Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM"

Transcriptie

1 Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM

2 Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, en hanteren strenge normen voor het welzijn van dieren.

3 Triodos Groenfonds NV Jaarverslag 2014 Informatie voor aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders 21 mei 2015 Ex-dividenddatum 27 mei 2015 Betaaldatum dividend 29 mei 2015 Triodos Investment Management is een 100% dochter van Triodos Bank en is de beheerder van Triodos Groenfonds.

4 Kerncijfers (bedragen in duizenden euro s) Intrinsieke waarde ultimo Aantal uitstaande aandelen ultimo (in duizenden) Baten Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Lasten Bedrijfsresultaat Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Resultaat Lopende kosten ratio* 0,89% 1,28% 1,22% 1,27% 1,16% Ratio illiquide beleggingen ultimo** 79,1% 77,5% 71,6% 75,5% 80,6% Groen belegd vermogen ultimo 70,4% 74,1% 68,4% 71,6% 77,1% Per aandeel (bedragen in euro s) Intrinsieke waarde ultimo 56,84 55,82 56,72 57,78 57,46 Resultaat *** 1,80 0,10 0,00 1,41 0,24 Rendement Triodos Groenfonds (inclusief herbelegging van dividend) 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem. 10 jaar gem. Sinds oprichting gem. Intrinsieke waarde exclusief fiscaal voordeel 3,2% 1,1% 1,2% 1,8% 2,6% Intrinsieke waarde inclusief fiscaal voordeel**** 5,1% 3,0% 3,3% 4,1% 5,0% * De lopende kosten ratio betreft de totale kosten gedurende de afgelopen 12 maanden, exclusief de kosten van beleggingstransacties en de interestkosten gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde gedurende de desbetreffende periode. Meer informatie is beschikbaar op pagina 52. ** Som van illiquide beleggingen gedeeld door fondsvermogen per ultimo verslagperiode. *** Het resultaat per aandeel wordt bepaald op basis van het gedurende de verslagperiode gemiddeld aantal geplaatste aandelen. **** Dit fiscaal voordeel is maximaal 1,9% per jaar van de waarde van de aandelen op 1 januari tot een maximum van EUR (2014) per belastingplichtige. Meer informatie is beschikbaar op pagina 40.

5 Inhoud Pagina Groen beleggen 6 Bericht van de Raad van Commissarissen 7 Verslag van het bestuur 8 Algemene gegevens 26 Jaarrekening 2014 Triodos Groenfonds NV 28 Overige gegevens 54 Personalia 60 Adres en colofon 63 5

6 Groen beleggen Triodos Groenfonds belegt voornamelijk in door de Nederlandse overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt, zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam bouwen. Triodos Groenfonds biedt beleggers die bewust met hun geld willen omgaan, de mogelijkheid rechtstreeks bij te dragen aan een groen en duurzaam Nederland. Triodos Groenfonds is in juni 1998 ontstaan uit een fusie van drie groene beleggingsfondsen van Triodos Bank: het Biogrond Beleggingsfonds (opgericht in 1990), het Windfonds (1993) en het Groene Beleggingsfonds (1995). Triodos Groenfonds heeft aan de wieg gestaan van de Regeling groenprojecten van de Nederlandse overheid. Deze regeling bestaat sinds 1995 en maakt het particuliere beleggers mogelijk onder aantrekkelijke financieringsvoorwaarden te investeren in projecten die de ontwikkeling en het behoud van natuur en milieu bevorderen. Triodos Groenfonds was een van de eerste beleggingsfondsen met de officiële status van maatschappelijke beleggingsinstelling onder deze regeling. Ten minste 70% van het eigen vermogen wordt belegd in projecten die door de overheid zijn erkend als groen en die aan de duurzame beleggingscriteria van Triodos Bank voldoen. Het belastingvoordeel voor beleggers bedraagt maximaal 1,9% van de waarde van de aandelen, met een maximum van EUR (2014), boven op het fondsrendement. Triodos Groenfonds is een initiatief van Triodos Bank. Triodos Bank wil menselijke waardigheid, zorg voor de aarde en de kwaliteit van leven in het algemeen bevorderen. Triodos Groenfonds richt zich binnen die missie met name op de zorg voor de aarde. Dat doet het fonds door duurzame initiatieven te financieren voor een schoner milieu, een prettiger leefomgeving en duurzame voedsel- en energiebronnen, voor nu en in de toekomst. 1,9%fiscaal voordeel voor beleggers bovenop het fondsrendement 6

7 Bericht van de Raad van Commissarissen Aan de aandeelhouders van Triodos Groenfonds Graag bieden wij u het jaarverslag 2014 van Triodos Groenfonds NV aan. Het jaarverslag bestaat uit het verslag van het bestuur, de jaarrekening en de overige gegevens. De jaarrekening over 2014 is goedgekeurd door KPMG Accountants NV. De controleverklaring is onder de overige gegevens in dit jaarverslag opgenomen. De Raad heeft deze jaarrekening conform de regelgeving en de statuten van het fonds ondertekend. Het boekjaar 2014 is afgesloten met een nettoresultaat van EUR De Raad van Commissarissen stelt voor decharge te verlenen aan het bestuur en aan de Raad van Commissarissen voor de vervulling van hun taken in het afgelopen boekjaar. De Raad is tevreden over het gevoerde beleid van het bestuur. Met het bestuur is constructief van gedachten gewisseld over de te volgen koers. Zeist, 7 april 2015 Marjolein Elings-van Hooidonk (voorzitter) Jules Kortenhorst Henk Raué Annemiek Rijckenberg Sylvia van Waveren De Raad van Commissarissen is in de verslagperiode vier keer bijeen geweest. De Raad heeft zich beziggehouden met de ontwikkeling en de beleggingsresultaten van het fonds. Daarbij hielden de commissarissen actief toezicht op het door de directie gevoerde beleid ten aanzien van dubieuze debiteuren. Ook het beleid dat het fonds voert met betrekking tot overeenkomsten met gelieerde partijen was onderwerp van aandacht. Hetzelfde geldt voor de wijzigingen in wet- en regelgeving en de risicobeheersing van het fonds. Daarnaast kwamen het halfjaarverslag, het jaarverslag, de marketingstrategie van het fonds aan de orde. Ook is over de samenstelling, het functioneren en de educatie van de Raad gesproken. Ten behoeve van die educatie heeft een van de vergaderingen van de Raad plaats gehad op een biologische boerderij klant van Triodos Groenfonds. Tot slot heeft de Raad uitgebreid met het bestuur gesproken over de distributie van het fonds. 7

8 Verslag van het bestuur Triodos Groenfonds kende in 2014 een groot aantal nieuwe financieringen toe, vooral in de markt van duurzame energie en biologische landbouw. Ook werden de eerste twee duurzame energiefinancieringen in opkomende markten goedgekeurd. Dit was een belangrijke stap voor Triodos Groenfonds. Ook buiten Nederland wil Triodos Groenfonds fossiele energie vervangen door schone energie en meer inwoners toegang geven tot energie. Deze nieuwe financieringen konden echter niet verhinderen dat Triodos Groenfonds op 18 december tijdelijk de uitgifte van nieuwe aandelen opschortte. Het afgelopen jaar zijn er meer aflossingen gedaan dan in voorgaande jaren, waarbij door het naderen van de fiscale peildatum van 1 januari de instroom sterk toenam. Deze situatie leidde ertoe dat het criterium voor groene beleggingsinstellingen minimaal 70% belegd in groenverklaarde projecten in het gedrang kwam en het fonds de status van groene beleggingsinstelling zou kunnen verliezen. Door het fonds tijdelijk te sluiten is Triodos Groenfonds per ultimo december ,4% groen belegd en voldoet aan de eis van de Regeling Groenprojecten. Op 5 maart 2015 hervatte Triodos Groenfonds de uitgifte van aandelen. De verwachting om uit te komen op een fondsvermogen gelijk aan dat per ultimo 2013 is hierdoor niet uitgekomen. Het fondsvermogen van Triodos Groenfonds daalde van EUR 650 miljoen (eind 2013) naar EUR 617 miljoen (eind 2014). Het resultaat van Triodos Groenfonds is opgebouwd uit het bedrijfsresultaat en de ongerealiseerde waardeverandering van de beleggingsportefeuille. Het resultaat over 2014 bedraagt EUR 19,4 miljoen. Dit is het saldo van het bedrijfsresultaat van EUR 3,2 miljoen, plus de ongerealiseerde waardestijging van EUR 16,2 miljoen. Exclusief fiscaal voordeel is het rendement op basis van de intrinsieke waarde 3,2%. Inclusief fiscaal voordeel bedraagt het maximale rendement voor de belegger 5,1% van de waarde van de aandelen, met een maximum van EUR (2014). Europese regelgeving Voor Triodos Investment Management BV, beheerder van Triodos Groenfonds, stond 2014 in het teken van het voldoen aan de eisen die nieuwe Europese regelgeving, gevat in de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) aan haar stelt. Zo zijn de statuten en het prospectus aangepast en is er een bewaarder voor het fonds aangesteld. Deze bewaarder, BNP Paribas Securities Services S.C.A., houdt onder andere toezicht op de beleggingen en de cashflows van het fonds. Ook zijn verscheidene vormen van intern beleid zoals risicobeheersing, waarderingsbeleid en liquiditeitenbeheer afgestemd op de vereisten van de AIFMD. Hierdoor opereert Triodos Groenfonds in lijn met deze nieuwe regels. Marktontwikkelingen De duurzame sector is volop in beweging. Dit is onder meer terug te zien in de positieve ontwikkeling van de Regeling groenprojecten in Zowel het aantal groenverklaringen als het volume in euro's aan afgegeven groenverklaringen was hoger dan het jaar hiervoor. In 2014 werden 381 groenverklaringen afgegeven (2013: 338), met een totaal volume van EUR 695 miljoen (2013: EUR 660 miljoen). Het EUR 617 miljoen fondsvermogen ultimo

9 grootste aantal verklaringen werd verstrekt in de sector zonne-energie (193), gevolgd door biologische landbouw (89). Het grootste volume werd toegekend aan de sectoren windenergie (EUR 244 miljoen), nuttige toepassing van restwarmte (EUR 177 miljoen) en biologische landbouw (123 miljoen). Triodos Groenfonds is actief in al deze sectoren. Door de ministeries van Infrastructuur & Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken is besloten om de Regeling groenprojecten te actualiseren naar de huidige tijd en beleidsprioriteiten. De laatste update dateert van Het doel is om de aangepaste update eind 2015 te publiceren. Triodos Groenfonds verwacht dat deze update nieuwe kansen voor de markt én voor het fonds zal creëren. Die kansen liggen met name op het gebied van circulaire economie, opslag van elektriciteit en duurzame bouw. De ontwikkeling van de duurzame sector biedt veel mogelijkheden voor Triodos Groenfonds. Tegelijkertijd neemt de aandacht voor risico s toe. Dit komt door de economische situatie en de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland, Europa en wereldwijd. Zo heeft de wereldwijde daling van de olie- en elektriciteitsprijzen invloed op de (duurzame) energiesector. Het beleggingsteam moet continu alert zijn op deze ontwikkelingen en hierop anticiperen in de kredietverlening. Een andere trend is het ontstaan van vele nieuwe kleinere (burger)initiatieven; een ontwikkeling die we terugzien in een zeer sterke toename van het aantal aanvragen voor een groenverklaring en groenfinanciering voor zonprojecten. Gelet op haar missie neemt Triodos Groenfonds deze initiatieven serieus voor financiering in overweging. De sector moet zich nog wel verder ontwikkelen om een efficiënte wijze van financiering mogelijk te maken, bijvoorbeeld door bundeling en standaardisatie. Tot nu toe vereist dit nog veel werk met vaak hogere risico s voor relatief kleine projecten. Marktontwikkelingen per sector Duurzame energie In 2014 zijn de effecten van het in 2013 afgesloten SER Energieakkoord nog niet goed zichtbaar. Hoewel het Energieakkoord breed wordt gedragen, vergt de implementatie tijd. Vooral duurzame-energieprojecten kennen een lange ontwikkelingstijd. Een positieve ontwikkeling in 2014 is de verdere uitbreiding van het budget van de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE), naar in totaal EUR 3,5 miljard. Net als in 2013 is er aan veel windenergieprojecten SDE-subsidie toegekend. Naast wind wordt er ook een sterke groei aan zonnestroomprojecten verwacht. Het ruime SDE-budget werd in 2014 met meer dan EUR 1,7 miljard overschreven, onder andere door veel zonnestroomprojecten. Deze SDE-toekenningen zorgen de komende jaren naar verwachting voor een sterke groei in het opgesteld vermogen. In 2014 werd er voor 162 megawatt aan windenergievermogen bijgeplaatst. Dat is minder dan de 303 megawatt in In 2015 en 2016 worden echter grote nieuwe windparken in Nederland opgeleverd, waaronder windpark Westermeerwind en windpark Noordoostpolder. Met vermogens van respectievelijk 144 en 429 megawatt gaan deze windparken voor een flinke groei in het opgesteld vermogen zorgen. De windopbrengst (en daarmee de bijbehorende rendementen) was in 2014 iets hoger dan het jaar daarvoor. Met 95% lag de gemiddelde windopbrengst net als in 2013 echter onder het langjarig landelijk gemiddelde. Naast de opwekking van duurzame elektriciteit staat energiebesparing hoog op de (politieke) agenda. Ook Triodos Groenfonds streeft ernaar om in 2015 meer projecten op het gebied van energiebesparing te financieren. De kennis en ervaring die het fonds op dat vlak heeft opgedaan, kan in de komende jaren verder worden uitgebouwd. Opkomende markten Klimaatproblematiek houdt niet op bij grenzen en een stabiele energievoorziening is van groot belang, ook voor de economieën van opkomende markten. 9

10 Bedrijven en particulieren in opkomende markten worden vaak geconfronteerd met een tekort aan energie en capaciteitsproblemen in de energiesector waardoor vraag en aanbod van elektriciteit niet in evenwicht zijn en leiden tot uitval van energie levering. Hoewel in deze landen natuurlijke bronnen als wind, zon en water ruim voorhanden zijn, is het aandeel wind- en zonne-energie in de productie van elektriciteit in opkomende markten op dit moment nog zeer beperkt. Triodos Groenfonds heeft ruime ervaring op dit gebied en ziet goede mogelijkheden om in samenwerking met ontwikkelingsbanken en multilaterale instellingen een rol te spelen om het aandeel duurzame energie in deze landen te vergroten. Dat kan vaak op een gezonde basis, omdat de productie condities (windaanbod en aantal zonne-uren) gunstig zijn en de alternatieven (geïmporteerde fossiele brandstoffen) kostbaar. De projecten zijn daardoor veelal mogelijk zonder- of met slechts beperkte subsidies. Naast onbekendheid met duurzame energie ontbreekt het in opkomende markten soms aan kennis van de structurering van dit soort projecten, is er een beperkt aantal ervaren projectontwikkelaars en is het vaak lastig om alle belanghebbenden op één lijn te krijgen. Ontwikkelingsbanken en multilaterale instellingen uit ons netwerk zijn goed uitgerust om dit soort problemen op te lossen en door samenwerking met hen kan Triodos Groenfonds op een solide manier bijdragen aan de groei van duurzame energie in opkomende markten. Dit heeft een grote impact op de verduurzaming en leefbaarheid van het land (CO 2 besparing) en lagere energie rekeningen voor de bevolking. Door deze projecten met een financiering te ondersteunen hoopt Triodos Groenfonds een voorbeeld te zijn voor andere, liefst ook lokale, private financiers om ook te starten met het financieren van duurzame energie. Biologische landbouw De marktperspectieven voor de biologische sector zijn blijvend positief door de groeiende vraag naar biologisch vlees en zuivel. De vraag overstijgt zelfs het aanbod en om de huidige tekorten op te vangen worden biologisch vlees en zuivel geïmporteerd uit andere Europese landen. In de Nederlandse markt is dus ruimte voor uitbreiding en omschakeling. In tegenstelling tot de gangbare melk, stijgt de prijs van biologische melk. Deze belangrijke ontwikkeling biedt nieuwe (export)kansen, net als de afzet van zuivelproducten van biologische geitenmelk. Wat de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt betreft, speelt Nederland een steeds grotere rol op Europees niveau. Dat biedt kansen voor de sector, maar vraagt ook om meer ondernemerschap en goede kennis van de Europese markt. Daarnaast zien we dat telers inzetten op de lokale verkoop van nicheproducten zoals vergeten groenten. Het blijft belangrijk dat de gehele biologische sector de productie en de spreiding van de afzet goed op de afzetkanalen afstemt. Duurzaam bouwen De vastgoedsector is zich er steeds meer van bewust dat de verduurzaming van panden zowel een energetische als maatschappelijke meerwaarde heeft. Hoewel, over het algemeen, weinig financiering voor vastgoed beschikbaar was, wist duurzame herbestemming zich in positieve zin verder te onderscheiden. Door de aanscherping per 1 januari 2015 van de energieprestatiecoëfficient wordt de uitdaging om bestaande bebouwing te verduurzamen steeds groter. Andere bepalende factoren voor 2015 zijn een toenemend aanbod van vastgoed en overfinanciering door een dalende marktwaarde. Kansrijke projecten in de speerpuntsectoren monumenten, maatschappelijk vastgoed en transformatie blijven echter financierbaar. De verduurzaming van bestaande gebouwen resulteert niet alleen in de verbetering van het energielabel. Leegstaande industriële monumenten en kantoorpanden krijgen ook een andere bestemming en/of functie op het gebied van zorg, wonen en cultuur. Deze ontwikkeling is in lijn met de visie van Triodos Groenfonds. 10

11 Financieringen per 31 december 2014* (bedragen in duizenden euro s) Aantal projecten Nominale waarde Reële waarde Duurzame energie (48,8%) Windenergie Zonne-energie Bio-energie Overig Totaal duurzame energie Biologische landbouw (21,5%) Biologische landbouwbedrijven Melkveebedrijven Akkerbouw Tuinbouw Veeteelt Gemengd bedrijf Zorgboerderijen Fruitboomteelt Bosbouwbedrijven Overig Totaal biologische landbouwbedrijven Handel biologische producten Slagerijen/slachterijen Groothandel Overig Totaal handel biologische producten Biologische voedingverwerkende bedrijven Totaal biologische landbouw Duurzaam bouwen (17,0%) Duurzame kantoren Duurzame woningen Totaal duurzaam bouwen Natuur en landschap (12,7%) Projecten gericht op de instandhouding van natuur- en landschappelijke waarden * Het totaal van de financieringen plus de portefeuille duurzame obligaties is gelijk aan het totaal van de beleggingen volgens de balans. 11

12 12

13 LAKE TURKANA WIND PARK Het windpark Lake Turkana in Kenia bestaat uit 365 windturbines op een van de meest windrijke locaties op aarde, waardoor het zeer kosten efficiënt duurzame energie kan produceren. Het park bestrijkt zo n 60 hectare en voegt met een capaciteit van ongeveer 310 MW circa 20%toe aan het huidige opgestelde vermogen in Kenia. Het park zal eind 2017 operationeel zijn. Triodos Groenfonds financiert projecten die bijdragen aan de vergroening van de maatschappij. Sinds kort zijn dit in beperkte mate ook projecten in opkomende landen, zoals het project in Kenia waarbij zowel het milieu als de lokale bevolking profiteren van de opwekking van duurzame energie. 13

14 Natuur en landschap De overheid faciliteert steeds minder als het om de ontwikkeling van natuur gaat en naar verwachting blijft dit zo. Daardoor wordt de vraag naar nieuwe verdienmodellen om natuur te kunnen financieren, steeds actueler. Dat geldt ook voor de rol van Triodos Groenfonds als financier. Natuurbeherende organisaties en verenigingen kijken steeds vaker naar de agrarische sector als voorbeeld. In Nederland is een tekort aan landbouwgrond, terwijl de behoefte aan deze grond juist groeit. Om op een verantwoorde manier meer te produceren, gaan boeren op zoek naar alternatieven. Zij zijn steeds meer geïnteresseerd in mogelijkheden om hun activiteiten uit te breiden en op andere manieren omzet te genereren. Sinds vorig jaar zien we ook dat natuurbeherende organisaties op een andere manier natuurgronden beheren. Zij werken vaker samen met (biologische) boeren die verantwoordelijk worden voor het natuurbeheer en daarvoor een vergoeding ontvangen. De natuurbeherende organisatie gedraagt zich steeds meer als ondernemer en helpt de boer om de natuurgrond te laten bijdragen aan het verdienmodel van het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van voederwaarde van de grond. Voor de boer geldt dat hij met respect omgaat met de waarden van de natuur. Zo voorziet de natuurbeheerder in goed rentmeesterschap en past de (natuur)boer zijn bedrijfsopzet aan de natuurgronden aan om rendabel te zijn. Sectorverdeling per 31 december 2014* * Op basis van nominale waarde Duurzame energie 48,8% Biologische landbouw 21,5% Duurzaam bouwen 17,0% Natuur en landschap 12,7% Beleggingen Per 31 december 2014 is 70,4% van het fondsvermogen van Triodos Groenfonds belegd in door de overheid erkende groene projecten (ultimo 2013: 74,1%). Daarnaast is 5,0% van het fondsvermogen belegd in leningen zonder groenverklaring. Dit zijn leningen waarvoor de groenverklaring (nog) niet is verkregen. Daarmee bedraagt de totale financieringsportefeuille 75,4%. Over heel 2014 werd voor EUR 124 miljoen afgelost (2013: EUR 68 miljoen) en voor EUR 79 miljoen aan nieuwe leningen uitgekeerd. Dit is EUR 10 miljoen minder ten opzichte van het jaar daarvoor (2013: EUR 89 miljoen), exclusief de van BNP-Paribas Groenfonds overgenomen leningen. Daarnaast werd er in 2014 voor EUR 45,4 miljoen aan nieuwe leningen gecommitteerd die nog niet uitgekeerd konden worden. Deze doorgaans grote infrastructurele projecten hebben te maken met langere looptijden en implementatietrajecten. Deze leningen worden alsnog uitgekeerd in 2015 en de jaren daarna. Triodos Groenfonds heeft bovendien een stevige pijplijn ontwikkeld voor De uitgekeerde leningen in 2014 werden voornamelijk verstrekt in de sectoren duurzame energie en biologische landbouw. Dit is terug te zien in de sectorverdeling: vooral het aandeel biologische landbouw en duurzame energie nam toe. Duurzame energie De totale nominale waarde van de uitstaande financieringen in duurzame-energieprojecten daalde naar EUR 220 miljoen (2013: EUR 237 miljoen). Dit kwam vooral door aflossingen van enkele grotere leningen voor onder andere warmtenetten in de sector overig. Procentueel steeg het aandeel duurzame energie van 47,4% naar 48,8%, met het grootste belang in windenergie (36,0%). Het aandeel windenergie steeg nominaal van EUR 149 miljoen naar EUR 162 miljoen. Het aandeel van andere vormen van duurzame energie daalde van 15,3% naar 12,8% van de financieringsportefeuille door de eerdergenoemde aflossingen. 14

15 Net als in 2013 heeft Triodos Groenfonds in 2014 leningen verstrekt voor de realisatie van verschillende windparken. Een voorbeeld is Windpark Sabina-Henricapolder, een samenwerking tussen Eneco en lokale agrariërs. Dit windpark is eind 2014 opgeleverd en voorziet naar verwachting ruim huishoudens van groene stroom. Een ander voorbeeld is Windpark Westermeerwind, dat mede-gefinancierd wordt door onder andere Rabobank, ING en ASN Bank. Triodos Groenfonds levert samen met Triodos Bank een bijdrage aan de realisatie van dit grootste windpark van Nederland. Naast wind heeft Triodos Groenfonds enkele zonnestroomprojecten gefinancierd, waarmee bijvoorbeeld zonnestroom op scholen mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast werden weer enkele warmte-koudeopslagprojecten (WKO) gefinancierd van bekende ontwikkelaars in WKO-systemen. Triodos Groenfonds financiert ultimo duurzame-energieprojecten met een totaal vermogen van ruim 497 megawatt (ultimo 2013: 65 projecten met 356 megawatt), waarvan het grootste deel windenergie is. Projecten in ontwikkeling of aanbouw (> 180 megawatt) zijn hierin nog niet meegenomen. Deze duurzame-energie-installaties samen produceerden in 2014 ruim 856 miljoen kilowattuur (kwh) groene energie. Dat is goed voor het elektriciteitsgebruik van ongeveer Nederlandse huishoudens en levert een besparing op van ruim ton CO 2 -uitstoot per jaar. Hierin is de CO 2 -besparing ten gevolge van de warmtedistributienetten ook nog niet (volledig) meegenomen, omdat de capaciteit grotendeels nog in aanbouw was en daarmee de besparing nog niet gerealiseerd. Met de financiering van 40 windprojecten is Triodos Groenfonds betrokken bij 13% van het per ultimo 2014 in Nederland op land opgestelde windproductievermogen (2013: 13%). Het totale windenergievermogen in Nederland groeide in 2014 met 162 megawatt naar megawatt. Daarvan heeft 228 megawatt betrekking op offshore windprojecten. De duurzame-energieportefeuille zal in 2015 naar verwachting groeien. Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te kunnen behalen - een opgesteld vermogen van megawatt wind op land en megawatt wind op zee in moet er de komende jaren veel windenergie gerealiseerd worden. Triodos Groenfonds verwacht in 2015 dan ook een aantal (grote) windparken te financieren. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met het maatschappelijk draagvlak voor windenergie en dalende stroom prijzen. Deze thema s zijn nu actueler dan ooit. Zo wordt bij de financiering van windparken ook naar de totstandkoming van deze windparken gekeken. De ontwikkeling van toekomstige elektriciteitsprijzen wordt nauwlettend gevolgd. Hierbij vertrouwt het fonds op zijn eigen expertise, maar gebruikt het ook publicaties van externe experts. Ontwikkelingen in elektriciteitsprijzen kunnen leiden tot aanpassingen van de financieringsvoorwaarden. In 2015 worden naar verwachting ook enkele grotere zonnestroomprojecten gerealiseerd en wordt de WKO-portefeuille verder uitgebouwd. Het aandeel van zonne-energie in de portefeuille zal naar verwachting stijgen. Ook het aandeel energiebesparing dat in 2014 in de portefeuille is opgenomen, zal in 2015 geleidelijk verder groeien. Duurzame energie in opkomende markten In de tweede helft van 2013 heeft het bestuur het voorstel van de fondsmanager goedgekeurd om op beperkte schaal activiteiten te ontplooien op het gebied van duurzame energie projecten in opkomende markten. Conform het prospectus mag maximaal 10% van het fondsvermogen in opkomende markten belegd worden. Triodos Groenfonds is in haar netwerk actief duurzame energieprojecten gaan acquireren. Dit heeft geleid tot een goede pijplijn van projecten, het goedkeuren en contracteren van de eerste twee duurzame energiefinancieringen in 2014 en een goedkeuring van een derde project in januari Het eerste project is een 300 megawatt windpark in Kenia (waarvoor een groenverklaring is verkregen), het tweede een 82 megawatt waterkrachtcentrale in Nepal en het meest recente project is een 70 megawatt zonne-energiecentrale in Honduras. In deze drie projecten wordt samengewerkt met 15

16 (ontwikkelings)instellingen met een goede reputatie en ervaring in de betreffende landen: respectievelijk African Development Bank, de Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) en de International Finance Corporation (IFC, onderdeel van de Wereldbank). De lokale impact is significant; de energiesector in zowel Kenia, Nepal als Honduras heeft een tekort aan opwekkingscapaciteit en de drie duurzame energieprojecten helpen dit tekort te verminderen. Daarbij is de impact op het milieu tot een minimum beperkt. De projecten zijn bovendien economisch haalbaar zonder (of met zeer beperkte) subsidies. De financiering van de drie projecten bedraagt gecombineerd minder dan 3% van het totale fondsvermogen en heeft een goede diversificatie (drie technologieën, drie partners, drie continenten). Verwacht wordt dat het fonds in 2015 een aantal soortgelijke projecten kan contracteren waarmee de spreiding in de portefeuille en de positieve impact in opkomende markten verder vorm kan worden gegeven. Biologische sectoren Het bedrag dat Triodos Groenfonds aan ondernemers in de biologische landbouw en voedselverwerkende industrie heeft geleend, steeg in 2014 tot EUR 96,6 miljoen (2013: EUR 95,3 miljoen). Het aandeel van deze sector in de portefeuille van het fonds steeg daarmee naar 21,5% (2013: 19,0% ). In 2014 zijn er uitkeringen gedaan aan nieuwe relaties en aan bestaande klanten die de kredietfaciliteiten gebruikten om het bedrijf verder uit te breiden, te moderniseren of om bedrijfsovername mogelijk te maken. Daarmee zetten deze (biologische) landbouwbedrijven een volgende stap naar een duurzame toekomst. Een voorbeeld van een nieuw project is Kijkboerderij t Hoogeveld, een natuurboerderij met zoogkoeien op circa 600 hectare veenweide in Noord-Drenthe. Deze ondernemers laten zien dat zij in samenwerking met een natuurorganisatie, het beheer van natuur in het agrarische bedrijf integreren en daarmee bijdragen aan het verdienmodel. Een ander voorbeeld van de financiering van een duurzame toekomst is de aankoop van pachtgrond door biologisch melkgeitenbedrijf t Rijperwapen. Met deze aankoop is de grond voor een lange termijn als productiemiddel beschikbaar. In de biologischdynamische akker- en tuinbouw heeft Triodos Groenfonds het bedrijf De Lepelaar van de familie Schrijver en Joris Kollewijn gefinancierd voor de aankoop van 23,5 hectare grond, dat omgeschakeld wordt naar biologisch-dynamische grond. Het jaar 2015 is het internationaal jaar van de bodem, waarin aandacht wordt gevraagd voor het herstel van de vruchtbare laag op onze aarde. Volgens Triodos Groenfonds is biologische (dynamische) landbouw de best beschikbare methode om aan dat herstel bij te dragen. Het is dan ook onze ambitie om de groeimogelijkheden in de primaire biologische sector met kredietverlening te faciliteren. Daarom verwachten wij in 2015 in de grondgebonden biologische landbouw, vooral in de akkerbouw en melkveehouderij, een aantal grotere financieringen te verstrekken. Duurzaam bouwen Het volume van de financieringen van Triodos Groenfonds in duurzaam bouwen daalde in 2014 naar EUR 76,3 miljoen (2013: EUR 95,5 miljoen). Daarmee maakt deze sector nu 17,0% uit van de beleggingsportefeuille van Triodos Groenfonds (2013: 19,1%). De afname werd voornamelijk veroorzaakt door enkele grote aflossingen. In 2014 werden enkele mooie impactvolle nieuwe leningen uitgekeerd, waaronder aan Huize Compostel. Triodos Groenfonds is medefinancier van deze in 2014 opgeleverde herontwikkeling van de als de Ubica-panden bekendstaande monumentale panden aan de Ganzenmarkt in de historische Utrechtse binnenstad. Deze twee panden danken hun naam aan de matrassenfabriek die er van 1931 tot 1990 gevestigd was. Nadat de matrassenfabriek verdween, namen krakers het pand over. De panden werden in 2013 onbewoonbaar verklaard maar na een grondige renovatie doen ze sinds medio 2014 dienst als hotel. Het Mother Goose hotel heeft een 16

17 spectaculair uitzicht op de Dom en telt 23 prachtige kamers die hun unieke karakteristieke details hebben behouden en een kijkje geven in de rijke geschiedenis van de panden. Op de begane grond is een grand café gevestigd. Met de herontwikkeling hebben deze panden niet alleen een nieuwe bestemming gekregen, de renovatie is ook uitgevoerd met de meest moderne technieken op het gebied van duurzame bouw. Het resultaat is een groen en duurzaam hotel en grand café met alle comfort van deze tijd. Noemenswaardig is ook het succes van de herbestemming en renovatie van de voormalige tramremise in Amsterdam Oud-West, beter bekend als De Hallen. Bijzonder aan de herontwikkeling van dit industriële rijksmonument is dat het complex na oplevering een energielabel A heeft en dat het een combinatie van maatschappelijke en culturele functies huisvest. Reeds voor de officiële openstelling van De Hallen, kwamen er aanzienlijk meer bezoekers dan men verwacht had. Met dergelijke projecten wordt de vastgoedmarkt zich meer en meer bewust van de maatschappelijke en financiële meerwaarde van duurzame nieuwbouw en renovatie. Natuur en landschap Triodos Groenfonds heeft ultimo 2014 EUR 57,2 miljoen geïnvesteerd in de sector natuur en landschap (2013: EUR 72,7 miljoen). Dat is gelijk aan 12,7% van de portefeuille (2013: 14,5%). Deze daling wordt veroorzaakt door aflossingen van enkele grotere natuurprojecten. Triodos Groenfonds financiert nieuwe natuurprojecten met name in de biologische landbouwsector (zie hierboven). Kwaliteit van de financieringsportefeuille Triodos Groenfonds wijst alle leningnemers op basis van een risicoanalyse een risicocategorie toe. De oorspronkelijke systematiek van risicoklasses 1 tot en met 5 (waarbij 1 staat voor het laagste risico en 5 voor het hoogste) is vervangen door een meer verfijnde systematiek met risicoklasses 1 tot en met 14. In het staafdiagram hieronder wordt per risicocategorie het volume van de portefeuille als percentage van het totaal weergegeven. Risico 1 staat voor het laagste risico en risico 14 voor het hoogste risico. Ten opzichte van vorig jaar is de kwaliteit van de financieringsportefeuille van Triodos Groenfonds vrijwel onveranderd. Circa 60% van de leningen heeft een zeer laag tot laag risicoprofiel, 30% een Risicoclassificatie per 31 december 2014 % 30 ultimo 2014 ultimo

18 18

19 DE HALLEN Triodos Groenfonds is een van de financiers van de herontwikkeling van De Hallen, een voormalige tramremise in Amsterdam-West. Het Hallencomplex huisvest een mix van commerciële- en maatschappelijke functies en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een nieuwe, prettige en levende plek in de wijk die nieuwe energie in de wijkeconomie van (Oud) West kan brengen. Het industriële rijksmonument stamt uit het begin van de twintigste eeuw en bestaat uit 1600 vierkante meter. De langgerekte hallen zijn kenmerkend voor dit gebouw met hoge architectonische en cultuurhistorische waarde. In Nederland is dit de enige remise die nog in deze vorm geconserveerd bleef. 19

20 normaal risicoprofiel, 4% heeft een hoog risicoprofiel en 6% heeft risicoklasse zeer hoog (intensief en bijzonder beheer). Met circa 10% bleef de exposure op een hoog en zeer hoog risico procentueel ongeveer gelijk. Voorzieningen dubieuze debiteuren De voorziening voor kredietrisico bedroeg ultimo 2014 EUR 16,7 miljoen (2013: 17,5 miljoen). Dit is 3,7% (2013: 3,5%) van het totaal uitstaande nominale krediet en 2,7% (2013:2,7%) van de intrinsieke waarde van het fonds. Daarmee is het niveau vrijwel onveranderd ten opzichte van vorig jaar. De mutaties in de voorzieningen gedurende 2014 bestaan uit een dotatie van EUR 7,2 miljoen, afboekingen ter hoogte van EUR 7,1 miljoen en vrijval van een aantal voorzieningen ter hoogte van EUR 0,9 miljoen. De dotatie bestaat voor het grootste deel uit een additionele voorziening in de sector glastuinbouw. De marktsituatie in deze sector verslechterde in 2014 zodanig, dat de beoogde ommekeer niet kon worden gerealiseerd en er niet aan de rente- en aflossingsverplichtingen kon worden voldaan. Door de situatie in de markt verminderde de waarde van de grond en de kassen die het onderpand voor de leningen vormen sterk. Dit leidde in 2014 tot een significante additionele voorziening van EUR 5,4 miljoen. In de varkenssector presteert een aantal middelgrote biologische varkensboeren minder goed dan oorspronkelijk verwacht. Deze ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op de waarde van het vastgoed in deze sector, die als onderpand dient voor de leningen van Triodos Groenfonds. Het fonds heeft daarom in 2014 ook in deze sector additionele voorzieningen moeten treffen. Deze waren in omvang relatief beperkt. Er werden vier nieuwe dubieuze debiteuren opgenomen, waarvoor een (relatief beperkte) voorziening diende te worden genomen, met name in de landbouwsector. Het fonds heeft in 2014 twee kredieten afgeboekt ter hoogte van EUR 6,4 miljoen. Deze waren verstrekt aan twee biomassavergistingsprojecten die zich inmiddels in uitwinning bevinden en definitief zijn afgeschreven. Deze twee projecten maakten het grootste deel uit van de totale afschrijvingen van EUR 7,1 miljoen. Deze afschrijvingen waren eerder reeds geheel voorzien. De vrijval ter hoogte van EUR 0,9 miljoen betreft enkele posten waar de getroffen voorziening uiteindelijk niet geheel nodig bleek. De portefeuille dubieuze debiteuren, in het bijzonder de glastuinbouw, biomassavergistingsinstallaties en varkenshouderijen worden nauwgezet gemonitord en gemanaged. Afgezien van de sectoren glastuinbouw en biomassavergisting zijn de voorzieningen voor kredietrisico relatief beperkt en in lijn met de verwachtingen van de directie. Liquiditeitenbeheer Triodos Groenfonds is wettelijk verplicht voldoende liquiditeiten of andere direct opeisbare tegoeden aan te houden of voor voldoende andere waarborgen te zorgen. Het fonds begon het jaar met 20,3% liquiditeiten. Op 31 december 2014 werd 20,9% van het eigen vermogen in liquiditeiten aangehouden. Gemiddeld (ongewogen) bedroeg het percentage liquiditeiten in ,2%. Deze liquiditeiten worden deels belegd in beursgenoteerde obligaties van (financiële of overheids-) instellingen met een voldoende duurzaam karakter en deels aangehouden op spaarrekeningen tegen marktconforme condities. Daarnaast belegt Triodos Groenfonds een deel van haar middelen in deposito s die worden aangehouden bij financiële instellingen. Per ultimo december was dit 2,8% van het fondsvermogen. Deze deposito s zijn niet direct opvraagbaar en zijn daarom geen onderdeel van het percentage liquide middelen. Resultaat Financieel resultaat Het resultaat van Triodos Groenfonds is opgebouwd uit het bedrijfsresultaat en de ongerealiseerde waardeverandering van de beleggingsportefeuille. 20

Beleggingen. Natuur en landschap

Beleggingen. Natuur en landschap Natuur en landschap De overheid faciliteert steeds minder als het om de ontwikkeling van natuur gaat en naar verwachting blijft dit zo. Daardoor wordt de vraag naar nieuwe verdienmodellen om natuur te

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2013 TLIM

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2013 TLIM Triodos Groenfonds Jaarverslag 2013 TLIM Triodos Groenfonds Erratum jaarverslag 2013 Page 46 Commissarissenbeloning In de tabel Beheerkosten wordt de post commissarissenbeloning 2012 gecorrigeerd naar

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Persbericht Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Zeist, 28 februari 2014 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Verslag van het bestuur

Verslag van het bestuur Verslag van het bestuur Het volume van het fonds is per ultimo 2014 EUR 97,1 miljoen (2013: EUR 101,8 miljoen), wat een daling van 4,6% betekent. Deze daling is fors minder dan in 2012 en 2013 toen het

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2012 TLIM

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2012 TLIM Triodos Groenfonds Jaarverslag 2012 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden het gebruik

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2015 TLIM

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2015 TLIM Triodos Groenfonds Jaarverslag 2015 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden het gebruik

Nadere informatie

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Sterke groei voor Triodos Sustainable Funds Zeist, 28 August 2014 De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I) hebben in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2015 Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Zeist, 27 augustus 2015 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen

Nadere informatie

T G Halfjaarbericht juni 2007

T G Halfjaarbericht juni 2007 T G Halfjaarbericht juni 2007 Triodos Groenfonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt in door de overheid erkende groene projecten die de ontwikkeling en het behoud van

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 0 Aandeelhoudersvergadering Triodos Multi Impact Fund Agenda 1. Opening 2. Verslag van het bestuur over het verlengde boekjaar 2016

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Persbericht Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Zeist, 3 maart 2015 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2015 TLIM

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2015 TLIM Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2015 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2016 TLIM

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2016 TLIM Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2016 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015

Persbericht. Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015 Persbericht Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015 Zeist, 26 februari 2016 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen is in 2015

Nadere informatie

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2016 TLIM

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2016 TLIM Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2016 TLIM Kunst en cultuur Creatieve expressie biedt nieuwe perspectieven, inspireert en slaat bruggen. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2017 TLIM

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2017 TLIM Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2017 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2016 TLIM

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2016 TLIM Triodos Groenfonds Jaarverslag 2016 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden het gebruik

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Triodos Cultuurfonds Jaarverslag 2014 TLIM

Triodos Cultuurfonds Jaarverslag 2014 TLIM Triodos Cultuurfonds Jaarverslag 2014 TLIM Kunst en cultuur Creatieve expressie biedt nieuwe perspectieven, inspireert en slaat bruggen. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke ontplooiing

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Het jaar 2012 had voor Triodos Vastgoedfonds twee gezichten. Met een zeer hoge bezettingsgraad en huurcontracten met een gemiddelde looptijd van ruim zes jaar, wist het fonds zich

Nadere informatie

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2017 TLIM

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2017 TLIM Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2017 TLIM Kunst en cultuur Creatieve expressie biedt nieuwe perspectieven, inspireert en slaat bruggen. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

TLGroenfonds Jaarverslag 2009

TLGroenfonds Jaarverslag 2009 TLGroenfonds Jaarverslag 2009 Kerncijfers (bedragen in duizenden euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 Intrinsieke waarde ultimo 572.245 460.751 466.319 492.770 469.617 Aantal uitstaande aandelen (in duizenden)

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. Beleggingsvereniging De Toekomst heeft als doel door middel van scholing, advies en het uitwisselen van ervaringen er toe bij te dragen

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage Fortis Investments Fortis Groen Fonds Kwartaalrapportage 13-07-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. Postbus

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Cardano Development

Beleidsplan Stichting Cardano Development Beleidsplan Stichting Cardano Development Versie december 2013 Status: Voorgelegd aan bestuur Inleiding Dit document is het beleidsplan van Stichting Cardano Development. Een van de doelstellingen van

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar Stabiele performance in uitdagende markten

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar Stabiele performance in uitdagende markten Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2016 Stabiele performance in uitdagende markten Zeist, 26 augustus 2016 In een tijd waarin uitdagende markten centraal staan, is het totaal aan

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124

Agendapunt 10b. Jaarrekening SNF. Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 124 Agendapunt 10b Jaarrekening SNF 125 Stichting Scouting Nederland Fonds, Leusden (alle bedragen in euro's) Jaarrekening 2010 Balans per

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds. 19 mei 2016

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds. 19 mei 2016 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds 19 mei 2016 0 Ambities 2015 Meest duurzame kantorenvastgoedfonds GRESB Green Star Handhaven hoge bezettingsgraad (> 95%) 93,4% Goede gemiddelde looptijd

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2017

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2017 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2017 Zeist, 25 augustus 2017 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen is in de eerste zes maanden van 2017 nagenoeg stabiel gebleven

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Groen Beleggen jaarcijfers 2008

Groen Beleggen jaarcijfers 2008 Groen Beleggen jaarcijfers 2008 Informatie over Groen Beleggen regeling Groen Beleggen is een gezamenlijke activiteit van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM Kunst en cultuur Creatieve expressie biedt nieuwe perspectieven, inspireert en slaat bruggen. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17.

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17. Winst en Verliesrekening 2013 in vergelijking met de rekening 2012 en de begroting 2013. Tevens wordt de begroting voor het jaar 2014 gegeven. Alle bedragen in Euro s. Baten Rekening Begroting Rekening

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groen beleggen Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Goed voor u, Goed voor natuur en milieu Een goed rendement én een belastingvoordeel.

Nadere informatie

Triodos Groenfonds NV Jaarverslag 2014

Triodos Groenfonds NV Jaarverslag 2014 Triodos Groenfonds NV Jaarverslag 2014 Informatie voor aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders 21 mei 2015 Ex-dividenddatum 27 mei 2015 Betaaldatum dividend 29 mei 2015 Triodos Investment

Nadere informatie

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014 Dufas Code Vermogensbeheerders Verslag over 2014 Inhoud 1. Over dit verslag 3 2. Algemene principes 4 2.1 Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten 4 2.2 Vermogensbeheerders kennen hun

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011 Byloshi Investments Jaarverslag 2011 Datum: 22 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Vrijstelling van vergunningplicht 3 1.3 Prospectus Byloshi

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

MKBi Agri: solide en rendementvol

MKBi Agri: solide en rendementvol MKBi Agri: solide en rendementvol De samenwerking tussen MKBi en Interfarms brengt het beste van twee werelden samen Liquide investering met beperkte risico s Het risicoprofiel van landbouwgrond is laag

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Triodos Groenfonds NV. Jaarverslag 2010 TLIM

Triodos Groenfonds NV. Jaarverslag 2010 TLIM Triodos Groenfonds NV Jaarverslag 2010 TLIM 02 Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie