naar het gemeenschapsniveau. Eventuele hervormingen van het beheer moeten in dit perspectief worden gesitueerd. mede omdat tegen de federalisering van het onderwijs van onze kant geen enkel principieel bezwaar bestaat. Reeds op ons congres te Tongeren drie jaar geleden heeft het Willemsfonds die stelling aangenomen, er wel aan toevoegend dat deze overdracht moest gepaard gaan met al de waarborgen die het huidige schoolpact voor het rijksonderwijs inhoudt. In de argwaan die ons deze voorwaarde deed stellen zijn wij intussen helaas versterkt door de vrij botte weigering waarop aan katholieke zijde onze eis tot uitbreiding van ( het cultuurpact tot de persoonsgebonden materies, eveneens voor het eerst op ons congres te Tongeren in 1979 gesteld, is onthaald. Deze negatieve houding van de katholieken wekt de indruk dat het op het regionale vlak, waar zij nog steeds de grootste macht vormen op andere terreinen dan het politieke, zelfs nooit tot een cultuurpact zou gekomen zijn en dat wij destijds gelijk hadden van dit pact een nationale aangelegenheid te maken. De katholieken moeten thans bewijzen van goede wil leveren in verband met de uitbreiding van het cultuurpact tot de persoonsgebonden materies, willen ze onze argwaan wegnemen en ons ook over de federalisering van het onderwijs tot het begin van een gesprek bereid vinden. (Uit de toespraak van Prof. A. Verhulst, algemeen voorzitter, op het WjlJemsfonds-congres dat zaterdag 16 oktober jj. te Antwerpen gehouden werd) 4

5 De Belgische landsverdediging: willen maar niet kunnen (c) Liberaal Archief - Kramersplein Gent ) ) De grote herfst maneuvers. die ons leger onder de codenaam «Cross Eifel» zopas in Duitsland heeft beëindigd, waren zonder meer de zwaarste sedert het eind van de tweede wereldoorlog. Niet alleen speelden zij zich schier twee weken lang onder onophoudende regen af, maar voor het eerst sedert lang geschiedde een groot gedeelte van de verplaatsingen weer te voet. Waar de generaals verklaren, dat zulks de fysieke conditie van de troep ten goede moest komen, dient tevens gezegd dat het leger tot de lange voet marsen met pak en zak en nog de zware bewapening erbij genoopt werd door de bezuinigingspolitiek die het land zich heeft aangemeten. Een beeije paraat Zoals andere sectoren van de Belgische gemeenschap is ook de Landsverdediging er erg aan toe. De jaarlijkse begroting, die zo om en bij de 80 miljard fr. draait, is onvoldoende geworden om er doeltreffende strijdkrachten op na te houden. «Cross Eifel» was een illustratie van de noodgedwongen militaire zuinigheid, die in feite veel diepgaander is dan spectaculaire voetrnarsen in de regen. Historisch is de begroting voor de landsverdediging verdeeld in 50 t.h. personeelskosten, 30 t.h. werkingskosten, 20 t.h. investeringen. Maar aan die cijfers wordt geknaagd. Vermits er niet op de personeelskosten kan bezuinigd worden omdat militairen vastheid van betrekking genieten en omdat investeringen niet uit de weg kunnen gegaan worden, vermits oud materieel nu eenmaal op gezette tijden moet vernieuwd worden, blijven alleèn de werkingskosten over om er op te bezuinigen. Dat betekent dat ons leger minder oefent: minder maneuvers, minder schietoefeningen, minder rijden... Het totaalpakket van de 5 miljard fr. aan extra bezuinigingen, die de regering het ministerie voor Landsverdediging heeft opgelegd, vertaalt zich in een afgenomen weerbaarheid, een.verminderde doeltreffendheid en over het algemeen een kwaliteitsvermindering die de bondgenote verontrust. Want ons land, dat voor zijn defensie vertrouwt op de collectieve veiligheid van het bondgenootschap, heeft ten opzichte van dat. bondgenootschap een aantal verplichtingen aangegaan die moeten worden nagekomen. Zo onder meer op het stuk van het aantal land-, lucht-, zeernachteenheden. maar evenzeer op het stuk van hun uitrusting en hun graad van geoefendheid. Het onderste uit de kan Vooral in de luchtmacht maakt men zich zorgen omdat de veiligheid daar recht in verhouding staat tot het aantal vlieguren. Wordt er minder gevlogen, dan stijgt er de kans op ongelukken door gebrek aan ervaring. Het is de vliegers maar een flauwe troost dat Belgische piloten nu maar evenveel meer vliegen als hun collega's in het Warschaupakt. Maar wet breekt nood. Kwalitietsbespiegelingen over 's lands defensie wegen vandaag niet door. Belangrijker wordt de noodzaak geacht de laatste frank te bezuinigen. Immers, de tijd dringt. De Belgische staat is failliet en aan de deur van de kazernes in Duitsland staan deurwaarders. België kan nl. de huishuur niet meer betalen. De Duitse staat zal het moeten stellen zonder inkomsten van de verhuur van 72 kazernes aan de BSD voor de maanden november en december. Omdat op het stuk van de werkingskosten het onderste uit de kan is gehaald, wordt er nu geknabbeld aan de andere kosten. Ofschoon dwingende eisen niet toelaten de grote moderniseringsprogramma's uit te stellen of af te gelasten, werden toch een aantal minder dringende (en minder dure) programma's naar latere datum verschoven. Zo krijgt ons leger voorlopig nog geen nieuwe takelwagens, de militaire brandweerlieden zullen het voorlopig moeten stellen zonder nieuwe spuitwagens en zonder nieuwe pompen. Ook werden de vastleggingskredieten verschoven voor één van de grotere programma's, dat van de modernisering van de HF-radio's. Dat betekent dus dat de landmacht nog een paar jaartjes zal moeten voortklungelen met de versleten radioposten. Men gaat ook in het vlees snijden. Er moet burgerlijk personeel afvloeien. En ook vrijwilligers, die voor twee jaar getekend hebben, zullen ervaren dat er na het verstrijken van hun dienstverbintenis geen gelegenheid meer zal zijn om opnieuw bij te tekenen. Hulp van vrouwvolk Dat is natuurlijk niet zonder meer doorvoerbaar. Vandaar dat de noodzaak onderkend wordt om openvallende gaten in de slagorde aan te vullen. Heil wordt gezien in een nieuwe poging vrouwelijke vrijwilligers te werven. Maar dat is een ander hoofdstuk. Inderdaad is de aanwerving van vrouwen geen onverdeeld succes gebleken. In tegenstelling tot de andere landen werden vrouwen in ons leger zonder meer ingelijfd samen met mannen, zoals dat in de privé-sector gebeurt. Met dien verstande dat gesteld werd eenheden. dat vrouwen niet mochten dienen in strijdende Dit bracht een hoop moeilijkheden mee, niet in het minst van psychologische aard, omdat de mannen het niet namen dat die «luxesoldaatjes» de mooie baantjes in kantoren, magazijnen, keukens en andere «goede plaatsen» kwamen innemen terwijl het vuile en het onaangename werk aan de mannen voorbehouden bleef. Afgezien van sentimentele drama's, waarop de legerstaf niet gerekend had en die een sliert gezinsdrama 's in het leger heeft verwekt, bleef er nog het aspect dat vrouwelijke militairen fysiek van mannelijke verschilden. Vooral bij de Para- Commando's bijv. was dat een werkelijke hinderpaal. Uitkomst werd verschaft door de emancipatiebeweging zelf. Die eist dat er geen onderscheid zou gemaakt worden tussen mannen en vrouwen. De legerleiding haakte daar snel op in. Aanvoerend dat bij gelijkheid ook gelijke aanwervingscriteria gelden. werden de afzonderlijke fysieke proeven voor vrouwelijke kandidaat-militairen afgeschaft. Voortaan moesten mannen en vrouwen dezelfde zware fysieke proeven afleggen bij de aanwerving. Door de natuurlijke selectie die daarop volgde bleven de vrouwen vanzelf uit het leger weg. De initiële fout was. dat men de vrouwelijke militairen niet onderbracht in afzonderlijke vrouwelijke hulpkorpsen met specifieke opdracht en eigen fysieke criteria. Nieuw zou dat niet geweest zijn. vermits het al in de tweede wereldoorlog toegepast geweest is in andere legers; een wetsaanpassing dringt zich op. Dienstplichtigen in België Er is veel te doen geweest omtrent de door minister Vreven voorgenomen legering van dienstplichtigen in België en het professionaliseren van de strijdkrachten in Duitsland. Diegenen. die er van uitgingen dat dit een middel was om de dienstplicht te «verlengen» (in België dient men tien maanden. in Duitsland acht). bedachten inderdaad. dat een dienstduur van slechts acht maanden onvoldoende is om in Duitsland een bruikbare milicien te vormen. In militaire kringen bestempelt men de acht maanden dienende soldaat als «kanonnenvoer». Zulke weinig geoefende en onvoldoende voorbereide jongens hebben in een echte oorlog zo goed als geen overlevingskansen. Vandaar dat de idee de dienstphchtigen naar België terug te zenden tegemoet zou komen aan de wensen van de legerleiding om langer dienende manschappen te krijgen. De vervanging van de dienstplichtige in Duitsland door beroepsvrijwilligers uit België is een oplossing. Maar zij kost geld. Immers. er zijn in Duitsland onvoldoende woongelegenheden voor nog meer beroepsmilitairen. Zo men vrijgezellen weliswaar in kazernes kan onderbrengen. dan leert de ervaring dat zij binnen de kortste tijd in het huwelijk treden en een gezin stichten. En dan krijgen zij recht op een eigen woning. die kosteloos door het leger ter beschikking wordt gesteld. Het leger heeft al geen geld om de huishuur te betalen voor de beroepsmilitairen die er nu gevestigd zijn! Afgezien daarvan zijn er in België functies die men niet aan dienstplichtigen kan toevertrouwen. zoals er ook in Duitsland andere functies zijn die men niet aan een beroepsvrijwilliger kan toevertrouwen. Denken wij bijv. aan de kostprijs van de beroepsmilitair. Niet ten onrechte vindt men in de bar en in de messes miliciens. die maar 75 fr. per dag kosten. En hoe zou ons leger paraat kunnen blijven met een beroepskorps dat vier dagen vrij is als het één weekeind van wacht is geweest? De sociale vooruitgang. dank zij de politisering van de strijdkrachten doorgevoerd. is een operationele nachtmerrie die niet kan opgelost worden zonder dienstplichtigen. Met andere woorden: dienstplichtigen zullen er in Duitsland nodig blijven. Ook al omdat hun totale overbrenging naar België problemen zou doen rijzen op het stuk van de huisvesting. Nu al zijn er onvoldoende kazernes te Leopoldsburg en te Marche. waar de in het moederland gelegerde strijdende eenheden van het (in Duitsland opererend l(be) korps gelegerd zijn. H. DE WULF 5

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437 POLITIEK EN CULTUUR OKTOBER 1966 Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425 Image of politiek? M. Bakker 437 Het Volksfront in de strijd tegen het fascisme M. Meijer 444 Vervreemding,

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

Universiteit weer in de branding

Universiteit weer in de branding Halfmaandelijks -- 95e Jaargang - Nr. 15-4 oktober 1972-5 Fr. liberaal Vlaams Tijdschrift (c) Liberaal Archief - Kramersplein 23-9000 Gent Verder \ f' Kamer en Senaat komen weer bijeen. Een belangrijke

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief

Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief 1 Wereldwijde revoltes tegen uitzichtloos systeem zetten aan tot zoektocht naar alternatief Tekst van het UB voor

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren p.505379 Mei 2013 nr.05 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband Emir Kir burgemeester van Sint-Joost Een KMO moderniseren

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Na lokale verkiezingen: nieuwe besparingen P 2 en 3

Na lokale verkiezingen: nieuwe besparingen P 2 en 3 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, PB 131, 1080 Molenbeek Sainctelette maandblad van de Linkse Socialistische Partij

Nadere informatie

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen 5de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen www.landdag.org Solidariteit

Nadere informatie

Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen

Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen 14 juni 2003 EVP-ED Berichten uit Europa van de CDA-delegatie Verder in dit blad: Dubbelinterview Pieter van Geel en Ria Oomen over milieubeleid Dubbelinterview Maria van der Hoeven en Maria Martens over

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

parlementaire oppositie

parlementaire oppositie W. J. VEENSTRA Over de strategie van de parlementaire oppositie Op 28 april 1971 troffen de kiezers van dit land 's morgens bij het ontbijt een kaartje aan met een foto van het alternatieve kabinet van

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Socialistisch Links maandblad van de Linkse Socialistische Partij

Socialistisch Links maandblad van de Linkse Socialistische Partij maandblad van de Linkse Socialistische Partij nummer 275 1 strijd solidariteit socialisme steun: 2 België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver.

Nadere informatie

Stop de onbetaalbaarheid van studeren!

Stop de onbetaalbaarheid van studeren! België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 327 September 2013 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, PB 131,

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Oekraïne een land. op een tweesprong

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Oekraïne een land. op een tweesprong RHF YF-RB D-ENHT{N OeKU 2006 Oekraïne een land op een tweesprong nieuwsbrief Jaarlijkse uitgave van de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) ter informatie van haar relaties, sympathisanten en de begunstigers

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

OeKU RHF YF-RB D-ENH"{N. nieuwsbrief. Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie

OeKU RHF YF-RB D-ENH{N. nieuwsbrief. Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie RHF YF-RB D-ENH"{N OeKU 2004 Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie nieuwsbrief Jaarlijkse uitgave van de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) ter informatie van haar relaties, sympathisanten

Nadere informatie

INHOUD EDITO. peter@peteraspeslagh.be RADIKAAL 4 COLOFON. HOOFDREDACTEUR: Peter Aspeslagh

INHOUD EDITO. peter@peteraspeslagh.be RADIKAAL 4 COLOFON. HOOFDREDACTEUR: Peter Aspeslagh 1 INHOUD 3 BERT 4 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 16 INLEEFREIS PERU 17 INTERNATIONAAL 18 5VOOR6 20 INTERVIEW MET J. VERMEULEN 21 STANDPUNT 22 NIEUWS IN DE BEWEGING 24 PORTRET RADIKAAL 4 COLOFON HOOFDREDACTEUR:

Nadere informatie

De besparingen niet langer incasseren

De besparingen niet langer incasseren België - Belgique PB 131, 1080 Molenbeek Sainctlette BC 4383 P2A6269 maandblad van de Linkse Socialistische Partij (LSP) nummer 333 April 2014 Afgiftekantoor 1081 Brussel 8 Ver. uitg. G. Cool, Hovenierstraat

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst Europees ABC Historiek van de Europese integratie sedert 1945 Overzicht van de instellingen van de Europese Unie Verklarende begrippenlijst Deze uitgave werd gerealiseerd door Ryckevelde vzw Copyright

Nadere informatie