Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise"

Transcriptie

1 Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs... 8 Contactgegevens school... 8 Contactgegevens Attendiz... 8 Contactgegevens Samenwerkingsverband Visie en beleidsvorming Visie van onze school Het doel van de school Hoe wil de school dat doel bereiken? Beleidsvorming Over het team Functies bij ons op school Het team schooljaar Leiderschap en management Leiderschap Management Schoolcultuur Regels over gedrag, veiligheid voor leerlingen en personeel Veiligheid Schoolregels Veiligheidsbeleid Klachten Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Middelen en voorzieningen Huisvesting en uitrusting Financiën Sponsoring Ouderbijdrage Onderwijs - Management van processen Primair en Secundair Opbrengstgericht werken Leerstofaanbod residentiële leerlingen Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Toelating en verwijzing Verwijzing naar een andere school

2 6.4.2 Mogelijke uitstroom Begeleiding passend onderwijs Leerlingenzorg Uitgangspunten interne ondersteuningsstructuur Commissie voor de Begeleiding Leerlingvolgsysteem Schoolverzekering Informatiestromen Gegevens ouders en leerlingen Brief toestemming gegevens opvragen en versturen Foto s Nieuwsbrief Telefonische bereikbaarheid school Oudercontacten Ouderavonden Leerlingenvervoer Zelfstandig reizen Gebruik medicijnen De lunch Gymnastiek Schoolvakanties en vrije dagen Vakantierooster 2014/ Studiedagen Compensatiedagen ofwel marge-uren Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Leerplichtwet Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten Waardering Leerlingen en ouders Personeel en management Maatschappij Interne Audits Resultaten en opbrengsten Evaluatie vorig schooljaar Ontwikkelingsplan Opbrengsten van het onderwijs Jaarverslag Bijlagen

3 Een woord vooraf Beste lezer, Het document dat voor u ligt, is de schoolgids van SO De Bouwsteen. De schoolgids geeft inhoudelijke en praktische informatie geldend voor één schooljaar. Het is een verbijzondering van het schoolplan. Dat betekent dat er naast overeenkomsten ook aanvullingen staan in de schoolgids. Die aanvullingen zijn doorgaans voor ouders en leerlingen van belang en vaak ook praktisch van aard. De schoolgids is expliciet geschreven voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Alle overige betrokkenen van de school en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte uitgenodigd de schoolgids te lezen. De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw uitgebracht. Om de leesbaarheid te vergroten hebben we er dit jaar voor gekozen om een aantal formele zaken die voor alle scholen gelden op de website van Attendiz te plaatsen, De klachtenregeling is daarvan een voorbeeld. Om de schoolgids altijd te kunnen inzien heeft de school ervoor gekozen de schoolgids op de website te zetten. De ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen ontvangen in het eerste jaar een gedrukt exemplaar. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers die ook behoefte hebben aan een gedrukt exemplaar dat opvragen bij de school. Overige ouders/verzorgers ontvangen jaarlijks na vaststelling per mail de schoolgids. Om de handzaamheid van de schoolgids te vergroten zijn uitgebreide bijlagen over specifieke zaken van de school uit de gids gehaald en op de schoolwebsite geplaatst. Het overzicht van de leerstof is hiervan een voorbeeld. De schoolgids is op dezelfde wijze opgebouwd als het schoolplan. Op die manier bestaat er een heldere relatie tussen de verschillende documenten en kunt u vanuit die documenten de school steeds beter herkennen. Een fijn schooljaar toegewenst in goede samenwerking. Namens het schoolteam, G. Brouwer C. ter Braak Datum van vaststellen door bevoegd gezag: Juni

4 Leeswijzer We volgen in deze schoolgids de systematiek van het INK-model, een leidraad voor het in gang zetten van schoolontwikkeling. Dit model is in onderstaande figuur grafisch weergegeven. De volgende acht hoofdstukken die aan bod komen, corresponderen met de organisatie- en resultaatgebieden die door het INK-model worden onderscheiden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het schoolplan. Aan bod komen achtereenvolgens de thema s: 1. Visie en Beleid 2. Over Het Team 3. Leiderschap 4. Cultuur en Klimaat 5. Middelen en Voorzieningen 6. Onderwijs management van processen primair en secundair 7. Waardering 8. Resultaten en Opbrengsten Elk hoofdstuk kent verschillende paragrafen die passen bij dat hoofdstuk, zie ook de inhoudsopgave. In de schoolgids worden geen beleidsvoornemens en streefdoelen gesteld. Die kunt u lezen in het schoolplan. 6

5 Inleiding: Profiel van de school Ons onderwijs De naam van onze school is De Bouwsteen. Wij hebben gekozen voor de naam De Bouwsteen omdat wij onze leerlingen bouwstenen willen aandragen waarmee zij hun leven op een acceptabele wijze en zo zelfstandig mogelijk kunnen inrichten en opbouwen. Het speciaal basisonderwijs (SO) van De Bouwsteen zit in hetzelfde gebouw als het voortgezet onderwijs (VSO) van De Bouwsteen. Het SO zit op de benedenverdieping aan de achterkant. Het VSO zit op de bovenverdieping met de theorielokalen. De praktijklokalen van het VSO zijn te vinden op de benedenverdieping. SO en VSO hebben verschillende ingangen. SO De Bouwsteen is onderdeel van Stichting Attendiz, SO De Bouwsteen is een school voor speciaal onderwijs in Hengelo met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op De Bouwsteen volgen. Onze school, De Bouwsteen heeft een intensieve samenwerking met Ambiq, een orthopedagogische behandelsetting. Ongeveer 40% van onze leerlingen (zowel SO als VSO) verblijven op de woongroepen van Ambiq op het terrein van het Gezondheidspark. Met ingang van augustus 2014 gaat passend onderwijs in. De leerlingen zullen op dat moment vanuit het overkoepelende samenwerkingsverband aangemeld kunnen worden. Voor onze school betekent dit dat er leerlingen toegelaten kunnen worden vanuit verschillende gemeenten. SO De Bouwsteen verzorgt voor ongeveer 32 leerlingen (gemiddeld 8 leerlingen per klas) onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. Die onderwijsarrangementen laten zich als volgt omschrijven: Intensief arrangement; Van deze leerlingen wordt verwacht dat zij aan het eind van het speciaal onderwijs het niveau eind groep 4 hebben behaald. Het verwachte uitstroomprofiel is Dagbesteding. De uitstroombestemmingen zijn; het VSO (ZML, ZMOK of VSO De Bouwsteen). Basisarrangement; Van deze leerlingen wordt verwacht dat zij aan het eind van het speciaal onderwijs het niveau eind groep 5 hebben behaald. Het verwachte uitstroomprofiel is Arbeidsmarkt. De uitstroombestemmingen zijn; het VSO (ZMOK of De Bouwsteen) of het praktijkonderwijs. Verdiepte arrangement; Van deze leerlingen wordt verwacht dat zij aan het eind van het speciaal onderwijs het niveau eind groep 6 hebben behaald. Het verwachte uitstroomprofiel is Diplomering. De uitstroombestemming is, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte, het VMBO, al dan niet met LWOO of het VSO (ZMOK). Ook bestaat de mogelijkheid, gezien de specifieke ondersteuningsbehoefte, dat leerlingen uitstromen naar VSO De Bouwsteen. Stichting Attendiz SO De Bouwsteen valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Attendiz. Deze stichting heeft ruim 25 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Iedere school wordt geleid door een schooldirecteur. De verschillende scholen zijn ondergebracht in drie divisies. Iedere divisie wordt aangestuurd door een divisiedirecteur. De Bouwsteen valt binnen de Regionale divisie. De naam van de divisiedirecteur is Harry Spies. 7

6 De drie divisiedirecteuren vallen direct onder de bestuurder van de stichting Attendiz. De naam van de bestuurder is Ruud Zeeuwen. Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Een REC was tot 1 augustus 2014 een samenwerkingsverband van scholen voor speciaal onderwijs. Een belangrijk onderdeel van het REC was de Commissie van Indicatiestelling. Deze commissie was gemachtigd om beschikkingen voor het speciaal onderwijs of voor een zogenaamde rugzakbekostiging af te geven. De Bouwsteen was onderdeel van: REC Oost Nederland. Met ingang van 1 augustus 2014 is het REC opgehouden te bestaan. Onze school maakt nu deel uit van Samenwerkingsverband Contactgegevens school Schoolnaam (V)SO De Bouwsteen Brinnummer 00KM Adres Anna Reynvaanweg 50 Postcode en Plaats 7555 SG Hengelo Telefoon Website Contactgegevens Attendiz Adres Welbergweg 20, 7556 PE Hengelo Telefoon Website Contactgegevens Samenwerkingsverband Naam Samenwerkingsverband SWV Adres Postbus 369, 7570 AJ Oldenzaal Telefoon Website 8

7 1. Visie en beleidsvorming Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die we hierin neerzetten komt tot stand op basis van onze missie en visie: dat wat wij met onze leerlingen willen bereiken. Deze missie en visie wordt vierjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Onze schoolontwikkeling verloopt cyclisch en systematisch. Zo concretiseren wij de missie en visie in beleid en beleidsvoornemens aan de hand van het INK-managementmodel en de PDSA-cyclus waarmee we in beeld brengen of we bereiken wat we willen bereiken. 1.1 Visie van onze school Leren door doen en doen wat je leert is de missie van De Bouwsteen. Wij willen kinderen en jongeren materialen aandragen waarmee zij hun leven op een acceptabele wijze en zo zelfstandig mogelijk kunnen inrichten en opbouwen. Deze bouwstenen zijn verschillend van vorm en inhoud: sociale competentie, vaardigheid in taal en rekenen, verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfsturing, onderzoek naar talenten, acceptatie van en omgaan met de eigen beperking. Door zorgvuldige omgang en gerichte aandacht bouwen wij stap voor stap met onze leerlingen aan hun complete ontwikkeling; aan hun competentie, aan hun autonomie en aan hun vermogen tot het aangaan en in stand houden van relaties. 1.2 Het doel van de school De Bouwsteen heeft een drieledige gefaseerde doelstelling. 1. Het ontwikkelingsperspectief voor de leerling vaststellen. 2. Vanuit dit perspectief werken aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch gebied als op sociaal emotioneel gebied. 3. Het verder werken aan het ontwikkelingsperspectief of indien mogelijk de leerling schakelen naar een andere vorm van onderwijs binnen het samenwerkingsverband. 1.3 Hoe wil de school dat doel bereiken? Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen als zelfverantwoordelijke burgers in het leven staan; in een samenleving die hen in staat stelt om, al dan niet met ondersteuning, zelfstandig keuzes te maken en waarin zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Om dit te bereiken werken wij aan de competentieontwikkeling van onze leerlingen, aan het vergroten van hun zelfbewustzijn en zelfsturing, èn aan hun mondigheid. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat wij ons richten op hun later functioneren als zelfstandig burger in de samenleving: in wonen, werken en vrije tijdsbesteding. Voorwaarde hiervoor is een krachtig schoolklimaat. Dit is de basis voor het onderwijskundig maatwerk dat wij willen leveren. Onze kernwaarden zijn: de leerling centraal, wederzijds respect, veiligheid en vertrouwen in ontwikkelingsmogelijkheden. Wij zijn er van overtuigd dat deze waarden leiden tot een evenwichtige ontwikkeling van al onze leerlingen. Ons onderwijs houdt rekening met verschillen die er tussen leerlingen bestaan. Onze leerlingen hebben baat bij een onderwijs- en ondersteuningsaanbod dat aansluit op hun mogelijkheden en talenten en dat tegelijkertijd aansluit bij de eisen die de samenleving daaraan stelt. 9

8 Voorwaarden tot succes Dit alles stelt eisen aan ons professioneel handelen en aan de manier waarop we samen met de ouders of verzorgers de ontwikkeling van hun kind volgen en sturen. Dat stelt ook eisen aan de wijze waarop wij ons verstaan met de collega's van Ambiq, in veel gevallen de beroepsopvoeder en behandelaar van onze leerlingen. Deze relatie vraagt om goede communicatie en afstemming opdat wederzijds de juiste prioriteiten kunnen worden gesteld. Dat doen we vanuit de wetenschap dat onze leerlingen een bredere vraag hebben dan een vraag naar competentieontwikkeling alleen: het gaat ons om heel de mens en deze brede vraag proberen we te beantwoorden door middel van multidisciplinaire aandacht en aanpak. Dat vraagt om een permanente bezinning op deskundigheid en samenwerking in de breedste zin van het woord. 1.4 Beleidsvorming Iedere school moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de school op peil blijft en verbetert. Hierbij neemt binnen het beleid van onze school de PDSA kwaliteitscirkel een centrale plaats in. PDSA is een afkorting van vier Engelse woorden die staan voor: 1. Plan. Alle scholen hebben een schoolplan. Het schoolplan wordt voor vier jaar vastgesteld. In het schoolplan staan het schoolbeleid, de beleidsvoornemens en de streefdoelen van de school vermeld. 2. Do. De directeur vertaalt de streefdoelen uit de managementovereenkomst in actieplannen. In deze actieplannen geeft de directeur het tijdspad aan wanneer de plannen gerealiseerd moeten zijn en tevens wie er verantwoordelijk voor de plannen is. 3. Study. Twee keer per jaar levert de directeur een managementrapportage aan. Via deze rapportages houdt de directeur het bestuur op de hoogte van de vorderingen van de actieplannen en tevens levert de directeur gegevens aan over de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en diverse algemene schoolgegevens. 4. Act. Borging van alle documenten gebeurt op iedere school in borgingsmappen. De directeur informeert de verschillende belanghebbenden (medewerkers, ouders, leerlingen, bevoegd gezag, inspectie) over de kwaliteit van haar onderwijs. 10

9 2. Over het team Goed onderwijs wordt verzorgd door kwalitatief goede mensen. Kwalitatief goed geschoolde medewerkers vormen een succesfactor om goed onderwijs te verzorgen in onze school. Vanuit onze missie en visie stellen we eisen aan ons professioneel handelen en aan de manier waarop we samen met de ouders of verzorgers de ontwikkeling van hun kind volgen en sturen. 2.1 Functies bij ons op school De functies die binnen onze school voorkomen zijn onderstaande: Groepsleerkrachten Onderwijsassistenten Vakdocenten gym Zorg coördinator Orthopedagoog School maatschappelijk werk Onderwijstoeleiders Time out medewerkers Conciërge Secretaresse Directie Op onze school zijn de volgende functionarissen werkzaam: Aandacht functionaris Vertrouwenspersoon Voor een uitgebreid overzicht met namen, functies en verantwoordelijkheden verwijzen we u graag naar onze website. 2.2 Het team schooljaar Het is ten tijde van het maken van deze schoolgids nog niet helder hoe de invulling van het team zal zijn. De indeling per klas wordt uiterlijk in de eerste week van het nieuwe schooljaar op onze website gepubliceerd. De samenstelling van het team zal via de website steeds worden geactualiseerd. 11

10 3. Leiderschap en management De schoolleiding gaat voor in schoolontwikkeling. De schoolleiding zet de koers uit en bepaalt de kaders. Voorbeeldgedrag is een woord dat veelal samen wordt gevat met leiderschap. En, goed voorbeeld doet goed volgen. 3.1 Leiderschap De visie van Stichting Attendiz op leiderschap gaat uit van opbrengstgericht en onderwijskundig leiderschap. Opbrengstgericht leiderschap stelt de interactie tussen leraar en leerling centraal en wil het onderwijskundig proces versterken met als doel de leerresultaten van leerlingen te optimaliseren. Dit onderwijskundig leiderschap moet dan ook leiden tot effectievere instructie door leraren, waardoor leerlingen beter leren met als resultaat betere leerprestaties van leerlingen. 3.2 Management Binnen de school zijn er verschillende overlegstructuren waar verschillende collegae aan deelnemen. Ook leerlingen en ouders kunnen een rol hebben tijdens verschillende overleggen. Hieronder worden de meest voorkomende genoemd en toegelicht. (Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad (MR en GMR) De (G)MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de leerlingen aangaan. De (G)MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de (G)MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met het bestuur, directie, personeel en ouders nodig. De GMR van Attendiz bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. De MR van onze school bestaat uit 4 personeelsleden en 1 groepsleider vanuit Ambiq ter vertegenwoordiging van de ouders. Komend schooljaar zal de MR gaan onderzoeken in hoeverre ouders/verzorgers zitting kunnen nemen in de MR van De Bouwsteen. Naast alle bovengenoemde overlegstructuren kent de school nog verschillende werkgroepen binnen de school of vanuit Attendiz scholen onderling, die met regelmaat overleg vragen. Werkgroepen die gericht zijn op de onderwijsontwikkelingen en werkgroepen die gericht zijn op activiteiten. Ouderraad Komend schooljaar wil de Bouwsteen gaan onderzoeken of er een ouderraad gevormd kan worden binnen onze school. Gezien het bijzonder karakter van de school worden de ouders nauwelijks ingeschakeld bij onderwijsondersteunende activiteiten binnen de school. 12

11 4.1 Schoolcultuur Cultuur voor leerlingen Een krachtig schoolklimaat is de basis voor het onderwijskundig maatwerk dat wij willen leveren. In ons schoolklimaat zijn de volgende kernwaarden leidend: de leerling centraal, wederzijds respect, veiligheid en vertrouwen in ontwikkelingsmogelijkheden. Het pedagogisch klimaat van De Bouwsteen streeft veiligheid voor iedereen die bij de school betrokken is na. Dat doen we door een positieve communicatie; door het bieden van een goede structuur -in de klas, in het dagritme en in de regels en routines die we hanteren- en door een ondersteunende houding. Binnen onze school richten wij ons in ons pedagogisch klimaat ook op onze opdracht om actief burgerschap en integratie van leerlingen in de maatschappij te bevorderen. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen van leerlingen deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Integratie verwijst naar deelname, in de vorm van sociale participatie van leerlingen aan de Nederlandse samenleving. Ons pedagogisch klimaat, gericht op zich veilig voelen van leerlingen en het met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid en respect, leent zich goed voor onderwijs in burgerschap en integratie. Bij de invulling van dit onderwijs wordt rekening gehouden met de kenmerken van onze leerlingenpopulatie. Cultuur voor ouders De wederkerigheid en gelijkwaardigheid in de contacten met ouders is één van de kernpunten waar de school vanuit het strategisch beleid van Stichting Attendiz op kan worden aangesproken. De Bouwsteen hecht aan goed contact met (beroeps)opvoeders en behandelaars. De ouderbetrokkenheid vormt een blijvend aandachtspunt op onze school. Voor een deel van onze leerlingen hebben wij geen direct contact met de ouders aangezien de leerlingen onder toezicht staan. Wij zien echter dat een goede afstemming tussen thuis of de woonplek van de leerlingen en de school een belangrijke meerwaarde vormt voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Om deze reden proberen wij de ouders waar we wel contact mee kunnen hebben, meer te betrekken bij de school. Cultuur voor medewerkers Zonder team geen school. In de professionele schoolcultuur voelen de teamleden zich verantwoordelijk voor de school als geheel. Binnen het team zitten we volop in de ontwikkeling om te komen tot een professionele schoolcultuur. Per periode pakken we diverse elementen uit de professionele cultuur aan. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid in afstemming met de medewerkers van Ambiq scheppen wij een open klimaat waarin we met elkaar samenwerken en waarin we elkaar aanspreken op het naleven van afspraken. 4.2 Regels over gedrag, veiligheid voor leerlingen en personeel Wij willen dat leerlingen en personeelsleden zich veilig voelen op school en hanteren hiervoor duidelijke school- en gedragsregels. Deze kunt u lezen op de website van onze school. 13

12 4.3 Veiligheid Om te zorgen dat een leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, is het belangrijk dat de leerling zich veilig voelt en een vertrouwensrelatie opbouwt met de leraar. Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat de leraar beschikbaar is wanneer de leerling hem nodig heeft. Daarnaast is het van belang dat de leraar positieve verwachtingen uitspreekt naar de leerling. Bij de begeleiding van de leerlingen is het contact met de ouders heel belangrijk. 4.4 Schoolregels We hebben op school algemene schoolregels die voor iedereen gelden. De regels in de klas en in de pauze zijn hiervan afgeleid. De regels en afspraken worden regelmatig met de leerlingen herhaald en waar mogelijk samen met hen uitgebreid. De regels bevatten anti-pestregels. De regels en afspraken ondersteunen het (pedagogisch) klimaat dat we nastreven: een veilige omgeving waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Als leerlingen gedrag vertonen dat de geldende normen en regels overschrijdt, dan wordt er sturend en corrigerend opgetreden. We proberen preventief te zijn: we ondersteunen als er positief gedrag wordt vertoond, we bespreken moeilijke situaties, zoeken samen naar manieren om het anders aan te pakken en spiegelen leerlingen in hun gedrag. Zo nodig wordt met ouders overlegd hoe de leerling het beste begeleid kan worden. Op het moment dat er grenzen worden overtreden, wordt het agressieprotocol uitgevoerd. 4.5 Veiligheidsbeleid Wij gaan uit van een directe relatie tussen het primaire proces en de mate van veiligheid. Uitgaande van de stelling dat aantrekkelijk vormgegeven onderwijs tot tevreden leerlingen leidt, kan worden aangenomen dat dit ook tot minder ongewenst gedrag leidt en daarmee tot een veiliger school. Wij willen dat leerlingen en personeelsleden zich veilig voelen op school. Om inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van leerlingen, ouders en teamleden wordt hier vierjaarlijks in de kwaliteitsmeting naar gevraagd. Voor het registreren en melden van agressie incidenten zijn er formulieren agressie-incidentmelding ontwikkeld. Daarnaast leren medewerkers op de jaarlijkse agressie-interventietrainingen hoe zij agressie-incidenten kunnen voorkomen en tevens hoe zij kunnen handelen in geval van agressie. Daarnaast beschikken de medewerkers over een pieper om hulp in te roepen bij crisissituaties. Ons team wordt ondersteund door time out medewerkers om er voor te zorgen dat leerlingen zich kortdurend (evt. buiten de klas) kunnen ontspannen. 4.6 Klachten Het is in eerste instantie altijd de bedoeling uw probleem of klacht bespreekbaar te maken met de mentor van uw kind. Mocht u dit niet meer als mogelijkheid zien dan kunt u ook een gesprek aangaan met de directeur van de school. Als ook dit niet meer mogelijk is en u de klacht zo ernstig vindt dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van school of de vertrouwenspersoon van de stichting. Op onze school is als vertrouwenspersoon binnen de school aangesteld die niet alleen klachten registreert en verwijst maar ook signaleert, Sandra de Jong. 14

13 Onafhankelijke vertrouwenspersoon De onafhankelijke vertrouwenspersoon van Attendiz is: Mevr. Mona Stuivenberg Telefoon: Mailadres: Mocht u schriftelijk een klacht willen indienen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Attendiz. U kunt uw klacht richten aan: Attendiz T.a.v. Klachtencommissie, mevr. A. Grundel Welbergweg PE Hengelo 4.7 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Sinds 1 juli 2013 is de Meldcode van kracht. Sindsdien zijn professionals, o.a. in het onderwijs, verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Bij Attendiz is op iedere school een aandachtsfunctionaris aanwezig, voor alle collega s op school het eerste aanspreekpunt wanneer vermoedens van geweld bestaan. Onze aandacht functionaris is Sandra de Jong. 15

14 5. Middelen en voorzieningen De juiste middelen en voorzieningen zorgen ervoor dat wij kwalitatief goed onderwijs kunnen geven. 5.1 Huisvesting en uitrusting De Bouwsteen is een nieuwe school, die sinds 2011 op het gezondheidspark van Hengelo is gehuisvest. Tevens is Ambiq naast de school gehuisvest en hebben dezelfde uitstraling en zijn gebouwelijk aan elkaar verbonden. Daar waar mogelijk maken we gebruik van elkaars voorzieningen. Dit benadrukt de intensieve samenwerking tussen De Bouwsteen en Ambiq 5.2 Financiën Het jaarverslag van Attendiz wordt jaarlijks op de website van Attendiz geplaatst. 5.3 Sponsoring De school kan een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit diverse fondsen. Het geld wordt besteed aan een van tevoren vastgesteld doel. Sponsoring door bedrijven of instellingen is ook mogelijk. Attendiz conformeert zich aan het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring Dit houdt onder meer in dat: - sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; - sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs; - De school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren; - Sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren; - Aanvragen voor sponsoring worden getoetst door het managementteam en door de MR. 5.4 Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Met de ouderbijdrage koopt u als het ware diensten die uw kind op school worden aangeboden maar die niet wettelijk zijn vastgesteld en waarvoor de school dan ook geen vergoeding ontvangt van het Ministerie van Onderwijs (excursies, vieringen, sprekers op ouderavonden enzovoorts). De ouderbijdrage voor het schooljaar is vastgesteld op 45 Euro. U ontvangt voorafgaand aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een overeenkomst, waarop u kunt aangeven of u bereid bent tot het betalen ervan. De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer; NL51RABO

15 6. Onderwijs - Management van processen Primair en Secundair Vanuit onze ambitie willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden en onze jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op een plek in de samenleving. Als school spelen wij daarbij in op nieuwe eisen die vanuit de samenleving aan ons gesteld worden. Dat betekent in elk geval dat de opbrengsten van ons onderwijs van belang zijn en dat het leveren van maatwerk geboden is. Ons onderwijs is daarom ingericht in leerroutes. In ons onderwijs baseren wij ons op de kerndoelen die speciaal voor het SO zijn ontwikkeld. Wij vertalen ons onderwijs waar mogelijk naar groepsplannen die we gedifferentieerd aanbieden. De school bevindt zich midden in het implementatietraject van het werken volgens de kerndoelen en leerlijnen. 6.1 Opbrengstgericht werken Als school willen wij dat leerlingen het maximale uit zichzelf kunnen halen. Om dit te bereiken willen wij meer opbrengstgericht gaan werken. Door opbrengstgericht te werken willen wij doelgericht werken aan de prestaties van de leerlingen. Wij werken binnen deze schoolplanperiode aan het zichtbaar maken van de volgende kenmerken van opbrengstgericht werken binnen onze schoolorganisatie: Iedereen, op elk niveau binnen de organisatie, heeft zijn eigen verantwoordelijkheid als het gaat om sturen op opbrengsten. De school benut beschikbare data voor het verbeteren van hun onderwijs. De school heeft de leerstandaarden en op basis daarvan de onderwijsarrangementen vastgesteld. De school definieert de gewenste situatie door het uitspreken van ambitieuze verwachtingen. Binnen de school is opbrengstgericht werken een cyclisch proces. Vanaf vorig schooljaar hanteren wij een continu rooster waarbij de leerlingen elke dag dezelfde dagstructuur krijgen aangeboden. In de dagstructuur is rekening gehouden met de afwisseling tussen in- en ontspanning. We merken dat dit een positieve uitwerking heeft op onze leerlingen. Binnen het SO De Bouwsteen gaan we uit van leerjaren bestaande uit 940 lesuren. Voor sommige leerlingen zal op basis van hun problematiek een uitzondering gemaakt moeten worden. Deze leerlingen zullen deels ontheffing (door het Ministerie van Onderwijs) krijgen van het onderwijsaanbod. 6.2 Leerstofaanbod Het niveau van de leerlingen van De Bouwsteen vraagt om praktisch bezig zijn. Hoewel dit in het SO vaak moeilijker te realiseren is, zal ook hier de leerkracht steeds creatief moeten zijn in het verbinden van de theoretische vakken met het praktisch bezig laten zijn van de leerlingen. We hanteren diverse methodes voor Taal (waaronder spelling en begrijpend lezen), Rekenen, Wereldoriëntatie en Schrijven. Dit heeft een belangrijke accent. Voor het vak Engels draaien we komend schooljaar een pilot met de methode Just do it en middels de methode goed gedaan werken we aan de sociale vaardigheden. Hierin zijn ook de leergebied overstijgende leerdoelen verwerkt. In het implementatietraject van het werken met kerndoelen en leerlijnen hebben wij oog voor de mate waarin deze methode dekkend zijn en maken wij hierin keuzes. Volgend schooljaar zullen we verbinding maken tussen het nieuwe leerlingvolgsysteem (LOGOS) en op welke wijze de kerndoelen binnen de Bouwsteen worden vormgegeven en welke methoden wij gebruiken in ons aanbod. 17

16 Voor de residentiele leerlingen (interne leerlingen) kan een aangepast leeraanbod worden geboden indien nodig. Tussen het behandelcentrum Ambiq en De Bouwsteen zijn vier kleinere ruimtes gerealiseerd die op dit moment worden ingezet voor onderwijstoeleiding (OTL). OTL wordt ingezet bij die leerlingen die niet voldoen aan de leervoorwaarden en daardoor niet over voldoende vaardigheden beschikken om in een klas op school te kunnen functioneren. Bij OTL worden die vaardigheden aangeleerd. De OTL inzet wordt vastgesteld in het startgesprek bij Ambiq of in het intakegesprek met ouders en/of verzorgers. Bij leerlingen van Ambiq worden afspraken gemaakt door de OTL medewerker met de groepsleerkracht en met groepsleiding. Per leerling wordt door de OTL medewerker de voorlopige doelen en het tijdpad besproken, deze doelen en het tijdpad worden met de groepsleerkracht doorgesproken op haalbaarheid. Op basis van deze bespreking stelt de OTL medewerker het definitieve OTL plan op en communiceert dit naar alle betrokken partijen. De groepsleerkracht zorgt ervoor dat het OTL plan wordt toegevoegd aan het ontwikkelingsperspectief van de leerling. 6.3 Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Het ontwikkelingsperspectief geeft een inschatting van ontwikkelingsmogelijkheden door instroomniveau en verwacht uitstroomniveau met elkaar te verbinden. Het vormt de basis van de ontwikkeling die leerlingen doormaken. Voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief gelden de volgende uitgangspunten: Voor iedere leerling stelt de school bij plaatsing binnen 6 weken een ontwikkelingsperspectief vast na, een op overeenstemminggericht, overleg met ouders. De school legt het instroomniveau vast op basis van beschikbare informatie (intelligentieprofiel, motivatie, didactische informatie, leergedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatieve redzaamheid, stoornis/handicap, gezins-/woonsituatie). Het ontwikkelings-perspectief bevat didactische, cognitieve en sociaalemotionele gegevens van de leerling. De school stelt de leerroute, het eindniveau en de uitstroom vast. De school betrekt de leerlingen bij het opstellen van het ontwikkelings-perspectief en de leerroute. De school gaat werken met een portfolio. De school evalueert het ontwikkelingsperspectief tenminste eenmaal per jaar met de ouders/ verzorgers en de leerling. Indien hulpverlening of behandeling betrokken is, bespreekt de school met deze partners het ontwikkelings-perspectief van de leerling en tevens de eventuele invloed van de behandeling hierop. Om de ontwikkeling van de leerling te kunnen volgen, brengt de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling vanaf de plaatsing door de jaren heen overzichtelijk in kaart en toetst de prestaties van de leerling jaarlijks middel s het leerlingenvolgsysteem. De school verantwoordt aan de hand van het ontwikkelingsperspectief wat de resultaten en leerwinst zijn, of de school erin slaagt leerlingen op een school te plaatsen die past bij hun uitstroomniveau en of leerlingen de verworven plek weten te bestendigen. De school volgt leerlingen nog twee jaar na het verlaten van de school om te controleren of de leerling naar verwachting functioneert op de uitstroombestemming via het formulier bestendigen uitstroom. Er wordt gewerkt met een uniform format voor het ontwikkelingsperspectief. Er is een doorgaande lijn. 6.4 Toelating en verwijzing Met de start van passend onderwijs is onze school deel gaan uitmaken van een nieuw gevormd regionaal Samenwerkingsverband van scholen voor zowel regulier als speciaal onderwijs. Onze school hoort bij het Samenwerkingsverband PO/VO. 18

17 Leerlingen kunnen vanaf nu niet meer via een Cluster-indicatie worden toegelaten, zij krijgen vanuit het samenwerkingsverband een Toelaatbaarheidsverklaring. Ten tijde van het schrijven van deze schoolgids is de specifieke informatie hierover nog niet bekend. We zullen hierover informatie opnemen op onze schoolwebsite. Voor leerlingen die onze school op basis van plaatsbekostiging bezoeken (de interne leerlingen van Ambiq) is geen Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Omdat onze school een samenwerkingsovereenkomst heeft met Ambiq (op basis van een kind, een plan ) kunnen leerlingen die verblijven op de woongroepen, voor de duur van hun verblijf aldaar, zonder toelaatbaarheidsverklaring onderwijs krijgen op onze school Verwijzing naar een andere school Jaarlijks wordt elke leerling twee keer per jaar besproken tijdens de groepsbespreking. Tijdens deze besprekingen wordt er ook geëvalueerd of plaatsing op onze school wenselijk blijft of dat de leerling doorgeschakeld kan worden naar een andere vorm van onderwijs. Ook kan het zo zijn dat de leerling niet meer past binnen de setting van onze school, omdat de leerling meer gebaat zou zijn bij een andere aanpak of andere lesstof. Dan kan het zijn dat een leerling doorgeschakeld wordt naar een andere vorm van speciaal onderwijs Mogelijke uitstroom Onderstaand zijn de routes binnen onze school weergegeven. Wij onderscheiden drie uitstroomprofielen binnen onze school: 1. Leerlingen met als uitstroomperspectief dagbesteding. 2. Leerlingen met als uitstroomperspectief arbeidsmarkt. 3. Leerlingen met als uitstroomperspectief diplomering. Hieronder ziet u in schema weergegeven wat van de leerling wordt verwacht aan het einde van het speciaal onderwijs op De Bouwsteen. Uitstroomperspectief Leerrendementsverwachting Uitstroombestemming (va.12 jaar) (Arbeidsmatige) Dagbesteding Eind groep 4 (E4) ZMOK ZML Bouwsteen Arbeidsmarkt Eind groep 5 (E5) Praktijkonderwijs ZMOK Bouwsteen Diplomering Eind groep 6 (E6) Regulier (LWOO/VMBO) ZMOK Begeleiding passend onderwijs Leerlingen die worden doorverwezen naar het regulier onderwijs komen in aanmerking voor begeleiding. Dit gebeurt in overleg met het dienstencentrum van Attendiz. 6.5 Leerlingenzorg Uitgangspunten interne ondersteuningsstructuur Kenmerken van de ondersteuning die we bieden zijn de onderstaande. Hierbij dient het ontwikkelingsperspectief als leidraad: - Heldere onderwijsdoelen op basis van het ontwikkelingsperspectief. 19

18 - Een positief en veilig pedagogisch- en werkklimaat. - Een pedagogisch-didactische benadering gericht op de drie basisbehoeften (relatie, competentie, autonomie). - Structurele signaleringsmomenten. - Optimale taakgerichte leertijd. - Gemiddelde klassengrootte van 8 leerlingen. - Bieden van structuur in tijd en ruimte. - Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De Commissie voor de Begeleiding is de spil in de ondersteuning die de school biedt. Zij bewaakt de structuur en zet de lijnen uit ten behoeve van het werken van de leraar in de klas. De taak van de CvB is het optimaliseren van de ondersteuning voor elke leerling. Hoogwaardige ondersteuning voor leerlingen van onze school is een randvoorwaarde om te komen tot maximale individuele zelfontplooiing. Hierbij geldt: De leerling centraal, de leraar als spil en de specifieke deskundige als ondersteuner. Goed onderwijs is de basis voor onze ondersteuning en begeleiding. De (extra) ondersteuning die leerlingen nodig hebben op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling wordt multidisciplinair vormgegeven vanuit een krachtige interne structuur voor ondersteuning. Deze structuur garandeert dat de leerlingen op school die ondersteuning krijgen (op didactisch, sociaal en emotioneel gebied) die nodig is. Indien de school niet de benodigde deskundigheid in huis heeft, dan kan de school een beroep doen op een regionaal netwerk. De CvB onderhoudt tal van functionele externe contacten op verschillende niveaus. Voor het bieden van de juiste ondersteuning en begeleiding is de CvB verantwoordelijk. Deze wordt gevormd door een team van professionals en is zodanig samengesteld dat vanuit verschillende invalshoeken adequaat en deskundig advies gegeven kan worden: onderwijskundig, psychologisch en medisch. De ondersteuning die wij bieden maakt deel uit van het cyclisch proces van kwaliteitszorg waarin doelen worden geformuleerd, evaluaties en analyses plaats vinden, verbeteringen worden aangebracht en de kwaliteit van de ondersteuning gewaarborgd wordt Commissie voor de Begeleiding De Commissie voor de Begeleiding is verantwoordelijk voor het bieden van de juiste ondersteuning en begeleiding aan de leerlingen van de school. De CvB is zodanig samengesteld dat vanuit verschillende oogpunten adequaat en deskundig advies gegeven kan worden. De CvB bestaat op onze school uit de gedragswetenschapper, zorgcoördinator, (schoolmaatschappelijk deskundige), jeugdarts en directeur. De directeur is eindverantwoordelijk. De Commissie voor de Begeleiding heeft wettelijk tot taak: - te adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief; - het tenminste één keer per jaar evalueren van het ontwikkelingsperspectief en hiervan verslag te doen aan het bevoegd gezag; - te adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het voortgezet onderwijs. Wij vatten als school de wettelijke taken breder op en zien voor de Commissie voor de Begeleiding een rol weggelegd op het gebied van begeleiding, regievoering en plaatsing. Hieronder volgt een beschrijving van de wijze waarop de Commissie voor de Begeleiding de wettelijke taken breed invulling geeft. 20

19 Begeleiding Teneinde een optimale ontwikkeling te bewerkstelligen doet de commissie op basis van dossier, gesprek en observatie aanbevelingen ten behoeve van de begeleiding van individuele leerlingen tijdens hun verblijf op school. De commissie adviseert en faciliteert leraren ter ondersteuning van het primaire proces. De commissie stelt het eerste ontwikkelingsperspectief op naar aanleiding van diverse onderzoeksverslagen en overleg. De leden van de commissie maken deel uit van de leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen. De schoolarts verricht medisch onderzoek naar aanleiding van een specifieke medische vraagstelling. De commissie coördineert de ondersteuning rondom de leerling door het onderhouden van contacten met ouders en hulpverleningsinstanties. Leerlingbespreking Tijdens de leerlingbesprekingen formuleert de commissie of de leerling zich ontwikkelt conform het eerder vastgestelde ontwikkelingsperspectief. Als de leerling zich niet volgens verwachting ontwikkelt dan bespreekt de commissie samen met de mentor welke maatregelen noodzakelijk zijn en of het ontwikkelingsperspectief aanpassing vereist. Op groepsniveau bespreekt en analyseert de commissie de resultaten van de groep als geheel en formuleert samen met de leerkracht verbeterpunten. Om te beoordelen of het onderwijs, de ondersteuning en de begeleiding voldoende zijn geweest, worden aan het einde van de schoolperiode de resultaten van de leerlingen vergeleken met het eerder geformuleerde ontwikkelingsperspectief. Om ervan op de hoogte te zijn of de leerlingen in de vervolgvoorziening naar verwachting functioneren, worden bij de vervolgvoorziening gedurende twee jaar na de verwijzing gegevens opgevraagd, geanalyseerd en indien nodig vindt er nazorg of aanpassing van het onderwijs plaats. 6.6 Leerlingvolgsysteem Wij volgen de leerlingen over de volle breedte, met zowel methodegebonden toetsen als (indien mogelijk) niet-methode gebonden toetsen. Attendiz gaat als totale organisatie over op het digitale leerlingvolgsysteem LOGOS. De invoering moet op iedere school uiterlijk op 1 augustus 2015 hebben plaatsgevonden. 6.7 Schoolverzekering Volgens de regeling voor risicoaansprakelijkheid, zoals uitgewerkt in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, zijn ouders van leerlingen in het primair onderwijs wettelijk aansprakelijk voor schade die door hun kind aan andere kinderen, personeel of aan school wordt toegebracht. Voorbeeld: een leerling brengt op het schoolplein schade aan, aan de bril van een andere leerling of van een leraar. Dan is de school dus niet aansprakelijk. In deze situatie is de WA particulieren van toepassing. Een leraar kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien er onvoldoende toezicht is uitgeoefend of wanneer er ongevallen gebeuren door nalatigheid van het personeel. Voorbeeld: een kind valt uit het wandrek, terwijl de leraar net even in de kleedkamer staat koffie te drinken. Om de 21

20 aansprakelijkheidsrisico s van leraren en ander personeel onder werktijd te dekken, heeft de stichting een aansprakelijkheidsverzekering voor het personeel afgesloten. Wel is een extra clausule opgenomen voor stagiaires (leerlingen die buiten school stage lopen) en leerlingen die gastlessen volgen. Naast deze aansprakelijkheidsverzekering heeft de stichting ook een ongevallenverzekering voor leerlingen en personeelsleden. Deze ongevallenverzekering is een 24-uurs dekking met een SOSnummer voor calamiteiten. Deze verzekering kent een dekking voor schade en kosten die ontstaan op de weg van huis naar school en op de terugweg van school naar huis, gedurende het verblijf op school, alsmede tijdens activiteiten buiten de school, mits in schoolverband en onder toezicht van school of tijdens de door de school georganiseerde reizen en evenementen buiten de gebouwen en terreinen van de school. Hieronder vallen dan bijvoorbeeld sportdagen, kampen en schoolreizen. Ook stagiaires (leerlingen die buiten school stage lopen) en leerlingen die gastlessen volgen zijn hierin opgenomen. Wordt er gereden met eigen auto, dan raden wij de bestuurders aan in het bezit te zijn van een autoverzekering met dekking voor inzittenden. Bagage tijdens schoolreisjes / schoolkampen is niet verzekerd. Mocht er sprake zijn van verlies / diefstal van bagage, dan zijn de ouders of het personeelslid zelf aansprakelijk via hun WA-verzekering. Bij verlies/diefstal uit de auto met braakschade moeten de goederen worden geclaimd op de eigen inboedelverzekering van de eigenaar van de goederen. De braakschade moet geclaimd worden bij de eigen autoverzekering. Ten behoeve van de door de leerlingen gebruikte gehoorapparaten dienen ouders zelf een verzekering af te sluiten. 6.8 Informatiestromen Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt van de school. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben is de situatie het gemakkelijkst. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind. Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. In het geval dat een van de ouders niet belast is met het ouderlijk gezag geldt dat de ouder die belast is met het ouderlijk gezag de verplichting heeft om de andere ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. Het is dus de bedoeling dat de ouder die niet met het gezag belast is, de informatie krijgt van de andere ouder. Als echter in de communicatie tussen ouders storingen ontstaan dan kan dat voor de school problemen opleveren. Daarvoor geldt onderstaande. Ouders die geen gezag (meer) hebben over hun kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De niet met het gezag belaste ouder zal daar wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouder. Op grond van artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek is dit recht beperkt. De ouder die het gezag heeft kan geen invloed uitoefenen op de informatieplicht van de school aan de ouder die niet met het gezag belast is. De ouder met het gezag kan dus niet voorkomen dat de ouder zonder gezag informatie krijgt. Ook al heeft de ouder met het gezag nog zulke goede argumenten, de school heeft toch de informatieplicht. Behalve als het informatie betreft die het belang van het kind zou kunnen schaden. In dat geval heeft de school geen informatieplicht. Niet aan de ouder die met het gezag is belast en ook niet aan de ouder zonder gezag. Dit kan dus het geval zijn als de rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. 22

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie