Jaarverslag Meldpunt Archeologische bodemvondsten van de provincie Noord-Brabant, januari 2009 t/m december Provincie Noord-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Meldpunt Archeologische bodemvondsten van de provincie Noord-Brabant, januari 2009 t/m december 2011. Provincie Noord-Brabant"

Transcriptie

1 Jaarverslag Meldpunt Archeologische bodemvondsten van de provincie Noord-Brabant, nuari 2009 t/m december 2011 Provincie Noord-Brabant archeologische bodemvondsten

2

3 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten van de Provincie Noord-Brabant, 2009 tot en met 2011

4 In Memoriam Bas Nobel Sit Tibi Terra Levis Colofon Maart 2014 Uitgave van: Provincie Noord-Brabant Cluster Cultuur en Samenleving Postbus MC s-hertogenbosch Redactie: M. Meffert G. Scheijvens Druk: Provincie Noord-Brabant Kampert-Nauta ISBN-13:

5 Inhoud 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 7 3 Catalogus Legenda bij de catalogus Waarnemingen Waarnemingen waarnemingen Vijf vondstlocaties nader bekeken Werktuigen uit de Oude en Midden Steentijd van kwartsiet en vuursteen uit Drunen ( Heusden) Oude vondsten van het IJzertijd grafveld de Vossenberg in Erp ( Veghel) Een bronzen mantelspeld uit de late IJzertijd uit Heeswijk ( Bernheze) Een Romeins figuratief bronzen beeldje uit Heeswijk ( Bernheze) Militaire vondsten uit de Tweede Wereldoorlog van een verdedigingslinie uit 1944 in Hoogerheide ( Woensdrecht) Bronnen en literatuur 335 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

6 4/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

7 1 Voorwoord Wekelijks, zoniet dagelijks, stuiten inwoners van onze provincie tijdens hun werk of in hun vrije tijd op archeologische bodemvondsten. Diegenen onder hen die vervolgens de moeite nemen om deze bodemvondsten bij de provincie te melden worden hierbij sinds 2000 door het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten in de provincie Noord-Brabant ondersteund. Het presenteren van deze vondsten zou zonder hen onmogelijk zijn. Het vertrouwen dat deze burgers ons schenken, vinden we heel waardevol. Elk ar doen wij verslag van al deze vondsten, in het Jaarverslag van het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten. Voor u ligt het meest recente, in zijn nieuwe digitale verschijningsvorm. In lijn met het beleid van de provincie Noord-Brabant verschijnt het Jaarverslag van ons Meldpunt niet meer als papieren publicatie. Hiermee komt een einde aan een 10-rige traditie, want sinds 2000 is dit arverslag vier maal in boekvorm verschenen. Voortaan zijn onze Jaarverslagen als PDF-file gratis te downloaden van onze website: Daarnaast krijgt een aantal amateur-archeologen het Jaarverslag op CD-ROM. Door deze keuzes wordt dit document breder verspreid, en kunnen nog meer mensen kennis nemen van schitterende vondsten uit ons Brabantse bodemarchief. De door enthousiaste mensen gemelde archeologische vondsten leiden tot een vergroting van de kennis over ons archeologisch bodemarchief. Onze kennis over bekende vinden van archeologica wordt er stukje bij beetje door aangevuld en er worden - vaak letterlijk - nieuwe archeologische vinden op de kaart gezet. De vondst van een vuurstenen spits uit de Steentijd is daarbij even belangrijk als die van een Romeins bronzen beeldje, een mantelspeld uit de ijzertijd of een verroest wapen uit de Tweede Wereldoorlog. Voor diegenen die iets bijzonders vinden, spelen gevoelens van verrassing, bewondering, maar bovenal nieuwsgierigheid. Historisch bewustzijn en gedrevenheid om de vondsten te kunnen en en verklaren spelen een grote rol bij het melden van hun vondsten. We hopen met dit Jaarverslag dat niet alleen de vinders dit nogmaals kunnen ervaren, maar dat deze gevoelens ook gedeeld kunnen worden met een breder publiek in de provincie. De voortdurende ontdekkingen van de vele vinders en melders liggen ten grondslag aan dit Jaarverslag. Het vaak zeer onopvallende en geduldige werk gebeurt geheel op vrijwillige basis. Daar willen we de melders heel hartelijk voor bedanken. Ook dit Jaarverslag kan de belangstelling voor de archeologie weer verder stimuleren. Belangstelling leidt tot betrokkenheid en betrokkenheid, en dat is uiteindelijk de beste garantie voor het behoud van ons erfgoed. En dat is waar we het allemaal voor doen! Brigite van Haaften-Harkema, Gedeputeerde Cultuur en Samenleving Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

8 6/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

9 2 Inleiding Op 17 juni 2012 bestond het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten Noord-Brabant precies 12 ar. In deze periode is het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten (MAB) uitgegroeid tot een belangrijke speler binnen de Archeologische MonumentenZorg in Noord-Brabant. Kernactiviteit van het meldpunt is het vastleggen van archeologische vondstlocaties en vondsten in het landelijke ARCHeologische Informatie Systeem (ARCHIS II). Het MAB werkt op het raakvlak van twee taken van de provincie: de ondersteuning van vrijwilligers in de provincie Noord-Brabant; de realisatie van een behoud in situ van archeologisch erfgoed. Het MAB vergroot het bewustzijn omtrent archeologische waarden die zich bevinden in de bodem van Noord-Brabant. Vondst mel dingen leiden altijd tot een vermeerdering van de archeologische kennis in en over de provincie Noord-Brabant. In sommige gevallen leiden de vondstmeldingen tot een bescherming van archeologische waarden ex situ (in een museum of een archeologisch depot), in andere gevallen tot een bescherming van archeologische waarden in situ (ter e, in de bodem), maar ze leiden allemaal op termijn tot de vervaardiging van betere archeologische verwachtingskaarten voor het grondgebied van de provincie Noord-Brabant. Essentieel voor het functioneren van het MAB blijft de frequente uitwisseling van kennis en informatie tussen de provincie en archeologische vrijwilligers. Provincie en vrijwilligers onderhouden onderling contact, waarin het meldpunt aanspreekpunt en platform is. Tevens fungeert het meldpunt als doorgeef luik tussen (vereni gingen van) archeologische vrijwilligers, n, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(RCE), universiteiten en archeologische bedrijven. De in de catalogus van dit arverslag opgenomen waarnemingen betreffen alle archeologische bodemvondsten die gevonden zijn in Noord-Brabant. En die in de ren 2009 t/m 2011 aan het MAB zijn gemeld en door het MAB zijn vastgelegd. De catalogus beoogt niet een volledig beeld te geven van alle in de provincie Noord-Brabant aangetroffen bodemvondsten. Niet alle archeologische bodemvondsten worden immers door hun vinders (direct) aangemeld; archeologische bedrijven en universiteiten leveren hun archeologische waarnemingen direct aan ARCHIS; vrijwilligers melden archeologische bodemvondsten ook aan bij de lijke archeologische diensten van Bergen-op-Zoom, Breda, Eindhoven, Helmond, s-hertogenbosch, Nijmegen en Oss. Het arverslag bestaat inhoudelijk uit twee delen: de catalogus van de archeologische vondstmeldingen en een aanvullende beschrijving en interpretatie van vijf meldingen. De catalogus geeft een overzicht van de vinden en vondsten die in 2009 t/m 2011 zijn gemeld bij het MAB. Er zijn in deze periode in totaal 249 meldingen gedaan: 99 in 2009, 71 in 2010 en 79 in De vondstmeldingen in de catalogus zijn verkorte weergaven van gegevens zoals ze in het ARCHIS II zijn opgenomen. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

10 De catalogus is gesorteerd op - achtereenvolgens - ar van melding, en. De volgende vijf meldingen zijn uitgelicht: 1. werktuigen van vuursteen en kwartsiet gevonden in de Drunense Duinen (Archis en ); 2. een IJzertijdgrafveld in Erp (Archis , , , , en ); 3. een bronzen mantelspeld uit de IJzertijd gevonden in Heeswijk (Archis ); 4. een bronzen sculptuur uit de Romeinse tijd gevonden in Heeswijk (Archis ) en; 5. militaire vondsten uit 1944 gevonden in Hoogerheide (Archis , , en ). De reden om deze vijf archeologische vinden eruit te lichten betreft hetzij de zeldzaam heid van de vondst, hetzij de bijzondere contextuele informatie. Vergeleken met voorgaande ren valt het op dat het gemiddelde aantal meldingen per melder zijn toegenomen. In 2010 heeft het MAB een zeer actieve rol gespeeld bij de organisatie van het evenement Onder onze voeten, een project van Schatten van Brabant, een cultureel programma van de provincie Noord-Brabant. Tijdens het evenement Onder onze voeten werden tussen 10 juli en 28 november 2010 op een zevental locaties door de gehele provincie (Oss, Asten, Sint Michielsgestel, Eersel, Werkendam, Dongen en Halsteren) vondst-analysedagen georganiseerd, waarbij panels van deskundigen de door het publiek meegebrachte vondsten bekeken en determineerden. Gemiddeld per analysedag kwamen ca. 50 vinders die hun vondsten lieten analyseren. Het totaal aantal bezoekers lag gemiddeld op 80 bezoekers per analysedag. Op de analysedag in het Museum de Acht Zaligheden werd het panel door ruim 150 bezoekers bezocht. Onder onze voeten werd op 19 december 2010 afgesloten met een slotmanifestatie in het Breda s Museum. Bij deze gelegenheid werd door het MAB een selectie uit de op de bijeenkomsten door het publiek meegebrachte vondsten geëxposeerd. Voor 2009, 2010 en 2011 valt een opmerkelijke toename te constateren van vuurstenen en stenen artefacten uit de periodes Paleolithicum (Oude Steentijd) tot en met Neolithicum (de Jonge Steentijd) en een toename van munten en muntschatten, met name uit de Romeinse tijd. Ook valt er onder de bij de meldingen betrokken archeologische vrijwilligers een toename van eigen (literatuur)onderzoek, inhoudelijke expertise en onderlinge samenwerking te constateren op het vlak van spoorherkenning, kennis van metaalvondsten, aardewerkde ter mina tie, metaalconservering en de mate waarin vondsten door hun vinders zelf worden gedocumenteerd. Dit arverslag had niet geschreven kunnen worden zonder de waardevolle bijdragen van de volgende personen en instellingen: Aannemers-combinatie Keent (J. Sijbring), Keent; Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena, Giessen; Archeologische Werkgroep HKK Erthepe, Erp; Archeologische Werkgroep HKK Ravenstein, Ravenstein; Archeologische Werkgroep HKK Uden, Uden; Archeologische Werkgroep HKK Vechele, Veghel; H. van Alphen, Uden; N. Arts, Eindhoven; A. Baaten, Uden; E. Ball, s-hertogenbosch; K.Beks, Nuenen; M. Bink, Amsterdam; Bodac BV Explosievenopruimingsbedrijf, Schijndel; R. Bogaars, Veldhoven; 8/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

11 M. van der Bolt, Zeeland; W. van de Bolt, Uden; M. Bolwerk, Uden; R. van den Bosch, Oisterwijk; M. van den Broek-Vos, Huisseling; M. Claassen, Erp; W. Cornelissen (+), Erp; T. Dekkers, Schijf; A. van Deursen, Boerdonk; J. van Dommelen (+), Bras d Or, Nova Scotia, Canada; A. van Dijk-Slaats, Veghel; P. Dijkstra, Veldhoven; C. Ederveen, s-hertogenbosch; A. van Esch, Erp; G. van Eijk, Uden; R. van Genabeek, s-hertogenbosch; E. Gevers, Schijf; M. Gevers, Schijf; Fam. Gevers-Segers, Schijf; G. van Gool, Waalwijk; J. van der Groen, Boxtel; Heemkundige Vereniging Schijndel, Schijndel; W. van Heeswijk, Erp; J. van Herwijnen, s-hertogenbosch; W. van Herwijnen (+), Waalwijk; A. van Heugten, Liessel; Th. van Heugten, Liessel; H. Hiddink, Amsterdam; E. Houniet, Eindhoven; M. Janssen, Vorstenbosch; A.J. de Jong, Giessenburg; Th. de Jong, Eindhoven; J. Kempkens, Haelen; C. Kerstens, Sprundel; J. Kusters, Vianen; N. van den Langenberg, Esch; A. van der Lee; Drunen; Leemans Speciaalwerken BV (J. Schippers); P. van Lierop, Boxtel; F. van Lit en J. Wessels, Boxmeer; T. Lupak, Haelen; J. Maijer, Breda; J. Meijers, Maliskamp; J. Mooren, s-hertogenbosch; C. Mutsaers, Oss; A. Naenen, Schijf; B. Nobel (+), Sint Willebrord; E. Nijhof, s-hertogenbosch; T. van Nijnatten, Schijf; W. Offermans, Lieshout; R. van Oosten, Lent; H. Peters, Lieshout; M. Peters, Beers; P. Peters, Essen (B.); M. Peters, Beers; Mevr. Peters-Rit, Beers; L. van der Pluijm, Waspik; M. Poirters, Boxtel; J. Poort, Boxtel; M. Rijken, Oosterhout; P. Sanders, Nuenen; Y. Schepens, Bladel; C. Spee, Boxtel; F. Speetjens, Oirschot; B. Spierings, Beek en Donk; J. Spijkers, Goirle; W. van der Straaten, Eersel; L. Swinkels, Nijmegen; J. Thijssen, Nijmegen; C. Veen, Nijmegen; J. Vermulst, Boxtel; F. en R. Vlemminx, Ulicoten; D. van Wagenberg, Esch; J. van der Weerden, Aarle-Rixtel; J. de Wit, Grave; C. Wijnhoven, Beers. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

12 10/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

13 3 Catalogus 3.1 Legenda bij de catalogus De archeologische waarnemingen in deze catalogus zijn geordend op achtereenvolgens het ar van melding, de naam van de, de en het (in de catalogus niet getoonde) toponiem van de vind. Hieronder treft u een lijst aan van attribuut-namen in de waarnemingsrecords en hun respectievelijke omschrijvingen. ar van melding het ar waarin de melding gedaan is; waarnemingsnummer het waarnemingsnummer van de vondstmelding in Archis; naam van melder de naam van de melder van de vondst; de naam van de waar de vondst is gedaan; de binnen de waarvan de vondst afkomstig is; de periode(n) waaruit de gemelde objecten afkomstig zijn; de - indien mogelijk verfijnde - datering(en) van het gemelde materiaal; het type vondstcomplex waarvan de gemelde objecten deel uitmaken; een korte beschrijving van de gemelde vondsten/sporen; In Archis II de aan- of afwezigheid van de melding (peildatum 1 nuari 2012). Met betrekking tot gemelde aantallen dient vermeld te worden dat het aantal 999 duidt op een - ten tijde van het doen van de vondst - niet geteld of een niet (meer) te tellen groot aantal objecten binnen een bepaalde vondstcategorie. Het gaat daarbij om aantallen groter dan 50 stuks, dikwijls van vondstmateriaal uit een secundaire context. Het betreft hierbij dikwijls postmiddeleeuws rood geglazuurd aardewerk dat via beerputten, potstallen en stadsvuil op akkers terecht is gekomen. De in hoofdletters gedrukte afkortingen die u achter de vondstomschrijvingen aantreft, zijn de afkortingen van periodes zoals die staan in het Archeologisch Basis Register (ABR), waarvan Archis II, de archeologische database van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed in Amersfoort gebruik maakt. Hierbij treft u een volledige lijst aan van deze afkortingen van periodes met hun volledige omschrijvingen en hun dateringen. Afkorting Omschrijving Datering PALEO Paleolithicum/Oude Steentijd tot 8800 v C PALEOV Paleolithicum vroeg tot v C PALEOM Paleolithicum midden v C PALEOL Paleolithicum laat v C PALEOLA Paleolithicum laat A v C PALEOLB Paleolithicum laat B v C MESO Mesolithicum/Midden-Steentijd v C MESOV Mesolithicum vroeg v C MESOM Mesolithicum midden v C MESOL Mesolithicum laat v C Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

14 NEO Neolithicum/Nieuwe Steentijd v C NEOV Neolithicum vroeg v C NEOVA Neolithicum vroeg A v C NEOVB Neolithicum vroeg B v C NEOM Neolithicum midden v C NEOMA Neolithicum midden A v C NEOMB Neolithicum midden B v C NEOL Neolithicum laat v C NEOLA Neolithicum laat A v C NEOLB Neolithicum laat B v C BRONS Bronstijd v C BRONSV Bronstijd vroeg v C BRONSM Bronstijd midden v C BRONSL Bronstijd laat v C IJZ IJzertijd v C IJZV IJzertijd vroeg v C IJZM IJzertijd midden v C IJZL IJzertijd laat v C ROM Romeinse tijd 12 v C 450 nc ROMV Romeinse tijd vroeg 12 v C 70 n C ROMVA Romeinse tijd vroeg A 12 v C 25 n C ROMVB Romeinse tijd vroeg B n C ROMM Romeinse tijd midden n C ROMMA Romeinse tijd midden A n C ROMMB Romeinse tijd midden B n C ROML Romeinse tijd laat n C ROMLA Romeinse tijd laat A n C ROMLB Romeinse tijd laat B n C ME Middeleeuwen n C VME Middeleeuwen vroeg n C VMEA Middeleeuwen vroeg A n C VMEB Middeleeuwen vroeg B n C VMEC Middeleeuwen vroeg C n C VMED Middeleeuwen vroeg D n C LME Middeleeuwen laat n C LMEA Middeleeuwen laat A n C LMEB Middeleeuwen laat B n C NT Nieuwe tijd 1500 heden NTA Nieuwe tijd A n C NTB Nieuwe tijd B n C NTC Nieuwe tijd C heden XXX Onbekend Onbekend 12/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

15 3.2 Waarnemingen Alphen Chaam Chaam ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Alphen Chaam Chaam Prehistorie Paleolithicum, Mesolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 1 Afslag geretoucheerd (PALEOL MESOV) 1 Boor afslagboor (PALEOM PALEOM) 1 Kern afslagkern, bipolair (PALEOL MESO) Zandsteen/kwartsiet 2 Afslag geretoucheerd en gekerfd (MESOV MESOL) Archis Alphen-Chaam: Chaam. Vuurstenen en kwartsieten artefacten uit het Paleolithicum t/m Mesolithicum. Foto G. Scheijvens, Provincie Noord-Brabant Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

16 Archis Alphen-Chaam: Chaam. Afslagboortje uit het Midden-Paleolithicum. Foto G. Scheijvens, Provincie Noord-Brabant 14/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

17 2009 Alphen Chaam Chaam ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Alphen Chaam Chaam Prehistorie Paleolithicum, Mesolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 1 Afslag (PALEOM PALEOM) 1 Halffabrikaat biface(paleom PALEOM) 1 Kling (PALEOM PALEOM) 1 Klopsteen/retouchoir, verbrand (PALEOLB PALEOLB) 1 Steker beksteker/bec (PALEOLB PALEOLB) Zandsteen/kwartsiet 1 Afslag kernvernieuwingsafslag, geretoucheerd (MESOM MESOL) Archis Alphen-Chaam: Chaam. Vuurstenen en kwartsieten artefacten uit het Paleolithicum t/m Mesolithicum. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

18 Archis Alphen-Chaam: Chaam. Halffabrikaat van een vuurstenen vuistbijl uit het Midden-Paleolithicum. 16/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

19 2009 Baarle Nassau Ulicoten ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Baarle Nassau Ulicoten Prehistorie Paleolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 1 Spits Mousterien spits (PALEOM PALEOM) Archis Baarle-Nassau: Ulicoten. Vuurstenen Moustérien-spits uit het Midden-Paleolithicum, dorsale zijde. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

20 Archis Baarle-Nassau: Ulicoten. Vuurstenen Moustérien-spits uit het Midden-Paleolithicum, ventrale zijde. 18/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

21 2009 Baarle Nassau Ulicoten ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Baarle Nassau Ulicoten Prehistorie Paleolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 2 Afslag (PALEOM PALEOM) 1 Kern discoide kern (PALEOLB PALEOLB) Archis Baarle-Nassau: Ulicoten. Twee vuurstenen afslagen uit het Midden-Paleolithicum en een discoïde kern uit het Laat-Paleolithicum. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

22 2009 Baarle Nassau Ulicoten ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Baarle Nassau Ulicoten Prehistorie Paleolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 1 Afslag (PALEOM PALEOM) 1 Combinatiewerktuig schrabber boor (PALEOM PALEOM) Archis Baarle-Nassau: Ulicoten. Vuurstenen combinatiewerktuig en afslag uit het Midden-Paleolithicum. 20/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

23 2009 Baarle Nassau Ulicoten ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Baarle Nassau Ulicoten Prehistorie Paleolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 1 Afslag geretoucheerd (PALEOM PALEOM) 1 Boor afslagboor (PALEOM PALEOM) Archis Baarle-Nassau: Ulicoten. Vuurstenen afslag en afslagboortje uit het Midden-Paleolithicum. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

24 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming A. van Dijk Slaats Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen, Nieuwe tijd Mesolithicum, Neolithicum, IJzertijd, Romeinse tijd, Late Middeleeuwen, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Keramiek 4 Aardewerk, handgevormd (IJZL ROMM) 1 Amfoor, dikwandig aardewerk (ROMV ROMM) 1 Dolium/voorraadvat dolium:groot formaat (ruwwandig) (ROMV ROMM) 1 Dolium/voorraadvat dolium:klein formaat (gladwandig) (ROMV ROMM) 1 Geverfd/gevernist aardewerk, gedraaid techniek b:zwart op wit (ROMM ROMM) 1 Gladwandig aardewerk, gedraaid (ROMV ROMM) 4 Ruwwandig aardewerk, gedraaid (ROMV ROMM) Lood 1 Onbekend schrijfstift (LME NTA) 2 Vuurwapen (onderdeel) kogel/projectiel (rond of met punt), musketkogel (NTA NTB) Vuursteen 1 Afslag (MESO NEO) 2 Kern discoide kern (MESO NEO) 1 Kern klingkern (MESO NEO) 22/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

25 Archis Bernheze: Dinther. Vuursteen-, aardewerk- en metaalvondsten uit Mesolithicum t/m Nieuwe tijd. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

26 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Prehistorie, Middeleeuwen Mesolithicum, Neolithicum, Late Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald Keramiek 1 Speelgoed rammelaar (LMEB LMEB) 1 Spinklos/spinschijf/spinsteen (LMEB LMEB) Vuursteen 1 Kling geretoucheerd (MESO NEO) Archis Bernheze: Dinther. Fragment van Siegburg rammelaar, grijsbakkende spinklos uit de Late Middeleeuwen en geretoucheerde kling uit het Mesolithicum - Neolithicum. 24/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

27 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Middeleeuwen, Nieuwe tijd Late Middeleeuwen, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Brons 1 Onbekend, beslag St. Jacobsschelp (LMEB LMEB) Koper 1 Onbekend, pijpenrager (NTB NTC) Archis Bernheze: Dinther. Koperen pijpenrager in de vorm van mattenklopper uit de Nieuwe tijd en riembeslag in de vorm van Sint-Jacobsschelp uit de Late Middeleeuwen. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

28 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Middeleeuwen, Nieuwe tijd Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Brons 1 Paardetuig (onderdeel) beslag, stirrup mount (VMEB VMEC) 1 Schijffibula ge leerd (VMEC VMEC) 1 Schijffibula muntfibula (VMEC VMEC) IJzer 1 Bijl (LMEB NTB) Archis Bernheze: Dinther. IJzeren bijl uit de Late Middeleeuwen t/m Nieuwe tijd en twee bronzen schijffibulae en bronzen stirrup mount uit de Vroege Middeleeuwen. 26/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

29 Archis Bernheze: Dinther. Bronzen stirrup mount uit de Vroege Middeleeuwen. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

30 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Romeinse tijd, Middeleeuwen Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald Brons 1 Riemtong (VMEC VMED) Messing 1 Munt sestertius (ROMVA ROMMB) Archis Bernheze: Dinther. Messing sestertius uit de Romeinse tijd en bronzen riemtong uit de Vroege Middeleeuwen. 28/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

31 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming K. Beks Bernheze Dinther Nieuwe tijd Nieuwe tijd Onbekend Keramiek 1 Pijp/pijpekop/pijpesteel Jonaspijp (NTA NTB) Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

32 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen, Nieuwe tijd Mesolithicum, Neolithicum, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Keramiek 1 Amfoor, dikwandig aardewerk Dressel 20/Stuart 138 (ROMVA ROMMB) 1 Dolium/voorraadvat dolium:klein formaat (gladwandig) (ROMVA ROMMB) 1 Proto steengoed:kan Brunssum Schinvelds (LMEB LMEB) 1 Ruwwandige (kook)pot (ROMVA ROMMB) 1 Steengoed geglazuurd:kan Raerens (NTA NTA) Vuursteen 1 Kling gekerfd (MESO NEO) 1 Vuurslag (VMED LMEB) Archis Bernheze: Dinther. Vuursteenvondsten uit het Mesolithicum - Neolithicum en de Middeleeuwen en aardewerkvondsten uit de Romeinse tijd t/m Nieuwe tijd. Foto G. Scheijvens, Provincie Noord-Brabant 30/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

33 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming K. Beks Bernheze Dinther Nieuwe tijd Nieuwe tijd Onbekend Zilver 1 Munt Spaanse mat (NTA NTA) Archis Bernheze: Dinther. Zilveren Spaanse Mat (Real d ocho of Reaal van Achten) uit de Nieuwe tijd, keerzijde. Archis Bernheze: Dinther. Zilveren Spaanse Mat (Real d ocho of Reaal van Achten) uit de Nieuwe tijd, voorzijde. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

34 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming K. Beks Bernheze Dinther Romeinse tijd, Nieuwe tijd Romeinse tijd, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Koper 1 Munt as (ROMVA ROMMB) Zilver 1 Knoop (NTA NTB) 1 Munt daalder s-heerenbergh (NTA NTA) Archis Bernheze: Dinther. Zilveren Daalder van s-heerenberg en knoop uit de Nieuwe tijd. 32/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

35 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd IJzertijd, Romeinse tijd Nederzetting, onbepaald Keramiek 1 Aardewerk, handgevormd (IJZL ROMM) 1 Aardewerk, handgevormd (ROMV ROMM) 1 Dolium/voorraadvat dolium:klein formaat (gladwandig) (ROMV ROMLA) 1 Ruwwandig aardewerk, gedraaid (ROMVA ROMLB) 1 Ruwwandige (kook)pot (ROMVA ROMLB) Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

36 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming W. Offermans Bernheze Dinther Prehistorie IJzertijd Nederzetting, onbepaald Brons 1 Fibula/mantelspeld La Tène III fibula (IJZL IJZL) Archis Bernheze: Dinther. Fragment van bronzen La Tène III fibula uit de Late IJzertijd. 34/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

37 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming W. Offermans Bernheze Dinther Prehistorie, Middeleeuwen Bronstijd, Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald; Onbekend Brons 1 Gesp, schildvormig met wild zwijn (VMED LMEA) 1 Lanspunt/speerpunt (BRONSM BRONSL) Archis Bernheze: Dinther. Fragment van bronzen lanspunt uit de Bronstijd en fragment van bronzen gesp met versiering (wild zwijn?) uit de Vroege t/m Late Middeleeuwen. Archis Bernheze: Dinther. Fragment van bronzen lanspunt uit de Bronstijd en fragment van bronzen gesp met versiering (wild zwijn?) uit de Vroege t/m Late Middeleeuwen. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

38 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen Neolithicum, IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald Glas 1 Armband/armring La Tene:1 ribbig/d vormig (IJZL ROMV) 1 Armband/armring La Tene:5 ribbig (IJZL ROMV) Keramiek 1 Grijsbakkend gedraaid:kan (LMEB LMEB) 1 Klinkendhard, gedraaid aardewerk (VMEC VMEC) Vuursteen 1 Schrabber kernschrabber (NEO NEO) Archis Bernheze: Dinther. Vuurstenen kernschrabber uit het Neolithicum. 36/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

39 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming W. Offermans Bernheze Dinther Middeleeuwen Late Middeleeuwen Onbekend Zilver 1 Munt penning/penny, ¼ Reaal Castilië (LMEB LMEB) Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

40 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming W. Offermans Bernheze Dinther Prehistorie, Middeleeuwen Mesolithicum, Neolithicum, Late Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald Brons 1 Riemtong St. Jacobsschelp (LMEB LMEB) Vuursteen 1 Afslag (MESO NEO) 1 Schrabber kernschrabber (MESO NEO) Archis Bernheze: Dinther. Vuurstenen afslag en kernschrabber uit het Mesolithicum t/m Neolithicum en bronzen riemtong in de vorm van Sint-Jacobsschelp uit de Late Middeleeuwen. 38/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

41 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming K. Beks Bernheze Dinther Romeinse tijd Romeinse tijd Nederzetting, onbepaald Koper 1 Munt as (ROMVB ROMVB) Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

42 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd, Nieuwe tijd Paleolithicum, Mesolithicum, Neolithicum, Romeinse tijd, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Brons 1 Draadfibula (ROMV ROMM) Koper 1 Munt as (ROMVA ROMMB) Vuursteen 1 Afslag (PALEOLB NEO) 1 Schrabber (PALEOLB MESOV) Zilver 1 Hanger medaille/medaillon Wedgewood faience (NTB NTB) Archis Bernheze: Dinther. Vuurstenen schrabber uit het Laat-Paleolithicum - Vroeg-Mesolithicum, vuurstenen afslag uit het Mesolithicum - Neolithicum, hanger van faïence uit de Nieuwe tijd, koperen as uit de Romeinse tijd en opgerolde bronzen draadfibula uit de Romeinse tijd. 40/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

43 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming W. Offermans Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd, Nieuwe tijd IJzertijd, Romeinse tijd, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Brons 1 Beugelfibula hooggewelfd (ROMMA ROMMB) 1 Munt Keltische munt (IJZL ROMV) Koper 1 Munt rekenpenning (NTA NTA) Archis Bernheze: Dinther. Bronzen boogfibula uit de Romeinse tijd, bronzen keltische munt uit de Late IIzertijd t/m Vroeg-Romeinse tijd en koperen rekenpenning uit de Nieuwe tijd. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

ARCHIS Het aanmelden van vondsten en grondsporen

ARCHIS Het aanmelden van vondsten en grondsporen ARCHIS Het aanmelden van vondsten en grondsporen Archis Archis is het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem van Nederland. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek is verantwoordelijk

Nadere informatie

1 2 1 151 18 IJzer Werktuig/ gereedschap (onderdeel) - Nieuwe tijd C Recent uitgeselecteerd

1 2 1 151 18 IJzer Werktuig/ gereedschap (onderdeel) - Nieuwe tijd C Recent uitgeselecteerd 1 2 1 151 18 IJzer Werktuig/ gereedschap (onderdeel) - Nieuwe tijd C Recent uitgeselecteerd 2 2 1 151 18 IJzer Werktuig/ gereedschap (onderdeel) - Nieuwe tijd C Recent uitgeselecteerd 3 2 1 2001 16 IJzer

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

De Archeologiekaart van Someren

De Archeologiekaart van Someren De Archeologiekaart van Someren Bijlagen ArchAeO-Rapport 0913 1 De Archeologiekaart van Someren ArchAeO-Rapport 0603 Bijlagen Projectnr. P06013 Bij ArchAeO-Rapport 0913 2 Colofon Titel: De Archeologiekaart

Nadere informatie

Collectie archeologie Laatst aangepast zondag 23 maart 2008 00:33. De Steentijd

Collectie archeologie Laatst aangepast zondag 23 maart 2008 00:33. De Steentijd De Steentijd Het HVR museum beschikt over een uitgebreide steentijdcollectie waarvan een representatief gedeelte permanent wordt tentoongesteld. De collecties zijn gevormd uit schenkingen en bruiklenen

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven.

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. In onderstaand overzicht treft u alle bronnen aan, die zijn opgenomen in de Digitale Stamboom. U kunt de bronnen op naam doorzoeken

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

FONTYS Hogescholen. RAPPORT 2011 CONCEPT V2 Goirkestraat - Tilburg (NB) Bureauonderzoek. in opdracht van de Gemeente Tilburg

FONTYS Hogescholen. RAPPORT 2011 CONCEPT V2 Goirkestraat - Tilburg (NB) Bureauonderzoek. in opdracht van de Gemeente Tilburg FONTYS Hogescholen RAPPORT 2011 CONCEPT V2 Goirkestraat - Tilburg (NB) Bureauonderzoek in opdracht van de Gemeente Tilburg Rapport-ID Titel Goirkestraat - Tilburg (NB) Bureauonderzoek CONCEPT V2 Rapportnummer

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen

Nadere informatie

% &! '!#(&#! )"(*!# #+ &,-. '!#( )(/ -#'#!#(0

% &! '!#(&#! )(*!# #+ &,-. '!#( )(/ -#'#!#(0 ! #$# %!#$ % &! '!#(&#! )(*!# #+ &,-. '!#( )(/ 0 -#'#!#(0 '!#(1/((2( 0 -#'#!#(0 .#/!0 '122 ' 3 4 ' '52 '. 67 7' # 8' 49'9' #02'# 22 2 2'.0:*(&+2 6 &' ; < *' ;7 =2< 9' >

Nadere informatie

Pijnackerse Vaart nabij Delfgauw rapport 3082

Pijnackerse Vaart nabij Delfgauw rapport 3082 Pijnackerse Vaart nabij Delfgauw rapport 3082 Pijnackerse Vaart nabij Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp en Delft) Een Bureauonderzoek J.M. Blom 2 Colofon ADC Rapport 3082 Pijnackerse Vaart nabij Delfgauw

Nadere informatie

Nieuwsbrief lente uitgave, 2012 Werkgroep Archeologie Schijf,

Nieuwsbrief lente uitgave, 2012 Werkgroep Archeologie Schijf, Nieuwsbrief lente uitgave, 2012 Werkgroep Archeologie Schijf, De kinderen maken geschiedenis in Schijf. In de kerstvakantie hebben we op donderdag 5 januari 2012 met 7 personen een harde wind doorstaan

Nadere informatie

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014)

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Gesorteerd op toegangsnummer (code): Toegangsnr. Naam archief 100 DOMEINKANTOREN 1811-1941 157

Nadere informatie

1 Hoe gaan we om met archeologie in de gemeente Oss? U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.voordat we een vergunning kunnen verlenen,

1 Hoe gaan we om met archeologie in de gemeente Oss? U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.voordat we een vergunning kunnen verlenen, Sinds 2010 heeft de gemeente Oss een archeologiebeleid. Vanaf 1 januari 2013 geldt dit voor het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Oss, inclusief Lith dus. Deze brochure is voor iedereen bedoeld

Nadere informatie

Plangebied Ons Landhuis, Barneveldseweg 11 te Lunteren (gemeente Ede)

Plangebied Ons Landhuis, Barneveldseweg 11 te Lunteren (gemeente Ede) Plangebied Ons Landhuis, Barneveldseweg 11 te Lunteren (gemeente Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek H.E. Bouter 2 Colofon ADC Rapport Plangebied Ons Landhuis,

Nadere informatie

Sint Janstraat te Oerle (gemeente Veldhoven)

Sint Janstraat te Oerle (gemeente Veldhoven) Sint Janstraat te Oerle (gemeente Veldhoven) Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek J.M. Blom 2 3 Colofon ADC Rapport 3252 Sint Janstraat te Oerle

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek

Archeologisch bureauonderzoek BIJLAGE IX Archeologisch bureauonderzoek FF 1817-5-RA-007-BY9 IX.1 Economische ontwikkelingszone Oudevaart-Zuid te Warmenhuizen (gemeente Harenkarspel) Een Bureauonderzoek J.A.G. van Rooij 2 Colofon ADC

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets Locatie Kerkstraat 57, Riel projectleider: B. van Spréw Datum: 13 oktober 2006 Uitgevoerd in opdracht van SAB Eindhoven contactpersoon:

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Deze vierde uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over zorgvoorzieningen in Noord-Brabant. Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. En

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, april 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vier en van 2016 zijn 27.700 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.800

Nadere informatie

Bijlage IV - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 5. Verordening water Noord-Brabant, artikel 3.

Bijlage IV - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 5. Verordening water Noord-Brabant, artikel 3. 5 Beers kaart 11 van 31 Vianen Sint Agatha Langenboomse bossen Zeeland Langenboom De Kuilen Mill Haps Oventje Sint Hubert 10 1 Uden Wanroij Rijkevoort Wilbertoord Odiliapeel Volkel Ledeacker Sint Anthonis

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Sportpark Van IJsendijkstraat te Purmerend rapport 3237

Sportpark Van IJsendijkstraat te Purmerend rapport 3237 Sportpark Van IJsendijkstraat te Purmerend rapport 3237 Sportpark Van IJsendijkstraat te Purmerend Een Bureauonderzoek J.A.G. van Rooij 2 Colofon ADC Rapport 3237 Sportpark Van IJsendijkstraat te Purmerend

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek Bijlage 7 Archeologisch onderzoek Adviesbureau RBOI 300104.17309.00 Rotterdam / Middelburg Gemeente Ommen Plangebied Beneden Regge Archeologisch bureauonderzoek BAAC Rapport V-12.0306 december 2012 Auteur:

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT Geologie Over het algemeen geldt dat de toplaag van 0,0 tot 0,5 m mv. zal bestaan uit opgebrachte zand/grond dat plaatselijk (licht) puinhoudend is. Ter plaatse

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Versiebeheer Aanpassing d.d... Bijgewerkt door: 22 november 2010 N. Vintcent (nv404) 7 juli

Nadere informatie

Voor/na het bezoek. Museum voor Natuurwetenschappen.be Vautierstraat, 29 1000 Brussel info@natuurwetenschappen.be

Voor/na het bezoek. Museum voor Natuurwetenschappen.be Vautierstraat, 29 1000 Brussel info@natuurwetenschappen.be Voor/na het bezoek Museum voor Natuurwetenschappen.be Vautierstraat, 29 1000 Brussel info@natuurwetenschappen.be Wat is de prehistorie? Prehistorie betekent letterlijk voorgeschiedenis, het tijdperk voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

De archeologie van Weert-Nederweert van de prehistorie tot de Middeleeuwen

De archeologie van Weert-Nederweert van de prehistorie tot de Middeleeuwen De archeologie van Weert-Nederweert van de prehistorie tot de Middeleeuwen dr. H.A. Hiddink senior-archeoloog VUhbs, Amsterdam cursus Weerterlogie, 17-02-2016 Geologie - hooggelegen rug in Roerdalslenk

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

Hooibroeken s-hertogenbosch. Haarsteeg. Nieuwkuijk. Loons hoekje Bossche Broek Zuid. De Margriet. Distelberg Giersbergen.

Hooibroeken s-hertogenbosch. Haarsteeg. Nieuwkuijk. Loons hoekje Bossche Broek Zuid. De Margriet. Distelberg Giersbergen. Bijlage - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 3 Oud-Heusden Doeveren kaart 9 van 3 Engelen De Sompen en Zooislagen Drongelen Hooibroeken s-hertogenbosch Haarsteeg

Nadere informatie

NOORD-BRABANT IN DE ROMEINSE TIJD.

NOORD-BRABANT IN DE ROMEINSE TIJD. NOORD-BRABANT IN DE ROMEINSE TIJD. Noord-Brabant in de Romeinse tijd" is een onderwerp, dat tot nu toe niet erg de belangstelling der archaeologen heeft getrokken noch van hen die zich bezig hielden met

Nadere informatie

Smalwater-Noord; Archeologisch bureauonderzoek naar de Kleine Aa. Wesley van Breda, Afd. Prospectie en Landschapsarcheologie 17-03-2009

Smalwater-Noord; Archeologisch bureauonderzoek naar de Kleine Aa. Wesley van Breda, Afd. Prospectie en Landschapsarcheologie 17-03-2009 Smalwater-Noord; Archeologisch bureauonderzoek naar de Kleine Aa Wesley van Breda, Afd. Prospectie en Landschapsarcheologie 17-03-2009 Locatie van het plangebied CROMVOIRT DEN DUNGEN VUGHT SINT MICHIELSGESTEL

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd In deze uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld staat de jeugd van Brabant centraal. Het gaat over alle jeugd en jongeren in Noord-Brabant in de leeftijd van tot 25

Nadere informatie

Standaardisatie aanleveren deponeringsdocument. Basisbeschrijving artefacttype: vuursteen

Standaardisatie aanleveren deponeringsdocument. Basisbeschrijving artefacttype: vuursteen Standaardisatie aanleveren deponeringsdocument Basisbeschrijving artefacttype: vuursteen versie 1, 30 juni 2010 Aanwijzingen: Groengemarkeerde velden = deponeringscode is verplicht. Roodgemarkeerde velden

Nadere informatie

AWP-VERSLAG-WAARNEMING 2010-01-OCB (PURMEREND)

AWP-VERSLAG-WAARNEMING 2010-01-OCB (PURMEREND) AWP-VERSLAG-WAARNEMING 2010-01-OCB (PURMEREND) Locatie 15 Westerstraat Purmerend ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP PURMEREND Neckerstraat 11 1441 KT Purmerend Project AWP Purmerend 2010-01-OCB Locatie onderzoeksgebied

Nadere informatie

SIKB0102 Codelijsten. Page 1 of 140. Inhoud. Versie: 2.0.0. Laatst gewijzigd op: 08-12-2014. Artefacttype. Materiaalcategorie. Periode.

SIKB0102 Codelijsten. Page 1 of 140. Inhoud. Versie: 2.0.0. Laatst gewijzigd op: 08-12-2014. Artefacttype. Materiaalcategorie. Periode. Page 1 of 140 SIKB0102 Codelijsten Versie: 2.0.0 Laatst gewijzigd op: 08-12-2014 Inhoud Artefacttype Materiaalcategorie Periode Verzamelwijze Complextype Verwerving Tekeningfototype Monstertype Gemeente

Nadere informatie

Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02

Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02 Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02 Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Purmerdijk 13, Purmerend (gemeente Purmerend)

Purmerdijk 13, Purmerend (gemeente Purmerend) Purmerdijk 13, Purmerend (gemeente Purmerend) Een Bureauonderzoek R.M. van der Zee 2 Colofon ADC Rapport 3101 Purmerdijk 13, Purmerend (gemeente Purmerend) Een Bureauonderzoek Auteur: R.M. van der Zee

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2015 80042 07-01-2014 PON 1.171.938 Algemene subsidieverordening Ja Cultuur & Samenleving nee 80055 07-01-2014 Provinciale Raad Voor 516.181 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Deel vijf in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema wonen. Wonen is een van onze meest fundamentele behoeften. Waar en hoe je woont bepaalt in belangrijke

Nadere informatie

AWN veldverkenning 17-12-2011 Locatie: Laakse Slenk Hulkesteinsebos. Gemeente: Zeewolde Kavel:OZ35/36

AWN veldverkenning 17-12-2011 Locatie: Laakse Slenk Hulkesteinsebos. Gemeente: Zeewolde Kavel:OZ35/36 AWN veldverkenning 17-12-2011 Locatie: Laakse Slenk Hulkesteinsebos. Gemeente: Zeewolde Kavel:OZ35/36 Aanleiding voor de verkenning is de recent gegraven Laakse Slenk. De Slenk is aangelegd op een terrein

Nadere informatie

Bijlage 7: Archeologisch onderzoek

Bijlage 7: Archeologisch onderzoek Bijlage 7: Archeologisch onderzoek Windturbine aan het Coevorderkanaal (gemeente Coevorden) Een Archeologisch Bureauonderzoek r. Libau, 5 november 2012 - rapport 12-245 Administratieve gegevens provincie:

Nadere informatie

Het nieuwste Brabant voor gemeenten

Het nieuwste Brabant voor gemeenten Het nieuwste Brabant voor gemeenten.besturen vanuit regionale samenhang Hans Mommaas VBG Tilburg, 25 juni Inhoud: even afstand nemen om beter te zien De duurzame regio als perspectief Het regionale sociale

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2016 Meer nieuwe WW-uitkeringen grootwinkelbedrijf Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in februari 2016 in het grootwinkelbedrijf toegenomen ten opzichte

Nadere informatie

Aanwijzing voor het gebruik: de ABR code (kolom A) is samengesteld uit een algemene code (kolom B) en een specifieke code (kolom C)

Aanwijzing voor het gebruik: de ABR code (kolom A) is samengesteld uit een algemene code (kolom B) en een specifieke code (kolom C) AALSTEKR AALSTEKR Aalsteker (onderdeel) Aalsteker (onderdeel) AAMBEELD AAMBEELD Aambeeld Aambeeld AFSLAG AFSLAG Afslag Afslag AFSLAG.AFGEKNOT AFSLAG AFGEKNOT Afslag afgeknot Afslag; afgeknot AFSLAG.BIFACIAL

Nadere informatie

(bandeliersluiting) (verschillende zalfpotjes)

(bandeliersluiting) (verschillende zalfpotjes) In de stortgrond afkomstig uit deze put langs de Kanaalschans werden veel metalen voorwerpen aangetroffen met de metaaldetector. Onder andere is met de detector een ronde penning van lood gevonden. Op

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2015 Verbetering op arbeidsmarkt; wel toename WW-uitkeringen Verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn steeds meer zichtbaar. Er zijn meer openstaande vacatures

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven)

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven) Administratieve gegevens Advies Archeologie NAW-gegevens plan: Plan: Oppervlakteplangebied: RO-procedure: Smidsvuurke 5 te Veldhoven Realisatie van een woning. De totale oppervlakte van het plangebied/perceel

Nadere informatie

Aardewerken pot Vraag: hoe weet de onderzoeker hoe oud het voorwerp is?... Munten Vraag: hoe weet de onderzoeker hoe oud het voorwerp is?...

Aardewerken pot Vraag: hoe weet de onderzoeker hoe oud het voorwerp is?... Munten Vraag: hoe weet de onderzoeker hoe oud het voorwerp is?... WERKBLAD 1 HET WERK VAN DE ARCHEOLOOG Kruis aan welk materiaal jij met je groepje onderzoekt. Bekijk de film en zoek het antwoord op de vraag. Aardewerken pot Vraag: hoe weet de onderzoeker hoe oud het

Nadere informatie

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55

Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier. Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Interne Rapportages Archeologie Deventer 55 Mei 2012 Project 434: Bureaustudie Actualisering archeologische verwachting nieuwbouwlocatie Stadhuiskwartier COLOFON 2012, Gemeente Deventer, Deventer. Auteur:

Nadere informatie

Huissen, Van Kleefstraat (Gemeente Lingewaard, Gld.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Steekproefrapport 2012-02/01Z

Huissen, Van Kleefstraat (Gemeente Lingewaard, Gld.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Steekproefrapport 2012-02/01Z Huissen, Van Kleefstraat (Gemeente Lingewaard, Gld.) Een Archeologisch Bureauonderzoek Steekproefrapport 2012-02/01Z Huissen, Van Kleefstraat (Gemeente Lingewaard, Gld.) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Nadere informatie

Vuursteenbewerking. Museum voor Natuurwetenschappen Vautierstraat 29 1000 Brussel info@natuurwetenschappen.be

Vuursteenbewerking. Museum voor Natuurwetenschappen Vautierstraat 29 1000 Brussel info@natuurwetenschappen.be Vuursteenbewerking Museum voor Natuurwetenschappen Vautierstraat 29 1000 Brussel info@natuurwetenschappen.be Vuursteenbewerking Vuur-steen of werk-steen? Vuursteen kreeg zijn misleidende naam door het

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Herinrichting Tielebeek Maasmonding-N271 te Milsbeek rapport 3725

Herinrichting Tielebeek Maasmonding-N271 te Milsbeek rapport 3725 Herinrichting Tielebeek Maasmonding-N271 te Milsbeek rapport 3725 Herinrichting Tielebeek Maasmonding N271 te Milsbeek, gemeente Gennep Een Bureauonderzoek E. Jacobs 2 Colofon ADC Rapport 3725 Herinrichting

Nadere informatie

Een bureaustudie naar het plangebied Lage Heesweg/Otterweg (De Hees) te Beek en Donk, gemeente Laarbeek.

Een bureaustudie naar het plangebied Lage Heesweg/Otterweg (De Hees) te Beek en Donk, gemeente Laarbeek. Een bureaustudie naar het plangebied Lage Heesweg/Otterweg (De Hees) te Beek en Donk, gemeente Laarbeek. henk hiddink Zuidnederlandse Archeologische Notities 93 Amsterdam 2007 Archeologisch Centrum Vrije

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

Archeologische begeleiding bij de aanleg van de wegcunetten in de nieuwe woonwijk Hoenderbos III, gemeente Uden.

Archeologische begeleiding bij de aanleg van de wegcunetten in de nieuwe woonwijk Hoenderbos III, gemeente Uden. Archeologische begeleiding bij de aanleg van de wegcunetten in de nieuwe woonwijk Hoenderbos III, gemeente Uden. Liesbet Van den Bruel 2008 1 Auteur Liesbet Van den Bruel Aanvullingen Tonnie van de Rijdt

Nadere informatie

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Naam Onderwerp / belang Partners Bijzonderheden Regio Hart van Brabant Strategische regionale samenwerking, regionale

Nadere informatie

Meijel in de prehistorie. Middenneolitische bijl gevonden door Mart Heldens in 1962

Meijel in de prehistorie. Middenneolitische bijl gevonden door Mart Heldens in 1962 Meijel in de prehistorie Middenneolitische bijl gevonden door Mart Heldens in 1962 12 TITEL Van middenpaleolieten in de Polder tot de neolithische bijl van het Platveld Eén van de doelstellingen van heemkundevereniging

Nadere informatie

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Memo Onderwerp Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Inleiding In fase A2 van de Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur kunnen alle Brabantse

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

1.1.1 Provincie Noord-Brabant

1.1.1 Provincie Noord-Brabant 1.1.1 Provincie Noord-Brabant 500 Bergen op Zoom De Schams 6e fase bedrijventerrein 12 ha 501 Boxmeer Sterckwijk bedrijventerrein 56 ha 502 Cranendonck Duurzaam bedrijventerrein bedrijventerrein 100 ha

Nadere informatie

Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant

Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ASTEN 20110393 Stichting Asten Klinkt Als Een Klok 2.000 Asten; festival 20110421

Nadere informatie

Horsterweg 239, Ermelo

Horsterweg 239, Ermelo , Ermelo Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek K. van Kappel 2 Colofon ADC Rapport 3122, Ermelo Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek

Nadere informatie

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied naast Warfhuisterweg 12 te Wehe-Den Hoorn (gemeente De Marne) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: toponiem: bevoegd gezag: opdrachtgever:

Nadere informatie

Sanatoriumlaan te Zeist

Sanatoriumlaan te Zeist Sanatoriumlaan te Zeist Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek M. Hanemaaijer R.M. van der Zee 2 Colofon ADC Rapport 3229 Sanatoriumlaan te Zeist

Nadere informatie

Dorpsstraat 22 te Hendrik-Ido-Ambacht rapport 3144

Dorpsstraat 22 te Hendrik-Ido-Ambacht rapport 3144 Dorpsstraat 22 te Hendrik-Ido-Ambacht rapport 3144 Dorpsstraat 22 te Hendrik-Ido-Ambacht Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend en karterend booronderzoek J.M.

Nadere informatie

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Gemeente Categorie Organisatie Plaats Aalburg Buurt Stichting Dorpsbelangen Drongelen Drongelen Alphen-Chaam Helpende hand Stg. Konijnenopvang

Nadere informatie

HET TRECHTERBEKERVOLK. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei

HET TRECHTERBEKERVOLK. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei. het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei HET TRECHTERBEKERVOLK HET TRECHTERBEKERVOLK het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei het hunebed de trechterbeker de provincie Drenthe de zwerfkei Vraag: Waar werd een hunebed in de

Nadere informatie

gezonken Romeinse muntschat in Sint Anthonis (Noord-Brabant)

gezonken Romeinse muntschat in Sint Anthonis (Noord-Brabant) 203 Rapportage Archeologische Monumentenzorg Een Onderzoek Zweeds naar de context van een laatoorlogsschip Romeinse muntschat gezonken in Sint Anthonis (Noord-Brabant) Een waardestellend onderzoek op scheepswrak

Nadere informatie

3000 jaar historie van Best-Aarle opgegraven

3000 jaar historie van Best-Aarle opgegraven Locatie: Best en Aarle Periode: NEO, BRONS, IJZ, ROM, XME, NT Complextype: ELA, GC, GVX, IX, IPER, NX, NHP, XXX. Soort onderzoek: opgraving Jaartal onderzoek:2011 en 2012 Datum vondst:2011 en 2012 Uitvoerder:

Nadere informatie

naamkunde Alle namen van Nederland eigennamen onderwerpen vandaag voornamen namenbanken

naamkunde Alle namen van Nederland eigennamen onderwerpen vandaag voornamen namenbanken naamkunde Alle namen van Nederland Gerrit Bloothooft Universiteit Utrecht / Meertens Instituut KNAW / IISG KNAW g.bloothooft@uu.nl wat is de oorspronkelijk betekenis van een naam persoonsnamen aardrijkskundige

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Someren-uitbreiding bedrijventerrein Sluis 11/ Lage Akkerweg

Advies Archeologie Plangebied Someren-uitbreiding bedrijventerrein Sluis 11/ Lage Akkerweg Advies Archeologie Plangebied Someren-uitbreiding bedrijventerrein Sluis 11/ Lage Akkerweg 1 Inleiding 3 2 Het plangebied en archeologie 4 3 Advies 7 Literatuur 8 Bijlagen 1 Someren - bedrijventerrein

Nadere informatie

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant Totaal toegewezen: 31.250

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant Totaal toegewezen: 31.250 1 40002267 H19 Centrum voor de Kunsten; 1 3.750 comunity-artproject Gezicht van de Wijk Totaal OOSTERHOUT 3.750 BREDA 40002454 De Nieuwe Veste; BREDA 25.000 community-artproject De Fietstocht Totaal BREDA

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste zeven en van 2016 zijn 45.300 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 10.900

Nadere informatie

Thema Op reis. De reis van de archeologische voorwerpen van Baduhenna

Thema Op reis. De reis van de archeologische voorwerpen van Baduhenna Thema Op reis De reis van de archeologische voorwerpen van Baduhenna 4 vuurstenen sikkels afkomstig uit Helgoland, Denemarken 1 bronzen sikkel uit Mikene, Griekenland Gevonden rond 1930 aan de Krommelaan

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Zoals u in de eerste uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld heeft kunnen lezen, valt de aanwezigheid van voorzieningen onder één van de thema

Nadere informatie

Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-04/06

Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-04/06 Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-04/06 Goor, Bleekstraat (gemeente Hof van Twente, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2015 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3 1.3 Hoe zijn de tarieven

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 01-01-2014 tot 01-07-2014 3 1.1 Abonnementstarief

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologische begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Definitief ISSN 1573-5710

Nadere informatie

Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant

Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Persbericht Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ALPHEN 20120059 Stichting Beheer Geluidsinstallatie Alphen; microfoons

Nadere informatie

verslag van archeologisch onderzoek vanaf de jaren zeventig in de wijk padbroek werkgroep archeologie cuijk museum ceuclum

verslag van archeologisch onderzoek vanaf de jaren zeventig in de wijk padbroek werkgroep archeologie cuijk museum ceuclum OUDE BEWONING IN PADBROEK verslag van archeologisch onderzoek vanaf de jaren zeventig in de wijk padbroek werkgroep archeologie cuijk museum ceuclum Oude bewoning in Padbroek Tijdens de bouw en inrichting

Nadere informatie

BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia

BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia Toekenning Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant 3 e kwartaal 2013 Provincie Noord-Brabant BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia Totaal BAARLE-NASSAU 1.250

Nadere informatie

VOORBEREIDING DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE

VOORBEREIDING DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE VOORBEREIDING DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE 1 Utrecht, 2013 Beste docent, Wij hopen u en uw groep binnenkort te mogen verwelkomen in het Centraal Museum, waar u met de groep deelneemt aan het programma

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Didam, Loilderhofweg 2a/b (Gemeente Montferland, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2009-10/12

Nadere informatie