Schoolgids De Noordhoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015-2016. Schoolgids De Noordhoek"

Transcriptie

1 Schoolgids De Noordhoek

2 Inhoud 1. Wie wij zijn Bestuur Medezeggenschap Gedragscode Klachten? Over het praktijkonderwijs De school Onderwijsaanbod Stage Mentoraat Leerlingenzorg en onderwijsondersteuning Stagiaires, vrijwilligers en ouders in de school Praktische zaken Contact met school Communicatie Lestijden Vakantierooster Werkweken Afwezigheid en verlof Vervanging bij ziekte of verlof Financiële zaken Schoolfonds Kosten door schade Verzekeringen Sponsoring Europees Sociaal Fonds (ESF) Bijlagen:... 24

3 1. Wie wij zijn Identiteit Onze identiteit is wie we zijn en waar we voor willen staan. Zo is de Noordhoek een Protestants Christelijke school. Dat is wat we laten zien in ons gedrag en onze benadering van de leerlingen. 1.1 Identiteit Uw kind zal hiervan het volgende merken : We beginnen iedere morgen met een dagopening uit de methode OASE en sluiten af met een gebed. In onze godsdienstles sluiten we zoveel mogelijk aan bij actuele onderwerpen. Er wordt aandacht geschonken aan Christelijke feestdagen; zo vieren we Kerst en Pasen met de leerlingen. In de omgang met elkaar hebben we veel respect voor een ieder en leren we met elkaar om te gaan. Als school vinden we dat we iedereen moeten accepteren en respecteren, ongeacht levensovertuiging, afkomst of handicap. 1.2 Bestuur Als christelijke school zijn wij verbonden met andere christelijke scholen in de regio. LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs, bestaat sinds 1 augustus De Stichting heeft ten doel de versterking van het christelijk onderwijs in de regio Gorinchem, Leerdam en Lingewaal. LOGOS is het Griekse woord voor WOORD. De achtergrond van deze naam is het oorspronkelijke in het Grieks geschreven evangelie van Johannes dat begint met: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen. Johannes 1:1-2 3

4 LOGOS heeft de volgende veertien scholen onder haar bestuur: Gorinchem: CBS De Tamboerijn CBS De Regenboog CBS Samen Onderweg CBS(SO) Beatrix de Burcht CBS (ZMLK) De Cirkel VSO De Noordhoek Leerdam: CBS Ichthus CBS Klim Op CBS Koningin Wilhelmina Lingewaal CBS Open Poort CBS Het Kompas CBS De Wegwijzer CBS De Hoeksteen CBS School met de Bijbel Het motto van LOGOS luidt: Kwaliteit in breedte en diepte De bestuurlijke bevoegdheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid ligt bij het College van Bestuur, dhr. G.H. Ordelman. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en het functioneren van het College van Bestuur en op de algemene zaken binnen de Stichting. U kunt LOGOS bereiken: LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Meent AC LEERDAM Telefoon: Website: Missie van LOGOS: LOGOS biedt op haar scholen kwalitatief goed onderwijs vanuit de Protestants Christelijke Identiteit, zoals beschreven in haar statuten. Ons onderwijs kenmerkt zich door een aanbod gericht op de mogelijkheden van het kind en het aanleren van de basisvaardigheden. Er is ruime aandacht voor het ontwikkelen van creatieve en sociale vaardigheden. De scholen bieden structuur en veiligheid en streven meetbare doelen na. Ze hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voeren een professioneel en betrouwbaar personeelsbeleid. Aan een goede samenwerking met alle participanten in en rond de school wordt actief gewerkt. 4

5 1.3 Medezeggenschap De medezeggenschapsraad (MR) van de Noordhoek geeft advies aan of moet soms zelfs instemmen met voorstellen van het schoolbestuur, voordat het bestuur een besluit kan nemen. De Medezeggenschapsraad is samengesteld uit 3 ouders en 3 personeelsleden van de school. De ouders en de leerkrachten worden voor een periode van 3 jaar gekozen. De MR bestaat uit de volgende personen: namens de ouders: De heer P.F. Roling De heer E. Perik Mevrouw M. Boonekamp namens het personeel: Mevrouw E. Voordepoorte De heer M. van Herwijnen Mevrouw W. Wytzes GMR Naast de MR die de belangen van ouders en personeel per school behartigt, is er de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) die namens ouders en personeel van alle LOGOSscholen meepraat en denkt met het bestuur. De GMR bestaat uit tenminste één vertegenwoordiger van iedere school. De Noordhoek heeft één vertegenwoordiger in de GMR. Dit is mevrouw W. Wytzes. Zij vertegenwoordigt zowel het personeel als de ouders. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden op school gehouden. Als u interesse heeft in het werk van de MR, neem dan contact op met: Mevrouw W. Wytzes, Gedragscode Gedragscode LOGOS Voor alle mensen die in dienst zijn van LOGOS, voor de leerlingen van de school en hun ouders, stagiaires en alle andere mensen die werkzaamheden (zowel professioneel als vrijwillig) verrichten in de school, is er een gedragscode vastgesteld door het schoolbestuur. Het doel van de gedragscode is het scheppen van een klimaat dat zich kenmerkt door respect, vertrouwen en acceptatie. De gedragsregels vormen een leidraad voor gewenst gedrag en is bedoeld als preventiemiddel. Daarnaast bieden de gedragsregels een handvat om vast te stellen of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, waartegen opgetreden moet worden. LOGOS heeft naast de gedragscode een visie op ouderparticipatie geformuleerd. Beide documenten kunt u vinden op of op verzoek inzien. Verwachtingen van ouders en school De Noordhoek heeft deze zaken vertaald in haar schoolplan Een school kan niet zonder regels. Wij streven er niet naar om daarmee alleen maar grenzen te stellen. De ontwikkeling van leerlingen is een proces dat alleen in het juiste klimaat kan gedijen. In dat goede klimaat willen school, ouders en leerlingen samenwerken om het optimale voor iedere leerling te bereiken. Vanuit deze houding zijn, in samenspraak met de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad, verwachtingen geformuleerd die alle partijen ten opzichte van elkaar mogen hebben. 5

6 Wat ouders van de Noordhoek verwachten De school geeft haar leerlingen 'het goede voorbeeld'. o Dus leraren houden zich net als leerlingen aan afspraken. De school biedt haar leerlingen een veilige omgeving, o zowel fysiek als mentaal. o de school grijpt direct in als dit nodig is. De school ondervraagt en overvraagt haar leerlingen niet. Dit houdt in dat: o 'passend' onderwijs wordt aangeboden, met de juiste ondersteuning; o leraren oog hebben voor wat het kind (niet) kan; o de school duidelijk aangeeft wanneer zij handelingsverlegen is. De school informeert ouders/verzorgers, indien de leerling afwijkend gedrag vertoont. De school staat in voor de privacy van haar leerlingen. De school betrekt ouders bij besluiten over hun kind over het aanbieden van extra ondersteuning. Dat medewerkers bekwaam en professioneel zijn toegerust voor hun taak. De school zet zich in om voor al haar leerlingen een effectieve overdracht van en naar een andere school of naar arbeid te realiseren. Wat de Noordhoek van ouders verwacht Om samen te bouwen aan de toekomst van uw kind verwachten wij betrokken ouders. Wij hechten veel waarde aan een goede relatie tussen ouders en school. Onze verwachtingen: Ouders zijn aanwezig bij de eerste kennismakingsavond met de mentor. Ouders delen specifieke kennis die betrekking heeft op het functioneren van hun kind op school. Ouders denken mee over het ontwikkelingsplan van hun kind. Ouders steunen het schoolbeleid. Ouders vragen actief om informatie van school over hun kind. Ouders voelen zich verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind. Ouders denken mee in het totale proces van hun kind hier op school. Ouders hebben niet alleen oog voor de onderwijsbehoeften van hun eigen kind, maar hebben ook oog voor de onderwijsbehoeften van andere kinderen in de klas. Wat de Noordhoek van de leerlingen verwacht Om een goed klimaat te creëren op de Noordhoek staan de volgende 10 leefregels centraal. 1. Ik ben op tijd in de les. 2. Ik hang mijn jas en hoofddeksel aan de kapstok of doe deze in mijn kluisje. 3. Ik heb alle schoolspullen bij me die ik nodig heb tijdens de les. 4. Ik maak mijn huiswerk zoals is opgegeven. 5. Ik zorg voor rust in de school: ik loop rustig door de school en blijf van de ander af. 6. Ik gedraag me respectvol naar docenten en klasgenoten. 7. Ik los conflicten op zonder geweld, door weg te lopen als dat lukt. 8. Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag en taalgebruik. 9. Ik gebruik mijn telefoon en internet volgens de regels van de school. 10. De Noordhoek is een rookvrije school. Ook energiedrankjes, alcohol en drugs zijn verboden.

7 Schorsing of verwijdering Indien er sprake is grensoverschrijdend gedrag zoals (bedreiging met) fysiek geweld of als er sprake is van ernstige bedreigingen in de richting van een medeleerling of een medewerker, kan de directie besluiten een leerling te schorsen dan wel te verwijderen. Dit geldt eveneens in die gevallen waarbij naar het oordeel van de directie vanwege de ernst van een overtreding of gedrag een schorsing noodzakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer: Een leerling een wapen bij zich heeft Een leerling drugs of drank bij zich heeft Er sprake is van onnodig kwetsend taalgebruik, enz. Indien er sprake is van schorsing e/o verwijdering wordt altijd contact opgenomen met de ouders/verzorgers en worden deze uitgenodigd voor een gesprek. Tevens wordt de schorsing gemeld aan het bestuur van LOGOS en aan de onderwijsinspectie, via het digitaal portaal. Een schorsing is er in beginsel op gericht om na een korte periode de leerling een nieuwe kans te bieden. Indien er ernstige vermoedens zijn dat het gedrag niet kan of zal verbeteren en andere leerlingen zich daardoor blijvend onveilig voelen, kan besloten worden om voor de desbetreffende leerling een verwijderingsprocedure te starten. Hiervan worden zijn ouders in een persoonlijk gesprek op de hoogte gebracht. Via de contacten die de school en het zorgteam heeft, wordt dan gezocht naar een plek om de leerling te laten behandelen, dan wel een nieuwe onderwijskans te bieden. Respectsprotocol Het pesten op school kan een enorme invloed hebben op het leven van leerlingen en hun ouders. De Noordhoek staat ervoor dat zij duidelijk en effectief optreedt zodra er sprake is van pestgedrag. De richtlijnen daarvoor staan in het zogenaamde Respectprotocol. U kunt het protocol vinden op de website of kunt deze op school inzien. Vanaf 2015 is er ook een Sociale Veiligheidscoördinator aangesteld. Mw. Schumacher coördineert en wil door bepaalde maatregelen in te voeren en te monitoren een veilig en pestvrijklimaat realiseren. Convenant Veiligheid Omdat we de veiligheid in en om de school heel belangrijk vinden, hebben we ook het convenant veiligheid ondertekend. Dit is een overeenkomst, waarin de afspraken vermeld staan die gemaakt zijn door de scholen, politie en gemeenten in de regio om een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de scholen te realiseren. Door ondertekening van het convenant onderschrijven de partijen dat zij een herkenbaar en uniform veiligheidsbeleid op de scholen voeren. Ondertekening van het convenant verplicht partijen de inspanning en de intentie om het convenant naar vermogen uit te voeren. Het convenant is te vinden op of in te zien op school. Inmiddels zijn we bezig het hierboven genoemde beleid te herzien. We stellen u zo snel mogelijk op de hoogte van dit beleid, zodra dit is goedgekeurd.

8 1.5 Klachten? Als u een klacht hebt over de school Het kan altijd gebeuren dat u als ouder, leerling of personeelslid ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school. In eerste instantie gaat u als u ontevreden over iets bent naar de direct betrokkenen, de leerkracht, de directeur of het bestuur. Zij kunnen met u proberen eruit te komen. Als dit niet lukt of het gaat om een ernstig probleem kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school. Schoolcontactpersoon : Mw. D. van der Hoeven, Mevrouw Van der Hoeven helpt u verder naar de vertrouwenspersoon die door het bestuur van LOGOS is aangesteld. De vertrouwenspersoon van LOGOS gaat na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden, en zo niet welke andere begeleiding of ondersteuning gewenst is. De vertrouwenspersoon kan desgewenst ondersteunen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. In geval van ongewenste intimiteiten is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij de politie. De Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) behandelt honderden klachten per jaar. Op de website kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Stichting GBCO Postbus EH DEN HAAG Een klacht over iets dat zich meer dan een jaar voor het indienen van de klacht heeft voorgedaan neemt de Klachtencommissie in principe niet in behandeling. Alleen in bijzondere gevallen kan de Klachtencommissie hierop een uitzondering maken, bijvoorbeeld als de klager psychisch niet in staat was de klacht eerder in te dienen of eerst geprobeerd heeft de klacht op een andere manier op te lossen. Voor LOGOS geldt dat na een jaar na het verlaten van de school klachten niet meer in behandeling worden genomen. Als deze stappen u niet verder geholpen hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. 8

9 2. Over het praktijkonderwijs Het doel van de Noordhoek Het doel van De Noordhoek is om de leerlingen voor te bereiden op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en een plaats op de arbeidsmarkt. Gedurende hun schoolperiode kunnen de leerlingen zich specialiseren in een bepaalde beroepsrichting, bijvoorbeeld voor werk in de detailhandel, een winkel, bouw/techniek, horeca, magazijn/groothandel of logistiek, groenvoorziening, zorg of schoonmaak. Daarnaast bieden wij leerlingen de mogelijkheid om hun kansen bij het vinden van werk of een vervolgopleiding te vergroten door het behalen van branchecertificaten, de kwalificatie AKA (Arbeid gerichte Kwalificatie Assistent) of kwalificaties op mbo-niveau 1. aan wat de verwachte uitstroom van de leerling zal zijn. Ieder jaar wordt het OPP en de uitstroomverwachting met de leerling en ouders/ verzorgers geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het rapport De leerlingen op de Noordhoek krijgen 2x per jaar een rapport. Hierin staat het gemiddelde cijfer van de verschillende vakken beschreven. Naast de theorie- worden de praktijkvakken vermeld. Hiervoor krijgen de leerlingen een cijfer voor het resultaat en een beoordeling voor de houding tijdens deze les.tenslotte staat er op een het rapport nog een beoordeling voor de stage. Om dit doel te bereiken kennen we op de Noordhoek een aantal documenten waarin de vorderingen van de leerling inzichtelijk gemaakt worden. Het individueel ontwikkelplan Om duidelijk te maken hoe een leerling zich op de Noordhoek ontwikkelt, heeft iedere leerling een individueel ontwikkelplan (IOP). Hierin wordt samen met de leerling en ouders ontwikkel- en leerdoelen opgesteld. Deze plannen worden 2x per jaar tijdens een verplichte ouderavond besproken. De data hiervan staan achter in de gids onder Data belangrijke activiteiten vermeld. Het ontwikkelingsperspectief Vanaf 1 augustus 2014 wordt voor alle nieuwe leerlingen in het IOP een ontwikkelperspectief (OPP) opgenomen waarin zowel de mogelijkheden als beperkingen van de leerling worden beschreven. Daarnaast geeft het OPP

10 2.1 De school De Noordhoek is een school voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die baat hebben bij praktisch gericht onderwijs. Het gaat om leerlingen die speciale hulp nodig hebben bij het aanleren van vaardigheden, die nodig zijn om zich op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te kunnen handhaven. Het onderwijs is praktijkgericht en stimuleert de zelfredzaamheid van iedere leerling. Praktijkgericht De school bereidt de jongeren voor op een directe en indirecte uitstroom naar de arbeidsmarkt. Naast deze arbeidsvoorbereiding besteedt de school speciaal aandacht aan: de ontwikkeling van de persoonlijkheid zelfstandigheid en werkhouding arbeidsvaardigheden Veilige sfeer De school hecht waarde aan een goede sfeer. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in kleine groepen en er wordt veel structuur in de lessen geboden. Iedere klas heeft dan ook een mentor. Hij of zij is voor de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt op school. Wij zetten ons voortdurend in voor een veilig klimaat in en om de school, waarin de leerling zich geaccepteerd voelt en waarin hij of zij gestimuleerd wordt te leren omgaan met eigen kunnen en willen. Het ondertekenen van het regionale Convenant Veiligheid in en om de scholen onderstreept dit voornemen en we werken daarbij samen met andere scholen, de politie en de gemeenten. De arbeidsvaardigheden worden vooral opgedaan tijdens de stages. Vanaf het 3 e leerjaar zijn deze stages een belangrijk onderdeel van de opleiding. De Noordhoek is een school voor praktijkonderwijs waar extra nadruk ligt op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de arbeidsvoorbereiding van de leerling. de stage en de begeleiding hiervan een belangrijk onderdeel is intensieve contacten worden onderhouden met het bedrijfsleven en instellingen. Als school willen wij: een veilige omgeving voor de leerlingen zijn. kleine klassen van maximaal 14 leerlingen (met uitzondering van de brugklas) een lerarenteam met passie voor dit onderwijs. 10

11 2.2 Onderwijsaanbod Brugklas Onze school heeft in samenwerking met De Windroos een brugklas. Deze brugklas is voor leerlingen waarvan het nog niet duidelijk is waar hij of zij zich het beste kan ontwikkelen. In de brugklas raakt de leerling vertrouwd met zowel het praktijkonderwijs als ook het vmbo. Op beide locaties wordt les gegeven. Zo kan uiteindelijk een verantwoorde keuze gemaakt worden voor een van de twee vormen van onderwijs. Dokwerk Naast de brugklas starten we dit jaar met een nieuw groepsarrangement genaamd Dokwerk. Dit arrangement bestaat uit twee opleidingstrajecten: de Oriëntatieklas en de Doorstroomklas. De Oriëntatieklas is bedoeld voor leerlingen vanuit het basisonderwijs of speciale basisonderwijs die advies vmbo basis of kader gehad hebben, maar een beschermde omgeving nodig hebben om zich te ontwikkelen. In de 2 jaren die een leerling in deze klas zit, wordt onderwijs geboden op vmbo niveau en wordt toe gewerkt naar mogelijke uitstroom naar regulier vmbo. Naast het aanbieden van de verplichte theorie is er veel ruimte voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast kunnen leerlingen zich oriënteren via praktijkvakken. Als na 2 jaar blijkt dat een leerling niet kan uitstromen naar het reguliere onderwijs wordt een traject uitgezet met begeleiding naar een ROC opleiding niveau 2. Dit vindt plaats in een twee of drie jarig traject in de Doorstroomklas. De Doorstroomklas is ook geschikt voor leerlingen die terugkomen vanuit het vmbo. Zij moeten wel de capaciteiten hebben om dit niveau te halen. Praktijkschool De school heeft als missie de leerling op te leiden tot werk. De leerling gaat over het algemeen pas van school als er een passende werkplek is gevonden. De leerling kan kiezen in welk werkgebied hij zich wilt ontwikkelen. Hij of zij kan kiezen voor de volgende sectoren; bouw, techniek, zorg en dienstverlening, plant en dier of horeca. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) ligt het accent van het onderwijs op het aanleren van basisvaardigheden die leerlingen nodig hebben om zich later zelf te kunnen redden. In klas 2 maken de leerlingen kennis met de verschillende beroepsmogelijkheden. De hierboven genoemde sectoren worden dan gekoppeld en leerlingen kiezen een A of B profiel. Een A profiel heeft als uitstroom richting technische beroepen. De sectoren bouw, techniek en de grove tuinwerkzaamheden vallen hieronder. Het B profiel heeft als uitstroom een dienstverlenend beroep. De sectoren zorg en dienstverlening, horeca en zacht groen van plant en dier vallen hieronder. Vanaf leerjaar 3 ontwikkelen de leerlingen zich verder in één van deze profielen. Ze hebben dan nog 2 x 3 lesuren praktijk in een profiel. Daarnaast gaan ze stage lopen. Dit heeft vooral een oriënterend karakter. In de leerjaren 4 en 5 hebben de leerlingen nog 4 lesuren praktijk in een profiel. Dit profiel sluit aan bij hun stage en uitstroomrichting. Samen met de leerling wordt gekeken welke onderdelen van vakken nodig zijn voor hun toekomst. 11

12 De opbouw van de lesstof in de diverse profielen zijn (globaal) als volgt: Bouw Je leert niet alleen werken met hout, ook leer je hoe het is om met meerdere mensen aan een bouw project te werken, binnen en buiten. Samenwerken is daarbij bijvoorbeeld een onderwerp. In de bovenbouw houden we rekening met de stage die je loopt. Je kunt dan ook kiezen voor Bouw/Infra. Bij Infra leer je een straatje leggen en verricht je aan onderhoud aan het terrein. Leerjaar 1. Oefenen van vaardigheden zoals: meten, zagen, schaven, maar ook gereedschappen en materialen gebruiken. Leerjaar 2. Vaardigheden uitbreiden en leren omgaan met verschillende elektrische machines. Tekening lezen en technisch tekenen. Leerjaar 3 en 4. Vakkennis, werkhouding bouw/ Infra d.m.v. arbeidssimulatie. Techniek In de sector techniek maken leerlingen kennis met verschillende technische beroepen. Metaalbewerker, lasser, fietsenmaker, automonteur. Alle beroepen worden op basisniveau aangeboden. Leerjaar 1 en 2: Basisvaardigheden aanleren. Een korte theoretische instructie om daarna op de leerwerkplek aan het werk te gaan. Leerjaar 3-4 Stage lopen en beroepsvaardigheden aanleren. Mogelijkheid om certificaten te behalen: Horeca Basiscertificaat Metaal Lasdiploma niveau 1 Heftruckcertificaat (vanaf 16 jaar) Binnen de horeca is er een geleidelijke opbouw in lesstof, waarbij begonnen wordt met het klaarmaken van eenvoudige maaltijden en de beginselen van het snijden. Gedurende hun schoolloopbaan, worden de leerlingen steeds meer betrokken bij cateringopdrachten voor derden en leren ze professionele snijtechnieken. Leerjaar 1: De leerlingen krijgen 2 lesuren koken in de week. Ze leren zelfstandig een eenvoudige gezonde maaltijd te bereiden. Leerjaar 2: De leerlingen krijgen 2 lesuren koken in de week. Ze leren zelfstandig een volledige gezonde maaltijd te bereiden. Gedurende een periode krijgen de leerlingen uit het 2 e leerjaar ook catering. Ze leren broodjes en dergelijke klaar te maken die besteld worden door externe bedrijven. Leerjaar 3: In dit leerjaar leren de leerlingen zelfstandig een gezonde maaltijd te bereiden. Daarnaast maken ze kennis met de Thaise keuken. Als eindopdracht organiseren ze een diner voor ouders/ bekenden, waarin ze kunnen laten zien wat ze geleerd hebben.leerjaar 4 en 5 : In dit leerjaar kunnen de leerlingen het examen werken in de keuken doen.

13 Zorg en Dienstverlening In de sector zorg en dienstverlening maakt de leerling kennis met verschillende beroepen waarbij het helpen van én de zorg voor een ander centraal staat. In leerjaar 1 en 2 staat de zelfredzaamheid centraal. Naast de theorie, waarom het belangrijk is om je lichaam goed te verzorgen bij het contact met anderen in werk en in vriendschappen, krijgen de leerlingen allerlei opdrachten zoals: gezichtsreiniging, scheren, handen verzorgen, haarverzorging enz. Maar ook seksuele voorlichting en Jeugd Eerste Hulp (EHBO) staan op het programma. In de bovenbouw worden basisvaardigheden in het woonzorgcentrum, het kinderdagverblijf of ons buurthuis aangeleerd en is men vooral bezig met het verzorgen van anderen. Er wordt gewerkt met de volgende modules: Schoonmaken van de woonomgeving Werken volgens planning Ondersteuning bieden bij activiteiten De was verzorging Bed opmaken Uiterlijke verzorging Ondersteuning bij het bereiden van een maaltijd Plant en Dier In het 1e en 2e leerjaar maak je kennis met het vak. Hier wordt de basis gelegd aan vaardigheden die je nodig hebt om planten en dieren te verzorgen. Je kunt denken aan het hanteren van dieren, de uitvoering van dagelijkse en wekelijkse verzorging of de verzorging van een tuin en/of kamerplanten. Daarbij wordt ook een link gemaakt met het beroepenveld. Leerlingen proeven met hun taken van het eventuele werk in de groensector. Deze proeverij is vooral gericht op oriëntatie. In leerjaar 3, 4 en 5 staan de beroepsvaardigheden centraal. Er wordt dan gewerkt in modules. Een module heeft ongeveer 10 lesweken, waarin je over een bepaald thema alle daarbij behorende vaardigheden en kennis aanleert. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld voeding voor dieren of onderhouden van het eigen terrein. Elke tien lesweken wordt afgesloten met een kennistoets en praktijktoets. Vanaf de 3e klas gaan de leerlingen stage lopen. De leerlingen gaan dan aan het werk in een tuincentrum, kas en kwekerij of dierenafdeling van een tuincentrum, asiel of (zorg)boerderij. Binnen de praktijkvakken worden steeds meer branchegerichte cursussen gegeven. Deze worden afgesloten met een examen. De kosten hiervan worden door de school betaald. 13

14 Schema opbouw leerjaren (op basis van lesuren per week) Theorie Praktijk Stage Leerjaar Leerjaar Leerjaar Leerjaar 4 pro Leerjaar 4 entree Leerjaar 5 pro Leerjaar 5 entree Entree-opleiding In juli 2015 verdwijnt de AKA-opleiding uit het middelbaar beroepsonderwijs (het mbo) en dus ook van De Noordhoek. Hiervoor in de plaats komt de entreeopleiding. De entreeopleiding wordt in de 5 e klas aangeboden en is een smalle, beroepsgerichte assistent opleiding. Wat de leerling moet kennen en kunnen aan het einde van de entreeopleiding, staat in het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier bevat één of meerdere kwalificaties rondom een bepaalde beroepsgroep (op de Noordhoek sector ). Tijdens de entreeopleiding lopen de leerlingen twee dagen per week stage in een geaccrediteerd leerbedrijf. Deze stage wordt beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd De entree-opleiding wordt afgesloten met een door het DaVinci College afgenomen examen op die stageplek. Hiermee wordt een officieel mbo niveau 1-diploma behaald. Dit diploma is voor veel leerlingen een einddiploma. Voor sommigen kan het diploma toegang geven tot een vervolgopleiding op mbo niveau 2. Dit is afhankelijk van het tijdens de opleiding behaalde niveau Nederlands en rekenen. 2.3 Stage De stage is de kern van het praktijkonderwijs. Daarom wordt een groot gedeelte van de schooltijd van de leerlingen ingeruimd voor stage. De bedoeling is dat alle leerlingen een stageperiode van ten hoogste 3 jaar doorlopen. Met de stage wordt in het derde leerjaar gestart. De meeste leerlingen zijn dan 15 jaar. Een stage kan zijn voor een of meerde dagen per week. Het doel van de stage is de leerling voor te bereiden op het arbeidsproces. De stage kan plaats vinden binnen: - het vrije bedrijf - een instelling (bijv. een kinderdagverblijf ) - de sociale werkvoorziening. De ouders worden betrokken bij het zoeken van een geschikte stageplaats. 14

15 Als de leerling aan stage toe is, worden de ouders uitgenodigd op een speciaal hiervoor bestemde ouderavond. Over het stagelopen ontvangen de ouders tijdig een apart informatieblad. Voor veel leerlingen is de overstap op jonge leeftijd van school naar een bedrijf of instelling behoorlijk groot, ook al betreft het maar één dag per week. Om deze stap beter te begeleiden gaan in leerjaar 2 de leerlingen in groepen van ca. 4 leerlingen tegelijk op stage gaan bij één bedrijf of instelling. Ze worden daarbij begeleid door een docent of onderwijsassistent vanuit de school. 2.4 Mentoraat Iedere klas heeft een mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt van de leerling op school. Hij of zij volgt de vorderingen van de leerling nauw gezet en maakt deze bespreekbaar. De mentor kan hierbij ondersteuning vragen van het zorgteam. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor de ouder(s) of verzorger(s) in de contacten met school. 2.5 Leerlingenzorg en onderwijsondersteuning Zorgteam De Noordhoek heeft veel mogelijkheden om zorg te bieden aan hun leerlingen. Het zorgteam coördineert al deze verschillende vormen van ondersteuning. Het zorgteam bestaat uit: - orthopedagoge, mw. Nugteren-Snijder - maatschappelijk werkster, mw. Van der Hoeven - zorgcoördinator, mw. Van der Ree In bijzondere gevallen is de directeur aanwezig bij de besprekingen van het zorgteam. Het zorgteam heeft wekelijks overleg en zijn er voor alle leerlingen en werkt nauw samen met de mentoren en de stagedocenten. Als het nodig is, kunnen zij ook de hulp inschakelen van: - de logopediste, mw. Voordepoorte - remedial teacher, mw. Den Hartogh - schoolarts, dhr. Van Eeden Ook kunnen ouders via de mentor van hun kind een beroep doen op het zorgteam. Samen wordt dan naar de meest adequate oplossing gezocht. Als het nodig is kan doorverwezen worden naar externe hulpverlening, zoals Yulius, een orthopedagogisch instituut e.d. Onderwijsondersteuning en personeel Om de leerlingen de ondersteuning te bieden die ze nodig kunnen hebben, zijn aan onze school verbonden: een directeur een teamleider docenten (die mentor zijn van een klas) vakdocenten technisch onderwijsassistenten een logopedist een orthopedagoog een maatschappelijk werkende een zorgcoördinator een stagecoördinator een administratief medewerker een conciërge De namen en contactgegevens van alle medewerkers vindt u achterin deze gids. De personeelsleden die een onderwijsondersteunende taak hebben zijn: Technisch assistent 15

16 Zij assisteren de leerkracht bij vrijwel alle praktijkvakken. Deze vakken kunnen uitgesproken technisch van karakter zijn, echter ook vakken op het gebied van verzorging en welzijn of dierverzorging. Technisch assistenten kunnen ook begeleiding bieden bij theoretische vakken. De logopedist De logopedist test en observeert alle nieuwe leerlingen op school. Tijdens de logopedie wordt er zoveel mogelijk gewerkt aan die aspecten waarvan de leerling last heeft. Dit kunnen o.a. zijn: open mondgedrag, slecht verstaanbaar spreken, kleine woordenschat, moeite hebben met het maken van goede zinnen, sociale vaardigheden en omgangsvormen. Ouders worden op de hoogte gebracht als hun (pleeg)kind logopedie krijgt. De logopedist coördineert ook de sociale vaardigheidslessen die door de mentor gegeven worden. De orthopedagoog Zij is een deskundige op het gebied van de opvoeding en begeleiding van onze leerlingen. De orthopedagoge heeft zitting in het zorgteam en adviseert over de toelating van leerlingen tot de school. De orthopedagoog heeft een belangrijke rol bij plaatsing van leerlingen op de school. Zij is contactpersoon naar de Regionale Verwijzings Commissie (de RVC). Vanaf 2014 zal vanwege nieuwe regelgeving de aanmelding en indicatiestelling via het Samenwerkingsverband VO lopen. De orthopedagoge kan ook psychologische onderzoeken afnemen. Doel van dit onderzoek kan o.a. zijn: te weten te komen of de leerling vorderingen maakt en hoe we het beste met hem/haar verder kunnen werken. Ze heeft een uitgebreid gesprek met de leerling zelf. De resultaten hiervan bespreekt zij altijd met het zorgteam en mentor. Samen met de ouders bespreekt de orthopedagoog de test en de resultaten en de mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen leerlingen bij haar terecht, die aangeven problemen (thuis of op school) te hebben. (uiteraard moeten de ouders hiermee Instemmen) De orthopedagoge kan ook verwijzen naar andere hulp, bijvoorbeeld naar MEE of Yulius. De maatschappelijk werkende De school kent ook een maatschappelijk werkende. Zij kan de ouders van dienst zijn bij het zoeken naar antwoorden op vragen thuis, die belangrijk kunnen zijn voor het gedrag van de leerling, zoals schoolverzuim e.d. De maatschappelijk werkende heeft eveneens zitting in het zorgteam. De zorgcoördinator Zij coördineert de leerlingenzorg binnen de school en maakt deel uit van het zorgteam. Zij zorgt er tevens voor dat de leerlingen die op een bepaald tijdstip extra zorg behoeven, die zorg ook krijgen. Dit zijn vaak problemen op didactisch en sociaal- emotioneel gebied. Schoolarts Ook de schoolarts, dhr. dr. P.H. van Eeden biedt ondersteuning aan het zorgteam. Bij de toelating kan de leerling door hem medisch onderzocht worden om te zien of er lichamelijke of geestelijke klachten zijn. Zo nodig verwijst hij naar een medisch specialist. Wanneer men de schoolarts wilt spreken, dan kan dat kenbaar gemaakt worden aan de mentor van de klas waarin de leerling zit. Stagecoördinator De stagecoördinator coördineert alle interne en externe stages. Hij begeleidt de stagedocenten bij hun werkzaamheden. Hij zorgt ervoor dat er continuïteit zit in de organisatie voor wat betreft de begeleiding en nazorg van de stage. Ook neemt hij deel aan regionaal overleg met ROC s en collega praktijkscholen. 16

17 Sociale Veiligheidcoördinator Op de Noordhoek willen we dat leerlingen, ouders en medewerkers zich veilig en gewaardeerd voelen. Als team werken we hier samen aan met alle betrokkenen in onze school. Pesten hoort daar niet bij en staat bij alle medewerkers hoog op de agenda. Heeft u hier vragen over of wilt u hulp omdat u kind zich niet veilig voelt dan kunt u contact opnemen met de mentor. U kunt ook contact opnemen met mevr. Schumacher om een afspraak te maken. Zij is coördinator sociale veiligheid en kan samen met alle betrokkenen naar een oplossing zoeken. 2.6 Stagiaires, vrijwilligers en ouders in de school Stagiaires Ieder jaar kent de Noordhoek een aantal stagiaires vanuit het HBO of MBO. Zij zullen activiteiten verrichten ter ondersteuning van onze leerlingen. Dit valt altijd onder de verantwoording van een mentor. Vrijwilligers Op de school kunnen vrijwilligers aangesteld worden. Zij assisteren de leerkracht bij voorkeur bij praktische vakken. Assistentie van ouders Soms bieden ouders aan een (of een aantal) les(sen) te willen geven, omdat zij door hun hobby of vak in bepaalde technieken gespecialiseerd zijn.

18 4. Praktische zaken 4.1 Contact met school Contactgegevens De Noordhoek Hoefslag NK Gorinchem T E Telefoon De schoolleiding is in principe de hele week op de school bereikbaar. Dagelijks kunnen de leerkrachten (mits zij die dag les hebben) gebeld worden op de volgende tijden: Tussen: uur uur en na uur. Bij geen direct contact kan een boodschap worden ingesproken op de voic . Deze boodschappen worden dagelijks beluisterd. Ook kunt u een mail sturen naar Mail Alle docenten hebben ook een mailadres, bestaande uit hun achternaam, gevolgd Bankrekeningnummers De school heeft verschillende rekeningnummers. Algemeen: NL52ABNA Schoolfonds: NL78ABNA Stagefonds: NL06ABNA Voor ouders is het nummer van het schoolfonds belangrijk. Hier kan de ouderbijdrage gestort worden, maar ook de kosten van extra activiteiten zoals het ski-uitje of de werkweek. 4.2 Communicatie De contacten met ouders/verzorgers worden in eerste instantie onderhouden door de mentor van de leerling. Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond met de mentor. Daarnaast zijn er mentoravonden (bespreking individueel ontwikkelplan met leerling) en een rapportavond. Een afspraak maken met de mentor is altijd (tussentijds) mogelijk. Daarnaast zijn er algemene informatieavonden voor ouders en kan een huisbezoek door de mentor of stagedocent gepland worden. Alle ouders en bekenden zijn welkom op de jaarlijkse Open Avond. Ook informeert De Noordhoek de ouders via : Het ouderportaal. De ouders kunnen via de website inloggen en zo toegang krijgen tot de roosters, resultaten en aanwezigheid van hun kind. U krijgt op de kennismakingsavond met de mentor de benodigde informatie. 18

19 Een rapport met cijfers waarmee de vorderingen aangegeven worden. In februari en juli krijgen de leerlingen deze mee naar huis. De nieuwsbrief. In principe wordt er minimaal 3x per schooljaar een Nieuwsbrief uitgegeven. Hierin staat geschreven over de gang van zaken op school en wat er de komende tijd op school staat te gebeuren. Incidentele mededelingen. Tenslotte verwijzen wij naar onze website Wekelijks wordt de website, indien nodig, bijgewerkt. 4.3 Lestijden Lesuren Tijden 1e e Pauze e e Pauze e e e e Vakantierooster Schoolvakanties Herfstvakantie 19 oktober t/m 25 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 3 januari 2016 Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 28 februari 2016 Pasen 25 maart t/m 28 maart 2016 Meivakantie 25 april t/m 8 mei 2016 Pinksteren Maandag 16 mei 2016 Zomervakantie 11 juli t/m 21 augustus 2016 In dit schooljaar zijn er nog een aantal studiedagen en roostervrije dagen ingepland. Deze dagen treft u aan in het overzicht belangrijke data en activiteiten. 4.5 Werkweken De Noordhoek organiseert voor iedere leerling gedurende de schoolloopbaan minstens 2x een werkweek. Alle leerlingen zijn verplicht hieraan deel te nemen. Het maakt deel uit van ons onderwijsprogramma. Dit schooljaar gaat de onderbouw op werkweek. De kosten van deze week worden afzonderlijk in rekening gebracht. 19

20 4.6 Afwezigheid en verlof Bij ziekte of afwezigheid bent u als ouder verplicht dit tijdig, vóór 9 uur s morgens, aan de school door te geven. Loopt uw zoon of dochter stage en valt de afwezigheid op een stagedag, dan moet u altijd zelf het stageadres bellen. Daarna dient ook nog de school geïnformeerd te worden. Is uw zoon of dochter weer hersteld, dan melden zij dit op de eerste dag dat ze weer op school zijn bij de conciërge of administratie. Bezoek aan dokter, tandarts, ziekenhuis e.d. Een bezoek aan de dokter of tandarts vragen we u zoveel mogelijk te plannen op een vrije ochtend of middag. Mocht een afspraak niet anders gepland kunnen worden, dan moet hiervoor vooraf een verzoek gedaan worden door een afwezigheidsformulier in te vullen. Dit formulier is bij de administratie te verkrijgen en moet daar ook ingeleverd worden Onwettig afwezig Indien de school niet op de hoogte is van de afwezigheid van een leerling, dan wordt dit beschouwd als ongeoorloofd afwezig. Per dag worden absentielijsten bijgehouden. Is er voor 9.00 uur geen bericht van verhindering ontvangen, dan wordt telefonisch contact met de ouders/verzorgers opgenomen. Horen wij niets, dan zijn wij genoodzaakt de leerling ongeoorloofd afwezig te melden. Heeft een leerling in een periode veel ongeoorloofd verzuim, dan wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente. Deze kan de ouders/verzorgers een boete opleggen. Bij veel ziekteverzuim zal de schoolarts ingeschakeld worden om de gezondheidsproblemen van de leerling in kaart te brengen. Verlof Alleen in bijzondere gevallen mag er vrij gegeven worden. Bijvoorbeeld bij een jubileum van ouders of grootouders of de trouwerij van broer of zus. U kunt hier schriftelijk een verzoek voor indienen. De school verzoekt de ouders er rekening mee te houden dat er buiten de vakantieregeling geen vrij gegeven kan worden. Alleen als het zeer dringend is of als er een zeer gegronde reden is, kan aan de schoolleiding toestemming gevraagd worden om van het vakantierooster af te mogen wijken. 4.7 Vervanging bij ziekte of verlof Een leraar kan afwezig zijn door: ziekte, verlof of bijscholing. Hij of zij wordt dan, indien mogelijk, vervangen. Bij onverwachte afwezigheid wordt eerst geprobeerd om een eigen leraar die parttime werkt, in te schakelen. Gelukkig is die vaak bereid zijn of haar medewerking te verlenen. Lukt dit niet, dan kan er intern met leerlingen worden geschoven. Een klas naar huis sturen is een maatregel die wordt toegepast als er geen andere mogelijkheden meer zijn, bijvoorbeeld als er een aantal leraren tegelijk ziek of afwezig zijn en er geen vervanging voorhanden is. Ouders ontvangen hierover informatie per telefoon, per mail of per brief. Via internet is voor leerlingen de actuele roosterinformatie beschikbaar. Zie -> leerlingen -> roosterwijzigingen 20

21 5. Financiële zaken 5.1 Schoolfonds Ieder jaar vinden er op school verschillende activiteiten plaats. Al deze activiteiten kosten geld en hier krijgt de school geen bekostiging voor. Daarom vragen wij aan u als ouder/verzorger een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage bedraagt voor al deze activiteiten 45 euro per leerling per jaar. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hierover een brief. Het bankrekeningnummer van het schoolfonds is NL78ABNA De activiteiten waaraan dit besteed wordt zijn: Schoolfeest 5,00 Klassenuitje (onderbouw) 5,00 Cultuuractiviteit 17,50 Paasviering 2,50 Sinterklaasfeest (onderbouw) 5,00 Kerstviering (onderbouw) 10,00 Gala (bovenbouw) 20,00 Road Sense (klas 3) 5, Kosten door schade Eén van de schoolregels is dat, als iemand iets met opzet of door nalatigheid, stuk maakt (bv gereedschap, glas, meubels, enz.) we dat hem of haar contant laten betalen. De ouders hoeven daar niet voor op te draaien, maar hun zoon of dochter zelf! Dit kan bijvoorbeeld van het zakgeld. Kan dat niet, dan houden wij het verschuldigde bedrag af van de stagevergoeding, die de leerling krijgt. Natuurlijk stellen wij de ouders tijdig op de hoogte van een dergelijk voorval! Wij hopen hiermee opzettelijk toegebrachte schade aan ons gebouw zoveel mogelijk te beperken. Het personeel is zelf ook erg zuinig op de spullen van de school en zij proberen dat de leerlingen ook bij te brengen. Schade aan fietsen: Wij ontraden dat onze leerlingen hun fietsen uitlenen of dat zij anderen achterop nemen. Het gebeurt namelijk vaak dat hierdoor schade ontstaat. De school neemt geen verantwoordelijkheid voor de hierdoor ontstane schade. Hieronder vallen niet de kosten van een werkweek of excursie. Stichting Leergeld In onze regio kan Stichting Leergeld in veel gevallen financiële ondersteuning bieden. Op vindt u meer informatie. 5.3 Verzekeringen Alle scholen van LOGOS hebben via de Besturenraad een pakket verzekeringen afgesloten. Dit pakket omvat een schoolongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, een autocascoverzekering en schadeverzekering inzittenden. Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Verzekerd zijn alle bij de activiteiten betrokken personen gedurende hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van het personeel (in de ruimste zin van 21

Schoolgids De Noordhoek

Schoolgids De Noordhoek SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Schoolgids De Noordhoek Inleiding Deze schoolgids is in de eerste plaats bedoeld als informatiebron over het onderwijs op De Noordhoek. Wij willen u zo een indruk geven over

Nadere informatie

Schoolgids De Noordhoek

Schoolgids De Noordhoek 2016-2017 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Voor jouw bestemming. Hoefslag 8 4205 NK Gorinchem. telefoon : (0183) 62 53 50 fax : (0183) 64 71 41. : info@denoordhoek.com : www.denoordhoek.

Voor jouw bestemming. Hoefslag 8 4205 NK Gorinchem. telefoon : (0183) 62 53 50 fax : (0183) 64 71 41. : info@denoordhoek.com : www.denoordhoek. Voor jouw bestemming Hoefslag 8 4205 NK Gorinchem telefoon : (0183) 62 53 50 fax : (0183) 64 71 41 E I : info@denoordhoek.com : www.denoordhoek.com 1 INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Voorwoord en inleiding

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs

CSG Liudger voor u. De Ring CSG Liudger. School voor praktijkonderwijs CSG Liudger voor u De Ring CSG Liudger School voor praktijkonderwijs Hallo, wij zijn Eelze de Boer en Afian Stornebrink, docenten van CSG Liudger locatie De Ring. 11.07 In dit boekje vertellen we u over

Nadere informatie

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl Schoolgids 2012-2013 De Lasenberg Kwadrant Onderwijs COLOFON Tekst en samenstelling: Lucia Regnery en Liesbeth

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Wie wij zijn Missie en visie Bestuur Medezeggenschap Gedragscode Klachten? 6

Inhoudsopgave. 1. Wie wij zijn Missie en visie Bestuur Medezeggenschap Gedragscode Klachten? 6 Schoolgids 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Wie wij zijn 2 1.1 Missie en visie 2 1.2 Bestuur 2 1.3 Medezeggenschap 4 1.4 Gedragscode 4 1.5 Klachten? 6 2. Wat wij bieden 8 2.1 Kleinschalig, rustig en individueel

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe personeelsleden stellen zich aan u voor: Karen de Heer. Beste ouder, verzorger, Karen de Heer: Met vriendelijke groet,

NIEUWSBRIEF. Nieuwe personeelsleden stellen zich aan u voor: Karen de Heer. Beste ouder, verzorger, Karen de Heer: Met vriendelijke groet, Oktober 201 5 nieuwsbrief NIEUWSBRIEF Beste ouder, verzorger, Welkom en/of goed u weer te zien! Het eerste geldt vooral de nieuwe ouders van onze school. U heeft via uw zoon of dochter de afgelopen weken

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2017-2018 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2017-2018. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u

Meer dan je ziet! CSG Liudger voor u Meer dan je ziet! R CSG Liudger voor u Foto cover: Afian Stornebrink, onderwijs- en organisatiecoördinator en docent AVO Eelze de Boer, stagebegeleider en docent AVO Hallo, wij zijn Eelze de Boer en Afian

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N!

Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Praktijkonderwijs L E R E N D O O R D O E N! Wat is praktijkonderwijs? Regulier Voortgezet Onderwijs Praktijk- en theorievakken Eindonderwijs Toeleiding naar de arbeidsmarkt Aandacht voor werken, wonen,

Nadere informatie

Hoefslag 8 4205 NK Gorinchem. telefoon : (0183) 62 53 50 fax : (0183) 64 71 41. : info@denoordhoek.com : www.denoordhoek.com

Hoefslag 8 4205 NK Gorinchem. telefoon : (0183) 62 53 50 fax : (0183) 64 71 41. : info@denoordhoek.com : www.denoordhoek.com Hoefslag 8 4205 NK Gorinchem telefoon : (0183) 62 53 50 fax : (0183) 64 71 41 E I : info@denoordhoek.com : www.denoordhoek.com 1 INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Voorwoord en inleiding 3 Beschrijving

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

Alles uit de kast voor een diploma!

Alles uit de kast voor een diploma! 2017-2018 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! Bij Altra College Haarlemmermeer

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

ZORGPLAN November 2013

ZORGPLAN November 2013 ZORGPLAN November 2013 Inleiding zorgplan Het zorgplan van de Pontes Praktijkschool Zierikzee is hieronder chronologisch beschreven vanaf het moment dat de leerling wordt aangemeld tot en met de start

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. pro. Talent ben jij zelf

Praktijkonderwijs. pro. Talent ben jij zelf Praktijkonderwijs pro Talent ben jij zelf Zo ziet mijn schooldag eruit Hoi, ik ben Soufiane en ik zit in klas 1c. Op de foto s laat ik zien hoe mijn schooldag er ongeveer uit ziet. Doei! 08:30 08:45 Ik

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1 ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! W W W. A LT R A. N L minigids_altra Haarlemmermeer_2016.indd 1 19-08-16 13:41 Beste leerling, welkom bij Altra College! Bij Altra College

Nadere informatie

Voor een kansrijke toekomst

Voor een kansrijke toekomst Voor een kansrijke toekomst Welke leerlingen gaan naar het praktijkonderwijs? Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die ondanks extra begeleiding geen diploma in het reguliere voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016 Schoolverlaters informatie avond FOCUS Informatieavond 22 november 2016 Wie ben ik? Mieke Pelger Stage coördinator en transitiecoach Samen met de mentoren tevens stagedocenten zorgen wij dat iedereen op

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. In het kort

Praktijkonderwijs. In het kort Het praktijkonderwijs In het laatste jaar van de (speciale) basisschool moet je beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs je gaat. Meestal is dat een moeilijke keuze. Zeker wanneer je: moeite

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou

Passend onderwijs op Steenspil. Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Het draait om jou Passend onderwijs op Steenspil Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs kunnen scholen

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! Bij Altra College Haarlemmermeer zul je

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

regels en afspraken

regels en afspraken regels en afspraken 2015-2016 Regels en afspraken Daar waar een grote groep mensen samen is, zijn regels en afspraken belangrijk. Ze gelden voor iedereen. We werken en leren in een veilig klimaat, op basis

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Informatieavond klas 4

Informatieavond klas 4 Informatieavond klas 4 Praktijkonderwijs Werken naar werk Samen op weg bereikt ieder zijn doel Programma Uitstroomprofielen + vakkenpakket Doorstromen naar arbeid Doorstromen naar entreeonderwijs Algemene

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Praktijkschool Uithoorn

Leerlingenstatuut Praktijkschool Uithoorn Leerlingenstatuut Praktijkschool Uithoorn 1 2015-2017 2 Voorwoord. Dit is het leerlingenstatuut van Praktijkschool Uithoorn. Hierin staan de regels en afspraken, die de school, maar ook de wet, heeft bepaald.

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

begeleiding in de onderbouw

begeleiding in de onderbouw 1 begeleiding in de onderbouw Inhoud Deze brochure is geschreven om antwoord te geven op (een deel van) uw vragen op het gebied van de begeleiding van uw kind. De volgende zaken komen aan de orde: 1. Het

Nadere informatie

Onvoldoende pedagogische en didactische begeleiding, niet vermelden LKC in schoolgids; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs.

Onvoldoende pedagogische en didactische begeleiding, niet vermelden LKC in schoolgids; klacht gedeeltelijk gegrond; voortgezet onderwijs. Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs ( mr. H.T. van der Meer, W. Dulfer-Visser, S.Y. Kuurstra-Brons ) Uitspraaknr. 05.014 Datum: 27 mei 2005 Onvoldoende

Nadere informatie

Diplomering op De Poort

Diplomering op De Poort Diplomering op De Poort Stap voor stap geslaagde leerlingen! Agenda: Introductie door dhr. C. Bron Stage lopen in klas 4 en 5 Branchegericht certificaat: SVH Theorie en diplomering Nazorg Doel van de avond

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam

WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam WELKOM OP DE ATLANT Een goede school * op een mooie plek in Amsterdam *DE ONDERWIJS- INSPECTIE HEEFT DE ATLANT IN 2017 BEOORDEELD ALS GOEDE SCHOOL Betrokken en veilig Gezond en rookvrij Sfeer en kleinschalig

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENSTE INTIMITEITEN

KLACHTENREGELING ONGEWENSTE INTIMITEITEN KLACHTENREGELING ONGEWENSTE INTIMITEITEN Inhoud Aandachtspunten Inleiding De regeling van het Hogeland College Bijlage 1: tekst schoolgids Bijlage 2: tekst leerlingenstatuut Een paar belangrijke aandachtspunten

Nadere informatie

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen PRAKTIJKONDERWIJS De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen Je doet ertoe! DE COMPAGNIE De Compagnie verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Friesland. De school is voor leerlingen van 12 tot

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

Huisbezoek Leerlingen van groep 1 worden door de groepsleerkracht thuis bezocht.

Huisbezoek Leerlingen van groep 1 worden door de groepsleerkracht thuis bezocht. 1 . De zorg voor de leerlingen De zorg voor onze leerlingen nemen wij zeer serieus. Wat de concrete uitwerking voor de PCBS Rehoboth betekent, leest u in dit hoofdstuk. 4. 0 Passend Onderwijs en vervaning

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Leren en werken voor je toekomst

Leren en werken voor je toekomst 2017-2018 ALTRA COLLEGE ZUIDOOST/NOORD Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij

Nadere informatie

Informatieavond klas 4

Informatieavond klas 4 Informatieavond klas 4 Het Kwadrant Werken naar werk Samen op weg bereikt ieder zijn doel Programma Uitstroomprofielen Certificeervakken De elf gouden regels Arbeidscompetenties (ABC) Doorstromen naar

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

Leren en werken voor je toekomst

Leren en werken voor je toekomst ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL minigids_altra NOORD_ZUIDOOST.indd 1 09-08-16 10:40 Beste leerling, welkom bij Altra College! We zijn blij dat je er bent. Bij

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM

TALENT IN PRAKTIJK HPC CENTRUM TALENT IN PRAKTIJK WELKOM Aan de rand van Rotterdam Centrum, tussen allerlei hoge huizen, staat Het Praktijkcollege Centrum. Onze school is op veel gebieden uniek. Je hebt heel veel mogelijkheden om certificaten

Nadere informatie

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid

leeromgeving. Veiligheid en geborgenheid GSG Het Segment GSG Het Segment is een veilige, zelfstandige school voor Praktijkonderwijs voor jongeren die worden begeleid en gecoacht naar werk, zelfstandigheid, vervolgopleiding (ROC) en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nadere informatie

Pestprotocol Versie maart 2015

Pestprotocol Versie maart 2015 Pestprotocol Versie maart 2015 Inleiding De Goudse Waarden heeft in de missie beschreven waar zij voor staat. In de missie staat dat De Goudse Waarden een scholengemeenschap is die herkenbaar wil zijn

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

IEDEREEN NAAR SCHOOL

IEDEREEN NAAR SCHOOL IEDEREEN NAAR SCHOOL Leerplicht en aanpak van schoolverzuim Bestemd voor ouders, verzorgers en leerlingen in het voortgezet onderwijs 1. Woord vooraf Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak

Nadere informatie

De Boris zelftest Uitstroom Arbeid Bedrijvennetwerk Regionale samenwerking

De Boris zelftest Uitstroom Arbeid Bedrijvennetwerk Regionale samenwerking De Boris zelftest De Boris zelftest geeft u inzicht in welke mate de school al opereert als werkend leren organisatie en de Borismethode uitvoert. Kruis bij alle tien de vragen de tekst aan die het beste

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Informatiebrochure Praktijkonderwijs Onze boodschap aan leerlingen: Praktijkonderwijs, dat ga ik doen! Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. Je

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie