F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional"

Transcriptie

1 VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo va der Wal Per Saldo eet bij Restaurat Proeverij 3 De Prockheer i Cothe Deelame CMI aa het 3 18e FCIB Global Coferece Iterview met CMI cosultat 3 Cesco Agterberg Credit Maagemet 4 Achmea Iterview met CMI cosultat 6 Fleur Seije te Hoor Iterview met cartooist 6 Rolad Hols Vooraakodigig 7 Credit Expo 2008 Iterview met CMI Cosultat7 Stepha te Brik Aamelde voor de eerstvolgede Leergag Credit Professioal? Leergag Credit Professioal (13e groep) start op 14 oktober U kut zich aa - melde via oze website of eem cotact met os katoor, telefoo: Vrage? Wilt u meer wete over deze Leergag Credit Professioal of adere traiige e dieste va het Credit Maagemet Istituut? Neem cotact op met os katoor via of bezoek oze website Primeur i Nederlad! CMI behaalt Post-HBO registratie i Credit Maagemet! Het Credit Maagemet Istituut heeft met haar welbekede e gereommeerde Leergag Credit Professioal vauit Stichtig Post Hoger Beroepsoderwijs Nederlad het predikaat Registeropleidig Post HBO i otvagst moge eme e bregt hiermee ee kwalitatief oderscheid aa i het aabod aa Credit Maagemet Opleidige i Nederlad! Op de Nederladse opleidigsmarkt zij aar schattig zo 6500 opleidigsistitute actief. Net zoals CMI, heeft ee aatal va he heeft veel tijd, eergie e soms ook veel geld geïvesteerd i de opzet e otwikkelig va ee opleidig op Post HBO iveau. Bij CMI gaat i oktober 2008 alweer de 13de leergag va start. Aagezie iedere aabieder i Nederlad zij opleidige ka voorzie va het obeschermde predikaat post HBO, is de kwaliteit voor de deelemer vaak iet gegaradeerd. Daaraast otdekke afgestudeerde dat de i hu belevig zware opleidig, dikwijls bekrood met ee istituutsdiploma, zelde geldt als arbeidsmarktkwalificered, eevoudigweg omdat werkgevers de waarde Kwaliteitseise aa Registeropleidige De kwaliteitseise die de SPHBO aa Registeropleidige stelt zij procedureel e ihoudelijk va aard. Ihoudelijk zij ze gericht op relevatie va de opleidig, het iveau e de kwaliteit va het programma. De kwaliteit wordt door de SPHBO op temiste twee pute gemete: bij aameldig e a afloop va de opleidig. Bij aameldig wordt de opleidig beoordeeld door ee toetsigscommissie va oafhakelijke deskudige. Na afloop wordt op grod va ee systeem va permaete evaluatie beoordeeld of e welke aapassige va ihoudelijke of orgaisatorische aard diee te worde doorgevoerd. Erkede diploma s Deelemers aa Registeropleidige kome i aamerkig voor ee va de getuigschrifte va de SPHBO, afhakelijk va de afrodig: Diploma: idie de opleidig wordt afgeslote met ee evaluatieve toetsig op basis waarva u kut slage of zakke, Certificaat: idie de opleidig iet wordt afgeslote met ee dergelijke toetsig. va de gevolgde opleidig moeilijk kue ischatte. E dit terwijl me ee bedrijfse/of beroepsopleidig heeft gevolgd waarvoor de vereiste miimaal ee vooropleidig op HBO iveau is. Ook aatoobaar opgedae werkervarig op HBO werk- e dekiveau kwalificeert hiervoor. Alle deelemers die ee Registeropleidig hebbe gevolgd e ee door de SPHBO verstrekt getuigschrift hebbe otvage, worde opgeome i het Ladelijke Register va Deelemers dat de SPHBO mede ames alle istellige bijhoudt. Het Ladelijk Register is bijvoorbeeld raadpleegbaar voor persoeelsfuctioarisse die de getuigschrifte va ee sollicitat wille verifiëre e voor beroepsvereigige die de Permaete Educatiepute wille bijhoude va hu lede. Teves biedt het oud-deelemers de gelegeheid kopieë va verlore gegae getuigschrifte aa te vrage. De SPHBO is hiervoor speciaal aagemeld coform de Wet Persoosregistraties. Voor alle gediplomeerde va Registeropleidige die i het buitelad wille gaa werke, is ee Egelstalige verklarig beschikbaar, waari het iveau va de post-hbo-opleidig wordt toegelicht. Deze verklarig is opgesteld i samewerkig met de NUFFIC. Stichtig PHBO Nederlad Weea-Zuid 170 Postbus AS Rotterdam Telefoo: Raimod Hoig (l) e Paul Esveld Wie is de Stichtig Post Hoger Beroepsoderwijs (SPHBO)? De SPHBO is ee ladelijke diestverleede orgaisatie op het gebied va Post-HBOopleidige. Doel va deze orgaisatie is door middel va kwalitatieve toetsig oderscheid aa te brege i het uitgebreide aabod aa Post-HBO-opleidige i Nederlad. De door de SPHBO getoetste opleidige krijge het predikaat Registeropleidig. Het is ee beschermd predikaat, dat allee door de SPHBO ka worde verleed. Voor CMI rede geoeg om zowel vauit het deelemersperspectief (behoefte aa kwaliteit, bevestigig va forse tijd- e fiaciële ivesterige), als vauit werkgeversperspectief (eveees behoefte aa kwaliteit, daadwerkelijk verbeterde arbeidsmarktkwalificatie door de izet va mobiliteitsbeleid i het kader va i-, door- e uitstroom) haar Leergag Credit Professioal te oderwerpe aa ee kwalitatieve toetsig. Het getuigschrift va SPHBO wordt aa ee opleidig verstrekt waeer de opleidig door de Stichtig is geaccrediteerd. Daarmee valle de kwaliteitseise e diplomerig bie ee erkede e ladelijke overeegekome regelig i het hoger beroepsoderwijs. Ee ader bijkomed voordeel voor de deelemers aa de Leergag Credit Professioal is het verkrijge va vrijstellige voor ekele oderdele i Mastertrajecte. Oze Post HBO-Registeropleidig fugeert op deze wijze ook og ees als deelcertificaat. Ee laatste, iet obelagrijk argumet voor werkgevers om zich te vergewisse va ee goede ihoudelijke kwaliteit va opleidige vormt de risico-reductie op fiaciële claims. Nu de claimcultuur ook i Nederlad is otstaa, kue werkgevers aasprakelijk worde gesteld voor door hu medewerkers gemaakte foute. I bijvoorbeeld de medische e techische sector zij bepaalde hadelige allee voorbehoude aa diegee die zich daartoe zij opgeleid. Om aa te toe dat de werkgever aar beste vermoge heeft gehadeld om medewerkers gekwalificeerd, met voldoede keis e vaardighede hu werkzaamhede te late verrichte, is het iet lager geaccepteerd dat er zo maar wat opleidikjes gevolgd zij. Idie ee werkgever ka aatoe dat hij er alles aa heeft gedaa om de kwaliteit va zij persoeel zo hoog mogelijk te late zij, bijvoorbeeld door te kieze voor het late volge va op ihoud getoetste Post HBO-Registeropleidige, da zal daar bij het bepale va de mate va aasprakelijkheid zoder meer rekeig worde gehoude. F A C T S Naam: Drs. P.M. (Paul) Esveld Orgaisatie: De SPHBO is oderdeel va Lloyd s Register Group Fuctie: Directeur Cetrum voor Post-Iitieel Oderwijs Nederlad Gehuwd: Ja Kidere: 1 dochter Carrière: Gestart als docet Nederlads e va huis uit Neerladicus. Sids 1994 actief i bedrijf & fuctiegerichte opleidige Kemerke: Opleidigsvisioair e koig 1 oog i bedrijfsopleidige, opleidigsorgaisaties e iitiële opleidige. 1

2 6e leergag Icasso Specialist studeert af bij CMI! Per 1 april ee ieuw gezicht bij CMI Suza Kees, Sales Represetative Bij mij vorige werkgever, ee leveracier va medische apparatuur, be ik bija vijf jaar werkzaam geweest. Ik bekleedde daar ee commerciële verkoop biediest fuctie met maag,- darm, e lever & log als specialisme. I deze orgaisatie fugeerde ik als spil tusse acht accoutmaagers voor de afdelig medische flexibele edoscope. Bij CMI hoop ik sel met de wereld va Credit Maagemet beked te rake, om zo mij rol i het werkleve vol ethousiasme e gedreveheid eer te zette. De afgestudeerde va leergag IS6 tezame met éé va de docete. Afgelope maad studeerde ee zestal deelemers af aa de leergag Icasso Specialist. Het Credit Maagemet Istituut heeft de leergag IS otwikkeld waarbie keis e vaardighede va de Icasso Specialist cetraal staa. Deze vier maade middag/avod leergag bereidt u grodig voor op het vak va Icasso Specialist. Na afloop bet u i staat om volledig zelfstadig ee debiteure- e/of icassoportefeuille te behere. De leergag bestaat uit drie modules, te wete: Doelgericht e daadkrachtig commuicere De kust va het vrage stelle, i verbidig kome met de debiteur Juridische aspecte va icassere I totaal beslaat de leergag ege filesessies. De modules worde gegeve door ervare icasseerders e tegelijkertijd gecertificeerde strategische bedrijfsopleiders die hu spore bie de wereld va Credit Maagemet e icasso ruimschoots verdied hebbe. Het doordachte actio learig programma biedt u ee combiatie va keis, izicht e toepassigsvaardighede op basis va volwasseeeducatie. Actuele vraagstukke vorme de basis va het programma. De leergag is bestemd voor: begiede é ervare debiteurebeheerders (credit) cosultats medewerkers va ee afdelig Icasso die hu keis e vaardighede wille vergrote icassomedewerkers va icasserede istaties als deurwaarders, icassobureaus, afdelige bijzoder beheer bij zowel profit- als o-profit orgaisaties. Wilt u deeleme aa de 7e leergag die op 15 mei aastaade va start gaat? Kijk da op e meldt u aa. Moika Hoig draagt a 9 jaar het caterigstokje over aa Debby Boef Vaaf de start va de oderemig i 1999 draagt Moika met hart e ziel zorg voor de ierlijke mes bie os katoor. De afgelope jare werde duizede cursiste door haar verwed tijdes de cursusse e traiige met overweldigede luches e avodete. Ook verzorgde ze vijf jaar lag de jaarlijkse CMI BBQ. Vawege gezodheidsprobleme is Moika al eige tijd iet meer i staat te werke e heeft ze sids begi februari jl. het stokje defiitief overgedrage aa haar opvolgster Debby Boef. Debby werkte de afgelope 9 jaar als caterigmedewerkster i ee ziekehuis i Gouda e am met veel plezier e uitdagig het stokje va Moika over. We wese Moika beterschap e dake haar hartelijk voor haar jarelage trouwe diest e zulle op 20 jui a.s. tijdes de jaarlijkse CMI BBQ op ee gepaste wijze afscheid va haar eme. Ik be 29 jaar oud e zal dit kalederjaar mij dertigste verjaardag viere Ik bezit ee koopwoig op loopafstad va CMI, erg hadig bij feestjes, e woo hier met mij Duitse herder hod Diva. I mij vrije tijd geef ik traiig als behedigheidsistructrice bij de VDH (vereigig Duitse herders) e vervul teves de fuctie I dit boek gaat debiteurespecialist Raimod Hoig same met jou aa slag om effectief, resultaatgericht e iet veroordelet i de commuicatie vorderige bie te prate. Moeilijke mese kome we overal tege, maar vooral i het debiteurewerk e i de icassobrache. Obewust zit oze commuicatie met debiteure vol met verwijte e oordele e dat komt de verbidig i commuicatie met deze debiteure e wabetalers, die zelf al i ee overlevigsmodus (kue) zitte, iet te goede. Practicus Raimod Hoig gaat diepgaad i op de verschillede debiteurtypes e de smoeze die hierbij verzoe worde. Hij geeft je hadvatte va commissaris behedigheid. Verder houd ik va actieve sporte, ga ik graag uit ete e va tijd tot tijd vid ik het heerlijk om lekker ee avodje te stappe. Ee vervolg op het succesvolle boek: Icasso, hoe praat ik mij geld uit zij zak? Debiteure, hoezo ze betale iet? I jauari 2005 verschee va de had va Els Jacobs e Raimod Hoig het eerste icassoboek i Nederlad: Icasso, hoe praat ik mij geld uit zij zak? Bie 1 maad gig het boek i de herdruk e imiddels staat de 4e herdruk klaar om gedrukt te worde. I het ajaar verschijt ee vervolg op dit succesvolle boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? over hoe je het beste om kut gaa met lastige debiteure. Iterview met CMI cosultat Ramo va der Wal Stel jezelf ees voor, wie is Ramo va der Wal? Ik be 33 jaar e woo i Hoselersdijk. De plaig is om i de loop va 2008 te gaa samewoe met mij vriedi. Waeer ik de tijd heb, be ik i de sportschool te vide om te fitesse. voor dieper izicht i de overtuigig va verschillede debiteuretypes e voorziet je va allerlei vraagtechieke om dergelijke debiteure de baas te worde e te blijve. Hij gaat daarbij uit va zowel vorderige op particuliere (Cosumer Collectios) als op bedrijve (Busiess to Busiess). Ee praktisch vervolg op zij eerdere boek. Verwacht: oktober 2008 bij CMI Books. Prijs 3 29,95 icl. BTW e verzedkoste. Debby Boef e Moika Hoig. Sids waeer werk je bij CMI? Welke achtergrod heb je? Mij icassowerkzaamhede zij begoe bij het Miisterie va Justitie daar hield ik me bezig met het icassere va griffiegeld e proceskoste. Na de smaak va icassowerk te pakke hebbe gekrege, be ik i de detacherig terecht gekome. Vaaf 2000 tot 2006 be ik werkzaam geweest op detacherigsbasis. I die periode heb ik reeds met Raimod Hoig bij de orgaisatie Smit & Hoig gewerkt. Bij mij vorige werkgever be ik ee jaar werkzaam geweest als assistet maager op de afdelig Collectios. Toch miste ik de detacherig e daarom be ik per september 2007 weer voor Raimod Hoig bij CMI gaa werke. Wat is voor jou de rede geweest om te kieze voor de detacherig? Imiddels heb ik bij veel verschillede bedrijve gedetacheerd gezete. I grote lije zij de werkzaamhede hetzelfde. Toch is iedere opdracht op zich weer ee ieuwe uitdagig. Dit komt omdat de opdrachte toch i verschillede braches zij e ieder bedrijf weer zij eige bedrijfscultuur heeft. Dat maakt voor mij de detacherig leuk e afwisseled. Bij welke orgaisatie zit je mometeel gedetacheerd e welke rol vervul je daar? Op dit momet zit ik gedetacheerd bij Alfam i Buik. Ik be daar werkzaam op de afdelig bijzoder beheer. Mij werkzaamhede bestaa uit het behere va de effectelease portefeuille. 2

3 Per Saldo eet bij Restaurat Proeverij De Prockheer i Cothe Ige e Arja hebbe gee vast persoeel, eme de telefoo op met hu vooraam e wete va elk igrediët waar het groeide, of geleefd heeft. Ee bezoek aa restaurat Proeverij De Prockheer, wiaar va de Goude Pollepel Gastvrouw Ige Stolk e kok Arja Smit: biologische producte zij oze kracht geworde. Het is vier uur s middags. Gastvrouw Ige Stolk (38) vouwt de servette, kok Arja Smit (44) is achter, hij bereidt de gerechte voor. De grote ovale tafel i de serre was iet gedekt voor vaavod, maar voor de foto pakt Ige wat couverts. Glimlache voor de wiaarskiek kost het stel gee moeite. Tegelijkertijd wordt er gerelativeerd. Arja: Natuurlijk is het prachtig, maar het blijft je werk. Bovedie houdt het iet op bij deze prijs: i iedere gast schuilt ee receset. Stadsmese zij ze eigelijk, verzeild geraakt aa de Kromme Rij. I 1995 wees Arjas zwager hem op ee truckerscafé aex paekoekehuis et buite Cothe. Arja had destijds ee restaurat i Utrecht e Ige werkte i stadskasteel Oudae. Same ee ieuwe zaak begie leek ze wel wat, maar da wel helemaal op de biologische toer. Va de rozebottels voor de chutey tot aa de verse boeketjes op tafel. Het is oze kracht geworde. Arja dekt dat biologisch ete beter werkt buite de stad. Als je i de stad biologische appeltaart serveert, iteresseert mese dat iet. Ze zie gee appels groeie. Hier hoef je maar aar buite te wijze. Behalve blij verrast met de prijswiede recesie, is het duo ook wat huiverig voor het effect. Arja werpt ee blik door zij zaak: ee kus, huiselijk restaurat. Mese krijge verwachtige. Ze deke dat we ee soort sterrerestaurat zij, maar je vidt hier gee toretjes e geleitjes. We probere ee bepaalde filosofie uit te drage. Hu werk is arbeidsitesief. Arja gaat ver terug i het gerecht. Het graa wat biekomt wordt hier vermale e verder verwerkt. We make oze eige zuurkool e werke met seizoesproducte. Ige ka iet wachte op de pompoee, die behalve i de gerechte ook ee plek i het iterieur zulle krijge. E ook Arja fataseert. Rod deze tijd kome de kole bie. Ik kijk daar aar uit, ja. Nieuwe recepte bedeke, of met ee ader product werke. Door publiciteit e mod-tot-modreclame wete steeds meer mese De Prockheer te vide. Toch wille Ige e Arja iet groeie, maar op termij juist kleier. Ige: Het is lastig om persoeel te vide dat dezelfde ideeë heeft over ete e die ook uitdrage. Het is zoeke aar ee speld i ee hooiberg e als ze wel ethousiast zij, komt het zo goed aa dat ze iets voor zichzelf begie. Op drukke dage wordt persoeel igehuurd via ee horeca uitzedbureau, maar op termij wordt de proeverij toch lastig te behappe voor z tweeë. Ee iets kleier pad, i dezelfde streek. Dat zou over ee paar jaar ideaal zij. Proeverij de Prockheer Graaf va Lyde va Sadeburgweg PB Cothe Telefoo Gastvrouw Ige Stolk Chef kok Arja Smit Website Opeigstijde Doordeweeks variabel geoped! Het wordt op prijs gesteld als u va te vore reserveert. Zaterdag allee dier. I de witermaade veelal op zodag geslote. Kijk voor meer ifo op Het gaat om meer da ee goede keuke Met het geve va cijfers voor álle oderdele die het ete aageaam make voorkom je dat allee restaurats met ee voortreffelijke keuke kasrijk zij i de Goude Pollepel-competitie. Dat zou ogewest zij, wat het gaat bij het uit ete gaa u ee maal iet allee om wat er op je bord verschijt. Je kut og zo lekker ete, als de bedieig stroef e ijzig is, als zoiets doodgewoos als ee karaf leidigwater wordt geweigerd, de prijze torehoog zij e de wachttijde het ziekehuisiveau bereike, da ligt er voor zo bedrijf gee goude pollepel klaar. Ook belagrijk zij zake als etourage, rookvrij gedeelte, toilet voor rolstoelers, verwarmd terras, verzorgde meukaart, schoo bestek e gevarieerde wijaabod. Proeverij De Prockheer werd wiaar door op vrijwel alle oderdele hoogte score. Top zijde biologische producte uit eige regio e het terras aa de Kromme Rij. Deelame CMI aa het 18 e FCIB Global Coferece i Miami (Florida) Na medio 2007 deelgeome te hebbe aa de NACM Global Coferece reisde CMI eid 2007 wederom aar Amerika, Palm Beach (FL) af om deel te eme aa de FCIB 18th Global Coferece. Vooral de keyote speakers zorgde voor uiterst iteressate sessies: High-Powered Teams ad Successful Global Corporatios You will be fasciated, motivated ad ispired by this thought-provokig, fastmovig ad full of practical ideas presetatio o what it takes to build a effective team eviromet, a high-productivity team ad a successful global corporatio. Speakers: Rick Foster & Greg Hicks - Foster, Hicks ad Associates Spaig the Globe i 90 Miutes - World Markets i Review Joi Dr. Belcsák i a discussio of the latest market developmets ad trade coditios throughout the world. Take a look at today s volatile markets ad hear the latest forecasts ad key watch outs. Speaker: Dr. Has Belcsák, Presidet S.J.Rudt & Associates Ic. Iterview met CMI cosultat Cesco Agterberg Stel jezelf ees voor, wie is Cesco Agterberg? Ik be ee 33 jarige vrijgezel e biekort wooachtig i het cetrum va Rotterdam. Na 14 jaar i Utrecht te hebbe gewood, 2 jaar i Chicago, 7 jaar i Amsterdam, wordt het dus u tijd voor Rotterdam. De grote stad is voor mij belagrijk; ik houd va het leve e de mese om me hee. Naast mij werk als Credit Professioal is werke i teamverbad is voor mij ee feestje. Probleme ga ik iet uit de weg, ik zoek de uitdagig e ik hoor wel ees dat het saai is als ik er iet be. Of het waar is weet ik iet, maar wat ik wel weet is dat ik houd va lache. Hard werke e plezier hebbe is absoluut ee goede e prettige combiatie die ertoe bijdraagt dat mese prettig werke voor je orgaisatie. Sids waeer werk je bij CMI? Welke achtergrod heb je? Sids april 2007 be ik werkzaam voor Credit Maagemet Istituut, ee og relatief korte periode, maar wat mij betreft het begi va ee og hele lage samewerkig. Ik kom oorsprokelijk uit de sportwereld; aast de drie buiteladse avoture als voetbaltraier be ik sids ee jaar of tie voetbaltraier i Nederlad. Gelukkig is CMI ee sportief bedrijf welke mij de tijd e ruimte geeft om mij hobby/vak uit te kue blijve oefee. Naast mij werkzaamhede als traier, be ik werkzaam geweest als bijzoder beheer medewerker bij o.a. de hypotheekbake Bak of Scotlad, Reaal Verzekerige NV e SNS Bak NV. Wat is voor jou de rede geweest om te kieze voor de detacherig? I eerste istatie heb ik iet speciaal gekoze voor de detacherig, maar wel voor het bedrijf Credit Maagemet Istituut. Het bedrijf wordt geleid door Raimod e Bioda Hoig waar ik toe al ee goede relatie mee Aet Spilma, Director of FCIB Naast deze keyote presetaties ware er volop workshops georgaiseerd door verschillede iteratioale Credit Maagemet specialiste. CMI volgt oder adere door haar iteratioale cotacte e deelame aa cogresse va de FCIB e NACM de ieuwste otwikkelige op Credit Maagemet op de voet. Ageda 2008 May NACM Credit Cogress & Expo Ketucky Iteratioal Covetio Ceter Louisville, KY USA October 12-14, 2008 FCIB s 128th Iteratioal Coferece ad Workshop i Europe Lisbo, Portugal November 16-18, 2008 FCIB s 19th Aual Global Coferece The Ritz-Carlto, Palm Beach USA Palm Beach, FL had voordat ik bij CMI gig werke. CMI geeft mij de mogelijkheid om i de keuke te kijke va ee aatal adere bedrijve da ekel éé orgaisatie. Otwikkele e keis vergare is iets wat ik belagrijk vid. Bij de Bak of Scotlad heb ik zo beetje alles geleerd op het gebied va hypotheke. Deze keis heb ik toegepast bij de adere twee opdrachtgevers te wete Reaal Verzekerige NV i Alkmaar e u bij de SNS Bak NV te s-hertogebosch. Bij welke orgaisatie zit je mometeel gedetacheerd e welke rol vervul je daar? Op dit momet be ik werkzaam voor SNS Bak NV te s-hertogebosch, op de afdelig Bijzoder Beheer. Deze afdelig houdt zich vooramelijk bezig met het ie va hypotheekachterstade, overbruggigskrediete, doorlopede krediete, persoolijke leige, prive-rekeige e alle adere krediete welke vooramelijk gekoppeld zij aa ee hypotheek. Daar ik ee ruime ervarig heb op het gebied va bijzoder beheer hypotheke voel ik mij als ee vis i het water bij deze opdrachtgever. 3

4 I gesprek met Ruud Steebrugge e Hery Krijt Credit Maagemet Wie is Achmea? Achmea is éé va de grotere fiaciële diestverleers i de Beelux. I totaal werke er zo mese voor Achmea. De aam Achmea is afgeleid va de plateaam Aechmea: ee plat die behoort tot de Bromelia Groep (plategeslacht). Kemerked aa deze plat is dat zij groeit op eige kracht e haar omgevig voedt. Achmea biedt bedrijve, istellige e cosumete ee breed pakket verzekerige e bacaire- e hypothecaire producte e dieste. Ook verzorgt Achmea pesioeadmiistraties, hulpverleig i bie- e buitelad, Arbo-dieste, prevetie- e reïtegratiedieste e services die ee gezode leefstijl bevordere. Ruud Steebrugge Orgaogram De activiteite va Achmea zij oderverdeeld i zeve divisies. Divisie Zorg Divisie Pesioee Divisie Directe Distributie Divisie Itermediaire Distributie Divisie Bacaire Distributie Divisie Sociale Zekerheid Divisie Europa Deze divisies hebbe hu eige keractiviteite e operere aar de markt oder merkame als: Cetraal Beheer Achmea, Zilvere Kruis Achmea, Iterpolis, Avéro Achmea, FBTO, Staalbakiers. Wat is jullie rol bie Achmea? Wij zij same met ee derde collega veratwoordelijk voor het Credit Maagemet bie het totale Achmea cocer. Ieder va os is veratwoordelijk voor verschillede divisies die we aasture vauit drie lokaties Apeldoor, Tilburg e Amsterdam. Wat doet de afdelig Credit Maagemet va Achmea precies? Als oderdeel va het Fiacial Shared Service Ceter verzorge wij het Credit Maagemet voor alle oderdele va Achmea. We drage zorg voor odersteuig va alle fia ciële processe a het versture va de ota. Wat vidt jij het belagrijkst voor jullie klate? Oze klat verwacht dat de basisdiestverleig op orde is (oder adere qua saldo). Hetgee je roept diet te kloppe met dat wat de klat ziet. De klat moet leided zij i oze fiaciële admiistratie. Daaraast vide wij het belagrijk dat oze mese meedeke met oze klate e opestaa voor het vide va passede oplossige idie de situatie hierom vraagt. We hadele maatschappelijk aar oze klate e zij voortdured bezig oze diestverleig te optimalisere. Waarom kiest ee orgaisatie Achmea voor het CMI als Credit Maagemet opleider? We ware op zoek aar ee partij die goed i staat was om oze kijk op Credit Maagemet verder te vertale aar oze medewerkers. We zochte ee istituut dat dezelfde passie heeft voor icassere e het Credit Maagemet vak als wij e die vode we i CMI. I os keismakiggesprek met Bioda e Raimod Hoig was er direct ee klik e werd de basis gelegd voor het vertrouwe om ee goed opleidigspla eer te legge. Passie, vakkeis e geweste ervarig gave os het vertrouwe om de samewerkig met CMI aa te gaa. Welke traiig heeft het CMI voor jullie verzorgd? CMI heeft ee basistraiig Credit Maagemet otwikkeld voor al oze operatioele medewerkers (8 traiigsdage) e ee uitgebreidere traiig voor oze seior medewerkers e teamleiders (12 traiigsdage). Alle aspecte, va kredietacceptatie tot ileidig Nederlads recht, bie het brede vakgebied va Credit Maagemet zij aa de orde gekome. We hadde de wes om ee basisopleidig voor al oze medewerkers te verzorge om het keisiveau va oze medewerkers te verhoge. Mede hierdoor zulle ze og beter i staat zij hu klate op ee passede wijze va diest te kue zij. Hoe bevalt de samewerkig? Die bevalt os prima. CMI heeft speciaal voor Achmea oze gedachte Icassere met passie ieuw leve igeblaze. Verder deke ze voortdured mee om de kwaliteit va de afdelig te verbetere. CMI doet meer da allee opleide, er wordt voortdured met os meegedacht. Daaraast zij ze uiterst flexibel hetgee voor os, zeker gezie oze omvag erg belagrijk is. Wat maakt de traiige e/of samewerkig via/met het CMI zo bijzoder? CMI maakt de traiige erg persoolijk e weet door middel va verschillede (speelse) werkvorme de cursiste er bewust va te late worde wat ze doe e wat het oplevert. Daaraast wordt er aders les gegeve da me doorgaas gewed is geweest. Oze deelemers zij ethousiast. De traiers va CMI zij erg ervare e zij uiterst gepassioeerd met hu vak bezig. Hery Krijt Wat is het resultaat va de traiig tot dusver? Tot dusver zij we erg tevrede, de tussetijdse evaluaties zij erg goed, eveals de eidevaluaties va de eerste afgerode cursusgroepe. Daaraast krijge we aardig wat iput vauit de cursus, zowel va het istituut als va oze medewerkers zelf. We merke ee veraderig i het bewustzijsproces e dat is i de hectiek va os bedrijf ee prettige otwikkelig. We kijke vooral ook welke lerig we eruit kue trekke e hoe we dit i de toekomst kue izette om de kwaliteit e de keis va oze medewerkers og verder te verbetere e oze afdelig og verder te kue professioalisere. Wat is de visie va Achmea op CM gebied? De visie op Credit Maagemet bie Achmea Fiacial Services is op dit momet vooral gericht op het eerzette va ee efficiete, kostebewuste e klatgerichte orgaisatie. Dit doe wij door oze systeme e processe zoveel mogelijk te uiformere e te stadarisere, waarbij oze klate - de divisies - op basis va daadwerkelijk afgeome producte e dieste worde door belast. Oze debiteure worde actief beaderd, zowel schriftelijk als telefoisch waarbij gebruik gemaakt ka worde va ee zeer beperkt aatal extere partije. Richtig oze klate deke wij mee e advisere wij over de gehele proceskete. 4

5 Achmea 5

6 CMI itroduceert X-RAI! Zoals u reeds beked is, trait e leidt CMI op ee uieke maier haar cursiste op i de verschillede aspecte va Credit Maagemet. Dit gebeurd zowel op het gebied va keis als op vaardighede. Tijdes de traiige wordt er veel gebruik gemaakt va creatieve werkvorme, games e toys. De afgelope jare werd de toy Buzz lightyear voor veel traiigsoderdele, waaroder het traie va vraagtechieke, igezet. CMI heeft beslote om va de otwikkelaar va deze traiige, oprichter e maagig director Raimod Hoig ee eige toy te otwikkele. Rolad Hols heeft hem otwikkeld. X-Rai is het resultaat, we stelle hem graag aa u voor! Iterview met CMI cosultat Fleur Seije te Hoor Stel jezelf ees voor, wie is Fleur Seije te Hoor? Ik be 28 jaar e ik woo same met mij vried i De Haag. Begi jui verhuize we aar Amsterdam, waar we ee appartemet hebbe gekocht. Oorsprokelijk kom ik uit Leide, waar ik twaalf jaar heb gewood. Daara twee jaar i Brussel, ege jaar i Tiel e u alweer vijf jaar i De Haag. Ik houd va lekker ete, Idoesisch, Perzisch e Italiaas geiete i het bijzoder mij voorkeur. Verder be ik ee fervet aahager va series zoals House, Frieds, Sex ad the City e de Ghost Whisperer. Sids waeer werk je bij CMI? Welke achtergrod heb je? Ik be sids 22 oktober 2007 bij CMI i diest. Ik be begoe bij ee medisch icassobureau, waar ik a ee half jaar traiig be gaa geve aa ieuwe medewerkers. Na mij verhuizig aar De Haag, be ik bij ee deurwaarderskatoor op de afdelige Executie e Roladmiistratie gaa werke. Ook heb ik hiera eige tijd gewerkt bij ee advocatekatoor die faillissemete verzorgde voor het UWV. Uiteidelijk kwam ik i aarakig met detacherig e vervulde voor ege maade ee opdracht bij Cao i Hoofddorp. Adere opdrachte zij bij de SNS bak e bij Primelie i De Bosch geweest. Mometeel volg ik met veel plezier via CMI de post-hbo opleidig Credit Professioal. Raimod e Bioda zij leuke e gezellige mese om als baas (zij oeme zichzelf collega) te hebbe. Ze zij heel erg met mij begaa e helpe mij eorm om te groeie bie het Credit Maagemet! Wat is voor jou de rede geweest om te kieze voor de detacherig? Ik be per toeval i de detacherig terechtgekome. Vawege mij relevate werkervarig werd ik al sel beaderd door detacherigsbureaus. Met ame de afwisselig trok mij aa. Via CMI heb ik reeds op diverse projecte gezete e krijg ik bevestigd dat de afwisselig e de costate uitdagige die het werk met zich meebrege wel is wat ik zoek. Daaraast is het va iedere opdracht afwachte wat er va je verwacht wordt. Bij welke orgaisatie zit je mometeel gedetacheerd e welke rol vertolk je daar? Ik zit sids 1 februari jl. bij Reaal Verzekerige, op de afdelig Icasso. Op deze afdelig vidt de telefoische afhadelig plaats va achterstallige premies. Ik heb het er goed aar mij zi e doe ook og ees keis op va verzekerige. Iterview met cartooist Rolad Hols Wie is Rolad Hols? Mij aam is Rolad Hols, ik be 38 jaar e wooachtig i Berkel e Roderijs. UNIEKE MOGELIJKHEID VOOR AFGESTUDEERDE ICC-ERS! Deelemers va de voormalige leergag Iterim Credit Cosultat hebbe vaaf 17 september ee eemalige e uieke kas om het ICC-diploma, a aavullede scholig, om te zette i ee officieel post-hbo diploma. Meer iformatie is te verkrijge via Wat doe je precies? Cartoos tekee i opdracht e cartoos tekee voor eige producties, zoals: igelijste cartoos, asichtkaarte, afsprakekaartjes etc. Verder be ik mometeel bezig met aimatie. Dit met behulp va het 3d tekeprogramma 3d studio max. Hiermee zij uiteidelijk tekefilms te make vergelijkbaar met Shrek. Dit vergt allee og heel veel studie, maar ee erg leuk doel om aar toe te werke. Sids waeer werk je voor jezelf? Ik werk ruim 10 jaar voor mezelf. Hoe be je met CMI i cotact gekome? Ee gedeelte va mij collectie cartoos hage geëxposeerd i Dekker Zoetermeer. Via deze leuke samewerkig met Dekker verkoop ik iet allee af e toe éé va mij igelijste cartoos maar maak ik ook op ee leuke maier reclame. Zo is CMI da ook met mij i cotact gekome. Wat heb je voor CMI gemaakt? Voor CMI heb ik ee figuurtje otworpe vergelijkbaar met Superma e Buzz Lightyear. Met het gezicht va Raimod Hoig hierop verwerkt. Verder 8 debiteure types. Figuurtjes waarbij het karakter met hu eigeschappe uit het uiterlijk e lichaamshoudig af te leze is. Voor wat voor soort opdrachtgevers werk je allemaal? Het soort opdrachtgevers loopt uitee va ee particulier die geboortekaartjes wil bestelle tot ee bedrijf als Albert Heij die zij distributiecetra s wil voorzie va posters met ARBO e HACCP boodschappe. Verder voor productiebedrijve waardoor ik mij tekeige i de vorm va feestartikele terug zie bij o.a. de Makro e de V&D. Mij eige producte bestaa vooramelijk uit asichtkaarte voor sportschole. Voor tadartspraktijke, kappers, pedicures etc verkoop ik igelijste cartoos e afsprakekaartjes. Deze verkoop geschiedt veelal via mij website: Hoe zie jij de toekomst? Ik zie mezelf als ee cartootekeaar die ook i het buitelad doorbreekt met ee voor iederee aatrekkelijke herkebare tekestijl e hoop ook richtig de aimatie eig succes e oderscheid te kue make. F A C T S Naam: Rolad Hols Leeftijd: 38 jaar Naam bedrijf: Rolad Hols Cartoos Sids: 1996 Gezissamestellig: Samewoed e ee zoo Hobby s: Buite cartootekee ook meubels otwerpe e make e sporte zoals: teis e surfe. Favoriete stripfiguur: Asterix e Obelix 6

7 CMI eemt voor de 4e keer deel aa CreditExpo! Op 19 ovember 2008 is het wederom zo ver, da zal de vierde editie va de CreditExpo beurs 2008 plaatsvide. Deze keer speelt het eveemet zich af i Rotterdam, i plaats va Amsterdam e wel i de Va Nelle Otwerpfabriek. CMI zal et als alle voorgaade jare deeleme aa deze beurs e teves ee aatal workshops verzorge. Tijdes de Credit Expo 2007 verzorgde CMI ee tweetal workshops met als titel Welke Pokerface zet uw debiteur op? Beide workshops werde overvol bezocht. Omdat alle stoele i korte tijd bezet ware, moeste overige bezoekers zelfs lags de wade ee staaplaats ieme. CMI zal dit jaar zich wederom op ee ludieke maier presetere. Mometeel is CMI i oderhadelig met Jim Smith Jr, ee Amerikaase motivatietraier, om wederom ee aatal traiige i Nederlad te verzorge e teves workshops tijdes de Credit Expo 2008 te geve. We berichte u uitgebreid verder i de volgede Per Saldo! Raimod Hoig i actie tijdes éé va de drukbezochte workshops tijdes Credit Expo Workshop Itakegesprekke & Sollicitatievaardighede Va itake aar opdracht of project Op itakegesprek gaa voor ee ieuwe opdracht of project is voor veel mese gee dagelijkse bezigheid. Zeker waeer de opdrachte of projecte iet voor het oprape ligge, komt de focus a de verkoop te ligge op ee succesvol itakegesprek. Zo gesprek moet het verschil zij tusse omzet of og ee paar weke op de bak...! Dat verschil is u precies waar het om draait, de keuze moet immers altijd i jouw voordeel zij. CMI heeft hiervoor bie de Credit Maagemet cosultacybrache ee praktische traiig otwikkeld. Herkebare vrage kome i deze traiig aa bod, zoals bijvoorbeeld: Hoe bereid ik mij voor...? Welke vrage ka ik verwachte? Hoe stel ik assertief vrage over wat er va mij verwacht gaat worde? Deze keis e vaardighede geve u morge al ee voorsprog om uw scorigskas te vergro te, de voorsprog die het verschil maakt voor u e de orgaisatie die u vertegewoordigd. Voor wie bestemd? Iederee die u zoder opdracht of project zit, zich beter wil bekwame i het voere va itakee sollicitatiegesprekke of biekort ee itake- of sollicitatiegesprek heeft. Bijvoorbeeld: detacherig, iterim, cosultacy, uitzedbureau s, projectbureau s e free-lacers e wervig- & selectiebureaus. Uw leerresultaat Na afloop va de traiig: Gaat u va ee kruisverhoor aar ee dialoog. Weet u het verschil tusse sub-assertief & assertief uzelf verkope. Kut u uw C.V. omzette aar opdracht- e projectvoordele. Zelfstadig uitvoere va de voorbereidig, het gesprek e de opvolgig daarva. Nooit meer met uw mod vol tade, maar ee haddruk met ee opdracht of project. Programma Hoe preseteer ik mezelf, zowel verbaal als o-verbaal? Iterviewtechieke die gebruikt worde (izicht i welke techieke er gebruikt worde). Wat is het doel va de opdracht c.q. het project? Vraagtechieke voor de kadidaat. Itakegesprekke met video evaluatie (cases). 100 irritate iterviewvrage, 101 briljate atwoorde. Checklist & tips. M E E S T E R S I N C R E D I T M A N A G E M E N T & I N C A S S O Gezocht Credit Professioals M/V Nieuwsgierig? Bel of kijk op Werkwijze De workshop Itakegesprekke & Sollicitatievaardighede is ee praktijkgerichte vaardigheidstraiig die u izicht geeft i hoe itakegesprekke doorgaas georgaiseerd e uitgevoerd worde. Oder adere met behulp va ee video late we u bewust worde va uw eige valkuile. Cofrotered, maar erg leerzaam i ee veilige leeromgevig. Tijdes deze workshop krijgt u veel tips e trucs hoe u zelfverzekerd ee itakegesprek moet voere e uw scorigskas zal vergrote om de opdracht of het project te verkrijge. Naam: Workshop Itakegesprekke & sollicitatievaardighede Ivesterig: h 395,00 per deelemer Groepsomvag: maximaal 12 deelemers Duur: 1 dag bestaade uit 2 dagdele Data: Woesdag 10 september 2008 Literatuur: Selectiegesprekke (dr. Jack J.R va Mide) Vaaf 8 persoe verzorge wij deze workshop ook bij u op locatie. Iterview met Stepha te Brik CMI Cosultat die olags Cum Laude slaagde voor de CICP! Stel jezelf ees voor, wie is Stepha te Brik? Ik be Stepha te Brik e be 32 jaar. Ik be wooachtig i Emmeloord same met mij vrouw e dochter. Naast mij werk, zij mij vrouw e dochter mij grootste hobby. Ook probeer ik i het kleie beetje tijd dat overblijft, tijd vrij te make voor muziek e vriede. Sids waeer werk je bij CMI? Welke achtergrod heb je? Ik werk sids 1 april 2007 bij het Credit Maagemet Istituut. Voordat ik bij het CMI i diest trad, was ik al meerdere jare werkzaam als Credit Maager op detacherigsbasis. I 2002 heb ik bij het Credit Maagemet Istituut de leergag ICC (Iterim Credit Cosultat) met succes gevolgd. Dit is de voorloper va het huidige leergag CP (Credit Professioal). Wat is voor jou de rede geweest om te kieze voor de detacherig? Er zij meerdere redee waarom ik voor Detacherig gekoze heb. De belagrijkste daarva zij de afwisselig e de otwikkelig. Iedere orgaisatie heeft haar eige karakteristieke eigeschappe waardoor elke opdracht aders is. Dit zorgt voor de odige afwisselig i het werk e maakt detachere bie het vak Credit Maagemet zo uitdaged. Omdat je tijdes de verschillede opdrachte i aarakig komt met vele verschillede bedrijve, braches e mese ervaar ik ze als ee kas om verder te otwikkele. Bij welke orgaisatie zit je mometeel gedetacheerd e welke rol vervul je daar? Mometeel be ik gedetacheerd bij Deloitte. Naast het behere va ee debiteureportefeuille, be ik betrokke bij ee projectteam dat zich bezighoudt met de implemetatie va ee ieuw credit maagemet systeem. Het project richt op zowel de implemetatie va het softwarepakket als de ieuwe procedures. Ee oderdeel va het project is ook traiig. Tijdes de traiigssessies, worde de medewerkers getraid i het ieuwe systeem, procedures e werkwijze. Wat is de CICP opleidig? CICP staat voor Certified Iteratioal Credit Professioal. I twaalf modules wordt er dieper igegaa op Credit e Risk Maagemet i ee iteratioale omgevig. Deze opleidig wordt gegeve door de FCIB e Michiga State Uiversity. I deze itesieve periode heb je cotact met medestudete uit de hele wereld e kom je i aarakig met de verschillede culture e gebruike. Doordat je direct commuiceert met al je klasgeote over je opdrachte leer je iet allee va de theorie e de opdrachte, maar ook va elkaar e is de bagage die je meekrijgt zeer waardevol. Waeer be je aa de CICP opleidig begoe? De opleidig heb ik gevolgd i het laatste halfjaar va I jauari 2008 be ik geslaagd e gecertificeerd. Waarom wilde je deze opleidig volge? Persoolijke otwikkelig is voor mij altijd erg belagrijk geweest. Ee va de belagrijkste redee dat ik bij het CMI be gaa werke is de mogelijkheid voor otwikkelig. De opleidig CICP is ee zeer waardevolle opleidig voor Credit Professioals die iteratioaal opdrachte vervulle. Door het blijve volge va traiige e opleidige, blijf ik mezelf otwikkele e blijf ik up-to-date met alle otwikkelige bie Credit Maagemet e Fiacial Risk Maagemet. Hoe kijk je terug op de opleidig? Het resultaat is dat ik u meer bewust be geworde va de verschillede risico s die gelope worde i ee iteratioale omgevig e hoeveel geld het orgaisaties ka oplevere waeer Credit Maagemet goed is igericht. Teves wordt er aadacht besteedt aa de diversiteit aa culture e hoe orgaisaties i verschillede lade omgaa met Credit Maagemet. Wat levert het voor jouw werkgever e haar opdrachtgevers op dat jij deze opleidig hebt afgerod? Deze opleidig stelt me i staat om orgaisaties te advisere e te wijze op de risico s die gelope worde gedurede het gehele Credit Maagemet proces. Het iteratioale klimaat va Credit Maagemet speelt bij steeds meer orgaisaties ee grotere rol. Met ame door de toegeome techologische mogelijkhede (dek aa bijvoorbeeld iteret) worde greze verlegd e worde steeds meer orgaisaties gecofroteerd met Iteratioaal Credit Maagemet. De opleidig CICP sluit daar heel goed bij aa. Hoe ziet je volgede (leer)uitdagig eruit? Er bestaa a afrodig va CICP ee aatal aavullede opleidige e traiige. Ee va de vereiste voor het behoude va de certificerig is dat je ieder jaar voldoede pute haalt. De komede periode staa Foreig Exchage Maagemet e i ee later stadium Certified Credit Executive (CCE) op mij ageda. Verder ga ik me de komede periode richte op het geve va traiige. Kortom de toekomst biedt mij bij CMI voldoede ieuwe uitdagige! 7

8 CMI Books is ee uitgeverij gespecialiseerd i vakliteratuur over Credit Maagemet & Icasso. Daaraast geeft zij ee aatal boeke over werkgerelateerde oderwerpe uit. CMI Books oderscheidt zich door de uitgave va praktische boeke. Specialisatie: Credit Maagemet, Icasso, Persoolijke Effectiviteit. Reeds verschee: Icasso, hoe praat ik mij geld uit zij zak? Debt Collectio, how do I talk my moey out of his pocket? Credit Maagemet: ee vak of ee mythe? Houd ermee op! Bradwijkstraat AV Zoetermeer telefoo: fax: website: Overzicht traiige CMI 2-DAAGSE TRAINING TTI Telefoische Icasso I de Traiig Telefoische Icasso lere wij u hoe u de veratwoordelijkheid eemt i debiteuregesprekke. U leert zich bewust te worde va de wijze waarop u u debiteuregesprekke voert e hoe u dit effectiever e meer resultaatgericht ka doe. Wij lere u de leidig i het gesprek te eme e te houde e het gesprek die richtig op te sture die u west. Na afloop va deze traiig krijgt u gee verkeerde atwoorde meer, u heeft hooguit de verkeerde vrage gesteld. Middels juist gesimuleerde praktijkcases krijgt u de mogelijkheid het geleerde te oefee i de praktijk. Data: 24, 25 april 2008 / 23, 24 september 2008 / 26, 27 ovember ,00 3-DAAGSE TRAINING OCM Operatioeel Credit Maagemet I de traiig Operatioeel Credit Maagemet geve we u ee duidelijk beeld va alle deelaspecte va Credit Maagemet. U vergroot uw keis, izichte e vaardighede met betrekkig tot de operatioele take bie Credit Cotrol. Wij lere u beter resultaatgericht e slagvaardig commuicere met debiteure e collega s va de itere afdelige. Teves wordt er specifieker igegaa op het va toepassig zijde privaatrecht, waarbij u helder krijgt dat er verschil zit tusse gelijk hebbe, gelijk krijge e gelijk hale. Naast de commuicatieve e juridische aspecte gaa wij eveees dieper i op het debiteure proces va offerte tot e met de betalig, hoe om te gaa met klachte e het beheer daarva. Data: 22, 23, 24 oktober ,00 4-DAAGSE TRAINING SCM Strategisch Credit Maagemet I de cursus Strategisch Credit Maagemet geve we u ee duidelijk beeld va alle aspecte die gerelateerd zij aa Credit Maagemet i orgaisaties. U vergroot uw keis e vaardighede met betrekkig tot de orgaisatorische elemete bie Credit Maagemet alsmede i relatie tot de totale orgaisatie. Daaraast leert u hoe kredietbeleid diet te worde afgestemd op de orgaisatiedoelstellige. Hierdoor verkrijgt u izicht i de beodigde keis e vaardighede die odig zij om ee goede ivullig aa de afdelig te kue geve. Welke capaciteit heb ik odig e waar moet deze uit bestaa? We lere u ee competetiewoordeboek same te stelle e deze te vertale aar fuctiebeschrijvige e taakstellige. Daaraast krijgt u zicht op de vertalig aar ee opleidigspla om de gestelde doelstellige te realisere e de medewerkers gemotiveerd te houde. Wij lere u ook de commuicatie tusse afdelige oderlig e de positioerig va Credit Maagemet bie uw orgaisatie te verbetere. Teves zulle we specifieker igegaa op het va toepassig zijde privaatrecht, zodat u juridische aspecte kut verwerke i uw Credit Maagemet proces. We zulle eveees dieper i gaa op deelaspecte als het acceptatieproces, de route va het debiteureproces e de rapportage, die als stuurmiddel diet. Data: 1, 2, 8, 9 oktober ,00 Het overige traiigsaabod bij CMI Maatwerk Credit Maagemet Istituut verzorgt maatwerktraiige voor o.a.: TTIE TRAINING TELEFONISCHE INCASSO (ENGELSTALIG) TTIG TRAINING TELEFONISCHE INCASSO GEVORDERD CMC CREDIT MANAGEMENT & COMMERCIE CMA CREDIT MANAGEMENT & ANALYSE dieste telefoo website logo s e huisstijl, adverteties, jaarverslage, folders, posters, magazies, krate, catalogi, formuliere, cdhoeze e -labels, drukwerk(begeleidig), beursstad otwerp, wikeletalage beletterig, verpakkige, multimediaprojecte: webdesig, -bouw, -oderhoud e -hostig, web-to-prit Credit Maagemet Istituut verzorgt teves maatwerktrajecte voor: CREDIT MANAGEMENT TRAININGEN CONSULTANCY TRAININGEN SOCIALE EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN CREATIEVE EN DIDACTISCHE VAARDIGHEDEN Leergage CP CREDIT PROFESSIONAL (POST HBO GEREGISTREERD) IS INCASSO SPECIALIST Workshops Credit Maagemet Istituut verzorgt teves diverse workshops. Meer iformatie? Bezoek oze website: Opmaak Herbie Breder à Bradis, De Haag Drukwerk Artoos Commuicatiegroep, Rijswijk Oplage

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Young Potential Program

Young Potential Program Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

vip-arrangementen voor relatiemarketing

vip-arrangementen voor relatiemarketing vip-arrangementen voor relatiemarketing 11 TRAKTEER UW RELATIES OP EUROPA S GROOTSTE INDOORMUZIEKEVENEMENT Night of the Proms, het uieke huwelijk va klassiek e pop, stelt opieuw ee zeer gevarieerd e boeied

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Altea Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Altea jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Colofo Meedoe door taal

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie