Jaarverslag 2012 Nazorg Limburg BV. Bodemzorg Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Nazorg Limburg BV. Bodemzorg Limburg"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Nazorg Limburg BV Bodemzorg Limburg

2 Cijfers Bodemzorg Limburg Opbrengsten Beleggingen Overige opbrengsten Kosten Resultaat bedrijfsvoering Toevoeging nazorgverplichting Resultaat Eigen vermogen Nazorgvoorziening Samenstelling van de Raad van Commissarissen en Directie De Raad van Commissarissen van Nazorg Limburg BV is per 31 december 2012 als volgt samengesteld: mr. L.H.F.M. Janssen, voorzitter drs. J.J.M. Tindemans J.C. Vercammen RA De Directie van Nazorg Limburg BV werd in 2012 uitgeoefend door: ir. D.A. Rootert 2

3 Directieverslag 1. Algemeen In 2012 heeft het accent bij Bodemzorg Limburg gelegen op de overname van de nazorg van een aantal Navoslocaties, de overname van de nazorg van de Gipsdeponie, de mogelijke aankoop van een aantal percelen aansluitend aan de bestaande locatie Zuringspeel alsmede de juiste afstemming van het beheer van de beleggingsportefeuille op een aantal ontwikkelingen op de financiële markten. In 2012 is voor de eerste maal bij de gemeenten de jaarlijkse solidariteitsafdracht van 0,25 per inwoner geïnd ter dekking van de nazorgkosten van nog aan Bodemzorg Limburg over te dragen gesloten stortplaatsen. Alle gemeenten met uitzondering van Beesel hebben hun bijdrage betaald. Voor het vermogensbeheer worden de regels Wet Fido toegepast, die op gemeenten van toepassing zijn. Dit betekent dat tenminste 42% van de portefeuille dient te worden belegd in producten waarvan de hoofdsom gegarandeerd is, zoals in vastrentende waarden, als spaargelden en in liquiditeiten. In het verleden is besloten om 70% van de nazorgvoorziening te beleggen in vastrentende waarden en 30% in aandelen. Toen leverden de vastrentende waarden (obligaties) het benodigde rendement op van 4,5% per jaar. Inmiddels is de situatie op de financiële markten aanzienlijk veranderd. Obligaties die voldoen aan de eisen van Wet Fido te weten AAA of AA brengen nauwelijks meer op dan 2%. Daarom heeft de directie met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om het aandelendeel in de portefeuille enigszins te vergroten, maar wel op een zodanige wijze dat de risico s ervan beperkt blijven. Op advies van onze vermogensbeheerder Schretlen & Co is gekozen voor een aantal fondsen met een brede spreiding. 3

4 In 2012 bedroegen de opbrengsten van rente en dividend Dit is ca. 2,5% van het belegde vermogen en daarmee ruimschoots onder de noodzakelijke rekenrente van 4,5%. Gelet op de huidige omstandigheden van de financiële markten en het beleggingsprofiel van Bodemzorg Limburg was dit te verwachten. Indien de opbrengsten op het belegde vermogen van Bodemzorg Limburg de komende jaren achterblijven ten opzichte van de noodzakelijke 4,5% kan er een probleem ontstaan. In 2012 werd het lage rendement ruimschoots gecompenseerd door de stijging van de beurswaarde van met name het aandelendeel in de portefeuille. Ook de productie van stortgas en de verhuur van de locatie Zuringspeel zorgden voor extra inkomsten. Werd in 2011 door dalende beurskoersen en lagere couponrentes op de obligaties nog een negatief resultaat gerapporteerd van , in 2012 is na toevoeging van de vereiste dotatie aan de nazorgvoorziening een resultaat behaald van Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen waardoor dit ultimo bedraagt. Van de ontvangen Navos bijdragen ter grootte van is gebruikt om de Navoskosten in 2012 te dekken, wordt toegevoegd aan de nazorgvoorziening vanwege de overname van de locatie Bocholtz en wordt als vooruitontvangen bijdrage opgenomen voor toekomstige Navoslocaties die worden overgenomen. Aandeelhouderscommissie De Aandeelhouderscommissie heeft in 2012 tweemaal vergaderd, t.w. op 23 mei en 7 november. Belangrijkste agendapunten betroffen de concept jaarrekening 2011, de voorwaarden voor overname van de nazorg van bedrijfsstortplaatsen, de eigendomsoverdracht van de Navoslocatie Het Tiende Vrij te Eijsden, de mogelijke overdracht van de nazorg van de Navoslocatie aan de Geliskensdijkweg te Venlo, de mogelijke aankoop van ca. 26 ha grond te Horst aan de Maas en de samenstelling van de beleggingsportefeuille van Bodemzorg Limburg. Adviezen over deze dossiers werden uitgebracht aan de directie en de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Commissie heeft hierover aan de Aandeelhoudersvergadering verslag uitgebracht. Navoslocaties Indien een Navoslocatie wordt overgenomen wordt een berekening gemaakt van de contante waarde van alle toekomstige beheerkosten alsmede de risico s. Met die contante waarde wordt de nazorgvoorziening opgehoogd. De eerste locatie die daarvoor in aanmerking komt betreft Bocholtz. De berekening van de nazorg van deze locatie bedraagt Met de gemeente Eijsden-Margraten zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder overdracht van het eigendom van Het Tiende Vrij aan Bodemzorg Limburg zal plaatsvinden. 4

5 De contracten daartoe zijn inmiddels getekend en in 2013 zal de eigendomsakte passeren. Met de gemeente Stein zijn afspraken gemaakt en contracten getekend m.b.t. de eigendomsoverdracht van de Slikvijvers. De eigendomsakte daarvan passeert ook in Tevens is met de gemeente Stein een intentieverklaring getekend voor overdracht van een aantal andere Navoslocaties in deze gemeente. Met de gemeente Venlo is een intentieverklaring getekend voor overdracht van de nazorg van de Navoslocatie aan de Geliskensdijkweg. Voor rekening van de gemeente Venlo wordt een nieuwe leeflaag aangebracht op deze locatie waarna eigendomsoverdracht aan Bodemzorg Limburg zal plaatsvinden. Oprichting Stichting Beheer Stortplaatsen Limburg Met DSM is in 2012 een overeenkomst getekend voor overdracht van de nazorg van de Gipsdeponie. De nazorg van deze locatie wordt ondergebracht in een nieuwe vennootschap welke geheel los staat van Bodemzorg Limburg. Daarvoor is de Stichting Beheer Stortplaatsen Limburg opgericht welke enig aandeelhouder is van Beheer Stortplaatsen Limburg BV. Het eigendom en de nazorg van de Gipsdeponie worden in deze BV ondergebracht. DSM heeft zelf voor inbreng van het voor nazorg benodigde doelvermogen gezorgd in deze vennootschap. Met DSM is afgesproken dat Bodemzorg Limburg ervoor zorgt dat de nieuwe vennootschap haar aangegane verplichtingen nakomt. Uitvoering nazorgactiviteiten Bodemzorg Limburg heeft in eerste instantie de verantwoordelijkheid gekregen voor de nazorg van zes grotere gesloten stortlocaties in de provincie Limburg. Daarnaast is de nazorg overgenomen van 3 Navoslocaties namelijk Bocholtz te Simpelveld, Het Tiende Vrij te Eijsden-Margraten en de Slikvijvers te Stein. De nazorg van deze locaties omvat de volgende activiteiten: 1. administratieve vastlegging van alle gegevens en verplichtingen die van toepassing zijn op de betreffende locatie 2. het meten en registreren van de invloed van de stortlocaties op de omgeving (monitoring) en het voor zover noodzakelijk rapporteren aan het Bevoegd Gezag 3. het beheren en instandhouden van alle voorzieningen die zijn aangebracht en het voldoen aan alle verplichtingen die te maken hebben met het eigendom 4. het vervangen van bestaande voorzieningen of het aanbrengen van nieuwe voorzieningen, mocht dat noodzakelijk zijn In 2012 hebben de activiteiten van Bodemzorg Limburg vooral betrekking gehad op de eerste drie punten. Voor elke locatie onder beheer van Bodemzorg Limburg wordt jaarlijks een interne rapportage opgesteld. In deze rapportage worden de uitgevoerde nazorgactiviteiten toegelicht en geëvalueerd. Op basis van deze gegevens worden de frequentie van de metingen en de samenstelling van de analysepakketten bepaald. Golfcomplex De Golfhorst Met de huidige eigenaar van Golfcomplex De Golfhorst BV zijn gesprekken gevoerd over mogelijke verkoop van ca. 26 ha grond aan Bodemzorg Limburg. Deze grond wordt samen met de gesloten stortplaats aldaar verhuurd aan Golfcomplex De Golfhorst BV en gebruikt als golfbaan. Bodemzorg Limburg is, gelet op beperking van de risico s van deze aankoop, niet bereid om meer te betalen dan de prijs van agrarische grond in deze regio. Verder wordt bij deze overname een aantal zekerheden ingebouwd zodat Golfcomplex De Golfhorst BV haar financiële verplichtingen richting Bodemzorg Limburg blijft nakomen. Deze grondtransactie is toegelicht in de Aandeelhouderscommissie. In 2013 wordt een definitief besluit over de aankoop van deze grond genomen. Stortgasonttrekking Uit de productiecijfers van de stortgasinstallaties blijkt dat de hoeveelheid stortgas langzaam afneemt. Voor een aantal locaties komt het moment in zicht, dat de kosten voor de productie van stroom uit stortgas niet langer opwegen tegen de baten. Dit kan betekenen dat de stroomopwekking wordt beëindigd en dat het stortgas moet worden afgefakkeld. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de exploitatie zo lang mogelijk te continueren. Bij beëindiging van de stroomproductie uit stortgas wordt gezocht naar mogelijkheden om de kosten van de stortgasonttrekking zoveel mogelijk te beperken. 5

6 2. Ontwikkeling activiteiten op gesloten stortplaatsen Bodemzorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Zo is de locatie Zuringspeel reeds langere tijd in gebruik als golfbaan. De locaties De Zandberg en Langen Akker zijn onderdeel van een groter natuurgebied. Voor de locatie Het Kreupelbusch te Ubach over Worms wordt samen met de gemeente Landgraaf onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om bij deze voormalige stortplaats een drietal windmolens te plaatsen. Dit initiatief past binnen een eerder door de Provincie uitgevoerd onderzoek om in die regio dit soort initiatieven te ontwikkelen. Voor de Belvédère vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid om deze locatie te gebruiken voor de opwekking van duurzame energie. 3. Nazorgvoorziening Royal Haskoning heeft een rekenmodel ontwikkeld waarin alle te maken kosten en risico s van de nazorg zijn vertaald naar de opbouw van een doelvermogen. Dit rekenmodel is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bij de toepassing van het model werd in eerste instantie gerekend met een rente van 5% en een inflatie van 2%. In 2009 is besloten om in het rekenmodel een rekenrente te hanteren van 4,5%. Zoals eerder aangegeven blijft het resultaat van 2,5% in 2012 ruimschoots hierop achter. Volgens het rekenmodel dient voor de zes gesloten stortplaatsen van Bodemzorg Limburg per ultimo 2012 de voorziening 18,8 mln. te bedragen. Uit de jaarrekening blijkt dat de huidige voorziening voor die locaties toereikend is. Op basis van eigen ervaringen heeft Bodemzorg Limburg de afgelopen jaren diverse kostenposten naar beneden kunnen bijstellen waardoor een eerder berekend doelvermogen van ca. 28 mln. nu uitkomt op 18,8 mln. 6

7 4. Jaarcijfers De opbrengsten van rente, dividenden, gerealiseerd en ongerealiseerd koersresultaat bedroegen in Een belangrijk deel hiervan ( ) betrof het ongerealiseerde koersresultaat van de obligaties en de aandelen. De overige opbrengsten uit onder meer stortgas, huren, subsidies en bijdragen gemeenten bedroegen Bestemming resultaat In voorgaande jaren heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten dat uit het resultaat van Bodemzorg Limburg jaarlijks een bedrag wordt toegevoegd aan de nazorgvoorziening conform het rekenmodel van Royal Haskoning. Het overige deel van het resultaat, zowel positief als negatief, wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. De kosten van (aan derden uitbestede) beheeractiviteiten bedroegen Lonen, salarissen en sociale lasten bedroegen en de overige bedrijfslasten Per 31 december 2012 werd het financieel actief van 19,1 mln. voor 22,4% belegd in vastrentende waarden (AAA en AA), 35,7% als liquiditeiten en 41,9% in overige vastrentende waarden en zakelijke waarden (aandelen). Wettelijk is het toegestaan dat 58% van de financiële middelen in de nazorgfondsen wordt belegd in zakelijke waarden. Voorgesteld wordt om aan de voorziening nazorgverplichting een bedrag van toe te voegen voor de nazorg van locatie Bocholtz en als compensatie voor de inflatie, waardoor deze voorziening einde bedraagt. Verder wordt voorgesteld om het resultaat van toe te voegen aan het eigen vermogen en om in de balans op te nemen als vooruit ontvangen bijdrage van de gemeenten inzake toekomstige verplichtingen voor de nazorg van nog over te nemen Navoslocaties. Uitgangspunt is dat in een periode van 10 jaar een bedrag van circa 2 mln. noodzakelijk is ter dekking van de nazorgkosten van de Navoslocaties. 7

8 8

9 6. Toelichting per locatie Algemeen Het is de bedoeling dat alle voor de nazorg overgenomen locaties in eigendom worden overgedragen naar Bodemzorg Limburg. Dit betekent dat ook de risico s overgaan. Van de Navoslocaties is Bocholtz inmiddels in eigendom overgedragen. Het is de bedoeling dat dit in 2013 ook geschiedt voor de locaties Slijkvijvers te Stein en Het Tiende Vrij te Eijsden-Margraten. Voor zover nodig worden de volgende nazorgactiviteiten uitgevoerd: monitoring grondwater en percolaat doorspuiten drainagesysteem onttrekking en benutting van stortgas terreininspectie, beheer en onderhoud Daarnaast worden op enkele locaties specifieke activiteiten uitgevoerd. Onderhoud Voor de locaties Belvédère, Het Kreupelbusch, Beukenberg en Bocholtz is het groenonderhoud uitbesteed aan Groen OZL BV. Op de locaties Langen Akker en Het Tiende Vrij zijn daarover afspraken gemaakt met het Limburgs Landschap. De locatie Zuringspeel wordt onderhouden door Golfcomplex De Golfhorst BV en De Zandberg door Jonkers Hoveniers. Onderzoek wind- en zonne-energie In is samen met de gemeente Landgraaf een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van windenergie op de locatie Het Kreupelbusch. Op basis van de resultaten van dit onderzoek vindt overleg plaats met alle betrokken partijen over de wenselijkheid en mogelijkheid tot realisering van een aantal windturbines op of nabij deze stortplaats. Ook de mogelijkheden van zonne-energie zijn beoordeeld, maar een rendabele exploitatie is vooralsnog niet haalbaar. In 2010 heeft de provincie Limburg het initiatief genomen voor ontwikkeling van twee duurzame energiecentrales, waarvan één in Maastricht. De mogelijkheid wordt onderzocht om zonnepanelen te plaatsen op de locatie Belvedère. In 2012 hebben geen ontwikkelingen plaatsgevonden met betrekking tot dit dossier. In 2012 heeft Bodemzorg Limburg samen met Golfcomplex De Golfhorst BV een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van het plaatsen van zonnepanelen op de daken van loodsen op het terrein van de Zuringspeel. Hiermee wordt nagenoeg in de gehele energie-behoefte die noodzakelijk is voor de onttrekking van stortgas op duurzame wijze voorzien. In 2013 zullen deze panelen geplaatst worden. Vergunningen Voor de locatie Belvédère is bij de gemeente Maastricht een nieuwe milieuvergunning aangevraagd, welke nog niet is afgegeven. Subsidies Voor een aantal locaties met een natuurbeschermingsstatus, t.w. Langen Akker, Het Kreupelbusch, Belvédère, Beukenberg en De Zandberg, heeft Bodemzorg Limburg in 2012 evenals in voorgaande jaren subsidie ontvangen via de Bosgroep Zuid- Nederland en Stichting Het Limburgs Landschap. 9

10 Zuringspeel De voormalige stortplaats Zuringspeel is in de periode van gebruikt voor het storten van voornamelijk huishoudelijk afval. In die periode is ca. 2,5 mln. ton afval verwerkt. De eindhoogte van de stortplaats ligt ca. 15 m boven het maaiveld. De onderkant van de stort ligt 1 tot 2 m onder het maaiveld. De stortplaats heeft een totale oppervlakte van 21 ha en ligt ongeveer m ten zuidwesten van de woonkern America. Deze stortplaats is sinds 1994 in de nazorg opgenomen en geldt voor Bodemzorg Limburg als referentiekader. Een groot deel van de stortplaats is verhuurd aan Golfcomplex De Golfhorst BV voor de exploitatie van een golfbaan. In het verleden werd grondwater opgepompt om verspreiding van verontreiniging tegen te gaan. Uit het monitoringsonderzoek is gebleken dat dit niet meer nodig is, zodat in 2010 hiermee definitief is gestopt. De kwaliteit van het grondwater benedenstrooms van deze voormalige stortplaats toont nauwelijks overschrijdingen van de referentiewaarden. In 2013 zal de volgende monitoringsronde plaatsvinden. Hoewel de bovenafdichting al 20 jaar geleden is aangebracht komt er nog steeds percolaat vrij uit deze stortplaats. De hoeveelheden blijven redelijk constant. In 2012 werd ca. 500 m 3 afgevoerd net als Er is in 2012 evenveel stroom geproduceerd als in 2011, namelijk 1,2 mln. kwh. Bodemzorg Limburg heeft samen met Golfcomplex De Golfhorst BV het initiatief genomen om de haalbaarheid te onderzoeken om zonne-energie te gebruiken voor de onttrekking van stortgas. In de loop van 2013 zal tot plaatsing van de zonnepanelen worden overgegaan. 10

11 Het Kreupelbusch De voormalige stortplaats Ubach over Worms, tegenwoordig Het Kreupelbusch geheten, is ontstaan door de winning van grondstoffen. Al voor de Tweede Wereldoorlog werd hier zand en grind gewonnen. De ontgraving heeft in het westelijk deel plaatsgevonden tot ongeveer 75 m boven NAP. Rond 1970 is de ontgraving gestopt. Daarna is er ca. 6,2 mln. m 3 huishoudelijk afval, veeg- en marktafval, bedrijfsafval, bouw- en sloop-afval, rioolslib en agrarisch afval gestort. Het afvalpakket is plaatselijk 45 m dik. Het Kreupelbusch is ca. 40 ha groot en ligt ten noordwesten van het industrieterrein Abdissenbosch. Aan de noordzijde ligt de Duits-Nederlandse grens. Deze stortplaats is vanaf het tweede kwartaal van 1998 in de nazorg opgenomen en vanaf 2007 opengesteld voor publiek. Het terrein wordt begraasd door Galloway runderen en Konikspaarden. Behalve de eerder genoemde nazorgactiviteiten wordt op deze locatie nog onderhoud aan de pompen, de buffervijvers en het infiltratiebassin verricht. In het verleden werd grondwater opgepompt om verspreiding van verontreiniging tegen te gaan. Uit het monitoringsonderzoek is gebleken dat dit niet meer nodig is, zodat hiermee in 2010 definitief is gestopt. In 2013 zal de volgende monitoringsronde plaatsvinden. Door een aanpassing van de fakkels is er in 2012 meer stroom geproduceerd. In 2012 werd 2,9 mln. kwh geproduceerd tegen 2,0 mln. kwh in Door de aanwezigheid van een vloeistofdichte bovenafdichting van deze stortplaats dient het regenwater via een drainagesysteem naar de buffervijvers te worden afgevoerd. In 2012 bedroeg dit ca m 3 ten opzichte van ca m 3 in In 2012 werden we wederom geconfronteerd met diefstal van de metalen deksels op de controleputten op en rond de stortplaats. In de loop van 2012 zijn kunststof deksels aangebracht. Diefstal en vernielingen blijven extra aandacht vragen. Bodemzorg Limburg participeert in een initiatief van de provincie Limburg om de natuurgebieden Brunssummerheide en Tevenerheide met elkaar te verbinden. Dit betekent dat Het Kreupelbusch onderdeel wordt van deze verbindingszone. Het is de bedoeling om ook een aantal ecoducten aan te leggen. 11

12 Belvédère De stortplaats Belvédère heeft haar stortcapaciteit te danken aan de winning van grondstoffen, namelijk klei. In 1956 is deze winning van start gegaan en er is tot ca. 50 m +NAP ontgrond. In 1970 is begonnen met het storten van huishoudelijk afval en bedrijfsafval van de gemeente Maastricht. Het storten is beëindigd in Tot die tijd is ca. 3,8 mln. ton afval gestort. Vanaf 2006 is de locatie opengesteld voor publiek. Het terrein wordt begraasd door Galloway runderen. De kwaliteit van het grondwater op deze locatie was de afgelopen jaren goed. De laatste bemonsteringsronde vond plaats in In 2013 zal de volgende monitoringsronde plaatsvinden. De stortplaats is ca. 20 ha groot en wordt aan de westkant begrensd door het agrarisch gebied Zouwdal. Ten oosten ligt het industriegebied Bosscherveld, ten noorden de spoorlijn Maastricht-Hasselt. De afwerking van deze stortplaats is in 2005 afgerond. Het eigendom is in dat jaar overgedragen aan Bodemzorg Limburg. In 2012 leverde de stortgasonttrekking 1,75 mln. kwh stroom op t.o.v. 2,1 mln. kwh in Met de gemeente Maastricht heeft overleg plaatsgevonden over een nieuwe ontsluitingsweg van het Belvédèregebied naar het Lanakerveld direct langs deze stortplaats. 12

13 Langen Akker De stortplaats Langen Akker is ontstaan door de winning van zand. Deze is in 1954 begonnen. Vanaf 1969 tot 1989 is er voornamelijk gemeentelijk afval, bedrijfsafval en bouw- en sloopafval gestort. In totaal is ca ton afval verwerkt. De stortplaats heeft een oppervlakte van ca. 11 ha en ligt aan de noordrand van het Plateau van Margraten in Berg en Terblijt (gemeente Valkenburg aan de Geul). De afwerking van deze stortplaats is in 1999 voltooid en in 2000 opgeleverd. Vanaf dat jaar is deze locatie in de nazorg opgenomen. Langen Akker is in 2005 opengesteld voor extensieve recreatie. Vanuit Berg en Terblijt is dit het inloopgebied voor het natuurgebied Ingendael. Er is een beheerovereenkomst voor het gehele terrein afgesloten met Stichting Het Limburgs Landschap. Een deel van de stortplaats wordt begraasd door Galloway runderen. Het regenwater wordt via een drainagesysteem, dat boven de bovenafdichting ligt, afgevoerd naar bufferbassins. Om verdroging van de bodem tegen te gaan wordt dit water vervolgens weer geïnfiltreerd. Bodemzorg Limburg zorgt voor onderhoud van deze infiltratiebassins. De kwaliteit van het grondwater was de afgelopen jaren goed. De laatste bemonsteringsronde vond plaats in De eerstvolgende monitoringsronde zal in 2014 plaatsvinden. 13

14 Beukenberg De Zandberg De stortplaats Beukenberg is ontstaan door de winning van grondstoffen. Het diepste ontgrondingniveau bedroeg ca. 90 m +NAP. Tot ongeveer 1960 is een deel van de groeve in gebruik geweest als gemeentelijke stortplaats van huis- en tuinafval. Vanaf 1974 is de groeve gebruikt voor het storten van bouw- en sloopafval, grond en vanaf 1983 ook bedrijfsafval. In de periode is er afval uit Zuid-Holland verwerkt. Er is in totaal tot m 3 gestort. De oppervlakte bedraagt ca. 6,5 ha. De voormalige stortplaats Mook, tegenwoordig De Zandberg geheten, ligt aan de westrand van de stuwwal van Nijmegen en maakte in het verleden onderdeel uit van de Mookerheide. Tot 1963 was de locatie in gebruik als zandafgraving. Er is ontgrond tot ca. 17 m +NAP. Vanaf 1963 was de zandgroeve in gebruik als stortplaats voor (grof) huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval. Er is naar schatting ton afval gestort. De Zandberg is ca. 5 ha groot. De eindafwerking van deze voormalige stortplaats is 1 februari 2002 voltooid en opgeleverd. In 2005 is de locatie opgesteld voor publiek. Behalve de eerder genoemde nazorgactiviteiten wordt op deze locatie onderhoud aan de buffer en aan infiltratiebassins verricht. Deze voormalige stortplaats te Mook is per 1 januari 2003 overgedragen aan Bodemzorg Limburg. Het aanbrengen van de eindafdichting op de stortplaats is in 2003 voltooid. In 2005 is deze locatie in de nazorg opgenomen. De locatie is in juni 2006 opengesteld voor publiek. De kwaliteit van het grondwater was de afgelopen jaren goed. De laatste meting vond plaats in De eerstvolgende monitoringsronde zal in 2014 plaatsvinden. Op deze locatie wordt door de geringe productie geen stortgas onttrokken. De hoeveelheid die toch ontstaat wordt afgevoerd via zogenaamde compostfilters. Dit systeem functioneert naar behoren. Met de gemeente Schinnen en Landschapspark De Graven vindt overleg plaats over de verhoging van de natuurwaarde van deze locatie alsmede de aansluiting op wandelroutes in de regio. Begrazing vindt plaats door schapen. Daarnaast zijn gedurende het hele jaar diverse snoei- en inboetwerkzaamheden uitgevoerd aan de beplanting. Behalve de eerder genoemde nazorgactiviteiten wordt op deze locatie onderhoud aan de buffer en aan het infiltratiebassin verricht. De kwaliteit van het grondwater op deze locatie was de afgelopen jaren goed. De laatste bemonsteringsronde was in In 2013 zal de volgende monitoringsronde plaatsvinden. De stortgasonttrekking functioneerde in 2011 goed, maar loopt langzaam terug. Door de lage stortgasproductie wordt sinds 2007 geen stroom meer geproduceerd. 14

15 Bocholtz Het Tiende Vrij De voormalige stortplaats Bocholtz is gelegen tussen de Rijksweg A76 en het dorp Bocholtz. Zoals de meeste stortplaatsen in Limburg is ook deze locatie ontstaan door de winning van grondstoffen. De locatie is in de periode ontgrond tot een diepte van ca. 10 m. Vanaf 1958 was de groeve ook in gebruik als stortplaats voor (grof) huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval. Tot en met 1987, het jaar van de sluiting, is naar schatting 1 mln. m 3 afval verwerkt. De afwerking bestaat uit afdekgrond met een dikte van 1-2 m welke in 1999 is aangebracht. De locatie is ca. 7 ha groot. De voormalige stortplaats Eijsden, tegenwoordig Het Tiende Vrij genaamd, ligt ten zuidoosten van de kern van Eijsden. De locatie wordt aan de oostzijde begrensd door de A2. In april 1966 is een aanvang gemaakt met de ontgronding ter plaatse van de voormalige gemeentestortplaats tot een diepte van 8 tot 10 m beneden het toenmalige maaiveld. In de periode is in deze ontgraving en later op en boven het maaiveld door de gemeente Eijsden afval van huishoudens, bedrijven en particulieren verwerkt. Daarnaast is er productieafval gestort door de voormalige Zinkwit. Dit betrof voor het merendeel bariumresidu. Bodemzorg Limburg verzorgt vanaf 2005 het beheer over deze voormalige stortplaats. Het eigendom van deze locatie is in 2008 overgedragen aan Bodemzorg Limburg. Het terrein is al enkele jaren opengesteld voor publiek. De kwaliteit van het grondwater op deze locatie was de afgelopen jaren goed. De laatste bemonsteringsronde was in De eerstvolgende monitoringsronde zal in 2014 plaatsvinden. Bodemzorg Limburg heeft met ingang van 1 januari 2009 het beheer over deze locatie van de gemeente Eijsden-Margraten overgenomen. Het eigendom zal begin 2013 worden overgedragen. De locatie is opengesteld voor publiek. Deze voormalige stortplaats is voorzien van een laag schone grond. Er is geen vloeistofdichte voorziening aangebracht. Als gevolg van procesmatige grondwateronttrekking door het ter plaatse gevestigde bedrijf wordt verspreiding van mogelijke verontreiniging via het grondwater voorkomen. De verantwoordelijkheid voor de monitoring van de grondwaterkwaliteit en de onttrekking van het grondwater ligt bij Umicore en PQ Corporation. De resultaten ervan worden jaarlijks gerapporteerd aan de provincie Limburg. Uit het in de afgelopen jaren uitgevoerde onderzoek bleek dat het grondwater licht verontreinigd was. In 2011 is de sanering geëvalueerd waaruit blijkt dat de stortplaats nauwelijks nog bijdraagt aan de verontreiniging van het grondwater. 15

16 Slikvijvers te Urmond De slikvijvers liggen ten westen van Urmond en bestaan uit de noordelijke en zuidelijke slikvijvers waar in het verleden door DSM mijnafval in is verwerkt (mijnslik, vliegas, mijnsteen). Bodemzorg Limburg heeft in 2009 het beheer overgenomen van de gemeente Stein. In 2012 heeft Bodemzorg Limburg het contract ondertekend met de gemeente Stein tot overname van het eigendom van deze locatie. De zuidelijke slikvijvers zijn in 1990 afgewerkt en voorzien van een deklaag schone grond. Het terrein is in gebruik als park en terrein voor de plaatselijke schutterij. De noordelijke slikvijvers zijn in deels voorzien van een nieuwe afdeklaag van schone grond tot een dikte van 1m. Deze is in 2010 ingezaaid. Het terrein wordt gebruikt als park, weiland en als voetbalveld/stormbaan. Maastricht Airport, 23 april 2013 ir. D.A. Rootert, directeur 16

17 Europalaan AB Maastricht Airport T F

Aandeelhouderscommissie Bodemzorg Limburg

Aandeelhouderscommissie Bodemzorg Limburg Bodemzorg Limburg Nr. 9 december 2012-7e jaargang Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven In dit nummer onder meer: 2 Voorwoord door Dick Rootert 3 Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Informatie memorandum Solarpark Niepars

Informatie memorandum Solarpark Niepars Informatie memorandum Solarpark Niepars Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 De belangrijkste kenmerken van LW Holding BV... 4 2. Onze portfolio... 4 Kleinschwabhausen... 4 3. Management LW Holding BV...

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012

enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 enexis.nl Stabiel resultaat Enexis in 2012 Jaarresultaat 2012 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 4 Stabiel resultaat Enexis in 2012 6 Regulering en financiële wereld 7 Klant en markt 8 Energienetten 10

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie