VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V"

Transcriptie

1 VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V 13 JUNI 2004

2 INHOUDSTAFEL 1. WONEN... 6 BETAALBAAR... 6 RUIMER AANBOD... 7 KWALITEIT WERKEN, INVESTEREN, ONDERNEMEN, INNOVEREN ONDERNEMERSCHAP ONDERSTEUNEN VROUWELIJKE ONDERNEMERS AANTREKKEN BUITENLANDSE INVESTEERDERS LASTENVERLAGING VRIJE BEROEPEN: VOLWAARDIGE ONDERNEMERS EN WERKGEVERS VEILIG ONDERNEMEN EEN GOED HAVENBELEID ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN INNOVATIE SOCIALE ECONOMIE OPLEIDING EN VORMING TEWERKSTELLING VAN OUDERE WERKNEMERS MANNEN & VROUWEN MEER VLAAMSE BEVOEGDHEDEN ALS HEFBOOM BLIJVEN ZORGEN VOOR MEKAAR RECHT OP BETAALBARE EN TOEGANKELIJKE ZORG PERSONEN MET EEN HANDICAP EN CHRONISCH ZIEKEN: AANGEPASTE ZORG ZONDER WACHTLIJSTEN OUDERENZORG: AANGEPASTE ZORG EN BETAALBARE RUSTHUIZEN ZONDER WACHTLIJSTEN EEN MENSWAARDIGE STERVENSBEGELEIDING FINANCIERING ZORG DRUGS EN VERSLAVING ONDERWIJS LEERPLICHTONDERWIJS HOGER ONDERWIJS LEERLINGEN BELONEN VOOR WAT ZE KUNNEN VEILIGE SCHOOLGEBOUWEN HERWAARDERING TECHNISCH EN BEROEPSONDERWIJS EN ALTERNEREND LEREN BETROKKENHEID OUDERS EN LEERLINGEN VRIEND-VRIENDELIJKE SCHOLEN MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID BEREIKBAARHEID VAN DE HAVENS VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 2 / 83

3 6. VLAANDEREN VLAANDEREN VLAANDEREN EN DE LOKALE BESTUREN VLAANDEREN EN ZIJN ADMINISTRATIE VERHOUDING TUSSEN OVERHEID EN DE MENSEN EN HUN ORGANISATIES OF HET MIDDENVELD VERHOUDING TUSSEN DE BESTUURSNIVEAUS: SUBSIDIARITEIT NIEUW GEMEENTEDECREET VOOR EEN VLAAMS INSTRUMENT OP DE INTERNATIONALE SAMENWERKING WE BOUWEN EEN HELPDESK IMPORT VLAANDEREN UIT WE ONDERSTEUNEN ONDERNEMERSCHAP IN HET ZUIDEN WE HEBBEN OOG VOOR GEMEENTELIJKE SAMENWERKING GEZIN JONGEREN SENIOREN RUIMTELIJKE ORDENING LEEFMILIEU LAND- EN TUINBOUW PLATTELANDSBELEID STEDENBELEID LEEFBARE BUURTWINKELS VRIJE TIJD, SPORT, CULTUUR EN VRIJWILLIGE INZET IN VERENIGINGEN FYSIEKE TOEGANKELIJKHEID MATERIËLE TOEGANKELIJKHEID INTELLECTUELE TOEGANKELIJKHEID VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 3 / 83

4 DE FUNDAMENTEN VERSTERKEN. DE TOEKOMST VOORBEREIDEN. MEER RESPECT, BETER SAMEN-LEVEN Voor de Vlaamse christen-democraten telt elke mens. Vlaamse christen-democraten strijden voor een open, betrokken, solide en solidaire samenleving. Die moet mensen ontplooiingskansen, ondernemingsspirit, houvast en perspectief bieden. Een samenleving kortom waarin vrije mensen respect hebben voor elkaar en voor hun omgeving én zich ook gerespecteerd weten. De Vlaamse christen-democraten willen dat de mensen zelf de samenleving dragen: mannen en vrouwen, jong en oud, verbonden met elkaar in vele, open gemeenschappen zoals het gezin, de familie, de buurt, de vereniging of club, de vriendenkring, de levensbeschouwelijke gemeenschap, de school, de hogeschool of universiteit, de instelling voor mensen met een handicap, het ziekenhuis, de onderneming, de vakbond, de mutualiteit, de partij... Mensen geven de samenleving een gezicht. Voorrang geven aan de samenleving is ook voorrang geven aan het overlegmodel en het middenveld als democratische partner ernstig nemen. CD & V geeft steun aan de samenlevingsopbouw en bestrijdt de samenlevingsafbraak. CD & V gaat ervan uit dat de verantwoordelijkheid begint bij de individuele vrouw of man. Elke mens heeft de plicht om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen. In tweede instantie vormen mensnabije gemeenschappen (gezin, familie, vrienden en buren) en maatschappelijke instituties (non-profitorganisaties, de gemeente, het OCMW, justitiehuis,...) de eerste vangnetten. Pas in laatste instantie komt de overheid die zich moet concentreren op haar kernfuncties: de organisatie van de anonieme solidariteit of de sociale zekerheid, de uitbouw van een universele en kwaliteitsvolle dienstverlening, de strijd tegen de armoede, het maken van goede rechtsregels, het waarborgen van de veiligheid, een performante justitie gestalte geven, een goede basisinfrastructuur uitbouwen, een geloofwaardig buitenlands beleid voeren en de internationale solidariteit waarmaken. Ook de overheid zelf moet van onderuit worden opgebouwd: zoveel als mogelijk beslissingsmacht voor die besturen waarin mensen het meest vertrouwen hebben: de lokale besturen: (netwerken van) provincies, gemeenten, steden en OCMW s. In tweede instantie kiezen we radicaal voor een verdere uitbouw van Vlaanderen. Meer nog, Vlaanderen en Wallonië moeten in onderling overleg de materies aanwijzen die ze nog samen willen behartigen. Voor al de rest worden en blijven de deelstaten volledig bevoegd. Een krachtig Vlaanderen kan zich het best ontplooien binnen de grenzen van een slagvaardig en sociaal Europa. Een krachtig Vlaanderen moet open zijn en meestrijden voor een eerlijker verdeling van de welvaart in de wereld. Onze politieke toetssteen is de vraag of politieke voorstellen de zelfredzaamheid, de verantwoordelijkheid en het respect van en voor mensen én de solidariteit en de cohesie van de samenleving bevorderen. Voorstellen die de individualisering versterken, de solidariteit ondergraven of afbreuk doen aan de waardevolle diversiteit van open gemeenschappen doorstaan die toets niet. En dat maakt ons uniek. * * * VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 4 / 83

5 Het programma is als volgt opgevat: Per thema maken we een bilan. Een kort overzicht van het falen en slagen van Paars- Groen. Vervolgens formuleren we zo precies mogelijk de doelstellingen die CD & V in de komende 5 jaar in Vlaanderen, met en voor de Vlamingen wil realiseren. Het zijn doelstellingen, geen vaststellingen van de bestaande toestand. Ze geven weer waar wij over 5 jaar willen staan met Vlaanderen. Daarop moet u ons steeds weer kunnen afrekenen:zijn er goede stappen gezet die ons dichter bij de uitgetekende doelstellingen brengen. Onder elke doelstelling preciseren we zo duidelijk als mogelijk de taakverdeling tussen de "civiele maatschappij en het middenveld": mensen, ondernemingen, instellingen en organisaties en de overheid. Het programma is dus geen waslijst van wat de overheid allemaal voor "de mensen" zal doen. Dat onderscheidt CD & V sterk van de anderen: in onze visie moet, mag de overheid niet alles zelf doen. De overheid moet zich zoveel als mogelijk beperken tot het scheppen van goede voorwaarden en het wegwerken van hinderpalen. De overheid moet ruimte geven aan mensen en organisaties om de samenleving zelf (mee) op te bouwen. Op die manier kan de overheid zich voluit toeleggen op haar kerntaken. Met "de overheid" bedoelen wij in eerste instantie de lokale besturen: de provincies, maar vooral de gemeenten, steden en OCMW's. Zij staan het dichtst bij de mensen. In deze besturen hebben de mensen het meest vertrouwen. Dit uiteraard binnen een Vlaams raamwerk. Vlaanderen is voor ons het volgende eerste beleidsniveau. De volgende vraag is, welke beperkte bevoegdheden kunnen nog zinvol op het Belgische niveau worden uitgeoefend. Vlaanderen en Wallonië moeten daar samen en in onderling overleg kunnen beslissen. Minstens even belangrijk is: en wat regelen we best Europees? Onder elke doelstelling staan een aantal, ruim overlegde, concrete voorstellen, instrumenten die volgens ons de beste garantie bieden op het realiseren van de doelstellingen. Het "eindresultaat" moet een beter en meer respect en vertrouwens-vol samenleven in een welvarend en sociaal Vlaanderen zijn. De overheid alleen kan daar niet voor zorgen. Dat is ook niet wenselijk. Dat moeten we samen en ieder volgens zijn of haar talenten en mogelijkheden doen! VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 5 / 83

6 1. WONEN HET BILAN: Lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning (meer dan gezinnen!), voor een sociale koopwoning (meer dan 9.000) een afbouw van het patrimonium door de verkoop van sociale huurwoningen, geen ondersteuning via premies meer voor mensen die een woning willen bouwen of kopen of renoveren, en dit terwijl de prijzen blijven stijgen... Kortom, het woonbeleid van Paars-Groen draaide uit op een ware catastrofe. 5 ministers bogen zich over wonen, maar de loze beloften en goede voornemens bleven beloften en goede voornemens. De beloofde extra sociale huurwoningen kwamen er niet. De prijzen van bouwgrond en woningen blijven stijgen waardoor goed en leuk wonen voor zoveel jonge mensen onbetaalbaar wordt: het premiestelsel ter ondersteuning van de kandidaat-bouwers en kopers werd tot tweemaal toe afgeschaft, terwijl 10 jaar geleden nog meer dan Vlaamse gezinnen er een beroep op deden en vele gezinnen wonen nog steeds in een slechte woning zonder basiscomfort waar ze veel té veel huur voor betalen. (gegevens hebben betrekking op het Vlaamse gewest) Eigenaar 72,6% Sociale huurder 6,1% (bouwmaatschappijen (5,3%) en lokale besturen (0,8%)) Private huurder 19,7% Gratis bewoning 1,6% Aandeel eengezinswoningen 80% Aandeel appartementen 20% Verhouding eengezinswoningen/appartementen in de steden gemiddeld 50/50 Totaal aantal sociale huurwoningen in Vlaanderen Dit is 5,8% van het totale woningpatrimonium ( op woningen). Paars-Groen beloofde extra sociale huurwoningen. Het werden er zo n De uit Vlaams regeerakkoord moeten worden begrepen als boven het normale tempo van ongeveer per jaar of sociale huurwoningen over de legislatuur. Dus de doelstelling was gezinnen wachten op een sociale woning Aantal leegstaande, verwaarloosde en onbewoonbaar verklaarde woningen: Evolutie verkochte percelen bouwgrond 1996: ; 1998: ; ; 2001: Evolutie nieuwbouw, begonnen woongebouwen: 1996: ; 1998: ; 2000: ; 2001: Evolutie verkoop woningen: 1996: ; 1998: ; 1999: ; 2000: ; 2001: Evolutie verkoop flats:1996: ; 1998: ; 1999: ; 2000: ; 2001: Evolutie tegemoetkomingen renovatie (aantal begunstigden): 1996: ; 1998: 9.679; 1999: 8.848; 2000: 8.081; 2001: (bron: NIS Dienst Financiële statistieken VRIND Vlaamse Regionale indicatoren) DOELSTELLING 1.A. Iedereen heeft toegang tot een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Er is weer meer en dus beter betaalbare bouwgrond beschikbaar. De overheid geeft ruimte, schept randvoorwaarden en medefinanciert gericht. Maar mensen (huurders, verhuurders, mensen met (ver)bouwplannen...) moeten het waarmaken. Betaalbaar We voeren een bouw-, renovatie- en aankooppremie in van maximum euro, gradueel afhankelijk van het werkelijk inkomen. De aanvraag ervan is erg eenvoudig. Binnen 3 maanden na de start der werken krijgt de aanvrager de premie op zijn bankrekening gestort. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 6 / 83

7 Eigenaars die een oud gebouw afbreken om op dezelfde plaats een nieuwbouw te realiseren, of die hun woning renoveren kunnen dit doen tegen een BTW-tarief van 6 %. We geven fiscale prikkels om verbouwingsinvesteringen waarbij grotere woningen worden omgebouwd tot kleinere wooneenheden aan te moedigen. De hoge registratierechten vormen een hoge drempel voor de aankoop van een huis. Bij de eerste aankoop van een huis of bouwgrond moet op de eerste (nu ) van de aankoopsom geen registratierechten betaald worden. Die vrijstelling is meeneembaar, geldt dus ook wanneer je je eerste (en enige) huis verkoopt en een nieuw koopt. Op deze manier stimuleert de overheid de toegang voor ieder voor een eigen huis. De langstlevende echtgeno(o)t(e) willen we vrijstellen van successierechten op de gezinswoning uit het gemeenschappelijk vermogen. Pas wanneer de langstlevende echtgeno(o)t(e) op zijn (haar) beurt komt te overlijden, betalen de erfgenamen successierechten. We stellen erfgenamen in de recht lijn vrij van successierechten voor de eigen woning tot de waarde van We gaan voor één duidelijk stelsel van sociale leningen dat we toegankelijk maken voor een veel bredere doelgroep. Deze sociale lening kan je aanvragen bij de lokale woonmaatschappij. Het is toegankelijk voor iedereen die een eerste woning verwerft. De afbetaling wordt bepaald in functie van het inkomen en de gezinssamenstelling. We maken een nieuw type woning mogelijk: de leasingwoning. Zo geven we (jonge) mensen die niet meteen de mogelijkheid hebben om het huis waarnaar ze verhuizen te kopen, of die nog niet weten of ze tot koop over willen gaan, de mogelijkheid om dat te doen op een moment dat het voor hen past. Huurkoopwoningen bieden de mogelijkheid om van huurder over te schakelen naar koper. De investeringen die de bewoners inmiddels in de betrokken woning deden en een deel van de betaalde huurprijzen brengen we in rekening bij het bepalen van de koopprijs. Zo vermijden we dat het sociaal huurpatrimonium nodeloos onder druk komt te staan. Tegelijkertijd creëren we een nieuw sociaal huurpatrimonium. We zorgen ervoor dat de geplafonneerde huur van een woning niet meer bedraagt dan 1/5de van het gezinsinkomen. Daarom moet een huurtoelage worden ingevoerd als tussenkomst in de huur van de laagste inkomens. We koppelen deze wel aan strikte inkomensvoorwaarden en werken de regeling zo uit dat de tussenkomst in de huur geen subsidiëring van de verhuurders wordt. Specifieke aandacht voor alleenstaande ouders met kinderen. We richten een grondbank op die streekgebonden werkt. De grondbank, die gronden koopt en verkoopt krijgt de nodige reglementaire en financiële instrumenten om het aanbod van bouwgronden en panden te beïnvloeden zodat de betaalbaarheid van bouwgrond hersteld wordt en gewaarborgd blijft en waardoor grondspeculatie kan worden aangepakt. Ruimer aanbod De Vlaamse regering moet de criteria vastleggen en voorwaarden herbepalen waaronder woonuitbreidingsgebieden kunnen aangesneden worden. Om er voor te zorgen dat (jonge) mensen weer terug betaalbare bouwgrond vinden, moet bepaald worden dat woonuitbreidingsgebieden enkel onder sociale voorwaarden kunnen worden aangesneden. Minstens 15 % van de kavels in projecten van private verkavelaars in woonuitbreidingsgebieden worden bestemd voor sociale woningbouw. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 7 / 83

8 We brengen de bestaande grondreserves van de sociale huisvestigingsmaatschappijen (1.600 ha. of goed voor kavels en vaak verworven met hulp van de Vlaamse overheid) versneld op de markt. We breiden het aanbod aan sociale huur- en koopwoningen heel sterk uit door een krachtige verhoging van de middelen voor traditionele sociale woningbouw. Op die manier werken we de lange wachtlijsten in de sociale huur- en koopsector weg en anticiperen we op de zogenaamde gezinsverdunning: het steeds kleiner worden van de Vlaamse gezinnen waardoor de behoefte aan wooneenheden stijgt met tegen We zorgen voor een uitbreiding van het aanbod aan betaalbare woningen via samenwerkingsverbanden op projectniveau waarbij gemeenten, de privé en een sociale huisvestingsmaatschappij afspraken maken over een woonproject. We stimuleren 55-plussers met financiële tegemoetkomingen en fiscale prikkels om hun woning aan te passen of zodanig te renoveren dat zij er langer kunnen blijven wonen eens zij zorg nodig hebben of om te investeren in een serviceflat. We streven ernaar om in alle buurten extra initiatieven te creëren met betrekking tot seniorenwoningen. We moedigen eigenaars, die bereid zijn een private woning gedurende een minimale periode te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij, financieel en via de fiscaliteit aan. We waken erover dat elke gemeente sociale woningen op zijn grondgebied realiseert. Meer concreet zorgen we ervoor dat tegen 2009 het woningaanbod in elke gemeente voor minstens 10 % een sociaal karakter heeft. Zowel sociale huurwoningen, sociale koopwoningen als sociale kavels worden aangeboden. We zorgen ervoor dat elke gemeente een aanbod aan sociale huurwoningen heeft dat minstens even hoog is als het Vlaamse gemiddelde (6,1 %). De gemeenten die de norm halen, krijgen een financiële bonus. Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn daarom verplicht prioritair sociale woningen te bouwen in die gemeenten waar het aantal sociale woningen laag is. We ijveren ervoor dat minstens 15 % van de kavels in projecten van private verkavelaars in woonuitbreidingsgebieden worden bestemd voor sociale woningbouw. Die verplichting geldt niet voor verkavelingen op het grondgebied van gemeenten met meer dan 10% sociale huurwoningen. Kwaliteit We gaan voor een verbetering van de woonkwaliteit: de woning zelf en de woonomgeving moeten het wonen aangenaam maken. We stimuleren het meegroeiwonen waarbij aanpasbaar bouwen en toegankelijkheid voorop staan. In het belang van een goede kwaliteitsbewaking van de woningen in Vlaanderen ijveren we voor een volledig Vlaamse bevoegdheid voor de huurwetgeving en de woonfiscaliteit. We verbeteren het conformiteitsattest - normen waaraan een woning moeten voldoen - voor woningen die op de private huurmarkt worden aangeboden. We maken het verhuren van woningen vergunningsplichtig en zorgen voor een goede ondersteuning van de gemeenten om één en ander waar te maken. We voeren de strijd tegen leegstand en verkrotting van woningen verder op via een eenvoudige heffing, georganiseerd door het gewest, waarbij de gemeente zorgt voor de inventarisatie van de panden en hiervoor de helft van de opbrengst van de heffing ontvangt. Huisjesmelkers straffen we sneller en strenger om een einde te maken aan het uitmelken van de sociaal zwakkeren. We ondersteunen de gemeenten financieel om mensen te herhuisvesten. Domiciliëring in onbewoonbaar verklaarde panden kan niet langer meer. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 8 / 83

9 We waken erover dat bij elk omvangrijk nieuwbouwproject, ongeacht de initiatiefnemer ervan, er ruimte is voor de aanleg van groen en speelpleinen, vooral in de stedelijke kernen. DOELSTELLING 1.B. Alle mensen vinden hun weg in de doolhof van het sociaal wonen en diverse woonprojecten en kunnen op één plaats terecht voor alle info over betaalbaar wonen. De overheid ordent en geeft ruimte aan het lokale niveau. We gaan voor één woonloket per gemeente waar de mensen allerlei eerstelijnsinformatie over wonen kunnen vinden. De gemeente bouwt dit woonloket uit, aangepast aan de lokale omstandigheden. De gemeente is partner van de Vlaamse overheid in het organiseren van het lokaal woonbeleid en het stimuleren en ondersteunen van sociale woningbouw. We stimuleren deze rol voor de gemeenten via een woonafspraak met duidelijke financiële prikkels. De gemeente stelt een woonactieplan en grondbeleidsplan op in overleg met een lokale woonraad. Ze ondersteunt en stimuleert sociale woonprojecten op haar grondgebied. Ze neemt maatregelen om prijzen van woningen en bouwgronden in gunstige zin te beïnvloeden. De Vlaamse overheid maakt met de gemeenten een woonafspraak om de gemeenten te stimuleren deze taken actief uit te oefenen. We ijveren ervoor dat het takenpakket van de huisvestingsmaatschappijen wordt uitgebreid, inzonderheid door de integratie van sociale verhuurkantoren, zodanig dat zij woonmaatschappijen worden die een breed palet aanbieden rond sociaal wonen. Een minimale activiteit inzake woningbouw en dienstverlening is nodig om voor subsidiëring in aanmerking te komen. Een éénmalig inschrijving bij één huisvestingsmaatschappij voor een hele regio (stad of gemeente) volstaat voor kandidaat-huurders. DOELSTELLING 1.C. De huisvestingsmaatschappijen hebben weer de nodige financiële slagkracht zodat nieuwe projecten kunnen worden gerealiseerd; ze een evenwichtig verhuur- en verkoopbeleid kunnen voeren en kunnen zorgen voor goede woonbegeleiding en een doorgedreven sociaal onderzoek. De overheid schept randvoorwaarden, stimuleert en geeft ruimte aan het lokale niveau. We zorgen ervoor dat de huisvestingsmaatschappijen maatwerk kunnen leveren voor elke regio, stad of gemeente zodat ze rekening kunnen houden met de eigenheden van streken en bewoners. Daartoe werken we met een beheersovereenkomst tussen Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappijen. We geven huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid om een intern toewijzingsreglement op te maken. Zo hebben ze meer vrijheid bij de toewijzing van woningen en kunnen ze een eigen wijkprofiel realiseren. Naast het inkomen van de huurder is zijn sociale profiel even belangrijk bij de instroom. We willen meer sociale woningen VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 9 / 83

10 zodat het mogelijk wordt om doelgroepen te contingenteren zonder dat het leidt tot sociale verdringing van bepaalde doelgroepen. Sociaal wonen en zorg gaan hand in hand. We zorgen voor een duidelijke afsprakennota tussen de huisvesting en de sociale partners die met begeleiding bezig zijn. We geven huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid om domiciliefraude, overlast en huurschade en huurachterstal kordaat aan te pakken. We moedigen de huisvestingsmaatschappijen aan om een diepgaander onderzoek te verrichten naar het woningbezit, ook en vooral in het buitenland van de kandidaat-huurders en kopers. Daarom moeten er bi of multilaterale verdragen, door Vlaanderen afgesloten worden waardoor een bewijs van het kadaster of van vergelijkbare diensten in het buitenland over het al dan niet eigendombezit van de kandidaat-huurders en kopers kan opgevraagd worden. DOELSTELLING 1.D. We ondersteunen en stimuleren betrokkenheid van middenveldorganisaties bij het woonbeleid en van bewoners in sociale huurprojecten. We voeren de Vlaamse Wooncode uit door de oprichting en inwerkingstelling van de Vlaamse Woonraad. We stimuleren de oprichting van lokale woonraden door de opname van de verplichting een lokale woonraad op te richten in de woonconvenanten van Vlaanderen met de gemeenten. We stimuleren de betrokkenheid van bewoners in sociale huurprojecten door de opname van deze verplichting in de beheersovereenkomsten van Vlaanderen met de sociale huisvestingsmaatschappijen. We stimuleren de betrokkenheid van bewoners in sociale huurprojecten door de opname van deze verplichting in de beheersovereenkomsten van Vlaanderen met de sociale huisvestingsmaatschappijen. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 10 / 83

11 2. WERKEN, INVESTEREN, ONDERNEMEN, INNOVEREN HET BILAN: Voor het derde jaar op rij kent ons land een zeer zwakke economische groei. De eerste tekenen van de economische terugval waren in het voorjaar van 2001 al merkbaar. Onze opmerkingen over de toename van de werkloosheid botsten bij de Vlaamse regering steeds op een muur van onverschilligheid. De regeringen Dewael en Somers onderschatten de gevolgen hiervan. Erger nog: door een gebrek aan een economisch beleid werden, en worden, die gevolgen enkel maar versterkt. De fundamentele gebreken van onze economie worden niet aangepakt. Paars-Groen durft de waarheid niet onder ogen zien en de bestaande situatie niet juist inschatten. Sinds het aantreden van de Paars- Groene regering in juli 1999 steeg het aantal werklozen in Vlaanderen met 18% of met mensen. Vanaf het ogenblik dat de economie achteruitging, door het uiteenspatten van de zeepbeleconomie, vroegen we Paars-Groen vergeefs naar initiatieven. Twee jaar later kunnen ze het niet langer ontkennen. De werkgelegenheidsconferentie en Ondernemerschapsconferentie moesten soelaas brengen. Het resultaat van deze conferenties is een catalogus van bestaande voorstellen in een nieuwe verpakking. Niets nieuws onder de zon. Alle voorliggende maatregelen waren reeds gekend. Het is toch een illusie om te verwachten dat wat in vier jaar niet lukte nu met de voorstellen uit een conferentie in enkele maanden wel zou kunnen. Enkele Vlaamse kerncijfers +15,4% meer mensen zoeken werk sinds het aantreden van Paars (totaal (december 2003)) +12% meer mensen met een uitkering sinds het aantreden van Paars (totaal (december 2003)) 3 op 4 universitairen vinden moeilijk werk 6 werkzoekenden per vacature Stijgingsritme werkloosheid Vlaanderen hoogst in Europa +13,6% meer faillissementen sinds 1999; +15,9% sinds % minder starters sinds 1999; 6,3% minder sinds 2000 Concurrentievermogen van België gaat achteruit: in 2 jaar van 19 de naar 25 ste plaats (2003) Het economische beleid van de jongste jaren stond haaks op een doordachte en duurzame strategie. De Gratis -politiek van de Paars-Groene regering heeft geen enkel duurzaam effect op ons economisch en tewerkstellingsweefsel gehad. Paars-Groen destabiliseerde alle instrumenten van het economisch beleid. Goedwerkende instellingen en diensten moesten omgevormd worden en kregen meer moderne namen, maar daar bleef het dan ook bij. (o.m. omvorming GOM s tot Huizen van de Economie en de fusie Export Vlaanderen en de Dienst Investeren Vlaanderen duurt reeds 4 jaar zonder resultaat, hervorming tot call-systeem is nefast, inhaalprogramma wetenschappelijk onderzoek werd in afgeremd). Vele voorstellen werden aangekondigd maar weinig werden uitgevoerd. Het gevolg is o.m. dat de algemene Lissabonindex (de 42 structurele indicatoren zijn ingedeeld op 6 categorieën en hebben betrekking op de algemene economische achtergrond, werkgelegenheid, innovatie en onderzoek, economische hervormingen, sociale cohesie en milieu) voor België en dus ook voor Vlaanderen in 2004 een peil van 41,7 % tegen 43 % in 2003 bereikte. In 2003 scoorden België en Vlaanderen matig, in 2004 deden we nog slechter. België en Vlaanderen gingen ook een plaats achteruit in de VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 11 / 83

12 rangschikking van de EU-landen. We staan nu op de 12 de plaats. Alleen Griekenland, Italië en Portugal scoorden slechter. We zijn overtuigend geklopt door Spanje. Onze kritiek op deze regering is dan ook dat men veel overleg pleegt, maar slechts weinig beslissingen uitvoert. Als de Vlaamse regering werk had gemaakt van haar strijd tegen de werkloosheid, zou ze daarvoor de steun hebben gekregen van de oppositie. Ook de verhouding kwaliteit/performantie van de overheid versus het beslag van de overheid op het BBP evenals het vertrouwen in de overheid is verre van verbeterd. Dit zijn noodzakelijke voorwaarden voor een performante economie en een goede samenleving. Tabel : De kwaliteit van de overheid Landen Uitgaven van de globale overheid als % van het BBP Performantie overheidsadministratie Performantie publieke sector Vertrouwen in de overheid Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Griekenland Groot-Brittannië Ierland Italië Luxemburg Nederland Oostenrijk Portugal Spanje Zweden Bron : Instelling, ligging en economische welvaart, Prof. Wim Moesen, Leuvense Economische Standpunten, 2004/01 DOELSTELLING 2.A. De welvaart en het welzijn voor alle Vlamingen stijgt door een gezond economisch draagvlak en door de evenwichtige verdeling ervan. België klimt naar de top 5 (nu staat België op de 12 de plaats) in de rangschikking van de EU-landen op basis van de Lissabon-index. Die index laat toe om de prestaties van de verschillende Europese economieën te vergelijken. De overheid geeft ruimte, schept randvoorwaarden en medefinanciert gericht (terugverdieneffect): mensen en ondernemingen moeten het waarmaken. We investeren vandaag om te zorgen voor groei voor morgen en jobs voor overmorgen. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 12 / 83

13 We investeren in een gunstig, stabiel en rechtszeker ondernemings en investeringsklimaat (doelstelling 2.B.), waarbij ook buitenlandse investeerders België opnieuw ontdekken als ideale uitvalsbasis voor de ontplooiing van hun Europese activiteiten. We zorgen voor de verdere uitwikkeling van het menselijk kapitaal opleiding, vorming en volwasseneneducatie - in Vlaanderen (doelstelling 2.D). Naar analogie met Finland ontwikkelen we een strategie van investeren in kennis via onderwijs, onderzoek en nieuwe technologie met de politiek, de sociale partners en de onderwijswereld (doelstelling 2.C.). We zorgen ervoor dat de overheid via een betrouwbaar, stabiel, rechtszeker en degelijk bestuur de graad van algemeen vertrouwen binnen Vlaanderen positief ondersteunt: correcte contacten met de overheid hebben immers een positief effect op het vertrouwen tussen mensen resp. ondernemingen onderling (doelstelling E). DOELSTELLING 2.B. Vlaanderen haalt de top 10 van beste investerings- en ondernemingsregio s ter wereld voor binnen- en buitenlandse ondernemers. Ondernemerschap ondersteunen We zorgen voor een stabiel regelgevend kader en voor zo weinig mogelijk administratieve lasten, die met name door KMO's als een belangrijke belemmering worden beschouwd, en maken alle diensten on line beschikbaar. Om een gezonde economie te organiseren met een volledige werkgelegenheid, maken we een omvattend investeringsplan dat de basis vormt voor een macro-economisch en industrieel beleid. Ondernemen: (ook) een kwestie van cultuur We maken mensen warm voor ondernemen en werken aan een positief imago van ondernemerschap en van die opleidingen waaruit veel starters en ondernemers komen. We gaan voor de Europese harmonisering van lasten op energie. Toegang tot kapitaal We bevorderen het ondernemen in eigen land met een vlotte, snelle en rechtszekere toegang tot risicokapitaal en een adequate financiering van hun groei. Nieuwe inventieve financieringsformules moedigen we aan: we zorgen voor een gunstige fiscale behandeling van personen die middelen ter beschikking stellen van beginnende ondernemingen, in de vorm van een achtergestelde lening. We vergemakkelijken de generatiewissel in familiale bedrijven door schrapping van de koppeling van de bestaande verlaging van de successierechten aan een jarenlang gegarandeerde handhaving van de bestaande tewerkstelling in het over te nemen bedrijf. Dit engagement is immers te zwaar voor de jonge ondernemer en remt daardoor de overdracht van bedrijven af. We werken aan een efficiënte ondersteuningspolitiek voor de export door Vlaamse ondernemingen. VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V - 13 JUNI 2004 p. 13 / 83

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis INHOUDSTAFEL VLAANDEREN I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 4 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS

Nadere informatie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD.

NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. NIEUW EVENWICHT, TOEKOMST VERZEKERD. 9 oktober 2014, eerste druk #NIEUWEVENWICHT VERDER BOUWEN AAN EEN NIEUW EVENWICHT OM UW TOEKOMST TE VERZEKEREN. 2 Beste Lezer, Dit boekje is speciaal voor u. Het gaat

Nadere informatie

We moeten weer vooruit. Goedgekeurd verkiezingsprogramma

We moeten weer vooruit. Goedgekeurd verkiezingsprogramma We moeten weer vooruit Goedgekeurd verkiezingsprogramma 9 mei 2010 We moeten weer vooruit Hans Bonte Brussel-Halle-Vilvoorde renaat landuyt West-Vlaanderen ingrid lieten Limburg johan vande lanotte Senaat

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 50

Nadere informatie

UW STOK ACHTER DE DEUR

UW STOK ACHTER DE DEUR VERKIEZINGSPROGRAMMA UW STOK ACHTER DE DEUR Vu: Gerolf Annemans, Madouplein 8/9, 1210 Brussel VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 Een verkenningstocht door het programma van het Vlaams Belang Inhoudstafel Voorwoord...3

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Memorandum met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Voorwoord De toekomstige regering van het Brussels Gewest zal heel wat te doen hebben. Hetzelfde geldt ook voor die van de Franse Gemeenschap

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Innestocongres 15-16-17 november 2013 Voorwoord Inleiding Finale congresteksten na plenaire stemming Statuten Actualiteitsmoties Slotspeeches CD&V Innestocongres

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Eerst de mensen. PVDA+ programma

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Eerst de mensen. PVDA+ programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Eerst de mensen PVDA+ programma Inhoud 1. RECHT OP DE STAD...3 1.1. Voor een stad op mensenmaat...3 1.2 De gemeenten en de steden worden overspoeld door de neoliberale vloedgolf

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie