Informatieboekje (Jaardeel schoolgids)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl"

Transcriptie

1 Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) Schooljaar

2 [1]

3 [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO... 6 COMPUTERCOÖRDINATIE SCHOOLTIJDEN... 7 GYMNASTIEKROOSTER INSTROOM NIEUWE KLEUTERS PASSEND ONDERWIJS... 8 SCHOOL ONDERZOEKT OF UW KIND EXTRA ONDERSTEUNING NODIG HEEFT... 8 BINNEN 6 TOT 10 WEKEN NA AANMELDING EEN PASSEND AANBOD VOOR UW KIND... 9 DE SCHOOL ZOEKT SAMEN MET U EEN PASSENDE PLEK VOOR UW KIND... 9 SPECIALE ONDERWIJSZORG EN ONDERSTEUNIGNSPROFIEL VAN "DE BLOKTEMPEL"... 9 Zorgstructuur... 9 Schoolprofiel zorgsystematiek... 9 Handelingsverlegenheid Afstemming van onderwijsbehoefte en onderwijsaanbod BUITENSCHOOLSE OPVANG CONTACT OUDERS - SCHOOL OUDERHULP MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE BLOKTEMPEL COMMISSIE SCHOOL- ACTIVITEITEN (CSA) SCHOOLSE ZAKEN ALGEMENE REGELS VOOR DE GOEDE GANG VAN ZAKEN VEILIGHEID ONTRUIMINGSALARM VERZEKERINGEN FIETSENSTALLING VERKEERSVEILIGHEID RONDOM DE SCHOOL... 24

4 [3] VERVOER MEDICIJNVERSTREKKING DOOR LEERKRACHTEN SCHOONMAAK KLEUTERMATERIALEN EN KLEUTERLOKALEN KLASSENFOTO WASVOORSCHRIFT VOOR SCHOOLVERF HET HOOFDLUISBELEID VAN DE SCHOOL RELEVANTE INSTANTIES GGD INTERN ZORG EN ADVIES TEAM BELANGRIJKE DATA JAARKALENDER JAARVERSLAG DE BLOKTEMPEL ADVISERING BASISSCHOOL NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS UITSTROOMGEGEVENS NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS LEEROPBRENGSTEN EN WELBEVINDEN VERBETERTRAJECTEN SCHOOLJAAR ACTIVITEITEN EN PROJECTEN MACHTIGINGSFORMULIER VOOR OUDERBIJDRAGE... 43

5 [4] 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL IJssellaan HB Son tel adres: website: Schoolbestuur: Bestuursadres: SKPO Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. Onderwijsbureau Eindhoven Vonderweg RM Eindhoven tel Vertrouwenspersoon Arbodienst Mevr. José Heijmen Arbodienst Human Capitol Care Science Park 5127 Zwarte Woud ED Son 3524SJ Utrecht Klachtencommissie / Onderwijsgeschillen Landelijke Klachtencommissie Onderwijs gebouw "Woudstede" tel tel: fax Intern vertrouwenspersoon: Dhr. E. van Turnhout Walcherenlaan 7, Son Tel Onderwijsbegeleiding: Schoolbegeleider: Fontys Fydes (Onderwijsbegeleidingsdienst) Lismortel 25, Postbus AH Eindhoven Tel Dhr. drs. J.W. Verhoeven

6 [5] 2. HET SCHOOLTEAM Managementteam Directeur: Willem van den Heuvel Adjunct directeur: Jan Creemers Ranonkelstraat 3 NCB laan 77 Schijndel Veghel Conciërge: Toine Nuchelmans Administratie: Christel Meijering Groepsleerkrachten groep 0-1-2a groep 0-1-2b groep 0-1-2c groep 0-1-2d groep 3a groep 3b groep 4a groep 4b groep 5a groep 5b groep 6a groep 6b groep 7a groep 7b groep 8a groep 8b Marie-Louise Hermans en Bieb Perduijn Marion van der Sman Karin van den Heuvel Karen Raymakers en Eva Jooren Wendy Straatman Wendy Adriaans en José Buijs Marja Jansen en Kathelijne Braakenburg Carolijn Zopfi Christina Feijen en Eveline van Beek Lieslot Bigot en Nicole Scheepens Bas Coensen Vacature Eline Roest Jojanneke van der Ploeg Nicole Roijackers Iris Schutjes

7 [6] Inzet personeel in overige taken: Vervangingen Yvonne van den Heuvel Hanny van der Heijden Ton Verstraaten Zorgteam / Interne Begeleiding Maria van Helsdingen IB gr Ditta Waterman IB gr Doelformatie speciale leerlingenzorg ICT-coördinator Ruud Heijnsdijk Compensatieverlof en Bapo Bapo-dagen zijn (deels zelf betaalde) vrije dagen van oudere leerkrachten. Compensatieverlof: Dit is verlof dat de leerkracht geniet in verband met een teveel aan lesgebonden uren. Op onderstaande dagen wordt er collectief compensatieverlof opgenomen en hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 vrij van school. Vrije-vrijdagen groep 1 t/m 8 i.v.m. compensatieverlof: 9 okt. 27 nov. 22 jan. 4 maart 17 mei 24 juni Op de overige compensatie- en/of Bapo-dagen wordt de leerkracht vervangen. Computercoördinatie De ICT-er (computer - activiteitencoördinator) op onze school is Ruud Heijnsdijk. Bij vragen over het gebruik van de computer op school kunt u bij hem, op afspraak, na schooltijd terecht. Computerprogramma s van school kunnen helaas niet worden gekopieerd voor thuisgebruik. Wij zijn gebonden aan licenties en veel software is beveiligd d.m.v. sleutelcodes e.d. Er zijn wel enkele speciale thuisprogramma s te bestellen.

8 [7] 3. SCHOOLTIJDEN Continurooster Dit schooljaar werken we op de Bloktempel met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen van 08:30 tot 14:45 uur op school zijn. Tussen de middag lunchen de kinderen op school. groep 1 t/m 8 Alle groepen hebben dezelfde begin- en eindtijden. woensdag uur overige dagen uur Gymnastiekrooster Dinsdag Groepen Gymtijd 8a 8b 6b 08:45 09:45 uur 4a 4b 09:45 10:45 uur 3a 3b 10:45 11:45 uur 7a 7b 12:45 13:45 uur 5a 5b 6a 13:45 14:45 uur Afspraken ten aanzien van de gymlessen: Wij verwachten de leerlingen in de groepen 6b, 8a en 8b op dinsdag om 08:25 uur bij de sporthal (zelfstandig of brengen). Na afloop van de gymles lopen alle kinderen met hun groepsleerkracht terug naar school. De leerlingen in de groepen 5a, 5b en 6a gaan op dinsdag na afloop van de gymles zelfstandig naar huis of naar de BSO (lopen, fietsen of ophalen). Het meebrengen van gymkleding is verplicht; bij voorkeur zwarte broek en wit shirt; voor groep 1/2 zijn alleen gymschoenen voldoende (graag met een elastische band, maar geen turnschoentjes). Wij willen u erop wijzen dat het dragen van schoenen met witte zolen verplicht is. Door uw kinderen gymschoenen te laten dragen tijdens de gymles voorkomt u infecties en eczeem.

9 [8] 4. INSTROOM NIEUWE KLEUTERS Na aanmelding bij de directie en plaatsing in een groep is het kennismaken en instromen mogelijk vanaf het bereiken van de 4- jarige leeftijd. U heeft dan in overleg met de groepsleerkracht de volgende mogelijkheden: 5 schooltijden (een hele of een halve dag) vlak voor het bereiken van de leeftijd van 4 jaar Een hele week voorafgaande aan de dag dat uw kind 4 jaar wordt. Het instroommoment van kleuters, ouder dan 4 jaar, kan in overleg met de groepsleerkracht bepaald worden. 3-jarige kleuters, geboren voor 1 oktober, kunnen na de zomervakantie meteen instromen in een kleutergroep. In verband met de voor het kind nieuwe situatie vieren wij de verjaardag (van 4 jarige instromers) niet in de nieuwe kleutergroep, maar vragen wij u om deze te combineren met het afscheid op de peuterspeelzaal. De leerkracht kan de klas niet verlaten om met uw kind naar het toilet te gaan. Mede daarom vragen wij u vriendelijk om ervoor te zorgen dat uw kind zindelijk is als het naar school komt. Als dit niet het geval is omdat er bijzondere omstandigheden zijn, verzoeken wij u dit te melden bij de directie. 5. PASSEND ONDERWIJS In de regio Eindhoven, Best en Son en Breugel is een nieuw samenwerkingsverband opgericht; hierbij horen alle scholen voor primair en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) in deze regio. De nieuwe naam voor dit samenwerkingsverband is Passend onderwijs PO Eindhoven. De opdracht van het samenwerkingsverband is om goed passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen in het samenwerkingsverband. Als u uw kind aanmeldt op De Bloktempel of een andere school voor regulier onderwijs en daarbij hebt aangegeven dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de school of dat inderdaad het geval is. Hieronder beschrijven we de procedure die dan wordt gevolgd. School onderzoekt of uw kind extra ondersteuning nodig heeft Hebt u aangegeven dat uw kind een ondersteuningsvraag heeft, dan onderzoekt de school welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs gebruiken scholen vooral uw informatie om de begeleiding van uw kind vast te stellen. Daarom is het belangrijk om zelf duidelijk aan te geven dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Na een verhuizing of bij de eerste aanmelding in het voortgezet onderwijs gebruiken scholen ook het onderwijskundig rapport van de vorige school.

10 [9] Binnen 6 tot 10 weken na aanmelding een passend aanbod voor uw kind De school doet u binnen 6 weken na uw aanmelding een passend aanbod: op de school van aanmelding, of op een andere school. Dit hangt af van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en van de expertise en het ondersteuningsprofiel van de school. Als de school uw kind niet voldoende kan ondersteunen, zoekt de school binnen diezelfde 6 weken een betere plek. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. De school zoekt samen met u een passende plek voor uw kind Lukt het niet om uw kind te plaatsen, dan gaat de school na overleg met u op zoek naar een passende plek. De school bespreekt met u welke scholen in het samenwerkingsverband de juiste expertise hebben. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeuren, bijvoorbeeld voor een bepaalde schoolrichting of de maximale afstand tussen uw huis en de school. Uiteindelijk doet de school u een schriftelijk aanbod voor een school die uw kind de nodige extra ondersteuning kan bieden en die bereid is om uw kind toe te laten. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van uw kind, dan heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. Speciale onderwijszorg en ondersteunignsprofiel van "De Bloktempel" Zorgstructuur De school heeft in de visie als belangrijkste uitspraak staan "Zorg voor elkaar" Dat betekent dat de school niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar zeker ook vanuit een sociaal maatschappelijke zorg, onderwijs aan de leerlingen wil geven. Het kunnen zorgdragen voor het welbevinden van de leerling is daarom een eerste vereiste. Handelingsbekwaamheid en handelingsverlegenheid worden daarom ook gerelateerd aan welbevinden van alle betrokkenen in het onderwijsproces. Dat betekent dat de mogelijkheden die de school heeft t.a.v. speciale onderwijsbehoeften van een leerling, een evenredig beroep moeten doen op de aandacht en zorg van de leerkracht voor alle leerlingen binnen een groep. Een vooraf definiëren van mogelijkheden en onmogelijkheden voorziet niet in alle gevallen in een pasklaar antwoord op de vraag of een leerling al dan niet op school geplaatst kan worden en een verantwoorde zorg en passend onderwijsaanbod kan krijgen. De onderwijsbehoefte van de leerling, de professionaliteit van de leraar en het partnerschap van de ouders staan centraal bij het al dan niet kunnen leveren van passend onderwijs. Vragen die hierbij naar voren komen zijn dus: "Hoe zien de school en ouders de onderwijsbehoefte van het kind?" "Is het kind met de speciale zorgbehoefte beter af op de school in de wijk of op een aparte school met eigen voorzieningen en deskundigheid". Schoolprofiel zorgsystematiek Deze tabel laat zien hoe het onderwijs op "De Bloktempel" is ingericht t.a.v. onderwijsaanbod, onderwijsorganisatie en handelingsbekwaamheid

11 Veld Setting binnen de klas Setting binnen de school [10] 1. Hoeveelheid aandacht en zorg 2. Onderwijsmaterialen 3. Ruimtelijke omgeving Er is één paar handen in de klas, de leerkracht zorgt zelf voor bijv. preteaching, werken aan een instructietafel, op tijdelijke basis (plm. 1 uur per week) Er wordt gewerkt met de gegeven groepsgrootte Leerlingen met ernstige leesspellingsachterstand en/of dyslectische kenmerken) krijgen extra hulp en voorzieningen in de klas Daarnaast geldt voor leerlingen met dyslectische kenmerken het dyslexieprotocol zoals dat in de toets kalender is beschreven. Er wordt waar nodig gebruik gemaakt van niveau- en/of tempodifferentiatie volgens de lesmethoden. Er is aanvullend remediërend materiaal voor de kernvakken, behorend bij de lesmethoden. Aan de instructietafel wordt één op één of in een groepje begeleiding gegeven aan de zorgleerling. Er is speciale onderwijszorg door RT-er en of IB-er op tijdelijke basis (gedurende enkele uren per week). Extra voorzieningen voor het rekenonderwijs: Op het rooster zijn de rekenlessen voor alle groepen vanaf groep 3 op hetzelfde tijdstip zodat leerlingen van groep kunnen wisselen als dat nodig of wenselijk is. In de groepen 3 en 4 vindt differentiatie plaats binnen de eigen groep. In groep 6, 7 en 8 worden de leerlingen op niveau ingedeeld en krijgen de instructie en verwerking in de groep/klas die het meest bij het ontwikkelingsniveau aansluit. Vanaf groep 6 voorziet de methode ook in niveaudifferentiatie met een passend aanbod. Extra voorzieningen voor leesspellingonderwijs: Leerlingen met ernstige leesspellingsachterstand en/of dyslectische kenmerken krijgen buiten de klas extra RT indien hiervoor formatieruimte beschikbaar is. Er zijn onderwijsmaterialen beschikbaar die tegemoetkomen aan specifieke didactische kenmerken. Er zijn onderwijsmaterialen beschikbaar die tegemoetkomen aan de specifieke pedagogische / psychologische kenmerken. (pictogrammen - dagplanning op bord) Er zijn op school enkele ruimten beschikbaar waar één op één begeleiding of begeleiding van een groepje leerlingen kan plaatsvinden.

12 4. Expertise 5. Samenwerking met andere instanties [11] De leerkracht heeft basiskennis van en competenties op gebied van speciale onderwijsbehoeften. Enkele leerkrachten hebben zich verdiept in de meest voorkomende problemen / aandoeningen /stoornissen (Autisme - ADHD - Diabetes) De leerkracht onderhoudt contacten met de IB-er. In de zorgkalender zijn door het jaar heen groeps- en leerlingbesprekingen gepland. De Rt-er en / of IB-ers hebben kennis van en competenties op het gebied van de meest voorkomende speciale onderwijsbehoeften. Een deel van het team heeft kennis van en competenties op het gebied van speciale onderwijsbehoeften. Er is op basis van behoefte en met regelmaat samenwerking en afstemming met professionals uit het speciaal onderwijs en instanties als GGD, Jeugdzorg en Schoolmaatschappelijk werk. Handelingsverlegenheid In een aantal gevallen zoals deze hieronder zijn omschreven is "De Bloktempel" handelingsverlegen. Dat betekent dat de school niet de middelen en/of expertise heeft om een verantwoorde en passende zorg te bieden aan de onderwijs- en zorgbehoefte van het kind. Kinderen die 1 op 1 zorg nodig hebben gedurende de gehele dag Kinderen die 1 op 1 zorg nodig hebben gedurende een gedeelte van de dag Kinderen die niet zindelijk zijn Kinderen met een zeer laag capaciteitenniveau (I.Q. minder dan 80) Kinderen met een gedragsstoornis die de veiligheid van zichzelf, andere kinderen en/of leerkracht aantast. Kinderen met een ernstige meervoudige handicap Kinderen met een ernstige enkelvoudige handicap Kinderen met een dusdanige extra aandacht- en zorgbehoefte dat de overige kinderen in de groep ernstig te kort komen Kinderen waarvoor het gebouw niet adequaat is ingericht. Afstemming van onderwijsbehoefte en onderwijsaanbod Op "De Bloktempel" vindt de zorgstructuur en het passend maken van het onderwijsaanbod zijn basis in de methodiek voor Handelingsgericht Werken volgens het SAVU(E) model. Door middel van Signalering, Analyse, Voorbereiding van acties en Uitvoering en Evaluatie ontstaat er een steeds terugkerende werkwijze voor handelingsgericht werken. De werkwijze wordt op De Bloktempel gekenmerkt door zowel proactieve als curatieve elementen. Om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen zijn er gedurende het schooljaar verschillende evaluatiemomenten vastgesteld. Aan de hand van de bevindingen worden actiepunten benoemd en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. De planning en uitvoering wordt verder beschreven op het groepsrooster en zonodig in een groepshandelingsplan of individueel handelingsplan. De basis van het handelingsgericht groepsplan zijn de onderwijsbehoeften: datgene wat leerlingen nodig hebben om de volgende doelen in hun leerontwikkeling te kunnen behalen.

13 [12] 6. BUITENSCHOOLSE OPVANG De voor- en naschoolse (buitenschoolse) opvang is door de school uitbesteed aan Korein. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Korein. Om u zo optimaal mogelijk te informeren over deze voorziening hebben wij hieronder de tekst van Korein nagenoeg in zijn geheel overgenomen. U vindt hierin informatie over de gang van zaken en de procedure voor aanmelding voor buitenschoolse opvang. KOREIN KINDERPLEIN Een fijn gevoel voor uw kind én u Dag arrangementen van Korein Kinderplein, ook wel buitenschoolse opvang genoemd, zorgen ervoor dat elk kind van 4 tot 13 jaar zich fijn voelt. Vóór school en na school. Uw zoon of dochter is daarbij uitgangspunt. Onze pedagogisch medewerkers zijn deskundig, maar vooral ook betrokken en enthousiast. En met hart en ziel begaan en bezig met kinderen. Lekker bezig Allerlei activiteiten op het gebied van sport, muziek, cultuur, techniek en natuur zorgen ervoor dat uw kind zich geen moment verveelt. Ook de inrichting met speciale plekken om bijvoorbeeld te spelen, te ontspannen, te computeren of huiswerk te maken, zorgt ervoor dat uw zoon of dochter zich helemaal thuis voelt. En dat is een fijn idee! Aansluitend bij uw kind We werken op de Korein Kinderpleinen zoveel mogelijk in verschillende groepen, die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de kinderen, dus ook van uw zoon of dochter. Korein KidZ Club is bedoeld voor kinderen van 4 tot 8 jaar en Korein Campus richt zich op de fase 8 tot 13 jaar. Beide groepen bieden opvang vóór en na school. Korein KidZ Club Opvang vóór en na school voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Kiest u voor opvang vóór school, dan is uw zoon of dochter s morgens vanaf 7.30 uur van harte welkom bij het Korein Kinderplein gekoppeld aan de basisschool van uw zoon of dochter. Uw kind wordt opgevangen door een pedagogisch medewerker en kan dan nog even lekker spelen voor de school begint. Ook spreken wij af of uw kind al zelf naar school kan gaan, of dat wij het brengen. Dus ook dat kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Na school wordt uw zoon of dochter opgehaald door de pedagogisch medewerker of komt zelf naar Korein KidZ Club. De kinderen kunnen lekker uitblazen van de schooldag. Bij Korein Kinderplein zijn de ruimtes voor KidZ Club zo ingericht dat de kinderen worden gestimuleerd om hun fantasie en improviserend vermogen te ontwikkelen. Uw zoon of dochter maakt vriendjes en vriendinnetjes, ze trekken met elkaar op, spelen samen en doen mee aan feesten, sportevenementen en activiteiten als zwem- of muziekles. Korein Campus Opvang vóór en na school voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Korein Campus is speciaal opgezet voor de opvang van de wat oudere kinderen. Ook hier maken we met u afspraken over het naar school gaan of brengen en het van school komen of halen. Voor de opvang vóór schooltijd is uw zoon of dochter vanaf 7.30 uur welkom. De tijd die overblijft, vullen ze in met vrije of begeleide activiteiten. Ook kunnen ze huiswerk maken of deelnemen aan allerlei activiteiten.

14 Vakantie- en schoolvrije dagopvang [13] Vakantieopvang maakt het mogelijk om de vakantieperiodes precies zo in te richten als u dat wilt. Zo kunt u, als u kind niet de hele week naar Korein Kinderplein komt, naast de vaste opvangdagen extra dagen afspreken. Of extra dagdelen. Het kan ook zijn, dat u uitsluitend voor de schoolvakanties opvang voor uw kinderen nodig hebt. Ook dat is geen enkel probleem. En natuurlijk heeft Korein Kinderplein tijdens de schoolvakanties speciale vakantieprogramma s voor elke leeftijdscategorie. Studiedag of roostervrije dag? Geen nood, Korein Kinderplein helpt u uit de brand en zorgt voor de opvang van uw kind. Goed om te weten Lekker dichtbij Opvang voor en na schooltijd, in de vakantieperiodes of op schoolvrije dagen u vindt alle vormen van opvang bij de Korein Kinderpleinen in de buurt of op de basisschool van uw zoon of dochter. Sluit perfect aan op schooltijden uur maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag uur woensdag en vrijdag uur maandag t/m vrijdag uur tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen Kosten informatie De overheid betaalt mee aan kinderopvang en dat scheelt. We rekenen graag voor u uit wat u aan tegemoetkoming kunt verwachten en wat u dan zelf moet bijdragen. Ook kunnen we u helpen met het invullen van de formulieren. U kunt tijdens kantooruren bellen naar (0800 BELKOREIN) voor het maken van een afspraak. Plaatsing Na inschrijving komt uw kind op een planningslijst. Wij doen ons uiterste best om uw kind zo snel mogelijk te kunnen plaatsen. Zit uw kind al in de dagopvang bij Korein en is de schoolkeuze bekend, dan meldt u uw kind minimaal een half jaar voor startdatum aan, met vermelding van de gewenste dagen. Wij garanderen dan dat uw kind kan doorstromen naar het Korein Kinderplein gekoppeld aan de basisschool waar uw kind naar toe gaat.* Om uw kind aan te melden kunt u tijdens kantooruren met ons contact opnemen op (0800-BELKOREIN). U kunt ook het inschrijfformulier op invullen en en. U kunt uw kind inschrijven voor buitenschoolse opvang vanaf het moment dat het drie jaar is geworden. Wij sturen u binnen een week een schriftelijke bevestiging van uw aanmelding. Contactgegevens Korein Kinderplein Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven Postbus 473, 5600 AL Eindhoven Telefoon algemeen , Fax Klantinformatie 0800-BELKOREIN ( ) Zie ook Korein Kinderplein is een onderdeel van Korein

15 [14] 7. CONTACT OUDERS - SCHOOL Kennismakingsavonden Een goed contact tussen ouders en school is van wezenlijk belang voor het goed functioneren van uw kind. Om dat contact zo snel mogelijk op gang te brengen, ontvangt u van de groepsleerkracht een uitnodiging om in te schrijven voor een kennismaking en de leerkracht te informeren over uw kind. Per ouderpaar is dan 10 minuten gereserveerd. Deze avonden zullen dit schooljaar plaatsvinden op 2 en 4 september. Informatieavonden In het begin van het schooljaar houden wij per groep of per cluster van groepen een informatieavond. De geplande data daarvoor zijn: groepen 1-2 donderdag 17 september groepen 3-4 dinsdag 22 september groepen 5-6 donderdag 24 september groepen 7-8 dinsdag 15 september Maandkalender Maandelijks zult u via de mail een maandkalender ontvangen; daarop staan de activiteiten van die maand vermeld. Wij willen u op deze wijze betrekken bij alles wat er op onze school gebeurt. We streven naar een zo volledig mogelijke maandelijkse uitgave, maar toch kunnen er zich altijd onverwachte wijzigingen voordoen. Via onze website wordt u ook op de hoogte gehouden. Mocht u liever een papieren versie willen ontvangen van deze maandkalender dan kunt u dat bij de groepsleerkracht aangeven. Rapportage De rapportage geeft een overzicht van de voortgang in de ontwikkeling van uw kind. De rapportage heeft o.a. betrekking op methode gebonden toetsen en toetsen uit het leerlingvolgsysteem. In de groepen vullen de kinderen digitaal een schoolvragenlijst in die gericht is op het welbevinden van het kind. De uitslagen hiervan maken deel uit van het kwaliteitssysteem van het onderwijs binnen de SKPO. Indien nodig kunnen de gegevens op individueel-, groeps- of schoolniveau aanleiding zijn voor een gesprek met het kind en/of ouders of binnen het team. Rapportage groep 1-2 De kinderen maken in groep 1-2 een ontwikkeling door op veel gebieden. De leerkrachten van de kleutergroepen houden de ontwikkeling nauwgezet in de gaten en registreren dit in het leerlingvolgsysteem KIJK. Op de ouderavonden informeert de leerkracht u over het welbevinden en de vorderingen die uw kind heeft gemaakt. De ouderavonden kunnen voor de groepen 1-2 op een andere datum plaatsvinden als die van de overige groepen. Dit hangt samen met de observatieen registratiemomenten van KIJK.

16 [15] Naast de observatie door de leerkracht, zijn er ook gegevens van Citotoetsen die in groep 2 worden gemaakt. Deze toetsen hebben vooral betrekking op de taal- en rekenontwikkeling. Voor de kinderen die instromen is er, afhankelijk van het instroommoment, op de eerstvolgende rapportavond een mondelinge rapportage door de leerkracht. Deze heeft vooral betrekking op welbevinden, sociale aspecten en redzaamheid. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen bij het 1 e en 3 e rapportmoment een schriftelijke rapportage mee naar huis. Deze rapportage wordt op de hierbij behorende ouderavond toegelicht. Voor de 2 e ouderavond kunnen ouders zelf inschrijven of worden de ouders door de leerkracht uitgenodigd. Wilt u tussentijds een gesprek met de leerkracht dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Rapportage groep 3 t/m 8 De rapportage wordt aan de kinderen meegegeven Na het eerste en tweede rapport moet deze weer mee naar school genomen worden Na het derde rapport aan het eind van het schooljaar mag het rapport behouden worden Rapportavonden. Na ongeveer 13 schoolweken ontvangt u een schriftelijke rapportage over de vorderingen. Voor de daarop volgende ouderavond kunt u door de groepsleerkracht uitgenodigd worden of u kunt zelf een gesprek met haar/hem aanvragen. 1e rapportage: woensdag 18 november 2015 ouderavonden op dinsdag 24 november en donderdag 26 november e rapportage: woensdag 16 maart 2016 ouderavonden op maandag 21 maart en dinsdag 22 maart e rapportage: woensdag 13juli 2016 ouderavond op maandag 18 juli 2016 Op afspraak. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind, wanneer u meent dat daarvoor aanleiding bestaat. Wilt u dat na schooltijd regelen en liever niet vóór schooltijd. Op kennismakings- en rapportavonden zijn de leerkrachten aan de 10 minuten gebonden. Mocht u langere tijd nodig hebben, dan kunt U een andere afspraak maken.

17 [16] Ouderhulp Klassenouders Ook dit schooljaar willen we graag met klassenouders samenwerken. De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij het organiseren van groepsactiviteiten, zoals excursies en vieringen. Na overleg met de leerkracht zullen de klassenouders indien nodig de hulp van de andere ouders uit de groep inroepen. De Commissie School Activiteiten (CSA) doet ook regelmatig een beroep op de klassenouders met de vraag hen te helpen bij de uitvoering van diverse evenementen. Bij een aantal vieringen, zoals Kerstmis en Carnaval, kan de klassenouder door de leerkracht worden uitgenodigd. Hulp door ouders In diverse groepen van onze school wordt, naast de klassenouders, dankbaar gebruik gemaakt van hulpouders. De school maakt een planning van de activiteiten. De ouders kunnen aangeven hieraan mee te willen werken. Het betreft hulp in de vorm van : begeleiding bij het lopen/fietsen van en naar de sporthal, ondersteunen bij handvaardigheid, vervoer bij excursies, het uitlenen van boeken uit schoolbibliotheek, dramatische en/of creatieve expressie zoals o.a. bij afscheidsmusical van groep 8, als hoofdluisouder enz.

18 [17] Medezeggenschapsraad De Bloktempel Oudergeleding: Dhr. M. Roelands Dhr. K. Pontzen Dhr. J. Koppens Mevr. L. Storimans Personeelsgeleding: Mevr. B. Perduijn Mevr. J. v.d. Ploeg Mevr. K. v.d. Heuvel Mevr. C. Zopfi voorzitter secretaris lid lid lid lid lid lid Mevr. B. Perduijn zal dit schooljaar de vergaderingen van de GMR bijwonen en is tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de GMR. Algemene informatie De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) beoogt een vorm van inspraak voor allen, die direct bij het onderwijs betrokken zijn. Die betrokkenen zijn voor het basisonderwijs: ouders en personeelsleden van de school. Ouders en personeelsleden vormen samen de Medezeggenschapsraad, kortweg MR. Reglement De leden van de MR moeten zich houden aan het Medezeggenschapsreglement. Dit reglement is een wettelijke plicht. Samenstelling en verkiezingen Voor een school tussen 250 en 750 leerlingen bedraagt het aantal MR-leden 8 of 10. De oudergeleding en de personeelsgeleding zijn even groot qua aantal: op De Bloktempel beide 4 leden. De oudergeleding wordt door de ouders gekozen. Daartoe worden verkiezingen georganiseerd. De stemming is schriftelijk, onder geheimhouding. Iedere ouder is stemgerechtigd. Er zijn echter alléén verkiezingen als het aantal kandidaten groter is dan het aantal opengevallen plaatsen. Iedere ouder, mits geen lid van het schoolbestuur, kan zich kandidaat stellen, mits hij/zij een kind op de betreffende school heeft. Van een ouderpaar kan slechts één persoon zitting nemen in de MR. Elk jaar, in oktober, kunnen verkiezingen worden georganiseerd. De zittingsduur is twee jaar. Aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. Taken en bevoegdheden De raad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Zij kan voorstellen doen, meningen kenbaar maken en adviezen uitbrengen aan het schoolbestuur. De raad moet naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg bevorderen. Ze heeft tevens tot taak te waken tegen discriminatie en dient gelijke behandeling op alle terreinen te bevorderen. Een bijzondere taak van de MR is het gevraagd en/of ongevraagd advies geven aan het bevoegd gezag, dat voor een aantal zaken verplicht is om advies te vragen. In een aantal gevallen is sprake van instemming. De MR zal al dan niet haar instemming verlenen m.b.t. het standpunt van het bevoegd gezag. Gebeurt dat niet dan is er een geschil, waarbij de geschillencommissie of de rechter ingeschakeld kan worden.

19 [18] Ook moet het bevoegd gezag de raad tijdig alle inlichtingen geven, die de MR nodig heeft om goed te kunnen functioneren. In het reglement staan deze bijzondere taken nader uitgewerkt. Eén van de leden van de MR wordt afgevaardigd naar de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de gehele SKPO. Vergaderingen De MR komt ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt die voor ouders en personeel openbaar zijn. Reglement en notulen liggen altijd op school ter inzage en zijn na goedkeuring terug te vinden op de site van de school. Ambitie van de MR De Bloktempel is een school die staat voor een positief werk- en leerklimaat waar leerlingen, leerkrachten en ouders samen verantwoordelijk zijn en waar ieder vanuit zijn eigen rol ertoe bijdraagt om dit doel te bereiken. Zorg voor elkaar is het motto van de Bloktempel. Dat is een houding en tegelijk ook een opdracht. De MR vindt een open dialoog tussen leerlingen, ouders en leerkrachten belangrijk en wil haar bijdrage leveren aan een school waar met respect naar elkaar geluisterd wordt. De MR denkt mee over het schoolbeleid en oefent waar mogelijk of wenselijk haar invloed uit. Dit gaat in een open houding met de directie van de school. De MR wil op deze manier in functie maar ook in sfeer onderdeel zijn van de saamhorigheid binnen de school. MR-agendapunten Er staan vaste-, jaarlijks terugkerende- en actuele onderwerpen op de MR-agenda. Vaste onderwerpen zijn bijvoorbeeld: huisvesting, mededelingen van de directie, GMRwetenswaardigheden, ingekomen post en de rondvraag. Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn onder andere : de begroting, de kwaliteitsindicatoren, het vakantierooster en het kwaliteitscyclus verbetertraject. MR heeft advies- en instemmingsrecht De MR is betrokken bij en geeft advies of verleent instemming ten aanzien van verschillende schoolzaken en beleidsterreinen zoals: het financieel beleidsplan, de kwaliteitscyclus m.b.t. verbetertrajecten, het schoolplan en de schoolgids. Contact met de achterban De personeelsgeleding houdt collega s op de hoogte tijdens de teamvergaderingen. Ouders bereiken we : Door meldingen op de maandkalender Via de website Via de schoolgids Brieven. Bijvoorbeeld in geval van verkiezingen. Door ouders persoonlijk te benaderen De meest actuele informatie, zoals notulen van vergaderingen en het jaarverslag vindt u op de website: Onder de knop: School MR Heeft u meer behoefte aan informatie omtrent de MR, neemt u dan contact op met één van de leden of mail naar: Geschillencommissie: Stichting Landelijke Commissie Geschillen WMS Postbus 2127, 3500 GC Utrecht.

20 [19] Commissie School- Activiteiten (CSA) De excursies, vieringen en andere activiteiten, waaronder de jaarlijkse Bloktempeldag, worden georganiseerd door de Commissie School Activiteiten (CSA). Deze commissie bestaat uit ouders en leerkrachten. Om de activiteiten van de CSA te kunnen bekostigen wordt een ouderbijdrage van 30,- per kind gevraagd. Teneinde de administratieve verwerking zo eenvoudig mogelijk te houden wordt deze bijdrage, na verkregen machtiging, zoveel mogelijk geïnd via automatische incasso (achterin het boekje zit een machtigingsformulier). Om u enig inzicht te geven in de besteding van gelden geeft de CSA op de maandkalender in het begin van het schooljaar een overzicht van de begroting., zie ook onze website. De jaarcijfers liggen voor eenieder ter inzage bij de directie. Penningmeester: mevr. B. Beukers. N.B. De school kent als school geen ouderbijdrage. Wel wordt er door de commissie schoolactiviteiten (CSA) een ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage is weliswaar vrijwillig, wij doen een beroep op u om deze bijdrage aan de CSA over te maken. Daardoor blijft het mogelijk deze activiteiten voor de kinderen te bekostigen. Het machtigingsformulier vindt U op de laatste bladzijde van dit informatieboekje. Driekoningen zingen en Kind voor Kind - avond Naast het jaarlijkse Driekoningen-zingen op 6 januari (voor leerlingen van groep 3 t/m 8), organiseren wij de Kind-voor-Kind-actie. De exacte datum zal op de maandkalender vermeld worden. De opbrengst van deze activiteiten wordt besteed aan één of meer goede doelen die iets te maken hebben met kinderen. Omdat de kinderen van De Bloktempel iets doen voor kinderen die het minder goed hebben, hebben we gekozen voor de naam: Kind-voor-Kind-actie. Het team kiest samen met de Commissie Schoolactiviteiten voor een of meerdere doelen, waarbij gelet wordt op de volgende aandachtspunten: - De hulp moet gericht zijn op kinderen. - Het geld moet via de kortst mogelijke weg op de plaats van bestemming komen. - Een contactpersoon uit de directe omgeving van de school is in staat om ouders en kinderen regelmatig te informeren over o.a. de besteding van het geld. Aan welke doelen het geld wordt besteed hoort u via de informatie rondom deze activiteiten.

21 De Bloktempeldag Die wil je niet missen!!! [20] Bloktempeldag Op vrijdag 1 juli 2016 wordt de Bloktempeldag gehouden. Dit is een feestelijke dag waarbij veel ouders, alle leerlingen en leerkrachten zijn betrokken. Over de wijze waarop wij deze Bloktempeldag gaan vieren wordt u door de CSA tijdig op de hoogte gebracht. De Bloktempeldag is een dag waar leerlingen, oud-leerlingen, ouders en leerkrachten vaak met mooie herinneringen aan terugdenken! Fotografie: Astrid Timmers

22 [21] 8. SCHOOLSE ZAKEN Algemene regels voor de goede gang van zaken Er blijven geregeld spullen liggen in de sporthal of op school. Belangrijk! Wilt u kleding en schoeisel zoveel mogelijk van een naam voorzien? De leerlingen worden op tijd op school verwacht. Vijf minuten voor de aanvang van de school mogen de kinderen naar binnen. Vanaf uur is er toezicht op de speelplaats. De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen vanaf 8.25 uur door de ouders naar binnen gebracht worden. Ouders kunnen hun kind(eren) helpen in de garderobe. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend de klaslokalen om 8.30 uur te verlaten, zodat de leerkracht de aandacht voor de kinderen kan hebben en de lessen op tijd kunnen beginnen. De kinderen van groep 5 t/m 8 komen zelf naar binnen. Als u de leerkracht wilt spreken, maak dan een afspraak. Bij voorkeur na schooltijd. Het is prettig als u de lessen niet verstoort: leerlingen die te laat komen, liever niet persoonlijk in de klas brengen. Ziekmeldingen of afwezigheid van leerlingen dient u telefonisch of schriftelijk te melden tussen uur en uur. Verlof moet van overheidswege schriftelijk bij de directie aangevraagd worden. De directie heeft hiervoor speciale formulieren gekregen van de leerplichtambtenaar die door U moeten worden ingevuld. Zowel de verlofregeling als de aanvraagformulieren kunt u downloaden van de website. Voor alle leerlingen geldt: Wees zuinig op je school- en andermans spullen! U wordt verzocht de kinderen geen snoep mee te geven, zeker niet naar de gymlessen. Denkt u ook eens aan een verstandige traktatie op verjaardagen. Wilt u heersende kinderziekten melden in verband met besmettingsgevaar voor andere kinderen? De leerkracht heeft de dagelijkse zorg en verantwoording voor uw kind. Vragen en /of problemen in eerste instantie bespreken met de leerkracht. Het zorgteam is er in principe om de leerkracht te ondersteunen en te begeleiden.

23 [22] Veiligheid De veiligheid van uw kind staat constant in de belangstelling van het schoolteam en de MR. Er wordt veel gedaan om onveilige situaties te vermijden. Toch is het risico op bijvoorbeeld een ongeval, altijd aanwezig. De school heeft voor dergelijke calamiteiten afspraken gemaakt met brandweer en het huisartsencentrum. In het team is een aantal leerkrachten opgeleid om in voorkomende gevallen handelend op te treden. Zij zijn opgeleid tot BHV-ers (BedrijfsHulpVerleners: BHV) Een van de belangrijkste taken van de BHV-er is het voorkomen van paniek. Zonder uw hulp en begrip kunnen BHV-ers hun werk echter niet doen. Vandaar dat wij uw aandacht vragen voor het volgende: In een ongevalssituatie weet het schoolteam reddend te handelen. Indien nodig zal uw kind naar een veilige verzamelplaats buiten de school worden gebracht. Daar zal elke leerkracht een inventarisatie maken van de aanwezige kinderen. In overleg met de hulpdiensten wordt uw kind dan naar een plaats gebracht, waar u uw kind kunt ophalen. We noemen dit een ontruiming. Wanneer zich een brand of een ongeval op school voordoet, houdt u dan aan de volgende regels: 1. Blijf van het schoolterrein. Ga NOOIT het gebouw binnen. 2. Houd de toegangswegen naar de school vrij voor de professionele hulpdiensten: brandweer, ambulance, politie. 3. Neem uw kind nooit mee zonder dat de leerkracht dat weet. (inventarisatie) 4. Volg de instructies van het schoolteam altijd op. 5. Volg, indien aanwezig, de instructies van de professionele hulpdiensten altijd op. Jaarlijks oefent het schoolteam met uw kind de ontruimingsprocedure. Een deskundige adviseert om de procedure te verbeteren. De BHV-ers van onze school volgen jaarlijks herhalingslessen om onder andere ook de levensreddende handelingen te blijven oefenen. Als u meent een onveilige situatie op school aan te treffen, geef dit door aan een van de teamleden. Indien nodig kunnen dan maatregelen worden genomen. Op die manier werken we samen aan een veilige school.

24 [23] Ontruimingsalarm Als het ontruimingsalarm klinkt, wordt van iedereen, dus ook van de ouders, verwacht dat ze de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) nauwgezet opvolgen. Verzekeringen De Stichting Katholiek Protestants Onderwijs Eindhoven heeft als bestuur, waartoe onze school behoort, de volgende verzekeringen afgesloten: o o o o o Algemene aansprakelijkheid Bestuurders aansprakelijkheid School ongevallen verzekering (leerlingen en personeel en zgn. hulpkrachten) Doorlopende reisverzekering (kamp, schoolreisje, excursies e.d.) t.b.v. leerlingen en personeel en zgn. hulpkrachten Schoolevenementen verzekering Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. Deze verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (b.v. door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn, dekking tegen schadeclaims ten gevolge van nalatigheid en/of onrechtmatig handelen. De school is dus niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft wel een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld wanneer een kind tijdens de gymles een bal tegen een bril krijgt waardoor deze stuk is gegaan. Deze schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. Ook is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar; hun ouders) zijn op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een kind dat tijdens de schooluren of tijdens andere door school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

25 [24] Fietsenstalling Hoewel het aantal fietsenrekken bij onze school ruim voldoende zou moeten zijn, blijkt in de praktijk het tegengestelde. Dit komt vooral, omdat veel jongere leerlingen en leerlingen die dichtbij school wonen met de fiets komen. Het is mogelijk dat fietsen beschadigd raken als gevolg van de overvolle rekken of door slordig gedrag van de gebruiker. Fietsen met dikkere banden passen niet of zeer moeilijk in de rekken. Het gebeurt ook wel eens dat fietsen na schooltijd blijven staan! In ieder geval is de school niet aansprakelijk voor enige schade aan of diefstal van de fietsen. In verband met de veiligheid vragen wij ouders en kinderen om te lopen naar de fietsenstalling!! Een uitdrukkelijk verzoek aan iedereen om zoveel mogelijk te voet naar school te komen!! Verkeersveiligheid rondom de school U kunt de veiligheid van uw eigen kind in het dagelijks verkeer enorm verhogen: Door jongere kinderen (tot en met groep 4) te laten lopen, bij voorkeur onder begeleiding. Door kinderen, die redelijk dichtbij de school wonen, te laten lopen. Door kinderen fietsen mee te geven, die voldoen aan de eisen van de wet. Door goed verkeersgedrag zelf het juiste voorbeeld te geven. Door alleen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Regelmatig zal er actie worden ondernomen om u en de kinderen aan deze regels te doen herinneren. De poorten hebben een z.g. kidslock. Kleine kinderen kunnen hierdoor de poort zelf niet meer open maken. Wij vragen u de poorten daarom ook weer te sluiten als u deze zelf hebt geopend. Als u zich ook aan deze regels houdt, voorkomt u onveilige situaties voor kinderen en andere mensen!!

26 [25] Vervoer Bij het vervoer van kinderen naar excursies of andere evenementen houden wij ons aan de geldende wettelijke voorschriften. Dit geldt zowel voor busvervoer als voor vervoer van kinderen door ouders in hun auto. Wanneer een ouder ten behoeve van een schoolexcursie o.i.d. leerlingen per auto vervoert, geldt bij een verkeersongeval het volgende: Indien de ouder aansprakelijk is (bijv. door een gemaakte verkeersfout), dan is de schade, ten gevolge van letsel van de inzittende kinderen op grond van de W.A.M. door de autoverzekering gedekt. (W.A.M. = Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen). Ouders dienen wel zelf goed na te gaan hoeveel inzittenden volgens hun autoverzekering zijn meeverzekerd. Dit kan per polis verschillen. (Denk b.v. ook aan de verplichting tot het dragen van autogordels, stoelverhogers, zitjes.) Worden meer personen vervoerd dan volgens de verzekeringsovereenkomst zijn verzekerd, dan is de letselschade van de inzittenden op grond van de W.A.M. toch gedekt, maar de verzekeringsmaatschappij kan de door haar als schadevergoeding uitgekeerde gelden dan geheel of gedeeltelijk verhalen op de betreffende ouder, omdat deze zich niet heeft gehouden aan de verzekeringsvoorwaarden. Met de auto vervoerde zaken zijn vaak niet verzekerd; ook dit kan per polis verschillend zijn. Als de ouder niet aansprakelijk is, dan is er ook geen dekking volgens de W.A.M. De letselschade van inzittenden kan dan toch gedekt zijn, als er voor de betreffende auto een ongevallen- en/of schadeverzekering inzittenden is afgesloten. Daarnaast is er bij een verkeersongeval tijdens de excursie dekking voor letselschade op grond van de scholierenongevallenverzekering, die door de school is afgesloten. N.B. De bovenstaande informatie kan door wijziging in regelgeving of anderszins inmiddels gewijzigd zijn. Aan bovenstaande informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Medicijnverstrekking door leerkrachten Kinderen krijgen soms medicijnen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken. Ouders vragen dan vaak aan de leerkracht deze middelen te verstrekken. Vanuit de GGD zijn hiervoor aan de school de volgende richtlijnen verstrekt: Het is van belang om deze samenwerking schriftelijk vast te leggen. Hiervoor is bij de directie het formulier Toestemmingsverklaring medicijnverstrekking op school verkrijgbaar. Als een kind zelf bepaalt of hij/zij bijvoorbeeld een puffer gebruikt, dan is het bovenstaande niet van toepassing. De leerkracht doet zelf geen handelingen. Indien de leerkracht zelf handelingen moet verrichten bijvoorbeeld prikken om bloedwaardes te bepalen, dan is het van belang om ook het formulier overeenkomst gebruik geneesmiddelen in te vullen.

27 [26] Schoonmaak kleutermaterialen en kleuterlokalen Vele handen maken licht werk Schoonmaak van spelmaterialen: Aan het einde van elk schooljaar worden alle kleuterlokalen een keer grondig schoongemaakt. Het is gebruikelijk dat de materialen die in de kasten staan, verdeeld worden onder de ouders en thuis schoongemaakt worden. Ongeveer 3 weken voor de zomervakantie wordt er aan de kleuters een brief meegegeven waarin staat hoe de materialen schoongemaakt kunnen worden en op welke dagen deze aan de kinderen worden meegegeven. Schoonmaak kleuterlokalen: Voor de schoonmaak van de lokalen komt er tegen het einde van het schooljaar een intekenlijst te hangen. Wij hopen dat veel ouders weer hun hulp aan kunnen bieden zodat de nieuwe kleuters in een schoon en fris lokaal kunnen starten. Wij rekenen op uw medewerking en danken u alvast voor de hulp!! Klassenfoto Ook dit schooljaar komt de schoolfotograaf voor het maken van de klassenfoto De fotograaf maakt ook foto s van elk kind afzonderlijk.de datum, nog nader te bepalen, zal via de maandkalender aan u worden doorgegeven. Wasvoorschrift voor schoolverf Het belangrijkste gegeven om verf uit de kleding te krijgen is dat het kledingstuk nooit heet wordt gewassen of chemisch gereinigd. In schoolverf zitten kleurstoffen die worden geactiveerd bij hogere temperaturen. De kleurstof brandt dan in de kleding. Om vlekken uit de kleding te krijgen is het van belang het onderstaande op te volgen. De verfvlek uitspoelen onder de koude kraan, daarna insmeren met: 1. groene zeep, of 2. ossengal zeep, of 3. babyshampoo (kleurloos en zonder parfum, bijv. Zwitsal), of 4. indien het kledingstuk hiervoor geschikt is, inweken met Biotex. Nadat het kledingstuk goed geweekt is uitspoelen met koud water. Is de vlek er dan nog niet uit, behandeling herhalen. Pas wassen in de wasmachine op max. 40 graden als de vlek eruit is.

28 [27] Het hoofdluisbeleid van de school Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, zo'n plaats. Wij zijn van mening dat school en ouders samen verantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zonodig te behandelen. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op deze school in samenwerking met de medezeggenschapsraad gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat de school, op het moment dat er weer hoofdluis gesignaleerd wordt, binnen de school een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van hoofdluis beperkt. Daarnaast bestaat er een ouderwerkgroep. Heeft u vragen over de activiteiten van de werkgroep dan kunt met hen contact opnemen. Deze werkgroep heeft als taak om alle leerlingen te controleren op hoofdluis. Dit gebeurt op een aantal vaste tijdstippen: 5x per jaar, direct na de schoolvakanties, alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Wij vragen u vriendelijk om bij deze controles geen vlechten, staarten, andere moeilijke haardrachten of gel in te brengen. Ook kan de werkgroep extra ingeschakeld worden in periodes dat het hoofdluisprobleem weer wat actiever is. Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het kind zelf meegedeeld worden, maar zal de contactpersoon van de school telefonisch contact met de ouders van het kind opnemen. Alle ouders worden van tevoren via de maandkalender op de hoogte gebracht, wanneer de controle zal plaats vinden. De ouders die in deze werkgroep zitten krijgen ondersteuning vanuit de GGD. Zij werken volgens instructie van de GGD. Hoofdluis is een veel voorkomend probleem. Iedereen kan luizen oplopen. Toch vinden sommige ouders het vervelend wanneer er openlijk bekend gemaakt wordt dat hun kind hoofdluis heeft. De ouderwerkgroep en de contactpersoon van de school zijn zich hier terdege van bewust. De privacy van uw kind zal dan ook zorgvuldig bewaakt en gewaarborgd worden. Om het krijgen van hoofdluizen zoveel mogelijk te voorkómen, kunt u zelf de haren van uw kind regelmatig controleren. Controleer altijd het hele gezin. Als er luizen / neten worden ontdekt, kunt u het beste Prioderm Lotion gebruiken en dagelijks (2-3 maal) kammen met een Nisskakam. Wanneer u vragen heeft over deze werkgroep kunt u contact opnemen met de administratie en contactpersoon van de school mevr. Christel Meijering. Wij gaan ervan uit dat in ieders belang elk kind aan de controle deelneemt. Wanneer u er bezwaar tegen heeft, dat uw kind gecontroleerd wordt door de werkgroep, kunt u contact opnemen met de administratie mevr. Christel Meijering. De data van de controles vindt u onder het hoofdstuk: belangrijke data in dit informatieboekje.

29 [28] 9. RELEVANTE INSTANTIES Parochie Sint Petrus-banden Eerste Communie en Vormsel Kinderen uit onze parochie kunnen onder begeleiding van een werkgroep deelnemen aan de voorbereidingen op de Eerste Communie en het Vormsel. Ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de geloofsopvoeding. Bij hen ligt dan ook een deel van de voorbereiding op de beide sacramenten. De werkgroep Communie en/of Vormsel neemt een deel van de voorbereidingen op zich in de vorm van informatieavonden voor ouders en voorbereidingsmiddagen of avonden voor ouders en kinderen samen. Voor informatie kunt u terecht bij het parochiecentrum Sint Petrus Banden, Kerkplein 7 te Son, telefoon , dagelijks bereikbaar tussen 09:00 en 12:00 uur De data m.b.t. voorbereidingen en vieringen voor vormsel en communie worden later bekend gemaakt. Peuter- en kleutervieringen Ook voor de allerkleinsten uit de parochie is er aandacht. Regelmatig worden met hen samen de zogenaamde peuter -en kleutervieringen gehouden, bedoeld voor kinderen die nog geen Eerste Communie hebben gedaan. De vieringen zijn meestal om 09:30 uur en zijn van korte duur zodat het voor kleintjes ook goed vol te houden is. In het parochieblad Woord en Daad en het weekkrantje vindt u steeds een aankondiging. De data m.b.t. vieringen worden later bekend gemaakt. Gezinsvieringen Deze werkgroep verzorgt een aantal diensten die speciaal bedoeld zijn voor gezinnen met basisschoolkinderen. Per schooljaar worden er ongeveer 7 gezinsvieringen verzorgd. Ze vinden verspreid over het hele jaar plaats. Kinderen die hun communie hebben gedaan worden van harte uitgenodigd om met deze gezinsvieringen mee te doen. Kinderen die mee willen helpen d.m.v. lezen of andere activiteiten tijdens deze vieringen zijn van harte uitgenodigd en kunnen dit laten weten bij het parochiecentrum. De data en thema's m.b.t. vieringen worden later bekend gemaakt. Misdienen Kinderen die graag een keertje (of vaker) willen misdienen kunnen zich voor meer informatie melden bij de coördinator voor de Liturgie mevrouw Sannie de Rooij. Of melden bij het parochiecentrum Sint Petrus-Banden, Kerkplein 7 te Son, telefoon , dagelijks open van 9:00 tot 12:00 uur.

30 [29] GGD Jeugdgezondheidszorg, een gezonde keuze voor alle leerlingen Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. We leggen kort uit wat dit team voor ouders/verzorgers en voor de leerlingen kan betekenen. Antwoord op vragen Ontwikkelt mijn kind zich goed? Waar komt die lichamelijke klacht vandaan? Is dit gedrag normaal? Opvoedtwijfels? Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheidszorg. Zij geven advies en bekijken samen met u of verder onderzoek nodig is. Contactmomenten Tijdens de basisschoolperiode komen alle leerlingen van groep 2 en 7 op een vast moment in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Zij kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. U kunt bij elk contactmoment aanwezig zijn. Inentingen In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen. Gezonde school De GGD helpt bij het realiseren van een veilige, gezonde en hygiënische school. Bijvoorbeeld door het voorkomen en bestrijden van hoofdluis en het geven van voorlichting over een gezonde leefstijl. Ook doet de GGD metingen over een gezond leefklimaat en adviseert de school hierin. Over de GGD Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. De GGD zet zich in om eventuele gezondheidsproblemen en -risico s op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via gezondheidsonderzoeken houdt de GGD (in samenwerking met de school) zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. De GGD gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind. De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Heeft u vragen? Kijk op de website of o Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: GGD Brabant-Zuidoost Bezoekadres Postbus 8684 Clausplein 10 /ggdbzo 5605 KR Eindhoven 5611 XP

31 [30] Intern Zorg en Advies Team Dit team bestaat uit een of meer leden van het zorgteam, de schoolmaatschappelijk werkster en de verpleegkundige van de GGD. Afhankelijk van de hulpvraag kan aanvullend specifieke deskundigheid vanuit GGD, Onderwijsbegeleidingsdienst, Halt, Bureau Jeugdzorg e.d. gevraagd worden om deel te nemen aan dit overleg. Het Intern zorg en adviesteam (IZAT) houdt zich vooral bezig met sociaal maatschappelijke vraagstukken die gerelateerd zijn aan het welbevinden van de kinderen op school. Ouders en leerkrachten kunnen een beroep doen op het IZAT team. Het IZAT team komt gepland en op afroep bij elkaar om casussen, al dan niet anoniem, te bespreken en een plan van aanpak te maken. De schoolmaatschappelijk werkster fungeert in de meeste gevallen als casemanager en coördineert en volgt het verdere verloop van de casus.

32 [31] 10. BELANGRIJKE DATA (N.B. MOGELIJKE WIJZIGINGEN WORDEN VIA MAANDKALENDER OF WEBSITE BEKENDGEMAAKT) Het nieuwe schooljaar begint op maandag 31 augustus om 8.30 uur. Vakanties: herfstvakantie ma. 26 t/m vr. 30 oktober 2015 kerstvakantie vrijdagmiddag. 18 dec t/m vr. 1 jan voorjaarsvakantie vr. 5 februari t/m vr. 12 februari 2016 paasvakantie do. 24 maart t/m ma. 28 maart 2016 meivakantie ma. 25 april t/m vr. 6 mei 2016 pinksteren ma. 16 mei en di. 17 mei 2016 zomervakantie vrijdagmiddag 22 juli t/m vr. 2 september 2016 Overige vrije dagen (studiedagen/compensatiedagen vrijdag 18 september vrijdag 9 oktober vrijdag 27 november donderdagmiddag 7 januari (studiemiddag SKPO) vrijdag 22 januari vrijdag 4 maart donderdag 23 juni (planningsdag) vrijdag 24 juni Bijzondere data / activiteiten (wijzigingen voorbehouden) Kennismakingsavonden dinsdag 8 september en donderdag 10 september 2015 Informatieavonden 2015 groepen 1-2 donderdag 17 september 2015 groepen 3-4 dinsdag 22 september 2015 groepen 5-6 donderdag 24 september 2015 groepen 7-8 dinsdag 15 september 2015 Ouderavonden rapport: dinsdag 24 november en donderdag 26 november 2015 maandag 21 maart en dinsdag 22 maart 2016 maandag 18 juli 2016 Kerstviering: donderdagavond 17 december 2015 Driekoningen zingen: di. 6 januari 2016 ( u uur) lln. van groepen 3 t/m 8 Cito - eindtoets groep 8: april (ochtenden) 2016 Aanmelding kleuters: is het hele schooljaar mogelijk na telefonische afspraak Schoolfotograaf: datum wordt via de maandkalender bekend gemaakt Kind-voor-Kind-avond datum nader te bepalen Data communie / data volgen Vormsel data volgen Bloktempeldag: vrijdag 1 juli 2016 Schoolkamp groep 8 maandag 20 juni t/m woensdag 22 juni 2016 Musical groep 8: dinsdag 12 juli en woensdag 13 juli 2016 Afscheidsavond gr. 8 dinsdag 19 juli 2016 Doorschuifochtend: donderdag 21 juli 2016 Hoofdluiscontrole: maandag: / / / /09-05 Her controles: op woensdag ongeveer 2 ½ week na de controles / / / / 25-05

33 [32] Jaarkalender

34 [33] 11. JAARVERSLAG DE BLOKTEMPEL Schooljaar was het jaar van bouwen aan een nieuwe school. Het was ook een jaar van tijdelijke huisvesting. Een jaar van geven, nemen en improviseren waar dat nodig was. Een groot compliment aan alle betrokkenen bij onze school voor de wijze waarop positief met de gegeven situatie is omgegaan. Tijdelijke huisvesting In het afgelopen schooljaar zijn de klassen gehuisvest geweest in een vijftal verschillende gebouwen verspreid over drie verschillende locaties. Op de hoofdlocaties waren de groepen 1-2 gevestigd in het z.g. Nieuwblok. De groepen 3-4 zaten in units die speciaal voor de tijdelijke situatie gebouwd zijn. De groepen 5-6 waren gehuisvest in de vleugel van de naburige school De Gentiaan en de groepen 7-8 zaten op enige afstand in gebouw De Vijverberg aan de Ruysdaelstraat. Dat deze versnippering van iedereen veel tijd, aandacht en energie heeft gevergd is een feit. Organisatie en communicatie waren van groot belang. Zelfstandigheid en improvisatietalent was nogal eens nodig bij onvoorziene omstandigheden om zaken zoals haperende netwerkverbindingen e.d. het hoofd te kunnen bieden en dat alles in het belang van goed en verantwoord onderwijs. De uitvoeringsfase van de nieuwbouw Tijdens de bouwfase heeft veiligheid in en vooral ook rondom de school veel aandacht gevraagd en de bouw- en verkeershinder is binnen de perken gebleven dankzij de medewerking en het begrip van bouwers, teamleden, ouders en kinderen. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben de bouw dagelijks van nabij kunnen volgen en volop genoten van de bedrijvigheid op het bouwterrein en de kranen en vrachtauto s die op de bouwplaats kwamen. Dit gegeven was dan ook aanleiding om in de klas lesjes rondom het thema bouwen te verzorgen. In gebruik name van het nieuwe gebouw In juni 2015 is de school opgeleverd. Met nog drie weken te gaan was het voor directie en team een uitdaging om nog alle klassen voor de vakantie over te huizen. De bedoeling hiervan was tweeledig. Op de eerste plaats wilden we graag dat de groep 8 leerlingen nog kennis konden maken met hun nieuwe Bloktempel. Daarnaast is het voor iedereen fijn om voor de vakantie te kunnen wennen aan de nieuwe school, zodat iedereen rustig op vakantie kan en daarna het nieuwe schooljaar goed van start gaat. Deze logistieke operatie is goed gelukt en een week nadat de sleutel in ontvangst is genomen, hebben we met de kinderen het gebouw op een feestelijke wijze in gebruik genomen. Dat de hele school nu, na zoveel jaren van versnippering bij elkaar in een gebouw zit, geeft ons allen dan ook een heerlijk gevoel! Een prachtige school De nieuwe Bloktempel is niet alleen een prachtig gebouw, maar voldoet ook helemaal aan de verwachtingen die wij daaraan gesteld hadden tijdens de ontwerpfase. De Bloktempel is een grote school met veel leerlingen, ouders en teamleden. De Bloktempel wil echter niet als een grote school aanvoelen. Kennen en gekend worden is een van de belangrijke kenmerken van de school. De Bloktempel wil laagdrempelig, toegankelijk en persoonlijk zijn voor ouders en kinderen. Daarbij past dan ook geen gevoel van anonimiteit en massaliteit. De blokkenstructuur, die zo kenmerkend was voor het oude gebouw en waaraan de school zijn naam ontleent, zorgt ook in de nieuwe school voor gevoel van rust en overzicht doordat de leeftijdsgroepen in eigen blok zijn gegroepeerd en een eigen ingang hebben. Twee grote en gescheiden speelplaatsen maken dat ook hier overzicht en kleinschaligheid wordt gevoeld.

35 [34] Leerlingaantallen Hoewel de prognose een daling van het aantal leerlingen laat zien, blijft het leerlingenaantal goed op peil. Vanaf januari 2015 is daarom een instroomgroep opgestart waarvoor ook een nieuwe leerkracht benoemd is. Naar verwachting zal het aantal kinderen in de komende jaren dalen als gevolg van een afnemend aantal 4 jarigen in de wijken Sonniuspark en de Gentiaan. Brede School concept De Bloktempel wil een school zijn die blijk geeft van een grote maatschappelijke betrokkenheid. De school vervult hierbij een centrale rol in de wijk. Met betrekking tot de positie in de wijk en het ontwerp van de nieuwe school is hiermee bewust rekening gehouden. In de schooljaren wordt verder overleg gevoerd over de inhoudelijke en organisatorische definiëring van het brede school karakter voor De Bloktempel. Vooruitlopend op de toekomstige situatie, is door Korein in nauwe samenwerking met de school vanaf oktober 2014 een pilot gestart met een aanbod van sport- en culturele activiteiten. Naast de BSO kinderen kunnen in de toekomst ook de andere kinderen van de school hieraan deelnemen. Behoeftepeiling en tussentijdse evaluatie moet aanvullende informatie opleveren voor de invulling van verdere activiteiten.

36 [35] Advisering basisschool naar voortgezet onderwijs Het advies van de school is een belangrijk gegeven voor de school van het voortgezet onderwijs. De advisering komt tot stand op basis van leerlingkenmerken, aanleg en prestaties. De school is in staat om met behulp van het leerlingvolgsysteem de ontwikkeling van het kind goed in beeld te brengen. Samen met de directie, het zorgteam en de leerkrachten van de groepen 8 worden aan de hand van deze gegevens de schooladviezen gemaakt. Een van de kwaliteitsindicatoren van de SKPO is de mate van gebleken betrouwbaarheid van de schooladviezen. Deze wordt bekeken aan de hand van de doorstroomgegevens van het voortgezet onderwijs na het 3 e jaar in relatie tot het schooladvies van de basisschool. De norm die bij de SKPO als kwaliteitsindicator geldt is 80%. In de afgelopen jaren is een score behaald van plm. 80%. Naarmate wij in de loop van de jaren meer gegevens hieromtrent verzameld hebben, zal de betrouwbaarheid wellicht nog meer kunnen toenemen. Tabel meerjarenoverzicht schooladvies voortgezet onderwijs Schooltype VMBO-B 1 2% - 0% - 0% 1 2% 1 2% 1 2 VMBO-B/K 1 2% - 0% - 0% - 0% - 0% 1 2 VMBO-K - 0% 4 7% 1 2% 3 4% 1 2% 1 2 VMBO-K/T 7 13% - 0% 3 6% 5 9% 1 2% 8 13 VMBO-T 10 18% 13 22% 7 14% 11 18% 10 19% 4 6 VMBO-T/H 8 15% 13 22% 10 20% 5 9% 5 10% HAVO 9 17% 5 8% 11 22% 12 20% 13 25% HAVO/VWO 11 20% 13 22% 8 16% 14 24% 13 25% VWO 7 13% 12 20% 9 18% 9 15% 8 15% Totaal aantal lln. 54 lln. 60 lln. 49 lln. 60 lln. 52 lln. 62 lln.

37 [36] Uitstroomgegevens naar het Voortgezet Onderwijs Onze leerlingen gaan voor het merendeel naar scholen voor Voortgezet Onderwijs in Eindhoven. Een klein deel gaat naar scholen in Nuenen, Best of andere gemeenten in de omgeving. Heerbeekcollege Best 1 leerling Mgr. Frenckencollege Oosterhout 1 leerling Rooi Pannen Eindhoven 1 leerling Fioretti College Veghel 1 leerling Christiaan Huijgens Eindhoven 4 leerlingen Stedelijk College Eindhoven 3 leerlingen Plein College Nuenen 6 leerlingen Bisschop Bekkers College Eindhoven 8 leerlingen Lorentz Lyceum Eindhoven 11 leerlingen Eckart College Eindhoven 27 leerlingen Leeropbrengsten en welbevinden Vanaf groep 1 worden alle leerlingen op de voet gevolgd voor wat betreft hun cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Leeropbrengsten: Om de leerontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, krijgen de kinderen al vanaf groep 2, in elk schooljaar verschillende toetsen die ontwikkeld zijn door het CITO. Het CITO is het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd en de toets gegevens worden jaarlijks aan de onderwijsinspectie doorgegeven. De resultaten van de CITO toetsen worden ook op het rapport van uw kind vermeld. Alle gegevens van uw kind worden opgeslagen en verwerkt in het geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. De school heeft daardoor niet alleen zicht op de resultaten van individuele leerlingen, maar maakt aan de hand hiervan ook trendanalyses van de leeropbrengsten van een groep of de hele school. Aan het eind van de basisschool nemen de leerlingen deel aan de CITO eindtoets. In principe maken alle leerlingen deze toets. Als daar argumenten voor zijn kan een zogenaamde niveautoets worden afgenomen. De gegevens van de eindtoets worden gescoord door het CITO en landelijk vergeleken. De gemiddelde score is landelijk 535. Deze score heet de standaardscore. Op deze manier zijn de scores van elke school met elkaar te vergelijken ongeacht de afkomst en mogelijkheden van de leerlingen van de school. De percentielscore wordt aangepast aan de populatie leerlingen in onze regio. We zien de laatste jaren weer een stijging van de resultaten op de Cito eindtoets. Er is geen eenduidige verklaring te geven voor deze stijging. In het kader van de kwaliteitszorg is wel een aantal maatregelen genomen die gericht waren op een verbetering van de resultaten met name op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en studievaardigheden.

38 [37] De school houdt sinds een aantal jaren groepsbesprekingen in het kader van Opbrengstgericht werken. Hierbij ligt de focus op de indeling van zorgniveaus in de groepen, gekoppeld aan onderwijsaanbod en streefniveaus op de gebieden technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en rekenen en wiskunde. De onderwijskundige aanpak in zorgniveaus wordt verwerkt in een groepsplan voor de hierboven genoemde vakgebieden. Uit de analyses van de Cito eindtoetsen bleek dat onze leerlingen op de onderdelen woordenschat, kaartbegrip en studerend lezen relatief lager scoorden. Wij vonden het noodzakelijk daar extra aandacht aan te besteden. Team scholing was daar een onderdeel van. De begrijpend leesmethode is vervangen door de methode Nieuwsbegrip. In deze methode worden een zestal leesstrategieën aangeleerd en is er veel aandacht voor woordbegrip. Daarnaast hebben we voor een aparte leerlijn studerend lezen gekozen. Hiervoor is de methode Blits voor de groepen 7 en 8 in gebruik. Het woordenschatonderwijs is een geïntegreerd onderdeel van ons taalonderwijs.. In het aanbod van onze methode voor voortgezet lezen Timboektoe komt de aandacht voor woordenschat terug. Alle genoemde interventies leveren naar verwachting een positieve bijdrage aan de resultaten op de woordenschattoetsen. Verder blijft het leesgedrag in de thuissituatie van groot belang. In de tabel hieronder ziet u de scores op de Cito Eindtoets van de leerlingen van De Bloktempel in de afgelopen jaren. (standaardscore 535 is de landelijk gemiddelde score) ,9 538,8 539,6 540,2 540,2 538, ,1 534,5 535,7 536,3 536,1 537,3 Reeks

39 [38] Meerjarenoverzicht verdeling van standaardscores basisschool De Bloktempel Standaard score lln. % lln. % lln. % lln. % lln. % lln. % We zien dat de verdeling van de scores in zijn algemeenheid volgens hetzelfde patroon verloopt. De scores van 536 en hoger betreffen ongeveer steeds 60 a 75 % van de leerlingen. De laatste jaren is er niet alleen meer aandacht voor de zwakkere leerlingen, maar ook wordt gekeken hoe het rendement van de meerbegaafde leerlingen verbeterd kan worden. We zien hierin dan ook een trendverbetering van de scores in het gebied van 541 tot 550. De grote spreiding in scores betekent dat we op onze school te maken hebben met grote verschillen in aanleg en andere kind-kenmerken. Met deze verschillen proberen we in de onderwijspraktijk zo goed mogelijk rekening te houden. In het groepsplan van elke klas wordt aangegeven hoe aan de onderwijsbehoefte van het kind tegemoet kan worden gekomen. Sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden Voor een goede ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen zich fijn en gelukkig kunnen voelen op school. Dat heeft o.a. te maken met hun welbevinden in de klas. Hun competentiegevoelens, hun relatie met de leerkracht(en), relaties met de andere kinderen en de thuissituaties. De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door middel van observaties door de leerkrachten en is als zodanig ook een kwaliteitsindicator van het schoolbestuur van de SKPO. Daarnaast vullen de leerlingen in groep 6, 7 en 8 digitaal een vragenlijst in ( ZIEN, vragenlijst). Deze vragenlijst geeft een goed beeld van het functioneren en welbevinden van uw kind op sociaal emotioneel gebied. Op deze wijze ontstaat ook zicht op de groep als geheel en tevens de totale schoolbevolking. De uitslagen van de leerling enquêtes worden door de intern begeleider van groep doorgesproken met de leerkrachten en directie van de school. Als hier aanleiding voor is, worden er met individuele leerlingen en eventueel met hun ouders gesprekken gevoerd door de intern begeleider of leerkracht. Ook kan de uitslag reden zijn om op groepsniveau gesprekken te voeren met de leerkracht, intern begeleider en directie.

40 [39] De school heeft een Intern Zorg en Advies Team, bestaande uit intern begeleiders, maatschappelijk werk, GGD of andere hulpverlenende instanties. Waar nodig, kan dit team een rol spelen om kinderen en ouders op welke manier dan ook advies te geven of hulp te bieden. Kwaliteitsbeleid en verbetertrajecten Om het bestaande onderwijsaanbod te optimaliseren en te actualiseren hanteert de school een kwaliteitscyclus waarin binnen een meerjarenbeleidsplan de verbetertrajecten voor een schooljaar zijn opgenomen. Ieder jaar wordt door het team op de planningsdag geëvalueerd en worden de verbetertrajecten voor het komende schooljaar vastgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de verbetertrajecten in het afgelopen schooljaar. Verbetertrajecten schooljaar Algemeen De verbetertrajecten maken deel uit van het meerjarenbeleidsplan om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren en te verbeteren. Meerjaren doelstelling Over een periode van vier jaar is er een focus ten aanzien van een groter te bereiken doel. In de periode Doel: Een schoolgemiddelde van 539 op de Cito eindtoets. In de periode Doel: Verbetering en aanpassing van werkwijzen, methodieken en middelen die de betrokkenheid en eigenaarschap ten aanzien van het eigen leerproces van de leerlingen vergroten. Omdat dit van de leerkracht een andere rol vraagt heeft dit voor ins de werktitel Van leiden naar begeleiden.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie