VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V"

Transcriptie

1 VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V 13 JUNI 2004

2 INHOUDSTAFEL 1. WONEN... 6 BETAALBAAR... 6 RUIMER AANBOD... 7 KWALITEIT WERKEN, INVESTEREN, ONDERNEMEN, INNOVEREN ONDERNEMERSCHAP ONDERSTEUNEN VROUWELIJKE ONDERNEMERS AANTREKKEN BUITENLANDSE INVESTEERDERS LASTENVERLAGING VRIJE BEROEPEN: VOLWAARDIGE ONDERNEMERS EN WERKGEVERS VEILIG ONDERNEMEN EEN GOED HAVENBELEID ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN INNOVATIE SOCIALE ECONOMIE OPLEIDING EN VORMING TEWERKSTELLING VAN OUDERE WERKNEMERS MANNEN & VROUWEN MEER VLAAMSE BEVOEGDHEDEN ALS HEFBOOM BLIJVEN ZORGEN VOOR MEKAAR RECHT OP BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE ZORG PERSONEN MET EEN HANDICAP EN CHRONISCH ZIEKEN: AANGEPASTE ZORG ZONDER WACHTLIJSTEN OUDERENZORG: AANGEPASTE ZORG EN BETAALBARE RUSTHUIZEN ZONDER WACHTLIJSTEN EEN MENSWAARDIGE STERVENSBEGELEIDING FINANCIERING ZORG DRUGS EN VERSLAVING ONDERWIJS LEERPLICHTONDERWIJS HOGER ONDERWIJS LEERLINGEN BELONEN VOOR WAT ZE KUNNEN VEILIGE SCHOOLGEBOUWEN HERWAARDERING TECHNISCH EN BEROEPSONDERWIJS EN ALTERNEREND LEREN BETROKKENHEID OUDERS EN LEERLINGEN VRIEND-VRIENDELIJKE SCHOLEN MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID BEREIKBAARHEID VAN DE HAVENS VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 2 / 83

3 6. VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN EN DE LOKALE BESTUREN VLAANDEREN EN ZIJN ADMINISTRATIE VERHOUDING TUSSEN OVERHEID EN DE MENSEN EN HUN ORGANISATIES OF HET MIDDENVELD VERHOUDING TUSSEN DE BESTUURSNIVEAUS: SUBSIDIARITEIT NIEUW GEMEENTEDECREET VOOR EEN VLAAMS INSTRUMENT OP DE INTERNATIONALE SAMENWERKING WE BOUWEN EEN HELPDESK IMPORT VLAANDEREN UIT WE ONDERSTEUNEN ONDERNEMERSCHAP IN HET ZUIDEN WE HEBBEN OOG VOOR GEMEENTELIJKE SAMENWERKING GEZIN JONGEREN SENIOREN RUIMTELIJKE ORDENING LEEFMILIEU LAND- EN TUINBOUW PLATTELANDSBELEID STEDENBELEID LEEFBARE BUURTWINKELS VRIJE TIJD, SPORT, CULTUUR EN VRIJWILLIGE INZET IN VERENIGINGEN FYSIEKE TOEGANKELIJKHEID MATERIËLE TOEGANKELIJKHEID INTELLECTUELE TOEGANKELIJKHEID VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 3 / 83

4 DE FUNDAMENTEN VERSTERKEN. DE TOEKOMST VOORBEREIDEN. MEER RESPECT, BETER SAMEN-LEVEN Voor de Vlaamse christen-democraten telt elke mens. Vlaamse christen-democraten strijden voor een open, betrokken, solide en solidaire samenleving. Die moet mensen ontplooiingskansen, ondernemingsspirit, houvast en perspectief bieden. Een samenleving kortom waarin vrije mensen respect hebben voor elkaar en voor hun omgeving én zich ook gerespecteerd weten. De Vlaamse christen-democraten willen dat de mensen zelf de samenleving dragen: mannen en vrouwen, jong en oud, verbonden met elkaar in vele, open gemeenschappen zoals het gezin, de familie, de buurt, de vereniging of club, de vriendenkring, de levensbeschouwelijke gemeenschap, de school, de hogeschool of universiteit, de instelling voor mensen met een handicap, het ziekenhuis, de onderneming, de vakbond, de mutualiteit, de partij... Mensen geven de samenleving een gezicht. Voorrang geven aan de samenleving is ook voorrang geven aan het overlegmodel en het middenveld als democratische partner ernstig nemen. CD & V geeft steun aan de samenlevingsopbouw en bestrijdt de samenlevingsafbraak. CD & V gaat ervan uit dat de verantwoordelijkheid begint bij de individuele vrouw of man. Elke mens heeft de plicht om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen. In tweede instantie vormen mensnabije gemeenschappen (gezin, familie, vrienden en buren) en maatschappelijke instituties (non-profitorganisaties, de gemeente, het OCMW, justitiehuis,...) de eerste vangnetten. Pas in laatste instantie komt de overheid die zich moet concentreren op haar kernfuncties: de organisatie van de anonieme solidariteit of de sociale zekerheid, de uitbouw van een universele en kwaliteitsvolle dienstverlening, de strijd tegen de armoede, het maken van goede rechtsregels, het waarborgen van de veiligheid, een performante justitie gestalte geven, een goede basisinfrastructuur uitbouwen, een geloofwaardig buitenlands beleid voeren en de internationale solidariteit waarmaken. Ook de overheid zelf moet van onderuit worden opgebouwd: zoveel als mogelijk beslissingsmacht voor die besturen waarin mensen het meest vertrouwen hebben: de lokale besturen: (netwerken van) provincies, gemeenten, steden en OCMW s. In tweede instantie kiezen we radicaal voor een verdere uitbouw van Vlaanderen. Meer nog, Vlaanderen en Wallonië moeten in onderling overleg de materies aanwijzen die ze nog samen willen behartigen. Voor al de rest worden en blijven de deelstaten volledig bevoegd. Een krachtig Vlaanderen kan zich het best ontplooien binnen de grenzen van een slagvaardig en sociaal Europa. Een krachtig Vlaanderen moet open zijn en meestrijden voor een eerlijker verdeling van de welvaart in de wereld. Onze politieke toetssteen is de vraag of politieke voorstellen de zelfredzaamheid, de verantwoordelijkheid en het respect van en voor mensen én de solidariteit en de cohesie van de samenleving bevorderen. Voorstellen die de individualisering versterken, de solidariteit ondergraven of afbreuk doen aan de waardevolle diversiteit van open gemeenschappen doorstaan die toets niet. En dat maakt ons uniek. * * * VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 4 / 83

5 Het programma is als volgt opgevat: Per thema maken we een bilan. Een kort overzicht van het falen en slagen van Paars- Groen. Vervolgens formuleren we zo precies mogelijk de doelstellingen die CD & V in de komende 5 jaar in Vlaanderen, met en voor de Vlamingen wil realiseren. Het zijn doelstellingen, geen vaststellingen van de bestaande toestand. Ze geven weer waar wij over 5 jaar willen staan met Vlaanderen. Daarop moet u ons steeds weer kunnen afrekenen:zijn er goede stappen gezet die ons dichter bij de uitgetekende doelstellingen brengen. Onder elke doelstelling preciseren we zo duidelijk als mogelijk de taakverdeling tussen de "civiele maatschappij en het middenveld": mensen, ondernemingen, instellingen en organisaties en de overheid. Het programma is dus geen waslijst van wat de overheid allemaal voor "de mensen" zal doen. Dat onderscheidt CD & V sterk van de anderen: in onze visie moet, mag de overheid niet alles zelf doen. De overheid moet zich zoveel als mogelijk beperken tot het scheppen van goede voorwaarden en het wegwerken van hinderpalen. De overheid moet ruimte geven aan mensen en organisaties om de samenleving zelf (mee) op te bouwen. Op die manier kan de overheid zich voluit toeleggen op haar kerntaken. Met "de overheid" bedoelen wij in eerste instantie de lokale besturen: de provincies, maar vooral de gemeenten, steden en OCMW's. Zij staan het dichtst bij de mensen. In deze besturen hebben de mensen het meest vertrouwen. Dit uiteraard binnen een Vlaams raamwerk. Vlaanderen is voor ons het volgende eerste beleidsniveau. De volgende vraag is, welke beperkte bevoegdheden kunnen nog zinvol op het Belgische niveau worden uitgeoefend. Vlaanderen en Wallonië moeten daar samen en in onderling overleg kunnen beslissen. Minstens even belangrijk is: en wat regelen we best Europees? Onder elke doelstelling staan een aantal, ruim overlegde, concrete voorstellen, instrumenten die volgens ons de beste garantie bieden op het realiseren van de doelstellingen. Het "eindresultaat" moet een beter en meer respect en vertrouwens-vol samenleven in een welvarend en sociaal Vlaanderen zijn. De overheid alleen kan daar niet voor zorgen. Dat is ook niet wenselijk. Dat moeten we samen en ieder volgens zijn of haar talenten en mogelijkheden doen! VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 5 / 83

6 1. WONEN HET BILAN: Lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning (meer dan gezinnen!), voor een sociale koopwoning (meer dan 9.000) een afbouw van het patrimonium door de verkoop van sociale huurwoningen, geen ondersteuning via premies meer voor mensen die een woning willen bouwen of kopen of renoveren, en dit terwijl de prijzen blijven stijgen... Kortom, het woonbeleid van Paars-Groen draaide uit op een ware catastrofe. 5 ministers bogen zich over wonen, maar de loze beloften en goede voornemens bleven beloften en goede voornemens. De beloofde extra sociale huurwoningen kwamen er niet. De prijzen van bouwgrond en woningen blijven stijgen waardoor goed en leuk wonen voor zoveel jonge mensen onbetaalbaar wordt: het premiestelsel ter ondersteuning van de kandidaat-bouwers en kopers werd tot tweemaal toe afgeschaft, terwijl 10 jaar geleden nog meer dan Vlaamse gezinnen er een beroep op deden en vele gezinnen wonen nog steeds in een slechte woning zonder basiscomfort waar ze veel té veel huur voor betalen. (gegevens hebben betrekking op het Vlaamse gewest) Eigenaar 72,6% Sociale huurder 6,1% (bouwmaatschappijen (5,3%) en lokale besturen (0,8%)) Private huurder 19,7% Gratis bewoning 1,6% Aandeel eengezinswoningen 80% Aandeel appartementen 20% Verhouding eengezinswoningen/appartementen in de steden gemiddeld 50/50 Totaal aantal sociale huurwoningen in Vlaanderen Dit is 5,8% van het totale woningpatrimonium ( op woningen). Paars-Groen beloofde extra sociale huurwoningen. Het werden er zo n De uit Vlaams regeerakkoord moeten worden begrepen als boven het normale tempo van ongeveer per jaar of sociale huurwoningen over de legislatuur. Dus de doelstelling was gezinnen wachten op een sociale woning Aantal leegstaande, verwaarloosde en onbewoonbaar verklaarde woningen: Evolutie verkochte percelen bouwgrond 1996: ; 1998: ; ; 2001: Evolutie nieuwbouw, begonnen woongebouwen: 1996: ; 1998: ; 2000: ; 2001: Evolutie verkoop woningen: 1996: ; 1998: ; 1999: ; 2000: ; 2001: Evolutie verkoop flats:1996: ; 1998: ; 1999: ; 2000: ; 2001: Evolutie tegemoetkomingen renovatie (aantal begunstigden): 1996: ; 1998: 9.679; 1999: 8.848; 2000: 8.081; 2001: (bron: NIS Dienst Financiële statistieken VRIND Vlaamse Regionale indicatoren) DOELSTELLING 1.A. Iedereen heeft toegang tot een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Er is weer meer en dus beter betaalbare bouwgrond beschikbaar. De overheid geeft ruimte, schept randvoorwaarden en medefinanciert gericht. Maar mensen (huurders, verhuurders, mensen met (ver)bouwplannen...) moeten het waarmaken. Betaalbaar We voeren een bouw-, renovatie- en aankooppremie in van maximum euro, gradueel afhankelijk van het werkelijk inkomen. De aanvraag ervan is erg eenvoudig. Binnen 3 maanden na de start der werken krijgt de aanvrager de premie op zijn bankrekening gestort. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 6 / 83

7 Eigenaars die een oud gebouw afbreken om op dezelfde plaats een nieuwbouw te realiseren, of die hun woning renoveren kunnen dit doen tegen een BTW-tarief van 6 %. We geven fiscale prikkels om verbouwingsinvesteringen waarbij grotere woningen worden omgebouwd tot kleinere wooneenheden aan te moedigen. De hoge registratierechten vormen een hoge drempel voor de aankoop van een huis. Bij de eerste aankoop van een huis of bouwgrond moet op de eerste (nu ) van de aankoopsom geen registratierechten betaald worden. Die vrijstelling is meeneembaar, geldt dus ook wanneer je je eerste (en enige) huis verkoopt en een nieuw koopt. Op deze manier stimuleert de overheid de toegang voor ieder voor een eigen huis. De langstlevende echtgeno(o)t(e) willen we vrijstellen van successierechten op de gezinswoning uit het gemeenschappelijk vermogen. Pas wanneer de langstlevende echtgeno(o)t(e) op zijn (haar) beurt komt te overlijden, betalen de erfgenamen successierechten. We stellen erfgenamen in de recht lijn vrij van successierechten voor de eigen woning tot de waarde van We gaan voor één duidelijk stelsel van sociale leningen dat we toegankelijk maken voor een veel bredere doelgroep. Deze sociale lening kan je aanvragen bij de lokale woonmaatschappij. Het is toegankelijk voor iedereen die een eerste woning verwerft. De afbetaling wordt bepaald in functie van het inkomen en de gezinssamenstelling. We maken een nieuw type woning mogelijk: de leasingwoning. Zo geven we (jonge) mensen die niet meteen de mogelijkheid hebben om het huis waarnaar ze verhuizen te kopen, of die nog niet weten of ze tot koop over willen gaan, de mogelijkheid om dat te doen op een moment dat het voor hen past. Huurkoopwoningen bieden de mogelijkheid om van huurder over te schakelen naar koper. De investeringen die de bewoners inmiddels in de betrokken woning deden en een deel van de betaalde huurprijzen brengen we in rekening bij het bepalen van de koopprijs. Zo vermijden we dat het sociaal huurpatrimonium nodeloos onder druk komt te staan. Tegelijkertijd creëren we een nieuw sociaal huurpatrimonium. We zorgen ervoor dat de geplafonneerde huur van een woning niet meer bedraagt dan 1/5de van het gezinsinkomen. Daarom moet een huurtoelage worden ingevoerd als tussenkomst in de huur van de laagste inkomens. We koppelen deze wel aan strikte inkomensvoorwaarden en werken de regeling zo uit dat de tussenkomst in de huur geen subsidiëring van de verhuurders wordt. Specifieke aandacht voor alleenstaande ouders met kinderen. We richten een grondbank op die streekgebonden werkt. De grondbank, die gronden koopt en verkoopt krijgt de nodige reglementaire en financiële instrumenten om het aanbod van bouwgronden en panden te beïnvloeden zodat de betaalbaarheid van bouwgrond hersteld wordt en gewaarborgd blijft en waardoor grondspeculatie kan worden aangepakt. Ruimer aanbod De Vlaamse regering moet de criteria vastleggen en voorwaarden herbepalen waaronder woonuitbreidingsgebieden kunnen aangesneden worden. Om er voor te zorgen dat (jonge) mensen weer terug betaalbare bouwgrond vinden, moet bepaald worden dat woonuitbreidingsgebieden enkel onder sociale voorwaarden kunnen worden aangesneden. Minstens 15 % van de kavels in projecten van private verkavelaars in woonuitbreidingsgebieden worden bestemd voor sociale woningbouw. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 7 / 83

8 We brengen de bestaande grondreserves van de sociale huisvestigingsmaatschappijen (1.600 ha. of goed voor kavels en vaak verworven met hulp van de Vlaamse overheid) versneld op de markt. We breiden het aanbod aan sociale huur- en koopwoningen heel sterk uit door een krachtige verhoging van de middelen voor traditionele sociale woningbouw. Op die manier werken we de lange wachtlijsten in de sociale huur- en koopsector weg en anticiperen we op de zogenaamde gezinsverdunning: het steeds kleiner worden van de Vlaamse gezinnen waardoor de behoefte aan wooneenheden stijgt met tegen We zorgen voor een uitbreiding van het aanbod aan betaalbare woningen via samenwerkingsverbanden op projectniveau waarbij gemeenten, de privé en een sociale huisvestingsmaatschappij afspraken maken over een woonproject. We stimuleren 55-plussers met financiële tegemoetkomingen en fiscale prikkels om hun woning aan te passen of zodanig te renoveren dat zij er langer kunnen blijven wonen eens zij zorg nodig hebben of om te investeren in een serviceflat. We streven ernaar om in alle buurten extra initiatieven te creëren met betrekking tot seniorenwoningen. We moedigen eigenaars, die bereid zijn een private woning gedurende een minimale periode te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij, financieel en via de fiscaliteit aan. We waken erover dat elke gemeente sociale woningen op zijn grondgebied realiseert. Meer concreet zorgen we ervoor dat tegen 2009 het woningaanbod in elke gemeente voor minstens 10 % een sociaal karakter heeft. Zowel sociale huurwoningen, sociale koopwoningen als sociale kavels worden aangeboden. We zorgen ervoor dat elke gemeente een aanbod aan sociale huurwoningen heeft dat minstens even hoog is als het Vlaamse gemiddelde (6,1 %). De gemeenten die de norm halen, krijgen een financiële bonus. Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn daarom verplicht prioritair sociale woningen te bouwen in die gemeenten waar het aantal sociale woningen laag is. We ijveren ervoor dat minstens 15 % van de kavels in projecten van private verkavelaars in woonuitbreidingsgebieden worden bestemd voor sociale woningbouw. Die verplichting geldt niet voor verkavelingen op het grondgebied van gemeenten met meer dan 10% sociale huurwoningen. Kwaliteit We gaan voor een verbetering van de woonkwaliteit: de woning zelf en de woonomgeving moeten het wonen aangenaam maken. We stimuleren het meegroeiwonen waarbij aanpasbaar bouwen en toegankelijkheid voorop staan. In het belang van een goede kwaliteitsbewaking van de woningen in Vlaanderen ijveren we voor een volledig Vlaamse bevoegdheid voor de huurwetgeving en de woonfiscaliteit. We verbeteren het conformiteitsattest - normen waaraan een woning moeten voldoen - voor woningen die op de private huurmarkt worden aangeboden. We maken het verhuren van woningen vergunningsplichtig en zorgen voor een goede ondersteuning van de gemeenten om één en ander waar te maken. We voeren de strijd tegen leegstand en verkrotting van woningen verder op via een eenvoudige heffing, georganiseerd door het gewest, waarbij de gemeente zorgt voor de inventarisatie van de panden en hiervoor de helft van de opbrengst van de heffing ontvangt. Huisjesmelkers straffen we sneller en strenger om een einde te maken aan het uitmelken van de sociaal zwakkeren. We ondersteunen de gemeenten financieel om mensen te herhuisvesten. Domiciliëring in onbewoonbaar verklaarde panden kan niet langer meer. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 8 / 83

9 We waken erover dat bij elk omvangrijk nieuwbouwproject, ongeacht de initiatiefnemer ervan, er ruimte is voor de aanleg van groen en speelpleinen, vooral in de stedelijke kernen. DOELSTELLING 1.B. Alle mensen vinden hun weg in de doolhof van het sociaal wonen en diverse woonprojecten en kunnen op één plaats terecht voor alle info over betaalbaar wonen. De overheid ordent en geeft ruimte aan het lokale niveau. We gaan voor één woonloket per gemeente waar de mensen allerlei eerstelijnsinformatie over wonen kunnen vinden. De gemeente bouwt dit woonloket uit, aangepast aan de lokale omstandigheden. De gemeente is partner van de Vlaamse overheid in het organiseren van het lokaal woonbeleid en het stimuleren en ondersteunen van sociale woningbouw. We stimuleren deze rol voor de gemeenten via een woonafspraak met duidelijke financiële prikkels. De gemeente stelt een woonactieplan en grondbeleidsplan op in overleg met een lokale woonraad. Ze ondersteunt en stimuleert sociale woonprojecten op haar grondgebied. Ze neemt maatregelen om prijzen van woningen en bouwgronden in gunstige zin te beïnvloeden. De Vlaamse overheid maakt met de gemeenten een woonafspraak om de gemeenten te stimuleren deze taken actief uit te oefenen. We ijveren ervoor dat het takenpakket van de huisvestingsmaatschappijen wordt uitgebreid, inzonderheid door de integratie van sociale verhuurkantoren, zodanig dat zij woonmaatschappijen worden die een breed palet aanbieden rond sociaal wonen. Een minimale activiteit inzake woningbouw en dienstverlening is nodig om voor subsidiëring in aanmerking te komen. Een éénmalig inschrijving bij één huisvestingsmaatschappij voor een hele regio (stad of gemeente) volstaat voor kandidaat-huurders. DOELSTELLING 1.C. De huisvestingsmaatschappijen hebben weer de nodige financiële slagkracht zodat nieuwe projecten kunnen worden gerealiseerd; ze een evenwichtig verhuur- en verkoopbeleid kunnen voeren en kunnen zorgen voor goede woonbegeleiding en een doorgedreven sociaal onderzoek. De overheid schept randvoorwaarden, stimuleert en geeft ruimte aan het lokale niveau. We zorgen ervoor dat de huisvestingsmaatschappijen maatwerk kunnen leveren voor elke regio, stad of gemeente zodat ze rekening kunnen houden met de eigenheden van streken en bewoners. Daartoe werken we met een beheersovereenkomst tussen Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappijen. We geven huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid om een intern toewijzingsreglement op te maken. Zo hebben ze meer vrijheid bij de toewijzing van woningen en kunnen ze een eigen wijkprofiel realiseren. Naast het inkomen van de huurder is zijn sociale profiel even belangrijk bij de instroom. We willen meer sociale woningen VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 9 / 83

10 zodat het mogelijk wordt om doelgroepen te contingenteren zonder dat het leidt tot sociale verdringing van bepaalde doelgroepen. Sociaal wonen en zorg gaan hand in hand. We zorgen voor een duidelijke afsprakennota tussen de huisvesting en de sociale partners die met begeleiding bezig zijn. We geven huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid om domiciliefraude, overlast en huurschade en huurachterstal kordaat aan te pakken. We moedigen de huisvestingsmaatschappijen aan om een diepgaander onderzoek te verrichten naar het woningbezit, ook en vooral in het buitenland van de kandidaat-huurders en kopers. Daarom moeten er bi of multilaterale verdragen, door Vlaanderen afgesloten worden waardoor een bewijs van het kadaster of van vergelijkbare diensten in het buitenland over het al dan niet eigendombezit van de kandidaat-huurders en kopers kan opgevraagd worden. DOELSTELLING 1.D. We ondersteunen en stimuleren betrokkenheid van middenveldorganisaties bij het woonbeleid en van bewoners in sociale huurprojecten. We voeren de Vlaamse Wooncode uit door de oprichting en inwerkingstelling van de Vlaamse Woonraad. We stimuleren de oprichting van lokale woonraden door de opname van de verplichting een lokale woonraad op te richten in de woonconvenanten van Vlaanderen met de gemeenten. We stimuleren de betrokkenheid van bewoners in sociale huurprojecten door de opname van deze verplichting in de beheersovereenkomsten van Vlaanderen met de sociale huisvestingsmaatschappijen. We stimuleren de betrokkenheid van bewoners in sociale huurprojecten door de opname van deze verplichting in de beheersovereenkomsten van Vlaanderen met de sociale huisvestingsmaatschappijen. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 10 / 83

11 2. WERKEN, INVESTEREN, ONDERNEMEN, INNOVEREN HET BILAN: Voor het derde jaar op rij kent ons land een zeer zwakke economische groei. De eerste tekenen van de economische terugval waren in het voorjaar van 2001 al merkbaar. Onze opmerkingen over de toename van de werkloosheid botsten bij de Vlaamse regering steeds op een muur van onverschilligheid. De regeringen Dewael en Somers onderschatten de gevolgen hiervan. Erger nog: door een gebrek aan een economisch beleid werden, en worden, die gevolgen enkel maar versterkt. De fundamentele gebreken van onze economie worden niet aangepakt. Paars-Groen durft de waarheid niet onder ogen zien en de bestaande situatie niet juist inschatten. Sinds het aantreden van de Paars- Groene regering in juli 1999 steeg het aantal werklozen in Vlaanderen met 18% of met mensen. Vanaf het ogenblik dat de economie achteruitging, door het uiteenspatten van de zeepbeleconomie, vroegen we Paars-Groen vergeefs naar initiatieven. Twee jaar later kunnen ze het niet langer ontkennen. De werkgelegenheidsconferentie en Ondernemerschapsconferentie moesten soelaas brengen. Het resultaat van deze conferenties is een catalogus van bestaande voorstellen in een nieuwe verpakking. Niets nieuws onder de zon. Alle voorliggende maatregelen waren reeds gekend. Het is toch een illusie om te verwachten dat wat in vier jaar niet lukte nu met de voorstellen uit een conferentie in enkele maanden wel zou kunnen. Enkele Vlaamse kerncijfers +15,4% meer mensen zoeken werk sinds het aantreden van Paars (totaal (december 2003)) +12% meer mensen met een uitkering sinds het aantreden van Paars (totaal (december 2003)) 3 op 4 universitairen vinden moeilijk werk 6 werkzoekenden per vacature Stijgingsritme werkloosheid Vlaanderen hoogst in Europa +13,6% meer faillissementen sinds 1999; +15,9% sinds % minder starters sinds 1999; 6,3% minder sinds 2000 Concurrentievermogen van België gaat achteruit: in 2 jaar van 19 de naar 25 ste plaats (2003) Het economische beleid van de jongste jaren stond haaks op een doordachte en duurzame strategie. De Gratis -politiek van de Paars-Groene regering heeft geen enkel duurzaam effect op ons economisch en tewerkstellingsweefsel gehad. Paars-Groen destabiliseerde alle instrumenten van het economisch beleid. Goedwerkende instellingen en diensten moesten omgevormd worden en kregen meer moderne namen, maar daar bleef het dan ook bij. (o.m. omvorming GOM s tot Huizen van de Economie en de fusie Export Vlaanderen en de Dienst Investeren Vlaanderen duurt reeds 4 jaar zonder resultaat, hervorming tot call-systeem is nefast, inhaalprogramma wetenschappelijk onderzoek werd in afgeremd). Vele voorstellen werden aangekondigd maar weinig werden uitgevoerd. Het gevolg is o.m. dat de algemene Lissabonindex (de 42 structurele indicatoren zijn ingedeeld op 6 categorieën en hebben betrekking op de algemene economische achtergrond, werkgelegenheid, innovatie en onderzoek, economische hervormingen, sociale cohesie en milieu) voor België en dus ook voor Vlaanderen in 2004 een peil van 41,7 % tegen 43 % in 2003 bereikte. In 2003 scoorden België en Vlaanderen matig, in 2004 deden we nog slechter. België en Vlaanderen gingen ook een plaats achteruit in de VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 11 / 83

12 rangschikking van de EU-landen. We staan nu op de 12 de plaats. Alleen Griekenland, Italië en Portugal scoorden slechter. We zijn overtuigend geklopt door Spanje. Onze kritiek op deze regering is dan ook dat men veel overleg pleegt, maar slechts weinig beslissingen uitvoert. Als de Vlaamse regering werk had gemaakt van haar strijd tegen de werkloosheid, zou ze daarvoor de steun hebben gekregen van de oppositie. Ook de verhouding kwaliteit/performantie van de overheid versus het beslag van de overheid op het BBP evenals het vertrouwen in de overheid is verre van verbeterd. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden voor een performante economie en een goede samenleving. Tabel : De kwaliteit van de overheid Landen Uitgaven van de globale overheid als % van het BBP Performantie overheidsadministratie Performantie publieke sector Vertrouwen in de overheid Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Griekenland Groot-Brittannië Ierland Italië Luxemburg Nederland Oostenrijk Portugal Spanje Zweden Bron : Instelling, ligging en economische welvaart, Prof. Wim Moesen, Leuvense Economische Standpunten, 2004/01 DOELSTELLING 2.A. De welvaart en het welzijn voor alle Vlamingen stijgt door een gezond economisch draagvlak en door de evenwichtige verdeling ervan. België klimt naar de top 5 (nu staat België op de 12 de plaats) in de rangschikking van de EU-landen op basis van de Lissabon-index. Die index laat toe om de prestaties van de verschillende Europese economieën te vergelijken. De overheid geeft ruimte, schept randvoorwaarden en medefinanciert gericht (terugverdieneffect): mensen en ondernemingen moeten het waarmaken. We investeren vandaag om te zorgen voor groei voor morgen en jobs voor overmorgen. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 12 / 83

13 We investeren in een gunstig, stabiel en rechtszeker ondernemings en investeringsklimaat (doelstelling 2.B.), waarbij ook buitenlandse investeerders België opnieuw ontdekken als ideale uitvalsbasis voor de ontplooiing van hun Europese activiteiten. We zorgen voor de verdere uitwikkeling van het menselijk kapitaal opleiding, vorming en volwasseneneducatie - in Vlaanderen (doelstelling 2.D). Naar analogie met Finland ontwikkelen we een strategie van investeren in kennis via onderwijs, onderzoek en nieuwe technologie met de politiek, de sociale partners en de onderwijswereld (doelstelling 2.C.). We zorgen ervoor dat de overheid via een betrouwbaar, stabiel, rechtszeker en degelijk bestuur de graad van algemeen vertrouwen binnen Vlaanderen positief ondersteunt: correcte contacten met de overheid hebben immers een positief effect op het vertrouwen tussen mensen resp. ondernemingen onderling (doelstelling E). DOELSTELLING 2.B. Vlaanderen haalt de top 10 van beste investerings- en ondernemingsregio s ter wereld voor binnen- en buitenlandse ondernemers. Ondernemerschap ondersteunen We zorgen voor een stabiel regelgevend kader en voor zo weinig mogelijk administratieve lasten, die met name door KMO's als een belangrijke belemmering worden beschouwd, en maken alle diensten on line beschikbaar. Om een gezonde economie te organiseren met een volledige werkgelegenheid, maken we een omvattend investeringsplan dat de basis vormt voor een macro-economisch en industrieel beleid. Ondernemen: (ook) een kwestie van cultuur We maken mensen warm voor ondernemen en werken aan een positief imago van ondernemerschap en van die opleidingen waaruit veel starters en ondernemers komen. We gaan voor de Europese harmonisering van lasten op energie. Toegang tot kapitaal We bevorderen het ondernemen in eigen land met een vlotte, snelle en rechtszekere toegang tot risicokapitaal en een adequate financiering van hun groei. Nieuwe inventieve financieringsformules moedigen we aan: we zorgen voor een gunstige fiscale behandeling van personen die middelen ter beschikking stellen van beginnende ondernemingen, in de vorm van een achtergestelde lening. We vergemakkelijken de generatiewissel in familiale bedrijven door schrapping van de koppeling van de bestaande verlaging van de successierechten aan een jarenlang gegarandeerde handhaving van de bestaande tewerkstelling in het over te nemen bedrijf. Dit engagement is immers te zwaar voor de jonge ondernemer en remt daardoor de overdracht van bedrijven af. We werken aan een efficiënte ondersteuningspolitiek voor de export door Vlaamse ondernemingen. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 13 / 83

14 We passen het recent ingevoerde call-systeem voor de verdeling van expansiesteun aan tot een effectief stimuleringsinstrument. Toegang tot begeleiding en (verdere) opleiding We creëren een raam voor de begeleiding van jonge ondernemers die ervaring missen op het vlak van personeelsmanagement, lancering van nieuwe producten en diensten. We bouwen een opleidingsdatabank uit voor de ondernemers en voor de KMO s, dit is een website waarbij de overheid het opleidingsaanbod in Vlaanderen in kaart brengt. We vervangen het systeem van Vlaamse advies- en opleidingcheques voor ondernemers door een elektronisch creditstelsel. Opleiding en advies blijven dan voor de helft gesubsidieerd, maar men vermijdt administratieve rompslomp en men kan een doelgericht, stimulerend beleid uitstippelen. We voorzien in een goede begeleiding, financiële ondersteuning en nieuwe kansen voor een eerbare nieuwe start voor wie mislukt en zonder enige vorm van fraude of onrechtmatige verarming van de handelszaak failliet gaat. Echte en virtuele ruimte om te ondernemen We investeren in glaskabels, goedkope breedbandverbindingen, gemakkelijke internettoegang en moderne opleidingsgebouwen om de kennisinfrastructuur uit te bouwen. We waken erover dat de regelgeving geen bijkomende lasten of retributies of bijkomende onnodig bezwarende technische voorwaarden (m.n. voorwaarden inzake ruimtelijke ordening, milieu, monumentenzorg ) oplegt omdat dit een rem inhoudt op de uitbouw van het e-vlaanderen van de toekomst. We stimuleren en zorgen voor het snel en makkelijk aansnijden en het saneren van de bestaande bedrijfsterreinen. We realiseren de ha. extra bedrijventerreinen zoals voorzien in RSV en zorgen voor vlotte procedures zodat deze extra terreinen ook snel kunnen worden gebruikt door bedrijven. Vrouwelijke ondernemers We zorgen voor een grotere deelname van vrouwelijke ondernemers in de buitenlandse handel en in de globale economie. Aantrekken buitenlandse investeerders De overheid geeft ruimte, schept randvoorwaarden en medefinanciert (terugverdieneffect) gericht: mensen en ondernemingen moeten het waarmaken. We voeren een effectieve prospectiepolitiek via de integratie van Export Vlaanderen en Dienst Investeren Vlaanderen om buitenlandse investeerders aan te trekken. Om er te staan als uitvalsbasis in Europa voor bedrijven uit nieuwe economische mogendheden, voorzien we in hogere budgetten voor innovatie en vernieuwing, en in meer kennis en innovatiecentra. We maken alle omgevingsfactoren aantrekkelijk voor kandidaat-buitenlandse investeerders: investeringen in kennis, een goede ontsluiting van de economische poorten, een betrouwbare overheid die goed scoort op de vertrouwensindex VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 14 / 83

15 Lastenverlaging De overheid geeft ruimte, schept randvoorwaarden en medefinanciert gericht (terugverdieneffect): mensen en ondernemingen moeten het waarmaken. We voeren een Vlaamse korting in van 5 % op de vennootschapsbelasting. We gaan voor een verdere uitvoering van de toegezegde verlaging van de werkgeversbijdragen met 1,5 miljard euro te beginnen met de laagste lonen en de lonen van de schaarse toponderzoekers en kenniswerkers, gekoppeld aan een substantiële verhoging van de werkgelegenheid. Deels realiseren we deze verlaging van de belasting op arbeid, door m.n. een deel van de gezondheidszorg en de kinderbijslagen niet langer met lasten op arbeid te financieren, maar op een alternatieve, loonkostenvriendelijke manier (belasting op consumptie eerder dan op productie, belasting en accijnzen op milieu en gezondheidsonvriendelijke producten ). We beschouwen de premies voor ploegenarbeid als een onkostenvergoeding, vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Zo kunnen de nettolonen stijgen en de loonkosten voor de werkgevers dalen. We verminderen de resultaatsonafhankelijke forfaitaire belastingen, bv. de eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector van 25 miljoen. We geven de gemeente extra armslag o.m. uit de opbrengst van de vennootschapsbelasting, zodat ze de ruimte hebben om o.m. de belasting op drijfkracht en andere zogenaamde pestbelastingen af te schaffen. Vrije beroepen: volwaardige ondernemers en werkgevers Alle beoefenaars van vrije beroepen krijgen volwaardig toegang tot de overheidsstimuli (o.m. alle vormen van economische expansie en opleidingscheques). We erkennen de vrije-beroepers als sociale gesprekspartners, via hun interprofessionele en sectoriële organisaties, in het bijzonder door hun aanwezigheid in overlegstructuren met het beleid, in zoverre ze nog niet vertegenwoordigd zijn. Veilig ondernemen De overheid geeft ruimte, schept randvoorwaarden en medefinanciert gericht: mensen en ondernemingen moeten het waarmaken. Handelaars krijgen een financiële ondersteuning voor hun investeringen in veiligheid en toegankelijkheid voor hun klanten, hun personeel en zichzelf. We werken aan betere preventie door ondersteuning van o.m. winkel- en bedrijfsinformatienetwerken enz. en voeren een veel klantvriendelijker systeem in van aangifte en opvolging van klachten. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 15 / 83

16 DOELSTELLING 2.B.BIS Antwerpen en in het bijzonder de Antwerpse haven, Zeebrugge en Gent, belangrijke motoren van de Vlaamse én Belgische economie, beschikken weer over alle troeven. De complementariteit van de Vlaamse havens is een feit en versterkt hun Europese en wereldwijde positie. Een goed havenbeleid We zorgen voor een gestructureerde betrokkenheid van de representatieve organisaties van havengebruikers en havenwerknemers bij het beleid, met het oog op het uittekenen van de lange termijnvisies op het Vlaamse havenbeleid. Het OCHA, het Opleidingscentrum voor de Haven van Antwerpen bouwen we uit tot een Belgisch kenniscentrum voor de havenarbeid waar havenarbeiders uit België en daarbuiten een (bijkomende) opleiding kunnen volgen en waar opleiders een bijkomende cursus krijgen: train the trainer. Het kenniscentrum geeft niet enkel strikte opleiding, doet ook aan onderzoek. Het kenniscentrum, waarin ook de VDAB maximaal zal investeren werken bedrijven, universiteiten, vakbonden, naties en reders samen groeit uit tot PORT OF ANTWERP INTERNATIONAL RESEARCH CENTER (PAIR). We zorgen voor de snelle realisatie van een strategische en structurele alliantie tussen het gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij voor Brugse Zeevaartinrichtingen. Op die manier kunnen we de maritieme positie van Zeebrugge optimaliseren en een complementariteit tussen beide havens realiseren om scheepvaartlijnen aan te trekken of te vermijden dat trafieken voor Vlaanderen verloren gaan. Alle havens ontvangen binnen een globale beleidsvisie een correct deel van de haveninvesteringen. We zorgen ervoor dat de terreinen in de havengebieden, die reeds onteigend zijn en die deel uitmaken van de concessies, onverkort en onmiddellijk kunnen worden ingezet voor de haven. We herzien het havendecreet en de uitvoeringsbesluiten zodat het Vlaams gewest onderhoudsbaggerwerken enz. verder blijft financieren. We brengen de havenkredieten weer op peil, zodat ordentelijke investeringsplanning mogelijk blijft. DOELSTELLING 2.C. Wetenschap, technologie en innovatie zijn voorgoed verweven in onze samenleving en kennen teen vlotte omzetting in nieuwe bedrijvigheid. Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie De overheid geeft ruimte, schept randvoorwaarden en medefinanciert gericht (terugverdieneffect): mensen en ondernemingen moeten het waarmaken. We moedigen innovatie aan. We trekken het overheidsaandeel in de inspanningen voor onderzoek en ontwikkeling gevoelig op met een bijkomende budgettaire inspanning van 100 miljoen euro jaarlijks. Een gewaarborgd deel van deze VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 16 / 83

17 middelen bestemmen we voor niet-gericht wetenschappelijk onderzoek op initiatief van de onderzoeker. Met een fondsenloket zorgen we ervoor dat geen Europese en andere fondsen voor onderzoek, innovatie en ontwikkeling verloren gaan voor bedrijven in Vlaanderen. wij koesteren het onderzoekspotentieel. We zorgen voor een flexibilisering van de wetenschappelijke arbeidsmarkt en werken een wetenschappelijk statuut met opbouw van pensioenrechten uit. We stellen een post-doc-systeem op punt en zorgen voor voldoende werkingsmiddelen voor de onderzoekscentra en universiteiten. We voeren een actieve politiek om buitenlandse onderzoekers tijdelijk aan te trekken om hier aan onderzoek, ontwikkeling en kennisuitwisseling te doen (via een gerichte ondersteuning van wetenschappelijke colloquia en congressen, en van samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en wetenschappelijke instellingen). We moedigen onderzoekers van hier aan om tijdelijk te gaan werken aan buitenlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen met de zekerheid om na dit onderzoek in het buitenland weer vlot te worden ingeschakeld in een Vlaams onderzoekscentrum of universiteit. We zorgen ervoor dat Vlaanderen jaarlijks vijf miljoen euro steun vrijmaakt voor bedrijven die radicaal innoveren. We bevorderen het verwerven van intellectuele eigendomsrechten en het verlenen van driejarige doctoraatsbeurzen, waarvoor het bedrijf het peterschap op zich neemt. We laten Vlaanderen evolueren naar een kennissamenleving waar kennis van de overheid, kenniscentra en bedrijven in kennisclusters wordt samengebracht. Bedrijven krijgen meer kansen en stimulansen om nieuwe producten, technologieën, diensten te commercialiseren. DOELSTELLING 2.D. We halen de Lissabon-norm van een werkgelegenheidsgraad van 70%. De werkgelegenheidsgraad bij de 55-plussers is gestegen tot het algemeen Europees gemiddelde van 50%. De overheid geeft ruimte, schept randvoorwaarden en medefinanciert gericht (terugverdieneffect): mensen en ondernemingen moeten het waarmaken We zorgen ervoor dat de VDAB voor elke werkzoekende binnen de 6 maanden een individueel traject uittekent dat leidt tot een job. De werkzoekende moet in het traject stappen. Elke werkzoekende krijgt ook een bewijs met zijn of haar erkende competenties. We vereenvoudigen de tewerkstellingsmaatregelen zodat het voor de werkgever transparanter wordt met welke voordelen hij kan genieten bij de aanwerving van nieuwe mensen. Zo krijgen ook personen met een handicap meer kansen om zich op het vlak van tewerkstelling optimaal te ontplooien, zowel in de reguliere als de beschutte tewerkstelling. Sociale economie We geven de sociale economie, en in het bijzonder de beschutte en sociale werkplaatsen een volwaardige rol. De sociale economie komt immers tegemoet aan behoeften die niet worden ingevuld en creëert werk voor kansengroepen. Prioriteit VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 17 / 83

18 blijft integratie in het normale economische circuit. We geven de voorkeur aan formules zoals dienstencheques, sociale clausules voor overheidsopdrachten en invoegafdelingen. We vervangen het systeem van de contingentering (waarbij niet meer mensen dan een vooraf door de overheid bepaald aantal aan de slag kunnen in een sociale werkplaats) door een sociaal-economische benadering, zodat succesvolle ondernemingen makkelijker extra personeel kunnen aanwerven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet worden beloond. Sociale economie en klassieke economie worden hierbij met elkaar verzoend in een stakholdersmodel waarbij niet alleen de aandeelhouders en de klanten centraal komen te staan, maar ook de omgeving en de werknemers. De sensibilisering van werkgevers is noodzakelijk rond een maatschappelijk verantwoord ondernemingsmodel waarbij aandacht is voor de kwaliteit van de arbeid, aandacht voor psychosociale aspecten op het werk, gendervriendelijke maatregelen, valoriseren van Elders Verworven Competenties, en tewerkstelling van 55-plussers, personen met een handicap en allochtonen. Opleiding en vorming We sporen alle mensen, ook de laagst geschoolden, gericht aan tot het volgen van gerichte permanente vorming, bijscholing en opleiding. Kennis is en blijft onze bijzonderste grondstof. Om deze kennis op peil te houden investeren we in vorming en in bedrijven die werken aan de vorming van het personeel. We hebben aandacht voor de fase van de herintreding op de arbeidsmarkt. Mensen, laaggeschoold en hooggeschoold die tijdelijk uit de arbeidsmarkt zijn gestapt, moeten actief begeleid worden om herin te treden. Via het toegankelijk maken van opleidingscheques voor personen zonder arbeidscontract, via het zichtbaar maken van Elders Verworven Competenties (vrijwilligerswerk) en via het aanbieden van arbeidsgewenningscursussen wordt de herintrede op de arbeidsmarkt vergemakkelijkt. We maken mogelijk dat ook huisvrouwen, huismannen, (brug)gepensioneerden, meewerkende echtegenoten beroep kunnen doen op de opleidingcheques. Op die manier kunnen zij hun kans op herintreden op de arbeidsmarkt vergemakkelijken. We stimuleren praktijkgerichte opleidingen. We geven leerlingen van het technisch en beroepsonderwijs en ook de leerlingen van alternerend leren de kans om stages te lopen in bedrijven zonder extra lasten en drempels voor de bedrijven. Via investeringen in kwalificerende opleidingen geven we o.m. langdurig werkzoekenden weer effectieve kansen op tewerkstelling. De budgetten van tewerkstelling en onderwijs stemmen we beter op elkaar af. Elders verworven competenties moeten aanleiding kunnen geven tot een officieel getuigschrift. Tewerkstelling van oudere werknemers We moedigen jobrotatie, landingsbanen en arbeidsduurvermindering, het aanvaarden van een lagere functie (demotie) zonder verlies van pensioenrechten maar met minder stress aan en ondersteunen peterschapsprojecten (ervaring ter beschikking stellen van bedrijf en maatschappij). Zo houden we oudere werknemers langer aan de slag, gaat ervaring niet verloren en worden jongeren optimaal begeleid. Via een levensloopbeleid (onze Kwali-Tijd-kaart) remmen we de instroom in (nep)brugpensioenstelsels af. De regels voor de uitbreiding van de toegelaten arbeid voor gepensioneerden passen we aan om ongelijke behandelingen van gepensioneerden weg te werken. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 18 / 83

19 Mannen & vrouwen We voeren de genderprooftest in o.m. op het tewerkstellingsbeleid: we toetsen elke maatregel op zijn effecten voor vrouwen en mannen (vrouwtoegankelijkheid als geslachtsneutrale selectiecriteria, vrouwvriendelijkheid, correcte toepassing gelijk loon voor gelijk werk, vergelijkbare arbeidsvoorwaarden doorstromingsmogelijkheden voor en effectieve doorstroming van vrouwen tot topfuncties ). Op die manier maken we de haast onzichtbare discriminaties zichtbaar. Meer Vlaamse bevoegdheden als hefboom We gaan voor een volledig Vlaamse bevoegdheid voor alle aspecten van het werkgelegenheidsbeleid en het beleid inzake collectieve arbeidsovereenkomsten. Dit zal Vlaanderen en Wallonië toelaten om een beleid te voeren rekening houdend met de concrete situatie op de arbeidsmarkt. Zo voeren we eindelijk de internationale aanbevelingen van o.m. de OESO uit. DOELSTELLING 2.E. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de Vlaamse overheid is sterk gestegen. Vlaanderen haalt de top 10 voor vertrouwen in de overheid. We zorgen voor een zo stabiel, rechtszeker kader en voor zo weinig mogelijk administratieve lasten, die met name door KMO's als een belangrijke belemmering worden beschouwd, en maken meer diensten on line beschikbaar. We investeren in meer en beter E-government: e-government laten we, in overleg met de ondernemingswereld, in essentie draaien rond de herziening en vereenvoudiging van procedures en regelgeving zodat een dienst eenvoudiger, sneller en met meer kwaliteit elektronisch kan worden aangeboden. Samen met investeringen in e-government zorgen we ook voor aanzienlijke investeringen in het bestrijden en uitroeien van de digitale kloof. We maken werk van één gezamenlijke milieu- en bouwvergunning voor bedrijven en van eenvoudiger vergunningsprocedures. We gaan voor meer decentralisatie als een middel om de overheid doeltreffender te maken, wanneer zij leidt tot meer nabijheid en duidelijkheid. De lokale besturen moeten kunnen beslissen over ontvangsten en uitgaven, zodat zij over beide door de lokale kiezer kunnen worden aangesproken en afgerekend. We gaan voor een klantvriendelijker overheid, onder meer via prestatiegemeten werking, één loket-aanspreekpunt en een goed uitgebouwde front-back office. We zorgen ervoor dat de Vlaamse overheid een goed kader schept voor en waakt over de correcte werking van het sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers. We gaan voor een stabilisatie van het sociaal-economisch instrumentarium: we geven een definitieve structuur aan de lokale en subregionale overlegorganen, de lokale werkwinkels, de POM s (provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, die in de plaats kwamen van de Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij) en de huizen van de Vlaamse economie, die de Vlaamse regering wil vervangen door het Vlaamse Agentschap Ondernemen. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 19 / 83

20 3. BLIJVEN ZORGEN VOOR MEKAAR HET BILAN: Steeds meer Vlamingen maken zich steeds meer zorgen over de zorg die zij of hun naasten nodig (zullen) hebben. Onder Paars-Groen namen wachtlijsten in de zorg en de zorgtekorten alarmerend toe. Paars-Groen regeerde alsof aankondigingen op zich de problemen zouden oplossen (bv. een inburgeringsdecreet zonder afdoende gefinancierd aanbod). De bijkomende plaatsen in de kinderopvang kwamen er niet. Op de noodzakelijke stijging in de gezinszorg blijft het wachten. De initiatieven om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg aan te pakken, volstaan niet. Paars-Groen wilde mensen laten geloven dat ze de middelen voor de zorg meerdere malen konden uitgeven. Zij behandelden de residentiële sector stiefmoederlijk. De koppeling van thuiszorg aan residentiële ouderenzorg kwam er niet. Paars-Groen experimenteerde veel, maar een structurele basis voor deze initiatieven bleef uit. Het preventiebeleid liet te wensen over. Paars-Groen heeft geen stappen gezet op het vlak van een integrale zorg waarbij niet langer onderscheid wordt gemaakt tussen jong, oud, ziek, handicap. Veel is blijven steken in experimenten en goede bedoelingen en grootse congressen. En dat is een gemis. Een integraal én geïntegreerd zorgbeleid betekent dat de zorg uitgaat van de specifieke noden van de zorgvrager en dat de zorg naadloos kan overgaan van preventie, zelfzorg, thuiszorg, extramurale zorg naar intramurale zorg. Voor de patiënt of zorgbehoevende én voor de gemeenschap is het van het grootste belang dat die zorgvormen perfect op elkaar inspelen. Om dit mogelijk te maken geven we prioriteit aan de uitbouw van preventie en de eerstelijnszorg. Een sterke eerstelijnszorg vermindert immers de dringende nood aan andere meer intensieve zorg. Het versterken van de eerstelijnszorg betekent ook een bijkomende investering in personeel, werkingsmiddelen en infrastructuren. Kwaliteitsvolle en performante residentiële en ziekenhuiszorg zijn essentieel en complementair met de eerstelijnszorg. De kloof tussen thuiszorg en intramurale dichten met tussenliggende vormen en bruggen is de boodschap evenals het stimuleren van de creativiteit van alle actoren. Pas op het einde van de zorgketen zal gespecialiseerde zorg nodig zijn. De experimenten rond wonen (focuswonen, levenslang wonen,...) moeten worden afgerond. Wijkzorgcentra zijn een voorafname van dit integraal en eerstelijnsmodel. Ons grootste verwijt aan Paars-Groen is de radicale en foute keuze voor een vermarkting van de zorg. Dienstencheques voor kinderopvang en zorg: het is een keuze tegen kwalitatieve, goede dienstverlening. Levensverwachting van de Vlaming van 65 jaar in 2000: man 81 jaar, vrouw 85 jaar. o 12% van de Vlamingen kampt met ernstige psychische problemen. o 1 persoon op 5 heeft slaapproblemen. o 7 op 10 jongeren tussen 10 en 18 drinkt minstens enkele keren per week alcohol. 1 op 5 zegt dit te doen omdat hij of zij zich niet goed voelt. Het verlies aan productiviteit door alcoholmisbruik bedraagt maar liefst 2,2 miljard euro; ongevallen in het verkeer door alcoholmisbruik kosten 1,5 miljard euro. o In Vlaanderen wordt het jaarlijkse aantal mensen dat een poging tot zelfdoding onderneemt geraamd op méér dan 2 per inwoners. In de leeftijdscategorie vrouwen tussen 15 en 19, gaat het zelfs om meer dan 5 mensen. In totaal werden in het Vlaamse gewest zelfdodingen geregistreerd. In drie kwart van de gevallen ging het om mannen. 554 van de Vlamingen tussen 15 en 44 die in 2000 stierven, maakten zelf een einde aan hun leven. Opvallend is de forse stijging bij mannen boven de 75. o Minstens personen met een handicap staan geregistreerd onder urgentiecode 1 of 2, wat betekent dat zij binnen 1 of 6 maanden geholpen moeten worden. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 20 / 83

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers

Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk. Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Infomoment 1/3 de is de max Een ander beleid is mogelijk Vlaams Huurdersplatform 18 februari 2014 Spreker: Geert Inslegers Een ander woonbeleid Waarom? Overheid moet tussenkomen waar de noden het grootst

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Eindverslag enquête 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Stelling 1. Betaalbare woningen Met de huidige geplande sociale woonprojecten

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst SAMENVATTING VAN HET PS-PROGRAMMA INLEIDING De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen beslissend zijn. Ze gaan om de toekomst van onze Sociale zekerheid, ons

Nadere informatie

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1. Kwartiermaken Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1 Inhoudstafel 1. Kwartiermaken?? 2. Hoeveel plaats is er nodig 3. Hoe moet de plek eruit zien 4.

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

De Vlaamse woonmarkt in Europees perspectief

De Vlaamse woonmarkt in Europees perspectief De Vlaamse woonmarkt in Europees perspectief Sien Winters Coördinator Steunpunt Wonen Onderzoeksleider HIVA KU Leuven www.steunpuntwonen.be Inhoud 1. Erg verschillende woningmarkten 2. Woningkwaliteit

Nadere informatie

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers Moedige overheden Stille kampioenen = ondernemingen Gewone helden = burgers Vaststellingen Onze welvaart kalft af Welvaartscreatie Arbeidsparticipatie Werktijd Productiviteit BBP Capita 15-65 Bevolking

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

Sociale economie. Een boeiende kennismaking

Sociale economie. Een boeiende kennismaking Sociale economie Een boeiende kennismaking 1. Wat is sociale economie? De sociale economie bestaat uit verschillende bedrijven/initiatieven, die deze basisprincipes respecteren voorrang van arbeid op kapitaal

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid

Wonen in Vlaanderen. Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Wonen in Vlaanderen Editie Ardooie Hooglede Ingelmunster Izegem Ledegem Lichtervelde Meulebeke Moorslede Oostrozebeke Pittem Roeselare Staden Tielt Wingene Mercedes Van Volcem Vlaams Parlementslid Inhoud

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman 29.07.2015 WONEN IN HET MEETJESLAND: DE CIJFERS Voor steeds meer gezinnen is het een moeilijke klus om een geschikte, degelijke

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

Een coöperatief woonmodel

Een coöperatief woonmodel 16 december 2016 Collectief Goed Een coöperatief woonmodel Voor eerst sinds 1945 dalend aantal eigenaars. Daling aankoop enkel bij de 40% laagste inkomens! Stijgende huurprijzen Brussel: +22,2% Vlaanderen:

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Wonen is meer dan een huis MICHEL DEBRUYNE STUDIEDIENST BEWEGING.NET

Wonen is meer dan een huis MICHEL DEBRUYNE STUDIEDIENST BEWEGING.NET Wonen is meer dan een huis MICHEL DEBRUYNE STUDIEDIENST BEWEGING.NET Inhoudstafel 1. Visie op wonen 2. Uitdagingen voor wonen 1. We zijn met meer 2. Betalen we te veel? 3. Teveel grond? 4. Vlamingen wonen

Nadere informatie

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang Laakdal, 28 februari 2014 CD&V stelt als eerste zijn programma voor: duidelijk, doelgericht en duurzaam en maakt een duidelijke

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting Hoofdstuk: Pagina 1 De bouw van 5 000 sociale (70 %) en middelgrote (30 %) woningen 86 Investeringstoelage aan de Brusselse elijke smaatschappij (BGHM) voor de bouw van sociale en middelgrote woningen

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

(Energetische) renovaties en financiering

(Energetische) renovaties en financiering 28 juni 2016 Team wonen (Energetische) renovaties en financiering (Energetische) renovaties en financiering Context Uitgangspunten: Kwaliteitsproblemen private huurmarkt Woonsituatie maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

Woonplatform. 20 november 2012

Woonplatform. 20 november 2012 Woonplatform 20 november 2012 1. Voortgangstoets Meting voortgang realisatie bindend sociaal objectief opgelegd door Vlaamse Gewest Sociaal objectief = aantal te realiseren sociale woningen periode 2009

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

De social profit in macro-economisch perspectief

De social profit in macro-economisch perspectief De social profit in macro-economisch perspectief Zorgnet-Icuro, 26 januari 2017 Marcia DE WACHTER 3 1. De uitdagingen van de vergrijzing voor de economie Demografische vooruitzichten 1 100% Naar leeftijdscategorie

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Studiedienst PVDA Limburg Stefanie Kerckhoven 1. De crisis op de woningmarkt... 2 1.1 Voor wie is kopen nog betaalbaar?... 2 1.2 Van

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT Uitgave februari 2016 1 Voorwoord Heel wat woningen en gebouwen in Gent staan lange tijd leeg. Dat is zonde: ze.bovendienzijn ze niet beschikbaar voor de woningmarkt. Terwijl

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

SMEsNET. Resultaten. Juni 2006

SMEsNET. Resultaten. Juni 2006 SMEsNET Resultaten Juni 2006 SMEsNET 1. Projectinhoud 2. Resultaten vergaderingen stakeholder 3. Resultaten enquête 4. Conclusie 1. Projectinhoud SMEsNET Doel: mogelijkheden en verwachtingen van Europese

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt?

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt? Waarom geen woningen bouwen zoals Ecopower stroom verkoopt? Betaalbaar en duurzaam wonen Peter Van Cleemput Teammanager Lokaal Woonbeleid IGEMO Intergemeentelijk project Wonen langs Dijle en Nete Aanleiding

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid

MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid MENSWAARDIG WONEN AAN DE ONDERKANT Pistes voor een toekomstig Vlaams woonbeleid David Van Vooren Beleidsmedewerker Vlaamse Woonraad Studienamiddag Woonnood in Vlaanderen Brussel, 8 september 2015 2 Recht

Nadere informatie

Geachte Dames en Heren,

Geachte Dames en Heren, Trefdag 'Patiënt en professional, samen sterker' UZ Gent 1 december 2016 19u Bijdrage gedeputeerde Couckuyt, met als titel: Vermaatschappelijking van zorg: het belang van zelfzorg en gebruikersparticipatie

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

REVA-beurs 2017 Debat Wonen: Een huis, een thuis, maar geen tehuis PANELLEDEN: INLEIDING:

REVA-beurs 2017 Debat Wonen: Een huis, een thuis, maar geen tehuis PANELLEDEN: INLEIDING: REVA-beurs 2017 Debat Wonen: Een huis, een thuis, maar geen tehuis Samenvattend verslag: we geven weer welke onderwerpen aan bod kwamen PANELLEDEN: Björn Anseeuw (Vlaams volksvertegenwoordiger, N-VA) Hilde

Nadere informatie

Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche

Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche Koninklijk Besluit re-integratietraject - fiche Context In de sociale zekerheid zien we dat de uitgaven voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen sterk stijgen. Als de zaken verder evolueren zoals ze nu

Nadere informatie

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente.

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente. Sociale huur in kleine kernen Westhoek 10 aanbevelingen ifv inplanting en concept sociale huur Leader Westhoek - 18/11/2013 I. Aanbevelingen voor het lokaal woonbeleid a) Bewust kiezen voor een onderbouwde

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2013

De arbeidsmarkt in augustus 2013 De arbeidsmarkt in augustus 2013 Datum: 5 september 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2012 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie