Veenendaal Wageningen West Maas en Waal Westervoort Gemeente Wijchen Zeewolde Zutphen Bijlage: Centrale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering en rapportage...9 Overheadfuncties...10 Inkomsten...11 Resultaat en financiële positie...11 Toekomst...12 Jaarrekening...15 Grondslagen voor de financiële verslaglegging...18 Accountantsverklaring...31 Bijlage: De gemeenten...35 Apeldoorn...36 Arnhem...41 Barneveld...44 Beuningen...48 Bronckhorst...51 Buren...54 Culemborg...57 Doesburg...60 Doetinchem...62 Duiven...64 Ede...66 Productrealisatie...66 Elburg...69 Epe...71 Ermelo...73 Putten...76 Geldermalsen...77 Harderwijk...80 Heerde...84 Heumen...87 Lingewaard...90 Lochem...93 Millingen aan de Rijn...96 Neder-Betuwe...98 Neerijnen Nijkerk Nijmegen Nunspeet Oldebroek Overbetuwe Renkum Renswoude Rheden Overige Rhenen Scherpenzeel SDOA Achterhoek (Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk) Tiel Ubbergen...136

4 Veenendaal Wageningen West Maas en Waal Westervoort Gemeente Wijchen Zeewolde Zutphen Bijlage: Centrale opvang en projecten Centrale Locaties Opvang en Toelating Bedrijfssponsoring Duurzaam in Diversiteit (DID) Duurzame Terugkeer Emplooi Grijs is Kleurrijk (GiK) InGesprek LiNK Noodopvang Arnhem (NOA) Noodopvang Nijmegen Programmagelden VWN Taalcoaches EIF Tell Me Verbetering bedrijfsvoering VVS, OpenERP en basispakket bedrijfsvoering VoorleesExpress Overige bijlagen Medewerkers Verzuimbeleid en ziekteverzuim Klachtenregeling Raad van Toezicht Lijst met afkortingen...195

5 Bestuursverslag

6 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland Het bestuursverslag van 2011 besloot met een vooruitblik die een groot vertrouwen uitsprak in het concept van een lokaal verankerde stichting met een hybride karakter. Een karakter zowel als markt- als missie-organisatie, resulterend in goede belangenbehartiging èn professionele dienstverlening. De nieuwe inburgeringswet die per 1 januari 2013 werd ingevoerd, zou in de loop van het jaar een herijking van een deel van het aanbod vergen. Inburgeraars zèlf, in plaats van gemeenten, worden klanten als het gaat om inburgering. In de begroting 2012 was wel rekening gehouden met dalende inkomsten uit subsidie/opdrachten van gemeenten en daarom was eerder een reorganisatie van de overhead ingezet. De financiële uitgangspositie was begin 2012 gezond. Onverwacht lag rond het verschijnen van de rapportage 2011 in maart 2012 de uitbreiding van het werkgebied tot de hele provincie Gelderland in het verschiet. Dit nadat de collega stichting in Zuid- en Oost Gelderland aan het begin van die maand failliet was verklaard. Kortom: veranderingen in de dienstverlening, krimp op gemeentebudgetten en groei van het werkgebied waren thema's waar we het jaar mee ingingen. In de rapportage die voor u ligt, leggen we rekenschap af in hoeverre we in die context uw opdrachten naar behoren hebben uitgevoerd, we onze maatschappelijk verantwoordelijkheid hebben waargemaakt en ons financieel beheer op orde hebben. Een en ander vanuit onze missie die, onveranderd, luidt: 'De stichting behartigt de belangen van vluchtelingen en helpt hen en andere nieuwkomers te om een volwaardige plaats in onze samenleving te verwerven'. Betrokkenheid, onafhankelijkheid, respectvolle omgang en deskundigheid zijn de centrale waarden in de inzet van de meer dan 1300 medewerkers van VluchtelingenWerk Gelderland. Naast VluchtelingenWerk Gelderland zijn nog 12 andere regionale stichtingen VluchtelingenWerk lid van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Gezamenlijk vormen zij een landelijk dekkend netwerk met een landelijke ondersteuningsorganisatie voor die vereniging in Amsterdam. Dat bureau levert onder andere trainingsmateriaal, ict-ondersteuning en een kennisdatabank. VluchtelingenWerk Gelderland participeert op landelijk niveau in de VerenigingsRaad (VR, het toezichthoudend orgaan), het directeurenoverleg (DO, beleidsvoorbereidend) en, naast een aantal ad-hoc afstemmingsoverleggen, ook in het portefeuille-overleg Vereniging en Organisatie en in de agendacommissie voor het DO. In de landelijke beleidsdiscussies waren de belangrijkste thema's: de verwachte (budgettaire) krimp vanaf 2013 en de daarbij gewenste in- en externe samenwerking èn de voorkoming van zogenaamde 'witte vlekken', de strategie op het terrein van inburgering, het behoud en de versterking van burgerkracht in de organisatie. VluchtelingenWerk Gelderland is als lid van VWN óók uitvoerder van een aantal taken, zowel werkzaamheden in de centrale opvanglocaties (AZC's e.d.) als een aantal landelijke projecten. De verhouding tot het landelijk bureau is dan veelal die van opdrachtnemer t.o.v. opdrachtgever. In de provincie wordt VluchtelingenWerk Gelderland vooral gekend als een zelfstandig opererende onderneming die haar missie vertaalt in een aantal onderscheidende diensten. Die regionale zelfstandigheid binnen landelijke beleidskaders is onverkort gehandhaafd. De lokale borging komt daarbij tot uitdrukking in vraaggericht werken, maatwerk en ondernemerschap op het niveau van klanten; de landelijke samenhang in verbondenheid aan de sterk-merk-aspecten van VluchtelingenWerk en (mede) ontwikkeling en uitvoering van een aantal landelijke projecten. Interne (Re)Organisatie en Fusie Vanaf april 2012 is het werkgebied van VluchtelingenWerk Gelderland uitgebreid tot heel Gelderland. Het onverwachte faillissement van de collega stichting in Zuid en Oost Gelderland was hier debet aan. Vanaf eind maart is hard gewerkt om met de gemeenten in die regio afspraken te maken over de doorstart. Terugkijkend naar die periode kan geconstateerd worden dat met grote inzet van velen èn dankzij het vertrouwen van gemeenten in het 'merk' VluchtelingenWerk, in korte tijd weer een volledig draaiende regio uit de failliete boedel is herrezen. Dat betekent dat het werkgebied is gegroeid van 25 naar 46 gemeenten. In 2013 wordt dat aantal in ieder geval uitgebreid naar 47, omdat in de gemeente Groesbeek begin 2013 een overeenkomst met de Welzijnsstichting is getekend, op grond waarvan deze laatste diensten van VluchtelingenWerk Gelderland gaat inkopen 1. 1 De welzijnstichting treedt daarbij op als penvoerder voor de gemeentelijke opdracht diensten aan asielzoekers en vluchtelingen te leveren. Het is een formule die ook in enkele andere gemeenten besproken wordt.

7 Genoemde uitbreiding met 21 gemeenten was aanleiding om in het najaar opnieuw naar de regio-indeling van de organisatie te kijken en deze van twee naar drie regio' s te laten groeien: Oost (Achterhoek inclusief de Liemers), Zuid (KAN en Rivierenland) en West (WERV-gemeenten en Apeldoorn incl. Veluwe). Het lijkt niet de laatste structuurverandering, want vanaf najaar 2012 lopen besprekingen met VluchtelingenWerk Overijssel om te komen tot één organisatie. Voor begin 2013 wordt een overdracht van onderneming voorbereid, waarbij VluchtelingenWerk Gelderland als verkrijgende stichting haar naam zal wijzigen in stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. Na het fusiebesluit is voorzien om Overijssel als regio Noord in de structuur onder te brengen. Zoals hiervoor reeds aangegeven, viel de uitbreiding van het werkgebied ongeveer samen met de effectuering van de bezuiniging op de overhead. Daarbij was gekozen voor het opheffen van één functiegroep, namelijk die van de administratief medewerkers, in combinatie met het terugbrengen van de formatie van een aantal andere staffuncties. Het wegvallen van de administratieve functies is goed opgevangen middels de nieuwe functie van stafmedewerker administratieve organisatie en informatievoorziening, die als belangrijkste opdracht heeft om de werkprocessen op betreffende terreinen te ondersteunen en instructie en training te (laten) verzorgen. De teruggang in formatie van de overige staffuncties viel ongelukkig samen met de uitbreiding van het werkgebied en daarmee samenhangende extra werkdruk. Dankzij tijdelijke formatie-uitbreiding en extra inzet van betrokken medewerkers is een en ander toch goed verlopen. De achterstanden op de P&O- en F- functie zijn eind 2012 beperkt. De voorziene beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met de vijf medewerkers die ooit waren aangesteld in het kader van de voormalige regeling In- en Doorstroombanen (ID-regeling) heeft eind 2012 plaatsgevonden. Voor één persoon is uitstroom eind februari 2013 gepland in verband met een re-integratietraject na ziekte. De werkzaamheden die zij jarenlang binnen VluchtelingenWerk Gelderland hebben uitgevoerd, zijn beëindigd of herverdeeld in de teams. Het algemeen uitgangspunt in de verdeling van werkzaamheden is ongewijzigd en gebaseerd op het principe dat de uitvoering in principe geschiedt door de vrijwilligers die in de gemeente wonen en daar hun netwerk hebben. Zij worden aangestuurd en kunnen terugvallen op hun leidinggevende, een betaalde medewerker met agogische opleiding die samen met zijn collega's in het regioteam verantwoordelijk is voor de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. De regiokantoren zijn gevestigd in Nijmegen, Zutphen en Apeldoorn, het hoofdkantoor in Arnhem. In de meeste andere gemeenten zijn kleinere, lokale kantoorvoorzieningen met spreekuurfunctie en werk- en overlegruimten voor vrijwilligers gevestigd. Verspreid in het werkgebied is een aantal centrale opvanglocaties (CO) gevestigd. In Nijmegen en Winterswijk AsielzoekersCentra, in Wageningen en Arnhem een ProcesOpvangLocatie en in Zevenaar een AanmeldCentrum. Daarnaast zijn in een aantal gemeenten KleineWoonEenheden (KWE's) voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV, ook wel AMA). Ook aan deze cliëntengroep biedt VluchtelingenWerk Gelderland ondersteuning tijdens de asielprocedure. Medewerkers en werkzaamheden in de verschillende centra vormen een stichtingsbreed project, direct onder verantwoordelijkheid en aansturing van de directeur. De succesvolle inbedding van VluchtelingenWerk-Emplooi in een matrix-structuur binnen de stichting is nog niet voltooid. In 2011 was de verantwoordelijkheid voor de uitvoering onder de merknaam 'Emplooi' overgedragen van de landelijke vereniging naar de regionale stichtingen VluchtelingenWerk. Dankzij projectbudget konden weliswaar een aantal adviseurs geworven worden en is een inhoudelijke uitwisselingsplatform geboden, een effectieve samenwerking met en binnen de bestaande regiostructuur is nog niet bereikt. De resultaten binnen deze arbeidsparticipatie-poot van VluchtelingenWerk Gelderland waren afgelopen jaar dan ook nog zeer bescheiden. Medewerkers De onbetaalde medewerkers van VluchtelingenWerk Gelderland zijn zowel uitvoerders van werkzaamheden als good-will ambassadeurs voor de missie van de organisatie. Met hun inzet en betrokkenheid vertegenwoordigen zij draagvlak voor een rechtvaardige toelatingspraktijk voor vluchtelingen, voor een effectief inburgeringsbeleid en voor een kleurrijke samenleving waarin diversiteit een meerwaarde is. De burgerkracht van VluchtelingenWerk Gelderland komt tot uitdrukking in de inzet van haar 1114 (2011: 964) onbetaalde medewerkers. Als coaches, maatjes, adviseurs of begeleiders onderhouden zij de contacten met cliënten. Betaalde medewerkers faciliteren en bewaken de kwaliteit en continuïteit. De combinatie van betaalde en onbetaalde inzet geeft de dienstverlening van VluchtelingenWerk Gelderland een bijzondere kracht en flexibiliteit. Diversiteit is een belangrijk kenmerk van de stichting: 20% (2011: 17%) van de medewerkers is

8 buiten Nederland geboren of heeft ouders die buiten Nederland geboren zijn. Maar niet alleen hun culturele achtergrond is divers, ook de diversiteit in opleiding, motivatie, werkervaring en leeftijd is groot. De jongste onbetaalde medewerker is 17, de oudste 86 jaar. Dat geeft hun inzet een bijzondere kleur en betekenis. Zowel voor de samenleving waarin ze werken als voor de individuele asielzoekers en nieuwkomers die ze coachen of begeleiden. Van de onbetaalde medewerkers is circa 5% (2011: 7%) werkzaam in het kader van een opleiding. Om alle medewerkers voldoende toe te rusten met een basispakket aan kennis en vaardigheden, wordt een aantal malen per jaar een inwerkprogramma aangeboden. Intervisiegroepen voor betaalde medewerkers zijn ingevuld in het kader van deskundigheidsbevordering en intercollegiale toetsing. Voor vrijwilligers bestaat op de meeste plaatsen een gelijkaardige mogelijkheid in de vorm van casus- of uitwisselingsgroepen. Cliënten: van Welkom tot Werk Het migratiesaldo in Nederland, dat wil zeggen het verschil tussen het aantal mensen dat vorig jaar naar Nederland kwam en het aantal dat Nederland juist verliet, bedroeg mensen. Er kwamen immigranten naar Nederland (7000 minder dan in 2011). Uit Nederland vertrokken emigranten, dat zijn er meer dan in Het grootste deel van die emigranten zijn overigens mensen van niet- Nederlandse afkomst maar afkomstig uit andere Europese landen. Ook van de immigranten kwam het grootste deel vanuit de lidstaten van de Europese Unie. Het aantal asielzoekers onder deze immigranten is eigenlijk al sinds 2003 redelijk stabiel: tussen de en personen. Op basis van de cijfers over de eerste helft van 2012 mag ook een dergelijk aantal verwacht worden 2 ofwel zo'n 8%. In Nederland krijgt uiteindelijk iets meer dan de helft van de asielzoekers toelating als vluchteling en mag (dus) blijven. Die toelating gebeurt niet eerder dan nadat de asielprocedure in een centrale opvanglocatie (AZC) is doorlopen. In die centra bestaat de inzet vanuit VluchtelingenWerk uit het geven van voorlichting over en ondersteuning bij de asielprocedure, tijdige aanvraag van gezinshereniging en informatie en advies. Bijna 2000 asielzoekers hebben individuele of groepsgewijze voorlichting gehad in de POL in Wageningen, zo'n 1500 'dossiers' zijn in de vervolgprocedure in de AZC's ondersteund. Dit laatste cijfer betekent meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2011, volledig toe te schrijven aan de uitbreiding van het werkgebied en daarmee de toename van het aantal AZC's. Na statusverlening worden vluchtelingen door de casemanager van het COA gekoppeld aan een woning in de gemeente in de regio 3. Binnen een termijn van 14 weken na statusverlening vindt in principe de verhuizing plaats van AZC naar eigen woning. Het VluchtelingenWerk-aanbod van individuele coachingstrajecten na vestiging in de gemeente en informatie- en adviespunten worden in hoofdzaak door deze nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond gebruikt. Maar ook anderen weten hun weg naar de diensten en producten te vinden. Zeker bij de taalcoachprojecten en de empowermentgroepen is een belangrijk deel van de deelnemers wel migrant, maar heeft geen vluchtelingenachtergrond. Een bijzondere en kwetsbare groep in de gemeente zijn de uitgeprocedeerden. Beleid en humaniteit staan hier vaak op gespannen voet. Afgelopen jaar waren uitgeprocedeerden in de tentenkampen in Ter Apel, Amsterdam Osdorp en den Haag prominent in het nieuws. In Arnhem en Nijmegen is VluchtelingenWerk verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van circa 50 uitgeprocedeerden in twee gemeentelijke projecten. In alle gevallen gaat het daarbij om mensen met een perspectief op terugkeer of (alsnog) verblijf. Het aanbod van de stichting is toegesneden op de doelgroepen en in de tabel op de volgende pagina wordt duidelijk in welke mate gebruik gemaakt wordt van de verschillende diensten/producten. Wat opvalt is dat, ten opzichte van voorgaand jaar, sprake is van een substantiële stijging (37%) van het aantal bereikte cliënten. Een toename die in lijn ligt met de uitbreiding van het werkgebied. Naast individuele coachingstrajecten worden in bijna alle gemeenten cliënten actief toegeleid naar specifieke of reguliere sociaal (inter)culturele activiteiten. In zeer beperkte mate organiseert VluchtelingenWerk Gelderland deze zelf. Ook vinden voorlichtingsactiviteiten plaats op scholen of bij andere geïnteresseerde organisaties. De afdeling communicatie ondersteunt deze met methodieken en materialen. In 2012 zijn circa 1350 nieuwe cliënten ingeschreven waarvan ruim 950 in de gemeenten. Het aantal cliënten in gemeenten met een zogenaamd actief dossiers, dat wil zeggen dat er minimaal één contact of activiteit is geweest gedurende het jaar, bedraagt ruim 6600 waarvan bijna 4500 volwassenen. 2 Definitieve cijfers zijn nog niet bekend, eerste helft 2012: 4600 aanvragen 3 Het staat de vluchtelingen natuurlijk vrij om zelf een woning te zoeken, de tijd daarvoor is beperkt tot de termijn waarop er via de koppeling een woning in een gemeente gevonden is.

9 Diensten bereikte clienten (per dienst/soort) gestarte trajecten beëindigde trajecten lopende trajecten op Uitvoering taakstelling huisvesting Coaching vestiging Coaching zelfredzaamheid / lifecoaching Coaching integratie - analyse en advies Trajectbegeleiding WI & handhaving Taalondersteuning (indiv. & groepsgewijs) Taalcoaches Praktijkcoach & toeleiding inburgeringsexamen Empowerment-training Groep Coaching participatie / begeleiding richting werk (bet & onbet.) / activerende trajecten Opvang en coaching Uitgenodigde Vluchtelingen Begeleiding gezinsherenigingsprocedure Ondersteuning asielprocedure Next Step Voorleesexpress Totaal trajecten (in 2011) (2552) (1332) (1034) (1252) Informatie en Advies totaal contacten (in 2011) (1678) (595) (189) (1454) Projecten Naast de reguliere werkzaamheden die in opdracht en met financiering van gemeenten of landelijke Vereniging min of meer structureel worden uitgevoerd, zijn ook steeds een aantal specifieke en in hun aard tijdelijke werkzaamheden als project in uitvoering. De twee Noodopvang-projecten ten behoeve van uitgeprocedeerden in Arnhem en Nijmegen, zijn hiervoor al genoemd. In het project Duurzaam in Diversiteit zijn instrumenten ontwikkeld en uitgeprobeerd om diversiteit binnen de organisatie blijvend te stimuleren en te verduurzamen. Het project wordt begin 2013 afgesloten. Op het terrein van taalondersteuning voor AZC-bewoners is het project InGesprek succesvol afgerond. Het project Voorleesexpress heeft een bredere uitvoering gekregen, niet alleen in de gemeente Ede, maar ook Arnhem en Apeldoorn. Het project richt zich op kinderen met een taalachterstand. In de combinatie van taalontwikkeling en ontmoeting is ook het lokale (Nijmeegse) project Link een lokale parel die navolging verdient. Op het gebied van organisatieversterking en bedrijfsvoering, zijn met een financiële bijdrage van de landelijk vereniging VluchtelingenWerk Nederland, twee projecten afgerond. Eén betreft de gezamenlijke doorontwikkeling van de OpenERP-applicatie (Enterprise Resource Planning systeem). In het tweede project zijn de mogelijkheden van Bedrijfssponsoring verkend als aanvullende, alternatieve financieringsbron voor beide stichtingen. De inbedding van de Emplooiformule in de staande organisatie heeft eveneens een projectmatige opzet gekend, met financiering vanuit de landelijke vereniging. Financiering en rapportage Dienstverlening In de verantwoording in de jaarrekening en nader toegelicht in de bijlage wordt per opdrachtgever onderscheid gemaakt in de verschillende wijzen waarop budgetten worden toegekend en dus afgerekend. De projectmatig uitgevoerde en gefinancierde activiteiten zoals die in vorige paragraaf kort zijn beschreven, worden onderscheiden van de dienstverlening in gemeenten waarbij één of meer producten uit de product portfolio van de stichting worden ingekocht. Daarbij is een hoofdindeling tussen budget en prestatie-overeenkomsten te maken. Bij budgetovereenkomsten is in de beschikking een maximum bijdrage vastgelegd ten behoeve van de uitvoering van een aantal diensten, waarbij (beperkte) substitutie tussen diensten/producten mogelijk is. Bij prestatieovereenkomsten wordt de gerealiseerde productie afgerekend tegen een afgesproken prijs per eenheid,

10 meestal een traject. Veel relaties met opdrachtgevers zijn gebaseerd op een mix van beide soorten overeenkomsten. Dat wil zeggen dat een aantal diensten (bijvoorbeeld 'informatie- en advies') op basis van budget- en andere (bijvoorbeeld coaching participatie) op basis van prestatie worden ingekocht en afgerekend. Een deel van de werkzaamheden wordt niet vooraf, maar lopende het begrotingsjaar overeengekomen op basis van individuele offertes voor (re)-integratie- of participatietrajecten van vluchtelingen of andere nieuwkomers. Tenslotte is een (klein) deel van de dienstverlening via aanbesteding gegund. De verantwoording daarvan vindt in deze jaarrapportage op hoofdlijnen plaats. In de uitvoering zijn gedetailleerde afspraken over tijdstip en wijze van rapportage en facturering vastgelegd. Het Keurmerk Inburgering dat de stichting mag dragen, stelt daar specifieke, strenge eisen aan. De verschillende manieren waarop opdrachten worden verkregen, de verschillende voorwaarden en eisen waaraan de uitvoering en wijze waarop verantwoord en afgerekend wordt, het grote aantal en de diversiteit van medewerkers en cliënten, stelt hoge eisen aan de administratie en registratiediscipline in de stichting. In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in de gestage ontwikkeling en implementatie van een ERP-systeem waarin de centrale gegevensbronnen in de bedrijfsvoering bij elkaar worden gebracht en gestroomlijnd. In 2012 is de urenregistratie van de betaalde medewerkers naar OpenERP overgezet èn is een effectieve koppeling met de cliëntregistratie gerealiseerd. De (betaalde) agogische uren die zijn ingezet worden in deze rapportage per opdrachtgever verantwoord. In totaal worden directe agogische uren verantwoord in producten en in projecten. De registratie van de onbetaalde uren gebeurt vanaf dit jaar alleen nog in het cliëntvolgsysteem VVS waar tijdinzet gekoppeld is aan de registratie van activiteiten voor een cliënt. Het gaat daarmee eerder om contacturen dan bestede tijd. Deze vereenvoudiging levert in de gemeentelijke registratie uur en in de COlocaties uur (totaal uur). Op grond van een gemiddelde (minimale) inzet van vier uur per vrijwilliger per week, mag het achtvoudige, zo'n uur verwacht worden. Overheadfuncties Als overheadfuncties worden bestuur/directie/management/secr. ondersteuning; personeel en organisatie; financiën en control; informatisering en automatisering; telefoon/huishouding; communicatie en medezeggenschap onderscheiden. De totale omvang van de overheadkosten bedraagt, in verhouding tot het jaarbudget 4, 22,3%. Dit is conform de daarvoor intern vastgestelde norm waarbij stapsgewijs de overheadkosten worden teruggebracht van 27% (2010) naar 20% (2013). Daarmee komen deze in lijn met de landelijke richtlijn in de vereniging. Voor de dekking van de kosten van de overhead wordt een gelijke opslag gehanteerd in alle productprijzen. De uitbreiding van het werkgebied heeft aanstelling van een derde regiomanager tot gevolg gehad en een beperkte groei van de formatie-uren op overige staffuncties. Knelpunten in de overhead waren afgelopen jaar met name de onderbezetting op financiën (waar in één jaar driemaal nieuwe invulling gevonden moest worden voor de functie hoofd financiële administratie) èn op P&O (wegens ziekte). Een meer structurele formatie-invulling van de overheadtaken na de inbedding van het nieuwe werkgebied is door de voorgenomen fusie met Overijssel een aantal maanden vertraagd en moet voorjaar 2013 haar beslag krijgen. Er is kortom ook op het hoofdkantoor met alle riemen geroeid om de organisatie op koers te houden. Een aantal zaken zullen daardoor pas in 2013 kunnen worden opgepakt. Zoals de (particuliere) donateurswerving, uitbreiding van de bedrijfssponsoring, implementatie van de digitale nieuwsbrief, implementatie van de CRM-module en verdere digitalisering van de personeelsdossiers. Op het gebied van ICT is de stichtingsbrede invoering van telefonie via VOIP in 2012 vermeldenswaardig. Zowel vanuit het oogpunt van kostenbesparing als gebruiks- en klantvriendelijkheid. Op het gebied van medezeggenschap van vrijwilligers is besloten de al enige jaren nietfunctionerende MR, het medezeggenschapsorgaan voor vrijwilligers te vervangen door een meer toegankelijke structuur van medezeggenschaps-bijeenkomsten die minimaal tweemaal per jaar in de regio gehouden zullen worden. Het medezeggenschapsorgaan van de betaalde medewerkers, de OR, is in de loop van het jaar na verkiezingen van samenstelling gewijzigd. De voorzitter heeft besloten tot begin 2013 aan te blijven, juist om continuïteit te waarborgen op een moment dat het orgaan een aantal belangrijke kwesties in behandeling heeft. Waaronder het advies inzake de fusie met Overijssel. De samenwerking tussen bestuurder en OR is constructief en open. 4 Om vertekening te voorkomen zijn in dit jaarbudget de directe activiteitenkosten, waaronder leefgelden, buiten beschouwing gelaten.

11 Inkomsten De baten van de stichting in 2012 liggen met een totale omvang van meer dan 3,6 miljoen euro substantieel hoger dan in voorgaande jaren. In de periode waren de inkomsten steeds rond de 3 miljoen euro. In begroting 2012 was een forse teruggang voorzien naar 2,3 miljoen, een verwachting die op geen enkele wijze is uitgekomen na de al veel genoemde gebiedsuitbreiding met Zuid en Oost Gelderland. De meeropbrengsten van die uitbreiding komen globaal uit op 1,1 miljoen euro 5. Zonder die uitbreiding zou er (dus) naar verwachting een bezuiniging van circa te verwerken geweest zijn ten opzichte van In 2012 is in de baten de verhouding tussen de verschillende bronnen licht verschoven. In nevenstaande grafiek komt dat tot uitdrukking. 70% relatieve omvang budget opdrachtgevers 65% De verankering van de stichting in de lokale gemeenschap is onverminderd sterk. Van een dalende lijn in de gemeentelijke bijdragen is voorshands dan ook geen sprake. Ook de bijdrage vanuit Vluchtelingenwerk Nederland, stijgt (relatief) geleidelijk door. Voor zover daarmee de indruk 60% 50% 40% 0% ontstaat dat dat in de plaats komt van de inkomsten voor projecten, is sprake van enige vertekening. In toenemende mate worden projecten onder de landelijke vlag aangevraagd en door regionale stichtingen, als VluchtelingenWerk Gelderland, uitgevoerd. Een uitsplitsing van deze baten via de landelijke vereniging is in de toelichting in de jaarrekening te vinden. De post 'Overige' (baten, schenkingen en rente) bedraagt in %. De schenkingen zijn de voeding voor het Noodfonds. Het Noodfonds verstrekt bijdragen aan individuele cliënten om bijzondere, aan het vluchtelingenschap gerelateerde, financiële nood te lenigen. Het Noodfonds is eveneens als balanspost terug te vinden. Uitgebreide verantwoording van kosten en baten vindt plaats door middel van een apart Noodfondsverslag. Resultaat en financiële positie 60% Na drie eerdere jaren met tekorten, werd 2011 met een positief saldo afgesloten. De goedgekeurde begroting 2012 sloot op 2,23 miljoen, waarbij rekening is gehouden met teruglopende budgetten en een daarop gebaseerde afname van de exploitatie van zo'n 17% (= ) ten opzicht van Daarbij was uitgangspunt dat het financieel weerstandsvermogen van de stichting minimaal behouden en zo mogelijk verder versterkt moet worden. De onzekerheden op het beleidsterrein nopen daartoe: gemeentebudgetten zijn onzeker, centrale opvangvoorzieningen sluiten vanwege snellere doorstroming en inburgering wordt een consumentenmarkt. Reden om in de exploitatie rekening te houden met een post 'risico en reserve'. Een en ander ook conform richtlijn van de landelijke Vereniging waarin is vastgesteld dat leden van de vereniging (regionale stichtingen) naar een continuïteits- of egalisatiereserve van 25% van het jaarbudget moeten streven met een opbouw van tussen de 3 en 5% per jaar. In 2012 is in de exploitatie een opbouw van 3,2 % gerealiseerd. Bij het sluiten van de boeken einde van het jaar blijken de verschillen tussen begroting en realisatie groot. Natuurlijk is de reeds vaak genoemde uitbreiding van het werkgebied daar debet aan. Alleen de projectbijdragen zijn ongeveer conform goedgekeurde begroting. De inkomsten van gemeenten liggen met zo'n 60% boven verwachting en bedragen 1,93 miljoen. Ook de bijdrage vanuit VWN van is fors hoger ( = 60%) dan begroot. Die stijging is in lijn met de toename aan de totale batenkant. Het gaat, na de uitbreiding met twee AZC's en 21 gemeenten in Gelderland per april 2012, om een toename van 60%. 52% 30% 28% 24% 22% 20% 19% 19% 20% 18% 15% 16% 13% 11% 12% 9% 10% 10% 10% 7% 5% 6% 7% 6% 3% 3% 4% 3% 4% 2% 3% 1% 57% 59% 55% gemeente VVN loonkostensubsidie projecten overige 53% 5 Circa vanuit gemeenten, voor de werkzaamheden in de centrale opvang, circa aan meeropbrengsten in stichtingsbrede projecten en aan eenmalige frictiebijdrage vanuit landelijke Vereniging

12 De totale lasten stegen in mindere mate, namelijk met zo'n 45% naar 3,3 miljoen euro. De huisvestingslasten stegen meer dan te verwachten, namelijk niet met 60% met bijna 80% naar Belangrijke reden voor die extra stijging is gelegen in eenmalige kosten voor achterstallig onderhoud en verhuiskosten van het hoofdkantoor naar een goedkopere locatie. De organisatielasten en de personeelskosten stegen juist minder dan te verwachten, namelijk met respectievelijk 40% en 37% naar en 2,1 miljoen. De belangrijkste reden voor deze verhoudingsgewijs kleine(re) stijging is gelegen in twee aspecten: direct na het faillissement is een klein doorstartteam geformeerd met de opdracht te onderzoeken in hoeverre gemeenten bereid waren (opnieuw) met VluchtelingenWerk in zee te gaan en budget ter beschikking te stellen voor de uitvoering van werkzaamheden. Achteraf zijn alle opdrachtgevers weer volledig over de brug gekomen terwijl de uitvoeringskosten in die eerste doorstartmaanden beperkt waren en, zoals ook hiervoor al aangegeven, de overhead maar beperkt is uitgebreid. Daarnaast heeft de landelijke vereniging euro aan frictiekosten ter beschikking gesteld waarvan slechts een deel hoefde te worden aangewend. De toename van op projecten en materiële verstrekkingen wordt volledig gecompenseerd met extra baten en is met name het gevolg van onvoorziene omvang van de noodopvang in Arnhem en Nijmegen. De post risico en reserve is, als hiervoor vermeld, gebaseerd op 2,5% van de exploitatie, bepaald na aftrek van noodfondsbijdragen en enkele materiële verstrekkingen. De exploitatierekening van de stichting sluit, exclusief het saldo van het Noodfonds ( 8,527) af met een positief saldo van Dat wil zeggen 6% van de exploitatie. De conclusie is dat VluchtelingenWerk Gelderland in het afgelopen jaar een risicovolle operatie, namelijk de doorstart van een failliete boedel in Zuid en Oost Gelderland, succesvol heeft volbracht. Tegelijk met de uitvoering van de eerder geplande, overeengekomen werkzaamheden, zijn in het nieuwe gebied de infrastructuur en de uitvoering weer succesvol opgebouwd. Een en ander is vanuit behoedzaam financieel beleid ingezet, waarmee ruimte is gecreëerd om financiële continuïteit ook in de komende jaren te waarborgen. De inzet van velen in combinatie met vertrouwen èn opdrachten van klanten, heeft dat mogelijk gemaakt. Het positief saldo wordt ten gunste gebracht van de continuïteitsreserve. Deze bedraagt eind (15,9% van de exploitatie (minus Noodfonds)) waarmee het (financiële) weerstandsvermogen van de stichting gezond is en ligt binnen de marge van de landelijk vastgestelde normen. Ten behoeve van mogelijk beroep op grond van de 'regeling aanvulling WW' in de CAO, is in 2010 besloten eerder bestaande reservering wachtgeldverplichtingen, terug te brengen naar een bestemmingsreserve ter grootte van 10% van de salariskosten van de reguliere medewerkers. Ter dekking van kosten voor ziektevervanging is een bestemmingsreserve ziektevervanging opgenomen. Deze behelst 5% van de personeelskosten voor het lopend begrotingsjaar. Beide bestemmingsreserves zijn in 2012 ongewijzigd gehandhaafd ten opzichte van Ten einde de overeengekomen fusie met 'Overijssel' te kunnen faciliteren is een extra reservering opgenomen ter grootte van De liquiditeit van de stichting is onverminderd goed. De current ratio (verhouding tussen vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen) bedraagt 2,2. Toekomst Met deze jaarrapportage toont VluchtelingenWerk Gelderland zich een betrouwbare, flexibele organisatie. Waar een diversiteit aan mensen zich met hart en ziel en met deskundigheid inzet. Waar een grote groep cliënten gecoacht wordt, informatie en advies krijgt en zich kan voorbereiden op een volwaardige plaats in onze samenleving. De voornemens voor verder groei, zowel geografisch als op de markt van inburgering, zal gefundeerd blijven op persoonlijke betrokkenheid van burgers bij degenen die hun land moesten verlaten vanwege vrees voor vervolging. En inzet voor degenen die een nieuw bestaan op willen bouwen in onze samenleving. We geloven in de kracht van diversiteit en in de universele waarde van medemenselijkheid. Binnen de landelijke vereniging is in toenemende mate sprake van gezamenlijke strategiebepaling en profilering, als belangenbehartigingsorganisatie èn als professionele dienstverleningsbedrijf. Voor de toekomst zijn daarmee niet alle onzekerheden gereduceerd. Mogelijke bezuinigingen bij landelijke en lokale overheden, herijking van de rol van VluchtelingenWerk in de opvangketen en een consumentenmarkt op het terrein van inburgering zijn mede bepalend in onze omgeving. VluchtelingenWerk Gelderland is er klaar voor om de uitdagingen aan te gaan en doet een beroep op u om ons daar blijvend in te steunen.

13 In het belang van alle vluchtelingen die hier bescherming zoeken en van degenen die hier een nieuw bestaan op willen bouwen. Jan H. van der Werff, bestuurder VluchtelingenWerk Gelderland

14

15

16 Jaarrekening

17 Balans Stichting VluchtelingenWerk Gelderland ACTIVA 31 dec dec 11 (in ) (in ) Vaste Activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen - gemeenten fondsen overigen voorziening dubieuze debiteuren Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Continuiteitsreserve Bestemmingsreserves Bestemmingsfonds Vreemd vermogen Crediteuren Belastingen en premies soc. verzekeringen Voorziening reorganisatiekosten Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva

18 Staat van Baten en Lasten BATEN Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 (in ) (in ) (in ) Bijdragen gemeenten Project en programmagelden VWN Loonkostensubsidies Projectbijdragen Overige baten(excl. rente) Schenkingen aan Noodfonds aanbestedingen/offertes ombuigingen - Rente Totaal baten LASTEN Huisvesting Organisatie Materiaal activiteiten/projecten Personeel Risico en reserve p.m Uitgaven Noodfonds Totaal lasten Exploitatieresultaat Risico en reserve Te bestemmen resultaat: Bestemming van het saldo: Continuïteitsreserve Bestemmingsfonds-Noodfonds reserve aanvulling WW reserve aanpassing tbv arbeidsgehandicapte reserve ziektevervanging Fusie Overijssel Totaal bestemd:

19 Grondslagen voor de financiële verslaglegging Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijn voor kleine organisaties zonder winstoogmerk (Rjk-C1). De jaarrekening is opgesteld onder veronderstelling van de going-concern gedachte. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde waarde nominale waarde. De geamortiseerde waarde is gelijk aan de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Batige saldi van subsidies en projecten worden slechts opgenomen indien deze voor balansdatum zijn gerealiseerd en geen terugbetalingsverplichting van toepassing is. Schattingen Bij de totstandkoming van de jaarrekening van de stichting moet het bestuur bepaalde schattingen maken en aannames doen. Deze schattingen en aannames zijn van invloed op de gerapporteerde activa en passiva, de vermelding van niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen op balansdatum en op de baten en lasten in de periode waarover wordt gerapporteerd. Belangrijke schattingen zijn die welke vereist zijn voor, met name, bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en voorzieningen. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en aannames. Vergelijkende cijfers Ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers waar nodig geherrubriceerd. Dit heeft geen effect op het resultaat of vermogen. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Grondslagen voor de resultaatbepaling Baten subsidies, project- en productbijdragen De post bijdrage gemeenten, project- en programmagelden, projectbijdragen en aanbesteding/offertes betreffende baten, welke op basis van een subsidiebeschikking/ -overeenkomst kan worden toegerekend aan de verslagperiode. Schenkingen aan bestemmingsfonds De post schenkingen aan bestemmingsfonds betreft de in de verslagperiode gefactureerde/ontvangen bedragen. Pensioenregeling De stichting is ten behoeve van haar pensioenregeling aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting

20 Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De aan het pensioenfonds te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan het pensioenfonds te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. De stichting heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2016 Versie: Openbaar Vastgesteld: juli 2017 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2014 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2015 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG JAARREKENING 2012 Versie: openbaar Vastgesteld: 10 december 2013 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 INHOUD RAPPORT BLZ. BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN BALANS PER 31 DECEMBER (NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT) ACTIVA 2014 2013 VASTE

Nadere informatie

Stichting Mentorschap Midden Nederland Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting Mentorschap Midden Nederland Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Mentorschap Midden Nederland Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.:

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr- B.V.O.: Kunst Educatie Scholen Woerden Gemeente Woerden UVO T.a.v. Mevr. E. Haak-Nieboer Postbus 45 3440 AA Woerden Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.: 2 8 APR. 2015. 24 april 2015 Beste Erie, In de bijlage

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2016 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2016 ( x 1,00) 31 december 2016 31 december

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Rapport aan Stichting Hulpaktie Doboj Veenendaal inzake de jaarrekening over 2015

Rapport aan Stichting Hulpaktie Doboj Veenendaal inzake de jaarrekening over 2015 Rapport aan Stichting Hulpaktie Doboj Veenendaal inzake de jaarrekening over 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei"

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid De Boei Jaarrekening Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei" - 3 - Bestuursverslag Stichting De vrienden van Inloophuis 'de Boei' hebben maar één doel en dat is Stichting Inloophuis Rotterdam 'de Boei' financieel

Nadere informatie