Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding. Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding. Jaarverslag 2001 2002"

Transcriptie

1

2 Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding Jaarverslag

3 Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding Jaarverslag

4 Mei 2003 Colofon uitgave Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe teksten, grafieken, kaarten en tabellen Provincie Drenthe, productgroep Verkeer en Vervoer grafische verzorging Docucentrum, Provincie Drenthe foto s Theo Berends oplage 200 Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Provincie Drenthe Postbus AC Assen

5 Inhoud Inleiding 5 1 Landelijke en regionale ontwikkelingen 6 Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) 6 Regionale taakstelling 6 Convenant decentralisatie verkeersveiligheidbeleid 7 Beraad en Adviesgroep 8 Vernieuwde werkwijze 8 2 Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe 8 Secretariaat en personele inzet 9 Uitgangspunten toekenning bijdragen 9 3 Uitvoeringsprogramma en resultaten 10 Algemeen 10 Educatiebeleid 10 Educatie op provinciaal niveau 11 Drents VerkeersveiligheidsLabel (VVBD) 12 Doe effe normaal 12 Regionale motorrijvaardigheidstrainingen (RMT) 12 Jonge Automobilisten (JA) 13 Rijscholen 14 Pabo s 14 Verkeersonderwijs bij het Voortgezet Onderwijs (VO) 14 Verkeerspark Assen 14 3VO 15 Projecten Rijden onder invloed/alcohol 16 SWOV onderzoek ouderen 17 Monitoring 18 Integrale verkeershandhaving 19 Communicatie en voorlichting 20 3

6 4

7 Inleiding In september 2001 hield het ROV Drenthe op te bestaan en werd het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) ingesteld. Dat betekende een nieuwe manier van werken voor alle betrokkenen bij de verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding in Drenthe. De jaren 2001 en 2002 stonden zodoende in het teken van vernieuwing en verandering. In dit jaarverslag wordt in grote lijnen teruggekeken op de gevolgen van de veranderingen en de context waarbinnen die plaatsvonden. Ook wordt weergegeven welke projecten werden uitgevoerd en hoe invulling werd gegeven aan het Werkplan dat in 2001 werd gepubliceerd.

8 1 Landelijke en regionale ontwikkelingen Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) In afwachting van de goedkeuring van het concept-nvvp is voor het werkplan Verkeersveiligheid aangesloten bij de doelstellingen uit het PVVP van De centrale doelstelling was een vermindering van het aantal verkeersdoden in 2010 met 50% en vermindering van het totale aantal verkeersslachtoffers met 40% ten opzichte van het gemiddelde van Aan het begin van 2002 is het concept-nvvp echter door de Tweede Kamer afgewezen, maar dit betrof niet de paragrafen over de verkeersveiligheid. Het leek er dus op dat de inhoudelijke ingezette lijn (Duurzaam Veilig fase 1 en 2) niet in gevaar kwam en vervolgens zijn daarom op diverse terreinen de benodigde beleidslijnen verder uitgewerkt. Maar in september 2002 is de Rijksbegroting gepresenteerd, waarbij door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat weinig geld is uitgetrokken voor de verkeersveiligheid. Daarnaast heeft het kabinet de doelstellingen met betrekking tot de verkeersveiligheid aangepast, en werden duidelijk minder ambitieuze doelstellingen geformuleerd dan in het concept-nvvp. Het ministerie van V&W gaat er op grond van berekeningen van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van uit dat met de in de begroting opgenomen middelen de aangepaste doelstellingen haalbaar moeten zijn. Door AVV wordt nader uitgezocht welke maatregelen op landelijk en regionaal niveau nodig zijn om de doelstellingen te halen. Regionale taakstelling Om de in het NVVP (concept) oorspronkelijk genoemde doelstellingen verkeersveiligheid op de haalbaarheid te toetsen zijn landelijk studies uitgevoerd. Per regio is gerekend aan de haalbaarheid van de voor de betreffende regio geldende doelstelling voor verkeersveiligheid. In 2010 mogen er volgens die berekening maximaal 34 doden en 319 geregistreerde ziekenhuisgewonden in het verkeer in Drenthe vallen. In SNN-verband hebben de drie noordelijke provincies deze doorrekening laten uitvoeren door Diepens en Okkema. Dit bureau heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee het effect van verschillende maatregelen heel inzichtelijk kan worden gemaakt. Niet alleen het effect in reductie van aantallen doden en ziekenhuisgewonden wordt zichtbaar, ook de kosteneffectiviteit van het maatregelenpakket wordt duidelijk. In een gezamenlijke bijeenkomst van Drentse gemeenten, provincie en Rijk, is uiteindelijk gekomen tot een pakket van maatregelen waarmee tegen een redelijke kosteneffectiviteit (bijna) de doelstelling wordt gehaald. Het zal een grote inspanning vergen om deze ambitieuze doelstelling te halen. De totale investering is ca. 409 miljoen euro. Een en ander is beschreven in de rapportage Toets voorlopige regionale doelstelling Drenthe (Diepens en Okkema). 6

9 Convenant decentralisatie verkeersveiligheidbeleid In dit convenant is het verkeersveiligheidbeleid overgedragen aan de regio. De provincie is primair verantwoordelijk voor de aanpak en coördinatie van het regionale verkeersveiligheidbeleid en draagt de zorg voor de betrokkenheid van alle partners.tot 2001 gebeurde dat in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Drenthe (ROVD), inmiddels is het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) op grond van de Planwet opgericht, en zijn het ROVD en het Provinciaal Overleg Verkeer en Vervoer (POVV) hierin opgegaan. Het beleidsplan van het ROVD, het Meerjarenperspectief Verkeersveiligheid is ook in het werkplan van het VVBD als uitgangspunt gehanteerd. Er is in 2001 en 2002 ingezet op educatie, voorlichting en informatieuitwisseling en handhaving.

10 2 Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Beraad en Adviesgroep Op 5 september 2001 is het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe officieel geïnstalleerd zoals bedoeld in artikel 13 van de Planwet verkeer en vervoer. Het VVBD is een bestuurlijk overleg, dat bestaat uit gemeenten (wethouders), provincie (gedeputeerde) en het Rijk (hoofdingenieur-directeur, RWS directie Noord-Nederland). Het voorzitterschap is neergelegd bij de provincie. Het VVBD is belast met de afstemming in planvorming en implementatie op het gebied van verkeer en vervoer. In totaal heeft het VVBD in 2001 tweemaal vergaderd, in 2002 driemaal. Het VVBD heeft bevoegdheden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten toebedeeld gekregen voor de verdeling van de gelden voor verkeersveiligheid. In het werkplan regionale verkeersveiligheid zijn deze middelen verdeeld over de diverse projecten en activiteiten. De Adviesgroep Duurzaam Veilig heeft het VVBD hierin ondersteund. Zij heeft als taak het VVBD gevraagd en ongevraagd te adviseren over verkeers- en vervoerszaken in brede zin. Daarnaast heeft zij voorstellen gedaan voor de besteding van de doeluitkering op basis van het Convenant decentralisatie impuls verkeersveiligheid, de GDU (Gebundelde Doeluitkering) en de gelden in het kader van de Interimregeling Duurzaam Veilig. In de Adviesgroep hebben zitting 3VO,ANWB, Regiopolitie, Openbaar Ministerie, het CBR, de Fietsersbond, de Bovag, de Koninklijke Marechaussee en de Kamer van Koophandel, naast de ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten, Rijk en provincie. In 2001 heeft de Adviesgroep twee keer vergaderd, in 2002 vijf keer. Op bestuurlijke niveau heeft afstemming plaatsgevonden op het terrein van het openbaar vervoer en de infrastructuur. Ook zijn eenduidige visies ontwikkeld ten aanzien van bijvoorbeeld de uitvoering van Duurzaam Veilig 2.Verder zijn onderzoeken uitgevoerd die hebben bijgedragen aan de beleidsvorming en -uitvoering van verkeer en vervoer in de brede zin van het woord. Voorbeelden van dergelijke onderzoeken zijn het onderzoek naar de oudere verkeersdeelnemer in Drenthe, de rij-ongevallen, de verkeersveiligheid in 30km/h gebieden en het bermenonderzoek, waarbij wordt gekeken naar de meest effectieve toepassing van bermmateriaal. Vernieuwde werkwijze Een deel van de Doeluitkering verkeersveiligheid is ter beschikking gesteld aan de gemeenten voor de uitvoering van verkeersveiligheidactiviteiten op lokaal niveau. In 2001 betrof dit een bedrag van ƒ ( 4.538) in 2002 ƒ ( 9.076) per gemeente. Projecten die voorheen door het ROV werden uitgevoerd, werden overgedragen aan de gemeente. Het ging om de projecten verkeersouders, bromfietscursussen, BROEM-ritten en de Nationale straatspeeldag. Doel is om de uitvoering van projecten dicht bij de burgers te brengen en de maatwerk op lokaal niveau te kunnen geven. De gemeenten worden hierbij ondersteund door twee aandachtsfunctionarissen van de provincie. Een groot aantal gemeenten had, om diverse redenen, toch wat problemen om het deel van de doeluitkering in concrete projecten om te zetten. In juni 2002 is een bijeenkomst gehouden om de problemen te inventariseren en oplossingsrichtingen te zoeken. Dit heeft geresulteerd in lijst met praktische oplossingen, die in de loop van 2002 zijn ingezet of waar 8

11 een eerste aanzet in is gegeven. Ook werd duidelijk dat de regie- en makelaarsfunctie van de provincie sterker moest worden ingevuld. Dit is in het werkplan voor 2003 meegenomen. Secretariaat en personele inzet De secretaris van het beraad verzorgt in samenspraak met de voorzitter de voorbereidingen voor de vergaderingen van het VVBD en de Adviesgroep. De secretaris is voorzitter van de Adviesgroep Duurzaam Veilig en van de Werkgroep Integrale Handhaving. Op landelijk niveau is op diverse terreinen afstemming gezocht in het Landelijk Secretarisoverleg. Ook is de secretaris verantwoordelijk voor kennisoverdracht en het stimuleren en coördineren van de werkplanactiviteiten. Per jaar is door de provincie gemiddeld 4,5 fte ingezet voor het secretarisschap en het coördineren en initiëren van projecten op het gebied van verkeersveiligheid. Ook zijn projecten en onderzoeken uitgevoerd in opdracht van het VVBD. Uitgangspunten toekenning bijdragen In 2001 is in samenwerking met de juridische afdeling van de provincie een subsidiegrondslag ontwikkeld op basis van de algemene subsidieverordening van de provincie. Deze heeft als grondslag gediend voor de beoordeling van de ingediende projecten voor het werkplan van De stimuleringsregeling, waarbij 50% van de projectkosten met een maximum van ,-- worden vergoed, is apart blijven bestaan naast de projectregeling voor het werkplan. Dit om flexibel in te kunnen springen op aanvragen die in de loop van het jaar worden gedaan.

12 3 Uitvoeringsprogramma en resultaten Algemeen De verslagperiode was een inspannende periode, met een nieuwe organisatie en de nieuwe uitdagingen die dat met zich meebrengt. De uitvoering van projecten die de verkeersveiligheid bevorderen is neergelegd bij de lagere overheden en de partners in het veld van de verkeersveiligheid. De provincie kreeg nadrukkelijker dan voorheen de regierol toegewezen, en voor iedere betrokken partij had deze nieuwe werkwijze een aanloopperiode nodig. Ondanks dat zijn veel projecten uitgevoerd. Er is op diverse terreinen samengewerkt, wat onder andere heeft geleid tot de totstandkoming van een indicatief regionaal maatregelenpakket dat via de SNN projectgroep Duurzaam Veilig ingediend is bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Om de verkeersveiligheid verder te bevorderen zijn maatregelen genomen op het gebied van infrastructuur, educatie en handhaving. De afgelopen jaren lag dit in het verlengde van de Duurzaam Veilig Fase 1. Nadruk lag hierbij vooral op de aanpak van Black Spots, het inrichten van 30 km/h gebieden en maatregelen als bromfiets op de rijbaan, voorrang voor bestuurders van rechts en intensivering van verkeerseducatie bij het basisonderwijs. Voor advisering aan gemeenten, op het gebied van verkeerseducatie en -voorlichting zijn twee aandachtsfunctionarissen aangesteld. Educatiebeleid Naast infrastructuur en handhaving is verkeerseducatie een van de pijlers waarop Duurzaam Veilig rust.veel van de infrastructurele Duurzaam Veilig aanpassingen, zoals de 30 km/h gebieden, zijn immers zinloos als de weggebruikers ze niet begrijpen of accepteren. Daarom zal de aanleg van de 30 km/h gebieden bijvoorbeeld gepaard moeten gaan met zowel de aanpassing van de schoolomgeving en de schoolroutes als met de educatie van de schoolgaande jeugd. Als gevolg van de regionalisatie van het verkeersveiligheidsbeleid en de versterkte autonomie van het onderwijsveld is binnenschoolse verkeerseducatie iets wat vooral lokaal gestalte zal moeten krijgen. Ook voeren de regio s van oudsher de nodige, aan concrete projecten gekoppelde campagnes. Om dergelijke initiatieven aaneen te voegen tot een integraal, duurzaam en praktisch uitvoerbaar beleid heeft het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe samen met de Regionale en Provinciale Organen voor de Verkeersveiligheid (ROV s en POV s) in het land de eerste stappen gezet in de richting van Permanente Verkeerseducatie (PVE). Het streven is om de verkeersdeelnemer van driewieler tot rollator de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. In dit proces heeft Drenthe als voorhoedeprovincie voor het verkeersonderwijs bij de lerarenopleidingen primair onderwijs een quick-scan voor het verkeersonderwijs bij Pabo's in Nederland uitgevoerd. Uit de quick-scan werd duidelijk dat bij slechts de helft van de Pabo s in Nederland verkeerslessen worden gegeven. Inmiddels is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs door het SLO (St. Leerplan Ontwikkeling) in Enschede een nieuw vakleerplan Verkeerseducatie op de lerarenopleiding primair onderwijs gemaakt (maart 2003). 10

13 In september 2002 verscheen de landelijke nota Naar een succesvolle invoering van permanente verkeerseducatie; uitgangspunten voor beleid. Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe heeft bij het tot stand komen van deze richtinggevende nota een belangrijke rol gespeeld. De nota geeft handvatten voor landelijke afstemming van het educatiebeleid en uitvoering van projecten tot ca Educatie op provinciaal niveau Vanuit het vernieuwde beleid en de nieuwe werkwijze voor de uitvoering van projecten verkeerseducatie krijgen de gemeenten en de partners advies en ondersteuning van de aandachtsfunctionarissen om te komen tot een effectieve aanpak van de verkeerseducatie in de vorm van projecten. Voor de gemeenten betekent dit onder andere het opnemen van een educatieparagraaf en een activiteitenplan in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Naast advies en ondersteuning door de aandachtsfunctionarissen ontvangen de gemeenten elk een vast bedrag voor de uitvoering van projecten verkeerseducatie. Uitvoerende organisaties zijn een voorwaarde om te komen tot de uitvoering van projecten. Juist daar ontbreekt het veelal aan in Drenthe. Een aantal organisaties werkt met vrijwilligers en die zijn er niet altijd voldoende. Het is voor de nabije toekomst van vitaal belang dat deze ondersteuningsnetwerken worden opgebouwd. Zonder de inzet van vrijwilligers voor de verkeersveiligheid in eigen (woon)plaats zal de uitvoering van het beleid geen of onvoldoende vorm krijgen. Bij gemeenten is deze constatering bekend en wordt er vanuit de gemeenten en het beraad gewerkt om in deze situatie verbetering te brengen. De twee aandachtsfunctionarissen vanuit het VVBD hebben met de gemeenten een steeds hechtere samenwerking en afstemming tot stand gebracht. Vooral werd er gewerkt om een plaatselijk uitvoeringsprogramma verkeerseducatie tot stand te brengen. Al eerder werd aangegeven dat bij het veel Drentse gemeenten een adequaat ondersteuningsnetwerk van vrijwilligers ontbreekt. Hierdoor is het voor gemeenten moeilijk om de gereserveerde gelden, bestemd voor gedragsbeïnvloedende activiteiten, tot uitvoering te laten brengen. Dit betekent dat een deel van de beschikbaar gestelde gelden aan gemeenten en maatschappelijke organisaties terug zal vloeien naar de algemene middelen. In een aantal gemeenten zijn wel activiteiten uitgevoerd, veelal in samenwerking met 3VO, ouderenorganisaties en in sommige gevallen door het plaatselijke welzijnwerk en plaatselijke rijscholen. Projecten die genoemd kunnen worden zijn: bromfietscursussen, cursus Jonge automobilisten, ouderenvoorlichting en de rijvaardigheidsritten voor ouderen (Broem). 11

14 Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) In het werkplan 2001 van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe is een aanzet gegeven om in twee Drentse gemeenten te komen tot invoering van het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Aanleiding voor de invoering van het DVL in Drenthe was de uitkomst van het onderzoek naar het gebruik van leermiddelen voor verkeerseducatie op scholen voor primair onderwijs. Daaruit bleek dat bij 22% van de basisscholen in Drenthe geen verkeersles wordt gegeven en er bij de helft van de scholen waar wel les wordt gegeven er verouderde lesmaterialen worden gebruikt. Daarbij viel ook op dat bij een groot aantal scholen geen ouderparticipatie op het gebied van verkeersveiligheid plaatsvond. Aan het einde van 2001 is het project Drents Verkeersveiligheidslabel als pilot voor Noord- Nederland opgestart. Doel was om met vier scholen uit het basisonderwijs een start te maken. Dat is gelukt.twee basisscholen in Roden en twee in Meppel deden in 2002 mee aan de pilot. Op 30 oktober overhandigde de voorzitter van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe, de heer S.B. Swierstra, bij twee basisscholen in Roden, t.w. obs Het Valkhof en cbs De Woldzoom het Verkeersveiligheidslabel van een Verkeersveilige school. In Meppel zijn de scholen nog niet toe om het label in ontvangst te nemen. Bij een school voor het VO in Meppel kon helaas geen vervolg worden gegeven aan het project. Reden was dat er bij de school niemand was die het voortouw kon nemen bij het DVL-traject. Het DVL is een parapluproject om bestaande en nieuwe educatieprojecten en/of -materialen van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in beeld te brengen via een netwerkstructuur. Door deelname aan het Drents Verkeersveiligheidslabel dragen scholen bij aan een veiliger Drenthe voor jeugdige verkeersdeelnemers. Scholen staan er bij het DVL-project niet alleen voor. Gemeente, politie, 3VO en andere particuliere organisaties kunnen zorgen voor inhoudelijke ondersteuning. Zo is er inmiddels een samenwerking ontstaan met projecten waarin ouders participeren als 'Verkeersouders' van 3VO, het project 'Doe effe normaal' van de regiopolitie Drenthe en plaatselijke afdeling van 3VO. Scholen kunnen door deelname aan het project in bezit komen van het DVL keurmerk. Het is een uiterlijke waardering voor een geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeersveiligheid. Scholen laten met het DVL zien dat het de school ernst is met de verkeersveiligheid. Op grond van de evaluatie van de pilot is het voornemen dat in 2003 veertig basisscholen worden geworven die voor het schooljaar mee gaan doen aan het Drents Verkeersveiligheidslabel. Doe effe normaal Doe effe normaal is een project van de Regiopolitie Drenthe en de gemeenten om bij leerlingen van groepen 7 en 8 normen en waarden van o.m. het juiste gedrag in het verkeer bij te brengen. Het VVBD participeert in het project door het geven van subsidie en kennis. Regionale motorrijvaardigheidstrainingen (RMT) Het project RMT is in noordelijk verband geëvalueerd. Gezien het feit dat na veel besprekingen met de betrokken organisaties het project niet zelfstandig van de grond kan komen is de vraag in 12

15 noordelijk verband aan de orde geweest om de keuze te maken van stoppen of doorgaan met Regionale motorrijvaardigheidstraining. Gezien het feit dat de laatste jaren er nauwelijks gebruik is gemaakt van de trainingen en subsidiegelden niet worden benut is besloten om in het vervolg geen financiële ondersteuning meer te verstrekken. Jonge Automobilisten (JA) Er wordt gewerkt aan een nieuwe rijbewijsopleiding. Met het ministerie is overleg gevoerd en worden adviezen verstrekt vanuit de noordelijke JA-werkgroep. In Emmen is in samenwerking met Univé-verzekeringen een proefproject opgezet om met jonge automobilisten met een hoog ongevallenbetrokkenheid, het project uit te voeren. Uitgangspunt in 2002 was dat het project Jonge Automobilisten via de Drentse gemeenten zal worden georganiseerd of dat het project rechtstreeks door de markt zal worden opgepakt. Die wens heeft niet geresulteerd in een positief resultaat.alleen in de gemeente Emmen hebben zo n 30 jonge automobilisten het traject gevolgd. Naast Emmen is het JA-project in de gemeenten De Wolden en Hoogeveen in ontwikkeling. Het project Jonge Automobilisten krijgt in 2003 een andere invulling. Met de ROV s van Friesland, Groningen en Overijssel en een aantal rijscholen wordt met Univé-verzekeringen gewerkt aan een nieuwe aanpak. Door Univé zullen initiatieven genomen worden om het project binnen hun autoverzekering te promoten en een kortingsregeling voor jonge verkeersdeelnemers in te voeren. Het streven is dat in 2003 het project Jonge automobilisten zelfstandig zal functioneren. De adviesfunctie vanuit het VVBD zal blijven bestaan.

16 Rijscholen Met de rijscholen wordt samengewerkt om de te komen tot een betere educatieve rijopleiding. De rijscholen hebben behoefte aan een overkoepelende organisatie zoals in Friesland de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV). Ook in Drenthe wordt hieraan gewerkt. Het Verkeers- en Vervoersberaad heeft hierin een initiërende en ondersteunende rol. Een voorbeeld is om met de rijschoolbranche te werken aan het voorkomen van eenzijdige autoongevallen door goede instructie tijdens de rijles. Autobestuurders weten vaak niet hoe ze moeten handelen om weer uit de berm te komen en wat de invloed is van snelheid, alcohol en medicijnen in het verkeer. Tot nu toe worden deze onderwerpen niet of nauwelijks aan de orde gesteld tijdens de rijopleiding. Om samen met de rij-instructeurs over deze onderwerpen te praten en de kennis op te frissen is er op 25 november 2002 samen met de VVBD partners regiopolitie, 3VO, CAD, CBR, BOVAG en ANWB een netwerkmiddag en -avond voor rij-instructeurs in Drenthe georganiseerd. Zo n 100 rijinstructeurs namen deel aan de netwerkbijeenkomst. De discussie over de thema s was bijzonder levendig en de rijschoolhouders gaven aan dat het voor hen een nuttige en leerzame bijeenkomst was. Pabo s Het Pabo-project gastcolleges verkeersveiligheid bij de Hogeschool Drenthe met vestigingen in Emmen en Meppel draait op volle toeren. Zo n 350 studenten hebben deelgenomen aan de door het VVBD ondersteunde verkeerslessen. In 2002 heeft ook de Christelijke Pabo te Emmen de gastcolleges opgenomen in hun lesrooster. Hiervoor subsidieerde het VVBD een gastdocent voor het geven van deze gastcolleges. De Drentse opzet werkt intussen als landelijke voorbeeld. Met het SLO (St. Leerplan Ontwikkeling) in Enschede is gewerkt aan een quick-scan voor de opzet van uitgangspunten van het landelijk beleid Permanente Verkeerseducatie. De uitkomsten van quick-scan voor de verbetering van het Verkeersonderwijs bij de Pabo s in Nederland en bij het basisonderwijs heeft geresulteerd dat de Drentse methode van gastcolleges nu ook in andere provincies wordt uitgevoerd. Het ministerie van OC&W heeft geld beschikbaar gesteld om een nieuwe lesmethode te ontwikkelen voor de Pabo s, gebaseerd op de Drentse methodiek. Deze methode zal in 2003 uitgegeven worden. Verkeersonderwijs bij het Voortgezet Onderwijs (VO) Met het verkeersonderwijs bij het VO is het slecht gesteld. Kerndoelen zijn niet verplicht. Met het VO in Emmen (Esdalcollege) is in september een project voor brugklassers geweest over de verkenning van thuis-schoolroutes. ( Kijk uit je doppen ). In 2002 is in opdracht van het Verkeersen Vervoersberaad door Educonsult uit Beilen een onderzoek gehouden naar de stand van zaken rond het verkeersonderwijs bij VO scholen in Drenthe. De uitkomsten bevestigen het algemene beeld dat aan verkeersonderwijs nauwelijks tot geen aandacht wordt besteed. In 2003 zal bekeken worden wat er met de resultaten van dit onderzoek gedaan kan worden. Verkeerspark Assen Het project Verkeerspark is naar wens verlopen. De gezamenlijke lesbrief m.b.t. Verkeerseducatieprojecten voor het onderwijs Veilig op weg naar het verkeerspark Assen was in korte tijd uitverkocht. Met de Pabo De Eekhorst in Assen is samengewerkt om het project de Verkeersverhalenverteller te ontwikkelen. Het VVBD heeft voor het Verkeerspark een adviserende rol. 14

17 3VO De samenwerking tussen gemeenten en lokale 3VO afdelingen verloopt redelijk. De 3VO afdelingen dienen werkplannen en begrotingen in en voeren de projecten uit, in overleg met en na goedkeuring van de gemeente. Een probleem is wel dat er in Drenthe een tekort is aan vrijwillig kader. Zo ontbreekt bij de helft van de Drentse gemeenten een actieve 3VO afdeling. Daar worden de zaken waargenomen door het districtskantoor Drenthe die werkplannen offreert aan gemeenten. Het districtskantoor dient ook regionale projecten in bij het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe. In een aantal gevallen wordt de uitvoering of ondersteuning daarvan opgepakt door vrijwilligers van lokale afdelingen. Vanuit 3VO zijn de volgende projecten uitgevoerd: Kinderbeveiligingsmiddelen Bij veel vervoerders van kinderen zoals ouders, verzorgers, kinderdagverblijven en sportverenigingen bestaat er onduidelijkheid over de wijze waarop kinderen verkeersveilig moeten worden vervoerd. Hier gaat het niet alleen om het vervoer in de auto maar ook op de fiets. Door middel van folders is richting doelgroepen voorlichting gegeven. Er werden daardoor ca mensen bereikt. Daarbij is door Icare Drenthe 6000 folders afgenomen om te verspreiden onder hun doelgroep. Bromfietscursussen 3VO De werkgroep Bromfietsen heeft gewerkt aan een nieuwe aanzet voor de bromfietscursussen in Drenthe. Mede door het feit dat de bromfiets vanaf 15 december 2000 zich in de bebouwde kom met het autoverkeer heeft gemend, zijn de risico's voor bromfietsers vergroot en worden de bromfietscursussen als steeds belangrijker ervaren.

18 In dit verslagjaar zijn er 250 jonge bromfietsers met praktische lessen van 3VO opgeleid. Er is geen gebrek meer aan instructeurs die de praktische lessen kunnen geven.wel is er gebrek aan deelnemende gemeenten. Niet iedere gemeente wenst de namen en adressen van jongeren die aanmerking komen voor de bromfietscursus, openbaar te geven of de praktische opleiding financieel te ondersteunen. Periodieke verkeersveiligheidstest 3VO In samenwerking met de noordelijke ROV s, 3VO, Univé-verzekeringen, CBR en autorijscholen is gewerkt aan de afronding van de pilot van de periodieke verkeersveiligheidstest. Het project is afgerond en in kader van de landelijke uitgangspunten van het permanente verkeerseducatiebeleid zal 3VO de PVVT verder uitzetten in het land. Broem 3VO en ouderenorganisaties De Broemritten zijn een groot succes. Steeds meer ouderen hebben zich aangemeld. Ca. 500 ouderen hebben het Broem-traject doorlopen. In Assen wordt overwogen om een limiet te stellen. Voorlichting kwetsbare verkeersdeelnemers (ouderen) Het aantal ouderen in het verkeer is nog steeds groeiende. Daarnaast hebben de ouderen als verkeersdeelnemers een steeds hogere leeftijd. Deze zo genaamde dubbele vergrijzing heeft consequenties voor het gedrag van de oudere verkeersdeelnemer. Ouderen zijn relatief vaker bij een ongeluk betrokken. Om de ongevalskans voor deze doelgroep te verkleinen is door 3VO het project voorlichting kwetsbare verkeersdeelnemers uitgevoerd. In tien gemeenten zijn in totaal 80 voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd door 3VO-adviseurs. Daarmee werden 2250 personen bereikt. Projecten Rijden onder invloed/alcohol Het CAD heeft voor het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe drie projecten rond alcoholgebruik/rijden onder invloed uitgevoerd. Dat waren het preventieproject Alcoholvrij op weg en de projecten AVC Proloog en Onder invloed onderweg. In 2002 heeft het CAD een bijdrage geleverd aan de instructiebijeenkomst voor rij-instructeurs over medicijngebruik en autorijden. Jongeren in de leeftijd van jaar, die (net) in het bezit zijn van hun rijbewijs en regelmatig (veel) drinken, maken in het project Alcoholvrij op weg kennis met de gevaren van het rijden onder invloed van alcohol.twintig keer per jaar doen gemiddeld acht deelnemers die via hun rijschoolhouders worden aangemeld, mee aan een cursusdag.tijdens de dag wordt een vergelijking gemaakt tussen een nuchtere rit en een rit onder invloed van alcohol. De dag start met een theorieles over alcohol en verkeer. De cursus is een preventief project en wil voorkomen dat jonge bestuurders onder invloed rijden. AVC proloog is een voorlichtingsbijeenkomst van twee avonden voor mensen die worden aangehouden met een promillage tussen 0,5 en 1,3 promille. Als ze meedoen aan de cursus over de gevolgen van alcoholgebruik en verkeersdeelname kunnen ze een deel van de boete terugkrijgen. Ieder jaar zijn er tien bijeenkomsten en doen circa tachtig personen mee aan de AVC proloog. Het lespakket Onder invloed onderweg? is geïntegreerd in het project De gezonde school en genotmiddelen die tot doel heeft de scholen te ondersteunen bij de invoering van een beleid voor schoolgezondheid. Het lespakket is ontwikkeld voor jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Daarbij biedt het aangrijpingspunten voor het betrekken van ouders en het maken van afspraken over alcohol en vervoer bij schoolfeesten. Er is ook materiaal gemaakt voor praktijkschool en leerondersteunend onderwijs. Het doel is de jongeren bewust te maken van risico s van gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. 16

19 SWOV onderzoek ouderen De vergrijzing van de bevolking is een algemeen bekend fenomeen. Het aantal ouderen zal in de komende jaren sterk toenemen. Zo ook in Drenthe, zo ook in het verkeer. De indruk bestaat zelfs dat de vergrijzing in Drenthe mogelijk nog sterker is dan in de rest van Nederland (het zgn. drentenieren ). Uitgaande van deze ontwikkeling en de analyse van ongevallencijfers heeft het Beraad de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) opdracht gegeven tot het uitvoeren van een drietal (deel)studies gericht op de verkeersveiligheid van de ouderen (60+) in het Drentse verkeer. Het doel van deze studie is het vinden van oplossingsrichtingen voor een reductie van het aantal slachtoffers onder oudere verkeersdeelnemers in Drenthe. Met behulp van drie deelonderzoeken is getracht hiervoor een antwoord te vinden. Ieder deelonderzoek behandelt een specifieke vraag: 1. Wat is de stand van zaken in de verkeersveiligheid van de Drentse ouderen en verschilt deze van Nederland (ook in relatie tot het aandeel ouderen in de Drentse samenleving versus Nederland)? 2. Is er een relatie tussen kenmerken van infrastructuur en ouderen? 3. Welke kennis(-leemten) en -behoeften hebben ouderen met betrekking tot hun verkeersdeelname? Gerelateerd aan de gestelde vragen zijn drie deelrapportages verschenen: 1. De verkeersveiligheid van oudere verkeersdeelnemers in Drenthe; 2. Verkeerstechnische ontwerpelementen met oog voor de oudere verkeersdeelnemers; 3. Kennisleemte en -behoeften van oudere verkeersdeelnemers in Drenthe.

20 De genoemde studies hebben de volgende resultaten opgeleverd: Ouderen zijn -absoluut gezien- niet vaker betrokken bij een ongeval, maar relatief gezien (gezien het aantal afgelegde kilometers) wel. Op basis van de ongevallenanalyse kan niet worden bepaald welke specifieke maatregelen ingezet moeten worden om het aantal slachtoffers te reduceren. In het algemeen is het aan te bevelen om aanpassing aan de infrastructuur en/of regelgeving te combineren met voorlichting. Duidelijke en overzichtelijke verkeerssituaties zijn een 'must' voor de oudere verkeersdeelnemer. Kies daarbij niet voor minimale voorzieningen (de marge in de richtlijnen), maar voor de meest veilige. Vergroot de tijd waarin de oudere verkeersdeelnemer een beslissing moet nemen en Laat belangrijke kenmerken van de infrastructuur prominent aanwezig zijn. Ouderen lijken goed in staat hun functiebeperkingen te kunnen beoordelen en passen daarop hun verkeersgedrag aan. Een groot deel van de respondenten geeft aan behoefte aan informatie te hebben over: effecten van fysieke beperkingen op de verkeersdeelname, BROEMritten en (nieuwe) verkeersregels. Duidelijk is dat over bovengenoemde onderwerpen zeker gewin te behalen is met een communicatie campagne. Daarbij verdienen ook enkele verkeerssituaties aandacht waar van ouderen aangeven dat zij die lastig vinden. Het gaat hierbij vooral om kruispunten zonder verkeerslichten, te smalle fietspaden en te weinig afgescheiden fietspaden. Op basis van deze resultaten is de oudere verkeersdeelnemer gekozen als thema voor de campagne Vrijdag de Dertiende. Op 13 september 2002 is hierover een bijeenkomst geweest. De geplande vervolgbijeenkomsten in december 2002 en juni 2003 zijn niet doorgegaan. De eerste vanwege een te korte voorbereidingstijd en onvoldoende duidelijkheid over de verwachte uitvoering van het project, de tweede na overleg met een vertegenwoordiging van de ouderen zelf, die in een provinciale bijeenkomst geen meerwaarde zagen. De ouderenorganisaties en seniorenraden overleggen op gemeentelijk niveau en willen zich daar op blijven richten. In de loop van 2003 wordt een vooronderzoek gedaan voor een voorlichtingscampagne onder ouderen over thema s die uit het SWOV-onderzoek naar voren zijn gekomen. Monitoring Jaarlijks worden de ongevallencijfers geanalyseerd. Bij deze analyse wordt tevens andere data betrokken om de problematiek vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Het betreft met name demografische en verkeersgegevens. Op grond van deze analyse is specifiek onderzoek verricht naar rijongevallen en ongevallen in lage snelheidsgebieden. Het ongevalstype Rijongeval is al jaren het meest voorkomende type ongeval: 18% van alle ongevallen met 25% van het aantal gewonden en 37% van het aantal verkeersdoden. Zowel in Drenthe als later ook in Noord-Nederland is dit type ongeval nader onderzocht. Beide onderzoeken geven inzicht waar risico s liggen voor bestuurders die bij een rijongeval betrokken zijn geweest. Helaas geeft de beschikbare ongevallendata onvoldoende inzicht in de exacte oorzaken van het ontstaan van rijongevallen.vandaar dat wordt voorgesteld: 1. om via literatuurstudie meer inzicht te verkrijgen in de benoemde risico s; 2. om via een meer mensgerichte benadering inzicht te verkrijgen in de oorzaken van rijongevallen.verwante onderzoeken zouden hierbij als eerste aanzet kunnen dienen. De resultaten van het vervolg van deze studie worden in 2003 gerapporteerd. 18

Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 vast te stellen.

Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 vast te stellen. Collegevoorstel Sector : SOB Opsteller : F. de Ligt-Huijser Telefoon : (033) 469 44 71 User-id : HUI3 Onderw erp Uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 Voorstel: Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid Samenvatting: Inleiding: In de afgelopen jaren is uw college gerapporteerd over de mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid bestemd voor de gemeente Heusden. Dit gebeurt in het kader

Nadere informatie

Collegevoorstel Toelichting:

Collegevoorstel Toelichting: Collegevoorstel Toelichting: In de afgelopen jaren is uw college gerapporteerd over de mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid bestemd voor de gemeente Heusden. Dit gebeurt in het

Nadere informatie

Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: Nr /411/22 Middelburg, 19 augustus 1997

Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: Nr /411/22 Middelburg, 19 augustus 1997 Startprogramma Duurzaam Veilig Nr. I&V - 451 Vergadering 26 september 1997 Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: commissie: Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan'

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Een onderzoek naar letselongevallen met bromfietsers een jaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Voor de komende twee jaar bij wijze van

Nadere informatie

De Blijf Mobiel Beurs in Overijssel groot succes

De Blijf Mobiel Beurs in Overijssel groot succes De Blijf Mobiel Beurs in Overijssel groot succes Een communicatie- en educatieproject gericht op ouderen Samenvatting Ouderen lopen het hoogste risico om door een verkeersongeval ernstig gewond te raken

Nadere informatie

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd.

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Verkeersongevallen 2003 Programma / Programmanummer Mobiliteit / 6110 IBW-nummer Portefeuillehouder T. Hirdes Samenvatting Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

Nadere informatie

JAARPLAN 2010. Afdeling Loon op Zand

JAARPLAN 2010. Afdeling Loon op Zand JAARPLAN 2010 Afdeling Loon op Zand Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Projecten 4. Verkeersouders 5. De scholen zijn weer begonnen 6. School verkeersexamens 7. Voorlichting Contactgegevens Begroting

Nadere informatie

Marktconsultatie Verkeersveiligheid 24 juni 2015. Dia 1

Marktconsultatie Verkeersveiligheid 24 juni 2015. Dia 1 Marktconsultatie Verkeersveiligheid 24 juni 2015 Dia 1 Marktconsultatie Verkeersveiligheid ROV Oost-Nederland Samenwerking tussen de provincies Gelderland en Overijssel Vergroten efficiency Verminderen

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie September 2017 Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand

Nadere informatie

Subsidies. Verkeerseducatie Basis- en Voortgezet onderwijs

Subsidies. Verkeerseducatie Basis- en Voortgezet onderwijs Subsidies Verkeerseducatie Basis- en Voortgezet onderwijs Nadere Subsidieregels Verkeerseducatie 2016 Scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs vormen een belangrijke doelgroep voor verkeerseducatie.

Nadere informatie

E K 0 N 3 J. betreft ons kenmerk datum Beleidsimpuls Verkeersveiligheid FLO/U201201067 12 juli 2012 Lbr. 12/065

E K 0 N 3 J. betreft ons kenmerk datum Beleidsimpuls Verkeersveiligheid FLO/U201201067 12 juli 2012 Lbr. 12/065 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 3 Info Den Helder - Lbr. 12/065 - Beleidsimpuls Verkeersveiligheid Van: VNG Aan: '"info@denhelder.nt" Datum: 12-7-2012 13:58

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Bevindingen ongevallengegevens

Bevindingen ongevallengegevens Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Bevindingen ongevallengegevens 2005-2009 Datum 5 november 2010 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Auteur E.

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Een project voor de kwetsbare doelgroep beginnende automobilisten Hoe bereik je de beginnende bestuurders in Overijssel?

Een project voor de kwetsbare doelgroep beginnende automobilisten Hoe bereik je de beginnende bestuurders in Overijssel? Een project voor de kwetsbare doelgroep beginnende automobilisten Hoe bereik je de beginnende bestuurders in Overijssel? Samenvatting Het ROVO heeft een werkwijze ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat

Nadere informatie

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012

Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 Ouderen in het verkeer anno 2012 29-10-2012 ouderen in het verkeer anno 2012 Kerncijfers 2010. Verkeersdoden per jaar: doelstelling 2010-750 (1973 3200 verkeersdoden) 2020-580 Jaar 2002 2003 2004 2005

Nadere informatie

Subsidies. Verkeerseducatie Basis- en Voortgezet onderwijs

Subsidies. Verkeerseducatie Basis- en Voortgezet onderwijs Subsidies Verkeerseducatie Basis- en Voortgezet onderwijs Nadere Subsidieregels Verkeerseducatie 2008-2011 Scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs vormen een belangrijke doelgroep voor verkeerseducatie.

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

SchoolActieplan Verkeer Raamwerk

SchoolActieplan Verkeer Raamwerk SchoolActieplan Verkeer Raamwerk SchoolActieplan Verkeer Naam en plaats school Looptijd plan Kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke mobiliteit Passages tussen {} zijn optioneel

Nadere informatie

- 1 PS2010BEM04. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

- 1 PS2010BEM04. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 - 1 PS2010BEM04 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 januari 2010 Nummer PS : PS2010BEM04 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Registratienummer : 2010INT254938 Portefeuillehouder : CvdK.

Nadere informatie

Onderwerp: OOR mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2014

Onderwerp: OOR mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2014 Zaaknummer: 00368245 Onderwerp: OOR mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2014 Collegevoorstel Inleiding Er zijn drie invalshoeken om de verkeersveiligheid te verbeteren: infrastructurele

Nadere informatie

Actieplan Jonge Bromfietsers 3 september 2004

Actieplan Jonge Bromfietsers 3 september 2004 abcdefgh Actieplan Jonge Bromfietsers 3 september 2004 1 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Doelstelling Actieplan Jonge bromfietsers

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

FLO/U Lbr. 12/065

FLO/U Lbr. 12/065 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) betreft Beleidsimpuls Verkeersveiligheid ons kenmerk FLO/U201201067 Lbr. 12/065 datum 12-07-12

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Opwegnaarschool.nl. Veiliger naar school: educatie & onderzoek in één pakket

Opwegnaarschool.nl. Veiliger naar school: educatie & onderzoek in één pakket Opwegnaarschool.nl Veiliger naar school: educatie & onderzoek in één pakket Winnaar Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2010 Opwegnaarschool.nl Een verkeersveilige schoolomgeving en een veilige schoolroute.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen die de Swollwacht-fractie heeft gesteld over verkeersveiligheid.

kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen die de Swollwacht-fractie heeft gesteld over verkeersveiligheid. Overdracht College-Raad Datum 14 april 2016 onderwerp Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht- Verkeersveiligheid portefeuillehouder Filip van As informant Bloemhof, I (Ilse) 2028 eenheid/afdeling Expertisecentrum

Nadere informatie

Verkeerslessen voor scooterrijders Pilot voor 200 jongeren

Verkeerslessen voor scooterrijders Pilot voor 200 jongeren Verkeerslessen voor scooterrijders Pilot voor 200 jongeren Inleiding Op 16 juli 2003 startte de PvdA een zomeroffensief tegen scooteroverlast. Samen met fracties van Tweede Kamer, deelgemeenten en Europees

Nadere informatie

Onderwerp: mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid

Onderwerp: mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid Zaaknummer: 00413588 Onderwerp: mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2014-2015 Collegevoorstel Inleiding Er zijn drie invalshoeken om de verkeersveiligheid te verbeteren: infrastructurele

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 22 maart 2016, nr. 760485/760492, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

JAARPLAN Afdeling Loon op Zand

JAARPLAN Afdeling Loon op Zand JAARPLAN 2008 Afdeling Loon op Zand Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Projecten 4. Verkeersouders 5. De scholen zijn weer begonnen 6. School verkeersexamens 7. Voorlichting Contactgegevens 1.

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) j6 tt tt Assen, 7 mei2014

provinci renthe r (o592) j6 tt tt Assen, 7 mei2014 Iroainciehøis \lesterbrinl r, Assen,PosØdres Postbus r22, 94oo.ac Assen s w.drenthe.nl r (o592) j6 tt tt t (o592) 36 57 77 provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Agenda Bestuursplatform

Agenda Bestuursplatform secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Agenda Bestuursplatform Datum vergadering 12 mei 2011 Tijdstip 9.00 12.30

Nadere informatie

27 februari Nr , IEV. Nummer 11/2001

27 februari Nr , IEV. Nummer 11/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 27 februari 2001. Nr. 2001-2.894, IEV. Nummer 11/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de aanleg van een rotonde

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor

Verkeersveiligheidsmonitor Verkeersveiligheidsmonitor Cijfers & Trends Gemeente Molenwaard 2009-2013 Datum: 23-9-2014 Realisatie door VIA met inzet van ViaStat. INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers...

Nadere informatie

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld: 4 UITVOERING 4. Meerjaren uitvoeringsprogramma Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 0-05 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en

Nadere informatie

Verkeersslachtoffers onder jongeren. Dia 1

Verkeersslachtoffers onder jongeren. Dia 1 Verkeersslachtoffers onder jongeren Dia 1 Inhoud 1. Problematiek 2. Oorzaken 3. Kenmerken pubers 4. Aandachtspunten maatregelen 5. Maatregelen Dia 2 Problematiek (1) Omvang: in Oost-Nederland vallen jaarlijks

Nadere informatie

Wat is Opwegnaarschool.nl?

Wat is Opwegnaarschool.nl? Wat is Opwegnaarschool.nl? Opwegnaarschool.nl (OWNS) is een nieuwe manier om via internet locatiegericht verkeersonderwijs aan te bieden aan leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs.

Nadere informatie

Verkeerslessen voor scooterrijders Proef voor 200 jongeren

Verkeerslessen voor scooterrijders Proef voor 200 jongeren Verkeerslessen voor scooterrijders Proef voor 200 jongeren 1. Inleiding Bij een bewonersbijeenkomst in mei 2003 in de Tarwewijk hield buurtagent Ron van der Wel een presentatie over de overlast van scooters.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ALCOHOLVRIJ OP WEG

JAARVERSLAG 2013 ALCOHOLVRIJ OP WEG JAARVERSLAG 2013 ALCOHOLVRIJ OP WEG VOORWOORD 2 Er zit weer een jaar op. Een jaar waarin opnieuw een hoop is gebeurd rond Alcoholvrij op weg (AVOW). Zo hebben we het afgelopen seizoen geëxperimenteerd

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg 1. Inleiding Lang was de onveiligheid van het fietsverkeer het enige aandachtspunt in het fietsbeleid. Gelukkig heeft de beleidsmatige aandacht

Nadere informatie

B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg!

B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg! B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg! Lotte van den Munckhof ( Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland) Erik Geerdes ( Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland) Charlotte van Sluis

Nadere informatie

SchoolActieplan Verkeer

SchoolActieplan Verkeer SchoolActieplan Verkeer SchoolActieplan Verkeer Naam en plaats school : OBS De Boomgaard te Mijnsheerenland Looptijd plan Schooljaar 2011-2014 Kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke

Nadere informatie

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Kaag en Braassem is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeente Kaag en Braassem Verantwoordingsperiode

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie

Professioneel partner in verkeersveiligheid

Professioneel partner in verkeersveiligheid Professioneel partner in verkeersveiligheid www.rovl.nl Partners van ROVL Provincie Limburg Rijkswaterstaat directie Limburg Limburgse gemeentes (via RMO s vertegenwoordigd) Politie Limburg-Noord Politie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 22 van 2002 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND De staten der provincie Zeeland gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 maart 2002, nr. 020726/25; gelet op artikel 145 van de Provinciewet;

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Verordening Provinciale Commissie Verkeer- en Vervoerberaad Drenthe

Verordening Provinciale Commissie Verkeer- en Vervoerberaad Drenthe Verordening Provinciale Commissie Verkeer- en Vervoerberaad Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 14-6-2001) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche?

Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche? Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche? 1. Ik ben: Zelfstandig rijschoolhouder zzp 56,4% 234 Rijschoolhouder VOF 13,7% 57 Rijinstructeur in loondienst 7,2% 30 Rijschoolhouder met personeel

Nadere informatie

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek SAMENVATTING Achtergrond en doel perceptieonderzoek Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) is onderdeel van het Openbaar Ministerie en valt onder het Ministerie van Justitie. Het is het

Nadere informatie

Wat is eigenlijk het probleem? Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos. Strategie. Raadscommissie

Wat is eigenlijk het probleem? Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos. Strategie. Raadscommissie Wat is eigenlijk het probleem? Raadscommissie Bart Pastoor Secretaris ROVL Speerpuntenanalyse wie is over het algemeen de klos Fietsers en bromfietsers Ouderen (voorrangsituaties) Jonge automobilisten

Nadere informatie

Een school die werk maakt van. verkeersveiligheid. laat het merken! Het Gronings Verkeersveiligheidslabel

Een school die werk maakt van. verkeersveiligheid. laat het merken! Het Gronings Verkeersveiligheidslabel Een school die werk maakt van verkeersveiligheid laat het merken! Het Gronings Verkeersveiligheidslabel 2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding................................................... 2 2 Wat is het Gronings

Nadere informatie

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008 Fact sheet nummer 3 augustus 28 Verkeersveiligheid 1957-27 Hoewel het aantal weggebruikers jaarlijks toeneemt, is het aantal verkeersslachtoffers in Amsterdam het afgelopen decennium sterk gedaald. De

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

7 Maart 2016 pagina: 1 van 5. STAR Safety Deal. s Hertogenbosch d.d. 24 april 2014. Documentnaam: Safety Deal.docx. Een initiatief van:

7 Maart 2016 pagina: 1 van 5. STAR Safety Deal. s Hertogenbosch d.d. 24 april 2014. Documentnaam: Safety Deal.docx. Een initiatief van: pagina: 1 van 5 STAR Safety Deal s Hertogenbosch d.d. 24 april 2014 pagina: 2 van 5 STAR Safety Deal Door de STAR Safety Deal moet de verkeersveiligheid een nieuwe impuls krijgen. ALTIJD registeren van

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Aan jaren geen gebrek!

Aan jaren geen gebrek! Aan jaren geen gebrek! Autorijden ondanks fysieke beperkingen Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet bood- Ouder

Nadere informatie

Beleidsplan verkeer. Beleidsplan Verkeer Kindcentrum de Plataan

Beleidsplan verkeer. Beleidsplan Verkeer Kindcentrum de Plataan Beleidsplan verkeer Kindcentrum De Plataan van Tuldenstraat 2 5688DB Oirschot 0499 550345 www.deplataan-skobos.nl Inleiding Dagelijks begeven kinderen en volwassenen zich in het verkeer. Het is belangrijk

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016 Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 15 Gemeente Eindhoven, november 1 Inleiding Met dit document wordt inzicht gegeven in de actuele stand van zaken van de objectieve verkeersveiligheid in Eindhoven.

Nadere informatie

provinsje frys1n provincie fryslân b

provinsje frys1n provincie fryslân b provinsje frys1n provincie fryslân b 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 20120 8900

Nadere informatie

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel!

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet Ouder

Nadere informatie

PVE-beleid in gezamenlijkheid

PVE-beleid in gezamenlijkheid PVE-beleid in gezamenlijkheid Samenvatting In de periode 1998 2006 is door de Regionale en Provinciale Organen voor de Verkeersveiligheid met succes gewerkt aan het op een gestructureerde en uniforme wijze

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Basisschool Maria Goretti Gennep

Basisschool Maria Goretti Gennep Basisschool Maria Goretti Gennep Verkeer-, Haal- en brengconvenant (versie 2.1 apr 2014) Verkeersafspraken tussen ouders, leerlingen en school. Voor onze ouders Rond veel basisscholen is sprake van een

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Eerste resultaten invoering bromfietspraktijkexamen

Eerste resultaten invoering bromfietspraktijkexamen (Bijdragenr. 27) Eerste resultaten invoering bromfietspraktijkexamen Willem Vermeulen (werkzaam bij Dienst Verkeer en Scheepvaart, DVS) Samenvatting De bromfiets is de gevaarlijkste vervoerwijze. Het praktijkexamen

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Leidraad inrichting veilige schoolomgeving

Leidraad inrichting veilige schoolomgeving Leidraad veilige schoolomgeving Jan Vissers Royal Haskoning DHV Geertje Hegeman Royal Haskoning DHV Maarten Bakker Stadsregio Amsterdam Samenvatting De leidraad veilige schoolomgeving beschrijft aan de

Nadere informatie

Drenthe veilig door... Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe 2011-2020

Drenthe veilig door... Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe 2011-2020 Drenthe veilig door... Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe 2011-2020 a Drenthe veilig door... Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe 2011-2020 Gedeputeerde staten van Drenthe Februari 2011

Nadere informatie

Intentieverklaring samenwerking verkeersveiligheid West-Overijssel

Intentieverklaring samenwerking verkeersveiligheid West-Overijssel Intentieverklaring samenwerking verkeersveiligheid West-Overijssel Gericht op een verhoging van de verkeersveiligheid, door een gezamenlijke aanpak op het gebied van Educatie, Communicatie en Handhaving

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth. Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg

Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth. Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg Praktijkcase Samen Winnen Paardensport Paardensport Nuth Datum: 29-09-2015 Auteur: Cristan Segers, Huis voor de Sport Limburg Inhoudsopgave 1: Inleiding 3 2: Proces 2.1 Verkennen van eigen en andere organisaties

Nadere informatie

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Leiderdorp is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeente Leiderdorp Verantwoordingsperiode

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

FORMAT DVL MET BIJBEHORENDE CRITERIA (versie april 2013)

FORMAT DVL MET BIJBEHORENDE CRITERIA (versie april 2013) Drents Verkeersveiligheidslabel Naam school: CBS De Bron FORMAT DVL MET BIJBEHORENDE CRITERIA (versie april 2013) Plaats: Nieuw-Amsterdam Datum: 02-10-14 Gesprek met: E.J.Vugteveen en twee verkeersouders:

Nadere informatie

HET AUTORIJBEWIJS. Als je op examen gaat heb je nodig: Legitimatie (paspoort of identiteitskaart). Bevestiging van de reservering (niet verplicht).

HET AUTORIJBEWIJS. Als je op examen gaat heb je nodig: Legitimatie (paspoort of identiteitskaart). Bevestiging van de reservering (niet verplicht). HET AUTORIJBEWIJS Het rijbewijs B is het meest gewilde rijbewijs en daar hoort natuurlijk een goede opleiding bij. Hieronder vind je informatie over de theorie en over de praktijk. Heb je na het lezen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeerite HaerBemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon G.G.

Nadere informatie

Verkeersveiligheidspla. n Harderwij k

Verkeersveiligheidspla. n Harderwij k Verkeersveiligheidspla n Harderwij k Verkeersveiligheidsplan Harderwijk aanleiding insteek route input analyseren strategie acties per thema programma actiepunten en verder Aanleiding Mobiliteitsvisie

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen CBO/Mεilân Heerenveen,... 2012 Partijen, De gemeente Heerenveen, vanaf heden te noemen de gemeente, en schoolbesturen met

Nadere informatie

Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland

Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland Intentieverklaring Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020... 1 4039641_ROVZ intentieverklaring_u.indd 1 22-11-2011 17:16:10 4039641_ROVZ intentieverklaring_u.indd

Nadere informatie

HET AUTORIJBEWIJS. De praktijk

HET AUTORIJBEWIJS. De praktijk HET AUTORIJBEWIJS Het rijbewijs B is het meest gewilde rijbewijs en daar hoort natuurlijk een goede opleiding bij. Hieronder vind je informatie over de theorie en over de praktijk. Heb je na het lezen

Nadere informatie

2toDrive. Proef begeleid rijden. Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Autorijschool PVE Schönbergweg 57 1323 GT Almere

2toDrive. Proef begeleid rijden. Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Autorijschool PVE Schönbergweg 57 1323 GT Almere 2toDrive Proef begeleid rijden Rijlessen voor 16.5 jarigen per 1 november 2011 van start! Disclaimer De informatie in deze presentatie over de proef Begeleid Rijden is grotendeels afkomstig van de presentatie,

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2017

Nationaal verkeerskundecongres 2017 Nationaal verkeerskundecongres 2017 Het effect van educatie op mobiel telefoongebruik bij fietsende scholieren een observationeel onderzoek Tessa Witteveen Stichting Bevordering Verkeerseducatie Samenvatting

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

: Mw F. Langerak- Oostrom

: Mw F. Langerak- Oostrom RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 1 december 2015 Zaaknummer :203787 Datum Raadsvergadering : 14 december 2015 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : Mw F. Langerak-

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/79

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/79 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/79 Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten in aanvulling op de Algemene Subsidieverordening 2004 vast te stellen de volgende subsidieregeling: Nadere subsidieregels

Nadere informatie