Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen""

Transcriptie

1 Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015

2 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting Inleiding Aanleiding/probleemstelling Onderzoeksopzet Beleidskader Leeswijzer Efficiency en effectiviteit energieregelingen Asbest dak eraf, zonnepanelen erop Tijdelijke Energiepremie Groningen, de TEP Lokale Energie Rijden op groen gas Tankstation duurzame brandstoffen Duurzaamheidslening Helpende Hand NEND (Nachhaltige Energien Niederlande Deutschland) Conclusies & aanbevelingen energieregelingen Relatie met Programma Energiek Groningen. 21 Bijlage I: Lijst van geïnterviewden en gebruikte bronnen 22 2

3 Managementsamenvatting. Op basis van artikel 217a uit de Provinciewet hebben Gedeputeerde Staten (GS) onderzoek laten doen naar de efficiency en effectiviteit van de verschillende energieregelingen binnen het Programma Energiek Groningen. Energie is één van de kerntaken van de provincie Groningen. De energieregelingen moeten worden gezien als een instrument om onze ambities en doelstellingen op het gebied van energie te realiseren. Met deze energieregelingen (8 stuks) is een bedrag gemoeid van 7,6 miljoen. Hiervan is momenteel een bedrag van 3,7 miljoen besteed. Gemiddeld per regeling gaat het dus om ca. 0,95 miljoen, waarbij de looptijd veelal gemiddeld rond de 2 jaar bedraagt. Onderzocht is of de nodige inspanningen zijn verricht om de middelen behorend bij de energieregelingen efficiënt in te zetten. Hierbij moet worden gedacht aan de organisatie van de uitvoering, het opstellen van beleidskaders en toetsingscriteria, de beoordeling van subsidieaanvragen, het beheersen van budgetten en het rapporteren over de voortgang van de energieregelingen. Per energieregeling zijn deze aspecten getoetst. Tevens is onderzocht in hoeverre de diverse energieregelingen effectief zijn. Hierbij is in eerste instantie onderzocht in hoeverre de doelen van de energieregelingen zijn bereikt. Verder is met een schuin oog gekeken naar de relatie met de doelen van het Programma Energiek Groningen. Conclusies en aanbevelingen efficiency. Geconcludeerd kan worden dat de uitvoeringskosten die bij uitbesteding van regelingen aan de orde zijn ten koste gaan van de beschikbaar gestelde middelen voor het realiseren van doelen. Van het totaal budget van de energieregelingen die worden uitgevoerd door een externe uitvoerder ad wordt een bedrag van (ca. 13%) besteed aan uitvoeringskosten. Vastgesteld kan worden dat de maximaal aan te vragen subsidie uit energieregelingen bij twee regelingen als laag is te betitelen, de maximale subsidiebedragen zijn in deze gevallen kleiner dan Hierdoor zijn de externe uitvoeringskosten relatief gezien hoog in relatie tot het aangevraagde subsidiebedrag. Dit geldt ook voor de relatie met de interne uitvoeringskosten. Gesteld kan worden dat het aanvragen van lagere bedragen in zijn algemeenheid leidt tot relatief veel aanvragen en dus tot een hoge administratieve last. De vele benodigde afstemmomenten met verschillende partijen en deskundigen zijn hieraan debet. Op basis van bovenstaande twee punten kan worden gesteld dat het uitvoeren van 8 energieregelingen een hogere administratieve en bestuurlijke lastendruk met zich mee brengt, dan wanneer voor minder energieregelingen c.q. bundeling van energieregelingen zou zijn gekozen. De middelen die voor het uitvoeren van de verschillende energieregelingen beschikbaar zijn gesteld komen in sommige gevallen uit verschillende beleidskredieten. Hierdoor kan niet met 1 druk op de knop inzicht worden verkregen in de besteding van de beschikbare middelen voor de uitvoering van de energieregelingen. Geconcludeerd kan worden dat het administratieve proces voor het uitvoeren van de afzonderlijke regelingen in het algemeen goed is ingericht. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de efficiency. Bij één regeling liet het proces op het gebied van informatievoorziening te wensen over. Het tijdig kunnen publiceren van het bereiken van het subsidieplafond heeft niet kunnen plaatsvinden, waardoor de provincie Groningen extra geld beschikbaar heeft moeten stellen. Geadviseerd wordt om: De energieregelingen zoveel mogelijk te bundelen in één regeling zodat de uitvoeringskosten en de administratieve en bestuurlijke lastendruk zal worden verlaagd. Het is van belang de administratie hierop goed af te stemmen. Regelingen waarbij in IPO verband of anderszins wordt samengewerkt met andere partijen kunnen een uitzondering zijn op deze bundeling, omdat bij die regelingen andere efficiency afwegingen worden gemaakt. Bij het bundelen is het ook van belang stil te staan bij de verschillende doelgroepen die aan de orde zijn. Goed te kijken naar het minimale subsidiebedrag dat aangevraagd kan worden mede in relatie tot het streven naar een zo groot mogelijke effectiviteit. 3

4 Conclusies en aanbevelingen effectiviteit. Geconcludeerd kan worden dat bijna alle energieregelingen gedurende de looptijd zijn aangepast (bijv. proces, criteria). Deze aanpassingen zijn ingegeven vanuit de insteek dat het uitgeven van meer geld kan leiden tot het vergroten van de effectiviteit van de regelingen. Vastgesteld kan worden dat het uitvoeren van de energieregelingen is belegd bij verschillende bestuurlijke portefeuillehouders en ambtelijke betrokkenen. Hiermee wordt het risico gelopen dat onvoldoende gehandeld wordt vanuit een breed afwegingskader. Dit bemoeilijkt het proces van sturing, het bepalen van de juiste focus en prioriteitstelling. Er is een aantal provinciale regelingen die in eerste instantie zijn medegefinancierd uit Europese middelen. De voorwaarden die behoren bij het inzetten van deze Europese middelen zijn complex en streng. Door extra provinciale middelen in te zetten zijn deze regelingen beter gaan lopen. Geconcludeerd kan worden dat de doelen van de energieregelingen "Asbestdak eraf, zonnepanelen erop" en "Tankstations duurzame brandstoffen" niet worden behaald. Wij hebben begrepen dat de regeling "Asbestdak eraf, zonnepanelen erop" wordt aangepast en dat de regeling "Tankstations duurzame brandstoffen" is vervangen door een nieuwe regeling "Vulpunten Groen Gas". Vastgesteld is dat de doelen van de verschillende energieregelingen op een goede wijze aansluiten bij de doelen van het Programma Energiek Groningen. De verschillende energieregelingen zijn ondersteunend aan het realiseren van de doelen uit het Provinciaal Omgevingsplan (POP) en de doelen uit het Programma Energie Het verstrekken van relatief lage subsidiebedragen kent een hoge administratieve last, maar veel lage subsidiebedragen kunnen effectiever zijn dan een paar hoge bedragen, zeker als de doelgroep particulieren is. Recent hebben GS de Omgevingsvisie (opvolger POP) vastgesteld. Het algemene uitgangspunt is dat de provincie Groningen zich meer dan tot nu toe richt op taken waarmee zij beeldbepalend kan zijn c.q. het verschil kan maken en op taken die gemeente overstijgend zijn. Geadviseerd wordt om: De uitvoering van de energieregelingen te beleggen bij 1 verantwoordelijk bestuurlijke portefeuillehouder. Dit leidt tot het scherper kunnen focussen en prioriteren. Ook in relatie met het behalen van de doelen en nut en noodzaak voor het evt. aanpassen van regelingen is hierbij van belang. Te onderzoeken in hoeverre de verschillende energieregelingen daadwerkelijk bijdragen aan de nieuwe rol- en taakopvatting van de provincie Groningen, waarbij het gaat om: 1) taken waarmee het verschil wordt gemaakt en 2) taken die gemeente overstijgend zijn. 4

5 1. Inleiding Aanleiding/probleemstelling. In het najaar van 2014 hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten tot een onderzoek naar de efficiency en effectiviteit van de energieregelingen binnen het Programma Energiek Groningen van de provinciale begroting. Met het uitvoeren van dit onderzoek voldoen GS daarmee tevens aan artikel 217a van de Provinciewet, waarin staat vermeld dat GS onderzoeken naar de efficiency en de effectiviteit uit moeten laten voeren. Het onderzoek naar de efficiency en effectiviteit van de energieregelingen is als volgt verricht: Onderzocht is of de nodige inspanningen zijn verricht om de middelen behorend bij de energieregelingen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Hierbij moet worden gedacht aan de organisatie van de uitvoering, het opstellen van beleidskaders en toetsingscriteria, de beoordeling van subsidieaanvragen, het beheersen van budgetten en het rapporteren over de voortgang van de energieregelingen. Per energieregeling zijn deze aspecten getoetst. Onderzocht is in hoeverre de diverse energieregelingen effectief zijn. Hierbij is in eerste instantie onderzocht in hoeverre de doelen van de energieregelingen zijn bereikt. Verder is met een schuin oog gekeken naar de relatie met de doelen van het Programma Energiek Groningen om inzicht te krijgen of de energieregelingen bijdragen aan de maatschappelijke ambities en doelstellingen Onderzoeksopzet. Het onderzoek is verricht aan de hand van interviews, rapportages van uitvoerders, tussenrapportages, evaluatiedocumenten, afdelingsnota's en overige relevante documenten Beleidskader. De energieregelingen komen voort uit het Provinciaal Omgevingsplan (POP), dat is vastgesteld door Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS). Dit POP is nader uitgewerkt in de provinciale Begroting (Programma Energiek Groningen) alsmede in het Programma Energie Vanuit het Programma Energie en het Energie Akkoord zijn de afzonderlijke energieregeling tot stand gekomen en vastgesteld door GS. Schematisch ziet dit er als volgt uit: 5

6 Uitwerking beleid Maatschappelijke ambities en doelen Onderzoeksrapport Energieregelingen Energiek Groningen Provinciaal Omgevingsplan. 1. Een sterke regionale economie is de ambitie met als doelstelling een sterk energiecluster. 2. Duurzame energievoorziening is de ambitie met als doelstelling minder uitstoot broeikasgassen en vervanging fossiele energiebronnen. Begroting 2014 Energiek Groningen. Het leveren van een bijdrage aan de energietransitie en economische structuurversterking door de uitbouw van het (duurzame) energiecluster en het versnellen van decentrale en duurzame energieopwekking. Programma Energie De strategie is om binnen dit Programma gerichte ondersteuning te leveren aan plannen en projecten die bijdragen aan de energietransitie en de economische structuurversterking. Energieregelingen. Op veel van de beschreven programmalijnen uit het Programma Energie is de rol van de provincie: kaderstellend, regisserend of/en faciliterend met kennis en kunde. Daarnaast kan de rol van de provincie ook faciliterend zijn door het beschikbaar stellen van subsidies Leeswijzer. In hoofdstuk 2 worden de bevindingen ten aanzien van efficiency/efficiency en effectiviteit/effectiviteit van de afzonderlijke regelingen weergegeven. In hoofdstuk 3 worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 nog kort stil gestaan bij de relatie tussen de doelen van de energieregelingen en de doelen uit het Programma Energiek Groningen. 6

7 2. Efficiency en effectiviteit energieregelingen. In dit hoofdstuk worden de verschillende energieregelingen binnen het Programma Energiek Groningen toegelicht en zullen bevindingen worden geformuleerd. Voor de beoordeling van de efficiency is onderzocht of de nodige inspanningen zijn verricht om de middelen behorend bij de energieregelingen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Hierbij moet worden gedacht aan de organisatie van de uitvoering, het opstellen van beleidskaders en toetsingscriteria, de beoordeling van subsidieaanvragen, het beheersen van budgetten en het rapporteren over de voortgang van de energieregelingen. Per energieregeling zijn deze aspecten getoetst. Voor de effectiviteit is onderzocht in hoeverre de diverse energieregelingen binnen het Programma Energiek Groningen hun doel bereiken. Hieronder is in tabel 1 een overzicht opgenomen waarin per energieregeling de belangrijkste feiten zijn weergegeven. In tabel 2 worden de externe uitvoeringskosten gepresenteerd. Tabel 1. Overzicht energieregelingen Aantal beleidskredieten Budget Subsidieplafond Beschikt Maximum subsidiebedrag Doel Realisatie doel subsidiebedrag 1. Asbestdak eraf, zonnepanelen erop Sanering van m2 asbest m2 asbest gesaneerd 2. Tijdelijke Energiepremie voor particuliere woningbezitter voor VVE Niet gekwantificeerd 1014 subsidies verleend 3. Lokale Energie Niet gekwantificeerd 2 subsidies verleend, 7 aanvragen worden begeleid 4. Rijden op groen gas voor personenauto's 230 auto's op groen gas 139 auto's op groen gas voor bestelauto's voor vrachtauto's/ bussen 5. Tankstations duurzame brandstoffen voor ombouwen vulpunten Realiseren van 7 vulpunten 2 vulpunten gerealiseerd voor aardgasvulpunten voor biodiesel/ bioethanolvulpunten 6. Duurzaamheidslening Verstrekken van 83 leningen voor gemiddeld bedrag van leningen verstrekt voor een gemiddeld bedrag van Helpende Hand niet bepaald Financiële ondersteuning aan 6 gemeenten, begeleiding in menskracht voor 3 gemeenten Financiële ondersteuning aan 13 gemeenten + begeleiding in menskracht aan 8 gemeenten 8. Nachhaltige Energie Nederland , afhankelijk van projectthema Niet gekwantificeerd Deutschland (NEND) Totaal energieregelingen

8 Tabel 2. Externe uitvoeringskosten Extern uitgevoerd door Budget Uitvoeringskosten % uitvoeringskosten 1. Asbestdak eraf, zonnepanelen erop MMM/ Libau/ LTO % 2. Tijdelijke Energiepremie SNN % 3. Lokale Energie* NMG/ VDG/ Servicepunt % 4. Rijden op groen gas Stichting Energy Expo/ % Provincie Groningen 6. Duurzaamheidslening SNN/ SVn % Totaal externe uitvoeringskosten % * De uitvoeringskosten voor Lokale Energie betreffen de kosten van het Servicepunt. Het Servicepunt voert, naast het verstrekken van de subsidies, tevens andere werkzaamheden uit in het kader van Lokale Energie. In tabel 1 wordt weergegeven uit hoeveel beleidskredieten provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld voor de energieregelingen. Deze beleidskredieten vormen allemaal onderdeel van het product Energie en Klimaat uit de Begroting Energie en Klimaat valt onder de gedeelde verantwoordelijkheid van drie gedeputeerden: Y. van Mastrigt (coördinerend), B. Wilpstra en W. Moorlag. 2.1 Asbest dak eraf, zonnepanelen erop. Vanuit het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) is voor alle provincies 20 miljoen vrijgemaakt voor een stimulans van de sanering van asbestdaken. Per 2024 geldt een verbod op het bezit van een asbest dak. Inzet van de stimuleringsregeling was om de jaarlijks 4 miljoen vierkante meter aan gesaneerd dakoppervlak in twee jaar te verdubbelen. In 2012 hebben de staatssecretaris van I&F en Gedeputeerde Staten van alle 12 provincies het convenant IPO-Provincies Stimuleringsregel Asbest dak eraf, zonnepanelen erop ondertekend. Hierin zijn afspraken gemaakt die als kapstok dienen voor de provinciale energieregeling 'Asbestdak eraf, zonnepanelen erop', welke op 1 juli 2013 is opengesteld tot 1 september De regeling is onderdeel van het Gebouwenplan en heeft als doel het saneren van asbestdaken en tegelijkertijd om de productie van duurzame energie een impuls te geven. In eerste instantie was het doel om m2 asbest te saneren en (afhankelijk van het aantal aanvragen) de plaatsing van tot kwp aan vermogen in zonne-energie te stimuleren. De agrarische bedrijven in de provincie zijn doelgroep van deze regeling. De regeling is opengesteld van 1 juli 2013 tot 1 september 2014, na verlenging tot 1 september Voor de regeling is een budget van beschikbaar, na aftrek van de uitvoeringskosten ad is het subsidieplafond vastgesteld op Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt Hoewel de belangstelling voorafgaand aan het openstellen van regeling erg groot was, bleef het aantal subsidieaanvragen achter bij de verwachting. Aan het einde van de oorspronkelijke subsidieperiode (1 september 2014) was er slechts 20% van het subsidiebudget uitgegeven. Om de regeling te stimuleren is in gezamenlijk overleg met de overige 11 provincies en het Ministerie van I&M besloten het convenant aan te passen. Dit heeft geleid tot een verbreding van de doelgroep en verruiming en verlenging van de regeling per 1 juli Na verlenging loopt de regeling tot 1 september De regeling is echter, ook na aanpassingen, niet succesvol te noemen. Een belangrijke verklaring vormt het feit dat de provincie Groningen relatief veel grote boerderijen heeft en de subsidie hiervoor relatief te klein is. Dit is een geografisch kenmerk voor boerderijen in de provincie Groningen. Aangezien agrarische bedrijven in de provincie de doelgroep van deze regeling vormen, is het de vraag of de regeling goed aansluit bij de doelgroep. In 2015 worden nieuwe aanpassingen in de regeling voorgesteld aan GS gericht op een verdere verruiming van de regeling. De aanpassingen hebben onder andere betrekking op het passender maken van de regeling op de doelgroep. Uit de afdelingsnota blijkt dat hiermee wordt beoogd de effectiviteit van de regeling te verhogen. Ultimo 2014 zijn er 46 subsidies verleend voor een bedrag van voor het saneren van m2 asbest en tegelijkertijd het plaatsen van zonnepanelen die kwp kunnen opwekken. Landelijk zijn er 886 subsidies verleend voor een bedrag van voor het verwijderen van m2 en het plaatsen van zonnepanelen die kwp kunnen opwekken. De regeling 'Asbest dak eraf, zonnepanelen erop' is uitgevoerd door Meer met Minder (MMM) en Libau. MMM behandelt de aanvragen, stuurt deze voor verdere advisering door naar Libau en verzorgt de beschikkingen. Libau voert de ruimtelijke toets uit voor aanvragen waarbij geen sprake is van 8

9 monumenten en adviseert vervolgens aan MMM. Naast MMM en Libau is ook Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) betrokken bij de uitvoering van de regeling, zij verzorgt de communicatie over de regeling. Vanuit efficiency overwegingen hebben de 12 provincies de uitvoering van de regeling gezamenlijk belegd bij MMM en LTO. Daarnaast heeft de provincie Groningen ook Libau in dit proces betrokken. Het administratieve afhandelingsproces loopt goed. Daarnaast wordt periodiek door MMM gerapporteerd aan de provinciale projectleider. Daarnaast heeft de projectleider toegang tot het systeem van MMM waarin op elk gewenst moment de actuele cijfers kunnen worden geraadpleegd. Op dit moment wordt de provincie van goede informatie voorzien vanuit de uitvoerende partijen en zijn er voldoende mogelijkheden om te kunnen sturen. De aanvragen in de beginperiode van de regeling liepen erg gestaag. Naast het feit dat de regeling niet geheel passend lijkt bij de doelgroep in de provincie Groningen, lijkt een andere oorzaak het moeilijke aanvraagproces waarbij veel gegevens moeten worden verzameld om een volledige aanvraag in te dienen. Ook werd het ontbreken van goede financieringsmogelijkheden naast het verkrijgen van subsidie voor de investering als oorzaak genoemd. Om de agrarische bedrijven verder te helpen worden in samenwerking met LTO de komende periode extra bijeenkomsten georganiseerd met als doel de doelgroep beter te informeren over de regeling en het aanvraagproces. Ook zal MMM bij het afwijzen van aanvragen betere en duidelijkere argumenten aangeven, zodat aanvragers wellicht toch tot een goede aanvraag kunnen komen. Voor het uitvoeren van de regeling zijn provinciale middelen uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. In de administratie worden de kosten voor deze regeling ook alleen op dit krediet verantwoord. Bevindingen efficiency: Voor de regeling is een budget van beschikbaar. Het subsidieplafond is vastgesteld op De provinciale middelen worden uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. De regeling wordt uitgevoerd door MMM, Libau, LTO en de provincie. De externe uitvoeringskosten voor de regeling bedragen Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt Het aanvraagproces loopt moeizaam, er worden maatregelen genomen om dit te verbeteren. Het administratieve afhandelingsproces loopt in principe goed, met MMM is wel afgesproken om betere en duidelijkere argumenten aan te geven in afwijzingsbrieven. De informatievoorziening vanuit de uitvoeringsinstanties is goed. Vanuit efficiency overwegingen hebben de 12 provincies de uitvoering van de regeling gezamenlijk belegd bij MMM en LTO. Daarnaast heeft de provincie Groningen ook Libau in dit proces betrokken. Bevindingen effectiviteit: Ultimo 2014 zijn er 46 subsidies verleend voor een bedrag van voor het saneren van m2 asbest en tegelijkertijd het plaatsen van zonnepanelen die kwp kunnen opwekken. Landelijk zijn 886 subsidies verleend voor een bedrag van voor het verwijderen van m2 en het plaatsen van zonnepanelen die kwp kunnen opwekken. Tussentijds hebben aanpassingen op de regeling plaatsgevonden gericht op een verbreding van de doelgroep en verruiming en verlenging van de regeling. Uit de afdelingsnota blijkt dat hiermee wordt beoogd de effectiviteit van de regeling te verhogen. Het doel van de regeling wordt vooralsnog niet behaald. In 2015 worden nieuwe aanpassingen gericht op een verdere verruiming van de regeling aan GS voorgesteld. 9

10 2.2 Tijdelijke Energiepremie Groningen, de TEP. Vanuit het Rijk, de noordelijke provincies en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn middelen (1/3 deel per provincie) beschikbaar gesteld voor het Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw (SEBB). Vanuit het Stimuleringsfonds zijn energieregelingen voor corporaties en particulieren ontwikkeld, waaronder ook de Tijdelijke Energiepremie Groningen (TEP). Deze energieregeling heeft als doel het stimuleren van energiebesparende en energie producerende maatregelen in de bestaande woningvoorraad in de provincie Groningen. Deze maatregelen kunnen bijv. gevel-, dak- of vloerisolatie, een warmtepompboiler of een elektrische waterpomp zijn. De doelstelling is verder niet gekwantificeerd. Voor de regeling is na aanpassing van de regeling een bedrag van beschikbaar, waarvan voor uitvoeringskosten beschikbaar is. De subsidieplafonds zijn vastgesteld op voor de oorspronkelijke regeling en voor de uitbreiding. De regeling TEP is in eerste instantie opengesteld van 24 april 2014 tot 1 september 2014, na verlening tot 1 april Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt voor particuliere woningeigenaren en voor Verenigingen van Eigenaren. Ondanks dat veel is geïnvesteerd in de bekendmaking en promotie van de regeling bleef het aantal aanvragen voor premies achter bij de verwachting, ook in vergelijking met de provincies Drenthe en Fryslân. Het leek erop dat het nemen van 3 of meer maatregelen sec een (te) hoge drempel te vormen om tot een aanvraag te komen. Om de regeling te stimuleren is per 1 september 2014 besloten ook de mogelijkheid te bieden om een premie te krijgen voor het treffen van 1 en/of 2 energiebesparende maatregelen, uit de afdelingsnota blijkt dat hiermee wordt beoogd de effectiviteit van de regeling te vergroten. Daarnaast is de looptijd van de regeling verlengd tot 1 april Het verbreden van de regeling kon echter niet worden gedekt vanuit de EFRO-middelen en is derhalve gefinancierd vanuit de provincie. De aanpassingen in de energieregeling hebben ertoe geleid dat de regeling beter is gaan lopen. De regeling "Tijdelijke Energiepremie Groningen" is uitgevoerd door het SNN en de provincie Drenthe was penvoerder van het project. Met betrekking tot het EFRO-gedeelte, rapporteerde SNN rechtstreeks aan de provincie Drenthe. De provincie Groningen werd niet periodiek geïnformeerd en van dezelfde informatie voorzien als de penvoerder van het project. Belangrijk knelpunt in de uitvoering van dit project is het feit dat niet tijdig geconstateerd is dat door de grote hoeveelheid aan aanvragen voor premie voor 1 en/of 2 energiebesparende maatregelen, het subsidieplafond al snel was bereikt. Hierdoor heeft geen tijdige publicatie van het bereiken van het subsidieplafond kunnen plaatsvinden. Derhalve hebben GS op 3 februari 2015 besloten de extra aanvragen alsnog te honoreren en hier nog extra beschikbaar voor te stellen. Hiernaast zijn ook extra middelen beschikbaar gesteld voor de EFRO-aanvragen. Niet alle aanvragen konden binnen de gestelde termijn worden behandeld, toch is ervoor gekozen om deze aanvragen in behandeling te nemen en hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen. Aangezien deze aanvragen niet door langer EFROmiddelen kunnen worden bekostigd, heeft dit tot een extra kostenpost van voor de provincie Groningen geleid. Vanuit de oorspronkelijke regeling zijn 177 subsidies verleend voor een bedrag van Voor de uitbreiding zijn er 837 subsidies verstrekt voor een bedrag van De getroffen maatregelen hebben met name betrekking op dak-, vloer- en spouwmuurisolatie en HR++-glas. Voor het uitvoeren van de regeling zijn provinciale middelen uit meerdere beleidskredieten beschikbaar gesteld. In de administratie worden de kosten voor de regeling op de diverse beleidskredieten verantwoord in plaats van op een centrale plek. Tevens worden op deze kredieten andere kosten verantwoord. Bevindingen efficiency: Voor de regeling is een budget van beschikbaar. Het subsidieplafond is oorspronkelijk vastgesteld op en de uitbreiding is vastgesteld op De provinciale middelen worden uit meerdere beleidskredieten beschikbaar gesteld. 10

11 De regeling wordt uitgevoerd door het SNN, de provincie Drenthe (penvoerder) en de provincie. De externe uitvoeringskosten bedragen Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt voor particuliere woningeigenaren en voor Verenigingen van Eigenaren. De provincie werd door het SNN niet periodiek geïnformeerd en van dezelfde informatie voorzien als de penvoerder van het project. De informatievoorziening met betrekking tot het bereiken van het subsidieplafond laat te wensen over. Het niet tijdig publiceren van het bereiken van het subsidieplafond heeft tot een extra kostenpost van geleid. Het niet tijdig kunnen afhandelen van aanvragen hebben geleid tot een extra kostenpost van Bevindingen effectiviteit: Vanuit de oorspronkelijke regeling zijn 177 subsidies verleend voor een bedrag van Voor de uitbreiding zijn er 837 subsidies verstrekt voor een bedrag van De getroffen maatregelen hebben met name betrekking op dak-, vloer- en spouwmuurisolatie en HR++-glas. Tussentijds hebben aanpassingen op de regeling plaatsgevonden gericht op een verruiming en verlenging van de regeling. Uit de afdelingsnota blijkt dat deze aanpassingen zijn gericht op het vergroten van de effectiviteit van de regeling. Van de oorspronkelijke regeling onder EFRO-voorwaarden werd weinig gebruik gemaakt, de strenge Europese eisen lijken hier een belemmerende factor te zijn. Uit rapportages kan worden vastgesteld dat de juiste stappen zijn gezet om de woningen in de provincie Groningen energetisch te verbeteren. 2.3 Lokale Energie. Vanuit de provincie Groningen zijn middelen beschikbaar gesteld voor Lokale Energie. Lokale Energie heeft als doel om bij te dragen aan het ontstaan van lokale initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van duurzame energie en deze initiatieven helpen tot uitvoering te komen. Onderdeel hiervan is het oprichten van het Servicepunt Lokale Energie en het opstellen van een subsidieregeling. Het Servicepunt heeft als doel het organiseren van kennisdeling en het bieden van ondersteuning aan lokale energie initiatieven in de provincie Groningen in de idee- en planfase zodat zij hun doelen kunnen verwezenlijken. Daarnaast geven zij uitvoering aan de energieregeling Lokale Energie. De totale uitvoeringskosten voor het Servicepunt bedragen De regeling heeft een looptijd van 10 maart 2014 tot 1 december Voor de regeling is een budget van beschikbaar, het subsidieplafond is op Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt De doelstelling van de regeling is niet gekwantificeerd. Het doel van het totale project Lokale Energie is in de Begroting 2015 wel opgenomen en als volgt geformuleerd: het aantal gerealiseerde projecten door bewonersgroepen in buurten en dorpen om duurzame energie te produceren en/of energie te besparen 4. Er zijn tot nu toe vier projecten gerealiseerd. De regeling "Lokale Energie" wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) in samenwerking met Vereniging Groninger Dorpen (VGD). In 2013 heeft de provincie Groningen opdracht verleend aan de Natuur en Milieufederatie Groningen voor de uitvoering van het Servicepunt. Bij het Servicepunt Lokale Energie worden ook de subsidieaanvragen Lokale Energie ingediend. Deze worden vervolgens door een commissie beoordeeld en goed- of afgekeurd. In deze commissie zitten afgevaardigden van de provincie Groningen, Gasunie en de RUG. Het administratieve afhandelingsproces loopt goed. Ondanks dat de randvoorwaarden voor het aanvragen van subsidie laagdrempelig zijn, viel het aantal ontvangen subsidieaanvragen in 2014 tegen. Het Servicepunt probeert hierop te anticiperen door het 11

12 organiseren van meer activiteiten, waaronder het organiseren van presentaties en ontmoetingen. Daarnaast gaat het Servicepunt een proactieve rol pakken om toch meer aanvragen te krijgen. Allereerst wil het Servicepunt bij een aantal initiatieven nagaan waarom er geen aanvragen zijn ingediend. Op basis daarvan wordt gekeken hoe initiatieven kunnen worden verleid om alsnog gebruik te maken van de subsidieregeling. De initiatieven die in aanmerking willen komen voor subsidie zullen worden nauwer begeleid, zodat de aanvraag ook voldoet aan de randvoorwaarden. Op dit moment hebben er een tweetal subsidietoekenningen plaatsgevonden en zeven subsidieaanvragen worden begeleid. De Natuur en Milieufederatie rapporteert periodiek aan de provincie Groningen. Ook vindt er op regelmatige basis afstemming plaats tussen de Natuur en Milieufederatie, VDG en de provincie Groningen. De samenwerking tussen deze partijen verloopt goed. Voor het uitvoeren van de regeling zijn provinciale middelen uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. In de administratie worden de kosten voor deze regeling ook alleen op dit krediet verantwoord. Bevindingen efficiency: Voor de regeling is een budget van beschikbaar. Het subsidieplafond is vastgesteld op De provinciale middelen worden uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt De regeling wordt uitgevoerd door de NMG, VDG, Gasunie, de RUG en de provincie. De externe uitvoeringskosten voor het Servicepunt bedragen Het Servicepunt voert, naast de uitvoering van de regeling, ook andere taken uit in het kader van het projectplan Lokale Energie Groningen. Het administratieve afhandelingsproces loopt goed. De samenwerking met de externe uitvoerders loopt goed. Het aanvraagproces loopt moeizaam, er wordt maatregelen genomen om dit verbeteren. Bevindingen effectiviteit: Er zijn op dit moment twee subsidietoekenningen geweest en zeven subsidieaanvragen worden begeleid. Deze subsidieprojecten dragen bij aan het doel van het projectplan Lokale Energie. 2.4 Rijden op groen gas. De regeling "Rijden op groen gas" is onderdeel van het Brandstoftransitieplan "Schone, niet fossiele energie voor vervoer in Groningen" welke is vastgesteld in maart Het Brandstoftransitieplan geeft aan welke randvoorwaarden nodig zijn om de energietransitie in vervoer te realiseren. In dit plan zijn die activiteiten en werkzaamheden beschreven die een bijdrage leveren aan de brandstoftransitie en die randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van schoon, stil en zuinig vervoer in de provincie Groningen. De energieregeling "Rijden op groen gas" is onderdeel van het Brandstoftransitieplan en heeft als doel het stimuleren van het gebruik van Groengas in voertuigen (personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's/bussen) van natuurlijke personen en rechtspersonen in de provincie Groningen. Hieronder vallen onder andere particuliere eigenaren, lease-organisaties, ondernemingen en overheden. Voor de regeling is een budget van beschikbaar. Het subsidieplafond voor de regeling is vastgesteld op Deze is onderverdeeld naar de categorieën personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's/bussen. Respectievelijk zijn de deelplafonds vastgesteld op , en De maximaal aan te vragen subsidiebedragen zijn vastgesteld op voor personenauto's, voor bestelauto's en voor vrachtauto's/bussen. Hieruit kan worden afgeleid dat in eerste instantie de doelstelling was om 77 personenauto's, 76 bestelauto's en 77 vrachtauto's op groen gas over te laten gaan. Op 30 september 2014 zijn de deelplafonds echter ingetrokken en is er één budget vastgesteld. De regeling "Rijden op groen gas" is opengesteld van 17 maart 2014 tot 31 december

13 In de regeling waren in eerste instantie drie deelplafonds opgenomen, namelijk voor personenauto's, bestelbussen en vrachtauto's. Na een half jaar bleek echter dat met name de subsidieverstrekking voor de categorie personenauto's erg hard liep en de overige categorieën achter bleven. Naar aanleiding hiervan is besloten de verschillende deelplafonds op te heffen en één budget beschikbaar te stellen. Op deze manier kunnen er meer subsidies voor personenauto's worden verstrekt en wordt hiermee het rijden op groen gas bij deze doelgroep verder gestimuleerd. Aanvragen voor bestelbussen en vrachtauto's kunnen ook nog ingediend worden. Gezien het aantal subsidietoekenningen merken wij op dat de regeling goed verloopt. Er zijn voor 139 voertuigen subsidies verstrekt voor een bedrag van Indien de regeling net zo goed blijft lopen als nu zal het budget eind 2015 uitgeput zijn. Ook het feit dat er op dit moment geen andere regelingen zijn, landelijk of provinciaal, welke het gebruik van groen gas/ CNG bij voertuigen stimuleren draagt bij aan de effectiviteit van de regeling. Met betrekking tot de energieregeling is een opdracht verleend aan Stichting Energy Expo ad voor het beantwoorden van vragen inzake de regeling. We voldoen daarmee aan de wens van de Statenleden om Energy Expo te betrekken bij de uitvoering van duurzame mobiliteit (toezegging GS van 5 juni 2013 tijdens de Statencommissie Energie en Mobiliteit). Ook kan Energy Expo worden ingeschakeld voor het uitvoeren van controles op subsidietoekenningen. De regeling "Rijden op Groen Gas" wordt door de provincie Groningen zelf uitgevoerd. Er is een duidelijk subsidieproces opgezet dat goed loopt en voldoet aan Kaderverordening Subsidies en de Beleidsregel uitvoering Rijkssubsidiekader. Ook de financiële administratie is dusdanig ingericht dat hier duidelijke stuurinformatie uit kan worden gegenereerd. Ook wordt periodiek gerapporteerd. Voor het uitvoeren van de regeling zijn provinciale middelen uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. In de administratie worden de kosten voor deze regeling ook alleen op dit krediet verantwoord. Bevindingen efficiency: Voor de regeling is een budget van beschikbaar. Het subsidieplafond is vastgesteld op De provinciale middelen worden uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. De maximaal aan te vragen subsidiebedragen zijn vastgesteld op voor personenauto's, voor bestelauto's en voor vrachtauto's/bussen. De regeling wordt uitgevoerd door de provincie, met ondersteuning van Stichting Energy Expo. De externe uitvoeringskosten bedragen Het subsidieproces loopt goed en er wordt een duidelijke administratie gevoerd. Bevindingen effectiviteit: Er zijn voor 139 voertuigen subsidies verstrekt voor een bedrag van Tussentijds heeft een aanpassing in de regeling plaatsgevonden waarbij de subsidiedeelplafonds zijn opgeheven. Hiermee wordt beoogd om het rijden op groen gas bij personenauto's verder te stimuleren. Er zijn geen andere regelingen, landelijk of provinciaal, voor het stimuleren van rijden op groen gas. 2.5 Tankstation duurzame brandstoffen. De regeling " Tankstations duurzame brandstoffen" was oorspronkelijk onderdeel van het Voertuigenplan. In maart 2014 is het Voertuigenplan echter vervangen door het Brandstoftransitieplan. Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van de realisatie van minimaal zeven vulpunten waar duurzame transportbrandstoffen kunnen worden getankt. Hieronder wordt ook verstaan het ombouwen van bestaande tankstations/ vulpunten. Het totale budget voor deze regeling is vastgesteld op , dit is tevens het subsidieplafond. De maximaal aan te vragen subsidiebedragen zijn vastgesteld op voor nieuwe aardgasvulpunten, voor nieuwe biodiesel- of bio- (m)ethanolvulpunten en voor om te bouwen vulpunten. De regeling "Tankstations duurzame 13

14 brandstoffen" is opengesteld vanaf 14 april 2009 en is op 10 maart 2015 vervangen door de regeling 'Vulpunten Groen gas'. De energieregeling is vanaf 2009 opengesteld, maar tot nu toe is hier nauwelijks gebruik van gemaakt. Tot op heden zijn weg slechts twee subsidieaanvragen gehonoreerd voor een bedrag van , hiermee is de doelstelling van de realisatie van zeven vulpunten niet gerealiseerd. Derhalve is in 2015 door GS besloten om de regeling in te trekken en de nieuwe regeling 'Vulpunten Groengas' vast te stellen. De nieuwe regeling beperkt zich tot de realisatie van enkel vulpunten van Groengas, de vulpunten van overige brandstoffen komen hiermee te vervallen. Daarnaast worden de subsidiebedragen verhoogd naar per Groengas-vulpunt. Uit gesprekken met een tweetal mogelijke exploitanten is naar voren gekomen dat er hoge kosten gepaard gaan met het realiseren van groene vulpunten. De exploitanten gaven aan dat een verhoging van het subsidiebedrag de kans sterk vergroot dat men hiervan gebruik zal maken. Beoogd wordt om met de invoering van de nieuwe regeling "Vulpunten Groen Gas" alsnog een energieregeling te ontwikkelen die effectief is. De regeling wordt door de provincie Groningen zelf uitgevoerd. Er is een duidelijk subsidieproces opgezet dat goed loopt en voldoet aan Kaderverordening Subsidies en de Beleidsregel uitvoering Rijkssubsidiekader. De financiële administratie is dusdanig ingericht dat hier duidelijke stuurinformatie uit kan worden gegenereerd. Voor het uitvoeren van de regeling zijn provinciale middelen één beleidskrediet beschikbaar gesteld. In de administratie worden de kosten voor deze regeling ook alleen op dit krediet verantwoord. Bevindingen efficiency: Voor de regeling is een budget van beschikbaar, dit is tevens het subsidieplafond. De provinciale middelen worden uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. De maximaal aan te vragen subsidiebedragen zijn vastgesteld op voor nieuwe aardgasvulpunten, voor nieuwe biodiesel- of bio-(m)ethanolvulpunten en voor om te bouwen vulpunten. De regeling wordt uitgevoerd door de provincie. Het subsidieproces loopt goed en er wordt een duidelijke administratie gevoerd. Met de voorbereiding, vaststelling en de uitvoering van de regeling is veel tijd en inzet gemoeid. Dit heeft echter tot nu toe geleid tot slechts 2 subsidieverstrekkingen. Bevindingen effectiviteit: Er zijn twee subsidies verstrekt voor een bedrag van voor het realiseren van twee vulpunten. Het doel van het realiseren van zeven vulpunten wordt niet behaald. GS heeft in 2015 besloten om de regeling op te heffen en te vervangen door een nieuwe energieregeling 'Vulpunten Groen Gas'. 2.6 Duurzaamheidslening. Vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn middelen beschikbaar gesteld voor het Stimuleringsfonds Energiebesparing Bestaande Bouw (SEBB). Duurzaamheidslening is, evenals de Tijdelijke Energiepremie Groningen, onderdeel van het SEBB. Met de duurzaamheidslening willen de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân een kredietfaciliteit voor particuliere woningbouw creëren. Hiermee willen de provincies inzicht verkrijgen of deze wijze van financiering het woningeigenaren daadwerkelijk makkelijker maakt c.q. stimuleert om energiebesparende maatregelen te nemen. De kredietfaciliteit wordt beschikbaar gesteld voor het treffen van maatregelen aan woningen of appartementen, waardoor de Energie-Index van de woning of het appartement met minimaal 0,75 verbetert tot ten minste energielabel C. Per provincie is hiervoor beschikbaar. Het aan te vragen leenbedrag kent een minimum van en een maximum van De verwachting was dat gemiddeld voor een bedrag van zou worden geleend, in dit geval zouden er 83 leningen kunnen worden verstrekt. De looptijd van de lening varieert van 10 tot 15 jaar, afhankelijk van het 14

15 leenbedrag. De regeling is in eerste instantie opengesteld van 1 april 2013 tot 1 januari 2014, na verlenging tot 1 januari De kredietaanvragen voor de Duurzaamheidslening bleven in eerste instantie achter bij de verwachting. Tot eind 2013 waren er slechts 14 leningen afgesloten. Om de Duurzaamheidslening te stimuleren zijn een tweetal aanpassingen op de regeling geweest. Uit de afdelingsnota blijkt dat met deze aanpassingen wordt beoogd om de effectiviteit van de regeling te vergroten. Vanuit de provincie zijn middelen beschikbaar gesteld ter dekking van het maatwerkadvies (verplichte voorwaarde voor de regeling) en is een energiecoach aangesteld voor het telefonisch beantwoorden van technische en inhoudelijke vragen. De aanpassingen op de regeling bleken een positief effect te hebben. Uiteindelijk zijn met betrekking tot de Duurzaamheidslening 47 aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van In vergelijking tot de provincies Fryslân en Drenthe zijn deze aantallen relatief hoog (34 aanvragen voor een bedrag van in Drenthe en 24 aanvragen voor een bedrag van in Fryslân). De 47 leningen hebben tot een totaal investeringsbedrag van geleid. De regeling is uitgevoerd door het SNN. De verstrekking en het beheer van de leningen is ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De externe uitvoeringskosten bedragen Nadat aanvragen door de UO-SNN positief waren beoordeeld, kwam het dossier voor de SVn beschikbaar om de aanvrager te toetsen op kredietwaardigheid en de administratieve afhandeling (o.a. beheer bouwdepot) van de lening. De Duurzaamheidslening was een project van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, waarbij de provincie Drenthe als penvoerder optrad. Evenals bij de Groninger Energiepremie rapporteerde SNN rechtstreeks aan de provincie Drenthe. De provincie Groningen werd niet periodiek geïnformeerd en van dezelfde informatie voorzien als de penvoerder van het project. Voor het uitvoeren van de regeling zijn de provinciale middelen uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld. Tevens worden op dit krediet andere kosten verantwoord. Bevindingen efficiency: Voor de regeling is een budget van beschikbaar. Het subsidieplafond is vastgesteld op De provinciale middelen worden uit één beleidskrediet beschikbaar gesteld, op dit krediet worden ook andere kosten verantwoord. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt De regeling wordt uitgevoerd door het SNN, het SVn, de provincie Drenthe (penvoerder) en de provincie Groningen. De externe uitvoeringskosten bedragen De provincie werd door het SNN niet periodiek geïnformeerd en van dezelfde informatie voorzien als de penvoerder van het project. Bevindingen effectiviteit: Er zijn 47 leningen verstrekt voor een bedrag van , het gemiddelde leenbedrag bedraagt Deze leningen hebben geleid tot een totaal investeringsbedrag van Tussentijds hebben aanpassingen in de regeling plaatsgevonden gericht op verruiming en verlenging van de regeling en het aanstellen van een energiecoach. Uit de afdelingsnota blijkt dat met deze aanpassingen wordt beoogd om de effectiviteit van de regeling te vergroten. In eerste instantie werd weinig gebruik gemaakt van de regeling. Onder andere het inzetten van extra provinciale middelen voor verruiming van de regeling is de regeling beter gaan lopen. 2.7 Helpende Hand. De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân hebben samen de ambitie uitgesproken woningen in Noord- Nederland energiezuiniger te willen laten maken. Vanuit het Woningenplan wordt sinds

16 ingezet op energetische verbetering van de woningvoorraad. Helpende Hand vormt een van de projecten die onder het Woningenplan wordt uitgevoerd. De regeling heeft tot doel om gemeenten te ondersteunen bij projecten gericht op de particuliere woningvoorraad die zijn afgeleid uit het Woningenplan. Gemeenten kunnen een beroep doen op drie vormen van ondersteuning: menskracht, middelen en informatie/communicatie. Het laatste onderdeel is ondergebracht in een apart project SLIM, SLIM valt financieel buiten de Helpende Hand. Het doel was in eerste instantie om aan 6 gemeente subsidies in de vorm van financiële middelen te verstrekken en aan 3 gemeenten ondersteuning in de vorm van menskracht. Het totale budget voor Helpende Hand is vastgesteld op , dit is tevens het subsidieplafond. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag per gemeente bedraagt Het project is opengesteld 13 december 2011 tot 31 december Eind 2012 heeft een tussenevaluatie van het project plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de regeling duidelijk voorziet in de behoeften van de gemeenten. De mogelijkheid voor financiële ondersteuning zorgt er voor dat de gemeentelijke projecten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Deze evaluatie was tevens aanleiding om de regeling op een aantal punten aan te passen. Deze aanpassingen zijn gericht op verduidelijking van de regeling en niet zo zeer op stimulering van de regeling. Uit de tussenevaluatie van de regeling blijkt dat de gemeentelijke projecten voldoende worden ondersteund. Er zijn aan 13 gemeenten subsidies verstrekt voor een bedrag van Daarnaast is er nog voor aan ondersteuning verleend voor begeleiding in menskracht. De regeling "Helpende Hand" wordt door de provincie Groningen zelf uitgevoerd. Het subsidieproces voor de energieregeling "Helpende Hand" is helder opgezet en loopt goed. Er is een duidelijk subsidieproces opgezet dat voldoet aan Kaderverordening Subsidies en de Beleidsregel uitvoering Rijkssubsidiekader. Voor het uitvoeren van de regeling zijn provinciale middelen uit meerdere beleidskredieten beschikbaar gesteld. In de administratie worden de kosten voor de regeling op de diverse beleidskredieten verantwoord in plaats van op een centrale plek. Bevindingen efficiency: Voor de regeling is een budget van beschikbaar. De provinciale middelen worden uit meerdere beleidskredieten beschikbaar gesteld. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag per gemeente bedraagt De regeling wordt uitgevoerd door de provincie. Het subsidieproces loopt goed en er wordt een duidelijke administratie gevoerd. Bevindingen effectiviteit: Er zijn aan 13 gemeenten subsidies verstrekt voor een bedrag van Daarnaast is er nog voor aan ondersteuning verleend voor begeleiding in menskracht. Tussentijds hebben aanpassingen in de regeling plaatsgevonden gericht op verduidelijking van de regeling. Uit de tussenevaluatie van de regeling blijkt dat de gemeentelijke projecten voldoende worden ondersteund. 2.8 NEND (Nachhaltige Energien Niederlande Deutschland). Vanuit het Rijk en de Europese energieregeling INTERREG (officiële benaming: Europese Territoriale Samenwerking) worden middelen beschikbaar gesteld voor NEND. INTERREG richt zich op ruimtelijke en regionale ontwikkeling waarbij er samenwerking plaatsvindt tussen partijen uit verschillende landen in de Europese Unie. Voor Nederland staat binnen INTERREG IVA programma de samenwerking tussen Nederland en Duitsland in het grensgebied centraal. Onder dit subsidieprogramma worden vele projecten uitgevoerd, waaronder ook NEND. NEND is een project waarbinnen de onderzoeksinstellingen, het MKB, overheden en non-profitorganisaties samenwerken op het terrein van energie. In totaal wordt het project door 15 partners uitgevoerd. De regeling heeft tot doel om duurzame innovatie, innovatieve manieren van samenwerken, duurzaam bouwen, ontwikkeling van duurzame bouwmaterialen, energiewinning uit 16

17 biomassa en energiebesparing te stimuleren in het Groningen en het grensgebied met Duitsland. De provincie is leadpartner (penvoerder) van het project. Het totale budget voor NEND bedraagt 7,5 miljoen. Van dit budget is in totaal voor door de provincie aan bijdrage en cofinanciering beschikbaar gesteld. De provincie Groningen neemt deel aan deelprojecten voor particuliere woningvoorraad, binnenklimaat en energiezuinigheid bij scholen. Het investeringsbedrag voor deze deelprojecten bedraagt In totaal is 75% subsidiabel ( ). Daarnaast wordt voor in totaal bedrag van geïnvesteerd in energiebesparingen in ondernemingen, nieuwe materialen en verwaarding van biomassa, valorisatie van biomassa uit landschapsonderhoud. Voor deze investeringen in totaal voor aan subsidie verstrekt. Afhankelijk van het projectthema kan het aan te vragen subsidiebedrag oplopen tot In totaal bedragen de subsidiabele kosten voor de regio Groningen 2,7 miljoen. De voor de regio Groningen verstrekte subsidie aan consortia bedraagt in totaal circa De verstrekte subsidie aan de MKB projecten bedraagt circa 1,1 miljoen. In totaal is er voor ruim 1,6 miljoen aan derden verstrekt. De overige subsidie is besteed aan uitvoeringskosten en door de provincie zelf uitgevoerde projecten. Geconcludeerd kan worden dat ten aanzien van NEND projecten één euro aan provinciale bijdrage goed is voor 6,79 euro aan bijdragen door andere financieringsbronnen. (multiplier factor van 6,79). Dit zijn betreft de projecten particuliere woningvoorraad en binnenklimaat en energiezuinigheid bij scholen. De oorspronkelijke projectperiode liep van 3 juli 2009 t/m Aangezien vertraging is opgetreden is uitstel verleend tot eind juni Voor de uitvoering van de (deel) projecten waarin de provincie Groningen participeert, is gekozen om twee verschillende onderliggende subsidieregelingen voor bouwconsortia en het MKB door GS te laten vaststellen. Deze onderliggende regelingen maken het mogelijk om met voorschotten te werken voor de subsidieaanvragers. Dit is vooral voor het MKB drempelverlagend om subsidie aan te vragen. De bevoorschotting vindt plaats met dekking uit provinciale middelen en wordt verrekend met de definitieve subsidietoekenning. De provincie Groningen was als LEAD partner penvoerder van deze regeling. De administratie wordt gevoerd door de provincie Friesland, de afwikkeling van subsidies vindt intern plaats. Er is een duidelijk subsidieproces opgezet dat voldoet aan de normen van INTERREG. Tot nu toe is subsidie verstrekt aan 13 bouwconsortia en 20 MKB projecten in de regio. De subsidies aan bouwconsortia zijn voornamelijk gericht op duurzaam bouwen. De subsidies aan de MKB projecten zijn gemêleerder en zijn onder andere gericht op ontwikkeling van duurzame bouwmaterialen en energiewinning. Ook de financiële administratie is dusdanig ingericht dat hier duidelijke stuurinformatie uit kan worden gegenereerd. Het overgrote deel van de verstrekte subsidies is inmiddels definitief afgerekend. Echter de vaststellingen van de subsidies zijn vertraagd vanwege de door het INTERREG IVA oplegde subsidie grondslagen. Daardoor zijn de projecten verplicht controles op detailniveau uit te voeren door een externe accountant. Dit heeft geleid tot uitstel van het gehele NEND project. Ondanks het feit dat de vaststelling van de subsidies zijn vertraagd kunnen wij concluderen dat de subsidieregelingen als penvoerder doelmatig worden uitgevoerd. Bij de projecten die zijn uitgevoerd zijn positieve verbanden te leggen met de provinciale ambities en doelstellingen. Wij concluderen dat het uitvoeren van de regeling draagt bij aan de realisatie van de ambities en doelstellingen zoals beoogd. Van het totale budget (ad ) dat beschikbaar is voor de projecten waarin de Provincie Groningen participeert is voor definitief afgerekend met INTERREG. Bevindingen efficiency: Voor de projecten waarin de provincie Groningen participeert, is een budget van beschikbaar. Hiervan is reeds afgerekend met INTERREG. De provinciale bijdrage aan het project is uit één beleidskrediet. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is afhankelijk van het projectthema en bedraagt De provincie Groningen is penvoerder van deze regeling, die samen met ons deze regeling uitvoeren. 17

18 Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van NEND projecten één euro aan provinciale bijdrage goed is voor 6,79 euro aan bijdragen door andere financieringsbronnen (multiplier factor van 6,79). De looptijd van het project is verlengd doordat op detailniveau accountantscontrole moet plaatsvinden. Bevindingen effectiviteit: De bevoorschotting van de subsidies met provinciale middelen werkt drempelverlagend voor subsidieaanvragers. Wij concluderen dat het uitvoeren van de regeling draagt bij aan de realisatie van de ambities en doelstellingen zoals beoogd. 18

19 3. Conclusies & aanbevelingen energieregelingen. In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek weergegeven. Conclusies en aanbevelingen efficiency. De uitvoering van 5 energieregelingen zijn uitbesteed aan externe partijen. Hiermee zijn kosten zijn gemoeid, waardoor minder geld beschikbaar voor het verstrekken van subsidies en het realiseren van doelen. Van het totaal budget van de energieregelingen die worden uitgevoerd door een externe uitvoerder ad wordt een bedrag van (13%) besteed aan uitvoeringskosten. Van dit bedrag aan externe uitvoeringskosten is het grootste deel aan de regelingen "Asbestdak eraf, zonnepanelen erop" en "Lokale Energie" toe te rekenen. Voor beide regelingen samen zijn de externe uitvoeringskosten De maximaal aan te vragen subsidie uit de verschillende energieregelingen is in sommige gevallen als laag aan te merken. Voor de Tijdelijke Energiepremie en Doorrijden op groen gas liggen deze bedragen beneden de Bij andere regelingen ligt het maximaal aan te vragen subsidiebedrag hoger, en varieert van tot Bij NEND is het maximaal aan te vragen subsidie bedrag fors hoger en bedraagt deze Al met al kan gesteld worden dat de maximaal aan te vragen subsidie in relatie tot de uitvoeringskosten als hoog is te betitelen. Dit geldt ook voor de relatie met de interne uitvoeringskosten. Gesteld kan worden dat het aanvragen van lagere bedragen in zijn algemeenheid leidt tot relatief veel aanvragen en dus tot een hoge administratieve last. De vele benodigde afstemmomenten met verschillende partijen en deskundigen zijn hieraan debet. Op basis van bovenstaande twee punten kan worden gesteld dat het uitvoeren van 8 energieregelingen een hogere administratieve en bestuurlijke lastendruk met zich mee brengt, dan wanneer voor minder energieregelingen of bundeling van energieregelingen zou zijn gekozen. Voor het uitvoeren van twee energieregelingen komen de beschikbare middelen uit meerdere (twee of drie) beleidskredieten. Hierdoor kan niet met één druk op de knop inzicht worden verkregen in de besteding van de beschikbare middelen voor de uitvoering van deze energieregelingen. Het administratieve proces voor het uitvoeren van de afzonderlijke regelingen is in het algemeen goed ingericht. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de efficiency. Er zijn echter wel enige aandachtpunten te noemen: 1) betere argumentatie in afwijzingsbrieven 2) informatievoorziening kan beter, de informatievoorziening richting de penvoerder moet gelijk zijn aan de informatievoorziening richting de provincie Groningen (mede-opdrachtgever). Bij één regeling liet het proces op het gebied van informatievoorziening te wensen over. Het tijdig kunnen publiceren van het bereiken van het subsidieplafond heeft niet kunnen plaatsvinden, waardoor de provincie Groningen twee keer extra geld beschikbaar heeft moeten stellen (TEP). Geadviseerd wordt om: Zorg te dragen voor het verhogen van de efficiency. Dit kan gerealiseerd worden door de energieregelingen zoveel mogelijk te bundelen in één regeling. Op deze wijze worden de uitvoeringskosten en de administratieve en bestuurlijke lastendruk verlaagd. Bij de bundeling van regelingen zou een logische verbinding tussen verschillende regelingen met een gelijke doelstelling of doelgroep gemaakt kunnen worden. Het laten aansluiten van de administratie op de verschillende subsidieregelingen, waarbij als vertrekpunt moet gelden dat met één druk op de knop de realisatie van middelen kan worden verkregen, is een vereiste. Regelingen waarbij in IPO verband of anderszins wordt samengewerkt met andere partijen kunnen een uitzondering zijn op deze bundeling, omdat bij die regelingen andere efficiency afwegingen worden gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regeling "Asbest dak eraf, zonnepanelen erop". Daar hebben wij juist de uitvoeringskosten (MMM) en de communicatiekosten (LTO) beperkt kunnen houden tot 16% door dit voor 12 provincies gezamenlijk bij één organisatie te beleggen. Goed te kijken naar het minimale subsidiebedrag dat aangevraagd kan worden mede in relatie tot het streven naar een zo groot mogelijke effectiviteit. 19

20 Conclusies en aanbevelingen effectiviteit. Geconcludeerd kan worden dat bijna alle energieregelingen gedurende de looptijd zijn aangepast (bijv. proces, criteria). Deze aanpassingen zijn ingegeven vanuit de insteek dat het uitgeven van meer geld kan leiden tot het vergroten van de effectiviteit van de regelingen. Vastgesteld kan worden dat het uitvoeren van de energieregelingen is belegd bij verschillende bestuurlijke portefeuillehouders en ambtelijke betrokkenen. Hiermee wordt het risico gelopen dat onvoldoende gehandeld wordt vanuit een breed afwegingskader. Dit bemoeilijkt het proces van sturing, het bepalen van de juiste focus en prioriteitstelling. De provinciale regelingen TEP, Duurzaamheidslening en NEND zijn medegefinancierd uit Europese middelen. De voorwaarden die behoren bij het inzetten van deze Europese middelen zijn complex en streng. Door ook provinciale middelen in te zetten zijn deze regelingen beter gaan lopen. Geconcludeerd kan worden dat de doelen van de energieregelingen "Asbestdak eraf, zonnepanelen erop" en "Tankstations duurzame brandstoffen" niet worden behaald. Wij hebben begrepen dat de regeling "Asbestdak eraf, zonnepanelen erop" wordt aangepast en dat de regeling "Tankstations duurzame brandstoffen" is vervangen door een nieuwe regeling "Vulpunten Groen Gas". Vastgesteld is dat de doelen van de verschillende energieregelingen op een goede wijze aansluiten bij de doelen van het Programma Energiek Groningen De energieregelingen sluiten aan bij volgende doelen: o Toename van duurzame energieproductie (Asbest dak eraf, zonnepanelen erop, NEND) o Versterking van bedrijvigheid in het energiecluster (Duurzaamheidslening, NEND) o Innovatie (Helpende Hand, Tankstations duurzame brandstoffen, NEND) o Energiebesparing (Tankstations duurzame brandstoffen, Asbest dak eraf, Zonnepanelen erop, TEP, o CO2-emissiereducatie (Asbest dak eraf, zonnepanelen erop, Tankstations duurzame brandstoffen, TEP, Rijden op groen gas) De verschillende energieregelingen zijn ondersteunend aan het realiseren van de doelen uit het POP en de doelen uit het Programma Energie Het verstrekken van relatief lage subsidiebedragen kent een hoge administratieve last, maar veel lage subsidiebedragen kunnen effectiever zijn dan een paar hoge bedragen, zeker als de doelgroep particulieren is. Recent hebben GS de Omgevingsvisie (opvolger POP) vastgesteld. Het algemene uitgangspunt is dat de provincie Groningen zich meer dan tot nu toe richt op taken waarmee zij beeldbepalend kan zijn c.q. het verschil kan maken en op taken die gemeente overstijgend zijn. Geadviseerd wordt om: De uitvoering van de energieregelingen te beleggen bij 1 verantwoordelijk bestuurlijke portefeuillehouder. Dit leidt tot het scherper kunnen focussen en prioriteren. Ook in relatie met het behalen van de doelen en nut en noodzaak voor het evt. aanpassen van regelingen is hierbij van belang. Te onderzoeken in hoeverre de verschillende energieregelingen daadwerkelijk bijdragen aan de nieuwe rol- en taakopvatting van de provincie Groningen, waarbij het gaat om: 1) taken waarmee het verschil wordt gemaakt en 2) taken die gemeente overstijgend zijn. 20

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Uitgegeven: 13 mei 2009

Uitgegeven: 13 mei 2009 Uitgegeven: 13 mei 2009 2009 no. 39 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Regeling van 12 mei 2009 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme, houdende regels betreffende

Nadere informatie

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015

Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren Drenthe 2013-2015 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 31-5-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisati e Officiële naam

Nadere informatie

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN:

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN: 2014-22 Nummer 1672144 Eerste wijziging Nadere regels subsidie asbest eraf zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet

Nadere informatie

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015

INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 INTERESTSUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2013-2015 SUBSIDIEVERSTREKKING ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. ASV: de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling Asbestdak eraf, zonnepanelen erop Provincie Groningen (wijziging)

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling Asbestdak eraf, zonnepanelen erop Provincie Groningen (wijziging) PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1014 27 juni 2014 Subsidieregeling Asbestdak eraf, zonnepanelen erop Provincie Groningen (wijziging) Besluit van Gedeputeerde Staten der

Nadere informatie

Regeling van 8 april 2014 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wurkje Foar Fryslân.

Regeling van 8 april 2014 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wurkje Foar Fryslân. Regeling van 8 april 2014 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wurkje Foar Fryslân. Gedeputeerde Staten, overwegende dat de regeling Friese Energiepremie vanaf 1 oktober 2013 is opengesteld ten behoeve

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregel. Asbest eraf, zonnepanelen erop

Stimuleringsmaatregel. Asbest eraf, zonnepanelen erop Stimuleringsmaatregel 2 Verruiming en verlenging regeling - Nieuwe impuls om asbestsanering te versnellen en resultaat van 4 miljoen m 2 asbestsanering te behalen - Verwachte wettelijke verplichting per

Nadere informatie

Groninger Energiepremie

Groninger Energiepremie Groninger Energiepremie Subsidie voor energiebesparende maatregelen Vraag aan vóór 1 april 2015! Wilt u uw woning verduurzamen? Lees hier of de Groninger Energiepremie iets voor u is Wat houdt de Groninger

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten

helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten helpende hand Groningse gemeenten :SLIM Ondersteuningsprogramma gemeenten 2011-2013 Energiebesparing Betaalbaarheid van wonen Gezondheid van binnenmilieu en comfort Kansen voor de lokale economie Redenen

Nadere informatie

gelet op de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 en Algemene wet bestuursrecht

gelet op de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 en Algemene wet bestuursrecht Groningen, 7 april 2009 BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van Provincie Groningen inhoudende het bekendmaken van regels betreffende de subsidiëring van het stimuleren van het realiseren en exploiteren van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1055 30 juni 2014 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND Gedeputeerde

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen Toelichting op de voordracht

Kaderverordening subsidies provincie Groningen Toelichting op de voordracht Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 Toelichting op de voordracht Kaderverordening subsidies 2017 Toelichting gaat in op: Wat is subsidie? Welke rol hebben PS en GS? Wat wordt geregeld in

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van [datum], [registratienummer/kenmerk], tot wijziging van de Subsidieregeling asbest eraf zonnepanelen erop Zuid- Holland Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling van 8 april 2014 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling WurkjeFoar Fryslân

PROVINCIAAL BLAD. Regeling van 8 april 2014 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling WurkjeFoar Fryslân PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Friesland. Nr. 212 25 april 2014 Regeling van 8 april 2014 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling WurkjeFoar Fryslân Gedeputeerde Staten, overwegende

Nadere informatie

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE

TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE TOELICHTING SUBSIDIEREGELING CONSORTIA VOOR VERDUURZAMEN BESTAANDE WONINGVOORRAAD GRONINGEN, FRIESLAND EN DRENTHE Datum: 24 mei 2011 1. Waarom subsidie voor consortia? De 3 noordelijke provincies willen

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Beleidsregel budget restauratie rijksmonumenten Groningen

Beleidsregel budget restauratie rijksmonumenten Groningen Beleidsregel budget restauratie rijksmonumenten Groningen 2017-2020 Artikel 1 Algemeen De Provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in de provincie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Beleidsregel Tijdelijke Drentse Energiepremie Bestaande Bouw Particulieren

PROVINCIAAL BLAD. Beleidsregel Tijdelijke Drentse Energiepremie Bestaande Bouw Particulieren PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 191 11 april 2014 Beleidsregel Tijdelijke Drentse Energiepremie Bestaande Bouw Particulieren 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe

Nadere informatie

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT:

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT: College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden Gelet op artikel 160 van de gemeentewet; BESLUIT: de navolgende verordening: de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente De Wolden vast

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk

Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 95276 14 juli 2016 Subsidieverordening isolatiemaatregelen woningen 2016-2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; Gelet op

Nadere informatie

steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/1);

steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187/1); CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR600930_1 27 december 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende Budget Culturele Infrastructuur Aard- en Nagelvast Subsidieregeling

Nadere informatie

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Nummer : 13-13.2011 Onderwerp : Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Korte inhoud : De GroenLinks fractie stelt u de volgende beslispunten voor: 1.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

n'\-e/loru0ooçtl le"t )q-,r\ a-l.l*ccr,,t-r:

n'\-e/loru0ooçtl let )q-,r\ a-l.l*ccr,,t-r: a-l.l*ccr,,t-r: Agendapunt voor de vergadering van gedeputeerde staten van Drenthe GS-sfuk Algemene gegevens Opsteller Ugo Leever (tst 5446) Team Datum MBE dinsdag 21januari2014 Uiterste behandeldatum

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Artikel 1 Afbakening subsidieregeling Deze regeling heeft betrekking op subsidies die door VUvereniging, of door tussenkomst van VUvereniging door de Van Coeverden

Nadere informatie

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013; Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013; besluiten:

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEREGELING INNOVATIEVE ENERGIEPROJECTEN BESTAANDE BOUW WONINGCORPORATIES 2012 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. voorwaarden: de voorwaarden

Nadere informatie

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe,

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING. Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015

Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015 Zaaknummer : 106000 Raadsvergadering : 28 oktober 2014 Agendapunt : 6. Commissie : - Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2014-2015 Collegevergadering : 9 september 2014 Agendapunt : 5.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân provinsje fryslân provincie fryslân b1 Ç) postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Nadere informatie

Adviesnota aan Gemeenteraad

Adviesnota aan Gemeenteraad Adviesnota aan Gemeenteraad Gemeenteblad 2010, nr. 8. Onderwerp Deelname aan de vervolgregeling Limburgse Energie Subsidie (LES2) Datum 14 januari 2010 Naam steller Hanny van Dinther Kenmerk Afdelingsmanager

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Met dit formulier kunt u een lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor

Nadere informatie

Subsidieregeling Energielening particulieren Noord-Brabant

Subsidieregeling Energielening particulieren Noord-Brabant Subsidieregeling Energielening particulieren Noord-Brabant Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Aanvulling revolverend fonds Duurzaamheidslening

RAADSVOORSTEL. TITEL Aanvulling revolverend fonds Duurzaamheidslening Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4311288 Aan : Gemeenteraad Datum : 7 februari 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

PROVINCIAAL GEBOUWENPLAN 2013-2015 Energietransitie in de gebouwde omgeving Programma Energie

PROVINCIAAL GEBOUWENPLAN 2013-2015 Energietransitie in de gebouwde omgeving Programma Energie PROVINCIAAL GEBOUWENPLAN 2013-2015 Energietransitie in de gebouwde omgeving Gebouwenplan Verdere verbetering energetische gebouwkwaliteit Bijdrage werkgelegenheid bouwsector Stimuleren inbreng kennisinstellingen

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 80421 20 juni 2016 Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II Nr.BW16-0252 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten: Uitgegeven: 25 oktober 2013 2013, nr. 67 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafond 2016 behorend bij Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid- Holland

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafond 2016 behorend bij Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid- Holland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1944 4 april 2016 Publicatie wijzigingsbesluit Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland, subsidieplafond 2016,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 september 2015 Agendapunt : Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude : 2015 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219 Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219 1. Inleiding In maart 2016 is de eerste tranche van het activiteitenprogramma

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 45

Provinciaal blad 2010, 45 Provinciaal blad 2010, 45 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van, 14 september 2010, nr. 2010NTI263378 houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS,

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1525 RIS 175436 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

Over de subsidieregeling

Over de subsidieregeling Over de subsidieregeling Wat zijn de voorwaarden? De subsidie is bedoeld voor een (voormalige) agrarische onderneming en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. De aanvragers dienen minimaal 250

Nadere informatie

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Provinciaal blad. Haarlem, 23 juni 2008. Provinciale Staten van Noord-Holland. Provinciale Staten van Noord-Holland; H.C.J.L. Borghouts, voorzitter. Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-37944 tot bekendmaking van de deelverordening klimaat Noord-Holland 2008. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/85 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Citeertitel: Nadere subsidieregels Limburgse Zonnepanelen 2011 Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

Nadere regels subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013

Nadere regels subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 CVDR Officiële uitgave van Flevoland. Nr. CVDR302541_2 29 november 2016 Nadere regels subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland, Overwegende: dat

Nadere informatie

8.800 m2 dak, 4.600 zonnepanelen en 1,3 megawatt aan stroomproductie op het zonnepanelen project Helios, Scholtenszathe.

8.800 m2 dak, 4.600 zonnepanelen en 1,3 megawatt aan stroomproductie op het zonnepanelen project Helios, Scholtenszathe. Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie 8.800 m2 dak, 4.600 zonnepanelen en 1,3 megawatt aan stroomproductie op het zonnepanelen project Helios, Scholtenszathe. Missie Het thema energie is voor

Nadere informatie

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen

Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen Beleidsregel Besluit locatiegebonden subsidies 2005 voor de stedelijke regio Emmen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 13-12-2007 tot 21-6-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 21 november 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 31 december 2017 Behandeld ambtenaar : A.P.J. van der Sluis E-mailadres: apj.vander.sluis@pzh.nl

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015 Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 205 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 9-2-205) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013

Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Zaaknummer: 00368089 Onderwerp: OLOG verlenging subsidieregeling elektrische laadpaal op eigen terrein 2013 Collegevoorstel Inleiding Op 22 mei 2012 stelde u de Beleidsregel Subsidiëring Oplaadvoorzieningen

Nadere informatie

Bijlage VIII Subsidieverleningen 2015

Bijlage VIII Subsidieverleningen 2015 Bijlage VIII Subsidieverleningen 2015 Deze bijlage geeft nader inzicht in hoe en waar de subsidies 2015 in de Provincie Gelderland zijn verleend i. In totaal gaat het om 798 subsidies met een totaalbedrag

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Het krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs Provincie Groningen 2010-2011 is een krediet waarvoor schoolbesturen uit de provincie Groningen,

Nadere informatie

Subsidie Power2Nijmegen 2016

Subsidie Power2Nijmegen 2016 Openbaar Onderwerp Subsidie Power2Nijmegen 2016 Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit het programma Duurzaamheid is jaarlijks subsidiebudget beschikbaar voor

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/12 GEWIJZIGDE NADERE SUBSIDIEREGELS LIMBURGSE ZONNEPANELEN Officiële naam regeling: Nadere Subsidieregels Limburgse Zonnepanelen Citeertitel: Nadere Subsidieregels Limburgse

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Het college besluit Gemeentesecretaris dubbelklik hier Onderwerp: Energiemarkt en wijkgerichte aanpak Vertrouwelijk: Nee Portefeuillehouder: J.J.N.J. Beemsterboer Opsteller: I. Zwart/C. Ekel Registratienr.: Dubbelklik hier Datum: 3 maart 2015 Afdeling/team:

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *16.02283* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: B. de Rijk Afdeling/cluster: GZ/Ontwikkeling Telefoonnr.: 0591-535235 Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar Registratienummer: 16.02283 Onderwerp:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels bevordering buurtalen (Duits en Frans) in basisonderwijs en VMBO in Limburg (gewijzigd) Citeertitel: zie officiële naam

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 20140902 Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 1 Onderwerp: lening aan OMALA à 200.000 Lodders, J. 1. In te stemmen met een lening van 200.000 met een looptijd

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 18 april 2013 12

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 18 april 2013 12 Raadsvoorstel Gemeenteraad 18 april 2013 12 Kerkdriel, 22 februari 2013 Onderwerp Verordening subsidie isolatiemaatregelen 2013 Beslispunten 1. Vaststellen verordening subsidie isolatiemaatregelen 2013

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'dd v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 12 december 2012 G E M E E N T E t NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Besluit/ Onderwerp Initiatiefvoorstel financiële ondersteuning

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart

Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart Raadsvergadering : 2 april 2013 Commissie : Ruimte Agendapunt : Onderwerp : Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2013-2014 Collegevergadering : 19 februari 2013 Agendapunt : 5 Portefeuillehouder : Wethouder

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 37

Provinciaal blad 2009, 37 Provinciaal blad 2009, 37 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009 (nr. 2009INT247617) houdende vaststelling subsidieregels inzake Stimuleringsregeling Duurzaamheid,

Nadere informatie

Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid voortgezet onderwijs.

Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid voortgezet onderwijs. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 26958 20 februari 2017 Wijzigen van de Verordening op het Lokaal Onderwijsbeleid in de gemeente Amsterdam 2014 met de voorziening Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

gelet op het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland besluiten

gelet op het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland besluiten Verordening van 23 september 2015 houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten ten behoeve van ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen

Nadere informatie

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013

1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 1 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2013 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 4.000 woningen te verduurzamen. Onder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Stichting KIEMT

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Stichting KIEMT Openbaar Onderwerp Subsidie Stichting KIEMT Programma / Programmanummer Milieu / 9720, Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene Samenvatting Stichting KIEMT vraagt in een

Nadere informatie