Waait de wind uit een andere hoek?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waait de wind uit een andere hoek?"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Duurzaam Beleggen ING Investment Office Publicatiedatum: 12 december 2013 Waait de wind uit een andere hoek? Westerse windmolenbouwers hebben moeilijke jaren achter de rug. Maar sinds oktober 2012 ontwikkelen de aandelenkoersen van bedrijven in de windenergiesector zich zeer positief. Sommige windmolenproducenten hebben koerswinsten laten zien van honderden procenten. Veel van deze ondernemingen maken weliswaar nog steeds geen winst. En ze hebben nog een eind te gaan voor ze bij hun oude koerstoppen komen. Toch is de interesse in deze bedrijven duidelijk toegenomen en lijken de dalende trends in de bedrijfswinsten te keren. Waar gaan de ontwikkelingen in deze sector naartoe? En welke oplossingen zijn daar nog voor nodig? Sector veert op De meeste bedrijven in de alternatieve-energiesector bereikten in 2009 hun hoogste aandelenkoers ooit. Daarna daalden de koersen sterk, om een jaar geleden uit te bodemen en aan een nieuwe opmars te beginnen. Deze beweging kwam niet overeen met de rest van de aandelenmarkt. De MSCI World Index is in die periode gestegen, met een dip in Geïndexeerd rendement indices aandelen wereldwijd en schone energie (in USD, dividend netto herbelegd, 31 december 2008 = 100) wereldindex % Clean Energy Index MSCI All Country World Index (Net Return, USD) en S&P Global Clean Energy Index (Net Return, USD). De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er is geen rekening gehouden met de kosten van beleggen, zoals een service fee. Deze komen ten koste van het rendement.

2 Meer aandacht voor milieuvriendelijke energie Dat de alternatieve-energiesector zo duidelijk in zwaar weer zat, had diverse oorzaken. Zo ondervond de sector de afgelopen jaren zware concurrentie van de lage elektriciteitsprijzen op de wereldwijde energiemarkten waardoor duurzaam opgewekte energie nauwelijks rendabel was. Oorzaken van die lage stroomprijzen waren de zwakke economie, waardoor de energiebehoefte afnam, maar ook de gedrukte gasprijzen vanwege het grotere aanbod van schaliegas in de Verenigde Staten. Ook is een deel van de bedrijven in de alternatieve-energiesector voor hun afzet indirect sterk afhankelijk van overheidssubsidies aan energieproducenten voor de productie van groene stroom. Maar deze subsidies zijn door de oplopende overheidstekorten onder druk gekomen. De als gevolg daarvan zwakkere vraag naar bijvoorbeeld windmolens zorgde ervoor dat de energiesector te maken kreeg met overcapaciteit. Deze ontwikkeling leidde uiteraard ook tot vraaguitval voor de producenten van windmolens, wat leidde tot lagere marges en verliezen en uiteindelijk tot ontslagrondes en het gedwongen verkopen van bedrijfsonderdelen. Toename windenergiecapaciteit in de EU in gigawatts (GW) per jaar 14 GW Bron: European Wind Energy Association, 2012 Op dit moment staat de hele sector er beter voor: zowel de producenten van windmolens en zonnepanelen als de (alternatieve-)energiebedrijven. In de meeste regio s lijken subsidies niet verder beperkt te worden. Landen als Japan en China zetten juist meer in op alternatieve energie. Maar ook de VS hebben anno 2013 meer aandacht voor milieuvriendelijker energieverbruik en alternatieve vormen van energieopwekking. Wat ook meespeelt: productiecapaciteit is de afgelopen jaren beperkt. Bovendien is de innovatie in de sector ondertussen wel doorgegaan, waardoor de rentabiliteit van windenergieparken ten opzichte van conventionele energieopwekking verbeterd is. Dit vermindert de afhankelijkheid van subsidies. De vraag naar windmolens is dan ook aangetrokken waardoor de verwachtingen voor de sector zijn opgeveerd. Dat is terug te zien in de hogere koersen. De index voor schone energie is dit jaar twee keer zo snel gestegen als de wereldindex. maar benodigde reservecapaciteit maakt die duurder In Europa is de energiemarkt erg versnipperd en door de diverse nationale overheden op uiteenlopende wijze gereguleerd. Duitsland, Spanje en Frankrijk zijn de landen binnen de EU met het grootste aanbod van windenergie. Dit is het gevolg van veel media-aandacht en subsidiebeleid. Dat lijkt positief, maar de keerzijde daarvan is dat de energiemarkt verstoord is wat bovenop de druk komt die het gevolg is van de zwakke economie. De EU heeft in oktober 2013 richtlijnen uitgevaardigd over de wijze waarop nationale overheden de energiesector meer ruimte moeten geven en hoe zij de alternatieve-energiesector meer continuïteit kunnen bieden via evenwichtiger beleid. Een groot probleem waar de sector tegenaan loopt, is de ongelijke behandeling van elektriciteitsproducenten die conventionele energiebronnen benutten en windenergieproducenten. Groene stroom krijgt voorrang op stroom van conventionele bronnen. Daar komt bij dat deze laatste producenten wel klaar moeten staan om in te springen op die momenten dat windmolens, maar ook zonnecollectoren, te weinig

3 energie produceren. De reservecapaciteit die daarvoor moet worden aangehouden, brengt kosten met zich mee en die worden doorgerekend aan de consument. Productie windenergie per maand in 2012 in Duitsland in terawattuur (TWH) TWH Bron: Fraunhofer Institute, februari 2013 Duitsland, een EU-land waar veel alternatieve energie geproduceerd wordt, kent een hoge toeslag op de energieprijs voor consumenten vanwege de extra kosten voor alternatieve energie. Consumenten en nutsbedrijven maar ook politieke partijen in Duitsland willen deze kosten terugdringen. Dat gaat mogelijk ten koste van de groei van alternatieve energievormen als de voorkeursbehandeling en subsidie worden verminderd. Windenergie opslaan als waterstofgas De alternatieve-energie-industrie is daarom op zoek naar een methode om de noodzakelijke reservecapaciteit te beperken. Energieopslag is daar het antwoord op. Maar hoe kun je zonne- of windenergie opslaan? Zonne-energie kent twee belangrijke vormen; zonnepanelen die de golven van de zon omzetten in elektriciteit, en geconcentreerde zonne-energie: zonnespiegels die de zonnestralen weerkaatsen naar een punt, waar water verhit wordt. Deze laatste variant heeft als voordeel dat de opgevangen energie in de vorm van warm water (soms gecombineerd met zouten) een aantal uren bewaard kan worden. Een methode die een energievorm oplevert die veel langer meegaat, is de elektrolyse van water (met behulp van groene stroom) waarbij waterstofgas wordt gevormd. Waterstof is een energiebron die goed opgeslagen kan worden, maar heeft als belangrijk nadeel dat het ten opzichte van andere brandstoffen veel volume in neemt. Een alternatief is om waterstofgas te combineren met aardgas. De Nederlandse Gasunie, in Nederland verantwoordelijk voor het transport van aardgas, heeft hier een eerste proef mee gedaan op Ameland. Daaruit bleek dat in een juiste mengverhouding aardgas goed samen gaat met waterstofgas. Het mengsel kan uitstekend gebruikt worden voor verwarming en koken en levert geen problemen op voor het aardgasnetwerk. De Gasunie is nu samen met Greenpeace in Duitsland actief om op proef op grotere schaal windenergie te gebruiken voor het produceren van waterstofgas. De Gasunie kan dit gas vervolgens opslaan in haar leidingnetwerk en op andere opslaglocaties. Een eerste productiefaciliteit hiervoor is mogelijk eind 2013 operationeel. Als deze techniek op grote schaal met succes kan worden toegepast, is er minder buffercapaciteit nodig bij de traditionele elektriciteitsproducenten, wat uiteindelijk de kosten voor de consument zal drukken. Zonne-energie opslaan in accu s Voor de opslag van zonne-energie wordt juist meer gekeken naar opslag in accu s. Zonnepanelen leveren in tegenstelling tot windmolens lagere stroomsterktes waardoor deze energievorm beter is op te slaan in accu s. Voor accu-opslag wordt niet alleen gekeken naar nieuwe soorten accu s maar ook naar auto-accu s. Bij de opslag van zonne-energie in accu s speelt informatie een belangrijke rol. De overtollige energie, het energieverbruik en de energieopslag moeten immers op elkaar afgestemd

4 worden. In het jargon van deze sector worden dergelijke oplossingen dan ook slimme netwerken ( smart grids ) genoemd. Hoe krijgt u de wind in de rug met uw beleggingen? Alternatieve energie en daarmee windenergie is een belangrijk thema bij duurzaam beleggen en zeker binnen de ING-beleggingsstrategie Duurzaam. De reden is duidelijk. Ondernemingen, organisaties en huishoudens moeten op zoek naar nieuwe bronnen van energie. Aan de ene kant omdat de conventionele energievoorraden eindig zijn. Maar meer nog omdat de uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd moet worden om verdere opwarming van de aarde te beperken. Beleggingsfondsen die zich richten op thema s als milieu en klimaat hebben aandacht voor deze tendens, en dergelijke fondsen vindt u dan ook terug in onze beleggingsstrategie Duurzaam. Hoe spelen zij in op de hernieuwde aandacht voor windenergie en de problemen die daarmee gemoeid zijn - zoals die van de energieopslag? U vindt hieronder de bijdrage van twee fondsmanagers die inzicht geven in hun methodiek om rendement uit wind te halen. Bijdrage ING Investment Management Door Alex Zuiderwijk, Investment Manager, ING Investment Management ING Duurzaam Aandelen Fonds Het ING Duurzaam Aandelen Fonds speelt in op windenergie vanuit een ander perspectief. Het Europese klimaatbeleid heeft ingrijpende gevolgen voor de gehele waardeketen van elektriciteitsopwekking, transmissie, distributie en levering. Het fonds speelt via nutsbedrijven met name in op de noodzaak van nieuwe investeringen in transmissie- en distributienetwerken. Het groeiende aandeel van stroomopwekking uit duurzame bronnen zoals wind of zon creëert meer volatiliteit in elektriciteitsopwekking, hetgeen netwerken moeten opvangen met meer capaciteit. Duurzame bronnen zijn een vorm van gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking op locaties ver weg van de eindvraagmarkten. Er moeten dus meer locaties worden aangesloten op grotere afstanden, denk hierbij bijvoorbeeld aan windenergieparken op zee. Ook het tweerichtingsverkeer van huishoudens die elektriciteit consumeren en opwekken via zonnecollectoren op het huis vereist verdere aanpassingen. Het duurzame fonds is positief op namen zoals National Grid, Northeast Utilities en SSE. Zo ziet het Britse transmissie- en distributienutsbedrijf National Grid haar gereguleerde activabasis met 6% groeien tot 2018 en ontvangt hierop een degelijk rendement. Het Amerikaanse nutsbedrijf Northeast Utilities bouwt bijvoorbeeld een verbinding tussen Canadese duurzame elektriciteitsopwekking en de eindmarkten aan de Amerikaanse Noordoostkust, wat de onderneming bovengemiddeld doet groeien. Het Schotse SSE is actief door de gehele waardeketen. Zo heeft het nutsbedrijf voor de kust van Londen een groot windenergiepark op zee ontwikkeld genaamd Greater Gabbard samen met RWE. SSE is ook actief in transmissie- en distributienetwerken in Schotland. In Schotland zijn veel mogelijkheden voor duurzame elektriciteitsopwekking uit vooral windkracht- en waterkrachtbronnen. SSE ontwikkelt verschillende windkracht- en waterkrachtprojecten in deze regio. Deze projecten drijven weer de groei achter investeringsmogelijkheden van de Schotse netwerken, welke SSE ook beheert. SSE profiteert sterk van haar positie in deze regio. Op het gebied van energieopslag speelt SSE ook een opmerkelijke rol. Zo heeft het bedrijf een project in waterkrachtelektrische pompopslag. Deze installatie pompt in tijden van lage vraag naar of veel aanbod van duurzame elektriciteitsopwekking water omhoog naar een hoger gelegen reservoir om in tijden van schaarste, elektriciteit op te wekken via het gebruik van de zwaartekracht. SSE gaat slim om met alle mogelijkheden in de waardeketen en zal hierdoor naar verwachting bovengemiddeld groeien met een bovengemiddelde winstgevendheid.

5 Bijdrage Pioneer Investments Door Rogier Westhuis, Head of Wholesale Business Netherlands & Nordics, Pioneer Investments Pioneer Funds Global Ecology Pioneer Funds Global Ecology is een themagerichte strategie die in alle segmenten van de ecologische markt belegt. We participeren in milieuvriendelijke thema s door ons te richten op bedrijven die een duurzaam beleid voeren en bijdragen tot een schoon en gezond milieu. Momenteel is alternatieve energie, inclusief bedrijven die zich toeleggen op stroom uit windenergie, het belangrijkste thema in onze portefeuille. Twee namen uit het windenergiespectrum die we momenteel in portefeuille hebben, zijn Vestas en China Longyuan. Vestas is de wereldwijd toonaangevende producent van windturbines met een marktaandeel van 14%. Het bedrijf ondergaat momenteel een ingrijpend herstructureringsprogramma ter verbetering van de concurrentiepositie en met het oog op behoud van het marktleiderschap. Het bedrijf is vanwege zijn sterke presentie in nieuwe opkomende markten goed gepositioneerd om te profiteren van de wereldwijde groei van windenergie. Voorts denken we dat de Amerikaanse markt een belangrijke bron van groei kan zijn voor Vestas: 26 staten in de VS hebben namelijk het Renewable Portfolio Standards ondertekend, wat inhoudt dat ze in % van hun stroom moeten opwekken met schone energiebronnen. China Longyuan is de grootste aanbieder van windenergie in China. Op basis van de capaciteit in 2012 bedraagt het marktaandeel van Longyuan 17%. We hebben een voorkeur voor China Longyuan vanwege het goede management, de hoge mate van operationele transparantie, het lage schuldniveau vergeleken met concurrenten, de lange staat van dienst en de toegang tot obligatiefinanciering tegen lage kosten. Bovendien heeft Longyuan een groot aantal projecten in regio s waar geen afnamebeperkingen ( grid curtailment ) gelden; circa 57% van de projecten bevindt zich in regio s buiten Binnen-Mongolië en de drie noordoostelijke provincies, wat veel hoger is dan de percentages van concurrenten China Datang Corporation Renewable Power (33% in regio s buiten Binnen-Mongolië en de drie noordoostelijke provincies) en Huaneng Renewables (48%). Wij denken dat Longyuan vergeleken met de concurrentie een lager grid-curtailmentpercentage en een hoger nuttig gebruik (in uren) zal behouden. China Longyuan zal het meest profiteren van de mogelijke ingebruikname van de ultrahoogvoltageverbinding tussen Xinjiang Hami en Henan Zhengzhou. Deze verbinding zou in 2013 in gebruik worden genomen en zou de transmissie van windenergie van het noordwesten naar de centrale regio significant moeten verhogen.

6 Meer weten? Ga naar de pagina Duurzaam Beleggen op ING.nl Of volg ons op Twitter Disclaimer Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Het klimaat verandert

Het klimaat verandert Koolstofuitstoot (mln ton/jaar) Jaar 1761 1773 1785 1797 1809 1821 1833 1845 1857 1869 1881 1893 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 Nieuwsbrief Duurzaam Beleggen ING Investment Office Publicatiedatum:

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie

Transport groeit door op volume

Transport groeit door op volume Transport en Logistiek Vooruitzicht Transport groeit door op volume Volumegroei Transport en Logistiek 2% 2014 2,7% 2015 Wegvervoer profiteert het meest van de herstellende binnenlandse markt 110 100 9

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen

AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen Sectorvisie AGF Groothandel ING Economisch Bureau AGF handel op zoek naar gezonde toekomst Toenemend belang internet vraagt om investeringen Voor handelaren in aardappels, groente en fruit blijft de prijsdruk

Nadere informatie

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Trends in werkkapitaal Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Nederlandse trend steekt ongunstig af tegen die in de ons omringende landen In de tweede helft van 2011 is het aandeel debiteuren

Nadere informatie

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015 Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone 2 e editie, maart 2015 VK, VS en China handelspartners nummer 2, 3 en 4 VK, VS en China heel belangrijk voor Nederlandse

Nadere informatie

Nederland Handelsland

Nederland Handelsland Nederland Handelsland Herziening ranglijst belangrijkste exportlanden voor Nederland 10 10% Verenigd Koninkrijk Zweden 9 Rusland Verenigde staten 10% % België % Frankrijk Duitsland 1% % Spanje ING Economisch

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Inhoudsopgave 2 Verslag Raad van Bestuur 2 Bericht voorzitter Raad van Bestuur 5 Kernpunten 2012 6 Ontwikkelingen 8 Wie we zijn, wat

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie

Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie Economie Noord-Nederland scoort matig, maar heeft wel groeipotentie De ontwikkeling van de noordelijke economie blijft in 2015 en 2016 achter bij de nationale groei. Dit geldt ook voor de arbeids- en woningmarkt.

Nadere informatie

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak stakeholder value Wie doet het licht uit? de toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak Wie doet het licht uit? De toekomst van duurzame energie in Nederland: een stakeholder aanpak

Nadere informatie

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 De afgelopen weken stond de autobranche in het teken van de autobelastingen in 2016.

Nadere informatie

ING Private/Business Banking

ING Private/Business Banking ING Private/Business Banking Workshop Duurzaam Beleggen Congres Grip op je Vermogen 5/6 oktober 2012, Den Haag Jan van Hoven, consultant Susanne van de Wateringen, senior analist 1 Welkom op planeet Aarde

Nadere informatie

Ondernemerschap in Transport en Logistiek

Ondernemerschap in Transport en Logistiek ING ING sectormanagement Transport en Logistiek Oktober 2013 Ondernemerschap in Transport en Logistiek Met strategie, leiderschap en stuurinformatie de nieuwe werkelijkheid in Colofon Auteurs ir. M.R.J.

Nadere informatie

Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier

Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Groene golf zakelijke markt - rood stoplicht particulier Een fiscale impuls gaf het zwakke autojaar 2013 toch nog enige schwung. Zakelijke kopers verlekkerden

Nadere informatie

Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk

Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk Groothandel Groter handelsvolume, blijvende prijsdruk De groothandel kampt al drie jaar met dalende omzetten. Dit was in 2014 vooral te wijten aan (fors) lagere prijzen van olie en agrarische producten.

Nadere informatie

Krimpende markt dwingt automotive sector tot ingreep

Krimpende markt dwingt automotive sector tot ingreep Automotive Kwartaalbericht ING Economisch Bureau Krimpende markt dwingt automotive sector tot ingreep Rationalisering distributienetwerk De automotive sector bevindt zich in een moeilijke situatie. In

Nadere informatie

DELTA 2020. Een toekomstbestendige strategie voor DELTA. Amsterdam, 30 mei 2012

DELTA 2020. Een toekomstbestendige strategie voor DELTA. Amsterdam, 30 mei 2012 DELTA 2020 Een toekomstbestendige strategie voor DELTA Amsterdam, 30 mei 2012 Nu Borssele II in de ijskast is gezet, is de vraag wat een toekomstbestendige strategie voor DELTA zou kunnen zijn. Deze notitie

Nadere informatie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie

Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie ING Economisch Bureau Mobiel ondernemen heeft de toekomst Meerderheid mkb heeft geen mobiele strategie Mobiel internet is in Nederland aan een opmars bezig. De verwachting is dat de bestedingen via smartphones

Nadere informatie

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Nieuwe schaarstes op komst De groei van de wereldbevolking en het snel stijgende welvaartsniveau in vooral opkomende landen leiden de komende decennia

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie