MILLENNIUMGEMEENTE? Deze beloften zijn samengevat in acht millenniumdoelen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MILLENNIUMGEMEENTE? Deze beloften zijn samengevat in acht millenniumdoelen:"

Transcriptie

1 ARNHEM MILLENNIUMGEMEENTE? 1. Inleiding Op 26 november 2007 heeft de raad een initiatiefvoorstel Arnhem als millenniumgemeente van GroenLinks aangenomen. Doel van het voorstel is om in 2008 onderzoek te doen naar de mogelijkheid Arnhem in december 2008 tot millenniumgemeente te verklaren, overeenkomstig het model dat de VNG ontwikkeld heeft ( Aan het college is de opdracht verstrekt om een werkgroep te installeren die als taak heeft gekregen het draagvlak voor een gemeentelijk millenniumbeleid te onderzoeken. De werkgroep 1 bestaat uit vertegenwoordigers van diverse fracties (GroenLinks, CDA en D66), het Platform Arnhem Mondiaal, Raad van Kerken en de gemeente (SB en MO). Het beschikbare budget voor 2008 bedraagt ,00. De werkgroep organiseert een drietal bijeenkomsten: 1. Millenniumdoelen in de publieke sector (binnen de gemeente Arnhem) 2. Millenniumdoelen in de private sector Publieksbijeenkomst georganiseerd door het Platform Arnhem Mondiaal. Aan bod komen plaatselijke initiatieven van particulieren, organisaties en het bedrijfsleven op het gebied van millenniumdoelen. 3. Presentatie op de informatieve Politieke Maandag voorafgaand aan het raadsbesluit In deze notitie wordt uitgelegd wat het concept millenniumgemeente inhoudt en hoe de landelijke VNG-campagne er uitziet. Vervolgens geven wij aan wat de gemeente Arnhem al doet op het terrein van duurzame ontwikkeling en internationale activiteiten. Daarna wordt ingegaan op de plaatselijke initiatieven van particulieren, organisaties en het bedrijfsleven op dit terrein. Tot slot motiveren wij ons voorstel om millenniumgemeente te worden en doen wij een aantal aanbevelingen. 2. Millenniumgemeente, wat is dat? In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de millenniumtop. Er werd afgesproken gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging, HIV/Aids en in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in acht millenniumdoelen: 1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen 2. Alle jongens en meisjes gaan naar school 3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten 4. Kindersterfte is sterk afgenomen 5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap 6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria zijn gestopt 7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu 8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp 1 Bemensing Millenniumwerkgroep: John Veldman (GroenLinks, vz); Ed Bruinvis (Platform Arnhem Mondiaal, secr.); Paulien Toonen (dienst MO); Marion Visser (dienst SB); Marnix ten Brinke (D66); Joseph Follender (CDA) en Kees Tinga (Raad van Kerken). 1

2 Deze doelen moeten in 2015 gehaald zijn. Een millenniumgemeente draagt actief bij aan één of meer van deze doelen. De millenniumdoelen 1 t/m 6 zijn vooral gericht op ontwikkelingslanden. Doelstelling 7 is wereldwijd gericht. Doelstelling 8 beoogt verandering te brengen in de relatie tussen rijke en arme landen. Arnhem heeft gekozen om met name in te zetten op de doelstellingen 7 & 8. Door in te zetten op deze doelstellingen wordt indirect ook een bijdrage geleverd aan de millenniumdoelstellingen 1 t/m Landelijke VNG-campagne Op 7 juli 2007 is de helft van de tijd verstreken voor het behalen van de VN-millenniumdoelen. Helaas blijven de resultaten achter bij de te behalen doelen. Niet alleen rijksoverheden en internationale organisaties, maar ook gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan het behalen van de doelen. Daarom is de VNG op 11 april 2007 gestart met de campagne Een millenniumgemeente staat midden in de wereld. De deelnemende gemeenten kiezen een eigen invulling. Er is geen verplicht programma waaraan deze gemeenten moeten deelnemen. 4. Wat doet de gemeente Arnhem al? Om in beeld te brengen wat Arnhem al doet, zijn twee publieksbijeenkomsten gehouden. Op de eerste bijeenkomst, d.d. 5 juni 2008, was de focus intern (binnen de gemeente) gericht. De vraag die centraal stond: wat doen we al en waar kan het beter? Thema s: duurzaam inkoopbeleid en duurzaam leefmilieu. Duurzaam inkoopbeleid Arnhem staat een milieubewust inkoopbeleid voor. Bij aanbesteden van leveringen nemen we de milieucriteria mee; de mate waarin is mede een financiële afweging en is een verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst. Bij het aanbesteden van werken hebben we aandacht voor duurzaamheid. De inschatting is dat Arnhem op dit moment ongeveer 10-20% duurzaam inkoopt. Voorbeelden duurzaam inkoopbeleid gemeente Arnhem (niet limitatief) - Kinderarbeid: clausule in bestekken; - Max Havelaar Eco keurmerk voor koffie in alle automaten en bedrijfsrestaurant; - Verpakkingen: waar mogelijk dient de leverancier geen verpakkingsmateriaal te gebruiken, leverancier dient verpakkingsmateriaal retour te nemen en gescheiden af te voeren; - Groencertificaten: aankoop groene elektriciteit, vanaf 2006 d.m.v. aankoop van certificaten van oorsprong; - Schoonmaak: beperking gebruik chemicaliën, doseersystemen, scholing voor medewerkers; - Groenonderhoud: verbod op chemicaliën, onderzoek naar milieubesparende methoden; - Drukwerk: verboden pigmenten en verfstoffen; - Hybride auto: bij stadsbeheer sinds 2001; - Koude en warmte opslag: gemeente was initiatiefnemer bij KWO-systeem in Arnhem Centraal; - Papier: gebruik van papier met milieukeur; - Catering: percentage biologisch dynamisch; - Koeriersdienst: fietsen met raadsstukken. 2

3 Aanbevelingen: Sluit aan bij definitie duurzaam inkopen van SenterNovem 2 ; Sluit aan bij de 16 criteria van SenterNovem en de landelijke doelstellingen: gemeenten streven naar een norm van 75% duurzaam inkopen in 2010, 100% in 2015; Zet aan tot duurzaam beleggen, spaarzaam omgaan met materialen en energie; Kies voor 100% biologisch catering voor lunches en recepties; Begin november 2008 heeft het directieteam ingestemd met het instellen van een projectgroep duurzaam inkopen, die als doel heeft de landelijke doelstellingen te halen. Duurzaam leefmilieu In deze workshop is vastgesteld dat er in Arnhem al veel initiatieven op het millenniumgebied zijn ontplooid, maar dat er in de diepte nog veel winst valt te behalen. Gekozen is om binnen het onderwerp duurzaam leefmilieu te focussen op de onderdelen energiebesparing en duurzaam bouwen. In deze twee onderdelen komen meerdere aspecten samen, waardoor ze ook meer effect sorteren. 3 Aanbevelingen: Maak gebruik van alle alternatieve energievormen waarover Arnhem beschikt (zonne-energie, aardwarmte, restwarmte industrie, windvang op hellingen, stroming rivier langs stad); Beloon de burger via (al of niet bestaande) prijzen door duurzame thema s in de prijsvraag op te nemen; Geef als gemeente het goede voorbeeld. Om dat te bereiken meer nadruk leggen op benutten en uitwisselen van kennis en ervaring, zowel intern als extern; Stel voor het thema duurzaam bouwen vergaande ambities vast (op dit terrein is veel winst te behalen). Internationale samenwerking Initiatieven van de gemeente op gebied van internationale samenwerking (het initiëren en onderhouden van internationale contacten die wederzijdse economische ontwikkeling tot doel hebben dan wel bijdragen aan sociale of culturele ontwikkeling) zijn: - Platform Arnhem Mondiaal Betreft een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt op het gebied van vredesvraagstukken, duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. In dit Platform zijn een 13-tal Arnhemse organisaties vertegenwoordigd. Het Platform ontvangt een jaarlijks werkbudget van 5.000,00.; - Arnhems Fonds Samenlevingsbeleid; Via dit fonds kunnen projecten voor een subsidie in aanmerking komen die integratie in de Arnhemse samenleving bevorderen (max ,00); 2 (Programma Duurzame Bedrijfsvoering overheden) De gemeente kan gebruik maken van de beschikbare instrumenten van SenterNovem en conform de systematiek van die organisatie een centraal coördinatiepunt instellen, waar alle activiteiten op het gebied van duurzame bedrijfsvoering samenkomen én worden gemonitord. Per productgroep worden er eisen gesteld voor milieu en sociale aspecten. De hoofdproductgroepen zijn: personeel, kantoor, automatisering, adviseurs, vervoer, bouw, facilitair, stadsontwikkeling, GWW, Stadsbeheer, welzijn, hulpverlening en sociale criteria. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van het product of productieproces op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten kan gedacht worden aan thema s als kinderarbeid of mensenrechten. 3 Energiebesparing = reductie uitstoot broeigassen = reductie besparing op grondstoffen = goedkoper. Duurzaam bouwen: het realiseren van een duurzame kwaliteit van de gebouwde omgeving. Hieronder vallen energiezuinige/energieneutrale gebouwen, een goed binnenklimaat, maar ook het gebruik van duurzame bouwmaterialen en het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van de leefomgeving. 3

4 - Herkomstlandenbeleid Projecten gericht op internationale relaties met de belangrijkste herkomstlanden kunnen voor subsidie in aanmerking komen. In de praktijk is het herkomstlandenbeleid gericht geweest op het geven van noodhulp (aardbevingen in Turkije en Marokko, overstromingen in Suriname); - Arnhem kent twee officiële stedenbanden: Arnhem-Croydon en Arnhem-Gera 4 ; - Arnhem heeft een economische stedenband met Wuhan (China). Aanbeveling: Verbind op het gebied van internationale samenwerking het internationale beleid in de periode tot 2015 met de millenniumdoelen en verzoek het Platform Arnhem Mondiaal hetzelfde te doen. 5. Initiatieven vanuit de samenleving burgers, (maatschappelijke) organisaties, bedrijfsleven Op 21 oktober 2008 is de tweede bijeenkomst in het kader van de millenniumdoelstellingen gehouden, georganiseerd door het Platform Arnhem Mondiaal. Deze bijeenkomst was gericht op initiatieven uit de Arnhemse samenleving die een bijdrage leveren aan het behalen van de millenniumdoelstellingen. In de praktijk blijkt dat er heel veel gebeurt in de stad, zoals (geen limitatieve lijst): Bedrijven: - Koffiebranderij Peeze: inkoop biologische koffie volgens de principes van Fair Trade. Voeren van een duurzame bedrijfsvoering: 70% energie hergebruik, minder watergebruik (90%), energiezuinig autopark, minder papierverbruik, duurzaam ketenbeheer (vanaf de oorsprong van het product tot aan de consument); - Titan Woods: verduurzaamt hout (Europees grenen) op een milieuvriendelijke manier, zodat er geen tropisch hardhout nodig is; - Lucnhcafé Manu: biologische en Fair Trade producten; - Biologische slagerij De Groene Weg: al 21 jaar verkoop van biologisch vlees met een gegarandeerde prijs voor boeren; - House of Energy (Cumea): klimaatneutraal kantoor; - Brennels (winkel in biologische brandnetelkleding); - Hygear en Vébé Van Steijn (waterstoftoepassingen); - Nedstack (brandstofcellen); - Supermarkt Jan Linders Malburgen-West (heeft onlangs de eerste Gelderse Energieprijs gewonnen) - Wereldwinkel, Euroconsult, Burgers Zoo; Deze bedrijven laten zien dat Fair Trade en biologische productie samen kunnen gaan met een gezonde en rendabele bedrijfsvoering. Scholen: - HAN-studenten: benzinemotor voor de Dakar-rally ombouwen tot een motor op jatrofa-olie; - Guus Duindam (stedelijk gymnasium): film over klimaatverandering; - Dance4Life activiteiten op diverse middelbare scholen (jongerenorganisatie van Stop Aids Now); Kerken: 4 De band met Croydon (voorstad van Londen) dateert van kort na de Tweede Wereldoorlog (beide steden waren zwaar getroffen door het oorlogsgeweld). De band met Gera (vml. Oost-Duitsland) is voortgekomen uit de vredesgedachte: opheffen Koude-Oorlogs-denken. Beide stedenbanden worden sinds enkele jaren vormgegeven door de stichting Jumelage Arnhem ( De stichting is met name actief op sociaal-maatschappelijk terrein en organiseert regelmatig uitwisselingen met scholen en sportverenigingen. 4

5 - Kerken maken deel uit van internationale netwerken. Contacten en uitwisseling hebben i.t.t. tot vroeger steeds meer een wederkerigheidkarakter, waarbij kerken in arme landen aandringen op rechtvaardiger verhoudingen d.m.v. duurzame ontwikkeling. Afgelopen jaar heeft een delegatie van jongeren van Parochie de Wijngaard een bezoek gebracht aan Bangladesh; - Veel Arnhemse kerken nemen jaarlijks deel aan bewustwording en hulpverleningsactiviteiten in het kader van landelijke acties als de Vastenactie (r.k.) en Veertigdagen Campagne (prot.), Adventaktie Solidaridad (fair trade); - Lokale kerkelijke gemeenten onderhouden ook alleen of in een (oecumenisch) samenwerkingsverband (STIOC) directe banden met partnergroepen in de Derde Wereld en in Oost- en Midden Europa; - Verduurzamen van het kerkelijk (energie)beleid met ondersteuning van milieudeskundigen; - Familiegebonden en door moskeeën georganiseerde hulpverleningsactiviteiten in kringen van Arnhemmers met een migrantenachtergrond. Diversen: - Stichting Arnhem-Lima: vrijwilligers helpen inwoners van Villa el Salvador in het opbouwen van een menswaardig bestaan; - Stoere Vrouwen: genieten van het leven, maar willen ook rekening houden met natuur, mensen en dieren. Daarom gaan zij wereldverbeterend winkelen en inspireren zij ook anderen. Aanbevelingen: Verklaar Arnhem als millenniumgemeente. Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat het overgrote deel van de aanwezigen wenst dat Arnhem millenniumgemeente wordt. Burgers, bedrijven en gemeente werken feitelijk al aan het realiseren van de millenniumdoelen. Lever een actieve bijdrage op het gebied van: a. voorlichting, communicatie b. het goede voorbeeld Ad a.: Voorlichting, communicatie Zoals al eerder aangegeven, gebeurt er al erg veel in Arnhem. Arnhem kan zich met recht millenniumgemeente noemen. Er kan echter nog meer gewerkt worden aan bewustwording van een duurzaam leefmilieu bij de Arnhemse bevolking. De millenniumdoelstellingen zijn niet wijd verbreid bekend in de stad. Het is wenselijk dat de millenniumdoelstellingen een bredere uitstraling krijgen. Bij het werken aan bewustwording van millenniumdoelen moet voorop staan dat ze niet te groot gemaakt worden dan zijn ze niet behapbaar maar dat ze zo dicht mogelijk bij mensen worden gebracht zodat het ook voor hen aantrekkelijk is om mee te werken aan de realisering van de millenniumdoelen. Ad b.: Het goede voorbeeld Van belang is dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Voert de gemeente zelf een duurzame bedrijfsvoering? Draagt ze zorg voor een duurzaam leefmilieu? 6. Waarom moet Arnhem millenniumgemeente worden? In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het college o.a. inzet op: - Voortzetten ingezette lijn voor de contacten met herkomstlanden; - Experimenteren met nieuwe contactvormen; - Verbeteren van de lokale milieukwaliteit; - Toepassen van milieuvriendelijke technieken; 5

6 - Stimuleren van schonere en minder geluidsbelastende vervoermiddelen zoals schoon openbaar vervoer en fiets; - Schoner oppervlaktewater. Het is niet de bedoeling dat de gemeente als enige lokale partij een bijdrage levert aan de millenniumdoelen. Het bijdragen aan deze doelen zou niet een specifieke taak voor een overheid moeten zijn, maar een taak van de gehele samenleving. Zoals bovenstaand aangegeven gebeurt er al veel in de stad op het gebied van de millenniumdoelstellingen. Burgers, bedrijven en gemeente werken feitelijk al aan het realiseren van de millenniumdoelen, het kan echter altijd beter. De gemeente Arnhem wil daarom een aanjaagfunctie vervullen voor de Arnhemse samenleving, burgers en bedrijven om te komen tot een netwerk van Arnhemse organisaties die een bijdrage leveren aan het behalen van millenniumdoelen. Daarnaast roept de VNG gemeenten op tot een raadsbesluit waarin de gemeente zich tot millenniumgemeente verklaart. 7. Aanbevelingen Sluit aan bij definitie duurzaam inkopen van SenterNovem; Sluit aan bij het programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden van SenterNovem. Dat betekent dat Arnhem streeft naar 75% duurzaam inkopen in 2010 en 100% in 2015; Sluit aan bij de 16 criteria van SenterNovem, gemeenten streven naar een norm van 75% duurzaam inkopen in 2010, 100% in 2015; Actualiseer het aanbestedings- en inkoopbeleid gemeente Arnhem ( ); Zet aan tot duurzaam beleggen, spaarzaam omgaan met materialen en energie; Kies voor 100% biologisch catering voor lunches en recepties; Werk het gemeentelijk beleid ten aanzien van duurzame bedrijfsvoering verder uit, organiseer bestuurlijk commitment en zorg dat controle, faciliteiten en randvoorwaarden goed zijn geregeld; Actualiseer het inkoop- en aanbestedingsbeleid ( ) en neem gezamenlijke duurzaamheidambities op voor alle diensten; Maak gebruik van alle alternatieve energievormen waarover Arnhem beschikt (zonne-energie, aardwarmte, restwarmte industrie, windvang op hellingen, stroming rivier langs stad); Beloon de burger via (al of niet bestaande) prijzen door duurzame thema s in de prijsvraag op te nemen; Stel voor het thema duurzaam bouwen vergaande ambities vast (op dit terrein is veel winst te behalen); Geef als gemeente het goede voorbeeld. Leg, om dat te bereiken, meer nadruk op het benutten en uitwisselen van kennis en ervaring, zowel intern als extern; Verbind op het gebied van internationale samenwerking het internationale beleid in de periode tot 2015 met de millenniumdoelen en verzoek het Platform Arnhem Mondiaal hetzelfde te doen; Stimuleer en faciliteer activiteiten op het gebied van millenniumdoelstellingen en faciliteer deze initiatieven niet alleen met een subsidiemogelijkheid, maar ook publicitair (door ze bijvoorbeeld een prominente plaats op de gemeentelijke webpagina en op de gemeentepagina van de Arnhemse Koerier te bieden) en door mee te doen (bv. van Klimaatverbond: groene voetstap, Warme Truiendag, Straatklimaatfeest); Geef als gemeente het goede voorbeeld; Richt één centraal coördinatiepunt in (bv. afdeling Inkoop & aanbesteding) waar alle activiteiten op het gebied van duurzame bedrijfsvoering samenkomen en worden gemonitord; 6

7 Draag zorg voor een goede communicatie / voorlichting over de millenniumdoelstellingen aan: - Arnhemse burgers (brede bewustwording voor een duurzaam leefmilieu); - Scholen: jong geleerd is oud gedaan; Onderzoek de mogelijkheid om tijdens de modebiënnale een modeshow te houden met ecologische / fair trade kleding; Stel ieder jaar één millenniumdoel centraal; Leg de landelijke duurzaamheidmonitor over Arnhem; Beleg als gemeente duurzaam en zorg voor voorlichting over duurzaam sparen / beleggen aan de Arnhemse bevolking. 8. Bijlage Als bijlage bij deze notitie vindt u een overzicht van millenniumactiviteiten in Arnhem over de periode , samengesteld door de Stichting Doca. 7

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente Inhoud 1. Inleiding 2. Millenniumgemeente wat is dat? 3. Landelijke VNG-campagne 4. Wat doet de gemeente al? 5. Waarom meedoen? 6. Waarom dit raadsvoorstel? 7. Wat gaat

Nadere informatie

Voor meer informatie over Faitrade Hoorn volgt hieronder een korte beschrijving over wat Faitrade-gemeente-Hoorn is en wil bereiken.

Voor meer informatie over Faitrade Hoorn volgt hieronder een korte beschrijving over wat Faitrade-gemeente-Hoorn is en wil bereiken. Koersopdoen en Fairtrade Tijdens de oprichting van mijn eigen onderneming Koersopdoen werd ik (vanwege mijn afstudeerrichting) door werkgroep lid R. Rote gevraagd plaats te nemen in de werkgroep Fairtrade

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4

Aan de raad AGENDAPUNT 4 Aan de raad AGENDAPUNT 4 ONGEWIJZIGD VASTGESTELD 5 JUNI 2008 Doetinchem millenniumgemeente 1. Inleiding In april 2007 lanceerde de VNG de campagne Millenniumgemeente. Met deze campagne wordt beoogd een

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging:

Raadsvoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: College V200801012 Onderwerp: Millennium gemeente Raadsvoorstel Inleiding: In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Een voorstel voor Provinciale Staten van Gelderland en de Raden van de Gelderse gemeenten 7 juli 2015 Ramon Barends http://www.psp92.nl/gelderland/ Deze

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie Initiatiefvoorstel de raad der gemeente EDE Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2011 / 110 685552 Fractie GL/PE oktober 2011 Cie. n.v.t. betreft Raad 15-12-2011 Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken.

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken. D66 Uitgeest Aan de raadsleden van Uitgeest Betreft: Uitgeest, een Millennium Gemeente midden in de wereld Bijlage: initiatiefvoorstel Millennium Gemeente Uitgeest, 26 augustus 2010 Geachte collega raadsleden,

Nadere informatie

Fairtrade Gemeente Weert

Fairtrade Gemeente Weert Fairtrade Gemeente Weert Hans Kreutzer, Trijnie Helfferich, Henrieke Graven 17 april 2013 Fairtrade Gemeente Fairtrade Gemeente is een eretitel die aangeeft dat de gemeente bijzonder veel aandacht heeft

Nadere informatie

Bijlagen: - MVO referentiekader - Fairtrade Gemeente handleiding. Afhandeling. 1. Inleiding

Bijlagen: - MVO referentiekader - Fairtrade Gemeente handleiding. Afhandeling. 1. Inleiding RG nr. Datum: Indiener(s): Onderwerp: Initiatiefvoorstel: ChristenUnie PAS SP PvdA Millenniumdoelstellingen De indieners stellen voor: - dat de gemeente Steenwijkerland zich actiever inzet om bij te dragen

Nadere informatie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie

Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie Velsen staat midden in de wereld Uitwisseling op gebied van ontwikkeling, cultuur en economie 1. Inleiding In september 2011 heeft de gemeenteraad van Velsen uitgangspunten op het gebied van millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018

HELMOND MONDIAAL. Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers. in de periode 2014 tot en met 2018 HELMOND MONDIAAL Het organiseren van samenwerking met andere wereldburgers in de periode 2014 tot en met 2018 Helmond Mondiaal 1 Inleiding Recente besluitvorming in de raad van Helmond leidt tot een andere

Nadere informatie

Agendapunt: 9 No. 72/'11. Dokkum, 6 september 2011. ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad,

Agendapunt: 9 No. 72/'11. Dokkum, 6 september 2011. ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, Agendapunt: 9 No. 72/'11 Dokkum, 6 september 2011 ONDERWERP: Het streven naar de titel Fairtrade Gemeente SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, In de raadsvergadering van 18 juni 2009 is besloten de gemeente

Nadere informatie

Initiatief Raadsvoorstel PvdA/GroenLinks en ODS; V4 Stede Broec Millennium- en Fairtrade gemeente. september 2011

Initiatief Raadsvoorstel PvdA/GroenLinks en ODS; V4 Stede Broec Millennium- en Fairtrade gemeente. september 2011 Initiatief Raadsvoorstel PvdA/GroenLinks en ODS; V4 Stede Broec Millennium- en Fairtrade gemeente september 2011 PvdA/GroenLinks heeft samen met ODS een initiatief-raadsvoorstel ingediend met als doel

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 15 mei 2012 Corr. nr.: 2012.04335 Onderwerp : Voorstel inzake Millenniumgemeente Programma : 1. Bestuur en dienstverlening Commissie

Nadere informatie

Werkplan Millenniumdoelen comité Gemeente Langedijk

Werkplan Millenniumdoelen comité Gemeente Langedijk Werkplan Millenniumdoelen comité Gemeente Langedijk Inleiding De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de gemeente Langedijk toegevoegd aan de lijst Millennium Gemeenten. Langedijk is daarmee

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0081 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0081 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0824 Naam programma +onderdeel: Mondiale Bewustwording Onderwerp: Leiden Millenniumgemeente Aanleiding:

Nadere informatie

Millenniumnotitie. Gemeente Drechterland

Millenniumnotitie. Gemeente Drechterland Millenniumnotitie Gemeente Drechterland In 2015 willen de Verenigde Naties de volgende zogenoemde Millenniumdoelen gerealiseerd hebben: 1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen 2. Alle jongens en

Nadere informatie

G e m e e n t e Z e i s t

G e m e e n t e Z e i s t RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 09RAAD0225 INITIATIEF VOORSTEL GROENLINKS ZIN IN DE TOEKOMST IN ZEIST Ronde Tafel : 23/25 juni 2009 Debat : 7 juli 2009 Raadsvergadering : Indien vrijgegeven na

Nadere informatie

Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013. morgen is nu!

Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013. morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013 morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente (SOM) Ommen, juni 2012 1 0 inleiding Voor u ligt een uitwerkingsplan van de Stichting Millenniumgemeente

Nadere informatie

Duurzaam Dronten. Welke bijdrage levert Dronten. aan een duurzamere wereld?

Duurzaam Dronten. Welke bijdrage levert Dronten. aan een duurzamere wereld? Duurzaam Dronten Welke bijdrage levert Dronten aan een duurzamere wereld? 2 Samen optrekken De huidige generatie is zich meer bewust van haar invloed op onze planeet. De kennis over hoe het anders, groener

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TEN BOER MILLENNIUMGEMEENTE januari 2010

PLAN VAN AANPAK TEN BOER MILLENNIUMGEMEENTE januari 2010 PLAN VAN AANPAK TEN BOER MILLENNIUMGEMEENTE januari 2010 Inleiding De raad heeft in oktober 2007 ingestemd met het voorstel (via een motie) om Ten Boer te laten aansluiten bij de Millenniumcampagne en

Nadere informatie

Presentatie - Achtergrond - Oprichting - Doelen - Structuur - Budget - Gemeentebeleid

Presentatie - Achtergrond - Oprichting - Doelen - Structuur - Budget - Gemeentebeleid Presentatie - Achtergrond - Oprichting - Doelen - Structuur - Budget - Gemeentebeleid Achtergrond De gemeente Arnhem en het vredes- en ontwikkelingswerk 1956 Met steun van de gemeente wordt de Arnhemse

Nadere informatie

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Veel boeren en arbeiders in arme landen (ook wel ontwikkelingslanden ) hebben

Nadere informatie

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Met Fairtrade krijgen boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een eerlijke

Nadere informatie

Bergen, een Millennium Gemeente midden in de wereld!

Bergen, een Millennium Gemeente midden in de wereld! Bergen, een Millennium Gemeente midden in de wereld! BERGEN ALS MILLENNIUM GEMEENTE September 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. De Millenniumdoelen...4 3. Millennium Gemeente Bergen...5 3.1 Bewust

Nadere informatie

Haren Fairtrade Gemeente

Haren Fairtrade Gemeente Pagina 1 Verantwoordelijkheid Wereldwinkel Ineke Wielinga Projectgroep Wereldwinkel Adèle Dummer gemeente Haren Hinke de Boer Petronel Rietema Zernike College Martine Slager Kerkelijke gemeenschap Marco

Nadere informatie

Dit concrete project is gevonden in het ondersteunen van natuur- en milieuprojecten in de gemeente Bamenda in Kameroen.

Dit concrete project is gevonden in het ondersteunen van natuur- en milieuprojecten in de gemeente Bamenda in Kameroen. Raadsvoorstel: 2015-1530 Onderwerp: millenniumgemeente en internationale samenwerking Datum: 24 februari 2016 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk Raadsbijeenkomst: 11 februari 2016 Raadsvergadering: 3 maart

Nadere informatie

*RV10.0013* Documentnr.: RV10.0013. Roden, 27 januari 2010. Onderwerp Noordenveld Millenniumgemeente. Onderdeel programmabegroting: nee.

*RV10.0013* Documentnr.: RV10.0013. Roden, 27 januari 2010. Onderwerp Noordenveld Millenniumgemeente. Onderdeel programmabegroting: nee. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0013 Roden, 27 januari 2010 Onderwerp Noordenveld Millenniumgemeente Onderdeel programmabegroting: nee Voorstel Besluiten: - dat de gemeente Noordenveld

Nadere informatie

Jaarverslag Leerdam, 15 januari De secretaris, Albert Santing

Jaarverslag Leerdam, 15 januari De secretaris, Albert Santing Jaarverslag 2013 Leerdam, 15 januari 2014 De secretaris, Albert Santing Inleiding Begin 2013 zijn de werkzaamheden van de werkgroep Leerdam Millennium Gemeente overgegaan op het nieuw gevormde Team2015.

Nadere informatie

Naar een fairtradegemeente in Drechterland. (Notitie Fairtrade Gemeente Drechterland)

Naar een fairtradegemeente in Drechterland. (Notitie Fairtrade Gemeente Drechterland) Naar een fairtradegemeente in Drechterland (Notitie Fairtrade Gemeente Drechterland) Millenniumplatform Drechterland 26 mei 2010 1 Inleiding Al langer is de gemeente Drechterland actief op het terrein

Nadere informatie

: Beleidskader internationale betrekkingen

: Beleidskader internationale betrekkingen Vergadering 3 februari 2009 Verbeterd exemplaar Gemeenteraad Onderwerp : Beleidskader internationale betrekkingen B&W vergadering : 23 december 2008 Dienst / afdeling : MO. BJZ Aan de gemeenteraad, In

Nadere informatie

Ja/nee 2. Ja/nee 2. Ja/nee 1

Ja/nee 2. Ja/nee 2. Ja/nee 1 1 Vragenlijst Lokaal/Mondiaal 2003 Vraag Toelichting score 1 Krijgt duurzame ontwikkeling in het collegeprogramma van uw gemeente een centrale plaats toegekend? In het collegeprogramma staat een definitie

Nadere informatie

Praat mee over de nieuwe Millennium doelen!

Praat mee over de nieuwe Millennium doelen! Praat mee over de nieuwe Millennium doelen! Millennium Gemeente Langedijk 9 november 2015 Programma Presentatie Workshop Toelichten resultaten uit de workshop Borrel en napraten Inleiding In 1999 stelt

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013.

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. 1 Samenvatting Definitie duurzaamheid volgens Brundtland Aanmelden als Millenniumgemeente Speerpunten:

Nadere informatie

score ja/nee 2 3 Is er een formeel document, zoals een raadsbesluit of een publiek manifest waarin staat ja/nee 1 Vragenlijst Lokaal/Mondiaal 2002

score ja/nee 2 3 Is er een formeel document, zoals een raadsbesluit of een publiek manifest waarin staat ja/nee 1 Vragenlijst Lokaal/Mondiaal 2002 Vragenlijst Lokaal/Mondiaal 2002 De eerste zes vragen behandelen onderwerpen die algemeen van aard zijn (en ook afkomstig zijn uit de vragenlijst algemeen van de duurzaamheidsspiegel 2001. Voor dit deel

Nadere informatie

Bijlage: Terugblik Oegstgeest als Millenniumgemeente

Bijlage: Terugblik Oegstgeest als Millenniumgemeente Bijlage: Terugblik Oegstgeest als Millenniumgemeente 2008-2015 1. De Millenniumdoelen In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de als belangrijkst benoemde wereldproblemen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Auteurs: Bettina Blok, Frieda den Heyer Goedgekeurd door: Karin Cornet Datum: 14.06.2017 Versie: 0.2 Actieplan: MVI - MVS Pagina 1 Aanleiding Meerdere gemeenten,

Nadere informatie

Duurzaam Dronten. Welke bijdrage levert Dronten. aan een duurzamere wereld?

Duurzaam Dronten. Welke bijdrage levert Dronten. aan een duurzamere wereld? Duurzaam Dronten Welke bijdrage levert Dronten aan een duurzamere wereld? 2 Samen optrekken De huidige generatie is zich meer bewust van haar invloed op onze planeet. De kennis over hoe het anders, groener

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL Klimaatplan Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 3 Doetinchem, 15 april 2009 ALDUS BESLOTEN 23 APRIL 2009 Klimaatplan Doetinchem 2009-2012 Voorstel: 1. het beleidskader klimaat vaststellen, wat inhoudt dat de gemeente inzet op

Nadere informatie

Wat houdt dit in? Een millenniumgemeente zet zich actief in om bij te dragen aan het behalen van de millenniumdoelen.

Wat houdt dit in? Een millenniumgemeente zet zich actief in om bij te dragen aan het behalen van de millenniumdoelen. OPENBAAR Adviseur: H.E. Meijer (BBO, tst. 776) Portefeuillehouder: A.V. de Kok 09.09359 1 INFORMATIENOTA POLITIEKE RONDE d.d. 10 september 2009 Programma en product 1.1 Natuur en Landschap - Groen en Water

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6043 Inboeknummer 14bst01553 Beslisdatum B&W 21 oktober 2014 Dossiernummer 14.43.151 Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording Inleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Beleidsontwikkeling/Maatschappelijke ontwikkeling /Team Cultuur/Wonen/Integratie

Beleidsontwikkeling/Maatschappelijke ontwikkeling /Team Cultuur/Wonen/Integratie Raadsvoorstel Tilburg Wereldstad, beleidskader Internationale Samenwerking Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Beleidsontwikkeling/Maatschappelijke ontwikkeling /Team Cultuur/Wonen/Integratie Aan de

Nadere informatie

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking, elk jaar voorzien in de begroting van de stad, worden toelagen uitgekeerd aan initiatieven,

Nadere informatie

Gemeentelijke Werkgroep Fairtrade

Gemeentelijke Werkgroep Fairtrade Gemeentelijke Werkgroep Fairtrade Keurmerken Sinds 2010 Fairtrade Gemeente Dronten Sinds 2016 zichtbaar bij de ingangswegen Doelstelling 7-Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu 8-Er is meer eerlijke

Nadere informatie

Tweede Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam Inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen. Februari 2010

Tweede Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam Inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen. Februari 2010 Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Tweede Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam Inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen Februari 2010 Ten behoeve van: Directie Communicatie,

Nadere informatie

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE.

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE. MILLENNIUMDOEL 1 MINDER ARMOEDE kaart MINDER ARMOEDE. 1. Wat betekent de extreme armoedegrens? 2. In welk werelddeel liggen de meeste landen waar mensen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag leven?

Nadere informatie

Samen werken aan hulp

Samen werken aan hulp Pagina 1 van 10 Samen werken aan hulp Pagina 2 van 10 INHOUD 1 DE CONTEXT 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 2 INTERNATIONAAL BELEID 2.1 Waalwijk 2.2 Regio 3 DE ROL VAN DE GEMEENTE 3.1

Nadere informatie

Onderzoek en advies naar Fairtrade.

Onderzoek en advies naar Fairtrade. Onderzoek en advies naar Fairtrade. Uitgevoerd door: S.C. van Goor, Coordinator Inkoop Meerinzicht t.b.v. gemeente Harderwijk. Onderzoek naar voor- en nadelen van deelname aan keurmerk Fairtrade. Aanleiding.

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis

Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis Duurzame overheidsopdracht-fiche: basis 1) Onderwerp 1) Voedsel en dranken uit de organische voedingsproducten en geproduceerd op een milieuvriendelijke wijze EN / OF 2) Voedsel en dranken die een eerlijke

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

Sector en keteninitiatieven

Sector en keteninitiatieven Sector en keteninitiatieven Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen Kenmerk 1.D.1_1, 3.D.1_1, 3.D.1_2 en 3.D.2_1 Sector en keteninitiatieven Datum 13 maart 2015 Versie

Nadere informatie

Klimaatakkoord Rijk en UvW

Klimaatakkoord Rijk en UvW Klimaatakkoord Rijk en UvW Politieke en beleidsmatige context (klimaatbeleid) Rafaël Lazaroms 25 mei 2010 1 Inhoud presentatie Voorstellen Internationaal en nationaal klimaatbeleid Positie waterschappen

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Als u zaken doet met de overheid...

Als u zaken doet met de overheid... Als u zaken doet met de overheid... Het duurzame inkoopbeleid van de overheid Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de overheid. Om de markt voor duurzame producten te stimuleren, geeft zij zelf het

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-049 Houten, 16 november 2009 Onderwerp: Actualisering Inkoop- en aanbestedingsbeleid Beslispunten: Onderstaande kaderstellende aspecten rondom het aangepaste

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Millenniumbeleid DOEL: Informeren Oplegvel Informatienota Portefeuille R. van Doorn Auteur Dhr. L Hendriksen, Dhr. PH den Otter Telefoon 023-511 3251, 023-5115286 E-mail: ahendriksen@haarlem.nl,

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

mondiaal bewuste Helmonders

mondiaal bewuste Helmonders in Helmond 2016-2018 Inleiding Wat is HelMondiaal Positie HelMondiaal Doelstellingen mondiale bewustwording Plannen Inleiding Bewustwording is een van de pijlers van beleid van de raadscommissie Internationale

Nadere informatie

Fair Trade in Openbare Aanbestedingen

Fair Trade in Openbare Aanbestedingen Fair Trade in Openbare Aanbestedingen Workshop Duurzame voeding en catering, 22/11/2011 Inhoud workshop 1. Waarom een workshop van Max Havelaar? 2. Wat is Fair Trade en hoe herken je het? 3. Verschil met

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel:

Onderzoek Inwonerspanel: 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 12 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1009 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst wilden

Nadere informatie

People Product Packaging

People Product Packaging Duurzaamheid 2016 Voorwoord Als Nederlands leidende producent van bed- en badtextiel staat Beddinghouse op dit moment voor een uitdaging. De waarden die we hanteren voor onze producten kwaliteit, comfort

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Factsheet. Ooit gedacht dat je met een potje pindakaas de wereld kunt veranderen? Of met een banaan? Het kan. Dankzij fairtrade.

Factsheet. Ooit gedacht dat je met een potje pindakaas de wereld kunt veranderen? Of met een banaan? Het kan. Dankzij fairtrade. Elke dag π± Factsheet Initiatief fairbezig.nl Fairbezig.nl is een initiatief van Fair Trade Original, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en Stichting Max Havelaar met steun van de Nationale Postcode

Nadere informatie

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken DutchSpirit vervaardigt duurzame maatpakken en richt zich op de doorontwikkeling van circulaire stoffen voor werkkleding. Met een vernieuwend businessconcept

Nadere informatie

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010

Informatie voor duurzaam inkopen van. Hulp in het Huishouden. Datum: 20 mei 2010 Informatie voor duurzaam inkopen van Hulp in het Huishouden Datum: 20 mei 2010 Colofon Dit document voor duurzaam inkopen is ontwikkeld door NL Milieu en Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

VOOR EEN BETER EN EERLIJKER KLIMAAT

VOOR EEN BETER EN EERLIJKER KLIMAAT VOOR EEN BETER EN EERLIJKER KLIMAAT EEN BETER EN EERLIJKER KLIMAAT Het klimaatprobleem treft ons allemaal. Maar huishoudens en kleine boeren in ontwikkelingslanden hebben meer last van klimaatverandering

Nadere informatie

speelkaart productie

speelkaart productie speelkaart productie productie Voor de geluidsinstallatie en andere technische installaties gebruiken jullie enkel groene stroom. Jullie hebben wel nog een probleem: de geluidsinstallatie is verouderd

Nadere informatie

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92 LOKALE AGENDA 21 - Leuven Historiek Presentatie voor delegatie van stad en gemeenten van het Brussels Gewest Agenda 21 van UNCED, Rio 92 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999

Nadere informatie

Werkgroep Fair Trade Gemeente Houten. Promotieplan Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Versie 2.0 29 oktober 2009

Werkgroep Fair Trade Gemeente Houten. Promotieplan Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Versie 2.0 29 oktober 2009 Werkgroep Fair Trade Gemeente Houten Promotieplan Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Versie 2.0 29 oktober 2009 Pagina 1 van 8 1-1-2009 1. Inleiding 1.1. onderwerp Dit document beschrijft het promotieplan

Nadere informatie

Verankeren gebruik fairtrade producten gemeentelijke organisatie. Naam steller Afdelingsmanager Afdeling

Verankeren gebruik fairtrade producten gemeentelijke organisatie. Naam steller Afdelingsmanager Afdeling B en W Voorblad Onderwerp Verankeren gebruik fairtrade producten gemeentelijke organisatie Datum B en W datum 29 januari 2014 4 februari 2014 Naam steller Afdelingsmanager Afdeling Yvonne Jeuken Ilse Rutten

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden www.survio.com 14-11-2014 10:32:45 Algemeen Enquête naam Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden Auteur Gwen Bonnie Taal Nederlands Enquête URL http://www.survio.com/survey/d/f6n1b6i0x9a9e9w0f Eerste

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid 1) Onderwerp 1) Voedsel en dranken uit de organische voedingsproducten en geproduceerd op een milieuvriendelijke wijze EN / OF 2) Voedsel en dranken die een

Nadere informatie

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord!

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Milieubewuste inkoop Hero Benelux breidt haar inspanningen voor een duurzame inkoop van grondstoffen verder uit. We letten daarbij niet alleen op kwaliteit.

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Assortiment: Consumenteninformatie:

Assortiment: Consumenteninformatie: Naam van het bedrijf: Albert Heijn Branche: Levensmiddelen Aantal medewerkers: 55000 Website: www.ah.nl Contact: via website Contact persoon: via website Aantal winkels: 750 Assortiment: Zijn er afspraken

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie Titel: CO2-Prestatieladder Participatieplan Rapport: CO2-2014/R-05; rev. 0; d.d. 07-04-2015 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Vervolgblad : 1 van 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

Inspreken Raadsplein

Inspreken Raadsplein Inspreken Raadsplein Onderwerp : Beleidsnota inkoop en aanbesteding (GM2007.1103 ) Plaats : raadsronde 7, vergaderruimte 2.27 20.30-21.25 Datum : 29 oktober 2007 Geachte raadsleden, U zult het ongetwijfeld

Nadere informatie

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt HAN DUURZAAM Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt Opbouw presentatie Even de HAN voorstellen Wat is een MeerJarenAfspraak

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Gemeente Harlingen op weg naar de titel Fairtrade gemeente

Gemeente Harlingen op weg naar de titel Fairtrade gemeente Gemeente Harlingen op weg naar de titel Fairtrade gemeente Harlingen, november 2016 1. Inleiding De gemeenteraad van de gemeente Harlingen heeft in zijn vergadering van 25 mei 2016 een motie aangenomen,

Nadere informatie

Fair Trade in Openbare Aanbestedingen. Workshop Duurzame voeding en catering, 22/11/2011

Fair Trade in Openbare Aanbestedingen. Workshop Duurzame voeding en catering, 22/11/2011 Fair Trade in Openbare Aanbestedingen Workshop Duurzame voeding en catering, 22/11/2011 Inhoud workshop 1. Waarom een workshop van Max Havelaar? 2. Wat is Fair Trade en hoe herken je het? 3. Verschil met

Nadere informatie

Beleidsplan Chote Siddhashram Foundation (C.S. Foundation) 2013-2018

Beleidsplan Chote Siddhashram Foundation (C.S. Foundation) 2013-2018 Beleidsplan Chote Siddhashram Foundation (C.S. Foundation) 2013-2018 Stichting C.S. Foundation Porta Basilica 116, 3995ZC Houten e-mail: info@csfoundation.nl website: www.csfoundation.nl kvk: 53915437

Nadere informatie

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking I Inleiding Het LOGO SOUTH programma is beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie is het aan de Raad om op grond van haar kaderstellende bevoegdheid een keuze te maken over

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking vmbo-kgt34

Ontwikkelingssamenwerking vmbo-kgt34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 24 August 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/73827 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Teylingen Fairtrade gemeente gemeente TEYLINGEN

Teylingen Fairtrade gemeente gemeente TEYLINGEN BURGERINITIATIEF (Gemeenteraad) Registratienummer 144966 Teylingen Fairtrade gemeente gemeente TEYLINGEN van (indiener) Aan Bart de Jong, namens Rembrandtlaan 46, 2172 DE Sassenheim Telefoonnummer 0252

Nadere informatie

Amsterdam: energie neutrale stad!

Amsterdam: energie neutrale stad! Amsterdam: energie neutrale stad! 20 april 2009 Inhoud: - Aanleiding - Ambities - Aanpak -Case Kolen voor elektriciteit Klimaatverandering Grondstoffen: olie 2a Ons gas raakt op: Zes probleem kenmerken

Nadere informatie

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve BEES Coop is een project voor een coöperatieve, participatieve en niet commerciële supermarkt. Het iniatief wordt gedragen door burgers die een

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente

Beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Fairtrade Gemeente Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam Inkopen in onderwijs Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam inkopen, inleiding Duurzaam inkopen in onderwijs Spelers in het veld en hun rol Suggesties voor aanpak Informatiebronnen

Nadere informatie