Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef"

Transcriptie

1 Grep Technlgie & Design Campus De Nayer Bijznder reglement Bachelrpref Academiejaar

2

3 Inhudstafel 1 Begripsbepalingen Visie Externe criteria Interne criteria Begeleiding Evaluatie De jury f evaluatiecmmissie Feedback Puntenverdeling Organisatie Algemeen Het bepalen van het nderwerp Enkele mijlpalen in de planning van de bachelrpref Eigendmsrecht Het prduct De scriptie BIJZONDER REGLEMENT Bachelrpref

4 1 Begripsbepalingen 1. Aangezien een aantal bechelrpreven uitgeverd wrden in samenwerking met een bedrijf f een nderzeksinstelling, hebben de meeste studenten een hgeschlprmtr en een bedrijfsprmtr. In de nderstaande tekst wrdt met prmtr hgeschlprmtr bedeld. 2. Wanneer een bachelrpref in de hgeschl wrdt uitgeverd wrdt er naast de prmtr een tweede prmtr aangesteld die de bachelrpref technisch pvlgt. Deze wrdt in de verdere tekst bedrijfsprmtr genemd. 3. Vr alle prfessinele bachelr pleidingen p Campus De Nayer is een cördinatr bachelrpref aangesteld. Deze wrdt in de verdere tekst cördinatr genemd. 4. Tijdens het uitveren van de bachelrpref kan je de dcumenten terugvinden en wrden dcumenten ingeleverd p TOLEDO via de vlgende cmmunities. TOLEDO\Bachelrpref Technlgie De Nayer 1ste semester vr studenten die hun bachelrpref pnemen tijdens het eerste semester. TOLEDO\ Bachelrpref Technlgie De Nayer 2de semester vr studenten die hun bachelrpref pnemen tijdens het tweede semester. Deze wrden verder in de tekst weergegeven als TOLEDO\Bachelrpref 5. Kalender en belangrijke data kan je terugvinden p de cmmunitie TOLEDO\Grep Technlgie en Design Campus de Nayer - STUDENTENVALVEN. Deze wrden verder in de tekst weergegeven als TOLEDO\Studentenvalven BIJZONDER REGLEMENT Bachelrpref

5 2 Visie 2.1 Externe criteria De bachelrpref wrdt mschreven als een werkstuk waarmee een prfessinele bachelr pleiding wrdt vltid. Daardr geeft een student blijk van een analytisch en synthetisch vermgen en/f van een zelfstandig prbleemplssend vermgen p het niveau van een beginnend berepsbeefenaar. Het werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid en/f de nderzeks-ingesteldheid van de student. 2.2 Interne criteria Het pleidingsnderdeel bachelrpref sluit aan bij het vakgebied van de pleiding/afstudeerrichting die gevlgd wrdt dr de student. Bachelrpref is een pleidingsnderdeel van de laatste pleidingsfase. Het pleidingsnderdeel bachelrpref bedraagt 30 studiepunten. Het pleidingsnderdeel bachelrpref kan niet wrden pgenmen in het individueel jaarprgramma van een student die ng een beperkt gedeelte van een vrafgaandelijke pleidingsfase met afwerken. Een uitzndering p deze regel geldt wanneer de student in zijn individueel jaarprgramma zwel een beperkt aantal resterende pleidingsnderdelen van de vrafgaandelijke pleidingsfase pneemt als alle pleidingsnderdelen van de laatste pleidingsfase. Het pleidingsnderdeel bachelrpref kan in het eerste f het tweede semester pgenmen wrden, afhankelijk van de studievrtgang. Vr de bachelrpref is een studiemvang van 800 uur begrt en de student werkt vltijds aan zijn bachelrpref gedurende het eerste f tweede semester. De bachelrpref kan in principe enkel in het eerste semester pgenmen wrden wanneer alle andere pleidingsnderdelen van de pleiding afgewerkt zijn. Een afwijking hierp kan enkel dr het pleidingshfd tegestaan wrden. BIJZONDER REGLEMENT Bachelrpref

6 3 Begeleiding De prmtr van een bachelrpref is een lid van het nderwijzend persneel. De cördinatr cördineert de prcedures vr de verschillende pleidingen. TOLEDO wrdt gebruikt vr cmmunicatie tussen de cördinatr, studenten en prmtren. Daarnaast wrden een aantal verplichte dcumenten ingeleverd via TOLEDO\Bachelrpref. TOLEDO\Bachelrpref is daarm een verplicht te raadplegen medium vr de student. Indien de bachelrpref met bijhrende stage in een bedrijf f nderzeksinstelling wrden uitgeverd, heeft de student naast een hgeschlprmtr k een bedrijfsprmtr. Wanneer de bachelrpref in de hgeschl wrden uitgeverd wrden er twee prmtren aangesteld. De eerste heeft dezelfde taak als de prmtr en de tweede vlgt de bachelrpref technisch p zals de bedrijfsprmtr. De student brengt wekelijks, via elektrnische weg, verslag uit bij de prmtr en de bedrijfsprmtr. De student krijgt binnen een redelijke termijn terugkppeling van de prmtr en de bedrijfsprmtr. De cördinatr kan bereikt wrden via het vlgende -adres: Tijdens de eerste 6 weken vlgen de studenten een aantal sessies ver het schrijven van een scriptie en presentatietechnieken. De planning hiervan wrdt meegedeeld via TOLEDO\Bachelrpref. BIJZONDER REGLEMENT Bachelrpref

7 4 Evaluatie 4.1 De jury f evaluatiecmmissie De Bachelrpref wrdt berdeeld dr een jury (evaluatiecmmissie). Elk lid van de jury brengt een individuele scre uit vr verschillende criteria. De jury bepaalt uitgaande van deze scres en na weging (zie 4.3 puntenverdeling) bij cnsensus het uiteindelijke punt. De samenstelling van de evaluatiecmmissie is als vlgt: De evaluatiecmmissie bestaat uit externe leden en interne leden. Eén van de externe leden is vrzitter. Eén van de interne leden is secretaris. Er wrdt gestreefd naar 3 externe leden per cmmissie. Bij vermacht kan de cördinatr beslissen de jury te laten drgaan met minder leden. De bedrijfsprmtr van een bachelrpref kan een van de externe leden zijn maar nthudt zich, vr de studenten waar hij bedrijfsprmtr is, vr de items waar de dag van de verdediging punten p gegeven wrden. Deze items zijn: Scriptie Presentatie Verdediging Eindresultaat (De bedrijfsprmtr berdeelt dit item bij de berdeling van de stage) Minstens 2 van de externe leden zijn vertegenwrdigers van het berepenveld waar een student van de pleiding kan tewerkgesteld wrden. Er wrdt gestreefd naar 3 interne leden per cmmissie. De prmtr van bachelrpref kan één van de interne leden zijn maar nthudt zich vr de studenten waarvr hij prmtr is. Bij vermacht kan de cördinatr beslissen de jury te laten drgaan met minder leden. Indien de bedrijfsprmtr geen lid is van de evaluatiecmmissie wrdt hij uitgendigd m de verdediging van de student bij te wnen, hij kan eventueel een vertegenwrdiger sturen. Bij de rekrutering van de externe leden wrdt uitgegaan van vlgende criteria: Om de cntinuïteit te bewaren heeft minstens de helft van de externe leden minstens 1 keer, tijdens de laatste 3 jaren, deel uitgemaakt van een jury van de prfessinele bachelr pleidingen van Campus De Nayer. Eén afgestudeerde van de pleiding maakt deel uit van de cmmissie. De cmmissie kan aangevuld wrden met vertegenwrdigers van een andere hgeschl, een ander pleiding/campus binnen de hgeschl, een andere nderwijsinstelling f een buitenlandse hgeschl. BIJZONDER REGLEMENT Bachelrpref

8 De jury s wrden samengesteld dr de pleidingscördinatr en/f pleidingshfd in samenspraak met de lectren. De evaluatiecmmissie hrt na de vrstelling en de verdediging dr de student steeds de bedrijfsprmtr en de prmtr. 4.2 Feedback Zwel in de lp van het academiejaar als na aflp van de bachelrpref is feedback belangrijk. De feedback gebeurt p verschillende manieren: De student presenteert na ngeveer 6 weken de prbleemstelling, de literatuurstudie, de realisatie tt dat mment en de planning van zijn pdracht vr een cmmissie van lectren. De student krijgt na aflp een terugkppeling van deze cmmissie. Tijdens deze vrstelling wrden reeds een aantal cmpetenties berdeeld, welke in rekening gebracht wrden bij de eindevaluatie (zie 4.3 puntenverdeling). De lectren van deze tussentijdse cmmissie behren, m de cntinuïteit van de berdeling van de student te garanderen, tt de interne leden van de evaluatiecmmissie vr de eindberdeling. De bedrijfsprmtr wrdt uitgendigd als waarnemer p deze cmmissie. De prmtr en de bedrijfsprmtr geven p basis van het weekverslag feedback. De weekverslagen bevatten een aantal vaste rubrieken en wrden dr de student ingevuld, hiervr is een sjabln ter beschikking p TOLEDO\Bachelrpref. De prmtr en de bedrijfsprmtr vullen dit frmulier aan met hun pmerkingen. De verslagen en de pmerkingen wrden gearchiveerd en ter beschikking gesteld van de jury. Er is minstens 4 keer mndeling verleg tussen de prmtr en de student. De student neemt het initiatief vr deze gesprekken en maakt een verslag van deze gesprekken. De prmtr keurt dit verslag ged. Deze verslagen wrden ingestuurd en gearchiveerd via TOLEDO\Bachelrpref. Er is minstens 2 keer mndeling verleg tussen de prmtr, bedrijfsprmtr en de student. De student maakt een verslag van deze gesprekken. De prmtr keurt dit verslag ged. Deze verslagen wrden ingestuurd en gearchiveerd via TOLEDO\Bachelrpref. Na aflp van de finale berdeling, kan de student m mndelinge telichting bij de finale eindscre van de bachelrpref vragen. Alle studenten die niet slagen vr hun bachelrpref ntvangen een schriftelijk verslag ver de eindberdeling. Met deze studenten wrden schriftelijke afspraken gemaakt in het kader van de tweede examenkans. BIJZONDER REGLEMENT Bachelrpref

9 4.3 Puntenverdeling Zwel het prces als het prduct wrden berdeeld. Het prduct bestaat uit een praktische realisatie, scriptie, een mndelinge presentatie en eventueel de demnstratie van een praktische realisatie. De puntenverdeling is vr alle prfessinele bachelrpleidingen van Campus De Nayer dezelfde. Tussentijdse evaluatie 20 % dr tussentijdse jury Stage, attitudes 7,5 % dr bedrijfsprmtr Realisatie 7,5 % dr bedrijfsprmtr Scriptie 15 % dr jury(*) Presentatie 10 % dr jury (*) Verdediging 15 % dr jury (*) Eindresultaat (realisatie van de delstellingen van de bachelrprefpdracht) 25 % dr jury (*) (*) De prmtr en de bedrijfsprmtr die lid zijn van de jury nthuden zich bij de student die zij begeleid hebben. In een aantal gevallen wrdt de bachelrpref dr 2 studenten uitgewerkt. Er wrdt dan ver gewaakt dat de individuele inbreng van de twee studenten berdeeld wrdt vr de verschillende items. Bij een tweede examenkans wrden de scre van de tussentijdse evaluatie niet in rekening gebracht. De puntenverdeling is dan de vlgende. Stage, attitudes 10 % dr bedrijfsprmtr Realisatie 10 % dr bedrijfsprmtr Scriptie 17,5 % dr jury (*) Presentatie 12,5 % dr jury (*) Verdediging 20 % dr jury (*) Eindresultaat (realisatie van de delstellingen van de bachelrprefpdracht) 30 % dr jury (*) (*) De prmtr en de bedrijfsprmtr die lid zijn van de jury nthuden zich bij de student die zij begeleid hebben BIJZONDER REGLEMENT Bachelrpref

10 5 Organisatie 5.1 Algemeen De studenten werken een vlledige semester aan hun bachelrpref. 5.2 Het bepalen van het nderwerp De studenten ntvangen tijdig een lijst met mgelijke nderwerpen. Per nderwerp is er een fiche pgemaakt met vlgende gegevens: het nderwerp, de lcatie (het bedrijf f de nderzeksgrep), de ptentiële prmtr, mschrijving prbleem (algemeen), delstelling van de bachelrpref (kwantitatief en meetbaar), gewenst resultaat (Wat met er (minimaal) pgeleverd wrden?). Al de nderwerpen wrden gedgekeurd p een pleidingsteam van de pleiding. De studenten kunnen k zelf een vrstel aanleveren. De studenten leveren een fiche in met de vlgende gegevens: het nderwerp, de lcatie (het bedrijf f de nderzeksgrep), mschrijving prbleem (algemeen), delstelling van de bachelrpref (kwantitatief en meetbaar), gewenst resultaat (Wat met er (minimaal) pgeleverd wrden?). De studenten wrden tijdig verwittigd ver de manier van indienen van deze nderwerpen. De nderwerpen wrden berdeeld p een pleidingsteam. De studenten maken hun 3 vrkeuren bekend via het keuzefrmulier, Deze frmulieren wrden ingezameld dr de cördinatr. De pleidingscördinatr en/f pleidingshfd kent de definitieve nderwerpen te in samenspraak met de lectren. In uitznderlijk geval wrdt een tweede rnde gerganiseerd m iedere student een bachelrpref te geven. De prmtr wrdt aangesteld dr het pleidingsteam. De exacte tijdstippen vr al deze stappen wrden bekend gemaakt via de kalender p TOLEDO\Studentenvalven. BIJZONDER REGLEMENT Bachelrpref

11 5.3 Enkele mijlpalen in de planning van de bachelrpref Stage: stagecntract De student valt tijdens de stageperide nder de wetgeving rnd stages. De stage kan pas beginnen wanneer de student het dr alle partijen ndertekende stagecntract heeft ntvangen Opstartverslag Dit dcument wrdt pgesteld in verleg met de student, de prmtr en de bedrijfsprmtr en wrdt ndertekend dr de drie partijen. De student levert het dcument in via TOLEDO. Het dcument bevat de vlgende nderdelen. - De gegevens van de student - De gegevens van de prmtr - De gegevens van het bedrijf f nderzeksgrep - De gegevens van de bedrijfsprmtr - Titel bachelrpref: Deze titel is definitief en zal vergenmen wrden p het titelblad dat verplicht gebruikt wrdt. - Omschrijving prbleem (algemeen) - Delstelling van de bachelrpref (kwantitatief en meetbaar) - Gewenst resultaat (Wat met er (minimaal) pgeleverd wrden?). Het pstartverslag wrdt ingeleverd via TOLEDO\Bachelrpref vr de afgesprken datum (zie kalender p studentenvalven p TOLEDO). Het dcument bevat de juiste titel. Enkel met een grndige mtivatie kan de titel ng gewijzigd wrden tt de dag van het inleveren van de gegevens vr het titelblad. De aanvraag tt wijziging wrdt dr de student aangevraagd per bij de cördinatr. De cördinatr laat de student weten f hij akkrd is met de wijziging. En geeft deze dan dr aan de administratieve diensten Wekelijkse schriftelijke verslaggeving Dit verslag bevat de vlgende nderdelen: - De gegevens van de student en de stageplaats en de bachelrpref - Gerealiseerd vrbije week - Delstellingen vr vlgende week Dit verslag wrdt elektrnisch ingeleverd via TOLEDO na gedkeuring dr de bedrijfsprmtr en de prmtr, het wrdt gebruikt vr feedback (zie 3 Begeleiding). Als er gewerkt wrdt in grep levert iedere student dit dcument wekelijks apart in. BIJZONDER REGLEMENT Bachelrpref

12 5.3.4 Het inleveren van de scriptie Via de kalender p studentenvalven p TOLEDO wrdt de student ingelicht ver de fficiële inleverdatum van de scriptie. De scriptie wrdt zwel p papier als digitaal ingeleverd. Papieren versie: De scriptiet wrdt afgedrukt in 7 exemplaren: Eén exemplaar wrdt binnengeleverd bij de bedrijfsprmtr Eén exemplaar wrdt binnengeleverd bij de prmtr 5 exemplaren wrden binnengeleverd p de kpieerdienst. Eén van deze exemplaren is bestemd vr de mediatheek. De rest wrdt bezrgd aan de leden van de evaluatiecmmissie. Als je scriptie niet in de biblitheek mag geplaatst wrden breng je 4 exemplaren binnen en vrzie je elk exemplaar van het ndertekende embargfrmulier, dit frmulier en de prcedure zijn te vinden p TOLEDO\Bachelrpref. Digitale versie: De vlledige scriptietekst wrdt in Micrsft Wrd f ander frmaat en PDF frmaat p CD-ROM afgegeven. Van deze CD wrden 12 exemplaren gemaakt. 7 exemplaren wrden achteraan in de papieren scripties gestken. 5 exemplaren wrden afgegeven in een dsje vr juryleden die het exemplaar digitaal lezen. Zwel p de CD-ROM als p het bijbehrende dsje, dient minimaal de naam van de student, de titel van de scriptie, de pleiding en het academiejaar vermeld te wrden. De praktische richtlijnen in verband met de pbuw van de tekst van de scriptie vindt de student terug in de richtlijnen vr de bachelrpref p TOLEDO\Bachelrpref. De hgeschl bezrgt de student één week vr de inleverdatum het titelblad in PDFfrmaat. De studenten mgen geen plagiaat f andere ngerlfde reprductie plegen (zie OER) De eindpresentatie en de verdediging De cördinatr maakt de uurregeling ad valvas en via TOLEDO bekend. De presentatie en de verdediging zijn penbaar. De praktische richtlijnen in verband met de eindpresentatie van de wrden dr de cördinatr vr de start van de bachelrpref meegedeeld. BIJZONDER REGLEMENT Bachelrpref

13 6 Eigendmsrecht 6.1 Het prduct Het bedrijf maakt zelf afspraken met de student i.v.m. het eigendmsrecht. 6.2 De scriptie De student dient zijn scriptie bij de hgeschl in ter archivering. De student verleent gratis de nvrwaardelijke telating aan de hgeschl m de integrale tekst en de bijhrende illustraties en bijlagen van het scriptie p te nemen in de eindwerkenrepsitry van de hgeschl en deze databank via het internet tegankelijk te maken vr mgelijk geïnteresseerden. De student verleent k gratis telating de bachelrpref en de bijhrende infrmatie te gebruiken vr afgeleide prducten, zals daar zijn abstractenverzamelingen, cd-rms, dvd s f afdrukken van het gehele f gedeeltelijke scriptie. In geval derden aanspraken zuden laten gelden p de gehele f een gedeelte van de tekst van de scriptie f de in de scriptie gebruikte illustraties, zal de student de hgeschl hiervr vrijwaren. Deze testemming geldt vr de hele beschermingsduur van de scriptie. De student met een embarg aanvragen indien de scriptie gegevens bevat van vertruwelijke aard, f indien vr het betrkken stagebedrijf geheimhuding gewenst is. De student vraagt dit embarg uiterlijk aan bij de indiening van de elektrnische versie. BIJZONDER REGLEMENT Bachelrpref

14 BIJZONDER REGLEMENT Bachelrpref

15

16

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Stage en eindwerk

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Stage en eindwerk Grep Technlgie & Design Campus De Nayer Bijznder reglement Stage en eindwerk Academiejaar 2013-2014 Inhudstafel 1 Begripsbepalingen... 2 2 Visie... 3 2.1 Externe criteria... 3 2.2 Interne criteria...

Nadere informatie

Unit Technologie Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef

Unit Technologie Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef Unit Technlgie Campus De Nayer Bijznder reglement Bachelrpref Academiejaar 2017-2018 Inhudstafel 1 Begripsbepalingen... 2 2 Visie... 3 2.1 Externe criteria... 3 2.2 Interne criteria... 3 3 Begeleiding...

Nadere informatie

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Stage en eindwerk

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Stage en eindwerk Groep Technologie & Design Campus De Nayer Bijzonder reglement Stage en eindwerk Academiejaar 2013-2014 Inhoudstafel 0. Begripsbepalingen 4 1. Visie 4 1.1 Externe criteria 4 1.2 Interne criteria 4 2.

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling PWO-prep 2014-2015 Persneelsmededeling 20 januari 2014 Persneelsmededeling PWO-prep (Prjectmatig Wetenschappelijk Onderzek) 2014-2015 1. Inleiding en cntext Het prfessineel hger nderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VERKORTE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN

OVEREENKOMST VOOR DE VERKORTE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN OVEREENKOMST VOOR DE VERKORTE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN - Gegevens rganisatie/ bedrijf Naam:..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer: Hierbij vertegenwrdigd dr:... Functie vertegenwrdiger:.....

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

DOCTORAATSOPLEIDING TEW: STRUCTUUR EN INHOUD. (goedgekeurd FDC 12 maart 2018)

DOCTORAATSOPLEIDING TEW: STRUCTUUR EN INHOUD. (goedgekeurd FDC 12 maart 2018) DOCTORAATSOPLEIDING TEW: STRUCTUUR EN INHOUD (gedgekeurd FDC maart 8). Algemeen Binnen de dctraatspleiding dient de dctrandus zijn cmpetenties als nderzeker aan te scherpen. Met behulp van het cmpetentieprfiel

Nadere informatie

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN Diensten van de Vrzitter Cördinatie Wetenschappelijk Onderzek Cel Cntractueel Onderzek Zelfbestuursstraat 4 1070 Brussel VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN 1. Cntract - Ondertekening : z snel mgelijk :

Nadere informatie

Algemene informatie voor studenten: 1 ste examenperiode mei/juni academiejaar

Algemene informatie voor studenten: 1 ste examenperiode mei/juni academiejaar Algemene infrmatie vr studenten: 1 ste examenperide mei/juni academiejaar 2018-2019 Inhud Algemene kalender... 1 Laatste lesdag... 1 Zmervakantie... 1 Examenperide... 1 Examenrster... 2 Examenlijsten en

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Artikel 1 : Algemene bepalingen

Artikel 1 : Algemene bepalingen STAGEREGLEMENT CRIMINOLOGIE. ACADEMIEJAAR 2017 2018 (ONDER VOORBEHOUD GOEDKEURING OPLEIDINGSRAAD 14/12/2017) Artikel 1 : Algemene bepalingen Vr dit reglement betekent: STAGE: Veldwerk i.k.v. een pleidingsnderdeel

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code + officiële benaming van de module. C5 Digitale combinatorische schakelingen. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Elektromechanica. Code + officiële benaming van de module. C5 Digitale combinatorische schakelingen. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Elektrmechanica Cde + fficiële benaming van de mdule C5 Digitale cmbinatrische schakelingen Academiejaar 2015-2016 Semester 2 dagtraject 3 avndtraject Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut

Stage in de opleiding tot podoposturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Stage in de pleiding tt pdpsturaal therapeut Pagina 1 van 9 Inhud Inleiding... 3 Del... 4 Kaders... 4 Oefening... 4 Berdeling... 4 Aanwezigheid... 5 Begeleiding...

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Instructies evaluatie voortgangsrapport - Leden begeleidingscommissie

Instructies evaluatie voortgangsrapport - Leden begeleidingscommissie DEKENSTRAAT DEKENSTRAAT 2-3000 LEUVEN, 2-3000 BELGIË LE Instructies evaluatie vrtgangsrapprt - Leden begeleidingscmmissie Dctraatsreglement Artikel 13. Vrtgangsrapprtering Versie mei 2016 De eerste vrtgangsrapprtering

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

In onderstaande gevallen kunt u beter direct met een andere organisatie contact opnemen:

In onderstaande gevallen kunt u beter direct met een andere organisatie contact opnemen: TOELICHTING DOCUMENT "AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN DIPLOMAWAARDERING" Leest u deze telichting aandachtig dr en vrkm nndige ksten f teleurstelling Om uw aanvraag snel en z ged mgelijk te kunnen verwerken,

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud:

Huishoudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Poort. Inhoud: Huishudelijk reglement van Stichting Buurthuis de Prt Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 maart 2014. Bijgesteld tijdens de jaarvergadering van 22 maart 2017. Inhud: 1. Algemeen 2. Begripsbepaling

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Civiele Testen: Reglement

Civiele Testen: Reglement 1 AUGUSTUS 2017 Civiele Testen: Reglement Wrdenlijst - ERK: Eurpees Referentiekader vr Mderne Vreemde Talen. - Medewerker: een medewerker van het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Antwerpen,

Nadere informatie

Evaluatieformulier stage

Evaluatieformulier stage Evaluatiefrmulier stage Na aflp van de stage vragen wij dat de stagebegeleider dit evaluatiefrmulier invult en ten laatste p dnderdag 3 mei drstuurt naar jasmien.beckers@kuleuven.be In het geslten vragengedeelte

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK Dactylgrafie/Tegepaste infrmatica 6KA/VK Thierry Willekens, leerkracht Kninklijk Technisch Atheneum Ml 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de 2 de graad en in het eerste leerjaar van de 3 de graad

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK. Goese Lyceum, locatie Bergweg

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK. Goese Lyceum, locatie Bergweg HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK Gese Lyceum, lcatie Bergweg 2018-2019 1 INHOUDSOPGAVE Het prfielwerkstuk algemeen pagina 3 Wat is een prfielwerkstuk? Waar met een prfielwerkstuk aan vlden? Algemene infrmatie

Nadere informatie

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers)

Privacy Statement andere betrokkenen (niet zijnde studenten of medewerkers) Privacy Statement andere betrkkenen (niet zijnde studenten f medewerkers) Hgeschl Leiden respecteert de privacy van haar bezekers en externe cntacten en gaat zrgvuldig en vertruwelijk m met uw persnsgegevens.

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT LOVENDEGEM GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID

SUBSIDIEREGLEMENT LOVENDEGEM GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID GR 30.08.2012 SUBSIDIEREGLEMENT LOVENDEGEM GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1: De verenigingen en persnen die subsidies kunnen verkrijgen Artikel 1. De erkende

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject.

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject. Opleiding Elektrmechanica Cde C1 Analge basisschakelingen Academiejaar 2015-2016 Semester 3 dagtraject 5 avndtraject Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Contact maken en relaties aangaan

Contact maken en relaties aangaan B Cntact maken en relaties aangaan B1 : 7 Weekverslagen Inleiding Je hebt een fijne stageplek gevnden waar je de kmende maanden aan de slag gaat met pdrachten, taken en een stuk reflectie. Omdat wij het

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. vasectomie

INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER. vasectomie INFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER vasectmie De BAU geeft de testemming aan urlgen m het nderstaand infrmatie- en testemmingsfrmulier te gebruiken vr hun praktijk. Het is echter niet tegelaten dat er

Nadere informatie

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar

September Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar September 2016 Het eindwerkstuk GGCA Schljaar 2016-2017 Inhudspgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De berdeling van het eindwerkstuk.6 Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?! 2 Het

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

TRACK reintegratie en bemiddeling

TRACK reintegratie en bemiddeling Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Scpe: Reintegratie en bemiddeling Datum: 7 11 janauri 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Cliëntenaudit Rapprt Blik p Werk Meetperide 2012 Hg 5 4 3 2 Interviews,

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Opgelet! Aan de registratie van de leerwegonderdelen verandert er niets. Je blijft dus opleidingen en stages registreren op de gekende manier.

Opgelet! Aan de registratie van de leerwegonderdelen verandert er niets. Je blijft dus opleidingen en stages registreren op de gekende manier. Leerweg Inhud Definitie... 2 Principes... 2 De leerweg... 2 De leerwegnderdelen... 3 Opleiding... 3 Stage... 4 IBO... 4 Knelpunt... 5 Welke acties kan je uitveren in de tab leerweg?... 5 De mschrijving

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017 Pagina 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Vlksgezndheid Munthfstraat 70 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (aan te vullen dr de dienst Vlksgezndheid) DOSSIERNUMMER: DATUM: PROJECTNAAM: NAAM PROMOTOR: PROJECTNAAM:

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Computerboekhouden i Code A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Bekhuden Mdule Cmputerbekhuden i Cde A3-3561 Lestijden 60 Studiepunten Ingeschatte ttale 90 lesuren (lestijden + studie-uren) studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenpleiding Aanvraag tt vrijstelling van een f meerdere mdules. Algemene infrmatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van pleidingsnderdelen (mdules) verlenen. Deze kunnen leiden

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) AVANS HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende

Nadere informatie

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

behorend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II Cpr 18047A Accuntantsprtcl behrend bij de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II Dit Accuntantsprtcl is p maat gemaakt vr de Subsidieregeling stageplaatsen zrg II. Het betreft het vlgende prduct, genemd

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

VERKLARING. Inzake gegevensverwerking klanten. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

VERKLARING. Inzake gegevensverwerking klanten. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) VERKLARING Inzake gegevensverwerking klanten Vlgens de Algemene Verrdening Gegevensbescherming (AVG) Deze verklaring inzake gegevensverwerking is van Schnmaakbedrijf L.J. de Vries B.V., gevestigd te Aalsmeer

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan Aanvraag tegemetkming schlingsksten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectrplan 2016-2017 Met dit frmulier kunt u een tegemetkming in de schlingsksten aanvragen als nderdeel van begeleidingstrajecten

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS SCHOONMEERSEN - GENT Uitgebreid vrstel Masterpref Infrmatica Titel van het prject Ontwikkeling uitbreidingsmdules vr cntact center scripting applicatie

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer Van tepassing p de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA A2: Specialisatie Online Marketeer 2016 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie