ICT~OFFICE EN GV V 1.0 EN TRANSPARANT IN ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT~OFFICE EN GV V 1.0 EN TRANSPARANT IN ICT"

Transcriptie

1 V E RGELIJKING ALGEMENE VOORWAARDEN ICT~OFFICE EN M ODELCONTRACTEN GV C ENTRIC GV GEBRUIKERSVERENIGING CENTRIC WICHER VENEMA 15 FEBRUARI 2010 V 1.0 ONAFHANKELIJK, HELDER EN TRANSPARANT IN ICT E RNST LOPES C ARDOZO, M ICHAEL E ICHELSHEIM 15 februari van 14 Aranea Consult BV

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING INLEIDING METHODE EN BEVINDINGEN RESULTATEN BELANG CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN februari van 14 Aranea Consult BV

3 1 Samenvatting In januari 2009 heeft de brancheorganisatie ICT~Office haar Algemene Voorwaarden (AV) vernieuwd. Deze voorwaarden worden ook door Centric gehanteerd. Dat was aanleiding voor GV Centric om Aranea te vragen de Algemene Voorwaarden van ICT~Office te vergelijken met de Modelcontracten van GV Centric (welke door de GV Centric met Centric gezamenlijk zijn geformuleerd). Resultaat Er zijn duidelijke en belangrijke verschillen tussen de Algemene Voorwaarden van ICT~Office en de Modelcontracten van GV Centric. De Modelcontracten zijn beter, vollediger en in meer detail gedefinieerd, zodat de kans op conflicten kleiner is en eventuele disputen eenvoudiger kunnen worden opgelost, of niet ontstaan. De Modelcontracten zijn ook aanzienlijk evenwichtiger, ze gaan uit van een oprecht partnerschap, terwijl de AV van ICT~Office op alle mogelijke manieren de leverancier beschermen. Bij elkaar voldoende redenen voor de leden van GV Centric om de Modelcontracten GV Centric te gebruiken en toepassing van de Algemene Voorwaarden ICT~Office te voorkomen. Het eenvoudigste gaat dat wanneer direct bij het eerste contact naar de Modelcontracten wordt verwezen. Aanbevolen wordt om bij elke offerteaanvraag expliciet te stellen dat indien geoffreerd wordt daarmee ook de Modelcontracten zijn aanvaard. Sluitstuk is de tijdige ondertekening door de juiste, bevoegde, persoon. 15 februari van 14 Aranea Consult BV

4 2 Inleiding De Gebruikersvereniging Centric (GV Centric) heeft ten doel de behartiging van de belangen van haar leden in relatie tot de producten en diensten van Centric, leverancier van computersystemen, programmatuur en bijbehorende diensten. In 2004 heeft GV Centric in samenwerking met Centric contracten opgesteld die als model kunnen dienen voor haar leden die producten van Centric wensen af te nemen. In 2007 heeft Aranea Consult het gebruik en de effectiviteit van de Modelcontracten onderzocht. De modelcontracten zijn op basis van de uitkomsten van dat onderzoek in 2009 vernieuwd. In januari 2009 heeft de brancheorganisatie ICT~Office haar Algemene Voorwaarden (AV) vernieuwd. Deze voorwaarden worden ook door Centric gehanteerd. Dat was aanleiding voor GV Centric om Aranea te vragen de Algemene Voorwaarden van ICT~Office te vergelijken met de Modelcontracten van GV Centric. Doel Het onderzoek zal antwoord moeten geven op de volgende vragen: Hoe verhouden de AV en de Modelcontacten zich tot elkaar Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de Modelcontracten en de AV ICT~Office? Daarnaast wil de GV Centric advies op welke wijze haar leden op een juridisch verantwoorde manier de modelcontracten van de GV te laten prevaleren boven de ICT Office voorwaarden? 15 februari van 14 Aranea Consult BV

5 3 Methode en bevindingen De Modelcontracten van GV Centric bestaan uit een algemeen deel en twaalf (12) nadere delen die elk toegespitst zijn op een specifiek product of dienst: 00 Handleiding Modelcontracten 01 Model raamovereenkomst 02 Model programmatuur beschikbaarstelling 04 Model programmatuur onderhoud 05 Model apparatuur levering 06 Model apparatuur onderhoud 07 Model System Management Services 08 SLA_OSB_alg system management support 09 SLA_RSM_alg remote system management 10 SLA_RDM_alg remote database management (oracle beheer) 11 SLA_MSH managed server hosting 12 SLA_ASP_std application service providing Het eerste document, de Handleiding, bevat vele nuttige wenken en helpt om snel de weg te vinden in de contracten. Hierin wordt duidelijk gemotiveerd waarom het belangrijk is om goede afspraken te maken en deze ook rechtsgeldig vast te leggen. De Algemene Voorwaarden van ICT~Office volgen hetzelfde patroon: Module Algemeen Module 01 Licentie programmatuur Module 02 Ontwikkeling van programmatuur Module 03 Onderhoud van programmatuur Module 04 Application service provisioning, software as a service en computerservice Module 05 Ontwikkeling en onderhoud van een Website Module 06 Webhosting Module 07 Detacheringdiensten Module 08 Opleidingen en trainingen Module 09 Advisering, consultancy Module 10 Overige diensten Module 11 Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken Module 12 Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur Module 13 Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur 15 februari van 14 Aranea Consult BV

6 Module 14 Toegang tot internet Module 15 Telecommunicatiediensten Module 16 Financiering en leasing van ICT Voor het onderzoek zijn twee methoden gehanteerd. Eerst werd een vergelijkbare steekproef van de contracten statistisch onderzocht; per artikel werd vast gesteld of de bepaling een recht voor de leverancier c.q. een plicht voor de opdrachtgever inhield, of een recht voor de opdrachtgever dan wel plicht voor de leverancier. Met andere woorden: spreekt het artikel in het belang van de leverancier of de klant - of beide. Vervolgens werden de beide contracten op een aantal belangrijke punten juridischinhoudelijk vergeleken. In de resultaten vind u een aantal significante verschillen, die duidelijk maken dat het voor de afnemende gemeente of waterschap beslist verschil maakt welke contracten men afsluit. 3.1 Resultaten en Op zich zal het niet verbazen dat de Algemene Voorwaarden die door de branchevereniging ICT~Office zijn opgesteld veel oog hebben voor het belang van hun leden, de leveranciers. Toch blijkt men daarin wel heel ver te gaan. Uit de statistische analyse blijkt het volgende: Bepalingen ten gunste van leverancier Bepalingen ten gunste van Opdrachtgever AV ICT~Office 84,3% 15,7% MC GV Centric 46,6% 53,4% Veel van de bepalingen van de Modelcontracten GV Centric spreken over rechten en plichten van partijen en zijn dus symmetrisch. Bij veel bepalingen waarin aan de leverancier of de opdrachtgever een recht of plicht wordt toegekend, wordt direct ook de beperking daarvan vermeld. Zo heeft de opdrachtgever het recht om programmatuur op een andere installatie te draaien als de normale hardware buiten dienst is, maar slechts voor zolang als dat het geval is: de belangen van leverancier en opdrachtgever komen beide aan bod. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want deze contracten zijn ontwikkeld in samenwerking tussen GV Centric en de leverancier. 15 februari van 14 Aranea Consult BV

7 3.2 Belang Zijn de verschillen voor de praktijk van belang of is het allemaal voer voor juristen? Om daar inzicht in te geven hebben we de contracten op een aantal voor de praktijk belangrijke punten vergeleken: Levering van apparatuur: waar, in welke staat en werkt het ook? Onderhoud van programmatuur Aansprakelijkheid Overdracht rechten en plichten Intellectuele eigendomsrechten Levering van apparatuur: waar, in welke staat en werkt het? Er is een zekere discrepantie tussen de praktijk en de bepalingen in de AV ICT~Office. Zo wordt daar gesteld dat apparatuur af-magazijn wordt geleverd; dat zou betekenen dat u de spullen zelf op moet halen! Gelukkig niet de manier waarop Centric en de meeste ICTleveranciers normaal te werk gaan, maar het staat wel in het contract. Daar staat ook: Leverancier staat er niet voor in dat de bij de zaken behorende montage-, installatie- en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat de zaken de eigenschappen bezitten die in deze voorschriften zijn vermeld. Met ander woorden, de documentatie kan kloppen, maar de leverancier staat daar niet voor in. De modelcontracten gaan daar heel anders me om: Leverancier zal Opdrachtgever voorzien van Documentatie geschreven in de taal waarin de interactie met de gebruiker plaatsvindt over de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de Apparatuur en/of Programmatuur. De Documentatie dient zodanig te zijn dat zij een juiste, volledige en gedetailleerde beschrijving geeft van de door Leverancier te leveren Apparatuur en/of Programmatuur en de functies daarvan, opdat gebruikers van de mogelijkheden van de Apparatuur en/of Programmatuur gebruik kunnen maken. Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan de door hem aan Opdrachtgever schriftelijk medegedeelde functies, Productspecificaties en karakteristieken van de Apparatuur en de Systeemprogrammatuur, Hulpprogrammatuur en Overige programmatuur, opgenomen in Bijlage 1 en in schriftelijke stukken waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen. In de praktijk leveren voorschiften en documentatie zelden problemen op, maar contracten zijn er natuurlijk juist voor de uitzonderingsgevallen. Wanneer u na enige tijd onderdelen nodig heeft. In de AV ICT~Office wordt hier niet over gerept: u moet dus maar zien of de leverancier uw defecte disk drive nog kan en wil vervangen. In de Modelcontracten is dit wel geregeld: 15 februari van 14 Aranea Consult BV

8 Leverancier garandeert de mogelijkheid van de levering van onderdelen, componenten, dan wel van gelijkwaardige, uitwisselbare functionele eenheden ten behoeve van de in deze overeenkomst genoemde Apparatuur gedurende de duur van de onderhoudsverplichting van de Apparatuur Onderhoud van programmatuur Onderhoud bij programmatuur is minstens zo belangrijk is als bij apparatuur. ICT~Office ziet het vooral als kostenpost: Leverancier staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Even verder gaat het over de medewerking van de cliënt: Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van leverancier. De opdrachtgever moet allerlei garanties geven, de leverancier bindt zich nergens aan. Veel eenzijdiger kan het niet. De Modelcontacten laten zien dat het ook anders kan. De bepalingen gaan uit van een partnerschap, waarbij beide partijen hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben om er samen een succes van te maken: Zodra één der Partijen kennis heeft dat één of meerdere data in de Leveringsplanning overschreden zullen gaan worden zullen Partijen in overleg treden en een nieuwe Leveringsplanning opstellen waarbij beide Partijen de datum van operationele ingebruikname door Opdrachtgever zoveel als mogelijk is nastreven. ( ) Partijen maken in onderling overleg afspraken over de werkwijze met betrekking tot Acceptatietests, en de termijnen die bij de Acceptatietest worden gehanteerd. De Opdrachtgever stelt de Acceptatietest op. Bij het uitvoeren van Acceptatietests zal personeel van de Leverancier worden betrokken, welke kosten voor rekening van de Opdrachtgever komen. ( ) Kleine Gebreken die naar hun aard en aantal bedrijfsmatige ingebruikname niet in de weg staan zullen geen reden tot onthouding van Acceptatie zijn, onverminderd de verplichting van Leverancier tot kosteloos herstel van dergelijke gebreken. In de praktijk wordt de soep niet zo heet gegeten, maar het kan u wel opbreken. Als Centric knel komt te zitten met de tijdige oplevering van programmatuur of documentatie kan zij zich - als die van kracht zijn - op zulke bepalingen beroepen: nee, wij staan niet in voor juistheid, volledigheid of tijdigheid van ons onderhoud aan de programmatuur; en trouwens, de door u ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures of instructies waren niet juist of volledig en uw informatiedragers voldeden niet aan onze eisen. Als je ooit voor de rechter komt te staan zijn dit geen fijne bepalingen. 15 februari van 14 Aranea Consult BV

9 3.2.3 Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid is een van de onderwerpen waar het bij contracten nog wel eens wil botsen. ICT~Office kiest alvast een veilige positie en beperkt de aansprakelijkheid van haar leden zo veel mogelijk: Alleen directe schade; Andere schade alleen dan als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier; Beperkt tot een bedrag van maximaal één jaarfactuur, maar nooit groter dan ; De aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan De belangrijkste kritiek is dat het begrip directe schade nergens wordt gedefinieerd. Dat maakt de hele zaak voor velerlei uitleg vatbaar, wat niet helpt om in geval van een dispuut snel en dus goedkoop tot een vergelijk te komen. Opnieuw staan de modelcontracten model voor hoe het anders kan: Alleen directe schade Onder directe schade wordt verstaan: a. schade aan het Systeem en gegevensbestanden, waaronder in elk geval verstaan wordt: materiële beschadiging, gebrekkig of niet functioneren, verminderde betrouwbaarheid en verhoogde storingsgevoeligheid; b. schade aan andere eigendommen van Partijen en/of van derden; c. kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in het Systeem, specificaties, Materialen of Documentatie, aangebracht ter beperking en/of herstel van schade; d. kosten van noodvoorzieningen waaronder het om niet beschikbaar stellen van hardware. e. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht; f. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel. beperkt tot 75% van de op grond van de Nadere overeenkomst gefactureerde en factureerbare bedragen Beperkingen van schadeplichtigheid worden opgeheven door: a. in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; en/of b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier; en/of c. in geval van schending van intellectuele (eigendoms-)rechten zoals in de Nadere overeenkomsten bedoeld. In bovengenoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot ,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Het verschil zit hier niet zozeer in wat er wordt bepaald, maar in de eenduidigheid en volledigheid. 15 februari van 14 Aranea Consult BV

10 3.2.4 Overdracht rechten en plichten Contractbepalingen, de spreekwoordelijke kleine lettertjes kunnen grote gevolgen hebben, ook zonder dat er sprake is van een dispuut. Onder de leden van GV Centric is het thema samenwerken zeer actueel. De Waterschappen hebben al een gemeenschappelijke ICT-organisatie opgezet en veel gemeenten hebben dat gedaan, zijn er mee bezig of denken er over na. Dan kan de volgende bepaling letterlijk een streep door de rekening halen: 15.1 Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen. Met ander woorden: uw softwarelicenties, onderhoudscontracten en huurovereenkomsten mag u niet overdragen aan een shared service centrum of gemeenschappelijke regeling. Als een buurgemeente een van haar applicaties als service voor uw medewerkers toegankelijk wil maken, moet zij daarvoor aanvullende licenties kopen, ook als u zelf die licenties al hebt gekocht. Uiteraard geldt ook hier dat ICT~Office het privilege voor de leverancier claimt: Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen. Met die laatste bepaling is op zich niets mis: het stelt de leverancier in staat zijn bedrijf te financieren door zijn vorderingen aan een bank over te dragen. Het illustreert nog eens de eenzijdigheid van de ICT~Office voorwaarden. De Modelcontracten zijn veel evenwichtiger: Opdrachtgever noch Leverancier zullen de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen noch geheel noch gedeeltelijk overdragen aan derden dan wel de uitvoering van de Overeenkomst opdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij; de toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden Intellectuele eigendomsrechten Als laatste de altijd lastige kwestie van de intellectuele eigendomsrechten. Als de leverancier op eigen kracht een programma ontwikkelt, zal niemand zijn recht betwisten. Maar hoe zit het als uw gemeente een uitbreiding nauwkeurig specificeert, en veel tijd investeert in het uittesten van de aanpassing en er ook nog eens het volle pond voor betaalt? ICT~Office weet het wel: Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten 15 februari van 14 Aranea Consult BV

11 die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar. Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen. ICT~Office claimt ook het recht om programmatuur te beveiligen en er bijvoorbeeld een tijdslot in te bouwen. Dat kan er toe leiden dat uw toepassingen, website en gegevens van de ene op de andere dag onbruikbaar en onbereikbaar worden, bijvoorbeeld als gevolg van een administratieve fout bij het vernieuwen van een licentie: Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het leverancier toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is cliënt nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen. Toch laat ICT~Office ruimte voor de overdracht van eigendomsrechten - als de leverancier dat wil: Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op cliënt, tast dit het recht of de mogelijkheid van leverancier niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan. ICT~Office zwijgt over een belangrijk aspect: het is mogelijk dat derden de opdrachtgever aanspreken over een vermeende inbreuk op hun intellectuele rechten. De Modelcontracten beschermen de opdrachtgever daartegen en ook tegen de gevolgen van een succesvolle claim: De intellectuele (eigendoms)rechten, welke ten aanzien van de Programmatuur kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Leverancier. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms-)rechten van die derden en vergelijkbare aanspraken met betrekking tot know-how ten aanzien van de Programmatuur. Leverancier verplicht zich ingeval van inbreuk op intellectuele (eigendoms)-rechten tot het, op zijn kosten, treffen van alle maatregelen ter voorkoming van stagnatie bij Opdrachtgever en tot beperking van de door Opdrachtgever te maken extra kosten en/of te lijden schade. 15 februari van 14 Aranea Consult BV

12 3.2.6 Praktijk Er zijn duidelijke en belangrijke verschillen tussen de Algemene Voorwaarden van ICT~Office en de Modelcontracten van GV Centric. De Modelcontracten zijn evenwichtiger en beter, vollediger en in meer detail gedefinieerd, zodat de kans op conflicten kleiner is en eventuele disputen eenvoudiger kunnen worden opgelost. De AV ICT~Office benadrukken vooral de rechten van de leverancier en de plichten van de opdrachtgever. Op verschillende punten kan dat de opdrachtgevers veel geld en ellende kosten. Op de websites en in offertes van Centric staat standaard de zinsnede dat op al haar leveringen de AV ICT~Office van kracht zijn. Veel gemeenten hebben Algemene Inkoopvoorwaarden en vermelden dat op hun website, in offerteaanvragen en aanbestedingsdocumenten. Welke voorwaarden zijn nu van kracht? Het Nederlands recht gaat daarvoor uit van het principe van first shot. Wie als eerste naar zijn voorwaarden verwijst, heeft het recht aan zijn zijde. De andere partij kan toepasselijkheid van die algemene voorwaarden omzeilen door de eigen algemene (inkoop)voorwaarden van toepassing te verklaren en tegelijkertijd de algemene voorwaarden van de andere (eerste) partij uitdrukkelijk en onmiskenbaar af te wijzen. In feite aanvaardt hij het aanbod van de eerste partij alleen onder de voorwaarde dat niet de algemene voorwaarden van de aanbieder van toepassing zijn, maar uitsluitend zijn eigen algemene voorwaarden. Uiteraard moet dat allemaal wel duidelijk en schriftelijk gebeuren, anders staat u achteraf nog met lege handen. Als opdrachtgever bent u in het voordeel: u neemt immers het initiatief door een offerte aan te vragen. Als u niet vergeet daarbij uw voorwaarden mee te sturen, zit u goed. In de praktijk loopt het vaak anders. Er wordt geïnformeerd, de accountmanager komt langs, u toont belangstelling voor een prijsopgave en voor u het weet ligt er een offerte in de bus - met de AV bepalingen van ICT~Office. Ook dan is er nog geen man overboord. Wel is het zaak duidelijk te maken dat u niet zult bestellen als er niet andere, meer evenwichtige voorwaarden op tafel komen. Meestal zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente daarvoor niet geschikt. Alleen als er aparte voorwaarden voor ICT producten en diensten zijn opgesteld, zijn ze misschien bruikbaar. De Modelcontracten van GV Centric vormen een prima, en bewezen alternatief. Als lid van GV Centric kunt u er vrij over beschikken. Centric zal er geen moeite mee hebben - ze hebben meegewerkt aan de totstandkoming. Vele gemeenten gingen u voor. 15 februari van 14 Aranea Consult BV

13 Essentieel is dat de contracten ook met een handtekening van de bevoegde persoon worden bekrachtigd - als dat achterwege blijft, kunt u toch nog met de eenzijdige voorwaarden van ICT~Office worden geconfronteerd. Maar ja, hoe gaan die dingen? Als de kogel eindelijk door de kerk is en de bestelling is geplaatst, moet er veel gebeuren om klaar te zijn voor de levering. Het aftimmeren van het contract blijft dan vaak even liggen. Jammer, want als er eenmaal onenigheid is ontstaan, wordt het een stuk lastiger om de formele kant nog te regelen. 15 februari van 14 Aranea Consult BV

14 4 Conclusies en Aanbevelingen Er zijn duidelijke en belangrijke verschillen tussen de Algemene Voorwaarden van ICT~Office en de Modelcontracten van GV Centric. De Modelcontracten zijn beter, vollediger en in meer detail gedefinieerd, zodat de kans op conflicten kleiner is en eventuele disputen eenvoudiger kunnen worden opgelost, of niet ontstaan. De Modelcontracten zijn ook aanzienlijk evenwichtiger, ze gaan uit van een oprecht partnerschap, terwijl de AV van ICT~Office op alle mogelijke manieren de leverancier beschermen. Bij elkaar voldoende redenen voor de leden van GV Centric om de Modelcontracten GV Centric te gebruiken en de Algemene Voorwaarden ICT~Office te weigeren. Het eenvoudigste gaat dat wanneer direct bij het eerste contact naar de Modelcontracten wordt verwezen. Aanbevolen wordt om bij elke offerteaanvraag expliciet te stellen dat indien geoffreerd wordt daarmee ook de Modelcontracten zijn aanvaard. De Handleiding bij de Modelcontracten bevat nuttige informatie en helpt bij het gebruik van de Modelcontracten. Sluitstuk is de tijdige ondertekening door de juiste, bevoegde, persoon. De AV ICT~Office worden ook door andere ICT-leveranciers gehanteerd. Hoewel de Modelcontracten daar niet van toepassing zijn, kunt u met de bevindingen uit dit onderzoek toch uw voordeel doen. 15 februari van 14 Aranea Consult BV

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden. Voor de digitale economie

Nederland ICT Voorwaarden. Voor de digitale economie Nederland ICT Voorwaarden Voor de digitale economie Klik op één van onderstaande vragen om naar de antwoorden te gaan: Voor de digitale economie 2. Leden van Nederland ICT kunnen de Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Tien vragen over de FENIT-voorwaarden 2003

Tien vragen over de FENIT-voorwaarden 2003 Tien vragen over de FENIT-voorwaarden 2003 Inhoudsopgave 1 Wat zijn de FENIT-voorwaarden?... 3 2 Wanneer kan ik de FENIT-voorwaarden gebruiken?... 3 3 Moet ik lid zijn van ICT~Office om de FENIT-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 1 Licentie voor programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1

Officebooking Algemene Voorwaarden 2013 1 ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICEBOOKING B.V. 18-06-2013 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 55968228 Artikel 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Prins Bernhardlaan 32 2274 JA Voorburg Telefoon: 070 8200 247 E-mail: contact@ubora.nl Internet: www.ubora.nl Kvk nr: 27312635 BTW: NL8189.79.379.B01 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module 2 Ontwikkeling van programmatuur De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. 1. Toepasselijkheid 1.1 De

Nadere informatie

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend.

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en voorgestelde overeenkomsten van Marketing Time zijn geheel vrijblijvend. Artikel 1. Algemeen 1.1 Definitie van de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Marketing Time een overeenkomst heeft gesloten. Onder "opdrachtgever" wordt ook verstaan degene waarvan opdracht

Nadere informatie

BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR

BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR BIJZONDERE BEPALINGEN ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR 1. Toepasselijkheid 1.1 De Overeenkomst bestaat uit de Algemene Voorwaarden aangevuld met één of meer specifieke Bijzondere bepalingen per product of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a.

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a. De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive 1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden van Blijswijk Interactive Opdrachtgever/Klant:

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 3 Onderhoud van programmatuur De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST GEBRUIK EN ONDERHOUD GBI 6

LICENTIEOVEREENKOMST GEBRUIK EN ONDERHOUD GBI 6 Blad 1 van 7 LICENTIEOVEREENKOMST GEBRUIK EN ONDERHOUD GBI 6 De ondergetekenden: Gemeente..., gevestigd te..aan de.., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door..., hierna te noemen: Opdrachtgever en

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Alle informatie die Aalvanger Design communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN METAVAST. - Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

ALGEMENE VOORWAARDEN METAVAST. - Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; ALGEMENE VOORWAARDEN METAVAST DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; - Diensten: De diensten van METAVAST

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V.

Algemene Voorwaarden Connected Information Systems B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Klant en Connected Information Systems B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Doxis Digital Solutions B.V. - verder: DDS -

Algemene voorwaarden van Doxis Digital Solutions B.V. - verder: DDS - Algemene voorwaarden van Doxis Digital Solutions B.V. - verder: DDS - Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsverhoudingen tussen DDS

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Brand in Webdesign en een Opdrachtgever waarop Brand in Webdesign deze

Nadere informatie

- Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de Greenchoice-applicatie.

- Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de Greenchoice-applicatie. Algemene Voorwaarden Greenchoice-applicatie Versie: 28 november 2016 1 Begripsomschrijvingen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden interactief Media-ontwerp

Aanvullende Voorwaarden interactief Media-ontwerp Aanvullende Voorwaarden interactief Media-ontwerp Maart 2017 In aanvulling van de Algemene Voorwaarden BNO (2013) die op onze offertes van toepassing zijn (en die u kunt downloaden op onze site) gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten Artikel 1: Toepasselijkheid / offerte / totstandkoming 1.1. Deze inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.!

Het! verzoek! van! de! Opdrachtgever! aan! VAN! DIJK! MULTIMEDIA! om! werkzaamheden! te! verrichten! in! ruil! betaling!verschuldigd!zal!zijn.! 1 VAN$DIJK$MULTIMEDIA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$KvK/nummer:$56868154$ ALGEMENEVOORWAARDEN Artikel$1: Filmwerk: Opdracht: Opdrachtgever: Definities HetFilmwerkishetresultaatvandeOpdrachtdiedoorde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Wim Huiskes Webdesign. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules.

Algemene Voorwaarden. Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules. Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid Strawberry Leads Algemene Voorwaarden 1.1 De Strawberry Leads Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Strawberry Leads. De Strawberry Leads Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Module Softwareontwikkeling Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Definities Artikel 3 Betalingsvoorwaarden Artikel 4 Softwareontwikkeling

Module Softwareontwikkeling Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Definities Artikel 3 Betalingsvoorwaarden Artikel 4 Softwareontwikkeling Module Softwareontwikkeling Artikel 1 Toepasselijkheid 1. De Haceel Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen, die al dan niet kan worden aangevuld met optionele modules per product of dienst. De bepalingen

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen Algemene voorwaarden PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen 2) Duur en beëindiging 3) Prijzen 4) Leverings-, betaal- en protesttermijnen 5) Levering van software 6) Registratie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Catch-IT Internet Diensten ICT Trainingen Versie: 2014. Gesitueerd: Deventerstraat 130 S 7321 CD Apeldoorn

Algemene voorwaarden Catch-IT Internet Diensten ICT Trainingen Versie: 2014. Gesitueerd: Deventerstraat 130 S 7321 CD Apeldoorn Algemene voorwaarden Catch-IT Internet Diensten ICT Trainingen Versie: 2014 Gesitueerd: Deventerstraat 130 S 7321 CD Apeldoorn Tel. : 055-3602733 E-Mail : info@catchit.nl Web : www.catchit.nl Hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Visma Software B.V. Modemweg 37 3821 BS AMERSFOORT T: 033 45 45 111 Postbus 747 3800 AS AMERSFOORT Internet: www.visma.com ALGEMENE VOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van

Nadere informatie

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ROCK Design Alle informatie die ROCK Design communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Definities 1.1 Opdrachtnemer: het bedrijf VER Development, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 52736407 en handelend onder de naam VER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digidentity

Algemene Voorwaarden Digidentity Algemene Voorwaarden Digidentity 1. Definities 1.1. In deze Overeenkomst zijn de volgende, met een hoofdletter aangeduide begrippen als volgt gedefinieerd: 1.2. Algemene voorwaarden: de onderhavige (algemene)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting Farmaceutische Kengetallen, gevestigd te s-gravenhage.

Nadere informatie

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden Ziggo Muziek Aanvullende voorwaarden Per 1 juni 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Muziek 3 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement 3

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 6 Webhosting De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244. 1. Toepasselijkheid 1.1 De QUBE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van handle-withcare.nl Alle informatie die handle-withcare.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING SOCIOCRATISCH CENTRUM NEDERLAND

LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING SOCIOCRATISCH CENTRUM NEDERLAND LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING SOCIOCRATISCH CENTRUM NEDERLAND Versie 2015 Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Op alle met het Sociocratisch Centrum gesloten overeenkomsten zijn de volgende

Nadere informatie

Licentieovereenkomst ADLIB

Licentieovereenkomst ADLIB Licentieovereenkomst ADLIB De Ondergetekenden: a. ADLIB INFORMATION SYSTEMS B.V., kantoorhoudende te Maarssen, aan de Safariweg 18-22, vertegenwoordigd door mevrouw M. van der Kwartel, Financieel Directeur,

Nadere informatie

1.3. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de (potentiële) afnemer die van NEWCRAFT GROUP s diensten en/of producten gebruik maakt of wil maken.

1.3. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de (potentiële) afnemer die van NEWCRAFT GROUP s diensten en/of producten gebruik maakt of wil maken. Algemene Voorwaarden van NEWCRAFT GROUP B.V. 1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Deze liggen ter inzage ten kantore van NEWCRAFT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017

Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Pagina 1 van 6 Algemene voorwaarden Bureau voor Positieve Psychologie versie 3 mei 2017 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (dan wel de rechtsopvolger), met wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening 1. Definities 1.1 "Implementation IQ": Handelsnaam van Innovation IQ B.V., gevestigd te De Meern aan de Vasalisplantsoen 17 (3454 LT) en ingeschreven in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling door FlashTech

Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling door FlashTech Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling door FlashTech Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met FlashTech sluit. 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting ONE4 CAMPAGNE ONE4Brazil

Algemene Voorwaarden Stichting ONE4 CAMPAGNE ONE4Brazil Algemene Voorwaarden Stichting ONE4 CAMPAGNE ONE4Brazil Alle informatie die Stichting ONE4 communiceert via de website www.one4brazil.com en www.one4foudation.org en via andere electronische wegen zoals

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D&W tailors

Algemene voorwaarden D&W tailors Algemene voorwaarden D&W tailors D&W tailors is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Apeldoorn onder nummer 55537774, gevestigd te Voorst, hierna te noemen D&W tailors. Artikel 1. Algemeen 1. D&W tailors

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie