Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2013-2014"

Transcriptie

1 Schoolgids Basisschool t Vossenhol, Groesbeek

2 Samen Reizen en Ontdekken Het uitgangspunt is dat elk kind uniek is met een eigenheid aan ontplooiingsmogelijkheden en een individueel talentenbezit. t Vossenhol biedt kinderen onderwijs op maat door professioneel personeel binnen een goed georganiseerde leerrijke omgeving. Locatie Vossenhol van Ruysdaelweg XE Groesbeek Locatie Kloosterstraat Kloosterstraat 11a 6562 AT Groesbeek

3 Voorwoord Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de schoolgids voor het schooljaar Fijn dat u voor onze school gekozen heeft, wij stellen uw vertrouwen zeer op prijs. De talenten van uw kind staan bij ons centraal. Onze prioriteit ligt bij het verder ontdekken en ontwikkelen van deze talenten. In deze schoolgids vindt u naast de verantwoording van de wijze waarop wij ons onderwijs vorm geven, ook de nodige praktische informatie. De schoolgids wordt jaarlijks, met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Naast deze schoolgids ontvangt u elke maand een nieuwsbrief: de Vossenroddels. Wij hechten veel belang aan een open en goede communicatie. Daarom vragen wij u bij tips, onduidelijkheden of zorg direct contact met ons op te nemen. Samen sta je sterk! Wij wensen u en uw kind fijne schooljaren toe! Namens het team van t Vossenhol, Edgar van den Bosch. Directeur. 3

4 Inhoudsopgave 1. De school Waar de school voor staat De organisatie van het onderwijs De activiteiten voor de kinderen De zorg voor de kinderen Zorglijn t Vossenhol Cijfers en resultaten Gezondheid, Ziek zijn en onderwijs De samenstelling van het team De ouders Schooltijden en andere zaken Verzuimbeleid S.P.O. Groesbeek Verdere namen en adressen Afkortingen

5 1. De school Basisschool t Vossenhol is één van de 8 scholen die vallen onder de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG). De school is gelegen in de wijk de Drul. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bouw van een nieuw Vossenhol. We hopen dat deze nieuwe school voor het einde van het schooljaar gereed is. Tot die tijd werken we op de volgende locaties: Locatie t Vossenhol (voor de groepen 1/2 en 3); Locatie Kloosterstraat (voor de groepen 4 t/m 8); Locatie Onder de Wieken (directie, administratie). Basisschool t Vossenhol is een katholieke school. De school staat echter ook open voor kinderen met andere culturele en etnische achtergronden. Op de teldatum 1 oktober 2012 telde onze school 268 leerlingen. De leerlingen zijn dit schooljaar ( ) verdeeld over 11 groepen. Over de teamsamenstelling informeren wij u verderop in de schoolgids Het bestuur De school staat onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek De Stichting beheert acht scholen voor het basisonderwijs. Het betreft de volgende scholen: - t Vossenhol, Van Ruysdaelweg 8, 6562 XE Groesbeek - Adelbrecht-Windekind, Cranenburgsestraat 112A,6561 AR Groesbeek - Breedeweg, Schoolweg 23, 6562 GD Groesbeek - Op de Heuvel, Zevenheuvelenweg 14, 6561 ES Groesbeek - Op De Horst, Plakseweg 3, 6562 LR Groesbeek - Titus Brandsma, Patrijsweg 2, 6571 BV Groesbeek - De Sieppe, Paulus Potterweg 79, 6562 XK Groesbeek - SBO Carolus, Cranenburgsestraat 112A,6561 AR Groesbeek Het bestuur heeft een managementteam en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ingesteld. Hierdoor kunnen allerlei zaken bovenschools worden geregeld. In het managementteam zitten de algemeen directeur en de directeuren van alle basisscholen. De algemeen directeur treedt bij besluitvorming op bestuursniveau op als adviseur. Op het niveau van de scholen ontwikkelt hij voorstellen en begeleidt het besluitvormingsproces. De uitvoering van het beleid wordt overgelaten aan de directies en de teams. Samenwerkingsverband GHUM Het bestuur vormt met de andere schoolbesturen in het GHUM-gebied, Groesbeek, Heumen, Ubbergen, Millingen, een samenwerkingsverband voor het beter organiseren van het speciaal onderwijs. Dit betekent onder andere dat de zorg aan de leerlingen op al deze scholen op elkaar wordt afgestemd. Om dat op een goede wijze te doen is op iedere school een intern begeleider aanwezig. Alle intern begeleiders vormen samen de Commissie Leerlingenzorg. In deze commissie vindt de daadwerkelijke afstemming plaats. Op afroep ondersteunt een 5

6 externe deskundige van Marant Educatieve Diensten of een collega uit het Speciaal Onderwijs hen. Daarnaast formuleren de intern begeleiders op een aantal andere deelterreinen gezamenlijk beleid. Meer informatie is te vinden op de website 6

7 2. Waar de school voor staat Missie en uitgangspunten Wij streven er naar ons onderwijs tegemoet te komen aan de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Normen en waarden in de opvoeding horen bij onze school. Onze missie is: Samen Reizen en Ontdekken Ons motto: Niet meer, maar anders ONZE VISIE Het uitgangspunt is dat elk kind uniek is met een eigenheid aan ontplooiingsmogelijkheden en een individueel talentenbezit. De VISIE van onze school is dat wij nastreven dat recht wordt gedaan aan de individuele ontwikkeling van het kind en dat het kind via adequate begeleiding de mogelijkheden aangeboden krijgt eigen talenten zoveel mogelijk tot ontplooiing te brengen in een veilige omgeving waarin kinderen, ouders en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan. Hiervoor kiest onze school het volgende concept: een aanpak om ontwikkeling en vernieuwing mogelijk te maken waarbij elk kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. t Vossenhol biedt kinderen onderwijs op maat, gegeven door professioneel personeel in een goed georganiseerde leerrijke omgeving. Met PROFESSIONEEL PERSONEEL bedoelen we dat: We elkaars kwaliteiten benutten. We niet alleen zorg hebben voor de eigen groep maar voor alle kinderen. Sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid. Teamwerk boven het autonome leraarschap gaat. De leerkracht zowel onderwijzer, als sturende begeleider en coach is. Met een GOED GEORGANISEERDE LEERRIJKE OMGEVING bedoelen we dat: Betekenisvol actief leren meer plaats gaat innemen naast kennisoverdracht. Wij een school zijn waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling een duidelijke plaats heeft. Het onderwijs niet alleen binnen de muren van het schoolgebouw plaatsvindt, maar ook daarbuiten. De indeling en inrichting van ruimtes inspirerende leer- en werkplekken opleveren. Moderne media, zoals de computer, in toenemende mate als onderwijsleermiddel gebruikt gaat worden. Muzikale, manuele, dramatische en verbale expressie tot hun recht komen. 7

8 t Vossenhol wil een kindvriendelijke school zijn, waarin alle leerlingen zich veilig voelen. Het welbevinden en het bieden van structuur zijn hierbij onze uitgangspunten. Wij vinden het heel belangrijk dat ze accepteren, dat iedereen anders kan én mag zijn en dat anders zijn nooit mag leiden tot afwijzen. Een goede omgang met andere leerlingen en volwassenen is essentieel. Leren samenwerken is hierbij een wezenlijk onderdeel. We hebben daarom een Vossenholprotocol, dat duidelijk zichtbaar in de klassen en gangen hangt. Ouders, kinderen en team hebben hier gezamenlijk ja tegen gezegd. Vossenholprotocol 1. zeg alleen aardige woorden tegen elkaar 2. laat anderen meespelen 3. je luistert goed naar de ander 4. je mag anders zijn 5. probeer een ruzie uit te praten je helpt een ander kun je het samen niet oplossen dan ga je naar de meester of juf We hebben naast ons Vossenholprotocol ook eenduidige basisregels en buitenspeelregels vastgesteld. Deze hangen duidelijke zichtbaar in de school. Mobiele telefoons, petjes en andere hoofdbedekkende dingen zijn op school verboden. Er is een EHBI-map, Eerste Hulp Bij Invallen, die in elke klas aanwezig is. Hier zitten het rooster, informatie over de leerlingen, een absentielijst en ook dit protocol in, zodat invallers weten waar wij als school voor staan. 8

9 Samen werken, samen vieren Onze school is een katholieke school. We werken vanuit die geloofsovertuiging. We staan open voor andere geloofsovertuigingen. Als school willen we de leerlingen leren omgaan met vragen waarvoor ze zich in het dagelijkse leven gesteld zien en we leren ze op hun eigen manier een bijdrage te leveren aan een betere wereld, waarin voor iedereen plaats is. De dagelijkse ervaringen van de leerlingen spelen hierbij een grote rol. Naast het samen leren is het samen vieren erg belangrijk. We besteden naast aandacht aan Kerstmis en Pasen ook aandacht aan andere feestelijkheden, zoals de verjaardagen en aan Sinterklaas en Carnaval.. In een van de laatste weken voor de grote vakantie sluiten we het schooljaar feestelijk af met een opvoering van alle kinderen voor de ouders. Hier staat dan een bepaald thema centraal. 9

