Jaarverslag 2012 Nazorg Limburg BV. Bodemzorg Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Nazorg Limburg BV. Bodemzorg Limburg"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Nazorg Limburg BV Bodemzorg Limburg

2 Cijfers Bodemzorg Limburg Opbrengsten Beleggingen Overige opbrengsten Kosten Resultaat bedrijfsvoering Toevoeging nazorgverplichting Resultaat Eigen vermogen Nazorgvoorziening Samenstelling van de Raad van Commissarissen en Directie De Raad van Commissarissen van Nazorg Limburg BV is per 31 december 2012 als volgt samengesteld: mr. L.H.F.M. Janssen, voorzitter drs. J.J.M. Tindemans J.C. Vercammen RA De Directie van Nazorg Limburg BV werd in 2012 uitgeoefend door: ir. D.A. Rootert 2

3 Directieverslag 1. Algemeen In 2012 heeft het accent bij Bodemzorg Limburg gelegen op de overname van de nazorg van een aantal Navoslocaties, de overname van de nazorg van de Gipsdeponie, de mogelijke aankoop van een aantal percelen aansluitend aan de bestaande locatie Zuringspeel alsmede de juiste afstemming van het beheer van de beleggingsportefeuille op een aantal ontwikkelingen op de financiële markten. In 2012 is voor de eerste maal bij de gemeenten de jaarlijkse solidariteitsafdracht van 0,25 per inwoner geïnd ter dekking van de nazorgkosten van nog aan Bodemzorg Limburg over te dragen gesloten stortplaatsen. Alle gemeenten met uitzondering van Beesel hebben hun bijdrage betaald. Voor het vermogensbeheer worden de regels Wet Fido toegepast, die op gemeenten van toepassing zijn. Dit betekent dat tenminste 42% van de portefeuille dient te worden belegd in producten waarvan de hoofdsom gegarandeerd is, zoals in vastrentende waarden, als spaargelden en in liquiditeiten. In het verleden is besloten om 70% van de nazorgvoorziening te beleggen in vastrentende waarden en 30% in aandelen. Toen leverden de vastrentende waarden (obligaties) het benodigde rendement op van 4,5% per jaar. Inmiddels is de situatie op de financiële markten aanzienlijk veranderd. Obligaties die voldoen aan de eisen van Wet Fido te weten AAA of AA brengen nauwelijks meer op dan 2%. Daarom heeft de directie met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om het aandelendeel in de portefeuille enigszins te vergroten, maar wel op een zodanige wijze dat de risico s ervan beperkt blijven. Op advies van onze vermogensbeheerder Schretlen & Co is gekozen voor een aantal fondsen met een brede spreiding. 3

4 In 2012 bedroegen de opbrengsten van rente en dividend Dit is ca. 2,5% van het belegde vermogen en daarmee ruimschoots onder de noodzakelijke rekenrente van 4,5%. Gelet op de huidige omstandigheden van de financiële markten en het beleggingsprofiel van Bodemzorg Limburg was dit te verwachten. Indien de opbrengsten op het belegde vermogen van Bodemzorg Limburg de komende jaren achterblijven ten opzichte van de noodzakelijke 4,5% kan er een probleem ontstaan. In 2012 werd het lage rendement ruimschoots gecompenseerd door de stijging van de beurswaarde van met name het aandelendeel in de portefeuille. Ook de productie van stortgas en de verhuur van de locatie Zuringspeel zorgden voor extra inkomsten. Werd in 2011 door dalende beurskoersen en lagere couponrentes op de obligaties nog een negatief resultaat gerapporteerd van , in 2012 is na toevoeging van de vereiste dotatie aan de nazorgvoorziening een resultaat behaald van Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen waardoor dit ultimo bedraagt. Van de ontvangen Navos bijdragen ter grootte van is gebruikt om de Navoskosten in 2012 te dekken, wordt toegevoegd aan de nazorgvoorziening vanwege de overname van de locatie Bocholtz en wordt als vooruitontvangen bijdrage opgenomen voor toekomstige Navoslocaties die worden overgenomen. Aandeelhouderscommissie De Aandeelhouderscommissie heeft in 2012 tweemaal vergaderd, t.w. op 23 mei en 7 november. Belangrijkste agendapunten betroffen de concept jaarrekening 2011, de voorwaarden voor overname van de nazorg van bedrijfsstortplaatsen, de eigendomsoverdracht van de Navoslocatie Het Tiende Vrij te Eijsden, de mogelijke overdracht van de nazorg van de Navoslocatie aan de Geliskensdijkweg te Venlo, de mogelijke aankoop van ca. 26 ha grond te Horst aan de Maas en de samenstelling van de beleggingsportefeuille van Bodemzorg Limburg. Adviezen over deze dossiers werden uitgebracht aan de directie en de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Commissie heeft hierover aan de Aandeelhoudersvergadering verslag uitgebracht. Navoslocaties Indien een Navoslocatie wordt overgenomen wordt een berekening gemaakt van de contante waarde van alle toekomstige beheerkosten alsmede de risico s. Met die contante waarde wordt de nazorgvoorziening opgehoogd. De eerste locatie die daarvoor in aanmerking komt betreft Bocholtz. De berekening van de nazorg van deze locatie bedraagt Met de gemeente Eijsden-Margraten zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder overdracht van het eigendom van Het Tiende Vrij aan Bodemzorg Limburg zal plaatsvinden. 4

5 De contracten daartoe zijn inmiddels getekend en in 2013 zal de eigendomsakte passeren. Met de gemeente Stein zijn afspraken gemaakt en contracten getekend m.b.t. de eigendomsoverdracht van de Slikvijvers. De eigendomsakte daarvan passeert ook in Tevens is met de gemeente Stein een intentieverklaring getekend voor overdracht van een aantal andere Navoslocaties in deze gemeente. Met de gemeente Venlo is een intentieverklaring getekend voor overdracht van de nazorg van de Navoslocatie aan de Geliskensdijkweg. Voor rekening van de gemeente Venlo wordt een nieuwe leeflaag aangebracht op deze locatie waarna eigendomsoverdracht aan Bodemzorg Limburg zal plaatsvinden. Oprichting Stichting Beheer Stortplaatsen Limburg Met DSM is in 2012 een overeenkomst getekend voor overdracht van de nazorg van de Gipsdeponie. De nazorg van deze locatie wordt ondergebracht in een nieuwe vennootschap welke geheel los staat van Bodemzorg Limburg. Daarvoor is de Stichting Beheer Stortplaatsen Limburg opgericht welke enig aandeelhouder is van Beheer Stortplaatsen Limburg BV. Het eigendom en de nazorg van de Gipsdeponie worden in deze BV ondergebracht. DSM heeft zelf voor inbreng van het voor nazorg benodigde doelvermogen gezorgd in deze vennootschap. Met DSM is afgesproken dat Bodemzorg Limburg ervoor zorgt dat de nieuwe vennootschap haar aangegane verplichtingen nakomt. Uitvoering nazorgactiviteiten Bodemzorg Limburg heeft in eerste instantie de verantwoordelijkheid gekregen voor de nazorg van zes grotere gesloten stortlocaties in de provincie Limburg. Daarnaast is de nazorg overgenomen van 3 Navoslocaties namelijk Bocholtz te Simpelveld, Het Tiende Vrij te Eijsden-Margraten en de Slikvijvers te Stein. De nazorg van deze locaties omvat de volgende activiteiten: 1. administratieve vastlegging van alle gegevens en verplichtingen die van toepassing zijn op de betreffende locatie 2. het meten en registreren van de invloed van de stortlocaties op de omgeving (monitoring) en het voor zover noodzakelijk rapporteren aan het Bevoegd Gezag 3. het beheren en instandhouden van alle voorzieningen die zijn aangebracht en het voldoen aan alle verplichtingen die te maken hebben met het eigendom 4. het vervangen van bestaande voorzieningen of het aanbrengen van nieuwe voorzieningen, mocht dat noodzakelijk zijn In 2012 hebben de activiteiten van Bodemzorg Limburg vooral betrekking gehad op de eerste drie punten. Voor elke locatie onder beheer van Bodemzorg Limburg wordt jaarlijks een interne rapportage opgesteld. In deze rapportage worden de uitgevoerde nazorgactiviteiten toegelicht en geëvalueerd. Op basis van deze gegevens worden de frequentie van de metingen en de samenstelling van de analysepakketten bepaald. Golfcomplex De Golfhorst Met de huidige eigenaar van Golfcomplex De Golfhorst BV zijn gesprekken gevoerd over mogelijke verkoop van ca. 26 ha grond aan Bodemzorg Limburg. Deze grond wordt samen met de gesloten stortplaats aldaar verhuurd aan Golfcomplex De Golfhorst BV en gebruikt als golfbaan. Bodemzorg Limburg is, gelet op beperking van de risico s van deze aankoop, niet bereid om meer te betalen dan de prijs van agrarische grond in deze regio. Verder wordt bij deze overname een aantal zekerheden ingebouwd zodat Golfcomplex De Golfhorst BV haar financiële verplichtingen richting Bodemzorg Limburg blijft nakomen. Deze grondtransactie is toegelicht in de Aandeelhouderscommissie. In 2013 wordt een definitief besluit over de aankoop van deze grond genomen. Stortgasonttrekking Uit de productiecijfers van de stortgasinstallaties blijkt dat de hoeveelheid stortgas langzaam afneemt. Voor een aantal locaties komt het moment in zicht, dat de kosten voor de productie van stroom uit stortgas niet langer opwegen tegen de baten. Dit kan betekenen dat de stroomopwekking wordt beëindigd en dat het stortgas moet worden afgefakkeld. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de exploitatie zo lang mogelijk te continueren. Bij beëindiging van de stroomproductie uit stortgas wordt gezocht naar mogelijkheden om de kosten van de stortgasonttrekking zoveel mogelijk te beperken. 5

6 2. Ontwikkeling activiteiten op gesloten stortplaatsen Bodemzorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Zo is de locatie Zuringspeel reeds langere tijd in gebruik als golfbaan. De locaties De Zandberg en Langen Akker zijn onderdeel van een groter natuurgebied. Voor de locatie Het Kreupelbusch te Ubach over Worms wordt samen met de gemeente Landgraaf onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om bij deze voormalige stortplaats een drietal windmolens te plaatsen. Dit initiatief past binnen een eerder door de Provincie uitgevoerd onderzoek om in die regio dit soort initiatieven te ontwikkelen. Voor de Belvédère vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid om deze locatie te gebruiken voor de opwekking van duurzame energie. 3. Nazorgvoorziening Royal Haskoning heeft een rekenmodel ontwikkeld waarin alle te maken kosten en risico s van de nazorg zijn vertaald naar de opbouw van een doelvermogen. Dit rekenmodel is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bij de toepassing van het model werd in eerste instantie gerekend met een rente van 5% en een inflatie van 2%. In 2009 is besloten om in het rekenmodel een rekenrente te hanteren van 4,5%. Zoals eerder aangegeven blijft het resultaat van 2,5% in 2012 ruimschoots hierop achter. Volgens het rekenmodel dient voor de zes gesloten stortplaatsen van Bodemzorg Limburg per ultimo 2012 de voorziening 18,8 mln. te bedragen. Uit de jaarrekening blijkt dat de huidige voorziening voor die locaties toereikend is. Op basis van eigen ervaringen heeft Bodemzorg Limburg de afgelopen jaren diverse kostenposten naar beneden kunnen bijstellen waardoor een eerder berekend doelvermogen van ca. 28 mln. nu uitkomt op 18,8 mln. 6

7 4. Jaarcijfers De opbrengsten van rente, dividenden, gerealiseerd en ongerealiseerd koersresultaat bedroegen in Een belangrijk deel hiervan ( ) betrof het ongerealiseerde koersresultaat van de obligaties en de aandelen. De overige opbrengsten uit onder meer stortgas, huren, subsidies en bijdragen gemeenten bedroegen Bestemming resultaat In voorgaande jaren heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten dat uit het resultaat van Bodemzorg Limburg jaarlijks een bedrag wordt toegevoegd aan de nazorgvoorziening conform het rekenmodel van Royal Haskoning. Het overige deel van het resultaat, zowel positief als negatief, wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. De kosten van (aan derden uitbestede) beheeractiviteiten bedroegen Lonen, salarissen en sociale lasten bedroegen en de overige bedrijfslasten Per 31 december 2012 werd het financieel actief van 19,1 mln. voor 22,4% belegd in vastrentende waarden (AAA en AA), 35,7% als liquiditeiten en 41,9% in overige vastrentende waarden en zakelijke waarden (aandelen). Wettelijk is het toegestaan dat 58% van de financiële middelen in de nazorgfondsen wordt belegd in zakelijke waarden. Voorgesteld wordt om aan de voorziening nazorgverplichting een bedrag van toe te voegen voor de nazorg van locatie Bocholtz en als compensatie voor de inflatie, waardoor deze voorziening einde bedraagt. Verder wordt voorgesteld om het resultaat van toe te voegen aan het eigen vermogen en om in de balans op te nemen als vooruit ontvangen bijdrage van de gemeenten inzake toekomstige verplichtingen voor de nazorg van nog over te nemen Navoslocaties. Uitgangspunt is dat in een periode van 10 jaar een bedrag van circa 2 mln. noodzakelijk is ter dekking van de nazorgkosten van de Navoslocaties. 7

8 8

9 6. Toelichting per locatie Algemeen Het is de bedoeling dat alle voor de nazorg overgenomen locaties in eigendom worden overgedragen naar Bodemzorg Limburg. Dit betekent dat ook de risico s overgaan. Van de Navoslocaties is Bocholtz inmiddels in eigendom overgedragen. Het is de bedoeling dat dit in 2013 ook geschiedt voor de locaties Slijkvijvers te Stein en Het Tiende Vrij te Eijsden-Margraten. Voor zover nodig worden de volgende nazorgactiviteiten uitgevoerd: monitoring grondwater en percolaat doorspuiten drainagesysteem onttrekking en benutting van stortgas terreininspectie, beheer en onderhoud Daarnaast worden op enkele locaties specifieke activiteiten uitgevoerd. Onderhoud Voor de locaties Belvédère, Het Kreupelbusch, Beukenberg en Bocholtz is het groenonderhoud uitbesteed aan Groen OZL BV. Op de locaties Langen Akker en Het Tiende Vrij zijn daarover afspraken gemaakt met het Limburgs Landschap. De locatie Zuringspeel wordt onderhouden door Golfcomplex De Golfhorst BV en De Zandberg door Jonkers Hoveniers. Onderzoek wind- en zonne-energie In is samen met de gemeente Landgraaf een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van windenergie op de locatie Het Kreupelbusch. Op basis van de resultaten van dit onderzoek vindt overleg plaats met alle betrokken partijen over de wenselijkheid en mogelijkheid tot realisering van een aantal windturbines op of nabij deze stortplaats. Ook de mogelijkheden van zonne-energie zijn beoordeeld, maar een rendabele exploitatie is vooralsnog niet haalbaar. In 2010 heeft de provincie Limburg het initiatief genomen voor ontwikkeling van twee duurzame energiecentrales, waarvan één in Maastricht. De mogelijkheid wordt onderzocht om zonnepanelen te plaatsen op de locatie Belvedère. In 2012 hebben geen ontwikkelingen plaatsgevonden met betrekking tot dit dossier. In 2012 heeft Bodemzorg Limburg samen met Golfcomplex De Golfhorst BV een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van het plaatsen van zonnepanelen op de daken van loodsen op het terrein van de Zuringspeel. Hiermee wordt nagenoeg in de gehele energie-behoefte die noodzakelijk is voor de onttrekking van stortgas op duurzame wijze voorzien. In 2013 zullen deze panelen geplaatst worden. Vergunningen Voor de locatie Belvédère is bij de gemeente Maastricht een nieuwe milieuvergunning aangevraagd, welke nog niet is afgegeven. Subsidies Voor een aantal locaties met een natuurbeschermingsstatus, t.w. Langen Akker, Het Kreupelbusch, Belvédère, Beukenberg en De Zandberg, heeft Bodemzorg Limburg in 2012 evenals in voorgaande jaren subsidie ontvangen via de Bosgroep Zuid- Nederland en Stichting Het Limburgs Landschap. 9

10 Zuringspeel De voormalige stortplaats Zuringspeel is in de periode van gebruikt voor het storten van voornamelijk huishoudelijk afval. In die periode is ca. 2,5 mln. ton afval verwerkt. De eindhoogte van de stortplaats ligt ca. 15 m boven het maaiveld. De onderkant van de stort ligt 1 tot 2 m onder het maaiveld. De stortplaats heeft een totale oppervlakte van 21 ha en ligt ongeveer m ten zuidwesten van de woonkern America. Deze stortplaats is sinds 1994 in de nazorg opgenomen en geldt voor Bodemzorg Limburg als referentiekader. Een groot deel van de stortplaats is verhuurd aan Golfcomplex De Golfhorst BV voor de exploitatie van een golfbaan. In het verleden werd grondwater opgepompt om verspreiding van verontreiniging tegen te gaan. Uit het monitoringsonderzoek is gebleken dat dit niet meer nodig is, zodat in 2010 hiermee definitief is gestopt. De kwaliteit van het grondwater benedenstrooms van deze voormalige stortplaats toont nauwelijks overschrijdingen van de referentiewaarden. In 2013 zal de volgende monitoringsronde plaatsvinden. Hoewel de bovenafdichting al 20 jaar geleden is aangebracht komt er nog steeds percolaat vrij uit deze stortplaats. De hoeveelheden blijven redelijk constant. In 2012 werd ca. 500 m 3 afgevoerd net als Er is in 2012 evenveel stroom geproduceerd als in 2011, namelijk 1,2 mln. kwh. Bodemzorg Limburg heeft samen met Golfcomplex De Golfhorst BV het initiatief genomen om de haalbaarheid te onderzoeken om zonne-energie te gebruiken voor de onttrekking van stortgas. In de loop van 2013 zal tot plaatsing van de zonnepanelen worden overgegaan. 10

11 Het Kreupelbusch De voormalige stortplaats Ubach over Worms, tegenwoordig Het Kreupelbusch geheten, is ontstaan door de winning van grondstoffen. Al voor de Tweede Wereldoorlog werd hier zand en grind gewonnen. De ontgraving heeft in het westelijk deel plaatsgevonden tot ongeveer 75 m boven NAP. Rond 1970 is de ontgraving gestopt. Daarna is er ca. 6,2 mln. m 3 huishoudelijk afval, veeg- en marktafval, bedrijfsafval, bouw- en sloop-afval, rioolslib en agrarisch afval gestort. Het afvalpakket is plaatselijk 45 m dik. Het Kreupelbusch is ca. 40 ha groot en ligt ten noordwesten van het industrieterrein Abdissenbosch. Aan de noordzijde ligt de Duits-Nederlandse grens. Deze stortplaats is vanaf het tweede kwartaal van 1998 in de nazorg opgenomen en vanaf 2007 opengesteld voor publiek. Het terrein wordt begraasd door Galloway runderen en Konikspaarden. Behalve de eerder genoemde nazorgactiviteiten wordt op deze locatie nog onderhoud aan de pompen, de buffervijvers en het infiltratiebassin verricht. In het verleden werd grondwater opgepompt om verspreiding van verontreiniging tegen te gaan. Uit het monitoringsonderzoek is gebleken dat dit niet meer nodig is, zodat hiermee in 2010 definitief is gestopt. In 2013 zal de volgende monitoringsronde plaatsvinden. Door een aanpassing van de fakkels is er in 2012 meer stroom geproduceerd. In 2012 werd 2,9 mln. kwh geproduceerd tegen 2,0 mln. kwh in Door de aanwezigheid van een vloeistofdichte bovenafdichting van deze stortplaats dient het regenwater via een drainagesysteem naar de buffervijvers te worden afgevoerd. In 2012 bedroeg dit ca m 3 ten opzichte van ca m 3 in In 2012 werden we wederom geconfronteerd met diefstal van de metalen deksels op de controleputten op en rond de stortplaats. In de loop van 2012 zijn kunststof deksels aangebracht. Diefstal en vernielingen blijven extra aandacht vragen. Bodemzorg Limburg participeert in een initiatief van de provincie Limburg om de natuurgebieden Brunssummerheide en Tevenerheide met elkaar te verbinden. Dit betekent dat Het Kreupelbusch onderdeel wordt van deze verbindingszone. Het is de bedoeling om ook een aantal ecoducten aan te leggen. 11

12 Belvédère De stortplaats Belvédère heeft haar stortcapaciteit te danken aan de winning van grondstoffen, namelijk klei. In 1956 is deze winning van start gegaan en er is tot ca. 50 m +NAP ontgrond. In 1970 is begonnen met het storten van huishoudelijk afval en bedrijfsafval van de gemeente Maastricht. Het storten is beëindigd in Tot die tijd is ca. 3,8 mln. ton afval gestort. Vanaf 2006 is de locatie opengesteld voor publiek. Het terrein wordt begraasd door Galloway runderen. De kwaliteit van het grondwater op deze locatie was de afgelopen jaren goed. De laatste bemonsteringsronde vond plaats in In 2013 zal de volgende monitoringsronde plaatsvinden. De stortplaats is ca. 20 ha groot en wordt aan de westkant begrensd door het agrarisch gebied Zouwdal. Ten oosten ligt het industriegebied Bosscherveld, ten noorden de spoorlijn Maastricht-Hasselt. De afwerking van deze stortplaats is in 2005 afgerond. Het eigendom is in dat jaar overgedragen aan Bodemzorg Limburg. In 2012 leverde de stortgasonttrekking 1,75 mln. kwh stroom op t.o.v. 2,1 mln. kwh in Met de gemeente Maastricht heeft overleg plaatsgevonden over een nieuwe ontsluitingsweg van het Belvédèregebied naar het Lanakerveld direct langs deze stortplaats. 12

13 Langen Akker De stortplaats Langen Akker is ontstaan door de winning van zand. Deze is in 1954 begonnen. Vanaf 1969 tot 1989 is er voornamelijk gemeentelijk afval, bedrijfsafval en bouw- en sloopafval gestort. In totaal is ca ton afval verwerkt. De stortplaats heeft een oppervlakte van ca. 11 ha en ligt aan de noordrand van het Plateau van Margraten in Berg en Terblijt (gemeente Valkenburg aan de Geul). De afwerking van deze stortplaats is in 1999 voltooid en in 2000 opgeleverd. Vanaf dat jaar is deze locatie in de nazorg opgenomen. Langen Akker is in 2005 opengesteld voor extensieve recreatie. Vanuit Berg en Terblijt is dit het inloopgebied voor het natuurgebied Ingendael. Er is een beheerovereenkomst voor het gehele terrein afgesloten met Stichting Het Limburgs Landschap. Een deel van de stortplaats wordt begraasd door Galloway runderen. Het regenwater wordt via een drainagesysteem, dat boven de bovenafdichting ligt, afgevoerd naar bufferbassins. Om verdroging van de bodem tegen te gaan wordt dit water vervolgens weer geïnfiltreerd. Bodemzorg Limburg zorgt voor onderhoud van deze infiltratiebassins. De kwaliteit van het grondwater was de afgelopen jaren goed. De laatste bemonsteringsronde vond plaats in De eerstvolgende monitoringsronde zal in 2014 plaatsvinden. 13

14 Beukenberg De Zandberg De stortplaats Beukenberg is ontstaan door de winning van grondstoffen. Het diepste ontgrondingniveau bedroeg ca. 90 m +NAP. Tot ongeveer 1960 is een deel van de groeve in gebruik geweest als gemeentelijke stortplaats van huis- en tuinafval. Vanaf 1974 is de groeve gebruikt voor het storten van bouw- en sloopafval, grond en vanaf 1983 ook bedrijfsafval. In de periode is er afval uit Zuid-Holland verwerkt. Er is in totaal tot m 3 gestort. De oppervlakte bedraagt ca. 6,5 ha. De voormalige stortplaats Mook, tegenwoordig De Zandberg geheten, ligt aan de westrand van de stuwwal van Nijmegen en maakte in het verleden onderdeel uit van de Mookerheide. Tot 1963 was de locatie in gebruik als zandafgraving. Er is ontgrond tot ca. 17 m +NAP. Vanaf 1963 was de zandgroeve in gebruik als stortplaats voor (grof) huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval. Er is naar schatting ton afval gestort. De Zandberg is ca. 5 ha groot. De eindafwerking van deze voormalige stortplaats is 1 februari 2002 voltooid en opgeleverd. In 2005 is de locatie opgesteld voor publiek. Behalve de eerder genoemde nazorgactiviteiten wordt op deze locatie onderhoud aan de buffer en aan infiltratiebassins verricht. Deze voormalige stortplaats te Mook is per 1 januari 2003 overgedragen aan Bodemzorg Limburg. Het aanbrengen van de eindafdichting op de stortplaats is in 2003 voltooid. In 2005 is deze locatie in de nazorg opgenomen. De locatie is in juni 2006 opengesteld voor publiek. De kwaliteit van het grondwater was de afgelopen jaren goed. De laatste meting vond plaats in De eerstvolgende monitoringsronde zal in 2014 plaatsvinden. Op deze locatie wordt door de geringe productie geen stortgas onttrokken. De hoeveelheid die toch ontstaat wordt afgevoerd via zogenaamde compostfilters. Dit systeem functioneert naar behoren. Met de gemeente Schinnen en Landschapspark De Graven vindt overleg plaats over de verhoging van de natuurwaarde van deze locatie alsmede de aansluiting op wandelroutes in de regio. Begrazing vindt plaats door schapen. Daarnaast zijn gedurende het hele jaar diverse snoei- en inboetwerkzaamheden uitgevoerd aan de beplanting. Behalve de eerder genoemde nazorgactiviteiten wordt op deze locatie onderhoud aan de buffer en aan het infiltratiebassin verricht. De kwaliteit van het grondwater op deze locatie was de afgelopen jaren goed. De laatste bemonsteringsronde was in In 2013 zal de volgende monitoringsronde plaatsvinden. De stortgasonttrekking functioneerde in 2011 goed, maar loopt langzaam terug. Door de lage stortgasproductie wordt sinds 2007 geen stroom meer geproduceerd. 14

15 Bocholtz Het Tiende Vrij De voormalige stortplaats Bocholtz is gelegen tussen de Rijksweg A76 en het dorp Bocholtz. Zoals de meeste stortplaatsen in Limburg is ook deze locatie ontstaan door de winning van grondstoffen. De locatie is in de periode ontgrond tot een diepte van ca. 10 m. Vanaf 1958 was de groeve ook in gebruik als stortplaats voor (grof) huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval. Tot en met 1987, het jaar van de sluiting, is naar schatting 1 mln. m 3 afval verwerkt. De afwerking bestaat uit afdekgrond met een dikte van 1-2 m welke in 1999 is aangebracht. De locatie is ca. 7 ha groot. De voormalige stortplaats Eijsden, tegenwoordig Het Tiende Vrij genaamd, ligt ten zuidoosten van de kern van Eijsden. De locatie wordt aan de oostzijde begrensd door de A2. In april 1966 is een aanvang gemaakt met de ontgronding ter plaatse van de voormalige gemeentestortplaats tot een diepte van 8 tot 10 m beneden het toenmalige maaiveld. In de periode is in deze ontgraving en later op en boven het maaiveld door de gemeente Eijsden afval van huishoudens, bedrijven en particulieren verwerkt. Daarnaast is er productieafval gestort door de voormalige Zinkwit. Dit betrof voor het merendeel bariumresidu. Bodemzorg Limburg verzorgt vanaf 2005 het beheer over deze voormalige stortplaats. Het eigendom van deze locatie is in 2008 overgedragen aan Bodemzorg Limburg. Het terrein is al enkele jaren opengesteld voor publiek. De kwaliteit van het grondwater op deze locatie was de afgelopen jaren goed. De laatste bemonsteringsronde was in De eerstvolgende monitoringsronde zal in 2014 plaatsvinden. Bodemzorg Limburg heeft met ingang van 1 januari 2009 het beheer over deze locatie van de gemeente Eijsden-Margraten overgenomen. Het eigendom zal begin 2013 worden overgedragen. De locatie is opengesteld voor publiek. Deze voormalige stortplaats is voorzien van een laag schone grond. Er is geen vloeistofdichte voorziening aangebracht. Als gevolg van procesmatige grondwateronttrekking door het ter plaatse gevestigde bedrijf wordt verspreiding van mogelijke verontreiniging via het grondwater voorkomen. De verantwoordelijkheid voor de monitoring van de grondwaterkwaliteit en de onttrekking van het grondwater ligt bij Umicore en PQ Corporation. De resultaten ervan worden jaarlijks gerapporteerd aan de provincie Limburg. Uit het in de afgelopen jaren uitgevoerde onderzoek bleek dat het grondwater licht verontreinigd was. In 2011 is de sanering geëvalueerd waaruit blijkt dat de stortplaats nauwelijks nog bijdraagt aan de verontreiniging van het grondwater. 15

16 Slikvijvers te Urmond De slikvijvers liggen ten westen van Urmond en bestaan uit de noordelijke en zuidelijke slikvijvers waar in het verleden door DSM mijnafval in is verwerkt (mijnslik, vliegas, mijnsteen). Bodemzorg Limburg heeft in 2009 het beheer overgenomen van de gemeente Stein. In 2012 heeft Bodemzorg Limburg het contract ondertekend met de gemeente Stein tot overname van het eigendom van deze locatie. De zuidelijke slikvijvers zijn in 1990 afgewerkt en voorzien van een deklaag schone grond. Het terrein is in gebruik als park en terrein voor de plaatselijke schutterij. De noordelijke slikvijvers zijn in deels voorzien van een nieuwe afdeklaag van schone grond tot een dikte van 1m. Deze is in 2010 ingezaaid. Het terrein wordt gebruikt als park, weiland en als voetbalveld/stormbaan. Maastricht Airport, 23 april 2013 ir. D.A. Rootert, directeur 16

17 Europalaan AB Maastricht Airport T F

Foto: Bas Quaedvlieg. Jaarverslag 2016 Nazorg Limburg BV. Bodemzorg Limburg

Foto: Bas Quaedvlieg. Jaarverslag 2016 Nazorg Limburg BV. Bodemzorg Limburg Foto: Bas Quaedvlieg Jaarverslag 2016 Nazorg Limburg BV Bodemzorg Limburg 2 Inhoud 4 Samenstelling van de Raad van Commissarissen en directie 4 Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Nazorg Limburg BV. Bodemzorg Limburg

Jaarverslag 2015 Nazorg Limburg BV. Bodemzorg Limburg Jaarverslag 2015 Nazorg Limburg BV Bodemzorg Limburg 2 Inhoud 4 Samenstelling van de Raad van Commissarissen en directie 4 Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders 5 Directieverslag

Nadere informatie

Aandeelhouderscommissie Bodemzorg Limburg

Aandeelhouderscommissie Bodemzorg Limburg Bodemzorg Limburg Nr. 9 december 2012-7e jaargang Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven In dit nummer onder meer: 2 Voorwoord door Dick Rootert 3 Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Bodemzorg Limburg. IVN Schinnen actief betrokken bij beheer Beukenberg

Bodemzorg Limburg. IVN Schinnen actief betrokken bij beheer Beukenberg Bodemzorg Limburg Nr. 13 januari 2017-11 e jaargang Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven In dit nummer onder meer: 3 Algemene Vergadering 4 Zonnepark Belvédère 5 Natuurwaardenonderzoek

Nadere informatie

27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103

27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103 27 oktober 2015 Corr.nr. 2015-46.491, OM Nummer 69/2015 Zaaknr. 600103 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Verordening op de

Nadere informatie

bijlage 2 FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD HOLLAND JAARREKENING 2004

bijlage 2 FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD HOLLAND JAARREKENING 2004 bijlage 2 FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN PROVINCIE NOORD HOLLAND JAARREKENING 2004 1 Jaarrekening 2004 Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord Holland Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 2004

Nadere informatie

Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland BEGROTING 2018 PS

Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland BEGROTING 2018 PS Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland BEGROTING 2018 PS 08-11-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Algemene inleiding op de Begroting 2018 voor het fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland...2

Nadere informatie

FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr:

FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 11-11-2005 FEZ-240 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 20-09-2005 Nr: STA0503148/22 Onderwerp: Begroting 2006 met de meerjarenraming

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Begroting 2014 Fonds nazorg stortplaatsen Gelderland Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0006379* 16.0006379 Raadsvergadering: 9-6-2016 Voorstel: 4.54 Agendapunt: 21 Onderwerp Concept jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf

Nadere informatie

Bodemzorg Limburg. Officiële opening Heidekamppark

Bodemzorg Limburg. Officiële opening Heidekamppark Bodemzorg Limburg Nr. 11 december 2014-9 e jaargang Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven In dit nummer onder meer: 3 Algemene Vergadering Aandeelhouders 4 Wim Hazeu nieuwe

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten FEZ-215 behandeling: C. Beveren Agenda nr: Vergadering GS: 29 maart 2011 Nr:

statenstukken Provinciale Staten FEZ-215 behandeling: C. Beveren Agenda nr: Vergadering GS: 29 maart 2011 Nr: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 23-05-2011 FEZ-215 behandeling: C. Beveren Agenda nr: Vergadering GS: 29 maart 2011 Nr: 11007226 Onderwerp: Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Nadere informatie

Bodemzorg Limburg. Algemene vergadering van Aandeelhouders

Bodemzorg Limburg. Algemene vergadering van Aandeelhouders Bodemzorg Limburg Nr. 12 januari 2016-10 e jaargang Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven In dit nummer onder meer: 4 Nazorg gesloten stortplaatsen bij de gemeente Sittard-Geleen

Nadere informatie

BEGROTING 2014 PROVINCIAAL FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN ZUID-HOLLAND

BEGROTING 2014 PROVINCIAAL FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN ZUID-HOLLAND BEGROTING 2014 PROVINCIAAL FONDS NAZORG GESLOTEN STORTPLAATSEN ZUID-HOLLAND Inhoudsopgave Algemene inleiding Uitgangspunten voor de fondsbegroting en de tarieventabel Begroting 2014 van het provinciaal

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit :10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats

Nadere informatie

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 125 Stichting Scouting Nederland Fonds, Leusden (alle bedragen in euro's) Jaarrekening 2010 Balans per

Nadere informatie

Begrutting 2013. Fûns Neisoarch Stoarten Fryslân

Begrutting 2013. Fûns Neisoarch Stoarten Fryslân Omslag_nw_fondsnazorgstortpl.qxp:421x297 1-9-212 16:59 Pagina 1 Begrutting 213 Fûns Neisoarch Stoarten Fryslân Doel van dit document: Deze begroting bevat het beleid en de baten en lasten voor 213 van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren

Jaarverslag 2013. Van pionieren naar realiseren Jaarverslag 2013 Van pionieren naar realiseren 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.3 Inhoudsopgave 1. Bestuur ECD Het bestuur van de ECD, in 2013 bestaande uit dhr. D.A. van Steensel (HVC) en dhr. H.P.A.

Nadere informatie

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015

STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND. Postbus GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 STEUNSTICHTING VAN DE OOGVERENIGING NEDERLAND Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2015 Utrecht, 14 juni 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bestuurssamenstelling 3 Werkwijze en beleid van het bestuur

Nadere informatie

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van Nazorg Bodem

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van Nazorg Bodem Welkom bij de eerste nieuwsbrief van Nazorg Bodem September 2013 Met deze Nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op het vlak van nazorg en bodemsanering. We gaan in op de

Nadere informatie

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS Bisdom van s-hertogenbosch Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 2 Agenda jaarvergadering 18 maart 2014 19.30 uur Verwelkoming

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Enkelvoudige balans per 30 juni 2010 5 Enkelvoudige winst- en

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Bestuur: J.J. Atsma, voorzitter mr. A. van der Meer, secretaris J.P. Visser, penningmeester B.K.C. Baron, bestuurslid J.A. Mulder,

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Onderwerp Stichting Bergsche Maasveren: jaarverslag 2010 en begroting 2012

Onderwerp Stichting Bergsche Maasveren: jaarverslag 2010 en begroting 2012 Zaaknummer: BECMM09 Onderwerp Stichting Bergsche Maasveren: jaarverslag 2010 en begroting 2012 Collegevoorstel In samenwerking met vier omliggende gemeenten exploiteert de gemeente Heusden drie veerverbindingen

Nadere informatie

4 oktober 2016 Corr.nr , OM Nummer 71/2016 Zaaknr

4 oktober 2016 Corr.nr , OM Nummer 71/2016 Zaaknr 4 oktober 2016 Corr.nr. 2016-56.023, OM Nummer 71/2016 Zaaknr. 652922 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Verordening op de

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe

Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 3-3-2011 tot 2-9-2014) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht.

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Memo Dossier Zaaknummer 200433 Kenmerk D-16-1539473 Datum 17 maart 2016 Onderwerp Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Inleiding In deze memo wordt uitleg gegeven

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit. besluiten:

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit. besluiten: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 11-11-2003 belast met Nr: FEZ-076 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 21-10-2003 Nr: STA035241/13 Onderwerp: Begroting 2004 met de meerjarenraming

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark bij de Spinder te Tilburg; 2. Kaders vast te stellen

Nadere informatie

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN:

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN: 2014-22 Nummer 1672144 Eerste wijziging Nadere regels subsidie asbest eraf zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Bodemzorg Limburg. Aandeelhouderscommissie. Nr. 10 december 2013-8 e jaargang Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven

Bodemzorg Limburg. Aandeelhouderscommissie. Nr. 10 december 2013-8 e jaargang Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven Bodemzorg Limburg Nr. 10 december 2013-8 e jaargang Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven In dit nummer onder meer: 3 Algemene Vergadering Aandeelhouders 4 Openstelling Heidekamppark

Nadere informatie

21 oktober 2014 Corr.nr , OM Nummer 55/2014 Zaaknr

21 oktober 2014 Corr.nr , OM Nummer 55/2014 Zaaknr 21 oktober 2014 Corr.nr. 2014-41.811, OM Nummer 55/2014 Zaaknr. 540906 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Verordening op de

Nadere informatie

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer Inleiding In dit document worden de uitgangspunten voor het middelenbeheer en betalingsverkeer van vastgesteld. Het statuut wordt gebruikt om de afspraken tussen Stichting, Cedar B.V. en vermogensbeheerders/banken

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

M.E.R beoordelingsnotitie Ruimtelijk Plan Ullerberg

M.E.R beoordelingsnotitie Ruimtelijk Plan Ullerberg M.E.R beoordelingsnotitie Ruimtelijk Plan Ullerberg Opgesteld door ecologisch adviesbureau Buiting Advies 2011 Contactgegevens Buiting Advies Bezoekadres: Wilhelminaweg 64 6950 AB Dieren Postadres: postbus

Nadere informatie

Natuur op een berg van 45 meter afval

Natuur op een berg van 45 meter afval Natuur op een berg van 45 meter afval groen Melanie Zierse 8:48, 28 april 2017 Foto s genomen met behulp van een drone van groene gebieden boven op afvalbergen. (Foto: Bodemzorg Limburg) rv In Limburg

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Gemeente Bussum Ter beschikking stellen krediet en budget t.b.v. transformatie Grondwal De Nieuwe Vaart

Nadere informatie

Provinciale Staten. Provincie Zeeland. C. van Beveren. Vergadering PS: Nr: Gedeputeerde belast met behandeling:

Provinciale Staten. Provincie Zeeland. C. van Beveren. Vergadering PS: Nr: Gedeputeerde belast met behandeling: Provinciale Staten a) Provincie Zeeland Gedeputeerde belast met behandeling: C. van Beveren Vergadering PS: 05-11-2010 Nr: FEZ-192 Agenda nr: Vergadering GS: ~ r : 19-10-2010 10030126 Ondewerp FEZ-192

Nadere informatie

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008 Historisch onderzoek plangebied Schiphol Inhoudsopgave Fout! Geen indexgegevens gevonden. HOOFDSTUK 1: Inleiding... 1 HOOFDSTUK 2: Historie... 1 2.1.

Nadere informatie

h groningen "^ ^ provimicse 25 oktober 2011 Corr.nr , MB Nummer 28/2011 Zaaknr

h groningen ^ ^ provimicse 25 oktober 2011 Corr.nr , MB Nummer 28/2011 Zaaknr "^ ^ provimicse h groningen 25 oktober 2011 Corr.nr. 2011-46.978, MB Nummer 28/2011 Zaaknr. 357201 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot wijziging van de Verordening

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2010 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2010 7 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2010 8 Overige gegevens

Nadere informatie

Grootste zonnepanelenpark van Benelux in gebruik

Grootste zonnepanelenpark van Benelux in gebruik Grootste zonnepanelenpark van Benelux in gebruik EVERGEM/ZELZATE - Op de grens van Zelzate en Ertvelde plaatst Terranova nv op het noordelijk deel van het gipsstort 240.000 vierkante meter zonnepanelen.

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland

Jaarrekening. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland Jaarrekening 2006 Stichting Groenfonds Midden-Delfland Algemeen De Stichting Groenfonds Midden-Delfland is opgericht bij notariële akte op 12 april 2005, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2005-2925 Venlo, Bijlage(n) : - Op 12 mei 2005 is een verzoek binnengekomen van Kuypers Infra B.V., postbus 7844,

Nadere informatie

Rapport. inzake. de jaarrekening 2012 van. Stichting Morgenlandzending

Rapport. inzake. de jaarrekening 2012 van. Stichting Morgenlandzending Rapport inzake de jaarrekening 2012 van Stichting Morgenlandzending Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief 3 Samenstellingsverklaring 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2017

Begrotingswijziging 2017 Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid Limburg September 2016 Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg Postbus 2022, 6120 HA Geleen T 046 478 72 00. F 046 478 73 99. E info@ggdzl.nl. www.ggdzl.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Limburg Reactietijden politie Eenheid Limburg Beek Beesel Bergen (L) Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Inleiding Vervolgstappen

Raadsvoorstel Inleiding Vervolgstappen Raadsvoorstel Inleiding Rijkswaterstaat (RWS) heeft de opdracht van het Ministerie gekregen om de Bergsche Maasveren af te stoten. Het betreft de overname van 3 veerboten en een reserveveer. De veren worden

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-164 d.d. 25 mei 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, en drs. L.B. Lauwaars RA, en G.J.P. Okkema, leden, met mevrouw mr. I.M.M. Vermeer als

Nadere informatie

De jaarrekening 2004 van het Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Provincie Zeeland wordt ter vaststelling aan u voorgelegd.

De jaarrekening 2004 van het Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Provincie Zeeland wordt ter vaststelling aan u voorgelegd. Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 17-06-2005 belast met Nr: FEZ-221 behandeling: Suurmond, J. Agenda nr: Vergadering GS: 19-04-2005 Nr: STA0500960/20 Onderwerp: Jaarrekening 2004 van het

Nadere informatie

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn Tel. 030-2589111

Nadere informatie

De Windvogel is we betrokken bij een aantal projecten waarin we (gaan) deelnemen.

De Windvogel is we betrokken bij een aantal projecten waarin we (gaan) deelnemen. Begroting 2017 In de bestuursvergadering van 10 november 2016 is de begroting 2017 uitgebreid besproken en vastgesteld. Bij het samenstellen van deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Nadere informatie

Nazorg Gesloten Stortplaatsen

Nazorg Gesloten Stortplaatsen Afd. MOERDIJK 1 MEI ^f Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel - Dorst en Zevenbergen Nr: Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de aan de Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

Bodemzorg Limburg. Aandeelhouderscommissie. Criteria voor overdracht

Bodemzorg Limburg. Aandeelhouderscommissie. Criteria voor overdracht Bodemzorg Limburg Nr. 8 december 2011-6e jaargang Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven In dit nummer onder meer: 2 Voorwoord door Dick Rootert 3 Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1055 30 juni 2014 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND Gedeputeerde

Nadere informatie

Bodemzorg Limburg. Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven

Bodemzorg Limburg. Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven Bodemzorg Limburg Nr. 7 december 2010-5e jaargang Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven In dit nummer onder meer: 2 Nieuwe fase Bodemzorg Limburg 4 Interview Wim Hazeu 6 Onderzoek

Nadere informatie

P.A.J.M. Wilbers 040-2083649 pwi@valkenswaard.nl. 13raad00573 31-10-2013

P.A.J.M. Wilbers 040-2083649 pwi@valkenswaard.nl. 13raad00573 31-10-2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P.A.J.M. Wilbers 040-2083649 pwi@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00573 31-10-2013 Cofinanciering sanering gemeentelijke

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van [datum], [registratienummer/kenmerk], tot wijziging van de Subsidieregeling asbest eraf zonnepanelen erop Zuid- Holland Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN In opdracht van: Naam : Gemeente Castricum Postadres : Postbus 3101 Postcode + plaats : 1900 BH Castricum

Nadere informatie

16 oktober 2001 Nr. 2001-15732, MB. Nummer 52/2001

16 oktober 2001 Nr. 2001-15732, MB. Nummer 52/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer Commissie Bestuur en Financiën 16 oktober 2001 Nr. 2001-15732, MB. Nummer 52/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot wijziging

Nadere informatie

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1).

De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). De geomorfologie in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de stuwwalvorming tijdens de Saale-ijstijd (afbeelding I.1). Afbeelding I.1. Vorming stuwwal Nijmegen en stuwwal Reichswald Zandige

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 1

BELEIDSPLAN 2013-2017 1 BELEIDSPLAN 2013-2017 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 De noodzaak 2. De organisatie 2.1 Bestuur 2.2 Financiën 2.3 Zorg 3. Toekomstvisie 3.1 Locatie 3.2 Missie 3.3 Visie

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene ASPIRAVI Project E403 Lichtervelde en Wingene Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch

Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Versie 2012/PB/WM/002 Beleggingsstatuut ten behoeve van R.K. parochies binnen het Bisdom van s-hertogenbosch Februari 2013 (eerste versie: november 2010) Inleiding In de afgelopen jaren zijn de opbrengsten

Nadere informatie

1. Vermelding onderwerp en beslispunten Nieuwbouw dierenasiel door Dierenbescherming en Stichting Eugene Gebhard

1. Vermelding onderwerp en beslispunten Nieuwbouw dierenasiel door Dierenbescherming en Stichting Eugene Gebhard Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer : 11IN005216 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Nieuwbouw dierenasiel door Dierenbescherming en Stichting Eugene Gebhard 2. Doel van het raadsvoorstel en samenvatting

Nadere informatie

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk?

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Gemeente Moerdijk Bezoekadres Pastoor van Kessellaan 15 461 BJ Zevenbergen Postadres Postbus 4 460 AA Zevenbergen Telefoon 14 0168 E-mail

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER

JAARREKENING 2015 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER JAARREKENING 2015 STICHTING LANDSCHAPSBEHEER BOXMEER Stichting Landschapsbeheer Boxmeer BALANS 2015 Beginbalans per 01-01-2015 Debet Credit Natuurgronden 23.330,95 Algemene reserve 94.745,02 Kassaldo NK

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK. Kascontrole heeft plaatsgehad op 1 juni 2016

JAARREKENING 2015 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK. Kascontrole heeft plaatsgehad op 1 juni 2016 JAARREKENING 2015 HERVORMDE WIJKVERENIGING JACOBIKERK Kascontrole heeft plaatsgehad op 1 juni 2016 De algemene ledenvergadering van de Hervormde Wijkvereniging Jacobikerk heeft deze jaarrekening goedgekeurd

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 4 C. Jaarverslag 6 ALGEMEEN 7 D. Jaarrekening 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2001 9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160

Aantal pagina's 5. Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 Memo Aan Port of Rotterdam, T.a.v. de heer P. Zivojnovic, Postbus 6622, 3002 AP ROTTERDAM Datum Van Johan Valstar, Annemieke Marsman Aantal pagina's 5 Doorkiesnummer +31(0)88335 7160 E-mail johan.valstar

Nadere informatie

Begroting 2014. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland

Begroting 2014. Stichting Groenfonds. Midden-Delfland Begroting 2014 Stichting Groenfonds Midden-Delfland 1 Inleiding Begroting 2014 Het Groenfonds Midden-Delfland is in 2006 officieel opgericht vanuit de ontwikkeling van de Harnaschpolder. Deelnemers aan

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 7188 26 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Welkom bij de tweede nieuwsbrief

Welkom bij de tweede nieuwsbrief Welkom bij de tweede nieuwsbrief van Nazorg Bodem Juni 2014 Vanuit ons nieuwe kantoor sturen we u de tweede nieuwsbrief van Nazorg Bodem. In dit nummer staan we stil bij een belangrijk onderwerp van onze

Nadere informatie

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Aan de leden van de Rekeningcommissie Nr.: 2003-10.076/23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Behandeld door : A. Eggink Telefoonnummer : (050) 316 4935 Antwoord op : Bijlagen : 5 Onderwerp : jaarrekening 2002

Nadere informatie