Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Versie definitief Datum 5 juli 2013

2 1

3 Inhoud Korte terugblik op de ontwikkeling van de NDFF en de stichting GaN... 4 De gebruikers van de NDFF... 6 De beheerders van de NDFF... 8 De bronhouders van de NDFF... 9 De relatie tussen bronhouders, beheerders en gebruikers van de NDFF Bestuur Uitvoering orgaan en overleg samenwerkende partijen Gegevensautoriteit Natuur De stichting GaN en de stichting NDFF Communicatie Het Natuurloket Programma Monitoring beheergebieden Rijkswaterstaat (RWS) Programma Monitoring beheergebieden ProRail Programma Netwerk Ecologische Monitoring (EZ) Programma Rode Lijsten (EZ) Ontwikkelingen rond de exploitatie van de NDFF Financiële Resultaten BIJLAGE 1 Abonnees BIJLAGE 2 Leveringen het Natuurloket BIJLAGE 3 Actieve gebruikers BIJLAGE 4 Organogram BIJLAGE 5 Medewerkers

4 Inleiding 2012 had voor de stichting Gegevensautoriteit Natuur twee gezichten. Er was groei in meerdere opzichten: de databank voldeed steeds beter aan de eisen, het aantal abonnees nam toe en de organisatie werd volwassen. In dit opzicht was 2012 geslaagd. Tegelijk bleven de inkomsten achter bij de verwachting wat onvoldoende goed gemaakt kon worden door verdere bezuinigingen of door uitzicht op andere inkomsten of subsidies. Doordat scherp op de kosten is gelet, bleef het exploitatietekort beperkt, maar het werd duidelijk dat voortzetting van het marktmodel onvoldoende op zou leveren, ook op langere termijn. Het bestuur besloot daarom het ministerie van EZ voor te stellen het beheer van de NDFF structureel onder publiek-private of geheel publieke vlag voort te zetten. Het ministerie heeft eind 2012 besloten daar niet op in te gaan. Het jaar eindigde daardoor in mineur. Bestuur en medewerkers van de stichting GaN zullen zich ervoor blijven inzetten de NDFF een goede toekomst te bieden, want zij zijn ervan overtuigd dat de maatschappelijke functie die de NDFF vervult in de toekomst nog belangrijker zal worden nu de overheid een toenemend beroep doet op burgers en bedrijven om de natuur optimaal te benutten en zo ook de basis voor de instandhouding ervan te verbreden. Ondanks de onzekerheid over de toekomst was de sfeer in de organisatie uitstekend. Er werd hard gewerkt, er werd goed samengewerkt en weinig mensen maakten aanstalten om te vertrekken waardoor de opgebouwde kennis en ervaring volop kon worden benut. Zo groeit de NDFF uit tot een databank met een eigen en gewaarde positie in Nederland. In toenemende mate meldden nieuwe partijen zich die op één of andere wijze betrokken willen zijn bij de NDFF. Dit verslag beschrijft hoe de stichting GaN in 2012 heeft gewerkt, wat dat heeft gekost en wat dat heeft opgeleverd. In dit verslag komen de namen van diverse organisaties veelvuldig voor. De natuurwereld is nu eenmaal divers en versnipperd. Maar het zegt ook: er zijn heel veel partijen die op één of andere wijze te maken hebben met gegevens over de natuur. De stichting schept er groot plezier in, die partijen te verbinden zodat de NDFF daad werkelijk een nationale databank genoemd mag worden. Dat dit soms veel energie vraagt nemen wij voor lief. Wij prijzen ons gelukkig dat de NDFF zich in enkele jaren tijd een niet meer weg te denken plaats in de Nederlandse samenwerking verworven, de onzekerheid over de toekomst ten spijt. Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag. Bestuur van de stichting Gegevensautoriteit Natuur. Mr. Dr. A.G.J.M. Rombouts Voorzitter 3

5 Korte terugblik op de ontwikkeling van de NDFF en de stichting GaN De Task Force implementatie Flora en faunawet stelde vast dat bedrijven en (overheids-)organisaties grote behoefte hadden aan een betrouwbare informatiebron over de aan- en afwezigheid van beschermde en zeldzame flora en fauna in Nederland. De basis daarvoor was gelegen in berichten uit de praktijk Nederland op slot en analyses van onder andere ALTERRA 2. Daarom besloot de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eind 2005 tot de ontwikkeling van een Nationale Databank Flora en Fauna met bijbehorende beheerorganisatie. Een projectteam van het Ministerie van LNV ontwikkelde in samenwerking met de Particuliere Gegevensbeherende Organisaties 3, het Instituut voor biodiversiteit en Ecosysteemdynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam en Geodan in 4 jaar tijd de technische en organisatorische voorzieningen die nodig waren om de beschikbare en in de toekomst beschikbaar komende waarnemingen van flora en fauna in Nederland te bundelen, te valideren, te beheren en op een bruikbare manier aan te bieden aan de gebruikers. Belangrijke onderdelen waren een toekomst bestendig datamodel 4, een op open source programmatuur 5 gebaseerd datamanagement systeem, gestandaardiseerde coderingen en taxonomie, gestandaardiseerde gebruikersovereenkomsten, een samenwerkingsmodel dat een brug slaat tussen de bronhouders en de gebruikers van natuurdata en een organisatiestructuur die daar bij past. in de vorm van 2 stichtingen: de stichting NDFF die bescherming biedt voor de rechten op data en software van de deelnemers en de stichting GaN die zorgt voor ontwikkeling en beheer van de databank. Eind 2009 besloot het ministerie dat de exploitatie van de NDFF zou moeten worden gebaseerd op een marktmodel: alle kosten zouden na verloop van enkele jaren door de gebruikers betaald moeten worden. Een businessplan werd opgesteld voor de verzelfstandiging. De omgevingsanalyse wees uit dat er in Nederland enkele duizenden bedrijven en (overheids-)organisaties zijn die tijdens hun werk rekening moeten houden met beschermde natuur. Zij worden beschouwd als de belangrijkste doelgroep van de databank. Zonder goede informatie over de locatie waar de beschermde soorten zich bevinden zou rekening houden met immers erg lastig zijn. Met een redelijke jaarbijdrage van 550 gebruikers van de databank zouden de kosten van beheer en onderhoud van de NDFF gedekt kunnen worden. De aanname was dat de kosten van verdere ontwikkeling, beheer en onderhoud na 3 jaar op deze wijze gedekt zouden kunnen worden. Op 1 oktober 2010 nam de stichting Gegevensautoriteit Natuur (stichting GaN) het beheer van de NDFF op zich. Het Ministerie van EL&I kende aan de stichting voor de periode van 3 jaar een aflopende exploitatiesubsidie toe. Reeds in september 2011 concludeerde het bestuur van de stichting GaN, dat het niet mogelijk zou zijn om in 3 jaar tijd op eigen benen te staan. Zij wendde zich tot het Ministerie van LNV met de vraag zij als initiatiefnemer van de NDFF - zou willen meedenken over oplossingen. In de loop van 2012 werd het vermoeden van het bestuur bevestigd. Weliswaar groeide het aantal betalende gebruikers van de NDFF, maar het tempo lag te laag om uitzicht te bieden op een kostendekkende exploitatie van de NDFF per 1 oktober Ondanks inspanningen van de GaN/NDFF-organisatie 6 om extra inkomsten te verwerven en op basis van marktonderzoek en overleg met de stakeholders 1 De Task force Implementatie Flora en faunawet was ingesteld door de Minister van LNV. Aan de Task Force namen deel vertegenwoordigers van VNO-NCW, Bouwend Nederland, RECRON, de Terreinbeherende Organisaties (NM en SBB), de Particuliere Soortenbeschermingsorganisaties (Vogelbescherming, Vlinderstichting), IPO, VNG en de Ministeries van VenW, EZ en LNV. 2 E. van der Grift, M. Broekmeijer en R. Kranendonk, 2005, Beknopte knelpuntenanalyse gegevenslevering Flora- enfaunawet. 3 SOVON, Zoogdiervereniging, RAVON, De Vlinderstichting, FLORON, NMV, TINEA, EIS, BLWG, ANEMOON 4 Arp et.al. 2010, Logisch datamodel NDFF-ECOGRID Versie 3. 5 Zie: 6 De stichting GaN heeft geen zelf geen mensen in dienst. De GaN/NDFF-organisatie bestaat uit medewerkers afkomstig van 18 verschillende bedrijven en organisaties die op basis van detachering, urencontracten e.d. onder de vlag van de stichting GaN alle noodzakelijke werkzaamheden verrichten. 4

6 stelde zij vast dat ook op langere termijn de exploitatie van de NDFF op basis van een 100% marktmodel niet mogelijk is. Het bestuur van de stichting GaN verzocht in juni 2012 het ministerie van EL&I haar positie ( de NDFF moet worden betaald door de gebruikers op basis van een marktmodel ) te heroverwegen en na te gaan of zij beheer en ontwikkeling van de NDFF als een publieke dienst zou willen beschouwen. Een publieke dienst die dus structureel (mede) gefinancierd zou worden uit publieke middelen. Gewezen werd op recente ontwikkelingen bij de overheid op het gebied van basisregistraties, open data en publieke dienstverlening die vóór een dergelijke heroverweging spreken en op de verslechterde economische omstandigheden, de afgenomen aandacht voor natuur en milieuvraagstukken en de niet gerealiseerde verwachting dat gemeenten op korte termijn meer verantwoordelijkheden zouden krijgen op het gebied van natuur. Eind 2012 deed het Ministerie van EZ aan het bestuur van de stichting GaN de mededeling, dat zij na 31 december 2013 geen bijdrage meer levert aan de exploitatie van de stichting GaN. Wel was het Ministerie bereid om voor de tweede helft van 2013 nog subsidie te verstrekken zodat de GaN/NDFF-organisatie in elk geval tot eind 2013 operationeel zou kunnen blijven. Ook spraken het Ministerie en het bestuur van de stichting GaN af, dat het ministerie in 2013 een overleg met andere stakeholders belegt om te bezien of zij bereid zouden zijn gezamenlijk te staan voor het in stand houden van de NDFF. Het bestuur van de stichting GaN zal in juni 2013 besluiten of er voldoende perspectief is om de exploitatie van de NDFF voort te zetten. 5

7 De gebruikers van de NDFF Het aantal gemeenten dat gebruik maakt van de NDFF is in 2012 flink gegroeid met 26%. Als gevolg van het tegelijk aansluiten van een flink aantal Waterschappen, is ook in deze categorie een flinke groei zichtbaar en ook het aantal provincies is gegroeid. Inmiddels zijn bijna alle Waterschappen en Provincies aangesloten op de NDFF. De daling bij de Ministeries en Uitvoeringsorganen heeft de maken met het wegvallen van de Programmadirectie Natura 2000 als abonnee. Eind 2012 hadden 92 partijen (eind 2011: 80) een betaalde gebruikersovereenkomst met de stichting GaN. Zij hebben via de web-service 24/7 onbeperkt toegang tot dat deel van de NDFF waarin de data van hun werkgebied zich bevindt. Zij hebben een abonnement voor onbepaalde tijd. Er waren in 2012 twee opzeggingen. 165 bedrijven en organisaties (2011: 150) maakten één of meer keer gebruik van de NDFF via het Natuurloket. Zij betalen per levering. Vooral adviesbureaus en enkele gemeenten maken gebruik van deze service. Het Natuurloket handelde enkele tientallen keren om-niet verzoeken af voor particulieren en voor onderzoek- en onderwijsinstellingen, waaronder de WOT-unit van ESG/WUR die voor het Ministerie van EZ en de provincies rapportages verzorgt op het gebied van natuur en biodiversiteit. Ook de 10 vrijwilligersorganisaties verenigd in de VOFF, de stichting Natuurinformatie (Waarneming.nl), de Natuurbank Limburg en de stichting Staring Advies hebben voor hun waarnemers/vrijwilligers gratis toegang tot de NDFF Een nadere analyse van de gebruikers van de NDFF laat zien dat uitvoeringsgerichte overheidsorganisaties zoals Rijkswaterstaat en Prorail en een deel van de Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO s) zoals De Vlinderstichting en de Natuurbank Limburg, de NDFF gebruiken als het eigen natuur-datamanagementsysteem voor inwinning, validatie, beheer en beschikbaarstelling van natuurdata binnen en buiten de eigen organisatie. Waterschappen, provincies en een deel van de aangesloten gemeenten hebben deze ambitie ook maar daar is de implementatie van de overeenkomsten (inbouwen van het gebruik van de NDFF in het eigen werkproces, conversie van eigen data naar de NDFF etc.) nog gaande. Een deel van de gemeenten, natuurterreinbeherende organisaties, adviesbureaus, DR/DLG, Gasunie en Tennet gebruiken vooral de raadpleegfunctie van de NDFF; zij voegen zelf (nog) geen data toe. Adviesbureaus ontwikkelen voor eigen rekening wel nieuwe software om ook van de invoer- en validatiefuncties gebruik te gaan maken. Agrarische natuurverenigingen oriënteren zich op de NDFF als onderdeel van hun toekomstige managementinformatiesysteem, idem het IPO v.w.b. het shared service centrum i.o. Defensie en enkele gemeenten oriënteren zich op alternatieven buiten de NDFF. 6

8 Gebruikers van de NDFF waarderen de betrouwbaarheid van de NDFF en de GaN/NDFF organisatie en zij geven aan dat de NDFF bijdraagt aan het beter vervullen van hun taken op het gebied van natuur en ruimtelijke processen, dat het gebruik van de NDFF lagere procedurekosten en lagere onderzoekkosten teweeg brengt, dat NDFF beheer duidelijk goedkoper is dan zelfstandig databeheer en dat de NDFF mogelijk maakt om burgers meer bij de beleidsontwikkeling en uitvoering te betrekken. Kritiek is er natuurlijk ook: nog niet alle in Nederland beschikbare flora- en fauna waarnemingen zitten in de NDFF, dataconversie duurt lang, nul-waarnemingen zitten er nog niet in er is behoefte aan uitbreiding van het NDFF bestand (met o.a. limnodata) en van functionaliteiten op het uitvoerportaal. Grote technische problemen zoals in 2011 hebben zich in 2012 niet voorgedaan. Dit is mede het gevolg van het feit dat er in 2012 weinig nieuwe zaken zijn ontwikkeld, waardoor nieuwe releases grotendeels beperkt waren tot regulieronderhoud en foutenherstel. Harm Wilting is projectmedewerker van de afdeling Veiligheid en Voldoende Water van het waterschap Hunze en Aa s te Veendam. Het waterschap heeft een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en Wilting is een van de medewerkers die de databank kan raadplegen. Wilting: "Als projectmedewerker heb ik verschillende taken: de planning en de realisatie van de maaiwerkzaamheden van de buitendienst bijhouden, wekelijks aan de teamhoofden rapporteren, maar ook toezicht houden op de werkzaamheden in het gebied (uitbesteed aan een aannemer), de reguliere baggerwerkzaamheden en schouw en toezicht op diverse projecten. Met name voor het baggeren maak ik gebruik van NDFF." In de NDFF zijn 60 miljoen waarnemingen van planten dieren opgeslagen. Deze gegevens zijn gevalideerd en betrouwbaar. En het werkt gemakkelijk, aldus Wilting. "Via NDFF kan ik snel zien of er tijdens het baggeren rekening moet worden gehouden met de Flora en Fauna." De keuze uit de verschillende zoekcriteria zorgt ervoor dat je de gewenste waarnemingen gemakkelijk kan selecteren. Wilting heeft daar al veel ervaring mee: "Ik trek een ruime polygoon om de trajecten die in aanmerking komen om te worden gebaggerd. Ik selecteer vervolgens alle soorten van Tabel I, II en III, de soorten van de Rode Lijst en kies de soortgroepen die van belang zijn. Voor de werkzaamheden zijn alleen recente gegevens van belang, dus ik kies een periode vanaf januari 2005 tot heden." Zodra de gegevens op het scherm staan zorgt Wilting ervoor dat ze ook bij de juiste mensen terecht komen. "Van de uitkomst maak ik een rapportage en deze voeg ik dan toe aan de map die naar de kraanmachinist gaat. Hij kan dan precies zien welke dieren en planten er aanwezig zijn. Bij twijfel kan ik altijd contact opnemen met onze ecoloog." De NDFF is een uniek systeem om mee te werken, vindt Wilting. "De NDFF is een zeer goed gevulde databank, waaruit simpel en snel een goede rapportage kan worden gegenereerd." 7

9 De beheerders van de NDFF De Particuliere Gegevensbeherende organisaties (PGO s) hebben een groot aandeel in de GaN/NDFF organisatie. Medewerkers van 4 PGO s beheren het Natuurloket en de NDFFhelpdesk, zij verzorgen het functioneel beheer NDFF en beheren en ontwikkelen onderdelen van de NDFF zoals het validatieportaal, het invoerportaal Telmee.nl, daarvan afgeleide invoerportalen van NDFF gebruikers en de beheertools voor codes en taxonomie. Waarnemers en validatoren (vrijwilligers) worden door medewerkers van de PGO s gecoördineerd en ondersteund en ook de externe communicatie wordt grotendeels door PGO medewerkers verzorgd. Andere organisaties die deelnemen in de GaN/NDFF organisatie zijn WUR/DLO, GEODAN, stichting Natuurinformatie, ZOSTERA, BAS consultancy, Bureau De Heer, Natuurbank Limburg, stichting Staring Advies, DUOCAST en het Kadaster. Zij verzorgen het technisch beheer van de NDFF en de hosting van servers, zij beheren en ontwikkelen belangrijke onderdelen van de NDFF zoals het uitvoerportaal, het basisarchief, de NDFF loader en het invoerportaal Waarneming.nl, zij verzorgen de sales en aftersales, Public Relations en reclame, contractenbeheer, financieel beheer en administratie en de coördinatie en afstemming tussen de verschillende werkzaamheden. Lang niet alle inspanningen, uren, activiteiten worden geleverd tegen betaling of tegen een kostendekkend tarief. Bijna alle organisaties waren in 2012 bereid ook zelf een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en onderhoud van de NDFF. Zij beschouwen het project NDFF ook als hun eigen project en zij zijn langdurig bereid om zich daarvoor extra in te spannen of zoals de PGO s om een deel van de autonomie èn een deel van de inkomsten te investeren. 8

10 De bronhouders van de NDFF Rond de NDFF is een unieke vorm van samenwerking ontwikkeld waarmee meer dan actieve waarnemers zijn meegekomen, inclusief de community van Waarneming.nl, vrijwilligers van de KNNV, Natuurbank Limburg, stichting Staring Advies etc. Door hun gezamenlijke inspanningen nam het aantal waarnemingen in de NDFF in één jaar toe van bij 50 miljoen naar ruim 60 miljoen. Eind 2012 constateerden de besturen van de stichting GaN, PGO s, Natuurbank Limburg en stichting Staring Advies dat de samenwerking zich goed ontwikkelt, maar dat er nog veel moet gedaan om de NDFF ook voor hen optimaal bruikbaar te maken. Daarin is de ene PGO verder gevorderd dan de andere. Met de stichting Natuurinformatie werd overleg gevoerd om de continuïteit en verdere ontwikkeling van Waarneming.nl, en Observado.org te waarborgen. Dit overleg wordt in 2013 voortgezet mede in het licht van de eerder genoemde inspanningen van de stakeholders om de NDFF met haar belangrijkste functies ook na in stand te houden. Ervaringen met de NDFF - Stefan Vreugdenhil Stefan Vreugdenhil is teamleider bij het bureau van de Zoogdiervereniging. Eerder werkte hij veel aan de uitvoering van natuurwetgeving. Vanuit deze achtergrond geeft hij onder meer cursussen over een praktische omgang met natuurwetgeving. De Nationale Databank Flora en Fauna heeft een logische plaats binnen deze cursussen. Vreugdenhil: "In mijn cursussen laat ik zien hoe de NDFF kan worden toegepast in het kader van het aanvragen en beoordelen van vergunningsprocedures. Bij het bepalen van waar welke beschermde soorten voorkomen en welk eventueel vervolgonderzoek moet worden uitgevoerd, is de NDFF een erg handig hulpmiddel. Dit geldt ook voor de vergunningtoetsers, zowel bij het ministerie en provincie als bij het gemeentelijk Wabo-loket." Vreugdenhil spoort zijn cursisten dan ook aan om gebruik te maken van de kennis die in de NDFF aanwezig is. "De NDFF is de enige database in zijn soort. Doordat er ook een functie is om de gegevens in je eigen GIS-systeem te uploaden, zijn de gegevens breder inzetbaar dan alleen binnen de internetportalen. Dat is een geweldige aanvulling." 9

11 De relatie tussen bronhouders, beheerders en gebruikers van de NDFF Bronhouders, beheerders en gebruikers van de NDFF stellen bijna unaniem dat zij het GaN/NDFF concept wel ingewikkeld vinden, maar dat het voor hen goed werkt. De deelnemende organisaties noemen: - Geen discussies over eigendom van data. Onder het statuut van de stichting GaN speelt de discussie over het eigendom van de data geen rol. De bronhouder is en blijft degene die zeggenschap houdt over de data. De techniek, de organisatie en de overeenkomsten houden daar rekening mee. De overeenkomsten die de stichting GaN sluit met bronhouders, beheerders/ontwikkelaars en gebruikers van de NDFF betreffen diensten over en weer, gebruiksrechten en -voorwaarden maar géén eigendomsoverdracht. Mensen die onder de vlag van de stichting GaN werken zijn hieraan gebonden, ongeacht bij wie zij in dienst zijn. - Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Eigen verantwoordelijkheid, openheid naar elkaar toe en ondernemerschap worden gestimuleerd. Grenzen worden in overleg bepaald. Veel aandacht voor wederzijds respect. Een belangrijke rol speelt het Uitvoeringsorgaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting GaN en de PGO s dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid, niet alleen voor de stichting GaN en de PGO s zelf, maar ook voor alle overige organisaties waarmee overeenkomsten zijn gesloten. - De standaardisering. In alles wordt veel nadruk gelegd op standaardisering, met als belangrijkste motief: standaardisering maakt opslag eenvoudig en uitwisseling van data mogelijk en is een voorwaarde voor de validiteit en betrouwbaarheid van het systeem. Een belangrijke rol speelt hierbij de Gegevensautoriteit Natuur, prof. dr J.M. van Groenendael. Deze onafhankelijke autoriteit is benoemd door de minister van EZ. Hij stelt, na overleg met deskundigen uit de wetenschap en uit het veld de standaarden die de GaN/NDFF ontwikkelt vast, zoals hij ook standaarden vaststelt die door derden op het gebied van natuurinformatie zijn ontwikkeld. Hij heeft een landelijke functie en hij tracht door zijn activiteiten de beschikbaarheid en het gebruik van natuurdata te bevorderen. Gebleken is, dat hij daar, o.a. met het vaststellen van protocollen voor monitoring en inventarisaties die door de PGO s en adviesbureaus zijn ontwikkeld veel toe bijdraagt. Ook de beheerders van de NDFF maken dankbaar gebruik van zijn activiteiten op dit gebied. De stichting GaN verleent aan prof. Van Groenendael administratieve ondersteuning en zij zorgt ervoor dat zijn activiteiten bekend worden gemaakt. Ook financierde de stichting in 2012 een door prof. Van Groenendael geëntameerd onderzoek naar het gebruik van natuurinformatie bij het verlenen van omgevingsvergunningen door gemeenten. De NDFF is inmiddels de enige landelijke natuurdatabank voor hogere planten en dieren in Nederland op één na: de Vegetatiedatabank. Aan de aansluiting tussen beide wordt nog gewerkt. 10

12 Bestuur De in 2012 zittende bestuursleden van de Stichting GaN zijn reeds geruime tijd in functie. De voorzitter, mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, is in 2009 benoemd met instemming van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG); de penningmeester, ir. J.A.P. van Oosten, en de secretaris, mr. C.N. de Boer, zijn in 2010 benoemd met instemming van respectievelijk Bouwend Nederland en de Stichting VOFF. De voorzitter van het bestuur is in 2012 conform de statuten van de stichting door het bestuur herbenoemd voor een tweede termijn van drie jaar, met instemming van de VNG. De herbenoeming van de overige bestuursleden is in 2013 aan de orde. Het bestuur heeft hiermee in net als in in dezelfde bestuurssamenstelling opgetreden: een belangwekkend gegeven met het oog op de vragen waarvoor het bestuur zich gezien de ontwikkelingen rond de toekomst van de NDFF en de Stichting GaN (waarover hieronder meer) in 2013 gesteld zal zien. Het bestuur ontvangt een vergoeding voor kosten en bestede tijd voor bestuursvergaderingen en bijeenkomsten waarin de aanwezigheid van de Stichting GaN van wezenlijk belang is. Het bestuur kwam in 2012 vier keer bijeen. Voorts voerde het voltallige bestuur in 2012 twee keer overleg met vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken (voorheen Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) over de exploitatie en de toekomst van de NDFF. Ook met de bestuursleden van de partijen van de samenwerkingsovereenkomst inzake de exploitatie van de NDFF voerde het bestuur in 2012 een (jaarlijks) overleg over de toekomst van de NDFF en de samenwerking daarin. Daarnaast voerden de bestuursleden, gezamenlijk dan wel individueel, bilaterale gesprekken met verschillende (koepel)organisaties op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en natuur, onder meer met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Interprovinciaal Overleg (IPO), om de deelname aan en de betrokkenheid van partijen bij de toekomst van de NDFF te peilen en zo mogelijk te bevorderen. In 2012 heeft het bestuur zich met name beziggehouden met de financiering en de begroting van de Stichting GaN en de NDFF, met bijzondere aandacht voor de exploitatie van de NDFF na 2013, de toekomst van de Stichting GaN en de mogelijke personele consequenties voor de betrokken medewerkers. 11

13 Uitvoering orgaan en overleg samenwerkende partijen Ook in 2012 heeft de Stichting GaN de beschikbaarstelling en uitwisseling van waarnemingen van flora en fauna en de exploitatie van de NDFF uitgevoerd krachtens de in oktober 2010 met de tien Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO s) gesloten samenwerkingsovereenkomst. Op 3 december 2012 kwamen de partijen in het stadhuis van s-hertogenbosch bijeen voor de jaarlijkse Vergadering van Partijen, waar zij onder leiding van de voorzitter van het bestuur van de Stichting GaN, burgemeester Rombouts, de resultaten van de exploitatie van de NDFF over 2012 en de samenwerking daarin hebben besproken. Vervolgens hebben de partijen stil gestaan bij het belang van de NDFF voor hun eigen organisaties en bij de toekomst van de NDFF in het licht van de exploitatie-ontwikkelingen. Daarbij is afgesproken dat de inzet van het bestuur van de Stichting GaN gericht zal zijn op het behoud van de NDFF onder een financieringsmodel dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van de verschillende gebruikersgroeperingen bij het voortbestaan van de NDFF, idealiter een combinatie van overheidsfinanciering voor de basisvoorziening van het NDFF-systeem en financiering vanuit de markt voor aanvullende voorzieningen en diensten. Medio 2013 zal een vervolgvergadering van de partijen van de samenwerkingsovereenkomst bijeen worden geroepen om de stand van zaken met betrekking tot de toekomst van de NDFF en de samenwerking daarin verder te bespreken. De besluitvorming inzake de uitvoering van de exploitatie is door de partijen belegd bij het gezamenlijke Uitvoeringsorgaan (UO). Het UO is in 2012 zes keer bijeen gekomen om de lopende zaken rond de exploitatie van de NDFF en de beschikbaarstelling van natuurgegevens te bespreken en waar nodig besluiten te nemen. Ook heeft het UO uitvoerig stil gestaan bij de toekomst van de NDFF. Daarnaast heeft het UO zich gebogen over diverse mogelijkheden om het aantal natuurgegevens in de NDFF verder te laten toenemen, de beschikbaarstelling van NDFF-gegevens voor onderzoek en onderwijs, een prijsmodel voor eenmalige leveringen van NDFF-gegevens, een nieuwe organisatie voor het onderbrengen van de ICT-activiteiten van de samenwerkingspartijen, de besteding van de begrote middelen voor de ondersteuning van de vrijwilligers van de PGO s (Capacity Building), de verbetering van het eigen gebruik door de PGO s van de NDFF, een gezamenlijk werkplan voor de verdere ontwikkeling van de NDFF in 2013, de versterking van de communicatie richting de gemeenten als belangrijkste klantengroepering van de NDFF, de uitwerking van een pilot-project voor het gebruik van de NDFF door de ecologische adviesbureaus, de versterking van de dienstverlening aan bestaande gebruikers van de NDFF en de samenwerking met andere strategische partijen, zoals NCB-Naturalis, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, het NLBIF-biodiversiteitsportaal, het Kadaster en het Waterschapshuis. Ervaringen met de NDFF - Baudewijn Odé Baudewijn Odé valideert waarnemingen van vaatplanten in de NDFF. Daarbij werkt hij als soortgroepcoördinator samen met bijna 30 mensen die ook vaatplanten valideren. "De NDFF geeft een zeer compleet beeld van de beschikbare gegevens, bovendien wordt er steeds beter gecontroleerd", aldus Odé. De vaatplanten nemen daarbij een bijzonder plaats in: door het grote aantal soorten en waarnemingen valideren we met veel mensen. De meeste validatoren richten hun werk op het FLORONdistrict waarbinnen ze actief zijn." De meerwaarde van de NDFF ligt volgens Odé in inzicht in 'witte vlekken', ontwikkeling van soorten en relaties tussen soorten. "De NDFF vertelt steeds beter welke gaten er nog zijn (soorten en gebieden waar weinig tot geen 12

14 informatie van is) en welke ontwikkelingen er gaande zijn, zoals de afname van Rode Lijstsoorten, oprukkende exoten en soorten die terugkeren na natuurherstel. Ook vind ik het bijzonder dat alle planten en dieren in één database zitten. Zo kan je bijvoorbeeld meer te weten komen over de relatie tussen bestuivers (zoals bijen) en planten." Maar behalve het kennisaspect, is het ook vooral leuk om met de NDFF te werken, zegt Odé. "Je ziet bijzondere waarnemingen langskomen en het is leerzaam om te weten wie er allemaal actief zijn. Door de communicatie met waarnemers leer je nieuwe mensen kennen die actief zijn in 'jouw' gebied en kun je ze verder helpen om soorten nog beter te herkennen." Meer weten over validatie? Kijk op de website van de Gegevensautoriteit Natuur. 13

15 Gegevensautoriteit Natuur De stichting GaN verleent volgens een bestuursovereenkomst tussen het Ministerie van EL&I en de stichting GaN aan professor van Groenendael in zijn rol van Gegevensautoriteit Natuur inhoudelijke en administratieve ondersteuning. Prof. dr. J.M. van Groenendael is per 1 oktober 2010 door de staatssecretaris van EL&I opnieuw benoemd voor een periode van 3 jaar. Hij heeft tot taak de kwaliteit en het gebruik van natuurgegevens in Nederland te bevorderen. De Gegevensautoriteit Natuur brengt over zijn werkzaamheden zelf verslag uit. De ondersteuning die de stichting GaN hem in 2012 verleende betrof naast administratieve ondersteuning het volgende; - De stichting leverde een secretaris voor het project Ontwikkeling van een objectieve methode voor de waardering van natuurcompensatie dat de gegevensautoriteit Natuur samen met o.a. het IPO en het Groenfonds uitvoerde; - De stichting financierde een onderzoek naar het gebruik van informatie op het gebied van natuur in de besluitvorming door gemeenten - De stichting financierde de herziening van het vleermuis-inventarisatieprotocol voor ruimtelijke ingrepen - De stichting voerde het secretariaat voor de Commissie van Wetenschappelijke Adviseurs. 14

16 De stichting GaN en de stichting NDFF De stichting GaN profileert zich als een neutrale en onafhankelijke organisatie. Om te voorkomen dat de stichting GaN een eigen belang opbouwt, heeft zij zelf geen medewerkers in dienst en heeft zij ook geen materieel bezit. Omdat de Databankenwet bepaalt, dat de eigenaar van een databank tevens de eigenaar is van de data die er in is opgeslagen, is de gehele NDFF inclusief de software waarmee de NDFF bediend kan worden, ondergebracht in een aparte stichting: de stichting NDFF. Het bestuur van de stichting GaN heeft als taak de ontwikkeling, beheer en onderhoud van de NDFF, het vaststellen van de exploitatiebegroting en het toezicht op de uitvoering daarvan. Het bestuur van de stichting NDFF heeft als enige taken het passief beheer van bovengenoemde bezittingen en wanneer de stichting GaN haar activiteiten als beheerder en exploitant van de NDFF zou beëindigen het vinden - in nauw overleg met de belanghebbenden - van een nieuwe beheerder of een nieuwe vorm van beheer en exploitatie van de data en de software. Organisaties waarmee de stichting GaN samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten hebben hun bezit in de vorm van data en software, voor zover dat relevant is voor de exploitatie van de NDFF en/of het Natuurloket, eveneens ondergebracht bij de stichting NDFF of hebben toegezegd dat te zullen doen. Na een eventuele beëindiging van de exploitatie door de stichting GaN kunnen alle betrokken partijen de ingebrachte data en software op eisen, met dien verstande, dat de laatst beschikbare versie van de software voor alle betrokkenen beschikbaar komt, waarna zij met de in- en uitvoertools eventueel zèlf hun deel van de data zouden kunnen blijven beheren De stichting GaN heeft veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van standaarden (taxonomie, codes) èn in spelregels en afspraken voor de uitwisseling en het gebruik van data waar de stichting GaN en de gebruikers van de NDFF zich aan dienen te houden. Op de naleving van de afspraken wordt op diverse manieren toezicht uitgeoefend, waarbij de stichting GaN ook gebruik maakt van signalen uit het veld. Zo is de kwaliteit zowel formeel als in de praktijk geborgd en behoudt de bronhouder alle rechten op en zeggenschap over zijn of haar data en is duidelijk hoever het mandaat van de stichting GaN als beheerder en verspreider van die data reikt ( Aan wie mogen welke data beschikbaar worden gesteld en voor welke doeleinden mogen die data worden gebruikt? ). De basis van de samenwerking en de transacties (uitwisseling van data, betalingen voor over en weer geleverde diensten) ligt daarmee in de verschillende taken en niet in de uitwisseling van bezit. Hetzelfde model geldt voor de afgeleide producten (analysemethoden, interpretaties, kaarten met afgeleide informatie). Wanneer deze producten essentieel zijn voor het functioneren van de NDFF, wordt in een (deel-) overeenkomst vastgelegd wie de bronhouders van het afgeleide product zijn en onder welke voorwaarden de stichting GaN het product mag gebruiken voor de exploitatie van de NDFF. Afgeleide producten die niet van wezenlijk belang zijn voor andere gebruikers van de NDFF blijven geheel bij de bronhouder (bij voorkeur ook in fysieke zin: zij maken geen deel uit van de NDFFconfiguratie). Partijen die aan deze opzet deelnemen zoals de stichting Natuurinformatie (waarneming.nl), bureau Regelink (Quick Scan Hulp), De Vlinderstichting (Telmee.nl), SOVON (SOVON.nl), stichting Natuurnetwerk (NWRS) etc. ervaren het als positief en goed werkbaar. Mede daardoor neemt het aantal partijen dat gebruikt maakt van de NDFF gestaag toe. 15

17 Ervaringen met de NDFF - Michel Geijssens Michel Geijssens werkt bij de gemeente Purmerend en heeft Dierenwelzijn, Ecologie en Spelen in zijn portefeuille. Gemeente Purmerend maakt sinds kort gebruik van een combinatieabonnement: FloraFaunaCheck en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Door een koppeling tussen de NDFF en de FloraFaunaCheck zijn de gegevens van de NDFF voor gemeente Purmerend ook in de FloraFaunaCheck te zien. "Hierdoor kan beter en eerder rekening worden gehouden met beschermde natuur." De gemeente Purmerend heeft bewust voor het gecombineerde aanbod gekozen. Geijssens: "Door de combinatie NDFF en FloraFaunaCheck te gebruiken is informatie optimaal. De leegte tussen wat bekend is aan beschermde natuur en wat niet bekend is, is nu voor een belangrijk deel opgevuld. Door gebruik van beide te maken is er snel een indruk te krijgen van wat er in een gebied voorkomt of kan voorkomen." Beide toepassingen hebben hun eigen voordelen, aldus Geijssens. "De NDFF is belangrijk om bestaande gegevens te kunnen raadplegen en nieuwe gegevens te kunnen invoeren en opslaan. Dankzij de NDFF, verdwijnen alle gevonden gegevens niet meer in een lade, maar zijn voor iedereen beschikbaar. Door de FloraFaunaCheck word je geattendeerd op wat er in potentie kan voorkomen. Indien nodig kan een opdracht tot een vervolgonderzoek volgen. " Het informeren van de burger over aanwezige natuur is een belangrijke taak van de gemeente, zegt Geijssens: "Medewerkers van Vergunningen kunnen bij een aanvraag meer op het flora- en faunagedeelte sturen en controleren. Een aanvrager is zelf verantwoordelijk voor wat hij opgeeft in de aanvraag, maar het zou wel erg jammer zijn als door onwetendheid van de aanvrager bijvoorbeeld een kolonie gierzwaluwen verloren kan gaan. Nu kunnen wij de aanvrager er op wijzen dat er wel beschermde natuur voorkomt of kan voorkomen. Doordat de FloraFauna-Check voor iedereen op internet is te raadplegen kan een aanvrager zelf ook aan deze informatie komen. Geïnteresseerden in natuur kunnen de FloraFauna-Check ook raadplegen en op hun eigen manier voordeel doen met de gevonden gegevens. Ook anderen dan de gemeente Purmerend kunnen nu via Waarneming.nl en Telmee gegevens invoeren en op deze manier voor steeds meer gegevens zorgen. 16

18 Communicatie Elk jaar kiezen we voor de communicatie rond de NDFF een thema dat aansluit bij de fase waarin de ontwikkeling van de databank en de organisatie zich bevindt. In 2007 was er nog geen databank. Het accent lag toen op kennismaken met Jan van Groenendael : wie is hij, welke doelen streeft hij na, wat gaat hij doen en wat betekent dat voor initiatiefnemers in de bouw, beheerders, overheden e.d. In 2008 is de aandacht verlegd naar de oprichting van de NDFF, de samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, de PGO s en de VOFF en de start van pilots met bijvoorbeeld het Stadsgewest Haaglanden en de Natuurbank Limburg. In 2009 lag het accent op de eerste releases van de NDFF (elk half jaar een nieuwe release) en op de samenwerking met nieuwe partijen zoals Waarneming.nl en Vicrea. In 2010 was de communicatie gericht op de abonnees van de NDDF/Het Natuurloket, de samenwerking met de VOFF/PGO s en de UvA, het afronden van de ontwikkeling van de NDFF en de verzelfstandiging van de GaN. In 2011 was de publiciteit vooral gericht op het versterken van de rol van prof. van Groenendael als onafhankelijke autoriteit en het vermarkten van de NDFF: nieuwe aansluitingen en samenwerking. In 2012 was de aandacht vooral gericht op de ervaringen van gebruikers en op de gebruiksmogelijkheden van de NDFF. Om de tevredenheid te meten en de knelpunten die leven onder de huidige klanten (van losse leveringen) vast te stellen en om de behoeften onder potentiële klanten te onderzoeken, werd in juni 2012 een telefonisch marktonderzoek uitgevoerd onder 287 Groene Adviesbureaus. Deze interviews behandelden verschillende vragen met betrekking tot natuurgegevens. De resultaten waren als volgt: Klanten van losse leveringen zijn over het algemeen tevreden over de diensten van Het Natuurloket. Gemiddeld geeft men een ruime 7. Respondenten die in het verleden bij Het Natuurloket besteld hebben, geven op de vraag Waarom maakt u niet vaker gebruik van gegevens van Het Natuurloket? voornamelijk het antwoord dat er geen vraag is van hun opdrachtgevers (67%). Respondenten die nog niet eerder bij Het Natuurloket bestelden geven op die vraag verschillende andere antwoord: ze verzamelen zelf gegevens (22%) en/of gebruiken daarbij geen bestaande natuurgegevens (20%), ze krijgen de gegevens van derden (20%), ze vinden de prijs te hoog (30%), of ze zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden van Het Natuurloket (19%). Als belangrijkste verbeterpunt werd genoemd: het moet goedkoper. Het Natuurloket heeft het prijsmodel daarom aangepast. Er is een nieuw model geïmplementeerd waarin keuze mogelijk is voor bepaalde soortgroepen, soorten of beleidscategorieën. Doel van de aanpassingen is dat de gemiddelde levering goedkoper wordt en dat het totale aantal leveringen toeneemt. Veel gebruikers van het Natuurloket werken in opdracht van derden. Wanneer opdrachtgevers het belang van de NDFF inzien, zullen ze de andere doelgroepen stimuleren de databank te gebruiken. In 2013 zal daarom nader onderzocht worden wie deze opdrachtgevers zijn, hoe hun informatiebehoefte luidt en of Het Natuurloket daar nog beter op in kan spelen wanneer blijkt dat deze behoefte anders is dan die van de huidige klanten van Het Natuurloket. Uiteindelijke doel is, dat opdrachtgevers standaard in hun opdracht opnemen dat de NDFF voorafgaand aan veldwerk wordt geraadpleegd (kosten besparing en betere resultaten) en dat nieuwe waarnemingen volgens de standaarden van de NDFF worden verzameld en aangeleverd aan de NDFF zodat de waarnemingen ook voor derden beschikbaar komen (meervoudig gebruik van onderzoek en informatie). De abonnementhouders zijn geraadpleegd tijdens 3 gebruikersbijeenkomsten en tijdens after-sales bezoeken. Zodra een klant is aangesloten op de NDFF krijgt deze een gratis 17

19 cursus aangeboden, waarin men in een halve dag leert werken met de NDFF. Verder is er geen structurele nazorg, maar kan men met vragen terecht bij de Helpdesk. De abonnementhouders zijn in het algemeen tevreden over de geleverde diensten zoals de viewer (het Uitvoerportaal) die toegang geeft tot de NDFF. Dit blijkt ook uit het feit dat in 2012 slechts 1 abonnement is opgezegd. Opvallend was dat de voornaamste aanleiding voor deze opzegging was, het vertrek van een deskundige medewerker bij de betreffende gemeente. Dit toonde eens te meer aan het belang van goede contacten op de werkvloer. Vrijwillige waarnemers voeren hun waarnemingen meestal in via digitale invoerportalen van de NDFF, zoals Telmee en vooral Waarneming.nl. De contacten met de waarnemers worden voor bijna 100% onderhouden via de organisaties (PGO s, SSA, Natuurbank Limburg, stichting Natuurinformatie) waar de waarnemers bij zijn aangesloten of waarmee ze zich verbonden voelen, zoals in het geval van Waarneming.nl. Het ontbreekt de stichting GaN aan middelen om deze gevarieerde en grote groep zelf rechtstreeks te benaderen. Dat leidt ertoe dat sommige zaken een eigen leven gaan leiden, waardoor de NDFF, de GaN en/of Het Natuurloket soms in een minder goed daglicht komen te staan. Door inzet van Twitter, de digitale nieuwsbrief, de websites van de PGO s en het Waarneming.nl Forum wordt getracht het contact met de waarnemers goed te houden. De NDFF is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen een groot aantal partijen. Een knelpunt is dat niet alle partijen op de hoogte zijn van de meest recente en relevante informatie. Daardoor voelen sommigen zich niet betrokken bij de NDFF en Het Natuurloket, met als gevolg dat de mogelijkheden van de databank niet optimaal worden uitgedragen. In 2012 zijn voor de validatoren en voor de ontwikkelaars en beheerders van de NDFF, NDFF-dagen georganiseerd. Dit zal in 2013 worden herhaald. Eind 2012 is op basis van bovenstaande bevindingen het communicatieplan vernieuwd. De doelen van het nieuwe communicatieplan zijn als volgt geformuleerd: - Het vergroten van het aantal abonnementen door doelgroepen te informeren over de diensten van Het Natuurloket en het belang van het gebruik van natuurgegevens. - Het vergroten van het aantal eenmalige leveringen, door doelgroepen te informeren over de diensten van Het Natuurloket en het belang van het gebruik van natuurgegevens. - Het vergroten van het aantal (vrijwillige) waarnemers, als belangrijke leverancier van nieuwe data. - Het bevorderen van betrokkenheid van gebruikers, leveranciers en verwerkers aan de Nationale Databank Flora en Fauna. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerdere communicatieplan is, dat het een stevig accent legt op de zakelijke kant en minder op de ideële. 18

20 Het Natuurloket Per 1 januari zijn de NDFF-server in beheer gegeven bij Duocast in Groningen. Rond de jaarwisseling zijn deze verhuisd van Vancis/Sara in Amsterdam. De fysieke verhuizing en de koppeling van alle servers aan elkaar en internet is goed verlopen en 2 januari konden alle gebruikers alsof er niets veranderd was weer aan de slag met de NDFF. In 2012 is gebleken dat Duocast een betrouwbare hoster is die snel en proactief handelt. Ook de samenwerking met de eigen medewerkers van Technisch beheer verloopt vlot en prettig. Een goede keus, aangezien de ermee gepaard gaande kosten fors omlaag gingen. Het preventief en correctief onderhoud aan NDFF-onderdelen gebeurt door een drietal partijen: Geodan, Sovon en De Vlinderstichting. Met de eerste twee zijn in 2012 voor het eerst SLA s gesloten waarin onder andere afspraken over reactie- en oplostijden. De Vlinderstichting wilde zich hier nog niet aan binden. Ook met Geodan werd een SLA overeengekomen. Het tot stand brengen van en het toezicht op de uitvoering van de SLA s vergt van alle betrokkenen een forse inspanning. Kenmerkend is, dat open en tijdige communicatie van doorslaggevend belang is voor het wel of niet slagen van een SLA. Daar komt bij dat het beheer van de NDFF gezien het relatief geringe budget niet kan worden gedaan volgens de in de ICT sector gebruikelijke normen. Het blijkt mogelijk om ook met een gering budget goede resultaten te halen hoewel in 2012 nog niet in alle opzichten aan de in de SLA s genoemde eisen kon worden voldaan. De gebruikers hebben daar gelukkig niet of nauwelijks iets van gemerkt. De ervaring zullen worden gebruikt om het applicatiebeheer in 2013 verder aan te scherpen. 19

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013

Perspectief op de Toekomst van de NDFF. Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Perspectief op de Toekomst van de NDFF Erik Lubberink (IPO) 19 juni 2013 Taskforce Toekomst NDFF Deelnemers: IPO, EZ, UvW, PGO s en NM (later VNG en RWS) Opdracht: maak een voorstel voor de positionering

Nadere informatie

DEFINITIEF VERSLAG 2 E STAKEHOLDERSOVERLEG TOEKOMST NATIONALE DATABASE FLORA & FAUNA (NDFF)

DEFINITIEF VERSLAG 2 E STAKEHOLDERSOVERLEG TOEKOMST NATIONALE DATABASE FLORA & FAUNA (NDFF) DEFINITIEF VERSLAG 2 E STAKEHOLDERSOVERLEG TOEKOMST NATIONALE DATABASE FLORA & FAUNA (NDFF) Datum Locatie : 19 juni 2013, 11.30 tot 13.30 uur : Interprovinciaal Overleg Zurichtoren, Muzenstraat 61 te Den

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Werken met de NDFF. 4 januari Renée Bekker

Werken met de NDFF. 4 januari Renée Bekker Werken met de NDFF 4 januari 2016 Renée Bekker Nationale Databank Flora en Fauna - NDFF centraal beschikbaar maken gegevens over voorkomen soorten in Nederland bundeling gegevensbronnen uniforme validatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging) Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2009 (Dit huishoudelijk reglement (HR)

Nadere informatie

Directoraat-generaal Agro en Natuur Bezoekadres Postadres Overheidsidentificatienr Ons kenmerk

Directoraat-generaal Agro en Natuur Bezoekadres Postadres Overheidsidentificatienr Ons kenmerk > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam O. van Velthuijsen Posbus 70012 3000 KP ROTTERDAM. Datum 12 april 2016 Betreft Wijziging ontheffing Ruimtelijke ingrepen

Gemeente Rotterdam O. van Velthuijsen Posbus 70012 3000 KP ROTTERDAM. Datum 12 april 2016 Betreft Wijziging ontheffing Ruimtelijke ingrepen > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Gemeente Rotterdam O. van Velthuijsen Posbus 70012 3000 KP ROTTERDAM Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042

Nadere informatie

Vrijwilligers voor flora en fauna inventarisaties: een gouden combinatie

Vrijwilligers voor flora en fauna inventarisaties: een gouden combinatie Vrijwilligers voor flora en fauna inventarisaties: een gouden combinatie 19 juni 2017 Theo Verstrael Sovon Vogelonderzoek Nederland Inhoud Vrijwilligers & natuurmonitoring Achtergronden & motivaties Wat

Nadere informatie

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4.

JAARVERSLAG Inhoud. 1. Stichting Part-Ner. 2. Belangrijkste werkzaamheden Samenwerking met andere organisaties. 4. JAARVERSLAG 2015 Inhoud 1. Stichting Part-Ner 2. Belangrijkste werkzaamheden 2015 3. Samenwerking met andere organisaties 4. Vooruitblik 1 1. Stichting Part-Ner Na afronding van het project certificering

Nadere informatie

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen

Dienst Regelingen Team Natuur. Conny Krutzen Martijn van Opijnen Dienst Regelingen Team Natuur Conny Krutzen Martijn van Opijnen Vleermuizen in de stad 4 september 2012 In deze presentatie 1. Over Dienst Regelingen 2. Flora- en faunawet, Wabo 3. Vleermuizen en de wet

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten (COIE)

Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten (COIE) Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten (COIE) Wiebe Lammers Kwartiermaker COIE Ministerie van LNV / Plantenziektenkundige Dienst j.w.lammers@minlnv.nl Tel: 0317 496 646 13 december 2007 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

gis INperspectief thema aan de Slag IEdErEEN MET meer duurzaamheid in Nederland GIS geeft windenergie De hele stad op je bureau duurzaamheid

gis INperspectief thema aan de Slag IEdErEEN MET meer duurzaamheid in Nederland GIS geeft windenergie De hele stad op je bureau duurzaamheid g e o g r a f i s c h d e n k e n e n d o e n thema duurzaamheid INperspectief een uitgave van Esri Nederland nr.022010 IEdErEEN MET gis aan de Slag meer duurzaamheid in Nederland GIS geeft windenergie

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2010-2013. Samenvatting. SOVON Vogelonderzoek Nederland. Meerjarenvisie

Meerjarenvisie 2010-2013. Samenvatting. SOVON Vogelonderzoek Nederland. Meerjarenvisie Meerjarenvisie 2010-2013 Samenvatting SOVON Vogelonderzoek Nederland Meerjarenvisie Meerjarenvisie 2010-2013 Colofon Samenstelling: SOVON Vogelonderzoek Nederland Eindredactie: Fred Hustings Lay-out: Peter

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Wat houdt werken met de gedragscode flora en fauna in?

Wat houdt werken met de gedragscode flora en fauna in? Wat houdt werken met de gedragscode flora en fauna in? Toepassing van de gedragscode De gedragscode natuurinclusief renoveren wordt toegepast bij Nul Op de Meterprojecten die werken met het NOM Keur. Als

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Provincie Groningen Afdeling Omgeving & Milieu R.W.G. van der Zwaag Postbus AP GRONINGEN

Provincie Groningen Afdeling Omgeving & Milieu R.W.G. van der Zwaag Postbus AP GRONINGEN > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Provincie Groningen Afdeling Omgeving & Milieu R.W.G. van der Zwaag Postbus 610 9700 AP GRONINGEN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 40225 8004 DE

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

U verzoekt mij om de ontheffingstermijn te wijzigen in 18 oktober 2016 tot en met 17 oktober 2021.

U verzoekt mij om de ontheffingstermijn te wijzigen in 18 oktober 2016 tot en met 17 oktober 2021. > Retouradres Postbus 40225, 8004 DE Zwolle Plano Ontwikkeling B.V. H. Laurent Postbus 241 5830 AE BOXMEER Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 40225, 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Gestandaardiseerde (tijdelijke) database t.b.v. attendering

Gestandaardiseerde (tijdelijke) database t.b.v. attendering Gestandaardiseerde (tijdelijke) database t.b.v. attendering Datum Auteur(s) Versie Classificatie Status 30 maart 2012 Tom Verhage 1 Restricted Definitief Inhoudsopgave Inleiding... 1 Ontwerp... 2 Functioneel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst invoering Voorbereidingsmodule Bouwen met winst

Samenwerkingsovereenkomst invoering Voorbereidingsmodule Bouwen met winst Samenwerkingsovereenkomst invoering Voorbereidingsmodule Bouwen met winst Ondergetekenden, 1. Stichting Bouwresearch (SBR) 2. Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemingen (NVB) 3. Bouwend Nederland

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg J.M. Stam Postbus BV AMSTERDAM

Gemeente Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg J.M. Stam Postbus BV AMSTERDAM > Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle Gemeente Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Zorg J.M. Stam Postbus 1840 1000 BV AMSTERDAM Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 40225 8004 DE Zwolle

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Bijlage(n) 3 Datum

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën. Zorgvuldig winnen. Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden

F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën. Zorgvuldig winnen. Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën Zorgvuldig winnen Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden Zorgvuldig In Nederland is in het verleden veel zand, grind,

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Werken met de gedragscode flora en fauna wat houdt dat in?

Werken met de gedragscode flora en fauna wat houdt dat in? Werken met de gedragscode flora en fauna wat houdt dat in? Toepassing van de gedragscode De gedragscode natuurinclusief renoveren wordt toegepast bij NOM projecten die werken met het NOM Keur. Door te

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2014-2017. In het kort

Meerjarenvisie 2014-2017. In het kort In het kort Colofon Samenstelling: Sovon Vogelonderzoek Nederland Eindredactie: Fred Hustings Lay-out: Peter Eekelder Foto s: Theo Baas, Koos Dansen. Peter Eekelder, Frans Martens, Gerben Mensink & Johan

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017 Van: VNG Aan: Stadhuis Onderwerp: Lbr. 17/060 - Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Datum: dinsdag 24 oktober 2017 15:17:29 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser B VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017

Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017 Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017 Opgesteld door: Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld op: 1 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van de Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde.

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 Visie Bij stedelijk waterbeheer worden steeds meer gegevens gebruikt. Dit noodzaakt

Nadere informatie

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

COCON IN HET KORT: Speer IT. Speer IT. glass fiber registration systems. glass fiber registration systems

COCON IN HET KORT: Speer IT. Speer IT. glass fiber registration systems. glass fiber registration systems COCON IN HET KORT: Speer IT Speer IT glass fiber registration systems glass fiber registration systems VOORDELEN WIE WERKEN ER MET COCON Cocon is specifiek ontwikkeld voor glasvezel- IN DE TOEKOMST WERKEN

Nadere informatie

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Betreft

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie Wolbert. Adjunct-griffier van de commissie Arends

De voorzitter van de commissie Wolbert. Adjunct-griffier van de commissie Arends 24 724 Studiefinanciering Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven projectnummer:

Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven projectnummer: Memo Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven projectnummer: 035.00.03.00.00 Aan: Gemeente Bodegraven Van: Mevrouw drs. A.A. Schwab Onderwerp: Actualisatie natuurwaardenonderzoek Bodegraven-Oost Datum: 13-11-2013

Nadere informatie

Aanleiding Gegevensautoriteit Natuur

Aanleiding Gegevensautoriteit Natuur Aanleiding Gegevensautoriteit Natuur Strengere wetgeving op natuurgebied (Flora en faunawet) werd ingevoerd. Toenmalig minister Veerman zag in toenemende mate economische en ecologische belangen botsen.

Nadere informatie

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013

ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA DEEL A: OMSCHRIJVING RISKPLAZA. 14 juni 2013 ACTIVITEIT PRODUCTSCHAP AKKERBOUW RISKPLAZA 14 juni 2013 Deze activiteit is omschreven ten behoeve van de overdracht van activiteiten van het Productschap Akkerbouw (PA) aan private organisaties naar aanleiding

Nadere informatie

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking, Virtueel Bouwen 2 Handreiking Virtueel Bouwen Aan de slag met BIM, Gewoon doen! Jan Straatman en Willem Pel, Balance & Result Organisatie

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Beleidsplan Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017

Beleidsplan Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017 Beleidsplan 2017-2020 Opgesteld door Stichting Vogelasiel Delft Januari 2017 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOELSTELLINGEN 2017-2020... 5 ACTIEPLAN PER DOELSTELLING... 6 1. VERKRIJGEN VAN EEN NIEUWE ONTHEFFING

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins.

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Inleiding. In dit beleidsplan zijn de missie, visie en de plannen opgenomen voor de periode 2011 tot en met 2015. De rode draad in dit beleidsplan is het mogelijk maken

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi ------Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@[xxx].nl] Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 14:08 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

Flamingo, een open source geo viewer. De doorbraak: een nieuw beheermodel

Flamingo, een open source geo viewer. De doorbraak: een nieuw beheermodel Flamingo, een open source geo viewer De doorbraak: een nieuw beheermodel Flamingo Flamingo is eenvoudig door gebruikers zelf te configureren. Flamingo is veelzijdig in het bieden van eenvoudige toegang

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 20 augustus 2012) Nummer 2698 Onderwerp Evaluatie convenant nalevingsstrategie natuurwetgeving Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies.

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies. Dienstenwijzer Dienstenwijzer Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Wij vinden het

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

Kwaliteit Risico-gegevens en Risicokaart

Kwaliteit Risico-gegevens en Risicokaart Kwaliteit Risico-gegevens en Risicokaart Ab van den Berg Landelijk Coordinator Risicokaart Aanleiding Doel risicokaart Informeren van burgers Welke risico s zijn er in de woon- / leefomgeving Beleidsinstrument

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010

Raadsvoorstel. Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO. Datum raadsvergadering 20 juli 2010. Datum voorstel 26 mei 2010 Raadsvoorstel Agendapunt: 9 Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling DGGO Datum voorstel 26 mei 2010 Datum raadsvergadering 20 juli 2010 Bijlagen Ter inzage B&W-voorstel; liquidatieplan; brief gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie