PUBLICATIES ANPI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014.01 PUBLICATIES ANPI"

Transcriptie

1 PUBLICATIES ANPI asbl ANPI vzw Parc scientifique Fleming Granbonpré 1 B-1348 Louvain-la-Neuve Tél.: 010/ Fax: 010/

2 AANKOOPVOORWAARDEN Alle bestellingen worden gefactureerd. Alle prijzen zijn exclusieve BTW. Tenzij anders aangegeven, zijn onze offertes geldig gedurende 3 maanden. Verzendings- en eventuele administratieve kosten zijn voor rekening van de koper. Bestellingen van minder dan 50 zullen uitsluitend na betaling uitgevoerd worden. Kortingen worden slechts verleend op documenten uitgegeven door ANPI vzw (exclusief Fireforum Magazine) aan de aangekondigde voorwaarden en beperkingen en mogen niet cumuleer worden. Andere landen (EU en andere): De prijzen worden berekend op basis van het bedrag exclusief BTW. De eventuele taksen van toepassing alsook de administratie- en de verzendingskosten van een minimum bedrag van 7 worden bijgerekend. Om de behandeling van uw bestelling te bespoedigen, vergeet niet de volgende gegevens aantegeven: Het afleveringsadres en factuuratieadres (indien afwijkend) Het BTW-nummer, De interne referentie van uw bestelling Het formaat (papier / PDF) en de taal van de gewenste producten. Auteursrechten Bij levering van goederen beschermd door om het even welk recht van intellectuele eigendom, brengt de levering van deze goederen geen enkele overdracht van rechten van intellectuele eigendom met zich mee. In het bijzonder, bij levering van goederen beschermd door het auteursrecht of een naburig recht, brengt de levering van deze goederen geen overdracht van rechten ten voordele van de klant met zich mee. Geen enkele reproductie van de geleverde goederen, zelfs gedeeltelijk, of op om het even welke drager, is toegelaten zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ANPI, behoudens bij toepassing van wettelijke uitzonderingen van dwingende aard. Elke mededeling aan het publiek van de inhoud van de door het auteursrecht of een naburig recht beschermde goederen, alsook de verhuur of het lenen van deze goederen, zijn verboden, tenzij mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van ANPI, of bij toepassing van wettelijke uitzondering van dwingende aard. Knowhow Geen enkele informatie vervat in publicaties of meegedeeld aan cliënten in het kader van overeenkomsten tot levering van goederen of diensten, en die deel uitmaakt van de knowhow van ANPI, mag voor commerciële doeleinden door de klant worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij de voorbereiding van opleidingen, cursussen of seminaries, of voor de redactie van documenten, publicaties of andere, zonder het voorafgaand en schriftelijk akkoord van ANPI. De klant is daarentegen gerechtigd om deze gegevens te gebruiken in het kader van zijn beroepsactiviteit, voor zover deze niet concurrerend is met de activiteiten van ANPI. Maken onder andere deel uit van de knowhow van ANPI, alle technische gegevens die geen deel uitmaken van het publiek domein en die afkomstig zijn van ANPI, tenzij de klant kan aantonen dat hij kennis had van deze technische gegevens voordat ANPI hem deze gegevens meedeelde.

3 Informeren Normalisatie Informatie Laboratorium Inspectie Certificatie en documenteren Fire & Security Alert: Geïnformeerd worden Fire & Security Alert: 61,00 excl. BTW ( 73,81 BTW in) Een alertdienst die u permanent op de hoogte houdt van de laatste reglementaire en normatieve ontwikkelingen! Via regelmatige newsletters krijgt u aanmeldingen over de nieuwe gewestelijke, federale en Europese reglementeringen, de evolutie van de normalisatie, de certificatielijsten en de verschijning van interessante publicaties en dossiers over brand- en diefstalpreventie. "+" Formule: Toegang tot de bronnen "+" Formule: 105,50 excl. BTW ( 127,65 BTW in) De voordelen van een professioneel documentatiecentrum en van on-line documentatie: - Newsletters Fire & Security Alert; - Toegang tot de bibliotheek en tot haar verzamelingen(*); - Documentaire bijstand (*) en mogelijkheid om vragen(*) (**) te stellen met betrekking tot onze activiteiten; - Op hebt u via een login toegang tot: - de raadpleging van reglementaire teksten inzake beveiliging tegen brand en binnendringing; - de raadpleging van technische nota's en technische dossiers ANPI; - de documentaire alertdienst met de nieuwe documenten van de bibliotheek; - artikels getekend of uitgegeven door ANPI; - de guidelines van CPFA-Europa; - Korting van 10% op seminaries en studiedagen; - Korting van 15% op de prijzen van ANPI publicaties (met uitsluiting van FireForum Magazine) "Expert" Formule: Volledige aanbieding "Expert" Formule: 219,00 excl. BTW ( 264,99 BTW in) Het abonnement dat het elektronische documenten de papieruitgave combineert. De ANPI Dossiers en Veiligheidsfiches van ANPI richten zich tot alle preventionisten op zoek naar praktische en nuttige informatie. Naast de elektronische diensten van de "+" Formule(*) (**) krijgt u jaarlijks automatisch de nieuwe 2 ANPI dossiers en de 4 veiligheidsfiches. Brandweer Formule "Brandweer" Formule is voorbehoud voor openbare branweerdiensten: 105,50 excl. BTW ( 127,65 BTW in) De voordelen van de Fire & Security Alert en + formules en de publicaties van ANPI in elektronische vorm. (*) Deze diensten kunnen aanleiding geven tot bijkomende kosten. De bedragen worden automatisch afgetrokken van een "klantrekening" van 30 aangeboden door ANPI bij de jaarlijkse inschrijving en die één jaar geldig is. (**) De aanvragen moeten echter voldoen aan de doelstellingen van veiligheid en preventie van ANPI. De antwoorden van het documentatiecentrum worden gegeven met een informatieve bedoeling en mogen onze inspectie, audit, testen of certificatie activiteiten niet vervangen. Granbonpré, 1 Parc scientifique Fleming B-1348 Louvain-la-Neuve T F GEN M&S Leaflet Template F v.3 dd

4 Dossiers ANPI KWALITATIEVE METHODE OM HET BRANDRISICO TE EVALUEREN Deze door CFPA-Europe ontwikkelde methode is gebaseerd op een intuïtieve benadering waarbij het risiconiveau het gevoel van gevaar en ernst weerspiegelt. Een reeks controlelijsten (tabellen) biedt de mogelijkheid om de verschillende bronnen van gevaar en hun potentiële ernst in te schatten. Publiek: Managers en beheerders van bedrijven en openbare instellingen, preventieadviseurs, verzekeraars en makelaars. Referentie: TD 156 papier TD 156 PDF 52 BTW excl TIJDELIJKE ORGANISATIES & EVENEMENTEN IN FEESTTENTEN, TENTEN, EN TENTDOEKCONSTRUCTIES Bedenkingen over brandpreventie in tijdelijke structuren Veel brandweerdiensten moeten de gemeentelijke bepalingen opstellen of controleren die de organisatie en veiligheid van publieke evenementen en meer bepaald tijdelijke inrichtingen regelen. Ook de organisatoren van evenementen en de werkgevers die een bedrijfsevenement in een feesttent organiseren moeten de veiligheid van de deelnemers verzekeren. Publiek: Gemeentelijke bestuurders en ambtenaren, brandweerdiensten, organisatoren van evenementen en preventieadviseurs. Referentie: TD 155 papier TD 155 PDF EVACUATIESYSTEMEN MET SPRAAKALARM Reeds sinds enkele jaren worden de nieuwe omroeptechnieken gebruikt voor het evacueren van sommige inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Net als branddetectiesystemen moeten evacuatiesystemen met spraakalarm voldoen aan specifieke technische criteria zowel wat de producten als de installatie betreft. Dit dossier geeft een overzicht van de installatievoorschriften en leit de lezer naar het type alarm dat het best aan zijn situatie is aangepast. Al wie betrokken is bij de veiligheid van inrichtingen met een hoge bezettingsgraad moet in het bezit zijn van dit dossier! Publiek: Beheerders van ondernemingen en openbare inrichtingen, veiligheidsadviseurs, brandweerdiensten, verzekerings-maatschappijen en - makelaars. Referentie: TD 154 papier TD 154 PDF BRANDSTICHTING CRIMINELE BRAND Inbraakbeveiligingstechnieken ten dienste van brandpreventie Er bestaan verschillende middelen ter preventie en bescherming tegen de acties van een brandstichter of een vandaal. Dit dossier behandelt opeenvolgend de interne organisatie, architecturale richtlijnen, bewakingsmiddelen, mechanische en elektronische beveiligingsmaatregelen tegen inbraak en de doeltreffendheid van beschermingsmaatregelen tegen brand. Een beknopt document dat de aandachtspunten samenvat zonder in technische bijzonderheden te treden, met als doel een snelle diagnose van uw situatie en een evaluatie van uw risico s. Referentie: TD 153 papier TD 153 PDF

5 ARTIKEL 52 VAN HET ARAB EN DE WET OVER HET WELZIJN De bepalingen van artikel 52 van het ARAB en de beginselen van de Welzijnswet De arbeidswetgeving is de laatste jaren echter geëvolueerd. Het ARAB wortd geleidelijk vervangen door de Codex over het Welzijn op het werk die bepaalde doelstellingen oplegt, onder andere het opstellen van jaarplannen en vijfjarenplannen. Hoe kan men de bepalingen van artikel 52 van het ARAB in de beginselen van de Codex over het Welzijn op het werk opnemen? Xavier Lebichot geeft een uiteenzetting van de oorspronkelijke doelstellingen van het ARAB aan het licht van de doelstellingen van de wet van 4 augustus 1996 en haar toekomstige ontwikkelingen.. Referentie: TD 152 papier TD 152 PDF EVACUATIEOEFENINGEN Een ingewikkelde combinatie van organisatorische en technische maatregelen Dit dossier heeft tot doel de werkgever bij te staan bij het opstellen van de evacuatieprocedures en het organiseren van de oefeningen. In het kort zal worden ingegaan op de eisen in verband met de evacuatie van de gebouwen en daarna volgt de bespreking van de technologieën en communicatiemiddelen die tegenwoordig als hulpmiddel bij het evacueren van het personeel worden gebruikt. De evacuatieoefening is dan ook de laatste fase van een lange weg om de kwaliteit van de verschillende procedures in de praktijk te evalueren en de opleiding van het personeel te valideren. Referentie: TD 150 papier TD 150 PDF INTERVENTIEPLOEGLEDEN Opdrachten, hoedanigheden en bevoegdheden van de leden Hoe het aantal leden te bepalen? Dit dossier heeft tot doel de bedrijfsleider en de preventieadviseur bij te staan bij het tot stand brengen van een interventieploeg. Na een overzicht van het wettelijke kader, behandelt dit dossier de opdrachten van een interne brandpreventie- en bestrijdingsdienst, de bevoegdheden, selectiecriteria en opleiding van de leden, alsook de methoden om het aantal ploegleden te berekenen. Referentie: TD 149 papier WERKEN MET HITTE PUNTEN DE VUURVERGUNNING Lassen, solderen, snijden, warme waterdichte bekleding aanbrengen Slecht voorbereide of slecht uitgevoerde werken, d.w.z. zonder dat geschikte maatregelen zijn getroffen, zijn de oorzaak van ernstige schade met nog grotere gevolgen daar de brand vaak pas enkele uren nadat de werken gestopt zijn, ontstaat. Dit dossier is vooral bedoeld als praktisch preventie-instrument, en behandelt alle hoofdstukken in de vorm van praktische adviezen: de meest voorkomende werken met hittepunt, de aanwezigheid en gebruik van gasflessen, de keuze van blusapparaten. Het belangrijkste wapen in de strijd tegen brand als gevolg van tijdelijke werken met hittepunt is ongetwijfeld de vuurvergunning. Wij beantwoorden op de meest gestelde vragen betreffende dit formulier. Referentie: TD 148 papier

6 BRANDBEVEILIGING IN APPARTEMENTSGEBOUWEN Dit dossier beperkt zich zeker niet tot op het reglementaire aspect, maar stelt ook, een geheel van algemene brandbeveiligings- maatregelen voor, die stroken met de internationale praktijken die het mogelijk maken de evacuatie van de bewoners te waarborgen en hun overlevingskans tijdens een brand in een flatgebouw te verhogen. Het eerste deel is bestemd voor de ontwerpers en is gewijd aan de definities, brandoorzaken en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de bouwelementen, evacuatiewegen en evacuatiemiddelen. Het tweede deel richt zich tot de beheerders. Het handelt over de actieve veiligheid, de organisatie van de evacuatie en het onderhoud van de uitrustingen en bevat meerdere praktische bijlagen. Referentie: TD 147 papier SPRINKLERS Dit dossier is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel beschrijft de verschillende onderdelen van een sprinkler, geeft het werkingsprincipe om de doelstellingen van een sprinklersysteem te realiseren en gaat gedetailleerd in op de karakteristieken die een sprinkler moet bezitten om een CE-markering te mogen dragen. Het tweededeel toont hoe de CE-markering eruitziet en geeft een overzicht van de informatie die op sprinklers aangebracht moet worden,alsook van de bijhorende informatie op de verpakking en de commerciële documenten. Bovendien beschrijft men de verschillende soorten sprinklers alsook huntoebehoren die in de handel beschikbaar zijn Referentie: TD 144 NBN S BRANDDETECTIE Het dossier bestaat uit een gecoördineerde versie van de laatste editie van de norm NBN S en van haar talrijke opeenvolgende addenda. De NBN S heeft nogal een ingewikkelde structuur, daarom werden er een index van de sleutelwoorden en een inhoudstabel aan toegevoegd om het praktische gebruik ervan door de verschillende geïnteresseerden te vergemakkelijken. Ten slotte werd het dossier uit praktische overwegingen afgesloten met een lijst van nuttige adressen en reglementaire referenties Referentie: TD 115 papier We raadden ook : 84 BTW excl. NTN 162 BRANDDETECTIE Regels voor de installatie en de verificatie van automatische brandmeldinstallaties. Nota's ANPI BRANDDETECTIE - Regels voor de installatie en de verificatie van automatische brandmeldinstallaties Doordat de norm S verouderd is - en hoewel ze nog steeds van toepassing is -, bepaalt ze niet meer alle aspecten van de huidige technologieën inzake branddetectie. Om deze tekortkomingen aan te vullen, publiceert ANPI een nieuw referentiedocument, de "Technische nota ANPI NTN 162bis" met beter aangepaste technische voorschriften voor het ontwerp en de installatie van deze technologieën. Deze bepalingen werden vastgesteld op basis van de expertise van de Afdeling Inspecties van ANPI en van reële situaties waarmee deze geconfronteerd werd, en bevestigd door externe deskundigen uit o.a. de industrie, de brandweer en de verzekeringen. Publiek: Ontwerpers, installateurs en gebruikers van branddetectie-systemen, preventionisten, brandweerdiensten, veiligheidsadviseurs en verzekeraars. Referentie: NTN 162NL papier NTN 162NL PDF 84 BTW excl.

7 Andere uitgevers SPRINKLER SYSTEMS - Planning and Installation (in het Engels) CEA 4001 specificeert de eisen en aanbevelingen voor het ontwerp, de installatie, het onderhoud en de uitbreiding van sprinklerinstallaties voor gebouwen en industriële installaties. Het bepaalt ook de risicoclassificatie, de watervoorziening, de componenten, de installatie en de testen van het systeem, het onderhoud en de uitbreiding van bestaande systemen, en identificeert de bouwkarakteristieken van gebouwen om de doeltreffendheid en betrouwbaarheid van sprinklersystemen te garanderen. Hoewel het document CEA 4001geen wettelijke bindende verplichting heeft, voldoet het aan de eisen van het koninklijk besluit van 07/07/1994 (Basisnormen) en maakt het integraal deel uit van de technische referentiedocumenten van het BOSEC merk en van de voorschriften van Assuralia. Publiek: Ontwerpers en installateurs van sprinkler blussystemen, de veiligheidsadviseurs en gebruikers, studiebureaus, architecten, preventieofficiers van de brandweer en de verzekeraars. Referentie: CEA 4001papier CEA 4001 PDF 66 BTW excl. Formulieren ANPI DE VUURVERGUNNING De "Vuurvergunning" wordt opgesteld met het doel brand- en ontploffingsgevaren te voorkomen tijdens werken met hittepunt Niemand zou een werk met open vuur, naakte vlam of hittepunt mogen aanvangen zonder daartoe het bevel of de toelating gekregen te hebben, behalve indien het werken betreft die inherent zijn aan de normale activiteit van het bedrijf en die uitgevoerd worden op speciaal en permanent daartoe voorbehouden plaatsen. De vuurvergunning heeft betrekking op de werken die uitgevoerd worden door een interne operator of door een extern bedrijf. Per map van 50 formulieren. Referentie: Vuurvergunning HET NIEUWE GEBRUIKERSBOEKJE BTW excl. conform het KB van 25 april 2007 en aangepast aan het nieuwe meldpunt alarmsystemen Het gebruikersboekje is een praktisch document met alle nuttige inlichtingen vereist door het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales. Geef dit gebruikersboekje aan al uw klanten! Per 10 boekjes met omslagen Referentie: Gebruikersboekjes BTW excl

8 Andere media ANPI AFFICHES Eerste interventiemiddelen en blustechnieken Affiche A3 / stuk Gekartonneerd blad A4 / stuk 5,50 BTW excl. 3 BTW excl. Kortingsprijs op basis van bestelde hoeveelheden DVD Eerste interventie-middelen Deze DVD beschrijft de verschillende draagbare blustoestellen en brandhaspels en hun gebruikwijze CD-ROM MINIPICS 144,16 BTW excl. Een cd-rom met 121 kleuren-minipictogrammen nodig voor het aanmaken van een interventieplan 144,16 BTW excl.

9 . TARIEF 2014 De PDF versies zijn beschikbaar in nominatieve "single user" vorm. Het kopiëren op een net of het verspreiden aan een derde is verboden. Kortingen op de Dossiers ANPI voor abonnees op "+"-Formule "Expert"-Formule " Tarief REF. DOSSIERS ANPI TD 51 Checklist 52 TD Opslag van gevaarlijke stoffen 52 TD Interventie- en evacuatieplan 52 TD 115 Branddetectie NBN S (2008) 84 TD 119 Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk 52 TD 128 ARAB : Artikelen TD 143 Branddetectie in elektrische installaties 52 TD 144 Sprinklers (2 delen) 52 TD 145 Brandveilig werk : Een must voor alle werknemers 52 TD 146 Watervoorziening 52 TD 147 Brandbeveiliging in appartementsgebouwen (2 delen) 52 TD 148 Werken met hittepunt De vuurvergunning 52 TD 149 Interventieploegleden 52 TD 150 Evacuatieoefeningen 52 DT 151 Sécurité incendie dans les E.R.P. (France) (in het Frans) 52 TD 152 Art. 52 van het ARAB en de wet op het welzijn 52 TD 153 Brandstichting Inbraakbeveiligingstechnieken ten dienste van brandpreventie 52 TD 154 Evacuatiesysteem met spraakalarm 52 TD 155 Tijdelijke organisaties & evenementen in feesttenten, tenten, en tentdoekconstructies 52 TD 156 Kwalitatieve evaluatie van het brandrisico 52 BTW excl. Ref. ANDERE PUBLICATIES VAN ANPI BTW excl. Map vuurvergunningen Pack van 10 gebruikersboekjes met zelfklevende omslagen Affiche "Eerste interventiemiddelen en blustechnieken" A3/stuk 5,50 Affiche " Eerste interventiemiddelen en blustechnieken " A4/pièce 3 ANDERE UITGEVERS BTW excl. CEA 4001 Sprinkler systems (in het Engels) 66 DVD Eerste interventiemiddelen 144,16 CD-ROM Minipics 23,41

10 REF. NTN ANPI De distributie en de verkoop van sommige NTN zijn beperkt tot de behoeften van ANPI betrokken diensten. BTW excl. TN 105 TN 112 Goedkeuring door de verzekeraars van draagbare of niet-draagbare mobiele blustoestellen(technische specificaties) Specificaties voor vaste blusmodules voor branders van stokketels op vloeibare brandstof TN 113 Specificaties voor vaste blusmodules voor industriële frituurketels TN 117 Gids voor het onderhoud en het vervullen van draagbare snelblussers TN 118 Kortsluitingsisolatoren TN 122 TN 123 Voorschriften voor lasverbindingen voor buisleidingen met een diameter kleiner dan ND 50 Voorschriften schakelkasten voor de bediening van opstellingen van dieselmotorpompen gebruikt in automatische hydraulische installaties TN 124 Remote panel Requirements and test methods in het Engels TN 125 Woningdetectoren TN 126 Bedrijfszekerheid van sprinklerinstallaties TN 127 TN 119 TN 128 TN 129 TN 130 Draadloze branddetectie- en brandalarmsystemen-aanvullende proefmethodes en proefeisen Algemene voorschriften voor proeven op elektronische beveiligingssystemen tegen het gebruik van motorvoertuigen door onbevoegden Bijzondere voorschriften voor de beveiliging van elektrische en/of elektronische kasten beveiligd door een inert blusgas Bewaringseenheid voor opslag op een veilige plaats : Kleine koffers : Beschrijving en testmethodes voor de weerstand tegen inbraak Brandend- en alarmsysteem : bijkomend eisen inzake elektromagnetische compatibiliteit voor componenten van brandmeldsystemen TN 131 Aanvullende «ANPI» voorschriften voor brandhaspels TN 133 TN 135 Draadloze rookmelders voor woningen Aanvullende eisen en proefmethoden ook in het Engels Waardeberging Beschrijving en beproevingsmethoden voor de weerstand tegen inbraak met gas ook in het Engels TN 137 Material underlying skylights Conformity assessment in het Engels TN 139 Mechanische en bouwkundige beveiliging 26,50 TN 141 Vuurwerkbeveiliging TN 162 Regels voor de installatie en de verificatie van automatische brandmeldinstallaties 84 TN EN TN Woningdetectoren verbonden via RF-transmissie Eisen en proefmethoden ook in het Engels Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices in het Engels ABONNEMENTEN HTVA ANPI FIRE & SECURITY ALERT 61 + Formule 105,50 Expert Formule 219 Brandweer Formule 105,50

11 Bestelbon Terugsturen per fax: of per Hoeveelheid Ref. / Titel / papier of PDF Eenheidsprijs Nettobedrag Ik ben geabonneerde op de "+" / "Expert" Formule en geniet van een afkorting van 15% Als brandweerdienst van geniet ik van een afkorting van 25% op de dossiers ANPI in PDF vorm. (De affkortingen zijn niet cumuleerbare). ABONNEMENTEN Vul het formulier op van de ontvanger: Firma: Brandweerdienst:... Naam:... Voornaam:... Functie:... Straat:... Nr.:... Bus:... Postcode:... Gemeente:... Tel.: BTW-nummer:... Bestelling nr.:... Facturatieadres (indien het verschilt): Firma/Administratie: Straat:... Nr.:... Bus:... Postcode:... Gemeente:... Datum: Handtekening:

12

PUBLICATIES ANPI. Parc scientifique Fleming

PUBLICATIES ANPI. Parc scientifique Fleming PUBLICATIES 2008 ANPI Parc scientifique Fleming Granbonpré 1, B-1348 Louvain-la-Neuve Tel.: 010/47 52 42 Fax: 010/47 52 70 e-mail: publications@anpi.be www.anpi.be 2008-12 AANKOOPVOORWAARDEN De bestellingen

Nadere informatie

2017/1.1 PUBLICATIES ANPI

2017/1.1 PUBLICATIES ANPI PUBLICATIES ANPI 2017/1.1 asbl ANPI vzw Parc scientifique Fleming Granbonpré 1 B-1348 Louvain-la-Neuve Tél.: 010/47 52 42 Fax: 010/47 52 70 e-mail: publications@anpi.be www.anpi.be Normalisatie Informatie

Nadere informatie

AANKOOPVOORWAARDEN. Alle prijzen zijn BTW en verzendingskosten inbegrepen 2

AANKOOPVOORWAARDEN. Alle prijzen zijn BTW en verzendingskosten inbegrepen 2 PUBLICATIES ANPI 2009 asbl ANPI vzw Parc scientifique Fleming Grandbonpré 1 B-1348 Louvain-la-Neuve Tél.: 010/47 52 42 Fax: 010/47 52 70 e-mail: publications@anpi.be www.anpi.be AANKOOPVOORWAARDEN De bestellingen

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

ANPI 18/11/2009. NOTIFIED BODY n 1134 RENOVATIE EN BRANDVEILIGHEID ASBL ANPI VZW. Groep n 2 : Overheden Openbare diensten

ANPI 18/11/2009. NOTIFIED BODY n 1134 RENOVATIE EN BRANDVEILIGHEID ASBL ANPI VZW. Groep n 2 : Overheden Openbare diensten NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST EN 17025 003-INSP EN 17020 003- PROD EN 45011 RENOVATIE EN BRANDVEILIGHEID ASBL ANPI VZW Statutaire organisatie van ANPI vzw Groep n 1 : Verzekering ondernemingen Groep n

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie

NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Brandveiligheid Technische regelgeving en normalisatie Bart Vanbever Lead Expert Fire Safety NBN S21-100-1 en 2 Een nieuwe aanpak van branddetectie Doel van deze presentatie Een handleiding voor: Toepassing

Nadere informatie

Infosessie bijscholing preventieadviseurs

Infosessie bijscholing preventieadviseurs Infosessie bijscholing preventieadviseurs Hoe stel ik mijn brandpreventiedossier samen? sept-okt 2016 Peter Coninckx Brandpreventiedossier: Wat? (art. 25) Brengt alle documenten samen m.b.t. brandpreventie

Nadere informatie

Brandpreventie in het bedrijfsleven

Brandpreventie in het bedrijfsleven Brandpreventie in het bedrijfsleven 1 artikel 52 van het ARAB Art.52.1.1 Onverminderd de andere wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake, en onverminderd de bijzondere voorwaarden die bij de vergunningsbesluiten

Nadere informatie

DOSSIER ANPI TD 152-2011

DOSSIER ANPI TD 152-2011 DOSSIER ANPI Artikel 52 van het ARAB in het kader van de wet op het welzijn Copyright all rights reserved ANPI Parc scientifique Fleming Granbonpré 1 1348 Louvain-la-Neuve België info@anpi.be www.anpi.eu

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning

Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Conferentie 24-11-2010 Rapport enquête naar de brandpreventie van de Belgen in hun woning Inleiding In het kader van het Nationaal Brandpreventieplan

Nadere informatie

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!!

Het Intern Noodplan. BrandPreventie-Dossier.be. Een praktische toelichting. Weet wat te doen bij brand!! Het Intern Noodplan Een praktische toelichting BrandPreventie-Dossier.be Weet wat te doen bij brand!! KB28/03/2014 Inleiding tot het intern noodplan - Een praktische gids Er bestaat vaak nogal verwarring

Nadere informatie

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST?

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST? RISICOANALYSE BRAND KB 28/03/2014 NL WIE IS ELECTROTEST? ELECTROTEST is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie. De knowhow werd gedurende meer dan

Nadere informatie

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD EN 45011 BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl 1849 ANPI Powerpoint Presentation

Nadere informatie

Veiligheid in uw bedrijf uw en onze zorg. Kapt.Bev. Serge Vander Ougstraete Versie oktober 2013

Veiligheid in uw bedrijf uw en onze zorg. Kapt.Bev. Serge Vander Ougstraete Versie oktober 2013 Veiligheid in uw bedrijf uw en onze zorg Kapt.Bev. Serge Vander Ougstraete Versie oktober 2013 Kapt.Bev. Serge Vander Ougstraete Versie oktober 2013 Wettelijk kader: - Er bestaan verschillende wetteksten

Nadere informatie

Interne evacuatieplanning

Interne evacuatieplanning Interne evacuatieplanning Nieuwe inzichten 2 IOS International Eensoftwareontwikkeling-en/of dienstverleningsbedrijfdatzichbezighoudtmet het opmakenenbeherenvan eeninventarisvan de veiligheidsmiddelenvan

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Nieuwe installatienorm voor branddetectie. Ing. Bart Vanbever. PgD FSE - Expert Fire Safety - Agoria. bart.vanbever@agoria.be

Nieuwe installatienorm voor branddetectie. Ing. Bart Vanbever. PgD FSE - Expert Fire Safety - Agoria. bart.vanbever@agoria.be Nieuwe installatienorm voor branddetectie Ing. Bart Vanbever PgD FSE - Expert Fire Safety - Agoria bart.vanbever@agoria.be Doel van deze presentatie De belangrijkste nieuwe aspecten in prnbn S21-100-1

Nadere informatie

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD ISO/IEC 17065 Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl i.s.m.

Nadere informatie

Principes volgens dewelke de normen EN en EN zijn opgenomen in het KB van 7 juli 1994

Principes volgens dewelke de normen EN en EN zijn opgenomen in het KB van 7 juli 1994 Principes volgens dewelke de normen EN 81-72 en EN 81-73 zijn opgenomen in het KB van 7 juli 1994 Deze normen zijn zeer precieze technische voorschriften. Het principe van de basisnormen bestaat slechts

Nadere informatie

Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen

Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen Procedure voor de afwijkingen - Vaak gestelde vragen over de afwijkingen Inleiding De federale overheid is onder meer bevoegd voor de voorschriften van het Koninklijk besluit van van 7 juli 1994 (tot vaststelling

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

Belgische en Europese normen Eengemaakte Technische Specificaties (STS) Technische Voorlichtingen (TV)

Belgische en Europese normen Eengemaakte Technische Specificaties (STS) Technische Voorlichtingen (TV) Eengemaakte Technische Specificaties (STS) Technische Voorlichtingen (TV) Voor kwalitatieve bouwproducten en bouwwerken Pagina 1 Bouwsector Bouwproducten en bouwsystemen (Fabrikant) Gefragmenteerde sector

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

9/12/15. Nieuwe norm in brandbeveiliging NBN S en 2. Luc De Ketelaere, Senior inspector, ANPI

9/12/15. Nieuwe norm in brandbeveiliging NBN S en 2. Luc De Ketelaere, Senior inspector, ANPI 9/12/15 Nieuwe norm in brandbeveiliging NBN S21-100 1 en 2 Luc De Ketelaere, Senior inspector, ANPI 1 Agenda Wie legt op? NBNS21-100 Gisteren Vandaag NBN S21-100-2 Wie doet wat - verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Veiligheid als uitgangspunt

Veiligheid als uitgangspunt Veiligheid als uitgangspunt Het brandbeveiligingssysteem dient te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden BVI is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen Inspectie

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

3/06/2014. Rob Nachtergaele HSE-Advisor Unilin Stag. Onderluitenant Brandweer Pittem. 10/06/2014 Studiedag brand Prebes INHOUD:

3/06/2014. Rob Nachtergaele HSE-Advisor Unilin Stag. Onderluitenant Brandweer Pittem. 10/06/2014 Studiedag brand Prebes INHOUD: 1 10/06/2014 Studiedag brand Prebes Rob Nachtergaele HSE-Advisor Unilin Stag. Onderluitenant Brandweer Pittem INHOUD: 1. Nieuwe wetgeving -> belang van RA-brand 2. Welke methodieken zijn er beschikbaar?

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

Conformiteit van de installaties voor branddetectie. SECURA 21 / 03 / 2013 vzw ANPI asbl

Conformiteit van de installaties voor branddetectie. SECURA 21 / 03 / 2013 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST EN 17025 003-INSP EN 17020 003-PROD EN 45011 Conformiteit van de installaties voor branddetectie SECURA 21 / 03 / 2013 vzw ANPI asbl Secura 2009 Agenda Branddetectie Introductie

Nadere informatie

Brandbeveiligingsregels

Brandbeveiligingsregels Brandveiligheid in schoolgebouwen Brandbeveiligingsregels Broers R. Gemeenschappelijke Preventie Dienst GO! 8 december 2016 1 Brandveiligheid in schoolgebouwen 1. Inleiding 2. Brandreglementering 3. Europese

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

9/12/15. Alarmsystemen. Met bedrading of draadloos? Een objec8eve kijk Luc De Ketelaere, senior inspector, ANPI

9/12/15. Alarmsystemen. Met bedrading of draadloos? Een objec8eve kijk Luc De Ketelaere, senior inspector, ANPI 9/12/15 Alarmsystemen. Met bedrading of draadloos? Een objec8eve kijk Luc De Ketelaere, senior inspector, ANPI 1 9/12/15 Alarmsysteem - Met bedrading of draadloos Agenda Mogelijke toepassingen Voordelen

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN 1/5 BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN DEEL A: Inventarisatie risicofactoren en bestaande preventiemaatregelen 1. Bedrijfsgegevens Naam : Adres : Telefoon: Fax: E-mail: 2. Algemene

Nadere informatie

Bijlage 6: een handleiding

Bijlage 6: een handleiding De Basisnormen zijn een reeks opeenvolgende Koninklijke Besluiten waarin de eisen inzake brandveiligheid voor nieuwe en uitbreidingen van bestaande zijn vastgelegd. Het gaat dus in geen geval om normen

Nadere informatie

BIJLAGE 6 & ROOK-EN WARMTE AFVOER IN INDUSTRIEGEBOUWEN

BIJLAGE 6 & ROOK-EN WARMTE AFVOER IN INDUSTRIEGEBOUWEN BIJLAGE 6 & ROOK-EN WARMTE AFVOER IN INDUSTRIEGEBOUWEN Inleiding Bijlage 6 voor nieuwe industriegebouwen en opslagplaatsen Op 15 juli 2009 is in het Staatsblad de aangepaste versie van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Datum: Beveiliging van radioactieve bronnen tegen het brandrisico Betrokkenheid van de dienst voor fysische controle

Datum: Beveiliging van radioactieve bronnen tegen het brandrisico Betrokkenheid van de dienst voor fysische controle Nota Intern Extern Auteur(s): Classificatie: Nihil Nummer: 2017-01-01-VS-brandveiligheid.DFC-NL Datum: 2017-01-01 Titel: Beveiliging van radioactieve bronnen tegen het brandrisico Betrokkenheid van de

Nadere informatie

KB 28 maart 2014 Preventie van brand op de arbeidsplaats

KB 28 maart 2014 Preventie van brand op de arbeidsplaats KB 28 maart 2014 Preventie van brand op de arbeidsplaats GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be KB 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen

Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Nieuwbouw en vernieuwbouw Aandachtspunten veiligheid Scholen van morgen Gemeenschappelijke preventiedienst GO! GPD Guy Linten Francis Bruelemans Brandveiligheid en evacuatie Strengste norm dient gehanteerd

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14. Infosessie September 2014

Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14. Infosessie September 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14 Infosessie September 2014 DOELSTELLING Bespreken van de nieuwe wetgeving Overzicht geven van wat er nieuw is Overzicht geven van wat Provikmo

Nadere informatie

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING Voormiddag 1 Luik: BRANDWEER - advies & IDPBW - DE brandweer??? - Taken binnen preventie - Wettelijk kader - Brandveiligheid bedrijf - Voorafgaand INTERVENTIEPLAN Namiddag 2 Luik: Calamiteit & IDPBW -

Nadere informatie

Inlichtingenformulier brandpreventie

Inlichtingenformulier brandpreventie Inlichtingenformulier brandpreventie A. PROJECTGEGEVENS 1. Bouwplaats Vul hieronder de gegevens in over het goed. Dit is de plaats waar u de werken of handelingen zal uitvoeren. Naam project / inrichting:

Nadere informatie

Inhoud. Waarom liften gebruiken bij brand? Gebruikers van liften bij brand. Technische eisen

Inhoud. Waarom liften gebruiken bij brand? Gebruikers van liften bij brand. Technische eisen Inhoud Waarom liften gebruiken bij brand? Gebruikers van liften bij brand Technische eisen van naar Waarom? Toepassing (1/2) *** Evacuatie 6 à 10 % v.d. populatie Personen met beperkte mobiliteit * Grote

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Risicoanalyse brand Beuk B, lakkerij

Risicoanalyse brand Beuk B, lakkerij Naam gebouw en gebruik Adres Postcode Naam uitvoerder risicoanalyse Risicoanalyse brand Beuk B, lakkerij Rob Nachtergaele Datum van uitvoering risicoanalyse 23/04/2014 Handtekening STAP 1 IDENTIFICEREN

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

9/12/15. Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030. Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA

9/12/15. Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030. Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA 9/12/15 Project: nieuwe technische nota voor videobewaking PR T030 Danny Hermans, Coördinator regelgeving & normalisatie, VOLTA 1 Project: nieuwe technische nota voor videobewaking Inhoud: Wetgeving: AREI

Nadere informatie

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE

KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KONINKLIJK MUSEUM VAN HET LEGER EN DE KRIJGSGESCHIEDENIS Jubelpark 3-1000 Brussel Documentatiecentrum FOTOGRAFISCHE REPRODUCTIES : Aanvraag en voorwaarden 1.Prijzen en leveringstermijn 1.1. Aanmaak fotografische

Nadere informatie

CHECKLIST Brandpreventie

CHECKLIST Brandpreventie CHECKLIST Brandpreventie Uitvoerder: Zone: Datum: - - CONTROLE PUNT 1. Housekeeping 1.1. Rondom de gebouwen a. Geen stapeling brandbare materialen tegen de gebouwen b. Vrije toegang voor hulpdiensten 1.2.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Brandpreventiemateriaal personeel Broeders van Liefde. Branddeken 120x120

Brandpreventiemateriaal personeel Broeders van Liefde. Branddeken 120x120 2016 Broeders van Liefde BLUSSER + BRANDDEKEN + ROOKMELDER = 90 Incl. BTW Nevelschuimblusser 6L AB manometer (vervangen na 6 jaar) Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische- en Europese

Nadere informatie

VERZEKERAARSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE VAN AUTOMATISCHE BRANDDETECTIESYSTEMEN

VERZEKERAARSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE VAN AUTOMATISCHE BRANDDETECTIESYSTEMEN Afdeling Brand en Zaakschadeverzekeringen van Assuralia de Meeûssquare 29-1000 BRUSSEL VERZEKERAARSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE VAN AUTOMATISCHE BRANDDETECTIESYSTEMEN 1 januari 2005 Technische studie

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

CE-markering. Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid. Infosessie VOKA 27.03.2014. http://economie.fgov.be

CE-markering. Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid. Infosessie VOKA 27.03.2014. http://economie.fgov.be CE-markering Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid Infosessie VOKA 27.03.2014 inhoud / overzicht CE-markering: Wat? Op welke producten? Waarom? Algemene veiligheidsverplichting

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 25 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales

Nadere informatie

Praktische uitvoering van de risicoanalyse brand uit het nieuwe KB. Projectgroep RA Brand Prebes - Fireforum

Praktische uitvoering van de risicoanalyse brand uit het nieuwe KB. Projectgroep RA Brand Prebes - Fireforum Praktische uitvoering van de risicoanalyse brand uit het nieuwe KB. Projectgroep RA Brand Prebes - Fireforum Inhoud Voorstelling projectgroep RA Brand Doelstelling Detail bespreking van de risicoanalyse

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 05 Datum van

Nadere informatie

BE-ALERT OVEREENKOMST

BE-ALERT OVEREENKOMST BE-ALERT OVEREENKOMST Overeenkomst tussen het Crisiscentrum en (organisatie/naam (b.v. Gemeente x, Politiezone y)) Aansluiting bij de opdrachtencentrale vanwege de Federale Overheidsdienst Binnenlandse

Nadere informatie

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Samenwerken aan een veilige werk- en leefomgeving Bedrijventerreinmanagement Jukeboxmuseum Menen 21 januari 2012 Voorstelling Delegatie Jan Leenknecht,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Detox E-book

Algemene Voorwaarden Detox E-book Algemene Voorwaarden Detox E-book Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit Vegadutchie Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER.

AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. AANVRAAGFORMULIER VOOR WIJZIGING VAN DE HOUDER. Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan, 46 1000 Brussel Email: greenpower@brugel.brussels Het dossier zal

Nadere informatie

Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak. September / oktober 2016 Eddy CODDENS

Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak. September / oktober 2016 Eddy CODDENS Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak September / oktober 2016 Eddy CODDENS Inhoud Inleiding Doelstelling van een evacuatieoefening Praktische aanpak Evalueren en bijsturen 2 Inleiding KB Brandpreventie

Nadere informatie

Brandveiligheid Brandbeveiligingstechnieken

Brandveiligheid Brandbeveiligingstechnieken Brandveiligheid Brandbeveiligingstechnieken CEN/TR 15276-1 Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for components CEN/TR 15276-2 Fixed

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden

BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden 2 Januari 2017 Alarmering van de bevolking Om ervoor te zorgen dat burgers tijdens een noodsituatie de juiste handelingen stellen, is een efficiënte alarmering

Nadere informatie

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO In de voorbereiding van een beurs neemt Kortrijk Xpo een aantal preventieve maatregelen om de risico s tijdens de opbouw de beurs zelf en

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

Inlichtingenformulier preventie

Inlichtingenformulier preventie Inlichtingenformulier preventie A. Algemene informatie 1. Aanvrager Naam Firmanaam Adres Telefoonnr. E-mail 2. Adres van het project / inrichting Naam Firmanaam Adres Telefoonnr. E-mail 3. Facturatieadres

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 11.3.2016 NL Publicatieblad Europese Unie L 65/49 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/347 VAN DE COMMISSIE van 10 maart 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de precieze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden voor cursussen. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het cursusaanbod en bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A)

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) BELANGRIJK In België gevestigde belastingplichtigen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn, maar op financieel, organisatorisch en

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid A Algemeen luik Voor elke machtigingsaanvraag moeten delen A, B en C van dit formulier correct worden ingevuld. Indien de

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten lt Dirk Vanbaelen Brandweer Hasselt

Veiligheidsaspecten lt Dirk Vanbaelen Brandweer Hasselt Veiligheidsaspecten lt Dirk Vanbaelen Brandweer Hasselt Reglementering Wat te doen in geval van brand / ongeval 27-01-2013 Brazilië Brand discotheek 237 + 21-02-2003 US Station Nightclub fire 100 + Switel

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

HSE World Event Marc Aspeslagh 27 april 2017

HSE World Event Marc Aspeslagh 27 april 2017 HSE World Event 2017 Marc Aspeslagh 27 april 2017 Agenda 1. KB Brand 24/3/2014 2. Menselijk gedrag als rode draad 3. Risicoanalyse Brand Six Step Assesment Methode Inschatten risico s Bevoegdheid zonale

Nadere informatie

1392 S N. Pagina 1 van 7

1392 S N. Pagina 1 van 7 1392 S N Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Suggestie CS/1392/ 11 007 - Stabiliteit bij brand van verlaagde

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 2. Elektrische installaties Hoofdstuk I.- Toepassingsgebied en definities Art. III.2-1.- Deze titel is van toepassing op de elektrische

Nadere informatie

Preventie en wetgeving. Focus op brandpreventie 2014/2

Preventie en wetgeving. Focus op brandpreventie 2014/2 Preventie en wetgeving 2014/2 Inhoud 1 Wettelijk kader... 5 1.1 Referentie... 5 1.2 Historiek... 5 1.2.1 Artikel 52... 5 1.2.2 Herziening... 5 1.3 KB Brandpreventie... 8 1.4 Andere relevante wetgeving...

Nadere informatie

De Regeling UPD opsteller

De Regeling UPD opsteller De Regeling UPD opsteller Opstellen van Uitgangspuntendocumenten en IPB s ASPO 28 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud 1. Kennismaking met LPCB Nederland 2. Wat zijn UPD s en IPB s? 3. Waarom

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Mensura 1 groep, 3 activiteiten 2 3/06/15 Mensura Preventie & Bescherming In cijfers

Nadere informatie

BRANDDETECIESYSTEMEN Nieuwe Belgische regels (van de NTN ANPI 162 tot de eerstvolgende nieuwe versie van de NBN S21-100) M. Vandendoren ANPI vzw

BRANDDETECIESYSTEMEN Nieuwe Belgische regels (van de NTN ANPI 162 tot de eerstvolgende nieuwe versie van de NBN S21-100) M. Vandendoren ANPI vzw BRANDDETECIESYSTEMEN Nieuwe Belgische regels (van de NTN ANPI 162 tot de eerstvolgende nieuwe versie van de NBN S21-100) M. Vandendoren ANPI vzw ALIA Security Day 26/11/2014 Agenda Het verleden - NBN S

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie