Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen""

Transcriptie

1 Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015

2 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting Inleiding Aanleiding/probleemstelling Onderzoeksopzet Beleidskader Leeswijzer Efficiency en effectiviteit energieregelingen Asbest dak eraf, zonnepanelen erop Tijdelijke Energiepremie Groningen, de TEP Lokale Energie Rijden op groen gas Tankstation duurzame brandstoffen Duurzaamheidslening Helpende Hand NEND (Nachhaltige Energien Niederlande Deutschland) Conclusies & aanbevelingen energieregelingen Relatie met Programma Energiek Groningen. 21 Bijlage I: Lijst van geïnterviewden en gebruikte bronnen 22 2

3 Managementsamenvatting. Op basis van artikel 217a uit de Provinciewet hebben Gedeputeerde Staten (GS) onderzoek laten doen naar de efficiency en effectiviteit van de verschillende energieregelingen binnen het Programma Energiek Groningen. Energie is één van de kerntaken van de provincie Groningen. De energieregelingen moeten worden gezien als een instrument om onze ambities en doelstellingen op het gebied van energie te realiseren. Met deze energieregelingen (8 stuks) is een bedrag gemoeid van 7,6 miljoen. Hiervan is momenteel een bedrag van 3,7 miljoen besteed. Gemiddeld per regeling gaat het dus om ca. 0,95 miljoen, waarbij de looptijd veelal gemiddeld rond de 2 jaar bedraagt. Onderzocht is of de nodige inspanningen zijn verricht om de middelen behorend bij de energieregelingen efficiënt in te zetten. Hierbij moet worden gedacht aan de organisatie van de uitvoering, het opstellen van beleidskaders en toetsingscriteria, de beoordeling van subsidieaanvragen, het beheersen van budgetten en het rapporteren over de voortgang van de energieregelingen. Per energieregeling zijn deze aspecten getoetst. Tevens is onderzocht in hoeverre de diverse energieregelingen effectief zijn. Hierbij is in eerste instantie onderzocht in hoeverre de doelen van de energieregelingen zijn bereikt. Verder is met een schuin oog gekeken naar de relatie met de doelen van het Programma Energiek Groningen. Conclusies en aanbevelingen efficiency. Geconcludeerd kan worden dat de uitvoeringskosten die bij uitbesteding van regelingen aan de orde zijn ten koste gaan van de beschikbaar gestelde middelen voor het realiseren van doelen. Van het totaal budget van de energieregelingen die worden uitgevoerd door een externe uitvoerder ad wordt een bedrag van (ca. 13%) besteed aan uitvoeringskosten. Vastgesteld kan worden dat de maximaal aan te vragen subsidie uit energieregelingen bij twee regelingen als laag is te betitelen, de maximale subsidiebedragen zijn in deze gevallen kleiner dan Hierdoor zijn de externe uitvoeringskosten relatief gezien hoog in relatie tot het aangevraagde subsidiebedrag. Dit geldt ook voor de relatie met de interne uitvoeringskosten. Gesteld kan worden dat het aanvragen van lagere bedragen in zijn algemeenheid leidt tot relatief veel aanvragen en dus tot een hoge administratieve last. De vele benodigde afstemmomenten met verschillende partijen en deskundigen zijn hieraan debet. Op basis van bovenstaande twee punten kan worden gesteld dat het uitvoeren van 8 energieregelingen een hogere administratieve en bestuurlijke lastendruk met zich mee brengt, dan wanneer voor minder energieregelingen c.q. bundeling van energieregelingen zou zijn gekozen. De middelen die voor het uitvoeren van de verschillende energieregelingen beschikbaar zijn gesteld komen in sommige gevallen uit verschillende beleidskredieten. Hierdoor kan niet met 1 druk op de knop inzicht worden verkregen in de besteding van de beschikbare middelen voor de uitvoering van de energieregelingen. Geconcludeerd kan worden dat het administratieve proces voor het uitvoeren van de afzonderlijke regelingen in het algemeen goed is ingericht. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de efficiency. Bij één regeling liet het proces op het gebied van informatievoorziening te wensen over. Het tijdig kunnen publiceren van het bereiken van het subsidieplafond heeft niet kunnen plaatsvinden, waardoor de provincie Groningen extra geld beschikbaar heeft moeten stellen. Geadviseerd wordt om: De energieregelingen zoveel mogelijk te bundelen in één regeling zodat de uitvoeringskosten en de administratieve en bestuurlijke lastendruk zal worden verlaagd. Het is van belang de administratie hierop goed af te stemmen. Regelingen waarbij in IPO verband of anderszins wordt samengewerkt met andere partijen kunnen een uitzondering zijn op deze bundeling, omdat bij die regelingen andere efficiency afwegingen worden gemaakt. Bij het bundelen is het ook van belang stil te staan bij de verschillende doelgroepen die aan de orde zijn. Goed te kijken naar het minimale subsidiebedrag dat aangevraagd kan worden mede in relatie tot het streven naar een zo groot mogelijke effectiviteit. 3

4 Conclusies en aanbevelingen effectiviteit. Geconcludeerd kan worden dat bijna alle energieregelingen gedurende de looptijd zijn aangepast (bijv. proces, criteria). Deze aanpassingen zijn ingegeven vanuit de insteek dat het uitgeven van meer geld kan leiden tot het vergroten van de effectiviteit van de regelingen. Vastgesteld kan worden dat het uitvoeren van de energieregelingen is belegd bij verschillende bestuurlijke portefeuillehouders en ambtelijke betrokkenen. Hiermee wordt het risico gelopen dat onvoldoende gehandeld wordt vanuit een breed afwegingskader. Dit bemoeilijkt het proces van sturing, het bepalen van de juiste focus en prioriteitstelling. Er is een aantal provinciale regelingen die in eerste instantie zijn medegefinancierd uit Europese middelen. De voorwaarden die behoren bij het inzetten van deze Europese middelen zijn complex en streng. Door extra provinciale middelen in te zetten zijn deze regelingen beter gaan lopen. Geconcludeerd kan worden dat de doelen van de energieregelingen "Asbestdak eraf, zonnepanelen erop" en "Tankstations duurzame brandstoffen" niet worden behaald. Wij hebben begrepen dat de regeling "Asbestdak eraf, zonnepanelen erop" wordt aangepast en dat de regeling "Tankstations duurzame brandstoffen" is vervangen door een nieuwe regeling "Vulpunten Groen Gas". Vastgesteld is dat de doelen van de verschillende energieregelingen op een goede wijze aansluiten bij de doelen van het Programma Energiek Groningen. De verschillende energieregelingen zijn ondersteunend aan het realiseren van de doelen uit het Provinciaal Omgevingsplan (POP) en de doelen uit het Programma Energie Het verstrekken van relatief lage subsidiebedragen kent een hoge administratieve last, maar veel lage subsidiebedragen kunnen effectiever zijn dan een paar hoge bedragen, zeker als de doelgroep particulieren is. Recent hebben GS de Omgevingsvisie (opvolger POP) vastgesteld. Het algemene uitgangspunt is dat de provincie Groningen zich meer dan tot nu toe richt op taken waarmee zij beeldbepalend kan zijn c.q. het verschil kan maken en op taken die gemeente overstijgend zijn. Geadviseerd wordt om: De uitvoering van de energieregelingen te beleggen bij 1 verantwoordelijk bestuurlijke portefeuillehouder. Dit leidt tot het scherper kunnen focussen en prioriteren. Ook in relatie met het behalen van de doelen en nut en noodzaak voor het evt. aanpassen van regelingen is hierbij van belang. Te onderzoeken in hoeverre de verschillende energieregelingen daadwerkelijk bijdragen aan de nieuwe rol- en taakopvatting van de provincie Groningen, waarbij het gaat om: 1) taken waarmee het verschil wordt gemaakt en 2) taken die gemeente overstijgend zijn. 4

5 1. Inleiding Aanleiding/probleemstelling. In het najaar van 2014 hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten tot een onderzoek naar de efficiency en effectiviteit van de energieregelingen binnen het Programma Energiek Groningen van de provinciale begroting. Met het uitvoeren van dit onderzoek voldoen GS daarmee tevens aan artikel 217a van de Provinciewet, waarin staat vermeld dat GS onderzoeken naar de efficiency en de effectiviteit uit moeten laten voeren. Het onderzoek naar de efficiency en effectiviteit van de energieregelingen is als volgt verricht: Onderzocht is of de nodige inspanningen zijn verricht om de middelen behorend bij de energieregelingen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Hierbij moet worden gedacht aan de organisatie van de uitvoering, het opstellen van beleidskaders en toetsingscriteria, de beoordeling van subsidieaanvragen, het beheersen van budgetten en het rapporteren over de voortgang van de energieregelingen. Per energieregeling zijn deze aspecten getoetst. Onderzocht is in hoeverre de diverse energieregelingen effectief zijn. Hierbij is in eerste instantie onderzocht in hoeverre de doelen van de energieregelingen zijn bereikt. Verder is met een schuin oog gekeken naar de relatie met de doelen van het Programma Energiek Groningen om inzicht te krijgen of de energieregelingen bijdragen aan de maatschappelijke ambities en doelstellingen Onderzoeksopzet. Het onderzoek is verricht aan de hand van interviews, rapportages van uitvoerders, tussenrapportages, evaluatiedocumenten, afdelingsnota's en overige relevante documenten Beleidskader. De energieregelingen komen voort uit het Provinciaal Omgevingsplan (POP), dat is vastgesteld door Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS). Dit POP is nader uitgewerkt in de provinciale Begroting (Programma Energiek Groningen) alsmede in het Programma Energie Vanuit het Programma Energie en het Energie Akkoord zijn de afzonderlijke energieregeling tot stand gekomen en vastgesteld door GS. Schematisch ziet dit er als volgt uit: 5

6 Uitwerking beleid Maatschappelijke ambities en doelen Onderzoeksrapport Energieregelingen Energiek Groningen Provinciaal Omgevingsplan. 1. Een sterke regionale economie is de ambitie met als doelstelling een sterk energiecluster. 2. Duurzame energievoorziening is de ambitie met als doelstelling minder uitstoot broeikasgassen en vervanging fossiele energiebronnen. Begroting 2014 Energiek Groningen. Het leveren van een bijdrage aan de energietransitie en economische structuurversterking door de uitbouw van het (duurzame) energiecluster en het versnellen van decentrale en duurzame energieopwekking. Programma Energie De strategie is om binnen dit Programma gerichte ondersteuning te leveren aan plannen en projecten die bijdragen aan de energietransitie en de economische structuurversterking. Energieregelingen. Op veel van de beschreven programmalijnen uit het Programma Energie is de rol van de provincie: kaderstellend, regisserend of/en faciliterend met kennis en kunde. Daarnaast kan de rol van de provincie ook faciliterend zijn door het beschikbaar stellen van subsidies Leeswijzer. In hoofdstuk 2 worden de bevindingen ten aanzien van efficiency/efficiency en effectiviteit/effectiviteit van de afzonderlijke regelingen weergegeven. In hoofdstuk 3 worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 nog kort stil gestaan bij de relatie tussen de doelen van de energieregelingen en de doelen uit het Programma Energiek Groningen. 6

7 2. Efficiency en effectiviteit energieregelingen. In dit hoofdstuk worden de verschillende energieregelingen binnen het Programma Energiek Groningen toegelicht en zullen bevindingen worden geformuleerd. Voor de beoordeling van de efficiency is onderzocht of de nodige inspanningen zijn verricht om de middelen behorend bij de energieregelingen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Hierbij moet worden gedacht aan de organisatie van de uitvoering, het opstellen van beleidskaders en toetsingscriteria, de beoordeling van subsidieaanvragen, het beheersen van budgetten en het rapporteren over de voortgang van de energieregelingen. Per energieregeling zijn deze aspecten getoetst. Voor de effectiviteit is onderzocht in hoeverre de diverse energieregelingen binnen het Programma Energiek Groningen hun doel bereiken. Hieronder is in tabel 1 een overzicht opgenomen waarin per energieregeling de belangrijkste feiten zijn weergegeven. In tabel 2 worden de externe uitvoeringskosten gepresenteerd. Tabel 1. Overzicht energieregelingen Aantal beleidskredieten Budget Subsidieplafond Beschikt Maximum subsidiebedrag Doel Realisatie doel subsidiebedrag 1. Asbestdak eraf, zonnepanelen erop Sanering van m2 asbest m2 asbest gesaneerd 2. Tijdelijke Energiepremie voor particuliere woningbezitter voor VVE Niet gekwantificeerd 1014 subsidies verleend 3. Lokale Energie Niet gekwantificeerd 2 subsidies verleend, 7 aanvragen worden begeleid 4. Rijden op groen gas voor personenauto's 230 auto's op groen gas 139 auto's op groen gas voor bestelauto's voor vrachtauto's/ bussen 5. Tankstations duurzame brandstoffen voor ombouwen vulpunten Realiseren van 7 vulpunten 2 vulpunten gerealiseerd voor aardgasvulpunten voor biodiesel/ bioethanolvulpunten 6. Duurzaamheidslening Verstrekken van 83 leningen voor gemiddeld bedrag van leningen verstrekt voor een gemiddeld bedrag van Helpende Hand niet bepaald Financiële ondersteuning aan 6 gemeenten, begeleiding in menskracht voor 3 gemeenten Financiële ondersteuning aan 13 gemeenten + begeleiding in menskracht aan 8 gemeenten 8. Nachhaltige Energie Nederland , afhankelijk van projectthema Niet gekwantificeerd Deutschland (NEND) Totaal energieregelingen

8 Tabel 2. Externe uitvoeringskosten Extern uitgevoerd door Budget Uitvoeringskosten % uitvoeringskosten 1. Asbestdak eraf, zonnepanelen erop MMM/ Libau/ LTO % 2. Tijdelijke Energiepremie SNN % 3. Lokale Energie* NMG/ VDG/ Servicepunt % 4. Rijden op groen gas Stichting Energy Expo/ % Provincie Groningen 6. Duurzaamheidslening SNN/ SVn % Totaal externe uitvoeringskosten % * De uitvoeringskosten voor Lokale Energie betreffen de kosten van het Servicepunt. Het Servicepunt voert, naast het verstrekken van de subsidies, tevens andere werkzaamheden uit in het kader van Lokale Energie. In tabel 1 wordt weergegeven uit hoeveel beleidskredieten provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld voor de energieregelingen. Deze beleidskredieten vormen allemaal onderdeel van het product Energie en Klimaat uit de Begroting Energie en Klimaat valt onder de gedeelde verantwoordelijkheid van drie gedeputeerden: Y. van Mastrigt (coördinerend), B. Wilpstra en W. Moorlag. 2.1 Asbest dak eraf, zonnepanelen erop. Vanuit het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) is voor alle provincies 20 miljoen vrijgemaakt voor een stimulans van de sanering van asbestdaken. Per 2024 geldt een verbod op het bezit van een asbest dak. Inzet van de stimuleringsregeling was om de jaarlijks 4 miljoen vierkante meter aan gesaneerd dakoppervlak in twee jaar te verdubbelen. In 2012 hebben de staatssecretaris van I&F en Gedeputeerde Staten van alle 12 provincies het convenant IPO-Provincies Stimuleringsregel Asbest dak eraf, zonnepanelen erop ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt die als kapstok dienen voor de provinciale energieregeling 'Asbestdak eraf, zonnepanelen erop', welke op 1 juli 2013 is opengesteld tot 1 september De regeling is onderdeel van het Gebouwenplan en heeft als doel het saneren van asbestdaken en tegelijkertijd om de productie van duurzame energie een impuls te geven. In eerste instantie was het doel om m2 asbest te saneren en (afhankelijk van het aantal aanvragen) de plaatsing van tot kwp aan vermogen in zonne-energie te stimuleren. De agrarische bedrijven in de provincie zijn doelgroep van deze regeling. De regeling is opengesteld van 1 juli 2013 tot 1 september 2014, na verlenging tot 1 september Voor de regeling is een budget van beschikbaar, na aftrek van de uitvoeringskosten ad is het subsidieplafond vastgesteld op Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt Hoewel de belangstelling voorafgaand aan het openstellen van regeling erg groot was, bleef het aantal subsidieaanvragen achter bij de verwachting. Aan het einde van de oorspronkelijke subsidieperiode (1 september 2014) was er slechts 20% van het subsidiebudget uitgegeven. Om de regeling te stimuleren is in gezamenlijk overleg met de overige 11 provincies en het Ministerie van I&M besloten het convenant aan te passen. Dit heeft geleid tot een verbreding van de doelgroep en verruiming en verlenging van de regeling per 1 juli Na verlenging loopt de regeling tot 1 september De regeling is echter, ook na aanpassingen, niet succesvol te noemen. Een belangrijke verklaring vormt het feit dat de provincie Groningen relatief veel grote boerderijen heeft en de subsidie hiervoor relatief te klein is. Dit is een geografisch kenmerk voor boerderijen in de provincie Groningen. Aangezien agrarische bedrijven in de provincie de doelgroep van deze regeling vormen, is het de vraag of de regeling goed aansluit bij de doelgroep. In 2015 worden nieuwe aanpassingen in de regeling voorgesteld aan GS gericht op een verdere verruiming van de regeling. De aanpassingen hebben onder andere betrekking op het passender maken van de regeling op de doelgroep. Uit de afdelingsnota blijkt dat hiermee wordt beoogd de effectiviteit van de regeling te verhogen. Ultimo 2014 zijn er 46 subsidies verleend voor een bedrag van voor het saneren van m2 asbest en tegelijkertijd het plaatsen van zonnepanelen die kwp kunnen opwekken. Landelijk zijn er 886 subsidies verleend voor een bedrag van voor het verwijderen van m2 en het plaatsen van zonnepanelen die kwp kunnen opwekken. De regeling 'Asbest dak eraf, zonnepanelen erop' is uitgevoerd door Meer met Minder (MMM) en Libau. MMM behandelt de aanvragen, stuurt deze voor verdere advisering door naar Libau en verzorgt de beschikkingen. Libau voert de ruimtelijke toets uit voor aanvragen waarbij geen sprake is van 8

9 monumenten en adviseert vervolgens aan MMM. Naast MMM en Libau is ook Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) betrokken bij de uitvoering van de regeling, zij verzorgt de communicatie over de regeling. Vanuit efficiency overwegingen hebben de 12 provincies de uitvoering van de regeling gezamenlijk belegd bij MMM en LTO. Daarnaast heeft de provincie Groningen ook Libau in dit proces betrokken. Het administratieve afhandelingsproces loopt goed. Daarnaast wordt periodiek door MMM gerapporteerd aan de provinciale projectleider. Daarnaast heeft de projectleider toegang tot het systeem van MMM waarin op elk gewenst moment de actuele cijfers kunnen worden geraadpleegd. Op dit moment wordt de provincie van goede informatie voorzien vanuit de uitvoerende partijen en zijn er voldoende mogelijkheden om te kunnen sturen. De aanvragen in de beginperiode van de regeling liepen erg gestaag. Naast het feit dat de regeling niet geheel passend lijkt bij de doelgroep in de provincie Groningen, lijkt een andere oorzaak het moeilijke aanvraagproces waarbij veel gegevens moeten worden verzameld om een volledige aanvraag in te dienen. Ook werd het ontbreken van goede financieringsmogelijkheden naast het verkrijgen van subsidie voor de investering als oorzaak genoemd. Om de agrarische bedrijven verder te helpen worden in samenwerking met LTO de komende periode extra bijeenkomsten georganiseerd met als doel de doelgroep beter te informeren over de regeling en het aanvraagproces. Ook zal MMM bij het afwijzen van aanvragen betere en duidelijkere argumenten aangeven, zodat aanvragers wellicht toch tot een goede aanvraag kunnen komen. Voor het uitvoeren van de regeling zijn provinciale middelen uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. In de administratie worden de kosten voor deze regeling ook alleen op dit krediet verantwoord. Bevindingen efficiency: Voor de regeling is een budget van beschikbaar. Het subsidieplafond is vastgesteld op De provinciale middelen worden uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. De regeling wordt uitgevoerd door MMM, Libau, LTO en de provincie. De externe uitvoeringskosten voor de regeling bedragen Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt Het aanvraagproces loopt moeizaam, er worden maatregelen genomen om dit te verbeteren. Het administratieve afhandelingsproces loopt in principe goed, met MMM is wel afgesproken om betere en duidelijkere argumenten aan te geven in afwijzingsbrieven. De informatievoorziening vanuit de uitvoeringsinstanties is goed. Vanuit efficiency overwegingen hebben de 12 provincies de uitvoering van de regeling gezamenlijk belegd bij MMM en LTO. Daarnaast heeft de provincie Groningen ook Libau in dit proces betrokken. Bevindingen effectiviteit: Ultimo 2014 zijn er 46 subsidies verleend voor een bedrag van voor het saneren van m2 asbest en tegelijkertijd het plaatsen van zonnepanelen die kwp kunnen opwekken. Landelijk zijn 886 subsidies verleend voor een bedrag van voor het verwijderen van m2 en het plaatsen van zonnepanelen die kwp kunnen opwekken. Tussentijds hebben aanpassingen op de regeling plaatsgevonden gericht op een verbreding van de doelgroep en verruiming en verlenging van de regeling. Uit de afdelingsnota blijkt dat hiermee wordt beoogd de effectiviteit van de regeling te verhogen. Het doel van de regeling wordt vooralsnog niet behaald. In 2015 worden nieuwe aanpassingen gericht op een verdere verruiming van de regeling aan GS voorgesteld. 9

10 2.2 Tijdelijke Energiepremie Groningen, de TEP. Vanuit het Rijk, de noordelijke provincies en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn middelen (1/3 deel per provincie) beschikbaar gesteld voor het Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw (SEBB). Vanuit het Stimuleringsfonds zijn energieregelingen voor corporaties en particulieren ontwikkeld, waaronder ook de Tijdelijke Energiepremie Groningen (TEP). Deze energieregeling heeft als doel het stimuleren van energiebesparende en energie producerende maatregelen in de bestaande woningvoorraad in de provincie Groningen. Deze maatregelen kunnen bijv. gevel-, dak- of vloerisolatie, een warmtepompboiler of een elektrische waterpomp zijn. De doelstelling is verder niet gekwantificeerd. Voor de regeling is na aanpassing van de regeling een bedrag van beschikbaar, waarvan voor uitvoeringskosten beschikbaar is. De subsidieplafonds zijn vastgesteld op voor de oorspronkelijke regeling en voor de uitbreiding. De regeling TEP is in eerste instantie opengesteld van 24 april 2014 tot 1 september 2014, na verlening tot 1 april Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt voor particuliere woningeigenaren en voor Verenigingen van Eigenaren. Ondanks dat veel is geïnvesteerd in de bekendmaking en promotie van de regeling bleef het aantal aanvragen voor premies achter bij de verwachting, ook in vergelijking met de provincies Drenthe en Fryslân. Het leek erop dat het nemen van 3 of meer maatregelen sec een (te) hoge drempel te vormen om tot een aanvraag te komen. Om de regeling te stimuleren is per 1 september 2014 besloten ook de mogelijkheid te bieden om een premie te krijgen voor het treffen van 1 en/of 2 energiebesparende maatregelen, uit de afdelingsnota blijkt dat hiermee wordt beoogd de effectiviteit van de regeling te vergroten. Daarnaast is de looptijd van de regeling verlengd tot 1 april Het verbreden van de regeling kon echter niet worden gedekt vanuit de EFRO-middelen en is derhalve gefinancierd vanuit de provincie. De aanpassingen in de energieregeling hebben ertoe geleid dat de regeling beter is gaan lopen. De regeling "Tijdelijke Energiepremie Groningen" is uitgevoerd door het SNN en de provincie Drenthe was penvoerder van het project. Met betrekking tot het EFRO-gedeelte, rapporteerde SNN rechtstreeks aan de provincie Drenthe. De provincie Groningen werd niet periodiek geïnformeerd en van dezelfde informatie voorzien als de penvoerder van het project. Belangrijk knelpunt in de uitvoering van dit project is het feit dat niet tijdig geconstateerd is dat door de grote hoeveelheid aan aanvragen voor premie voor 1 en/of 2 energiebesparende maatregelen, het subsidieplafond al snel was bereikt. Hierdoor heeft geen tijdige publicatie van het bereiken van het subsidieplafond kunnen plaatsvinden. Derhalve hebben GS op 3 februari 2015 besloten de extra aanvragen alsnog te honoreren en hier nog extra beschikbaar voor te stellen. Hiernaast zijn ook extra middelen beschikbaar gesteld voor de EFRO-aanvragen. Niet alle aanvragen konden binnen de gestelde termijn worden behandeld, toch is ervoor gekozen om deze aanvragen in behandeling te nemen en hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen. Aangezien deze aanvragen niet door langer EFROmiddelen kunnen worden bekostigd, heeft dit tot een extra kostenpost van voor de provincie Groningen geleid. Vanuit de oorspronkelijke regeling zijn 177 subsidies verleend voor een bedrag van Voor de uitbreiding zijn er 837 subsidies verstrekt voor een bedrag van De getroffen maatregelen hebben met name betrekking op dak-, vloer- en spouwmuurisolatie en HR++-glas. Voor het uitvoeren van de regeling zijn provinciale middelen uit meerdere beleidskredieten beschikbaar gesteld. In de administratie worden de kosten voor de regeling op de diverse beleidskredieten verantwoord in plaats van op een centrale plek. Tevens worden op deze kredieten andere kosten verantwoord. Bevindingen efficiency: Voor de regeling is een budget van beschikbaar. Het subsidieplafond is oorspronkelijk vastgesteld op en de uitbreiding is vastgesteld op De provinciale middelen worden uit meerdere beleidskredieten beschikbaar gesteld. 10

11 De regeling wordt uitgevoerd door het SNN, de provincie Drenthe (penvoerder) en de provincie. De externe uitvoeringskosten bedragen Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt voor particuliere woningeigenaren en voor Verenigingen van Eigenaren. De provincie werd door het SNN niet periodiek geïnformeerd en van dezelfde informatie voorzien als de penvoerder van het project. De informatievoorziening met betrekking tot het bereiken van het subsidieplafond laat te wensen over. Het niet tijdig publiceren van het bereiken van het subsidieplafond heeft tot een extra kostenpost van geleid. Het niet tijdig kunnen afhandelen van aanvragen hebben geleid tot een extra kostenpost van Bevindingen effectiviteit: Vanuit de oorspronkelijke regeling zijn 177 subsidies verleend voor een bedrag van Voor de uitbreiding zijn er 837 subsidies verstrekt voor een bedrag van De getroffen maatregelen hebben met name betrekking op dak-, vloer- en spouwmuurisolatie en HR++-glas. Tussentijds hebben aanpassingen op de regeling plaatsgevonden gericht op een verruiming en verlenging van de regeling. Uit de afdelingsnota blijkt dat deze aanpassingen zijn gericht op het vergroten van de effectiviteit van de regeling. Van de oorspronkelijke regeling onder EFRO-voorwaarden werd weinig gebruik gemaakt, de strenge Europese eisen lijken hier een belemmerende factor te zijn. Uit rapportages kan worden vastgesteld dat de juiste stappen zijn gezet om de woningen in de provincie Groningen energetisch te verbeteren. 2.3 Lokale Energie. Vanuit de provincie Groningen zijn middelen beschikbaar gesteld voor Lokale Energie. Lokale Energie heeft als doel om bij te dragen aan het ontstaan van lokale initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van duurzame energie en deze initiatieven helpen tot uitvoering te komen. Onderdeel hiervan is het oprichten van het Servicepunt Lokale Energie en het opstellen van een subsidieregeling. Het Servicepunt heeft als doel het organiseren van kennisdeling en het bieden van ondersteuning aan lokale energie initiatieven in de provincie Groningen in de idee- en planfase zodat zij hun doelen kunnen verwezenlijken. Daarnaast geven zij uitvoering aan de energieregeling Lokale Energie. De totale uitvoeringskosten voor het Servicepunt bedragen De regeling heeft een looptijd van 10 maart 2014 tot 1 december Voor de regeling is een budget van beschikbaar, het subsidieplafond is op Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt De doelstelling van de regeling is niet gekwantificeerd. Het doel van het totale project Lokale Energie is in de Begroting 2015 wel opgenomen en als volgt geformuleerd: het aantal gerealiseerde projecten door bewonersgroepen in buurten en dorpen om duurzame energie te produceren en/of energie te besparen 4. Er zijn tot nu toe vier projecten gerealiseerd. De regeling "Lokale Energie" wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) in samenwerking met Vereniging Groninger Dorpen (VGD). In 2013 heeft de provincie Groningen opdracht verleend aan de Natuur en Milieufederatie Groningen voor de uitvoering van het Servicepunt. Bij het Servicepunt Lokale Energie worden ook de subsidieaanvragen Lokale Energie ingediend. Deze worden vervolgens door een commissie beoordeeld en goed- of afgekeurd. In deze commissie zitten afgevaardigden van de provincie Groningen, Gasunie en de RUG. Het administratieve afhandelingsproces loopt goed. Ondanks dat de randvoorwaarden voor het aanvragen van subsidie laagdrempelig zijn, viel het aantal ontvangen subsidieaanvragen in 2014 tegen. Het Servicepunt probeert hierop te anticiperen door het 11

12 organiseren van meer activiteiten, waaronder het organiseren van presentaties en ontmoetingen. Daarnaast gaat het Servicepunt een proactieve rol pakken om toch meer aanvragen te krijgen. Allereerst wil het Servicepunt bij een aantal initiatieven nagaan waarom er geen aanvragen zijn ingediend. Op basis daarvan wordt gekeken hoe initiatieven kunnen worden verleid om alsnog gebruik te maken van de subsidieregeling. De initiatieven die in aanmerking willen komen voor subsidie zullen worden nauwer begeleid, zodat de aanvraag ook voldoet aan de randvoorwaarden. Op dit moment hebben er een tweetal subsidietoekenningen plaatsgevonden en zeven subsidieaanvragen worden begeleid. De Natuur en Milieufederatie rapporteert periodiek aan de provincie Groningen. Ook vindt er op regelmatige basis afstemming plaats tussen de Natuur en Milieufederatie, VDG en de provincie Groningen. De samenwerking tussen deze partijen verloopt goed. Voor het uitvoeren van de regeling zijn provinciale middelen uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. In de administratie worden de kosten voor deze regeling ook alleen op dit krediet verantwoord. Bevindingen efficiency: Voor de regeling is een budget van beschikbaar. Het subsidieplafond is vastgesteld op De provinciale middelen worden uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt De regeling wordt uitgevoerd door de NMG, VDG, Gasunie, de RUG en de provincie. De externe uitvoeringskosten voor het Servicepunt bedragen Het Servicepunt voert, naast de uitvoering van de regeling, ook andere taken uit in het kader van het projectplan Lokale Energie Groningen. Het administratieve afhandelingsproces loopt goed. De samenwerking met de externe uitvoerders loopt goed. Het aanvraagproces loopt moeizaam, er wordt maatregelen genomen om dit verbeteren. Bevindingen effectiviteit: Er zijn op dit moment twee subsidietoekenningen geweest en zeven subsidieaanvragen worden begeleid. Deze subsidieprojecten dragen bij aan het doel van het projectplan Lokale Energie. 2.4 Rijden op groen gas. De regeling "Rijden op groen gas" is onderdeel van het Brandstoftransitieplan "Schone, niet fossiele energie voor vervoer in Groningen" welke is vastgesteld in maart Het Brandstoftransitieplan geeft aan welke randvoorwaarden nodig zijn om de energietransitie in vervoer te realiseren. In dit plan zijn die activiteiten en werkzaamheden beschreven die een bijdrage leveren aan de brandstoftransitie en die randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van schoon, stil en zuinig vervoer in de provincie Groningen. De energieregeling "Rijden op groen gas" is onderdeel van het Brandstoftransitieplan en heeft als doel het stimuleren van het gebruik van Groengas in voertuigen (personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's/bussen) van natuurlijke personen en rechtspersonen in de provincie Groningen. Hieronder vallen onder andere particuliere eigenaren, lease-organisaties, ondernemingen en overheden. Voor de regeling is een budget van beschikbaar. Het subsidieplafond voor de regeling is vastgesteld op Deze is onderverdeeld naar de categorieën personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's/bussen. Respectievelijk zijn de deelplafonds vastgesteld op , en De maximaal aan te vragen subsidiebedragen zijn vastgesteld op voor personenauto's, voor bestelauto's en voor vrachtauto's/bussen. Hieruit kan worden afgeleid dat in eerste instantie de doelstelling was om 77 personenauto's, 76 bestelauto's en 77 vrachtauto's op groen gas over te laten gaan. Op 30 september 2014 zijn de deelplafonds echter ingetrokken en is er één budget vastgesteld. De regeling "Rijden op groen gas" is opengesteld van 17 maart 2014 tot 31 december

13 In de regeling waren in eerste instantie drie deelplafonds opgenomen, namelijk voor personenauto's, bestelbussen en vrachtauto's. Na een half jaar bleek echter dat met name de subsidieverstrekking voor de categorie personenauto's erg hard liep en de overige categorieën achter bleven. Naar aanleiding hiervan is besloten de verschillende deelplafonds op te heffen en één budget beschikbaar te stellen. Op deze manier kunnen er meer subsidies voor personenauto's worden verstrekt en wordt hiermee het rijden op groen gas bij deze doelgroep verder gestimuleerd. Aanvragen voor bestelbussen en vrachtauto's kunnen ook nog ingediend worden. Gezien het aantal subsidietoekenningen merken wij op dat de regeling goed verloopt. Er zijn voor 139 voertuigen subsidies verstrekt voor een bedrag van Indien de regeling net zo goed blijft lopen als nu zal het budget eind 2015 uitgeput zijn. Ook het feit dat er op dit moment geen andere regelingen zijn, landelijk of provinciaal, welke het gebruik van groen gas/ CNG bij voertuigen stimuleren draagt bij aan de effectiviteit van de regeling. Met betrekking tot de energieregeling is een opdracht verleend aan Stichting Energy Expo ad voor het beantwoorden van vragen inzake de regeling. We voldoen daarmee aan de wens van de Statenleden om Energy Expo te betrekken bij de uitvoering van duurzame mobiliteit (toezegging GS van 5 juni 2013 tijdens de Statencommissie Energie en Mobiliteit). Ook kan Energy Expo worden ingeschakeld voor het uitvoeren van controles op subsidietoekenningen. De regeling "Rijden op Groen Gas" wordt door de provincie Groningen zelf uitgevoerd. Er is een duidelijk subsidieproces opgezet dat goed loopt en voldoet aan Kaderverordening Subsidies en de Beleidsregel uitvoering Rijkssubsidiekader. Ook de financiële administratie is dusdanig ingericht dat hier duidelijke stuurinformatie uit kan worden gegenereerd. Ook wordt periodiek gerapporteerd. Voor het uitvoeren van de regeling zijn provinciale middelen uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. In de administratie worden de kosten voor deze regeling ook alleen op dit krediet verantwoord. Bevindingen efficiency: Voor de regeling is een budget van beschikbaar. Het subsidieplafond is vastgesteld op De provinciale middelen worden uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. De maximaal aan te vragen subsidiebedragen zijn vastgesteld op voor personenauto's, voor bestelauto's en voor vrachtauto's/bussen. De regeling wordt uitgevoerd door de provincie, met ondersteuning van Stichting Energy Expo. De externe uitvoeringskosten bedragen Het subsidieproces loopt goed en er wordt een duidelijke administratie gevoerd. Bevindingen effectiviteit: Er zijn voor 139 voertuigen subsidies verstrekt voor een bedrag van Tussentijds heeft een aanpassing in de regeling plaatsgevonden waarbij de subsidiedeelplafonds zijn opgeheven. Hiermee wordt beoogd om het rijden op groen gas bij personenauto's verder te stimuleren. Er zijn geen andere regelingen, landelijk of provinciaal, voor het stimuleren van rijden op groen gas. 2.5 Tankstation duurzame brandstoffen. De regeling " Tankstations duurzame brandstoffen" was oorspronkelijk onderdeel van het Voertuigenplan. In maart 2014 is het Voertuigenplan echter vervangen door het Brandstoftransitieplan. Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van de realisatie van minimaal zeven vulpunten waar duurzame transportbrandstoffen kunnen worden getankt. Hieronder wordt ook verstaan het ombouwen van bestaande tankstations/ vulpunten. Het totale budget voor deze regeling is vastgesteld op , dit is tevens het subsidieplafond. De maximaal aan te vragen subsidiebedragen zijn vastgesteld op voor nieuwe aardgasvulpunten, voor nieuwe biodiesel- of bio- (m)ethanolvulpunten en voor om te bouwen vulpunten. De regeling "Tankstations duurzame 13

14 brandstoffen" is opengesteld vanaf 14 april 2009 en is op 10 maart 2015 vervangen door de regeling 'Vulpunten Groen gas'. De energieregeling is vanaf 2009 opengesteld, maar tot nu toe is hier nauwelijks gebruik van gemaakt. Tot op heden zijn weg slechts twee subsidieaanvragen gehonoreerd voor een bedrag van , hiermee is de doelstelling van de realisatie van zeven vulpunten niet gerealiseerd. Derhalve is in 2015 door GS besloten om de regeling in te trekken en de nieuwe regeling 'Vulpunten Groengas' vast te stellen. De nieuwe regeling beperkt zich tot de realisatie van enkel vulpunten van Groengas, de vulpunten van overige brandstoffen komen hiermee te vervallen. Daarnaast worden de subsidiebedragen verhoogd naar per Groengas-vulpunt. Uit gesprekken met een tweetal mogelijke exploitanten is naar voren gekomen dat er hoge kosten gepaard gaan met het realiseren van groene vulpunten. De exploitanten gaven aan dat een verhoging van het subsidiebedrag de kans sterk vergroot dat men hiervan gebruik zal maken. Beoogd wordt om met de invoering van de nieuwe regeling "Vulpunten Groen Gas" alsnog een energieregeling te ontwikkelen die effectief is. De regeling wordt door de provincie Groningen zelf uitgevoerd. Er is een duidelijk subsidieproces opgezet dat goed loopt en voldoet aan Kaderverordening Subsidies en de Beleidsregel uitvoering Rijkssubsidiekader. De financiële administratie is dusdanig ingericht dat hier duidelijke stuurinformatie uit kan worden gegenereerd. Voor het uitvoeren van de regeling zijn provinciale middelen één beleidskrediet beschikbaar gesteld. In de administratie worden de kosten voor deze regeling ook alleen op dit krediet verantwoord. Bevindingen efficiency: Voor de regeling is een budget van beschikbaar, dit is tevens het subsidieplafond. De provinciale middelen worden uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. De maximaal aan te vragen subsidiebedragen zijn vastgesteld op voor nieuwe aardgasvulpunten, voor nieuwe biodiesel- of bio-(m)ethanolvulpunten en voor om te bouwen vulpunten. De regeling wordt uitgevoerd door de provincie. Het subsidieproces loopt goed en er wordt een duidelijke administratie gevoerd. Met de voorbereiding, vaststelling en de uitvoering van de regeling is veel tijd en inzet gemoeid. Dit heeft echter tot nu toe geleid tot slechts 2 subsidieverstrekkingen. Bevindingen effectiviteit: Er zijn twee subsidies verstrekt voor een bedrag van voor het realiseren van twee vulpunten. Het doel van het realiseren van zeven vulpunten wordt niet behaald. GS heeft in 2015 besloten om de regeling op te heffen en te vervangen door een nieuwe energieregeling 'Vulpunten Groen Gas'. 2.6 Duurzaamheidslening. Vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn middelen beschikbaar gesteld voor het Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw (SEBB). Duurzaamheidslening is, evenals de Tijdelijke Energiepremie Groningen, onderdeel van het SEBB. Met de duurzaamheidslening willen de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân een kredietfaciliteit voor particuliere woningbouw creëren. Hiermee willen de provincies inzicht verkrijgen of deze wijze van financiering het woningeigenaren daadwerkelijk makkelijker maakt c.q. stimuleert om energiebesparende maatregelen te nemen. De kredietfaciliteit wordt beschikbaar gesteld voor het treffen van maatregelen aan woningen of appartementen, waardoor de Energie-Index van de woning of het appartement met minimaal 0,75 verbetert tot ten minste energielabel C. Per provincie is hiervoor beschikbaar. Het aan te vragen leenbedrag kent een minimum van en een maximum van De verwachting was dat gemiddeld voor een bedrag van zou worden geleend, in dit geval zouden er 83 leningen kunnen worden verstrekt. De looptijd van de lening varieert van 10 tot 15 jaar, afhankelijk van het 14

15 leenbedrag. De regeling is in eerste instantie opengesteld van 1 april 2013 tot 1 januari 2014, na verlenging tot 1 januari De kredietaanvragen voor de Duurzaamheidslening bleven in eerste instantie achter bij de verwachting. Tot eind 2013 waren er slechts 14 leningen afgesloten. Om de Duurzaamheidslening te stimuleren zijn een tweetal aanpassingen op de regeling geweest. Uit de afdelingsnota blijkt dat met deze aanpassingen wordt beoogd om de effectiviteit van de regeling te vergroten. Vanuit de provincie zijn middelen beschikbaar gesteld ter dekking van het maatwerkadvies (verplichte voorwaarde voor de regeling) en is een energiecoach aangesteld voor het telefonisch beantwoorden van technische en inhoudelijke vragen. De aanpassingen op de regeling bleken een positief effect te hebben. Uiteindelijk zijn met betrekking tot de Duurzaamheidslening 47 aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van In vergelijking tot de provincies Fryslân en Drenthe zijn deze aantallen relatief hoog (34 aanvragen voor een bedrag van in Drenthe en 24 aanvragen voor een bedrag van in Fryslân). De 47 leningen hebben tot een totaal investeringsbedrag van geleid. De regeling is uitgevoerd door het SNN. De verstrekking en het beheer van de leningen is ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De externe uitvoeringskosten bedragen Nadat aanvragen door de UO-SNN positief waren beoordeeld, kwam het dossier voor de SVn beschikbaar om de aanvrager te toetsen op kredietwaardigheid en de administratieve afhandeling (o.a. beheer bouwdepot) van de lening. De Duurzaamheidslening was een project van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, waarbij de provincie Drenthe als penvoerder optrad. Evenals bij de Groninger Energiepremie rapporteerde SNN rechtstreeks aan de provincie Drenthe. De provincie Groningen werd niet periodiek geïnformeerd en van dezelfde informatie voorzien als de penvoerder van het project. Voor het uitvoeren van de regeling zijn de provinciale middelen uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. Tevens worden op dit krediet andere kosten verantwoord. Bevindingen efficiency: Voor de regeling is een budget van beschikbaar. Het subsidieplafond is vastgesteld op De provinciale middelen worden uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld, op dit krediet worden ook andere kosten verantwoord. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt De regeling wordt uitgevoerd door het SNN, het SVn, de provincie Drenthe (penvoerder) en de provincie Groningen. De externe uitvoeringskosten bedragen De provincie werd door het SNN niet periodiek geïnformeerd en van dezelfde informatie voorzien als de penvoerder van het project. Bevindingen effectiviteit: Er zijn 47 leningen verstrekt voor een bedrag van , het gemiddelde leenbedrag bedraagt Deze leningen hebben geleid tot een totaal investeringsbedrag van Tussentijds hebben aanpassingen in de regeling plaatsgevonden gericht op verruiming en verlenging van de regeling en het aanstellen van een energiecoach. Uit de afdelingsnota blijkt dat met deze aanpassingen wordt beoogd om de effectiviteit van de regeling te vergroten. In eerste instantie werd weinig gebruik gemaakt van de regeling. Onder andere het inzetten van extra provinciale middelen voor verruiming van de regeling is de regeling beter gaan lopen. 2.7 Helpende Hand. De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân hebben samen de ambitie uitgesproken woningen in Noord- Nederland energiezuiniger te willen laten maken. Vanuit het Woningenplan wordt sinds

16 ingezet op energetische verbetering van de woningvoorraad. Helpende Hand vormt een van de projecten die onder het Woningenplan wordt uitgevoerd. De regeling heeft tot doel om gemeenten te ondersteunen bij projecten gericht op de particuliere woningvoorraad die zijn afgeleid uit het Woningenplan. Gemeenten kunnen een beroep doen op drie vormen van ondersteuning: menskracht, middelen en informatie/communicatie. Het laatste onderdeel is ondergebracht in een apart project SLIM, SLIM valt financieel buiten de Helpende Hand. Het doel was in eerste instantie om aan 6 gemeente subsidies in de vorm van financiële middelen te verstrekken en aan 3 gemeenten ondersteuning in de vorm van menskracht. Het totale budget voor Helpende Hand is vastgesteld op , dit is tevens het subsidieplafond. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag per gemeente bedraagt Het project is opengesteld 13 december 2011 tot 31 december Eind 2012 heeft een tussenevaluatie van het project plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de regeling duidelijk voorziet in de behoeften van de gemeenten. De mogelijkheid voor financiële ondersteuning zorgt er voor dat de gemeentelijke projecten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Deze evaluatie was tevens aanleiding om de regeling op een aantal punten aan te passen. Deze aanpassingen zijn gericht op verduidelijking van de regeling en niet zo zeer op stimulering van de regeling. Uit de tussenevaluatie van de regeling blijkt dat de gemeentelijke projecten voldoende worden ondersteund. Er zijn aan 13 gemeenten subsidies verstrekt voor een bedrag van Daarnaast is er nog voor aan ondersteuning verleend voor begeleiding in menskracht. De regeling "Helpende Hand" wordt door de provincie Groningen zelf uitgevoerd. Het subsidieproces voor de energieregeling "Helpende Hand" is helder opgezet en loopt goed. Er is een duidelijk subsidieproces opgezet dat voldoet aan Kaderverordening Subsidies en de Beleidsregel uitvoering Rijkssubsidiekader. Voor het uitvoeren van de regeling zijn provinciale middelen uit meerdere beleidskredieten beschikbaar gesteld. In de administratie worden de kosten voor de regeling op de diverse beleidskredieten verantwoord in plaats van op een centrale plek. Bevindingen efficiency: Voor de regeling is een budget van beschikbaar. De provinciale middelen worden uit meerdere beleidskredieten beschikbaar gesteld. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag per gemeente bedraagt De regeling wordt uitgevoerd door de provincie. Het subsidieproces loopt goed en er wordt een duidelijke administratie gevoerd. Bevindingen effectiviteit: Er zijn aan 13 gemeenten subsidies verstrekt voor een bedrag van Daarnaast is er nog voor aan ondersteuning verleend voor begeleiding in menskracht. Tussentijds hebben aanpassingen in de regeling plaatsgevonden gericht op verduidelijking van de regeling. Uit de tussenevaluatie van de regeling blijkt dat de gemeentelijke projecten voldoende worden ondersteund. 2.8 NEND (Nachhaltige Energien Niederlande Deutschland). Vanuit het Rijk en de Europese energieregeling INTERREG (officiële benaming: Europese Territoriale Samenwerking) worden middelen beschikbaar gesteld voor NEND. INTERREG richt zich op ruimtelijke en regionale ontwikkeling waarbij er samenwerking plaatsvindt tussen partijen uit verschillende landen in de Europese Unie. Voor Nederland staat binnen INTERREG IVA programma de samenwerking tussen Nederland en Duitsland in het grensgebied centraal. Onder dit subsidieprogramma worden vele projecten uitgevoerd, waaronder ook NEND. NEND is een project waarbinnen de onderzoeksinstellingen, het MKB, overheden en non-profitorganisaties samenwerken op het terrein van energie. In totaal wordt het project door 15 partners uitgevoerd. De regeling heeft tot doel om duurzame innovatie, innovatieve manieren van samenwerken, duurzaam bouwen, ontwikkeling van duurzame bouwmaterialen, energiewinning uit 16

17 biomassa en energiebesparing te stimuleren in het Groningen en het grensgebied met Duitsland. De provincie is leadpartner (penvoerder) van het project. Het totale budget voor NEND bedraagt 7,5 miljoen. Van dit budget is in totaal voor door de provincie aan bijdrage en cofinanciering beschikbaar gesteld. De provincie Groningen neemt deel aan deelprojecten voor particuliere woningvoorraad, binnenklimaat en energiezuinigheid bij scholen. Het investeringsbedrag voor deze deelprojecten bedraagt In totaal is 75% subsidiabel ( ). Daarnaast wordt voor in totaal bedrag van geïnvesteerd in energiebesparingen in ondernemingen, nieuwe materialen en verwaarding van biomassa, valorisatie van biomassa uit landschapsonderhoud. Voor deze investeringen in totaal voor aan subsidie verstrekt. Afhankelijk van het projectthema kan het aan te vragen subsidiebedrag oplopen tot In totaal bedragen de subsidiabele kosten voor de regio Groningen 2,7 miljoen. De voor de regio Groningen verstrekte subsidie aan consortia bedraagt in totaal circa De verstrekte subsidie aan de MKB projecten bedraagt circa 1,1 miljoen. In totaal is er voor ruim 1,6 miljoen aan derden verstrekt. De overige subsidie is besteed aan uitvoeringskosten en door de provincie zelf uitgevoerde projecten. Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van NEND projecten één euro aan provinciale bijdrage goed is voor 6,79 euro aan bijdragen door andere financieringsbronnen. (multiplier factor van 6,79). Dit zijn betreft de projecten particuliere woningvoorraad en binnenklimaat en energiezuinigheid bij scholen. De oorspronkelijke projectperiode liep van 3 juli 2009 t/m Aangezien vertraging is opgetreden is uitstel verleend tot eind juni Voor de uitvoering van de (deel) projecten waarin de provincie Groningen participeert, is gekozen om twee verschillende onderliggende subsidieregelingen voor bouwconsortia en het MKB door GS te laten vaststellen. Deze onderliggende regelingen maken het mogelijk om met voorschotten te werken voor de subsidieaanvragers. Dit is vooral voor het MKB drempelverlagend om subsidie aan te vragen. De bevoorschotting vindt plaats met dekking uit provinciale middelen en wordt verrekend met de definitieve subsidietoekenning. De provincie Groningen was als LEAD partner penvoerder van deze regeling. De administratie wordt gevoerd door de provincie Friesland, de afwikkeling van subsidies vindt intern plaats. Er is een duidelijk subsidieproces opgezet dat voldoet aan de normen van INTERREG. Tot nu toe is subsidie verstrekt aan 13 bouwconsortia en 20 MKB projecten in de regio. De subsidies aan bouwconsortia zijn voornamelijk gericht op duurzaam bouwen. De subsidies aan de MKB projecten zijn gemêleerder en zijn onder andere gericht op ontwikkeling van duurzame bouwmaterialen en energiewinning. Ook de financiële administratie is dusdanig ingericht dat hier duidelijke stuurinformatie uit kan worden gegenereerd. Het overgrote deel van de verstrekte subsidies is inmiddels definitief afgerekend. Echter de vaststellingen van de subsidies zijn vertraagd vanwege de door het INTERREG IVA oplegde subsidie grondslagen. Daardoor zijn de projecten verplicht controles op detailniveau uit te voeren door een externe accountant. Dit heeft geleid tot uitstel van het gehele NEND project. Ondanks het feit dat de vaststelling van de subsidies zijn vertraagd kunnen wij concluderen dat de subsidieregelingen als penvoerder doelmatig worden uitgevoerd. Bij de projecten die zijn uitgevoerd zijn positieve verbanden te leggen met de provinciale ambities en doelstellingen. Wij concluderen dat het uitvoeren van de regeling draagt bij aan de realisatie van de ambities en doelstellingen zoals beoogd. Van het totale budget (ad ) dat beschikbaar is voor de projecten waarin de Provincie Groningen participeert is voor definitief afgerekend met INTERREG. Bevindingen efficiency: Voor de projecten waarin de provincie Groningen participeert, is een budget van beschikbaar. Hiervan is reeds afgerekend met INTERREG. De provinciale bijdrage aan het project is uit één beleidskrediet. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is afhankelijk van het projectthema en bedraagt De provincie Groningen is penvoerder van deze regeling, die samen met ons deze regeling uitvoeren. 17

18 Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van NEND projecten één euro aan provinciale bijdrage goed is voor 6,79 euro aan bijdragen door andere financieringsbronnen (multiplier factor van 6,79). De looptijd van het project is verlengd doordat op detailniveau accountantscontrole moet plaatsvinden. Bevindingen effectiviteit: De bevoorschotting van de subsidies met provinciale middelen werkt drempelverlagend voor subsidieaanvragers. Wij concluderen dat het uitvoeren van de regeling draagt bij aan de realisatie van de ambities en doelstellingen zoals beoogd. 18

19 3. Conclusies & aanbevelingen energieregelingen. In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek weergegeven. Conclusies en aanbevelingen efficiency. De uitvoering van 5 energieregelingen zijn uitbesteed aan externe partijen. Hiermee zijn kosten zijn gemoeid, waardoor minder geld beschikbaar voor het verstrekken van subsidies en het realiseren van doelen. Van het totaal budget van de energieregelingen die worden uitgevoerd door een externe uitvoerder ad wordt een bedrag van (13%) besteed aan uitvoeringskosten. Van dit bedrag aan externe uitvoeringskosten is het grootste deel aan de regelingen "Asbestdak eraf, zonnepanelen erop" en "Lokale Energie" toe te rekenen. Voor beide regelingen samen zijn de externe uitvoeringskosten De maximaal aan te vragen subsidie uit de verschillende energieregelingen is in sommige gevallen als laag aan te merken. Voor de Tijdelijke Energiepremie en Doorrijden op groen gas liggen deze bedragen beneden de Bij andere regelingen ligt het maximaal aan te vragen subsidiebedrag hoger, en varieert van tot Bij NEND is het maximaal aan te vragen subsidie bedrag fors hoger en bedraagt deze Al met al kan gesteld worden dat de maximaal aan te vragen subsidie in relatie tot de uitvoeringskosten als hoog is te betitelen. Dit geldt ook voor de relatie met de interne uitvoeringskosten. Gesteld kan worden dat het aanvragen van lagere bedragen in zijn algemeenheid leidt tot relatief veel aanvragen en dus tot een hoge administratieve last. De vele benodigde afstemmomenten met verschillende partijen en deskundigen zijn hieraan debet. Op basis van bovenstaande twee punten kan worden gesteld dat het uitvoeren van 8 energieregelingen een hogere administratieve en bestuurlijke lastendruk met zich mee brengt, dan wanneer voor minder energieregelingen of bundeling van energieregelingen zou zijn gekozen. Voor het uitvoeren van twee energieregelingen komen de beschikbare middelen uit meerdere (twee of drie) beleidskredieten. Hierdoor kan niet met één druk op de knop inzicht worden verkregen in de besteding van de beschikbare middelen voor de uitvoering van deze energieregelingen. Het administratieve proces voor het uitvoeren van de afzonderlijke regelingen is in het algemeen goed ingericht. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de efficiency. Er zijn echter wel enige aandachtpunten te noemen: 1) betere argumentatie in afwijzingsbrieven 2) informatievoorziening kan beter, de informatievoorziening richting de penvoerder moet gelijk zijn aan de informatievoorziening richting de provincie Groningen (mede-opdrachtgever). Bij één regeling liet het proces op het gebied van informatievoorziening te wensen over. Het tijdig kunnen publiceren van het bereiken van het subsidieplafond heeft niet kunnen plaatsvinden, waardoor de provincie Groningen twee keer extra geld beschikbaar heeft moeten stellen (TEP). Geadviseerd wordt om: Zorg te dragen voor het verhogen van de efficiency. Dit kan gerealiseerd worden door de energieregelingen zoveel mogelijk te bundelen in één regeling. Op deze wijze worden de uitvoeringskosten en de administratieve en bestuurlijke lastendruk verlaagd. Bij de bundeling van regelingen zou een logische verbinding tussen verschillende regelingen met een gelijke doelstelling of doelgroep gemaakt kunnen worden. Het laten aansluiten van de administratie op de verschillende subsidieregelingen, waarbij als vertrekpunt moet gelden dat met één druk op de knop de realisatie van middelen kan worden verkregen, is een vereiste. Regelingen waarbij in IPO verband of anderszins wordt samengewerkt met andere partijen kunnen een uitzondering zijn op deze bundeling, omdat bij die regelingen andere efficiency afwegingen worden gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regeling "Asbest dak eraf, zonnepanelen erop". Daar hebben wij juist de uitvoeringskosten (MMM) en de communicatiekosten (LTO) beperkt kunnen houden tot 16% door dit voor 12 provincies gezamenlijk bij één organisatie te beleggen. Goed te kijken naar het minimale subsidiebedrag dat aangevraagd kan worden mede in relatie tot het streven naar een zo groot mogelijke effectiviteit. 19

20 Conclusies en aanbevelingen effectiviteit. Geconcludeerd kan worden dat bijna alle energieregelingen gedurende de looptijd zijn aangepast (bijv. proces, criteria). Deze aanpassingen zijn ingegeven vanuit de insteek dat het uitgeven van meer geld kan leiden tot het vergroten van de effectiviteit van de regelingen. Vastgesteld kan worden dat het uitvoeren van de energieregelingen is belegd bij verschillende bestuurlijke portefeuillehouders en ambtelijke betrokkenen. Hiermee wordt het risico gelopen dat onvoldoende gehandeld wordt vanuit een breed afwegingskader. Dit bemoeilijkt het proces van sturing, het bepalen van de juiste focus en prioriteitstelling. De provinciale regelingen TEP, Duurzaamheidslening en NEND zijn medegefinancierd uit Europese middelen. De voorwaarden die behoren bij het inzetten van deze Europese middelen zijn complex en streng. Door ook provinciale middelen in te zetten zijn deze regelingen beter gaan lopen. Geconcludeerd kan worden dat de doelen van de energieregelingen "Asbestdak eraf, zonnepanelen erop" en "Tankstations duurzame brandstoffen" niet worden behaald. Wij hebben begrepen dat de regeling "Asbestdak eraf, zonnepanelen erop" wordt aangepast en dat de regeling "Tankstations duurzame brandstoffen" is vervangen door een nieuwe regeling "Vulpunten Groen Gas". Vastgesteld is dat de doelen van de verschillende energieregelingen op een goede wijze aansluiten bij de doelen van het Programma Energiek Groningen De energieregelingen sluiten aan bij volgende doelen: o Toename van duurzame energieproductie (Asbest dak eraf, zonnepanelen erop, NEND) o Versterking van bedrijvigheid in het energiecluster (Duurzaamheidslening, NEND) o Innovatie (Helpende Hand, Tankstations duurzame brandstoffen, NEND) o Energiebesparing (Tankstations duurzame brandstoffen, Asbest dak eraf, Zonnepanelen erop, TEP, o CO2-emissiereducatie (Asbest dak eraf, zonnepanelen erop, Tankstations duurzame brandstoffen, TEP, Rijden op groen gas) De verschillende energieregelingen zijn ondersteunend aan het realiseren van de doelen uit het POP en de doelen uit het Programma Energie Het verstrekken van relatief lage subsidiebedragen kent een hoge administratieve last, maar veel lage subsidiebedragen kunnen effectiever zijn dan een paar hoge bedragen, zeker als de doelgroep particulieren is. Recent hebben GS de Omgevingsvisie (opvolger POP) vastgesteld. Het algemene uitgangspunt is dat de provincie Groningen zich meer dan tot nu toe richt op taken waarmee zij beeldbepalend kan zijn c.q. het verschil kan maken en op taken die gemeente overstijgend zijn. Geadviseerd wordt om: De uitvoering van de energieregelingen te beleggen bij 1 verantwoordelijk bestuurlijke portefeuillehouder. Dit leidt tot het scherper kunnen focussen en prioriteren. Ook in relatie met het behalen van de doelen en nut en noodzaak voor het evt. aanpassen van regelingen is hierbij van belang. Te onderzoeken in hoeverre de verschillende energieregelingen daadwerkelijk bijdragen aan de nieuwe rol- en taakopvatting van de provincie Groningen, waarbij het gaat om: 1) taken waarmee het verschil wordt gemaakt en 2) taken die gemeente overstijgend zijn. 20

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Duurzame Waddeneilanden

Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Secretariaat De Waddeneilanden

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Aanvalsplan Woningmarkt

Aanvalsplan Woningmarkt Aanvalsplan Woningmarkt onderdeel van Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân versie 3 oktober 2013 Wurkje foar Fryslân 1 Inhoud Blz. 1. Inleiding 4 2. Het gevolgde proces 5 3. Feiten en ontwikkelingen

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 1. Aanleiding De provincie Utrecht heeft in 2010 het Garantiefonds energie opgezet waarmee

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/442

Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Herijking Programma Nieuwe Energie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 13 mei 2014 2014/0095091 A. Potze, telefoon 038 499 75 66 Email mac.potze@overijssel.nl A. Pap-Schwieger,

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie