schoolgids De Cirkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids De Cirkel 2015-2016"

Transcriptie

1 1

2 Inhoud EEN WOORD VOORAF DE SCHOOL SITUERING VAN DE SCHOOL DE SCHOOLGROOTTE DE DIRECTIE MEDEWERKERS WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT IDENTITEIT DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE VISIE VAN ONZE SCHOOL TOELATINGSBELEID VAN DE CIRKEL WACHTLIJSTEN DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS DE ORGANISATIE VAN ONZE SCHOOL DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM EN HUN WERKZAAMHEDEN HET ONDERWIJS IN DE VERSCHILLENDE GROEPEN ZELFSTANDIG WERKEN EN DE KIESKAST HUISWERK METHODEN GEBRUIK VAN COMPUTERS EN DIGITALE SCHOOLBORDEN ICT-AMBASSADEURS KENNISNET MAATREGELEN TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN LESUITVAL EN SCHOOLVERZUIM ONDERWIJSTIJD ZIEKTE DE ZORG VOOR LANGDURIG ZIEKE KINDEREN LEERPLICHT VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES VERLOF EN VERVANGENDE ONDERWIJSACTIVITEITEN DE ZORG VOOR ONZE KINDEREN AANMELDING EN INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN OPVANG VAN NIEUWE LEERLINGEN LEERLINGVOLGSYSTEEM GROEPSPLAN INTERNE BEGELEIDING SCHOOLONDERSTEUNINGSTEAM PLUSKLAS/ VERRIJKINGSGROEP EXTRA ONDERSTEUNING PASSEND ONDERWIJS DYSLEXIE DE GROEIACADEMIE DE LOGOPEDIST DE JEUGDARTS SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK OVERGANG NAAR EEN VOLGENDE GROEP OVERGANG VAN GROEP 1 NAAR OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP OVERGANG VANAF GROEP 3 NAAR EEN VOLGENDE GROEP DE ZORG VOOR ONZE SCHOOLVERLATERS DE BEGELEIDING VAN DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE LERAREN

3 8.1 DE LEERKRACHT VOOR DE KLAS STAGIAIRES SCHOLING VAN LEERKRACHTEN GROEPSINDELING DE OUDERS RAPPORTAGE AAN DE OUDERS INFORMATIEVOORZIENING AAN GESCHEIDEN OUDERS OUDERS DRAGEN VERANTWOORDELIJKHEID INFORMATIE OVER SCHOOLAANGELEGENHEDEN AAN DE OUDERS: DE OUDERVERENIGING DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OUDERPARTICIPATIE KLASSENOUDERS OVERBLIJVEN KLACHTEN SCHORSING EN/OF VERWIJDERING VAN EEN LEERLING DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL ZORG VOOR DE RELATIE SCHOOL EN OMGEVING CONTACTEN MET ANDERE SCHOLEN BUITENSCHOOLSE OPVANG CONTACTEN MET DE PAROCHIE DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS EXTERN AANBOD DE BREDE SCHOOL DE CULTUURCOACH ACTIVITEITEN BUITEN DE SCHOOL DE SCHOOL EN OVERIGE ZAKEN GYMNASTIEK GYMNASTIEK- EN MUZIEKROOSTER SCHOOLJAAR BEGELEIDING VAN KINDEREN BIJ UITSTAPJES ONDER SCHOOLTIJD SPREEKTIJD GROEPSLEERKRACHT PRAKTISCHE ZAKEN VOOR GROEP KOM IN DE KLAS ZOMERFEEST (GROEPEN 1 EN 2) SCHOOLREIS (GROEP ) SCHOOLKAMP (GROEP 8) FIETSEN, SKATES OF STEPJES OP SCHOOL PAUZE: ETEN EN DRINKEN, GRUITDAG VERJAARDAGEN EN TRAKTEREN LEERMIDDELEN VAN THUIS AANSPRAKELIJKHEID VERZEKERINGEN BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN KRIEBELBRIGADE PESTPROTOCOL GROEPS- EN SCHOOLREGELS SPONSORING KINDEREN MET EEN DIEET REGELING SCHOOL EN VAKANTIETIJDEN SCHOOLTIJDEN VAKANTIETIJDEN/ VRIJE DAGEN NAMEN EN ADRESSEN

4 Een woord vooraf De basisschool is een belangrijke fase in ieders leven. Uiteraard in dat van kinderen, maar ook in uw leven als ouder. Dit is de schoolgids van basisschool De Cirkel. In samenwerking met het team en met instemming van de medezeggenschapsraad is deze gids met zorg samengesteld om u een goed beeld te geven van de (wellicht toekomstige) school van uw kind. In deze schoolgids staan onze ideeën over onderwijs en opvoeding, wat we willen bereiken met de kinderen, hoe er op school onderwijs gegeven wordt, afspraken en regels, de zorg voor ieder kind en de samenwerking met ouders. Voor de ouders die al kinderen op onze school hebben, is de gids een bron van praktische informatie over hoe dit schooljaar is georganiseerd. Voor ouders die een school zoeken voor hun kind(eren) kan de gids gebruikt worden om de verschillende scholen met elkaar te vergelijken. De schoolgids wordt elk jaar herzien. Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunt u de gids lezen op onze website : Heeft u liever een papieren versie dan kunt u dit aan het begin van het schooljaar aangeven middels een invulstrook. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen deze gids op aanvraag of bij het aanmelding- of intakegesprek. Wij proberen onze schriftelijke communicatie en informatie zo veel mogelijk digitaal te versturen. We hebben met deze schoolgids niet de pretentie direct volledig te zijn en we staan open voor alle adviezen en goede raad. Dus mocht u onduidelijkheden tegenkomen, heeft u een goed idee of vragen, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Uw reactie is welkom. Mevrouw Anne-Marie Nobel Directeur basisschool De Cirkel Gouda, Juli

5 1. De school 1.1 Situering van de school Onze school ligt in de wijk Plaswijck van de gemeente Gouda. De Cirkel heeft twee schoolgebouwen. Het hoofdgebouw op de Brittenburg met elf lokalen en de tweede locatie aan de Rijnlust met acht lokalen. De gebouwen liggen 350 meter uit elkaar. De locatie Brittenburg beschikt verder over twee schoolpleinen, een speelzaal en een gemeenschapsruimte. Twee lokalen worden gebruikt door de buitenschoolse opvang (Quadrant). Eén lokaal wordt gebruikt voor Bredeschool activiteiten. De locatie Rijnlust beschikt ook over twee schoolpleinen, een speelzaal en een gemeenschapsruimte. Beide gebouwen worden dagelijks schoongehouden door een schoonmaakbedrijf. 1.2 De schoolgrootte Het leerlingenaantal op 1 oktober 2014 (de teldatum voor het Ministerie) bedraagt 370 leerlingen. Deze zijn verdeeld over veertien groepen. 1.3 De directie De directeur van onze school is: A.M. Nobel-Driesen (juffrouw Anne-Marie) Zij vormt met twee bouwcoördinatoren en twee internbegeleiders het managementteam van de school. Bouwcoördinator van de onderbouw is Valerie Kleiweg en van de bovenbouw Justin Baars. 1.4 Medewerkers Op onze school werken vooral groepsleerkrachten, de meesten hebben een part-timebetrekking. Twee leerkrachten hebben de taak van intern begeleider. Daarnaast werken er een vakleerkracht muziek, twee administratief medewerkers (elke ochtend is één van beiden aanwezig) en twee conciërges (elke dag is één van beiden aanwezig) De schoolmaatschappelijk werker is regelmatig bij ons op school te vinden. 1.5 Het schoolbestuur Onze school maakt deel uit van De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs. De Groeiling vertegenwoordigt het katholiek onderwijs in tien gemeenten in en rond Gouda. Dit in drieëntwintig scholen, waar leerlingen zitten en 500 medewerkers werkzaam zijn. De Groeiling heeft een College van Bestuur dat bestaat uit twee personen: de heer mr. Harry van de Kant (voorzitter) en mevrouw drs. Els van Elderen (lid). Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur geeft leiding aan de schooldirecteuren en wordt bij de werkzaamheden ondersteund door stafmedewerkers en een directiesecretaresse. 5

6 2. Waar de school voor staat. schoolgids De Cirkel Identiteit Op De Cirkel ligt de katholieke geloofsovertuiging ten grondslag aan het aangeboden onderwijs. Dat onderwijs is in de eerste plaats bestemd voor katholieke kinderen, maar op onze school is een diversiteit in de godsdienstige en levensbeschouwelijke achtergrond van de leerlingen. Met andere woorden: onze school voert een zogenoemd open toelatingsbeleid of ontmoetingsmodel ten aanzien van de richting waarbij respect voor de grondslag geëist wordt. Tijdens aanmeldingsgesprekken wordt aan ouders uitgelegd hoe een open toelatingsbeleid wordt gecombineerd met de grondslag van de school. Onze school verwacht dat de leerlingen meedoen aan alle godsdienstige uitingen die tijdens de schooltijden plaatsvinden. Ook andere vieringen, zoals kerstvieringen die 's avonds plaatsvinden, vallen hieronder. Ouders die hun kind bij ons op school aanmelden gaan akkoord met de voorwaarde dat hun kind participeert bij alle activiteiten op het gebied van levensbeschouwing. Expliciet vind je het katholiek zijn terug in de catecheselessen. In die lessen worden allerlei ervaringen van mensen besproken en in verband gebracht met onze gelovige traditie. Wij werken met de catechesemethode Trefwoord. Deze methode werkt aan de hand van een kalender. Dit betekent dat er dagelijks aandacht voor catechese is. Enkele malen per jaar is er op zondag een gezinsviering in de parochiekerk. Er wordt op school aandacht besteed aan de christelijke feesten en sacramenten. 2.2 De missie van de school De Cirkel is een veilige, sfeervolle school, waar gewerkt wordt vanuit de katholieke identiteit. Dit betekent dat wij op een respectvolle manier met elkaar omgaan en dat wij samenwerking stimuleren. Er is aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind. Door opbrengst gericht te werken willen wij optimale resultaten behalen. Onderwijs op maat wordt onder andere gerealiseerd door handelingsgericht te werken. Ouders van onze leerlingen zijn een belangrijke pedagogische partner van de school bij de ontwikkeling van de kinderen. 2.3 De visie van onze school In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen. Naast het geven van onderwijs is er ook tijd en aandacht voor de sociaal-emotionele vorming van de kinderen. Visie op ontwikkeling en onderwijs Op De Cirkel worden de leerlingen gegroepeerd volgens een leerstofjaarklassensysteem. Wij gaan hierbij uit van de algemene ontwikkelingslijnen van kinderen. In iedere groep wordt gewerkt op 3 niveaus. Daarnaast kunnen er leerlingen zijn met een individueel ontwikkelingsperspectief. Op deze wijze komen we tegemoet aan de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Binnen de groepen is er ruimte om op een coöperatieve manier samen te werken. Hoewel er resultaatgericht gewerkt wordt, is ook het proces om tot het gewenste resultaat te komen van wezenlijk belang. Er is een balans tussen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Visie op opbrengsten van het onderwijs Cito scores (M- en E toetsen) zijn leidraad bij het onderwijsaanbod voor de kinderen. Op basis van resultaten en observaties worden er groepsplannen gemaakt. In deze plannen worden duidelijke doelstellingen geformuleerd. Indien nodig worden er ook groepsplannen gemaakt voor sociaal emotionele ontwikkeling. 6

7 Visie op schoolklimaat De Cirkel is een veilige school waar ruimte is voor individuele verschillen. Het is van belang dat elk kind met plezier naar school komt. Wij leren de kinderen om verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en van daaruit ook voor de ander. Wij werken met zogenaamde kapstokregels waaraan een aantal afspraken gekoppeld zijn op het gebied van omgaan met elkaar. Dit is een voorwaarde voor een goede, evenwichtige ontwikkeling. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen, werken wij met de methode Leefstijl. Visie op maatschappelijke positionering De Cirkel is onderdeel van de wijk Plaswijck. Er wordt samengewerkt met de Brede School, de peuterspeelzaal en het wijkteam. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van het onderschoolse aanbod van de brede school. Door hen georganiseerde activiteiten verrijken het onderwijskundig aanbod. Er is een afdeling buitenschoolse opvang binnen school aanwezig (de Kanjers van BSO Quadrant). Voor kinderen is het belangrijk om in een vertrouwde, veilige omgeving te kunnen leren en ontspannen. 7

8 3. Toelatingsbeleid van De Cirkel schoolgids De Cirkel In principe zijn alle leerlingen van harte welkom op onze school. Indien er beperkingen zijn voor de toelating van leerlingen tot onze school doen wij dat in het belang van de school, onze leerlingen en ons personeel. Wanneer u uw kind inschrijft op onze school mag u van ons verwachten dat we goed onderwijs bieden, voor een positief en veilig schoolklimaat zorg dragen waar ruimte is voor individuele verschillen. Dat we met de ouders/verzorgers in dialoog willen over het onderwijs en de opvoeding van de aan ons toevertrouwde kinderen. Daarnaast informeren we ouders/verzorgers over de voortgang van het onderwijs aan hun kind(eren) en de ontwikkelingen de school. Andersom geldt dat we van ouders/verzorgers verwachten achter het schoolbeleid te staan, hun betrokkenheid bij het onderwijs van hun kind tonen, zich houden aan de schoolregels en in overleg gaan als hiertoe aanleiding is. 3.1 Wachtlijsten Het kan voorkomen dat wij genoodzaakt zijn het aantal kinderen dat aangemeld wordt te beperken. Redenen hiervoor kunnen zijn: groepsgrootte, aantal leerlingen dat extra pedagogische en didactische ondersteuning nodig heeft of ruimtegebrek. Voordat er een wachtlijst wordt ingevoerd, is er overleg met de voorzitter van het college van bestuur en de medezeggenschapsraad. Indien er sprake is van een wachtlijst, wordt bij de aanmelding van nieuwe leerlingen naast de reguliere toelatingscriteria rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 1. Alleen leerlingen uit het voedingsgebied van de school kunnen worden ingeschreven op de wachtlijst. 2. Voor broertjes en zusjes wordt hierop (eis t.a.v het voedingsgebied) een uitzondering gemaakt mits zij zijn aangemeld vóór 1 januari voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. 3. Leerlingen afkomstig uit het katholiek onderwijs worden bij verhuizing naar het voedingsgebied altijd toegelaten. Daarna wordt de volgorde van inschrijving gehanteerd. Besluit Ouders ontvangen een schriftelijke mededeling met een toelichting van het besluit dat een leerling niet wordt toegelaten (artikel 63 lid 2). Dit biedt de ouders formeel een aanknopingspunt wanneer zij de directie willen wijzen op bijzondere omstandigheden, op grond waarvan zij van mening zijn dat plaatsing wel is aangewezen. 8

9 4. De organisatie van het onderwijs 4.1 De organisatie van onze school De Cirkel is een middelgrote school. We werken met een leerstofjaarklassen systeem. Er zijn zogenaamde parallelgroepen en combigroepen, afhankelijk van het aantal leerlingen per leeftijdsgroep. Meestal staan er twee leerkrachten voor de groep. Het is het niet vanzelfsprekend dat kinderen hun hele basisschoolperiode van acht leerjaren in dezelfde groep zitten. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het wenselijk of noodzakelijk is de samenstelling van een groep te herzien. In overleg met de medezeggenschapsraad is een procedure ontwikkeld die gevolgd wordt bij een eventuele herinrichting. Het aantal groepen is van verschillende factoren afhankelijk, zoals beschikbare formatie (beschikbare financiële ruimte voor de inzet van personeel), leerlingenaantal en huisvestingsmogelijkheden. In het schooljaar is er ruimte om 14 groepen te formeren. Twee hiervan zijn combinatiegroepen; groep 5/6 en groep 6/7. Daarnaast zijn er ook groepen 5, 6 en 7. Er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor wij genoodzaakt zijn om groepen van locatie te laten wisselen. Uitgangspunt is zoveel mogelijk om parallelgroepen in hetzelfde gebouw te huisvesten. Bij de verdeling van leerlingen over groepen houden we er rekening mee dat broertjes en zusjes uit de groepen 1, 2 en 3 zoveel mogelijk in hetzelfde gebouw zitten. 4.2 De samenstelling van het team en hun werkzaamheden De groepsleerkracht geeft in de eerste plaats les aan een eigen groep leerlingen. Daarbij streven we ernaar om met niet meer dan twee leerkrachten aan één groep les te geven. Er kunnen echter omstandigheden zijn dat de school noodgedwongen meer leerkrachten in een bepaalde periode voor een groep moet inzetten. Bij ziekte van leerkrachten treedt het vervangingsprotocol in werking. Hierin staat de procedure beschreven die gevolgd wordt in geval van ziekte van een leerkracht. Als het niet lukt om een vervangende leerkracht te vinden, zal een groep over andere groepen worden verdeeld. Het is zelfs denkbaar dat een groep naar huis gestuurd moet worden. Mocht dit nodig zijn dan worden de ouders hierover in elk geval tijdig geïnformeerd. Iedere groepsleerkracht heeft ook de verantwoordelijkheid voor een aantal schooltaken. Deze schooltaken worden ieder schooljaar opnieuw verdeeld. Er is een vakleerkracht muziek werkzaam. Zij geeft vanaf groep 3 muziekles. De directeur, Anne-Marie Nobel, draagt de eindverantwoordelijkheid voor de gehele schoolorganisatie. Conform het bestuursbeleid is de directeur voor 4 dagen benoemd. Juffrouw Anne-Marie werkt op dinsdag t/m vrijdag. Op maandag zijn de IB ers, Karen Polkamp en Marijke van Oijen, ambulant. Zij zijn op dat moment, i.v.m. de afwezigheid van Anne-Marie, aanspreekpunt voor ouders. Iedere ochtend is er een administratief medewerker aanwezig. 4.3 Het onderwijs in de verschillende groepen De groepen 1 en 2 Er wordt bij ons op school in heterogene kleutergroepen gewerkt. Dit betekent dat de kinderen van de groepen 1 en 2 bij elkaar in één groep zitten. Op deze manier leren kinderen van elkaar. Daarnaast wordt aan ieders specifiek ontwikkelingsniveau aandacht besteed. De kleuters beginnen elk dagdeel meestal in de kring, waarbij er aandacht is voor taal- en rekenkundige activiteiten, muzikale ontwikkeling, sociale vaardigheden en godsdienst. Tijdens de werkles worden de activiteiten zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkeling van de individuele kleuter. Er wordt gewerkt met ontwikkelingsmateriaal, is er aandacht voor de creatieve ontwikkeling en wordt er gespeeld in de verschillende hoeken. Fantasie- en rollenspel nemen een belangrijke plaats in. Verder is er iedere dag tijd voor minimaal een uur 9

10 bewegingsonderwijs of buiten spelen en wordt er soms naar educatieve televisieprogramma s gekeken. In de kleutergroepen wordt er aan de hand van feesten en seizoenen gewerkt, en aan de hand van thema s zoals bijvoorbeeld circus, voeding of beroepen. Het uitgangspunt is dat de kinderen zich met plezier en spelenderwijs basisvaardigheden en kennis eigen maken die voorwaarden zijn om met succes in groep 3 verder te kunnen. Om vorderingen in kaart te kunnen brengen, maken we gebruik van het digitaal leerlingvolgsysteem "Kijk". Twee keer per jaar registreren we de ontwikkeling. Op deze manier kan er adequaat gereageerd worden wanneer kinderen opvallen in hun ontwikkeling. De kleuters bezoeken ieder jaar de kinderboerderij, de bibliotheek en een culturele voorstelling. Aan het einde van het schooljaar vieren we het zomerfeest, waarbij de kleuters rond een thema spelletjes doen, knutselen, dansen en een voorstelling bekijken. Thema s van de afgelopen jaren waren o.a. het boerenfeest, indianen en de dierentuin. Vanaf groep 3 Vanaf groep 3 wordt er in leerstofjaargroepen gewerkt. Vanaf het leren lezen en schrijven (groep 3) wordt er bij ons op school in 3 niveaus gewerkt. We spreken dan van een basisgroep, groep met extra verdieping en een groep met extra begeleiding. Steeds worden na een hoofdstuk (rekenen of taal bijvoorbeeld) de vorderingen getoetst. Aan de hand van die toetsuitslag wordt bepaald of het kind de basisstof beheerst. Het hoofdstuk wordt afgesloten met herhalingsstof, voor leerlingen die de leerstof nog niet goed hebben begrepen of verrijkingsstof, voor leerlingen die de toets goed hebben gemaakt. Deze methode van toetsen met basisstof herhalingsstof - verrijkingsstof geeft goede mogelijkheden om met de verschillen van individuele leerlingen om te gaan. De leerlingen ontvangen onderwijs op het niveau van hun jaargang, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt tussen school en ouders. Zowel de leerkrachten als de leerlingen zijn gewend om te gaan met verschillen. Behalve lezen, taal, rekenen en schrijven wordt er iedere week ook lesgegeven in natuur, verkeer, muziek, gymnastiek, handvaardigheid, spel en beweging en tekenen. Vanaf groep 5 worden de basisvaardigheden verder uitgewerkt. Daarnaast krijgen de kinderen ook geschiedenis en aardrijkskunde, natuur en techniek. In groep 7 komt er Engels bij. Begrijpend lezen neemt een steeds belangrijkere plaats in. Verder wordt in alle groepen gebruik gemaakt van digitale lesprogramma s, werken kinderen aan de computer, volgen zij eenmaal per jaar een les op de kinderboerderij en bezoeken zij een cultureel evenement. Kinderen in de bovenbouw doen ook mee aan bijvoorbeeld open monumentendag en bezoeken de schouwburg voor een culturele voorstelling. 4.4 Zelfstandig werken en de kieskast Zelfstandig werken bevordert een goede werkhouding van kinderen. Zij leren kritisch en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Daarom wordt er vanaf groep 5 met zogenaamde dag- en weektaken gewerkt. Zo ontwikkelen zij tijdsbesef. Kinderen leren om zelfstandig problemen op te lossen en om te gaan met uitgestelde aandacht. Leerkrachten hebben tijdens het zelfstandig werken gelegenheid om individuele kinderen of groepjes kinderen te begeleiden of aanvullende instructie te geven. Ook kunnen zij observeren. In de hele school wordt eenzelfde systematiek gehanteerd ten aanzien van de organisatie. In alle groepen wordt met zogenaamde kieskasten gewerkt. Kinderen die klaar zijn met de opdracht van een dag(deel) kunnen daarna een opdracht uit de kieskast halen. De kieskast is met diverse zelfcorrigerende materialen gevuld. Voor de groepen 1 tot en met 8 is er eenzelfde opbouw wat betreft inhoud. Zoals de naam al aangeeft, mogen de kinderen hier zelf kiezen. 10

11 Kinderen die moeite hebben om hun verplichte taken af te krijgen, worden geregeld in de gelegenheid gesteld om ook een keuze uit de kieskast te maken. 4.5 Huiswerk Het kan zijn dat, in het kader van onze leerlingenzorg, er in overleg met de ouders extra werk op het gebied van bijvoorbeeld lezen, spelling of rekenen mee naar huis gaat. In de bovenbouw wordt vanaf groep 6 huiswerk gegeven om te leren hoe ze het best hun tijd in kunnen delen om het huiswerk goed te leren of te maken. In groep 6 krijgen de kinderen een keer in de week huiswerk. In groep 7 twee keer en in groep 8 drie keer per week. Naast het reguliere huiswerk worden de spreekbeurten, boekbesprekingen en werkstukken thuis voorbereid en/of gemaakt. Voor leerlingen die met een eigen programma werken wordt huiswerk op maat meegegeven. De inhoud en/of hoeveelheid huiswerk kan verschillen van dat van hun klasgenoten. Dit gaat altijd in overleg met ouders. 4.6 Methoden Op de Cirkel wordt met de volgende methoden gewerkt: Leergebied Methode Jaar aanschaf Jaar vervanging Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen Technisch Lezen Lekker Lezen Begrijpend lezen Goed gelezen Taal Taal Actief Engels Hello World Rekenen Alles Telt Aardrijkskunde De Blauwe Planeet Geschiedenis Brandaan Biologie/natuur Naut Schrijven Pennenstreken SEO Leefstijl Creatieve vakken Uit de kunst/beeldend vormen Bewegingsonderwijs Basislessen bewegingsonderwijs

12 4.7 Gebruik van computers en digitale schoolborden Alle lokalen beschikken over een digitaal schoolbord. Deze borden en alle computers op school zijn aangesloten op een netwerk. De doelstellingen voor het computergebruik staan geformuleerd in het ICT beleidsplan dat bij de directie ter inzage ligt. We zetten de computers o.a. in als onderwijskundig hulpmiddel om tegemoet te komen aan de individuele verschillen van de leerlingen. Alle kinderen werken regelmatig met de computer. Op de computers staan alleen onderwijskundige programma s. Deze variëren van het oefenen met de muis, vormen en kleuren in de onderbouw tot reken-, taal- en aardrijkskundeprogramma s in de midden- en bovenbouw. In de bovenbouw wordt ook aandacht geschonken aan het gebruik van veilig internet en sociale media. Bij internetgebruik zijn filters geïnstalleerd om te voorkomen dat kinderen ongewenste sites openen. In het ICT beleidsplan is een protocol opgenomen waarin de spelregels voor het gebruik van internet en sociale media staat beschreven. Het vorig schooljaar hebben wij een pilot gedraaid in de groepen 8 waarbij de verwerking van rekenen op tablets werd gedaan d.m.v. het concept Snappet. Dit schooljaar gaan wij hier met de leerlingen van groep 6 mee door. Tevens schaffen wij dit jaar een aantal I-pads aan die breed inzetbaar zullen zijn. 4.8 ICT-Ambassadeurs Kennisnet Een van de speerpunten van De Groeiling is het ICT-vaardig maken. Ondanks dat de leerlingen opgroeien met ICT ontbreekt het ze vaak nog aan computervaardigheden, informatievaardigheden en kennis over digitale veiligheid. Marian Ruczynski is onze ICT-Ambassadeur en zit in het ICT-netwerk van alle scholen van De Groeiling. De kennis draagt ze op de school uit naar het team, waarbij zij een ondersteunende en coachende rol zal spelen. Hiertoe is zij tijdens het schooljaar tweewekelijks op de woensdag vrijgesteld van les gegeven. In het ICT beleidsplan, onderdeel van het schoolplan, staat beschreven wat er specifiek in een bepaald leerjaar wordt gedaan. Dit jaar wordt er een nieuw ICT beleidsplan geschreven voor In dit plan wordt een protocol Veilig gebruik digitale media opgenomen. Verder worden tablets ingevoerd en zowel leerkrachten als leerlingen ict-vaardiger gemaakt. Ad Vos verricht op vrijwillige basis één dag per week ICT gerelateerde werkzaamheden. Hij draagt zorg voor het implementeren van nieuwe software, het onderhoud van de computers en hij lost ICT problemen voor ons op, samen met de ICT-partner De Rolf groep. 12

13 5. Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval en schoolverzuim 5.1 Onderwijstijd Tijdens de 8 schooljaren dat uw kind onderwijs krijgt op onze school krijgt hij/zij uren onderwijs. Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste uren onderwijs krijgen. In de onderbouw (groep 1 tot en met 4) is dat 3920 uur en in de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) 4080 uur. Wettelijk minimaal resp en De school probeert de onderwijstijd zo effectief mogelijk te besteden door de lessen op tijd te laten beginnen, pauzes niet te laten uitlopen en wachttijd voor de leerlingen te voorkomen. De dag begint op De Cirkel met een zogenaamd open inloop. Dat wil zeggen dat de leerkracht vanaf uur in het lokaal aanwezig is. Uw kind is vanaf dat moment van harte welkom. Het biedt de leerkracht de mogelijkheid om met individuele kinderen of groepjes kinderen afspraken te maken over onderwerpen waar op een later moment in de dag minder of geen tijd voor is. Een voorbeeld hiervan is het bieden van meer individuele instructie aan leerlingen die speciale zorg nodig hebben. De leerlingen lezen op het digibord waar zij zelfstandig mee aan de slag kunnen. De feitelijke lessen starten om uur. Alle leerlingen moeten dan in het lokaal aanwezig zijn. Wij verzoeken ouders die hun kinderen naar binnen brengen om de school uiterlijk om 8.30 uur te verlaten. 5.2 Ziekte Wanneer een kind ziek is en niet naar school komt, moeten ouders dit direct (telefonisch of per ) melden aan de betreffende groepsleerkracht. Bij voorkeur tussen 8.15 en 8.30 uur of tussen en uur. 5.3 De zorg voor langdurig zieke kinderen Wanneer een kind langere tijd ziek is en toch onderwijs kan ontvangen, dan zal de school samen met u kijken naar de mogelijkheden om het kind zo veel mogelijk onderwijs te geven. Onze school kan, indien nodig, een beroep doen op een leerkracht die aan de schoolbegeleidingsdienst is verbonden. Deze leerkracht kan ook ingeschakeld worden wanneer kinderen voor langere tijd thuis verblijven als gevolg van sociaal-medische omstandigheden. 5.4 Leerplicht Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt mag hij/zij naar school. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig, waarbij nog de mogelijkheid bestaat om in overleg met de directeur ontheffing van lesplicht te krijgen. Vanaf het zesde jaar is hij/zij volledig leerplichtig. Leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten die de school hen aanbiedt. Het schoolbestuur heeft geen gronden vastgesteld op basis waarvan hiervan kan worden afgeweken. 5.5 Verlof buiten de schoolvakanties Voor het verlof buiten de schoolvakanties wordt de richtlijn van het ministerie gevolgd. Deze richtlijn houdt in dat vakantieverlof alleen gegeven kan worden wanneer het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om tijdens de schoolvakanties minstens één keer per jaar op vakantie te gaan. Bij een dergelijk verzoek moet een verklaring van een werkgever overlegd worden. Dit vakantieverlof kan niet worden gegeven in de eerste twee weken van het schooljaar. Ook kunnen er gewichtige omstandigheden zijn die extra verlof vereisen. Gewichtige omstandigheden zijn: bij een wettelijke verplichting bij verhuizing (maximaal één dag) bij huwelijk van familie één dag, indien het huwelijk buiten de woonplaats plaatsvindt, kunnen er 2 dagen verlof aangevraagd worden bij overlijden van familie, ten hoogste 4 dagen bij een ambts- of huwelijksjubileum, ten hoogste één dag 13

14 U kunt géén verlof aanvragen: bij aanbiedingen of goedkope vakanties bij een vakantie die u door anderen is aangeboden als u reeds een ticket heeft gekocht om reden dat andere kinderen uit uw gezin wel vrij zijn om eerder te vertrekken om fileleed te voorkomen Dat betekent dat verzoeken om een vrije dag of meerdere dagen tot een maximum van tien dagen schriftelijk bij de directie ingediend moeten worden. De directie beschikt over aanvraagformulieren. Een verzoek om extra vakantieverlof moet minstens zes weken tevoren worden ingediend. Beoordeling zal plaatsvinden op basis van de wettelijke bepalingen. Alle verzoeken om meer dan tien dagen verlof moeten worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Gouda. Vrij in verband met een religieuze feestdag. Ouders/verzorgers moeten een verzoek hiertoe minimaal 2 dagen van te voren schriftelijk indienen bij de directeur. Vrij in verband met een behandeling van uw kind. Bij medische behandelingen (waaronder ook logopedie) verdient het de voorkeur dat deze buiten schooltijd plaats vindt. Het kind mist dan zo min mogelijk lestijd. Blijkt dit niet mogelijk dat kunt u hiervoor vrij vragen bij de directeur. Behandeling kan niet meer op school plaatsvinden dit gebeurt altijd extern. De screening door een logopediste gebeurt nog wel op school. Bij dyslexiebehandeling onder schooltijd geeft de school alleen vrij als deze op de school plaats vindt of, als dat niet mogelijk is, eventueel in een school in de buurt. Dit om verlies van lestijd zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen u helpen bij het vinden van een aanbieder die behandeling op school of eventueel in een school in de buurt kan aanbieden. Mocht de behandeling in een buurtschool plaats vinden dan bent u zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van uw kind. 5.6 Verlof en vervangende onderwijsactiviteiten Wanneer toestemming voor verlof gegeven is, kan het kind werk meekrijgen om onderwijsachterstand te voorkomen. Dit werk zal in overleg met de betreffende groepsleerkracht voorafgaand aan het verlof meegegeven worden. 14

15 6. De zorg voor onze kinderen schoolgids De Cirkel Aanmelding en inschrijving van leerlingen Ouders die een kind willen aanmelden, kunnen eerst met de directeur een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. We laten u graag iets van de school zien en informeren u over de gang van zaken op onze school. Indien u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, kunt u uw kind middels het inschrijfformulier aanmelden. Wacht u niet te lang met het aanmelden van uw kind; het is voor ons prettig op tijd te weten waar we nieuw aangemelde leerlingen kunnen plaatsen! Door omstandigheden kunnen wij gedwongen worden tot het instellen van een wachtlijst. Zie hierover eerder in hoofdstuk 3. Door wettelijke regelingen moet onze school een aantal aanvullende gegevens, zoals sofinummer en opleidingsniveau van ouders, opnemen in de leerling-administratie. Om de privacy te garanderen houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 6.2 Opvang van nieuwe leerlingen Kleuters Als een kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Kinderen worden in overleg geplaatst in een van de kleutergroepen 1/2. Bij normale ontwikkeling stromen de leerlingen na minimaal twee jaar door naar groep 3. Kinderen die na 1 oktober starten stromen niet automatisch door na twee jaar. Uit onderzoek en observaties van de groepsleerkracht zal blijken of kinderen voor vervroegde doorstroming in aanmerking komen. Het is ook mogelijk dat jonge kleuters (bijvoorbeeld zij die in augustus of september jarig zijn) een verlengde kleuterperiode krijgen. Als uw kind na 1 mei 2016 of in de zomervakantie 4 jaar wordt, organiseren we een kennismakingsmiddag voor deze groep. Deze kennismakingsmiddag is op dinsdag 21 juni 2016 van uur tot uur. Wanneer uw aangemelde kind is ingeschreven en nog geen 4 jaar is, krijgt u een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, bericht van de leerkracht waarbij uw kind geplaatst wordt. Omdat er gedurende het gehele jaar kinderen van 4 jaar instromen, kunnen we pas een maand voordat uw kind 4 jaar wordt aangeven in welke groep uw kind geplaatst zal worden. We proberen de groepen zo evenwichtig mogelijk te verdelen. U kunt hierbij denken aan aantallen jongens en meisjes. Samen met de leerkracht spreekt u af wanneer uw kind komt wennen. Op onze school is het gebruikelijk dat kinderen van 3 jaar en 11 maanden circa 5 dagdelen komen wennen. Dit wordt met de groepsleerkracht afgesproken. Kinderen die in de eerste twee weken na de zomervakantie 4 jaar worden, mogen direct na de zomervakantie starten. De decembermaand is traditioneel een drukke maand. Voor veel kinderen is het prettiger om na de kerstvakantie te starten. Dit kunt u als ouder het beste beoordelen. Als uw kind in december 4 jaar wordt, zullen we met u overleggen wanneer uw kind voor de eerste keer komt. Als kinderen van een andere basisschool komen, dan kan uw kind in de regel meteen geplaatst worden. We ontvangen van de school van herkomst informatie in een onderwijskundig rapport. Komt uw kind van een naburige school uit de wijk dan is de afspraak dat plaatsing pas in het nieuwe schooljaar zal zijn. Ongeveer 4 weken nadat uw kind bij ons op school is gekomen, heeft u een gesprek met de leerkracht naar aanleiding van het zogenaamde 4- jarigenformulier. Op dit formulier kunt u informatie kwijt betreffende de algemene en motorische ontwikkeling van uw kind. Tijdens dit gesprek zal de leerkracht u op de hoogte brengen van de eerste schoolervaringen van uw kind. 15

16 6.3 Leerlingvolgsysteem De ontwikkeling van de kinderen volgen we vanaf het moment dat ze op school komen tot ze de overstap naar een andere school hebben gemaakt. Voor alle groepen op school maken we gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem. Hiermee worden ontwikkelingen en vorderingen van een kind en de groep systematisch bijgehouden. In de groepen 1-2 gebeurt dit door gebruik te maken van het leerlingvolgsysteem Kijk, dat uitgaat van observaties en 2 registratiemomenten per schooljaar. Voor de groepen 3 t/m 8 heet ons registratiesysteem ParnasSys. Bij de twijfelkinderen van groep 1 wordt eind mei/begin juni CITO taal voor kleuters en rekenen voor kleuters afgenomen. Bij de kinderen uit groep 2 wordt in januari en in mei/juni de CITO taal voor kleuters en rekenen voor kleuters afgenomen. Vanaf groep 3 gebruiken we het CITO leerlingvolgsysteem, waarbij de kinderen tweemaal per jaar worden getoetst op de gebieden rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. In groep 8 wordt aan het eind van het schooljaar de CITO Eindtoets afgenomen. Deze toets geeft informatie over de leerresultaten en opbrengsten van de leerlingen en geeft een score voor de school. De toets gegevens worden twee keer per jaar besproken door de groepsleerkrachten en met de interne begeleider tijdens de groepsbespreking. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben worden leerling-besprekingen georganiseerd. Indien nodig schuift hier een externe deskundige bij aan. 6.4 Groepsplan In een groep onderscheiden we 3 niveaus: benedengemiddeld, gemiddeld en bovengemiddeld. De leerkracht schrijft voor elk van deze 3 groepen een groepsplan. Hierin staat wat de kinderen in een bepaalde periode (meestal een half jaar) moeten leren en wat daarvoor nodig is aan materialen, tijd, ondersteuning etc. Het kan echter voor komen dat een groepsplan niet voldoende is, omdat er hardnekkige leerproblemen zijn waar het groepsplan geen oplossing voor biedt. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Om te achterhalen wat er aan de hand is, kunnen wij, in overleg met u, deskundigen inschakelen. 6.5 Interne begeleiding De twee intern begeleiders coördineren de ondersteuning voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Dit geldt zowel voor de leervakken als voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij vervullen ook een coachende rol voor de leerkrachten. Voor een kind dat extra hulp nodig heeft, wordt een dossier aangelegd met daarin de toetsgegevens, verslagen van gesprekken en handelingsplannen. We gebruiken hiervoor een digitaal groeps-/leerling-dossier. Zowel de leerkracht als de IB-er houden dit dossier goed bij. Ouders kunnen op verzoek het dossier van hun kind inzien. Indien er een verzoek bij de intern begeleider komt voor het organiseren van een afname van een onderzoek wordt vooraf altijd (schriftelijke) toestemming aan de ouders gevraagd. 16

17 6.6 Schoolondersteuningsteam. De zorgcommissie (bestaande uit de directeur en de intern begeleiders), overlegt regelmatig over de leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Als ontwikkelingen complexer zijn, dan bespreken we dit binnen het Schoolondersteuningsteam, het SOT. Dit team bestaat naast de intern begeleiders uit meerdere deskundigen zoals bijvoorbeeld een onderwijsspecialist van De GroeiAcademie en de voorpostfunctionaris van Bureau Jeugdzorg. Indien nodig worden de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker en/of de orthopedagoge van De GroeiAcademie hierbij uitgenodigd. Het SOT helpt ons een begeleidingsplan voor het kind te maken. Met de ouders wordt hierover tijdig overleg gevoerd. 6.7 Plusklas/ verrijkingsgroep Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben behoefte aan meer verrijkend, maar soms ook aan een ander leerstofaanbod. Wij schenken extra aandacht aan kinderen met een meer dan gemiddelde begaafdheid. Begaafde kinderen onderscheiden zich van intelligente kinderen. Hieronder vindt u enkele kenmerken van begaafde kinderen: heeft een groot creërend denkvermogen en een rijke fantasie experimenteert met materialen waarvoor deze niet bestemd zijn kan verscheidene antwoorden aandragen bij een vraag heeft gevoel voor humor en absurditeiten motivatie wordt bepaald door eigen interesse Ook deze kinderen verdienen een leerstofpakket dat aansluit bij hun kennis, vaardigheden en belangstelling. Zij hebben niet genoeg aan de verrijkingsopdrachten zoals die in de groep worden aangeboden. Voor de kinderen uit de middenbouw die extra uitdaging nodig hebben is er 1x per 14 dagen een verrijkingsgroep. De kinderen uit de bovenbouw die extra uitdaging nodig hebben zitten in de plusklas. Ook deze kinderen komen 1x per 14 dagen bij elkaar. Birgit Groothuis (talentcoach) en Karen Polkamp (IB er) verzorgen de coördinatie en de begeleiding van de verrijkingsgroep en de plusklas. De kinderen die in aanmerking komen voor de verrijkingsgroep/ plusklas worden zorgvuldig geselecteerd. We gebruiken hiervoor het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Zowel de ouders als de leerkracht vullen een signaleringslijst in. De resultaten van de leerling worden ook meegenomen. De uiteindelijke keuze wordt na overleg met de ouders door de talentcoach en de intern begeleider gemaakt. 6.8 Extra ondersteuning Bij ons op school wordt er, naast extra hulp in de klas soms ook extra ondersteuning buiten de klas gegeven. Per jaar wordt bekeken hoeveel tijd er beschikbaar is voor hulp buiten de groep. Dit hangt onder andere af van de beschikbare formatie en het aantal groepen. Juf Marijke van Oijen zal dit schooljaar de extra ondersteuning buiten de groep verzorgen. Wanneer blijkt dat een kind in zijn ontwikkeling een voorsprong heeft of juist een achterstand, dan kan extra hulp gegeven worden. Zodra een kind hiervoor in aanmerking komt, wordt er een zogenaamd handelingsplan opgesteld. Extra ondersteuning wordt onder schooltijd gegeven. Juf Marijke begeleidt onder andere kinderen die vanuit het Samenwerkingsverband(SWV) financiële middelen gekregen hebben voor extra ondersteuning (voorheen de zgn. rugzakleerlingen). Zij begeleidt ook kinderen met een eigen leerlijn op het gebied van spelling: Pi-Spello. Pi-Spello heeft het keurmerk ontvangen van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en wordt zowel door het ministerie van onderwijs als de onderwijsinspectie erkent als een zeer goede methode voor kinderen met spellingsmoeilijkheden en dyslexie. Dit gebeurt altijd door de leerkracht in overleg met zowel de ouders als de intern begeleider van onze school. Deze extra ondersteuning wordt door juffrouw Marijke buiten de groep gegeven en door de leerkracht binnen de groep. 17

18 6.9 Passend Onderwijs Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland (SWV-PO-MH). Binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs werken scholen/besturen met elkaar samen om ervoor te zorgen dat kinderen een optimale ontwikkeling doorlopen en daartoe passende ondersteuning krijgen aangeboden. Het onderwijs, inclusief de extra ondersteuning wordt waar mogelijk thuisnabij aangeboden. Soms is dat niet mogelijk. In dat geval is toelating tot Speciaal Onderwijs of Speciaal Basis Onderwijs aan de orde. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de realisatie, de verdeling en toewijzing van de middelen en voorzieningen voor extra ondersteuning in haar regio. Eenmaal in de vier jaar stelt het bestuur van het samenwerkingsverband een Ondersteuningsplan op, waarin afspraken en beleid worden vastgelegd. Dit Ondersteuningsplan is te vinden op de website van het samenwerkingsverband. Onderwijs, passend bij iedere leerling Alle scholen binnen het samenwerkingsverband hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen geleverd wordt: de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun School Ondersteunings Profiel (SOP). Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kunnen wij niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de regio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren, waardoor de leerling bij ons op school niet langer begeleid kan worden, dan gaan wij samen met de ouders op zoek naar een andere, beter passende plek voor uw kind. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. Speciaal (basis)onderwijs Ondanks alle inspanningen kan het toch voorkomen dat uw kind beter op zijn plaats is op een speciale school voor basisonderwijs. Zo n school heeft kleinere groepen, speciaal opgeleide leerkrachten en meer hulpmiddelen dan een basisschool. Eventuele overstappen van kinderen naar een speciale school worden heel zorgvuldig samen met u afgewogen en besproken. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs vragen wij samen met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring aan bij de Commissie van Advies/Toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband Dyslexie Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeelden (spellen). Met andere woorden: het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen is een probleem. Omdat geschreven taal in ons onderwijssysteem de belangrijkste ingang is waarlangs wij kennis overdragen, kunnen dyslectische kinderen niet optimaal profiteren van het onderwijs. Dyslexie bestaat in allerlei gradaties. Zowel begaafde kinderen als kinderen met een lage intelligentie kunnen dyslectisch zijn. Dyslexie moet door een orthopedagoog worden vastgesteld. De kosten voor dit onderzoek zijn voor rekening van de ouders. Bij de intern begeleiders kunt u informatie inwinnen over onderzoeksbureaus en mogelijke vergoeding door de ziektekostenverzekering. Wij verlenen medewerking aan dit onderzoek door een dyslexiedossier aan te leveren. Dit dossier bestaat onder andere uit: gegevens uit het leerlingvolgsysteem, handelingsplannen en actiebladen. Zodra wij vermoeden dat er mogelijk sprake is van dyslexie, wordt er een dyslexiedossier bijgehouden. Indien wij overgaan tot het bijhouden van een dyslexiedossier, worden ouders daar schriftelijk van op de hoogte gebracht. Een leerling met een dyslexiedossier zal bij ons op school werken met een zogenaamde faciliteitenkaart. Er wordt daarmee aan de onderwijsbehoefte van het individuele kind tegemoet gekomen. Dit dossier wordt, na toestemming van de ouders, ter beschikking gesteld voor het onderzoek. Het is niet vanzelfsprekend dat kinderen voor wie een dyslexiedossier wordt bijgehouden ook daadwerkelijk dyslexie hebben. Als kinderen in groep 7 of 8 zitten wordt met ouders besproken of het aanvragen van een dyslexieverklaring kans van 18

19 slagen heeft. Op de basisschool is het niet nodig om over een dyslexieverklaring te beschikken om extra hulp, tijd en aandacht te krijgen. Voor het voortgezet onderwijs is hiervoor wel een dyslexieverklaring nodig De GroeiAcademie De GroeiAcademie is het advies-, kennis- en begeleidingscentrum van De Groeiling. Het centrum heeft tot doel de deskundigheid binnen de organisatie te bevorderen door kennis en ervaring uit te wisselen. Verder wil de organisatie personeel de gelegenheid geven zich verder te professionaliseren. Daartoe wordt jaarlijks een passend aanbod van cursussen, workshops, arrangementen ten behoeve van schoolteams, individuele leraren en interne begeleiders gegeven. Bij De GroeiAcademie zijn onderwijsspecialisten, orthopedagogen en een speltherapeute ten behoeve van de ondersteuning aan de scholen werkzaam. De coördinator van De GroeiAcademie handelt de aanvragen van de scholen voor extra ondersteuning af met het samenwerkingsverband De logopedist Op de basisschool worden alle kinderen (na toestemming van de ouders) op 5 jarige leeftijd gescreend door de logopedist van de GGD. Indien na de screening blijkt dat logopedische behandeling/verder onderzoek nodig is, kan de huisarts een verwijzing geven voor verder onderzoek en/of behandeling. Dit gebeurt niet meer op school, maar bij externe logopedisten. Voor namen van logopedisten kunt u terecht bij de intern begeleiders. Deze behandelingen worden (meestal) vergoed door de ziektekostenverzekering De jeugdarts Alle kinderen van groep 2 en groep 7 krijgen een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) door de jeugdarts en de assistente jeugdgezondheidszorg. Dit onderzoek richt zich op het totale kind en het functioneren op school en thuis. Het gehoor, gezichtsvermogen, de gezondheid, groei en ontwikkeling, evenals bijvoorbeeld de gewoontes van voeding en slapen, komen tijdens dit onderzoek aan bod. Ook het gedrag thuis en op school wordt met de ouders doorgenomen. Ouders en leerkrachten kunnen ook buiten deze preventieve gezondheidsonderzoeken om, altijd een beroep doen op de jeugdarts met vragen over gezondheid en ontwikkeling. De kinderen op school worden voorafgaand aan het PGO via speciale lesprogramma s voorbereid. De jeugdarts kan op school aanwezig bij de SOT bijeenkomsten Schoolmaatschappelijk werk Het belangrijkste doel van maatschappelijk werk op school, is dat kinderen in staat zijn zich gezond te ontwikkelen en zonder belemmering onderwijs te kunnen volgen. De maatschappelijk werker denkt mee over mogelijke oplossingen en ondersteunt de leerkracht bij het uitvoeren. Zij adviseert en begeleidt kortdurend ouders bij opvoedingsvragen en gedragsproblemen. Bij ons op school is op dit moment nog niet bekend wie als schoolmaatschappelijk werker komend jaar aan onze school zal worden toe gewezen. Zodra dit bekend is zullen wij u middels de weekbrief informeren. U kunt een aanmelding doen via de leerkracht of intern begeleider van de school. 19

20 7. Overgang naar een volgende groep 7.1 Overgang van groep 1 naar 2 Als de kinderen één jaar onderwijs genoten hebben, hebben wij als school een beter zicht op de ontwikkelingen van de leerlingen. Het kan voorkomen dat er aan het eind van groep 1 wordt besloten om de kinderen opnieuw in te delen om op deze wijze evenwichtige groepen te krijgen. Indien een groep opnieuw wordt ingedeeld wordt er rekening gehouden met de sociale relaties, locatie waar broertje en/of zusjes zitten (tot en met groep 3), aantallen jongens en meisjes en aantallen zorgleerlingen. 7.2 Overgang van groep 2 naar groep 3 Kinderen die in groep 2 zitten kunnen op het eind van het schooljaar 2 tot bijna 3 jaar onderwijs hebben genoten. Dit is afhankelijk van het moment waarop het kind 4 jaar is geworden. Er zijn dus grote verschillen in onderwijstijd. Deze verschillen kunnen een rol spelen bij de overgang naar groep 3. Ons uitgangspunt is altijd: wat is het beste voor het kind. Om een zo goed mogelijke beslissing te nemen om een kind al dan niet (vervroegd) over te laten gaan naar groep 3, maken we gebruik van verschillende informatiebronnen. informatie van ouders via gesprekken en het 4-jarigenformulier het leerlingvolgsysteem Kijk (zie hiervoor ook hoofdstuk 4.3 en 6.2) aanvullende toetsgegevens van CITO, namelijk Taal en Rekenen observaties van de leerkracht en de intern begeleider Indien er redenen zijn om af te wijken van de normale overgang, zullen de ouders daar in een vroeg stadium van op de hoogte gebracht worden. Een definitieve beslissing wordt uiterlijk in mei genomen. Deze beslissing wordt genomen na overleg met ouders, de intern begeleider en het team. De uiteindelijke beslissing wordt door de school genomen. 7.3 Overgang vanaf groep 3 naar een volgende groep Kinderen vanaf groep 3 worden gevolgd via ons CITO leerlingvolgsysteem, waarbij door middel van toetsen op het gebied van rekenen, spelling en lezen de ontwikkeling van een kind gevolgd wordt. In januari worden de M- (midden) toetsen afgenomen en in juni de E-(eind) toetsen. Wanneer een kind zich op een bepaald gebied minder goed ontwikkelt, kan dit geen reden zijn een kind niet naar een volgende groep over te laten gaan. Dit is wel het geval als: een kind op verschillende vakgebieden onvoldoende presteert het kind zich prettiger zal voelen bij kinderen die wat jonger zijn de verwachting bestaat dat de prestaties zullen verbeteren wanneer een groep wordt overgedaan Ook bij kinderen vanaf groep 3 geldt: Wat is het beste voor het kind? Rekening houdend met bovengenoemde criteria maken wij gebruik van de volgende informatiebronnen: informatie van ouders via gesprekken informatie van leerkrachten die het kind eerder hebben gehad gegevens uit het leerlingvolgsysteem en eventuele aanvullende toetsen Indien er redenen zijn om af te wijken van de normale overgang, zullen ouders daar in een vroeg stadium van op de hoogte worden gebracht. Een definitieve beslissing wordt uiterlijk in mei genomen. Deze beslissing wordt genomen na overleg met ouders, de intern begeleider en het team. De uiteindelijke beslissing wordt door de school genomen. Overigens bestaat de mogelijkheid om een leerling die onvoldoende presteert aan een apart, eigen programma te laten werken. Het kan betekenen dat dit voor de resterende schoolloopbaan van het kind toegepast wordt. Dit kan voor één of meerdere vakken gelden. Op het rapport van een leerling die op eigen niveau werkt zal dit duidelijk worden aangegeven. Van belang is dat de ontwikkeling van een leerling een opgaande lijn vertoont. Ook het welbevinden op het sociaal-emotionele vlak vinden we belangrijk. 7.4 De zorg voor onze schoolverlaters Kinderen die naar een andere basisschool gaan, moeten bij ons op school worden uitgeschreven. De ouders melden het kind bij een andere basisschool aan. Zodra de nieuwe basisschool bekend 20

21 is, ontvangen wij graag de naam en het adres van deze school. Wij sturen dan een onderwijskundig rapport naar de nieuwe school. Als ouder ontvangt u daar een afschrift van. 7.5 De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs Na acht jaar basisschool gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. Het kan kiezen uit vele scholen. Wij helpen u en uw kind bij deze keuze. Belangrijk is dat uw kind op de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt en zich daar prettig zal voelen. Vanaf groep 6 worden de leerprestaties van de leerlingen op het gebied van rekenen en begrijpend lezen gevolgd met het oog op het schooladvies in groep 8. Eind groep 7 (mei) krijgen de ouders een voorlopig (dakpan) advies mee. De ouders krijgen tevens de gelegenheid in gesprek te gaan met de leerkracht van groep 7 en de toekomstige leerkracht van groep 8. Dit kan op verzoek van zowel ouders als school. Voor de ouders van de kinderen van groep 8 wordt aan het begin van het schooljaar informatie gegeven over het voortgezet onderwijs. De school formuleert in groep 8 (februari ) het uiteindelijk onafhankelijk schooladvies voor uw kind. Dit is gebaseerd op interne toetsgegevens uit de laatste jaren. Daarnaast kijken we naar motivatie, inzet en doorzettingsvermogen. Het schooladvies wordt opgesteld door de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 met de intern begeleider en de directie. Dit advies is bepalend voor de aanmelding in het voortgezet onderwijs. Eind groep 8 volgt nog de landelijke CITO eindtoets. De uitslag hiervan is niet bepalend voor het voortgezet onderwijs. Alleen wanneer de uitslag hoger uitpakt, kan de school in overleg met de ouder het schooladvies naar boven bijstellen. Het onafhankelijk schooladvies is het belangrijkste gegeven voor de schoolkeuze van uw kind. In februari/maart worden de ouders uitgenodigd om dit advies met de groepsleerkracht te bespreken. Tijdens het schooljaar worden er door de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs informatieavonden en open dagen georganiseerd. Deze kunt u op eigen gelegenheid bezoeken. 21

22 8. De leraren 8.1 De leerkracht voor de klas De kinderen zijn gewend dat ze van meerdere leerkrachten les kunnen krijgen. Dit komt doordat in het onderwijs veelal parttimers werken. 8.2 Stagiaires De Pedagogische Hogeschool is de opleidingsschool voor toekomstige leraren van het basisonderwijs. Onze school heeft contacten met de Hogeschool Utrecht (Theo Thijssen). Incidenteel zijn er ook stagiaires van de PABO in Leiden of Rotterdam. Vanuit dit opleidingsinstituut lopen studenten regelmatig stage in onze school. Wij vinden het een goede zaak toekomstige leerkrachten de gelegenheid te geven ervaring op te doen. Een stagiaire komt dan op een vaste dag in de week stage lopen en heeft een aantal keren per jaar een stageweek. Naast stagiaires van de PABO kennen wij ook stagiaires die voor onderwijsassistente leren. Zij volgen hun opleiding (meestal) aan het ID college. 8.3 Scholing van leerkrachten Ieder jaar wordt binnen het team bekeken op welk terrein het team zich verder wil professionaliseren. Tijdens het schooljaar 2015/2016 zal het team zich met name scholen op het gebied van ICT-vaardigheden (verantwoord inzetten van I-Pads) en het geven en ontvangen van feedback. Het leren van en met elkaar staat centraal. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de uitvoering van de groepsplannen en volgen collega s individueel cursussen om zich verder te professionaliseren. In het schooljaar worden studiedagen gepland. De data voor deze studiedagen vindt u in het jaaroverzicht. Op een studiedag is er voor de kinderen geen school. 8.4 Groepsindeling Onze school is gehuisvest in 2 gebouwen. De hoofdlocatie aan de Brittenburg 50(BB) en een locatie aan de Rijnlust 42 (RL).Hieronder een overzicht waar de groepen zich komend schooljaar bevinden en welke leerkrachten aan deze groepen verbonden zijn. Groep Personele bezetting 1/2a BB Liesbeth /Monique 1/2b BB Lonny (vervanger Samantha) 1/2c RL Kathy/ Valerie 3a BB Saskia /Marlène 3b BB Cindy/Dunja 4a BB Brenda v.v./evelien 4b BB Suzanne /Brenda S. 5 RL Bea / Ria 5/6 RL Sanne 6 RL Kim/ Ellen 6/7 RL Ilona 6(ll uit beide RL Marian (ma. en di.) combigroepen ) 7 RL Esther /Connie 8a BB Justin/Birgit 8b BB Birgit / Jasmijn 22

23 9. De ouders schoolgids De Cirkel Zoals u in onze missie al heeft kunnen lezen zien wij ouders van onze leerlingen als een belangrijke pedagogische partner van de school bij de ontwikkeling van de kinderen. 9.1 Rapportage aan de ouders Gedurende het schooljaar vult de leerkracht van de groepen 1 en 2 de zogenaamde KIJK observatielijst in. Deze lijst is het uitgangspunt voor het gesprek tijdens de 10 minutenavond. Tijdens de kleuterperiode wordt er een plakboek samengesteld van werkjes van de kinderen. Voorafgaand aan de 10 minutengesprekken ligt dit plakboek ter inzage voor de ouders. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. U ontvangt dan, naast de rapportcijfers, ook de gegevens uit het CITO leerlingvolgsysteem. De CITO toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, in januari (de M-toetsen) en in juni (de E- toetsen). De CITO toetsen zijn onafhankelijke toetsen. De gegevens waaruit de rapportcijfers worden samengesteld komen uit de methodegebonden toetsen en de algemene indruk van kinderen tijdens de lessen. Het is mogelijk dat er een verschil is tussen de rapportcijfers en de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem. Hierbij moet u in acht nemen dat er voor methodegebonden toetsen specifiek geoefend wordt. Ieder schooljaar is er een tweetal 10-minutengesprekken. Eén in het najaar en één in het voorjaar. Tijdens het eerste gesprek zal er met name over het welbevinden van de kinderen worden gesproken. Dit gebeurt aan de hand van een zogenaamd praatpapier. De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het welzijn van de kinderen. We zijn ervan overtuigd dat kinderen pas tot leren komen als ze zich prettig voelen op school en in de groep. In onze lessen Leefstijl wordt hieraan veel aandacht besteed. Wij werken met ZIEN, een digitaal leerlingvolgsysteem voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling. Dit leerlingvolgsysteem brengt de ontwikkeling van het kind in kaart wat betreft: Welbevinden Betrokkenheid Sociaal initiatief Sociale flexibiliteit Sociale autonomie Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen Mocht er aanleiding zijn om over de cognitieve ontwikkeling te praten, dan zal de leerkracht dat uiteraard doen. Ook is het mogelijk om dan een vervolgafspraak te maken. Het tweede gesprek in groep 8 is een verwijzingsgesprek voor het voortgezet onderwijs. De data van de 10-minutengesprekken worden aan het begin van het jaar in het jaaroverzicht bekend gemaakt. Wij stellen het op prijs wanneer beide ouders bij het gesprek aanwezig zijn. Het laatste rapport wordt op de één na laatste vrijdag van het schooljaar meegegeven. Na het laatste rapport zijn er geen ouderavonden Informatievoorziening aan gescheiden ouders De Groeiling staat in de informatievoorziening aan gescheiden ouders een soepele benadering voor. Bij het verstrekken van informatie kan en mag de directie geen partij worden in een conflict rondom leerlingen en zal derhalve ook nooit partij trekken. Ouders dragen verantwoordelijkheid In principe worden aan ouders alle gegevens verstrekt welke in het belang van de leerling zijn. Een toelichting wordt gegeven in persoonlijke gesprekken tijdens de tien minuten gesprekken waarvoor ouders worden uitgenodigd. In de wet (BW. 1 artikel 377 sub b) is vastgelegd dat de ouder die alleen met het gezag belast is, gehouden is de andere ouder op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon van het kind. Bij gescheiden ouders gelden de volgende uitgangspunten: Informatie over een leerling wordt altijd aan de met het gezag belaste ouder verstrekt. Gescheiden ouders dienen, indien zij ook beide geïnformeerd wensen te worden over de schoolvorderingen van hun kind, gezamenlijk de ouderavonden te bezoeken. Indien een gezamenlijk bezoek aan de ouderavonden problematisch is kan de niet met het gezag belaste ouder op zijn/haar verzoek eenmaal per jaar worden uitgenodigd voor een tien minuten gesprek. Op zijn/haar verzoek wordt de jaarkalender toegezonden, zodat hij/zij zich kan oriënteren over 23

24 belangrijke zaken welke de opvoeding van de leerling betreffen. De niet met het gezag belaste ouder heeft recht op informatie over de vorderingen van het kind. Informatieverstrekking Aan de niet met het gezag belaste ouder wordt bedoelde informatie verstrekt: 1. Indien hij/zij erom vraagt; 2. Indien het belang van het kind zich daar niet tegen verzet; 3. Indien die informatie ook verstrekt wordt / kan worden aan de met het gezag belaste ouder; 4. Indien het belangrijke feiten en omstandigheden zijn die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen. Indien een ouder ontheven is uit de ouderlijke macht of ontzet is uit het ouderlijk gezag zal hem/haar geen informatie meer verstrekt worden indien het vorenstaande schriftelijk bij de directie wordt aangetoond en de met het gezag belaste ouder en de leerling te kennen hebben gegeven dit soort informatie niet meer te verstrekken Informatie over schoolaangelegenheden aan de ouders: Op verschillende manieren geven wij informatie over schoolaangelegenheden aan de ouders, namelijk via: De schoolgids en jaaroverzicht Deze schoolgids verschijnt eenmaal per jaar. Het jaaroverzicht wordt apart met de schoolgids meegegeven. U ontvangt een schriftelijke versie van de schoolgids indien u dit kenbaar heeft gemaakt. De schoolgids is ook op de website van de school te vinden. De weekbrief In principe wordt iedere vrijdag de weekbrief verspreid. U kunt de weekbrief via de mail ontvangen. Op de website van de school kunt u zich via een link onder de knop weekbrief aanmelden. Indien u niet over een mailadres beschikt, kunt u aan het begin van het schooljaar middels een invulstrook aangeven dat u een papieren versie wenst te ontvangen. In de weekbrief wordt informatie gegeven over allerlei zaken die òf met de hele school òf met een bepaalde groep te maken hebben. In de weekbrief worden geen advertenties of particuliere oproepen van ouders geplaatst. De weekbrief kunt u ook op de website van de school vinden. De website U vindt ook informatie op de website van de school. De kinderen laten regelmatig werk zien op de pagina van de groep. Indien u thuis niet de beschikking heeft over een computer met een internetverbinding, kunt u te allen tijde gebruik maken van een van de computers bij ons op school. Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw kind op een foto op onze site te zien zal zijn dient u dit in de eerste week van het schooljaar kenbaar te maken op het formulier wat in de eerste schoolweek wordt verstrekt( per mail en op papier) De notulen van de OR/MR-vergaderingen De vastgestelde notulen van de OR/MR-vergaderingen kunt u op de website lezen. Deze notulen worden pas gepubliceerd nadat zij zijn goedgekeurd. Informatie avond Aan het begin van een nieuw schooljaar wordt er een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over het onderwijs dat uw kind dit jaar in deze specifieke groep krijgt. Tijdens deze avond kunt u kennis maken met de leerkracht(en) van uw kind en met elkaar. Voor de ouders van de kinderen uit groep 8 wordt een aparte informatieavond georganiseerd. 9.4 De oudervereniging Zodra uw kind bij ons op school komt wordt u automatisch lid van de oudervereniging. Deze vereniging stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders te behartigen gedurende de schoolperiode. Ook wil zij graag een schakel vormen tussen de ouders en de leerkrachten. Het bestuur van de oudervereniging heet de ouderraad en bestaat uit maximaal negen ouders, die gekozen worden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de oudervereniging in september. 24

25 Als lid van de oudervereniging betaalt u een (vrijwillige) ouderbijdrage. Deze bedraagt 17,50 per kind. Deze bijdrage wordt besteed aan uitgaven t.b.v. festiviteiten voor de kinderen. U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerstmis, budget voor aankleding lokalen e.d. Naast de ouderbijdrage wordt er een (vrijwillige) schoolbijdrage van 6,- per leerling gevraagd. Deze bijdrage wordt tezamen met de ouderbijdrage geïnd. Deze bijdrage wordt gebruikt om een aantal buitenschoolse activiteiten te bekostigen. U kunt hierbij denken aan culturele activiteiten zoals de kunstronde, bezoeken aan diverse voorstellingen en bezoeken aan de kinderboerderij. Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad in september zal de bijdrage voor dit schooljaar worden vastgesteld. In het voorjaar wordt er 7,50 gevraagd voor het zomerfeest voor de kleuters, ongeveer 30,00 voor het schoolreisje voor de groepen 3 tot en met 7 en ongeveer 80,- voor het schoolkamp. U ontvangt van de penningmeester van de ouderraad een brief met de exacte bedragen. Het gironummer van de ouderraad is: NL 03INGB t.n.v. oudervereniging De Cirkel. Mochten er omstandigheden zijn waardoor u niet in staat bent om deze bedragen te betalen, dan kunt u daarover contact opnemen met de directie. 9.5 De Medezeggenschapsraad De Wet Medezeggenschap Scholen regelt de medezeggenschap van zowel het personeel als van de ouders op school. De medezeggenschapsraad kan het schoolbestuur gevraagd of ongevraagd adviezen geven, meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken op, rond en in de school.. Denk bijvoorbeeld aan het schoolplan, de begroting, de (verkeers)veiligheid of de ouderbetrokkenheid. De bevoegdheden zijn geregeld in het reglement op de medezeggenschap. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming of advies nodig van de MR. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit vier teamleden en vier ouders. De directeur is de vertegenwoordiger van het bestuur op schoolniveau. De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders van De Cirkel. Daarom is het voor hen belangrijk om te weten wat er onder ouders leeft. U kunt uw vragen en bespreekpunten mailen naar Ook kunt U de MR-vergaderingen bijwonen, als u zich vooraf even per mail aanmeldt. De vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij een onderwerp vertrouwelijk besproken dient te worden. De vergaderdata en de agenda staan op de website van de Cirkel vermeld. Zaken die meerdere scholen binnen het schoolbestuur betreffen, worden besproken in de GMR: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Er wordt gemiddeld één keer per 6 weken vergaderd. Het zittingsjaar van de MR loopt gelijk met een schooljaar. De zittingsduur van de leden is twee jaar. In juni of juli zijn er, indien er voldoende kandidaten zijn, verkiezingen voor twee nieuwe MR-leden. Ouders die belangstelling hebben om in de MR plaats te nemen, kunnen contact opnemen met de voorzitter van de MR (zie: hoofdstuk 16 namen en adressen). 9.6 Ouderparticipatie Wij vinden het belangrijk dat ouders participeren binnen onze school. De ouders vervullen dan ook wezenlijke taken binnen de school. Voor tal van activiteiten (leesbegeleiding, leesspelletjes, computers, begeleiding bij buitenschoolse activiteiten) is de hulp van ouders onontbeerlijk. De zorg voor de kinderen moet de basis zijn voor onze samenwerking. Met ouderparticipatie bereiken wij dat ouders in contact komen met wat in school leeft. Aan de ouders wordt gevraagd om hun adres aan de klassenouders bekend te maken. Aan het begin van elk schooljaar zal gevraagd worden om digitaal een ouderparticipatieformulier in te vullen. Via mail zal bij bijzondere activiteiten om hulp worden gevraagd. Onze school kent een klankbordgroep van ouders die jaarlijks minimaal één thematische bijeenkomst organiseert in het Cirkelcafé. 25

26 9.7 Klassenouders In alle groepen kent men zogenaamde klassenouders. Deze ouders ondersteunen de leerkracht bij diverse activiteiten gedurende het schooljaar. De ouderraad heeft onderstaand protocol voor klassenouders opgenomen: Aan het begin van het schooljaar worden per klas 1 of 2 ouders benaderd door de leerkracht met het verzoek om klassenouder te worden. De taak van de klassenouder is om, op verzoek van de leerkracht of leden van de ouderraad, ouderhulp te organiseren voor diverse activiteiten. De klassenouder kan hierbij gebruik maken van adressen. Een klassenouder is géén intermediair tussen ouders en leerkrachten of directie in geval van problemen of klachten. In dit soort situaties verwijst de klassenouder naar de leerkracht of directie. 9.8 Overblijven Het is op onze school mogelijk om tussen de middag over te blijven. Gedurende de middagpauze worden de kinderen opgevangen door overblijfkrachten. In het overblijfreglement wordt uitgebreid beschreven hoe het overblijven wordt georganiseerd en hoe de verantwoordelijkheden liggen. Alle nieuwe ouders ontvangen bij inschrijving van hun kind het huishoudelijk reglement van het overblijven. Inschrijven voor het overblijven gebeurt via het aanmeldingsformulier overblijven, dat ieder jaar opnieuw moet worden ingevuld. Dit is mogelijk via de website. Wij streven ernaar om kinderen die structureel een of meerdere dagen per week overblijven een vaste plaats te bieden. Voor incidentele overblijvers kunnen wij deze garantie niet geven. Voor ouders die van de overblijfregeling gebruik wensen te maken is het van belang te weten dat de vaste overblijfouders geassisteerd worden door hulpouders. Hulpouders zijn ouders van wie de kinderen via het inschrijfformulier voor het overblijven zijn aangemeld. Als hulpouder kunt u gevraagd worden om een aantal keren per jaar bij het overblijven te assisteren. De kosten voor het overblijven bedragen 2,50 per keer per kind. Incidentele overblijvers betalen 2,75 per keer. Voor de betaling van het abonnementsgeld ontvangt u een acceptgirokaart. Het rekeningnummer van het overblijven is: NL03 INGB t.n.v. Basisschool De Cirkel overblijfcommissie. Incidentele overblijvers kunnen via de aangemeld worden. De coördinatie van het overblijven is in handen van Marjolein van Dijk. 9.9 Klachten De Cirkel neemt problemen serieus. Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te lossen met de direct betrokken(en). Mocht u dan nog niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de directie van de school. Komt u er toch niet uit? Dan kunt u contact opnemen met het College van Bestuur van de Groeiling. Het bestuur informeert eerst of op schoolniveau al het mogelijke is gedaan om de klacht af te handelen. Als dat niet zo is, dan wordt eerst naar de school verwezen. Is dat wel het geval dan zal het bestuur de klachtenprocedure volgen. Het adres is: Klachtencommissie van de Groeiling Postbus AB Gouda De interne vertrouwenspersoon Marijke van Oijen (teamlid) is de vertrouwenspersoon op school voor zowel leerlingen als ouders. De vertrouwenspersoon is een luisterend oor en kan adviezen geven en kan ondersteunen over mogelijke vervolgstappen. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hoedanigheid verneemt. U kunt haar zowel telefonisch als per mail bereiken:

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids. De Cirkel. van basisschool. Schooljaar 2014-2015. R.K. basisschool Brittenburg 50 2804 ZZ Gouda Telefoon: (0182)539877 / 533560

Schoolgids. De Cirkel. van basisschool. Schooljaar 2014-2015. R.K. basisschool Brittenburg 50 2804 ZZ Gouda Telefoon: (0182)539877 / 533560 Schoolgids van basisschool De Cirkel Schooljaar 2014-2015 R.K. basisschool Brittenburg 50 2804 ZZ Gouda Telefoon: (0182)539877 / 533560 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. HET BESTUUR... 5 2. DE SCHOOL...

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Stichting Haagsche Schoolvereeniging Toelatingsrichtlijnen Preambule: 1. De Stichting Haagsche Schoolvereeniging kent diverse scholen en afdelingen. De leerling wordt ingeschreven als leerling van één

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken.

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken. De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Alfonsusschool te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

De opvang van nieuwe leerlingen in de school De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Troubadour te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen

Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen Herfstkinderen zijn kinderen die geboren zijn in oktober, november of december. Een deel van deze kinderen gaat vervolgens na tweeënhalf jaar kleuteren naar groep

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

Op De Werkplaats worden de leerlingen werkers genoemnd. De leerkrachten zijn medewerkers

Op De Werkplaats worden de leerlingen werkers genoemnd. De leerkrachten zijn medewerkers Schoolondersteuningsprofiel Werkplaats Kindergemeenschap - BO Wat is een Schoolondersteuningsprofiel? Het schoolondersteuningsprofiel is een document dat elke school voor primair of voorgezet (speciaal)

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Protocol Kleuterverlenging

Protocol Kleuterverlenging ONDERWIJS IN BEWEGING Protocol Kleuterverlenging pagina 1 Protocol Kleuterverlenging Inhoud Inleiding... 3 Opzet van het protocol... 3 Algemene uitgangspunten... 3 Criteria voor verlenging groep 2... 3

Nadere informatie