10 3. De organisatie van het onderwijs De organisatie van de school We streven ernaar om de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 in homogene jaargroepen in te delen. We kiezen bewust voor jaargroepen, omdat wij vinden dat we op die manier de leerlingen optimaal kunnen begeleiden. Soms moeten we toch combinatieklassen samenstellen. Als het enigszins kan voegen we groep 3 niet samen met een andere jaargroep. Het onderwijs in die groep heeft, vanwege het aanleren van de verschillende nieuwe instrumentele vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn eigen specifieke werkwijze. We kijken bij de indeling van de leerlingen naar: sociaal-emotionele argumenten en leeftijd; aantallen leerlingen; verdeling van zorgniveaus; verhouding jongens - meisjes. We maken binnen de school onderscheid in onderbouw en bovenbouw. De onderbouw bestaat dit schooljaar uit de groepen 1 t/m 4 en de bovenbouw uit de groepen 5 t/m 8. Elke bouw heeft zijn eigen coördinator. De onder- en bovenbouw vergaderen elke week over praktische en organisatorische zaken binnen onze school. De coördinator heeft daarbij de leiding. Ook is er een keer per maand een teamvergadering, waarin we dieper ingaan op de al eerder besproken onderwerpen. De kleuters van groep 1 en 2 zitten bij elkaar in de groep. We hebben hiervoor gekozen, omdat zowel de jongere als de oudere leerlingen elkaar op deze manier veel kunnen helpen. Nieuwe kleuters, die veelal gedurende het schooljaar instromen, worden steeds verdeeld over de verschillende groepen 1/2, waarbij we rekening houden met de hierboven genoemde factoren. We hanteren voor de kinderen geboren in oktober, november en december een vast protocol. Zij doen de kleuterperiode in anderhalf jaar. Aan de school is een intern begeleider en een remedial teacher verbonden. De intern begeleider (IB-er) ondersteunt de leerkracht in het begeleiden van leerlingen met specifieke behoeften en heeft de totale organisatie van de leerlingenzorg in handen. De remedial teacher biedt vooral de LGF leerlingen specifieke hulp. Intern begeleider Wencke Koster-van Eldijk Ondersteuning Rugzak leerlingen Rita van Boekel 10

11 4. De activiteiten voor de kinderen Activiteiten in de kleutergroepen In de kleutergroepen werken we meestal rond een bepaald thema. Het leren bij de kleuters gebeurt vooral via spel. Er is veel aandacht voor de taalvorming. Taal is de basis voor het onderwijs. Rekenactiviteiten, bewegingsactiviteiten, expressieactiviteiten en het werken met ontwikkelingsmateriaal komen aan de orde. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Methodes / Methodieken die we gebruiken Taal/ Lezen Gr.1-2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 Gr.6 Gr.7 Gr.8 Zo Leren Zo Leren Zin in Taal Kinderen Kinderen Zin in Taal-spelling Lezen en Lezen en Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen Spellen Spellen Schatkist Taal Veilig Leren Lezen Begrijpend Nieuwsbegrip XL Lezen Schrijven Pennenstreken vanaf midden groep 3 Motoriekoefeningen Schatkist Rekenen Vernieuwde versie van Pluspunt + Rekenen digitale toetsen van Pluspunt Geschiedenis Diverse thema s Wijzer door de tijd Aardrijkskunde Diverse thema s Wijzer door de wereld Verkeer Wijzer in het verkeer Engels The team in action the team on the move Natuur/ Natuniek Techniek SEO Leefstijl Muziek Muziek in de basisschool / Projecten Bewegen Bewegings- BIOS lessen in het speellokaal (bewegen in onderwijs en sport) Beeldende Geen methode, maar leerlijnen vorming Catechese Diverse projecten door het jaar heen (o.a. ook kerkelijke feesten) + 1 e H. Communie in groep 4 en Vormsel in groep 8 11

12 ICT onderwijs ondersteunende programma s Groep 1-2: Taal: Rekenen: Leescircus, Leesladder Maatwerk Groen. Groep 3: Groepen 4-8: Taal: Rekenen: Taal en rekenen: Taal: Rekenen: Taal en rekenen: Wereldoriëntatie:. ICT vaardigheden: Lekker weertje Koekepeertje Veilig Leren Lezen. Maatwerk. Ambrasoft Spellingswerk, Goed spel en Oefenen met Spelling Maatwerk, Hoofdwerk, toetsen van de rekenmethode Pluspunt Ambrasoft Toporama Nederland, Europa en Wereld Basisbits Tutor lezen Om het lezen nog meer te stimuleren zetten we leerlingen van groep 7 en 8 in als leeshulp in de groepen 3 en/of 4. Later in het schooljaar ook leerlingen uit groep 6. In sommige klassen gebeurt dit tutor lezen ook met leesmaatjes uit de eigen klas. Volgens vaste regels gaan zij twee keer in de week met een vast maatje aan de slag. Hoe meer ze lezen, hoe beter dit is voor hun leesontwikkeling en dat zien wij ook terug in de goede resultaten. Ook worden er dikwijls ouders ingezet om leeskilometers te maken. Maatschappelijke vakken De nieuwe vakken die er de laatste jaren bijgekomen zijn, zoals maatschappelijke verhoudingen en burgerschap, geestelijke stromingen, staatsinrichting en natuuren milieueducatie, komen bij de gebruikte methodes aan de orde. Schooltelevisie Elk schooljaar wordt er voor de verschillende groepen een keuze gemaakt uit de programma s van de schooltelevisie die uitgezonden worden zoals Leesdas, Huisje-Boompje-Beestje en Schooltv-weekjournaal. Expressie Naast het aanbod van de verschillende creatieve vakken, tekenen, handvaardigheid, muziek en drama, komen deze activiteiten ook regelmatig aan bod bij de andere vakken. Groep 8 verzorgt elk jaar een musical bij het verlaten van de basisschool. Voor het schooljaar zijn weer vier culturele activiteiten ingepland voor de groepen 1 t/m 8. Komend jaar gaan we als team zorgen voor een meer structurele opzet mbt de 6 kunstprincipes en cultureel erfgoed. De kunstprincipes zijn: muziek, dans, toneel/drama, beeldende vorming/ gedichten en literatuur, media en film. Daarnaast dus ook meer aandacht voor het cultureel erfgoed. Een van de teamleden is na het volgen van een cursus nu ICC-er (Intern Cultuur Coördinator) Er wordt dit jaar een beleidsplan en actieplan opgesteld, verdeeld over een aantal jaren. Over de exacte invulling van het actieplan buigt het team zich aan het begin van het schooljaar. Ook gaan we kijken naar een nieuwe invulling mbt de culturele ochtenden. We willen de talenten van onze ouders, de kunstenaars uit Groesbeek 12

13 en de diverse verenigingen hier voor benaderen. Om zo te kijken of zij mee kunnen helpen deze ochtenden een goede/structurelere invulling te gaan geven. Het afgelopen jaar was er een intensieve samenwerking met Muziekschool De Stroming, Fanfare Wilhelmina en Eduart. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben toen kennisgemaakt met allerlei blaasinstrumenten en workshops gevolgd mbt beeldende vorming, dans en drama. Ook is er een kleine blazersklas opgestart. We hopen dat deze klas dit komend jaar uitgebreid zal gaan worden en een echt schoolorkest kan gaan vormen.. Op dit moment wachten we vol spanning af of er een vervolg project kan starten KMM (Kinderen Maken Muziek). U hoort daar nog over. Lichamelijke opvoeding De kleutergroepen maken nog gebruik van het speellokaal in het oude kleutergebouw. Daar spelen ze als het regent. Twee keer per week is er een spelof een bewegingsles. Twee keer per week hebben de groepen 3 t/m 8 drie kwartier lichamelijke opvoeding in de gymzaal van de school. Gymkleding: de kleuters gymmen op sportschoenen met klittenband. Groep 3 t/m 8 in een korte (sport) broek, (sport) shirt en gymschoenen. Huiswerk In de hogere groepen wordt van de zaakvakken leerstof mee naar huis gegeven als voorbereiding op proefwerken. Daarnaast kan het zijn dat een leerling in overleg met de leerkracht en/of de remedial teacher meedoet aan leesbegeleiding of ander werk meekrijgt om bepaalde achterstanden weg te werken. In groep 8 wordt structureel huiswerk meegegeven voor taal/spelling en rekenen. Kinderparlement Om de leerlingen mee te laten praten over het reilen en zeilen op onze school kent onze school een kinderparlement. Een van de doelen van dit parlement is de leerlingen hun mening te leren vormen. In het parlement zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Elke groep levert twee vertegenwoordigers, die uit alle leerlingen van de klas geloot worden. Activiteiten voor de groepen Dit schooljaar hebben de groepen 1/2 vier keer een spelletjesactiviteit. Kinderen nemen dan gezelschapsspelletjes mee en ouders helpen erbij. Kinderen van onze school nemen behalve aan het regionaal georganiseerde jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi, ook deel aan plaatselijk georganiseerde toernooien van sport- en andere activiteitenclubs. Verder gaan we zo veel mogelijk op excursie buiten de school en zijn er diverse gastlessen binnen de school. Schoolreis De school organiseert samen met de oudervereniging het ene jaar een schoolreis voor de groepen 1 en 2 naar Brakkefort/Blije Dries en voor de overige groepen naar Toverland. Het andere jaar wordt een sportdag voor de groepen 1 t/m 8 georganiseerd. In het schooljaar 2013/2014 zal de sportdag plaatsvinden. Deze dag is opgenomen in de jaarkalender. 13

14 Eindejaarsafsluiting Als school sluiten we het jaar in een van de laatste weken feestelijk af met een presentatie van alle groepen voor alle ouders. Dat doen we rondom een bepaald thema. Voor groep 8 organiseren we elk jaar een kamp als afsluiting van hun basisschoolperiode. Groep 8 voert ook een musical op voor alle kinderen van de school. Op hun laatste schooldag doen zij dit ook voor hun eigen ouders en alle leerkrachten. 14

15 5. De zorg voor de kinderen De opvang van nieuwe leerlingen in de school De dag nadat een kleuter vier jaar wordt, mag hij voor het eerst naar school. Dit is voor het kind een hele overgang. Wij geven ouders daarom de volgende adviezen: Kinderen die 4 jaar worden in de periode vanaf de landelijke intocht van St. Nicolaas en de kerstvakantie, kunnen beter beginnen op de eerste dag na de kerstvakantie. Dit adviseren we, omdat het dan op school een heel drukke periode is en de nieuwe kinderen daardoor niet rustig kunnen wennen aan de dagelijkse gang van zaken. Deze kinderen mogen wel één middag komen wennen. Kinderen die 4 jaar worden in de laatste 6 weken voor de zomervakantie, kunnen beter beginnen op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. In deze laatste 6 weken is het voor nieuwe kinderen eigenlijk te druk om te beginnen. Ook deze kinderen mogen één middag voor de zomervakantie komen wennen. Als de kleuter drie jaar en tien maanden is, mag hij maximaal vijf dagen komen wennen op school. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht bij wie het kind in de groep komt. Zij neemt ruim van tevoren contact op met de ouders. Wij vinden het belangrijk dat uw kind rustig de tijd krijgt om te wennen op school. Daarom adviseren wij de ouders hun kind de periode op de speelzaal of kinderdagverblijf eerst af te laten sluiten voordat ze gaan starten op de nieuwe school. Alle ouders, ook diegenen van wie de kinderen in de loop van het schooljaar beginnen, ontvangen in het begin van het schooljaar de jaarlijkse schoolgids met daarin de namenlijsten van de groepen, adressen en andere belangrijke gegevens. Ook krijgen zij een kalender, waarop belangrijke data staan. Een paar weken na de aanmelding krijgen de ouders het bericht of t kind definitief ingeschreven is. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school Leerlingendossiers Van elke leerling wordt de ontwikkeling vastgelegd in een dossier. Dit dossier wordt zowel digitaal gevuld, maar ook de papieren verslagen worden bewaard in een dossierkast. In het dossier zitten alle persoonlijke gegevens, onderzoeksgegevens en eventueel verslagen van externe instanties. Het dossier bevat kortom alle informatie om de ontwikkeling van het kind zo nauwkeurig mogelijk te kunnen volgen. Het dossier kan door ouders worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken. De leerkracht volgt zijn leerlingen voortdurend. Deze gegevens worden bewaard in een groepsmap in de eigen klas. Naast de observatiegegevens gebruiken wij verschillende methodeonafhankelijke toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem 15

16 om de ontwikkeling van de leerlingen heel goed te volgen en te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Daarnaast blijven we instrumenten bekijken die een meerwaarde hebben met betrekking tot het volgen van kinderen. Met ingang van schooljaar zijn we gestart met het werken met een nieuw observatiesysteem voor de groepen 1/2: PRAVOO. De leerkrachten vullen op een aantal momenten in het jaar digitaal gegevens in over de leerlingen. Dat is een paar weken na binnenkomst van de 4-jarige; in nov/dec; maart/april en eind groep 1; in nov/dec; maart/april en eind groep 2 en eventueel ook nog nov/dec groep 3. Dit met als doel het optimaal volgen van de ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2. Vandaaruit kan er ook een rapportagekaart uitgedraaid worden die gebruikt kan worden tijdens de 10 minuten gesprekken. De rapportage voor de groepen 1/2 is daarop aangepast. Toetsen Groep 1/2: CITO Taal voor Kleuters, Rekenen voor kleuters, Toetsen beginnende geletterdheid. Daarnaast kunnen we gebruik maken van diverse toetsen wanneer er nader gekeken moet worden naar de vaardigheden van het kind. Groep CITO Spelling, 3 t/m 8 Woordenschat, Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde, Luisteren, AVI en DMT. Groep 3 en 4 volgen het protocol dyslexie met signaleringsmomenten in herfst en winter. Groep 8 maakt de Eindtoets van CITO in februari. Ook bij deze groepen bestaat de mogelijkheid om met diverse andere toetsen te kijken naar de ontwikkeling van het kind. Rapportage aan de ouders Met alle ouders van nieuwe kleuters houden we na ongeveer drie weken een intakegesprek. In november en maart vinden er 10-minutengesprekken plaats met de ouders van alle kleuters. De leerkrachten vullen aan het einde van het schooljaar een rapport in of schrijven een verslag over de allerjongste kleuters. In een van de laatste weken kan er op verzoek van ouders of van de leerkracht nog een laatste gesprek plaats vinden. Drie keer per jaar krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een rapport. Twee keer per jaar, rond half november en rond half maart, bespreekt de leerkracht dit rapport tijdens een 10-minutengesprek met de ouders. Alle ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging. Tijdens dit 10-minutengesprek krijgen de ouders ook nog een kort overzicht mét toelichting over de toets resultaten van hun kinderen tot dat moment. 16

17 In de laatste schoolweek komen de ouders samen met hun kind(eren) het laatste rapport persoonlijk ophalen. Tussentijds is het natuurlijk altijd mogelijk om een gesprek te hebben met de groepsleerkracht. Omgekeerd zal de groepsleerkracht ook u aanspreken, als daar aanleiding voor is. Wij stellen het op prijs als u de leerkracht aanspreekt ná schooltijd, omdat de tijd direct voorafgaand aan de lessen vaak niet gunstig is. Voor korte mededelingen kunt u de leerkracht natuurlijk wel van te voren aanspreken. Rapportage binnen het team Twee keer per jaar bespreekt de groepsleerkracht de resultaten van de CITOtoetsen, methode gebonden toetsen en andere bronnen met de intern begeleider. Alle groepsresultaten worden binnen een teambijeenkomst bekeken. Daardoor houden we ons onderwijs goed in de gaten en kijken we wat eventuele verbeterpunten zijn. In het dossier van het kind worden gegevens vanuit besprekingen geformuleerd. Naast het noteren in het dossier worden handelingsadviezen omgezet in een groeps- of individueel plan. Het informeren van ouders Eind augustus/begin september is er in alle groepen 1 t/m 8 een groepsouderavond met informatie over de werkwijze in de groep en informatie over vakken. En op twee inloopavonden voor de groepen 1 t/m 8. Deze inloopavonden zijn in oktober en april. Voor zorgvragen kunt u een afspraak maken met de intern begeleider. Het informeren aan gescheiden ouders Gescheiden ouders hebben beiden recht op informatie. Ook een ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast, heeft hier recht op. De ouder moet zelf aangeven bij de directie dat hij of zij dat wil. De school zal een verzoek om informatie wél weigeren als wij vinden dat het belang van het kind daarmee geschaad wordt. Voor de school gaat het belang van het kind boven het belang van de ouder(s). 17

18 6. Zorglijn t Vossenhol De procedure voor speciale zorg op schoolniveau Wij streven ernaar iedere leerling die zorg te geven die het nodig heeft, ook wanneer het kind een grotere behoefte aan zorg heeft. Daarbij blijven we kijken naar het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school. Het welbevinden van de leerlingen moet altijd voorop staan. Voor ieder kind is er zorg, maar soms moeten we de intensiteit van de zorg verhogen. Dat is weergegeven in de zorgniveaus. Wij houden ons vast aan de 1- zorgroute en het opbrengstgericht werken. Over deze manier van werken zijn ook komend schooljaar diverse studiedagen gepland met team, SMT en IB-ers binnen t Vossenhol en t SPOG. We werken met zorgniveaus. Er bestaan vijf niveaus van zorg te weten; Zorgniveau 1 Dit niveau van zorg omvat het basisaanbod van de school met de daarbij horende interventies, differentiaties en werkvormen. Zorgniveau 2 Binnen dit zorgniveau wordt aan leerlingen extra zorg gegeven, buiten het reguliere basisaanbod. Dit op initiatief van de leerkracht en op grond van het rendement van de inspanningen binnen zorgniveau 1. Zorgniveau 3 Binnen dit zorgniveau wordt aan leerlingen extra zorg gegeven buiten het regulier basisaanbod. Dit op initiatief van de leerkracht en het rendement van de inspanningen binnen zorgniveau 1 en 2 en altijd in overleg met de intern begeleider. Zorgniveau 4 Binnen dit niveau van zorg wordt aan leerlingen extra zorg gegeven buiten het regulier basisaanbod. Dit op initiatief van de leerkracht, intern begeleider en extern deskundige en op grond van het rendement van de inspanningen binnen het zorgniveau 1, 2 en 3. Zorgniveau 5 Plaatsing op een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) of een school voor Speciaal Onderwijs (SO). Verwijzing en plaatsing van het kind binnen een school voor SBO of SO verloopt via de PCL of CVI volgens vastgestelde procedures. In volgend schema ziet u de zorg op t Vossenhol weergegeven. Wanneer er een toenemende zorg over het kind ontstaat en het kind binnen een ander zorgniveau past, worden ouders ingelicht en gevraagd met ons samen te werken om het kind een zo succesvol mogelijke begeleiding te geven. In het schema kunt u ook zien wanneer de intern begeleider en mogelijk externe instanties in het proces gaan participeren. 18

19 Zorglijn t Vossenhol. Het kind geeft geen aanleiding voor extra begeleiding. Er zijn geen bijzonderheden m.b.t. cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische/zintuiglijke ontwikkeling. Verantwoording bij de leerkracht. Basisaanbod. Zorgniveau 1. Ja Het rendement van de begeleidingsperiode is voldoende. Nee Extra zorg. Verantwoording bij de leerkracht. De leerkracht beschrijft zorg in (groeps-) plan. Zorgniveau 2. Collegiale consultatie. Kinderbespreking. Terug naar basisaanbod. Zorgniveau 1 Ja Nee Het rendement van de tweede begeleidingsperiode is voldoende. (Beslissing van de leerkracht). Terug naar basisaanbod. Zorgniveau 1 Ja Nee Het rendement van de handelingsperiode is voldoende. (Beslissing van de leerkracht en de intern begeleider). Besluit leerkracht en intern begeleider. Naar zorgniveau 1 of 2. Ja Nee Het rendement van de handelingsperiode is voldoende. (Beslissing van de leerkracht en de intern begeleider). Ja Nee De leerkracht besluit de begeleidingsprocedure te verlengen of herziet het (groeps-) plan. Verantwoordelijkheid is bij de leerkracht. Zorgniveau 2. Collegiale consultatie. Kind bespreking Blijft zorgniveau 2. De leerkracht roept de hulp in van de intern begeleider. Van (groeps-) plan naar handelingsplan. Gedeelde verantwoordelijkheid leerkracht en intern begeleider. Zorgniveau 3. Kind bespreking. De leerkracht en intern begeleider besluiten: Of een verlenging/ bijstelling van handelingsperiode. Zorgniveau 3. Of inroepen van externe hulp/diagnostiek. Er is een handelingsplan. Gedeelde verantwoordelijkheid leerkracht en intern begeleider. Zorgniveau 4. Leerkracht en intern begeleider (evt. advies externen) nemen een beslissing over verlenging handelingsperiode. Verdere diagnostiek, opstellen eigen leerlijn, advies aanmelding PCL of CVI. Afhankelijk van beslissing en problematiek plaatsing binnen zorgniveau 4 of 5. 19

20 Bij deze zorglijn hoort een planmatige en cyclische manier van werken. Toetsmomenten, observaties, groepsbezoeken en besprekingen (groeps- of individueel) worden opgenomen. Hierdoor zorgen we ervoor dat er voldoende bespreekmomenten zijn en leggen we die vast binnen onze tijdsplanning. Op aanvraag worden er individuele kinderbesprekingen gehouden. Bij de individuele bespreking spreekt de intern begeleider samen met een leerkracht de zorg- en aandachtskinderen door en worden er in het digitale leerlingendossier aantekeningen gemaakt. Natuurlijk worden veel besprekingen over het kind gepland wanneer er zich een vraag voordoet. Op verzoek kunnen collega s elkaar consulteren, om zo elkaars deskundigheid te delen. In de laatste periode vinden dan ook nog uitgebreide besprekingen plaats met het oog op de nieuwe groepsindelingen. Het kan zijn dat de intern begeleider of de remedial teacher extra onderzoek doet om een probleem helder te krijgen. De voorzieningen Extra hulp wordt vrijwel altijd alleen binnen de groep gegeven. Voor die extra hulp worden groepsplannen gemaakt, waarin in het kort staat wat er aan extra hulp wordt gegeven. Voorop staat dat hulp door de eigen leerkracht het beste is. Ook dán spreken we over remedial teaching. Onze remedial teacher biedt ondersteuning en hulp aan leerlingen die hier recht op hebben via de Leerling Gebonden Financiering (LGF), de zgn. rugzakkinderen. Consultatie: Als wij een probleem niet helder kunnen krijgen, kunnen wij hulp vragen aan verschillende deskundigen binnen ons netwerk. Een dergelijk consultatiegesprek vindt plaats met de intern begeleider en de groepsleerkracht. Hieruit kan dan een advies voor de school volgen of een besluit tot nader onderzoek. De ouder(s) worden altijd op de hoogte gebracht van deze gesprekken. Protocol leesproblemen en dyslexie. In Nederland is ongeveer 4 % van de basisschoolpopulatie dyslectisch. Het komt voor bij alle niveaus van intelligentie, in alle vormen van onderwijs en is onafhankelijk van socio economische achtergrond en status. Hierbij geven wij aan hoe wij als scholen in Stichting Primair Onderwijs Groesbeek omgaan met ( vermoede) dyslexie. Sinds 2009 zijn de diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie opgenomen in de basisverzekering voor kinderen die na 1 januari 2000 geboren zijn. Enkelvoudige dyslexie betekent dat naast de dyslexie geen sprake is van een of meerdere, andere (leer)stoornissen. Ernstige dyslexie betekent dat er een achterstand moet zijn op drie achtereenvolgende meetmomenten, ondanks het feit dat er gedurende 6 maanden intensieve extra begeleiding is geweest. In januari en juni worden de toetsen afgenomen. Wat we verstaan onder deze intensieve begeleiding, is vermeld in het zorgplan van de school. Aan vergoeding vanuit de zorgverzekering van een dyslexieonderzoek zijn voorwaarden verbonden. Er wordt stapsgewijs bekeken wat de problemen zijn met lezen en spellen voordat er sprake kan zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie. Alleen dan wordt de behandeling vergoed. 20

21 Als school volgen we dezelfde stappen als beschreven in het Steunpunt Dyslexie, dat als basis geldt voor de regeling van de zorgverzekering. Hierbij vindt bepaling van dyslexie plaats aan de hand van de volgende criteria: 1. Het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of spelling ligt beduidend onder het niveau dat van een kind gevraagd wordt. In de praktijk betekent dit dat een leerling op tenminste 3 opeenvolgende meetmomenten een E gescoord moet hebben op de technisch leestoets ( DMT). Een andere mogelijkheid is dat een leerling 2 keer een E en 1 keer een D voor technisch lezen met daarbij 3 keer een E voor de Cito- spellingtoets scoort. 2. Het probleem in het aanleren en toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau blijft bestaan, ook wanneer er adequate remediërende instructie en oefening gegeven wordt. In de praktijk betekent dit dat er sprake moet zijn van geen of nauwelijks verbetering na 6 maanden intensieve extra begeleiding. 3. Daarnaast moet de leerling een voldoende algemeen niveau hebben en moet er een aantoonbaar groot verschil bestaan tussen enerzijds rekenen en begrijpend lezen en anderzijds technisch lezen. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan is er geen sprake van ernstige enkelvoudige dyslexie, maar moet de leesproblematiek benaderd worden als leeszwak. Op basis van deze conclusie wordt door de leerkracht gekeken welke instructiebehoefte ontstaat. Als een leerling bewezen dyslexie heeft, bepaalt de school in overleg met de behandelende instantie de inhoud van de te geven ondersteuning. Als een leerling voldoet aan de bovenstaande criteria dan wordt het kind door de ouders, in samenspraak met school, aangemeld voor onderzoek. Wij vinden het heel belangrijk dat onze extra zorg voor leerlingen met dyslexie goed wordt overgedragen naar de middelbare school. In onze overdracht naar het VO zullen wij daarom aangeven wat wij aan begeleiding hebben gedaan. Leerlingen met dyslexie krijgen bij ons op school alle mogelijkheden die binnen het reguliere basisonderwijs mogelijk zijn, zoals: Veel extra instructie op het gebied van leesvaardigheid. Individueel, maar ook in groepjes. Toetsen kunnen worden voorgelezen of in vergrote vorm aangeboden worden, er wordt hen ook meer tijd geboden. Entreetoets groep 7 en eindtoets groep 8 kunnen ook in luisterversie worden aangeboden. Elk kind met dyslexie kan vanuit school hulpmiddelen krijgen, bijvoorbeeld een leesliniaal of alle werkboeken in A3 formaat. Bij de AVI toetsen rekenen we bij hen alleen het aantal fouten en niet de leestijd. Wat betreft vergoeding voor onderzoek en /of behandeling door uw ziektekostenverzekeraar kunt u het beste kijken in de voorwaarden van uw eigen polis. Een algemeen beeld kunt u vinden op 21

22 Leerlingen met vertraagde/versnelde ontwikkeling In bepaalde gevallen, als er sprake is van een vertraagde ontwikkeling, kan er besloten worden om een leerling een extra jaar in een bepaalde groep te houden. Dit gebeurt alleen als wij denken dat zo n doublurejaar meerwaarde heeft voor het kind. Als een leerling een versnelde ontwikkeling doormaakt, kan het gebeuren dat wij het raadzaam achten dat hij of zij een jaar overslaat. Hierbij is het erg belangrijk of de leerling dit sociaal-emotioneel aan kan. De school neemt de eindbeslissing in overleg met de ouders. Belangrijk om te melden is dat er veel mogelijkheden zijn om leerlingen met vertraagde of versnelde ontwikkeling het juiste niveau van onderwijs te bieden. Ons zorgsysteem is pas compleet wanneer er oog is voor alle leerlingen. Zowel met vertraging als met versnelling moet verantwoord worden omgegaan. Verrijkingsgroep. Halverwege schooljaar zijn we gestart met een verrijkingsgroep. Kinderen uit groep 4 tot en met 7 met een behoefte naar uitdagende en verdiepende lesstof kunnen daar aan deelnemen. De kinderen groep krijgen workshops aangeboden en schrijven een eigen leerplan. Dit allemaal met als doel; Leren leren (op eigen niveau) De Intern begeleider en leerkracht volgen de kinderen. Zij bepalen samen welke kinderen in aanmerking komen voor deelname aan deze groep. Ouders worden daarvan op de hoogte gebracht en kunnen de activiteiten in het logboek van het kind volgen. Deze groep is als pilot groep gestart. Schooljaar zal er verder invulling aan worden gegeven. De Intern begeleider begeleid de kinderen in de verrijkingsgroep, maar ook in de klas, met de eigen leerkracht, mag het kind verder werken aan het plan. De Permanente Commissie leerlingenzorg (PCL) Als blijkt dat extra hulp binnen afzienbare tijd geen resultaat oplevert, dan moet de vraag gesteld worden of uw kind op de reguliere basisschool voldoende geholpen kan worden of dat een SBO-school, speciale school voor basisonderwijs, meer ontwikkelingskansen aan uw kind kan bieden. Die vraag kan de school, met toestemming van de ouders, aan de Permanente Commissie Leerlingenzorg stellen. De PCL beoordeelt waar uw kind de beste kansen heeft: op een basisschool, op een SBO-school of misschien op een school met nog een andere vorm van speciaal onderwijs. Voor toelating op een SBO-school moet de PCL een wettelijke beschikking afgeven. In alle gevallen geeft de PCL een advies. Ouders zijn de eerst verantwoordelijken waar het gaat over onderwijs aan hun kind. Dat betekent bij een vraag aan de PCL: - de school brengt de ouders op de hoogte van de problemen van de leerling. - de ouders stemmen in met het maken van een onderwijskundig rapport dat voorgelegd zal worden aan de PCL, waarin de uitslag van het onderzoek staat en waarin staat wat de school ondernomen heeft en waarom de school het kind niet verder kan helpen. 22

23 - de school zorgt dat de ouders de beschikking krijgen over dit rapport. - de ouders geven hun eigen visie over de problemen op de daarvoor bestemde bladzijde in het rapport. De ouders/verzorgers ondertekenen het onderwijskundig rapport. Dat betekent: - dat de inhoud bekend is bij de ouders. - dat de ouders hun eigen visie op de situatie hebben kunnen geven. - dat de ouders akkoord gaan met het doorgeven van informatie over hun kind aan derden. Het komt voor dat ouders zich rechtstreeks tot de PCL willen wenden met een vraag of een probleem. De PCL kan school en ouders dan apart uitnodigen in een hoorzitting. Deze werkwijze is meer uitzondering dan regel. Wanneer het beter is voor het kind om naar het SBO te gaan, maar ouders dat (nog) niet willen zal er een overeenkomst opgesteld worden tussen ouders en school. Deze zal door beiden, ouders en school, ondertekend moeten worden. Hierin zal ook opgenomen worden dat er geen specifieke hulp geboden kan worden aan het kind in het reguliere onderwijs. Toewijzingscommissie, TWC. De toewijzingscommissie houdt zich bezig met: het toewijzen van onderzoeken en observaties waardoor een beter beeld van de mogelijke problematiek ontstaat. het toewijzen van bovenschoolse zorg, zoals wordt verleend door het inzetten van Preventief Ambulante Begeleidings-trajecten. In deze trajecten worden leerkrachten door een deskundige geholpen om het kind te begeleiden. het toewijzen van deelname aan de cursus sociale vaardigheden, genaamd de Spelgroep en Speelclub. Dit is een training voor kinderen gegeven door speciaal daarvoor getrainde leerkrachten om de sociale vaardigheden te vergroten. Deze bijeenkomsten worden gegeven op de SBO Carolusschool. Leerling Gebonden Financiering, Rugzak Met een rugzakleerling heeft de school meer mogelijkheden om een leerling binnen het reguliere onderwijs te kunnen begeleiden op zijn of haar niveau. Wanneer blijkt dat er voor een kind een LGF aangevraagd moet worden, zal er altijd uitgebreid contact zijn tussen ouders, leerkracht en IB-er. Ouders vragen een LGF aan. De IB-er verzorgt de rapportage richting de commissie (CvI) die het besluit neemt wel of niet een LGF af te geven..op onder het kopje Rugzak kunt u alle beleidsmatige informatie terug vinden. Met de komst van het Passend Onderwijs zullen de rugzakjes zoals we ze nu kennen op de duur verdwijnen en de gelden op andere manieren ingezet worden. Schoolmaatschappelijk werk Vanuit het NIM Maatschappelijk werk Groesbeek is er de mogelijkheid om op school met een schoolmaatschappelijk werker te praten. Het gesprek kan, op verzoek, ook plaats vinden bij het NIM zelf. Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen hulp vragen als ze problemen hebben met de begeleiding en opvoeding van de leerling. Onze SMW-er is Anita Hekker-Verstappen. Zij zal ook regelmatig aansluiten bij vergaderingen binnen het team. Aanmelding verloopt via de intern begeleider. 23

24 NWO 12- Het NetWerkOverleg 12- is een multidisciplinair overleg dat leerlingen met uiteenlopende problemen bespreekt, dit houdt in de praktijk in dat de intern begeleider en de leerkracht aan tafel zitten met verschillende disciplines uit de zorg. Bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker, schoolarts, schoolverpleegkundige, bureau jeugdzorg, politie en/of aanvullende instanties. Al naar gelang het ingebrachte probleem wordt er door de netwerkcoördinator gekeken wie er om de tafel plaats kunnen nemen. Dit allemaal met als doel het jonge kind verder te helpen en te ondersteunen. De intern begeleider is hiervoor de initiator. Verwijsindex Wanneer we ons zorgen maken om een kind kunnen wij als school melden in de Verwijsindex. Deze index is in het leven geroepen om de zorg rondom kinderen te stroomlijnen. Met het melden in de index willen we voorkomen dat meerdere zorginstanties op de hoogte zijn van mogelijke zorg en elkaar niet kunnen vinden. Door het samenwerken van verschillende instanties kunnen we de kwaliteit van zorg in het belang van het kind verhogen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Groesbeek (CJG) Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is gehuisvest in Groesbeek. Hier werken verschillende organisaties samen om ouders, verzorgers, kinderen en jongeren (0 23 jaar) te helpen bij het opvoeden en het opgroeien. Opvoeden is voor ouders/verzorgers meestal leuk, uitdagend en spannend. En soms is opvoeden moeilijk of vervelend. Wellicht hebt u als ouder vragen over de ontwikkeling van uw kind? Wellicht wilt u weten hoe u iets in de opvoeding kunt aanpakken. Of u wilt weten of u het wel móét aanpakken? Er zijn verschillende manieren om met het CJG in contact te komen: Telefoon: (lokaal tarief) tijdens kantooruren en maandag tot en met donderdag van uur Internet: Chatten: maandag t/m donderdag van uur (via de site van het CJG) Themabijeenkomsten. Het CJG organiseert ook themabijeenkomsten. Iemand met kennis van zaken gaat dan met belangstellende ouders in gesprek. Zo zijn in de afgelopen maanden bijeenkomsten geweest over het puberbrein en gedrag van kinderen van 4 12 jaar. Op de site van het CJG kunt u zien wanneer en waar de bijeenkomsten zijn. Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Brechje Brandell, CJG-coördinator in Groesbeek of

25 Voorbereiding op het voortgezet onderwijs De schoolkeuze In de maanden oktober en november hebben de leerkrachten van groep 8 gesprekken met de leerlingen over het voortgezet onderwijs en hun wensen. In oktober wordt er een proefcito-toets afgenomen. In november volgt een adviesgesprek van 15 minuten met de ouders. Leerlingen en ouders van groep 8 worden in november of december door het Montessori College in Groesbeek uitgenodigd een dag mee te draaien. Het voortgezet onderwijs verzorgt in januari een onderwijsmarkt. Op 11, 12, en 13 februari 2014 wordt door de leerlingen de CITO Eindtoets basisonderwijs gemaakt Na een paar weken krijgen leerlingen en ouders de uitslag hiervan. Aanmelden geschiedt met een aanmeldingsformulier dat de leerkracht van groep 8 heeft ingevuld. Na deze periode stuurt de basisschool een onderwijskundig rapport naar de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling is aangemeld. Van dit rapport ontvangen de ouders een kopie. 25

26 7. Cijfers en resultaten De laatste jaren heeft de school bij de CITO-eindtoets van groep 8 steeds een score gehaald, die rond of boven het landelijke gemiddelde lag schoolscore landelijk gemiddelde Toelating leerlingen per onderwijssoort:

27 Adviescriteria Om het advies zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen is een aantal zaken van belang: - Overzicht van het CITO leerlingvolgsysteem van alle schooljaren. - Het CITO verzorgt naar aanleiding van de resultaten een te verwachten score van de eindtoets in groep 8. - Gesprek met de leerkracht van groep 7. - Toetsresultaten in groep 8. - Indruk van de leerkracht van groep 8 aan de hand van observaties, algemene - werkhouding, studiezin, interesses, lichamelijke gesteldheid. - Proef CITO in oktober. De school voor voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor de plaatsing van de aangemelde leerling. Daarbij is het advies van de basisschool belangrijk, maar die school bepaalt uiteindelijk of een leerling geplaatst wordt en op welk niveau de plaatsing geschiedt. Het niveau kan bijgesteld worden als de CITO score veel lager of hoger uitvalt dan verwacht. 27

28 8. Gezondheid, Ziek zijn en onderwijs Wanneer een leerling ziek is moet dit direct bij de school gemeld worden. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken of we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het zeker zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. Het continueren van het onderwijs aangepast aan de problematiek is belangrijk, omdat de zieke leerling dan bezig blijft met de toekomst. Leerachterstanden worden dan zoveel mogelijk voorkomen. Meer informatie over onderwijs aan zieke leerlingen kunt u vinden op de website Hoofdluis In samenwerking met de GGD hebben wij jaren geleden het luizenproject opgestart. Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis door zogenaamde kamouders. Deze hele organisatie is in handen van twee contactouders. Als er hoofdluis wordt geconstateerd, neemt een van deze contactouders contact op met de betreffende ouders. Na twee weken volgt dan een controle van de hele groep. Ook de zieke leerlingen worden dan gecontroleerd. Het spreekt vanzelf dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Contact ouders: Marleen Hermsen Odiel Weber GGD De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Nijmegen volgt alle 0- tot 19-jarigen in hun ontwikkeling. Daardoor is het mogelijk gezondheidsrisico s op te sporen en gezondheidsproblemen vast te stellen. Om gezondheidsproblemen te voorkomen richt de GGD haar aandacht niet alleen op de individuele leerling, maar ook op groepen leerlingen. Onderzoek in groep 2: Het schoolgezondheidsteam nodigt u en uw kind, als het 5 jaar is, uit voor een lichamelijk onderzoek door de schoolarts en/of de doktersassistent. Daarnaast vindt er een gesprek plaats over de algemene ontwikkeling van uw kind. Onderzoek in groep 7: De sociaalverpleegkundige kijkt samen met u naar de ontwikkeling van uw zoon of dochter. De schoolarts, de doktersassistente en/of verpleegkundigen komen na afloop van de onderzoeken op school om de kinderen door te spreken met de desbetreffende leerkracht. Bijzondere gegevens worden genoteerd in het digitale leerlingendossier. 28

29 Controles: Het kan noodzakelijk zijn dat uw kind nog eens gecontroleerd wordt. We spreken dan met u af dat uw zoon of dochter hiervoor op een later tijdstip uit de klas wordt gehaald. Op verzoek kunt u hierbij aanwezig zijn. Onderzoek op verzoek: Als u het prettig vindt dat de schoolarts of de verpleegkundige tussendoor nog eens naar uw kind kijkt, omdat u vragen heeft over bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind, dan kan dat. Soms zal de arts of leerkracht dat ook zelf voorstellen. Wilt u een afspraak hiervoor maken, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Nijmegen. Voor bovenstaande onderzoeken krijgt u met uitzondering voor de controles, een uitnodiging. We gaan van toestemming uit, tenzij u zelf actie onderneemt en bezwaar maakt tegen de onderzoeken Logopedie: De logopediste haalt de kleuters van 5 jaar oud uit de klas en onderzoekt ze op spraak- taalontwikkeling, stem, mondgewoonten en gehoor. De resultaten van het onderzoek krijgt u thuis gestuurd. Voor verwijzingen dient u contact op te nemen met uw huisarts. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg: Samenstelling schoolgezondheidsteam - Jeugdarts: Marianne Groen - Sociaalverpleegkundige: Anneke van Hes - Doktersassistente: Anneke Drieënhuizen - Logopediste: Miriam Horsch 29

30 9. De samenstelling van het team Het team van basisschool t Vossenhol bestaat uit: 16 groepsleerkrachten 1 LGF leerkracht 1 conciërge 1 intern begeleidster 2 bouwcoördinatoren 1 directeur Directeur Edgar van den Bosch Coördinator leerlingenzorg Wencke Koster-van Eldijk Coördinator onderbouw Anke Janssen Coördinator bovenbouw Jeroen van Erp De begeleiding en inzet van stagiaires Elk jaar begeleiden wij stagiaires. Dit kunnen studenten zijn van de PABO, ROC of ALO. Dit kunnen dan eerste, tweede of derdejaars studenten zijn. De vierde jaars studenten van de PABO worden tegenwoordig ingezet als LIO, een afkorting van Leerkracht in Opleiding. Deze LIO s draaien gedurende enkele maanden zelfstandig een klas onder begeleiding van de vaste groepsleerkracht. De ALO studenten geven gymlessen, de ROC studenten zijn meestal studenten onderwijsassistent, die een leerkracht kunnen helpen in de klas met allerlei zaken. Bedrijfshulpverlening (BHV) De school is verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich in het gebouw bevindt. Op onze school is een zestal gecertificeerde BHV-ers die extra zorg dragen voor de veiligheid. Zij worden door middel van trainingen op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en houden theoretische en praktische vaardigheden op peil. Verder is er op school een door de brandweer goedgekeurd veiligheids- en ontruimingsplan aanwezig. Hoofd BHV-er: BHVers: Jan Balduk. Wencke Koster- van Eldijk Hans Sanders Josje Smans Greetje klievink Ineke Houterman 30

31 10. De ouders De oudervereniging De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen. De vereniging tracht haar doel te bereiken door bij de ouders kennis en inzicht op het gebied van onderwijs en mede daardoor hun betrokkenheid bij de school te bevorderen, zulks in het bijzonder door het geven van (schriftelijke) informatie, het instellen van werkgroepen (commissies) en het organiseren van activiteiten die de goede gang van het onderwijs en welzijn van de leerlingen bevorderen; Het lidmaatschap staat open voor ouders van kinderen van de school. Zo snel mogelijk nadat een leerling op de school is ingeschreven, ontvangen de ouders c.q. verzorgers een welkomstbrief en inschrijfformulier van de Oudervereniging. Eenmaal per schooljaar zal een Algemene Ledenvergadering worden uitgeroepen. Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie, na goedkeuring van de MR, voor het komende schooljaar voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Ouders die een kind hebben dat na 31 januari 2014 instroomt betalen de helft van de contributie. Ouders van leerlingen in groep 8 betalen nog een extra bedrag van 20,-- i.v.m. kamp. Van de contributie worden o.a. de cadeaus betaald die de kinderen met Sinterklaas krijgen alsmede de traktaties bij verschillende schoolvieringen, zoals kerst, carnaval en eindvieringen. Het innen van de contributie zal geschieden middels een automatische incasso. De statuten van de Oudervereniging zijn opvraagbaar bij het dagelijks bestuur van de Oudervereniging. Het huishoudelijk reglement kunt u terugvinden op de website van de school. De verslagen van de vergaderingen van het bestuur van de Oudervereniging hangen ter inzage op het mededelingenbord op locatie Kloosterstraat. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit: Voorzitter: Marleen Hermsen Secretaris: Marieke Overduin Penningmeester: vacature Overige leden: Mariet Bakker Chantal Kersten Petra Verbeet Ursula Giesbers Jéfrem Janssen Andrea v. Ewijk adres: 31

32 De Medezeggenschapsraad Op t Vossenhol functioneert een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit acht personen, te weten vier ouders en vier leerkrachten. De medezeggenschapsraad: - is bevoegd tot bespreking van alle schoolaangelegenheden; - kan voorstellen doen aan het bestuur; - kan standpunten kenbaar maken aan het bestuur; - brengt ten aanzien van bepaalde zaken advies uit; - verleent ten aanzien van andere zaken instemming. De zaken waarvoor advies of instemming door de MR verleend dient te worden zijn opgenomen in het medezeggenschapsreglement. In de ouderhoek in het documentatiecentrum is meer informatie over en van de MR te vinden. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De MR kan wel besluiten om achter gesloten deuren te vergaderen. Dit is het geval als er over individuen wordt gesproken of als het karakter van een onderwerp aanleiding vormt de zaak vertrouwelijk te behandelen. De agenda s van de vergaderingen hangen een week voor de vergadering op het mededelingenbord op locatie Kloosterstraat. De goedgekeurde notulen kunt u daar ook vinden. De zittingsduur van een MR-lid is drie jaar. Hij of zij kan zich na drie jaar herkiesbaar stellen. Ook andere ouders kunnen zich dan aanmelden. Samenstelling medezeggenschapsraad Oudergeleding: Isolde van de Laar Voorzitter en GMR lid Susan Bekers Jurgen Eeren Odette van Hees Personeelsgeleding: Ineke Houterman Vacature Anke Janssen Jeroen van Erp (GMR lid) 32

33 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Daarnaast bestaat er ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een gesprekspartner van het bestuur en behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de acht scholen van het bestuur. Contactpersoon verkeersbrigadiers Het Vossenhol beschikt over een aantal verkeersregelaars, gecoördineerd door de contactpersonen. De contactpersonen zorgen tevens voor het aanvragen van vergunningen bij de gemeente bij evenementen en onderhouden de contacten met de politie. De contactpersonen zijn: Miranda Hofman Jéfrem Janssen Klachtenregeling Stichting Primair Onderwijs Groesbeek Op iedere school van onze Stichting ligt een klachtenregeling ter inzage. Kopiëren van deze regeling of een gedeelte daarvan is toegestaan. De problemen of klachten kunnen zich op drie niveaus afspelen, namelijk: 1. Op schoolniveau Wanneer er een probleem speelt, gaat men vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk naar de betrokken leerkracht en bespreekt samen dat probleem. Meestal worden deze problemen in goed overleg opgelost. Men kan dan eigenlijk nog niet van een echte klacht spreken. Wanneer men er met de betrokken leerkracht niet uitkomt of wanneer men het probleem om gegronde redenen niet met de leerkracht wil bespreken, kan men terecht bij de directeur of de locatieleider. Bij een specifiek probleem kan men zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de school. Deze kan u van advies dienen en is op de hoogte van welke stappen u verder kunt nemen. Voor onze school is dit Ineke Houterman. Bijna alle problemen worden op school behandeld en opgelost. Wanneer dit niet lukt, kan men zich tot het College van Bestuur wenden. 2. Op bestuursniveau Als men er op schoolniveau niet uitkomt, heeft men de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het College van Bestuur. Men dient de klacht dan in te dienen met het klachtenformulier van de Stichting. Dit formulier is op school verkrijgbaar. De klachtencommissie, bestaande uit een lid van het College van Bestuur en een niet bij de klacht betrokken directeur, behandelt de klacht. Nadat beide partijen gehoord zijn en de dossiers bestudeerd zijn, doet de klachtencommissie schriftelijk uitspraak. Het klachtenformulier kan men sturen naar: Stichting Primair Onderwijs Groesbeek Postbus AB Groesbeek 33

34 Voor specifieke klachten, bv. op seksueel gebied, kan men zich ook richten tot de vertrouwenspersoon van de Stichting te weten: Arbo Unie t.a.v. Mevr. H. Douwes tel.: / 3. Op extern niveau Een laatste mogelijkheid om een klacht te laten toetsen biedt de landelijke klachtencommissie. Men kan er de klacht indienen wanneer men er met de school, de vertrouwenspersoon of het College van Bestuur niet uitkomt en men de klacht echter van een zodanig belang acht, dat men er een uitspraak over wil. De Stichting heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van het KBO. Het adres van deze commissie is: Landelijke bezwaren-, geschillen- en klachtencommissie Raamweg HL Den Haag Postbus EH Den Haag Telefoon klachtencommissie (van uur) Telefoon geschillen- en bezwarencommissie: (van uur) Fax algemeen: Wilt u verdere informatie over de klachtenregeling dan kunt u deze op school krijgen. Regels schorsing en verwijdering Omtrent deze twee aspecten is er een protocol gemaakt op stichtingsniveau, deze informatie ligt op school ter inzage. Schoolverzekering voor leerlingen Het bestuur heeft bij Sedgwick B.V. een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen en leerkrachten. Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schooluren, alsmede bij het naar en van school gaan en bij evenementen in schoolverband. 34

35 11. Schooltijden en andere zaken Schooltijden Kloosterstraat Vossenhol Ochtend Middag Ochtend Middag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Bij het binnenkomen en verlaten van de gang van t Vossenhol gaan alle kleuters het gebouw via de achteringang in en de groep 3 kinderen via de vooringang. Regels begin- en eindtijd In verband met de tijdelijke situatie van meerdere locaties hanteren we inlooptijden. Dat betekent dat kinderen 15 minuten voor aanvang van school van harte welkom zijn. De kinderen gaan direct naar hun lokaal. Toezicht is door school geregeld. Kinderen blijven dus niet buiten. Daar is geen toezicht. De telefonische bereikbaarheid. De school is onder schooltijden altijd telefonisch bereikbaar. Locatie Kloosterstraat: Locatie t Vossenhol: Leerkrachten zijn alleen buiten lestijd bereikbaar, ook telefonisch. Wilt u een leerkracht spreken dan vinden wij heel prettig als u een afspraak maakt. Voor de les kunt u alleen korte mededelingen doen. Ziek melden Het kan zijn dat uw zoon of dochter wegens ziekte niet naar school kan. Dat moet u voor 8.30 melden. Als een leerling om 8.45 uur (locatie Kloosterstraat) of om 9.00 uur (locatie Vossenhol) niet op school is, zonder dat we een ziekmelding hebben ontvangen, dan zullen wij ouders bellen met de vraag waar de betreffende leerling is. Voor-, tussen- en naschoolse opvang Voor de buitenschoolse opvang hebben de scholen in en om Groesbeek een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het kindercentrum Domino. Tussenschoolse Opvang Coördinator: Annemieke Nillessen

36 Secretariaat: (o.a. voor dagelijkse aan- en afmeldingen) Marjan Schreven: Buitenschoolse Opvang Locaties: BSO t Vossenhol BSO Adelbrecht BSO Breedeweg BSO Kerstendal BSO De Heikant BSO Op de Horst Kindercentrum Domino verzorgt: Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Tussenschoolse opvang Kinderdagverblijven Peuterspeelzalen Gastouderbureau Kindercentrum Domino Postbus AC Groesbeek Bezoekadres: Kloosterstraat AT Groesbeek Meer informatie en aanmeldformulieren kunt u vinden in de informatiepakketten die op school liggen en op de website: 36

37 12. Verzuimbeleid S.P.O. Groesbeek Verlof onder lestijd Verlof buiten de vastgestelde vrije dagen of vakantieweken om moet tijdig tevoren aangevraagd worden via een formulier dat u kunt krijgen bij de directeur. Deze aanvragen worden getoetst aan de wettelijke regelingen (leerplichtwet), waarna u van ons een schriftelijke reactie krijgt. Vakantieverlof kan alleen worden verleend indien: het in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan, het verlof minimaal twee maanden van tevoren wordt aangevraagd en een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen een van de officiële vakanties mogelijk is, en een verklaring van de accountant wordt overlegd waaruit blijkt dat het, gezien de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, financieel niet mogelijk is binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan Onder de bovengenoemde voorwaarden mag vakantieverlof: eenmaal per schooljaar worden verleend niet langer duren dan 10 schooldagen niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Dit alles betekent dat we geen extra verlof mogen geven voor eerder op vakantie gaan, goedkoper of buiten het seizoen op vakantie gaan, of een lang weekend weg. Verlof wegens bijzondere omstandigheden kan verleend worden bij: een verhuizing van het gezin (ten hoogste 1 dag) het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (ten hoogste 2 dagen) ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (altijd in overleg met de directeur) overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), bloed- en aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag) viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van ouders of grootouders (ten hoogste 1 dag) voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden; bij bevalling van de moeder, voogdes; bij calamiteiten, zoals brand (altijd in overleg met de directeur). De volgende situaties zijn geen 'andere gewichtige omstandigheden': familiebezoek in het buitenland vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 37

38 Streng toezicht op de leerplicht Wij verzoeken u dringend met het bovenstaande rekening te houden en niet onnodig en ongevraagd verlof op te nemen. De schoolleiding is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Ook te laat komen geldt als ongeoorloofd verzuim. De inspectie en de leerplichtambtenaar houden hierop tegenwoordig streng toezicht. Zowel ouders als school riskeren een boete bij het niet nakomen van de leerplichtwet. Voor het vakantierooster verwijs ik u naar de jaarkalender , die u bij deze schoolgids ontvangt. 38

39 13. Verdere namen en adressen Conciërge Hans Sanders Huishoudelijk personeel: Tine Loeffen Andere adressen Stichting Primair Onderwijs Groesbeek Algemeen directeur: Frans Laarakker Postbus AB Groesbeek Schoolbestuur: Voorzitter: dhr. G. van Ewijk: De Ploeg PH Groesbeek Schoolbegeleiding Marant Educatieve diensten, Aamsestraat 84 a 6662 NK Elst Individuele hulpverleenster: Arjette Cameron: PCL GHUM: Lindestraat 25 / Postbus XA Beek-Ubbergen/ 6573 ZH Beek-Ubbergen Inspectie Rijksinspectiekring Utrecht Dhr. L. Smeets Postbus GS Utrecht Bezoekadres bestuurscentrum: Breedeweg 68, 6562 DG Groesbeek. GGD Regio Nijmegen: Afdeling Jeugdgezondheidszorg Postbus BC Nijmegen (024) (ma t/m vrij van tot u.) Toewijzingscommissie: Toewijzingscommissie SPOG/MIL Bredeweg 68 / Postbus DG Groesbeek / 6560 AB Groesbeek 39

40 14. Afkortingen AD Algemeen directeur NIM ALO AMK AVI Lerarenopleiding Algemeen Lichamelijke Opvoeding Algemeen Meldpunt Kindermishandeling Analyse van Individualiseringsvormen. OOP OP OV BO Basisonderwijs PAB BAPO CITO CPS Bevordering Arbeidsparticipatie Primair Onderwijs Centraal Instituut Toets Ontwikkeling Christelijk Pedagogisch Studiecentrum PABO PAH PCL DMT Drie minuten test PKO GHUM samenwerkingsverband Groesbeek, Heumen, Millingen, Ubbergen REC IB-er Intern begeleider ROC ICT Informatie en communicatie technologie RT IPB Integraal personeelsbeleid SEO KPC LGF Katholiek Pedagogisch Cetrum Leerling gebonden financiering SBaO SMT LVS Leerlingvolgsysteem SPOG LWOO MR MT Leerwegondersteunend onderwijs Medezeggenschapsraad Managementteam van directeuren WAL Nijmeegs Instituut Maatschappelijk werk Onderwijsondersteunend personeel Onderwijzend personeel Oudervereniging Preventieve ambulante begeleiding Pedagogische Academie Basisonderwijs Preventieve ambulante hulpverlening Permanente Commissie Leerlingenzorg Periodiek kwaliteitsonderzoek Regionaal Expertise Centrum Regionaal Opleidings Centrum Remedial teacher Sociaal Emotionele Ontwikkeling Speciaal Basisonderwijs Schoolmanagement team Stichting Primair Onderwijs Groesbeek Werkgroep Afstemming Leerlingenzorg 40

41 41

Bereikbaarheid. De school is onder schooltijden altijd telefonisch bereikbaar. Locatie Kloosterstraat: 024-3978282 Locatie t Vossenhol: 024-3971548

Bereikbaarheid. De school is onder schooltijden altijd telefonisch bereikbaar. Locatie Kloosterstraat: 024-3978282 Locatie t Vossenhol: 024-3971548 Het Vossenhol A B C. Activiteiten voor de groepen Dit schooljaar hebben de groepen 1/2 vier keer een spelletjesactiviteit. Kinderen nemen dan gezelschapsspelletjes mee en ouders helpen erbij. Kinderen

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2019 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek

Schoolgids 2015-2019 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek Schoolgids 2015-2019 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek 1 Basisschool t Vossenhol, Van Ruysdaelweg 8, 6562 XE Groesbeek. t. 024-3971548 info@bs-vossenhol.nl Elk kind is uniek, vol van talenten en ontplooiingsmogelijkheden.

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014 Beleidsstuk dyslexie Augustus 2014 Saltoschool Reigerlaan Beleidsstuk dyslexie 01-08-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Screening en signalering... 3 1.1 Groep 1... 3 1.2 Groep 2... 3 1.3 Groep 3... 4

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Nils Schutte en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen Schooljaar 2015-2016 02-09-2015 Redactioneel Nieuwe start! Het nieuwe schooljaar is begonnen! Veel vrolijke gezichtjes op het speelplein. Allemaal vol verwachting van dat wat komen gaat. Een nieuwe groep,

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de vergoeding van het onderzoek en de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie voor

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg

Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Informatiebrief Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg Voor de directeuren en intern begeleiders van basisscholen, rectoren en zorg coördinatoren van scholen voor voortgezet onderwijs met leerlingen die wonen

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de vergoeding van het onderzoek en de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie voor

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

PLD de Spindel, bijlage 4

PLD de Spindel, bijlage 4 Checklist Onderkenning Dyslexie Edux Beoordeling van de ernst en hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblemen t.b.v. de continuïteit van de zorg in het primair en voortgezet onderwijs Naam leerling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Inschrijfformulier basisschool de Bareel

Inschrijfformulier basisschool de Bareel Inschrijfformulier basisschool de Bareel Achternaam Roepnaam Geslacht M / V Voorna(a)m(e)n BSN nummer Kopie document bijvoegen! Geboortedatum Postcode Woonplaats Land Telefoon Mobiel: Geheim Ja/Nee Nationaliteit

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Anja van Manen en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam.

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Wij hopen u op deze pagina s, alle duidelijkheid te geven over de ouderraad. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zien wij graag uw

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid.

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid. TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT Formuleren schoolspecifiek beleid. De toets weken zijn in oktober, januari, maart, mei en juni gepland. De ondersteuning komt in de geplande toets weken waar nodig te vervallen,

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Inschrijfformulier basisschool de Bareel

Inschrijfformulier basisschool de Bareel Inschrijfformulier basisschool de Bareel Achternaam Roepnaam Geslacht M / V Voorna(a)m(e)n BSN nummer Kopie document bijvoegen! Geboortedatum Postcode Woonplaats Land Telefoon Mobiel: Geheim Ja/Nee Nationaliteit

Nadere informatie

JANUARI / FEBRUARI 2014 CITO TOETSEN

JANUARI / FEBRUARI 2014 CITO TOETSEN CITO TOETSEN We zijn natuurlijk erg benieuwd of onze inzet en de inzet van u en uw kinderen met betrekking tot het speerpunt Taal al vruchten begint af te werpen. Tijdens de oudergesprekken op 24 februari

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

School voor Speciaal Basisonderwijs

School voor Speciaal Basisonderwijs PERMANENTE COMMISSIE LEERLINGENZORG SAMENWERKINGSVERBAND ETTEN-LEUR/ZUNDERT School voor Speciaal Basisonderwijs Informatie voor ouders VOORWOORD Uw kind gaat niet alleen naar de basisschool om te leren

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS.

Presentatie Zorgplan Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Presentatie Zorgplan 2013-2017 Aanpassingen volgen in 2014 met de invoering van passend onderwijs en de nieuwe indeling van WSNS. Inhoud presentatie Uitgangspunten Zorgniveaus / Stappenplan intern begeleider

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Jaarboekje 2015-2016 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek

Jaarboekje 2015-2016 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek Jaarboekje 2015-2016 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek Basisschool t Vossenhol, Van Ruysdaelweg 8, 6562 XE Groesbeek. t. 024-3971548 info@ Ambitie Leerkrac ht Stabilit eit Geachte ouders en verzorgers,

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL 0 INLEIDING Vanaf het moment, dat een leerling op school komt tot het moment dat hij de school verlaat, wordt geregistreerd welke ontwikkelingen er

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie

Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie dekroon,diagnostiek enbehandelcentrum Koningin Wilhelminalaan 9 7415 KPDeventer Tel:06-81285377 info@centrumdekroon.nl Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Ook een rivier begint met de eerste druppel

Ook een rivier begint met de eerste druppel Ook een rivier begint met de eerste druppel Update Afstemmingsdocument Ernstige lees- en/of spellingproblemen en/of dyslexie Onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar op Walcheren juni 2011 Inleiding

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Dyslexienetwerk Pento & Connect logopedie

Dyslexienetwerk Pento & Connect logopedie Dyslexienetwerk Pento & Connect logopedie Bij het dyslexienetwerk Pento en Connect logopedie kunnen kinderen en ouders / verzorgers terecht voor informatie, diagnostiek en behandeling van dyslexie. Dyslexienetwerk

Nadere informatie

Overstap van PO naar VO met intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Het multidisciplinair overleg: MDO overdracht

Overstap van PO naar VO met intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Het multidisciplinair overleg: MDO overdracht MDO-OVERDRACHT Overstap van PO naar VO met intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Het multidisciplinair overleg: MDO overdracht Het multidisciplinair overleg: MDO - overdracht Als een leerling

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl Van de directie Na de warme weken in de zomervakantie is het nu makkelijker om weer te wennen aan werken en school. Ik ontmoette 2 van onze kinderen met hun ouders op de accommodatie in Italië, waar ik

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie