Jaarverslag Meldpunt Archeologische bodemvondsten van de provincie Noord-Brabant, januari 2009 t/m december Provincie Noord-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Meldpunt Archeologische bodemvondsten van de provincie Noord-Brabant, januari 2009 t/m december 2011. Provincie Noord-Brabant"

Transcriptie

1 Jaarverslag Meldpunt Archeologische bodemvondsten van de provincie Noord-Brabant, nuari 2009 t/m december 2011 Provincie Noord-Brabant archeologische bodemvondsten

2

3 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten van de Provincie Noord-Brabant, 2009 tot en met 2011

4 In Memoriam Bas Nobel Sit Tibi Terra Levis Colofon Maart 2014 Uitgave van: Provincie Noord-Brabant Cluster Cultuur en Samenleving Postbus MC s-hertogenbosch Redactie: M. Meffert G. Scheijvens Druk: Provincie Noord-Brabant Kampert-Nauta ISBN-13:

5 Inhoud 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 7 3 Catalogus Legenda bij de catalogus Waarnemingen Waarnemingen waarnemingen Vijf vondstlocaties nader bekeken Werktuigen uit de Oude en Midden Steentijd van kwartsiet en vuursteen uit Drunen ( Heusden) Oude vondsten van het IJzertijd grafveld de Vossenberg in Erp ( Veghel) Een bronzen mantelspeld uit de late IJzertijd uit Heeswijk ( Bernheze) Een Romeins figuratief bronzen beeldje uit Heeswijk ( Bernheze) Militaire vondsten uit de Tweede Wereldoorlog van een verdedigingslinie uit 1944 in Hoogerheide ( Woensdrecht) Bronnen en literatuur 335 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

6 4/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

7 1 Voorwoord Wekelijks, zoniet dagelijks, stuiten inwoners van onze provincie tijdens hun werk of in hun vrije tijd op archeologische bodemvondsten. Diegenen onder hen die vervolgens de moeite nemen om deze bodemvondsten bij de provincie te melden worden hierbij sinds 2000 door het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten in de provincie Noord-Brabant ondersteund. Het presenteren van deze vondsten zou zonder hen onmogelijk zijn. Het vertrouwen dat deze burgers ons schenken, vinden we heel waardevol. Elk ar doen wij verslag van al deze vondsten, in het Jaarverslag van het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten. Voor u ligt het meest recente, in zijn nieuwe digitale verschijningsvorm. In lijn met het beleid van de provincie Noord-Brabant verschijnt het Jaarverslag van ons Meldpunt niet meer als papieren publicatie. Hiermee komt een einde aan een 10-rige traditie, want sinds 2000 is dit arverslag vier maal in boekvorm verschenen. Voortaan zijn onze Jaarverslagen als PDF-file gratis te downloaden van onze website: Daarnaast krijgt een aantal amateur-archeologen het Jaarverslag op CD-ROM. Door deze keuzes wordt dit document breder verspreid, en kunnen nog meer mensen kennis nemen van schitterende vondsten uit ons Brabantse bodemarchief. De door enthousiaste mensen gemelde archeologische vondsten leiden tot een vergroting van de kennis over ons archeologisch bodemarchief. Onze kennis over bekende vinden van archeologica wordt er stukje bij beetje door aangevuld en er worden - vaak letterlijk - nieuwe archeologische vinden op de kaart gezet. De vondst van een vuurstenen spits uit de Steentijd is daarbij even belangrijk als die van een Romeins bronzen beeldje, een mantelspeld uit de ijzertijd of een verroest wapen uit de Tweede Wereldoorlog. Voor diegenen die iets bijzonders vinden, spelen gevoelens van verrassing, bewondering, maar bovenal nieuwsgierigheid. Historisch bewustzijn en gedrevenheid om de vondsten te kunnen en en verklaren spelen een grote rol bij het melden van hun vondsten. We hopen met dit Jaarverslag dat niet alleen de vinders dit nogmaals kunnen ervaren, maar dat deze gevoelens ook gedeeld kunnen worden met een breder publiek in de provincie. De voortdurende ontdekkingen van de vele vinders en melders liggen ten grondslag aan dit Jaarverslag. Het vaak zeer onopvallende en geduldige werk gebeurt geheel op vrijwillige basis. Daar willen we de melders heel hartelijk voor bedanken. Ook dit Jaarverslag kan de belangstelling voor de archeologie weer verder stimuleren. Belangstelling leidt tot betrokkenheid en betrokkenheid, en dat is uiteindelijk de beste garantie voor het behoud van ons erfgoed. En dat is waar we het allemaal voor doen! Brigite van Haaften-Harkema, Gedeputeerde Cultuur en Samenleving Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

8 6/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

9 2 Inleiding Op 17 juni 2012 bestond het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten Noord-Brabant precies 12 ar. In deze periode is het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten (MAB) uitgegroeid tot een belangrijke speler binnen de Archeologische MonumentenZorg in Noord-Brabant. Kernactiviteit van het meldpunt is het vastleggen van archeologische vondstlocaties en vondsten in het landelijke ARCHeologische Informatie Systeem (ARCHIS II). Het MAB werkt op het raakvlak van twee taken van de provincie: de ondersteuning van vrijwilligers in de provincie Noord-Brabant; de realisatie van een behoud in situ van archeologisch erfgoed. Het MAB vergroot het bewustzijn omtrent archeologische waarden die zich bevinden in de bodem van Noord-Brabant. Vondst mel dingen leiden altijd tot een vermeerdering van de archeologische kennis in en over de provincie Noord-Brabant. In sommige gevallen leiden de vondstmeldingen tot een bescherming van archeologische waarden ex situ (in een museum of een archeologisch depot), in andere gevallen tot een bescherming van archeologische waarden in situ (ter e, in de bodem), maar ze leiden allemaal op termijn tot de vervaardiging van betere archeologische verwachtingskaarten voor het grondgebied van de provincie Noord-Brabant. Essentieel voor het functioneren van het MAB blijft de frequente uitwisseling van kennis en informatie tussen de provincie en archeologische vrijwilligers. Provincie en vrijwilligers onderhouden onderling contact, waarin het meldpunt aanspreekpunt en platform is. Tevens fungeert het meldpunt als doorgeef luik tussen (vereni gingen van) archeologische vrijwilligers, n, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(RCE), universiteiten en archeologische bedrijven. De in de catalogus van dit arverslag opgenomen waarnemingen betreffen alle archeologische bodemvondsten die gevonden zijn in Noord-Brabant. En die in de ren 2009 t/m 2011 aan het MAB zijn gemeld en door het MAB zijn vastgelegd. De catalogus beoogt niet een volledig beeld te geven van alle in de provincie Noord-Brabant aangetroffen bodemvondsten. Niet alle archeologische bodemvondsten worden immers door hun vinders (direct) aangemeld; archeologische bedrijven en universiteiten leveren hun archeologische waarnemingen direct aan ARCHIS; vrijwilligers melden archeologische bodemvondsten ook aan bij de lijke archeologische diensten van Bergen-op-Zoom, Breda, Eindhoven, Helmond, s-hertogenbosch, Nijmegen en Oss. Het arverslag bestaat inhoudelijk uit twee delen: de catalogus van de archeologische vondstmeldingen en een aanvullende beschrijving en interpretatie van vijf meldingen. De catalogus geeft een overzicht van de vinden en vondsten die in 2009 t/m 2011 zijn gemeld bij het MAB. Er zijn in deze periode in totaal 249 meldingen gedaan: 99 in 2009, 71 in 2010 en 79 in De vondstmeldingen in de catalogus zijn verkorte weergaven van gegevens zoals ze in het ARCHIS II zijn opgenomen. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

10 De catalogus is gesorteerd op - achtereenvolgens - ar van melding, en. De volgende vijf meldingen zijn uitgelicht: 1. werktuigen van vuursteen en kwartsiet gevonden in de Drunense Duinen (Archis en ); 2. een IJzertijdgrafveld in Erp (Archis , , , , en ); 3. een bronzen mantelspeld uit de IJzertijd gevonden in Heeswijk (Archis ); 4. een bronzen sculptuur uit de Romeinse tijd gevonden in Heeswijk (Archis ) en; 5. militaire vondsten uit 1944 gevonden in Hoogerheide (Archis , , en ). De reden om deze vijf archeologische vinden eruit te lichten betreft hetzij de zeldzaam heid van de vondst, hetzij de bijzondere contextuele informatie. Vergeleken met voorgaande ren valt het op dat het gemiddelde aantal meldingen per melder zijn toegenomen. In 2010 heeft het MAB een zeer actieve rol gespeeld bij de organisatie van het evenement Onder onze voeten, een project van Schatten van Brabant, een cultureel programma van de provincie Noord-Brabant. Tijdens het evenement Onder onze voeten werden tussen 10 juli en 28 november 2010 op een zevental locaties door de gehele provincie (Oss, Asten, Sint Michielsgestel, Eersel, Werkendam, Dongen en Halsteren) vondst-analysedagen georganiseerd, waarbij panels van deskundigen de door het publiek meegebrachte vondsten bekeken en determineerden. Gemiddeld per analysedag kwamen ca. 50 vinders die hun vondsten lieten analyseren. Het totaal aantal bezoekers lag gemiddeld op 80 bezoekers per analysedag. Op de analysedag in het Museum de Acht Zaligheden werd het panel door ruim 150 bezoekers bezocht. Onder onze voeten werd op 19 december 2010 afgesloten met een slotmanifestatie in het Breda s Museum. Bij deze gelegenheid werd door het MAB een selectie uit de op de bijeenkomsten door het publiek meegebrachte vondsten geëxposeerd. Voor 2009, 2010 en 2011 valt een opmerkelijke toename te constateren van vuurstenen en stenen artefacten uit de periodes Paleolithicum (Oude Steentijd) tot en met Neolithicum (de Jonge Steentijd) en een toename van munten en muntschatten, met name uit de Romeinse tijd. Ook valt er onder de bij de meldingen betrokken archeologische vrijwilligers een toename van eigen (literatuur)onderzoek, inhoudelijke expertise en onderlinge samenwerking te constateren op het vlak van spoorherkenning, kennis van metaalvondsten, aardewerkde ter mina tie, metaalconservering en de mate waarin vondsten door hun vinders zelf worden gedocumenteerd. Dit arverslag had niet geschreven kunnen worden zonder de waardevolle bijdragen van de volgende personen en instellingen: Aannemers-combinatie Keent (J. Sijbring), Keent; Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena, Giessen; Archeologische Werkgroep HKK Erthepe, Erp; Archeologische Werkgroep HKK Ravenstein, Ravenstein; Archeologische Werkgroep HKK Uden, Uden; Archeologische Werkgroep HKK Vechele, Veghel; H. van Alphen, Uden; N. Arts, Eindhoven; A. Baaten, Uden; E. Ball, s-hertogenbosch; K.Beks, Nuenen; M. Bink, Amsterdam; Bodac BV Explosievenopruimingsbedrijf, Schijndel; R. Bogaars, Veldhoven; 8/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

11 M. van der Bolt, Zeeland; W. van de Bolt, Uden; M. Bolwerk, Uden; R. van den Bosch, Oisterwijk; M. van den Broek-Vos, Huisseling; M. Claassen, Erp; W. Cornelissen (+), Erp; T. Dekkers, Schijf; A. van Deursen, Boerdonk; J. van Dommelen (+), Bras d Or, Nova Scotia, Canada; A. van Dijk-Slaats, Veghel; P. Dijkstra, Veldhoven; C. Ederveen, s-hertogenbosch; A. van Esch, Erp; G. van Eijk, Uden; R. van Genabeek, s-hertogenbosch; E. Gevers, Schijf; M. Gevers, Schijf; Fam. Gevers-Segers, Schijf; G. van Gool, Waalwijk; J. van der Groen, Boxtel; Heemkundige Vereniging Schijndel, Schijndel; W. van Heeswijk, Erp; J. van Herwijnen, s-hertogenbosch; W. van Herwijnen (+), Waalwijk; A. van Heugten, Liessel; Th. van Heugten, Liessel; H. Hiddink, Amsterdam; E. Houniet, Eindhoven; M. Janssen, Vorstenbosch; A.J. de Jong, Giessenburg; Th. de Jong, Eindhoven; J. Kempkens, Haelen; C. Kerstens, Sprundel; J. Kusters, Vianen; N. van den Langenberg, Esch; A. van der Lee; Drunen; Leemans Speciaalwerken BV (J. Schippers); P. van Lierop, Boxtel; F. van Lit en J. Wessels, Boxmeer; T. Lupak, Haelen; J. Maijer, Breda; J. Meijers, Maliskamp; J. Mooren, s-hertogenbosch; C. Mutsaers, Oss; A. Naenen, Schijf; B. Nobel (+), Sint Willebrord; E. Nijhof, s-hertogenbosch; T. van Nijnatten, Schijf; W. Offermans, Lieshout; R. van Oosten, Lent; H. Peters, Lieshout; M. Peters, Beers; P. Peters, Essen (B.); M. Peters, Beers; Mevr. Peters-Rit, Beers; L. van der Pluijm, Waspik; M. Poirters, Boxtel; J. Poort, Boxtel; M. Rijken, Oosterhout; P. Sanders, Nuenen; Y. Schepens, Bladel; C. Spee, Boxtel; F. Speetjens, Oirschot; B. Spierings, Beek en Donk; J. Spijkers, Goirle; W. van der Straaten, Eersel; L. Swinkels, Nijmegen; J. Thijssen, Nijmegen; C. Veen, Nijmegen; J. Vermulst, Boxtel; F. en R. Vlemminx, Ulicoten; D. van Wagenberg, Esch; J. van der Weerden, Aarle-Rixtel; J. de Wit, Grave; C. Wijnhoven, Beers. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

12 10/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

13 3 Catalogus 3.1 Legenda bij de catalogus De archeologische waarnemingen in deze catalogus zijn geordend op achtereenvolgens het ar van melding, de naam van de, de en het (in de catalogus niet getoonde) toponiem van de vind. Hieronder treft u een lijst aan van attribuut-namen in de waarnemingsrecords en hun respectievelijke omschrijvingen. ar van melding het ar waarin de melding gedaan is; waarnemingsnummer het waarnemingsnummer van de vondstmelding in Archis; naam van melder de naam van de melder van de vondst; de naam van de waar de vondst is gedaan; de binnen de waarvan de vondst afkomstig is; de periode(n) waaruit de gemelde objecten afkomstig zijn; de - indien mogelijk verfijnde - datering(en) van het gemelde materiaal; het type vondstcomplex waarvan de gemelde objecten deel uitmaken; een korte beschrijving van de gemelde vondsten/sporen; In Archis II de aan- of afwezigheid van de melding (peildatum 1 nuari 2012). Met betrekking tot gemelde aantallen dient vermeld te worden dat het aantal 999 duidt op een - ten tijde van het doen van de vondst - niet geteld of een niet (meer) te tellen groot aantal objecten binnen een bepaalde vondstcategorie. Het gaat daarbij om aantallen groter dan 50 stuks, dikwijls van vondstmateriaal uit een secundaire context. Het betreft hierbij dikwijls postmiddeleeuws rood geglazuurd aardewerk dat via beerputten, potstallen en stadsvuil op akkers terecht is gekomen. De in hoofdletters gedrukte afkortingen die u achter de vondstomschrijvingen aantreft, zijn de afkortingen van periodes zoals die staan in het Archeologisch Basis Register (ABR), waarvan Archis II, de archeologische database van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed in Amersfoort gebruik maakt. Hierbij treft u een volledige lijst aan van deze afkortingen van periodes met hun volledige omschrijvingen en hun dateringen. Afkorting Omschrijving Datering PALEO Paleolithicum/Oude Steentijd tot 8800 v C PALEOV Paleolithicum vroeg tot v C PALEOM Paleolithicum midden v C PALEOL Paleolithicum laat v C PALEOLA Paleolithicum laat A v C PALEOLB Paleolithicum laat B v C MESO Mesolithicum/Midden-Steentijd v C MESOV Mesolithicum vroeg v C MESOM Mesolithicum midden v C MESOL Mesolithicum laat v C Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

14 NEO Neolithicum/Nieuwe Steentijd v C NEOV Neolithicum vroeg v C NEOVA Neolithicum vroeg A v C NEOVB Neolithicum vroeg B v C NEOM Neolithicum midden v C NEOMA Neolithicum midden A v C NEOMB Neolithicum midden B v C NEOL Neolithicum laat v C NEOLA Neolithicum laat A v C NEOLB Neolithicum laat B v C BRONS Bronstijd v C BRONSV Bronstijd vroeg v C BRONSM Bronstijd midden v C BRONSL Bronstijd laat v C IJZ IJzertijd v C IJZV IJzertijd vroeg v C IJZM IJzertijd midden v C IJZL IJzertijd laat v C ROM Romeinse tijd 12 v C 450 nc ROMV Romeinse tijd vroeg 12 v C 70 n C ROMVA Romeinse tijd vroeg A 12 v C 25 n C ROMVB Romeinse tijd vroeg B n C ROMM Romeinse tijd midden n C ROMMA Romeinse tijd midden A n C ROMMB Romeinse tijd midden B n C ROML Romeinse tijd laat n C ROMLA Romeinse tijd laat A n C ROMLB Romeinse tijd laat B n C ME Middeleeuwen n C VME Middeleeuwen vroeg n C VMEA Middeleeuwen vroeg A n C VMEB Middeleeuwen vroeg B n C VMEC Middeleeuwen vroeg C n C VMED Middeleeuwen vroeg D n C LME Middeleeuwen laat n C LMEA Middeleeuwen laat A n C LMEB Middeleeuwen laat B n C NT Nieuwe tijd 1500 heden NTA Nieuwe tijd A n C NTB Nieuwe tijd B n C NTC Nieuwe tijd C heden XXX Onbekend Onbekend 12/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

15 3.2 Waarnemingen Alphen Chaam Chaam ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Alphen Chaam Chaam Prehistorie Paleolithicum, Mesolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 1 Afslag geretoucheerd (PALEOL MESOV) 1 Boor afslagboor (PALEOM PALEOM) 1 Kern afslagkern, bipolair (PALEOL MESO) Zandsteen/kwartsiet 2 Afslag geretoucheerd en gekerfd (MESOV MESOL) Archis Alphen-Chaam: Chaam. Vuurstenen en kwartsieten artefacten uit het Paleolithicum t/m Mesolithicum. Foto G. Scheijvens, Provincie Noord-Brabant Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

16 Archis Alphen-Chaam: Chaam. Afslagboortje uit het Midden-Paleolithicum. Foto G. Scheijvens, Provincie Noord-Brabant 14/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

17 2009 Alphen Chaam Chaam ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Alphen Chaam Chaam Prehistorie Paleolithicum, Mesolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 1 Afslag (PALEOM PALEOM) 1 Halffabrikaat biface(paleom PALEOM) 1 Kling (PALEOM PALEOM) 1 Klopsteen/retouchoir, verbrand (PALEOLB PALEOLB) 1 Steker beksteker/bec (PALEOLB PALEOLB) Zandsteen/kwartsiet 1 Afslag kernvernieuwingsafslag, geretoucheerd (MESOM MESOL) Archis Alphen-Chaam: Chaam. Vuurstenen en kwartsieten artefacten uit het Paleolithicum t/m Mesolithicum. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

18 Archis Alphen-Chaam: Chaam. Halffabrikaat van een vuurstenen vuistbijl uit het Midden-Paleolithicum. 16/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

19 2009 Baarle Nassau Ulicoten ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Baarle Nassau Ulicoten Prehistorie Paleolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 1 Spits Mousterien spits (PALEOM PALEOM) Archis Baarle-Nassau: Ulicoten. Vuurstenen Moustérien-spits uit het Midden-Paleolithicum, dorsale zijde. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

20 Archis Baarle-Nassau: Ulicoten. Vuurstenen Moustérien-spits uit het Midden-Paleolithicum, ventrale zijde. 18/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

21 2009 Baarle Nassau Ulicoten ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Baarle Nassau Ulicoten Prehistorie Paleolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 2 Afslag (PALEOM PALEOM) 1 Kern discoide kern (PALEOLB PALEOLB) Archis Baarle-Nassau: Ulicoten. Twee vuurstenen afslagen uit het Midden-Paleolithicum en een discoïde kern uit het Laat-Paleolithicum. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

22 2009 Baarle Nassau Ulicoten ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Baarle Nassau Ulicoten Prehistorie Paleolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 1 Afslag (PALEOM PALEOM) 1 Combinatiewerktuig schrabber boor (PALEOM PALEOM) Archis Baarle-Nassau: Ulicoten. Vuurstenen combinatiewerktuig en afslag uit het Midden-Paleolithicum. 20/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

23 2009 Baarle Nassau Ulicoten ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Baarle Nassau Ulicoten Prehistorie Paleolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 1 Afslag geretoucheerd (PALEOM PALEOM) 1 Boor afslagboor (PALEOM PALEOM) Archis Baarle-Nassau: Ulicoten. Vuurstenen afslag en afslagboortje uit het Midden-Paleolithicum. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

24 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming A. van Dijk Slaats Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen, Nieuwe tijd Mesolithicum, Neolithicum, IJzertijd, Romeinse tijd, Late Middeleeuwen, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Keramiek 4 Aardewerk, handgevormd (IJZL ROMM) 1 Amfoor, dikwandig aardewerk (ROMV ROMM) 1 Dolium/voorraadvat dolium:groot formaat (ruwwandig) (ROMV ROMM) 1 Dolium/voorraadvat dolium:klein formaat (gladwandig) (ROMV ROMM) 1 Geverfd/gevernist aardewerk, gedraaid techniek b:zwart op wit (ROMM ROMM) 1 Gladwandig aardewerk, gedraaid (ROMV ROMM) 4 Ruwwandig aardewerk, gedraaid (ROMV ROMM) Lood 1 Onbekend schrijfstift (LME NTA) 2 Vuurwapen (onderdeel) kogel/projectiel (rond of met punt), musketkogel (NTA NTB) Vuursteen 1 Afslag (MESO NEO) 2 Kern discoide kern (MESO NEO) 1 Kern klingkern (MESO NEO) 22/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

25 Archis Bernheze: Dinther. Vuursteen-, aardewerk- en metaalvondsten uit Mesolithicum t/m Nieuwe tijd. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

26 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Prehistorie, Middeleeuwen Mesolithicum, Neolithicum, Late Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald Keramiek 1 Speelgoed rammelaar (LMEB LMEB) 1 Spinklos/spinschijf/spinsteen (LMEB LMEB) Vuursteen 1 Kling geretoucheerd (MESO NEO) Archis Bernheze: Dinther. Fragment van Siegburg rammelaar, grijsbakkende spinklos uit de Late Middeleeuwen en geretoucheerde kling uit het Mesolithicum - Neolithicum. 24/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

27 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Middeleeuwen, Nieuwe tijd Late Middeleeuwen, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Brons 1 Onbekend, beslag St. Jacobsschelp (LMEB LMEB) Koper 1 Onbekend, pijpenrager (NTB NTC) Archis Bernheze: Dinther. Koperen pijpenrager in de vorm van mattenklopper uit de Nieuwe tijd en riembeslag in de vorm van Sint-Jacobsschelp uit de Late Middeleeuwen. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

28 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Middeleeuwen, Nieuwe tijd Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Brons 1 Paardetuig (onderdeel) beslag, stirrup mount (VMEB VMEC) 1 Schijffibula ge leerd (VMEC VMEC) 1 Schijffibula muntfibula (VMEC VMEC) IJzer 1 Bijl (LMEB NTB) Archis Bernheze: Dinther. IJzeren bijl uit de Late Middeleeuwen t/m Nieuwe tijd en twee bronzen schijffibulae en bronzen stirrup mount uit de Vroege Middeleeuwen. 26/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

29 Archis Bernheze: Dinther. Bronzen stirrup mount uit de Vroege Middeleeuwen. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

30 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Romeinse tijd, Middeleeuwen Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald Brons 1 Riemtong (VMEC VMED) Messing 1 Munt sestertius (ROMVA ROMMB) Archis Bernheze: Dinther. Messing sestertius uit de Romeinse tijd en bronzen riemtong uit de Vroege Middeleeuwen. 28/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

31 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming K. Beks Bernheze Dinther Nieuwe tijd Nieuwe tijd Onbekend Keramiek 1 Pijp/pijpekop/pijpesteel Jonaspijp (NTA NTB) Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

32 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen, Nieuwe tijd Mesolithicum, Neolithicum, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Keramiek 1 Amfoor, dikwandig aardewerk Dressel 20/Stuart 138 (ROMVA ROMMB) 1 Dolium/voorraadvat dolium:klein formaat (gladwandig) (ROMVA ROMMB) 1 Proto steengoed:kan Brunssum Schinvelds (LMEB LMEB) 1 Ruwwandige (kook)pot (ROMVA ROMMB) 1 Steengoed geglazuurd:kan Raerens (NTA NTA) Vuursteen 1 Kling gekerfd (MESO NEO) 1 Vuurslag (VMED LMEB) Archis Bernheze: Dinther. Vuursteenvondsten uit het Mesolithicum - Neolithicum en de Middeleeuwen en aardewerkvondsten uit de Romeinse tijd t/m Nieuwe tijd. Foto G. Scheijvens, Provincie Noord-Brabant 30/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

33 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming K. Beks Bernheze Dinther Nieuwe tijd Nieuwe tijd Onbekend Zilver 1 Munt Spaanse mat (NTA NTA) Archis Bernheze: Dinther. Zilveren Spaanse Mat (Real d ocho of Reaal van Achten) uit de Nieuwe tijd, keerzijde. Archis Bernheze: Dinther. Zilveren Spaanse Mat (Real d ocho of Reaal van Achten) uit de Nieuwe tijd, voorzijde. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

34 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming K. Beks Bernheze Dinther Romeinse tijd, Nieuwe tijd Romeinse tijd, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Koper 1 Munt as (ROMVA ROMMB) Zilver 1 Knoop (NTA NTB) 1 Munt daalder s-heerenbergh (NTA NTA) Archis Bernheze: Dinther. Zilveren Daalder van s-heerenberg en knoop uit de Nieuwe tijd. 32/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

35 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd IJzertijd, Romeinse tijd Nederzetting, onbepaald Keramiek 1 Aardewerk, handgevormd (IJZL ROMM) 1 Aardewerk, handgevormd (ROMV ROMM) 1 Dolium/voorraadvat dolium:klein formaat (gladwandig) (ROMV ROMLA) 1 Ruwwandig aardewerk, gedraaid (ROMVA ROMLB) 1 Ruwwandige (kook)pot (ROMVA ROMLB) Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

36 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming W. Offermans Bernheze Dinther Prehistorie IJzertijd Nederzetting, onbepaald Brons 1 Fibula/mantelspeld La Tène III fibula (IJZL IJZL) Archis Bernheze: Dinther. Fragment van bronzen La Tène III fibula uit de Late IJzertijd. 34/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

37 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming W. Offermans Bernheze Dinther Prehistorie, Middeleeuwen Bronstijd, Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald; Onbekend Brons 1 Gesp, schildvormig met wild zwijn (VMED LMEA) 1 Lanspunt/speerpunt (BRONSM BRONSL) Archis Bernheze: Dinther. Fragment van bronzen lanspunt uit de Bronstijd en fragment van bronzen gesp met versiering (wild zwijn?) uit de Vroege t/m Late Middeleeuwen. Archis Bernheze: Dinther. Fragment van bronzen lanspunt uit de Bronstijd en fragment van bronzen gesp met versiering (wild zwijn?) uit de Vroege t/m Late Middeleeuwen. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

38 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen Neolithicum, IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald Glas 1 Armband/armring La Tene:1 ribbig/d vormig (IJZL ROMV) 1 Armband/armring La Tene:5 ribbig (IJZL ROMV) Keramiek 1 Grijsbakkend gedraaid:kan (LMEB LMEB) 1 Klinkendhard, gedraaid aardewerk (VMEC VMEC) Vuursteen 1 Schrabber kernschrabber (NEO NEO) Archis Bernheze: Dinther. Vuurstenen kernschrabber uit het Neolithicum. 36/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

39 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming W. Offermans Bernheze Dinther Middeleeuwen Late Middeleeuwen Onbekend Zilver 1 Munt penning/penny, ¼ Reaal Castilië (LMEB LMEB) Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

40 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming W. Offermans Bernheze Dinther Prehistorie, Middeleeuwen Mesolithicum, Neolithicum, Late Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald Brons 1 Riemtong St. Jacobsschelp (LMEB LMEB) Vuursteen 1 Afslag (MESO NEO) 1 Schrabber kernschrabber (MESO NEO) Archis Bernheze: Dinther. Vuurstenen afslag en kernschrabber uit het Mesolithicum t/m Neolithicum en bronzen riemtong in de vorm van Sint-Jacobsschelp uit de Late Middeleeuwen. 38/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

41 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming K. Beks Bernheze Dinther Romeinse tijd Romeinse tijd Nederzetting, onbepaald Koper 1 Munt as (ROMVB ROMVB) Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

42 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd, Nieuwe tijd Paleolithicum, Mesolithicum, Neolithicum, Romeinse tijd, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Brons 1 Draadfibula (ROMV ROMM) Koper 1 Munt as (ROMVA ROMMB) Vuursteen 1 Afslag (PALEOLB NEO) 1 Schrabber (PALEOLB MESOV) Zilver 1 Hanger medaille/medaillon Wedgewood faience (NTB NTB) Archis Bernheze: Dinther. Vuurstenen schrabber uit het Laat-Paleolithicum - Vroeg-Mesolithicum, vuurstenen afslag uit het Mesolithicum - Neolithicum, hanger van faïence uit de Nieuwe tijd, koperen as uit de Romeinse tijd en opgerolde bronzen draadfibula uit de Romeinse tijd. 40/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

43 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming W. Offermans Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd, Nieuwe tijd IJzertijd, Romeinse tijd, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Brons 1 Beugelfibula hooggewelfd (ROMMA ROMMB) 1 Munt Keltische munt (IJZL ROMV) Koper 1 Munt rekenpenning (NTA NTA) Archis Bernheze: Dinther. Bronzen boogfibula uit de Romeinse tijd, bronzen keltische munt uit de Late IIzertijd t/m Vroeg-Romeinse tijd en koperen rekenpenning uit de Nieuwe tijd. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

Twee hout voor een graan

Twee hout voor een graan Twee hout voor een graan Onderzoek naar de archeologie van Melderslo Rinie van der Heijden 0308803 Universiteit Leiden = Inhoud = VOORWOORD p. 5 1. INLEIDING p. 6 1A. HET ONDERZOEKSGEBIED 1B. OPZET ONDERZOEK

Nadere informatie

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon)

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) a n n e d e h i n g h Zuidnederlandse Archeologische Notities 233 Amsterdam 2010 Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik

Nadere informatie

Houten Vindplaats VleuGel 14

Houten Vindplaats VleuGel 14 M.J. van der Heiden/C.W. Koot Houten Vindplaats VleuGel 14 Archeologisch onderzoek in het traject Vleuten-Geldermalsen 47 juni 2009 Houten, vindplaats VleuGel 14 Archeologisch onderzoek in het traject

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127 Bosring, Montfort Gemeente Roerdalen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Rob Paulussen

Nadere informatie

Het zandeilandenrijk van Overijssel. onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra

Het zandeilandenrijk van Overijssel. onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra Het zandeilandenrijk van Overijssel onder redactie van B.J. Groenewoudt, R.M. van Heeringen en G.H. Scheepstra NAR Nederlandse Archeologische Rapporten 22 Het zandeilandenrijk van Overijssel Bundel verschenen

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van.

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van. archeologie 32 Amersfoort onder ons Koesteeg 13 Archeologisch onderzoek op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van Arnhemsestraat 14 Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort april 2012

Nadere informatie

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75.

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75. StadsOntwikkeling Gruttersdijk 24-25 Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht Basisrapportage Archeologie 75 www.utrecht.nl Basisrapportage Archeologie 75 Gruttersdijk

Nadere informatie

Waarom er geen B in Brunssum zit

Waarom er geen B in Brunssum zit Henk Stoepker Waarom er geen B in Brunssum zit Het begin van de aardewerkproductie in Brunssum en Schinveld in het licht van de regionale nederzettingsgeschiedenis Archeocoach Studies 4 1 Henk Stoepker

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat archeologie 27 Amersfoort onder ons Koestraat 14 16 Archeologisch onderzoek ter plaatse van twee gesloopte pandjes aan de Koestraat Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort juli 2011 Amersfoort onder

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F A R C H E O L O G I S C H A D V I E S B U R E A U Oranje Landgoed Soestdijk voor het eerst archeologisch verkend 2009-1 Archeologische verkenning Onderzoek op een wel heel bijzondere

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 Borretstraat, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 24-08-2009 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 Nieuwe Kerkstraat, Veldhoven Gemeente Veldhoven Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 06-10-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red. Vragen over Malta R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.) Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196 2% 2% 2% 2% 2% 3% 5% 9% 7% 27% 26% 13% Vragen over Malta Onderzoek

Nadere informatie

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou...

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou... V E R E n i g i n g S B L A D V A n D E D E T E c T O R A M A T E U R Detector september 2006 magazine Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge

Nadere informatie

Rapportage Archeologische Monumentenzorg. Scheepswrak Stavoren 17. Een overnaadse koopvaarder van rond 1500 AD. J. Opdebeeck, M. Manders, T.

Rapportage Archeologische Monumentenzorg. Scheepswrak Stavoren 17. Een overnaadse koopvaarder van rond 1500 AD. J. Opdebeeck, M. Manders, T. 221 Rapportage Archeologische Monumentenzorg Scheepswrak Stavoren 17 Een overnaadse koopvaarder van rond 1500 AD. J. Opdebeeck, M. Manders, T. Coenen Scheepswrak Stavoren 17 Een overnaadse koopvaarder

Nadere informatie

Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed

Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed Archeologie Zuid-Holland: dat zit goed Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland. November 2007. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bureau

Nadere informatie

Amersfoort onder ons

Amersfoort onder ons archeologie 3 Amersfoort onder ons achter Schep, Amersfoortsestraat 10 Archeologisch onderzoek op een dekzandrug vol prehistorische resten Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort april 2007 Amersfoort

Nadere informatie

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken 1 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 Mettrayweg, Eefde Gemeente Lochem Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Versie 23-07-2013

Nadere informatie

Nota archeologiebeleid Schoonhoven

Nota archeologiebeleid Schoonhoven Schoonhoven J. Breimer AMZ Publicaties 2011-4 Colofon Titel: Nota archeologiebeleid, Projectnummer: 5261 Auteur: drs. J.N.W. Breimer Opdrachtgever: Status rapport: concept versie Datum: oktober 2011 ISSN:

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur.

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur. archeologie 20 Amersfoort onder ons Krankeledenstraat 20 en 22 Archeologisch onderzoek naar de resten van de eerste stadsmuur. Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort november 2009 Amersfoort onder

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934 Peter Schreursweg, Haelen Gemeente Leudal Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Versie 20-07-2009

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

De Oude Kaart van Nederland. Leegstand en herbestemming in Overijssel

De Oude Kaart van Nederland. Leegstand en herbestemming in Overijssel De Oude Kaart van Nederland Leegstand en herbestemming in Overijssel Zwolle April 2008 uitvoerder project: Het Oversticht Aan de Stadsmuur 79-83 Postbus 531 8000 AM Zwolle tel. 038 421 32 57 www.oversticht.nl

Nadere informatie

De archeologie van modern oorlogserfgoed

De archeologie van modern oorlogserfgoed Een project uitgevoerd door A.V.A.J. Bosman, E.J. van Ginkel, J.P.F. Verweij en W.B. Waldus De archeologie van modern oorlogserfgoed rapport 3595 De archeologie van modern oorlogserfgoed A.V.A.J. Bosman,

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Haaglanden in de Romeinse tijd. De wisselwerking tussen Romeinen en Cananefaten

Haaglanden in de Romeinse tijd. De wisselwerking tussen Romeinen en Cananefaten Haaglanden in de Romeinse tijd De wisselwerking tussen Romeinen en Cananefaten Het doel van deze brochure is te laten zien dat Haaglanden in de Romeinse tijd een gebied was waar stad en platteland in meerdere

Nadere informatie

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus. X+1 consultants per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.nl Via Belgica, verleden op weg naar de toekomst 1 afbeelding kaft: lakprofi

Nadere informatie

Dordrecht Ondergronds 20 GEMEENTE DORDRECHT, PLANGEBIED SPUIWEG 17/19.

Dordrecht Ondergronds 20 GEMEENTE DORDRECHT, PLANGEBIED SPUIWEG 17/19. GEMEENTE DORDRECHT, PLANGEBIED SPUIWEG 17/19. Een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. Dorst, M.C. Centraal: Het plangebied Spuiweg 17/19 op een verpondingskaart

Nadere informatie