CONCEPT. Het beleid van LANDER in en het perspectief voor 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018"

Transcriptie

1 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013

2 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid in om mensen die niet zelfstandig op de arbeidsmarkt kunnen participeren, naar vermogen te laten werken en leren. LANDER biedt daartoe werk op maat voor mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt. Een sluitende aanpak is voor hen essentieel. LANDER biedt de ontwikkelingskansen en ondersteuning om de barrière van ontbrekende loonwaarde te overbruggen. De publieke infrastructuur en reguliere werkgevers zorgen er in nauwe samenwerking voor dat er een passend aanbod voor deze doelgroepen is. Voor arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen worden kansen in de richting van regulier werk gecreëerd. Van belang daarbij is: * het gaat erom wat iemand wel kan en niet om wat iemand niet of niet meer kan; * een optimale match van cliënt en werkplek; * centraal staat het bereiken van een zo regulier mogelijke positie op de arbeidsmarkt * het incasseren van een reële loonwaarde is een voorwaarde. Afkortingen in dit beleidsplan AWBZ RIW SE UWV WAPR Wet Wajong WMO WSW WWB Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Regionale Infrastructuur voor Werk en Inkomen Standaard Eenheid (fte x een factor voor de ernst van de handicap) Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Werkgevers Adviespunt Rivierenland Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wet maatschappelijke ondersteuning Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand 2 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

3 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 Verantwoording Wet- en regelgeving: relevante ontwikkelingen De ambities van LANDER Werkgevers en markten: relevante ontwikkelingen De ambities van LANDER De strategieën van LANDER Organisatie volgt beleid: acties in Tijd voor leren en innoveren Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

4 Samenvatting LANDER in 2018 In dit beleidsplan wordt het perspectief geschetst : LANDER in LANDER heeft dan de opdracht van gemeenten in exclusiviteit om alle zogenoemde groep 3-cliënten te re-integreren en te begeleiden. Zij heeft daarnaast de opdracht in concurrentie op kwaliteit en prijs om ook een deel van de groep 2- cliënten te re-integreren en te begeleiden. LANDER is expert in de ontwikkeling, doorontwikkeling, plaatsing en begeleiding van cliënten. Basishouding is dat Iedereen in het bedrijf bij een reguliere werkgever zal werken, individueel of in groepen. Bij voorkeur worden cliënten via een individueel arrangement (begeleid werken of detachering) bij werkgevers geplaatst. LANDER organiseert geen eigen werk meer en gebruikt alleen nog maar een netwerk van ondernemers met (groeps)detacheringen om haar heen. Ook werken en leren vindt alleen nog plaats bij externe werkgevers. Van de cliënten van LANDER is circa 2 procent aan het werk bij of via de gemeenten en overheidsorganen in de regio. LANDER kent diverse nieuwe verdienmodellen om de inzet van cliënten bij werkgevers mogelijk te maken. Zo heeft zij nog steeds de mogelijkheid om nieuwe intreders te verlonen, mits een externe werkgever beschikbaar is en de leeglooprisico s beperkt zijn. Het bedrijf doet niet meer zelf aan koude acquisitie, maar alleen in samenwerking met het werkgeversloket en met payrollbedrijven en uitzendbureaus. Voor terugkerende cliënten organiseert LANDER opvang, waar mogelijk bij externe werkgevers met een groepsdetachering. LANDER organiseert zelf de werkomgeving die noodzakelijk is voor een goede cliëntdiagnose. Alleen daar waar het niet anders kan organiseert LANDER in eigen huis nog een werkomgeving voor cliënten die absoluut niet in een externe omgeving kunnen werken. Deze groep is zeer beperkt in omvang en heeft geen loonwaardefocus meer. Voor deze groep wordt nauw samengewerkt met zorgaanbieders, waarmee intensief cliënten wordenuitgewisseld. Samengevat zijn de ambities van LANDER voor 2018 als volgt (in de kantlijn is de paragraaf van dit beleidsplan genoemd waar de desbetreffende ambitie is beschreven). 2.3 LANDER wil de regionale uitvoerder voor groep 3-cliënten zijn, met een eenduidige doorgeleiding vanuit de gemeenten. 2.4 LANDER wil als basishouding alle groep 3-cliënten in principe alleen maar uitzicht op een plek bij een externe werkgever bieden. 2.5 LANDER wil individuele verdienmodellen ontwikkelen waarbij dankzij verwachte besparingen op de uitkering re-integratiemiddelen kunnen worden ingezet. 2.7 LANDER wil op werkgeverschap voor nieuwe instromers blijven inzetten waar de markt (payrollbedrijven en dergelijke) dat niet biedt. 2.9 LANDER wil de zwakke onderkant van groep 3 en de bovenkant van groep 4 (de bovengroep van de AWBZ) in één werkomgeving samenvoegen LANDER wil in de RIW opgaan, met inbreng van haar expertise. 4.2 LANDER wil een netwerk van (industriële) groepsdetacheringen realiseren, dat voldoende omvang heeft om de eigen commerciële activiteiten overbodig te 4 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

5 maken. LANDER is nog slechts beperkt commercieel actief: voor wat betreft de werkomgeving voor cliënten die absoluut niet extern kunnen werken. LANDER in 2014 In 2014 bereidt LANDER zich op de ingrijpende veranderingen voor. Zij voert enkele veranderingen in de organisatie door die op de bovenstaande meerjarenvisie vooruitlopen. Het gaat daarbij om de samenvoeging van Beschut werken en Werken & Leren, het separeren en versterken van het team voor groepsdetacheringen, het laten samengaan van het accountmanagement met het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) en het bij elkaar brengen van facilitaire diensten. Het werk in de groenvoorziening en de schoonmaakwerkzaamheden worden in de vorm van groepsdetacheringen bij derden ondergebracht. Voor de industriële activiteiten wordt een begin gemaakt met de vervanging hiervan door groepsdetacheringen. Samengevat zijn de ambities van LANDER voor 2014 als volgt. 2.8 LANDER wil zich positioneren als mogelijke uitvoerder voor de re-integratie van groep 2-cliënten. 4.1 LANDER wil zich inzetten voor de oprichting van een Business Partnership voor Rivierenland, van payrollbedrijven voor in ieder geval de tuinbouw en van een regionale Ronde Tafel, evenals voor de plaatsing van meer cliënten bij de eigen gemeenten dan in het landelijk sociaal akkoord is afgesproken. 4.3 LANDER wil voor het schoonmaakwerk een volledige groepsdetachering realiseren, mogelijk bij verschillende partners. 4.4 LANDER wil het werk in de groenvoorziening volledig in groepsdetacheringen omzetten. 4.5 LANDER wil de koeriersactiviteiten naar een koeriersbedrijf overhevelen. 6.1 LANDER wil Beschut werken als aparte entiteit loslaten en alle industriële activiteiten onder de vlag van Werken & Leren onderbrengen. 6.4 LANDER wil de groepsdetacheringen in een apart team onderbrengen. 6.3 LANDER wil een uitstroomgerichte opvangafdeling in de lucht houden 6.5 LANDER wil het accountmanagement samen laten gaan met het WAPR. 6.6 LANDER wil de diagnoseafdeling verder programmatisch en instrumenteel versterken en een stevige positie (blijven) geven in het cliënttraject. LANDER wil de diagnoseafdeling in het Werkportaal in Tiel onderbrengen. 6.7 LANDER wil de facilitaire diensten inkoop, team I&A, technische dienst, inclusief gebouwenbeheer, in één afdeling samenvoegen, onder verantwoordelijkheid van de manager F&I. 6.8 LANDER wil geschikte systemen selecteren voor urenregistratie, contractenregistratie en een business intelligence tool. 6.9 LANDER wil een geschikt systeem voor (kleinschalig) ERP selecteren. Alsmede vervanging van de hardware te onderzoeken 7.2 LANDER wil een besluit nemen over de brede implementatie van procesverbetering via de LEAN-methode. 7.3 LANDER wil de externe gerichtheid vergroten. LANDER wil de waarden vertalen naar concreet gedrag. Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

6 7.4 LANDER wil zich naar een lerende organisatie ontwikkelen. 7.5 LANDER wil het plezier in het werk en de tevredenheid van medewerkers vergroten. 6 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

7 Verantwoording Per 1 januari 2015 moet de basis zijn gelegd voor een Regionale Infrastructuur voor Werk en Inkomen (RIW), welke in de loop van 2015 kan worden vervolmaakt. Naar verwachting zal LANDER hierin opgaan. Deze ingrijpende ontwikkeling betekent het einde van LANDER in haar huidige vorm. Toch nog een beleidsplan De vorming van een RIW heeft al binnen afzienbare tijd invloed op strategische keuzes op het gebied van werk en inkomen en dus ook voor LANDER. Toch vindt het bestuur van LANDER het wenselijk om nog een beleidsplan voor 2014 en de jaren erna op te stellen. De besluitvorming over de RIW beslaat immers naar verwachting minstens nog heel 2014 en in die periode heeft LANDER een duidelijke koers nodig. Bovendien zal het geactualiseerde beleid van LANDER input leveren voor het onderdeel werk van de RIW. Ingrijpende ontwikkelingen in regelgeving Volgens de plannen van het kabinet stopt per 1 januari 2015 de instroom in de doelgroep van de WSW-oude stijl. Derhalve zullen er geen direct loongesubsidieerde cliënten meer instromen, behalve misschien een (beperkt) deel nieuw beschut. Ook deze ontwikkeling vereist nu al zicht op een nieuwe koers, in het belang van de huidige en nieuwe cliënten, de regio en de medewerkers. Zij hebben een perspectief nodig en dit beleidsplan voorziet in die behoefte. Positieve effecten Gelet op de vele (omgevings)onzekerheden is het nog niet mogelijk dit beleidsplan door te rekenen. Daarom is ervoor gekozen de concrete effecten voor 2014 in de reguliere begrotingswijziging 2014 te verwerken. Verwacht mag worden dat het geschetste perspectief voor 2018 structureel positieve effecten heeft. Het bespaart op de organisatiekosten, ook al zal er op enkele punten extra investering nodig zijn (voor detectie, relatiebeheer, adviesrol, productie-inrichting, jobcarving enzovoort). Door op het ondernemerschap van werkgevers mee te liften, zal de nieuwe situatie meer toegevoegde waarde hebben dan de huidige situatie. De overgangsfase wordt wel een ingrijpende, met bijbehorende risico s! Corry van Rhee-Oud Ammerveld Voorzitter van LANDER Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

8 1 Wet- en regelgeving: relevante ontwikkelingen 1.1 De Participatiewet en het landelijk Sociaal Akkoord De aanloop naar een nieuwe wet voor werk en bijstand is langdurig en meerduidig gebleken. Al enkele jaren geleden werden de eerste plannen voor een Wet Werken naar Vermogen gemaakt. Deze werd later tot Participatiewet omgedoopt en recent met een Sociaal Akkoord aangevuld. Naar verwachting wordt de Participatiewet op 1 januari 2015 ingevoerd. De hoofdlijnen ervan zijn bekend, maar veel uitvoeringsregelingen en financieringskaders niet en zijn dus niet verwerkt in dit beleidsplan. 1.2 Het einde van de WSW oude stijl per 1 januari 2015 De doelgroep van de WSW oude stijl bestaat momenteel uit ruim 1500 personen (incl. ca. 180 personen op de wachtlijst). Alle (cao-)verplichtingen voor deze doelgroep blijven van kracht. Op natuurlijke wijze neemt deze doelgroep jaarlijks met circa 4,5 procent af. De overige uitstroom is afhankelijk van nog te maken beleidskeuzes ten aanzien van onder andere tijdelijke dienstverbanden. Het niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden alleen bewerkstelligt een extra uitstroom van circa 10%. 1.3 De mogelijke instroom in Nieuw Beschut Het kabinet denkt dat de voormalige WSW-instroom voor een derde in het zogenoemde Nieuw Beschut kan instromen. De gemeenten bepalen de arbeidsvoorwaarden voor deze groep. De gemeenten zijn niet verplicht een Nieuw Beschut in te voeren, maar het kabinet heeft het wel zo bedoeld en zal dat ook gaan monitoren. Voor LANDER betekent het een mogelijke instroom van ongeveer 25 mensen per jaar. 1.4 De Wajongpopulatie komt naar de gemeenten over De Wajongpopulatie is vergelijkbaar met en overlapt ook de WSW-doelgroep (beide vallen naar verwachting in cliëntgroep 3). Jongeren die in de Wajong instromen en werk kunnen verrichten, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit betreft ongeveer 200 jongeren per jaar. De huidige Wajongpopulatie wordt (voorlopig wordt uitgegaan van: geheel) opnieuw geïndiceerd. Ook de jongeren uit deze groep die werk kunnen verrichten, komen naar de gemeente over. Voor onze regio betreft dit circa 800 jongeren. Van hen heeft circa 50 procent recht op een uitkering. 1.5 De regionale werkbedrijven In het landelijk sociaal akkoord is aangegeven dat er 35 regionale werkbedrijven worden gevormd. Dit plan wordt momenteel in de zogenoemde Werkkamer uitgewerkt. Het lijkt erop dat deze werkbedrijven geen fysieke organisaties hoeven te zijn. In onze regio is er grotendeels een overlap tussen het werkbedrijf, de arbeidsmarktregio en het bedrijf voor de sociale werkvoorziening. 8 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

9 1.6 Het arbeidsquotum wordt een convenant In het landelijk sociaal akkoord wordt van de werkgevers een inspanning gevraagd om in 2026 circa mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt extra aan het werk te hebben. Voor de overheden bedraagt dit aantal mensen. Het arbeidsquotum blijft als een conceptwet boven de markt hangen. 1.7 De korting op WSW-subsidie De verdere korting op WSW-subsidie blijft gehandhaafd, maar wordt getemporiseerd. Deze forse extra korting zal oplopen tot circa 2300 euro per SE (standaardeenheid), maar wordt gefaseerd ingevoerd over een langere periode, namelijk van 2015 tot en met AWBZ De extramurale dagbesteding gaat in 2014 van de AWBZ naar de WMO, dus naar de gemeenten. Deze overgang gaat gepaard met een besparing van 25 procent. Gemeenten zullen daarom kritisch beoordelen welke vormen van dagbesteding ze willen aanbieden, tegen welke prijs en voor welke doelgroepen. Hierbij is o.a. de hierna onder 1.10 genoemde contourennota van belang. 1.9 De Regionale Infrastructuur voor werk en Inkomen (RIW) Ook regionaal bereidt men zich voor op de komende wetswijzigingen. De gemeenten die in LANDER participeren (behalve Buren voor de WWB), de gemeente West Maas en Waal (behalve voor de WSW), het UWV en LANDER hebben de handen ineengeslagen. Als uitwerking van de regionale visie op het sociale domein werken zij samen aan één RIW. De verschillende gemeenteraden zijn begin 2013 akkoord gegaan met het inhoudelijke model hiervoor. Daarin worden vier cliëntgroepen onderscheiden. Dit zijn de groepen: 1 mensen die zelf in staat zijn werk te vinden, 2 mensen die daar enige hulp bij nodig hebben, 3 mensen die daar veel hulp bij nodig hebben, 4 mensen die zorg nodig hebben. De uitwerking van dit inhoudelijke model in een organisatorisch model wordt momenteel voorbereid. De vaststelling daarvan is begin 2014 gepland. Daarmee geven de colleges en gemeenteraden dan het startschot voor de oprichting van de RIW. Zo n RIW is noodzakelijk, omdat er altijd mensen zijn die ondersteuning nodig hebben op weg naar reguliere arbeid. De RIW creëert een match tussen de vraag van werkgevers en opdrachtgevers enerzijds en het aanbod van mensen met een uitkering of een dienstverband in de sociale werkvoorziening anderzijds, tegen zo laag mogelijke kosten. De kwaliteit van de werkgeversbenadering is daarom de belangrijkste succesfactor voor de RIW Drie transities Gemeenten willen drie transities gecoördineerd tot uitvoering brengen. Het gaat hierbij om de invoering van de Participatiewet, de overdracht aan gemeenten van de jeugdzorg en de overheveling van begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ naar de WMO. Inmiddels is een gemeenschappelijke regionale Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

10 visie op het sociale domein vastgesteld en is een contourennota over het sociale domein aan de gemeenteraden voorgelegd: Contouren voor een sociaal rivierenland. Hierbij gaat het met name om de verbinding tussen de drie transities en om de positionering van de eerstelijnsingang voor cliënten. Een en ander heeft op dit moment geen gevolgen voor de tweedelijnsorganisatie LANDER. 2 De ambities van LANDER 2.1 Dezelfde missie, maar een verruimde visie De externe ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de missie van LANDER. Deze blijft dezelfde, namelijk: de maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen, als instrument van gemeenten, om mensen die niet zelfstandig op de arbeidsmarkt kunnen participeren, naar vermogen te laten werken en leren. We willen de visie van LANDER echter met twee elementen uitbreiden. Om te beginnen vraagt de zorg voor een passend aanbod, een intense samenwerking met reguliere werkgevers en werkgeversorganisaties. De publieke infrastructuur schept immers zelf geen werk. Het landelijk sociaal akkoord gaat dan ook uit van een intensieve betrokkenheid van werkgevers. Daarnaast vereist de visie van LANDER een aanvulling op het vlak van commercie en financiën. De mogelijkheden in regulier werk dienen immers tegen een reële loonwaarde te worden gerealiseerd. Dit voorkomt ongewenste verdringing op de arbeidsmarkt, het is bovendien nuchtere zakelijkheid en niet in de laatste plaats is het bittere noodzaak tegen de achtergrond van forse subsidiekortingen. Nieuwe verdienmodellen voor re-integratie zijn anders niet haalbaar. Met deze aanvullingen kan de visie van LANDER als volgt worden geformuleerd. 2.2 De visie van LANDER LANDER biedt werk op maat voor mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt. Een sluitende aanpak is voor hen essentieel. De publieke infrastructuur en reguliere werkgevers zorgen in nauwe samenwerking voor een passend aanbod voor deze doelgroepen. Voor arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen worden kansen in de richting van regulier werk gecreëerd. Van belang daarbij is: 1) het gaat erom wat iemand wel kan en niet wat iemand niet of niet meer kan; 2) de optimale match tussen cliënt en werkplek ; 3) centraal staat het bereiken van een zo regulier mogelijke positie op de arbeidsmarkt; 4) het incasseren van een reële loonwaarde is een voorwaarde. 2.3 De rol van LANDER In lijn met haar missie en visie heeft LANDER een hoofdrol bij een regionale oplossing voor de groep 3-cliënten. Zij heeft daarin ook geen keuze. De vraag naar ondersteuning wordt immers door twee ontwikkelingen alleen maar groter. In de eerste plaats gaat de WSW weliswaar op slot, maar de nieuwkomers en de schoolverlaters met een arbeidshandicap die daardoor in de kou komen te staan, zullen de gemeenten blijvend weten te vinden. In de tweede plaats komt er een forse Wajonggroep op de gemeenten af, met vergelijkbare kenmerken. Voor al 10 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

11 deze groepen is alleen maar een uitkering verstrekken geen optie. Via schadelastbeperking door loonwaarde-creatie kunnen de maatschappelijke kosten worden verlaagd. LANDER heeft hierbij de ambitie om de regionale uitvoerder voor groep 3-cliënten te zijn, met een eenduidige en exclusieve doorgeleiding naar LANDER vanuit de gemeenten op basis van alleen al de groep 3-indicatie. Noot: de wsw is in personen per 1-1 van ieder jaar. Per waren er 1375 personen die een WSW dienstverband hadden zijnde 974 FTE. De Wajong is berekend o.g.v. 4 de nota wijziging WWNV min SZW. 2.4 De focus van LANDER Groep 3 bestaat voornamelijk uit cliënten met een interessante loonwaarde voor werkgevers en slechts voor een beperkt deel (10 procent wordt geschat) uit cliënten die echt op intern beschut werken zijn aangewezen, omdat ze voor of bij werkgevers niet voldoende inzetbaar zijn. De basishouding naar en voor groep 3 zal zijn, dat deze cliënten naar werkgevers gaan. Binnen het bedrijf zal deze externe focus volledig worden doorgevoerd. Iedere cliënt binnen groep 3 dient goed te weten dat werk bij een reguliere werkgever het onontkoombare doel is. Dit geeft maximale helderheid voor cliënten en staf. LANDER laat op deze manier het ondernemerschap aan het reguliere bedrijfsleven over en juist het reguliere bedrijfsleven is natuurlijk het beste in staat om werkgelegenheid te scheppen. LANDER kan zich intussen wel op en top als ondernemer kan profileren bij het uitplaatsen van cliënten. Dan immers komt het erop aan maximale loonwaarde te behalen. De realisatie van deze ambitie sluit aan bij en wordt ondersteund door het landelijk en het regionaal sociaal akkoord over extra banen voor cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorts maakt de krimp op de bestaande WSW- Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

12 groep de realisatie van deze ambitie gemakkelijker haalbaar. Niet in de laatste plaats: de kracht van ondernemende werkgevers is nodig om het niveau van toegevoegde waarde of loonwaarde te realiseren dat noodzakelijk is om de verdienmodellen voor het bieden van dienstverbanden voor groep 3-cliënten positieve uitkomsten te geven. De ambitie van LANDER is dan ook om alle cliënten uit groep 3 in principe alleen maar uitzicht op een plek bij een externe werkgever te bieden. 2.5 Vervanging van de loonkostensubsidie voor groep 3 Groep 3 zal naar verwachting op termijn à mensen groot zijn. Voor het grootste deel van deze groep zal geen of slechts zeer weinig loonkostensubsidie worden ontvangen, hetgeen een groot verschil is met de oude WSW-situatie. Toch heeft deze groep wel degelijk langdurige ondersteuning nodig. Deze mensen hebben een verminderde loonwaarde, en dat zal voor de werkgevers moeten worden gecompenseerd. Hiervoor zullen de bespaarde uitkeringskosten worden aangewend. Anders gezegd, deze worden in de investeringsbeslissing meegenomen. Het is hierbij de ambitie van LANDER om individuele verdienmodellen te ontwikkelen waarbij dankzij besparingen op de uitkering reintegratiemiddelen kunnen worden ingezet. 2.6 Dienstverbanden voor groep 3 Zonder of bijna zonder loonkostensubsidie wordt het lastig om groep 3-cliënten een dienstverband aan te bieden. Toch zal dat wel wenselijk zijn, zo niet noodzakelijk, en LANDER ziet daar ook mogelijkheden voor. LANDER zal zich daarbij primair op dienstverbanden bij reguliere werkgevers en bij payrollbedrijven richten. De ervaring leert echter dat werkgevers niet graag mensen met een beperking en daardoor minder productiviteit aannemen en dit zal door het landelijk Sociaal Akkoord niet veranderen. Werkgevers zullen weliswaar extra plaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking leveren, maar lenen die mensen liever in dan ze een dienstverband aan te bieden. Ze betalen dan een inleenvergoeding die bij de mindere productiviteit past. LANDER zal dus blijvend om detachering worden gevraagd. Daarvoor is echter een financiële compensatie nodig en die is er straks niet meer. 2.7 Financiering van dienstverbanden Wie een arbeidsbeperking heeft en geen dienstverband krijgt, heeft meestal recht op een uitkering. Voor deze mensen is het mogelijk met behoud van uitkering te werken, maar dat mag van de rechter slechts kort en onder bepaalde voorwaarden. De beperking is echter doorgaans blijvend of zeer langdurig. Biedt LANDER hun een dienstverband aan, dan kost dat extra geld, namelijk het verschil tussen de loonkosten en de uitkering. Een dienstverband aanbieden wordt financieel interessant als de som van de uitkering en de uitvoeringskosten van de uitkering groter is dan de som van de loonkosten en de begeleidingskosten minus de inleenvergoeding. Uiteraard geeft ook werken met behoud van uitkering (tijdelijk) extra mogelijkheden. Hierna volgt een gestileerd voorbeeld. 12 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

13 Verdienmodel dienstverband Groep 3-cliënten Uitkering Dienstverband (en detachering) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Voordeel Uitkering Uitv. kosten Personele kosten Inleenvergoeding Begel. kosten In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met mogelijk nog beschikbare loonkostensubsidie, die een dienstverband nog beter bereikbaar zou maken. Vervolgens is het aan LANDER om samen met het WAPR goede plaatsingen te realiseren. Mocht de rijksoverheid besluiten om bij een gerealiseerd dienstverband de uitkering uit het gemeentefonds navenant te verlagen, dan gaat de rekensom niet meer op. Het is dan ook een uitdaging voor VNG om het kabinet tot een bekostiging van uitkeringen te bewegen, waarbij het gemeentelijk succes in detacheringen niet wordt afgestraft door op de uitkeringen te korten (recente contacten met het ministerie geven hier hoop). LANDER zal in de eerste plaats proberen het werkgeverschap bij partners (payroll bedrijven annex uitzendbureaus) onder te brengen. Verder zal het werkgeverschap bij LANDER alleen worden toegepast als er al een werkgever beschikbaar is en de leeglooprisico s dus te beheersen zijn. De ambitie van LANDER hierbij is dat zij op werkgeverschap blijft inzetten waar de markt (payrollbedrijven en dergelijke) dat niet biedt. 2.8 Re-integratie van groep 2-cliënten Groep 2 bestaat uit mensen die een lichte ondersteuning naar werk nodig hebben. Bij hun re-integratie naar werkgevers zijn ook zij enige tijd op hulp aangewezen. De praktijk leert dat een deel van deze groep moeilijk te re-integreren is. LANDER heeft de expertise om voor hen forse voordelen te bereiken, in synergie met groep 3. Voor deze groep zijn de werkarrangementen nodig die via LANDER beschikbaar zijn. Verder zijn hier dezelfde verdienmodellen als voor groep 3 van belang. De ambitie hierbij van LANDER is zich te positioneren als mogelijke uitvoerder voor de re-integratie van groep 2-cliënten. LANDER ontwikkelt hier nieuwe samenwerkingsvormen voor. Zo is zij in gesprek met gemeenten over een vorm van groepsbenadering, waarbij groepen uit deze categorie volledig bij Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

14 LANDER worden ondergebracht, met de opdracht een zo groot mogelijke besparing op het W-deel te realiseren. 2.9 De combinatie van groep 3- en groep 4-cliënten Beschut werken en arbeidsmatige dagbesteding lijken veel op elkaar. Een deel van de zwakke cliënten in de sociale werkvoorziening passen mogelijk heel goed in één setting samen met de groep 4- ofwel AWBZ-cliënten die in de dagbesteding een bepaalde mate van productiviteit hebben. De scheiding tussen deze twee groepen hoeft niet zo strak te zijn als nu het geval is. Het voordeel van een gezamenlijke aanpak is de te behalen synergie. Op dit moment zijn evenwel nog geen gegevens over de financiering beschikbaar. Het is overigens goed denkbaar dat een deel van de huidige beschutte WSW-ers naar de zorgkant doorstroomt, gelet op de acceptatie binnen deze groepen van werk als dagbesteding. De ambitie van LANDER hierbij is in ieder geval de samenvoeging van de zwakke onderkant van groep 3 en de bovenkant van groep 4 (de bovengroep van de AWBZ) in één werksetting. Dit vereist een continue, wederzijdse, uitwisseling en samenwerking met tweedelijnsorganisaties in de zorg. Mogelijk kan hierbij door middel van samenwerking met collega bedrijven in de sociale werkvoorziening schaalgrootte worden gevonden. Een business case wordt uitgewerkt zodra meer duidelijkheid bestaat over de financieringsontwikkeling in de zorg. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de uitgangspunten van de zogenaamde Contourennota Sociaal Domein, zoals deze momenteel bij gemeenten in Rivierenland voorligt De RIW: voordelen voor LANDER en de regio Een positionering van LANDER dichter bij de gemeenten heeft niet alleen voor LANDER, maar ook voor de regio grote voordelen. LANDER krijgt via de RIW rechtstreeks toegang tot de hele groep 3 en tot de AWBZ-groep die naar de gemeente komt, evenals toegang tot de uitkeringsgelden die voor de toekomstige verdienmodellen nodig zijn. LANDER sluit zo beter aan op de financiering door gemeenten, noodzakelijk vanwege de niet op te vangen verdere WSW-kortingen, en op de schaal en samenwerking die in het landelijk sociaal akkoord zijn bedoeld. Voor de regio is het een belangrijk voordeel dat het werken detacheringsbedrijf van LANDER, met al haar expertise, beschikbaar voor de gemeenten blijft. De ervaring en kennis van LANDER inzake de werkgeversbenadering komt zo ook ten goede aan de WWB- en Wajongdoelgroepen. De groep 3-cliënten, hoe dan ook gefinancierd, en de Wajongcliënten blijven naar de gemeenten komen en LANDER heeft veel ervaring en deskundigheid op dat vlak. De ambitie van LANDER is dan ook in de RIW op te gaan, met inbreng van haar expertise. 14 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

15 3 Werkgevers en markten: relevante ontwikkelingen 3.1 De onderkant van de arbeidsmarkt LANDER opereert aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar eenvoudige en veelal routinematige arbeid wordt verricht. In dit segment wensen opdrachtgevers lage prijzen, geringe marges, een hoge mate van flexibiliteit, veel parttime contracten, outsourcing naar het buitenland of inhuur van goedkope buitenlandse krachten, bijvoorbeeld uit Oost-Europa. Dit segment, dat tijdens een hoogconjunctuur al kwetsbaar is, wordt tijdens een crisis extra zwaar getroffen. Toch doen zich ook in dit segment kansen bij werkgevers voor, die hierna worden uitgewerkt. 3.2 Terughalen van productie, minder inzet van buitenlandse krachten De stijgende loonkosten in de voormalige lagelonenlanden, transportkosten, en de soms forse communicatieproblemen bij de uitbesteding van werk naar het buitenland kunnen het aantrekkelijk maken om productieactiviteiten weer naar Nederland terug te halen. Bij de inzet van werknemers uit Midden- en Oost- Europese landen worden inmiddels de verborgen maatschappelijke kosten steeds beter zichtbaar. Deze ontwikkelingen zijn echter nog zeer pril. 3.3 Voedingsbodem voor sociaal ondernemerschap Door een aantal ontwikkelingen komen de groep 3-cliënten meer in trek bij werkgevers. Bijvoorbeeld Social Return On Investment bij aanbestedingen, in combinatie met de Prestatieladder Socialer Ondernemen, zorgt voor meer aandacht van werkgevers voor deze doelgroep. 3.4 Het regionaal en landelijk sociaal akkoord Uit het regionaal sociaal akkoord blijkt dat werkgevers bereid zijn om in groep 3- cliënten te investeren. Een vervolg hierop is inmiddels in voorbereiding. Het landelijk sociaal akkoord jaagt deze ontwikkeling aan. Ook overheden en semioverheden hebben veel werkgelegenheid te vergeven. Zij worden geprikkeld om een voorbeeldfunctie te vervullen. 3.5 Regionale speerpunten In de regio zijn inmiddels speerpunten benoemd. De sectoren techniek, logistiek, land- en tuinbouw en recreatie zullen extra aandacht en middelen krijgen. 3.6 Vacatures in de landbouw en de metaal Het aantal vacatures bij bedrijven daalt al jaren. Mogelijk wordt in 2013 het dieptepunt bereikt in ieder geval lijkt de daling inmiddels af te nemen. Positieve uitzonderingen zijn onder meer de landbouw en de sector metaal. De WWB-ers bij LANDER richten zich vooral op vacatures in regulier werk (dus zonder subsidie) in deze sectoren. Daarbij concurreren ze met veelal beter gekwalificeerd personeel. Een goede relatie tussen LANDER en de werkgever en een hoge motivatie van de WWB-er is daarbij van groot belang Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

16 3.7 Montage en verpakking In de montage- en verpakkingsmarkt werken circa 450 mensen uit de sociale werkvoorziening in het eigen werkbedrijf. Deze markt is zeer conjunctuurgevoelig. Al sinds anderhalf jaar dalen de opdrachtvolumes van de vaste opdrachtgevers van LANDER en daarnaast staan de prijzen onder druk. Er is hevige concurrentie van andere bedrijven in de sociale werkvoorziening, penitentiaire inrichtingen, arbeidsmatige dagbesteding enzovoort. In dit segment verliest LANDER op prijs, ondanks de toch al zwaar verliesgevende exploitatie-uitkomsten. Ondanks een hoog service- en kwaliteitsniveau van het werk en sturing op efficiency blijft het een moeilijke markt, waarin LANDER zich ook tijdens een hoogconjunctuur maar beperkt kan onderscheiden. 3.8 Schoonmaakwerk In de schoonmaakbranche werken circa 110 mensen uit de sociale werkvoorziening in het eigen werkbedrijf. Tijdens een laagconjunctuur is de schoonmaak vaak een bezuinigingspost bij opdrachtgevers. Daardoor is de werkgelegenheid in deze sector afgenomen en nog dalend. Toch ziet LANDER voldoende kansen om bij voorkeur via partnership met een reguliere werkgever het opdrachtvolume uit te breiden. Ieder bedrijf kent immers schoonmaakwerk en ons brede werkgeversnetwerk biedt een gevarieerde toegang tot deze markt. 3.9 Werk in de groenvoorziening In de groenvoorziening werken circa 110 mensen uit de sociale werkvoorziening in het eigen werkbedrijf. Dit werk ligt voor 90 procent in de gemeentelijke markt. De gemeenten vormen al jaren een stabiele opdrachtgever. Sinds 2012 is de samenwerking aan het verschuiven. Inmiddels is een groot deel van de medewerkers van LANDER in de groenvoorziening bij aannemers en/of gemeenten gedetacheerd. Naar verwachting gaat nog in 2013 de groep die voor de gemeente Buren werkzaam is, over naar Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI). LANDER werkt samen met AVRI aan een propositie voor de gemeente Buren voor het Integraal Beheer Openbare Ruimte-plus (grijs en groen in de openbare ruimte). Op termijn kan dit ook voor andere gemeenten interessant zijn. Voor LANDER geeft het extra werkgelegenheid en voor de gemeenten substantiële efficiencyvoordelen. 16 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

17 4 De ambities van LANDER 4.1 Versterkte relatie met werkgevers De relatie met werkgevers dient strategisch en tactisch te worden versterkt. Het regionaal sociaal akkoord schept daar de juiste omstandigheden en voorwaarden voor. Daarnaast zijn er andere wegen om goede contacten te leggen met alerte en participerende werkgevers die samen met LANDER de mogelijkheden op de arbeidsmarkt willen benutten. Denk hierbij aan: Business Partnership (een stichting waarin werkgevers zich aan sociale doelstellingen verbinden, terwijl ze synergievoordelen realiseren), algemene of sectorale payrollorganisaties (werkgevers verbinden zich met LANDER in gezamenlijke organisaties die doelgroepen verloond werk bieden), algemene of sectorale uitzendconstructies (LANDER richt zich momenteel op bijvoorbeeld de ontwikkeling van een uitzendorganisatie voor tuinbouwwerkzaamheden), een regionale Ronde Tafel (semioverheden en op burgers gerichte organisaties vinden elkaar voor samenwerking en sociale werkgelegenheid), de eigen gemeenten (de verplichting vanuit het landelijk sociaal akkoord kan ruim worden overschreden door de gemeenten intensief te bewerken, zowel voor de eigen organisatie als door de invulling van Social Return On Investment). Voor al deze initiatieven is geduld en doorzetting nodig. De ambities van LANDER hierbij betreffen de oprichting van een Business Partnership voor Rivierenland, van payrollbedrijven voor in ieder geval de tuinbouw en van een regionale Ronde Tafel, evenals de plaatsing van meer cliënten bij de eigen gemeenten dan in het landelijk sociaal akkoord is afgesproken. 4.2 Verpakken en monteren: detacheren De werksoorten verpakken en monteren zijn onontbeerlijk voor een deel van doelgroep 3a. De markt is echter zeer moeilijk en de marges zijn buitengewoon slecht. LANDER is hiervoor afhankelijk van een zeer grillige en op prijs concurrerende markt. Om serieuze loonwaarde te creëren zal LANDER dan ook op dit gebied niet zelf ondernemen, maar dit aan reguliere ondernemingen overlaten. Deze ondernemingen scheppen het werk en kunnen dus beter rechtstreeks mensen aan het werk helpen. Het is daarom noodzakelijk de traditionele industriële werkverschaffing binnen het eigen werkbedrijf zo veel als mogelijk te vervangen door een netwerk van groepsdetacheringen. Hierin nemen dan ondernemers deel die binnen hun eigen ondernemerschap de ruimte scheppen voor een fysiek extern bedrijf voor de sociale werkvoorziening annex de Participatiewet. LANDER zal deze werksoorten dan niet meer onder eigen vlag uitvoeren, maar binnen dit netwerk van ondernemingen. Dit levert voor cliënten tegelijkertijd een meer gevarieerd aanbod van functies en werkzaamheden op. LANDER wordt daarmee leverancier van goed gekwalificeerd en begeleid personeel en zal tevens in staat moeten zijn om volumeschommelingen bij individuele klanten op te vangen. In de komende jaren zal hier stapsgewijs naar worden toegewerkt. Inmiddels is op basis van een analyse van de huidige Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

18 werkpakketten bekend welke pakketten bij een verdere terugloop van de interne bezetting het beste als eerste kunnen worden afgestoten. De ambitie van LANDER op dit punt is dus een netwerk van industriële groepsdetacheringen te realiseren, dat voldoende omvang heeft om de eigen commerciële activiteiten overbodig te maken. LANDER is nog slechts beperkt commercieel actief: voor wat betreft de werkomgeving voor cliënten die absoluut niet extern kunnen werken. En waar nodig voor opvang en diagnose doeleinden. 4.3 Schoonmaakwerk: detacheren Er is voldoende interesse van externe partijen om de schoonmaakwerkzaamheden van LANDER over te nemen. Ook op dit gebied kan LANDER dus de eigen commerciële inspanningen beëindigen en zich tot groepsdetachering beperken. Mogelijk kunnen ook de interne cateringactiviteiten op termijn bij de toekomstige partner in de schoonmaak worden ondergebracht. Dit zal in de loop van 2014 of 2015 worden onderzocht. De ambitie van LANDER hierbij is om voor het schoonmaakwerk in 2014 een volledige groepsdetachering te realiseren, bij mogelijk verschillende partners. 4.4 Werk in de groenvoorziening: detacheren De gezamenlijke intentieverklaring met AVRI maakt het mogelijk ook in de groenvoorziening helemaal op groepsdetacheringen over te gaan, waarbij de AVRI dan de commerciële partner van LANDER is. De schaalgrootte die minimaal voor eigen ondernemerschap nodig is, is inmiddels bijna bereikt. Het is de ambitie van LANDER om deze activiteit in 2014 volledig in groepsdetacheringen om te zetten. 4.5 Koeriersdienst: partnership met een koeriersbedrijf Na het afstoten van Business Post in 2012 levert LANDER nog op kleine schaal koeriersdiensten aan enkele klanten. Deze zullen in 2014 worden afgebouwd. Daartoe wordt naar een partnership met een koeriersbedrijf gezocht, waarin ook de chauffeurs van LANDER een plek kunnen krijgen. Mogelijk is hier extra werkgelegenheid te creëren. De ambitie van LANDER is om de koeriersactiviteiten uiterlijk eind 2014 naar dat koeriersbedrijf over te hevelen. 18 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

19 Afbouwen eigen productie Noodzaak Netwerk-organisatie Faciliterend Nieuwe Participatiewetcliënten hebben vrijwel geen LKS meer Industrie heeft te weinig toegevoegde waarde Geen eigen werkorganisatie meer Idee: ondernemers creëren het beste toegevoegde waarde Landelijk Sociaal Akkoord ( ) Krimp WSW Vergrijzing 4.6 Het overblijvend beschut werk Uiteindelijk zal onvermijdelijk een kleine groep, naar verwachting hooguit honderd medewerkers, blijvend binnen de muren van LANDER werken. Dit zal dan een combinatie van WSW oude stijl en Nieuw Beschut zijn. Deze groep moet werk worden geboden, maar is te complex om in een externe omgeving aan het werk te gaan. Deze doelgroep heeft immers weinig loonwaarde, omdat het werk dat door deze groep cliënten kan worden verricht zeer eenvoudig en routinematig werk doorgaans weinig of geen financiële waarde heeft. Voor deze groep kan naar een nieuw type werkarrangementen worden gezocht, bijvoorbeeld in samenhang met de huidige werksoorten in AWBZ-instellingen en ook in samenwerking met andere bedrijven in de sociale werkvoorziening. Bovendien is mogelijk nog een deel van de huidige werkarrangementen bruikbaar. Door goede tariefafspraken te maken en een zo hoog mogelijke productiviteit te realiseren, wil LANDER het werkaanbod voor deze doelgroep en de opbrengst daarvan in evenwicht zien te brengen. 4.7 De gevolgen voor de werkleiding en productieondersteuning Het was al bekend dat de WSW ten einde loopt voor wat betreft het aantal cliënten en dat dit gevolgen voor de ambtelijke werkgelegenheid heeft. De ontsluiting van nieuwe doelgroepen onder het regime van de Participatiewet blijft een even groot risico. De ervaring leert dat groepsdetacheringen de nodige praktijkbegeleiding blijven vragen. Het bedrijfsbureau zal in omvang verminderen en het accent zal verschuiven naar ondersteuning op extern werken. Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

20 5 De strategieën van LANDER Ingedeeld naar de mogelijke strategieën leveren de hiervoor beschreven ambities het volgende overzicht van de koers van LANDER. SCHAAL- VERGROTING NIEUWE MARKTEN NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE ROL Schaalvoordelen en een betere dekking van de overhead Doelgroepenintensivering heel groep 3; LANDER is de enige aanbieder Groei en synergie Re-integratie Groep 2 erbij (LANDER is de optionele aanbieder in synergie met groep 3) Samenwerking met afzetkanalen Nieuw of gestroomlijnd aanbod Nieuwe activiteiten Nieuwe producten: voor detacheringsbedrijf: payrolling Nieuwe producten: voor detacheringsbedrijf: afbouwen van alle eigen werksoorten; noot: mogelijk beperkte capaciteit voor echt beschut Anders werken Scherpe focus: basis: groep 3 moet naar externe werkgevers Netwerkorganisatie (vervangt eigen werksoorten) Nieuwe arrangementen voor resterend beschut te groep (samenwerking AWBZ) 20 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Verantwoordelijkheid nemen én dragen, kansen creëren én benutten 1. Visie Herstel van vertrouwen Economisch

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie Opdrachtgever SZW Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek Opdrachtnemer Regioplan / C.P. van Horssen ; m.m.v. F.J.N. Nijhuis, L. Mallee Onderzoek Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Werken Loont. Een model waarmee keuzes over de inzet van loonkostensubsidie financieel inzichtelijk worden gemaakt

Werken Loont. Een model waarmee keuzes over de inzet van loonkostensubsidie financieel inzichtelijk worden gemaakt Werken Loont Een model waarmee keuzes over de inzet van loonkostensubsidie financieel inzichtelijk worden gemaakt 140108 Werken Loont. Capeladvies, januari 2014. 0 Inleiding Werken moet lonen! Op 2 december

Nadere informatie