Aanbodstructurering: strategische partners binnen het Rijk (versie 0.90 concept)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbodstructurering: strategische partners binnen het Rijk (versie 0.90 concept)"

Transcriptie

1 DGOBR/DIR Contactpersoon J. Flippo/ L.P. de Rouw T Aanbodstructurering: strategische partners binnen het Rijk (versie 0.90 concept) Samenvatting Onderdeel van de stappen die gezet worden in het kader van de Compacte Rijksdienst is het samenwerken en delen van voorzieningen van generieke ICT door de afzonderlijke rijksdiensten. Verdere stroomlijning van de bedrijfsvoering en het ontdubbelen van de uitvoering en het toezicht levert efficiency winst op. Het beeld dat daarbij voor ogen staat is dat de generieke ICT voorzieningen gebundeld worden uitgevoerd binnen verzorgingsgebieden door een samenhangend geheel van gespecialiseerde ICT-dienstverleners. Gezamenlijk geven zij vorm aan de informatie-infrastructuur en verzorgen de ICT-dienstverlening op generieke ICT. Dit leidt tot vermindering van circa 40 ICT-dienstverleners ten behoeve van generieke ICT naar circa 10. De maatregelen die genomen worden om dit te bereiken zijn noemen we aanbodstructurering. Onder aanbodstructurering wordt verstaan het geheel van maatregelen en bijbehorende inspanningen om te komen tot een samenhangend geheel van organisaties die generieke ICT-diensten (doen) verlenen binnen het Rijk, en waar noodzakelijk of buiten discussie, de overheid als geheel. In de realisatiefase zal een gemeenschappelijk vastgestelde (Enterprise) Architectuur van het rijk als basis dienen om daarmee de samenhang ook logisch en zoveel mogelijk toekomstvast te borgen. De generieke ICT-diensten worden aangeboden aan verzorgingsgebieden van rijksorganisaties met vergelijkbare kenmerken. Kenmerken die bijvoorbeeld betrekking hebben op de aard van het werk, de behoefte aan een hogere veiligheidsniveaus, geografische oriëntatie, bestuurlijke afkadering, enzovoort. Gesproken kan worden over verzorgingsgebieden. De interne ICT-dienstverleners die in aanmerking om de verzorgingsgebieden te bedienen met generieke ICT-diensten zijn geselecteerd op basis van een pragmatische benadering gekozen die recht doet aan de uitgangspunten van de Compacte Rijksdienst, de inschatting van de kwaliteiten van de partijen en de sourcingsprincipes van het rijk. Hiervoor zijn algemene en specifieke criteria transparant vastgesteld. De generieke ICT-diensten waar het om gaat zijn weergegeven in onderstaande figuur: Pagina 1 van 22

2 CIO-office Specifieke voorzieningen Gemeenschappelijke voorzieningen 1. Generieke (web)applicaties, ontwikkeling, & hosting 2. DMS/CMS diensten 3. ERP/CRM diensten 4. Werkplekservices 5 Fysieke housingen storageen floormanagement 6. Basisinfrastructuur 7. Expertise en adviesdiensten Holding SSC-ICT (SSO-ICT, GDI), SSO-Belastingdienst, Ivent en VTSPN DOC-direct, Nationaal Archief SAP Expertisecentra: DCI, SSO-Belastingdienst ORACLE expertisecentra: Holding SSC-ICT, DICTU Holding SSC-ICT (SSO-ICT, GDI), SSO-Belastingdienst, Ivent en VTSPN SSO-ICT/GDI, SSO-Belastingdienst, Iventen VTSPN, DUO, RWS Logius/IVENT Gateway, RAbv ICTU, I-interim, SSO-Beveiliging, Markt Door de aspecten met elkaar te verbinden (verzorgingsgebieden, de groepen van generieke ict-diensten binnen het Rijk en de strategische interne partners ontstaat het ICT- ecosysteem binnen het Rijk. Dit leidt tot de volgende verdeling. Verzorgings gebieden Rijk klantorganisaties Werkplekservices Generieke ICT diensten Rijk Generieke Fysieke Expertise- (web) Housing en ERP/CRM diensten DMS/CMS diensten Applicaties storage Basis en en ontwikkeling & Hosting en floormanagement infrastructuur Advies diensten 1 2 Haagse Kernen:BZK, FIN, SZW, VWS, I&M (RWS)) En dicht gelieerde Uitvoeringspartijen Haagse Kernen:BZ, AZ, V&J, ELI en dicht gelieerde Uitvoeringspartijen (w.o. FIODachtigen) Holding SSC-IT: SSO_ICT (DWR)/ GDI (DWR- Hoge beveiliging) Holding SSC-IT: SSO_ICT (DWR)/ GDI (DWR- Hoge beveiliging) DC 1 Haagse datacenter Belastingdienst Inspecties Defensie en gelieerde organisaties SSO Belasting dienst Holding SSC-ICT Ivent SSO Belasting dienst DICTU Ivent SAP Centrum (I&M-DCI &, Belastingdienst) Digitaal dynamisch Oracle En Statisch Centrum papier Archief (SSC-ICT Semie E- (holding) statisch Depot & archief (Nationaall DICTU) Archief) (DOC Direct) DC 2 Belasting Dienst DC 4 (RWS) en 5 (DUO) DC 3 (Ivent) Logius en IVENT Bureau Gateway, ICTU, RAbv I-interim SSO-beveiliging Markt 6 Politie, ambulance en Brandweer VTSPN VTSPN DC 2 (nu VTSPN) Overig 7?? DC1-DC4? Strategische partners Pagina 2 van 22

3 Het spreekt voor zich dat geschetste ICT- eco-systeem voor het Rijk niet meteen is gerealiseerd. Met de start van de projecten 4 en 7 uit de Compacte Rijksdienst zijn reeds diverse veranderingstrajecten in gang gezet. Maar meer maatregelen, mede geschetst in de I-strategie zijn, nadat op de hoofdkoers overeenstemming is bereikt binnen de ICCIO, nodig. Denk dan, zowel departementaal als interdepartementaal aan de implementatie van het sourcingsbeleid, invulling van de basisinfrastructuur, invullen van het besturingsmodel, aanpassen (voor zover noodzakelijk) van contracten, aansluiting bij de in ontwikkeling zijnde en Enterprise Architectuur van het Rijk, implementatieplannen per departement enzovoort. Pagina 3 van 22

4 1. Inleiding Programma Compacte Rijksdienst Het programma Compacte Rijksdienst heeft tot doel de bedrijfsvoering van de rijksoverheid efficiënter te maken door onder meer te werken aan het clusteren van onderling vergelijkbare uitvoerende en handhavende taken gericht op eenzelfde doelgroep. In het bijzonder in de CRD-projecten 4 en 7 zijn activiteiten gedefinieerd die bijdragen aan het opzetten van een generieke Informatie-infrastructuur (CRD 4) en het realiseren van één ICT-dienstverlener voor ICT-werkplekdiensten voor de beleidskernen en de daaraan nauw verbonden onderdelen (CRD 7). Afzonderlijke rijksdiensten moeten steeds meer samenwerken en voorzieningen delen. Zoals in de compacte rijksdienst staat vermeld: samen optrekken bij de verdere stroomlijning van de bedrijfsvoering en het ontdubbelen van de uitvoering en het toezicht heeft het voordeel van gezamenlijk boeken van efficiencywinst. In dit geval de generieke ICT. Generieke ICT-diensten zijn vaak binnen elke rijksorganisatie verschillend georganiseerd. Dit is vanuit het perspectief vanuit het rijk suboptimaal. Op basis van globale analyse wordt geconstateerd dat bij circa 40 organisaties binnen het rijk de levering van generieke ICT-diensten kan worden gebundeld. Het beeld dat daarbij voor ogen staat is dat de generieke ICT voorzieningen gebundeld worden uitgevoerd binnen verzorgingsgebieden door een samenhangend geheel van gespecialiseerde interne ICT-dienstverleners. Gezamenlijk geven zij vorm aan de informatie-infrastructuur en verzorgen de ICT-dienstverlening op generieke ICT. De maatregelen die genomen worden om dit te bereiken zijn ondergebracht in het thema: aanbodstructurering. I-strategie en aanbodstructurering Onder aanbodstructurering wordt verstaan het geheel van maatregelen en bijbehorende inspanningen om te komen tot een samenhangend geheel van organisaties die generieke ICT-diensten (doen) verlenen binnen het Rijk, en waar noodzakelijk of buiten discussie, de overheid als geheel. Door het onderbrengen van de generieke ICT-diensten binnen de generieke informatie-infrastructuur en bundelen binnen een selecte groep van organisaties kan optimaal worden geprofiteerd van schaalvoordelen, flexibele inzet en gezamenlijk gebruik. Om dit te bereiken worden circa 10 interne ICTdienstverleners aangewezen die de generieke ICT-diensten gaan leveren. Dit betekent zeker niet dat de ICT-dienstverlening bij elke betrokken organisatie wordt opgeheven. Het betekent vooral dat er meer ruimte beschikbaar is om specifieke ict te organiseren en het primaire proces te ondersteunen. Door middel van aanbodstructurering wordt een expliciete maatregel uit de I- strategie uitgevoerd om het stelsel van ict-dienstverleners opnieuw in te richten. In eerste instantie generieke ICT-diensten Aanbodstructurering gaat in eerste instantie over de generieke ICT-diensten van het Rijk. Generieke ICT diensten zijn diensten die door iedereen binnen het Rijk worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de DWR werkplek en het Rijksportaal, netwerk en telefonie. Deze generieke ICT-diensten zijn onderdeel van de generieke informatie-infrastructuur Pagina 4 van 22

5 Aanbodstructurering betreft in de huidige situatie voornamelijk een overgangssituatie waarbij vooral wordt gestreefd naar bundeling van de ICTdienstverlening binnen het rijk. In de komende jaren zal de uitdaging zijn om synergie te krijgen tussen bedrijfsvoering applicaties en applicaties en/of systemen ter ondersteuning van het primair proces. Met name het definiëren van standaarden, het brengen onder de (Rijks Enterprise) architectuur zal helpen om entiteiten te benoemen die passen binnen het verder standaardiseren en clusteren van ICT-taakgebieden, -clusters of -organisatie-entiteiten. In de komende jaren wordt ook nagegaan of naast de huidige groep van generieke ICT-diensten ook bestaande gemeenschappelijke of specifieke ICT- diensten als generieke diensten zijn aan te bieden. Daarmee zal de omvang van de kavel generieke ICT-diensten toenemen wat tegelijk zal kunnen leiden tot (beheerste) vermindering van de organisatorische eenheden die thans, ieder voor zich, die diensten verstrekken. Aanpak In dit document wordt de koers en gewenst eindbeeld van de voorgenomen aanbodstructurering toegelicht. Daartoe is een aanpak in vier stappen gevolgd. Eerst wordt toegelicht welke generieke ICT-diensten zijn onderscheiden. Dan worden de verzorgingsgebieden bij het Rijk benoemd. In de derde stap wordt aangegeven welke interne ICT-dienstverleners logischerwijs, op basis van beschikbare kennis en opgebouwde expertise, in aanmerking komen om een leidende rol te nemen. Vervolgens wordt door de drie indelingen bij elkaar in een matrix te plaatsen het resultaat van aanbodstructurering transparant. Tenslotte wordt in het laatste hoofdstuk aandacht besteed aan de implementatie, ontwikkeling en de governance. Pagina 5 van 22

6 2. Stap 1: wat zijn generieke ICT-diensten? Bestuurlijke definitie generieke ICT In 2009 is door de ICCIO een bestuurlijke definitie van generieke ICT vastgesteld en in de brief over de Grote ICT-projecten aan de Tweede Kamer begin 2010 nogmaals bevestigd (TK 26643, nr 148). ICT-diensten waarvan de ICCIO vindt dat ze interdepartementaal moeten worden gebundeld en gedeeld noemen we generieke ICT voorzieningen. Vrij vertaald: alle ICT-diensten die departementen gezamenlijk voeren noemen we generiek. Als ICT niet generiek is kan zij als gemeenschappelijk worden betiteld (meer dan één departement gebruikt de betreffende ICT-component maar niet allemaal). Eén ander voorbeeld hiervan is keteninformatisering, meerdere (onderdelen van) departementen, gebruiken binnen een keten, eenzelfde toepassing. Als slechts één departement gebruikt maakt (en uitsluitend zelf zeggenschap heeft over de toepassing daarvan, er zijn dus geen gezamenlijke afspraken hierover) spreken we van specifieke ICT. Indeling in groepen van generieke ICT-diensten De ICT-infrastructuur bestaat deels uit generieke ICT-diensten. Deze generieke ICT-diensten zijn gegroepeerd in kavels. Deze kavels zijn vastgesteld op basis van sourcingsafwegingen (zie Sourcingsstrategie voor de generieke ICTdiensten binnen het Rijk, concept 0.6 uit de ICCIO van 22 juni 2011), indelingen die in de markt gangbaar zijn en worden herkend en eerder genomen besluiten rondom aparte diensten zoals benoemd in project 4 en 7. Werkplekservices (conform definitie CRD7), De besturingssystemen van de werkplekken, kantoorautomatisering (tekstverwerken, rekenen, digitale samenwerkingsfunctionaliteit en documentmanagement), Rijksportaal, Plaats, tijd en organisatieonafhankelijk werken (w.o. tekens, laptops), Printen, Servicedesk, Licentiebeheer, Technisch beheer Digitale Archivering en documentmanagement. Naast de werkplekservices maken ook de telecomdiensten deel uit van deze groep ICT-diensten. Hierbij moet telecom worden gezien als een bereikbaarheids- en communicatieconcept dat op basis van een rijksbrede architectuur is ontwikkeld en de generieke communicatiebehoeften afdekt. ERP/CRM diensten. Binnen applicatieve diensten ERP/CRM vallen diensten als systeemontwikkeling, functioneel applicatiebeheer en technisch applicatiebeheer van Enterprise Resource Planningssystemen/Customer Relation Management. Een discussie over een meer precieze definitie van deze diensten (ook wordt wel gesproken over PIOFAH-ERP-beheer-diensten) wordt nader onderzocht.. DMS/CMS diensten : Binnen applicatieve diensten DMS/CMS vallen diensten als systeemontwikkeling, functioneel applicatiebeheer en technisch applicatiebeheer van Document management systemen (DMS) of Content Management Systeem.(Binnen de CRD 4 en CRD 7 context worden deze applicaties als onderdeel van DWR gedefinieerd zodat dit onderdeel binnen groep 1 worden ondergebracht, meer concreet betekent het hier het applicatief en technisch beheer binnen de DWR omgeving van digidoc/filenet, Hummingbird en Trimm en vooral ook E-depot in de toekomst) Pagina 6 van 22

7 Generieke (Web) applicaties en ontwikkeling; systeemontwikkeling, applicatief en technisch beheer van webservices en applicaties niet zijnde Enterprise Resource Planningssystemen (ERP/CRM) en Document management systemen (DMS/CMS). Voor de meer precieze afbakening is verder onderzoek in de komende tijd nog nodig. Housing, storage en floormanagement (datacenters): Het gaat om het fysiek bundelen van datacenters. Basisinfrastructuur : hoofdgroep valt uiteen de subgroepen: Connectivity: externe (beveiligde) netwerken en beveiligingsmanagement, standaarden, koppelpuntenbeheer en aansluitvoorwaarden t.b.v. interoperabiliteit, identiteit incl. postennetwerk buitenland. ID&AM: Identity en accessmanagement voorzieningen om authenticatie en autorisatie rijksbreed te organiseren. Dit als centrale voorziening, waarbij mogelijkheden tot centrale fysieke en logische toegang eenduidig zijn gerealiseerd (uitwerkingen zijn bijvoorbeeld Single Sign On in DWR of Rijkspas) Expertise- en adviesdiensten. Dit betreft dienstverlening vanuit specifieke expertises, zoals, Gateway Reviewing, Programma en projectmanagement en resources via I-Interim Rijk en andere op aanvraag te leveren expertise of capaciteit. Het laat onverlet dat deze groepen indeling op termijn aan verandering onderhevig zal zijn als gevolg van inhoudelijke toetsing aan de in ontwikkeling zijnde Enterprise architectuur, nieuwe beleidsbeslissingen en/of technologische veranderingen en nieuwe inzichten. Pagina 7 van 22

8 Deze diensten worden door elke rijksorganisatie afgenomen. Ze zijn gelaagd weergegeven in figuur 1. Figuur 1. Groepen generieke ICT-diensten binnen een rijksorganisatie. CIO-office Specifieke voorzieningen Specifiek voor primair proces Gemeenschappelijke voorzieningen 1. Generieke (web)applicaties, ontwikkeling, & hosting Gericht op primair proces, bv ketensystemen Webservices, Generieke bedrijfsapplicaties: WFM, applicaties, hosting? Generieke voorzieningen 2. DMS/CMS diensten Semistatisch en statisch archief (e-depot) 3. ERP/CRM diensten Generieke bedrijfsapplicaties: ERP services Technisch applicatiebeheer en expertisecentra Portaal, SWF, Kantoorautomatisering, generieke pakketten, 4. Werkplekservices Presentatietools, samenwerkingsfunctionaliteit, telecom Kennisbanken, dms- en rma(functie, DWR-docs) 5 Fysieke housingen storageen Datacenters: gebouwen, Hardware en floormanagement opslag, floormanagement 6. Basisinfrastructuur 7. Expertise en adviesdiensten Een rijksnetwerk, een virtueel netwerk, bestaande uit koppelingen, aansluitvoorwaarden etc Identity en accessmanagement Adviesdiensten (strategie, architectuur, portfoliomanagement, etc), projectmanagement, Ontwikkel- en beheerdiensten en kennisdeling en opleiding \ nb. Hoe lager in de rijksorganisatie hoe meer generiek dus hoe meer standaard, maar hoe hoger in de rijksorganisatie hoe meer specifieke dienstverlening. Rijksbreed of overheidsbreed? Binnen generieke ICT diensten speelt nog een aparte discussie over het verschil tussen generieke ICT binnen het Rijk en generieke ICT binnen de overheid. In de brief aan de TK over de strategie van het Rijk ten aanzien van de private Rijkscloud, is hierover reeds een standpunt ingenomen (brief aan TK 22 april 2011 over Cloudstrategie). Hoewel de focus voor de ICT-dienstverlening het rijk is, ligt het voor de hand, waar dat noodzakelijk is, de generieke basiscomponenten te laten gelden voor zowel het Rijk als de overheid. Het is tevens verspilling van geld en capaciteit om afzonderlijke technische componenten dubbel te ontwikkelen als deze al voor handen zijn. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld Diginetwerk en de Berichtenbox waarmee een logisch (internationaal) rijksbreed als overheidsnetwerk defacto bestaande praktijk is. Hergebruik van bestaande componenten zoals netwerken en overheidsbrede voorzieningen die ook goed bruikbaar zijn binnen het Rijk is hierin leidend en praktisch. Strategie ten aanzien van generieke ICT-diensten Voor deze generieke diensten geldt het streven naar uitvoering op basis van operational excellence omdat hier sprake is van meer gestandaardiseerde diensten Pagina 8 van 22

9 of producten waardoor via economy of scale kostenbesparingen worden gerealiseerd. Het doel is bundeling en hergebruik om een efficiëntere en effectievere dienstverlening te bereiken waardoor de rijksoverheid kleiner en krachtiger wordt. Binnen elke groep moet de afweging worden gemaakt in welke mate het Rijk gebruikt maakt van proven technology of innovatie (product leadership). Hoewel het niet de kernactiviteit voor de rijksoverheid is om voor te lopen op de toepassing van nieuwe technologie is het soms wel nodig om niet te lang te wachten met acceptatie en implementatie van nieuwe technologie om het primair proces goed te kunnen ondersteunen. Het Rijk wil in deze dan geen innovator zijn maar zeker niet achterblijven. In dit kader wordt over het algemeen gesproken over meer of mindere mate van productleadership die bijvoorbeeld gewenst is bij werkplekdiensten. De wereld ontwikkelt zich momenteel langs de assen van Mobile, Global and Social. Integratie van deze assen in zowel de bedrijfsvoeringsystemen als de primair proces systemen vergen andere aanpak en technologie. Het absorptie vermogen tot veranderen/vernieuwen binnen legacy-omgevingen vergt veel bestuurlijk en technologisch inzicht. Pagina 9 van 22

10 3. Stap 2: verzorgingsgebieden en aantal ICT-dienstverleners Verzorgingsgebieden De generieke ICT-diensten worden aangeboden aan rijksorganisaties met vergelijkbare kenmerken. Kenmerken die bijvoorbeeld betrekking hebben op de aard van het werk, de behoefte aan een hogere veiligheidsniveaus, geografische oriëntatie (daar waar het internationaal functioneren van departementen betreft en via ketens waar sprake is van locatieoverschrijdende toepassingen noodzakelijk zijn), bestuurlijke afkadering, enzovoort. Gesproken kan worden over verzorgingsgebieden. Onder een verzorgingsgebied verstaan we een cluster van organisaties binnen het Rijk met vergelijkbare behoefte, waarbinnen de generieke ICT-diensten kunnen worden gestandaardiseerd en waarin hergebruik relatief eenvoudig is te realiseren. In de Compacte Rijksdienst is reeds een drietal verzorgingsgebieden genoemd: het verzorgingsgebied van beleidskernen met daaraan nauw gelieerde organisaties (de zogenaamde Haagse km²). rondom de werkplekondersteuning van internationale vestigingen/kantoren van het Rijk. werkplekondersteuning aan inspectiediensten van het rijk. Daarnaast kunnen ook al verzorgingsgebieden worden genoemd die door hun aard van zodanige omvang zijn of kenmerken bezitten dat een eigen verzorgingsgebied is gerechtvaardigd. Deze verzorgingsgebieden bijvoorbeeld worden gekenmerkt door speciale eisen aan fysieke en technische (informatie)beveiliging. Zij vragen bijvoorbeeld om hogere eisen ten aanzien van ondersteuning (24 uursondersteuning) of zwaardere beveiliging van de werkplek. Dit zijn: Defensie Zwaailichtensector (politie, brandweer en ambulance) Nationale veiligheid, en gelieerde organisaties met hoge eisen aan informatiebeveiliging (Haagse Kernen:BZ, AZ, V&J, ELI, SIOD/FIOD etc). Netcentrische organisaties; organisatie waarbij informatiesystemen organisatie of grensoverschrijdend zijn (bv ketensystemen) Buitenlandsnetwerk ten behoeve van vertegenwoordigingen en attachés Belastingdienst Overig: omdat in deze fase nog niet duidelijk is hoe deze eruit gaat zien. de grote uitvoeringsorganisaties, niet zijnde zbo s, zijn in deze fase van de discussie niet apart benoemd. In het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst is aan Rijkswaterstaat, Belastingdienst en DJI als grote uitvoeringsorganisaties met SSO s in de regio, een functie toebedeekd met betrekking tot vormgeving van regionale bedrijfsvoering in SSO. Eventueel komt nog een extra verzorgingsgebied betreft het onderwerp in dit document het bundelen van generieke ICT diensten in kavels en niet integratie van de bedrijfsvoering. Zie ook de visie uitvoeringsorganisaties Rijk op dienstverlening en governance. Ook kan blijken dat bepaalde behoeften aan het niveau van dienstverlening niet afgedekt kunnen worden door bestaande dienstverleners (denk aan 24x7 in specifieke sectoren) maar wel verschillende partijen binnen het Rijk behoefte aan hebben. Hierbij speelt ook een organisatorische overweging. Wanneer een speciaal beveiligde werkomgeving wordt aangeboden kan het bundelingsproces sneller verlopen. Er wordt dan aan eventuele bezwaren van sommige organisaties binnen Pagina 10 van 22

11 het Rijk tegemoet gekomen zonder dat aan de eis van interoperabiliteit met een compactere bedrijfsvoering wordt getornd. Concluderend stellen we daarom nu zes verzorgingsgebieden voor: Verzorgingsgebied 1 Haagse Kernen:BZK, FIN, SZW, VWS, OCW, I&M (RWS)) En nauw gelieerde uitvoeringspartijen 2 (hoog beveiligingsniveau) Haagse Kernen:BZ, AZ, V&J, ELI, OCW en dicht gelieerde Uitvoerings-partijen (w.o. FIOD-achtigen) 3 PM Cluster, Belastingdienst 1 4 Inspecties 5 Defensie en gelieerde organisaties 6 Politie, ambulance en Brandweer 7 Overig 1 CRD: het kabinet zet in op de beleidslijn dat de ZBO s op termijn gebruik gaan maken van de rijksbrede bedrijfsvoeringsinfrastructuur. Het heeft de voorkeur van het kabinet dat de ZBO s zich aansluiten bij de infrastructuur op basis van een positieve business case. Het staat ZBO s in ieder geval vrij om aan te sluiten bij de rijksbrede standaarden. Pagina 11 van 22

12 4. Stap 3: Interne ICT-dienstverleners leidend op generieke ICT Selectie interne ICT dienstverleners Welke interne ICT-dienstverleners komen in aanmerking om de genoemde verzorgingsgebieden te realiseren? Om deze partijen te selecteren wordt een pragmatische benadering gekozen die recht doet aan de uitgangspunten van de Compacte Rijksdienst, de inschatting van de kwaliteiten van de partijen en de sourcingsprincipes van het rijk 2. Onderscheid wordt gemaakt in algemene afwegingen en specifieke afwegingen. Specifieke afwegingen Om verschillende redenen zal per kavel of verzorgingsgebied steeds gekeken worden in welke mate kan worden geclusterd. Zo ligt het voor de hand dat rondom de basisinfrastructuur één cluster wordt gedefinieerd met dienstverleners. Wel kan gesteld worden dat één ICT dienstverlener (eind) verantwoordelijk is voor één verzorgingsgebied waarbij wordt gekozen voor het beleggen van die verantwoordelijkheid bij de werkplekdienstverlener. In het geval van bijvoorbeeld de haagse regio is dat de holding ssc-ict. Deze ICT-dienstverlener is dan ook verantwoordelijk voor de integriteit en functioneren van deze basisvoorziening. Zij regelt tevens voor dit verzorgingsgebied de helpdeskfunctie. Deze dienstverlener is als eerste aanspreekpunt verantwoordelijk voor het organiseren van toegang tot gemeenschappelijke en specifieke diensten. Deze functionaliteit wordt ook wel de integrators- rol genoemd. Het staat elke rijksorganisatie overigens vrij om meer ICT-diensten of zelfs alle ICT-diensten (niet generiek) onder te brengen in de betreffende ICT-dienstverlener van het verzorgingsgebied. Een andere belangrijke overweging is dat de bundeling organisatorisch haalbaar moet zijn voor de ICT-dienstverleners dan wel dat aansluitende organisaties voldoende gemotiveerd moeten zijn om meer dan alleen een werkplek af te nemen. Bij werkplekservices is dit een overweging die mee kan spelen. De uitrol van de huidige DWR-werkplek is een zware opgave voor het SSO-ICT met een gemiddelde instroom van 2 organisaties per jaar, hierdoor is de kans aanwezig dat er sprake zal zijn van een te lange doorlooptijd. Het definiëren van een tweede interne aanbieder van de DWR-werkplek met een hoger beveiligingsniveau kan niet alleen de uitrol versnellen doch tegelijkertijd een interessante optie zijn om de overige ict-diensten eveneens af te nemen van die tweede aanbieder zoals ook thans gebeurt bij SSO-ICT Deze beweging vergroot de accepatiegraad, verbetering van technische integratie en bundeling van specialistisch kennis. Als voordeel voldoet dit ook aan de uitgangspunten van CRD 7, namelijk het verminderen van het aantal departementale ICT-aanbieders. Op basis van CRD-9 wordt een rijks-sso opgericht dat generieke buitenlanddiensten levert aan de hele rijksdienst, waaronder I-diensten. Zij zal de generieke ICT-diensten afnemen van de aangewezen strategische ICTdienstverleners en samenvoegen met specifieke ict-diensten nodig om integrale services aan te bieden aan haar klanten. 2 waarvan de belangrijkste voor deze periode: dat gebruik wordt gemaakt van interne dienstverleners op basis van bedrijfseconomische overwegingen en dat werk pas wordt uitbesteed afhankelijk is van het vermogen van de latende organisatie om het opdrachtgeverschap adequaat uit te voeren en de bundeling eerst intern is voltooid. Het uitgangspunt is dat het Rijk eerst zelf zaken op orde wil hebben (bijvoorbeeld harmonisatie van processen) voordat ten principale wordt gekozen om deze diensten van de markt te betrekken). Pagina 12 van 22

13 Tenslotte worden in het project datacenters keuzes gemaakt die nauw aansluiten bij de verzorgingsgebieden. Zo onderkennen zij: een Haags datacenter, datacenter voor belastingdienst waarbij op dit moment gesprekken zijn met VTSPN, een datacenter in de noordelijke regio, een datacenter dat ontstaat in samenwerking tussen overheid en markt (waarin nog geen definitieve keuzes zijn gemaakt) en tenslotte een datacenter specifiek voor Defensie. Aan de andere kant ligt het ook voor de hand om datacenters dedicated in te richten. Een dergelijke relatie maakt het mogelijk dat een dienstaanbieder van een generieke werkplek (DWR) als integrator optreedt naar de andere groepen van diensten inclusief de verantwoordelijkheid voor het datacenter (of een deel van het datacenter) waar de desbetreffende gegevens opgeslagen zijn. Dat dit geen 1:1 relatie zal zijn is helder, het maakt echter ketenregie makkelijker. Algemene afwegingen Naast deze specifieke overwegingen gelden ook de volgende algemene overwegingen die leiden tot een keuze voor de partners voor generieke ICTdienstverlening binnen de rijksdienst. Kennis en ervaring op het specifieke terrein Ervaring met het werken voor meerdere klanten binnen de rijksdienst Bekend zijn met het interdepartementale overheidsterrein in relatie tot ictdienstverlening Inzicht in kostprijsmodellen en het toepassen daarvan Marktconform of op weg daar naar toe Het toetsen of de interne aanbieders voldoen aan de afwegingen (met in het bijzonder de marktconformiteit en kwaliteit van dienstverlening) geschied via benchmarks of specifieke onderzoeken. Definitieve selectie van strategische ICT-dienstverleners Op basis van deze specifieke en generieke afwegingen komen we tot een selectie van strategische ICT-dienstverleners binnen het Rijk weergegeven in figuur 2. We noemen deze ICT-dienstverleners die leidend zijn op de generieke diensten strategische partners. In bijlage 1 is een toelichting gegeven per groep generieke ICT en strategische partners die in aanmerking komen om deze dienstverlening te leveren. Pagina 13 van 22

14 Figuur 2. Aanbieders van generieke diensten binnen het rijk CIO-office Specifieke voorzieningen Gemeenschappelijke voorzieningen 1. Generieke (web)applicaties, ontwikkeling, & hosting 2. DMS/CMS diensten 3. ERP/CRM diensten 4. Werkplekservices 5 Fysieke housingen storageen floormanagement 6. Basisinfrastructuur 7. Expertise en adviesdiensten Holding SSC-ICT (SSO-ICT, GDI), SSO-Belastingdienst, Ivent en VTSPN DOC-direct, Nationaal Archief SAP Expertisecentra: DCI, SSO-Belastingdienst ORACLE expertisecentra: Holding SSC-ICT, DICTU Holding SSC-ICT (SSO-ICT, GDI), SSO-Belastingdienst, Ivent en VTSPN SSO-ICT/GDI, SSO-Belastingdienst, Iventen VTSPN, DUO, RWS Logius/IVENT Gateway, RAbv ICTU, I-interim, SSO-Beveiliging, Markt Ook de markt doet mee! Ten onrechte zou het beeld kunnen ontstaan dat de marktaanbieders geen rol hierin spelen. Het tegendeel is waar. Daar waar outsourcing reeds nu heeft geleid tot afname van werkplekservices via een marktaanbieder dient die marktaanbieder de DWR-standaard op termijn aan te bieden om de samenhang zeker te stellen. Hiermee wordt de basis gelegd voor de DWR-standaard die feitelijk gesproken op termijn leidend moet zijn ongeacht aanbieder, de markt is daarbij op termijn een gelijkwaardige partner uitgaande van die te leveren standaard vooral t.a.v. verzorgingsgebieden die in deze fase nog niet zijn gedefinieerd. Te denken valt dan aan gemeenten, waterschappen etc. indien haalbaar en passend. Met behulp van de interne strategische partners worden de contacten met de markt gestroomlijnd, (gebruikmakend van de toekomstige IUC s) zodat zij optimaal zijn verbonden. Veel van het uitvoerend werk rondom complexe ICT-transformaties worden door hen uitgevoerd, zowel op het gebied van expertise als capaciteit. Zij zijn de deskundigen die meehelpen de hoge ambities binnen het rijk rondom ICTbundeling waar te maken. De strategische partners zijn de voor hen noodzakelijke professionele opdrachtgevers. Pagina 14 van 22

15 5. Stap 4: Resultaat aanbodstructurering Transparantie in het aanbod Door de drie assen met elkaar te verbinden (verzorgingsgebieden, de groepen van generieke ict-diensten binnen het Rijk en de strategische interne partners ontstaat het ICT- ecosysteem binnen het Rijk weergegeven in figuur 3. Figuur 3. ICT-ecosysteem Rijk Generieke ICT diensten Rijk Verzorgings gebieden Rijk klantorganisaties Generieke Fysieke Expertise- (web) Housing en ERP/CRM diensten DMS/CMS diensten Applicaties storage Basis en en ontwikkeling & Hosting en floormanagement infrastructuur Advies diensten Werkplekservices 1 2 Haagse Kernen:BZK, FIN, SZW, VWS, I&M (RWS)) En dicht gelieerde Uitvoeringspartijen Haagse Kernen:BZ, AZ, V&J, ELI en dicht gelieerde Uitvoeringspartijen (w.o. FIODachtigen) Holding SSC-IT: SSO_ICT (DWR)/ GDI (DWR- Hoge beveiliging) Holding SSC-IT: SSO_ICT (DWR)/ GDI (DWR- Hoge beveiliging) DC 1 Haagse datacenter Belastingdienst Inspecties Defensie en gelieerde organisaties SSO Belasting dienst Holding SSC-ICT Ivent SSO Belasting dienst DICTU* Ivent SAP Centrum (I&M-DCI &, Belastingdienst) Digitaal dynamisch Oracle En Statisch Centrum papier Archief (SSC-ICT Semie E- (holding) statisch Depot & archief (Nationaall DICTU) Archief) (DOC Direct) DC 2 Belasting Dienst DC 4 (RWS) en 5 (DUO) DC 3 (Ivent) Logius en IVENT Bureau Gateway, ICTU, RAbv I-interim SSO-beveiliging Markt 6 Politie, ambulance en Brandweer VTSPN VTSPN DC 2 (nu VTSPN) Overig 7?? DC1-DC4? Strategische partners *De voorgenomen keuze om te komen tot een rol voor het DICTU is nog niet uitgekristalliseerd en zal i.s.m. de betrokken partijen moeten worden onderzocht op haalbaarheid en draagkracht. Tegelijkertijd zal daarbij de mogelijke gevolgen voor de primaire procesgang een belangrijke rol spelen in de afwegingen. Op dit moment zijn ongeveer 40 ict-dienstverleners (waarvan het merendeel intern) betrokken bij het aanbieden van de generieke diensten zoals benoemd in paragraaf 3. Door deze beweging van bundeling in de 7 groepen generieke ICTdiensten en de 6 of eventueel 7 verzorgingsgebieden kan het aantal ICTdienstverleners worden teruggebracht tot circa 10 interne ICT-dienstverleners: de strategische partners. Pagina 15 van 22

16 6. Governance en implementatie Implementatie Het spreekt voor zich dat geschetste ICT- eco-systeem voor het Rijk niet meteen is gerealiseerd. Met de start van de projecten 4 en 7 uit de Compacte Rijksdienst zijn reeds diverse veranderingstrajecten in gang gezet. Het betreft ondermeer de volgende initiatieven: In CRD 7 is het verband tussen de verschillende geconstateerde situaties besproken om op grond daarvan uitgangspunten te definiëren voor de latere invulling van de transitie. Te denken valt dan aan standpunten t.a.v. hoe om te gaan met huidige externe aanbieders, wat te doen met contentmanagementsystemen die intern worden verzorgd bij een marktpartij die de werkplekdienst levert. Vanuit CRD 7 is de huidige voorgenomen integratie van GDI binnen het SSC- ICT Den Haag bestuurlijk voorbereid om daarmee de interne competitie in te richten op deze dienstverlening. CRD 7 heeft aan de basis gestaan van wat thans in deze notitie de verzorgingsgebieden zijn gaan heten, dat vloeit voort uit besprekingen van de vz Stuurgroep CRD 7 met de diverse departementen. Op grond van CRD 4 is de kolom housing, storage etc ingevuld alsmede de tot standkoming van één informatiebeveiligingsfunctie. Maar meer maatregelen, mede geschetst in de I-strategie zijn, nadat op de hoofdkoers overeenstemming is bereikt binnen de ICCIO, nodig. Denk dan, zowel departementaal als interdepartementaal aan de implementatie van het sourcingsbeleid, invulling van de basisinfrastructuur, invullen van het besturingsmodel, aanpassen (voor zover noodzakelijk) van contracten, implementatieplannen per departement enzovoort. In de komende jaren zal de uitdaging zijn om synergie te krijgen op bedrijfsvoering applicaties en primair proces applicaties en/of systemen. Met name het definiëren van standaarden, het brengen onder (basis)architectuur zal helpen om onderwerpen te benoemen of te specificeren die passen binnen het verder standaardiseren en clusteren van ICT-taakgebieden, -clusters of organisaties. Het ligt voor de hand dat hoewel sommige departementen nog niet zijn aangesloten op een strategische dienstverlener van de werkplek zij toch al starten met het afnemen van DWR waarbij gelijktijdig wordt bezien in welke mate verdergaande concentratie (zowel binnen het departement als buiten) mogelijk is. Concreet zien we al voorbeelden dat ZBO s of zelfstandige eenheden op het gebied van generieke ict hun diensten centraal afnemen zodat zij zich volledig kunnen concentreren op de specifieke systemen (Logius die DWR afneemt, CIBG van VWS en in de toekomst DJI, IND bij GDI/SSC-ICT Den Haag enzovoort). Een eerste stap is daarbij is dat bijvoorbeeld DJI de DWR client gaat nastreven. Dit betekent dat genoemde ontwikkeling zich op twee niveaus afspeelt: Binnen de vakdepartementen dient het aantal afzonderlijke ICT-dienstverleners waar mogelijk binnen de kolom te worden teruggebracht; Op rijksniveau dient het aantal afzonderlijke ICT-dienstverleners over de kolommen te worden teruggebracht. Het uitgangspunt is hierbij wel dat er van uit wordt gegaan dat binnen het verzorgingsgebied alle gelieerde organisaties gebruik gaan maken van de generieke ict-diensten die door de interne ictdienstverleners die hieraan zijn toegewezen, worden afgenomen. Pagina 16 van 22

17 Governance In september 2009 heeft de ICCIO het Besturingsmodel Regie & Sourcing voor de ICT van de Rijksdienst vastgesteld. Het doel van het model is tweeledig. In de eerste plaats is het een eenduidig referentiekader voor de besturing van de generieke en gemeenschappelijke ICTvoorzieningen. In de tweede plaats biedt het alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, beheren, gebruiken en veranderen van generieke ICT-voorzieningen een richtsnoer. In het besturingsmodel is kaderstelling geformuleerd en zijn richtlijnen geformuleerd om te komen tot (management van): vraagbundeling van eenduidige behoeften en eisen van de Ministeries; aanbodsturing naar ICT-dienstverleners (shared service organisaties rijk en particuliere leveranciers) om tot een eenduidige bundeling van ICT-diensten en producten te komen de regiefunctie, benoemd om te komen tot een optimale combinatie van vraag en aanbod op rijksniveau. De strekking van het model is dat er in elk besturingsproces vaste afgesproken taken worden verricht en dat alle besturingsprocessen met elkaar samenwerken via een overlegstructuur. Om de besturingsprocessen optimaal te laten verlopen zijn de bijbehorende verantwoordelijkheden en rollen benoemd, bijvoorbeeld vertaald naar een lijnfunctionaris of anders een gemandateerde functionaris die deze rol vervult. Het model geeft hiervoor globale profielen bij wijze van voorbeeld. Het model verschaft voorts een aantal besturingsprincipes bij wijze van reglement en een begrippenkader voor een gemeenschappelijke besturingstaal. De aansturing van stelsel van strategische partners van de generieke ICT verloopt daarmee dus ook conform deze afspraken. Ontwikkeling strategische partners en regie De interne dienstverleners zitten allemaal in verschillende fasen van ontwikkeling. Sommige organisaties zijn volop bezig met uitvoeringsvragen. Andere zijn bezig om na te denken over de herinrichting van de regiefunctie en uitvoerende functie. Sommige zijn vanuit hun sourcingsstrategie voornemens om op termijn te ontwikkelen naar een regiefunctie op hun specifieke kennisdomein waarbij de uitvoering wordt uitbesteed aan de markt. De verwachting is dat dit proces zich zal doorzetten waardoor op langere termijn de strategische ICT-partners binnen het Rijk op hun gebied regievoerder t.a.v. de vaak door marktpartijen geleverde uitvoeringstaken zullen zijn. De wijze waarop regievoering moet zijn ingericht is vastgelegd in het referentiemodel, onderdeel van de sturing en beheersing van de generieke ICT binnen het Rijk (document van september 2009 Besturingsmodel Regie & Sourcing voor de ICT van de Rijksdienst ). De CIO-Rijk zal met de ICCIO per kavel beoordelen op welke manier de regievoering is ingeregeld. Soms kan dit betekenen dat een strategische partner regievoerder wordt voor een generieke ICT-dienst. Soms zal het betekenen dat de regie op een generieke ICT wordt ondergebracht bij een bestaande regieorganisatie. Deze regiepartijen gezamenlijk voeren in opdracht van de ICCIO/CIO-RIJK de regiefunctie uit conform de verantwoordelijkheden in het Pagina 17 van 22

18 middelste blokje van de besturing (9-vlaksmodel) van generieke ICT binnen het Rijk. Pagina 18 van 22

19 Bijlage 1: toelichting per groep ICT-diensten Door wie worden deze diensten nu aangeboden? Dit is afhankelijk van de criteria die de rijksoverheid hanteert (voortvloeiend uit de sourcingsprincipes). Het toepassen van de principes op de generieke diensten leidt tot de volgende constateringen per kavel. De resultaten per kavel: a. Werkplekservices b. Generieke (web)applicaties en ontwikkeling en Hosting c. ERP/CRM diensten d. DMS/CMS diensten e. Fysieke housing, storage en floormanagement f. Basisinfrastructuur g. Expertise- en adviesdiensten a. Werkplekservices De harmonisatie van de werkplek services (kavel 1) binnen het Rijk is in volle gang gedreven door de implementatie van DWR. Deze services worden over het algemeen beschouwd als commodity met een lage impact op de businessactiviteiten. Het maakt niet uit welke technologie achter de DWR werkplek ligt zolang de functionaliteit maar wordt geleverd. Er is voldoende concurrerend aanbod van deze dienst op de markt. De regie op deze services is opgezet en ingericht. Interne competentie (binnen de rijksoverheid) is aanwezig maar wordt niet beschouwd als kernactiviteit van het Rijk. De partners die deze services aanbieden moeten tevens in staat zijn om de rol van de service integrator aan te bieden. Logische partijen voor deze dienst binnen het Rijk zijn: SSO_ICT, GDI, SSO-belastingdienst, IVENT en VTSPN. Toegespitst op de kerndepartementen leidt dit tot concentratie bij SSO-ICT en GDI waarbij het onderscheid wordt gevormd tussen die twee aanbodorganisaties door het streven naar een tweetal werkplekken: reguliere standaardwerkplekken zoals thans door SSO-ICT geleverd en een werkplek met een hoger beveiligingsniveau voor organisaties die daar behoefte aan hebben. Het spreekt voor zich dat rijksonderdelen die behoefte hebben aan diezelfde werkplek (met hoger beveiligingsniveau) mee zullen kunnen liften op de IT-dienstverlening. Dit voorkomt dat de last van beveiliging onevenredig van toepassing is op het geheel van werkplekken en biedt daarnaast grotere mogelijkheden tot het leveren door GDI van andere diensten aan die organisaties vanwege de samenhang op dat beveiligingsgebied. Tegelijkertijd biedt dit mogelijkheden tot integratie met IT-directies van de desbetreffende kerndepartementen en andere organisaties conform de koers die via SSO-ICT wordt gevolgd. Ook zouden daardoor de departementen EL&I en BZ (mede gezien het feit dat veel attachees van EL&I binnen het postennet aktief zijn) kunnen zoeken naar afnamemogelijkheden van andere diensten van GDI zoals thans voorzien wordt door bijv. BZK om van SSO-ict af te nemen. Tot deze groep behoren ook: Generieke applicaties niet ERP heeft betrekking op programmatuur die direct ten dienste staat van de werkprocessen. Het gaat dus niet over bijvoorbeeld embedded software, stuurprogramma s voor het platform, software voor multifunctionals, verbindingen, enzovoorts. Categoriemanagement is actief om deze groep van software te organiseren en bundelen en onder te brengen in rijksbrede licenties. Pagina 19 van 22

20 Gezien de nauwe verwevenheid van bovengenoemde apparatuur ligt het voor de hand om de voorgenomen inrichting van de applicatiestore (teneinde hergebruik te stimuleren) te organiseren rondom de werkplek. b. Generieke (web)applicaties en ontwikkeling Praktisch gezien zullen hieronder de rijksbrede generieke diensten vallen rondom rijksoverheid.nl en het portaal. Op dit moment heeft bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken het probleem dat als gevolg van de invoering van Rijksoverheid.nl de buitenlandstalige content apart moet worden gehost op een apart systeem. Zij geven er de voorkeur aan dat ook deze content kan worden ontsloten via Rijksoverheid.nl. Daarnaast heeft bijvoorbeeld ook het SSO-ICT dienstverlening rondom web- en mediaservices. Kennisbundeling en technische harmonisatie is gewenst maar zal het bereik van DGOBR overschrijden. Samenwerking op deze vraagstukken moet verder ontwikkeld worden. c.erp/crm diensten Met de harmonisatie van historisch gegroeide ERP-platforms binnen de afzonderlijke departementen worden kosten gereduceerd en verschraling van kennis tegengegaan. Gerichte ondersteuning via expertisecentra creëert schaalvoordelen, zowel in termen van deskundigheid als licentievoordelen en dus kostenbeperking. Door kennistoename kan de ook beter worden ingespeeld op de strategische behoeften vanuit het primaire proces. afhankelijkheid van de markt kan worden gereduceerd vanwege beperkte aanbieders. Interne deskundigheid wordt geborgd. Logische partners voor het inrichten van ERP kenniscentra zijn DCI en SSO-belastingdienst en GDI en DICTU. Hiermee kan tegelijkertijd de kennis op het gebied van financiën, begroting en administratie alsmede inkoop en elektronisch factureren geconcentreerd worden vanwege de vaak geïntegreerde SAP of ORACLE platformondersteuning. Hiermee wordt de basis gelegd om in een latere fase verdere outsourcing van de platforms te realiseren omdat dan voldoende materiekennis is opgebouwd om de transitie naar een regierol te kunnen maken. Een discussie over een meer precieze definitie van deze diensten (ook wordt wel gesproken over PIOFAH-ERP-beheer-diensten) wordt nader onderzocht. d. DMS/CMS diensten De kennis en deskundigheid van digitalisering van de papierstroom en aansluitend de archivering (digitaal dynamisch en (semi-)statisch) wordt geharmoniseerd binnen DMS centra. Kostenvoordelen blijken uit onderliggende businesscases. Kennis is schaars en moet breed binnen het rijk kunnen worden ingezet om optimaal te benutten. Het wordt gezien als bedrijfskritisch binnen het Rijk omdat de werkzaamheden binnen het Rijk in hoofdzaak is gericht op informatieverwerking. Processimpact is strategisch-tactisch. De markt levert ruime technologische ondersteuning maar beheer en innovatiekennis moet worden behouden. Regie op dit domein is nog niet voldoende ingeregeld. Logische partijen voor het aanbieden van de DMS-expertise centra zijn DOC direct (digitaal dynamisch en semi-statisch) en Nationaal Archief (E-depot, statisch archief). e. Fysieke Housing, storage en floormanagement In dit kavel bevindt zich fysieke datacenterservices. Dit zijn operationele beheeractiviteiten waar over het algemeen veel kostenbesparingen zijn te realiseren. Daarnaast maken technologische ontwikkelingen deze diensten nauwelijks meer fysiek mogelijk om bij de eigen organisatie in te richten. De marktsector is in staat deze diensten te leveren maar de overheid is terughoudend dit op grote schaal af te nemen vanwege informatiebeveiligingsaspecten. Pagina 20 van 22

Aanbodstructurering: strategische partners binnen het Rijk (versie 1.3)

Aanbodstructurering: strategische partners binnen het Rijk (versie 1.3) Aanbodstructurering: strategische partners binnen het Rijk (versie 1.3) Status: Definitief, vastgesteld in ICBR op 20 maart 2012 Besluit ICBR, 20 maart 2012 De ICBR stemt in met de lijn die in de ICCIO

Nadere informatie

De Compacte Rijksdienst

De Compacte Rijksdienst De Compacte Rijksdienst Veranderingen in het ITlandschap; wat betekent dat voor de markt? Leveranciersdag 1 november 2011 Jan Flippo DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering

DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: Doel, scope, richting en marktbenadering DCI ICT sourcing strategie Status: definitief Versie: 2015 1.3 Doel, scope, richting en marktbenadering Doelstelling en scope DCI ICT sourcing strategie De DCI ICT sourcing strategie ondersteunt bij het

Nadere informatie

Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk

Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk ICCIO DGOBR DIR Contactpersoon L.P. de Rouw/ Hans Hendriks T 06-15035482 Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk (concept: versie 0.99) 1. Sourcing bij het Rijk: inleiding De context Het Kabinet wil dat

Nadere informatie

Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk

Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk Status: Definitief Vastgesteld in ICCIO op 9 mei 2012 Managementsamenvatting De ICCIO is op 9 mei 2012 akkoord gegaan met deze notitie Sourcingsafwegingskader binnen

Nadere informatie

RijksOverheidsNetwerk 2.0 (RON2.0)

RijksOverheidsNetwerk 2.0 (RON2.0) DGOBR Informatiseringsbeleid Rijk Contactpersoon L.P. de Rouw T 06-15 03 54 82 RijksOverheidsNetwerk 2.0 (RON2.0) Lijnparaaf Medeparaaf Afschrift aan Inleiding In het kader van de Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0)

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Stand van zaken rijksconnectiviteit met specifiek aandacht voor IPV 6 Door Alexander Hielkema (Logius) en Leon-Paul de Rouw (DGOBR/DIR) 27 juni

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Shared Service Center ICT Haaglanden en de digitale snelweg van de Rijksoverheid Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Jaarcongres Strategic Sourcing 16 juni 2015 Even voorstellen:

Nadere informatie

Regie en sourcing op generieke diensten. Moet je doen! 20 Januari 2010 DGOBR/IR Track 3 Huis op Orde Regie op sourcing binnen het Rijk

Regie en sourcing op generieke diensten. Moet je doen! 20 Januari 2010 DGOBR/IR Track 3 Huis op Orde Regie op sourcing binnen het Rijk Regie en sourcing op generieke diensten Moet je doen! 20 Januari 2010 DGOBR/IR Track 3 Huis op Orde Regie op sourcing binnen het Rijk 20 DBC januari 2011 2011 Track 3 Regie op sourcing Doel Liesbeth Edelbroek:

Nadere informatie

Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten

Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten Bijlage 1: Legenda 1 Rijksregister en Rijksagenda Generieke I-diensten 30 april 2014 v1.05 I-dienst (kolom 1): naam van (cluster)dienst, voorziening of product (veel gebruikte term is ook bouwsteen) die

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 33149 Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) Nr. 133 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid Digitale duurzaamheid Verantwoording van publieke diensten Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over de besteding hiervan tegenover

Nadere informatie

Sourcingsstrategie 2011-2015 generieke ICT-diensten binnen het Rijk. Auteurs: Hans Hendriks en Leon-Paul de Rouw m.m.v.

Sourcingsstrategie 2011-2015 generieke ICT-diensten binnen het Rijk. Auteurs: Hans Hendriks en Leon-Paul de Rouw m.m.v. MTOBR DGOBR DIR Contactpersoon L.P. de Rouw T 06-15035482 Sourcingsstrategie 2011-2015 generieke ICT-diensten binnen het Rijk Auteurs: Hans Hendriks en Leon-Paul de Rouw m.m.v. Jan-Willem Brock 1. Sourcing

Nadere informatie

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid

Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Shared telefonie platform voor de Rijksoverheid Aanleiding en noodzaak voor het STR platform Veel oude centrales bij verschillende klanten in gebruik en daardoor - versplintering van de kennis en daarmee

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld IB-Governance bij de Rijksdienst Complex en goed geregeld Even voorstellen Carl Adamse Even voorstellen Frank Heijligers Bestaat de Rijksdienst Ministeriële verantwoordelijkheid Grondwet art. 44 lid 1

Nadere informatie

Generieke I Toets & Advies module functioneel

Generieke I Toets & Advies module functioneel module functioneel Deze template ondersteunt onderzoek door professionals (architecten en adviseurs) naar de mate van genericiteit van functionaliteit van informatiediensten. Het onderzoeksresultaat, de

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Efficiënt beheer op de grens van demand en supply

Efficiënt beheer op de grens van demand en supply Efficiënt beheer op de grens van demand en supply Horizontale ICT Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur GDI Taakstelling!! Terugdringen formatie 5% - 10% Kostenreductie 29 miljard 1 miljoen Heroverweging

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Toetsingskader DWR. Versie 1.02. Datum 21 juni 2012 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO

Toetsingskader DWR. Versie 1.02. Datum 21 juni 2012 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Toetsingskader DWR Versie 1.02 Datum 21 juni 2012 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Versiebeheer... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Scope...6

Nadere informatie

Samenhang plannen/documenten "Mobiel werken"

Samenhang plannen/documenten Mobiel werken ICCIO DGOBR DIR Contactpersoon Helga Lobenstein / Jan Ploeg T 06-14150080 Samenhang plannen/documenten "Mobiel werken" 1. Inleiding De discussie rondom samenhang is gestart bij o.a. het inbrengen bij de

Nadere informatie

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING Concept Datum 2 september 2010 BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING VOOR DE GENERIEKE ICT VAN DE RIJKSDIENST ICCIO/Subcommissie Regie & Sourcing Inhoud 0 Managementsamenvatting...4 1 Inleiding...6 2 Uitgangspunten...8

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Beantwoording vragen over baten-lastendienst SSC-ICT Den Haag

Beantwoording vragen over baten-lastendienst SSC-ICT Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Toetsingskader DWR. Versie 1.01. Datum 11 juni 2012 Status versie ter vaststelling ICCIO

Toetsingskader DWR. Versie 1.01. Datum 11 juni 2012 Status versie ter vaststelling ICCIO Toetsingskader DWR Versie 1.01 Datum 11 juni 2012 Status versie ter vaststelling ICCIO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Versiebeheer... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Scope...6

Nadere informatie

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING Definitief Datum Vastgesteld in ICCIO 14 september 2010 BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING VOOR DE GENERIEKE ICT VAN DE RIJKSDIENST ICCIO Inhoud 0 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 2 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; Een lange aanloop Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop Marto Boes The Outsourcing Day 30-10-2012 I-Kadaster ICT-ontwikkelingen Automatische verwerking van aktegegevens Kadastrale gebieden tbv WKPB

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

BIR comply or explainprocedure

BIR comply or explainprocedure BIR comply or explainprocedure Datum: 7 januari 2014 Versie: 1.0 Inleiding In 2012 is de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) van kracht geworden. De Baseline gaat uit van een comply or explain

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datum 30 januari 2017 Betreft Beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het Ministerie van Economische Zaken

Datum 30 januari 2017 Betreft Beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directie Bedrijfsvoering Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Naar een nieuwe inkoopstrategie

Naar een nieuwe inkoopstrategie Naar een nieuwe inkoopstrategie Rijksleveranciersdag 29 november 2013 Mark Bressers Coen Schreiner Professioneel Inkopen door het Rijk Publieke waarden Maatschappelijke impact Rijksinkoop Ca 10 miljard

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10-10- 2011 Content management: Alle relevante informatie, altijd,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

De kloof en de brug - Ron Roozendaal, CIO VWS

De kloof en de brug - Ron Roozendaal, CIO VWS De kloof en de brug - Ron Roozendaal, CIO VWS (Portefeuillehouder Architectuur en Standaarden) 1 Programma Vernieuwing Rijksdienst februari 2009 Welkom! Agenda 13.20 Kees Buursink: Terugblik op de ROA

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument behorend bij EURAAN-HD-14-0393 Negometrix 14920 Levering van Servers, Storage, Netwerkcomponenten en Accessoires.

Aanbestedingsdocument behorend bij EURAAN-HD-14-0393 Negometrix 14920 Levering van Servers, Storage, Netwerkcomponenten en Accessoires. Beschrijvend document 1. INLEIDING 1.1 Algemeen Voor u ligt het Beschrijvend document behorende bij de openbare aanbesteding voor server, storage, netwerkcomponenten en accessoires. Dit betreft o.a. levering,

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 15 november 2011 Betreft I-strategie Rijk

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 15 november 2011 Betreft I-strategie Rijk > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Informatiseringsbeleid Rijk DGOBR Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan:

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan: De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Faciliteiten-, Huisvestingen Inkoopbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 K Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon Hans

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Dromen, durven, doen, samen doen

Dromen, durven, doen, samen doen Overheids-DataCenter Noord-Nederland Dromen, durven, doen, samen doen Henk Bultje Projectmanager ODC-Noord Roelof Moraal Projectmanager RDW Aanleiding Samenwerking Noord versus Programma consolidatie

Nadere informatie

Streefbeeld TPAW 2015

Streefbeeld TPAW 2015 Streefbeeld TPAW 2015 Rijksbrede ambitie TPAW zoals verwoord in I-strategie en Hervormingsagenda De rijksdienst beschikt over een platform dat tijd, plaats en apparaatonafhankelijk werken alsmede interdepartementale

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Slimmer organiseren door samenwerken. Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Slimmer organiseren door samenwerken Workshop Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Wenkend perspectief Conglomeraat/federatie van SSC (regionaal/functioneel) SSC in Cloud Samen innovaties oppakken

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 210 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Datum

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven

Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Belastingdienst MCC Visie op mobiel en interactie met burgers en bedrijven Bestede digitale tijd Aandeel telefoongebruik in digitale tijd ICT 2.500 FIOD 1.200 Toeslagen 1.200 CA 1.600 Belastingdienst BelTel

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Den Haag 9 december 2004 Almar-Wimer Siebenga MBA directeur ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân Taken ISZF Werkplek-, netwerk-

Nadere informatie

Datacentervoorziening Rijk

Datacentervoorziening Rijk Programma Consolidatie Datacenters Algemene kaders consolidatie datacenters Rijk Datacentervoorziening Rijk Datum: 3 april 2012 Versie: 1.0 Versie Status Datum Verspreid naar Wijzigingen 0.1 concept 6-2-2012

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Besluit. Pagina 1 van 6

Besluit. Pagina 1 van 6 Besluit van het Nationaal Beraad Digitale Overheid d.d. 10 februari 2015, bekrachtigd door de Ministerraad op 6 maart 2015 inzake de doelen, taken, werkwijze en samenstelling van het Forum Standaardisatie

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid

Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid Categoriemanagement Uitzendkrachten Rijksoverheid Inspiratiedag Externe Inhuur Sociale Verzekeringsbank Jolanda Molenaar Onderwerpen Wat is categoriemanagement?; Kracht van categoriemanagement; Speelveld

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 Agenda : Kadaster en Sourcing Proces Sourcing strategie Meerjaren Beleidsplan Kadaster Verkaveling HR aspecten Marktconsultatie

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Welkom. René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep

Welkom. René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Welkom René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Wie zijn wij? 11 scholen Lentiz onderwijsgroep 7021 leerlingen 841 medewerkers Welk onderwijs verzorgen wij? MAVO HAVO VMBO

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Europees aanbesteden samenwerking ICT. Bijlage 13. Deelnemers aan de Raamovereenkomst. Cluster rekencentrum hardware

Europees aanbesteden samenwerking ICT. Bijlage 13. Deelnemers aan de Raamovereenkomst. Cluster rekencentrum hardware EASI2010 Europees aanbesteden samenwerking ICT Bijlage 13 Deelnemers aan de Raamovereenkomst Cluster rekencentrum hardware Documentgegevens Documentnaam Bijlage 13 Deelnemers aan de Raamovereenkomst Datum

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Oplegnotitie Focusdocument UW Samenwerking

Oplegnotitie Focusdocument UW Samenwerking Oplegnotitie Focusdocument UW Samenwerking In het Raadsvoorstel focus traject Rust, sturing en basis op orde, versie B&W 06-12-2016, wordt als alternatief aangegeven dat er geen alternatief is. Zeker omdat

Nadere informatie