F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional"

Transcriptie

1 VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo va der Wal Per Saldo eet bij Restaurat Proeverij 3 De Prockheer i Cothe Deelame CMI aa het 3 18e FCIB Global Coferece Iterview met CMI cosultat 3 Cesco Agterberg Credit Maagemet 4 Achmea Iterview met CMI cosultat 6 Fleur Seije te Hoor Iterview met cartooist 6 Rolad Hols Vooraakodigig 7 Credit Expo 2008 Iterview met CMI Cosultat7 Stepha te Brik Aamelde voor de eerstvolgede Leergag Credit Professioal? Leergag Credit Professioal (13e groep) start op 14 oktober U kut zich aa - melde via oze website of eem cotact met os katoor, telefoo: Vrage? Wilt u meer wete over deze Leergag Credit Professioal of adere traiige e dieste va het Credit Maagemet Istituut? Neem cotact op met os katoor via of bezoek oze website Primeur i Nederlad! CMI behaalt Post-HBO registratie i Credit Maagemet! Het Credit Maagemet Istituut heeft met haar welbekede e gereommeerde Leergag Credit Professioal vauit Stichtig Post Hoger Beroepsoderwijs Nederlad het predikaat Registeropleidig Post HBO i otvagst moge eme e bregt hiermee ee kwalitatief oderscheid aa i het aabod aa Credit Maagemet Opleidige i Nederlad! Op de Nederladse opleidigsmarkt zij aar schattig zo 6500 opleidigsistitute actief. Net zoals CMI, heeft ee aatal va he heeft veel tijd, eergie e soms ook veel geld geïvesteerd i de opzet e otwikkelig va ee opleidig op Post HBO iveau. Bij CMI gaat i oktober 2008 alweer de 13de leergag va start. Aagezie iedere aabieder i Nederlad zij opleidige ka voorzie va het obeschermde predikaat post HBO, is de kwaliteit voor de deelemer vaak iet gegaradeerd. Daaraast otdekke afgestudeerde dat de i hu belevig zware opleidig, dikwijls bekrood met ee istituutsdiploma, zelde geldt als arbeidsmarktkwalificered, eevoudigweg omdat werkgevers de waarde Kwaliteitseise aa Registeropleidige De kwaliteitseise die de SPHBO aa Registeropleidige stelt zij procedureel e ihoudelijk va aard. Ihoudelijk zij ze gericht op relevatie va de opleidig, het iveau e de kwaliteit va het programma. De kwaliteit wordt door de SPHBO op temiste twee pute gemete: bij aameldig e a afloop va de opleidig. Bij aameldig wordt de opleidig beoordeeld door ee toetsigscommissie va oafhakelijke deskudige. Na afloop wordt op grod va ee systeem va permaete evaluatie beoordeeld of e welke aapassige va ihoudelijke of orgaisatorische aard diee te worde doorgevoerd. Erkede diploma s Deelemers aa Registeropleidige kome i aamerkig voor ee va de getuigschrifte va de SPHBO, afhakelijk va de afrodig: Diploma: idie de opleidig wordt afgeslote met ee evaluatieve toetsig op basis waarva u kut slage of zakke, Certificaat: idie de opleidig iet wordt afgeslote met ee dergelijke toetsig. va de gevolgde opleidig moeilijk kue ischatte. E dit terwijl me ee bedrijfse/of beroepsopleidig heeft gevolgd waarvoor de vereiste miimaal ee vooropleidig op HBO iveau is. Ook aatoobaar opgedae werkervarig op HBO werk- e dekiveau kwalificeert hiervoor. Alle deelemers die ee Registeropleidig hebbe gevolgd e ee door de SPHBO verstrekt getuigschrift hebbe otvage, worde opgeome i het Ladelijke Register va Deelemers dat de SPHBO mede ames alle istellige bijhoudt. Het Ladelijk Register is bijvoorbeeld raadpleegbaar voor persoeelsfuctioarisse die de getuigschrifte va ee sollicitat wille verifiëre e voor beroepsvereigige die de Permaete Educatiepute wille bijhoude va hu lede. Teves biedt het oud-deelemers de gelegeheid kopieë va verlore gegae getuigschrifte aa te vrage. De SPHBO is hiervoor speciaal aagemeld coform de Wet Persoosregistraties. Voor alle gediplomeerde va Registeropleidige die i het buitelad wille gaa werke, is ee Egelstalige verklarig beschikbaar, waari het iveau va de post-hbo-opleidig wordt toegelicht. Deze verklarig is opgesteld i samewerkig met de NUFFIC. Stichtig PHBO Nederlad Weea-Zuid 170 Postbus AS Rotterdam Telefoo: Raimod Hoig (l) e Paul Esveld Wie is de Stichtig Post Hoger Beroepsoderwijs (SPHBO)? De SPHBO is ee ladelijke diestverleede orgaisatie op het gebied va Post-HBOopleidige. Doel va deze orgaisatie is door middel va kwalitatieve toetsig oderscheid aa te brege i het uitgebreide aabod aa Post-HBO-opleidige i Nederlad. De door de SPHBO getoetste opleidige krijge het predikaat Registeropleidig. Het is ee beschermd predikaat, dat allee door de SPHBO ka worde verleed. Voor CMI rede geoeg om zowel vauit het deelemersperspectief (behoefte aa kwaliteit, bevestigig va forse tijd- e fiaciële ivesterige), als vauit werkgeversperspectief (eveees behoefte aa kwaliteit, daadwerkelijk verbeterde arbeidsmarktkwalificatie door de izet va mobiliteitsbeleid i het kader va i-, door- e uitstroom) haar Leergag Credit Professioal te oderwerpe aa ee kwalitatieve toetsig. Het getuigschrift va SPHBO wordt aa ee opleidig verstrekt waeer de opleidig door de Stichtig is geaccrediteerd. Daarmee valle de kwaliteitseise e diplomerig bie ee erkede e ladelijke overeegekome regelig i het hoger beroepsoderwijs. Ee ader bijkomed voordeel voor de deelemers aa de Leergag Credit Professioal is het verkrijge va vrijstellige voor ekele oderdele i Mastertrajecte. Oze Post HBO-Registeropleidig fugeert op deze wijze ook og ees als deelcertificaat. Ee laatste, iet obelagrijk argumet voor werkgevers om zich te vergewisse va ee goede ihoudelijke kwaliteit va opleidige vormt de risico-reductie op fiaciële claims. Nu de claimcultuur ook i Nederlad is otstaa, kue werkgevers aasprakelijk worde gesteld voor door hu medewerkers gemaakte foute. I bijvoorbeeld de medische e techische sector zij bepaalde hadelige allee voorbehoude aa diegee die zich daartoe zij opgeleid. Om aa te toe dat de werkgever aar beste vermoge heeft gehadeld om medewerkers gekwalificeerd, met voldoede keis e vaardighede hu werkzaamhede te late verrichte, is het iet lager geaccepteerd dat er zo maar wat opleidikjes gevolgd zij. Idie ee werkgever ka aatoe dat hij er alles aa heeft gedaa om de kwaliteit va zij persoeel zo hoog mogelijk te late zij, bijvoorbeeld door te kieze voor het late volge va op ihoud getoetste Post HBO-Registeropleidige, da zal daar bij het bepale va de mate va aasprakelijkheid zoder meer rekeig worde gehoude. F A C T S Naam: Drs. P.M. (Paul) Esveld Orgaisatie: De SPHBO is oderdeel va Lloyd s Register Group Fuctie: Directeur Cetrum voor Post-Iitieel Oderwijs Nederlad Gehuwd: Ja Kidere: 1 dochter Carrière: Gestart als docet Nederlads e va huis uit Neerladicus. Sids 1994 actief i bedrijf & fuctiegerichte opleidige Kemerke: Opleidigsvisioair e koig 1 oog i bedrijfsopleidige, opleidigsorgaisaties e iitiële opleidige. 1

2 6e leergag Icasso Specialist studeert af bij CMI! Per 1 april ee ieuw gezicht bij CMI Suza Kees, Sales Represetative Bij mij vorige werkgever, ee leveracier va medische apparatuur, be ik bija vijf jaar werkzaam geweest. Ik bekleedde daar ee commerciële verkoop biediest fuctie met maag,- darm, e lever & log als specialisme. I deze orgaisatie fugeerde ik als spil tusse acht accoutmaagers voor de afdelig medische flexibele edoscope. Bij CMI hoop ik sel met de wereld va Credit Maagemet beked te rake, om zo mij rol i het werkleve vol ethousiasme e gedreveheid eer te zette. De afgestudeerde va leergag IS6 tezame met éé va de docete. Afgelope maad studeerde ee zestal deelemers af aa de leergag Icasso Specialist. Het Credit Maagemet Istituut heeft de leergag IS otwikkeld waarbie keis e vaardighede va de Icasso Specialist cetraal staa. Deze vier maade middag/avod leergag bereidt u grodig voor op het vak va Icasso Specialist. Na afloop bet u i staat om volledig zelfstadig ee debiteure- e/of icassoportefeuille te behere. De leergag bestaat uit drie modules, te wete: Doelgericht e daadkrachtig commuicere De kust va het vrage stelle, i verbidig kome met de debiteur Juridische aspecte va icassere I totaal beslaat de leergag ege filesessies. De modules worde gegeve door ervare icasseerders e tegelijkertijd gecertificeerde strategische bedrijfsopleiders die hu spore bie de wereld va Credit Maagemet e icasso ruimschoots verdied hebbe. Het doordachte actio learig programma biedt u ee combiatie va keis, izicht e toepassigsvaardighede op basis va volwasseeeducatie. Actuele vraagstukke vorme de basis va het programma. De leergag is bestemd voor: begiede é ervare debiteurebeheerders (credit) cosultats medewerkers va ee afdelig Icasso die hu keis e vaardighede wille vergrote icassomedewerkers va icasserede istaties als deurwaarders, icassobureaus, afdelige bijzoder beheer bij zowel profit- als o-profit orgaisaties. Wilt u deeleme aa de 7e leergag die op 15 mei aastaade va start gaat? Kijk da op e meldt u aa. Moika Hoig draagt a 9 jaar het caterigstokje over aa Debby Boef Vaaf de start va de oderemig i 1999 draagt Moika met hart e ziel zorg voor de ierlijke mes bie os katoor. De afgelope jare werde duizede cursiste door haar verwed tijdes de cursusse e traiige met overweldigede luches e avodete. Ook verzorgde ze vijf jaar lag de jaarlijkse CMI BBQ. Vawege gezodheidsprobleme is Moika al eige tijd iet meer i staat te werke e heeft ze sids begi februari jl. het stokje defiitief overgedrage aa haar opvolgster Debby Boef. Debby werkte de afgelope 9 jaar als caterigmedewerkster i ee ziekehuis i Gouda e am met veel plezier e uitdagig het stokje va Moika over. We wese Moika beterschap e dake haar hartelijk voor haar jarelage trouwe diest e zulle op 20 jui a.s. tijdes de jaarlijkse CMI BBQ op ee gepaste wijze afscheid va haar eme. Ik be 29 jaar oud e zal dit kalederjaar mij dertigste verjaardag viere Ik bezit ee koopwoig op loopafstad va CMI, erg hadig bij feestjes, e woo hier met mij Duitse herder hod Diva. I mij vrije tijd geef ik traiig als behedigheidsistructrice bij de VDH (vereigig Duitse herders) e vervul teves de fuctie I dit boek gaat debiteurespecialist Raimod Hoig same met jou aa slag om effectief, resultaatgericht e iet veroordelet i de commuicatie vorderige bie te prate. Moeilijke mese kome we overal tege, maar vooral i het debiteurewerk e i de icassobrache. Obewust zit oze commuicatie met debiteure vol met verwijte e oordele e dat komt de verbidig i commuicatie met deze debiteure e wabetalers, die zelf al i ee overlevigsmodus (kue) zitte, iet te goede. Practicus Raimod Hoig gaat diepgaad i op de verschillede debiteurtypes e de smoeze die hierbij verzoe worde. Hij geeft je hadvatte va commissaris behedigheid. Verder houd ik va actieve sporte, ga ik graag uit ete e va tijd tot tijd vid ik het heerlijk om lekker ee avodje te stappe. Ee vervolg op het succesvolle boek: Icasso, hoe praat ik mij geld uit zij zak? Debiteure, hoezo ze betale iet? I jauari 2005 verschee va de had va Els Jacobs e Raimod Hoig het eerste icassoboek i Nederlad: Icasso, hoe praat ik mij geld uit zij zak? Bie 1 maad gig het boek i de herdruk e imiddels staat de 4e herdruk klaar om gedrukt te worde. I het ajaar verschijt ee vervolg op dit succesvolle boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? over hoe je het beste om kut gaa met lastige debiteure. Iterview met CMI cosultat Ramo va der Wal Stel jezelf ees voor, wie is Ramo va der Wal? Ik be 33 jaar e woo i Hoselersdijk. De plaig is om i de loop va 2008 te gaa samewoe met mij vriedi. Waeer ik de tijd heb, be ik i de sportschool te vide om te fitesse. voor dieper izicht i de overtuigig va verschillede debiteuretypes e voorziet je va allerlei vraagtechieke om dergelijke debiteure de baas te worde e te blijve. Hij gaat daarbij uit va zowel vorderige op particuliere (Cosumer Collectios) als op bedrijve (Busiess to Busiess). Ee praktisch vervolg op zij eerdere boek. Verwacht: oktober 2008 bij CMI Books. Prijs 3 29,95 icl. BTW e verzedkoste. Debby Boef e Moika Hoig. Sids waeer werk je bij CMI? Welke achtergrod heb je? Mij icassowerkzaamhede zij begoe bij het Miisterie va Justitie daar hield ik me bezig met het icassere va griffiegeld e proceskoste. Na de smaak va icassowerk te pakke hebbe gekrege, be ik i de detacherig terecht gekome. Vaaf 2000 tot 2006 be ik werkzaam geweest op detacherigsbasis. I die periode heb ik reeds met Raimod Hoig bij de orgaisatie Smit & Hoig gewerkt. Bij mij vorige werkgever be ik ee jaar werkzaam geweest als assistet maager op de afdelig Collectios. Toch miste ik de detacherig e daarom be ik per september 2007 weer voor Raimod Hoig bij CMI gaa werke. Wat is voor jou de rede geweest om te kieze voor de detacherig? Imiddels heb ik bij veel verschillede bedrijve gedetacheerd gezete. I grote lije zij de werkzaamhede hetzelfde. Toch is iedere opdracht op zich weer ee ieuwe uitdagig. Dit komt omdat de opdrachte toch i verschillede braches zij e ieder bedrijf weer zij eige bedrijfscultuur heeft. Dat maakt voor mij de detacherig leuk e afwisseled. Bij welke orgaisatie zit je mometeel gedetacheerd e welke rol vervul je daar? Op dit momet zit ik gedetacheerd bij Alfam i Buik. Ik be daar werkzaam op de afdelig bijzoder beheer. Mij werkzaamhede bestaa uit het behere va de effectelease portefeuille. 2

3 Per Saldo eet bij Restaurat Proeverij De Prockheer i Cothe Ige e Arja hebbe gee vast persoeel, eme de telefoo op met hu vooraam e wete va elk igrediët waar het groeide, of geleefd heeft. Ee bezoek aa restaurat Proeverij De Prockheer, wiaar va de Goude Pollepel Gastvrouw Ige Stolk e kok Arja Smit: biologische producte zij oze kracht geworde. Het is vier uur s middags. Gastvrouw Ige Stolk (38) vouwt de servette, kok Arja Smit (44) is achter, hij bereidt de gerechte voor. De grote ovale tafel i de serre was iet gedekt voor vaavod, maar voor de foto pakt Ige wat couverts. Glimlache voor de wiaarskiek kost het stel gee moeite. Tegelijkertijd wordt er gerelativeerd. Arja: Natuurlijk is het prachtig, maar het blijft je werk. Bovedie houdt het iet op bij deze prijs: i iedere gast schuilt ee receset. Stadsmese zij ze eigelijk, verzeild geraakt aa de Kromme Rij. I 1995 wees Arjas zwager hem op ee truckerscafé aex paekoekehuis et buite Cothe. Arja had destijds ee restaurat i Utrecht e Ige werkte i stadskasteel Oudae. Same ee ieuwe zaak begie leek ze wel wat, maar da wel helemaal op de biologische toer. Va de rozebottels voor de chutey tot aa de verse boeketjes op tafel. Het is oze kracht geworde. Arja dekt dat biologisch ete beter werkt buite de stad. Als je i de stad biologische appeltaart serveert, iteresseert mese dat iet. Ze zie gee appels groeie. Hier hoef je maar aar buite te wijze. Behalve blij verrast met de prijswiede recesie, is het duo ook wat huiverig voor het effect. Arja werpt ee blik door zij zaak: ee kus, huiselijk restaurat. Mese krijge verwachtige. Ze deke dat we ee soort sterrerestaurat zij, maar je vidt hier gee toretjes e geleitjes. We probere ee bepaalde filosofie uit te drage. Hu werk is arbeidsitesief. Arja gaat ver terug i het gerecht. Het graa wat biekomt wordt hier vermale e verder verwerkt. We make oze eige zuurkool e werke met seizoesproducte. Ige ka iet wachte op de pompoee, die behalve i de gerechte ook ee plek i het iterieur zulle krijge. E ook Arja fataseert. Rod deze tijd kome de kole bie. Ik kijk daar aar uit, ja. Nieuwe recepte bedeke, of met ee ader product werke. Door publiciteit e mod-tot-modreclame wete steeds meer mese De Prockheer te vide. Toch wille Ige e Arja iet groeie, maar op termij juist kleier. Ige: Het is lastig om persoeel te vide dat dezelfde ideeë heeft over ete e die ook uitdrage. Het is zoeke aar ee speld i ee hooiberg e als ze wel ethousiast zij, komt het zo goed aa dat ze iets voor zichzelf begie. Op drukke dage wordt persoeel igehuurd via ee horeca uitzedbureau, maar op termij wordt de proeverij toch lastig te behappe voor z tweeë. Ee iets kleier pad, i dezelfde streek. Dat zou over ee paar jaar ideaal zij. Proeverij de Prockheer Graaf va Lyde va Sadeburgweg PB Cothe Telefoo Gastvrouw Ige Stolk Chef kok Arja Smit Website Opeigstijde Doordeweeks variabel geoped! Het wordt op prijs gesteld als u va te vore reserveert. Zaterdag allee dier. I de witermaade veelal op zodag geslote. Kijk voor meer ifo op Het gaat om meer da ee goede keuke Met het geve va cijfers voor álle oderdele die het ete aageaam make voorkom je dat allee restaurats met ee voortreffelijke keuke kasrijk zij i de Goude Pollepel-competitie. Dat zou ogewest zij, wat het gaat bij het uit ete gaa u ee maal iet allee om wat er op je bord verschijt. Je kut og zo lekker ete, als de bedieig stroef e ijzig is, als zoiets doodgewoos als ee karaf leidigwater wordt geweigerd, de prijze torehoog zij e de wachttijde het ziekehuisiveau bereike, da ligt er voor zo bedrijf gee goude pollepel klaar. Ook belagrijk zij zake als etourage, rookvrij gedeelte, toilet voor rolstoelers, verwarmd terras, verzorgde meukaart, schoo bestek e gevarieerde wijaabod. Proeverij De Prockheer werd wiaar door op vrijwel alle oderdele hoogte score. Top zijde biologische producte uit eige regio e het terras aa de Kromme Rij. Deelame CMI aa het 18 e FCIB Global Coferece i Miami (Florida) Na medio 2007 deelgeome te hebbe aa de NACM Global Coferece reisde CMI eid 2007 wederom aar Amerika, Palm Beach (FL) af om deel te eme aa de FCIB 18th Global Coferece. Vooral de keyote speakers zorgde voor uiterst iteressate sessies: High-Powered Teams ad Successful Global Corporatios You will be fasciated, motivated ad ispired by this thought-provokig, fastmovig ad full of practical ideas presetatio o what it takes to build a effective team eviromet, a high-productivity team ad a successful global corporatio. Speakers: Rick Foster & Greg Hicks - Foster, Hicks ad Associates Spaig the Globe i 90 Miutes - World Markets i Review Joi Dr. Belcsák i a discussio of the latest market developmets ad trade coditios throughout the world. Take a look at today s volatile markets ad hear the latest forecasts ad key watch outs. Speaker: Dr. Has Belcsák, Presidet S.J.Rudt & Associates Ic. Iterview met CMI cosultat Cesco Agterberg Stel jezelf ees voor, wie is Cesco Agterberg? Ik be ee 33 jarige vrijgezel e biekort wooachtig i het cetrum va Rotterdam. Na 14 jaar i Utrecht te hebbe gewood, 2 jaar i Chicago, 7 jaar i Amsterdam, wordt het dus u tijd voor Rotterdam. De grote stad is voor mij belagrijk; ik houd va het leve e de mese om me hee. Naast mij werk als Credit Professioal is werke i teamverbad is voor mij ee feestje. Probleme ga ik iet uit de weg, ik zoek de uitdagig e ik hoor wel ees dat het saai is als ik er iet be. Of het waar is weet ik iet, maar wat ik wel weet is dat ik houd va lache. Hard werke e plezier hebbe is absoluut ee goede e prettige combiatie die ertoe bijdraagt dat mese prettig werke voor je orgaisatie. Sids waeer werk je bij CMI? Welke achtergrod heb je? Sids april 2007 be ik werkzaam voor Credit Maagemet Istituut, ee og relatief korte periode, maar wat mij betreft het begi va ee og hele lage samewerkig. Ik kom oorsprokelijk uit de sportwereld; aast de drie buiteladse avoture als voetbaltraier be ik sids ee jaar of tie voetbaltraier i Nederlad. Gelukkig is CMI ee sportief bedrijf welke mij de tijd e ruimte geeft om mij hobby/vak uit te kue blijve oefee. Naast mij werkzaamhede als traier, be ik werkzaam geweest als bijzoder beheer medewerker bij o.a. de hypotheekbake Bak of Scotlad, Reaal Verzekerige NV e SNS Bak NV. Wat is voor jou de rede geweest om te kieze voor de detacherig? I eerste istatie heb ik iet speciaal gekoze voor de detacherig, maar wel voor het bedrijf Credit Maagemet Istituut. Het bedrijf wordt geleid door Raimod e Bioda Hoig waar ik toe al ee goede relatie mee Aet Spilma, Director of FCIB Naast deze keyote presetaties ware er volop workshops georgaiseerd door verschillede iteratioale Credit Maagemet specialiste. CMI volgt oder adere door haar iteratioale cotacte e deelame aa cogresse va de FCIB e NACM de ieuwste otwikkelige op Credit Maagemet op de voet. Ageda 2008 May NACM Credit Cogress & Expo Ketucky Iteratioal Covetio Ceter Louisville, KY USA October 12-14, 2008 FCIB s 128th Iteratioal Coferece ad Workshop i Europe Lisbo, Portugal November 16-18, 2008 FCIB s 19th Aual Global Coferece The Ritz-Carlto, Palm Beach USA Palm Beach, FL had voordat ik bij CMI gig werke. CMI geeft mij de mogelijkheid om i de keuke te kijke va ee aatal adere bedrijve da ekel éé orgaisatie. Otwikkele e keis vergare is iets wat ik belagrijk vid. Bij de Bak of Scotlad heb ik zo beetje alles geleerd op het gebied va hypotheke. Deze keis heb ik toegepast bij de adere twee opdrachtgevers te wete Reaal Verzekerige NV i Alkmaar e u bij de SNS Bak NV te s-hertogebosch. Bij welke orgaisatie zit je mometeel gedetacheerd e welke rol vervul je daar? Op dit momet be ik werkzaam voor SNS Bak NV te s-hertogebosch, op de afdelig Bijzoder Beheer. Deze afdelig houdt zich vooramelijk bezig met het ie va hypotheekachterstade, overbruggigskrediete, doorlopede krediete, persoolijke leige, prive-rekeige e alle adere krediete welke vooramelijk gekoppeld zij aa ee hypotheek. Daar ik ee ruime ervarig heb op het gebied va bijzoder beheer hypotheke voel ik mij als ee vis i het water bij deze opdrachtgever. 3

4 I gesprek met Ruud Steebrugge e Hery Krijt Credit Maagemet Wie is Achmea? Achmea is éé va de grotere fiaciële diestverleers i de Beelux. I totaal werke er zo mese voor Achmea. De aam Achmea is afgeleid va de plateaam Aechmea: ee plat die behoort tot de Bromelia Groep (plategeslacht). Kemerked aa deze plat is dat zij groeit op eige kracht e haar omgevig voedt. Achmea biedt bedrijve, istellige e cosumete ee breed pakket verzekerige e bacaire- e hypothecaire producte e dieste. Ook verzorgt Achmea pesioeadmiistraties, hulpverleig i bie- e buitelad, Arbo-dieste, prevetie- e reïtegratiedieste e services die ee gezode leefstijl bevordere. Ruud Steebrugge Orgaogram De activiteite va Achmea zij oderverdeeld i zeve divisies. Divisie Zorg Divisie Pesioee Divisie Directe Distributie Divisie Itermediaire Distributie Divisie Bacaire Distributie Divisie Sociale Zekerheid Divisie Europa Deze divisies hebbe hu eige keractiviteite e operere aar de markt oder merkame als: Cetraal Beheer Achmea, Zilvere Kruis Achmea, Iterpolis, Avéro Achmea, FBTO, Staalbakiers. Wat is jullie rol bie Achmea? Wij zij same met ee derde collega veratwoordelijk voor het Credit Maagemet bie het totale Achmea cocer. Ieder va os is veratwoordelijk voor verschillede divisies die we aasture vauit drie lokaties Apeldoor, Tilburg e Amsterdam. Wat doet de afdelig Credit Maagemet va Achmea precies? Als oderdeel va het Fiacial Shared Service Ceter verzorge wij het Credit Maagemet voor alle oderdele va Achmea. We drage zorg voor odersteuig va alle fia ciële processe a het versture va de ota. Wat vidt jij het belagrijkst voor jullie klate? Oze klat verwacht dat de basisdiestverleig op orde is (oder adere qua saldo). Hetgee je roept diet te kloppe met dat wat de klat ziet. De klat moet leided zij i oze fiaciële admiistratie. Daaraast vide wij het belagrijk dat oze mese meedeke met oze klate e opestaa voor het vide va passede oplossige idie de situatie hierom vraagt. We hadele maatschappelijk aar oze klate e zij voortdured bezig oze diestverleig te optimalisere. Waarom kiest ee orgaisatie Achmea voor het CMI als Credit Maagemet opleider? We ware op zoek aar ee partij die goed i staat was om oze kijk op Credit Maagemet verder te vertale aar oze medewerkers. We zochte ee istituut dat dezelfde passie heeft voor icassere e het Credit Maagemet vak als wij e die vode we i CMI. I os keismakiggesprek met Bioda e Raimod Hoig was er direct ee klik e werd de basis gelegd voor het vertrouwe om ee goed opleidigspla eer te legge. Passie, vakkeis e geweste ervarig gave os het vertrouwe om de samewerkig met CMI aa te gaa. Welke traiig heeft het CMI voor jullie verzorgd? CMI heeft ee basistraiig Credit Maagemet otwikkeld voor al oze operatioele medewerkers (8 traiigsdage) e ee uitgebreidere traiig voor oze seior medewerkers e teamleiders (12 traiigsdage). Alle aspecte, va kredietacceptatie tot ileidig Nederlads recht, bie het brede vakgebied va Credit Maagemet zij aa de orde gekome. We hadde de wes om ee basisopleidig voor al oze medewerkers te verzorge om het keisiveau va oze medewerkers te verhoge. Mede hierdoor zulle ze og beter i staat zij hu klate op ee passede wijze va diest te kue zij. Hoe bevalt de samewerkig? Die bevalt os prima. CMI heeft speciaal voor Achmea oze gedachte Icassere met passie ieuw leve igeblaze. Verder deke ze voortdured mee om de kwaliteit va de afdelig te verbetere. CMI doet meer da allee opleide, er wordt voortdured met os meegedacht. Daaraast zij ze uiterst flexibel hetgee voor os, zeker gezie oze omvag erg belagrijk is. Wat maakt de traiige e/of samewerkig via/met het CMI zo bijzoder? CMI maakt de traiige erg persoolijk e weet door middel va verschillede (speelse) werkvorme de cursiste er bewust va te late worde wat ze doe e wat het oplevert. Daaraast wordt er aders les gegeve da me doorgaas gewed is geweest. Oze deelemers zij ethousiast. De traiers va CMI zij erg ervare e zij uiterst gepassioeerd met hu vak bezig. Hery Krijt Wat is het resultaat va de traiig tot dusver? Tot dusver zij we erg tevrede, de tussetijdse evaluaties zij erg goed, eveals de eidevaluaties va de eerste afgerode cursusgroepe. Daaraast krijge we aardig wat iput vauit de cursus, zowel va het istituut als va oze medewerkers zelf. We merke ee veraderig i het bewustzijsproces e dat is i de hectiek va os bedrijf ee prettige otwikkelig. We kijke vooral ook welke lerig we eruit kue trekke e hoe we dit i de toekomst kue izette om de kwaliteit e de keis va oze medewerkers og verder te verbetere e oze afdelig og verder te kue professioalisere. Wat is de visie va Achmea op CM gebied? De visie op Credit Maagemet bie Achmea Fiacial Services is op dit momet vooral gericht op het eerzette va ee efficiete, kostebewuste e klatgerichte orgaisatie. Dit doe wij door oze systeme e processe zoveel mogelijk te uiformere e te stadarisere, waarbij oze klate - de divisies - op basis va daadwerkelijk afgeome producte e dieste worde door belast. Oze debiteure worde actief beaderd, zowel schriftelijk als telefoisch waarbij gebruik gemaakt ka worde va ee zeer beperkt aatal extere partije. Richtig oze klate deke wij mee e advisere wij over de gehele proceskete. 4

5 Achmea 5

6 CMI itroduceert X-RAI! Zoals u reeds beked is, trait e leidt CMI op ee uieke maier haar cursiste op i de verschillede aspecte va Credit Maagemet. Dit gebeurd zowel op het gebied va keis als op vaardighede. Tijdes de traiige wordt er veel gebruik gemaakt va creatieve werkvorme, games e toys. De afgelope jare werd de toy Buzz lightyear voor veel traiigsoderdele, waaroder het traie va vraagtechieke, igezet. CMI heeft beslote om va de otwikkelaar va deze traiige, oprichter e maagig director Raimod Hoig ee eige toy te otwikkele. Rolad Hols heeft hem otwikkeld. X-Rai is het resultaat, we stelle hem graag aa u voor! Iterview met CMI cosultat Fleur Seije te Hoor Stel jezelf ees voor, wie is Fleur Seije te Hoor? Ik be 28 jaar e ik woo same met mij vried i De Haag. Begi jui verhuize we aar Amsterdam, waar we ee appartemet hebbe gekocht. Oorsprokelijk kom ik uit Leide, waar ik twaalf jaar heb gewood. Daara twee jaar i Brussel, ege jaar i Tiel e u alweer vijf jaar i De Haag. Ik houd va lekker ete, Idoesisch, Perzisch e Italiaas geiete i het bijzoder mij voorkeur. Verder be ik ee fervet aahager va series zoals House, Frieds, Sex ad the City e de Ghost Whisperer. Sids waeer werk je bij CMI? Welke achtergrod heb je? Ik be sids 22 oktober 2007 bij CMI i diest. Ik be begoe bij ee medisch icassobureau, waar ik a ee half jaar traiig be gaa geve aa ieuwe medewerkers. Na mij verhuizig aar De Haag, be ik bij ee deurwaarderskatoor op de afdelige Executie e Roladmiistratie gaa werke. Ook heb ik hiera eige tijd gewerkt bij ee advocatekatoor die faillissemete verzorgde voor het UWV. Uiteidelijk kwam ik i aarakig met detacherig e vervulde voor ege maade ee opdracht bij Cao i Hoofddorp. Adere opdrachte zij bij de SNS bak e bij Primelie i De Bosch geweest. Mometeel volg ik met veel plezier via CMI de post-hbo opleidig Credit Professioal. Raimod e Bioda zij leuke e gezellige mese om als baas (zij oeme zichzelf collega) te hebbe. Ze zij heel erg met mij begaa e helpe mij eorm om te groeie bie het Credit Maagemet! Wat is voor jou de rede geweest om te kieze voor de detacherig? Ik be per toeval i de detacherig terechtgekome. Vawege mij relevate werkervarig werd ik al sel beaderd door detacherigsbureaus. Met ame de afwisselig trok mij aa. Via CMI heb ik reeds op diverse projecte gezete e krijg ik bevestigd dat de afwisselig e de costate uitdagige die het werk met zich meebrege wel is wat ik zoek. Daaraast is het va iedere opdracht afwachte wat er va je verwacht wordt. Bij welke orgaisatie zit je mometeel gedetacheerd e welke rol vertolk je daar? Ik zit sids 1 februari jl. bij Reaal Verzekerige, op de afdelig Icasso. Op deze afdelig vidt de telefoische afhadelig plaats va achterstallige premies. Ik heb het er goed aar mij zi e doe ook og ees keis op va verzekerige. Iterview met cartooist Rolad Hols Wie is Rolad Hols? Mij aam is Rolad Hols, ik be 38 jaar e wooachtig i Berkel e Roderijs. UNIEKE MOGELIJKHEID VOOR AFGESTUDEERDE ICC-ERS! Deelemers va de voormalige leergag Iterim Credit Cosultat hebbe vaaf 17 september ee eemalige e uieke kas om het ICC-diploma, a aavullede scholig, om te zette i ee officieel post-hbo diploma. Meer iformatie is te verkrijge via Wat doe je precies? Cartoos tekee i opdracht e cartoos tekee voor eige producties, zoals: igelijste cartoos, asichtkaarte, afsprakekaartjes etc. Verder be ik mometeel bezig met aimatie. Dit met behulp va het 3d tekeprogramma 3d studio max. Hiermee zij uiteidelijk tekefilms te make vergelijkbaar met Shrek. Dit vergt allee og heel veel studie, maar ee erg leuk doel om aar toe te werke. Sids waeer werk je voor jezelf? Ik werk ruim 10 jaar voor mezelf. Hoe be je met CMI i cotact gekome? Ee gedeelte va mij collectie cartoos hage geëxposeerd i Dekker Zoetermeer. Via deze leuke samewerkig met Dekker verkoop ik iet allee af e toe éé va mij igelijste cartoos maar maak ik ook op ee leuke maier reclame. Zo is CMI da ook met mij i cotact gekome. Wat heb je voor CMI gemaakt? Voor CMI heb ik ee figuurtje otworpe vergelijkbaar met Superma e Buzz Lightyear. Met het gezicht va Raimod Hoig hierop verwerkt. Verder 8 debiteure types. Figuurtjes waarbij het karakter met hu eigeschappe uit het uiterlijk e lichaamshoudig af te leze is. Voor wat voor soort opdrachtgevers werk je allemaal? Het soort opdrachtgevers loopt uitee va ee particulier die geboortekaartjes wil bestelle tot ee bedrijf als Albert Heij die zij distributiecetra s wil voorzie va posters met ARBO e HACCP boodschappe. Verder voor productiebedrijve waardoor ik mij tekeige i de vorm va feestartikele terug zie bij o.a. de Makro e de V&D. Mij eige producte bestaa vooramelijk uit asichtkaarte voor sportschole. Voor tadartspraktijke, kappers, pedicures etc verkoop ik igelijste cartoos e afsprakekaartjes. Deze verkoop geschiedt veelal via mij website: Hoe zie jij de toekomst? Ik zie mezelf als ee cartootekeaar die ook i het buitelad doorbreekt met ee voor iederee aatrekkelijke herkebare tekestijl e hoop ook richtig de aimatie eig succes e oderscheid te kue make. F A C T S Naam: Rolad Hols Leeftijd: 38 jaar Naam bedrijf: Rolad Hols Cartoos Sids: 1996 Gezissamestellig: Samewoed e ee zoo Hobby s: Buite cartootekee ook meubels otwerpe e make e sporte zoals: teis e surfe. Favoriete stripfiguur: Asterix e Obelix 6

7 CMI eemt voor de 4e keer deel aa CreditExpo! Op 19 ovember 2008 is het wederom zo ver, da zal de vierde editie va de CreditExpo beurs 2008 plaatsvide. Deze keer speelt het eveemet zich af i Rotterdam, i plaats va Amsterdam e wel i de Va Nelle Otwerpfabriek. CMI zal et als alle voorgaade jare deeleme aa deze beurs e teves ee aatal workshops verzorge. Tijdes de Credit Expo 2007 verzorgde CMI ee tweetal workshops met als titel Welke Pokerface zet uw debiteur op? Beide workshops werde overvol bezocht. Omdat alle stoele i korte tijd bezet ware, moeste overige bezoekers zelfs lags de wade ee staaplaats ieme. CMI zal dit jaar zich wederom op ee ludieke maier presetere. Mometeel is CMI i oderhadelig met Jim Smith Jr, ee Amerikaase motivatietraier, om wederom ee aatal traiige i Nederlad te verzorge e teves workshops tijdes de Credit Expo 2008 te geve. We berichte u uitgebreid verder i de volgede Per Saldo! Raimod Hoig i actie tijdes éé va de drukbezochte workshops tijdes Credit Expo Workshop Itakegesprekke & Sollicitatievaardighede Va itake aar opdracht of project Op itakegesprek gaa voor ee ieuwe opdracht of project is voor veel mese gee dagelijkse bezigheid. Zeker waeer de opdrachte of projecte iet voor het oprape ligge, komt de focus a de verkoop te ligge op ee succesvol itakegesprek. Zo gesprek moet het verschil zij tusse omzet of og ee paar weke op de bak...! Dat verschil is u precies waar het om draait, de keuze moet immers altijd i jouw voordeel zij. CMI heeft hiervoor bie de Credit Maagemet cosultacybrache ee praktische traiig otwikkeld. Herkebare vrage kome i deze traiig aa bod, zoals bijvoorbeeld: Hoe bereid ik mij voor...? Welke vrage ka ik verwachte? Hoe stel ik assertief vrage over wat er va mij verwacht gaat worde? Deze keis e vaardighede geve u morge al ee voorsprog om uw scorigskas te vergro te, de voorsprog die het verschil maakt voor u e de orgaisatie die u vertegewoordigd. Voor wie bestemd? Iederee die u zoder opdracht of project zit, zich beter wil bekwame i het voere va itakee sollicitatiegesprekke of biekort ee itake- of sollicitatiegesprek heeft. Bijvoorbeeld: detacherig, iterim, cosultacy, uitzedbureau s, projectbureau s e free-lacers e wervig- & selectiebureaus. Uw leerresultaat Na afloop va de traiig: Gaat u va ee kruisverhoor aar ee dialoog. Weet u het verschil tusse sub-assertief & assertief uzelf verkope. Kut u uw C.V. omzette aar opdracht- e projectvoordele. Zelfstadig uitvoere va de voorbereidig, het gesprek e de opvolgig daarva. Nooit meer met uw mod vol tade, maar ee haddruk met ee opdracht of project. Programma Hoe preseteer ik mezelf, zowel verbaal als o-verbaal? Iterviewtechieke die gebruikt worde (izicht i welke techieke er gebruikt worde). Wat is het doel va de opdracht c.q. het project? Vraagtechieke voor de kadidaat. Itakegesprekke met video evaluatie (cases). 100 irritate iterviewvrage, 101 briljate atwoorde. Checklist & tips. M E E S T E R S I N C R E D I T M A N A G E M E N T & I N C A S S O Gezocht Credit Professioals M/V Nieuwsgierig? Bel of kijk op Werkwijze De workshop Itakegesprekke & Sollicitatievaardighede is ee praktijkgerichte vaardigheidstraiig die u izicht geeft i hoe itakegesprekke doorgaas georgaiseerd e uitgevoerd worde. Oder adere met behulp va ee video late we u bewust worde va uw eige valkuile. Cofrotered, maar erg leerzaam i ee veilige leeromgevig. Tijdes deze workshop krijgt u veel tips e trucs hoe u zelfverzekerd ee itakegesprek moet voere e uw scorigskas zal vergrote om de opdracht of het project te verkrijge. Naam: Workshop Itakegesprekke & sollicitatievaardighede Ivesterig: h 395,00 per deelemer Groepsomvag: maximaal 12 deelemers Duur: 1 dag bestaade uit 2 dagdele Data: Woesdag 10 september 2008 Literatuur: Selectiegesprekke (dr. Jack J.R va Mide) Vaaf 8 persoe verzorge wij deze workshop ook bij u op locatie. Iterview met Stepha te Brik CMI Cosultat die olags Cum Laude slaagde voor de CICP! Stel jezelf ees voor, wie is Stepha te Brik? Ik be Stepha te Brik e be 32 jaar. Ik be wooachtig i Emmeloord same met mij vrouw e dochter. Naast mij werk, zij mij vrouw e dochter mij grootste hobby. Ook probeer ik i het kleie beetje tijd dat overblijft, tijd vrij te make voor muziek e vriede. Sids waeer werk je bij CMI? Welke achtergrod heb je? Ik werk sids 1 april 2007 bij het Credit Maagemet Istituut. Voordat ik bij het CMI i diest trad, was ik al meerdere jare werkzaam als Credit Maager op detacherigsbasis. I 2002 heb ik bij het Credit Maagemet Istituut de leergag ICC (Iterim Credit Cosultat) met succes gevolgd. Dit is de voorloper va het huidige leergag CP (Credit Professioal). Wat is voor jou de rede geweest om te kieze voor de detacherig? Er zij meerdere redee waarom ik voor Detacherig gekoze heb. De belagrijkste daarva zij de afwisselig e de otwikkelig. Iedere orgaisatie heeft haar eige karakteristieke eigeschappe waardoor elke opdracht aders is. Dit zorgt voor de odige afwisselig i het werk e maakt detachere bie het vak Credit Maagemet zo uitdaged. Omdat je tijdes de verschillede opdrachte i aarakig komt met vele verschillede bedrijve, braches e mese ervaar ik ze als ee kas om verder te otwikkele. Bij welke orgaisatie zit je mometeel gedetacheerd e welke rol vervul je daar? Mometeel be ik gedetacheerd bij Deloitte. Naast het behere va ee debiteureportefeuille, be ik betrokke bij ee projectteam dat zich bezighoudt met de implemetatie va ee ieuw credit maagemet systeem. Het project richt op zowel de implemetatie va het softwarepakket als de ieuwe procedures. Ee oderdeel va het project is ook traiig. Tijdes de traiigssessies, worde de medewerkers getraid i het ieuwe systeem, procedures e werkwijze. Wat is de CICP opleidig? CICP staat voor Certified Iteratioal Credit Professioal. I twaalf modules wordt er dieper igegaa op Credit e Risk Maagemet i ee iteratioale omgevig. Deze opleidig wordt gegeve door de FCIB e Michiga State Uiversity. I deze itesieve periode heb je cotact met medestudete uit de hele wereld e kom je i aarakig met de verschillede culture e gebruike. Doordat je direct commuiceert met al je klasgeote over je opdrachte leer je iet allee va de theorie e de opdrachte, maar ook va elkaar e is de bagage die je meekrijgt zeer waardevol. Waeer be je aa de CICP opleidig begoe? De opleidig heb ik gevolgd i het laatste halfjaar va I jauari 2008 be ik geslaagd e gecertificeerd. Waarom wilde je deze opleidig volge? Persoolijke otwikkelig is voor mij altijd erg belagrijk geweest. Ee va de belagrijkste redee dat ik bij het CMI be gaa werke is de mogelijkheid voor otwikkelig. De opleidig CICP is ee zeer waardevolle opleidig voor Credit Professioals die iteratioaal opdrachte vervulle. Door het blijve volge va traiige e opleidige, blijf ik mezelf otwikkele e blijf ik up-to-date met alle otwikkelige bie Credit Maagemet e Fiacial Risk Maagemet. Hoe kijk je terug op de opleidig? Het resultaat is dat ik u meer bewust be geworde va de verschillede risico s die gelope worde i ee iteratioale omgevig e hoeveel geld het orgaisaties ka oplevere waeer Credit Maagemet goed is igericht. Teves wordt er aadacht besteedt aa de diversiteit aa culture e hoe orgaisaties i verschillede lade omgaa met Credit Maagemet. Wat levert het voor jouw werkgever e haar opdrachtgevers op dat jij deze opleidig hebt afgerod? Deze opleidig stelt me i staat om orgaisaties te advisere e te wijze op de risico s die gelope worde gedurede het gehele Credit Maagemet proces. Het iteratioale klimaat va Credit Maagemet speelt bij steeds meer orgaisaties ee grotere rol. Met ame door de toegeome techologische mogelijkhede (dek aa bijvoorbeeld iteret) worde greze verlegd e worde steeds meer orgaisaties gecofroteerd met Iteratioaal Credit Maagemet. De opleidig CICP sluit daar heel goed bij aa. Hoe ziet je volgede (leer)uitdagig eruit? Er bestaa a afrodig va CICP ee aatal aavullede opleidige e traiige. Ee va de vereiste voor het behoude va de certificerig is dat je ieder jaar voldoede pute haalt. De komede periode staa Foreig Exchage Maagemet e i ee later stadium Certified Credit Executive (CCE) op mij ageda. Verder ga ik me de komede periode richte op het geve va traiige. Kortom de toekomst biedt mij bij CMI voldoede ieuwe uitdagige! 7

8 CMI Books is ee uitgeverij gespecialiseerd i vakliteratuur over Credit Maagemet & Icasso. Daaraast geeft zij ee aatal boeke over werkgerelateerde oderwerpe uit. CMI Books oderscheidt zich door de uitgave va praktische boeke. Specialisatie: Credit Maagemet, Icasso, Persoolijke Effectiviteit. Reeds verschee: Icasso, hoe praat ik mij geld uit zij zak? Debt Collectio, how do I talk my moey out of his pocket? Credit Maagemet: ee vak of ee mythe? Houd ermee op! Bradwijkstraat AV Zoetermeer telefoo: fax: website: Overzicht traiige CMI 2-DAAGSE TRAINING TTI Telefoische Icasso I de Traiig Telefoische Icasso lere wij u hoe u de veratwoordelijkheid eemt i debiteuregesprekke. U leert zich bewust te worde va de wijze waarop u u debiteuregesprekke voert e hoe u dit effectiever e meer resultaatgericht ka doe. Wij lere u de leidig i het gesprek te eme e te houde e het gesprek die richtig op te sture die u west. Na afloop va deze traiig krijgt u gee verkeerde atwoorde meer, u heeft hooguit de verkeerde vrage gesteld. Middels juist gesimuleerde praktijkcases krijgt u de mogelijkheid het geleerde te oefee i de praktijk. Data: 24, 25 april 2008 / 23, 24 september 2008 / 26, 27 ovember ,00 3-DAAGSE TRAINING OCM Operatioeel Credit Maagemet I de traiig Operatioeel Credit Maagemet geve we u ee duidelijk beeld va alle deelaspecte va Credit Maagemet. U vergroot uw keis, izichte e vaardighede met betrekkig tot de operatioele take bie Credit Cotrol. Wij lere u beter resultaatgericht e slagvaardig commuicere met debiteure e collega s va de itere afdelige. Teves wordt er specifieker igegaa op het va toepassig zijde privaatrecht, waarbij u helder krijgt dat er verschil zit tusse gelijk hebbe, gelijk krijge e gelijk hale. Naast de commuicatieve e juridische aspecte gaa wij eveees dieper i op het debiteure proces va offerte tot e met de betalig, hoe om te gaa met klachte e het beheer daarva. Data: 22, 23, 24 oktober ,00 4-DAAGSE TRAINING SCM Strategisch Credit Maagemet I de cursus Strategisch Credit Maagemet geve we u ee duidelijk beeld va alle aspecte die gerelateerd zij aa Credit Maagemet i orgaisaties. U vergroot uw keis e vaardighede met betrekkig tot de orgaisatorische elemete bie Credit Maagemet alsmede i relatie tot de totale orgaisatie. Daaraast leert u hoe kredietbeleid diet te worde afgestemd op de orgaisatiedoelstellige. Hierdoor verkrijgt u izicht i de beodigde keis e vaardighede die odig zij om ee goede ivullig aa de afdelig te kue geve. Welke capaciteit heb ik odig e waar moet deze uit bestaa? We lere u ee competetiewoordeboek same te stelle e deze te vertale aar fuctiebeschrijvige e taakstellige. Daaraast krijgt u zicht op de vertalig aar ee opleidigspla om de gestelde doelstellige te realisere e de medewerkers gemotiveerd te houde. Wij lere u ook de commuicatie tusse afdelige oderlig e de positioerig va Credit Maagemet bie uw orgaisatie te verbetere. Teves zulle we specifieker igegaa op het va toepassig zijde privaatrecht, zodat u juridische aspecte kut verwerke i uw Credit Maagemet proces. We zulle eveees dieper i gaa op deelaspecte als het acceptatieproces, de route va het debiteureproces e de rapportage, die als stuurmiddel diet. Data: 1, 2, 8, 9 oktober ,00 Het overige traiigsaabod bij CMI Maatwerk Credit Maagemet Istituut verzorgt maatwerktraiige voor o.a.: TTIE TRAINING TELEFONISCHE INCASSO (ENGELSTALIG) TTIG TRAINING TELEFONISCHE INCASSO GEVORDERD CMC CREDIT MANAGEMENT & COMMERCIE CMA CREDIT MANAGEMENT & ANALYSE dieste telefoo website logo s e huisstijl, adverteties, jaarverslage, folders, posters, magazies, krate, catalogi, formuliere, cdhoeze e -labels, drukwerk(begeleidig), beursstad otwerp, wikeletalage beletterig, verpakkige, multimediaprojecte: webdesig, -bouw, -oderhoud e -hostig, web-to-prit Credit Maagemet Istituut verzorgt teves maatwerktrajecte voor: CREDIT MANAGEMENT TRAININGEN CONSULTANCY TRAININGEN SOCIALE EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN CREATIEVE EN DIDACTISCHE VAARDIGHEDEN Leergage CP CREDIT PROFESSIONAL (POST HBO GEREGISTREERD) IS INCASSO SPECIALIST Workshops Credit Maagemet Istituut verzorgt teves diverse workshops. Meer iformatie? Bezoek oze website: Opmaak Herbie Breder à Bradis, De Haag Drukwerk Artoos Commuicatiegroep, Rijswijk Oplage

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie