2 Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe)"

Transcriptie

1

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Samenvatting Risicofactoren Juridische achtergronden Regelgeving en toezicht Financiële prognoses Aankoop en betaling van de installatie De exploitatie Afkoop van het contract Uw rendement Green Spread InEnergie Holding BV De installatie Garanties systeem: Prestaties van het systeem Deelnemen Definities en afkortingen Namen en adressen Bijlagen

4 1. Samenvatting Crowdfunding van het project PV-installatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe) biedt u de mogelijkheid met een beperkt risico een aantrekkelijk rendement te realiseren op uw investering. De opbrengsten zijn hoog in vergelijking met het rendement dat u haalt wanneer u dezelfde inleg voor dezelfde periode bij een (duurzame) bank op een spaarrekening zou zetten. Het project kent enkel één tranche waarin u kunt crowdfunden. U kunt al meedoen vanaf 10,-. De tranche heeft een looptijd van acht jaar met een standaard rentevergoeding van 2,5% per jaar, die in de praktijk aanmerkelijk hoger zal uitvallen. De lening zal annuïtair worden afgelost. De standaard rentevergoeding van 2,5% in het eerste jaar is gebaseerd op een zeer conservatieve opbrengst van het zonne-energie-systeem van 800 kwh/kwp per jaar (de verwachting is: 910 kwh/kwp). De rente over de restschuld kan oplopen tot maximaal 4,27% in jaar 1 en zelfs 18,48% in jaar 8, wanneer de installatie in die bewuste jaren kwh/kwp of nog meer opwekt. De totale hoofdsom bedraagt ,-. Er zit geen cap op de inleg. U kunt er dus voor kiezen in één keer de volledige hoofdsom crowdfunden. De annuïteit en de eventuele bonusuitkering worden jaarlijks betaald. De Crowdfundingovereenkomst komt na acht jaar ten einde. De basisrente van 2,5% wordt gegarandeerd door middel van de verpanding van de leveringsovereenkomst aan stichting Greencrowd. De extra rente is afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte elektriciteit. De installatie heeft een vermogen van 14,00 kwp en zal jaarlijks naar verwachting ruim kwh opwekken. Het systeem zal begin mei worden opgeleverd, waarna de opgewekte stroom gedurende een periode van 9 jaar en 11 maanden aan de brandweerkazerne in rekening wordt gebracht. Deelnemen is mogelijk tot en met 30 juni Het project sluit echter zodra het is volgeschreven. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan 30 juni te sluiten of het crowdfundingaanbod in te trekken. Een inschrijving zonder opgaaf van redenen kan ten slotte geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. Aan het crowdfunden zijn voor de crowdfunder geen kosten verbonden. Disclaimer Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het informatiememorandum. Het informatiememorandum gaat uitgebreid in op alle facetten van crowdfunden in het project PVinstallatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe). Iedere beslissing om deel te nemen, moet gebaseerd zijn op bestudering van het gehele informatiememorandum. Alle in dit informatiememorandum vermelde rentevergoedingen en aflossingen zijn berekend op basis van de weergegeven uitgangspunten. Als in dit prospectus wordt gesproken over rente, wordt altijd een jaarlijkse rente bedoeld. Voor het gehele informatiememorandum geldt dat de waarde van uw crowdfundingdeelname kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De in het informatiememorandum opgenomen foto s zijn van verschillende reeds gerealiseerde projecten en eigendom van Green Spread Advies & Ontwikkeling BV. 4

5 2. Risicofactoren Algemeen Crowdfunding gaat normaal gesproken gepaard met risico s. Over het algemeen kan geen garantie worden gegeven voor een bepaald rendement en het is zelfs niet geheel uitgesloten dat u uw deelnamebedrag niet of slechts gedeeltelijk terugkrijgt. Om u beter in staat te stellen een afweging te maken of crowdfunding voor dit project bij u past, zijn in dit hoofdstuk de risicofactoren voor het project op een rij gezet. Als één of meerdere risico s zich voordoen, kan dit een negatieve uitwerking hebben op uw rendement. Oplevering De oplevering van een project kan door verschillende oorzaken worden vertraagd. Hierdoor kan het rendement van het project lager uitvallen. Het project zal begin mei worden opgeleverd middels het ondertekenen van het proces-verbaal door zowel Green Spread als de gemeente Neder-Betuwe. Productie Een zonnestroomsysteem wordt vaak PV-systeem genoemd, afkomstig van het Engelse Photovoltaïc. Het zogenaamde fotovoltaïsche proces vindt plaatst in de zonnecellen. In één zonnepaneel (module) zitten meestal zestig cellen die gemaakt zijn van silicium. Deze cellen converteren het zonlicht in elektriciteit. Als er licht schijnt op de cel, ontstaat een spanningsverschil tussen de voor- en achterkant van de cel. Door dit spanningsverschil en de halfgeleider gaat er stroom lopen tussen de twee delen van de cel. Doordat de sterkte hiervan bij minder dan 1 volt (direct-stroom) erg laag is, worden vaak zestig cellen in serie in een paneel geschakeld. Doorgaans worden meerdere panelen ook weer met elkaar verbonden om voldoende spanning te realiseren voor de conversie van de gelijkstroom in wisselstroom. Deze conversie van DC- naar AC-stroom vindt plaats in de omvormer, die de elektriciteit feitelijk gereedmaakt voor gebruik en/of invoering in het elektriciteitsnet. De energieproductie van het project kan dus worden beïnvloed door verschillende zaken, zoals: De configuratie van het systeem. Wanneer het systeem niet goed is geconfigureerd, kan het voorkomen dat het systeem minder stroom produceert dan oorspronkelijk aangenomen. Dit leidt tot een lager rendement. De kwaliteit van het systeem. Wanneer er gebruik is gemaakt van kwalitatief mindere materialen kan dit leiden tot een lagere productie van elektriciteit dan aangenomen, doordat de panelen harder degraderen (aan vermogen inleveren door de jaren heen) of tot het eerder moeten vervangen van materialen, zoals de omvormer. Dit zal leiden tot een lager rendement. De hoeveelheid zonlicht. Voor dit project wordt gerekend met een opbrengst van 910 kwh/kwp. Dit wil zeggen dat de installatie op jaarbasis 910 kilowattuur per kilowattpiek vermogen produceert. De installatie heeft een totaal vermogen van 14,00 kwp en zal naar verwachting derhalve in het eerste jaar kwh produceren. Het basisrendement van 2,5% is echter berekend over slechts 800 kwh/kwp. Indien het verwachte rendement van 910 kilowattuur wordt behaald, zal dit het eerste jaar leiden tot een extra uitkering van bijna 1%. 5

6 Opbrengsten kwh-vergoeding Green Spread ontvangt in de periode tussen 2013 en 2023 een vergoeding per geproduceerde kwh. De vergoeding is gebaseerd op de elektriciteitsprijs die de gemeente namens de brandweer in 2013 betaalt voor haar elektriciteit, de energiebelasting en de variabele transportkosten. Dit tarief wordt het niet-meer-dan-anders-tarief genoemd. De kwh-vergoeding voor de garage in Ochten (een installatie van 14 kwp, oftewel 56 panelen) is vastgesteld op 0,1642 (zegge: nul euro en zestien komma tweeënveertig eurocent). De vergoeding per kwh wordt jaarlijks met 3% geïndexeerd. Na negen jaar en elf maanden exploitatie, dus uiterlijk in 2023, wordt het eigendom van de installatie kosteloos overgedragen aan de gemeente Neder-Betuwe. De opbrengsten uit de exploitatieovereenkomst zijn gemaximaliseerd op kwh/kwp. Dit wil zeggen dat er op jaarbasis maximaal kwh in rekening wordt gebracht. Wanneer het systeem op jaarbasis meer stroom produceert, dan is het voordeel voor de gemeente. Er is geen subsidieregeling van toepassing op dit project. Overnamesom Wanneer Green Spread door onvoorziene omstandigheden niet meer in staat zou zijn elektriciteit te leveren aan de brandweerkazerne (bijvoorbeeld doordat deze verhuist), is de gemeente verplicht de installatie over te nemen. De overnamesom is dan gelijk aan de netto contante waarde van de resterende kasstromen onder het contract, waarbij deze contant worden gemaakt tegen 4% en de kasstromen worden berekend op basis van 880 kwh per kwp en de kwh-vergoeding conform het contract wordt geïndexeerd. Een voortijdige beëindiging van het exploitatiecontract leidt derhalve niet tot een lager rendement. Non-betaling Op alle vorderingen bestaat het risico dat een debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. Stichting Greencrowd maakt gebruik van InfoZeker van kredietverzekeraar Atradius om inzicht te krijgen in de kredietwaardigheid van de debiteur. Indien nodig kan het risico tevens worden verzekerd. Het risico in dit project schuilt vooral in de kans dat de gemeente Neder-Betuwe niet betaalt voor de stroom uit de panelen. Het risico dat Green Spread niet betaalt, is deels afgedekt middels een pandrecht op de inkomsten. Het risico dat de gemeente niet betaalt omdat zij niet kan betalen, is verwaarloosbaar. Atradius wil gemeenten daarom ook niet verzekeren. In het kader van het eerste Greencrowd-project ( PVinstallatie gemeentehuis Opheusden ) is de gemeente tot op heden een betrouwbare partij gebleken. 6

7 Exploitatiekosten De exploitatiekosten kunnen hoger uitvallen dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de onderhoudskosten van 2% per jaar. Het systeem is verzekerd onder de verzekering van de gemeente, waardoor deze kosten niet op de exploitatie drukken. De exploitatiekosten bestaan traditioneel grotendeels uit een voorziening voor het vervangen van de omvormer. Door de aanschaf van een extra productgarantie op de omvormer (uitbreiding naar 10 jaar) zal dit gedurende de exploitatieperiode van 9 jaar en 11 maanden geen probleem vormen. In de begroting is dus ook geen rekening gehouden met het vervangen van de omvormer. Als de omvormer toch vervangen moeten worden én het Duitse SMA kan of wil de garantie niet nakomen, dan leidt dit tot een lager rendement. Rente en aflossing Het project is door Green Spread gefinancierd met eigen vermogen, waardoor er geen rente- en aflossingsrisico s zijn voor anderen dan de crowdfunders. De rente van de crowdfunders wordt gegarandeerd doordat de inkomsten uit de exploitatieovereenkomst door Green Spread worden verpand aan stichting Greencrowd. Verzekeringen Alle belangrijke risico s die zich tijdens de exploitatie van de installatie kunnen voordoen, zijn met verzekeringen afgedekt. Alle verzekeringen hebben echter een eigen risico en een maximum uitkeringsbedrag. Bovendien zijn niet alle risico s verzekerbaar. Eigen risico s en opbrengstdervingen als gevolg van schades beïnvloeden het rendement in negatieve zin. Uitkeringen Aflossingen en rentebetalingen aan crowdfunders kunnen pas worden gedaan nadat Green Spread haar aflossingen en rentebetalingen aan stichting Greencrowd heeft betaald. Wanneer Green Spread niet aan haar verplichtingen voldoet, zal stichting Greencrowd zich beroepen op haar pandrecht. Overdraagbaarheid vorderingen De vorderingen die voortvloeien uit de crowdfundingovereenkomst zijn niet overdraagbaar noch opeisbaar anders dan middels het overeengekomen betaalschema voor het project. Besluitvorming Het bestuur van stichting Greencrowd wordt onbezoldigd uitgeoefend en de stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van stichting Greencrowd legt verantwoording af aan een onafhankelijke Raad van Toezicht, die uit drie personen zal bestaan en momenteel (april 2013) wordt vormgeven. Besluiten door het bestuur worden in de regel met een meerderheid van stemmen genomen. Belangrijke besluiten worden genomen met een 75% versterkte meerderheid en tevens ter goedkeuring voorgelegd aan de nog te vormen Raad van Toezicht. De besluitvorming kan derhalve afwijken van uw persoonlijke voorkeur. 7

8 Aansprakelijkheid Als crowdfunder in dit project bent u niet aansprakelijk voor verplichtingen die door stichting Greencrowd of anderen zijn aangegaan voor de totstandkoming en exploitatie van dit project. Wet- en regelgeving In dit informatiememorandum is uitgegaan van de op 1 maart 2013 geldende (fiscale) wet- en regelgeving en jurisprudentie. Toekomstige wijzigingen, die al dan niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd, kunnen van invloed zijn op het rendement. 8

9 3. Juridische achtergronden Projectstructuur De initiële projectstructuur is als volgt weer te geven: Gemeente Neder-Betuwe De gemeente ontstond op 1 januari 2002 door de fusie van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren. Tussen 1 januari 2002 en 1 april 2003 heette deze fusiegemeente "Kesteren". Later is deze naam veranderd in Neder-Betuwe. Het gemeentehuis staat in Opheusden. De gemeente Neder-Betuwe neemt negen jaar en elf maanden de stroom af die door de PVinstallatie op de brandweerkazerne wordt geproduceerd. Zij betaalt hiervoor een vaste vergoeding per kwh die jaarlijks met 3% wordt geïndexeerd. Green Spread Advies & Ontwikkeling BV (Green Spread) Green Spread Advies & Ontwikkeling BV is een 100% dochter van Green Spread Advies & Ontwikkeling Holding BV en eigenaar van het PV-systeem. Green Spread Advies & Ontwikkeling BV is op 30 december 2011 opgericht. Op de vennootschap is Nederlands recht van toepassing. Green Spread Advies & Ontwikkeling BV heeft de investering in het PV-systeem op zich genomen en heeft voor de twee brandweerkazernes een negen-jaar-en-elf-maanden-durende exploitatieovereenkomst met de gemeente Neder-Betuwe afgesloten. De crowdfunders lenen middels bemiddeling van stichting Greencrowd geld aan Green Spread. Als zekerheid voor de rente verpandt Green Spread de toekomstige inkomsten uit de exploitatieovereenkomst aan stichting Greencrowd. De crowdfunders van het project PV-installatie brandweerkazerne Ochten wordt vertegenwoordigd door stichting Greencrowd. 9

10 Stichting Greencrowd Stichting Greencrowd is opgericht om te komen tot een versnelling in de realisatie van duurzameenergie-projecten, om meer draagvlak te realiseren onder omwonenden van die duurzame projecten en om crowdfunders een financieel voordeel te geven ten opzichte van een spaarrekening bij een duurzame bank. Stichting Greencrowd heeft zelf geen winstoogmerk en wil slechts kostendekkend opereren. Eventuele positieve resultaten worden geschonken aan goede doelen. Stichting Greencrowd bemiddelt tussen de crowdfunders en de projectontwikkelaars en neemt zelf geen enkel belang in het project. Stichting Greencrowd beoordeelt de projecten en geeft een risicoclassificatie mee. Stichting Greencrowd laat de kredietwaardigheid van de projectontwikkelaar toetsen door Atradius, een internationale, gerenommeerde en ervaren kredietverzekeraar. Stichting Greencrowd vertegenwoordigt de informele vereniging van crowdfunders en is het eerste aanspreekpunt, zowel richting crowdfunders als richting projectontwikkelaars. Stichting Greencrowd draagt zorgt voor de afwikkeling en ondertekening van de benodigde documenten, zoals de crowdfundingovereenkomsten en de schuldbekentenis. Stichting Greencrowd bewaakt het betaalschema en incasseert de aflossing en de rente bij de projectontwikkelaar. Stichting Greencrowd betaalt de aflossing en de rente aan de crowdfunders en brengt hiervoor een vergoeding in rekening aan de projectontwikkelaar. Crowdfunder De crowdfunder stelt gelden beschikbaar ter realisatie of exploitatie van duurzame-energieproductiemiddelen. Dit doet zij middels stichting Greencrowd. Per project vormen de crowdfunders die het project (deels) financieren een informele vereniging die door stichting Greencrowd wordt vertegenwoordigd. De informele vereniging is de schuldeiser richting de projectontwikkelaar. Gelden die door de crowdfunder beschikbaar zijn gesteld, zijn niet tussentijds opeisbaar, maar worden terugbetaald conform het overeengekomen betaalschema. 10

11 Deelname De hoofdsom is in dit project verdeeld over één trance. Er geldt een minimale inleg van 10,- en een maximale inleg van ,-. Overdraagbaarheid De vorderingen zijn niet opeisbaar en niet overdraagbaar. De crowdfunder kan er wel voor kiezen de rente of aflossing op een door hem gewenste rekening uit te laten betalen, anders dan de rekening waarvan de crowdfunder de deelname heeft gestort. Toepasselijk recht Op stichting Greencrowd, Green Spread en de gemeente Neder-Betuwe, het informatiememorandum en het crowdfundingsproces is Nederlands recht van toepassing; het informatiememorandum wordt uitsluitend in het Nederlands uitgebracht. Het informatiememorandum is niet gekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Stichting Greencrowd, Green Spread en de gemeente Neder-Betuwe zijn niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het Financieel Toezicht en staan evenmin onder toezicht van de AFM. Alhoewel bij de samenstelling van dit informatiememorandum de grootste zorgvuldigheid in acht is genomen, zijn vergissingen en druk- of zetfouten niet uitgesloten. Indien dit informatiememorandum en de onderliggende documenten afwijkingen vertonen, prevaleren de overeenkomsten. Informatievoorziening De crowdfunders worden via hun eigen, beveiligde domein op de website van Greencrowd geïnformeerd over het project. Hier zal na oplevering tevens de dagelijkse productie aan elektriciteit door de installatie worden gepubliceerd, evenals de vermeden CO₂-uitstoot die aan het project is toe te schrijven. Ieder jaar wordt op het eigen, beveiligde domein van de crowdfunder een projectverslag geplaatst dat kan worden gedownload, waarin wordt gerapporteerd over zowel de milieuprestaties als de financiële prestaties van het project. 11

12 4. Regelgeving en toezicht Crowdfunding als financieringsmogelijkheid Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering. Crowdfunding houdt in dat particulieren of bedrijven met behulp van (een) internet(platform) geld verschaffen. Dat geld kunnen andere particulieren of bedrijven lenen voor uiteenlopende (ideële of commerciële) doeleinden. Deze doeleinden van een geldvrager zijn bijvoorbeeld het financieren van een nog op te richten bedrijf, het financieren van een auto, het financieren van een uit te brengen boek of cd, et cetera. Crowdfunding gaat hand in hand met sociale media (Twitter, LinkedIn, Facebook en dergelijke) omdat potentiële investeerders via sociale media laagdrempelig en goedkoop te bereiken zijn. Stichting Greencrowd bemiddelt alleen in duurzame-energie-opwekkings- of energiebesparingsprojecten. Alleen organisaties kunnen zich aanmelden om projecten te plaatsen. Onder toezicht van de AFM en/of de DNB? Niet alle crowdfundingplatforms hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB) voor het ontplooien van hun activiteiten. De opzet en structuur van het bedrijfsmodel van de crowdfunding bepaalt of dit al dan niet vergunningplichtig is en aan welke andere wettelijke verplichtingen moet worden voldaan. De activiteiten van stichting Greencrowd zijn op dit moment niet vergunningplichtig. Wet- en regelgeving rondom crowdfunding Hieronder volgt een opsomming van wet- en regelgeving met betrekking tot crowdfunding. Vrijstellingsgrens De Wet op het financieel toezicht (Wft) bepaalt dat het aantrekken van gelden van publiek van minder dan ,- (voorheen ,-) per inlegger en het bemiddelen daarbij, afhankelijk van het doel waarvoor de bedragen zullen worden aangewend, niet onder het toezicht van de AFM en/of DNB valt. Besloten kring Het is verboden om in Nederland buiten besloten kring opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of te hebben met uitzondering van geld van professionele marktpartijen (art. 3:5 Wft). Dit verbod zal onder meer van toepassing kunnen zijn als het platform gelden te lang onder zich houdt. Stichting Greencrowd plaatst de gelden uiterlijk binnen vijf werkdagen door. Bankvergunning Verder is het belangrijk om te weten dat het verboden is actief te zijn als bank in Nederland, tenzij men een bankvergunning heeft of er een wettelijke uitzondering van toepassing is. Dit verbod zal onder meer van toepassing kunnen zijn als de geldverschaffer de aangetrokken gelden door middel van het verstrekken van leningen bij andere partijen uitzet. 12

13 Overige Wft-vergunningen Ten slotte geldt dat initiatiefnemers van crowdfundingplatforms onder voorwaarden verplicht kunnen zijn over een Wft-vergunning te beschikken. Hierbij valt te denken aan de vergunningsplicht voor: "het aanbieden van beleggingsobjecten (artikel 2:55 Wft), het aanbieden van krediet (artikel 2:60 Wft), het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling (artikel 2:65 Wft), het bemiddelen in krediet, financiële producten of verzekeringen (artikel 2:80 Wft), het verlenen van beleggingsdiensten of het verrichten van beleggingsactiviteiten (artikel 2:96 Wft), of dat aan bepaalde (transparantie)verplichtingen moet worden voldaan, zoals het beschikbaar stellen van een goedgekeurd prospectus bij het aanbieden van effecten (artikel 5:2 Wft)." (Bron AFM: "DNB en AFM oriënteren zich op Crowdfunding ) Stichting Greencrowd bemiddelt in krediet en is niet Wft-vergunningsplichtig. Risico s bij het investeren Het verstrekken van geld door crowdfunding kan niet alleen aantrekkelijk voor u zijn als geldverschaffer, door het te verwachten rendement, maar het kan ook fiscale voordelen (voor durfkapitaal) bieden (zoals de gemaximeerde vrijstelling in box 3 en een extra heffingskorting). Verder is het van belang dat u voldoende informatie inwint om na te gaan of het crowdfundingplatform de gestelde verwachtingen kan waarmaken. Wees daarnaast ook alert op risico s zoals identiteitsfraude, onbetrouwbare informatie over te verwachten rendementen en de mogelijkheid van wanbetaling en/of faillissement. Belastingen Wanneer u middels crowdfunding deelneemt in het project, kan uw inleg door de belastingdienst worden beschouwd als sparen. In dit geval wordt op dit moment uw inleg belast in box 3 tegen een vast tarief van 1,2% over het gemiddelde vermogen, in het geval uw totale vermogen hoger is dan de drempel van ,- per persoon (anno 2013). Geleend geld In het algemeen is het af te raden met geleend geld te crowdfunden. De fiscale behandeling van de lening volgt de fiscale behandeling (in welke belastingbox) van uw deelname. De crowdfunding voor dit project valt in box 3. De rente op de lening is dan niet aftrekbaar; het bedrag van de lening wordt wel in mindering gebracht op de rendementsgrondslag van box 3. 13

14 5. Financiële prognoses 5.1 Aankoop en betaling van de installatie Aankoopprijs De bouw en levering van de installatie is uitgevoerd door InEnergie Projecten BV (hierna: InEnergie). InEnergie heeft de materialen ingekocht en het projectmanagement uitgevoerd. De installatie zal worden uitgevoerd door de firma Van Westrenen, de huisinstallateur van de gemeente Neder- Betuwe en installateur van het eerdere Greencrowd-project PV gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe). Het project zal worden opgeleverd door InEnergie aan Green Spread en na negen jaar en elf maanden door Green Spread aan de gemeente Neder-Betuwe. De totale investering in het project voor de turn-key-oplevering bedraagt ruim ,-. Er zal middels crowdfunding worden opgehaald, waardoor het eigen vermogen in dit project ruim 25% betreft. Het prijsniveau van de turn-key-installatie is zeer concurrerend, onder meer dankzij de goede specificaties van de installatie. Green Spread zal de installatie in eerste instantie met eigen middelen financieren en betaling zal omstreeks 1 mei 2013 plaatsvinden. Het project kent geen andere schulden. Projectkosten De volgende kosten kunnen als projectkosten worden beschouwd: De kosten voor het plaatsen van het project op de website van stichting Greencrowd; De te betalen afsluitprovisie aan stichting Greencrowd bij succesvolle plaatsing; De jaarlijkse handlingskosten die door stichting Greencrowd per crowdfunder aan het project in rekening zullen worden gebracht; De kosten voor het opstellen van het pandrecht op de toekomstige inkomsten. Op basis van een financieringstermijn van tien jaar bedragen deze projectkosten gemiddeld 200,- per jaar. Werkkapitaal Het project zal in eerste instantie uit eigen middelen worden gefinancierd. Oplevering staat gepland voor begin mei Ieder kwartaal wordt door Green Spread een voorschotnota verstuurd aan de gemeente Neder-Betuwe voor de levering van de zonnestroom. Jaarlijks (kort na 1 januari) wordt een eindafrekening verstuurd aan de gemeente Neder-Betuwe. Hierop wordt een betaaltermijn gehanteerd van veertien dagen. 14

15 Leningen Het project zal in eerste instantie worden gefinancierd met eigen middelen van Green Spread. Green Spread wil middels crowdfunding ,- van het project herfinancieren. Dit bedrag zal worden aangeboden in één tranche met een looptijd van acht jaar en een basisrentepercentage van 2,5%. De financiering zal als annuïteit worden afgelost op basis van een opwek van 800 kwh/kwp. Indien de installatie meer dan 800 kwh/kwp opwekt, zullen de extra inkomsten voor 50% als extra rente worden uitgekeerd. Hiermee kan de effectieve rente over de restschuld in jaar 1 oplopen tot 4,27% en in jaar 8 zelfs tot 18,48%. Kasstromen Voor het project zal de Energie-investeringsaftrek (EIA) worden aangevraagd bij de Belastingdienst. De EIA komt volledig ten goede aan de verschaffers van het eigen vermogen van dit project. Vanaf 1 mei 2013 worden naar kasstromen gegenereerd vanuit het project, doordat er dan zonnestroom aan de gemeente Neder-Betuwe zal worden geleverd. Per kwartaal wordt een voorschot in rekening gebracht op basis van de verwachte productie en de prijs voor het desbetreffende jaar. Jaarlijks wordt achteraf een eindafrekening gemaakt. Er is voor deze methodiek gekozen om de kasstromen uit het project over het jaar uit te middelen, in verband met de lage zonnestroomproductie in de maanden januari tot en met maart en oktober tot en met december. 5.2 De exploitatie Uitgangspunten De directie van Green Spread is bij het opstellen van de prognoses uitgegaan van ervaringen die zij bij andere projecten heeft opgedaan. Daarnaast baseert de directie van Green Spread zich op de rapporten van onafhankelijke derden en op de contractueel overeengekomen zaken zoals kwhprijzen, indexeringen en afgegeven garanties op de installatie. Dit alles heeft geleid tot de volgende veronderstellingen, die gelden voor de totale exploitatieperiode ( ): De kwh-productie per jaar op basis van het Photovoltaic Geographical Information System van de Europese Commissie ligt tussen 867 kwh/kwp (op basis van 14% systeemverlies) en 968 kwh/kwp (op basis van 4% systeemverlies). Voor de basisexploitatie is gerekend met 800 kwh/kwp. Naar verwachting zal de installatie om en nabij de 910 kwh/kwp opleveren. De contractuele prijs per kwh bedraagt 0,1642 en wordt jaarlijks met 3% geïndexeerd. Voor de exploitatie is gerekend met deze prijs en deze jaarlijkse indexering. De panelen hebben een opbrengstgarantie van 95% na vijf jaar en 90% na twaalf jaar. Voor de exploitatie is gerekend met een jaarlijkse degradatie van 0,7%. De omvormer heeft een gemiddelde levensduur van 15 jaar en een garantie van 10 jaar. In de exploitatie (9 jaar en 11 maanden) is het vervangen van de omvormer dus niet meegenomen. De kosten voor de verzekering van de installatie worden gedragen door de gemeente Neder- Betuwe, evenals de kosten voor het reinigen van de installatie. Voor de exploitatie zijn deze kosten niet meegenomen. Rente en aflossingen zijn opgenomen conform de tranches zoals deze aan de crowdfunders worden aangeboden. 15

16 De energieleveringsovereenkomsten voor beide brandweerkazernes zijn reeds ondertekend. De eerste facturen zullen eind mei worden betaald door de gemeente Neder-Betuwe. Indien de bouw van de installatie vertraging oploopt, zal de oplevering met één maand worden uitgesteld. De grootste risico s voor de exploitatie zitten in de hoeveelheid zonne-uren (kwh per kwp). Exploitatie en kasstroomprognose PV-systeem door Green Spread In onderstaande tabel zijn de absolute minimale exploitatiecijfers opgenomen voor het crowdfundingproject PV-installatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe). In het onderstaande model is gerekend met 800 kwh/kwp opbrengst en derhalve 2,5% rente. Ochten kwh prijs 0,1642 Index 3% standaard opbrengst 800 degradatie 0,70% kwp geplaatst 14 Annuiteit op 2,5% Duur annuiteit (jr) 8 Eindafrekening in jaar: Exploitatieperiode 1 jr 1 jr 1 jr 1 jr 1 jr 1 jr 1 jr 1 jr Opbrengst Prijs 0,1642 0,1691 0,1742 0,1794 0,1848 0,1904 0,1961 0,2019 inkomsten Annuïteit Waarvan rente Waarvan inlossing Overgebleven schuld Rente over restschuld 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Cash-flow Cumulatief Naar verwachting zal de installatie echter veel meer opwekken dan 800 kwh/kwp. In dit geval zullen de extra inkomsten voor 50% aan de crowdfunders worden uitgekeerd. In de tabellen op de volgende pagina zijn vier scenario s uitgewerkt. 1. Scenario met een opbrengst van 850 kwh/kwp 2. Scenario met een opbrengst van 910 kwh/kwp (=verwachting) 3. Scenario met een opbrengst van 950 kwh/kwp 4. Scenario met een opbrengst van 1000 kwh/kwp (=maximaal) 16

17 850 kwh/kwp Extra inkomsten bij 850 kwh/kwp 114,94 118,39 121,94 125,60 129,37 133,25 137,24 141,36 50/50 57,47 59,19 60,97 62,80 64,68 66,62 68,62 70,68 Totaal uitkering (annuïteit + extra rente) 1.870, , , , , , , ,76 Rente over restschuld 2,94% 3,01% 3,11% 3,25% 3,45% 3,79% 4,46% 6,50% Cumulatief kwh/kwp Extra inkomsten bij 910 kwh/kwp 252,87 260,45 268,27 276,32 284,61 293,14 301,94 311,00 50/50 126,43 130,23 134,13 138,16 142,30 146,57 150,97 155,50 Totaal uitkering (annuïteit + extra rente) 1.939, , , , , , , ,57 Rente over restschuld 3,47% 3,63% 3,84% 4,14% 4,59% 5,33% 6,82% 11,29% Cashflow Cumulatief kwh/kwp Extra inkomsten bij 950 kwh/kwp 344,82 355,16 365,82 376,79 388,10 399,74 411,73 424,09 50/50 172,41 177,58 182,91 188,40 194,05 199,87 205,87 212,04 Totaal uitkering (annuïteit + extra rente) 1.985, , , , , , , ,12 Rente over restschuld 3,83% 4,04% 4,33% 4,74% 5,34% 6,36% 8,39% 14,49% Cashflow Cumulatief kwh/kwp Extra inkomsten bij 1000 kwh/kwp 459,76 473,55 487,76 502,39 517,46 532,99 548,98 565,45 50/50 229,88 236,78 243,88 251,20 258,73 266,49 274,49 282,72 Totaal uitkering (annuïteit + extra rente) 2.042, , , , , , , ,80 Rente over restschuld 4,27% 4,56% 4,94% 5,48% 6,29% 7,65% 10,35% 18,48% Cashflow Cumulatief Zonuren De bovenstaande tabel is afhankelijk van één van de belangrijkste parameters voor het rendement van een PV-installatie: de hoeveelheid zoninstraling. Het project bevindt zich in de minder gunstige gebieden van Nederland wanneer er wordt gekeken naar de kaart met joules per vierkante centimeter. Om inzicht te bieden in de volatiliteit van de kwh/kwp-verhouding, is de productie van een PV-systeem in Veenendaal weergegeven. Veenendaal zit in hetzelfde gebied als Neder-Betuwe en kan daarom goed worden aangehouden als referentiegebied. In Veenendaal is een opgesteld vermogen gerealiseerd van 3,61 kwp (de PVinstallatie op de brandweerkazerne heeft een opgesteld vermogen van 14,00 kwp). In de figuur op de volgende pagina is rechtsboven de dagproductie te zien over Deze is zeer grillig en verschilt per dag. In dezelfde figuur is rechtsmidden dezelfde productie te zien, maar dan cumulatief voor de maanden over het jaar. Hieruit blijkt dat in 2011 vooral de maanden april en mei uitzonderlijk veel zonuren hadden. De onderste grafiek laat de productie zien in 2012 tot en met 13 september en vergelijkt deze met de productie in dezelfde perioden over Hieruit blijkt dat in 2012 de maanden juli en augustus de echte zonnemaanden zijn, maar dat de maand mei dit jaar ook bijzonder goed scoorde. De onderste grafiek laat zien dat de zonneproductie in 2012 vooral in het eerste halfjaar is achtergebleven. Toch is de productie in 2012 tot 13 september slechts 1,9% lager dan in 2011 tot en met 13 september. 17

18 In de exploitatie van het project wordt gerekend met een zeer conservatieve opbrengst van 800 kwp per kwp aan opgesteld vermogen. Het vergelijkbare systeem in Veenendaal heeft over 2011 een kwh/kwp-verhouding gerealiseerd van Het vorige Greencrowd-project in Neder-Betuwe is sinds 1 juli 2012 operationeel en heeft tot 1 april 2013 ruim kwh opgewekt. De installatie zal dus ook naar verwachting ruimschoots meer dan 800 kwh/kwp produceren. Bedrijfskosten Het project kent nauwelijks bedrijfskosten. De monitoring van het systeem wordt door Green Spread gedaan zoals zij dit ook voor andere systemen doet. De crowdfunders kunnen de prestaties zelf ook volgen via de website van stichting Greencrowd. Aflossing crowdfunding De crowdfunders worden terugbetaald conform het overeengekomen betaalschema. De aflossing zal annuïtair plaatsvinden en start exact 1 jaar na de start van de financiering. Green Spread heeft de toekomstige inkomsten uit de exploitatieovereenkomst verpand ter zekerheid van de te betalen rente. 5.3 Afkoop van het contract Bij de calculaties is als uitgangspunt genomen dat het project na de exploitatieovereenkomst voor 1,00 zal worden overgedragen. De gemeente Neder-Betuwe heeft echter de optie om het project voor de einddatum van de overeenkomst over te nemen. De gemeente kan het project dan overnemen tegen de netto contante waarde van de resterende kasstromen, waarbij deze contant 18

19 worden gemaakt tegen 4%, de kasstromen worden berekend op basis van 880 kwh/kwp en de kwhvergoeding conform het contract wordt geïndexeerd. Als de gemeente voor deze optie kiest, wordt de restschuld afgelost en op basis van 880 kwh/kwp tot en met overnamedatum uitgekeerd. 5.4 Uw rendement Kasstroomoverzicht Het rendement wordt bepaald door de hoeveelheid opgewekte kwh en de grootte van uw inleg. Bij een inleg van 500,- kunt u de onderstaande kasstromen verwachten. In de tabel is het standaardmodel met 800 kwh/kwp opbrengst weergegeven in combinatie met de vier scenario s waarin de installatie meer elektriciteit opwekt en de extra opbrengsten 50/50 met de crowdfunders worden gedeeld: Eindafrekening in jaar: Exploitatieperiode 1 jr 1 jr 1 jr 1 jr 1 jr 1 jr 1 jr 1 jr Annuïteit op 2,5% Annuïteit 69,73 69,73 69,73 69,73 69,73 69,73 69,73 69,73 Duur annuiteit (jr) 8 Rente over restschuld 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Standaard 800-kWh-scenario Cashflow crowdfunder 69,73 69,73 69,73 69,73 69,73 69,73 69,73 69,73 Cummulatief (Start - 500) -430,27-360,53-290,80-221,07-151,33-81,60-11,86 57, kwh/kwp 500E/13000E aandeel extra inkomsten 2,21 2,28 2,34 2,42 2,49 2,56 2,64 2,72 Annuïteit + extra rente 71,94 72,01 72,08 72,15 72,22 72,30 72,37 72,45 Rente over restschuld 2,94% 3,01% 3,11% 3,25% 3,45% 3,79% 4,46% 6,50% Cashflow crowdfunder 71,94 72,01 72,08 72,15 72,22 72,30 72,37 72,45 Cumulatief (Start - 500) -428,06-356,05-283,97-211,82-139,60-67,30 5,07 77, kwh/kwp 500E/13000E aandeel extra inkomsten 4,86 5,01 5,16 5,31 5,47 5,64 5,81 5,98 Annuïteit + extra rente 74,60 74,74 74,89 75,05 75,21 75,37 75,54 75,71 Rente over restschuld 3,47% 3,63% 3,84% 4,14% 4,59% 5,33% 6,82% 11,29% Cashflow crowdfunder 74,60 74,74 74,89 75,05 75,21 75,37 75,54 75,71 Cumulatief (Start - 500) -425,40-350,66-275,77-200,72-125,51-50,14 25,40 101, kwh/kwp 500E/13000E aandeel extra inkomsten 6,63 6,83 7,03 7,25 7,46 7,69 7,92 8,16 Annuïteit + extra rente 76,36 76,56 76,77 76,98 77,20 77,42 77,65 77,89 Rente over restschuld 3,83% 4,04% 4,33% 4,74% 5,34% 6,36% 8,39% 14,49% Cashflow crowdfunder 76,36 76,56 76,77 76,98 77,20 77,42 77,65 77,89 Cumulatief (Start - 500) -423,64-347,07-270,30-193,32-116,13-38,70 38,95 116, kwh/kwp 500E/13000E aandeel extra inkomsten 8,84 9,11 9,38 9,66 9,95 10,25 10,56 10,87 Annuïteit + extra rente 78,58 78,84 79,11 79,40 79,68 79,98 80,29 80,61 Rente over restschuld 4,27% 4,56% 4,94% 5,48% 6,29% 7,65% 10,35% 18,48% Cashflow crowdfunder 78,58 78,84 79,11 79,40 79,68 79,98 80,29 80,61 Cumulatief (Start - 500) -421,42-342,58-263,47-184,08-104,39-24,41 55,88 136,49 Belastingen In box 3 worden de inkomsten uit sparen en beleggen in Nederland belast. Als u niet in Nederland woont, dan vallen slechts bepaalde bezittingen en schulden onder te belasten inkomsten uit sparen en beleggen. Meestal gaat het om onroerende zaken in Nederland; bijvoorbeeld uw vakantiewoning. Uw Nederlandse bankrekening of een in Nederland afgesloten lijfrenteverzekering en dergelijke blijven buiten beschouwing. Berekening van inkomsten Het vermogen is het verschil tussen de waarde van uw bezittingen en de waarde van de schulden die betrekking hebben op deze bezittingen. De peildatum hiervoor is 1 januari. Dit bedrag wordt de grondslag sparen en beleggen genoemd. Uw inkomsten stellen we op 4% per jaar van de grondslag sparen en beleggen. Dit heet het forfaitair rendement. De inkomsten die u in werkelijkheid had, zijn niet van belang. Over het forfaitair rendement van 4% van de grondslag sparen en beleggen, betaalt u 30% inkomstenbelasting. 19

20 Heffingvrij vermogen Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen heeft een belastingplichtige recht op een heffingvrij vermogen van ,- (2013). De gezamenlijke grondslag sparen en beleggen van partners (zijnde de gezamenlijke rendementsgrondslag voor zover die meer bedraagt dan het gezamenlijke heffingvrije vermogen) kan tussen partners in elke gewenste verhouding worden toebedeeld. 20

21 6. Green Spread InEnergie Holding BV Green Spread Advies & Ontwikkeling BV Green Spread Advies & Ontwikkeling BV is voortgekomen uit Green Spread BV en maakt deel uit van Green Spread InEnergie Holding BV. Green Spread Advies & Ontwikkeling ontwikkelt en exploiteert duurzame-energie-productiemiddelen en adviseert daar ook over. Dit doet zij onder meer voor de volgende organisaties: 21

22 Structuur Green Spread InEnergie Holding BV wordt geleid door de heren Jan Willem Zwang en Martin Marquering. De structuur van Green Spread InEnergie Holding BV is als volgt: Solide De medewerkers van Green Spread InEnergie Holding BV hebben een jarenlange ervaring in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame-energie-productiemiddelen. De meeste medewerkers van Green Spread InEnergie Holding BV hebben voor verschillende energiebedrijven en/of adviesbureaus gewerkt. Green Spread Advies & Ontwikkeling BV en haar voorganger Green Spread BV hebben reeds verschillende zonne-energieprojecten ontwikkeld, zoals: 32 kwp op een gemeentelijk gebouw in Arnhem; 65 kwp op een sporthal in Arnhem; 98 kwp op een transportbedrijf in t Goy; kwp op de Brabanthallen; 2,59 MWp op een distributiecentrum in Noord-Brabant; 7,5 MWp op een voormalige stortplaats. Verantwoordelijkheid en verklaringen De directie van Green Spread Advies & Ontwikkeling BV is verantwoordelijk voor het gehele informatiememorandum. De directie van Green Spread Advies & Ontwikkeling BV verklaart, na het nemen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en voor zover haar bekend, dat de gegevens in dit informatiememorandum op de datum waarop dit informatiememorandum is uitgebracht in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit informatiememorandum zou wijzigen. 22

23 De directies van Green Spread InEnergie Holding BV en van Green Spread Advies & Ontwikkeling BV verklaren verder dat zij in de afgelopen vijf jaren niet betrokken geweest zijn bij faillissementen, surseances of liquidaties en dat zij evenmin veroordeeld zijn in verband met fraudemisdrijven. Tevens zijn zij niet door wettelijke of toezichthoudende autoriteiten beschuldigd of onbekwaam voor het besturen van vennootschappen verklaard noch is aan hen een sanctie opgelegd. Er zijn geen overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages (met inbegrip van dergelijke procedures die, naar weten van Green Spread InEnergie Holding BV en van Green Spread Advies & Ontwikkeling BV, hangende zijn of kunnen worden ingeleid) over een periode van ten minste de voorafgaande twaalf maanden, welke een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of de rentabiliteit van Green Spread InEnergie Holding BV en van Green Spread Advies & Ontwikkeling BV. 23

24 7. De installatie Verdeeld over de twee daken van de brandweergrage in Ochten zullen 56 panelen worden geplaatst in zeven rijen van acht modules. De panelen worden geplaatst onder een hellingshoek van 10 graden en aangesloten op een SMA-STP omvormer. De STP drie-fasen-omvormer zal draaien met een nominale vermogensverhouding van 88%, waardoor de installatie zeer efficiënt is ingericht. De panelen worden verdeeld over twee trackers en drie strings. Er worden twee strings van 22 panelen aangesloten op de eerste tracker en één string van 12 panelen op de tweede tracker. Overzicht van het systeem in het ontwerpprogramma Sunny Portal: 24

25 Het draagsysteem: 7.1 Garanties systeem: JA Solar-panelen: tien jaar garantie op productfouten en 25 jaar opbrengstgarantie tot 80%; SMA-omvormer: tien jaar garantie. Installatiewerkzaamheden: twee jaar garantie. 7.2 Prestaties van het systeem Het systeem zal begin mei 2013 worden opgeleverd. Er zijn derhalve nog geen prestaties beschikbaar. Naar verwachting zullen de prestaties echter vergelijkbaar zijn (relatief) met die van het project PV-gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) waarvan de prestaties op de projectpagina op de website van Greencrowd worden weergegeven. 8. Deelnemen Om deel te nemen aan de crowdfunding van het project PV-installatie brandweerkazerne Ochten, dient u in eerste instantie te voldoen aan de algemene voorwaarden van stichting Greencrowd. Hierin is onder meer het volgende gesteld: Crowdfunders kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn; Crowdfunders moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten en in Nederland woonachtig zijn; Crowdfunders moeten minimaal 18 jaar oud zijn; Crowdfunders dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn. 25

26 Deelnemen is mogelijk tot en met 30 juni Het project sluit echter zodra het is volgeschreven. Stichting Greencrowd behoudt zich het recht voor dit project op een andere datum dan 30 juni te sluiten of het crowdfundingaanbod in te trekken. Ten slotte kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. De volgende stukken liggen gedurende de geldigheidsduur van het informatiememorandum ter inzage bij stichting Greencrowd: Afnameovereenkomst tussen Green Spread en de gemeente Neder-Betuwe Crowdfunding- en leningsovereenkomsten Na het succesvol financieren van het project liggen gedurende de financieringsperiode eveneens de volgende stukken ter inzage bij stichting Greencrowd: Pandovereenkomst Voor vragen of opmerkingen over crowdfunding van het project PV-installatie brandweerkazerne Ochten (gemeente Neder-Betuwe) kunt u contact opnemen met stichting Greencrowd. Deelname is uitsluitend mogelijk in Euro. Alle bedragen luiden in Euro, tenzij anders is vermeld. Dit aanbod wordt openbaar gemaakt middels en door reclame middels sociale media. Iedereen die reageert op genoemde uitingen ontvangt het informatiememorandum. Het informatiememorandum kan ook worden gedownload van de website. Deelnemen kan door in te schrijven op het project op de website Het vervolg Wanneer u zich heeft ingeschreven middels de website, is de procedure als volgt: U ontvangt een met de investeringsovereenkomst. Hierin zijn de door u opgegeven data opgenomen. U tekent de investeringsovereenkomst en stuurt deze, samen met een kopie van een identiteitsbewijs, op naar het antwoordnummer. Wanneer uw inschrijving niet wordt geweigerd, wordt u opgenomen in de informele vereniging. Wanneer de financieringsbehoefte voor het project is gerealiseerd, ontvangt u hierover een . Deze bevat een link waarmee u middels internetbankieren het door u opgegeven bedrag kunt overmaken. Wanneer alle bedragen van alle crowdfunders zijn ontvangen, wordt het geld overgemaakt aan de lenende partij en start de leningsovereenkomst. Hiermee start tevens de periode waarover rente is verschuldigd. Uw rente en inleg wordt uitgekeerd conform het betaalschema zoals opgesteld voor het project. Het uitgangspunt hierbij is dat de eerste rentevergoeding binnen vijf werkdagen na de vervaldatum aan u wordt uitbetaald. 26

27 9. Definities en afkortingen 1. Stichting Greencrowd (Greencrowd) Stichting Greencrowd brengt Crowdfunders en Kredietnemers via haar website bij elkaar teneinde een Kredietovereenkomst tot stand te laten komen en verplicht zich tot het voeren van alle daaruit voortvloeiende administratieve en financiële afhandelingen. Stichting Greencrowd is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Arnhem. Het staat Greencrowd steeds vrij voor de uitvoering van de door haar te verrichten werkzaamheden derden in te schakelen. Greencrowd is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van die derden. 2. De Kredietnemer (Kredietnemer) of Schuldenaar De (rechts)persoon of -personen, of het (de) samenwerkingsverband(en) van de (rechts)personen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, aan wie volgens de Kredietovereenkomst de Kredietfaciliteit ter beschikking is of zal worden gesteld. 3. De Kredietfaciliteit (Kredietfaciliteit) Het geheel aan kredietvormen waarover een Kredietnemer bij Stichting Greencrowd beschikt. 4. De Crowdfunder (Crowdfunder) De natuurlijk persoon die zijn privémiddelen of zakelijk vermogen beschikbaar stelt ten behoeve van de totstandkoming van de Kredietovereenkomst, dan wel de rechtspersoon die vanuit zijn onderneming zakelijk vermogen ter investering beschikbaar stelt. 5. De Kredietovereenkomst (Kredietovereenkomst), Crowdfundingovereenkomst of Investeringsovereenkomst De overeenkomst waarmee de Geldlening of Schuldbekentenis wordt bekrachtigd en waarin de betalingsvoorwaarden, rentes en verdere uit de Kredietovereenkomst voortvloeiende verplichtingen worden beschreven. 6. De Geldlening (Geldlening) Lening van geld waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietverschaffer. 27

28 7. De Schuldeiser (Schuldeiser) De gezamenlijke Crowdfunders, die (als informele vereniging) als contractpartij van de Kredietnemer optreden bij de Kredietovereenkomst. 8. De Schuldbekentenis (Schuldbekentenis) Ondertekend geschrift waarbij men erkent een zekere som schuldig te zijn. 9. De Hoofdsom (Hoofdsom) De verschuldigde som geld uit hoofde van de Geldlening waarbij de lopende of vervallen rente buiten beschouwing wordt gelaten. 10. De Tranche (Tranche) Een deel van een totale geldsom. 11. Het Betaalschema (Betaalschema) Het deel van de Kredietovereenkomst dat weergeeft wanneer Crowdfunders rente en aflossing ontvangen. Uitgangspunten hierbij zijn dat de rente eens per jaar wordt uitgekeerd en dat aflossingen per tranche op vooraf bepaalde momenten worden voldaan. 12. De Risicoclassificatie (Risicoclassificatie) Een rangschikking van risico s behorend bij de Kredietovereenkomst, voortkomend uit het risicoprofiel van de Kredietnemer, de business case en eventueel gestelde zekerheden. 28

29 10. Namen en adressen Opdrachtgever en afnemer Gemeente Neder-Betuwe Burgemeester Lodderstraat KM Opheusden Ontwikkelaar en exploitant Green Spread Advies & Ontwikkeling BV Utrechtseweg 310, gebouw H AR Arnhem

30 Leverancier materialen Oskomera Solar Power Solutions BV Postbus AA Deurne Uitvoeringswerkzaamheden montage en elektrotechniek Van Westreenen BV Tolsestraat KB Opheusden Verantwoordelijkheid crowdfunding Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310, gebouw H AR Arnhem 30

31 CROP Postbus AL Amersfoort Kragd Prinses Margrietplantsoen 51-A 2595 BR Den Haag Utrechtseweg HD Zeist 31

32 11. Bijlagen 1. Afnameovereenkomst brandweerkazerne Ochten 2. Leningovereenkomst Greencrowd en Green Spread 3. Crowdfundingovereenkomst 4. Productspecificaties 5. Garanties 32

33 Bijlage 1: Afnameovereenkomst brandweerkazerne Ochten 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 Bijlage 2: Leningovereenkomst stichting Greencrowd en Green Spread Hieronder volgt de leningovereenkomst die stichting Greencrowd en Green Spread met elkaar aangaan op het moment dat het project is volgeschreven. Het gaat dus om een overeenkomst die in de toekomst wordt afgesloten en om die reden nog niet is ondertekend. 42

43 43

44 Bijlage 3: Crowdfundingovereenkomst Crowdfundingovereenkomst De ondergetekenden: 1. Achternaam: Initialen: Voornaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: adres: hierna ook te noemen: de Crowdfunder; 2. de Stichting Greencrowd, Kantoorhoudende te: Arnhem ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer ; hierna ook te noemen: Greencrowd; in aanmerking nemend: a) dat de bedrijfsvoering van de stichting Greencrowd bestaat uit het (via haar website) bij elkaar brengen van organisaties, die geld wensen te lenen enerzijds en personen, die gelden ter leen beschikbaar wensen te stellen anderzijds; b) dat Stichting Greencrowd daartoe op haar website profielen van organisaties, die gelden wensen te lenen, zal plaatsen met daarbij onder meer de hoogte en het doel van de gewenste financiering, het toepasselijke rentepercentage en de kredietwaardigheid van betrokkene met risicoclassificatie; c) dat de Crowdfunder belangstelling heeft om gelden ter leen te verstrekken middels de door Stichting Greencrowd aangeboden faciliteit; d) dat de Crowdfunder zich omtrent de werkwijze van stichting Greencrowd heeft geïnformeerd, daartoe onder meer de website van stichting Greencrowd heeft bekeken en kennis heeft genomen van: 1. de Algemene Voorwaarden kredietverlening stichting Greencrowd, vastgesteld in de maand oktober 2012 en op 10 oktober 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gelderland te Arnhem; 44

45 2. de model-akte van Schuldbekentenis, welke stichting Greencrowd door de betrokken schuldenaar(s)/lener(s) zal laten ondertekenen; e) dat de Crowdfunder derhalve weet dat het maximaal door hem te investeren bedrag staat vermeld in de onder d.1 vermelde Algemene Voorwaarden; f) dat de ondergetekende zich als (potentiële) Crowdfunder wenst in te schrijven bij stichting Greencrowd; g) dat laatstbedoelde inschrijving aan de ondergetekende sub 1 het recht geeft gebruik te maken van de diensten van stichting Greencrowd; h) dat partijen hun onderlinge afspraken hierbij schriftelijk wensen vast te leggen; i) dat voor alle begrippen in deze investeringsovereenkomst wordt verwezen naar het bepaalde in voormelde Algemene Voorwaarden; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. Op deze overeenkomst zijn de in de considerans onder d.1 vermelde Algemene Voorwaarden Kredietverlening Stichting Greencrowd van toepassing, voor zover daarvan in deze akte niet wordt afgeweken. 2. De ondergetekende sub 1 schrijft zich bij deze in als Crowdfunder bij stichting Greencrowd 3. De Crowdfunder heeft de vrije keuze voor welke projecten en tot welk bedrag hij (per project) wenst te investeren, met inachtneming van het in de Algemene Voorwaarden bepaalde. 4. Op deze investeringsovereenkomst zijn de volgende tranchekenmerken van toepassing: Investeringsbedrag in Looptijd in jaren 8 Basisrente in % Rekeningnummer(s) voor rente en terugbetaling 5. Stichting Greencrowd verplicht zich jegens de Crowdfunder tot het (administratief) bijhouden van alle projecten, waaraan de Crowdfunder zal deelnemen. Stichting Greencrowd zal de Crowdfunder (hetzij schriftelijk hetzij via de website) op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen met betrekking tot ieder project, waarin de Crowdfunder als schuldeiser een financieel belang heeft. 6. Stichting Greencrowd is jegens de Crowdfunder nooit aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen door de Schuldenaar van enige (betalings-) verplichting uit de Kredietovereenkomst voortvloeiende. 7. De Crowdfunder geeft door deze inschrijving de bevoegdheid aan stichting Greencrowd om alle uit deze overeenkomst voortvloeiende correspondentie te zenden aan bovenstaand e- mailadres van de Crowdfunder. 8. De Crowdfunder geeft aan stichting Greencrowd de last, welke last stichting Greencrowd aanneemt, om in het belang en voor rekening van de Crowdfunder, zij het op naam van stichting Greencrowd, alle vorderingen te incasseren, welke voortvloeien uit de tussen de Crowdfunder (ook in zijn hoedanigheid van lid van de in de door de Schuldenaar getekende c.q. te tekenen Schuldbekentenis bedoelde informele vereniging) en de betrokken 45

46 Schuldenaar gesloten Kredietovereenkomst, alsmede de daarmee samenhangende rechten te effectueren, en in dat kader: i. overeenkomsten en andere rechtshandelingen aan te gaan respectievelijk te verrichten, die daden van beheer betreffen; ii. alle verdere beheersdaden te verrichten; iii. betalingen te doen en te ontvangen, daarvoor te kwiteren; iv. als procespartij voor lastgever/crowdfunder in rechte op te treden en al het ter zake noodzakelijk te doen. stichting Greencrowd is gerechtigd de last geheel naar eigen inzicht uit te voeren en verbindt zich om zich naar eer en geweten van zijn last te kwijten en deze uit te voeren, zoals een goed lasthebber betaamt. De hiervoor gegeven last strekt tevens het verrichten van rechtshandelingen in het belang van de hiervoor bedoelde informele vereniging en daarmee in het belang van al haar leden. stichting Greencrowd heeft recht op vergoeding van alle onkosten, die verbonden zijn aan de uitvoering van de last (waaronder begrepen de redelijke kosten verbonden aan het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder of advocaat, zijnde kosten die deze raadslieden in en buiten rechte maken ter inning van de vorderingen van de Crowdfunder). Crowdfunder dient deze onkosten op eerste verzoek te voldoen, waarbij - voor zover van toepassing - onkosten naar rato van het aandeel van de Crowdfunder in het totaal door de informele vereniging aan Schuldenaar uitgeleende bedrag in rekening worden gebracht. Stichting Greencrowd zal zich in het kader van de gegeven last inspannen de aldus door Crowdfunder gemaakte onkosten - zoveel als rechtens mogelijk - te verhalen bij de Schuldenaar via de inschakeling van een gerechtsdeurwaarder en/of een advocaat. 9. Beide partijen kunnen deze overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen met inachtneming van het navolgende: a. De Crowdfunder kan de overeenkomst altijd opzeggen, mits met inachtneming van een aanzeggingstermijn van één maand; opzegging heeft niet tot gevolg dat de Crowdfunder de alsdan lopende projecten eveneens kan opzeggen; voor deze projecten blijft het met de betrokken Schuldenaar overeengekomen betalingsschema onverkort van kracht; zolang Crowdfunder nog deelnemer is van een project behoudt Crowdfunder toegang tot de zogenaamde "mijn omgeving" via de website van stichting Greencrowd; b. Stichting Greencrowd kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen in de volgende gevallen: - bij niet-nakoming of niet-tijdige nakoming door de Crowdfunder van enige verplichting, welke krachtens deze overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden op hem rust; - bij faillissement van de Crowdfunder dan wel bij toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de Crowdfunder; - bij overlijden van de Crowdfunder. Stichting Greencrowd is na opzegging bevoegd de toegang van Crowdfunder tot de zogenaamde "mijn omgeving" via haar website te blokkeren, maar dient dan de Crowdfunder periodiek schriftelijk in kennis te stellen van de projecten, waarbij Crowdfunder betrokken is. 46

47 c. Voor zover de Crowdfunder op het moment van opzegging lid is van een informele vereniging (zoals hiervoor onder 7 omschreven) - aan wie de Schuldenaar blijkens de getekende Schuldbekentenis bedragen verschuldigd is - dan heeft de opzegging van deze investeringsovereenkomst geen betrekking op de door de Crowdfunder aan stichting Greencrowd gegeven last tot het verrichten van rechtshandelingen ter zake het innen van de vorderingen van deze informele vereniging (en haar leden) en het effectueren van de daarmee samenhangende rechten. Dat deel van de overeenkomst van lastgeving is niet opzegbaar, althans alleen opzegbaar indien alle leden van de betreffende informele vereniging de lastgeving tegelijk en tegen hetzelfde moment schriftelijk opzeggen. 10. De administratie van stichting Greencrowd geldt als volledig bewijs van hetgeen een Schuldenaar en/of stichting Greencrowd aan de Crowdfunder verschuldigd is, behoudens tegenbewijs. 11. Waar in deze akte staat vermeld "schriftelijk" wordt daaronder mede verstaan een mededeling langs elektronische weg. Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend te op de Crowdfunder Jan Willem Zwang stichting Greencrowd 47

48 Bijlage 4: Productspecificaties Panelen: 48

49 Omvor mer: 49

50 50

51 51

52 Bijlage 5: Garantie SMA 52

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl

Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211-6800 VH - Arnhem - 026 352 75 72 - www.greencrowd.nl Stuur de ondertekende crowdfundingovereenkomst s.v.p. samen met een kopie van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs op naar: Stichting Greencrowd Antwoordnummer 2211 6800 VH Arnhem Crowdfundingovereenkomst

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Kesteren (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie brandweerkazerne Kesteren (gemeente Neder-Betuwe) 2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie...

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan Samenvatting Het Greencrowd-project Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan heeft als doel het PV-systeem op het dak van deze school uit Tiel deels te herfinancieren. In mei 2013 is dit PV-systeem (34 panelen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan

Inhoudsopgave. Informatiememorandum Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan Samenvatting Het Greencrowd-project Zonnepanelen Basisschool De Achtbaan heeft als doel het PV-systeem op het dak van deze school uit Tiel deels te herfinancieren. In mei 2013 is dit PV-systeem (34 panelen,

Nadere informatie

Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten

Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten Informatiememorandum Crowdfunding van zonne-energie-systemen op sporthallen in Dodewaard, Kesteren en Ochten December 2013 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl

Nadere informatie

Informatiememorandum Zonnepanelen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede. Mei 2015

Informatiememorandum Zonnepanelen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede. Mei 2015 Informatiememorandum Zonnepanelen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede Mei 2015 Samenvatting In opdracht van het Revius Lyceum realiseert Greenspread een PV-systeem op het dak van de school. Dit systeem wordt

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN'

INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' MD/819736.001 INSCHRIJFFORMULIER INVESTERING VIA ZIB CROWDFUNDING B.V. TER FINANCIERING VAN PROJECT 'ZORGVASTGOED ZEELAND-ZIEKENHUIS VLISSINGEN' De ondergetekende: klantnummer:... naam:... adres:... postcode,

Nadere informatie

In tegenstelling tot voorgaande Greencrowd-projecten gaat het hier niet om de herfinanciering, maar om de voorfinanciering van een project.

In tegenstelling tot voorgaande Greencrowd-projecten gaat het hier niet om de herfinanciering, maar om de voorfinanciering van een project. Samenvatting Het Greencrowd-project Zonne-energie voor OBS Potmarge heeft als doel geld op te halen voor een zonnestroomsysteem op het dak van deze basisschool uit Leeuwarden. Door het crowdfunden van

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden - fase 2

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden - fase 2 Samenvatting De gemeente Leeuwarden wil het gemeentelijke vastgoed grootschalig verduurzamen. Naar verwachting worden in totaal circa 30 gebouwen van zonnepanelen voorzien, waarbij het uitgangspunt is

Nadere informatie

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101;

2. de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl V.O.F., kantoorhoudende te Heemstede en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30286101; INVESTERINGSOVEREENKOMST DE PARTIJEN: 1. Indien particuliere investeerder: Voorletters: Achternaam: Geboortedatum: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Investeerdersnummer bij Geldvoorelkaar.nl:

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië Samenvatting Het Greencrowd-project Waterkrachtcentrale Kratochvil heeft als doel geld op te halen voor een waterkrachtcentrale op het terrein van camping-pension Kratochvil in Tsjechië. De Nederlandse

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

Crowdfunding & Duurzame Energie

Crowdfunding & Duurzame Energie Crowdfunding & Duurzame Energie Van NIMBY (Not In My BackYard) naar OIIO (Only If I Own) Bijeenkomst Crowdfunding Werkt Stichting KIEN Sander Kooper, 10 maart 2014 Agenda Crowdfunding Stichting Greencrowd

Nadere informatie

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Leningovereenkomst. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Leningovereenkomst LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING Informele Vereniging Crowdfunders Warmte-Koude-Opslag Ouverture in Goes hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Stichting Greencrowd via de heer Jan Willem Zwang in zijn

Nadere informatie

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Haalbaarheid van Zon-PV 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Agenda Zon-PV Algemeen Business case Giesbers Business case Flynth Investeren door Green Spread Over Green Spread Zonnepanelen

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V.

KREDIETOVEREENKOMST. 13 februari tussen. Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer. Triodos Bank N.V. KREDIETOVEREENKOMST 13 februari 2017 tussen Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. als Kredietnemer en Triodos Bank N.V. als Kredietgever INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1. FINANCIERING EN DOEL... 3 2. OPSCHORTENDE

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië

Samenvatting. Informatiememorandum Waterkrachtcentrale Tsjechië Samenvatting Het Greencrowd-project Waterkrachtcentrale Kratochvil heeft als doel geld op te halen voor een waterkrachtcentrale op het terrein van camping-pension Kratochvil in Tsjechië. De Nederlandse

Nadere informatie

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden

Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op de daken van 3 basisscholen in Opheusden Mei 2014 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie

ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie ZONNE-ENERGIE RIJNSTATE Van idee tot exploitatie 2 3 IDEE 6 ONTWIKKELING 10 CROWDFUNDING 14 REALISATIE 18 EXPLOITATIE 28 4 5 IDEE Rijnstate heeft maatschappelijk

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Coöperatie Peel Energie U.A. April, 2016

Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Coöperatie Peel Energie U.A. April, 2016 Projectbeschrijving van de financieringsaanvraag van Coöperatie Peel Energie U.A. April, 2016 2 Samenvatting... 4 1. Aanleiding project... 5 2. Doel project... 6 3. Planning... 6 4. Zonne-energie... 6

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden 2006

Aanvullende voorwaarden 2006 ENERGIE Aanvullende voorwaarden 2006 Voor levering van elektriciteit, gas en warmte door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruiker www.delta.nl 1 Algemeen 1.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Niemand is te oud om het duurzame voorbeeld te geven! Samen met duurzaamheidorganisatie URGENDA heeft Habion, onder

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN Het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam is een karakteristiek gebouw, waar culturele en educatieve activiteiten worden

Nadere informatie

Zon-PV op ziekenhuizen. September 2014

Zon-PV op ziekenhuizen. September 2014 Zon-PV op ziekenhuizen September 2014 Inhoud Kennismaking Greenspread Het proces Haalbaarheid Scenario s Referentie: ziekenhuis Rijnstate Kennismaking Greenspread Wie we zijn Greenspread adviseert organisaties

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013

Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013 Crowdfunding Jan Willem Zwang & Sven Pluut Amersfoort, 15 november 2013 Stichting Green Crowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 0285 4013 471 www.greencrowd.nl Agenda Korte introductie Wat is

Nadere informatie

PV-gebruiksovereenkomst

PV-gebruiksovereenkomst PV-gebruiksovereenkomst DEZE OVEREENKOMST IS OPGESTELD OP 2012 (1) Bedrijf (2) Buur 1 DE ONDERGETEKENDEN: (1) [Bedrijfsnaam], gevestigd en kantoorhoudende te ([postcode]) [plaatsnaam], aan de [straat en

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CR5 Onderwerp : PV-project Den Bolder Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 12 oktober 2010 0. Samenvatting De gemeente Waalwijk heeft een ambitieuze energie/klimaatdoelstelling,

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: en en 1. Zencap Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 6 Investeringsmogelijkheid I 175 operationele zonnestroomsystemen

Zelfstroom SPV 6 Investeringsmogelijkheid I 175 operationele zonnestroomsystemen Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V. Zelfstroom SPV 6 Investeringsmogelijkheid I 175 operationele zonnestroomsystemen Samenvatting voor de investeerder - 28 juni 2016 Inhoudsopgave I 28 juni 2016

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden Samenvatting De gemeente Leeuwarden wil het gemeentelijke vastgoed grootschalig verduurzamen. Het plan is om ongeveer 40 gebouwen voorzien van zonnepanelen, waarbij het uitgangspunt is dat gebouwgebruikers

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: Het uit 1975 stammende stadion van FC Volendam bestaat uit 4 losstaande tribunes en geeft plaats aan 6984 toeschouwers die

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum Windturbine Casalduni

Samenvatting. Informatiememorandum Windturbine Casalduni Samenvatting Het Greencrowd-project Windturbine Casalduni heeft als doel financiering bijeen te brengen voor een 850-kW-windturbine in de provincie Benevento in de Zuid-Italiaanse deelstaat Campania. Crowdfunders

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: In de omgeving van het Noord-Hollandse Warmenhuizen vind je kleurrijke percelen, hier teelt B-Four agro 100 hectare

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden 2009

Aanvullende Voorwaarden 2009 Aanvullende Voorwaarden 2009 Voor levering van elektriciteit en gas door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruikers Versie 2009 www.delta.nl Aanvullende Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en het wijkgebouw in Grave Mei, 2017

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en het wijkgebouw in Grave Mei, 2017 Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf en het wijkgebouw in Grave Mei, 2017 Afbeelding Gemeentewerf Grave Afbeelding PV-sol Wijkgebouw Esterade 2 Samenvatting...

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen Phoen x Investments B.V. en [NAAM INVESTEERDER] inzake een geldlening van EUR 100.000,- deel uitmakend van een crowdfundingcampagne via CrowdAboutNow B.V. met een totaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, CONCEPT OVEREENKOMST GROEILENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016

Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Zelfstroom SPV 5 Investeringsmogelijkheid I 250 operationele zonnestroomsystemen Investment summary - 24 maart 2016 Vertrouwelijk en eigendom van Zelfstroom B.V Inhoudsopgave I 24 maart 2016 1. Introductie

Nadere informatie

Faralda Crane Hotel;

Faralda Crane Hotel; Leningsovereenkomst Ondergetekenden: Volledige naam : Voornamen (voluit) : Adres : Postcode en plaats : Telefoon : Geboortedatum en plaats : Nationaliteit : Identiteitsbewijs : s.v.p. kopie bijvoegen Uitgeleende

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN Ondernemers en publieke instellingen in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale

Nadere informatie

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. Juli 2015

Informatiememorandum. Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek. Juli 2015 Informatiememorandum Crowdfunding van zonnepanelen op het dak van Schut Packaging te Eerbeek Juli 2015 Stichting Greencrowd Utrechtseweg 310 Gebouw H02 6812 AR Arnhem 085-4013471 www.greencrowd.nl Samenvatting

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE SAMEN SOLAR MET: Samen maken we van het Amstelveencollege, het meest duurzame college van Amstelveen: Samen solar! Het Amstelveen College heeft in samenwerking met

Nadere informatie

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden.

TRUSTAKTE. De kenmerken van de Obligaties zijn beschreven in het Prospectus. De Obligaties worden beheerst door de Obligatievoorwaarden. TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 53177770

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentehuis Grave, VvE Zuid Ooster Mei, 2017

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentehuis Grave, VvE Zuid Ooster Mei, 2017 Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van de gemeentehuis Grave, VvE Zuid Ooster Mei, 2017 Afbeelding gemeentehuis Afbeelding gemeentehuis 2 Samenvatting... 4 1. Aanleiding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Leningovereenkomst leningnummer

Leningovereenkomst leningnummer Leningovereenkomst: XXXX Pagina 1 van 7 Leningovereenkomst leningnummer Ondergetekenden, Debiteur a, een rechtsvorm opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te adres, postcode plaats, ingeschreven onder

Nadere informatie

HierOpgewekt. 16 april 2015

HierOpgewekt. 16 april 2015 HierOpgewekt 16 april 2015 Even voorstellen Algemeen Crowdfundingplatform voor duurzame energieprojecten Stichting opgericht door Jan Willem Zwang in juni 2012 Gevestigd te Arnhem Februari 2014 ontheffing

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden

Samenvatting. Informatiememorandum project Zonnepanelen gemeentelijke gebouwen Leeuwarden Samenvatting De gemeente Leeuwarden wil het gemeentelijke vastgoed grootschalig verduurzamen. Naar verwachting in totaal circa 30 gebouwen worden voorzien van zonnepanelen, waarbij het uitgangspunt is

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake is van

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

Greencrowd Solar Fund I

Greencrowd Solar Fund I Greencrowd Solar Fund I Juni 2017 Samenvatting... 3 1. Aanleiding project... 4 2. Doel project... 4 3. Planning... 4 4. Zonne-energie... 4 5. De portefeuille... 4 6. Crowdfunden... 5 7. Projectstructuur...

Nadere informatie

Filmproject De Donor

Filmproject De Donor Filmproject De Donor Script geschreven door Mario Grooters Bijlage 3 (Maatschapscontract) behorende bij prospectus maatschap Filmproject De Donor van 8 december 2014 8 december 2014 Pagina 1 van 8 pagina

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN Nieuwe Veste is het centrum van de gemeente Breda en dé plek voor alles wat met kunst te maken heeft. Nieuwe Veste biedt

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een lening dienen Geldnemers minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden (de ) zijn van toepassing op het gebruik van het financieringsplatform dat via de website http://www.lenderspender.nl wordt aangeboden (het " ). 1.2.

Nadere informatie

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Ronde II

Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Ronde II Informatiememorandum Zonnepark Vierverlaten Ronde II Door: energiecoöperatie Grunneger Power Uw eigen groene stroom opwekken in Zonnepark Vierverlaten? Heeft u geen eigen dak of geen geschikt dak voor

Nadere informatie

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel

Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel Projectbeschrijving van de investering in zonnepanelen op het dak van het gemeentekantoor in Zaltbommel Oktober, 2016 3D-animatie van de zonnepanelen op het gemeentekantoor. Een groot deel van het dak

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

TRUSTAKTE OVERWEGENDE DAT:

TRUSTAKTE OVERWEGENDE DAT: TRUSTAKTE Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770 ("Stichting")

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie