CONCEPT. Het beleid van LANDER in en het perspectief voor 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018"

Transcriptie

1 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013

2 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid in om mensen die niet zelfstandig op de arbeidsmarkt kunnen participeren, naar vermogen te laten werken en leren. LANDER biedt daartoe werk op maat voor mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt. Een sluitende aanpak is voor hen essentieel. LANDER biedt de ontwikkelingskansen en ondersteuning om de barrière van ontbrekende loonwaarde te overbruggen. De publieke infrastructuur en reguliere werkgevers zorgen er in nauwe samenwerking voor dat er een passend aanbod voor deze doelgroepen is. Voor arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen worden kansen in de richting van regulier werk gecreëerd. Van belang daarbij is: * het gaat erom wat iemand wel kan en niet om wat iemand niet of niet meer kan; * een optimale match van cliënt en werkplek; * centraal staat het bereiken van een zo regulier mogelijke positie op de arbeidsmarkt * het incasseren van een reële loonwaarde is een voorwaarde. Afkortingen in dit beleidsplan AWBZ RIW SE UWV WAPR Wet Wajong WMO WSW WWB Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Regionale Infrastructuur voor Werk en Inkomen Standaard Eenheid (fte x een factor voor de ernst van de handicap) Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Werkgevers Adviespunt Rivierenland Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wet maatschappelijke ondersteuning Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand 2 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

3 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 Verantwoording Wet- en regelgeving: relevante ontwikkelingen De ambities van LANDER Werkgevers en markten: relevante ontwikkelingen De ambities van LANDER De strategieën van LANDER Organisatie volgt beleid: acties in Tijd voor leren en innoveren Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

4 Samenvatting LANDER in 2018 In dit beleidsplan wordt het perspectief geschetst : LANDER in LANDER heeft dan de opdracht van gemeenten in exclusiviteit om alle zogenoemde groep 3-cliënten te re-integreren en te begeleiden. Zij heeft daarnaast de opdracht in concurrentie op kwaliteit en prijs om ook een deel van de groep 2- cliënten te re-integreren en te begeleiden. LANDER is expert in de ontwikkeling, doorontwikkeling, plaatsing en begeleiding van cliënten. Basishouding is dat Iedereen in het bedrijf bij een reguliere werkgever zal werken, individueel of in groepen. Bij voorkeur worden cliënten via een individueel arrangement (begeleid werken of detachering) bij werkgevers geplaatst. LANDER organiseert geen eigen werk meer en gebruikt alleen nog maar een netwerk van ondernemers met (groeps)detacheringen om haar heen. Ook werken en leren vindt alleen nog plaats bij externe werkgevers. Van de cliënten van LANDER is circa 2 procent aan het werk bij of via de gemeenten en overheidsorganen in de regio. LANDER kent diverse nieuwe verdienmodellen om de inzet van cliënten bij werkgevers mogelijk te maken. Zo heeft zij nog steeds de mogelijkheid om nieuwe intreders te verlonen, mits een externe werkgever beschikbaar is en de leeglooprisico s beperkt zijn. Het bedrijf doet niet meer zelf aan koude acquisitie, maar alleen in samenwerking met het werkgeversloket en met payrollbedrijven en uitzendbureaus. Voor terugkerende cliënten organiseert LANDER opvang, waar mogelijk bij externe werkgevers met een groepsdetachering. LANDER organiseert zelf de werkomgeving die noodzakelijk is voor een goede cliëntdiagnose. Alleen daar waar het niet anders kan organiseert LANDER in eigen huis nog een werkomgeving voor cliënten die absoluut niet in een externe omgeving kunnen werken. Deze groep is zeer beperkt in omvang en heeft geen loonwaardefocus meer. Voor deze groep wordt nauw samengewerkt met zorgaanbieders, waarmee intensief cliënten wordenuitgewisseld. Samengevat zijn de ambities van LANDER voor 2018 als volgt (in de kantlijn is de paragraaf van dit beleidsplan genoemd waar de desbetreffende ambitie is beschreven). 2.3 LANDER wil de regionale uitvoerder voor groep 3-cliënten zijn, met een eenduidige doorgeleiding vanuit de gemeenten. 2.4 LANDER wil als basishouding alle groep 3-cliënten in principe alleen maar uitzicht op een plek bij een externe werkgever bieden. 2.5 LANDER wil individuele verdienmodellen ontwikkelen waarbij dankzij verwachte besparingen op de uitkering re-integratiemiddelen kunnen worden ingezet. 2.7 LANDER wil op werkgeverschap voor nieuwe instromers blijven inzetten waar de markt (payrollbedrijven en dergelijke) dat niet biedt. 2.9 LANDER wil de zwakke onderkant van groep 3 en de bovenkant van groep 4 (de bovengroep van de AWBZ) in één werkomgeving samenvoegen LANDER wil in de RIW opgaan, met inbreng van haar expertise. 4.2 LANDER wil een netwerk van (industriële) groepsdetacheringen realiseren, dat voldoende omvang heeft om de eigen commerciële activiteiten overbodig te 4 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

5 maken. LANDER is nog slechts beperkt commercieel actief: voor wat betreft de werkomgeving voor cliënten die absoluut niet extern kunnen werken. LANDER in 2014 In 2014 bereidt LANDER zich op de ingrijpende veranderingen voor. Zij voert enkele veranderingen in de organisatie door die op de bovenstaande meerjarenvisie vooruitlopen. Het gaat daarbij om de samenvoeging van Beschut werken en Werken & Leren, het separeren en versterken van het team voor groepsdetacheringen, het laten samengaan van het accountmanagement met het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) en het bij elkaar brengen van facilitaire diensten. Het werk in de groenvoorziening en de schoonmaakwerkzaamheden worden in de vorm van groepsdetacheringen bij derden ondergebracht. Voor de industriële activiteiten wordt een begin gemaakt met de vervanging hiervan door groepsdetacheringen. Samengevat zijn de ambities van LANDER voor 2014 als volgt. 2.8 LANDER wil zich positioneren als mogelijke uitvoerder voor de re-integratie van groep 2-cliënten. 4.1 LANDER wil zich inzetten voor de oprichting van een Business Partnership voor Rivierenland, van payrollbedrijven voor in ieder geval de tuinbouw en van een regionale Ronde Tafel, evenals voor de plaatsing van meer cliënten bij de eigen gemeenten dan in het landelijk sociaal akkoord is afgesproken. 4.3 LANDER wil voor het schoonmaakwerk een volledige groepsdetachering realiseren, mogelijk bij verschillende partners. 4.4 LANDER wil het werk in de groenvoorziening volledig in groepsdetacheringen omzetten. 4.5 LANDER wil de koeriersactiviteiten naar een koeriersbedrijf overhevelen. 6.1 LANDER wil Beschut werken als aparte entiteit loslaten en alle industriële activiteiten onder de vlag van Werken & Leren onderbrengen. 6.4 LANDER wil de groepsdetacheringen in een apart team onderbrengen. 6.3 LANDER wil een uitstroomgerichte opvangafdeling in de lucht houden 6.5 LANDER wil het accountmanagement samen laten gaan met het WAPR. 6.6 LANDER wil de diagnoseafdeling verder programmatisch en instrumenteel versterken en een stevige positie (blijven) geven in het cliënttraject. LANDER wil de diagnoseafdeling in het Werkportaal in Tiel onderbrengen. 6.7 LANDER wil de facilitaire diensten inkoop, team I&A, technische dienst, inclusief gebouwenbeheer, in één afdeling samenvoegen, onder verantwoordelijkheid van de manager F&I. 6.8 LANDER wil geschikte systemen selecteren voor urenregistratie, contractenregistratie en een business intelligence tool. 6.9 LANDER wil een geschikt systeem voor (kleinschalig) ERP selecteren. Alsmede vervanging van de hardware te onderzoeken 7.2 LANDER wil een besluit nemen over de brede implementatie van procesverbetering via de LEAN-methode. 7.3 LANDER wil de externe gerichtheid vergroten. LANDER wil de waarden vertalen naar concreet gedrag. Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

6 7.4 LANDER wil zich naar een lerende organisatie ontwikkelen. 7.5 LANDER wil het plezier in het werk en de tevredenheid van medewerkers vergroten. 6 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

7 Verantwoording Per 1 januari 2015 moet de basis zijn gelegd voor een Regionale Infrastructuur voor Werk en Inkomen (RIW), welke in de loop van 2015 kan worden vervolmaakt. Naar verwachting zal LANDER hierin opgaan. Deze ingrijpende ontwikkeling betekent het einde van LANDER in haar huidige vorm. Toch nog een beleidsplan De vorming van een RIW heeft al binnen afzienbare tijd invloed op strategische keuzes op het gebied van werk en inkomen en dus ook voor LANDER. Toch vindt het bestuur van LANDER het wenselijk om nog een beleidsplan voor 2014 en de jaren erna op te stellen. De besluitvorming over de RIW beslaat immers naar verwachting minstens nog heel 2014 en in die periode heeft LANDER een duidelijke koers nodig. Bovendien zal het geactualiseerde beleid van LANDER input leveren voor het onderdeel werk van de RIW. Ingrijpende ontwikkelingen in regelgeving Volgens de plannen van het kabinet stopt per 1 januari 2015 de instroom in de doelgroep van de WSW-oude stijl. Derhalve zullen er geen direct loongesubsidieerde cliënten meer instromen, behalve misschien een (beperkt) deel nieuw beschut. Ook deze ontwikkeling vereist nu al zicht op een nieuwe koers, in het belang van de huidige en nieuwe cliënten, de regio en de medewerkers. Zij hebben een perspectief nodig en dit beleidsplan voorziet in die behoefte. Positieve effecten Gelet op de vele (omgevings)onzekerheden is het nog niet mogelijk dit beleidsplan door te rekenen. Daarom is ervoor gekozen de concrete effecten voor 2014 in de reguliere begrotingswijziging 2014 te verwerken. Verwacht mag worden dat het geschetste perspectief voor 2018 structureel positieve effecten heeft. Het bespaart op de organisatiekosten, ook al zal er op enkele punten extra investering nodig zijn (voor detectie, relatiebeheer, adviesrol, productie-inrichting, jobcarving enzovoort). Door op het ondernemerschap van werkgevers mee te liften, zal de nieuwe situatie meer toegevoegde waarde hebben dan de huidige situatie. De overgangsfase wordt wel een ingrijpende, met bijbehorende risico s! Corry van Rhee-Oud Ammerveld Voorzitter van LANDER Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

8 1 Wet- en regelgeving: relevante ontwikkelingen 1.1 De Participatiewet en het landelijk Sociaal Akkoord De aanloop naar een nieuwe wet voor werk en bijstand is langdurig en meerduidig gebleken. Al enkele jaren geleden werden de eerste plannen voor een Wet Werken naar Vermogen gemaakt. Deze werd later tot Participatiewet omgedoopt en recent met een Sociaal Akkoord aangevuld. Naar verwachting wordt de Participatiewet op 1 januari 2015 ingevoerd. De hoofdlijnen ervan zijn bekend, maar veel uitvoeringsregelingen en financieringskaders niet en zijn dus niet verwerkt in dit beleidsplan. 1.2 Het einde van de WSW oude stijl per 1 januari 2015 De doelgroep van de WSW oude stijl bestaat momenteel uit ruim 1500 personen (incl. ca. 180 personen op de wachtlijst). Alle (cao-)verplichtingen voor deze doelgroep blijven van kracht. Op natuurlijke wijze neemt deze doelgroep jaarlijks met circa 4,5 procent af. De overige uitstroom is afhankelijk van nog te maken beleidskeuzes ten aanzien van onder andere tijdelijke dienstverbanden. Het niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden alleen bewerkstelligt een extra uitstroom van circa 10%. 1.3 De mogelijke instroom in Nieuw Beschut Het kabinet denkt dat de voormalige WSW-instroom voor een derde in het zogenoemde Nieuw Beschut kan instromen. De gemeenten bepalen de arbeidsvoorwaarden voor deze groep. De gemeenten zijn niet verplicht een Nieuw Beschut in te voeren, maar het kabinet heeft het wel zo bedoeld en zal dat ook gaan monitoren. Voor LANDER betekent het een mogelijke instroom van ongeveer 25 mensen per jaar. 1.4 De Wajongpopulatie komt naar de gemeenten over De Wajongpopulatie is vergelijkbaar met en overlapt ook de WSW-doelgroep (beide vallen naar verwachting in cliëntgroep 3). Jongeren die in de Wajong instromen en werk kunnen verrichten, vallen vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit betreft ongeveer 200 jongeren per jaar. De huidige Wajongpopulatie wordt (voorlopig wordt uitgegaan van: geheel) opnieuw geïndiceerd. Ook de jongeren uit deze groep die werk kunnen verrichten, komen naar de gemeente over. Voor onze regio betreft dit circa 800 jongeren. Van hen heeft circa 50 procent recht op een uitkering. 1.5 De regionale werkbedrijven In het landelijk sociaal akkoord is aangegeven dat er 35 regionale werkbedrijven worden gevormd. Dit plan wordt momenteel in de zogenoemde Werkkamer uitgewerkt. Het lijkt erop dat deze werkbedrijven geen fysieke organisaties hoeven te zijn. In onze regio is er grotendeels een overlap tussen het werkbedrijf, de arbeidsmarktregio en het bedrijf voor de sociale werkvoorziening. 8 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

9 1.6 Het arbeidsquotum wordt een convenant In het landelijk sociaal akkoord wordt van de werkgevers een inspanning gevraagd om in 2026 circa mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt extra aan het werk te hebben. Voor de overheden bedraagt dit aantal mensen. Het arbeidsquotum blijft als een conceptwet boven de markt hangen. 1.7 De korting op WSW-subsidie De verdere korting op WSW-subsidie blijft gehandhaafd, maar wordt getemporiseerd. Deze forse extra korting zal oplopen tot circa 2300 euro per SE (standaardeenheid), maar wordt gefaseerd ingevoerd over een langere periode, namelijk van 2015 tot en met AWBZ De extramurale dagbesteding gaat in 2014 van de AWBZ naar de WMO, dus naar de gemeenten. Deze overgang gaat gepaard met een besparing van 25 procent. Gemeenten zullen daarom kritisch beoordelen welke vormen van dagbesteding ze willen aanbieden, tegen welke prijs en voor welke doelgroepen. Hierbij is o.a. de hierna onder 1.10 genoemde contourennota van belang. 1.9 De Regionale Infrastructuur voor werk en Inkomen (RIW) Ook regionaal bereidt men zich voor op de komende wetswijzigingen. De gemeenten die in LANDER participeren (behalve Buren voor de WWB), de gemeente West Maas en Waal (behalve voor de WSW), het UWV en LANDER hebben de handen ineengeslagen. Als uitwerking van de regionale visie op het sociale domein werken zij samen aan één RIW. De verschillende gemeenteraden zijn begin 2013 akkoord gegaan met het inhoudelijke model hiervoor. Daarin worden vier cliëntgroepen onderscheiden. Dit zijn de groepen: 1 mensen die zelf in staat zijn werk te vinden, 2 mensen die daar enige hulp bij nodig hebben, 3 mensen die daar veel hulp bij nodig hebben, 4 mensen die zorg nodig hebben. De uitwerking van dit inhoudelijke model in een organisatorisch model wordt momenteel voorbereid. De vaststelling daarvan is begin 2014 gepland. Daarmee geven de colleges en gemeenteraden dan het startschot voor de oprichting van de RIW. Zo n RIW is noodzakelijk, omdat er altijd mensen zijn die ondersteuning nodig hebben op weg naar reguliere arbeid. De RIW creëert een match tussen de vraag van werkgevers en opdrachtgevers enerzijds en het aanbod van mensen met een uitkering of een dienstverband in de sociale werkvoorziening anderzijds, tegen zo laag mogelijke kosten. De kwaliteit van de werkgeversbenadering is daarom de belangrijkste succesfactor voor de RIW Drie transities Gemeenten willen drie transities gecoördineerd tot uitvoering brengen. Het gaat hierbij om de invoering van de Participatiewet, de overdracht aan gemeenten van de jeugdzorg en de overheveling van begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ naar de WMO. Inmiddels is een gemeenschappelijke regionale Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

10 visie op het sociale domein vastgesteld en is een contourennota over het sociale domein aan de gemeenteraden voorgelegd: Contouren voor een sociaal rivierenland. Hierbij gaat het met name om de verbinding tussen de drie transities en om de positionering van de eerstelijnsingang voor cliënten. Een en ander heeft op dit moment geen gevolgen voor de tweedelijnsorganisatie LANDER. 2 De ambities van LANDER 2.1 Dezelfde missie, maar een verruimde visie De externe ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de missie van LANDER. Deze blijft dezelfde, namelijk: de maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen, als instrument van gemeenten, om mensen die niet zelfstandig op de arbeidsmarkt kunnen participeren, naar vermogen te laten werken en leren. We willen de visie van LANDER echter met twee elementen uitbreiden. Om te beginnen vraagt de zorg voor een passend aanbod, een intense samenwerking met reguliere werkgevers en werkgeversorganisaties. De publieke infrastructuur schept immers zelf geen werk. Het landelijk sociaal akkoord gaat dan ook uit van een intensieve betrokkenheid van werkgevers. Daarnaast vereist de visie van LANDER een aanvulling op het vlak van commercie en financiën. De mogelijkheden in regulier werk dienen immers tegen een reële loonwaarde te worden gerealiseerd. Dit voorkomt ongewenste verdringing op de arbeidsmarkt, het is bovendien nuchtere zakelijkheid en niet in de laatste plaats is het bittere noodzaak tegen de achtergrond van forse subsidiekortingen. Nieuwe verdienmodellen voor re-integratie zijn anders niet haalbaar. Met deze aanvullingen kan de visie van LANDER als volgt worden geformuleerd. 2.2 De visie van LANDER LANDER biedt werk op maat voor mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt. Een sluitende aanpak is voor hen essentieel. De publieke infrastructuur en reguliere werkgevers zorgen in nauwe samenwerking voor een passend aanbod voor deze doelgroepen. Voor arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen worden kansen in de richting van regulier werk gecreëerd. Van belang daarbij is: 1) het gaat erom wat iemand wel kan en niet wat iemand niet of niet meer kan; 2) de optimale match tussen cliënt en werkplek ; 3) centraal staat het bereiken van een zo regulier mogelijke positie op de arbeidsmarkt; 4) het incasseren van een reële loonwaarde is een voorwaarde. 2.3 De rol van LANDER In lijn met haar missie en visie heeft LANDER een hoofdrol bij een regionale oplossing voor de groep 3-cliënten. Zij heeft daarin ook geen keuze. De vraag naar ondersteuning wordt immers door twee ontwikkelingen alleen maar groter. In de eerste plaats gaat de WSW weliswaar op slot, maar de nieuwkomers en de schoolverlaters met een arbeidshandicap die daardoor in de kou komen te staan, zullen de gemeenten blijvend weten te vinden. In de tweede plaats komt er een forse Wajonggroep op de gemeenten af, met vergelijkbare kenmerken. Voor al 10 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

11 deze groepen is alleen maar een uitkering verstrekken geen optie. Via schadelastbeperking door loonwaarde-creatie kunnen de maatschappelijke kosten worden verlaagd. LANDER heeft hierbij de ambitie om de regionale uitvoerder voor groep 3-cliënten te zijn, met een eenduidige en exclusieve doorgeleiding naar LANDER vanuit de gemeenten op basis van alleen al de groep 3-indicatie. Noot: de wsw is in personen per 1-1 van ieder jaar. Per waren er 1375 personen die een WSW dienstverband hadden zijnde 974 FTE. De Wajong is berekend o.g.v. 4 de nota wijziging WWNV min SZW. 2.4 De focus van LANDER Groep 3 bestaat voornamelijk uit cliënten met een interessante loonwaarde voor werkgevers en slechts voor een beperkt deel (10 procent wordt geschat) uit cliënten die echt op intern beschut werken zijn aangewezen, omdat ze voor of bij werkgevers niet voldoende inzetbaar zijn. De basishouding naar en voor groep 3 zal zijn, dat deze cliënten naar werkgevers gaan. Binnen het bedrijf zal deze externe focus volledig worden doorgevoerd. Iedere cliënt binnen groep 3 dient goed te weten dat werk bij een reguliere werkgever het onontkoombare doel is. Dit geeft maximale helderheid voor cliënten en staf. LANDER laat op deze manier het ondernemerschap aan het reguliere bedrijfsleven over en juist het reguliere bedrijfsleven is natuurlijk het beste in staat om werkgelegenheid te scheppen. LANDER kan zich intussen wel op en top als ondernemer kan profileren bij het uitplaatsen van cliënten. Dan immers komt het erop aan maximale loonwaarde te behalen. De realisatie van deze ambitie sluit aan bij en wordt ondersteund door het landelijk en het regionaal sociaal akkoord over extra banen voor cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorts maakt de krimp op de bestaande WSW- Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

12 groep de realisatie van deze ambitie gemakkelijker haalbaar. Niet in de laatste plaats: de kracht van ondernemende werkgevers is nodig om het niveau van toegevoegde waarde of loonwaarde te realiseren dat noodzakelijk is om de verdienmodellen voor het bieden van dienstverbanden voor groep 3-cliënten positieve uitkomsten te geven. De ambitie van LANDER is dan ook om alle cliënten uit groep 3 in principe alleen maar uitzicht op een plek bij een externe werkgever te bieden. 2.5 Vervanging van de loonkostensubsidie voor groep 3 Groep 3 zal naar verwachting op termijn à mensen groot zijn. Voor het grootste deel van deze groep zal geen of slechts zeer weinig loonkostensubsidie worden ontvangen, hetgeen een groot verschil is met de oude WSW-situatie. Toch heeft deze groep wel degelijk langdurige ondersteuning nodig. Deze mensen hebben een verminderde loonwaarde, en dat zal voor de werkgevers moeten worden gecompenseerd. Hiervoor zullen de bespaarde uitkeringskosten worden aangewend. Anders gezegd, deze worden in de investeringsbeslissing meegenomen. Het is hierbij de ambitie van LANDER om individuele verdienmodellen te ontwikkelen waarbij dankzij besparingen op de uitkering reintegratiemiddelen kunnen worden ingezet. 2.6 Dienstverbanden voor groep 3 Zonder of bijna zonder loonkostensubsidie wordt het lastig om groep 3-cliënten een dienstverband aan te bieden. Toch zal dat wel wenselijk zijn, zo niet noodzakelijk, en LANDER ziet daar ook mogelijkheden voor. LANDER zal zich daarbij primair op dienstverbanden bij reguliere werkgevers en bij payrollbedrijven richten. De ervaring leert echter dat werkgevers niet graag mensen met een beperking en daardoor minder productiviteit aannemen en dit zal door het landelijk Sociaal Akkoord niet veranderen. Werkgevers zullen weliswaar extra plaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking leveren, maar lenen die mensen liever in dan ze een dienstverband aan te bieden. Ze betalen dan een inleenvergoeding die bij de mindere productiviteit past. LANDER zal dus blijvend om detachering worden gevraagd. Daarvoor is echter een financiële compensatie nodig en die is er straks niet meer. 2.7 Financiering van dienstverbanden Wie een arbeidsbeperking heeft en geen dienstverband krijgt, heeft meestal recht op een uitkering. Voor deze mensen is het mogelijk met behoud van uitkering te werken, maar dat mag van de rechter slechts kort en onder bepaalde voorwaarden. De beperking is echter doorgaans blijvend of zeer langdurig. Biedt LANDER hun een dienstverband aan, dan kost dat extra geld, namelijk het verschil tussen de loonkosten en de uitkering. Een dienstverband aanbieden wordt financieel interessant als de som van de uitkering en de uitvoeringskosten van de uitkering groter is dan de som van de loonkosten en de begeleidingskosten minus de inleenvergoeding. Uiteraard geeft ook werken met behoud van uitkering (tijdelijk) extra mogelijkheden. Hierna volgt een gestileerd voorbeeld. 12 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

13 Verdienmodel dienstverband Groep 3-cliënten Uitkering Dienstverband (en detachering) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Voordeel Uitkering Uitv. kosten Personele kosten Inleenvergoeding Begel. kosten In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met mogelijk nog beschikbare loonkostensubsidie, die een dienstverband nog beter bereikbaar zou maken. Vervolgens is het aan LANDER om samen met het WAPR goede plaatsingen te realiseren. Mocht de rijksoverheid besluiten om bij een gerealiseerd dienstverband de uitkering uit het gemeentefonds navenant te verlagen, dan gaat de rekensom niet meer op. Het is dan ook een uitdaging voor VNG om het kabinet tot een bekostiging van uitkeringen te bewegen, waarbij het gemeentelijk succes in detacheringen niet wordt afgestraft door op de uitkeringen te korten (recente contacten met het ministerie geven hier hoop). LANDER zal in de eerste plaats proberen het werkgeverschap bij partners (payroll bedrijven annex uitzendbureaus) onder te brengen. Verder zal het werkgeverschap bij LANDER alleen worden toegepast als er al een werkgever beschikbaar is en de leeglooprisico s dus te beheersen zijn. De ambitie van LANDER hierbij is dat zij op werkgeverschap blijft inzetten waar de markt (payrollbedrijven en dergelijke) dat niet biedt. 2.8 Re-integratie van groep 2-cliënten Groep 2 bestaat uit mensen die een lichte ondersteuning naar werk nodig hebben. Bij hun re-integratie naar werkgevers zijn ook zij enige tijd op hulp aangewezen. De praktijk leert dat een deel van deze groep moeilijk te re-integreren is. LANDER heeft de expertise om voor hen forse voordelen te bereiken, in synergie met groep 3. Voor deze groep zijn de werkarrangementen nodig die via LANDER beschikbaar zijn. Verder zijn hier dezelfde verdienmodellen als voor groep 3 van belang. De ambitie hierbij van LANDER is zich te positioneren als mogelijke uitvoerder voor de re-integratie van groep 2-cliënten. LANDER ontwikkelt hier nieuwe samenwerkingsvormen voor. Zo is zij in gesprek met gemeenten over een vorm van groepsbenadering, waarbij groepen uit deze categorie volledig bij Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

14 LANDER worden ondergebracht, met de opdracht een zo groot mogelijke besparing op het W-deel te realiseren. 2.9 De combinatie van groep 3- en groep 4-cliënten Beschut werken en arbeidsmatige dagbesteding lijken veel op elkaar. Een deel van de zwakke cliënten in de sociale werkvoorziening passen mogelijk heel goed in één setting samen met de groep 4- ofwel AWBZ-cliënten die in de dagbesteding een bepaalde mate van productiviteit hebben. De scheiding tussen deze twee groepen hoeft niet zo strak te zijn als nu het geval is. Het voordeel van een gezamenlijke aanpak is de te behalen synergie. Op dit moment zijn evenwel nog geen gegevens over de financiering beschikbaar. Het is overigens goed denkbaar dat een deel van de huidige beschutte WSW-ers naar de zorgkant doorstroomt, gelet op de acceptatie binnen deze groepen van werk als dagbesteding. De ambitie van LANDER hierbij is in ieder geval de samenvoeging van de zwakke onderkant van groep 3 en de bovenkant van groep 4 (de bovengroep van de AWBZ) in één werksetting. Dit vereist een continue, wederzijdse, uitwisseling en samenwerking met tweedelijnsorganisaties in de zorg. Mogelijk kan hierbij door middel van samenwerking met collega bedrijven in de sociale werkvoorziening schaalgrootte worden gevonden. Een business case wordt uitgewerkt zodra meer duidelijkheid bestaat over de financieringsontwikkeling in de zorg. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de uitgangspunten van de zogenaamde Contourennota Sociaal Domein, zoals deze momenteel bij gemeenten in Rivierenland voorligt De RIW: voordelen voor LANDER en de regio Een positionering van LANDER dichter bij de gemeenten heeft niet alleen voor LANDER, maar ook voor de regio grote voordelen. LANDER krijgt via de RIW rechtstreeks toegang tot de hele groep 3 en tot de AWBZ-groep die naar de gemeente komt, evenals toegang tot de uitkeringsgelden die voor de toekomstige verdienmodellen nodig zijn. LANDER sluit zo beter aan op de financiering door gemeenten, noodzakelijk vanwege de niet op te vangen verdere WSW-kortingen, en op de schaal en samenwerking die in het landelijk sociaal akkoord zijn bedoeld. Voor de regio is het een belangrijk voordeel dat het werken detacheringsbedrijf van LANDER, met al haar expertise, beschikbaar voor de gemeenten blijft. De ervaring en kennis van LANDER inzake de werkgeversbenadering komt zo ook ten goede aan de WWB- en Wajongdoelgroepen. De groep 3-cliënten, hoe dan ook gefinancierd, en de Wajongcliënten blijven naar de gemeenten komen en LANDER heeft veel ervaring en deskundigheid op dat vlak. De ambitie van LANDER is dan ook in de RIW op te gaan, met inbreng van haar expertise. 14 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

15 3 Werkgevers en markten: relevante ontwikkelingen 3.1 De onderkant van de arbeidsmarkt LANDER opereert aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waar eenvoudige en veelal routinematige arbeid wordt verricht. In dit segment wensen opdrachtgevers lage prijzen, geringe marges, een hoge mate van flexibiliteit, veel parttime contracten, outsourcing naar het buitenland of inhuur van goedkope buitenlandse krachten, bijvoorbeeld uit Oost-Europa. Dit segment, dat tijdens een hoogconjunctuur al kwetsbaar is, wordt tijdens een crisis extra zwaar getroffen. Toch doen zich ook in dit segment kansen bij werkgevers voor, die hierna worden uitgewerkt. 3.2 Terughalen van productie, minder inzet van buitenlandse krachten De stijgende loonkosten in de voormalige lagelonenlanden, transportkosten, en de soms forse communicatieproblemen bij de uitbesteding van werk naar het buitenland kunnen het aantrekkelijk maken om productieactiviteiten weer naar Nederland terug te halen. Bij de inzet van werknemers uit Midden- en Oost- Europese landen worden inmiddels de verborgen maatschappelijke kosten steeds beter zichtbaar. Deze ontwikkelingen zijn echter nog zeer pril. 3.3 Voedingsbodem voor sociaal ondernemerschap Door een aantal ontwikkelingen komen de groep 3-cliënten meer in trek bij werkgevers. Bijvoorbeeld Social Return On Investment bij aanbestedingen, in combinatie met de Prestatieladder Socialer Ondernemen, zorgt voor meer aandacht van werkgevers voor deze doelgroep. 3.4 Het regionaal en landelijk sociaal akkoord Uit het regionaal sociaal akkoord blijkt dat werkgevers bereid zijn om in groep 3- cliënten te investeren. Een vervolg hierop is inmiddels in voorbereiding. Het landelijk sociaal akkoord jaagt deze ontwikkeling aan. Ook overheden en semioverheden hebben veel werkgelegenheid te vergeven. Zij worden geprikkeld om een voorbeeldfunctie te vervullen. 3.5 Regionale speerpunten In de regio zijn inmiddels speerpunten benoemd. De sectoren techniek, logistiek, land- en tuinbouw en recreatie zullen extra aandacht en middelen krijgen. 3.6 Vacatures in de landbouw en de metaal Het aantal vacatures bij bedrijven daalt al jaren. Mogelijk wordt in 2013 het dieptepunt bereikt in ieder geval lijkt de daling inmiddels af te nemen. Positieve uitzonderingen zijn onder meer de landbouw en de sector metaal. De WWB-ers bij LANDER richten zich vooral op vacatures in regulier werk (dus zonder subsidie) in deze sectoren. Daarbij concurreren ze met veelal beter gekwalificeerd personeel. Een goede relatie tussen LANDER en de werkgever en een hoge motivatie van de WWB-er is daarbij van groot belang Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

16 3.7 Montage en verpakking In de montage- en verpakkingsmarkt werken circa 450 mensen uit de sociale werkvoorziening in het eigen werkbedrijf. Deze markt is zeer conjunctuurgevoelig. Al sinds anderhalf jaar dalen de opdrachtvolumes van de vaste opdrachtgevers van LANDER en daarnaast staan de prijzen onder druk. Er is hevige concurrentie van andere bedrijven in de sociale werkvoorziening, penitentiaire inrichtingen, arbeidsmatige dagbesteding enzovoort. In dit segment verliest LANDER op prijs, ondanks de toch al zwaar verliesgevende exploitatie-uitkomsten. Ondanks een hoog service- en kwaliteitsniveau van het werk en sturing op efficiency blijft het een moeilijke markt, waarin LANDER zich ook tijdens een hoogconjunctuur maar beperkt kan onderscheiden. 3.8 Schoonmaakwerk In de schoonmaakbranche werken circa 110 mensen uit de sociale werkvoorziening in het eigen werkbedrijf. Tijdens een laagconjunctuur is de schoonmaak vaak een bezuinigingspost bij opdrachtgevers. Daardoor is de werkgelegenheid in deze sector afgenomen en nog dalend. Toch ziet LANDER voldoende kansen om bij voorkeur via partnership met een reguliere werkgever het opdrachtvolume uit te breiden. Ieder bedrijf kent immers schoonmaakwerk en ons brede werkgeversnetwerk biedt een gevarieerde toegang tot deze markt. 3.9 Werk in de groenvoorziening In de groenvoorziening werken circa 110 mensen uit de sociale werkvoorziening in het eigen werkbedrijf. Dit werk ligt voor 90 procent in de gemeentelijke markt. De gemeenten vormen al jaren een stabiele opdrachtgever. Sinds 2012 is de samenwerking aan het verschuiven. Inmiddels is een groot deel van de medewerkers van LANDER in de groenvoorziening bij aannemers en/of gemeenten gedetacheerd. Naar verwachting gaat nog in 2013 de groep die voor de gemeente Buren werkzaam is, over naar Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI). LANDER werkt samen met AVRI aan een propositie voor de gemeente Buren voor het Integraal Beheer Openbare Ruimte-plus (grijs en groen in de openbare ruimte). Op termijn kan dit ook voor andere gemeenten interessant zijn. Voor LANDER geeft het extra werkgelegenheid en voor de gemeenten substantiële efficiencyvoordelen. 16 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

17 4 De ambities van LANDER 4.1 Versterkte relatie met werkgevers De relatie met werkgevers dient strategisch en tactisch te worden versterkt. Het regionaal sociaal akkoord schept daar de juiste omstandigheden en voorwaarden voor. Daarnaast zijn er andere wegen om goede contacten te leggen met alerte en participerende werkgevers die samen met LANDER de mogelijkheden op de arbeidsmarkt willen benutten. Denk hierbij aan: Business Partnership (een stichting waarin werkgevers zich aan sociale doelstellingen verbinden, terwijl ze synergievoordelen realiseren), algemene of sectorale payrollorganisaties (werkgevers verbinden zich met LANDER in gezamenlijke organisaties die doelgroepen verloond werk bieden), algemene of sectorale uitzendconstructies (LANDER richt zich momenteel op bijvoorbeeld de ontwikkeling van een uitzendorganisatie voor tuinbouwwerkzaamheden), een regionale Ronde Tafel (semioverheden en op burgers gerichte organisaties vinden elkaar voor samenwerking en sociale werkgelegenheid), de eigen gemeenten (de verplichting vanuit het landelijk sociaal akkoord kan ruim worden overschreden door de gemeenten intensief te bewerken, zowel voor de eigen organisatie als door de invulling van Social Return On Investment). Voor al deze initiatieven is geduld en doorzetting nodig. De ambities van LANDER hierbij betreffen de oprichting van een Business Partnership voor Rivierenland, van payrollbedrijven voor in ieder geval de tuinbouw en van een regionale Ronde Tafel, evenals de plaatsing van meer cliënten bij de eigen gemeenten dan in het landelijk sociaal akkoord is afgesproken. 4.2 Verpakken en monteren: detacheren De werksoorten verpakken en monteren zijn onontbeerlijk voor een deel van doelgroep 3a. De markt is echter zeer moeilijk en de marges zijn buitengewoon slecht. LANDER is hiervoor afhankelijk van een zeer grillige en op prijs concurrerende markt. Om serieuze loonwaarde te creëren zal LANDER dan ook op dit gebied niet zelf ondernemen, maar dit aan reguliere ondernemingen overlaten. Deze ondernemingen scheppen het werk en kunnen dus beter rechtstreeks mensen aan het werk helpen. Het is daarom noodzakelijk de traditionele industriële werkverschaffing binnen het eigen werkbedrijf zo veel als mogelijk te vervangen door een netwerk van groepsdetacheringen. Hierin nemen dan ondernemers deel die binnen hun eigen ondernemerschap de ruimte scheppen voor een fysiek extern bedrijf voor de sociale werkvoorziening annex de Participatiewet. LANDER zal deze werksoorten dan niet meer onder eigen vlag uitvoeren, maar binnen dit netwerk van ondernemingen. Dit levert voor cliënten tegelijkertijd een meer gevarieerd aanbod van functies en werkzaamheden op. LANDER wordt daarmee leverancier van goed gekwalificeerd en begeleid personeel en zal tevens in staat moeten zijn om volumeschommelingen bij individuele klanten op te vangen. In de komende jaren zal hier stapsgewijs naar worden toegewerkt. Inmiddels is op basis van een analyse van de huidige Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

18 werkpakketten bekend welke pakketten bij een verdere terugloop van de interne bezetting het beste als eerste kunnen worden afgestoten. De ambitie van LANDER op dit punt is dus een netwerk van industriële groepsdetacheringen te realiseren, dat voldoende omvang heeft om de eigen commerciële activiteiten overbodig te maken. LANDER is nog slechts beperkt commercieel actief: voor wat betreft de werkomgeving voor cliënten die absoluut niet extern kunnen werken. En waar nodig voor opvang en diagnose doeleinden. 4.3 Schoonmaakwerk: detacheren Er is voldoende interesse van externe partijen om de schoonmaakwerkzaamheden van LANDER over te nemen. Ook op dit gebied kan LANDER dus de eigen commerciële inspanningen beëindigen en zich tot groepsdetachering beperken. Mogelijk kunnen ook de interne cateringactiviteiten op termijn bij de toekomstige partner in de schoonmaak worden ondergebracht. Dit zal in de loop van 2014 of 2015 worden onderzocht. De ambitie van LANDER hierbij is om voor het schoonmaakwerk in 2014 een volledige groepsdetachering te realiseren, bij mogelijk verschillende partners. 4.4 Werk in de groenvoorziening: detacheren De gezamenlijke intentieverklaring met AVRI maakt het mogelijk ook in de groenvoorziening helemaal op groepsdetacheringen over te gaan, waarbij de AVRI dan de commerciële partner van LANDER is. De schaalgrootte die minimaal voor eigen ondernemerschap nodig is, is inmiddels bijna bereikt. Het is de ambitie van LANDER om deze activiteit in 2014 volledig in groepsdetacheringen om te zetten. 4.5 Koeriersdienst: partnership met een koeriersbedrijf Na het afstoten van Business Post in 2012 levert LANDER nog op kleine schaal koeriersdiensten aan enkele klanten. Deze zullen in 2014 worden afgebouwd. Daartoe wordt naar een partnership met een koeriersbedrijf gezocht, waarin ook de chauffeurs van LANDER een plek kunnen krijgen. Mogelijk is hier extra werkgelegenheid te creëren. De ambitie van LANDER is om de koeriersactiviteiten uiterlijk eind 2014 naar dat koeriersbedrijf over te hevelen. 18 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

19 Afbouwen eigen productie Noodzaak Netwerk-organisatie Faciliterend Nieuwe Participatiewetcliënten hebben vrijwel geen LKS meer Industrie heeft te weinig toegevoegde waarde Geen eigen werkorganisatie meer Idee: ondernemers creëren het beste toegevoegde waarde Landelijk Sociaal Akkoord ( ) Krimp WSW Vergrijzing 4.6 Het overblijvend beschut werk Uiteindelijk zal onvermijdelijk een kleine groep, naar verwachting hooguit honderd medewerkers, blijvend binnen de muren van LANDER werken. Dit zal dan een combinatie van WSW oude stijl en Nieuw Beschut zijn. Deze groep moet werk worden geboden, maar is te complex om in een externe omgeving aan het werk te gaan. Deze doelgroep heeft immers weinig loonwaarde, omdat het werk dat door deze groep cliënten kan worden verricht zeer eenvoudig en routinematig werk doorgaans weinig of geen financiële waarde heeft. Voor deze groep kan naar een nieuw type werkarrangementen worden gezocht, bijvoorbeeld in samenhang met de huidige werksoorten in AWBZ-instellingen en ook in samenwerking met andere bedrijven in de sociale werkvoorziening. Bovendien is mogelijk nog een deel van de huidige werkarrangementen bruikbaar. Door goede tariefafspraken te maken en een zo hoog mogelijke productiviteit te realiseren, wil LANDER het werkaanbod voor deze doelgroep en de opbrengst daarvan in evenwicht zien te brengen. 4.7 De gevolgen voor de werkleiding en productieondersteuning Het was al bekend dat de WSW ten einde loopt voor wat betreft het aantal cliënten en dat dit gevolgen voor de ambtelijke werkgelegenheid heeft. De ontsluiting van nieuwe doelgroepen onder het regime van de Participatiewet blijft een even groot risico. De ervaring leert dat groepsdetacheringen de nodige praktijkbegeleiding blijven vragen. Het bedrijfsbureau zal in omvang verminderen en het accent zal verschuiven naar ondersteuning op extern werken. Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor

20 5 De strategieën van LANDER Ingedeeld naar de mogelijke strategieën leveren de hiervoor beschreven ambities het volgende overzicht van de koers van LANDER. SCHAAL- VERGROTING NIEUWE MARKTEN NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE ROL Schaalvoordelen en een betere dekking van de overhead Doelgroepenintensivering heel groep 3; LANDER is de enige aanbieder Groei en synergie Re-integratie Groep 2 erbij (LANDER is de optionele aanbieder in synergie met groep 3) Samenwerking met afzetkanalen Nieuw of gestroomlijnd aanbod Nieuwe activiteiten Nieuwe producten: voor detacheringsbedrijf: payrolling Nieuwe producten: voor detacheringsbedrijf: afbouwen van alle eigen werksoorten; noot: mogelijk beperkte capaciteit voor echt beschut Anders werken Scherpe focus: basis: groep 3 moet naar externe werkgevers Netwerkorganisatie (vervangt eigen werksoorten) Nieuwe arrangementen voor resterend beschut te groep (samenwerking AWBZ) 20 Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

AB LANDER. 20 januari 2014

AB LANDER. 20 januari 2014 AB LANDER 20 januari 2014 FOTO VOGELHUIS!!!!!! AB LANDER 20 januari 2014 PROGRAMMA Actualiteiten wetsomgeving LANDER in vergelijk Actualiteiten intern Actualiteiten RIW Beleidsplan Participatiewet/Sociaal

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten

Informatiebijeenkomst RWA gemeenten Linde Maas Algemeen directeur Amfors Groep Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 18 september 2013 Informatiebijeenkomst RWA gemeenten 1. Participatiewet & sociaal akkoord 2. Rapporten Capel toegespitst

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Raadsvergadering d.d. 15 januari 2015 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel (0113) 377377 Fax (0113) 377300 No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Invoering Participatiewet Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Huidige situatie Wet werk en bijstand Wsw Wajong Gemeenten UWV Nieuwe situatie Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen Geen instroom

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw,

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw, Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Kenmerk oval.bri. 13354141 Betreft Inbreng OVAL voor behandeling Participatiewet op

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

Bedrijfsplan Participatiebedrijf

Bedrijfsplan Participatiebedrijf 2017/11451 Bedrijfsplan Participatiebedrijf Werkdocument (02022017) 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel en opzet document 3 1.3 Proces 4 2 Missie visie en dienstverlening 5 2.1

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015

Transvorm Actueel. Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep. woensdag 17 juni 2015 Transvorm Actueel Social Return on Investment - tegenprestaties onder de loep woensdag 17 juni 2015 Vera van der Horst Adviseur social return & PSO-distributeur v.v.d.horst@adviespuntsocialreturn.nl 06

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding

Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13. Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Harry Zegerius (06) 51 96 34 13 Bas Bodzinga (06) 51 43 34 13 Inspiratiesessie: Arbeidsmatige Dagbesteding Philadelphia Verantwoordelijkheid Passie Aandacht Professionaliteit - 2 Philadelphia Philadelphia

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Werk en Inkomen Kenmerk 14.043180 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 2 oktober 2014 Jaargang en nummer 2014 69 Geheim Nee Uitwerkingsnota Werken aan Werk (Participatie

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Deze puntsgewijze samenvatting is een uitwerking van de afspraken die hierover in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt. Bij

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland

Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland Tussentijds advies Arbeidsmarkt Noord-Nederland SER Noord-Nederland Vastgesteld op 12 oktober 2012 Achtergrond Begin 2012 is SER Noord-Nederland een adviestraject gestart met als belangrijkste adviesvraag

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD

BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Beleidskaders Participatiewet

Beleidskaders Participatiewet Beleidskaders Participatiewet Uitgangspunten Participatiewet Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen, samenvoegen WWB, Wsw en de Wajong (niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt) Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan

Nadere informatie

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Participatiewet Dilemma s beschut werken (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Inhoud Hoofdlijnen Participatiewet (uitloop 7-2) Regeeraccoord Brief 21-12 Contouren Participatiewet Conclusies uit deze

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken

NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn. t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken NIEUW BESCHUT WERKEN o.g.v. Participatiewet. Gemeente Hellendoorn t.b.v. raadscommissie Samenlevingszaken 23-2-2016 CONTEXT: Volume-ontwikkeling Doelstelling nieuw beschut Doelstelling: ook mensen met

Nadere informatie

VERDIENMODELLEN ONDER DE PARTICIPATIEWET

VERDIENMODELLEN ONDER DE PARTICIPATIEWET VERDIENMODELLEN ONDER DE PARTICIPATIEWET Netwerk Werken naar vermogen Utrecht, 28 augustus 2014 pagina 1 ACHTSTE NETWERKBIJEENKOMST Donderdagavond 28 augustus 2014 vond de achtste bijeenkomst van het netwerk

Nadere informatie

Stand van zaken implementatie Participatiewet

Stand van zaken implementatie Participatiewet Stand van zaken implementatie Participatiewet Cedris volgt de implementatie van de Participatiewet, via een monitor die regelmatig wordt uitgezet bij de 90 aangesloten sociale werkbedrijven. Wat is de

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Het schaakbord van de Participatiewet

Het schaakbord van de Participatiewet Het schaakbord van de Participatiewet De gemeente aan zet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. In deze wet is de bijstandswet samengevoegd met de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en belangrijke

Nadere informatie

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012

Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch. NVRD themadag 5 april 2012 Inbesteding en Social Return Gemeente s-hertogenbosch NVRD themadag 5 april 2012 De Start In 2008 Collegebesluit Sociaal Inkopen. Invulling door: Werken bij de gemeente door mensen met een achterstand

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie