7 Ondersteunen kansrijke initiatieven van Rotterdammers Minimaal 2 "meet and greensessies" en een fonds voor burgerinitiatieven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7 Ondersteunen kansrijke initiatieven van Rotterdammers Minimaal 2 "meet and greensessies" en een fonds voor burgerinitiatieven"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Overzicht van activiteiten en resultaten Inwoners van Rotterdam 1 Energiebesparingscompetities stimuleren tussen straten en buurten 500 energiebesparingcompetities 2 Bevorderen dat consortia huiseigenaren een aanbod doen voor het energiezuiniger maken van woningen Afspraak met minimaal 1 consortium voor benaderen minimaal 10% van de particuliere Rotterdamse woningen leidend tot 30% tot 50% CO 2 -reductie per woning. 3 Stimuleren van groene daken en gevels m 2 aan groene daken en gevels 4 Het betrekken van burgers en bedrijven bij het groener maken van de stad. Hierin wordt minimaal één lokaal ondernemersfonds betrokken Pilots met publiek-private samenwerking op het gebied van groen 5 Vervolg in 2010 gestart traject gericht op geven energieadvies aan huishoudens met lage inkomens huishoudens benaderd 6 Huishoudens met lage inkomens een inkoopvoordeel bieden en helpen bij energiebesparing Aanbesteding voor gezamenlijke inkoop van (groene) elektriciteit en gas voor minima 7 Ondersteunen kansrijke initiatieven van Rotterdammers Minimaal 2 "meet and greensessies" en een fonds voor burgerinitiatieven 8 Samen met bewoners van Heijplaat aan de slag om een strategie uit te werken om Heijplaat klimaatneutraal en klimaatbestendig te maken 9 Uitvoeren van een project met toepassen van smart grids bij huishoudens en een project waarin huishoudens de mogelijkheid krijgen om te investeren in een collectief zonneenergie systeem (zelflevering) Afspraakkader over realiseren klimaatneutraal en klimaatbestendig Heijplaat en maatregelen in uitvoering Een omvangrijke praktijkproef met smart grids en een praktijkproef met zelflevering van zonne-energie op Heijplaat 10 Het creëren van nieuwe stallingsplaatsen voor fietsen in de binnenstad nieuwe stallingsplaatsen 11 Aanleg van lange afstandfietsroute Lange afstandfietsroute naar Den Haag en Dordrecht 12 Aanleg van nieuwe fietspaden fietspaden toegevoegd aan de hoofdroutes van het fietsroutenetwerk in de stad 13 Stimuleren van aanschaf en gebruik van elektrische fietsen en elektrische scooters 14 Programma Rotterdam Elektrisch Scooterparadijs, waaronder sloopregeling voor benzinescooters Een dekkend netwerk van laadinfrastructuur voor elektrische fietsen en scooters en minder geluidhinder van (benzine-)scooters Vervanging van minimaal benzine scooters door elektrische scooters Haven, Industrie en grote bedrijven 15 Afspraken maken met bedrijven over verhogen energie- en productefficiency 16 Bevorderen dat de businesscase voor de "stoompijp Botlek" wordt uitgewerkt Afspraken met RCI-partners en bedrijven over verhogen energie- en productefficiency bij bedrijven met gemiddeld 2% op jaarbasis Een businesscase voor de uitwisseling van stoom en warmte in de Botlek Programma Duurzaam pag 81

2 17 Bevorderen van smart grid toepassingen op de Maasvlakte Toepassing van smart grids door de bedrijven in het distripark Maasvlakte 18 Voorbeeldproject uitwisseling warmte haven en stad Levering van warmte uit de haven aan de stad 19 Onderzoek naar mogelijkheden van uitwisseling van gronden reststoffen. Onderzoeksrapportage 20 Uitvoering van het biomassa-programma op basis van position paper "Biomassa in de Rotterdamse Haven" 21 Bevorderen van de realisatie van een infrastructuur voor afvang, transport, opslag en hergebruik van CO 2 Afspraken met RCI-partners en bedrijven over stimuleren biomassa-toepassingen, leidend tot 0,6 Mton CO 2 -reductie in 2015 Afspraken met RCI-partners en bedrijven over CO 2 -afvang, transport en opslag leidend tot 2,5 Mton CO 2 -reductie in Uitvoering windconvenant Rotterdamse Haven Besluitvorming over locaties leidend tot minimaal 150 MW extra windenergie in Onderzoek naar toepassen van windenergie en zonne-energie op respectievelijk bedrijfsterreinen en bedrijfsdaken 24 Onderzoek naar de mogelijkheden om verdere intensivering van bedrijvigheid samen te laten gaan met het verminderen van de benodigde geluidruimte Onderzoeksrapportage en uitvoeringsprogramma Onderzoeksrapportage en afspraken met bedrijfsleven Ondernemers, verenigingen en instellingen 25 Communicatie van bedrijven en organisaties ondersteunen die koplopers zijn op het gebied van duurzaam ondernemen 26 Bedrijven via een branchegerichte aanpak stimuleren tot het investeren in energiebesparende maatregelen Een zichtbaar Rotterdams netwerk van koplopers op het gebied van duurzaam ondernemen Bij 900 van de 1200 benaderde bedrijven zijn de energiebesparende maatregelen genomen met een terugverdientijd van 5 jaar 27 Voorstel uitgewerkt om stichtingen en verenigingen (bijvoorbeeld sportverenigingen) te ondersteunen (bijvoorbeeld via een garantiefonds) die (te) weinig mogelijkheden hebben om investeringen in energiebesparing gefinancierd te krijgen Besluitvorming over ondersteuning van stichtingen en verenigingen bij het gefinancierd krijgen van energiebesparende maatregelen. En ondersteuning van Stichting Diergaarde Blijdorp bij uitvoering energieplan 28 Set van economische instrumenten uitwerken om duurzame bedrijven te stimuleren en te acquireren 29 (Inter)nationale profilering van de Rotterdamse aanpak op het gebied van klimaatadaptatie 30 (Inter)nationale profilering van de Rotterdamse aanpak op het gebied van duurzaamheid waaronder European Green Capital Award, netwerk Connecting Delta Cities Randvoorwaarden (o.a. op duurzaamheid gerichte acquisitie van bedrijven, (innovatie)fondsen, garantieregelingen) voor economische stimulering duurzame bedrijven Evenement voor professionals waarin de Rotterdamse aanpak en resultaten op het gebied van klimaatadaptatie centraal staan Internationale bekendheid van Rotterdam op het gebied van duurzaamheid en water, leidend tot nieuwe opdrachten en nieuwe omzet voor (Rotterdamse) bedrijven - 31 Facilitering Nederlands Watercentrum Afspraken met watersector en bedrijven over vorm, inhoud en financiering Nederlands Watercentrum in Stadshavens Rotterdam Corporaties, beleggers en ontwikkelaars 32 Delen van de ervaring met afsluiten energieprestatiecontracten (Rotterdamse Groene Gebouwen) met de private sector en corporaties Uitwisselingsbijeenkomsten voor professionals 33 Uitvoering geven aan de afspraken met corporaties over 10% CO 2 -uitstoot in 34 Bevorderen dat informatie wordt verstrekt over energieverbruik en uitvoeren onderzoek naar smart grids Jaarlijkse voortgangsrapportage over inzet betrokken corporaties en geboekte voortgang Toegankelijk overzicht verbruikgegevens elektriciteit, gas en warmte en een onderzoekrapportage smart grids jaarlijks Programma Duurzaam pag 82

3 35 Uitvoering geven aan de afspraken met ontwikkelaars, beleggers, bouwers en beheerders over duurzaamheid in nieuwbouw, bestaande bouw en gebiedsontwikkeling 36 Aansluiten van nieuw te bouwen en bestaande gebouwen op restwarmte i.p.v. aardgas Jaarlijkse voortgangsrapportage over inzet betrokken organisaties en gerealiseerde projecten Toename van het aantal gebouwen aangesloten op warmte. Alle geplande nieuwbouw wordt aangesloten en bestaande woningen jaarlijks 37 Masterplan voor de ondergrond Masterplan voor de ondergrond van de Binnenstad 38 Opstellen van een visiedocument op het leveren van koude aan gebouwen 39 Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar een koudenet in de binnenstad 40 Onderzoek naar verdere vergroening van het warmtenet op basis van geothermie, restwarmte en biomassa Visiedocument koudelevering Haalbaarheidsstudie en besluitvorming over vervolgtraject Onderzoekrapportage Automobilisten, transporteurs, (openbaar) vervoerbedrijven en logistieke dienstverleners 41 Ontwikkeling en uitrol aanpak om alternatieven te bieden voor solistisch (vracht)autogebruik, met een focus op mobiliteitsmanagement van en naar de binnenstad Ontwikkeling en uitrol van een set instrumenten (Slim- Bereikbaar, bevorderen aanbod en gebruik deelauto's, Binnenstadservice, Europees project Ecostars en vervoer over water) ten behoeve van mobiliteitsmanagement van en naar de binnenstad 42 Realiseren van een systeem voor dynamisch verkeersmanagement. 43 Voorbereiding van een experiment met gedifferentieerd parkeren 44 Uitvoeren van innovatieve projecten op het gebied van elektrisch vervoer (Rotterdam Elektrisch) 45 Realiseren van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen 46 Opstellen van een programma van eisen voor laadinfrastructuur in nieuwe parkeergarages Verbeteren doorstroming verkeer en vermindering van onnodige autokilometers Collegebesluit over uitvoeren van een experiment met gedifferentieerd parkeren Een portfolio van innovatieve projecten op het gebied van elektrisch vervoer. Waaronder elektrische bussen, taxi s, deelautos, bezorgscooter en Elektrisch Vervoer Centrum oplaadpunten voor in Rotterdam geregistreerde elektrische voertuigen Nieuwe parkeergarages worden zo ontworpen dat ze voorbereid zijn op de komst van elektrische voertuigen ("EV-Ready") 47 Uitvoeren van een onderzoek naar mogelijkheden om het transport van grond en andere materialen te optimaliseren Onderzoeksrapportage naar optimalisatie grondstromen 48 Uitvoeren van een praktijkproef met de inzet van biodiesel op basis van restvetten 49 Uitvoeren van een praktijkproef met de inzet van vloeibaar aardgas bij binnenvaartschepen 50 Onderzoek naar toepassing van waterstof voor distributie in de stad door middelgrote vrachtwagens en voor vervoer op haventerminals Uitsluitsel over geschiktheid van grootschalige toepassing van biodiesel op basis van restvetten Een praktijkproef met de toepassing van vloeibaar aardgas bij vier binnenvaartschepen Onderzoeksrapportage en besluitvorming over ondersteuning Rotterdams waterstofnetwerk Scholen, beroepsopleidingen en kennisinstellingen 51 Toetsen van het programma Natuur- en Milieueducatie aan recente ontwikkelingen en inzichten 52 Uitvoeren acties gericht op het verbeteren van het binnenklimaat en het energiezuinig maken van scholen 53 Betrekken van scholieren van voortgezet onderwijs en MBO bij actuele duurzaamheidsvraagstukken van bedrijven Nieuw beleidskader Natuur- en Milieueducatie (samen met deelgemeenten) Binnenmilieuadvies aan alle scholen met natuurlijke ventilatie. Nieuwbouw en renovaties voldoen aan ambitieprofiel frisse scholen. Afspraken met de schoolbesturen over verbeteren binnenmilieu door beter onderhoud en beheer van installaties in schoolgebouwen. Overeenkomst met scholen en bedrijven over continueren en uitbreiden van het project Scholen voor Duurzaamheid Programma Duurzaam pag 83

4 54 Ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor klimaat en energie 55 Opstellen van een (gemeentelijke) strategische kennisagenda duurzaamheid 56 Bevorderen dat de kennisinstellingen duurzaamheid integreren in onderwijs en onderzoek Een doorlopende leerlijn voor klimaat en energie Een strategische kennisagenda duurzaamheid Overeenkomsten met kennisinstellingen 57 Deelname aan onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat Regiospecifiek, klimaatgerelateerde onderzoeksrapportages over kennis en diensten die nodig zijn om de Regio Rotterdam klimaatbestendig te maken en houden 58 Stimuleren samenwerking bedrijfsleven en beroepsopleidingen op het gebied van duurzaamheid 59 Studenten betrekken bij de uitvoering van strategische kennisagenda duurzaamheid Een opleidingscentrum waarin samenwerking bedrijfsleven en beroepsopleiding vorm krijgt Afspraken met kennisinstellingen over inzet van studenten voor uitvoering strategische kennisagenda duurzaamheid Gemeentelijke organisatie en deelgemeenten 60 Uitvoering programma Rotterdamse Groene Gebouwen Uitvoering contract voor 9 zwembaden 61 Uitvoering programma Rotterdamse Groene Gebouwen go/no-go voor een tweede aanbesteding 62 Koppeling aanbesteding elektriciteit en gas aan energiereductie 63 Marktpartijen aanspreken op verantwoordelijkheden m.b.t. internationale arbeidsnormen 64 Uitbreiding van het aantal aanbestedingen waar duurzaamheidsaspecten in opgenomen worden aanbesteding energiecontract aangrijpen om te sturen op jaarlijkse vermindering van het energieverbruik Opname van internationale sociale criteria bij aanbestedingen Opname van duurzaamheid in inkooptrajecten onder de Europese aanbestedingsgrens 65 Onderzoek naar de mogelijkheden om mate van duurzaamheid beter vast te kunnen stellen bij aanbestedingen Onderzoeksrapportage en implementatie 66 Schoon maken van het gemeentelijk wagenpark door verdere introductie van elektrische en hybride voertuigen en standaard toepassen van De Nieuwe Band 67 Integreren duurzame gebiedsontwikkeling (inclusief kader leefomgevingskwaliteit) in ruimtelijke projecten 68 Opstellen en in de uitvoering borgen van een Rotterdamse Adaptatie Strategie Minimaal 25% van het eigen voertuigpark is elektrisch of hybride. 100% van de voertuigen zijn voorzien van stille, zuinige en veilige banden Duurzaamheidsparagraaf bij alle ruimtelijke plannen, leidend tot een verbetering van de leefomgevingskwaliteit In uitvoering gebrachte Rotterdamse Adaptatie Strategie, leidend in de praktijk tot meer waterbergende capaciteit, voorbeelden van adaptief bouwen en een proefproject voor innovatieve waterkeringen - 69 Waterpleinen realiseren 4 waterpleinen 70 Adaptief bouwen stimuleren Drijvende woningen in de Nassauhaven 71 Adaptief bouwen stimuleren Adaptieve woningen op Heijplaat 72 Adaptief bouwen stimuleren Beleidskader buitendijks bouwen 73 Onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie in Hoek van Holland en Rozenburg 74 Afronding lopend onderzoek naar het concept Duurzame weg in Pernis Besluitvorming over windenergie in Hoek van Holland en Rozenburg Onderzoeksrapportage en afspraken over eventueel vervolgtraject 75 Uitvoering actieprogramma Milieu Overschie Een betere score op milieukwaliteit binnen Overschie en een beter imago voor de deelgemeente wat betreft milieu 76 Aanleggen van stille wegdekken op momenten van vervanging van gemeentelijke wegen 30 kilometer stil wegdek 77 Gevelsanering van woningen in geluidbelaste gebieden Sanering van 300 woningen aan drukke wegen 78 Gevelsanering van woningen in Rozenburg Sanering van 500 woningen in Rozenburg (door Prorail) 79 Lobby richting Rijk voor geluidschermen A16 en A20 Besluitvorming over geluidschermen A16 en A20 80 Opstellen van een nieuw actieplan geluid Actieplan geluid Programma Duurzaam pag 84

5 81 Opstellen lange termijn aanpak luchtkwaliteit en verkeer Lange termijn aanpak luchtkwaliteit en verkeer 82 Voortzetting milieuzone kernwinkelgebied en besluitvorming over uitbreiding naar categorie Besluit over uitbreiding milieuzone met lichte bedrijfsauto's 83 Bomen planten bomen 84 Stenige plekken in de stad groener maken 10 stenige plekken zijn groener gemaakt 85 Schoolpleinen en speelplekken in de stad groener maken 12 groene schoolpleinen en afspraken over vervolg 86 Vergroten markt voor afzet van streekproducten Opname streekproducten in aanbod gemeentelijke kantines 87 Faciliteren van initiatieven op het gebied van stadslandbouw Concrete projecten op het gebied van stadslandbouw 88 Nascheiding van Rotterdams huisvuil en formuleren aanpak hergebruik Aanbesteding nascheiding restafval en aanpak hergebruik in uitvoering 89 Verhogen energie-efficiëntie openbare verlichting Hogere energie-efficiëntie van de openbare verlichting, leidend tot afname van 15% in t.o.v Programma Duurzaam pag 85

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Verbinding Rapportage 2009

Verbinding Rapportage 2009 Verbinding Rapportage 2009 Energie-efficiëntie Duurzame energie CO 2 -afvang, hergebruik en opslag Adaptatie Missie Een beter klimaat voor mens, milieu en economie. Dat is de uitdaging voor initiatiefnemers

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente 3 Doel 1: Een klimaatbestendig en energieneutraal Sliedrecht 4 Mileubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2010-2011 De gemeente vindt duurzaamheid

Nadere informatie

Nota van B&W. VVat willen we bereiken?

Nota van B&W. VVat willen we bereiken? Nota van B&W Onderwerp Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2012-2014 Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 25 september 201 2 Inlichtingen D. de Rijk (023-567 63 18) Registratienummer

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek

Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek Versie: 18 maart 2013 Inhoudsopgave Duurzame Overheid (DO)... 5 DO-1 Mobiliteit medewerkers (functioneel

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

46 Green Deal Gemeente Amsterdam

46 Green Deal Gemeente Amsterdam 46 Green Deal Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam, Stichting Green IT Regio Amsterdam, platform Amsterdam Smart City, Westpoort Warmte. Rijksoverheid: ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

Bijlage 1 - Overzicht op hoofdlijnen van (binnenkort af te sluiten) Green Deals

Bijlage 1 - Overzicht op hoofdlijnen van (binnenkort af te sluiten) Green Deals Bijlage 1 - Overzicht op hoofdlijnen van (binnenkort af te sluiten) Green Deals Deals met bedrijven en particulieren 1. Deal met VNO/NCW, MKB-NL, LTO NL, Stichting Natuur en Milieu,Provinciale milieufederaties,

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/442

Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Herijking Programma Nieuwe Energie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 13 mei 2014 2014/0095091 A. Potze, telefoon 038 499 75 66 Email mac.potze@overijssel.nl A. Pap-Schwieger,

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat April 2010 Inhoudsopgave QUICKSCAN STRATEGISCHE NOTITIE ENERGIE & KLIMAAT 1 HOOFDRAPPORT 5 1.1 INTRODUCTIE 5 1.2 ACHTERGROND & AANLEIDING 5 1.3 AMBITIE

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie