Extra fiscaal rendement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extra fiscaal rendement"

Transcriptie

1 Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten 2014

2

3 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 6 Research & development aftrek (RDA) 21 Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) 23 Willekeurige afschrijving 24 Combinaties van investeringsfaciliteiten 33 Afdrachtverminderingen 35 Subsidieregeling praktijkleren 39 Innovatiebox 41 Teruggaven 43 Subsidies 45 Formele bepalingen 47 Contact 49 Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten

4 4 PwC

5 Voorwoord Jessica Litjens Knowledge Centre Tax & HRS Private Wealth Ciska Wisman Knowledge Centre Tax & HRS Corporate Tax In deze publicatie Extra fiscaal rendement - Investeringsfaciliteiten 2014 brengen we u op de hoogte van de fiscale faciliteiten die de Nederlandse overheid in 2014 aan het bedrijfsleven biedt om de economie te versterken en duurzamer te maken. Speerpunten van het fiscale beleid zijn dit jaar innovatie, onderwijs en investeringen. Mogelijk kunt u uw voordeel doen met de maatregelen die zijn genomen om ondernemerschap en innovatie extra te stimuleren. Door de diversiteit aan regelingen is het goed denkbaar dat ook uw onderneming in aanmerking komt voor een of meerdere faciliteiten. Enkele fiscale regelingen zijn per 2014 verruimd. Daarnaast zijn sommige regelingen echter versoberd. Nieuw is de per 1 januari 2014 ingevoerde subsidieregeling praktijkleren. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die samenhangen met het bieden van praktijk- en werkleerplaatsen. De regeling vervangt de afdrachtvermindering onderwijs in de loonheffingensfeer. De faciliteiten zijn op hoofdlijnen beschreven waardoor u een goed overzicht krijgt van de belangrijke aandachtspunten. De volgende faciliteiten komen aan bod: de investeringsaftrek, de research & development aftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de willekeurige afschrijving, de combinaties van investeringsfaciliteiten, de afdrachtverminderingen loonbelasting en premie volksverzekeringen, de subsidieregeling voor praktijkleren, de innovatiebox, de teruggaaf energiebelasting/accijns & teruggaaf grootverbruikers en subsidies. Ook wordt aandacht besteed aan de formele aspecten. Om gebruik te maken van de diverse investeringsfaciliteiten moeten formele bepalingen worden nageleefd. Zo is het van belang dat eventuele meldingstermijnen in acht worden genomen. Daarnaast is het mogelijk om bezwaar te maken (en in beroep te gaan) tegen de afwijzing van een verzoek om toepassing van een investeringsfaciliteit. De opgenomen informatie helpt u om extra (fiscaal) rendement te behalen met uw investeringen. Ook zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar weergegeven, zodat u de huidige regelingen gemakkelijker kunt vergelijken met die in voorgaande jaren. De publicatie ziet echter voornamelijk op de toepassingsmogelijkheden van de faciliteiten in Wilt u na het lezen van deze publicatie meer informatie over de toepassing van een of meer fiscale investeringsfaciliteiten? Of hebt u advies nodig over het verzorgen van een aanvraag? Neemt u dan contact op met uw PwC-adviseur. Die helpt u daarbij graag verder. Rotterdam, 13 februari 2014 Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten

6 Investeringsaftrek Als ondernemer kunt u de fiscale winst van de onderneming verlagen door gebruik te maken van de investeringsaftrek. Dit is een extra aftrekpost die aanvullend op de reguliere kosten van bedrijfsmiddelen ten laste van de winst komt. Achtergrond van de faciliteit is het bevorderen van bepaalde investeringen. Trefwoorden zijn in dit kader energiezuinigheid, milieuvriendelijkheid en kleinschaligheid. De omvang van de investeringsaftrek is gerelateerd aan het investeringsbedrag. De Wet inkomstenbelasting 2001 voorziet in: de energie-investeringsaftrek (EIA); de milieu-investeringsaftrek (MIA); en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Naast de investeringsaftrek kent de wet de research & development aftrek (RDA) en een aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Dit zijn eveneens aanvullende aftrekposten. Zie Research & Development Aftrek (RDA) op blz en Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (S&Oaftrek) op blz. 23. Ondernemers voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting kunnen in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. Voor de toepassing van de investeringsaftrek gelden minimum investeringsbedragen. Om gebruik te kunnen maken van de EIA of MIA is vereist dat de investering per bedrijfsmiddel minimaal euro bedraagt. Voor de KIA is dat 450 euro per bedrijfsmiddel. Extra aftrekpost Bij een investering in een bedrijfsmiddel kan de ondernemer in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. Dit is een extra aftrekpost die aanvullend op de reguliere afschrijvingskosten van het bedrijfsmiddel ten laste van de winst komt. De investeringsaftrek kan de vorm hebben van de KIA, EIA en MIA. Bij een lagere belastbare winst is minder belasting verschuldigd. De daadwerkelijke belastingbesparing verschilt per investering en ondernemer. Het hangt af van de variant van de investeringsaftrek, de omvang van de investering en de van toepassing zijnde belasting (inkomstenof vennootschapsbelasting). 6 PwC

7 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Voor veel faciliteiten is tijdige aanmelding bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vereist. Deze nieuwe organisatie is ontstaan uit de fusie per 1 januari 2014 tussen Agentschap NL en de Dienst Regelingen, beide uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Economische Zaken. RVO.nl biedt ondersteuning aan ondernemers die duurzaam, agrarisch, innovatief of internationaal ondernemen. Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de regeling. Bepaalde bedrijfsmiddelen kwalificeren nadrukkelijk niet. Uitgesloten van investeringsaftrek zijn bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om (direct of indirect) hoofdzakelijk - dat wil zeggen voor minstens 70 procent - te worden gebruikt voor het drijven van een onderneming waarop een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is (bijvoorbeeld een buitenlandse vaste inrichting in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten). Dat geldt ook voor grond, woonhuizen en woonschepen, personenauto s die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg, vaartuigen, dieren, effecten, vorderingen, goodwill en ook vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard. Voor de KIA worden daarnaast geen bedrijfsmiddelen in aanmerking genomen die zijn bestemd om hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden. Als uitzondering op de algemene uitsluitingen, kunnen investeringen in woonhuizen en schepen en investeringen in zuinige of elektrische auto s wel in aanmerking komen voor de MIA. Van investeringsaftrek zijn ook uitgesloten bedrijfsmiddelen waarvoor verplichtingen zijn aangegaan tussen bepaalde, in de wet omschreven familieleden. Hetzelfde geldt voor verplichtingen die zijn aangegaan tussen een aandeelhouder en het lichaam waarin deze een kwalificerend belang (minimaal een derde) heeft. Het recht op investeringsaftrek bestaat vanaf het investeringsmoment. Vóór ingebruikname van het bedrijfsmiddel wordt de investeringsaftrek echter slechts in aanmerking genomen tot het bedrag dat al daadwerkelijk voor het bedrijfsmiddel is betaald. De resterende investeringsaftrek wordt dan in een later jaar in aftrek gebracht. Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten

8 Energie-investeringsaftrek (EIA) De wet bevat een energie-investeringsaftrek (EIA) voor investeringen door ondernemers in energiezuinige, niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die voldoen aan de eisen van de Energielijst (energieinvesteringen). Aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen komen ook in aanmerking voor de EIA voor zover het aangepaste bedrijfsmiddel voldoet aan de energieprestatie-eisen van de regeling. De EIA is gericht op energie-efficiëntie en stimuleert op die manier energiebesparende investeringen. De aanvullende aftrek bedraagt 41,5 procent van het bedrag aan energieinvesteringen. De EIA levert als extra fiscale aftrekpost direct een financieel voordeel op. Bovenop de reguliere aftrekbare kosten mag 41,5 procent van de investering in mindering worden gebracht op de fiscale winst. In de vennootschapsbelastingsfeer betekent de EIA een belastingbesparing van ongeveer 10 procent per investering. In de inkomstenbelastingsfeer kan dit oplopen tot ruim 18 procent. aftrek: 41,5% Voorbeeld Energie-investering Een ondernemer investeert dit jaar euro in een nieuw bedrijfsmiddel dat voldoet aan de voorwaarden van de Energielijst Er is sprake van een energie-investering. De fiscale winst na aftrek van de reguliere aftrekbare kosten maar vóór toepassing van de EIA bedraagt euro. Het vennootschapsbelastingtarief in 2014 is 20 procent voor de eerste euro winst en 25 procent voor het meerdere. Als de ondernemer geen aanspraak maakt op de EIA dan bedraagt de verschuldigde vennootschapsbelasting euro. Door aanspraak te maken op de faciliteit kan een belastingbesparing worden gerealiseerd. Belastingbesparing Toepassing van de EIA levert een extra aftrekpost op van 41,5 procent van euro, dat is euro. De investeringsaftrek verlaagt de fiscale winst tot euro, dat is de winst van euro verminderd met De verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt dan ,50 euro. Toepassing van de EIA bij een investering van euro levert in de vennootschapsbelastingsfeer een belastingbesparing Jaar 2014 Fiscale winst vóór EIA Zonder EIA ,00 Met EIA ,00 op van 1.037,50 euro (25 procent van euro). Dit is ruim 10 procent van de investering. EIA (41,5% van ) 0,00 -/ ,00 -/- Fiscale winst , ,00 Vennootschapsbelasting 20% over eerste , ,00 25% over meerdere , ,50 + Totaal , ,50 Belastingbesparing: 25% van = 1.037,50 10% vennootschapsbelastingbesparing op investering 8 PwC

9 Actualiteiten EIA-regeling De EIA blijft 41,5 procent. Tot 2011 was dit percentage nog 44. Hoewel de verlaging van 44 naar 41,5 procent slechts tijdelijk zou zijn, wordt het verlaagde percentage gehandhaafd. De EIA-regeling 2014 is van toepassing op verplichtingen die zijn aangegaan of voortbrengingskosten die zijn gemaakt op of na 1 januari Per bedrijfsmiddel moet het investeringsbedrag minimaal euro zijn om in 2014 in aanmerking te komen voor de EIA. Per 2014 zijn enige wijzigingen aangebracht in de Energielijst. Zo zijn bijvoorbeeld koude- of warmteterugwinningsystemen uit ventilatielucht bij grootkeukens in de lijst opgenomen. Daarnaast is de omschrijving voor LED-belichtingssystemen gewijzigd om duidelijker te maken welke technieken in aanmerking komen. Ook zijn de omschrijvingen van zonnecollectoren en zonnepanelen aangepast om de SDE+-regeling af te bakenen. Voor 2014 is een bedrag van 111 miljoen euro aan EIA-budget beschikbaar. Dit is een verlaging ten opzichte van de drie voorgaande jaren waarin het budget rond 150 miljoen euro lag. Minimaal meldingsbedrag vanaf 2014 Een investering kan in meerdere fases worden gemeld bij RVO.nl. Wel geldt met ingang van 1 januari 2014 een ondergrens van minimaal euro voor het meldingsbedrag. In 2014 wordt maximaal 118 miljoen euro aan kwalificerende investeringen in aanmerking genomen. Bij een hoger bedrag aan investeringen wordt over het meerdere geen EIA verleend. Doelgroep De EIA-regeling geldt voor belastingplichtigen voor de inkomstenof vennootschapsbelasting die een onderneming drijven en investeren in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst. Kenbaar maken Het recht op EIA moet bij de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting kenbaar worden gemaakt. Om aanspraak te kunnen maken op de faciliteit moet de investering wel tijdig zijn aangemeld bij RVO.nl. Toepassing De bedrijfsmiddelen die voor het jaar 2014 in aanmerking komen voor de EIA staan vermeld in de Energielijst De lijst bevat meer dan 160 energiebesparende technieken en is onderverdeeld in vijf categorieën: 1. bedrijfsgebouwen; 2. processen; 3. transportmiddelen; 4. duurzame energie; 5. energieadvies. De EIA wordt toegepast op de aanschaffings- en voortbrengingskosten van een energie-investering. Onder aanschaffingskosten vallen de kosten die bij derden zijn gemaakt, zoals de aankoopsom plus alle bijkomende kosten die noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan het bedrijfsklaar krijgen Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten

10 Kwalificerende kosten De EIA kan worden toegepast op de aanschaffings- en voortbrengingskosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die voldoen aan de energieprestatieeisen, inclusief voorzieningen (bijvoorbeeld leidingen, appendages 1 en meet- en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die alleen daarvoor worden gebruikt. van het desbetreffende bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld montagekosten, leidingwerk en besturing. Van voortbrengingskosten is sprake als een bedrijfsmiddel in de eigen onderneming is vervaardigd. Alle kosten die hiervoor worden gemaakt binnen de eigen onderneming behoren tot de voortbrengingskosten, bijvoorbeeld de materiaalkosten en de arbeidskosten van werknemers. Geactiveerde kosten voor aanpassing van bestaande bedrijfsmiddelen, zoals nieuwe materialen en montage, komen ook in aanmerking. Onderhoudskosten zijn echter uitgezonderd. Als een investeringssubsidie wordt ontvangen voor het desbetreffende bedrijfsmiddel, moet het subsidiebedrag worden afgetrokken van de aanschaffingsof voortbrengingskosten. Ook generieke bedrijfsmiddelen Naast de bedrijfsmiddelen op de Energielijst 2014 kunnen ook andere bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de EIA. Voor deze zogenoemde generieke bedrijfsmiddelen moet dan wel de vereiste energiebesparing door middel van een berekening kunnen worden aangetoond. Gezien de complexiteit van de voorwaarden is het raadzaam om hiervoor contact op te nemen met uw PwC-adviseur. Zijn kosten gemaakt voor een energieadvies, een Energie Prestatie Advies (EPA-maatwerkadvies) of een actieplan voor elektromotoren, dan kunnen deze kosten onder bepaalde voorwaarden samen met de energie-investering in aanmerking komen voor de EIA. Suggesties Energielijst 2015 Als ondernemer kunt u zelf bedrijfsmiddelen voordragen voor de Energielijst van het volgende kalenderjaar. Het moet gaan om bedrijfsmiddelen waarmee een energiebesparing is te realiseren. De uiterste datum voor het indienen van voorstellen voor bedrijfsmiddelen voor de Energielijst 2015 is 31 augustus Uw PwC-adviseur helpt u hiermee graag verder. EIA bij samenwerkingsverbanden Investeringen kunnen plaatsvinden door een samenwerkingsverband zoals een maatschap, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (CV). Ook dan bestaat mogelijk recht op de EIA. Het zijn de achterliggende individuele maten, firmanten of vennoten de leden die aanspraak kunnen maken op de EIA en niet de contractuele samenwerkingsvorm. Per bedrijfsmiddel wordt beoordeeld of is voldaan aan het vereiste minimuminvesteringsbedrag, daarbij is niet relevant hoe groot het samenwerkingsverband is. De EIA wordt toegepast per lid op basis van zijn aandeel in de desbetreffende investeringen binnen het samenwerkingsverband. Onder voorwaarden geldt een aantal vereenvoudigingen in de toepassing van de regeling. 1) Kleine bijbehorende toestellen en onderdelen die dienen ter completering van een machine of een installatie. 10 PwC

11 Vereenvoudigde EIA-aanvraag samenwerkingsverbanden Met ingang van 1 januari 2013 is de aanvraag van de EIA administratief vereenvoudigd voor maten en vennoten die participeren in een samenwerkingsverband. In plaats van afzonderlijke aanvragen per maat of vennoot kan het samenwerkingsverband nu volstaan met één aanvraag per (gezamenlijke) investering. Het samenwerkingsverband zal vervolgens bij een controle één controlebrief van RVO.nl ontvangen. Voor een juiste toepassing van de EIA bij een samenwerkingsverband moet worden vastgesteld in welke mate de leden deelnemen in de investering. Hiervoor geldt als aanknopingspunt de gerechtigdheid tot de winst van het samenwerkingsverband. De maten en vennoten van een samenwerkingsverband mogen echter voor de toepassing van de EIA (evenals voor de MIA, zie Milieuinvesteringsaftrek (MIA) op blz. 15 t/m 18) ook een andere verdeling van de investeringsverplichting over de leden van het samenwerkingsverband kiezen. In het besluit van 15 september 2009, nr. CPP2009/1116M wordt aangegeven aan welke voorwaarden dan moet worden voldaan. De belangrijkste zijn dat alle maten of vennoten hetzelfde verdelingscriterium hanteren en dat de verdeling op redelijke basis plaatsvindt. Bestaat een samenwerkingsverband ook uit een of meer commanditaire vennoten/ natuurlijke personen, dan is géén sprake van een redelijke verdeling als een investering volledig wordt toegerekend aan de beherende vennoten terwijl de commanditaire vennoten/natuurlijke personen wettelijk zijn uitgesloten van de faciliteit. Commanditaire vennoten/ natuurlijke personen komen in beginsel niet in aanmerking voor investeringsaftrek, omdat zij in de regel niet kwalificeren als ondernemer. Een natuurlijke persoon/ commanditaire vennoot komt echter wel in aanmerking voor EIA als deze vennoot op een andere grond al ondernemer is en de commanditaire participatie op grond van de vermogensetiketteringsregels tot zijn ondernemingsvermogen behoort. Als sprake is van een samenwerkingsverband tellen bij het bepalen van het maximale bedrag aan energie-investeringen alleen de energieinvesteringen van de IB-ondernemers en belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting mee, dus niet die van commanditaire vennoten. Het plafond wordt vervolgens naar evenredigheid toegerekend aan die ondernemers. Wat dit betekent, illustreert het hiernaast opgenomen rekenvoorbeeld. Voorbeeld Investering door samenwerkingsverband Een samenwerkingsverband bestaat uit twee beherende vennoten en vier commanditaire vennoten. De totale energie-investering bedraagt 250 miljoen euro. De beherende vennoten zijn ieder gerechtigd tot 40 procent van de energie-investering (ieder 100 miljoen euro) en de vier commanditaire vennoten ieder tot 5 procent (ieder 12,5 miljoen euro). Het plafond voor 2014 bedraagt 118 miljoen euro. Voor toepassing van de faciliteit moet het plafond voor de beherende vennoten worden bepaald. Bepalen plafond beherende vennoten Het plafond voor ieder van de beherende vennoten wordt als volgt bepaald: 100 miljoen euro / 200 miljoen euro (en niet 250 miljoen euro) * 118 miljoen euro = 59 miljoen euro. Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten

12 Vergunningen Voor sommige investeringen is een vergunning vereist. Met ingang van 1 oktober 2010 is de omgevingsvergunning ingevoerd als vervanging van onder andere de bouw- en milieuvergunning. Op het moment van de EIA-aanvraag moet de benodigde vergunning voor het bouw- of milieudeel in het bezit zijn, maar deze hoeft nog niet onherroepelijk te zijn. Onherroepelijk wil zeggen dat er geen bezwaar- of beroepsprocedure met betrekking tot de vergunning aanhangig is of nog kan worden. In bepaalde gevallen is een SDE+-beschikking vereist. SDE+-regeling De regeling stimulering duurzame energieproductie (SDE-regeling) is per 1 januari 2011 omgevormd naar een efficiëntere SDE+-regeling. Deze is op 1 juli 2011 voor het eerst opengesteld. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, dat wil zeggen dat producenten subsidie ontvangen voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. Subsidie kan worden aangevraagd voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of het gecombineerd opwekken van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas. Een van de technologieën die in aanmerking komt voor subsidie is windenergie. Haalbaarheidsstudie Bij bepaalde aanvragen voor de SDE is noodzakelijk dat een haalbaarheidsstudie wordt verricht voor de productie-installatie. Onderdeel van een studie naar de haalbaarheid van het project is de exploitatieberekening. Dat moet minstens een overzicht van alle kosten en baten van de productie-installatie bevatten. Ook moet een berekening van het projectrendement worden toegevoegd. De financiële onderbouwing moet in elk geval bestaan uit een financieringsplan voor het project en een overzicht van de vermogenspositie van de aanvrager. Een aanvullende eis geldt als het aandeel van het eigen vermogen minder dan 20 procent van de investering bedraagt. In dat geval is een intentieverklaring van een financier vereist. Tips voor aanvragen SDE Op 1 april 2014 wordt de SDE opengesteld. Dit zal in fasen gebeuren. De SDE+ wordt aangevraagd met het digitale formulier van het e-loket van RVO.nl. Vanaf 9:00 uur op dinsdag 1 april 2014 kan de eerste aanvraag worden ingediend. Vooruitlopend kunt u uw aanvraag alvast voorbereiden en klaar zetten zodat u deze digitaal kunt verzenden zodra de regeling open is. Vanaf 2014 kan bij de aanvraag om extra bijlagen worden verzocht zoals een haalbaarheidstudie. Voor geothermieprojecten is per genoemde datum een geologisch onderzoek vereist. Een aanvraag voor de SDE+ moet plaatsvinden binnen de daarvoor bestemde periode. Voor de diverse onderdelen gelden verschillende aanvraag periodes. De SDE sluit op 18 december 2014 om 17:00 uur. In 2014 bedraagt het budget voor de ondersteuning van projecten met de SDE+ 3,5 miljard euro. Windenergie Voor windprojecten op zee geldt dat op het moment van aanmelding voor de EIA een beschikking moet zijn afgegeven op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (Besluit SDE). Sinds 1 januari 2009 geldt deze voorwaarde niet meer voor windenergie op land. Dit moet voorkomen dat projecten ongewenste vertraging oplopen bij de uitvoering. Geologisch onderzoek Een geothermie project kan alleen in aanmerking komen voor de SDE als bij het aanvraagformulier het geologisch rapport wordt meegestuurd. Aan het geologisch onderzoek zijn nadere eisen gesteld. Het onderzoek moet voldoen aan het Model Geologisch Onderzoek en zal worden getoetst door experts van TNO. Voor het verslag van het onderzoek geldt een verplichte opzet. 12 PwC

13 Minimaal meldingsbedrag vanaf 2014 Met ingang van 1 januari 2014 geldt een ondergrens voor het meldingsbedrag. De aangemelde kosten moeten minimaal euro bedragen. Geen combinatie SDE+ en EIA Tijdig aanmelden Om gebruik te kunnen maken van de EIA moet de investering tijdig zijn aangemeld bij RVO.nl. De investering moet in beginsel binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden aangemeld bij het e-loket van RVO.nl. Dit gebeurt via een digitaal formulier. Schriftelijke meldingen zijn niet mogelijk. Voortbrengingskosten moeten worden aangemeld binnen drie maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin deze zijn gemaakt. Wordt het bedrijfsmiddel in hetzelfde kwartaal in gebruik genomen, dan moeten de voortbrengingskosten binnen drie maanden na ingebruikneming worden aangemeld. Voor de EIA is geen accountantsverklaring vereist. Aanvraag EIA bij fiscale eenheid Op grond van het besluit van 15 december 2009, nr. CPP2009/1116M gelden voor een fiscale eenheid soepelere regels voor de melding en de aanvraag voor de EIA (hetzelfde geldt voor de MIA en de toepassing van willekeurige afschrijving bij milieubedrijfsmiddelen (Vamil)). Het betreft de volgende situaties: Als de dochtermaatschappij een investering doet en vervolgens gaat behoren tot een fiscale eenheid (waarbij dus de moedermaatschappij belastingplichtig is en niet de dochtermaatschappij) wordt de aanvraag onder omstandigheden geacht te zijn gedaan door de moedermaatschappij. Als de moedermaatschappij van een Projecten die vanaf 2014 een SDE+-beschikking ontvangen, komen niet in aanmerking voor de EIA. Wel is sprake van iets hogere basisbedragen. Projecten met een SDE+-beschikking van 2013 of eerder, waarbij nog geen gebruik is gemaakt van de EIA, vallen onder een overgangsregime. Voor die projecten kan de ondernemer wel EIA aanvragen, dit omdat de basisbedragen van de oude regeling rekening hielden met toepassing van die investeringsaftrek. fiscale eenheid een investering van een dochtermaatschappij heeft aangemeld en de dochtermaatschappij vervolgens is gaan behoren tot een andere fiscale eenheid, wordt de aanvraag geacht te zijn gedaan door de nieuwe moedermaatschappij. Als de moedermaatschappij van een fiscale eenheid een investering van een dochtermaatschappij heeft aangemeld en de fiscale eenheid ten tijde van de ingebruikname van het bedrijfsmiddel inmiddels is verbroken, heeft de dochtermaatschappij toch recht op de EIA. Tussentijdse beëindiging EIA In principe wordt sinds 1 januari 2009 de EIA-regeling (en ook de MIA/Vamilregeling) niet meer gesloten wanneer het budget is uitgeput. Vanaf die datum is het mogelijk een deel van het budget van het volgende jaar aan te spreken. Ook kan ongebruikt budget worden meegenomen naar een volgend jaar. Toch blijft de wettelijke mogelijkheid bestaan dat de minister van Financiën bij een zeer omvangrijke budgetoverschrijding de EIA door tussentijdse aanpassing van de Energielijst of door aftopping beperkt of in zijn geheel buiten werking stelt. Als het voornemen bestaat om in 2014 in energiezuinige bedrijfsmiddelen te investeren, moet rekening worden gehouden met deze mogelijkheid van eerdere sluiting van de EIA. Het moment waarop de investeringsverplichting wordt aangegaan, is beslissend. Wel moet RVO.nl binnen drie maanden na de datum waarop de regeling buiten werking is gesteld, de melding hebben ontvangen. Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten

14 Uitsluitingen Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de EIA. Per bedrijfsmiddel moet het investeringsbedrag minimaal euro (drempelbedrag) bedragen. Tot en met 31 december 2013 lag deze ondergrens op 450 euro per bedrijfsmiddel en op euro voor het totaal aan investeringen. Wanneer wordt geïnvesteerd in een onzelfstandig onderdeel van een bedrijfsmiddel, geldt als toets voor de drempel het investeringsbedrag als geheel. In dat geval komt wel alleen het investeringsbedrag dat ziet op het op grond van de Energielijst kwalificerende onderdeel in aanmerking voor de EIA. Wanneer het onzelfstandige deel echter niet gelijktijdig met het bedrijfsmiddel is aangeschaft, vindt een zelfstandige toets aan het drempelbedrag plaats. Overigens komen bedrijfsmiddelen die al eerder door een ander zijn gebruikt, niet in aanmerking voor de EIA. Uitgesloten van de EIA zijn bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om (direct of indirect) hoofdzakelijk - dat wil zeggen voor minstens 70 procent - te worden gebruikt voor het drijven van een onderneming waarop een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is (bijvoorbeeld een buitenlandse vaste inrichting in een land, waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten). Dat geldt ook voor grond, woonhuizen en woonschepen, bepaalde personenauto s, vaartuigen, dieren, effecten, vorderingen, goodwill en ook vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard. Eveneens uitgesloten zijn bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om (direct of indirect) hoofdzakelijk (voor 70 procent of meer) ter beschikking te worden gesteld (bijvoorbeeld verhuurd) aan in het buitenland wonende personen of gevestigde lichamen, of aan personen of lichamen voor hun onderneming, terwijl op de winst daarvan een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is. Van investeringsaftrek zijn daarnaast uitgesloten bedrijfsmiddelen waarvoor verplichtingen zijn aangegaan tussen bepaalde in de wet omschreven familieleden. Hetzelfde geldt voor verplichtingen die zijn aangegaan tussen een aandeelhouder en het lichaam waarin deze een kwalificerend belang (minimaal een derde) heeft. Desinvesteringsbijtelling Hebt u investeringsaftrek toegepast en vervreemdt u vervolgens binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering is gedaan het bedrijfsmiddel waarvoor investeringsaftrek in aanmerking is genomen? Dan moet in dat geval een desinvesteringsbijtelling plaatsvinden als de overdrachtsprijs meer dan euro bedraagt. De desinvesteringsbijtelling vindt plaats in het jaar van de vervreemding en wordt berekend over maximaal het bedrag waarover investeringsaftrek is genoten, tegen hetzelfde percentage. Onder vervreemding wordt niet alleen verkoop verstaan, maar onder meer ook de onttrekking van een goed aan de onderneming en een bestemmingswijziging waardoor sprake is van een uitgesloten bedrijfsmiddel. 14 PwC

15 Milieu-investeringsaftrek (MIA) Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen een fiscaal voordeel verkrijgen. Hiervoor zijn twee faciliteiten beschikbaar: de milieuinvesteringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (Vamil). De overheid beoogt hiermee investeringen in milieuvriendelijke apparatuur door bedrijven te bevorderen. De MIA voorziet in een extra aftrek op de fiscale winst; de Vamil biedt een liquiditeits- en rentevoordeel. Deze twee verschillende regelingen kunnen vaak gelijktijdig worden toegepast. De MIA staat open voor investeringen door ondernemers in milieuvriendelijke, niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die voldoen aan de eisen van de Milieulijst 2014 (milieu-investeringen). De faciliteit stimuleert investeringen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu. Ook de Vamil stimuleert investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu. De faciliteit ziet op investeringen door ondernemers in aangewezen, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (milieu-bedrijfsmiddelen). Zie Milieubedrijfsmiddelen (Vamil) op blz. 27 t/m 29. In 2014 wordt voor de MIA per belastingplichtige maximaal 25 miljoen euro aan kwalificerende investeringen in aanmerking genomen. Dit geldt ook voor de Vamil. Actualiteiten MIA Om in 2014 in aanmerking te komen voor de MIA moet het investeringsbedrag minimaal euro zijn. Met ingang van 1 januari 2014 geldt een ondergrens voor het aanmeldingsbedrag bij RVO.nl. De aangemelde kosten voor de MIA moeten minimaal bedragen. Om ondernemers te stimuleren om met innovatieve milieuvriendelijke oplossingen te komen, bevat de Milieulijst 2014 meer generiek omschreven bedrijfsmiddelen. Er wordt alleen een bepaalde milieuprestatie vereist. De toepassingsmogelijkheden van de MIA bij het saneren van asbest uit daken, dakgoten of gevels en het plaatsen van zonnepanelen is verruimd. Dergelijke investeringen in woonhuizen en woonschepen komen vanaf 1 januari 2014 ook in aanmerking voor de faciliteit. Met ingang van 1 januari 2014 komen elektrisch aangedreven voertuigen niet meer in aanmerking voor de Vamil en zeer zuinige personenauto s niet langer voor de MIA. Elektrisch aangedreven voertuigen komen nog wel in aanmerking voor de MIA. Er is meer aandacht voor het thema grondstoffen en afval. Een ander aandachtspunt van de Milieulijst 2014 is duurzame veehouderij. Nieuw op de lijst zijn de duurzame stallen voor melkgeiten en vleesvee. Bij een investering in een duurzame en milieuvriendelijke stal kan mogelijk ook aanspraak worden gemaakt op de Vamil. De regeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Tussen het budget voor de MIA en het budget voor de Vamil heeft deels een verschuiving plaatsgevonden. Het voor de MIA beschikbare budget voor 2014 bedraagt 93 miljoen euro, dat is 8 miljoen euro minder dan vorig jaar. Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten

16 Relatie MIA en Vamil De MIA en/of Vamil kunt u toepassen op de aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Milieulijst Onder aanschaffingskosten vallen de kosten die bij derden zijn gemaakt, zoals de aankoopsom plus de bijkomende kosten die nodig zijn om een bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen (bijvoorbeeld montagekosten). Van voortbrengingskosten is sprake als een bedrijfsmiddel in de eigen onderneming is vervaardigd. Alle kosten die hiervoor worden gemaakt binnen de eigen onderneming behoren tot de voortbrengingskosten, bijvoorbeeld de materiaalkosten en de arbeidskosten van werknemers. Als subsidie wordt ontvangen voor het desbetreffende bedrijfsmiddel, moet het subsidiebedrag worden afgetrokken van de aanschaffings- of voortbrengingskosten. Aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen, als het aangepaste bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Milieulijst. De aanpassingskosten en/of nieuw toegevoegde onderdelen komen dan in aanmerking voor de MIA en/of Vamil. Tot de bestanddelen van de desbetreffende bedrijfsmiddelen kunnen ook worden gerekend voorzieningen (zoals leidingen, appendages 2 en meet- en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en dus geen zelfstandige betekenis hebben. Onderhoudskosten en bedrijfsmiddelen die al eerder door een ander zijn gebruikt, komen niet in aanmerking voor de MIA en Vamil. Een bedrijfsmiddel waarvan het investeringsbedrag - inclusief verbeterkosten - minder dan euro (drempelbedrag) bedraagt, is uitgesloten van de MIA. Deze uitsluiting geldt voor het investeringsbedrag dat betrekking heeft op een zaak die moet worden aangemerkt als een zelfstandig bedrijfsmiddel. Als sprake is van een investering in een onzelfstandig onderdeel van een bedrijfsmiddel, geldt als toets voor de drempel het investeringsbedrag als geheel maar komt slechts het investeringsbedrag dat ziet op het op grond van de Milieulijst kwalificerende onderdeel in aanmerking voor de MIA. Wanneer het onzelfstandige deel echter niet gelijktijdig met het bedrijfsmiddel is aangeschaft, vindt een zelfstandige toets aan het drempelbedrag plaats. Hierna wordt eerst ingegaan op de Milieulijst Daarna wordt de MIA besproken. De Vamil komt verder aan bod in Milieubedrijfsmiddelen (Vamil) op blz. 27 t/m 29. Tot slot worden nog enkele beleidsregels besproken die gelden voor zowel de MIA als de Vamil. Milieulijst 2014 De Milieulijst 2014 is onderverdeeld in een aantal milieuthema s. De indeling wijkt af van voorgaande jaren. Met de herindeling wordt beoogd beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen in milieubeleid en milieutechnologie. De groepen zijn: 1. Thema-overstijgende milieu-innovatie; 2. Grondstoffen en afval; 3. Voedselvoorziening en landbouwproductie; 4. Mobiliteit; 5. Klimaat en lucht; 6. Ruimtegebruik; 7. Bebouwde omgeving. In de Milieulijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen waarvoor de MIA en/ of Vamil geldt. In deze lijst is een bedrijfsmiddelencode (A t/m G) opgenomen om aan te geven welke fiscale regeling van toepassing is. De bedrijfsmiddelen waarvan de code in de Milieulijst begint met de letter A, B of F, komen in aanmerking voor zowel de MIA als de Vamil. Op bedrijfsmiddelen met de letter C kan alleen de Vamil worden toegepast. Bedrijfsmiddelen met de letter D, E of G komen alleen in aanmerking voor de MIA. Suggesties Milieulijst 2015 Als ondernemer kunt u zelf bedrijfsmiddelen voordragen voor de Milieulijst van het volgende kalenderjaar. Het moet gaan om bedrijfsmiddelen die in Nederland nog niet algemeen gangbaar zijn en die een substantieel milieuverbeterend effect hebben. De uiterste datum voor het indienen van voorstellen voor bedrijfsmiddelen voor de Milieulijst 2015 is 1 september Per 2014 nieuwe indeling in Milieulijst Ten opzichte van 2013 is een groot aantal wijzigingen doorgevoerd in de Milieulijst Met ingang van 1 januari 2014 is een aantal bedrijfsmiddelen toegevoegd, gewijzigd en vervallen. De Milieulijst 2014 is onderverdeeld in nieuwe milieuthema s om zo beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen in milieubeleid en milieutechnologie. MIA De MIA levert als extra fiscale aftrekpost direct een financieel voordeel op in de vorm van een belastingbesparing. Bovenop de reguliere aftrekbare kosten mag een bepaald percentage van de investering Plug-in hybride personenauto s De belastingbesparing bij investeringen in plug-in hybride personenauto s met een uitstoot van maximaal 50 gram CO2 per kilometer wordt begrensd door de introductie van een aftopping. Ook voor elektrisch aangedreven voertuigen geldt een aftopping. 2) Kleine bijbehorende toestellen en onderdelen die dienen ter completering van een machine of een installatie. 16 PwC

17 in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel, bedraagt de MIA 36, 27 of 13,5 procent van het bedrag aan milieuinvesteringen. Het toe te passen percentage wordt bepaald door de categorie (respectievelijk I, II of III) in de Milieulijst 2014, waarin het bewuste bedrijfsmiddel valt. Voorbeeld Latere ingebruikname Een ondernemer investeert dit jaar euro in een nieuw bedrijfsmiddel dat voldoet aan de voorwaarden van de Milieulijst Er is sprake van een milieuinvestering van categorie I. De MIA bedraagt euro, namelijk 36 procent van euro. Bovenop de reguliere afschrijvingskosten kan daarom een extra bedrag van euro ten laste van de winst worden gebracht. Het bedrijfsmiddel is bij het einde van het kalenderjaar nog niet in gebruik genomen. De MIA kent een investeringsplafond per belastingplichtige per jaar van 25 miljoen euro. De MIA levert - in tegenstelling tot de Vamil - een permanent fiscaal voordeel op, aangezien een deel van het investeringsbedrag direct ten laste van de winst in het jaar van investeren mag worden gebracht. Hierdoor is over een kleiner bedrag winstbelasting verschuldigd. Ingebruikname bedrijfsmiddel Het recht op MIA bestaat vanaf het investeringsmoment. Vóór ingebruikname van het bedrijfsmiddel wordt de investeringsaftrek echter slechts in aanmerking genomen tot het bedrag dat Voorbeeld al daadwerkelijk voor het bedrijfsmiddel is betaald. Resterende investeringsaftrek wordt dan in een later jaar in aftrek gebracht. Doelgroep De MIA staat open voor ondernemers in de inkomsten- en vennootschapsbelasting die investeren in milieuvriendelijke, niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die voldoen aan de eisen van de Milieulijst Milieu-investering Een ondernemer investeert dit jaar euro in een nieuw bedrijfsmiddel dat voldoet aan de voorwaarden van de Milieulijst Er is sprake van een milieu-investering van categorie I. De MIA bedraagt euro, namelijk 36 procent van euro. De fiscale winst na aftrek van de regulier aftrekbare kosten maar vóór toepassing van de fiscale faciliteit bedraagt euro. Het vennootschapsbelastingtarief in 2014 is 20 procent voor de eerste euro winst en 25 procent voor het meerdere. Als de ondernemer geen aanspraak maakt op de fiscale faciliteit bedraagt de verschuldigde vennootschapsbelasting euro. Door aanspraak te maken op de faciliteit kan een belastingbesparing worden gerealiseerd. Belastingbesparing Toepassing van de MIA levert een extra aftrekpost op van 36 procent van euro, dat is euro. Door gebruik te maken van de investeringsaftrek wordt de fiscale winst verlaagd tot euro, dat is de winst van euro verminderd euro. De verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt dan euro. Toepassing van de MIA bij een investering van euro levert in de vennootschapsbelastingsfeer dus een belastingbesparing op van 900 euro (25 procent van euro). Dit is 9 procent van de investering. Door de latere ingebruikname bedraagt de MIA ten hoogste het bedrag dat al daadwerkelijk voor het bedrijfsmiddel is betaald. Is voor dit bedrijfsmiddel slechts euro in het desbetreffende jaar betaald, dan zal de MIA geen euro bedragen maar euro; de overige euro wordt afgetrokken in het latere jaar van betaling, maar niet later dan in het jaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen. Percentages ongewijzigd De MIA-percentages blijven ongewijzigd 13,5, 27 en 36 procent. Tot 2011 waren deze percentages nog 15, 30 en 40. Hoewel de verlagingen slechts tijdelijk zouden zijn, worden de verlaagde percentages gehandhaafd. Kenbaar maken Het recht op MIA moet bij de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting kenbaar worden gemaakt. Om aanspraak te kunnen maken op de faciliteit moet de investering wel tijdig zijn aangemeld bij de RVO.nl. Toepassing Als een bedrijfsmiddel wordt aangeschaft, waarvan de code in de Milieulijst 2014 begint met de letter A, B, D, E, F of G, komt deze in aanmerking voor de MIA. De investering per bedrijfsmiddel moet dan wel meer dan euro bedragen. Houdt u ook rekening met het minimummeldingsbedrag. Ook voor milieuadviezen kunt u MIA krijgen (en/of de Vamil-regeling toepassen), als deze gelijktijdig met de milieu-investering waarop het advies betrekking heeft, wordt aangemeld voor de MIA en/of Vamil. Een melding voor alleen het milieuadvies is dus niet mogelijk. Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten

18 Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de categorie waartoe de investering behoort. De Milieulijst kent drie categorieën milieu-investeringen: Categorie I bestaat uit bedrijfsmiddelen die vrijwel uitsluitend in de landbouw worden ingezet. De MIA bedraagt 36 procent. Categorie II omvat bedrijfsmiddelen waarvan de snelle marktintroductie vanuit milieuoogpunt dringend gewenst is. Hiervoor bedraagt de MIA 27 procent. Categorie III behelst bedrijfsmiddelen waarvan de marktintroductie vanuit milieuoogpunt gewenst is, maar in mindere mate dan in categorie II. Hiervoor geldt een MIA van 13,5 procent. MIA bij samenwerkingsverbanden De toepassing van de MIA bij samenwerkingsverbanden zoals een maatschap of vennootschap onder firma (vof) wordt in de regel op dezelfde manier bepaald als voor de EIA, zie Doelgroep op blz. 9. Tijdig aanmelden De aanvraag voor MIA/Vamil voor investeringen in 2014 wordt gedaan met het digitale formulier van het e-loket van RVO.nl. Schriftelijke meldingen zijn niet mogelijk. De aanvraag moet zijn ingediend binnen drie maanden nadat de verplichting is aangegaan. Voor voortbrengingskosten geldt dat deze binnen drie maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt, moeten worden aangemeld. Wordt het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderjaar in gebruik genomen, dan moeten de kosten binnen drie maanden na de datum van de ingebruikname zijn gemeld. Voor de MIA is geen accountantsverklaring vereist. Aanvraag MIA bij fiscale eenheid Voor een fiscale eenheid gelden - net als voor de EIA - soepelere regels voor de melding en de aanvraag voor de MIA. Zie hiervoor Aanvraag EIA bij fiscale eenheid op blz. 13. Tussentijdse beëindiging MIA Als u van plan bent om in 2014 te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, moet u - net als voor de EIA - rekening houden met de mogelijkheid van eerdere sluiting van de MIA. Het moment waarop de investeringsverplichting wordt aangegaan, is beslissend. Zie voor een nadere toelichting Tussentijdse beëindiging EIA op blz. 13. Uitsluitingen Voor de MIA geldt grotendeels dezelfde uitsluiting van bedrijfsmiddelen en verplichtingen, zoals beschreven bij de EIA (zie Uitsluitingen op blz. 14). Als uitzondering daarop kunnen investeringen in woonhuizen en schepen en investeringen in zuinige of elektrische auto s wel in aanmerking komen voor de MIA. Desinvesteringsbijtelling Voor de MIA geldt dezelfde desinvesteringsbijtelling als beschreven bij de EIA (zie Desinvesteringsbijtelling op blz. 14). Vereenvoudigde MIA-aanvraag samenwerkingsverbanden Met ingang van 1 januari 2013 is de aanvraag van de MIA administratief vereenvoudigd voor maten en vennoten die participeren in een samenwerkingsverband. In plaats van afzonderlijke aanvragen per maat of vennoot, kan het samenwerkingsverband nu volstaan met één aanvraag per (gezamenlijke) investering. Het samenwerkingsverband zal vervolgens bij een controle één controlebrief van RVO.nl ontvangen. De vereenvoudiging geldt voor investeringen die zijn gedaan sinds Uitgangspunt is dat de maten en vennoten het investeringsbedrag fiscaal naar rato van hun aandeel in de winst vermelden. Net als voor de EIA (zie Doelgroep op blz. 9) kan echter wel een andere verdeling worden overeengekomen. 18 PwC

19 Kleinschaligheids investerings aftrek (KIA) Ondernemers die jaarlijks voor een beperkt bedrag investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen aanspraak maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De regeling stimuleert investeringen door het midden- en kleinbedrijf. Bij investeringen van een geringe omvang kan mogelijk aanspraak worden gemaakt op de KIA. Dergelijke investeringen zullen veelal worden gedaan door het midden- en kleinbedrijf. De toepassing van de KIA is echter niet gebaseerd op de grootte van de onderneming maar hangt af van het totaal aan investeringen in een jaar. Toepassing Voor de KIA komt u in aanmerking als in 2014 het totale bedrag aan investeringen meer dan euro en maximaal euro bedraagt. Een bedrijfsmiddel waarvan het investeringsbedrag minder bedraagt dan 450 euro (drempelbedrag), is uitgesloten van investeringsaftrek. stimulans voor MKB Voorbeeld KIA Doelgroep Ondernemers voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting kunnen in aanmerking komen voor deze vorm van investeringsaftrek. Kenbaar maken Het recht op KIA moet bij de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting kenbaar worden gemaakt. Beperkte investering Een ondernemer investeert dit jaar voor euro in bedrijfsmiddelen. De fiscale winst na aftrek van de reguliere kosten maar vóór toepassing van de fiscale faciliteit bedraagt euro. Het vennootschapsbelastingtarief in 2014 is 20 procent voor de eerste euro winst en 25 procent voor het meerdere. Als de ondernemer geen aanspraak maakt op de fiscale faciliteit bedraagt de verschuldigde vennootschapsbelasting euro. Door aanspraak te maken op de faciliteit kan een belastingbesparing worden gerealiseerd. Met ingang van 1 januari 2014 bedraagt de KIA: bij een investeringsbedrag van meer dan euro en maximaal euro: 28 procent van het investeringsbedrag; bij een investeringsbedrag van meer dan euro en maximaal euro: euro; bij een investeringsbedrag van meer dan euro en maximaal euro: euro, verminderd met 7,56 procent van het gedeelte van het investeringsbedrag dat meer bedraagt dan euro; bij een investeringsbedrag van meer dan euro: nihil. De KIA is maximaal bij een investeringsbedrag vanaf euro tot en met euro en bedraagt in die gevallen euro. Belastingbesparing Toepassing van de KIA levert een extra aftrekpost op van (wettelijk vastgesteld bedrag voor 2014). De investeringsaftrek verlaagt de fiscale winst tot euro, dat is de winst van euro verminderd met euro. De verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt dan euro. Toepassing van de KIA bij investeringen van in totaal euro in de vennootschapsbelastingsfeer levert dus een belastingbesparing op van euro (25 procent van euro). Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten

20 KIA bij samenwerkingsverbanden Voor de toepassing van de KIA bij samenwerkingsverbanden geldt een zogenoemde samentelbepaling. Dit houdt in dat bij samenwerkingsverbanden voor het bepalen van het investeringsbedrag en daarmee de van toepassing zijnde investeringsaftrek, de investeringen van alle deelnemers in het samenwerkingsverband moeten worden samengenomen en dus niet van elke deelnemer afzonderlijk. Vervolgens wordt de omvang van de investeringsaftrek omgerekend overeenkomstig de onderlinge winstverdeling tussen de deelnemers. Voorbeeld Investering door samenwerkingsverband Twee personen zijn samen een vennootschap onder firma (vof) aangegaan. De winstverdeling is 50 procent voor ieder. De vof investeert in 2014 voor euro in bedrijfsmiddelen. Voor toepassing van de faciliteit moet de omvang van de KIA voor de vennoten worden bepaald. Bepalen KIA vennoten De omvang van de KIA bedraagt voor de vof als geheel euro (wettelijk vastgesteld bedrag voor 2014). De KIA bedraagt voor de twee vennoten ieder (50 procent van euro =) euro. Geen KIA voor zuinige personenauto s Zuinige personenauto s komen met ingang van 1 januari 2014 niet langer in aanmerking voor de KIA. Uitsluitingen In aanvulling op de algemene uitsluiting voor investeringsaftrek zijn specifiek van KIA uitgesloten bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om (direct of indirect) hoofdzakelijk (voor minimaal 70 procent) ter beschikking te worden gesteld (bijvoorbeeld verhuurd) aan derden. Daarmee is de uitsluiting voor de KIA ruimer dan de uitsluitingen voor de EIA en MIA (zie Uitsluitingen op blz. 14 en Uitsluitingen op blz. 18). Een ondernemer die in aanmerking wenst te komen voor de KIA, kan niet zelf bepalen dat een investering in een of meer andere bedrijfsmiddelen buiten aanmerking blijft voor de KIA-regeling. Op grond van het besluit van 15 september 2009, nr. CPP2009/1116M wordt dit echter onder voorwaarden wel mogelijk gemaakt als zich kort na de investering een calamiteit (bijvoorbeeld brand) voordoet waardoor een bedrijfsmiddel niet meer kan worden gebruikt en in hetzelfde jaar een nieuw bedrijfsmiddel wordt aangeschaft. Het bedrag van de eerste investering telt dan niet mee voor de KIA, zodat de aftrek door toepassing van een lagere schijf op een hoger bedrag kan uitkomen. Desinvesteringsbijtelling Hebt u investeringsaftrek toegepast en vervreemdt u vervolgens binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering is gedaan, het bedrijfsmiddel waarvoor investeringsaftrek in aanmerking is genomen? Dan moet in dat geval een desinvesteringsbijtelling plaatsvinden als de overdrachtsprijs meer dan euro bedraagt. De desinvesteringsbijtelling vindt plaats in het jaar van de vervreemding en wordt berekend over maximaal het bedrag waarover investeringsaftrek is genoten, tegen hetzelfde percentage. Onder vervreemding wordt naast verkoop onder meer ook verstaan de onttrekking van een goed aan de onderneming en een bestemmingswijziging waardoor sprake is van een uitgesloten bedrijfsmiddel. Het gelijke percentage wordt vanaf 2010 berekend door de genoten KIA in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft, te delen door het totale bedrag aan investeringen van dat kalenderjaar waarover de KIA is toegepast, en de uitkomst van de breuk met 100 te vermenigvuldigen. Voorbeeld Aanschaf in 2012 en desinvestering in 2014 In 2014 wordt een bedrijfsmiddel voor euro verkocht. In het bedrijfsmiddel is in 2012 voor euro geïnvesteerd. Er is sprake van een desinvestering. In 2012 bedroeg de KIA bij een dergelijke investering euro. Dit is het voor 2012 wettelijk vastgesteld bedrag van euro minus de wettelijke vermindering van 7,56 procent voor zover de investering meer bedraagt dan euro (wettelijke grens). De vermindering bedroeg 7,56 procent van ( euro minus euro) is euro, zodat de investeringsaftrek neerkwam op euro minus euro is euro. Omvang bijtelling Bij verkoop in 2014 van het in 2012 aangekochte bedrijfsmiddel is het percentage van de desinvesteringsbijtelling 4,04 procent (8.085 / x 100 procent). Dit percentage wordt toegepast op de verkoopprijs ( euro) zodat de desinvesteringsbijtelling uitkomt op euro. Onder omstandigheden kan bij toe- of uittreden bij een samenwerkingsverband sprake zijn van een (des)investering. Uw PwC-adviseur kan u hierover nader informeren. 20 PwC

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Energie en Bedrijven energielijst 2010 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2

Nadere informatie

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA) Energie Investeringsaftrek (EIA) Energielijst 2015 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA?

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

>> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst

>> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst MIA \Vamil 2013 Brochure en Milieulijst >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst naar inhoud Inhoud Inleiding 4 Waar vindt u informatie over

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 De Belastingplannen 2014 begeven zich momenteel aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft de plannen aangenomen en de verwachting is dat de

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt

Administratiekantoor Van der Wardt BELASTINGPLANNEN 2014 Administratiekantoor Van der Wardt In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 10 december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie