Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 Volkshuisvesting Arnhem Vastgesteld op 11 november 2014 door de directeur-bestuurder, G. Breeman Goedgekeurd op 24 november 2014 door de Raad van Commissarissen 1

2 1. Inleiding Dit jaarplan is het vierde jaarplan dat gebaseerd is op het Ondernemingsplan ( ) Droom, denk, durf, doe, dans, leef en bewonder. Het plan geeft aan wat we in 2015 gaan doen. Omdat 2015 het laatste jaar van ons Ondernemingsplan is, kunnen we dit jaar ook beoordelen of we de doelstellingen van ons Ondernemingsplan hebben gehaald. Het kader voor de inhoudelijke, meerjarige sturing van de organisatie wordt gevormd door onze drieeenheid: Strategische visie - Ondernemingsplan - Jaarplan. Volkshuisvesting is een maatschappelijke onderneming en daarom beoordelen we elke investering op het belang van de klant, het belang van de samenleving en het belang van ons bedrijf. Wij hanteren daarvoor de begrippen klantwaarde, maatschappijwaarde en bedrijfswaarde. Als we onze prestaties laten beoordelen doen we dat ook langs die lijnen. Elke twee jaar meten wij het oordeel van de klant over hun woning, woonomgeving en onze dienstverlening; elke vier jaar vragen wij aan de samenleving (stakeholders) hoe zij onze prestaties waarderen en elk jaar beoordelen ministerie, Cfv/Wsw en accountant onze bedrijfsprestaties. Daarnaast zijn wij verplicht om ons eens per vier jaar te laten visiteren, hetgeen betekent dat wij op ons totale functioneren beoordeeld worden door een onafhankelijk bureau. Min of meer toevallig vinden in 2015 al deze onderzoeken en beoordelingen plaats. Bovendien organiseren we ook nog een onderzoek naar de tevredenheid van de medewerkers! Al deze informatie geeft ons een mooi overzicht van ons presteren. Het is een goede basis om in 2016 een nieuw ondernemingsplan te maken. Een mooi vooruitzicht. Gerrit Breeman Directeur-bestuurder

3 2. Stad, wijk, buurt, plek kwestie: onze inzet in Inleiding Wij zorgen in Arnhem voor huisvesting van groepen die daar niet zelf in kunnen voorzien, tegen een betaalbare prijs. Daarbij leveren wij onze bijdrage aan het hanteerbaar maken en oplossen van maatschappelijke kwesties als leefbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Wij werken samen met anderen aan een aantrekkelijke stad en vitale wijken. Door plekken, buurten en wijken beter te maken, neemt de aantrekkelijkheid van de stad toe. In dit hoofdstuk geven wij onze visie weer en laten we zien wat we in 2015 doen. Dat is geen uitputtende weergave. Ons dynamisch activiteitenoverzicht geeft een uitgebreider beeld. Daarbij noteren we waaraan een project of activiteit bijdraagt. Vaak is het zo dat een activiteit een bijdrage levert aan meerdere vraagstukken. In de loop van het jaar zullen ongetwijfeld nieuwe initiatieven worden toegevoegd. Bij elke investering en bijdrage in tijd, geld en inzet van onze medewerkers beoordelen wij de betekenis voor klant, maatschappij en bedrijf. Klantwaarde: wat levert het op voor onze klant(en)? We onderscheiden daarbij drie hoofdaspecten: de tevredenheid van onze klant met de woning, met de woonomgeving en met onze dienstverlening; Maatschappelijke waarde: wat levert deze investering de maatschappij op? Denk daarbij aan de uitstraling (architectuur) en beleving van de stad Arnhem, specifieke wijk of buurt of maatschappelijke issues als duurzaamheid, leefbaarheid, voldoende woningaanbod, voorzieningenniveau. Met het toevoegen van maatschappelijke waarde spelen we in op de tevredenheid van onze stakeholders. Financiële waarde: in hoeverre draagt de investering bij aan de continuïteit van ons bedrijf. In het Ondernemingsplan geven we per (deel van een) wijk aan welke maatschappelijk effect we nastreven. Enkele voorbeelden: Perspectief De Geitenkamp: gericht op sociale en economische kracht van de wijk. Onder de noemer Geitenkamp Gildenwijk weten ondernemers elkaar te vinden. Door terugkerende evenementen en activiteiten is de wijk ook interessant voor mensen van elders om te bezoeken. Perspectief Centrum-Oost (nu: Nieuwe Kadekwartier): een wijk die een verscheidenheid kent in opzet en sferen, op loopafstand van het centrum. Vanuit de Transformatie straalt het culturele leven uit naar de rest van de wijk en de stad. Perspectief Kronenburg: bijdragen aan structurele verbetering van de wijk. Meer groen en een betere verbinding tussen wonen en winkelen om het leefklimaat en de sociale samenhang te versterken. 2.2 Vitale wijken Onze visie Vitale wijken vormen het netwerk voor lekker wonen. Gevormd door prettige buurten, straten en plekken. Onze focus ligt op een aantal wijken waarvan wij vinden dat die een extra impuls kunnen gebruiken. Dat doen we door fysieke, sociale en/of economische investeringen. We proberen daarbij het eigen en onderscheidende karakter van een wijk te versterken. Voor de impulswijken hebben we in ons ondernemingsplan een perspectief geschetst, waar we samen met andere partijen naar toe werken. Een greep uit onze activiteiten in 2015: 3

4 Het Nieuwe Kadekwartier krijgt in 2015 verder vorm als woongebied. Naast de bouw van nieuwe huur- en koopwoningen voor verschillende doelgroepen hebben we aandacht voor voorzieningen als een supermarkt en horeca. Belangrijk voor de vitaliteit in de wijk. Relieken van de industriële historie blijven zichtbaar en verlenen het Kadekwartier een uniek karakter. Wij zien dat onze impulsen in het vitaler maken van Klarendal effect hebben. Klarendal is een wijk waar mensen nu graag willen wonen. De bedrijvigheid neemt nog steeds toe en wordt veelkleuriger. richten we ons op plekken die nog versterking nodig hebben. Zoals de onzelfstandige studentenwoningen aan de Sonsbeeksingel, die kampen met een matige verhuur en toe zijn aan een flinke onderhoudsbeurt. We onderzoeken een functiewijziging om de verhuurbaarheid en de uitstraling naar de wijk te verbeteren. In het stadsvernieuwingsgebied grijpen we onderhoud aan om sociaal gevaarlijke ingangen van appartementencomplexen te verplaatsen. In Malburgen bouwen we verder aan een vitale wijk. De voormalige verzorgingscentra Akkerwinde en Laurentius herbergen nu als Akker71 en Bruishuis een scala aan ondernemers en voorzien in wonen voor bijzondere groepen. De exploitatie van het Bruishuis is sinds 2014 in handen van Bewonersbedrijf Malburgen. De participatiemaatschappij ten top. In Malburgen-West gaan we de 389 portiekflats aan de Gelderse Rooslaan en omgeving sociaal en fysiek aanpakken, zodat deze prominente plek de toekomst leefbaar en duurzaam tegemoet kan zien. In de wijk Elderveld hebben we in 2015 bijzondere aandacht voor de Schipholpleinflat. De vraag van de huidige doelgroep studenten/jongeren neemt af. We gaan onderzoeken voor welke doelgroepen deze flat nog meer geschikt is. We anticiperen op de komst van de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen die in het voormalige gebouw van Rijkswaterstaat in Presikhaaf 350 studenteneenheden gaat bouwen. Op de Geitenkamp blijven we energie geven aan het versterken van de wijkeconomie. Speerpunt was en is het Marktplein. Hoewel wij daar zelf geen vastgoed hebben, vinden we het van vitaal belang om onze bijdrage te leveren aan het kloppend houden van dit (winkel)hart. Bewoners van Schuytgraaf ontberen al jaren een eigen winkelcentrum. Wij hebben het voortouw genomen om deze winkels in combinatie met woningen daadwerkelijk gebouwd te krijgen. Dat zal gebeuren in Volkshuisvesting neemt een deel van de woningen in exploitatie. 2.3 Arnhem: aantrekkelijke stad Leven in een aantrekkelijke stad is een belang van alle Arnhemmers. Een stad krijgt diepgang en kleur door zijn diversiteit. Bijvoorbeeld doordat er veel verschillende plekken zijn om te wonen, met elk hun eigen karakter. Deze aantrekkelijke stad willen wij verder verrijken door met bewoners te investeren in couleur local, in plekken, buurten en wijken. Door prangende kwesties aan te pakken. Geprikkeld door en met mensen met ideeën. We werken ook in dit jaar aan het opheffen van minder prettige plekken met een stedelijke uitstraling en toevoegen van bijzondere buurten. Onze grootste toevoeging is het Nieuwe Kadekwartier. De bouw van deze wijk haalt de historische Van Verschuerwijk uit haar isolement. t Broek krijgt straks een verbinding met Rijn en binnenstad. Een uitdagend project is de aanpak van de portiekflats aan de Gelderse Rooslaan. We combineren daar onderhoud met een hoge ambitie op duurzaamheid en verbetering van de sociale samenhang. In de binnenstad werken we aan de herbouw van de HBS op het Gele Rijdersplein. We werken samen met het particulier initiatief. Dat richt zich een bedrijfsmatige invulling van de begane grond, waar jongeren kunnen werken. Op de verdiepingen komen sociale huurwoningen voor jongeren die Volkshuisvesting gaat exploiteren. Komend jaar zal duidelijk worden of het politieke draagvlak voldoende is. 4

5 2.4 Voldoende woningen De behoefte aan woningen in Arnhem is nog steeds groot. Met nieuwbouw kunnen we een deel van die behoefte invullen. Wij bouwen daarom woningen in de (sociale) huursector. Een deel daarvan kan ook gekocht worden. Met nieuwbouw komt er meer differentiatie in de wijken. Verkoop van woningen uit de bestaande voorraad draagt daar ook aan bij. Wij voorzien dat de nieuwbouwbehoefte op middellange termijn minder wordt. Het bouwen van duurdere koopwoningen past niet meer in het primaire takenpakket van corporaties. Voor een aantal locaties in Malburgen en Nieuwe Kadekwartier zijn we op zoek naar geschikte beleggers die in dit segment werkzaam zijn. Wij leveren in 2015 in het Nieuwe Kadekwartier 36 woningen op. Aan de Huissensestraat in Malburgen-Oost komen 50 eengezinswoningen uit de steigers. Deze woningen kunnen worden gekocht. Niet verkochte woningen nemen wij in verhuur. We willen twee bouwlocaties verkopen aan beleggers in Er is grote behoefte aan woningen voor asielzoekers, met name door de gebeurtenissen in Syrië. In de eerste helft van 2015 moet de stad 126 vluchtelingen huisvesten, in de tweede helft zeker zoveel. Ongeveer de helft zal bij Volkshuisvesting terechtkomen. Wij zoeken naar passende huisvesting. We onderzoeken of jonge vluchtelingen samen in onzelfstandige studentenhuisvesting kunnen wonen. 2.5 Betaalbaarheid Wij vinden dat de woonlasten voor mensen met een laag inkomen te dragen moeten zijn. Wij kiezen voor betaalbare huren, waarbij de huurtoeslag zijn werk kan doen. De energierekening slorpt een stijgend deel van het inkomen op. Daarom investeren wij in lagere energielasten van onze woningen. Starters en middeninkomens helpen we bij het vinden van een betaalbare koopwoning. In 2014 hebben we een nieuw huurbeleid geformuleerd dat gericht is op het betaalbaar houden van een groot deel van onze huurwoningen. De verhuurders+heffing, die in 2015 toeneemt tot 6,5 miljoen, werkt niet mee aan het betaalbaar houden van de huren. We zijn genoodzaakt om de huren bij de jaarlijkse huurverhoging meer te doen stijgen dan de inflatie. We bekijken op de schaal van Arnhem, met onze collega-corporaties en de gemeente, hoe we er samen voor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen in de stad overblijven. implementeren we het nieuwe huurbeleid. Om de koopmogelijkheden voor jonge huishoudens (tot 35 jaar) te stimuleren zetten we onze Volkshuisvesting Starterslening in bij nieuwbouw. Huurders die hun woning willen kopen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van Koopgarant. herijken we ons verkoopbeleid en evalueren we het effect van deze middelen. Waar nodig stellen we bij. 2.6 Leefbaarheid Onze huurders hebben recht op een leefbare woonomgeving. Dat zien wij als een kerntaak. Een leefbare plek is schoon, heel en veilig en nodigt uit om er te zijn. Onze inzet is afhankelijk van onze visie op de wijk. Soms 5

6 initiëren of stimuleren we ondernemerschap of investeren in wijkvoorzieningen (maatschappelijk vastgoed), dan weer faciliteren we levendigheid en ontmoeting. Als leefbaarheid in gevaar is, treden we op. We benutten kansen die een wijk veraangenamen en meer couleur local geven. Een flink aantal medewerkers werkt dagelijks aan het verbeteren van leefbaarheid, op plekken waar die onder druk staat. Dat doen we met bewoners en organisaties. We ondersteunen ook dit jaar de Wijkomgevingsploegen die een aantal buurten schoon houden. Wij ondersteunen al enige jaren buurtbemiddeling. Dit is het verminderen van (woon) overlast en het voorkomen van escalatie in de buurt door conflicten tussen buren of buurtbewoners in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en zo efficiënt mogelijk aan te pakken onder begeleiding van onafhankelijke vrijwilligers. Wij stoppen in 2015 met eigen achter de voorkeur -projecten. Deze zijn nu ingebouwd in de zorgtrajecten van Rijnstad. Op tal van plekken in de stad werken we, vaak op initiatief van bewoners, mee aan het verbeteren van leefbaarheid. Zo worden op de Mussenberg zogenaamde bleekveldjes, waar vroeger de was werd gedaan beplant met fruitbomen. De veldjes bieden een mooie gelegenheid om buren bij elkaar te brengen in organisatie, uitvoering en straks bij het plukken van het appels, peren en kweeperen. 2.7 Meedoen aan de samenleving Mensen met sociale achterstand, persoonlijke problemen of beperkingen hebben het vaak moeilijk. Als die last zich vertaalt in leefbaarheidsproblemen in buurten waar onze huurders wonen, zijn wij belanghebbende. Via sociaal investeren pakken we persoonlijke problemen aan om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. Sociaal investeren is investeren in de persoonlijke mogelijkheden van mensen of in mensen die initiatieven opzetten om hun omgeving plezieriger te maken. We werken het liefst samen met huurders en anderen die ideeën hebben voor de verbetering van plekken in de stad waar wij actief zijn. We zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking met de huurders om meer rendement voor de betrokkenen en onszelf te genereren. We zien dat slechts een kleine groep mensen zich thuis voelt in de traditionele vormen van huurdersoverleg via commissies. Als maatschappelijke organisatie bieden wij ook mogelijkheden om werkervaring op te doen en persoonlijke ontwikkeling door te maken. Minister Blok vindt dat corporaties op dit maatschappelijke thema slechts een bescheiden rol moeten spelen. Zolang de wetgever dat mogelijk maakt houden wij vast aan de uitvoering van onze visie. Lopende projecten die zich richten op het meedoen aan de samenleving zetten we ook in 2015 voort. Zoals onze eigen Jo s Werkplaats, waar mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt via houtbewerking of andere activiteiten hun talenten ontdekken en weer mee kunnen doen met de samenleving. We blijven projecten steunen die kinderen meer kansen bieden: Pimp my goal, Ome Joops Tour, Leuk om te Leren (weekendschool), Omars Gym, Jeugdland, bouwspeelplaats De Leuke Linde. Op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking hebben we de Bovenkamer opgericht: een groep huurders die we voornamelijk maar niet uitsluitend langs digitale weg betrekken bij onze plannen. Die krijgt in 2015 meer inhoud. 6

7 In het project Gelderse Rooslaan zoeken we alle huurders persoonlijk op en inventariseren hun interesses en vaardigheden. Doel is om ze gericht in te zetten bij de verbetering van hun buurt. Deze nieuwe vorm van bewonersparticipatie verbindt persoonlijke ontwikkeling met wijkontwikkeling. 2.8 Duurzaamheid Zuinig omgaan met grondstoffen en fossiele energie is een opgave voor elke woningcorporatie en dient een groot maatschappelijk belang. Wij investeren in het verduurzamen van onze woningen. In Samen voor de Stad, het afsprakenkader van gemeente Arnhem en de Arnhemse corporaties, is als doelstelling opgenomen om in de periode in totaal 20 tot 25 procent te besparen op CO 2 -uitstoot. Wij staan open voor initiatieven van bewoners die samen duurzaam willen wonen. Daarmee raken we zelf geïnspireerd en hopen we anderen aan te steken. Wij passen duurzaamheidsmaatrgelen bij voorkeur in combinatie met het periodieke planmatig onderhoud toe. We nemen de woningen dan toch al onderhanden. Hierdoor kunnen we efficiënt bijvoorbeeld gevel- of dakisolatie toepassen en blijft de overlast voor de huurders beperkt. Bij een vijftal onderhoudsprojecten - Floriszstraat, Willemstraat-Schutterstraat, Graslaan, Gelderse Rooslaan en Borgardijnstraat passen we extra duurzaamheidsmaatregelen toe. Het gaat in totaal om bijna 600 woningen. We maken hierbij gebruik van een stimulieringssubsidie van de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem. Voor de omgeving Gelderse Rooslaan hebben we de ambitie om een smartgrid te ontwikkelen. Hierbij zetten we in op het energie-neutraal maken van een buurt. We ondersteunen, als woningeigenaar, een initiatief van bewoners uit het Spijkerkwartier die zelf in hun energie willen voorzien door het plaatsen van zonnepanelen. In het Nieuwe Kadekwartier bouwen we woningen met een zeer beperkt energiegebruik. Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeente Arnhem. 2.9 Wonen met begeleiding of zorg Bouwen, beheren en verhuren van panden is ons vak. Andere instellingen hebben verstand van zorg en welzijn. Wij houden vast aan onze visie: wij doen geen zorg, wij stellen woningen beschikbaar aan bijzondere doelgroepen. Met geestverwanten werken wij graag samen om mensen die zorg nodig hebben te huisvesten. De stenen mogen niet het probleem zijn. Wij stimuleren projecten waarbij behalve de woonfunctie en de zorgverlening ook studie, werk of zinvolle tijdsbesteding aan bod komen. De overheveling van taken naar de gemeente krijgt in 2015 zijn beslag. Wij volgen de ontwikkelingen. We zien vooralsnog geen reden om onze koers aan te passen. Er is niets nieuws onder de zon want onderdak bieden aan bijzondere doelgroepen hoorde altijd bij ons werk en dat hebben we ook altijd gedaan. De Arnhemse corporaties stellen woonvoorzieningen beschikbaar voor mensen met problematisch woongedrag en/of een handicap. Op stedelijk niveau zijn het jaarlijks 20 woningen. Met maatschappelijke partners als onder meer RIBW, Siza, Pactum en De Driestroom zoeken wij steeds naar oplossingen op maat. We maken bilaterale afspraken met deze partijen gericht op doorstroom naar een passende nieuwe woonsituatie, zodat bewoners niet langer dan nodig blijven hangen in de bestaande woon/zorg-situatie. 7

8 We hebben de ambitie om samen met het RIBW een substantiële bezuiniging op maatschappelijke kosten mogelijk te maken, zonder dat dat ten koste van de zorg gaat. De sleutel is een versnelde wooncarrière voor betrokkenen die nu nog lastig is vanwege regelgeving. Versneld doorstromen leidt tot een besparing op de zorgkosten van vele miljoenen. We proberen een project op te zetten met andere corporaties in het land. Via het programma Keten van Kansen van de Kr8-corporaties in de regio Arnhem-Nijmegen werken we samen in het bieden van kansen voor kwetsbare jongeren. De corporaties zorgen voor de huisvesting. Maatschappelijke hulpverleners begeleiden de deelnemers op andere terreinen. We hebben de afspraak om in 2014 en 2015 in totaal tien woningen beschikbaar te stellen aan structureel daklozen binnen het programma Housing First. Ook nemen we deel aan een stedelijke pilot, geïnitieerd door Kr8, om huisvesting te bieden aan jongeren met uiteenlopende problematieken. 8

9 3. Organisatie 3.1 Inleiding Wij ontwikkelen ons de komende jaren langzaam maar zeker naar een kleinere organisatie en naar lagere bedrijfskosten. Dit is een lijn die we de afgelopen jaren al hebben ingezet. We spelen in op een aantal ontwikkelingen die op ons af komen. De nieuwbouwproductie droogt op. Projecten gericht op het versterken van de sociale cohesie in een wijk zullen in omvang en aantal afnemen, als corporaties zich tot hun kerntaak moeten beperken. Communicatie tussen klant en corporatie verloopt door de wereldwijde digitalisering steeds minder via telefoon of balie. We verwachten ook dat we op termijn hierdoor minder medewerkers hoeven in te zetten. Met een ontwikkelingstraject 2020 spelen we organisch in op de kansen die er zijn om onze organisatie de komende jaren aan te passen aan deze ontwikkelingen en bedrijfskosten terug te brengen. Wij houden en brengen onze organisatiekracht op peil door ook in 2015 investeren in medewerkers, leiderschap, middelen, processen, strategie en beleid. 3.2 Medewerkers en leiderschap We houden in 2015 met elke medewerker een gesprek over zijn of haar persoonlijke koers tot het jaar Dat levert een totaalbeeld op van alle ideeën en gewenste ontwikkelingen. Op basis daarvan maken we individuele afspraken die passen binnen de gewenste ontwikkeling van onze organisatie. We stimuleren dat medewerkers zich ook ontwikkelen door (tijdelijk) in andere organisaties te werken of rond te kijken. Wij meten in 2015 de medewerkerstevredenheid. Bij de laatste meting in 2012 scoorden we het rapportcijfer 8, Middelen Wij gaan over naar een nieuwe release van ons primaire informatiesysteem Empire. We koppelen daar, waar wenselijk, een aantal nieuwe functionaliteiten aan vast. Bijvoorbeeld technologie om het proces van dagelijks onderhoud te vergemakkelijken en een portal waarmee klanten digitaal reparatieverzoeken kunnen doorgeven en inplannen. Met de nieuwe versie van Empire verwachten wij met name meer stabiliteit te krijgen en de efficiency te verhogen. 3.4 Processen Met de voorbereiding op een nieuwe versie van ons primair informatiesysteem kijken we gericht naar efficiencymogelijkheden voor een aantal werkprocessen. Procesverbetering zien wij als een doorlopende activiteit. In 2014 loopt een pilot om een deel van ons incassoproces buiten de deur te leggen. Bij een succesvolle pilot werken we dit in 2015 verder uit. Met de pilot willen we bereiken dat onze medewerkers meer tijd hebben om via persoonlijke gesprekken met huurders betalingsachterstanden te verminderen en daarmee ook uitzettingen te voorkomen. 9

10 3.5 Strategie en beleid We gaan de impact van vernieuwde wettelijke kaders, zoals de herziene woningwet en de huisvestingswet vertalen naar een aangepaste strategie en beleid. We leveren onze bijdrage aan de totstandkoming van een nieuwe gemeentelijke Woonvisie en nieuwe prestatieafspraken met de gemeente Arnhem. We werken verder aan een vernieuwing van onze strategische beleidskaders (huurprijsbeleid, kwaliteitsbeleid, verkoopbeleid) tegen het licht van de huidige situatie en gewijzigde regelgeving. We nemen eenvoud in opzet en toepassing als uitgangspunt. We merken dat de praktijk hierbij weerbarstig is. We vernieuwen onze Governancecode naar aanleiding van wettelijke wijzigingen. Hoewel ons Ondernemingsplan de ondertitel heeft, maken we volgend jaar nog geen nieuw Ondernemingsplan. verwachten wij belangrijke resultaten die we willen gebruiken bij het opstellen van het nieuwe Ondernemingsplan: we raadplegen onze belangenhouders in het voorjaar; we ondergaan een maatschappelijke visitatie; USP houdt haar tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek; we houden een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met deze gegevens bouwen we het nieuwe Ondernemingsplan in Financiële resultaten Naast de hiervoor genoemde activiteiten voeren wij de taken uit die primair van een woningcorporatie verwacht mogen worden zoals het verhuren en onderhouden van woningen en (ander) bedrijfsonroerend goed. Onderstaand overzicht toont een aantal financiële kerngegevens. Een volledig beeld van de financiële huishouding en kengetallen is te lezen in onze begroting Financiële Kerngegevens Norm 2014 (prognose) 2015 (begroting) x x Huurinkomsten en vergoedingen overige ontvangsten Totaal ontvangsten Maatschappelijk dividend Personeel Onderhoud (service, mutatie, contract, planmatig) Verhuurders- en saneringsheffing Overige bedrijfskosten Overige exploitatiekosten Rentelasten Totaal uitgaven Operationele kasstroom Saldo operationele kasstroom na aflossing 2% (fictie) > Interestdekkingsratio >1,40 1,80 1,95 10

11 5. Effecten Onze interventies zijn gericht op plekken en kwesties. Onze huurders willen goed wonen. Goed wonen levert een maatschappelijk effect op de beleving van buurten, wijken en de stad Arnhem. Het is lastig om het effect van ons (dagelijks) handelen te meten. Zeer veel verschillende factoren beïnvloeden goed wonen en de beleving is per mens verschillend. De praktijk leert dat er vaak sprake is van neveneffecten die minstens zo belangrijk zijn als het effect dat we beogen. Daarnaast kan het effect van een activiteit die we nu uitvoeren pas na jaren in meetresultaten zichtbaar worden. We zien dat in de waardering voor het wonen in de wijken. Een effect kan wel al jaren merkbaar zijn voor het meetbaar wordt! We peilen tweejaarlijks de waardering van onze huurders. Dat doen we op de drie indicatoren die wij kenschetsen als beoogd effect van onze bedrijfsvoering. organiseren wij een stakeholdersbijeenkomst, waarin we feedback ontvangen over het effect van onze inspanningen. laten wij ons ook maatschappelijk visiteren en meten we opnieuw de tevredenheid van huurders met woning, woonomgeving en dienstverlening. Tevredenheid van huurders over hun woning Tevredenheid van huurders over de woonomgeving Tevredenheid van huurders over de dienstverlening Tevredenheid van medewerkers Oordeel maatschappelijk presteren (visitatie) ,1 X 7,5 X 7,4 X 7,5 X Nieuw onderzoek 7,1 X 7,4 X 7,3 X 7,4 X Nieuw onderzoek 7,2 X 7,3 X 7,4 X 7,5 X Nieuw onderzoek X X 8,1 X X 8,2 X X Nieuw onderzoek Visitatie, X X X 7,3 X X X Nieuw Geen onderzoek totaalscore 6. Activiteitenoverzicht De activiteiten en interventies die we in 2015 doen maken deel uit van ons dynamische ondernemingsplan. Dynamisch, omdat de omgeving waarin wij werken voortdurend verandert en het proces om iets tot stand te brengen soms heel wat dynamiek kent. Wij werken in die dynamiek en willen goed in kunnen spelen op de ideeën en initiatieven vanuit de maatschappij. Gaandeweg de jaren vult het ondernemingsplan zich met activiteiten gericht op de effecten die we willen bereiken. Als bijlage bij dit jaarplan is het activiteitenoverzicht met de meest relevantie informatie, peildatum 1 november 2014, opgenomen. Steeds is aangegeven aan welk thema of kwestie een activiteit bijdraagt. Activiteiten die in de voorgaande jaren ( ) zijn afgerond, zijn omwille van de overzichtelijkheid niet vermeld. 11

Jaarplan 2014 Volkshuisvesting Arnhem

Jaarplan 2014 Volkshuisvesting Arnhem Jaarplan 2014 Volkshuisvesting Arnhem Vastgesteld op 7 november 2013 door de directeur-bestuurder, G. Breeman Goedgekeurd op 18 november 2013 door de Raad van Commissarissen 1 2 1. Inleiding In 2012 publiceerden

Nadere informatie

Droom, denk, durf, doe, dans, leef & bewonder

Droom, denk, durf, doe, dans, leef & bewonder Droom, denk, durf, doe, dans, leef & bewonder Ondernemingsplan 2012-2015 Volkshuisvesting Arnhem Voor degene met een huis dat beschutting bracht Voor degene die betaalbaar kan gaan wonen Voor degene die

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Reglement van de Commissie Maatschappelijk Presteren

Reglement van de Commissie Maatschappelijk Presteren Reglement van de Commissie Maatschappelijk Presteren (bijlage behorend bij het reglement Raad van Commissarissen van Stichting Volkshuisvesting Arnhem) Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2014 1 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Waar het echt om gaat!

Waar het echt om gaat! Waar het echt om gaat! Ondernemingsplan 2015-2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De omgeving waarin we werken 4 2. Het huis dat we willen bouwen 6 2.1 Betaalbaar wonen 6 2.2 Wonen en zorg 7 2.3 Duurzaam

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

3. Meedoen in de buurt

3. Meedoen in de buurt Beïnvloeden & meedoen Bewonersparticipatie bij Volkshuisvesting Arnhem Vastgesteld door de bestuurder, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 juni 2017 1. Inleiding Huurders zijn deskundigen

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

De Bedoeling

De Bedoeling De Bedoeling 2017-2020 ONDERNEMINGSPLAN Inhoudsopgave Voorwoord Thuis in Barendrecht Terug naar de bedoeling! Wat is onze bedoeling? 1. Betaalbare woningen voor mensen die minder te besteden hebben 2.

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Uitwerking marketingplatform

Uitwerking marketingplatform Uitwerking marketingplatform Regeerakkoord: marketingstrategie of dooddoener? verbinden samenwerken Co-creatie Verantwoordelijkheid nemen tegenstellingen openheid 2 kanten kansen Win-win Gedeeld probleem

Nadere informatie

gemeente Rotterdam Raadscommissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte Postbus AN ROTTERDAM 3002an6575

gemeente Rotterdam Raadscommissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte Postbus AN ROTTERDAM 3002an6575 gemeente Rotterdam Raadscommissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM 3002an6575 datum contactpersoon onderwerp 8 december 2015 - Woonvisie Rotterdam Uw kenmerk ons kenmerk doorkiesnummer

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie)

Regionaal groeien - lokaal verbinden. Ondernemingsplan 2015-2017. (verkorte versie) Regionaal groeien - lokaal verbinden Ondernemingsplan 2015-2017 (verkorte versie) EEN WETHOUDER IN HET NIEUWE WERKGEBIED Wij werkten altijd goed samen met de lokale corporatie. Wel zagen we dat corporaties

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2015 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 Bloemendaal 3 november 2014

JAARPLAN 2015 Bloemendaal 3 november 2014 JAARPLAN 2015 Bloemendaal 3 november 2014 INHOUD Inleiding p. 3 1. De Klant p. 4 2. Woningen p. 6 3. Organisatie en beleid p. 7 4. Partners p. 7 5. Financiën p. 8 Jaarplan 2015 INLEIDING Voor u ligt het

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie 2016 en verder. Missie en visie

Ondernemingsstrategie 2016 en verder. Missie en visie Ondernemingsstrategie 2016 en verder Het laatste ondernemingsplan van Thús Wonen dateert van november 2014. Sindsdien is er heel wat gebeurd. De missie en visie zijn nog steeds actueel, maar van de doelstellingen

Nadere informatie

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u

Stookjerijk2015 Apeldoorn. Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet. Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Stookjerijk2015 Apeldoorn Kansen huurdersparticipatie vanuit de nieuwe Woningwet Vooroverleg met raadsleden, do 16 april, 19.00u Onderdelen presentatie Doel Stookjerijk Beleid SER akkoord 2013 Actuele

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Minder middelen, meer ambitie

Minder middelen, meer ambitie Inleiding Bij Woonstad Rotterdam kunnen Rotterdammers terecht voor betaalbare huur- en koopwoningen, die staan in wijken waar zij zich thuis voelen. Meer dan 50.000 huishoudens en bedrijven vinden onderdak

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Parallelsessie I&O thema Wonen. 16 juni 2016

Parallelsessie I&O thema Wonen. 16 juni 2016 Parallelsessie I&O thema Wonen 16 juni 2016 Welkom 1. Stand van zaken prestatieafspraken 2. Prestaties en toekomst Poort6 3. Lokale en regionale woningmarkt POORT6 www.poort6.nl Stand van zaken prestatieafspraken

Nadere informatie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Ambitieus programma In de samenleving is het laatste jaar een realistisch beeld ontstaan over de financiële positie van corporaties. Het

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie