ASN Groenprojectenfonds Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASN Groenprojectenfonds Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 ASN Groenprojectenfonds Jaarverslag

2 Cover: Windturbinebladen. Foto cover: R.H. Smith. Jaarverslag 2012 ASN Groenprojectenfonds

3 ASN Groenprojectenfonds 2012 Inhoud 1 Verslag van de raad van toezicht 4 2 Verslag van de beheerder Opzet en opdracht van het fonds Fondsontwikkelingen en kerncijfers Vooruitzichten Nieuwe leningen Jaarvergadering van participanten Beheerkosten Fondsdocumentatie Administratieve organisatie en interne controle Fund governance en risicobeleid Risico s 14 3 Jaarrekening Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen Toelichting op de balans Toelichting op de winst- en verliesrekening Overige gegevens 30 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 31 Bijlagen 32 Bijlage 1 Structuur en overige informatie 33 Bijlage 2 Regeling groenprojecten 35 Bijlage 3 Beheerteams 46 Bijlage 4 Adresgegevens en personalia 48 Belangrijke data Participantenvergadering te Amsterdam 19 april 2013 Ex-dividend 23 april 2013 Betaalbaarstelling dividend 29 april 2013

4 2 Jaarverslag 2012 ASN Groenprojectenfonds

5 De missie van de ASN Bank De ASN Bank N.V. heeft zich als onderneming een opdracht gegeven. Inzet van die opdracht is een betere wereld. Dat vraagt volgens de ASN Bank om een samenleving waarin duurzaamheid voorop staat. 3 De ASN Bank is een onderneming die de duurzaamheid van de samenleving wil bevorderen. Daardoor laat zij zich in haar economische handelen leiden. Zij ziet het bevorderen van de duurzaamheid van de samenleving als het meewerken aan veranderingen die bedoeld zijn om een einde te maken aan processen waarvan de nadelige gevolgen worden verschoven naar de toekomst, of worden afgewenteld op het milieu, de natuur of kwetsbare bevolkingsgroepen. Het economische handelen duidt erop dat de ASN Bank de noodzaak erkent om op lange termijn een rendement te behalen dat haar gezonde voortbestaan waarborgt. En dat zij de noodzaak erkent om de middelen die klanten haar toevertrouwen, te beheren op een wijze die recht doet aan de verwachtingen van klanten hierover.

6 4 1 Verslag van de raad van toezicht Windturbine C-Power Foto: M. de Jong Jaarverslag 2012 ASN Groenprojectenfonds

7 Aan de algemene vergadering van participanten in het ASN Groenprojectenfonds Hierbij bieden wij u de jaarrekening over het boekjaar 2012 aan, zoals opgemaakt door de beheerder, ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB), alsmede het verslag van de beheerder. Bij deze jaarrekening heeft KPMG Accountants N.V. een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Besloten is een dividend van 0,45 per participatie uit te keren. De raad heeft zich ervan vergewist dat de beheerder in het verslagjaar bij de uitvoering van zijn beheertaak zorgvuldig met de voorwaarden van beheer en bewaring is omgegaan. De beheerder heeft deze tijdig voor behandeling aan de vergadering van participanten voorgelegd. Verantwoord bestuur (Good Governance) In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening bepaald dat beheerders van beleggingsinstellingen belangenverstrengelingen tegengaan en handelen in het belang van beleggers (art. 4:11, 4:14 en 4:25 Wft). Voor beheerders van beleggingsinstellingen die vallen onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten, heeft de brancheorganisatie DUFAS een set richtlijnen opgesteld, de Principles of Fund Governance. Doel is nadere richtlijnen te geven voor de organisatorische opzet en werkwijze van beheerders van beleggingsinstellingen. Daarmee wil DUFAS waarborgen scheppen voor de integere uitoefening van de bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening (informatieverstrekking). ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. heeft de DUFAS-richtlijnen in 2009 geïmplementeerd en neergelegd in de Gedragscode Fund Governance. Een uitwerking hiervan is bijvoorbeeld terug te vinden in de structuur van het ASN Groenprojectenfonds, waar een onafhankelijke raad van toezicht is ingesteld. Ook worden richtlijnen beschreven voor de dagelijkse beheertaken die onder meer een nadere uitwerking geven voor het handelen in het belang van de participanten in het ASN Groenprojectenfonds. 5 Werkzaamheden in 2012 De directie van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) en de raad van toezicht overleggen regelmatig. Daarbij bespreken zij de activiteiten, de rendementsontwikkeling en resultaten van het fonds en het duurzaamheidsbeleid. In 2012 vergaderden de raad en de directie zes maal, waarvan tweemaal telefonisch. Daarbij kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde. Jaarverslag 2011 en halfjaarverslag 2012 In april bespraken wij het jaarverslag ASN Groenprojectenfonds 2011 met de directie en de accountant, KPMG. KPMG liet weten dat het een goedkeurende controleverklaring kon verstrekken bij de jaarrekening van het ASN Groenprojectenfonds. Wij bespraken de rentecurve van het fonds met het management. Voor het bepalen van de koers van het fonds hanteert ABB een externe rentecurve. Dit is een curve die bestaat uit leningtypen die het meest overeenkomen met de leningen in het fonds. Aan de hand hiervan wordt dagelijks de intrinsieke waarde van het fonds bepaald. Door de uitzonderlijke situatie op de Europese obligatiemarkt moest ABB in 2011 deze rentecurve tweemaal aanpassen. Dat had een positieve invloed op de waardeontwikkeling van het fonds. Sindsdien maakt het fonds gebruik van een rentecurve die is samengesteld uit meerdere leningtypen. KPMG adviseerde ABB om jaarlijks te toetsen of de gehanteerde rentecurve nog voldoende representatief is voor de portefeuille van het fonds. Wij bespraken ook het kredietrisico van investeringen in bio-energie. Het beleid hierop is inmiddels aangepast. De opmerkingen die wij eerder hadden aangevoerd zijn in het verslag opgenomen. Wij keurden het jaarverslag 2011 goed en stemden in met het dividendvoorstel.

8 In juli bespraken wij het halfjaarbericht Op 23 augustus keurden wij het verslag, waarin onze opmerkingen waren verwerkt, goed. Ook bespraken we in het najaar de strategie van het ASN Groenprojectenfonds en het operationeel plan voor Risicobeheer ABB introduceerde nieuw beleid voor de uitvoering van het risicomanagement en de monitoring hiervan. Dit gebeurde in het kader van de Principles of Fund Governance van DUFAS en op algemene aanbeveling van de Autoriteit Financiële Markten. Dit beleid wordt voortaan jaarlijks geactualiseerd. ABB informeert de raad elk jaar over het risicobeheer en betrekt de raad bij het beleid hiervoor. Actualisering prospectus Wij hebben het geactualiseerde prospectus van het ASN Groenprojectenfonds ter kennisgeving aangenomen. De voorwaarden van beheer en bewaring zijn aangepast; de raad stemde hiermee in. 6 Essentiële Beleggersinformatie De beheerder gaf een korte toelichting op de Essentiële Beleggersinformatie (EBi), het document dat de Financiële bijsluiter voor beleggingsfondsen heeft vervangen. Wij vinden het prettig dat, met de komst van de EBi, de belegger hiermee de verschillende fondsen en fondsaanbieders beter kan vergelijken. Benoeming Diane Griffioen De directie van ABB stelde Diane Griffioen voor als statutair directeur van ABB. Zij is per 1 oktober 2012 in deze functie benoemd. Hiermee is de directie uitgebreid van twee tot drie bestuurders. Samenstelling van de raad Tijdens de vergadering van participanten van 26 april 2012 nam Ted Strop-von Meijenfeldt afscheid als lid van de raad. De voorzitter dankte haar voor haar jarenlange deskundige inbreng. Als nieuw lid van de raad van toezicht stelde de voorzitter Nico Roozen voor. Hij brengt veel expertise op het gebied van duurzaam ondernemen met zich mee, vooral als het gaat om fair trade-initiatieven (eerlijke handel en eerlijke productie) in minder ontwikkelde gebieden. Zijn benoeming is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. Zoals gebruikelijk doorliep Nico Roozen een introductieprogramma bij de organisatie. De jaarlijkse zelfevaluatie van de raad, inclusief de evaluatie van het functioneren van de directie, vond op 4 april 2012 plaats. Naast de interne samenwerking bespraken we of een interne auditcommissie zou moeten worden aangesteld, en de herziening van het reglement van de raad. Slot Wij danken de directie van ABB voor de plezierige samenwerking en de open wijze waarop zij de raad steeds tegemoet treedt, en de medewerkers van de ASN Bank en ABB voor de wijze waarop zij hun werkzaamheden voor het fonds hebben verricht. Den Haag, 8 april 2013 De raad van toezicht Cateautje Hijmans van den Bergh (voorzitter) Kees Koedijk (vicevoorzitter) Mijntje Lückerath-Rovers Roland van Geest Nico Roozen Jaarverslag 2012 ASN Groenprojectenfonds

9 7 2 Verslag van de beheerder Zonnepanelen Lavansol in Les Mées Foto: B. Horvat

10 8 2.1 Opzet en opdracht van het fonds Het ASN Groenprojectenfonds is opgericht door ASN Bank N.V. Sinds 15 november 1995 is het een fonds voor gemene rekening met een open-end karakter. De beheerder van het fonds is ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. De afdeling Duurzame Financieringen van de ASN Bank voert het projectbeheer; Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V. is de bewaarder. Het ASN Groenprojectenfonds is aangewezen als groene instelling in het kader van de Regeling groenprojecten 2010, een fiscale faciliteit van de overheid. Het fonds biedt particuliere beleggers de mogelijkheid rechtstreeks en met fiscale voordelen in milieuvriendelijke projecten te beleggen. De overheid wijst groene instellingen aan. Het doel en de feitelijke werkzaamheden van groene instellingen dus ook van het ASN Groenprojectenfonds bestaan eruit dat zij voor ten minste 70% beleggen in daartoe aangewezen projecten (zie bijlage 2). Deze projecten dienen in het belang te zijn van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos. De fiscale faciliteit vormt een stimulans om dergelijke groenprojecten (verder) te ontwikkelen. Fondsprofiel Het ASN Groenprojectenfonds belegt in projecten, vooral in Nederland, die direct gericht zijn op verbetering van het milieu. Het stelt ondernemers in staat om natuur- en milieuprojecten uit te voeren die anders wellicht niet te realiseren zijn. De Nederlandse overheid heeft deze projecten erkend in het kader van de Regeling groenprojecten Het fonds belegt vooral in duurzaam bouwen, windenergie en decentrale energievoorziening (warmte-koudeinstallaties). Het ASN Groenprojectenfonds is in het kader van deze regeling goedgekeurd als groene instelling. Onderdeel van de Regeling groenprojecten is dat beleggers in groenfondsen kunnen profiteren van een fiscaal voordeel van maximaal 1,9% (2012). Hiermee wil de overheid milieu-initiatieven stimuleren. In bijlage 2 vindt u de integrale tekst van de Regeling groenprojecten Fondsontwikkelingen en kerncijfers Rendement Het totale rendement van het ASN Groenprojectenfonds over 2012 kwam uit op 5,69%, inclusief herbelegd dividend (2011: 0,60%). Dit staat los van het fiscale voordeel voor particuliere beleggers, dat over 2012 maximaal 1,9% bedroeg. Het concept groene instelling beantwoordt in hoge mate aan de maatschappelijke opdracht van de ASN Bank. Op deze opdracht is het beleggingsbeleid gebaseerd dat de bank reeds jaren hanteert. Wij zijn voortrekkers van beleggen en financieren met oog voor een rechtvaardige, duurzame samenleving. Wij financieren projecten en verstrekken kredieten als onderdeel van ons streven om maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen op het gebied van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, milieu, het gebruik van grondstoffen en hulpbronnen. Groenbeleggen is daarbij een bijzonder instrument. Dankzij de fiscaal vriendelijke behandeling van groenbeleggers kunnen wij op grote schaal privaat geld tegen gunstige voorwaarden beschikbaar stellen voor investeringen in milieu- en energieprojecten. De hoofdrol is weggelegd voor particuliere beleggers, die hiermee bijdragen aan een duurzame samenleving. Ook banken spelen een belangrijke rol. Zij zorgen met hun groenbeleggingsfondsen voor het beheer van de ingelegde gelden en de financiering van groene projecten. Wij vergelijken de resultaten van het fonds niet met een benchmark. In Nederland ontbreekt een index die zou kunnen dienen als benchmark voor groenfondsen. Bovendien streeft het fonds er niet naar beter te presteren dan enige benchmark, maar om zoveel mogelijk te investeren in projecten die de duurzaamheid bevorderen. Regeling groenprojecten 2010 Het eerste deel van 2012 werd gekenmerkt door twijfel over het voortbestaan van de Regeling groenprojecten Begin 2012 was er een grote kans dat deze zou worden afgebouwd. Het was niet opportuun in dergelijke omstandigheden nieuwe markten aan te boren. Het Lente-akkoord bracht hierin verandering. Dit werd uitgewerkt in de Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord In juli namen de Eerste en Tweede Kamer deze wet aan. De wet houdt in dat de fiscale vrijstellingen voor beleggers in groenfondsen blijven bestaan, terwijl zij vervallen voor beleggers in sociaal-ethische en culturele fondsen. Het verheugt ons dat de Regeling groenprojecten is behouden. Dat bevordert de duurzaamheidsslag die in Nederland nodig is op het gebied van duurzame energie en natuurbehoud. Jaarverslag 2012 ASN Groenprojectenfonds

11 In Bijlage 1 leest u wat het voortbestaan van de Regeling groenprojecten betekent voor particuliere beleggers in groenfondsen. De duidelijkheid over de fiscaliteit van groenfondsen betekende dat wij niet langer rekening hoefden te houden met een mogelijke uitstroom van beleggers uit het ASN Groenprojectenfonds. De duidelijkheid over de Regeling groenprojecten gaf ons de kans actief nieuwe markten aan te boren. Wij vonden in redelijk korte tijd verschillende projecten van woningcorporaties voor duurzaam bouwen. Strategie en aandachtsgebieden van het fonds De strategie van het ASN Groenprojectenfonds was in 2012 onveranderd. Wij concentreren ons op de financiering van projecten voor wind- en zonne-energie, decentrale energie-installaties (warmte-koudeinstallaties, ofwel WKO) en duurzaam bouwen. Het fonds verstrekte in 2012 voor 64 miljoen (2011: 13 miljoen) aan nieuwe leningen. In totaal financierde het ASN Groenprojectenfonds in 2012 voor 32 miljoen projecten op het gebied van duurzaam bouwen, voor 20 miljoen windenergieprojecten, voor 8 miljoen overige projecten en voor 4 miljoen projecten op het gebied van decentrale energie. In paragraaf 2.4 vindt u een overzicht van de nieuwe leningen. Het ASN Groenprojectenfonds financierde diverse projecten met een maatschappelijke bestemming, zoals zorglocaties en sociale-huurwoningen. Stichting Woonconcept, Stichting Portaal en Stichting Volkshuisvesting Wooncompagnie zijn drie voorbeelden van dergelijke projecten. Ondanks de negatieve invloed van de economische crisis op de vastgoedmarkt signaleren wij duidelijk dat vele woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaars en lokale samenwerkingsverbanden initiatieven nemen om bestaande bebouwing te verduurzamen. Soms doen zij dat met behulp van een energy service company ofwel ESCo. Een ESCo is een samenwerkingsverband tussen ingenieurs- en installatiebureaus. De ESCo verzorgt alle duurzameenergiediensten, alsmede de realisatie en financiering ervan. Daarbij gaat het vooral om de opwekking, distributie en levering van warmte, koude en elektriciteit (bijvoorbeeld van WKO-installaties en zonnepanelen). Energiebesparing en duurzame energie staan daarbij centraal. De ASN Bank en het ASN Groenprojectenfonds bieden hierin ondersteuning. De mogelijkheden om zonne-energie te financieren verbeterden in De oorzaak was dat de kostprijs voor elektriciteit uit zonne-energie-installaties (fotovoltaïsche zonne-energie) is gedaald tot onder het niveau dat kleinverbruikers betalen voor elektriciteit uit het net. Voor investeerders is het echter een juridische en commerciële opgave om kleine projecten van kleinverbruikers te bundelen tot een financierbaar cluster. Het bleek in 2012 lastig om nieuwe windprojecten te financieren. Vooral de nieuwe opzet van de subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE+) zorgde ervoor dat windprojecten niet of nauwelijks aan bod kwamen bij de toekenning van subsidie. Hierdoor is de ontwikkeling en bouw van veel windprojecten behoorlijk vertraagd. Ondanks deze lastige marktomstandigheden maakte het ASN Groenprojectenfonds toch verschillende aansprekende windprojecten mede mogelijk, met name bij Vlissingen en Schiphol. Financieel resultaat Het resultaat van het ASN Groenprojectenfonds bedroeg 16,9 miljoen. (2011 1,6 miljoen). De grote stijging is voornamelijk veroorzaakt door een sterke toename van niet-gerealiseerde waardeveranderingen: van 2,2 tot 13,2 miljoen. Dit is het gevolg van de gedaalde marktrente. De opbrengsten uit beleggingen zijn met 13,5% gedaald tot 6,3 miljoen. De mutatie in de voorzieningen is gedaald van 5,0 tot 0,3 miljoen. 9

12 Kerncijfers 2012 Rendement in % , ,60 Laatste drie jaar (gemiddeld per jaar) 1,95 Laatste vijf jaar (gemiddeld per jaar) 2,66 Laatste tien jaar (gemiddeld per jaar) 2,37 Gemiddeld per jaar sinds start ( ) 3,29 Sectorverdeling in % van de portefeuille Biovergisting 3,1% Niet-groene portefeuille 2,8% Overig groenprojecten 16,6% Zonne-energie 0,5% Duurzaam bouwen 37,8% 10 Kerncijfers in euro s Koers ultimo ,53 Koers ultimo ,59 Hoogste koers in ,54 Laagste koers in ,58 Dividend over het boekjaar ,50 Fondsomvang in miljoenen euro s ultimo ,42 Aantal geplaatste participaties ultimo Decentrale energievoorzieningen 15,3% Windenergie 23,9% Vijf grootste debiteuren in % van het fondsvermogen Stichting Groenfonds 16,2 Stichting Portaal 10,5 ING Groenbank N.V.* 10,2 Stichting Woonconcept 5,5 Windpark Martens B.V. 3,2 * Groene leningen van ING Groenbank N.V. (voorheen Postbank Groen N.V.) in duurzaam bouwen en warmte-koude-installaties. Totalekostenpercentage (TKP) ,00% Lopende kosten ,01% Omloopfactor ,52% Eventuele verschillen tussen het totalekostenpercentage en de lopende kosten worden veroorzaakt door een verschillende wijze van berekening, zoals in de jaarrekening wordt toegelicht. Kerncijfers laatste vijf jaar Jaar Omvang vermogen (x 1.000) Aantal uitstaande participaties Totale opbrensten 1 (x 1.000) Totale kosten (x 1.000) Koers einde jaar ( ) Intrinsieke waarde per participatie ( ) Uitbetaald dividend ( ) Rendement inclusief herbelegging ,53 26,55 0,50 5,69% ,59 25,61 0,40 0,60% ,85 25,86 0,50-0,34% ,44 26,44 0,50 3,29% ,06 26,10 0,50 4,16% 1 ) De opbrengsten zijn exclusief waardeverandering van beleggingen. 2 ) De rendementen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde aan het einde van het jaar. Jaarverslag 2012 ASN Groenprojectenfonds

13 2.3 Vooruitzichten Wij verwachten dat de markt voor groene projecten in 2013 niet sterk zal veranderen. We blijven ons concentreren op projecten in duurzame energie en duurzaam bouwen. De sector sociale woningbouw kampt met wetsvoorstellen die het misschien moeilijker maken om energiebesparende investeringen te doen. Tegelijkertijd dringen steeds meer huurders er bij de woningcorporaties op aan woningen te verduurzamen, omdat zij bang zijn dat de energiekosten verder stijgen. Ook de bouwwereld krijgt meer belangstelling voor duurzame renovatie en het aanbrengen van installaties voor nieuwe energie. Bouwbedrijven zien in deze sector mogelijkheden om arbeidsplaatsen te behouden. De ministeries van Binnenlandse Zaken, van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw en van Financiën zijn met ondernemingen en maatschappelijke organisaties in overleg over mogelijkheden de economie aan te jagen en de verduurzaming van woningen te realiseren. Zonne-energie wordt steeds goedkoper. Dat zou het fonds kansen kunnen bieden, ware het niet dat projecten voor zonne-energie in Nederland nauwelijks te vinden zijn. Wel zien wij mogelijkheden om kleine projecten van kleinverbruikers, die zijn gebundeld tot een financierbaar cluster, te financieren. Verder willen we ook projecten financieren die gebruik kunnen maken van de aangekondigde differentiatie van energiebelasting voor lokale duurzame-energieprojecten of van de subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE+-regeling). De verwachting voor windenergie voor 2013 lijkt wat gunstiger dan in 2012 dankzij enkele aanpassingen in de wet- en regelgeving. Of dit direct leidt tot meer windfinancieringen dan in 2012, is echter nog even afwachten. Het toekomstige rendement van het fonds zal sterk afhangen van de renteontwikkeling op de Nederlandse kapitaalmarkt. Als de rente stijgt, daalt de waarde van de participaties in het fonds op de korte termijn. Het fonds kan op dat moment leningen echter herbeleggen tegen de hogere rentes, zodat de waarde van de participaties op langere termijn kan stijgen. Het fiscale voordeel dat beleggers van het ASN Groenprojectenfonds genieten, stond in 2012 onder druk. Dit belemmerde de groei van het fondsvermo- gen. Daarbij kwam dat het flankerende overheidsbeleid niet optimaal was, terwijl de economische omstandigheden verslechterden. Dat leidde ertoe dat ondernemers minder kredietaanvragen deden. Om in 2013 en daarna de fiscale faciliteiten te behouden heeft het Groenberaad van de Nederlandse Vereniging van Banken een studie laten uitvoeren door CE Delft. Daaruit bleek zonneklaar hoeveel resultaat de groene leningen opleveren, zowel voor de economie als voor het milieu. Dit geeft ons hoop dat de regering overtuigd blijft van het belang van de groenfondsen en groenbanken. Om de ondernemers weer attent te maken op de mogelijkheden die er zijn, heeft het Groenberaad een communicatieplan laten maken. Dit wordt in 2013 uitgevoerd. Wij verwachten dat hiermee zowel de instroom als de uitzettingen zullen toenemen. 2.4 Nieuwe leningen De beleggingen van het ASN Groenprojectenfonds bestaan overwegend uit onderhandse leningen aan ondernemingen en non-profitorganisaties, die merendeels hypothecair zijn afgedekt of op andere wijze gegarandeerd zijn. Het fonds verstrekte in 2012 voor aan nieuwe leningen. Een groot deel van dit bedrag werd in eerste instantie in bouwdepots geplaatst. In de loop van het jaar werden de projecten uit deze depots gefinancierd. Het fonds verstrekte de volgende nieuwe leningen: Duurzame energie: wind n n Bevordering Windenergie Nederland B.V. Het ASN Groenprojectenfonds verstrekte in totaal voor ruim 14,8 miljoen leningen aan Bevordering Windenergie Nederland B.V. (BWN) voor de bouw van vier nieuwe windturbines in het havengebied van Vlissingen. Deze Enercon E-82 3MW windturbines vervangen de zeven kleinere turbines die hier enkele decennia geleden waren gebouwd. Windpark A4 Het fonds verstrekte voor ruim 5,3 miljoen leningen aan energie- en afvalnutsbedrijf HVC. Dit bouwt een windpark van drie windturbines ten oosten van de A4 bij Leimuiderbrug, ongeveer twaalf kilometer ten zuiden van de luchthaven Schiphol. Bij de hoogte van de windturbines is rekening gehouden met de eisen en aanvliegroutes van Schiphol. De aandeelhouders van HVC 11

14 12 zijn 56 gemeenten en zes waterschappen. HVC wil een forse bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van deze aandeelhouders. Daarom is het niet alleen actief in afvalinzameling en grondstoffenbeheer, maar ook in de verduurzaming van de energievoorziening van de deelnemende overheden. Duurzame energie: WKO-installaties n n n n n ZON Energie LDC Zandvoort Met een lening van financierde het fonds ZON Energie LDC Zandvoort B.V. voor installaties voor warmte-koudeopslag (WKO) in project Louis Davids Carré in Zandvoort. De gemeente wil met dit project een deel van het stadscentrum vernieuwen. Het bestaat uit twee scholen en 181 woningen, en verder een openbare bibliotheek, sportzaal, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en gezondheidscentrum. VAANSTER XI B.V.: Monarch I en II Het fonds verstrekte een lening van 1,2 miljoen voor de financiering van een decentrale-energieopwekkinginstallatie voor twee kantoorgebouwen in Den Haag: Monarch I en II. De twee gebouwen hebben een totaal oppervlak van m2 en zijn gelegen aan de Utrechtsebaan (A12) in het Beatrixkwartier in Den Haag. Zij voldoen aan de hoogste ambities op het vlak van duurzaam bouwen. Vaanster XI B.V.: Poort Halfweg Poort Halfweg is een initiatief om oude delen van Heerhugowaard te veranderen in plekken voor wonen, veiligheid, parkeren, winkelen en andere gebruiksfuncties. Het ASN Groenprojectenfonds financierde een decentrale-energieopwekkinginstallatie voor Poort. De installatie is bedoeld voor acht winkels en 141 appartementen. De lening bedraagt Stichting Volkshuisvesting Wooncompagnie Het ASN Groenprojectenfonds financierde de duurzame warmte-koudeopslag met warmtepompen van Zorgboerderij de Hulst Oterleek in de gemeente Schermer. Deze lening bedraagt Stichting Woonconcept Stichting Woonconcept ontving drie leningen. De eerste lening, van 11,9 miljoen, is bestemd voor de realisatie van 184 zorgwoningen te Meppel. Met de tweede lening van is de WKO-installatie van De Vecht te Hoogeveen gefinancierd. De derde lening, van , financierde de WKO-installatie voor 59 appartementen van het Anker te Assen. Duurzaam bouwen n n Stichting Portaal Stichting Portaal is een van de koplopers in duurzame bouw in Nederland. Het ASN Groenprojectenfonds financierde twee projecten: 10 miljoen voor 298 duurzame nieuwbouwwoningen aan de Diamantlaan in Leiden, en 7 miljoen voor 208 duurzame nieuwbouwwoningen aan de Grote Trekdreef te Utrecht. Spaarnelanden N.V. Het fonds verstrekte een lening van van 2,2 miljoen voor het duurzame nieuwbouwcomplex van Spaarnelanden aan de Minckelersweg 40 te Haarlem. Natuur n Stichting Nationaal Groenfonds Het fonds verstrekte Stichting Nationaal Groenfonds een lening van 8 miljoen met een looptijd van 4,5 jaar. Hiermee verstrekt het Nationaal Groenfonds op zijn beurt leningen aan provincies voor de aankoop en ontwikkeling van natuurgebieden voor de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur. 2.5 Jaarvergadering van participanten Op donderdag 26 april 2012 vond in de Beurs van Berlage te Amsterdam de jaarlijkse vergadering plaats van participanten in het ASN Groenprojectenfonds. In het halfjaarbericht is hiervan verslag gedaan. Beleggers in het ASN Groenprojectenfonds kunnen de notulen van de vergadering opvragen bij ABB via de ASN Klantenservice op (gratis), van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en uur. 2.6 Beheerkosten ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. voert de directie en het beheer over het ASN Groenprojectenfonds. Hiervoor brengt zij een vast percentage in rekening, het TKP (totalekostenpercentage). Het Jaarverslag 2012 ASN Groenprojectenfonds

15 TKP wordt jaarlijks berekend over het vermogen van het fonds. Dankzij deze systematiek weet de belegger precies wat de opbouw van de kosten in het beleggingsfonds is. De beheerder betaalt op zijn beurt uit deze inkomsten alle kosten die samenhangen met de directievoering en het beheer van dit fonds. Dit zijn de personeelskosten, organisatiekosten, marketingkosten, de kosten van vermogensbeheer, duurzaamheidsanalyse, administratieve dienstverlening, kosten van derdendistributie, (advies)diensten, accountantskosten en overige kosten. Momenteel staat de structuur van distributievergoedingen aan aanbieders van fondsen in Nederland ter discussie. Per 1 januari 2014 worden de distributievergoedingen afgeschaft. Distributeurs gaan deze kosten dan rechtstreeks aan beleggers in rekening brengen. Op dit moment kunnen wij echter nog geen duidelijkheid verschaffen over de definitieve invloed van deze maatregel op de totale kostenopbouw van het fonds. Uitgangspunt van onze beleggingen is bevordering van een duurzame wereld, niet het behalen van het hoogst mogelijke rendement. Daarom ontvangt de beheerder geen prestatiebeloning (performance fee). Het totalekostenpercentage (TKP) bedraagt 1% en is geheel gerelateerd aan de omvang van het beheerde vermogen. van de fondsen bij de berekening van de TER en de LKF. Als gevolg van de gehanteerde berekeningsmethode kunnen de lopende kosten gering afwijken van het TKP. Over 2012 bedroegen de lopende kosten voor het ASN Groenprojectenfonds 1,01% (2011: 0,99%). Deze kosten worden aan de beleggers niet apart in rekening gebracht, maar in de koers van het fonds verrekend. 2.7 Fondsdocumentatie Op 25 oktober 2012 verscheen een geactualiseerd prospectus, inclusief gewijzigde voorwaarden van beheer en bewaring. Het prospectus wordt jaarlijks geactualiseerd; in 2012 wachtten we hiermee tot er zekerheid was over de toekomst van de Regeling groenprojecten en de fiscale faciliteiten voor particuliere beleggers. De voorwaarden van beheer en bewaring zijn aangepast omdat de zesmaandstermijn verviel. Deze hield in dat beleggers participaties in het ASN Groenprojectenfonds pas zes maanden na aankoop konden verkopen. Deze voorwaarde is vervallen per 25 oktober Tot slot zijn de voorwaarden voor beheer en bewaring en het registratiedocument geactualiseerd. 13 Lopende kosten De (jaarlijkse) vergoeding voor het beheer van het fonds wordt uitgedrukt in een percentage (de lopende kosten). Tot en met het halfjaarverslag van 2012 hanteerden wij de total expense ratio (TER) om de kosten in het fonds weer te geven. Recent zijn de regels over kostentransparantie gewijzigd. In artikel 5:2 van de Nadere Regeling Gedragsregels Financiële Ondernemingen (NRgfo) is de toelichting van de lopendekostenfactor (LKF) vereist. De LKF is gelijk aan de factor van de totale kosten die ten laste van het fonds komen ten opzichte van het gemiddelde fondsvermogen. Het verschil tussen de TER en de LKF is als volgt. Het gemiddelde fondsvermogen bij de TER wordt berekend door het gemiddelde op vijf meetmomenten te nemen. Bij de LKF wordt het gemiddelde bepaald op basis van de frequentie waarmee de net asset value (NAV) wordt afgegeven. Alle NAV s die gedurende het jaar worden afgegeven, worden opgeteld en gedeeld door het aantal afgegeven NAV s. De LKF geeft daarmee een nauwkeuriger niveau van de kosten weer dan de TER. Er is geen verschil in het niveau van de kosten De Financiële bijsluiter werd vervangen door het document Essentiële Beleggersinformatie. Deze informatie maakt het voor de beleggers beter mogelijk fondsen en fondsaanbieders met elkaar te vergelijken. Deze documenten zijn beschikbaar via de website > Brochures en documenten. De herziening van het prospectus en het document Essentiële Beleggersinformatie is een doorlopend proces. 2.8 Administratieve organisatie en interne controle Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo). Wij hebben gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen

16 14 constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor het ASN Groenprojectenfonds te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering zoals bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2012 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. 2.9 Fund governance en risicobeleid De beheerder heeft voor het ASN Groenprojectenfonds de Principles of Fund Governance die zijn opgesteld door de Dutch Fund Association (DUFAS) aanvaard. In maart 2011 heeft DUFAS in dit kader de Handreiking Risicomanagement voor Beleggingsinstellingen en Beleggingsondernemingen uitgegeven. De directie van ABB heeft besloten tot implementatie van deze handreiking, en in kaart gebracht wat dit in de praktijk inhoudt. Zij heeft begin 2012 het beleid dat daaruit voortvloeit, bekrachtigd. De Gedragscode Fund Governance vindt u op > Over de beheerder. in kredietopslagen. Het renterisico is groter als de gemiddelde looptijd langer is. Om het risico van liquiditeit en verhandelbaarheid en het groene-instellingsrisico te beheersen monitort de beheerder de dagelijkse in- en uitstroom, mede op basis van liquiditeitsprognoses. De overheid merkt het ASN Groenprojectenfonds aan als groenfonds als het minimaal 70% van het fondsvermogen in groenprojecten belegt. Zonder dat wij extra marketinginspanningen verrichtten, was er in december sprake van een sterke instroom. Dat zette het percentage groenbeleggingen onder druk: per 31 december 2012 was 69,5% van het fondsvermogen in groenprojecten belegd. Kort na 31 december was het fonds weer voor minstens 70% in groenprojecten belegd. Deze tijdelijke daling tot onder 70% heeft geen gevolgen voor het fonds en voor de beleggers. Den Haag, 8 april 2013 Directie ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V Risico s De risico s zijn beschreven in paragraaf 3.4. De risico s die in 2012 de meeste invloed hadden, waren het renterisico, marktrisico, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, verhandelbaarheidsrisico en groeneinstellingsrisico. ABB identificeert deze risico s. Het fonds belegt maximaal 15% van het fondsvermogen in één lening. Dat beperkt het debiteurenrisico. De waarde van beleggingen in vastrentende waarden fluctueert onder andere als gevolg van veranderingen in marktrentes. Stijgt de (kapitaal)marktrente ten opzichte van bijvoorbeeld de (vaste) couponrente van een lening, dan daalt de waarde van de belegging en andersom. Belangrijke factoren die invloed hebben op marktrentes, zijn veranderingen in de verwachte wijziging van het inflatietempo en Jaarverslag 2012 ASN Groenprojectenfonds

17 15 3 Jaarrekening Aanbrengen van dakisolatie Foto: F. Franssen

18 3.1 Balans Voor winstbestemming en in duizenden euro s Beleggingen Vastrentende waarden Af: voorziening kredieten Vorderingen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Vorderingen en overige activa min kortlopende schulden Activa min kortlopende schulden Fondsvermogen Geplaatst kapitaal Overige reserves Onverdeeld resultaat Totaal Jaarverslag 2012 ASN Groenprojectenfonds

19 3.2 Winst- en verliesrekening In duizenden euro s Opbrengsten uit beleggingen Rente leningen, hypotheken Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Overige bedrijfsopbrengsten Commissie leningen Rente rekening-courant Som van de bedrijfsopbrengsten Lasten Beheervergoeding Voorzieningen Mutatie voorzieningen kredieten Som van de bedrijfslasten Resultaat

20 3.3 Kasstroomoverzicht In duizenden euro s Kasstromen uit beleggingsactiviteiten Resultaat Aanpassing om het resultaat aan te sluiten op de door de beleggingsactiviteiten gegenereerde kasstroom: Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Mutatie voorzieningen Aankoop van beleggingen Verkoop en aflossingen van beleggingen Mutaties in activa en passiva: Vorderingen Kortlopende schulden Nettokasstromen uit beleggingsactiviteiten Kasstromen uit financieringsactiviteiten Uitgifte van participaties Inkoop van participaties Uitgekeerd dividend Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Liquide middelen begin van de verslagperiode Liquide middelen eind van de verslagperiode Jaarverslag 2012 ASN Groenprojectenfonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ASN Groenprojectenfonds

Jaarverslag 2013. ASN Groenprojectenfonds Jaarverslag 2013 ASN Groenprojectenfonds Jaarverslag 2013 ASN Groenprojectenfonds ASN Groenprojectenfonds Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Verslag van de raad van toezicht 8 1 Verslag van de beheerder 13

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarverslag naar inhoudsopgave naar personalia

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarverslag naar inhoudsopgave naar personalia ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Halfjaarverslag 2011 naar inhoudsopgave naar personalia Inhoud Verslag van de directie 3 Balans 5 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

bij het Prospectus van ASN Groenprojectenfonds

bij het Prospectus van ASN Groenprojectenfonds Addendum bij het Prospectus van ASN Groenprojectenfonds Betreft: Het Prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. is te raadplegen via actiam.nl/fondsbeheer en is kosteloos verkrijgbaar bij ACTIAM N.V., Postbus

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

T G Halfjaarbericht juni 2007

T G Halfjaarbericht juni 2007 T G Halfjaarbericht juni 2007 Triodos Groenfonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt in door de overheid erkende groene projecten die de ontwikkeling en het behoud van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Rendement en risico Fonds Regionaal Duurzaam 1

Rendement en risico Fonds Regionaal Duurzaam 1 Rendement en risico Fonds Regionaal Duurzaam 1 Rendement Via het Meewind-fonds Regionaal Duurzaam 1 kunt u beleggen in duurzame energie in de regio. Daarmee levert u een bijdrage aan de overgang naar duurzame

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V.

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Financieel verslag Jaarverslag van de directie 1 Jaarrekening 3 Balans per 2013 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2012 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Halfjaarcijfers Teslin Capital Management BV 2014 De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Balans per 30 juni 2014 (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) Activa 30-06-2014

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie