Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen."

Transcriptie

1 NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van New Sources Energy N.V., gehouden op vrijdag 27 maart 2015) in de ArenA Business Club, zaal Rome 96, Arena Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost. 1. Opening De voorzitter, de heer F.R. Valkenburg, voorzitter van het bestuur (niet uitvoerend bestuurder), opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij noemt de namen van degenen die direct naast hem achter de tafel zitten, zijnde de heren Frans Wieringa (CEO, uitvoerend bestuurder) en Edo Ingenegeren (secretaris). Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat er, voordat de behandeling van agendapunt 2 aan de orde kan worden gesteld, enkele formaliteiten moeten worden afgehandeld. Om te beginnen deelt hij mede dat er, naast aandelen, geen certificaten van aandelen in de vennootschap met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven. Verder constateert hij dat aandeelhouders zijn opgeroepen overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften. De voorzitter stelt vast dat aan alle statutaire eisen is voldaan en dat in deze vergadering rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen. Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen. Sprekers wordt verzocht naam en woonplaats te noemen ten behoeve van de notulering van de vergadering. De voorzitter deelt mede dat de presentielijst wordt opgesteld. Zodra deze gereed is, zal hij de vergadering informeren over de aanwezigheid van aandeelhouders ter vergadering. De voorzitter heeft als voorzitter toegestaan dat de volgende personen de vergadering als toehoorder bijwonen: de heer R. van Rooijen (adviseur), de heer S. Seijkens (Ernst & Young, accountant van de vennootschap), de heren G. Montalbano en D. Siemensma (Kempen) en de heer Ph. Houtzager. Vervolgens wijst hij, als voorzitter, conform de statuten als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren. Uiterlijk drie maanden na afloop van deze vergadering zullen de notulen op verzoek ter beschikking worden gesteld. Zij zullen ook op de website van de vennootschap worden geplaatst. Aandeelhouders hebben vervolgens gedurende de daarop volgende drie maanden de gelegenheid om op het verslag te reageren. De notulen worden daarna vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De voorzitter meldt dat van het ter vergadering besprokene een geluidsopname wordt gemaakt. De opname zal na vaststelling van de notulen worden vernietigd. 2. Jaarrekening en jaarverslag over het boekjaar 2013/2014 2a. verslag van het bestuur omtrent de activiteiten van de vennootschap over het boekjaar 2013/2014 Het betreft hier het bestuursverslag van pagina's 3 tot en met 6 van het jaarverslag, bestaande uit een verslag van het uitvoerende bestuur, een verslag van het niet uitvoerende bestuur en de bestuursverklaring. De voorzitter geeft vervolgens de heer Wieringa, CEO, het woord om de activiteiten in het afgelopen boekjaar nader toe te lichten. De heer Wieringa geeft te kennen dat er in het verslagjaar onder meer is gewerkt aan het terugbrengen van kosten. Verder zijn voorbereidingen gestart om activiteiten, in het bijzonder solarparken, te kunnen inbrengen in de vennootschap. In het afgelopen jaar zijn daartoe diverse solarparken bezocht en onderzocht. De voorzitter voegt toe dat uit het jaarverslag blijkt dat er in het verslagjaar nauwelijks activiteiten hebben plaatsgevonden op het gebied van uitgaven en inkomsten. 1

2 Vervolgens biedt de voorzitter de aanwezigen de gelegenheid het woord te voeren over het onderhavige agendapunt. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter constateert dat de vergadering het verslag van het bestuur voor kennisgeving heeft aangenomen. De voorzitter deelt mede dat de presentielijst gereed is en verklaart dat ter vergadering thans aanwezig of vertegenwoordigd zijn 15 aandeelhouders, rechthebbende op het uitbrengen van stemmen, zijnde 82,6 % van het geplaatste en volgestorte kapitaal. Zo spoedig mogelijk na afloop van deze vergadering zal op de website van de vennootschap per voorgesteld besluit worden aangeven: a. het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht; b. het percentage dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal; c. het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen; d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen. De heer E. Cassee (Haarlem) De heer Cassee vraagt of op de website per aandeelhouder wordt vermeld hoe wordt gestemd. De voorzitter antwoordt dat alleen de totalen worden genoemd. 2b. vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013/2014 De voorzitter stelt vervolgens aan de orde de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2013/2014 (pagina s 7 t/m 20 van het jaarverslag). Hij verwijst voor de accountantsverklaring naar de pagina's na pagina 20 en biedt de aanwezigen de gelegenheid het woord te voeren over dit agendapunt. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter brengt vervolgens het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening in stemming. Hij constateert dat niemand tegen het voorstel stemt en niemand zich wenst te onthouden van stemming. De voorzitter constateert dat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening is aangenomen. 2c. overzicht van de implementatie van het bezoldigingsbeleid Het is verplicht dit onderwerp apart te agenderen om duidelijk te maken hoe het bezoldigingsbeleid is geïmplementeerd. Tijdens de BAVA van 20 december 2013 heeft de heer Wieringa gezegd dat het bezoldigingsbeleid als zodanig zal worden geagendeerd zodra er economische activiteiten binnen de vennootschap plaatsvinden waarbij bezoldiging van het bestuur economisch verantwoord is. Op pagina 8 van het jaarverslag is te lezen, dat er in het verslagjaar in het geheel geen sprake is geweest van bezoldiging. Vervolgens biedt de voorzitter de aanwezigen de gelegenheid het woord te voeren over het onderhavige agendapunt. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter constateert dat het overzicht van de implementatie van het bezoldigingsbeleid voldoende aan de orde is geweest. 3. Verlening van decharge voor de uitoefening van hun functie over het afgelopen boekjaar aan de leden van het bestuur De voorzitter biedt de aanwezigen de gelegenheid het woord te voeren over dit agendapunt. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter brengt vervolgens het voorstel tot verlening van decharge aan de leden van het bestuur in stemming. De voorzitter constateert dat niemand tegen het voorstel stemt en niemand zich wenst te onthouden van stemming. De voorzitter constateert dat het voorstel tot verlening van decharge aan de leden van het bestuur is aangenomen. 4. Goedkeuring overname Duitse solarparken De voorzitter memoreert dat in de toelichting op de agenda bij dit agendapunt staat vermeld dat nadere informatie hierover voor de registratiedatum op de website zal worden geplaatst. Dit is intussen geschied. Het bestuur vraagt goedkeuring voor deze eerste transactie via de Duitse dochteronderneming van de vennootschap omdat dit de eerste activiteiten zijn die worden ingebracht, wat de aard van de 2

3 onderneming wijzigt en een forse impact op de balans heeft en aldus kan worden gekwalificeerd als goedkeuringsplichtig in de zin van de wet en statuten. De voorzitter geeft vervolgens de heer Wieringa het woord om de voorgenomen overname nader toe te lichten. De heer Wieringa doet dit aan de hand van met de hand geschreven vellen op een flipover; door een stroomstoring kan geen powerpointpresentatie worden gegeven 1. De heer Wieringa licht toe dat vorig jaar is besloten de aandacht te richten op solarparken en dan niet het zelf ontwikkelen ervan maar het verwerven van bestaande parken en wel in Duitsland, omdat deze een gegarandeerd rendement hebben, de Duitse overheid betrouwbaar is, de rente laag is, eventuele risico's verzekerbaar zijn en de IRR boven de 8% ligt. Om de belangen van de aandeelhouders te dienen ligt het volgens het bestuur het meest voor de hand zich te focussen op Duitsland, waar deze parken nog beschikbaar zijn. Dat men daar goede parken wil verkopen vloeit voort uit de omstandigheid dat zij worden aangeboden door ontwikkelaars die al twee jaar fiscaal voordeel hebben genoten en nu tegen een goede prijs bereid zijn tot verkoop ten behoeve van liquiditeit. De heer G. Altena (Warmenhuizen) De heer Altena vraagt hoeveel parken in Duitsland te koop zouden kunnen zijn. De heer Wieringa antwoordt dat er zeker honderden parken te koop zijn. Door wijziging van subsidies en het wegvallen van zekerheid van feed-in-tarieven in Duitsland zoeken ontwikkelaars van solarparken men andere markten. Van die vele parken blijft een kleine selectie over die mogelijk interessant is (waarvan het bestuur een shortlist heeft gemaakt). De heer Altena vraagt hoeveel hectare een park beslaat. De heer Wieringa antwoordt dat dit al snel twee tot drie hectare zal zijn, onder andere afhankelijk van het type panelen en het wattage. Ook de financieringsconstructie (lage rente versus eigen vermogen), de opbrengst en de staat van parken zijn belangrijke factoren bij de selectie. Parken zien er soms op papier goed uit, maar blijken bij fysieke inspectie (technische due diligence) vaak anders te zijn. Het bestuur spreekt bij voorkeur met eigenaren (niet tussenpersonen). De heer Altena vraagt hoeveel concurrentie er in Duitsland is van soortgelijke ondernemingen. De heer Wieringa geeft aan dat er in Duitsland een bedrijf is met dat veel megawatt in beheer heeft. Er worden contacten gelegd om ook voor de toekomst de aanvoer van verdere parken te kunnen bewerkstelligen. De groei door overnames zal echter enige tijd vergen. Momenteel zijn drie projecten in een vergevorderd stadium, maar het is niet gezegd dat dit in hetzelfde tempo zo zal doorgaan. De banken zijn bereid tot gunstige financiering omdat het een zij het beoordelen als een veilige investering in bestaande parken met een (door de overheid) gegarandeerd rendement. Het is nu nog het juiste moment om te investeren in zonne-energie. Banken zijn niet geïnteresseerd in de ontwikkeling van nieuwe parken, waarbij geen overheidsgarantie is afgegeven. De heer Altena vraagt of de Duitsers voor 2020 een tekort aan groene energie zullen hebben. De heer Wieringa antwoordt dat Duitsland op het gebied van groene energie voorop loopt: 40% van de stroom in Duitsland wordt door zonne-energie opgewekt. Dit is dan ook een goede markt voor de vennootschap, mits de randvoorwaarden goed zijn. De heer Wieringa meldt nog dat due diligence onderzoek op diverse gebieden (o.a. ten aanzien van de gegarandeerde opbrengsten) plaatsvindt bij een overname. Een financierende bank heeft doorgaans al van te voren een eigen due diligence onderzoek uitgevoerd. Het eigen onderzoek wordt daar dan mee vergeleken. Na een positieve due diligence worden finale koopafspraken gemaakt. Aan de hand van de zoninstraling en het aantal panelen van voorgaande jaren kan men berekenen wat het park gaat opleveren in de komende jaren. Regressie van panelen is in hoge mate voorspelbaar en mee te nemen in de berekeningen. Breitenbach is het eerste project. De verwachte jaarlijkse opbrengst van 75 k is een begin van "kralen rijgen". De heer Altena vraagt waar Breitenbach is gelegen. De heer Wieringa antwoordt dat het in Thüringen ligt. 1 De presentatie is geplaatst op de website 3

4 De heer Wieringa gaat verder kort in op het project Altentrepow. Indien de onderhandelingen naar tevredenheid verlopen zal de voorgenomen aankoop ter goedkeuring worden voorgelegd aan aandeelhouders. De heer A. Coster (Abcoude) De heer Coster vraagt of, als er drie parken zijn en er een vierde wordt gekocht, geen goedkeuring aan aandeelhouders meer hoeft te worden gevraagd. De voorzitter antwoordt dat vooralsnog een richtsnoer is of de waarde van een aankoop meer is dan een derde van de reeds aanwezige activa (art. 2:107a BW). Hij voegt toe dat ook had kunnen worden overwogen algemene criteria aan aandeelhouders voor te leggen, maar dat het bestuur ervoor heeft gekozen concrete voorstellen aan aandeelhouders te doen. De heer J. Otte (Noordwijkerhout) De heer Otte zegt dat het eerste park, Breitenbach, 1,33 kwp genereert en het tweede 1,71 MV. Hij vraagt naar het kenmerkende verschil. De heer Wieringa antwoordt dat het in beide gevallen MWP moet zijn en het verschil dus ruim 0,3 MWP is. Ten aanzien van de verwachtingen zegt de heer Wieringa dat op dit moment als doelstelling op termijn MWP wordt gehanteerd. De heer Witte vraagt waaraan moet worden gedacht bij een megawatt. De heer Wieringa antwoordt dat dit voor een paar honderd gezinnen stroom betekent. De omvang is dus nog beperkt. In Duitsland wordt al veel gebruik gemaakt van zonne-energie, in tegenstelling tot de situatie in Nederland. Het gaat er echter om wat de stroom oplevert (onder meer via subsidies) en hoe lang een park meegaat. Het moet niet uitgesloten worden geacht dat zonnepanelen nog verder zullen worden verbeterd in de toekomst, wat weer invloed op de opbrengst zal kunnen hebben. De voorzitter voegt toe dat op dit moment de aandacht is gericht op zonne-energie, maar dat (zie de naam van de vennootschap) ook andere ontwikkelingen in de gaten zullen worden gehouden. Op dit moment zijn er in dat opzicht echter geen plannen. De heer Wieringa voegt toe dat risicoaspecten hierbij van belang zijn. In de afgelopen jaren zijn er contacten geweest met diverse partijen die in duurzaamheid zijn geïnteresseerd (biomassa, wind, enz.). Daar zitten soms interessante mogelijkheden bij. Het huidige voorstel is zo duidelijk (en misschien ook saai, voor investeerders) dat het verstandig lijkt in het begin de focus op solar te richten, waar de kerngegevens duidelijk zijn. Eerst moet worden getracht, in het belang van de aandeelhouders, op gedegen wijze een normale omzet en winst voor de vennootschap te genereren, waarna de focus altijd kan worden vergroot. De heer Wieringa herhaalt dat bij concrete projecten voor zover nodig een BAVA zal worden georganiseerd dan wel via persberichten aandeelhouders op de hoogte zullen worden gehouden van verdere ontwikkelingen. De heer G. Altena (Warmenhuizen) De heer Altena verwijst naar de groeiplannen van het bestuur en vraagt hoeveel megawatt op dit moment beschikbaar is in Duitsland. De heer Wieringa antwoordt dat hij in gesprek is met een partij die over een behoorlijke omvang beschikt. Op verzoek van de heer Wieringa geeft de heer Janssen aan dat vorig jaar voor 2500 megawatt is gebouwd in Duitsland. De heer Altena zegt dat de vennootschap gelet op deze aantallen nog bescheiden opereert. De voorzitter beaamt dit en voegt toe dat ergens het begin moet zijn. Hij voegt toe dat niet moet worden vergeten dat ook bij een relatief beperkte aankoop financiering moet worden geregeld, in dit geval 3,3 miljoen. De omvang van eigen en vreemd vermogen leidt uiteindelijk tot zekere beperkingen. Een positief punt is de huidige lage rente. De heer Altena spreekt zijn waardering uit over het rendement van Breitenbach. De heer Altena vraagt of de organisatie wordt uitgebreid als de belangstelling voor parken in een versnelling komt. De voorzitter antwoordt dat het bestuur daarover nog geen uitgewerkte ideeën heeft, maar dat het, indien vandaag toestemming wordt gegeven voor de voorgenomen aankoop en dan operationele activiteiten worden gestart, uiteraard aandacht zal besteden aan de samenstelling van het bestuur en mogelijke verdere uitbreiding van de organisatie. Op een volgende aandeelhoudersvergadering zou dit aan de orde kunnen komen. De heer Wieringa sluit zich hierbij aan. 4

5 De voorzitter dankt de heer Wieringa voor zijn presentatie en biedt de aanwezigen de gelegenheid verder het woord te voeren over het onderhavige agendapunt. De heer Witte vraagt of er nog andere activiteiten gaande zijn, bijvoorbeeld in Nederland met het plaatsen van zonnepanelen. De heer Wieringa verwijst naar het persbericht waarin Nieuw Hollands Groen (NHG) heeft aangegeven dat zij heeft ingespeeld op de nieuwe regels inzake het salderen. In Borculo gaat NHG zonnepanelen leggen met de bedoeling dit onder het coöperatieve model uit te voeren (salderen met een energiemaatschappij). Hier is veel belangstelling voor (men ziet waar de stroom vandaan komt en het heeft financieel voordeel). Er is SDE-subsidie aangevraagd (SDE staat voor Stimulering Duurzame Energie), waarmee het model op het Duitse lijkt, omdat de subsidie zekerheid oplevert, zij het dat de subsidie voor maximaal tien jaar is. Toch blijkt met name de financiering te lastig om de zaak van de grond te krijgen. Het lijkt erop dat de overheid meer focus op windmolens heeft. Er wordt gesproken met een aantal energieaanbieders, maar op dit moment loopt er nog niets concreet. De heer De Vries komt in de vergadering. Als er goede afspraken kunnen worden gemaakt met energieparken over de daken in Groenlo/Borculo met SDE-subsidie zouden deze in de vennootschap kunnen worden ingebracht. Als het om het coöperatiemodel zou gaan, dan is het niet geschikt voor inbrenging in de vennootschap, omdat dan het risico van veranderende regels te groot is. Als selectie wordt gemaakt van nieuwe activiteiten, dan moeten deze van tevoren heel duidelijk toegevoegde waarde hebben met een duidelijk risicoprofiel. Op een vraag van de heer Witte antwoordt de heer Wieringa dat voor Beerta een contract is gesloten voor daken. Als hiervoor SDE-subsidie wordt verleend, is dit te vergelijken met een Duits solarpark. De voorzitter voegt toe dat de vennootschap in beeld komt, wanneer deze ziet dat een bepaalde activiteit is ontwikkeld en stabiel is en is te kopen tegen een redelijke prijs. De heer Witte vraagt of als hijzelf of een contact veel meters zou kunnen aanbrengen, dan cont met NHG zou moeten worden opgenomen. De voorzitter antwoordt dat dat op dit moment het geval is. De voorzitter deelt mede dat na de komst van de heer De Vries ter vergadering thans aanwezig of vertegenwoordigd zijn 16 aandeelhouders, rechthebbende op het uitbrengen van stemmen, zijnde 82,6 % van het geplaatste en volgestorte kapitaal. De heer A. de Vries (Soest) De heer De Vries zegt dat op zijn aanmelding voor de vergadering van Binck Bank abusievelijk 3000 aandelen staat, maar dat hij in werkelijkheid aandelen heeft. De voorzitter zegt dat er formeel 3000 zijn aangemeld en dat dit aantal zal moeten worden aangehouden. De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en brengt het voorstel tot goedkeuring van overname van Duitse solarparken (Breitenbach) in stemming. De voorzitter constateert dat niemand tegen het voorstel stemt en niemand zich wenst te onthouden van stemming. De voorzitter constateert dat het voorstel tot overname is aangenomen. 5. Aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake preferente aandelen De voorzitter brengt de vergadering in herinnering dat tijdens de BAVA van 15 november 2011 is besloten tot statutenwijziging met inbegrip van de opheffing van de prioriteitsaandelen. Deze vormden een permanente bescherming, in goede en in kwade tijden, en waren daarmee niet meer van deze tijd. In de plaats daarvan zijn toen preferente aandelen geïntroduceerd. Deze kunnen worden uitgegeven in bijzondere situaties, zoals die van een overval. Om deze mogelijkheid te kunnen effectueren dient het bestuur gemachtigd te zijn om deze preferente aandelen uit te geven. Tegen deze achtergrond wordt voorgesteld het bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden te rekenen vanaf 27 maart 2015 als bevoegd orgaan tot a. het verlenen van rechten tot het nemen van en b. het uitgeven van preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap en wel tot het nominaal bedrag van de in het maatschappelijk kapitaal opgenomen aantal preferente aandelen. 5

6 De voorzitter biedt de aanwezigen de gelegenheid het woord te voeren over het onderhavige agendapunt. De heer Witte vraagt om hoeveel aandelen het gaat. De heer Ingenegeren antwoordt dat het maatschappelijk kapitaal bestaat uit een gelijk aantal gewone en preferente aandelen, te weten gewone aandelen en preferente aandelen. Op dit moment zijn er geen preferente aandelen uitgegeven. De heer Witte vraagt of er iets met de preferente aandelen kan worden gedaan. De voorzitter antwoordt dat er geen plan is, maar dat als het geval zich zou voordoen, voor uitgifte van preferente aandelen machtiging van aandeelhouders nodig is. De heer Witte vraagt waarom voor 18 maanden is gekozen. De voorzitter antwoordt dat de machtiging zich dan in ieder geval uitstrekt tot en met de volgende jaarlijkse algemene vergadering, voor welke vergadering de aanwijzing van het bestuur dan tijdig opnieuw kan worden geagendeerd. De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en brengt het voorstel tot aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan inzake preferente aandelen in stemming. De voorzitter constateert dat niemand tegen het voorstel stemt en niemand zich wenst te onthouden van stemming. De voorzitter constateert dat het voorstel tot aanwijzing van het bestuur is aangenomen. 6. Benoeming van de externe accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2014/2015 De voorzitter memoreert dat de Algemene Vergadering opdracht heeft verleend tot onderzoek van de jaarrekening over de boekjaren 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014 aan EY. Het bestuur stelt voor de opdracht ook voor boekjaar 2014/2015 aan EY te verlenen. De voorzitter biedt de aanwezigen de gelegenheid het woord te voeren over het onderhavige agendapunt. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter brengt het voorstel tot benoeming van EY als externe accountant voor het onderzoeken van de jaarrekening over het boekjaar 2014/2015 in stemming. De voorzitter constateert dat niemand tegen het voorstel stemt en niemand zich wenst te onthouden van stemming. De voorzitter constateert dat het besluit tot benoeming van de accountant is aangenomen. 7. Rondvraag De heer J. Otte (Noordwijkerhout) De heer Otte zegt dat hij enkele malen per /via de website om een nieuwsbrief heeft gevraagd, maar daar nooit een reactie op heeft ontvangen. Hij vraagt naar de reden daarvoor. De heer Otte merkt op dat als hij niet naar de website kijkt, de aandeelhoudersvergadering mist. De heer Wieringa antwoordt dat sprake is van achterstalligheid. Er dient aandacht te worden besteed aan het actualiseren van de website met inbegrip van de mogelijkheid van een nieuwsbrief. De afgelopen periode is de focus echter geweest op het beheersen van de kosten en de acquisitie van solarparken. Het bestuur zal in de toekomst actiever worden op de genoemde gebieden. De voorzitter voegt toe dat nu er operationele activiteiten komen ook naar de bestuurssamenstelling en verdere organisatie inclusief website zal worden gekeken (zoals eerder in de vergadering al aangestipt). De website zal op de huidige situatie moeten worden toegespitst met de mogelijkheid van communicatie per . De voorzitter voegt toe dat in de afgelopen periode onder meer aandacht aan financieringsmogelijkheden is besteed en dat de kosten zoveel mogelijk zijn beperkt. Nu er wat inkomsten gaan komen is er wellicht ruimte om aandacht aan de website te besteden. De heer A. de Vries (Soest) De heer De Vries memoreert dat vorig jaar 18 juni een mededeling is uitgegaan dat de vennootschap geen veilinghuis meer wilde zijn en dat er een normale doorlopende notering zou komen. Hij vraagt of hier intussen meer over bekend is. De heer Wieringa antwoordt dat het bestuur voor- en nadelen van het zijn van een veilinghuis heeft afgewogen. Het veilinghuis heeft tot nog toe koersschommelingen vermeden. Echter, nu activiteiten zullen worden ingebracht komt het moment wel in zicht om de stap te nemen naar de reguliere handel te gaan. In dat geval moeten ook duidelijke afspraken worden gemaakt met een liquidity provider. Er zijn schommelingen, maar volgens de heer Wieringa is het niet nodig zich daarover druk te maken. Een normaal verloop van de koers heeft echter de voorkeur. 6

7 De heer Witte vraagt of het starten van doorlopende notering ineens zou kunnen gebeuren. De heer Wieringa antwoordt dat dit in die zin juist is dat aandeelhouders daarover niet apart worden ingeschakeld. Wanneer activiteiten worden ingebracht en de koers oploopt wil het bestuur graag uit de penny-stock range. De voorzitter voegt toe dat de gewone beurs niet toestaat dat een fonds onder een euro noteert. Een mogelijkheid is ook dat het aantal aandelen wordt verminderd. Dat kan anderzijds ook weer de kans vergroten dat de koers omlaaggaat. De heer Witte zegt dat hij vrijwel dagelijks naar de koers kijkt en dat hem dan opvalt dat er patronen waarneembaar zijn: grote orders worden geplaatst (in drie orders van totaal / aandelen). Gelet op het aantal aandelen dat vastzit heeft de heer Witte de indruk dat er meer aandelen worden verhandeld dan er daadwerkelijk zijn. Hij vraagt of dat mogelijk is en niet verboden. Hij vraagt wat er met de vergadering zou gebeuren, als alle kopers van aandelen op de aandeelhoudersvergadering zouden komen, zodat er meer aanmeldingen zijn dan uitstaande aandelen. De heer Ingenegeren antwoordt dat doorslaggevend is wie met welke aandelen staat geregistreerd op de registratiedatum. Dat kunnen niet meer personen/aandelen zijn dan er werkelijk zijn. De voorzitter voegt toe dat als men aandelen zou verkopen die men niet bezit, dit een probleem tussen verkoper en koper is, maar niets verandert aan het aantal aandelen. Dergelijk handelen raakt de onderneming zelf niet, behoudens wellicht de reputatie. Het bestuur monitort overigens wel of naar aanleiding van opvallende handelsbewegingen enige actie van zijn kant richting AFM geïndiceerd zou zijn. De heer E. Cassee (Haarlem) Ook de heer Cassee vindt opvallend dat continu enkele pakketten van tienduizenden op de markt worden gebracht. Hij vraagt zich af wat de bedoeling daarvan is (koersverlaging en zo ja, met welk doel?). De heer Wieringa antwoordt dat ook hij zich van koersbewegingen bewust is. De heer N. Bierhuizen (Castricum) De heer Bierhuizen zegt dat er niet veel rendement te behalen valt omdat men wel ineens bijvoorbeeld stukken wil verkopen, wat vaak niet lukt bij een veiling. De voorzitter voegt toe dat een veiling ook enige bescherming biedt. De veiling zorgt er voor dat er per dag niet al te grote schommelingen plaatsvinden. De vraag is dus wat uiteindelijk het beste is. In geval van een langetermijnvisie op aandelen lijkt de voorzitter persoonlijk een veiling op dit moment niet zo slecht. De heer Bierhuizen zegt dat als men naar een unbalanced volume kijkt als technische indicator deze nu boven zijn normale pieken uit is. Dit geeft hoop dat de stukken die worden aangeboden door de markt worden opgenomen. De voorzitter zegt dat fundamenteel gezien er nog niet veel waarde is gecreëerd in de vennootschap. De voorzitter voegt toe, dat als de vennootschap naar een dagelijkse vrije handel zou gaan, dit enkele tienduizenden euro's per jaar aan liquidity providers zou kosten, wat ook een afweging is. Zoals gezegd was het beleid tot dusverre zo min mogelijk kosten te maken en alles te steken in de opbouw van het bedrijf. Dit heeft ook meegespeeld bij de overwegingen. De heer Witte merkt op dat er weinig PR uit de vennootschap komt en als er wat komt is het weinig zeggend. De heer Wieringa zegt dat dit gaat veranderen, nu er een basis wordt gelegd: er is nu bekend gemaakt dat er een selectie is gemaakt van solarparken. Daaraan kleeft natuurlijk ook nieuws. In het verleden viel er in dit verband nog niet veel te zeggen, omdat alleen sprake was van plannen en bij bekendmakingen gelet moet worden dat de verstrekte informatie juist is (naast aspecten van timing en koersgevoeligheid). De heer Witte vraagt of concurrentieoverwegingen een rol hebben gespeeld. De heer Wieringa meent dat aandeelhouders zich gelukkig mogen prijzen dat de vennootschap kan profiteren van lage rente en geschikte solarparken. Hij heeft enkele keren contact gehad met partijen die solarparken in bezit hebben en samenwerking zouden willen. Dit heeft nog tot niets geleid. Het bestuur wil van de eigen kracht van de vennootschap uitgaan om als volwaardige gesprekspartner te kunnen worden aangemerkt. De voorzitter voegt toe dat hij zich kan voorstellen dat nadere informatieverstrekking over de gang van zaken bij Breitenbach plaatsvindt, wanneer daartoe aanleiding bestaat. Daarbij dient altijd te worden gelet op wat is toegestaan (koersgevoeligheid). De heer Wieringa voegt toe dat bijvoorbeeld via een app monitoring mogelijk is, waar uiteraard kosten aan verbonden zijn. De meeste beleggers gaan echter voor het rendement, sommige ook voor de duurzaamheidsgedachte. Die combinatie moet worden gevonden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële kant van de solarparken. Indien 7

8 men informatie wenst over ieder park (hoe aangelegd, omvang, regressie en andere technische zaken), dan wil de heer Wieringa daar wel informatie over geven, maar dan in een iets later stadium. De heer G. Altena (Warmenhuizen) De heer Altena vraagt hoe het zit met Zuid-Europese landen. De heer Wieringa zegt dat daar een goede instraling is van zonlicht met mogelijke projecten met een hoog rendement, maar dat het risico te groot wordt geacht dat lokale overheden opbrengsten gaan belasten, wat tot verlies zou kunnen leiden. De voorzitter voegt toe dat het bestuur die landen niet stabiel genoeg vindt om zich daarop te gaan oriënteren. De heer Wieringa voegt toe dat zelfs Nederland niet geheel stabiel kan worden genoemd, gelet op de wisselende uitspraken van de overheid ten aanzien van energie. De heer Altena zegt vanochtend in de krant te hebben gelezen dat van in 2003 geplaatste zonnepanelen stroom is weggelekt, waardoor men schokken kan krijgen. Een van de betrokken bedrijven zou intussen failliet zijn gegaan. In dat licht vraagt hij hoe het is gesteld met het onderhoud van de solarparken. De heer Wieringa antwoordt dat het bestuur, wanneer het de overname van een solarpark overweegt, een due diligence onderzoek uitvoert of laat uitvoeren op onder andere technisch gebied, waarbij ook de onderhoudscontracten goed worden onderzocht. De vennootschap heeft een betrouwbare, ervaren adviseur in Duitsland die dit onderzoek doet. Per park is er een onderhoudscontract, de kosten waarvan in de visie van het bestuur op termijn omlaag moeten. Monitoring van de parken is heel belangrijk. Panelen dienen te worden schoongemaakt en het uitvallen van panelen dient te worden opgemerkt. Ook de bank die financiering verstrekt wil weten of de energieopwekking wel stabiel is: komen de maandinkomsten overeen met de prognoses? Veel zaken zijn verzekerbaar. Onderhoudscontracten moeten worden gesloten met partijen die daartoe in staat zijn. De heer Witte vraagt of NHG bezig is met een groencertificaat. De heer Wieringa antwoordt dat een groencertificaat aantrekkelijk is, maar dat dit nog prematuur is. Daarvoor moet een ruling worden aangevraagd. Hier wordt wel aandacht aan besteed en het zou een positief effect naar de vennootschap moeten hebben. De voorzitter voegt toe dat het onder andere een positief effect heeft op het aantrekken van kapitaal, zoals vreemd vermogen, bijvoorbeeld via crowdsourcingachtige mogelijkheden. De heer W. Lutte (Egmond-Binnen) De heer Lutte vraagt naar de levensduur van een zonnepaneel. De heer Wieringa antwoordt dat bij de financiering wordt uitgegaan van een levensduur van vijftien jaar. De technische levensduur ligt echter op minimaal twintig jaar, soms nog vijf jaar meer. De levensduur heeft direct te maken met het fabricaat van de zonnepanelen (A-, B- of C-merk), wat ook bij de selectie van parken van belang is. De leverancier geeft twintig jaar garantie. De heer Lutte vraagt of het rendement lager wordt als panelen ouder worden. De heer Wieringa beaamt dit, maar voegt toe dat de prijs van energie tegelijkertijd omhoog gaat. Zeker na twintig jaar resteert er na aftrek van kosten nog opbrengst, ook al is deze dan niet meer verzekerd. Wat overblijft is "meegenomen" (niet gecalculeerde opbrengst). Op een vraag van de heer Lutte antwoordt op verzoek van de heer Wieringa de heer Janssen dat de regressie na twintig jaar 20% is (zodat 80% resteert). De heer Wieringa voegt toe dat hij een bepaalde leverancier van zonnepanelen kent die zelfs in het geheel geen regressie kent. 8. Sluiting De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 8

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen.

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen. NOTULEN van de buitengewone Algemene Vergadering van New Sources Energy N.V., gehouden op vrijdag 6 december 2013 om 10.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Jonckerweg 14, Noordwijk 1. Opening De voorzitter,

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

STEMRESULTATEN. Geplaatst aantal aandelen: Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd:

STEMRESULTATEN. Geplaatst aantal aandelen: Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd: STEMRESULTATEN Van de twee en twintigste jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eurocommercial Properties N.V. gehouden op dinsdag 5 november 2013 om 14.00 uur in het Amstel Inter Continental

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Jaarrapport 2007 Inhoudsopgave Pagina Verklaring administratiekantoor 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2007 4 Staat van

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap )

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Assen, 7 november 2016 De Vennootschap nodigt hierbij haar aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 17.45 uur en heet

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 27 maart 2015 om 10.00 uur CET te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 27 maart 2015 om 10.00 uur CET te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 27 maart 2015 om 10.00 uur CET te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V.

AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. AANDEELHOUDERSOVERENKOMST GREEN VISION HOLDING B.V. tussen SDI TECHNOLOGY VENTURES B.V. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ OOST NEDERLAND B.V. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GREEN VISION HOLDING en GREEN VISION

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

1. Opening. 2. Mededelingen De voorzitter doet de volgende inleidende mededelingen:

1. Opening. 2. Mededelingen De voorzitter doet de volgende inleidende mededelingen: Notulen van het verhandelde tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap UNIT4 N.V. gevestigd te Sliedrecht, gehouden op 24 september 2013 ten kantore van

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 18 MEI 2017

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 18 MEI 2017 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA Agenda 2017 - Heijmans HM AVA agenda 2017.indd 1 1 07-03-17 11:26 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V.

Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Kinetix N.V. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V., gevestigd te Breukelen, gehouden

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Assen 23 Augustus 2017 Welkom & Agenda 1. Opening en Presentielijst 2. Mededelingen 3. Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen,

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie