PUBLICATIES ANPI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014.01 PUBLICATIES ANPI"

Transcriptie

1 PUBLICATIES ANPI asbl ANPI vzw Parc scientifique Fleming Granbonpré 1 B-1348 Louvain-la-Neuve Tél.: 010/ Fax: 010/

2 AANKOOPVOORWAARDEN Alle bestellingen worden gefactureerd. Alle prijzen zijn exclusieve BTW. Tenzij anders aangegeven, zijn onze offertes geldig gedurende 3 maanden. Verzendings- en eventuele administratieve kosten zijn voor rekening van de koper. Bestellingen van minder dan 50 zullen uitsluitend na betaling uitgevoerd worden. Kortingen worden slechts verleend op documenten uitgegeven door ANPI vzw (exclusief Fireforum Magazine) aan de aangekondigde voorwaarden en beperkingen en mogen niet cumuleer worden. Andere landen (EU en andere): De prijzen worden berekend op basis van het bedrag exclusief BTW. De eventuele taksen van toepassing alsook de administratie- en de verzendingskosten van een minimum bedrag van 7 worden bijgerekend. Om de behandeling van uw bestelling te bespoedigen, vergeet niet de volgende gegevens aantegeven: Het afleveringsadres en factuuratieadres (indien afwijkend) Het BTW-nummer, De interne referentie van uw bestelling Het formaat (papier / PDF) en de taal van de gewenste producten. Auteursrechten Bij levering van goederen beschermd door om het even welk recht van intellectuele eigendom, brengt de levering van deze goederen geen enkele overdracht van rechten van intellectuele eigendom met zich mee. In het bijzonder, bij levering van goederen beschermd door het auteursrecht of een naburig recht, brengt de levering van deze goederen geen overdracht van rechten ten voordele van de klant met zich mee. Geen enkele reproductie van de geleverde goederen, zelfs gedeeltelijk, of op om het even welke drager, is toegelaten zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ANPI, behoudens bij toepassing van wettelijke uitzonderingen van dwingende aard. Elke mededeling aan het publiek van de inhoud van de door het auteursrecht of een naburig recht beschermde goederen, alsook de verhuur of het lenen van deze goederen, zijn verboden, tenzij mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van ANPI, of bij toepassing van wettelijke uitzondering van dwingende aard. Knowhow Geen enkele informatie vervat in publicaties of meegedeeld aan cliënten in het kader van overeenkomsten tot levering van goederen of diensten, en die deel uitmaakt van de knowhow van ANPI, mag voor commerciële doeleinden door de klant worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij de voorbereiding van opleidingen, cursussen of seminaries, of voor de redactie van documenten, publicaties of andere, zonder het voorafgaand en schriftelijk akkoord van ANPI. De klant is daarentegen gerechtigd om deze gegevens te gebruiken in het kader van zijn beroepsactiviteit, voor zover deze niet concurrerend is met de activiteiten van ANPI. Maken onder andere deel uit van de knowhow van ANPI, alle technische gegevens die geen deel uitmaken van het publiek domein en die afkomstig zijn van ANPI, tenzij de klant kan aantonen dat hij kennis had van deze technische gegevens voordat ANPI hem deze gegevens meedeelde.

3 Informeren Normalisatie Informatie Laboratorium Inspectie Certificatie en documenteren Fire & Security Alert: Geïnformeerd worden Fire & Security Alert: 61,00 excl. BTW ( 73,81 BTW in) Een alertdienst die u permanent op de hoogte houdt van de laatste reglementaire en normatieve ontwikkelingen! Via regelmatige newsletters krijgt u aanmeldingen over de nieuwe gewestelijke, federale en Europese reglementeringen, de evolutie van de normalisatie, de certificatielijsten en de verschijning van interessante publicaties en dossiers over brand- en diefstalpreventie. "+" Formule: Toegang tot de bronnen "+" Formule: 105,50 excl. BTW ( 127,65 BTW in) De voordelen van een professioneel documentatiecentrum en van on-line documentatie: - Newsletters Fire & Security Alert; - Toegang tot de bibliotheek en tot haar verzamelingen(*); - Documentaire bijstand (*) en mogelijkheid om vragen(*) (**) te stellen met betrekking tot onze activiteiten; - Op hebt u via een login toegang tot: - de raadpleging van reglementaire teksten inzake beveiliging tegen brand en binnendringing; - de raadpleging van technische nota's en technische dossiers ANPI; - de documentaire alertdienst met de nieuwe documenten van de bibliotheek; - artikels getekend of uitgegeven door ANPI; - de guidelines van CPFA-Europa; - Korting van 10% op seminaries en studiedagen; - Korting van 15% op de prijzen van ANPI publicaties (met uitsluiting van FireForum Magazine) "Expert" Formule: Volledige aanbieding "Expert" Formule: 219,00 excl. BTW ( 264,99 BTW in) Het abonnement dat het elektronische documenten de papieruitgave combineert. De ANPI Dossiers en Veiligheidsfiches van ANPI richten zich tot alle preventionisten op zoek naar praktische en nuttige informatie. Naast de elektronische diensten van de "+" Formule(*) (**) krijgt u jaarlijks automatisch de nieuwe 2 ANPI dossiers en de 4 veiligheidsfiches. Brandweer Formule "Brandweer" Formule is voorbehoud voor openbare branweerdiensten: 105,50 excl. BTW ( 127,65 BTW in) De voordelen van de Fire & Security Alert en + formules en de publicaties van ANPI in elektronische vorm. (*) Deze diensten kunnen aanleiding geven tot bijkomende kosten. De bedragen worden automatisch afgetrokken van een "klantrekening" van 30 aangeboden door ANPI bij de jaarlijkse inschrijving en die één jaar geldig is. (**) De aanvragen moeten echter voldoen aan de doelstellingen van veiligheid en preventie van ANPI. De antwoorden van het documentatiecentrum worden gegeven met een informatieve bedoeling en mogen onze inspectie, audit, testen of certificatie activiteiten niet vervangen. Granbonpré, 1 Parc scientifique Fleming B-1348 Louvain-la-Neuve T F GEN M&S Leaflet Template F v.3 dd

4 Dossiers ANPI KWALITATIEVE METHODE OM HET BRANDRISICO TE EVALUEREN Deze door CFPA-Europe ontwikkelde methode is gebaseerd op een intuïtieve benadering waarbij het risiconiveau het gevoel van gevaar en ernst weerspiegelt. Een reeks controlelijsten (tabellen) biedt de mogelijkheid om de verschillende bronnen van gevaar en hun potentiële ernst in te schatten. Publiek: Managers en beheerders van bedrijven en openbare instellingen, preventieadviseurs, verzekeraars en makelaars. Referentie: TD 156 papier TD 156 PDF 52 BTW excl TIJDELIJKE ORGANISATIES & EVENEMENTEN IN FEESTTENTEN, TENTEN, EN TENTDOEKCONSTRUCTIES Bedenkingen over brandpreventie in tijdelijke structuren Veel brandweerdiensten moeten de gemeentelijke bepalingen opstellen of controleren die de organisatie en veiligheid van publieke evenementen en meer bepaald tijdelijke inrichtingen regelen. Ook de organisatoren van evenementen en de werkgevers die een bedrijfsevenement in een feesttent organiseren moeten de veiligheid van de deelnemers verzekeren. Publiek: Gemeentelijke bestuurders en ambtenaren, brandweerdiensten, organisatoren van evenementen en preventieadviseurs. Referentie: TD 155 papier TD 155 PDF EVACUATIESYSTEMEN MET SPRAAKALARM Reeds sinds enkele jaren worden de nieuwe omroeptechnieken gebruikt voor het evacueren van sommige inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Net als branddetectiesystemen moeten evacuatiesystemen met spraakalarm voldoen aan specifieke technische criteria zowel wat de producten als de installatie betreft. Dit dossier geeft een overzicht van de installatievoorschriften en leit de lezer naar het type alarm dat het best aan zijn situatie is aangepast. Al wie betrokken is bij de veiligheid van inrichtingen met een hoge bezettingsgraad moet in het bezit zijn van dit dossier! Publiek: Beheerders van ondernemingen en openbare inrichtingen, veiligheidsadviseurs, brandweerdiensten, verzekerings-maatschappijen en - makelaars. Referentie: TD 154 papier TD 154 PDF BRANDSTICHTING CRIMINELE BRAND Inbraakbeveiligingstechnieken ten dienste van brandpreventie Er bestaan verschillende middelen ter preventie en bescherming tegen de acties van een brandstichter of een vandaal. Dit dossier behandelt opeenvolgend de interne organisatie, architecturale richtlijnen, bewakingsmiddelen, mechanische en elektronische beveiligingsmaatregelen tegen inbraak en de doeltreffendheid van beschermingsmaatregelen tegen brand. Een beknopt document dat de aandachtspunten samenvat zonder in technische bijzonderheden te treden, met als doel een snelle diagnose van uw situatie en een evaluatie van uw risico s. Referentie: TD 153 papier TD 153 PDF

5 ARTIKEL 52 VAN HET ARAB EN DE WET OVER HET WELZIJN De bepalingen van artikel 52 van het ARAB en de beginselen van de Welzijnswet De arbeidswetgeving is de laatste jaren echter geëvolueerd. Het ARAB wortd geleidelijk vervangen door de Codex over het Welzijn op het werk die bepaalde doelstellingen oplegt, onder andere het opstellen van jaarplannen en vijfjarenplannen. Hoe kan men de bepalingen van artikel 52 van het ARAB in de beginselen van de Codex over het Welzijn op het werk opnemen? Xavier Lebichot geeft een uiteenzetting van de oorspronkelijke doelstellingen van het ARAB aan het licht van de doelstellingen van de wet van 4 augustus 1996 en haar toekomstige ontwikkelingen.. Referentie: TD 152 papier TD 152 PDF EVACUATIEOEFENINGEN Een ingewikkelde combinatie van organisatorische en technische maatregelen Dit dossier heeft tot doel de werkgever bij te staan bij het opstellen van de evacuatieprocedures en het organiseren van de oefeningen. In het kort zal worden ingegaan op de eisen in verband met de evacuatie van de gebouwen en daarna volgt de bespreking van de technologieën en communicatiemiddelen die tegenwoordig als hulpmiddel bij het evacueren van het personeel worden gebruikt. De evacuatieoefening is dan ook de laatste fase van een lange weg om de kwaliteit van de verschillende procedures in de praktijk te evalueren en de opleiding van het personeel te valideren. Referentie: TD 150 papier TD 150 PDF INTERVENTIEPLOEGLEDEN Opdrachten, hoedanigheden en bevoegdheden van de leden Hoe het aantal leden te bepalen? Dit dossier heeft tot doel de bedrijfsleider en de preventieadviseur bij te staan bij het tot stand brengen van een interventieploeg. Na een overzicht van het wettelijke kader, behandelt dit dossier de opdrachten van een interne brandpreventie- en bestrijdingsdienst, de bevoegdheden, selectiecriteria en opleiding van de leden, alsook de methoden om het aantal ploegleden te berekenen. Referentie: TD 149 papier WERKEN MET HITTE PUNTEN DE VUURVERGUNNING Lassen, solderen, snijden, warme waterdichte bekleding aanbrengen Slecht voorbereide of slecht uitgevoerde werken, d.w.z. zonder dat geschikte maatregelen zijn getroffen, zijn de oorzaak van ernstige schade met nog grotere gevolgen daar de brand vaak pas enkele uren nadat de werken gestopt zijn, ontstaat. Dit dossier is vooral bedoeld als praktisch preventie-instrument, en behandelt alle hoofdstukken in de vorm van praktische adviezen: de meest voorkomende werken met hittepunt, de aanwezigheid en gebruik van gasflessen, de keuze van blusapparaten. Het belangrijkste wapen in de strijd tegen brand als gevolg van tijdelijke werken met hittepunt is ongetwijfeld de vuurvergunning. Wij beantwoorden op de meest gestelde vragen betreffende dit formulier. Referentie: TD 148 papier

6 BRANDBEVEILIGING IN APPARTEMENTSGEBOUWEN Dit dossier beperkt zich zeker niet tot op het reglementaire aspect, maar stelt ook, een geheel van algemene brandbeveiligings- maatregelen voor, die stroken met de internationale praktijken die het mogelijk maken de evacuatie van de bewoners te waarborgen en hun overlevingskans tijdens een brand in een flatgebouw te verhogen. Het eerste deel is bestemd voor de ontwerpers en is gewijd aan de definities, brandoorzaken en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de bouwelementen, evacuatiewegen en evacuatiemiddelen. Het tweede deel richt zich tot de beheerders. Het handelt over de actieve veiligheid, de organisatie van de evacuatie en het onderhoud van de uitrustingen en bevat meerdere praktische bijlagen. Referentie: TD 147 papier SPRINKLERS Dit dossier is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel beschrijft de verschillende onderdelen van een sprinkler, geeft het werkingsprincipe om de doelstellingen van een sprinklersysteem te realiseren en gaat gedetailleerd in op de karakteristieken die een sprinkler moet bezitten om een CE-markering te mogen dragen. Het tweededeel toont hoe de CE-markering eruitziet en geeft een overzicht van de informatie die op sprinklers aangebracht moet worden,alsook van de bijhorende informatie op de verpakking en de commerciële documenten. Bovendien beschrijft men de verschillende soorten sprinklers alsook huntoebehoren die in de handel beschikbaar zijn Referentie: TD 144 NBN S BRANDDETECTIE Het dossier bestaat uit een gecoördineerde versie van de laatste editie van de norm NBN S en van haar talrijke opeenvolgende addenda. De NBN S heeft nogal een ingewikkelde structuur, daarom werden er een index van de sleutelwoorden en een inhoudstabel aan toegevoegd om het praktische gebruik ervan door de verschillende geïnteresseerden te vergemakkelijken. Ten slotte werd het dossier uit praktische overwegingen afgesloten met een lijst van nuttige adressen en reglementaire referenties Referentie: TD 115 papier We raadden ook : 84 BTW excl. NTN 162 BRANDDETECTIE Regels voor de installatie en de verificatie van automatische brandmeldinstallaties. Nota's ANPI BRANDDETECTIE - Regels voor de installatie en de verificatie van automatische brandmeldinstallaties Doordat de norm S verouderd is - en hoewel ze nog steeds van toepassing is -, bepaalt ze niet meer alle aspecten van de huidige technologieën inzake branddetectie. Om deze tekortkomingen aan te vullen, publiceert ANPI een nieuw referentiedocument, de "Technische nota ANPI NTN 162bis" met beter aangepaste technische voorschriften voor het ontwerp en de installatie van deze technologieën. Deze bepalingen werden vastgesteld op basis van de expertise van de Afdeling Inspecties van ANPI en van reële situaties waarmee deze geconfronteerd werd, en bevestigd door externe deskundigen uit o.a. de industrie, de brandweer en de verzekeringen. Publiek: Ontwerpers, installateurs en gebruikers van branddetectie-systemen, preventionisten, brandweerdiensten, veiligheidsadviseurs en verzekeraars. Referentie: NTN 162NL papier NTN 162NL PDF 84 BTW excl.

7 Andere uitgevers SPRINKLER SYSTEMS - Planning and Installation (in het Engels) CEA 4001 specificeert de eisen en aanbevelingen voor het ontwerp, de installatie, het onderhoud en de uitbreiding van sprinklerinstallaties voor gebouwen en industriële installaties. Het bepaalt ook de risicoclassificatie, de watervoorziening, de componenten, de installatie en de testen van het systeem, het onderhoud en de uitbreiding van bestaande systemen, en identificeert de bouwkarakteristieken van gebouwen om de doeltreffendheid en betrouwbaarheid van sprinklersystemen te garanderen. Hoewel het document CEA 4001geen wettelijke bindende verplichting heeft, voldoet het aan de eisen van het koninklijk besluit van 07/07/1994 (Basisnormen) en maakt het integraal deel uit van de technische referentiedocumenten van het BOSEC merk en van de voorschriften van Assuralia. Publiek: Ontwerpers en installateurs van sprinkler blussystemen, de veiligheidsadviseurs en gebruikers, studiebureaus, architecten, preventieofficiers van de brandweer en de verzekeraars. Referentie: CEA 4001papier CEA 4001 PDF 66 BTW excl. Formulieren ANPI DE VUURVERGUNNING De "Vuurvergunning" wordt opgesteld met het doel brand- en ontploffingsgevaren te voorkomen tijdens werken met hittepunt Niemand zou een werk met open vuur, naakte vlam of hittepunt mogen aanvangen zonder daartoe het bevel of de toelating gekregen te hebben, behalve indien het werken betreft die inherent zijn aan de normale activiteit van het bedrijf en die uitgevoerd worden op speciaal en permanent daartoe voorbehouden plaatsen. De vuurvergunning heeft betrekking op de werken die uitgevoerd worden door een interne operator of door een extern bedrijf. Per map van 50 formulieren. Referentie: Vuurvergunning HET NIEUWE GEBRUIKERSBOEKJE BTW excl. conform het KB van 25 april 2007 en aangepast aan het nieuwe meldpunt alarmsystemen Het gebruikersboekje is een praktisch document met alle nuttige inlichtingen vereist door het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales. Geef dit gebruikersboekje aan al uw klanten! Per 10 boekjes met omslagen Referentie: Gebruikersboekjes BTW excl

8 Andere media ANPI AFFICHES Eerste interventiemiddelen en blustechnieken Affiche A3 / stuk Gekartonneerd blad A4 / stuk 5,50 BTW excl. 3 BTW excl. Kortingsprijs op basis van bestelde hoeveelheden DVD Eerste interventie-middelen Deze DVD beschrijft de verschillende draagbare blustoestellen en brandhaspels en hun gebruikwijze CD-ROM MINIPICS 144,16 BTW excl. Een cd-rom met 121 kleuren-minipictogrammen nodig voor het aanmaken van een interventieplan 144,16 BTW excl.

9 . TARIEF 2014 De PDF versies zijn beschikbaar in nominatieve "single user" vorm. Het kopiëren op een net of het verspreiden aan een derde is verboden. Kortingen op de Dossiers ANPI voor abonnees op "+"-Formule "Expert"-Formule " Tarief REF. DOSSIERS ANPI TD 51 Checklist 52 TD Opslag van gevaarlijke stoffen 52 TD Interventie- en evacuatieplan 52 TD 115 Branddetectie NBN S (2008) 84 TD 119 Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk 52 TD 128 ARAB : Artikelen TD 143 Branddetectie in elektrische installaties 52 TD 144 Sprinklers (2 delen) 52 TD 145 Brandveilig werk : Een must voor alle werknemers 52 TD 146 Watervoorziening 52 TD 147 Brandbeveiliging in appartementsgebouwen (2 delen) 52 TD 148 Werken met hittepunt De vuurvergunning 52 TD 149 Interventieploegleden 52 TD 150 Evacuatieoefeningen 52 DT 151 Sécurité incendie dans les E.R.P. (France) (in het Frans) 52 TD 152 Art. 52 van het ARAB en de wet op het welzijn 52 TD 153 Brandstichting Inbraakbeveiligingstechnieken ten dienste van brandpreventie 52 TD 154 Evacuatiesysteem met spraakalarm 52 TD 155 Tijdelijke organisaties & evenementen in feesttenten, tenten, en tentdoekconstructies 52 TD 156 Kwalitatieve evaluatie van het brandrisico 52 BTW excl. Ref. ANDERE PUBLICATIES VAN ANPI BTW excl. Map vuurvergunningen Pack van 10 gebruikersboekjes met zelfklevende omslagen Affiche "Eerste interventiemiddelen en blustechnieken" A3/stuk 5,50 Affiche " Eerste interventiemiddelen en blustechnieken " A4/pièce 3 ANDERE UITGEVERS BTW excl. CEA 4001 Sprinkler systems (in het Engels) 66 DVD Eerste interventiemiddelen 144,16 CD-ROM Minipics 23,41

10 REF. NTN ANPI De distributie en de verkoop van sommige NTN zijn beperkt tot de behoeften van ANPI betrokken diensten. BTW excl. TN 105 TN 112 Goedkeuring door de verzekeraars van draagbare of niet-draagbare mobiele blustoestellen(technische specificaties) Specificaties voor vaste blusmodules voor branders van stokketels op vloeibare brandstof TN 113 Specificaties voor vaste blusmodules voor industriële frituurketels TN 117 Gids voor het onderhoud en het vervullen van draagbare snelblussers TN 118 Kortsluitingsisolatoren TN 122 TN 123 Voorschriften voor lasverbindingen voor buisleidingen met een diameter kleiner dan ND 50 Voorschriften schakelkasten voor de bediening van opstellingen van dieselmotorpompen gebruikt in automatische hydraulische installaties TN 124 Remote panel Requirements and test methods in het Engels TN 125 Woningdetectoren TN 126 Bedrijfszekerheid van sprinklerinstallaties TN 127 TN 119 TN 128 TN 129 TN 130 Draadloze branddetectie- en brandalarmsystemen-aanvullende proefmethodes en proefeisen Algemene voorschriften voor proeven op elektronische beveiligingssystemen tegen het gebruik van motorvoertuigen door onbevoegden Bijzondere voorschriften voor de beveiliging van elektrische en/of elektronische kasten beveiligd door een inert blusgas Bewaringseenheid voor opslag op een veilige plaats : Kleine koffers : Beschrijving en testmethodes voor de weerstand tegen inbraak Brandend- en alarmsysteem : bijkomend eisen inzake elektromagnetische compatibiliteit voor componenten van brandmeldsystemen TN 131 Aanvullende «ANPI» voorschriften voor brandhaspels TN 133 TN 135 Draadloze rookmelders voor woningen Aanvullende eisen en proefmethoden ook in het Engels Waardeberging Beschrijving en beproevingsmethoden voor de weerstand tegen inbraak met gas ook in het Engels TN 137 Material underlying skylights Conformity assessment in het Engels TN 139 Mechanische en bouwkundige beveiliging 26,50 TN 141 Vuurwerkbeveiliging TN 162 Regels voor de installatie en de verificatie van automatische brandmeldinstallaties 84 TN EN TN Woningdetectoren verbonden via RF-transmissie Eisen en proefmethoden ook in het Engels Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices in het Engels ABONNEMENTEN HTVA ANPI FIRE & SECURITY ALERT 61 + Formule 105,50 Expert Formule 219 Brandweer Formule 105,50

11 Bestelbon Terugsturen per fax: of per Hoeveelheid Ref. / Titel / papier of PDF Eenheidsprijs Nettobedrag Ik ben geabonneerde op de "+" / "Expert" Formule en geniet van een afkorting van 15% Als brandweerdienst van geniet ik van een afkorting van 25% op de dossiers ANPI in PDF vorm. (De affkortingen zijn niet cumuleerbare). ABONNEMENTEN Vul het formulier op van de ontvanger: Firma: Brandweerdienst:... Naam:... Voornaam:... Functie:... Straat:... Nr.:... Bus:... Postcode:... Gemeente:... Tel.: BTW-nummer:... Bestelling nr.:... Facturatieadres (indien het verschilt): Firma/Administratie: Straat:... Nr.:... Bus:... Postcode:... Gemeente:... Datum: Handtekening:

12

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

Onderzoek naar de ontwikkeling van maatregelen om het niveau van brandveiligheid te verhogen op bouwplaatsen

Onderzoek naar de ontwikkeling van maatregelen om het niveau van brandveiligheid te verhogen op bouwplaatsen Onderzoek naar de ontwikkeling van maatregelen om het niveau van brandveiligheid te verhogen op bouwplaatsen Bart Vanbever Promotor: prof. dr. ir. Bart Merci Begeleiders: ir. Nele Tilley, prof. dr. ir.

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie