Schoolgids De Noordhoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015-2016. Schoolgids De Noordhoek"

Transcriptie

1 Schoolgids De Noordhoek

2 Inhoud 1. Wie wij zijn Bestuur Medezeggenschap Gedragscode Klachten? Over het praktijkonderwijs De school Onderwijsaanbod Stage Mentoraat Leerlingenzorg en onderwijsondersteuning Stagiaires, vrijwilligers en ouders in de school Praktische zaken Contact met school Communicatie Lestijden Vakantierooster Werkweken Afwezigheid en verlof Vervanging bij ziekte of verlof Financiële zaken Schoolfonds Kosten door schade Verzekeringen Sponsoring Europees Sociaal Fonds (ESF) Bijlagen:... 24

3 1. Wie wij zijn Identiteit Onze identiteit is wie we zijn en waar we voor willen staan. Zo is de Noordhoek een Protestants Christelijke school. Dat is wat we laten zien in ons gedrag en onze benadering van de leerlingen. 1.1 Identiteit Uw kind zal hiervan het volgende merken : We beginnen iedere morgen met een dagopening uit de methode OASE en sluiten af met een gebed. In onze godsdienstles sluiten we zoveel mogelijk aan bij actuele onderwerpen. Er wordt aandacht geschonken aan Christelijke feestdagen; zo vieren we Kerst en Pasen met de leerlingen. In de omgang met elkaar hebben we veel respect voor een ieder en leren we met elkaar om te gaan. Als school vinden we dat we iedereen moeten accepteren en respecteren, ongeacht levensovertuiging, afkomst of handicap. 1.2 Bestuur Als christelijke school zijn wij verbonden met andere christelijke scholen in de regio. LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs, bestaat sinds 1 augustus De Stichting heeft ten doel de versterking van het christelijk onderwijs in de regio Gorinchem, Leerdam en Lingewaal. LOGOS is het Griekse woord voor WOORD. De achtergrond van deze naam is het oorspronkelijke in het Grieks geschreven evangelie van Johannes dat begint met: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen. Johannes 1:1-2 3

4 LOGOS heeft de volgende veertien scholen onder haar bestuur: Gorinchem: CBS De Tamboerijn CBS De Regenboog CBS Samen Onderweg CBS(SO) Beatrix de Burcht CBS (ZMLK) De Cirkel VSO De Noordhoek Leerdam: CBS Ichthus CBS Klim Op CBS Koningin Wilhelmina Lingewaal CBS Open Poort CBS Het Kompas CBS De Wegwijzer CBS De Hoeksteen CBS School met de Bijbel Het motto van LOGOS luidt: Kwaliteit in breedte en diepte De bestuurlijke bevoegdheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheid ligt bij het College van Bestuur, dhr. G.H. Ordelman. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en het functioneren van het College van Bestuur en op de algemene zaken binnen de Stichting. U kunt LOGOS bereiken: LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Meent AC LEERDAM Telefoon: Website: Missie van LOGOS: LOGOS biedt op haar scholen kwalitatief goed onderwijs vanuit de Protestants Christelijke Identiteit, zoals beschreven in haar statuten. Ons onderwijs kenmerkt zich door een aanbod gericht op de mogelijkheden van het kind en het aanleren van de basisvaardigheden. Er is ruime aandacht voor het ontwikkelen van creatieve en sociale vaardigheden. De scholen bieden structuur en veiligheid en streven meetbare doelen na. Ze hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en voeren een professioneel en betrouwbaar personeelsbeleid. Aan een goede samenwerking met alle participanten in en rond de school wordt actief gewerkt. 4

5 1.3 Medezeggenschap De medezeggenschapsraad (MR) van de Noordhoek geeft advies aan of moet soms zelfs instemmen met voorstellen van het schoolbestuur, voordat het bestuur een besluit kan nemen. De Medezeggenschapsraad is samengesteld uit 3 ouders en 3 personeelsleden van de school. De ouders en de leerkrachten worden voor een periode van 3 jaar gekozen. De MR bestaat uit de volgende personen: namens de ouders: De heer P.F. Roling De heer E. Perik Mevrouw M. Boonekamp namens het personeel: Mevrouw E. Voordepoorte De heer M. van Herwijnen Mevrouw W. Wytzes GMR Naast de MR die de belangen van ouders en personeel per school behartigt, is er de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) die namens ouders en personeel van alle LOGOSscholen meepraat en denkt met het bestuur. De GMR bestaat uit tenminste één vertegenwoordiger van iedere school. De Noordhoek heeft één vertegenwoordiger in de GMR. Dit is mevrouw W. Wytzes. Zij vertegenwoordigt zowel het personeel als de ouders. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden op school gehouden. Als u interesse heeft in het werk van de MR, neem dan contact op met: Mevrouw W. Wytzes, Gedragscode Gedragscode LOGOS Voor alle mensen die in dienst zijn van LOGOS, voor de leerlingen van de school en hun ouders, stagiaires en alle andere mensen die werkzaamheden (zowel professioneel als vrijwillig) verrichten in de school, is er een gedragscode vastgesteld door het schoolbestuur. Het doel van de gedragscode is het scheppen van een klimaat dat zich kenmerkt door respect, vertrouwen en acceptatie. De gedragsregels vormen een leidraad voor gewenst gedrag en is bedoeld als preventiemiddel. Daarnaast bieden de gedragsregels een handvat om vast te stellen of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, waartegen opgetreden moet worden. LOGOS heeft naast de gedragscode een visie op ouderparticipatie geformuleerd. Beide documenten kunt u vinden op of op verzoek inzien. Verwachtingen van ouders en school De Noordhoek heeft deze zaken vertaald in haar schoolplan Een school kan niet zonder regels. Wij streven er niet naar om daarmee alleen maar grenzen te stellen. De ontwikkeling van leerlingen is een proces dat alleen in het juiste klimaat kan gedijen. In dat goede klimaat willen school, ouders en leerlingen samenwerken om het optimale voor iedere leerling te bereiken. Vanuit deze houding zijn, in samenspraak met de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad, verwachtingen geformuleerd die alle partijen ten opzichte van elkaar mogen hebben. 5

6 Wat ouders van de Noordhoek verwachten De school geeft haar leerlingen 'het goede voorbeeld'. o Dus leraren houden zich net als leerlingen aan afspraken. De school biedt haar leerlingen een veilige omgeving, o zowel fysiek als mentaal. o de school grijpt direct in als dit nodig is. De school ondervraagt en overvraagt haar leerlingen niet. Dit houdt in dat: o 'passend' onderwijs wordt aangeboden, met de juiste ondersteuning; o leraren oog hebben voor wat het kind (niet) kan; o de school duidelijk aangeeft wanneer zij handelingsverlegen is. De school informeert ouders/verzorgers, indien de leerling afwijkend gedrag vertoont. De school staat in voor de privacy van haar leerlingen. De school betrekt ouders bij besluiten over hun kind over het aanbieden van extra ondersteuning. Dat medewerkers bekwaam en professioneel zijn toegerust voor hun taak. De school zet zich in om voor al haar leerlingen een effectieve overdracht van en naar een andere school of naar arbeid te realiseren. Wat de Noordhoek van ouders verwacht Om samen te bouwen aan de toekomst van uw kind verwachten wij betrokken ouders. Wij hechten veel waarde aan een goede relatie tussen ouders en school. Onze verwachtingen: Ouders zijn aanwezig bij de eerste kennismakingsavond met de mentor. Ouders delen specifieke kennis die betrekking heeft op het functioneren van hun kind op school. Ouders denken mee over het ontwikkelingsplan van hun kind. Ouders steunen het schoolbeleid. Ouders vragen actief om informatie van school over hun kind. Ouders voelen zich verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind. Ouders denken mee in het totale proces van hun kind hier op school. Ouders hebben niet alleen oog voor de onderwijsbehoeften van hun eigen kind, maar hebben ook oog voor de onderwijsbehoeften van andere kinderen in de klas. Wat de Noordhoek van de leerlingen verwacht Om een goed klimaat te creëren op de Noordhoek staan de volgende 10 leefregels centraal. 1. Ik ben op tijd in de les. 2. Ik hang mijn jas en hoofddeksel aan de kapstok of doe deze in mijn kluisje. 3. Ik heb alle schoolspullen bij me die ik nodig heb tijdens de les. 4. Ik maak mijn huiswerk zoals is opgegeven. 5. Ik zorg voor rust in de school: ik loop rustig door de school en blijf van de ander af. 6. Ik gedraag me respectvol naar docenten en klasgenoten. 7. Ik los conflicten op zonder geweld, door weg te lopen als dat lukt. 8. Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag en taalgebruik. 9. Ik gebruik mijn telefoon en internet volgens de regels van de school. 10. De Noordhoek is een rookvrije school. Ook energiedrankjes, alcohol en drugs zijn verboden.

7 Schorsing of verwijdering Indien er sprake is grensoverschrijdend gedrag zoals (bedreiging met) fysiek geweld of als er sprake is van ernstige bedreigingen in de richting van een medeleerling of een medewerker, kan de directie besluiten een leerling te schorsen dan wel te verwijderen. Dit geldt eveneens in die gevallen waarbij naar het oordeel van de directie vanwege de ernst van een overtreding of gedrag een schorsing noodzakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer: Een leerling een wapen bij zich heeft Een leerling drugs of drank bij zich heeft Er sprake is van onnodig kwetsend taalgebruik, enz. Indien er sprake is van schorsing e/o verwijdering wordt altijd contact opgenomen met de ouders/verzorgers en worden deze uitgenodigd voor een gesprek. Tevens wordt de schorsing gemeld aan het bestuur van LOGOS en aan de onderwijsinspectie, via het digitaal portaal. Een schorsing is er in beginsel op gericht om na een korte periode de leerling een nieuwe kans te bieden. Indien er ernstige vermoedens zijn dat het gedrag niet kan of zal verbeteren en andere leerlingen zich daardoor blijvend onveilig voelen, kan besloten worden om voor de desbetreffende leerling een verwijderingsprocedure te starten. Hiervan worden zijn ouders in een persoonlijk gesprek op de hoogte gebracht. Via de contacten die de school en het zorgteam heeft, wordt dan gezocht naar een plek om de leerling te laten behandelen, dan wel een nieuwe onderwijskans te bieden. Respectsprotocol Het pesten op school kan een enorme invloed hebben op het leven van leerlingen en hun ouders. De Noordhoek staat ervoor dat zij duidelijk en effectief optreedt zodra er sprake is van pestgedrag. De richtlijnen daarvoor staan in het zogenaamde Respectprotocol. U kunt het protocol vinden op de website of kunt deze op school inzien. Vanaf 2015 is er ook een Sociale Veiligheidscoördinator aangesteld. Mw. Schumacher coördineert en wil door bepaalde maatregelen in te voeren en te monitoren een veilig en pestvrijklimaat realiseren. Convenant Veiligheid Omdat we de veiligheid in en om de school heel belangrijk vinden, hebben we ook het convenant veiligheid ondertekend. Dit is een overeenkomst, waarin de afspraken vermeld staan die gemaakt zijn door de scholen, politie en gemeenten in de regio om een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de scholen te realiseren. Door ondertekening van het convenant onderschrijven de partijen dat zij een herkenbaar en uniform veiligheidsbeleid op de scholen voeren. Ondertekening van het convenant verplicht partijen de inspanning en de intentie om het convenant naar vermogen uit te voeren. Het convenant is te vinden op of in te zien op school. Inmiddels zijn we bezig het hierboven genoemde beleid te herzien. We stellen u zo snel mogelijk op de hoogte van dit beleid, zodra dit is goedgekeurd.

8 1.5 Klachten? Als u een klacht hebt over de school Het kan altijd gebeuren dat u als ouder, leerling of personeelslid ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school. In eerste instantie gaat u als u ontevreden over iets bent naar de direct betrokkenen, de leerkracht, de directeur of het bestuur. Zij kunnen met u proberen eruit te komen. Als dit niet lukt of het gaat om een ernstig probleem kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school. Schoolcontactpersoon : Mw. D. van der Hoeven, Mevrouw Van der Hoeven helpt u verder naar de vertrouwenspersoon die door het bestuur van LOGOS is aangesteld. De vertrouwenspersoon van LOGOS gaat na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden, en zo niet welke andere begeleiding of ondersteuning gewenst is. De vertrouwenspersoon kan desgewenst ondersteunen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. In geval van ongewenste intimiteiten is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij de politie. De Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) behandelt honderden klachten per jaar. Op de website kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Stichting GBCO Postbus EH DEN HAAG Een klacht over iets dat zich meer dan een jaar voor het indienen van de klacht heeft voorgedaan neemt de Klachtencommissie in principe niet in behandeling. Alleen in bijzondere gevallen kan de Klachtencommissie hierop een uitzondering maken, bijvoorbeeld als de klager psychisch niet in staat was de klacht eerder in te dienen of eerst geprobeerd heeft de klacht op een andere manier op te lossen. Voor LOGOS geldt dat na een jaar na het verlaten van de school klachten niet meer in behandeling worden genomen. Als deze stappen u niet verder geholpen hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. 8

9 2. Over het praktijkonderwijs Het doel van de Noordhoek Het doel van De Noordhoek is om de leerlingen voor te bereiden op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en een plaats op de arbeidsmarkt. Gedurende hun schoolperiode kunnen de leerlingen zich specialiseren in een bepaalde beroepsrichting, bijvoorbeeld voor werk in de detailhandel, een winkel, bouw/techniek, horeca, magazijn/groothandel of logistiek, groenvoorziening, zorg of schoonmaak. Daarnaast bieden wij leerlingen de mogelijkheid om hun kansen bij het vinden van werk of een vervolgopleiding te vergroten door het behalen van branchecertificaten, de kwalificatie AKA (Arbeid gerichte Kwalificatie Assistent) of kwalificaties op mbo-niveau 1. aan wat de verwachte uitstroom van de leerling zal zijn. Ieder jaar wordt het OPP en de uitstroomverwachting met de leerling en ouders/ verzorgers geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Het rapport De leerlingen op de Noordhoek krijgen 2x per jaar een rapport. Hierin staat het gemiddelde cijfer van de verschillende vakken beschreven. Naast de theorie- worden de praktijkvakken vermeld. Hiervoor krijgen de leerlingen een cijfer voor het resultaat en een beoordeling voor de houding tijdens deze les.tenslotte staat er op een het rapport nog een beoordeling voor de stage. Om dit doel te bereiken kennen we op de Noordhoek een aantal documenten waarin de vorderingen van de leerling inzichtelijk gemaakt worden. Het individueel ontwikkelplan Om duidelijk te maken hoe een leerling zich op de Noordhoek ontwikkelt, heeft iedere leerling een individueel ontwikkelplan (IOP). Hierin wordt samen met de leerling en ouders ontwikkel- en leerdoelen opgesteld. Deze plannen worden 2x per jaar tijdens een verplichte ouderavond besproken. De data hiervan staan achter in de gids onder Data belangrijke activiteiten vermeld. Het ontwikkelingsperspectief Vanaf 1 augustus 2014 wordt voor alle nieuwe leerlingen in het IOP een ontwikkelperspectief (OPP) opgenomen waarin zowel de mogelijkheden als beperkingen van de leerling worden beschreven. Daarnaast geeft het OPP

10 2.1 De school De Noordhoek is een school voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die baat hebben bij praktisch gericht onderwijs. Het gaat om leerlingen die speciale hulp nodig hebben bij het aanleren van vaardigheden, die nodig zijn om zich op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te kunnen handhaven. Het onderwijs is praktijkgericht en stimuleert de zelfredzaamheid van iedere leerling. Praktijkgericht De school bereidt de jongeren voor op een directe en indirecte uitstroom naar de arbeidsmarkt. Naast deze arbeidsvoorbereiding besteedt de school speciaal aandacht aan: de ontwikkeling van de persoonlijkheid zelfstandigheid en werkhouding arbeidsvaardigheden Veilige sfeer De school hecht waarde aan een goede sfeer. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in kleine groepen en er wordt veel structuur in de lessen geboden. Iedere klas heeft dan ook een mentor. Hij of zij is voor de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt op school. Wij zetten ons voortdurend in voor een veilig klimaat in en om de school, waarin de leerling zich geaccepteerd voelt en waarin hij of zij gestimuleerd wordt te leren omgaan met eigen kunnen en willen. Het ondertekenen van het regionale Convenant Veiligheid in en om de scholen onderstreept dit voornemen en we werken daarbij samen met andere scholen, de politie en de gemeenten. De arbeidsvaardigheden worden vooral opgedaan tijdens de stages. Vanaf het 3 e leerjaar zijn deze stages een belangrijk onderdeel van de opleiding. De Noordhoek is een school voor praktijkonderwijs waar extra nadruk ligt op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de arbeidsvoorbereiding van de leerling. de stage en de begeleiding hiervan een belangrijk onderdeel is intensieve contacten worden onderhouden met het bedrijfsleven en instellingen. Als school willen wij: een veilige omgeving voor de leerlingen zijn. kleine klassen van maximaal 14 leerlingen (met uitzondering van de brugklas) een lerarenteam met passie voor dit onderwijs. 10

11 2.2 Onderwijsaanbod Brugklas Onze school heeft in samenwerking met De Windroos een brugklas. Deze brugklas is voor leerlingen waarvan het nog niet duidelijk is waar hij of zij zich het beste kan ontwikkelen. In de brugklas raakt de leerling vertrouwd met zowel het praktijkonderwijs als ook het vmbo. Op beide locaties wordt les gegeven. Zo kan uiteindelijk een verantwoorde keuze gemaakt worden voor een van de twee vormen van onderwijs. Dokwerk Naast de brugklas starten we dit jaar met een nieuw groepsarrangement genaamd Dokwerk. Dit arrangement bestaat uit twee opleidingstrajecten: de Oriëntatieklas en de Doorstroomklas. De Oriëntatieklas is bedoeld voor leerlingen vanuit het basisonderwijs of speciale basisonderwijs die advies vmbo basis of kader gehad hebben, maar een beschermde omgeving nodig hebben om zich te ontwikkelen. In de 2 jaren die een leerling in deze klas zit, wordt onderwijs geboden op vmbo niveau en wordt toe gewerkt naar mogelijke uitstroom naar regulier vmbo. Naast het aanbieden van de verplichte theorie is er veel ruimte voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast kunnen leerlingen zich oriënteren via praktijkvakken. Als na 2 jaar blijkt dat een leerling niet kan uitstromen naar het reguliere onderwijs wordt een traject uitgezet met begeleiding naar een ROC opleiding niveau 2. Dit vindt plaats in een twee of drie jarig traject in de Doorstroomklas. De Doorstroomklas is ook geschikt voor leerlingen die terugkomen vanuit het vmbo. Zij moeten wel de capaciteiten hebben om dit niveau te halen. Praktijkschool De school heeft als missie de leerling op te leiden tot werk. De leerling gaat over het algemeen pas van school als er een passende werkplek is gevonden. De leerling kan kiezen in welk werkgebied hij zich wilt ontwikkelen. Hij of zij kan kiezen voor de volgende sectoren; bouw, techniek, zorg en dienstverlening, plant en dier of horeca. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) ligt het accent van het onderwijs op het aanleren van basisvaardigheden die leerlingen nodig hebben om zich later zelf te kunnen redden. In klas 2 maken de leerlingen kennis met de verschillende beroepsmogelijkheden. De hierboven genoemde sectoren worden dan gekoppeld en leerlingen kiezen een A of B profiel. Een A profiel heeft als uitstroom richting technische beroepen. De sectoren bouw, techniek en de grove tuinwerkzaamheden vallen hieronder. Het B profiel heeft als uitstroom een dienstverlenend beroep. De sectoren zorg en dienstverlening, horeca en zacht groen van plant en dier vallen hieronder. Vanaf leerjaar 3 ontwikkelen de leerlingen zich verder in één van deze profielen. Ze hebben dan nog 2 x 3 lesuren praktijk in een profiel. Daarnaast gaan ze stage lopen. Dit heeft vooral een oriënterend karakter. In de leerjaren 4 en 5 hebben de leerlingen nog 4 lesuren praktijk in een profiel. Dit profiel sluit aan bij hun stage en uitstroomrichting. Samen met de leerling wordt gekeken welke onderdelen van vakken nodig zijn voor hun toekomst. 11

12 De opbouw van de lesstof in de diverse profielen zijn (globaal) als volgt: Bouw Je leert niet alleen werken met hout, ook leer je hoe het is om met meerdere mensen aan een bouw project te werken, binnen en buiten. Samenwerken is daarbij bijvoorbeeld een onderwerp. In de bovenbouw houden we rekening met de stage die je loopt. Je kunt dan ook kiezen voor Bouw/Infra. Bij Infra leer je een straatje leggen en verricht je aan onderhoud aan het terrein. Leerjaar 1. Oefenen van vaardigheden zoals: meten, zagen, schaven, maar ook gereedschappen en materialen gebruiken. Leerjaar 2. Vaardigheden uitbreiden en leren omgaan met verschillende elektrische machines. Tekening lezen en technisch tekenen. Leerjaar 3 en 4. Vakkennis, werkhouding bouw/ Infra d.m.v. arbeidssimulatie. Techniek In de sector techniek maken leerlingen kennis met verschillende technische beroepen. Metaalbewerker, lasser, fietsenmaker, automonteur. Alle beroepen worden op basisniveau aangeboden. Leerjaar 1 en 2: Basisvaardigheden aanleren. Een korte theoretische instructie om daarna op de leerwerkplek aan het werk te gaan. Leerjaar 3-4 Stage lopen en beroepsvaardigheden aanleren. Mogelijkheid om certificaten te behalen: Horeca Basiscertificaat Metaal Lasdiploma niveau 1 Heftruckcertificaat (vanaf 16 jaar) Binnen de horeca is er een geleidelijke opbouw in lesstof, waarbij begonnen wordt met het klaarmaken van eenvoudige maaltijden en de beginselen van het snijden. Gedurende hun schoolloopbaan, worden de leerlingen steeds meer betrokken bij cateringopdrachten voor derden en leren ze professionele snijtechnieken. Leerjaar 1: De leerlingen krijgen 2 lesuren koken in de week. Ze leren zelfstandig een eenvoudige gezonde maaltijd te bereiden. Leerjaar 2: De leerlingen krijgen 2 lesuren koken in de week. Ze leren zelfstandig een volledige gezonde maaltijd te bereiden. Gedurende een periode krijgen de leerlingen uit het 2 e leerjaar ook catering. Ze leren broodjes en dergelijke klaar te maken die besteld worden door externe bedrijven. Leerjaar 3: In dit leerjaar leren de leerlingen zelfstandig een gezonde maaltijd te bereiden. Daarnaast maken ze kennis met de Thaise keuken. Als eindopdracht organiseren ze een diner voor ouders/ bekenden, waarin ze kunnen laten zien wat ze geleerd hebben.leerjaar 4 en 5 : In dit leerjaar kunnen de leerlingen het examen werken in de keuken doen.

13 Zorg en Dienstverlening In de sector zorg en dienstverlening maakt de leerling kennis met verschillende beroepen waarbij het helpen van én de zorg voor een ander centraal staat. In leerjaar 1 en 2 staat de zelfredzaamheid centraal. Naast de theorie, waarom het belangrijk is om je lichaam goed te verzorgen bij het contact met anderen in werk en in vriendschappen, krijgen de leerlingen allerlei opdrachten zoals: gezichtsreiniging, scheren, handen verzorgen, haarverzorging enz. Maar ook seksuele voorlichting en Jeugd Eerste Hulp (EHBO) staan op het programma. In de bovenbouw worden basisvaardigheden in het woonzorgcentrum, het kinderdagverblijf of ons buurthuis aangeleerd en is men vooral bezig met het verzorgen van anderen. Er wordt gewerkt met de volgende modules: Schoonmaken van de woonomgeving Werken volgens planning Ondersteuning bieden bij activiteiten De was verzorging Bed opmaken Uiterlijke verzorging Ondersteuning bij het bereiden van een maaltijd Plant en Dier In het 1e en 2e leerjaar maak je kennis met het vak. Hier wordt de basis gelegd aan vaardigheden die je nodig hebt om planten en dieren te verzorgen. Je kunt denken aan het hanteren van dieren, de uitvoering van dagelijkse en wekelijkse verzorging of de verzorging van een tuin en/of kamerplanten. Daarbij wordt ook een link gemaakt met het beroepenveld. Leerlingen proeven met hun taken van het eventuele werk in de groensector. Deze proeverij is vooral gericht op oriëntatie. In leerjaar 3, 4 en 5 staan de beroepsvaardigheden centraal. Er wordt dan gewerkt in modules. Een module heeft ongeveer 10 lesweken, waarin je over een bepaald thema alle daarbij behorende vaardigheden en kennis aanleert. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld voeding voor dieren of onderhouden van het eigen terrein. Elke tien lesweken wordt afgesloten met een kennistoets en praktijktoets. Vanaf de 3e klas gaan de leerlingen stage lopen. De leerlingen gaan dan aan het werk in een tuincentrum, kas en kwekerij of dierenafdeling van een tuincentrum, asiel of (zorg)boerderij. Binnen de praktijkvakken worden steeds meer branchegerichte cursussen gegeven. Deze worden afgesloten met een examen. De kosten hiervan worden door de school betaald. 13

14 Schema opbouw leerjaren (op basis van lesuren per week) Theorie Praktijk Stage Leerjaar Leerjaar Leerjaar Leerjaar 4 pro Leerjaar 4 entree Leerjaar 5 pro Leerjaar 5 entree Entree-opleiding In juli 2015 verdwijnt de AKA-opleiding uit het middelbaar beroepsonderwijs (het mbo) en dus ook van De Noordhoek. Hiervoor in de plaats komt de entreeopleiding. De entreeopleiding wordt in de 5 e klas aangeboden en is een smalle, beroepsgerichte assistent opleiding. Wat de leerling moet kennen en kunnen aan het einde van de entreeopleiding, staat in het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier bevat één of meerdere kwalificaties rondom een bepaalde beroepsgroep (op de Noordhoek sector ). Tijdens de entreeopleiding lopen de leerlingen twee dagen per week stage in een geaccrediteerd leerbedrijf. Deze stage wordt beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd De entree-opleiding wordt afgesloten met een door het DaVinci College afgenomen examen op die stageplek. Hiermee wordt een officieel mbo niveau 1-diploma behaald. Dit diploma is voor veel leerlingen een einddiploma. Voor sommigen kan het diploma toegang geven tot een vervolgopleiding op mbo niveau 2. Dit is afhankelijk van het tijdens de opleiding behaalde niveau Nederlands en rekenen. 2.3 Stage De stage is de kern van het praktijkonderwijs. Daarom wordt een groot gedeelte van de schooltijd van de leerlingen ingeruimd voor stage. De bedoeling is dat alle leerlingen een stageperiode van ten hoogste 3 jaar doorlopen. Met de stage wordt in het derde leerjaar gestart. De meeste leerlingen zijn dan 15 jaar. Een stage kan zijn voor een of meerde dagen per week. Het doel van de stage is de leerling voor te bereiden op het arbeidsproces. De stage kan plaats vinden binnen: - het vrije bedrijf - een instelling (bijv. een kinderdagverblijf ) - de sociale werkvoorziening. De ouders worden betrokken bij het zoeken van een geschikte stageplaats. 14

15 Als de leerling aan stage toe is, worden de ouders uitgenodigd op een speciaal hiervoor bestemde ouderavond. Over het stagelopen ontvangen de ouders tijdig een apart informatieblad. Voor veel leerlingen is de overstap op jonge leeftijd van school naar een bedrijf of instelling behoorlijk groot, ook al betreft het maar één dag per week. Om deze stap beter te begeleiden gaan in leerjaar 2 de leerlingen in groepen van ca. 4 leerlingen tegelijk op stage gaan bij één bedrijf of instelling. Ze worden daarbij begeleid door een docent of onderwijsassistent vanuit de school. 2.4 Mentoraat Iedere klas heeft een mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt van de leerling op school. Hij of zij volgt de vorderingen van de leerling nauw gezet en maakt deze bespreekbaar. De mentor kan hierbij ondersteuning vragen van het zorgteam. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor de ouder(s) of verzorger(s) in de contacten met school. 2.5 Leerlingenzorg en onderwijsondersteuning Zorgteam De Noordhoek heeft veel mogelijkheden om zorg te bieden aan hun leerlingen. Het zorgteam coördineert al deze verschillende vormen van ondersteuning. Het zorgteam bestaat uit: - orthopedagoge, mw. Nugteren-Snijder - maatschappelijk werkster, mw. Van der Hoeven - zorgcoördinator, mw. Van der Ree In bijzondere gevallen is de directeur aanwezig bij de besprekingen van het zorgteam. Het zorgteam heeft wekelijks overleg en zijn er voor alle leerlingen en werkt nauw samen met de mentoren en de stagedocenten. Als het nodig is, kunnen zij ook de hulp inschakelen van: - de logopediste, mw. Voordepoorte - remedial teacher, mw. Den Hartogh - schoolarts, dhr. Van Eeden Ook kunnen ouders via de mentor van hun kind een beroep doen op het zorgteam. Samen wordt dan naar de meest adequate oplossing gezocht. Als het nodig is kan doorverwezen worden naar externe hulpverlening, zoals Yulius, een orthopedagogisch instituut e.d. Onderwijsondersteuning en personeel Om de leerlingen de ondersteuning te bieden die ze nodig kunnen hebben, zijn aan onze school verbonden: een directeur een teamleider docenten (die mentor zijn van een klas) vakdocenten technisch onderwijsassistenten een logopedist een orthopedagoog een maatschappelijk werkende een zorgcoördinator een stagecoördinator een administratief medewerker een conciërge De namen en contactgegevens van alle medewerkers vindt u achterin deze gids. De personeelsleden die een onderwijsondersteunende taak hebben zijn: Technisch assistent 15

16 Zij assisteren de leerkracht bij vrijwel alle praktijkvakken. Deze vakken kunnen uitgesproken technisch van karakter zijn, echter ook vakken op het gebied van verzorging en welzijn of dierverzorging. Technisch assistenten kunnen ook begeleiding bieden bij theoretische vakken. De logopedist De logopedist test en observeert alle nieuwe leerlingen op school. Tijdens de logopedie wordt er zoveel mogelijk gewerkt aan die aspecten waarvan de leerling last heeft. Dit kunnen o.a. zijn: open mondgedrag, slecht verstaanbaar spreken, kleine woordenschat, moeite hebben met het maken van goede zinnen, sociale vaardigheden en omgangsvormen. Ouders worden op de hoogte gebracht als hun (pleeg)kind logopedie krijgt. De logopedist coördineert ook de sociale vaardigheidslessen die door de mentor gegeven worden. De orthopedagoog Zij is een deskundige op het gebied van de opvoeding en begeleiding van onze leerlingen. De orthopedagoge heeft zitting in het zorgteam en adviseert over de toelating van leerlingen tot de school. De orthopedagoog heeft een belangrijke rol bij plaatsing van leerlingen op de school. Zij is contactpersoon naar de Regionale Verwijzings Commissie (de RVC). Vanaf 2014 zal vanwege nieuwe regelgeving de aanmelding en indicatiestelling via het Samenwerkingsverband VO lopen. De orthopedagoge kan ook psychologische onderzoeken afnemen. Doel van dit onderzoek kan o.a. zijn: te weten te komen of de leerling vorderingen maakt en hoe we het beste met hem/haar verder kunnen werken. Ze heeft een uitgebreid gesprek met de leerling zelf. De resultaten hiervan bespreekt zij altijd met het zorgteam en mentor. Samen met de ouders bespreekt de orthopedagoog de test en de resultaten en de mogelijke vervolgstappen. Ook kunnen leerlingen bij haar terecht, die aangeven problemen (thuis of op school) te hebben. (uiteraard moeten de ouders hiermee Instemmen) De orthopedagoge kan ook verwijzen naar andere hulp, bijvoorbeeld naar MEE of Yulius. De maatschappelijk werkende De school kent ook een maatschappelijk werkende. Zij kan de ouders van dienst zijn bij het zoeken naar antwoorden op vragen thuis, die belangrijk kunnen zijn voor het gedrag van de leerling, zoals schoolverzuim e.d. De maatschappelijk werkende heeft eveneens zitting in het zorgteam. De zorgcoördinator Zij coördineert de leerlingenzorg binnen de school en maakt deel uit van het zorgteam. Zij zorgt er tevens voor dat de leerlingen die op een bepaald tijdstip extra zorg behoeven, die zorg ook krijgen. Dit zijn vaak problemen op didactisch en sociaal- emotioneel gebied. Schoolarts Ook de schoolarts, dhr. dr. P.H. van Eeden biedt ondersteuning aan het zorgteam. Bij de toelating kan de leerling door hem medisch onderzocht worden om te zien of er lichamelijke of geestelijke klachten zijn. Zo nodig verwijst hij naar een medisch specialist. Wanneer men de schoolarts wilt spreken, dan kan dat kenbaar gemaakt worden aan de mentor van de klas waarin de leerling zit. Stagecoördinator De stagecoördinator coördineert alle interne en externe stages. Hij begeleidt de stagedocenten bij hun werkzaamheden. Hij zorgt ervoor dat er continuïteit zit in de organisatie voor wat betreft de begeleiding en nazorg van de stage. Ook neemt hij deel aan regionaal overleg met ROC s en collega praktijkscholen. 16

17 Sociale Veiligheidcoördinator Op de Noordhoek willen we dat leerlingen, ouders en medewerkers zich veilig en gewaardeerd voelen. Als team werken we hier samen aan met alle betrokkenen in onze school. Pesten hoort daar niet bij en staat bij alle medewerkers hoog op de agenda. Heeft u hier vragen over of wilt u hulp omdat u kind zich niet veilig voelt dan kunt u contact opnemen met de mentor. U kunt ook contact opnemen met mevr. Schumacher om een afspraak te maken. Zij is coördinator sociale veiligheid en kan samen met alle betrokkenen naar een oplossing zoeken. 2.6 Stagiaires, vrijwilligers en ouders in de school Stagiaires Ieder jaar kent de Noordhoek een aantal stagiaires vanuit het HBO of MBO. Zij zullen activiteiten verrichten ter ondersteuning van onze leerlingen. Dit valt altijd onder de verantwoording van een mentor. Vrijwilligers Op de school kunnen vrijwilligers aangesteld worden. Zij assisteren de leerkracht bij voorkeur bij praktische vakken. Assistentie van ouders Soms bieden ouders aan een (of een aantal) les(sen) te willen geven, omdat zij door hun hobby of vak in bepaalde technieken gespecialiseerd zijn.

18 4. Praktische zaken 4.1 Contact met school Contactgegevens De Noordhoek Hoefslag NK Gorinchem T E Telefoon De schoolleiding is in principe de hele week op de school bereikbaar. Dagelijks kunnen de leerkrachten (mits zij die dag les hebben) gebeld worden op de volgende tijden: Tussen: uur uur en na uur. Bij geen direct contact kan een boodschap worden ingesproken op de voic . Deze boodschappen worden dagelijks beluisterd. Ook kunt u een mail sturen naar Mail Alle docenten hebben ook een mailadres, bestaande uit hun achternaam, gevolgd Bankrekeningnummers De school heeft verschillende rekeningnummers. Algemeen: NL52ABNA Schoolfonds: NL78ABNA Stagefonds: NL06ABNA Voor ouders is het nummer van het schoolfonds belangrijk. Hier kan de ouderbijdrage gestort worden, maar ook de kosten van extra activiteiten zoals het ski-uitje of de werkweek. 4.2 Communicatie De contacten met ouders/verzorgers worden in eerste instantie onderhouden door de mentor van de leerling. Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond met de mentor. Daarnaast zijn er mentoravonden (bespreking individueel ontwikkelplan met leerling) en een rapportavond. Een afspraak maken met de mentor is altijd (tussentijds) mogelijk. Daarnaast zijn er algemene informatieavonden voor ouders en kan een huisbezoek door de mentor of stagedocent gepland worden. Alle ouders en bekenden zijn welkom op de jaarlijkse Open Avond. Ook informeert De Noordhoek de ouders via : Het ouderportaal. De ouders kunnen via de website inloggen en zo toegang krijgen tot de roosters, resultaten en aanwezigheid van hun kind. U krijgt op de kennismakingsavond met de mentor de benodigde informatie. 18

19 Een rapport met cijfers waarmee de vorderingen aangegeven worden. In februari en juli krijgen de leerlingen deze mee naar huis. De nieuwsbrief. In principe wordt er minimaal 3x per schooljaar een Nieuwsbrief uitgegeven. Hierin staat geschreven over de gang van zaken op school en wat er de komende tijd op school staat te gebeuren. Incidentele mededelingen. Tenslotte verwijzen wij naar onze website Wekelijks wordt de website, indien nodig, bijgewerkt. 4.3 Lestijden Lesuren Tijden 1e e Pauze e e Pauze e e e e Vakantierooster Schoolvakanties Herfstvakantie 19 oktober t/m 25 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 3 januari 2016 Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 28 februari 2016 Pasen 25 maart t/m 28 maart 2016 Meivakantie 25 april t/m 8 mei 2016 Pinksteren Maandag 16 mei 2016 Zomervakantie 11 juli t/m 21 augustus 2016 In dit schooljaar zijn er nog een aantal studiedagen en roostervrije dagen ingepland. Deze dagen treft u aan in het overzicht belangrijke data en activiteiten. 4.5 Werkweken De Noordhoek organiseert voor iedere leerling gedurende de schoolloopbaan minstens 2x een werkweek. Alle leerlingen zijn verplicht hieraan deel te nemen. Het maakt deel uit van ons onderwijsprogramma. Dit schooljaar gaat de onderbouw op werkweek. De kosten van deze week worden afzonderlijk in rekening gebracht. 19

20 4.6 Afwezigheid en verlof Bij ziekte of afwezigheid bent u als ouder verplicht dit tijdig, vóór 9 uur s morgens, aan de school door te geven. Loopt uw zoon of dochter stage en valt de afwezigheid op een stagedag, dan moet u altijd zelf het stageadres bellen. Daarna dient ook nog de school geïnformeerd te worden. Is uw zoon of dochter weer hersteld, dan melden zij dit op de eerste dag dat ze weer op school zijn bij de conciërge of administratie. Bezoek aan dokter, tandarts, ziekenhuis e.d. Een bezoek aan de dokter of tandarts vragen we u zoveel mogelijk te plannen op een vrije ochtend of middag. Mocht een afspraak niet anders gepland kunnen worden, dan moet hiervoor vooraf een verzoek gedaan worden door een afwezigheidsformulier in te vullen. Dit formulier is bij de administratie te verkrijgen en moet daar ook ingeleverd worden Onwettig afwezig Indien de school niet op de hoogte is van de afwezigheid van een leerling, dan wordt dit beschouwd als ongeoorloofd afwezig. Per dag worden absentielijsten bijgehouden. Is er voor 9.00 uur geen bericht van verhindering ontvangen, dan wordt telefonisch contact met de ouders/verzorgers opgenomen. Horen wij niets, dan zijn wij genoodzaakt de leerling ongeoorloofd afwezig te melden. Heeft een leerling in een periode veel ongeoorloofd verzuim, dan wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente. Deze kan de ouders/verzorgers een boete opleggen. Bij veel ziekteverzuim zal de schoolarts ingeschakeld worden om de gezondheidsproblemen van de leerling in kaart te brengen. Verlof Alleen in bijzondere gevallen mag er vrij gegeven worden. Bijvoorbeeld bij een jubileum van ouders of grootouders of de trouwerij van broer of zus. U kunt hier schriftelijk een verzoek voor indienen. De school verzoekt de ouders er rekening mee te houden dat er buiten de vakantieregeling geen vrij gegeven kan worden. Alleen als het zeer dringend is of als er een zeer gegronde reden is, kan aan de schoolleiding toestemming gevraagd worden om van het vakantierooster af te mogen wijken. 4.7 Vervanging bij ziekte of verlof Een leraar kan afwezig zijn door: ziekte, verlof of bijscholing. Hij of zij wordt dan, indien mogelijk, vervangen. Bij onverwachte afwezigheid wordt eerst geprobeerd om een eigen leraar die parttime werkt, in te schakelen. Gelukkig is die vaak bereid zijn of haar medewerking te verlenen. Lukt dit niet, dan kan er intern met leerlingen worden geschoven. Een klas naar huis sturen is een maatregel die wordt toegepast als er geen andere mogelijkheden meer zijn, bijvoorbeeld als er een aantal leraren tegelijk ziek of afwezig zijn en er geen vervanging voorhanden is. Ouders ontvangen hierover informatie per telefoon, per mail of per brief. Via internet is voor leerlingen de actuele roosterinformatie beschikbaar. Zie -> leerlingen -> roosterwijzigingen 20

21 5. Financiële zaken 5.1 Schoolfonds Ieder jaar vinden er op school verschillende activiteiten plaats. Al deze activiteiten kosten geld en hier krijgt de school geen bekostiging voor. Daarom vragen wij aan u als ouder/verzorger een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage bedraagt voor al deze activiteiten 45 euro per leerling per jaar. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hierover een brief. Het bankrekeningnummer van het schoolfonds is NL78ABNA De activiteiten waaraan dit besteed wordt zijn: Schoolfeest 5,00 Klassenuitje (onderbouw) 5,00 Cultuuractiviteit 17,50 Paasviering 2,50 Sinterklaasfeest (onderbouw) 5,00 Kerstviering (onderbouw) 10,00 Gala (bovenbouw) 20,00 Road Sense (klas 3) 5, Kosten door schade Eén van de schoolregels is dat, als iemand iets met opzet of door nalatigheid, stuk maakt (bv gereedschap, glas, meubels, enz.) we dat hem of haar contant laten betalen. De ouders hoeven daar niet voor op te draaien, maar hun zoon of dochter zelf! Dit kan bijvoorbeeld van het zakgeld. Kan dat niet, dan houden wij het verschuldigde bedrag af van de stagevergoeding, die de leerling krijgt. Natuurlijk stellen wij de ouders tijdig op de hoogte van een dergelijk voorval! Wij hopen hiermee opzettelijk toegebrachte schade aan ons gebouw zoveel mogelijk te beperken. Het personeel is zelf ook erg zuinig op de spullen van de school en zij proberen dat de leerlingen ook bij te brengen. Schade aan fietsen: Wij ontraden dat onze leerlingen hun fietsen uitlenen of dat zij anderen achterop nemen. Het gebeurt namelijk vaak dat hierdoor schade ontstaat. De school neemt geen verantwoordelijkheid voor de hierdoor ontstane schade. Hieronder vallen niet de kosten van een werkweek of excursie. Stichting Leergeld In onze regio kan Stichting Leergeld in veel gevallen financiële ondersteuning bieden. Op vindt u meer informatie. 5.3 Verzekeringen Alle scholen van LOGOS hebben via de Besturenraad een pakket verzekeringen afgesloten. Dit pakket omvat een schoolongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, een autocascoverzekering en schadeverzekering inzittenden. Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Verzekerd zijn alle bij de activiteiten betrokken personen gedurende hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van het personeel (in de ruimste zin van 21

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND SCHOOL GIDS VSO DE GLIND 2014 2015 Inhoud Voorwoord 3 1 De J.H. Donnerschool 4 2 Waar de school voor staat 6 Missie 6 Uitgangspunten 6 Prioriteiten 6 3 De organisatie van onze school 7 Afdeling SO 8 Afdeling

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie