MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI MEER MAATWERK NODIG STEL HET ABP IN GEBREKE! VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI MEER MAATWERK NODIG STEL HET ABP IN GEBREKE! VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT:"

Transcriptie

1 MARECHAUSSEE VERENIGING JUNI ENQUÊTE THUISFRONT WIJST UIT: MEER MAATWERK NODIG VERZOEK / BEZWAAR AOW-GAT? STEL HET ABP IN GEBREKE!

2 TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Aan het lijntje Het was het eerste stapje op weg naar een allesomvattend akkoord. We zouden hierna gaan praten over verdere loonontwikkeling. Dus eerlijk gezegd begrijp ik de reactie niet helemaal. Dit was de reactie van uw werkgever minister Hennis-Plasschaert op het bericht dat het overgrote deel van de leden van de Marechausseevereniging en de AFMP het deelresultaat arbeidsvoorwaarden Defensie niet wilden ondertekenen. Ik vond - in tegenstelling tot uw werkgever - jullie reactie wel begrijpelijk. In hoofdlijnen was deze: Waarom moeten we nu tekenen voor een deel van een nog onbekend totaal resultaat, een deelresultaat waar nog geen enkele loonsverhoging in zit, wat wel richting geeft over wat we moeten inleveren maar nog vaag is over wat we er precies voor terugkrijgen? Ons vertrouwen in deze werkgever is van dien aard dat wij eerst het totaal resultaat willen zien om alle elementen in samenhang met elkaar te kunnen beoordelen om dan al dan niet akkoord te gaan. De overige militaire vakbonden hebben wel ingestemd met dit deelakkoord. Ik respecteer deze uitkomst. We leven immers in een vrij en democratisch land. Een groot goed dat we 4 en 5 mei jongstleden voor het 70e jaar op rij hebben herdacht en gevierd. Ter gelegenheid hiervan zal uw werkgever en andere leden van het kabinet ongetwijfeld uitgesproken hebben hoe belangrijk uw inzet en offers zijn geweest om deze vrijheid en democratie te beschermen. Woorden die tijdens de komende Veteranendag naar verwachting weer herhaald worden. Helaas echter ook woorden die - na vele jaren van onzekerheid door het reduceren van duizenden arbeidsplaatsen en het hanteren van een nullijn - voor u steeds minder betekenisvol zijn geworden. Terug naar het proces van arbeidsvoorwaarden onderhandelingen. Zoals ik al stelde respecteer ik de besluitvorming binnen de andere defensiebonden om wel akkoord te gaan met het eerste deelresultaat. Tegelijkertijd maak ik er geen geheim van dat ik gaandeweg, na het zien van het moeizaam tot stand gekomen deelresultaat en de reacties die dit bij jullie en anderen losmaakten, hoopte op een andere uitkomst bij de collega bonden. Ik kom namelijk maar tot één conclusie en dat is dat er extra geld nodig is. Hoe zeer de onderhandelaars aan de overlegtafel met uw werkgever hun best ook zullen blijven doen; de huidige beschikbare financiële ruimte binnen Defensie is niet toereikend om binnen afzienbare tijd een voor alle partijen bevredigend resultaat te kunnen bereiken. Maar om extra geld los te krijgen is er meer nodig dan onderhandelen met uw werkgever. Hiervoor is het nodig om het voltallige kabinet duidelijk te maken dat uw geduld en begrip op is. De collega bonden van alle centrales binnen zowel de sector Politie als de sector Rijk hebben elkaar wel gevonden. Gezamenlijk voeren zij de druk bij het kabinet voor extra geld al op. Ik had hier graag met alle bonden binnen de sector Defensie bij aangesloten om samen uw stem nog krachtiger te laten klinken. Hoe raar dit misschien ook klinkt, het kabinet biedt ons deze vrij unieke kans doordat zij er zelf voor heeft gezorgd dat binnen de genoemde sectoren er nog steeds geen nieuwe arbeidsvoorwaarden akkoorden zijn afgesloten. Daarnaast stel ik vast dat de maatschappelijke waardering voor de politie-, defensie- en betrokken rijksambtenaren toeneemt naarmate de vanzelfsprekendheid van het bestaan van vrede, vrijheid en democratie afneemt. Kortom de kans wordt geboden en het klimaat is gunstig om in gezamenlijkheid het kabinet te bewegen extra geld ter beschikking te stellen. Maar dan moeten we die kans wel benutten. Helaas is dit nu niet het geval, maar ik laat de hoop nog niet varen. Op 16 april tekenden uw werkgever en de andere militaire vakbonden het deelakkoord Defensie. Mogelijk heeft de reactie van de minister waar ik deze column mee begon: we zouden hierna gaan praten over verdere loonontwikkeling, hierbij een rol gespeeld. Nu, ruim 6 weken verder, heb ik nog geen enkel voorstel over verdere loonontwikkeling van uw werkgever gezien. Mogelijk hanteert uw werkgever een bijzondere definitie van het woord hierna. Misverstanden kunnen soms snel ontstaan en ik zou het vervelend vinden als u het gevoel krijgt dat u door uw werkgever aan het lijntje wordt gehouden. Daarom zal ik mij tot minister Hennis- Plasschaert richten met bijna haar eigen woorden: eerlijk gezegd begrijp ik úw reactie niet helemaal. 02 JUNI 2015

3 INHOUD Rampzalig wetsvoorstel AOW 04 De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd heeft desastreuze gevolgen voor defensiepersoneel. Dat schreven de MARVER en de AFMP in een brandbrief aan de Eerste Kamer. De Senaat kon op 2 juni het wetsvoorstel nog tegenhouden. Uitkomsten enquête thuisfront 08 De Marechausseevereniging heeft zelf een onderzoek gehouden bij de partners/ouders van uitgezonden militairen. De resultaten zijn bouwstenen om in het overleg met Defensie de zorg voor het thuisfront waar nodig aan te passen of te verbeteren. #03 Geschiedenis Marechausseevereniging 10 In vijftig jaar tijd hebben bijna dienstplichtigen deel uitgemaakt van de Koninklijke Marechaussee. In mei 1946 werden de eerste dienstplichtigen, in de Koning Willem III-kazerne te Apeldoorn, onder de krijgstucht gesteld. Het ging om de opleiding van dienstplichtige marechaussees en vanuit die opkomsten het kader: wachtmeesters en de reserveofficieren. Aankondiging 115 e AV 14 Het hoofdbestuur van de Marechausseevereniging brengt ter algemene kennis van de leden dat op woensdag 24 juni 2015 de 115 e Algemene Vergadering (AV) wordt gehouden. Verder in dit nummer: 6 Column 7 Maatwerk rondom VGB 12 Veteranenberichten 16 Verenigingsnieuws 19 Verjaardagsactie 22 Ledenvoordeel FNV 24 Computerhoek 25 Puzzel 26 Servicepagina Lidmaatschap Er kan een moment komen dat u uw MARVERlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 maart. Opzeggen van het lidmaatschap kan door een brief aan de MARVER, postbus 157, 3440 AD Woerden, of per marechausseevereniging.nl. Het volgende verenigingsblad verschijnt op 18 juli. Kopij aanleveren is mogelijk tot en met 22 juni. Salarisbetaaldata: woensdag 24 juni en vrijdag 24 juli Cover: Eerste kamer JUNI

4 WERK EN INKOMEN Brief aan Eerste Kamer: Rampzalig wetsvoorstel AOW De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd heeft desastreuze gevolgen voor defensiepersoneel. Dat schrijven de MARVER en de AFMP in een brandbrief aan de Eerste Kamer. De Senaat kan het wetsvoorstel nog tegenhouden. DEFENSIE DOET NIETS MET UITSPRAAK COLLEGE De MARVER deed in een brief een indringende oproep aan de Eerste Kamerleden om niet in te stemmen met het plan van staatssecretaris Klijnsma. De Tweede Kamer is al akkoord gegaan met het wetsvoorstel, de behandeling in de Eerste Kamer was op dinsdag 19 mei. Op 2 juni kon de Eerste Kamer stemmen over het wetsvoorstel (bij het ter perse gaan van deze uitgave was de uitslag van deze stemming nog niet bekend). De MARVER hoopt dat de Eerste Kamerleden gevoeliger zijn voor de onrechtvaardigheid en wettelijke onjuistheid van het AOW-gat voor militairen. Verboden onderscheid De brief wijst de senatoren erop dat de situatie van militairen nogal verschilt met die van burgers, doordat militairen een verplicht leeftijdsontslag kennen en gedwongen, veelal rond hun zestigste, Defensie moeten verlaten. Daarbij wordt ook verwezen naar het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens op 1 september Hierin wordt gesteld dat Defensie verboden onderscheid op grond van leeftijd maakt. Maar Defensie doet niets met dat oordeel en het College is helaas niet van plan om eigen uitspraken door de rechter te laten toetsen. Mede daarom richten wij ons nu tot de Eerste Kamer. Huis verkopen Om de rampzalige financiële effecten van de wet inzichtelijk te maken, bevat de brief een voorbeeld van een militair die vertelt dat hij en velen met hem in armoe worden gestort. Ik zit met een gat van 24 keer 766 euro dat ik onmogelijk kan repareren, want geen enkel bedrijf zit op een ouwe vent van 60 te wachten. Dit is pure diefstal van de overheid. Ik probeer nu nog maar wat te sparen, straks moet ik misschien mijn huis en auto verkopen en zitten vakanties er zeker niet meer in. Bijzondere positie Natuurlijk wordt in de brief ook de bijzondere positie van de militair genoemd. De politiek verwacht wél dat defensiemedewerkers 7 maal 24 uur, 365 dagen per jaar klaar staan om de veiligheid van Nederland zowel binnen Nederland als wereldwijd te dienen. De MARVER, de AFMP én het defensiepersoneel constateren echter keer op keer dat de politiek feitelijk en in het bijzonder bij wetgeving géén rekening houdt met die bijzondere positie van het defensiepersoneel. 04 JUNI 2015

5 Verzoek / bezwaar AOW-gat? Stel het ABP in gebreke Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) en verschillende ambtenarenrechters hebben eerder dit jaar te kennen gegeven dat het stopzetten van de UGM-uitkering bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar als leeftijdsdiscriminatie gezien moet worden. In verband hiermee hebben veel MARVER-leden een verzoek ingediend bij het ABP om hun UGM-uitkering door te laten lopen tot aan de AOW-leeftijd of bezwaar gemaakt tegen het besluit dat hun UGM-uitkering bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar stopt. Hebt u nog geen verzoek of bezwaar ingediend dan kunt u dat uiteraard nog steeds doen. Op de website kunt u lezen hoe u dit het beste kunt aanpakken. Brief ABP ontvangen? Hebt u al wel een verzoek of bezwaar ingediend bij het ABP dan heeft u hoogstwaarschijnlijk onlangs een brief ontvangen van het ABP met als onderwerp: verzoek of bezwaar AOW-gat. Het ABP stelt in deze brief dat een oplossing voor het AOW-gat in de maak is en naar verwachting in oktober geëffectueerd wordt. Het ABP verzoekt daarom om de behandeling van uw verzoek/bezwaar aan te houden (in de wacht te zetten) totdat die oplossing is uitgewerkt. Met het bijgesloten formulier zou u hiervoor toestemming kunnen geven. Wij raden u aan geen toestemming te geven. Niet akkoord met uitstel? De MARVER is namelijk van mening dat het AOW-gat nu al volledig gedicht moet worden en er geen reden is voor uitstel. Kort geleden heeft het CRM nog te kennen gegeven dat leeftijdsdiscriminatie zo snel mogelijk ongedaan gemaakt moet worden en niet afhankelijk gemaakt mag worden van de uitkomst van onderhandelingen. Daarom raden wij aan niet met verder uitstel akkoord te gaan. U kunt op het formulier aangeven dat u niet akkoord gaat en dit retourneren aan het ABP. U kunt retournering ook helemaal achterwege laten. Als het formulier niet terugstuurt, geeft u geen toestemming voor aanhouding en moet het ABP verder gaan met de behandeling van uw verzoek of bezwaar. Stel in gebreke! Om te voorkomen dat het ABP alsnog heel lang wacht met het nemen van een besluit op uw verzoek of bezwaar raden wij u naast het bovenstaande ook aan om het ABP in gebreke te stellen. Dit is mogelijk zodra het ABP wettelijk gezien te lang doet over de behandeling van uw verzoek of bezwaar.» Bij verzoek is dat 8 weken na de ontvangst van dat verzoek door het ABP.» Bij bezwaar is dat na 6 weken na ontvangst van bezwaar door het ABP. Zijn die 8 of 6 weken verstreken en heeft u geen inhoudelijk besluit op uw verzoek of bezwaar ontvangen van het ABP dan kunt u onderstaand formulier ingebrekestelling (ook wel formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen genoemd) invullen en opsturen naar het ABP. Dit formulier is te vinden op de website van de MARVER. Woont u in het buitenland? Dan zijn de termijnen anders. Neem in dat geval contact op met onze afdeling IBB. Met deze ingebrekestelling geeft u aan dat u vindt dat de behandeling van uw verzoek of bezwaar lang genoeg heeft geduurd en dat het ABP nog slechts twee weken van u de tijd krijgt om te reageren. Doet het ABP dit niet dan gaat er na die twee weken een dwangsom lopen en kunnen we namens u beroep in stellen bij de rechtbank om alsnog een besluit af te dwingen en de dwangsom daadwerkelijk op te eisen. Hebt u inmiddels met het formulier al wel toestemming gegeven voor aanhouding en wilt u die toestemming intrekken? Stuur/fax dan een korte brief naar het ABP waarin u aangeeft dat u de toestemming per direct intrekt. Vanzelfsprekend kunnen wij u behulpzaam zijn bij het opstellen van de brief. Let op:» Voor de telling van de weken en de dwangsom is het erg belangrijk dat u de verzending van de ingebrekestelling kunt aantonen. Verzending per aangetekende post (naar Stichting Pensioenfonds ABP, Postbus 2677, 6401 DD Heerlen) is de meest zekere manier. U kunt het formulier ook faxen naar het ABP ( ). Bewaar in dat geval het faxbewijs goed! Advies nodig? Zoals gezegd heeft het ABP na ontvangst van de ingebrekestelling nog twee weken de tijd voor het nemen van een beslissing. Blijft een tijdige beslissing uit of ontvangt u een afwijzing van het ABP dan zal de MARVER voor u beroep aantekenen bij de rechtbank en een dwangsom claimen. Hebt u advies nodig bel dan gerust met de MARVER ( ) of stuur een mailtje naar Wilt u dat we voor u in beroep gaan, stuur ons dan uw verzoek of bezwaar en de ingebrekestelling per mail toe. We gaan dan zo snel mogelijk voor u aan de slag. Voorbeelden:» 3 maart 2015 verzoek door u verstuurd om UGM door te laten lopen» 4 maart 2015 verzoek door ABP ontvangen» 29 maart 2015 behandeltermijn van 8 weken is verstreken Ingebrekestelling kon vanaf 30 maart 2015 verstuurd worden. Hebt u dit nog niet gedaan en u heeft het ABP geen toestemming gegeven om aan te houden? Dan kunt u alsnog per direct een ingebrekestelling versturen.» 6 mei 2015 bezwaar door u verstuurd tegen AOW-gat» 7 mei 2015 bezwaar ontvangen door het ABP De behandeltermijn van 6 weken verloopt pas op 18 juni U kunt dus wel al het ABP-formulier retourneren maar u moet voor de ingebrekestelling nog even wachten tot 19 juni JUNI

6 COLUMN TOON VERBERG Bent u daar nog? Of ik wel goed bij mijn hoofd ben, vraagt de dame aan de andere kant van de lijn. Voor het eerst dat iemand dat daadwerkelijk tegen mij zegt. Volgens mij wel, zeg ik terug. Althans, ik kreeg laatst wel een blik die zo ongeveer hetzelfde inhield, maar dat was nadat ik exact het tegenovergestelde zei dan ik u zojuist heb verteld. Hoe bedoelt u, vraagt ze. Nou, gewoon. Noem het de nieuwe tijd. Een nieuwe economie. Misschien zelfs een nieuwe wereldorde. Kijk, weet u, de wereld wordt steeds complexer. Ik moet het ook maar doen met datgene dat mij wordt aangereikt. Er is mij zo ongeveer verzekerd dat ik u zojuist niets geks heb verteld. Maar snapt u dan niet dat wij hier niet aan kunnen beginnen, klinkt de dame nu bijna wanhopig. Nee, mevrouw. Gezien de situatie de laatste jaren denk ik echt dat ik het gelijk aan mijn zijde heb, probeer ik haar nog te overtuigen. Het helpt niet. De dame begint nu over de evaluatie van mijn contract. Ze rept zelfs over een psychiater. In het belang van de bank zegt ze er nog bij. Ik wordt boos. Luister eens mevrouw. Mijn werkgever, de minister, zegt al jarenlang dat ze mij zo waardeert. Ze weigert alleen om mij een behoorlijk loon te betalen. Toen ik haar zei dat ik de hypotheek met geld moest betalen kreeg ik een blik van haar of ik gek was geworden. Dus nogmaals, ik wil mijn hypotheek betalen met waardering, want volgens mijn baas is dat heel normaal en kennelijk meer dan genoeg! Mevrouw? Bent u daar nog? bram en René van de marechaussee Tekst: Johan de Rooij Tekeningen: Erwin Suvaal BRAM! STA JE NOU ALWEER TE FACEBOOKEN? DE MARECHAUSSEE- VERENIGING ZIT ER OOK OP, HOOR IS DAT ZO? HMM DA S DAN WEL WEER HANDIG! OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN HOEF JE ZE ALLEEN MAAR TE LIKEN! VOORUIT... EVEN KIJKEN DAN! M... A... R... EN ZO... NEE, HEEL FIJN BRAM IK HEB ALTIJD AL LID WILLEN WORDEN VAN DE MARCO BORSATO- FANCLUB! GEEF MAAR HIER!

7 WERK EN INKOMEN TEKST ALEX GROOTHEDDE MARVER bepleit structurele oplossing Maatwerk VGB s knelt Mede op aandringen van de Marechausseevereniging heeft de Minister maatwerk ontworpen voor militairen die hun VGB zouden kwijtraken. Het gaat om militairen van wie de partner uit een land komt waar geen antecedenten kunnen worden nagegaan. Zonder maatwerk zou de VGB worden ingetrokken en is ontslag vrijwel onvermijdelijk. Maar er zijn nog wat vraagtekens. Het maatwerk van de Minister staat in een aanwijzing (zie het VGB-dossier op onze website) Maar wat ons betreft is deze voorziening nog niet rond. Wij zetten namelijk onze vraagtekens bij enkele onderdelen ervan, namelijk de meldplicht, de tijdelijkheid en de landenlijst. Daarom hebben we deze aanwijzing op de agenda van het georganiseerd overleg laten zetten. Als de VGB van een militair wordt ingetrokken omdat de MIVD onvoldoende gegevens kan vergaren over de partner, is dit een grond die niet aan de militair is te wijten. Wat ons betreft betekent dit dat Defensie deze militair wel van zijn vertrouwensfunctie mag afhalen, maar dat dit niet automatisch betekent dat er ontslag mag volgen. Voor iemand die niet ontslagen mag worden, zal Defensie andere werkzaamheden moeten zoeken. Hiervoor zou een militair zich dus niet hoeven te melden en al helemaal niet voor een bepaalde deadline. De militairen om wie het gaat zijn immers al bij Defensie bekend zodra de VGB wordt ingetrokken. We verwachten dus een proactieve houding van Defensie. Beetje dubbel De minister stelt dat het na 1 september 2015 niet meer aannemelijk is dat defensiepersoneel zich onvoldoende bewust is van het partnerbeleid bij het aangaan van een relatie. Zij bakent daarom de groep militairen af die aanspraak kunnen maken op de tijdelijke regeling. Dat is voor ons onvoldoende. Verderop in haar brief stelt de minister ook dat er geen lijst kan worden vrijgegeven van landen met wie de inlichtingen- en veiligheidsdiensten een samenwerkingsrelatie hebben op basis waarvan persoonsgegevens worden uitgewisseld. Zij adviseert het defensiepersoneel dan ook om bij twijfel contact op te nemen met de eigen veiligheidsfunctionaris. Vreemd Om te beginnen is het natuurlijk vreemd dat Defensie de mensen met een vertrouwensfunctie niet de kans geeft om die vertrouwensfunctie te beschermen, doordat de landenlijst té vertrouwelijk is om aan hen bekend te maken. De landenlijst wordt echter niet alleen geheim gehouden, maar wordt ook continu aangepast aan de steeds veranderende internationale situatie. Dus stel dat Defensie hierover intensief zou communiceren, dan kan het ook in de toekomst nog steeds voorkomen dat pas tijdens een MIVD-onderzoek blijkt dat uit het land van de partner onvoldoende gegevens verkregen kunnen worden. En dan zal de VGB moeten worden ingetrokken. Ook deze militairen hebben volgens ons recht op alternatieve werkzaamheden zolang de VGB niet alsnog toegekend kan worden.»wij zullen, zowel in onze individuele juridische zaken als in het collectieve overleg, dan ook pleiten voor een structurele oplossing in plaats van een tijdelijke voorziening. JUNI

8 THUISFRONT TEKST SKIP SPRINGER Enquête thuisfront wijst uit: Richt zorg meer op individu Het werken bij Defensie zorgt ervoor dat militairen veelvuldig voor korte of langere periode van huis zijn voor oefeningen en missies. Een lange afwezigheid (veelal 3 tot 6 maanden) in het kader van een missie kan grote invloed hebben op het thuisfront (partner, kinderen en ouders) en op de relatie. Voor de Marechausseevereniging en de AFMP is dat reden genoeg om zelf een onderzoek te houden bij de partners/ouders van uitgezonden militairen. De resultaten zijn bouwstenen om in het overleg met Defensie de zorg voor het thuisfront waar nodig aan te passen of te verbeteren. Hoewel iedere militair en het thuisfront er rekening mee houdt dat de militair elk moment kan worden uitgezonden zorgt een aanwijzing toch voor de nodige aanpassingen binnen de eigen thuissituatie en vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Een bepaalde onrust kan naar boven komen indien onduidelijk blijft óf en wanneer de aanwijzing definitief is. Daar de militair als voorbereiding op de missie een operationeel noodzakelijk opwerktraject van enkele weken moet volgen schiet de gewenste quality time tussen de militair, zijn partner en het gezin er vaak bij in en dan vooral wanneer de tijd tussen aanwijzing en vertrek slechts enkele weken is. De onrust wordt nog verder versterkt als het én voor de militair én voor het thuisfront om een eerste uitzending gaat. Vooral het thuisfront is dan nog zoekende om in alle rust alle facetten van de uitzending precies te begrijpen. Direct contact Zo n 65% is (zeer) tevreden over de informatie en de thuisfrontinformatiedag. Het programma van een thuisfrontinformatiedag is volgens sommige respondenten zeer formeel en te algemeen gericht. Het lijkt alsof het bedoeld is voor partners en militairen die voor de eerste keer op uitzending gaan. Een grote groep van respondenten heeft daarnaast meer behoefte aan direct contact in kleiner verband met partners die in hetzelfde missiegebied zitten ( gedeelde smart is halve smart ). Andere partners geven aan dat de verstrekte informatie over kinderen te sterk gericht is op jonge kinderen (peuter en kleuter). Deze partners hebben juist meer behoefte aan praktische tips en tools om de oudere kinderen door de missie te (be)geleiden. Stress Veel klachten worden geuit over het schijnbare gemak waarmee Defensie de HET THUISFRONT WORDT NIET ACTIEF BETROKKEN BIJ DE NAZORG AAN MILITAIREN vertrekdatum en vertrektijd continue wijzigt. Daardoor moet wordt het thuisfront steeds weer met veel kunst- en vliegwerk bij de eigen werkgever het verlof/ het dienstrooster opnieuw aangepast krijgen óf de oppas op een andere dag regelen, of opnieuw met de school iets regelen. Naast deze praktische zaken levert zo n schijnbaar simpele wijziging van datum en tijd ook veel onrust en stress binnen de eigen gezinssituatie op. Het overgrote deel van de respondenten (88%) vindt het afscheid nemen bij vertrek moeilijk. Een iets lager percentage (73%) bij de partners constateert dat ook voor hun kinderen het afscheid nemen moeilijk was. Ervaringen tijdens uitzending Terwijl bijna 80% van de respondenten aangeeft dat zij na vertrek van hun partner/kind de (nieuwe) dagelijkse routine weer oppakken, vindt een kleine meer- 08 JUNI 2015

9 Defensie biedt weliswaar een standaarduitvoering van activiteiten aan het thuisfront aan, maar zou meer actief en individueel gericht moeten nagaan welke zorg het thuisfront voor, tijdens en na de uitzending écht nodig heeft. De eenheidscommandant vervult daarbij een cruciale rol. Daarnaast dient Defensie maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat uitzendingen qua vertrek en terugkeer meer planmatig verlopen. Wijzigingen moeten dan ook tot een absoluut minimum worden gereduceerd. Dit geeft binnen het gezin de zo gewenste relatieve rust in een toch al hectische periode. Wil Defensie haar taken ook in internationaal verband blijven vervullen dan dient Defensie meer nadruk te leggen op een echte uitzendbescherming, zodat de militair en het thuisfront de tijd gegund worden om de draad weer samen op te pakken. Het volledige rapport is te vinden op derheid van de achterblijvende partners (57,3%) de afwezigheid in verband met de missie toch stressvol. Ook geeft een groot deel van de partners met kinderen (62,8%) aan dat de zorg voor de kinderen zonder de partner zwaar is. Een overgrote meerderheid van de respondenten (75%) maakt zich zorgen om de veiligheid van de partner die op missie is. Naar de mening van de respondenten worden ze te weinig actief op de hoogte gehouden van de meest actuele situatie in het missiegebied. Veel respondenten benaderen uit onwetendheid of schroom niet het Situatiecentrum van Defensie voor de actuele situatie in het missiegebied. Ondersteuning Zo n 40% is ontevreden over de ondersteuning vanuit de organieke eenheid van de militair. Die aandacht of steun wordt door hen node gemist. Deze mensen hebben echt het gevoel er alleen voor te staan. In het contact met de militair in het missiegebied worden over en weer de dagelijkse belevenissen uitgewisseld. De communicatie geeft het thuisfront weer extra energie. Slechts de helft van de respondenten probeert als hem/haar iets dwarszit dit te bespreken met de militair in het missiegebied of vraagt om advies over vraagstukken/problemen thuis. De continue wijzigingen in terugkeerdatum en tijd zorgt voor de nodige boosheid op Defensie. Ervaringen na de uitzending Waar de achterblijvers en de uitgezonden militair bij terugkeer ieder voor zich moeten wennen aan de nieuwe situatie, geeft ook meer dan 60% aan dat zij ook samen tijd nodig hebben om weer aan elkaar te wennen. Die tijd is hen vaak niet gegund omdat het ritme van oefeningen, opleidingen en overwerk en bij sommigen een weekendhuwelijk zeer snel na terugkeer weer wordt opgepakt. Waar voor de militair bij terugkeer een scala aan nazorgactiviteiten wordt uitgevoerd, wordt het thuisfront daar niet actief bij betrokken, terwijl daar bij de meeste respondenten wel een sterke behoefte aan is. Van confectie naar maatwerk De resultaten van het onderzoek geven goede bouwstenen om de militair en het thuisfront beter te ondersteunen. ONDERZOEKSGROEP H Het onderzoek is door middel van een vragenlijst op de website gehouden in de periode van 1 februari t/m 31 maart In totaal hebben 297 personen de vragenlijst ingevuld, waarvan 279 partners en 18 ouders van een uitgezonden militair. Meer dan 80% van alle respondenten heeft een betaalde baan. Bij de groep partners met kinderen heeft een vergelijkbaar percentage (83,7%) een betaalde baan. Van de respondenten heeft 83,5% nooit bij Defensie gewerkt. Bij de partners met kinderen is bijna de helft (48,3%) van mening dat het militaire beroep van hun partner hun eigen carrière remt. Terwijl 40,1% van de partners geen kinderen heeft, bestaat bij de groep met kinderen het overgrote deel van het gezin uit twee kinderen (29,7%). Over de uitzendervaring in de periode van geeft een groot deel van de respondenten aan dat hun partner eenmaal (42,1%) of tweemaal (35%) is uitgezonden (geweest). In totaal heeft in de afgelopen jaren zo n 20% van de partners drie, vier of vijf uitzendingen gehad. JUNI

10 GESCHIEDENIS TEKST WIM VAN BROECKHUIJSEN De Parate Marechaussee: Opleiden en oefenen voor de Marechausseedienst te velde. Dienstplichtigen bij de vereniging In vijftig jaar tijd hebben bijna dienstplichtigen deel uitgemaakt van de Koninklijke Marechaussee en wel van 8 oktober 1945 tot de feitelijke opschorting van de dienstplicht in In mei 1946 werden de eerste dienstplichtigen, in de Koning Willem III-kazerne te Apeldoorn, onder de krijgstucht gesteld. Het ging om de opleiding van dienstplichtige marechaussees en vanuit die opkomsten het kader: wachtmeesters en de reserveofficieren. VANAF 1971 KONDEN DIENSTPLICHTIGEN LID WORDEN VAN DE VERENIGING De eerste lichtingen dienstplichtigen werden ingedeeld bij de drie divisies van de Koninklijke Landmacht (KL) die tussen september 1946 en begin 1948 werden ingezet in Nederlands-Indië; dat was een onvrijwillige uitzending. De dienstplichtigen bij de KMar vormden een geheel eigen deel vooral bestemd voor (politie) diensten voor Landmachtonderdelen. De beroeps KMar werd aangeduid met de Territoriale, de dienstplichtigen met de Parate marechaussee. In de vereniging werd de parate marechaussee vaker genoemd: de groene loot aan de blauwe stam. De benamingen, en daarmee de afkortingen en de onderdeelnummers van de parate KMar wisselden in de loop der jaren: van compagnie (MarCie) naar eskadron (MarEsk) en later werd de volgorde veranderd (EskKMar). Vanaf 1954 was er sprake van één organisatiedeel KMar bij de Landmacht: 101(Mar) Bataljon (KMar), ook weer op twee manieren geschreven. Taken De Parate Marechaussee (inclusief het beroepspersoneel als kader en leidinggevenden) had als eerste taak de Verkeersdiensten te velde (wegaanduiding, patrouilles, escorte en verkeerscontrole posten) en de Marechausseedienst te velde (Stafkwartier, verlofcentra, inrichten 10 JUNI 2015

11 Elke dienstplichtige gelijk De Marechausseevereniging heeft zich - overigens met wisselend succes - ingezet voor specifiek dienstplichtige belangen of ruimer, voor de leden werkzaam bij de Parate marechausplaatsen voor verblijf en bewaking van krijgsgevangenen). Als derde taak gold toezicht en naleving op wetten, voorschriften en orders en recherche-werkzaamheden. Naast de eerste oefening, de opleiding en de daarop volgende plaatsing bij de parate marechaussee waren er ook herhalingsoefeningen. Tot een bepaalde leeftijd (afhankelijk van rang) bleef men dienstplichtig en werd na de eerste oefening met groot verlof gezonden. Lid van de vereniging Door de intrekking in 1967 van het Reglement Belangenverenigingen konden verenigingen voor militairen het lidmaatschap openstellen voor dienstplichtigen. Op 1 juli 1971 werd het lidmaatschap aan de Marechausseevereniging formeel verruimd. De toenmalige marechaussee 4e klas K. Klompien komt de eer toe als eerste dienstplichtige in een afdelingsbestuur (Apeldoorn) van de MARVER te zijn gekozen. De komst van dienstplichtige leden had ook gevolgen voor het pakket van diensten van de vereniging. In 1991 werd vrijwel een geheel nieuw hoofdbestuur gevormd. Toen werd ook een dienstplichtige lid van het hoofdbestuur. Reserve tweede-luitenant Alain de Jonge was de eerste contactpersoon dienstplichtigen in het hoofdbestuur. Hij werkte ook mee aan een vaste rubriek in het verenigingsblad. Na hem kwamen Roelof Visscher, Marcel van Delft en Jurriaan Cremers. Hun informatie voor de eigen doelgroep betrok de dienstplichtige als lid bij de vereniging. Een betrouwbare schatting van het percentage dienstplichtige leden is er niet. Bewegwijzering naar het stafkwartier te velde. Beeld van De Wachter : door twee verenigingen van dienstplichtigen aangeboden bij het einde van de dienstplicht (Den Haag). see. Een van die zaken betreft de onder bevelstelling van de Parate marechaussee bij de Commandant Koninklijke Marechaussee. Begonnen in 1975 is dat pas de laatste jaren van de dienstplicht daadwerkelijk ingevuld. De invoering van het blauwe uniform moest ook voor het personeel van 101 MarBat vonden wij. Aanvankelijk was CKMar medestander. Het kwam er toch niet van. De politiek vond doorslaggevend de mogelijke onduidelijkheid voor het publiek. Op verschillende momenten heeft de vereniging gepleit voor een op de functie van de dienstplichtige van de KMar afgestemde wedde. Dat lukte niet. Het principe dat elke dienstplichtige gelijk behoort te zijn won het. De groene Marechaussee : Marechaussees, wachtmeesters en reserveofficieren.» De Marechausseevereniging heeft een rijke geschiedenis die gebundeld is in talloze jaargangen verenigingsbladen en vergaderverslagen. In een reeks artikelen proberen we de historie te belichten door in te zoomen op facetten daarvan. Dat doen we aan de hand van het jubileumboekje Terugkijken naar de toekomst uit 2007, aangevuld met informatie uit andere bronnen. JUNI

12 VETERANENBERICHTEN TEKST LINDE VAN DETH, JANKE ROZEMULLER EN FRED LARDENOYE FOTO: MINISTERIE VAN DEFENSIE/JOS GIELING Veteranendag KMar» De Koninklijke Marechaussee (KMar) zal haar veteranen dit jaar ontvangen op vrijdag 2 oktober Ondanks dat er verbouwd wordt, vindt de dag toch plaats op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. De dag zal in het teken staan van UNIFIL, net als de landelijke veteranendag op zaterdag 27 juni in Den Haag. Dit jaar is het namelijk dertig jaar geleden dat de missie in Libanon officieel ten einde kwam. Veteranen in actieve dienst kunnen zich opgeven via het intranet van de KMar. Postactieve veteranen kunnen zich opgeven via een aanmeldstrook bij het juni-augustusnummer van het veteranenblad Checkpoint. LvD NIEUWE TOEKENNINGSRICHTLIJNEN DIG H De richtlijnen voor het toekennen van het Draaginsigne Gewonden (DIG) zijn gewijzigd. De belangrijkste aanvulling is een uitgebreide omschrijving van de term gevechtshandeling. Een vorm van gevechtscontact of excessieve geweldsuitoefening tegen de gewonde militair is namelijk een essentiële voorwaarde voor de mogelijke toekenning van een DIG. Zo komt een militair die PTSS heeft opgelopen door het zien van schokkende beelden en niet als direct gevolg van een gevechtshandeling tegen hem- of haarzelf niet in aanmerking voor het DIG. Volgens Defensie gaat het niet om een wijziging van de criteria, maar een verduidelijking van de richtlijnen die worden gebruikt bij het toetsen aan de criteria. Verder is het in juni 2014 opgerichte Veteranenloket toegevoegd aan de richtlijnen omdat het een centrale rol speelt bij de DIG-aanvraag van voormalige militairen. Een derde belangrijke toevoeging is de term binnenlandse militaire en/of politionele operaties. In de oude richtlijnen waren oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties omschreven voor de eventuele toekenning. Nu zijn binnenlandse operaties in het kader van de bescherming van de rechtsorde tegen bedreigingen zoals gijzelingen en kapingen beter verwoord. Ook bij dergelijke militaire en/of politionele operaties kan er sprake zijn van gevechtshandelingen, zoals in 1977 tijdens de Molukse treinkaping bij De Punt. JR FOTO: MINISTERIE VAN DEFENSIE De Veteranendag van de KMar in oktober Meer info: www. defensie.nl of het interview met leden van de Centrale Adviescommissie Draaginsigne Gewonden (CADIG) in het meinummer van Checkpoint. FOTO: NATIONALE TAPTOE VETERANEN- VOORSTELLING TIJDENS NATIONALE TAPTOE H Ook dit jaar is er weer een speciale veteranenvoorstelling tijdens de Nationale Taptoe die van donderdag 24 tot en met zondag 27 september plaatsvindt in Ahoy Rotterdam. Veteranen (ook politieveteranen van het Politie Veteranen Platform) en dienstslachtoffers kunnen op donderdag 24 september vanaf uur met hun partner of begeleider terecht voor een Meet & Greet met vrienden en bekenden. Om uur begint de voorstelling met een officieel woord van welkom door de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal Bart Hoitink. Bezoekers krijgen die middag ook een Indisch buffet aangeboden. Het speciale veteranenarrangement wordt aangeboden door het vfonds en het ministerie van Defensie. De eigen bijdrage is 10,- per persoon. Per bestelling komen daar nog 2,50 administratiekosten bij (aanbieding geldt voor twee personen). Parkeren bij Ahoy tegen een sterk gereduceerd tarief, af te rekenen bij aankomst Ahoy (voordeligste optie). Willen meer familieleden of bekenden met u mee komen, dan zijn zij ook welkom. U kunt twee extra Taptoebezoekers meenemen naar het buffet en de Nationale Taptoe. Kosten bedragen 30,- per persoon. Kijk voor het programma op www. nationaletaptoe.nl. Informatie over het bestellen van kaarten voor de besloten veteranenvoorstelling is te vinden in de juni-editie van het veteranentijdschrift Checkpoint en op de websites van de diverse veteranenorganisaties. JR 12 JUNI 2015

13 Net als in 2009 zullen op Veteranendag ook onderscheidingen aan leden van de KMar worden uitgereikt. Naast de vertrouwde openingsceremonie in de Ridderzaal, de uitreiking van onderscheidingen op het Binnenhof en het Veteranendefilé, heeft de Veteranendag dit jaar extra veel aandacht voor UNIFIL. Het is immers 30 jaar geleden dat aan de bijdrage van Nederland aan deze vredesmissie een eind kwam. Erkenning voor UNIFIL» De openingsceremonie van de Veteranendag op 27 juni in de Ridderzaal, in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en minister-president Mark Rutte, wordt dit jaar opgeluisterd met een optreden van zangeres Ellen ten Damme en Irakveteraan Bastiaan Severink, die nu een gevierd operazanger is. Zoals altijd is deze besloten bijeenkomst te volgen op een groot tv-scherm op het Malieveld. Vanaf die plek vertrekt rond het middaguur het veteranendefilé dat dit jaar wellicht wat minder Nieuw- Guineaveteranen zal tellen. Vanwege het vorig jaar uitgevaardigde verbod op de Papoeavlag de Morgenster hebben enkele Nieuw-Guineaveteranen opgeroepen tot een boycot van het defilé. aan vijftien Libanonveteranen die in het kader van UNIFIL zijn uitgezonden van 1979 tot 1985, de overige veteranen zijn van andere VN-missies in genoemde periode. Net als elk jaar wordt er ook aan andere, veelal kersverse, veteranen de Herinneringsmedaille Vredesoperaties uitgereikt. De overige veteranen die recht hebben op het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen zullen deze na de Veteranendag ontvangen. Dat zal veelal op lokaal niveau in overleg met betrokkenen gebeuren. Op voorspraak van de Nederlandse Unifil Vereniging zal het draaginsigne ook worden uitgereikt aan nabestaanden van Libanonveteranen die zijn overleden. FOTO: WILLIAM MOORE EERSTE DRAAGINSIGNES NOBEL- PRIJS VN-MILITAIREN UITGEREIKT OP VETERANENDAG Nobelprijs VN-militairen Tijdens de traditionele medaille-uitreiking op het Binnenhof wordt dit jaar een extra detachement van twintig veteranen opgesteld dat het Draaginsigne Nobelprijs voor VN-militairen krijgt uitgereikt. Met de instelling van dit draaginsigne wordt een lang gekoesterde wens van met name oud-unifillers ingewilligd. De Nobelprijs werd al in 1988 toegekend aan VN-militairen die van 1956 tot 1988 ingezet zijn bij VN-vredesmissies, maar tot voor kort wilde het ministerie van Defensie daar geen individueel eerbewijs voor toekennen. Op Veteranendag gaat het om de eerste draaginsignes die worden uitgereikt Anita Meijer Omdat het dertig jaar geleden is dat de Nederlandse bijdrage aan UNIFIL werd beëindigd, wordt er dit jaar op het Malieveld extra aandacht besteed aan deze missie. Verder vormen de vertrouwde ingrediënten ook dit jaar het beeld in het Haagse park. Zoals de tenten ingedeeld naar missies en de talloze kraampjes, waaronder zoals elk jaar ook de gezamenlijke stand van FNV Veiligheid met onder meer de collega s van de Marechausseevereniging. Grote trekker op muzikaal gebied is Anita Meyer, die samen met de Marinierskapel haar bekende repertoire zal zingen. Voorts is er een optreden van de Boston Tea Party, die eerder al speelde voor de Nederlandse troepen in Afghanistan. Speciaal voor deze gelegenheid zal deze tienkoppige coverband zich storten op nummers uit de Veteranen top 50 van Uit diezelfde hitlijst wordt geput door NPO Radio 5 die op 27 juni, evenals de internetzender Jimmy.FM, live zal uitzenden vanaf het Malieveld. De programmamakers presenteren ook interviews met veteranen en impressies van de dag vanuit hun studio annex muziekcafé op het Malieveld. JUNI

14 VERENIGINGSNIEUWS 65 jaar getrouwd Op zaterdag 18 april 2015 vierden de heer en mevrouw J.J. Visser in Leeuwarden met familie en vrienden hun 65-jarig huwelijksjubileum. Een niet zo gangbaar jubileum! Beide zijn 88 jaar en op wat ongemakjes na, nog gezond en genieten elke dag van de mooie dingen in hun leven. Niet in de laatste plaats van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De heer Visser is als brigadecommandant Leeuwarden ruim 33 jaar geleden de dienst uitgegaan. Hun passie is plezier in het leven en een grote betrokkenheid naar en met hun omgeving. Bij het huwelijksjubileum was het Fonds Sociale Zorg van de Marechausseevereniging ook uitgenodigd. De ledenbezoekers Joop en Susan Blanken hebben het bruidspaar in de bloemen gezet en voorzien van cadeaubonnen. Bij deze nogmaals gefeliciteerd! 115 e Algemene Vergadering» Het hoofdbestuur van de Marechausseevereniging brengt ter algemene kennis van de leden dat op woensdag 24 juni 2015 aanvang uur, de 115 e Algemene Vergadering (AV) wordt gehouden in het Aviodrome, Pelikaanweg 50, 8218 PG in Lelystad. De inloop is vanaf uur. In deze AV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 13, lid 3, in relatie tot artikel 20, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. Leden kunnen zich aanmelden als afgevaardigde voor deze AV bij de secretaris van de fractie waartoe zij behoren. De AV is alleen toegankelijk voor leden van de Marechausseevereniging. Andere (bezoekende) leden niet zijnde afgevaardigden zijn dus van harte welkom. Zij dienen zich schriftelijk (per ) aan te melden. Hun kosten voor deelname aan de vergadering komen niet voor rekening van de vereniging. Bij de rondvraag heeft ieder lid van de vereniging met in achtneming van het reglement van orde het recht het woord te voeren. Het vergaderschema vindt u hiernaast op pagina 15. DANKBETUIGING Aan de secretaris van de MARVER Van het gelukkige paar ontvingen wij nog een dankbetuiging: Ter gelegenheid van ons 65-jarig huwelijks jubileum mochten wij tijdens de receptie op 18 april, het bezoekersechtpaar Blanken, verwelkomen. Namens de MARVER werden wij door hen heel hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum en boden ons daarbij een prachtig boeket bloemen aan, waarbij nog enkele cadeaubonnen waren gevoegd. Wij werden zeer verrast door de wijze van betrokkenheid van de MARVER en willen u hiervoor bijzonder bedanken. Het heeft ons goed gedaan de band met de vereniging op deze wijze te mogen ervaren. Met een vriendelijke groet, mede namens mijn echtgenote, J.J. Visser De betreffende vergaderstukken zijn vanaf 1 juni 2015 beschikbaar voor de fracties en kunnen vanaf deze datum door de overige leden worden opgevraagd bij het secretariaat van de vereniging. Voorstellen voor de agenda van deze Algemene Vergadering dienen voor 14 juni 2015 te worden ingediend bij het hoofdbestuur. Vragen met betrekking tot het beleid hoofdbestuur dienen bij voorkeur voor 14 juni 2015 schriftelijk te worden gesteld aan het hoofdbestuur om zo een zorgvuldige beantwoording mogelijk te maken. Het is het nadrukkelijk voornemen om de AV strikt te beperken tot de statutair verplichte onderwerpen. Dit betekent dat de voorbereiding intensief en grotendeels digitaal zal plaatsvinden. Woerden, 1 mei 2015 Namens het hoofdbestuur, T.A. de Zeeuw, voorzitter R.W. Schilperoort, algemeen secretaris 14 JUNI 2015

15 115 e Algemene Vergadering Agenda van de 115 e Algemene Vergadering (AV) van de Marechausseevereniging te houden op woensdag 24 juni 2015 in het Aviodrome, Pelikaanweg 50, 8218 PG in Lelystad. Aanvang vergadering: uur; inloop vanaf uur.» Vóór aanvang van de vergadering dienen de fracties een ondertekende schriftelijke opgave (geen geloofsbrief meer) te overleggen waarop de namen van de leden van de vereniging zijn vermeld die door de betreffende fractie zijn afgevaardigd. De stukken voor deze algemene vergadering zijn na 1 juni 2015 beschikbaar voor de afgevaardigden en de overige leden. Het is het nadrukkelijk voornemen om de AV strikt te beperken tot de statutair verplichte onderdelen. Dit betekent dat de voorbereiding intensief en grotendeels digitaal zal plaatsvinden. Deze agenda kan nog worden aangepast. Agenda 01 Opening 02 Afhandeling statutaire aangelegenheden 03 Toespraak voorzitter Hoofdbestuur 04 Mededelingen 05 Herdenking overleden leden 06 Verslag van de 114 e Algemene Vergadering d.d. 18 juni Algemeen jaarverslag Rekening en verantwoording financiële positie 2014 (waaronder de rapportage van de financiële commissie) 09 Beleid Hoofdbestuur Toelichting: verzocht is vragen met betrekking tot dit agendapunt voor 1 juni 2015 in te dienen bij het hoofdbestuur. Dit om een goede beantwoording mogelijk te maken. 10 Benoeming leden Hoofdbestuur Toelichting: Dit jaar zijn volgens rooster aftredend de heren T.A. de Zeeuw (voorzitter hoofdbestuur) en W.M.C. van Broeckhuijsen (tweede secretaris). Beiden hebben te kennen gegeven voor herbenoeming, als lid van het hoofdbestuur, beschikbaar te zijn. In het verenigingsblad van januari 2015 is een oproep gedaan aan de leden zich kandidaat te stellen. Op het moment van plaatsing van deze agenda zijn geen kandidaten aangemeld. 11 Benoeming leden Financiële Commissie 12 Benoeming leden Commissie van Beroep 13 Beleidsstuk Positie en Beleid Marechausseevereniging Toelichting: Ingevolgde de statuten moet het HB jaarlijks aan de AV een stuk voorleggen waarin het beleid van de vereniging is aangegeven en de AV dient dat bij wijziging goed te keuren of ongewijzigd te bevestigen. Een gewijzigde versie zal voorliggen in deze AV. 14 Agendapunten conform art. 19, lid 7 van de statuten (agenda punten aangeboden door de fracties) 15 Rondvraag 16 Sluiting De Algemene Vergadering wordt gevolgd door een aperitief en een gezamenlijke maaltijd. Einde: uur. JUNI

16 VERENIGINGSNIEUWS In memoriam» Op 10 maart 2015 is plotseling op 80-jarige leeftijd te Hoogeveen overleden Cor van Kuiken-Verver echtgenote van ons lid Meint van Kuiken. Correspondentieadres: Witbol RA Hoogeveen» Op 14 maart 2015 is op 74-jarige leeftijd te Hellendoorn overleden Marinus Augustinus (Rien) Rog. Hij woonde sinds 2011 onder ziekelijke omstandigheden in een verpleeghuis. Hij was de laatste jaren in zijn actieve diensttijd beroepenvoorlichter bij personeelsvoorziening in de omgeving van Rotterdam.» Op 18 maart 2015 is op 71-jarige leeftijd onverwacht overleden de kapitein b.d. Ernst Jacobs. Ernst vervulde tijdens zijn loopbaan verschillende functies bij de Koninklijke Marechaussee waaronder de functie van brigadecommandant te Hoogerheide. Ernst was herstellende van een ondergane hartoperatie maar een bijkomende griep is vermoedelijk te veel geweest. Onder grote belangstelling van familie, vrienden en kennissen en verschillende oud-collega s van de KMar vond op 24 maart de afscheidsdienst plaats in het crematorium te Diessen. Namens het FSZ waren Wim en Ted van de Schoot aanwezig bij deze dienst. Wij wensen de kinderen en de familie veel sterkte toe bij dit verlies van hun vader en opa. Correspondentieadres: Boomstraat 126-A 5038 GV Tilburg» Op 26 maart 2015 is op 90-jarige leeftijd te Rotterdam overleden de aoo b.d. Jan Maasdam, sinds 2012 weduwnaar van Wil Maasdam-van der Heijden. Op zijn overlijdenskaart stond met kapitale letters: CARPE DIEM! Jan was in de periode van in Suriname werkzaam en zijn laatste functie was brigadecommandant Oldenzaal. Kort na het overlijden van zijn vrouw verhuisde hij naar Rotterdam, waar hij in de nabijheid van zijn dochter een appartement betrok. Op donderdag 2 april 2015 was er gelegenheid om afscheid van hem te nemen in de aula van het crematorium Schollevaar in Capelle aan de IJssel, waarna aansluitend de crematieplechtigheid plaatsvond. Namens de MARVER werd door ledenbezoeker Kor van de Polder zorg gedragen voor een bloemengroet. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.» Op 27 maart 2015 overleed onverwacht op 91-jarige leeftijd mevrouw A.M. van Vliet-Stokkermans, weduwe van J. van Vliet die destijds als adjudantonderofficier werkzaam was op de Staf 1e Divisie Koninklijke Marechaussee te Breda. Mevrouw Van Vliet bleef na het overlijden van haar man wonen op het adres Van Hamstraat 45 te Breda. Zelfs toen haar gezondheid steeds verder achteruit ging was haar grootste wens dat ze zelfstandig kon blijven wonen in de voor haar zo vertrouwde omgeving. Op 1 april jl. vond in besloten familiekring de crematieplechtigheid plaats te Breda. Wij wensen haar dochter en verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.» Op 10 april 2015 overleed Piet Verzendaal. Hij heeft o.a. gediend te Den Haag en Schiphol. Correspondentieadres: Hofweg AJ Voorschoten» Op 14 april 2015 overleed te Vlissingen in de leeftijd van 84 jaar Cornelis (Cor) Wijtze van Loon. Correspondentieadres: Paul Krugerstraat MA Vlissingen» Op 15 april 2015 is op 80-jarige leeftijd overleden Bets Boekelder Lamers echtgenote van Ben Boekelder. Ben vervulde zijn laatste functie als brigadecommandant van de brigade s-hertogenbosch. De laatste drie jaren ging het met de gezondheid van Bets de verkeerde kant uit. Ze verbleef meerdere keren in het ziekenhuis. Het afgelopen jaar zelfs drie keer. Haar benauwdheid werd steeds ernstiger maar dankzij goede zorgen van onder andere Ben is zij thuis rustig ingeslapen. Op 21 april vond onder grote belangstelling van familie vrienden en oud collega s van Ben een zeer persoonlijke afscheidsdienst plaats in het crematorium te Heeze. Wij wensen Ben en de overige familieleden veel sterkte toe bij het verlies van Bets. Het FSZ werd vertegenwoordigd door Wim en Ted van de Schoot. Correspondentieadres: Sluisstraat AM Geldrop» Op 2 mei 2015 overleed op 86-jarige leeftijd te Den Helder Adrianus (Arie) Jacobus Dekker. Correspondentieadres: Landbouwstraat AS Julianadorp» Op 3 mei 2015 is overleden Tiny de Vree-Langevoort, geboren op 19 juni 1936 te Gouda. Ze was gehuwd met de oud aoo Kees de Vree, die lang werkzaam is geweest op het OCKMar. Op 8 mei is afscheid van haar genomen in het crematorium Heidehof te Ugchelen. In de afscheidsdienst werd stilgestaan bij haar leven waarbij ze werd herdacht als een stevige persoonlijkheid. Een leven dat veel vreugde maar ook dalen kende mede door hun kinderloosheid. Van hun vakanties met de caravan en later zonder in de bergen kon ze geweldig genieten. De laatste periode in haar leven was moeizaam. Ze woonde in verzorgingscentrum Talma Borg, terwijl 16 JUNI 2015

17 Kees verhuisde naar Casa Bonita. Het gescheiden leven viel haar niet mee, echter met de scootmobiel bezocht ze Kees bijna dagelijks. Het was ook deze scootmobiel waarmee ze een ongeval kreeg. Uiteindelijk is ze aan de gevolgen van dat ongeluk overleden. Voor Kees breekt nu een nog moeilijkere periode aan. Door ziekte kan hij moeilijk communiceren met anderen, wat met Tiny nog wel lukte. De afscheidsdienst werd bijgewoond namens het FSZ door Gerrie en Rinus Kamphuis. Correspondentieadres: C. de Vree Afdeling Klingelbeek Anklaarseweg MC Apeldoorn» Op 9 mei 2015 werd afscheid genomen van Anny Triepels-Beaumont. Zij is op 3 mei 2015 te Maastricht overleden in de leeftijd van 87 jaar. Anny was al vanaf haar 39e levensjaar weduwe van opperwachtmeester Jean Triepels, die terugkomend van zijn werk bij HQ Afcent te Brunssum - in 1967 bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden vanuit de Walburgakerk te Amby- Maastricht en werd bijgewoond door onze ledenbezoekers J. Cabollet en J. van Erp. Correspondentieadres: Koninginnestraat BP Maastricht Hartelijk dank Op 24 april 2015 werden wij verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Graag willen wij allen, die ons hiermee gefeliciteerd hebben, heel hartelijk danken. Vergadering fractie NAD» Op 17 juni 2015 houden we weer onze vergadering van de fractie NAD op de KW III kazerne te Apeldoorn. Aanvang uur en deze keer in de oude filmzaal in gebouw 46, dit in verband met de verbouwing van het KEK-gebouw. Parkeren kan niet meer op het square en moet direct buiten de poort op de openbare parkeerplaats naast de Pelikaan (dit zal worden aangegeven). Op het moment dat ik dit schrijf is er een deelakkoord en mogelijk een oplossing voor het AOW-gat, maar dat moet nog nader worden uitgewerkt en we hopen dan meer te weten. Verder zullen we het zeker hebben over de verdere Arbeidsvoorwaarden en onderhandelingen, de WUL en de pensioenen. Ook kunt u zich aanmelden voor deelname aan de Algemene Vergadering op 24 juni, die dit jaar wordt gehouden in het Aviodrome in Lelystad. Reden genoeg dus om te komen en uw mening te laten horen. Tijdens de laatst gehouden vergadering in november waren meer dan 50 leden aanwezig en werd het zakelijke steeds meer vermengd met gezelligheid door het reünie-idee. Wij hopen u dan ook allen te zien op 17 juni. 50-jarige lidmaatschappen Dhr. C.A. de Bil Nunspeet Dhr. L.J.G.M. van Erp Landgraaf Dhr. H.A. de Graaf Velp GLD Dhr. J. Hokke Apeldoorn Dhr. L. van Ingen Veenendaal Dhr. J.A. Mol Katwijk ZH Dhr. B. Pool Oldenzaal Vriendelijke groet uit Elburg, Alie en Henk Oosting De voorzitter van de fractie NAD, Ab Colenbrander Dhr. K. Timmerman Havelte JUNI

18 LINTJESREGEN Koninklijk onderscheiden Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen op 24 april 2015 zijn voor zover bekend drie leden van de Marechausseevereniging (en één echtgenote) gewaardeerd met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bertus Walda» Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden werd uit handen van de minister van Defensie benoemd: de adjudant-onderofficier van de Koninklijke Marechaussee L. Walda. Hij is sectoradjudant bij het OTCKMar en werd geprezen om zijn begeleiding en niet aflatende zorg voor vaak jonge collega s betrokken bij de afwikkeling van de ramp met de MH-17; niet in de laatste plaats bij de draagploegen. Naast zijn dagelijks werk is hij zeer actief bij sport- en spelactiviteiten in zijn woonplaats Nunspeet. Een man van vele markten thuis waarop mensen kunnen rekenen. De Marechausseevereniging feliciteert Bertus Walda van harte. Henk en Alie Oosting-Eising» Op weg naar, wat ze zelf dachten, een dagje met kinderen en kleinkinderen naar de dierentuin, werden zij gedirigeerd naar de bijeenkomst van de gemeente Elburg. Henk en Alie hebben meer dan twintig jaar het vrijwilligerswerk verricht als ledenbezoekers namens de Marechausseevereniging vanuit het Fonds Sociale Zorg. Daarnaast hebben ze zich, elk afzonderlijk, ook langdurig ingespannen voor sportorganisaties in hun woonplaats. Daarnaast was Henk bestuurslid van de VVV. Voorzitter hoofdbestuur Ton de Zeeuw en het bestuur van het FSZ waren aanwezig bij de plechtigheid. Ook op deze plaats, namens de Marechausseevereniging, een hartelijke gelukwens. Gerard Boeijen» Ook de Marechausseevereniging was verrast, even als Gerard zelf, met zijn eervolle waardering. Gerard Boeijen heeft zich bijna dertig jaar ingezet binnen de vereniging maar ook namens de vereniging in de medezeggenschap bij de Koninklijke Marechaussee. Nog functioneert hij als secretaris van de fractieraad NAD en in verschillende commissies. Daarnaast was de grond voor de onderscheiding gelegen in zijn activiteiten, sinds 1972, voor de KNVB. We werkten wel mee aan de voordracht maar we waren niet op de hoogte gesteld. Dat betekent dat de vereniging niet vertegenwoordigd was bij de uitreiking. Heel jammer maar wat de boventoon voert is dat de Marechausseevereniging Gerard en de mensen die bij hem horen, van harte feliciteren met zijn Koninklijke onderscheiding. 18 JUNI 2015

19 Donateurs, bedankt! Van onderstaande donateurs heeft het Fonds Sociale Zorg via de verjaardagactie een gift of donatie ontvangen. Dhr. A.H. de Wit, Winsum (GR) Dhr. H. Kars, Zwolle Dhr. D.A. Hitz, Dronten Dhr. A.M. Zuijdendorp, Denekamp Dhr. G.J. Jansen, Henau (DE) Dhr. H.H. Knorth, Arnhem Dhr. P.A. Triezenberg, Zuidlaren Dhr. T. Winters, Hoek van Holland Dhr. S.W.M. Messing, s Heerenberg Dhr. P.J.T. de Ridder, Zoersel Dhr. A.G. Verbocht, Barneveld Dhr. T.B. van Keimpema, Stavoren Dhr. J.J. Dubbelhuis, Aalden Dhr. P.H.G.J. Stevelink, Hengelo (OV) Dhr. A.L.M.Gakes, Zwaag Mevr. W. van de Goot-Wempe, Sneek Dhr. D.F. de Kok, Drunen Dhr. G. Bussing, Emst Dhr. E.J. de Bruijn, Utrecht Dhr. Th.H. Wielens, Haaksbergen Dhr. R.J. van Dooren, Velp (GLD) Dhr. R. van de Wal, Elburg Mevr. D. Dijkhuis-Wielink, Coevorden Dhr. J.M. Fernhout, Almelo Dhr. J.P.A.M. Hahne, Lichtenvoorde Dhr. J. Triel, Bergenopzoom Dhr. A.R. de Boer, Zaandam Dhr. A. Lunenborg, Nunspeet Mevr. A. Aandewiel-Burggraaf, Rijnsburg Dhr. H.G. ten Voorde, Hengelo (OV) Dhr. G.W. Schoone, Lisse Dhr. P. Pietjouw, Hamont-Achel (BE) Dhr. E.E. van der Molen, Soest Dhr. P.A. Schreuders, Rhenen Dhr. J. Baarda, Leeuwarden Dhr. P.A. Boone, Middelburg Dhr. J.H. Schoemaker, Arnhem Dhr. B. Ippel, Is.Capo.Rizzuto (KR) Dhr. A.J. van Veen, Amsterdam Dhr. M.R. van der Schoor, Denekamp Mevr. S.Mulder-Dijkstra, Winterswijk Dhr. J.H.B.J. Langes, Assen Mevr. H.H.A. Flikkema-Hertsenberg, Winschoten Mevr. J.J. van Wijlick-Klomp, Arnhem Dhr. W.J. Visser, Apeldoorn Dhr. S. Tijsma, Nunspeet Mevr. T. Poelstra-van Zuuk, Loenen aan de Vecht Dhr. L. Venema, Franeker Dhr. AH. Okken, Assen Dhr. H. Bosma, Venlo Dhr. J. Geels, Arnhem Mevr. B. de Velde-van der Slui, IJsselmuiden Dhr. G.A.H. Monninkhoff, Enschede Dhr. P.C.M. Louwe, Zoetermeer Mevr. J.U. Hut-de Muinck, Assen Dhr. P.J. Heijmans, Waalre Dhr. J.H. Lieverdink, Grave Dhr. G.H.M. Haverkotte, Oldenzaal Dhr. D. Noort, Nijkerk (GLD) Dhr. J. Hut, Assen Mevr. G. Knol-Graansma, Assen Dhr. H.A.W. ten Dam, Vierhouten Mevr. A. Boven-Dresselhuis, Apeldoorn Dhr. L.W.E.P. Seegers, Stokkum Dhr. M. van den Berg, Almere Mevr. M. Pastoor-Damen, Beuningen (GLD) Dhr. G.C.J. Klomp, Soest Mevr. S.J. Stadhouders-Bink, Breda Dhr. J.J. Reinders, Assen Dhr. S. de Wilde, Krimpen aan den IJssel Dhr. P.C. Maasdam, Breda Mevr. G.A. Beishuizen-van den, Amersfoort Dhr. F.E. Driessens, IJzendijke Dhr. G.W. Wolters, Apeldoorn Dhr. H. Dijkstra, Zevenaar Dhr. G.J. Penterman, Almere Dhr. H.N.M. Geelen, Almere Dhr. G.J. Jansen, Tongeren (BE) Mevr. J.J.T. Everkes-Vermeulen, Venlo Dhr. H. Damkot, Didam Dhr. G. van Essen, Soesterberg Dhr. W.G.M. le Rutte, Nootdorp Dhr. H.C. Slingschröder, Purmerend Mevr. J.M.J. Pennings-Teunissen, Zevenaar Dhr. H.Hop, Nunspeet Dhr. J.A.M. Pot, Stiens Dhr. L.H. Coppen, Caribisch Gebied Dhr. J.C.J. Bosma, Rotterdam Dhr. F.G. Althof, Hengelo (OV) Dhr. J. Boele, Zoetermeer Dhr. D. Schagen, Apeldoorn Dnr. C.W.M. van Eekelen, Boxtel Dhr. G. Beekhuizen, Heteren Dhr. P.B.J. Tervoort, Beverwijk Mevr. Veldhuis-Lensink, Arnhem Dhr. J. Dekens, Apeldoorn Mevr. M.T.H.E. v.d. Put-Sagenschneider, Kerkrade Dhr. J.H. Oeben, Nunspeet Dhr. L. Kootstra, Nunspeet Dhr. H. de Keizer, Beilen Dhr. N.C. van den Kerkhoff, Katwijk (ZH) Dhr. R. de Winter, Spijkenisse Dhr. W.J.M. van de Schoot, Boxtel Tussen de deadline voor het inleveren van de kopij en de datum van verschijnen van dit blad zit bijna een maand. Daardoor kan het zijn dat uw naam naar aanleiding van een gift of donatie nog niet terug is te vinden in bovenstaande lijst. Die zal dan in het volgende blad verschijnen. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan het Fonds Sociale Zorg. Gerrit Sels JUNI

20 MARVER/FNV UITZENDCERTIFICAAT Zeker op uitzending U bent lid van de Marechausseevereniging en wordt uitgezonden? Vraag uw uitzendcertificaat aan. Hiermee heeft u gratis de volgende dekking voor de duur van uw uitzending: bij overlijden als gevolg van een ongeval; bij algeheel blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval; In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig percentage van JUNI 2015 Waar vraagt u uw certificaat aan? Surf naar en klik op Uitzendcertificaat; Mail naar o.v.v. Ik word uitgezonden. Geef hierin uw persoonsgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw uitzending; Bel met (kies 4). Ook voor plaatsing in de West, mits korter dan een jaar, kunt u het uitzendcertificaat aanvragen! DFD stuurt u het bewijs van dekking en zal u verder informeren. Foto: AVDD

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? Marechaussee vereniging november 05 2014 PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? PX-10 EN CARC Gezondheidsrisico s bewust verdoezeld? BETERE BELONING Speerpunt van de bonden bij CAO-onderhandelingen René

Nadere informatie

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller 03 mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Defensie, never a dull

Nadere informatie

werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 03 JUNI 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: NPB-CONGRES Vernieuwing, verbinding en de vereniging VRIJWILLIG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE ACOM 5-2015 - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

MAANDBLAD VAN DE ACOM 5-2015 - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL nummer 5-2015 Adviesraad overheid wil fors meer geld voor Defensie Reservisten als flexibele schil om krijgsmachtonderdelen Registratie blootstelling aan Chroom-6 nu door

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie

Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL nummer 3-2015 Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie MAANDBLAD VAN DE ACOM

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB)

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) 2 Verslag 6 Pensioenpremies 2010 8 Verslag Symposium werkbezoek NA&A Behoud

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 2 mei 2014 Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen Oproep Algemene Vergadering 2014 Oproep Ledenvergaderingen Bondsgroepen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie vakblad voor schoolleiders Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie Waar een kleine school groot in kan zijn Generaties in het onderwijs Groeien in leiderschap Schoolleidersregister voor professionalisering

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia Vizier Jaargang 64 nummer 3 zomer 2008 Het hart van de organisatie, het secretariaat van de Vakbond ABW: v.l.n.r.: Karin Jelsma, Bea Dresen en Nicole Ermers. Zomerflits handige tips Roger van den Broek

Nadere informatie

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004)

Aan de orde is het debat over leeftijdsdiscriminatie ziektekostenverzekeraars. (Zie vergadering van 3 februari 2004) TWEEDE KAMER Gedeelte van het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van woensdag 4 februari 2004: debat over leeftijdsdiscriminatie door ziektekostenverzekeraars. [ ] Aan de orde is het debat over

Nadere informatie