SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde

2 Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten 6 de ouders 7 financiën 8 de zorg voor de relatie school en omgeving 9 de resultaten van het onderwijs 10 regeling school- en vakantietijden, de leerplicht 11 overige informatie supplement 1

3 EEN WOORD VOORAF "Naar welke basisschool stuur ik mijn kind? Welke basisschool stemt het beste overeen met mijn verwachtingen en wensen?" Om u te helpen een antwoord te vinden op deze en soortgelijke vragen heeft iedere school een schoolgids Scholen verschillen steeds meer, in de manier van werken, in sfeer en in wat en hoe de kinderen er leren. De schoolgids laat zien wat ouders van de school kunnen verwachten en wat de school voor uw kind kan betekenen. Tevens stelt het ouders in staat om na te gaan of "De Kiekendief" dat onderwijs biedt waarvan u als ouder vindt dat die het beste bij uw kind past. De schoolgids verschijnt in principe ieder schooljaar. De schoolgids is dusdanig uitgevoerd dat u het supplement, dat jaarlijks verschijnt, achter in de schoolgids kunt bewaren. Deze schoolgids is geschreven om u informatie te verschaffen over basisschool "DE KIEKENDIEF". Uiteenlopende zaken komen aan de orde: de opzet van het onderwijs op "DE KIEKENDIEF" de sfeer op onze school de wijze van lesgeven de zorg voor onze leerlingen wat de school van ouders verwacht en wat ouders van school kunnen verwachten, etc. We hopen hiermee veel van uw vragen te hebben beantwoord. De schoolgids is tot stand gekomen in samenwerking met de leerkrachten. Daarnaast hebben de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad hun medewerking verleend. Het is altijd prettig wanneer ouders reageren op zaken die vanuit de school georganiseerd worden. Indien u als ouder ideeën heeft betreffende de inhoud van de schoolgids of suggesties ter verbetering, dan kunt u contact opnemen met de directie van de school. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Wilt u de school bezoeken om daadwerkelijk de sfeer te proeven dan bent u van harte welkom. Robijn Pieper, directeur 2

4 BASISSCHOOL "DE KIEKENDIEF KORTSTEEL BP ZEEWOLDE TELEFOON: DE SCHOOL 1.1 Richting: DE KIEKENDIEF is een school voor openbaar primair onderwijs voor leerlingen van 4-12 jaar. In het openbaar onderwijs wordt met nadruk aandacht besteed aan de bevordering van een levenshouding die gebaseerd is op gelijkwaardigheid van de verschillende levensbeschouwingen en achtergronden van alle leerlingen Het bestuur. Sinds 1 januari 2005 zijn de drie openbare scholen en 1 bijzondere school samengegaan in de Stichting Samenwerkingsbestuur Zeewolde. Concreet betekent deze samenwerking dat de scholen worden aangestuurd door een schoolbestuur dat zelfstandig opereert en dat de scholen niet meer vallen onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente Zeewolde. De 4 scholen die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur valleb zijn; OBS De Kiekendief, OBS Het Wold, OBS Het Kofschip en School voor Daltononderwijs de Delta De samenstelling van het bestuur kunt u opvragen bij de directie. 1.3 Directie: De directeur is de Heer Robijn Pieper. 1.4 Situering van de school: DE KIEKENDIEF is sinds 1989 gehuisvest in een modern schoolgebouw in Zeewolde- zuid aan de Kortsteel 5. De school is gelegen in een groenzone met een parkfunctie. De school grenst aan de Wetering. Zeewolde- zuid is een ruim opgezette wijk. De school ligt als het ware midden in deze wijk. In de wijk bevinden zich hoofdzakelijk koopwoningen waarin voornamelijk jonge gezinnen wonen. De groei van de school is gestabiliseerd. Het aantal leerlingen die onze school bezoeken ligt rond de 200. Doordat in de toekomst geen nieuwe woningen worden gerealiseerd neemt het aantal leerlingen niet toe. DE KIEKENDIEF beschikt over een handvaardigheidruimte, een gemeenschappelijke ruimte met een kunstgalerie waar leerlingen en ouders hun kunstwerken kunnen exposeren en een mediatheek waarin computers, een bibliotheek en een documentatiecentrum te vinden zijn. Voor het gymnastiekonderwijs maakt de school gebruik van de sportaccommodatie van het direct in de buurt van de school gelegen sportcomplex. De kleuterafdeling heeft de beschikking over een rond speellokaal en eigen schoolplein. 3

5 Het gebouw telt 12 groepslokalen, 1 directiekamer, 1 kamer waar de logopediste, de schoolarts en de remedial teacher gebruik van maken. Voor het personeel is een aparte personeelskamer. 1.5 Schoolgrootte Elk schooljaar, op 1 oktober, moet het aantal leerlingen van de school worden doorgegeven aan het ministerie van Onderwijs. Aan de hand van het aantal leerlingen kan het ministerie bepalen hoeveel leerkrachten er op school mogen werken. Op onze school zijn naast de directie, groepsleerkrachten werkzaam in deeltijd en in voltijd. Daarnaast zijn werkzaam; een remedial teacher, een logopedist en een vakleerkracht gymnastiek. Tevens zijn aan de school twee intern begeleiders verbonden die de kwaliteit van de zorgstructuur binnen onze school ontwikkelen en leerkrachten hierbij begeleiden. 4

6 2 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 2.1 Waar de school voor staat Een missie is een bepaald doel waarvoor iedereen zich optimaal wil inzetten. De missie van een basisschool kan niet anders dan een kindgerichte missie zijn. Kinderen ontwikkelen zich in de eerste jaren van hun leven uitzonderlijk snel. Wij willen ervoor zorgen dat hun ontwikkeling aangenaam en optimaal verloopt. Onze missie en visie zijn daarop gebaseerd. Missie: De Kiekendief is een school waar zelfontplooiing en leren een vanzelfsprekendheid zijn voor ieder kind. Dit willen we bereiken door een klimaat te scheppen van veiligheid, structuur en rust waarbinnen een kind zichzelf kan zijn. 2.2 De visies van de school Hoe we onze missie bereiken wordt duidelijk door onze visie. Met andere woorden: wat zijn de middelen, welke werkwijzen hanteren we, welke aspecten vinden wij belangrijk om onze missie te realiseren: Visie op kind en ontwikkeling: Ieder kind op onze school heeft recht op acceptatie en waardering als individu. Een eerste taak van de school is te zorgen voor geborgenheid, veiligheid, structuur en rust. Het stimuleren van zelfbewustzijn, zelfverzekerdheid en verantwoordelijkheid - ook ten opzichte van anderen - zijn daarin sleutelwoorden. Is hieraan voldaan dan kan het kind zowel sociaal, emotioneel als cognitief tot ontplooiing komen. Visie op onderwijs: Kinderen ontwikkelen zich en leren in eigen stijl en tempo. Het zelfstandig werken aan en zelfstandig verwerken van de leerstof is een belangrijk gegeven binnen onze school. De te verwerven leerstof is zodanig opgebouwd dat stapsgewijs vorderingen gemaakt worden die leiden naar vastgestelde tussen- en einddoelen. Visie op levensbeschouwing en de samenleving: Kinderen van verschillende gezindten en van verschillende sociale milieus en culturen werken op onze school samen op basis van gelijkwaardigheid en respect. Naast bevordering van deze levenshouding wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de maatschappij, zoals: informatietechnologie, roldoorbreking, vrede en veiligheid, normen en waarden, vrijetijdsbesteding -waaronder sport en spel-, kunst en cultuur. 5

7 2.3 Onderwijskundige vormgeving van ons onderwijs Onze onderwijskundige doelen In dit hoofdstuk geven wij de karakteristieken aan van ons onderwijs. Dit doen we niet alleen volgens de kwaliteitscriteria die de overheid hanteert, maar vooral volgens de kwaliteitscriteria die wij zelf hanteren, uitgaande van onze visie. De volgende kwaliteitscriteria hanteren we voor de komende periode van drie jaar: - voldoen aan de kerndoelen, vastgesteld door de overheid; - zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingsgang; - verzorgen van onderwijs op maat; - toename van computergebruik door de leerlingen; - het bevorderen van zelfvertrouwen en competentie-ervaringen bij kinderen; - afstemming van het onderwijs op de leef- en belevingswereld van de kinderen. De kerndoelen Op dit moment toetsen wij of ons onderwijsprogramma voldoet aan de kerndoelen. Daarbij laten we ons leiden door wat methodemakers zeggen over de aanwezigheid van de kerndoelen in de methode. Alle door ons gebruikte methoden worden genoemd in par van ons schoolplan Zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingsgang Voor het handelen van de leerkracht betekent dit dat hij of zij rekening houdt met de persoonlijkheid van elk kind en de activiteiten afstemt op de ontwikkeling van ieder kind. Voor onze school betekent dit dat wij differentiëren binnen de groep. Doubleren of een jaar overslaan gebeurt bij uitzondering en niet voordat wij samen met de ouders een zorgvuldige afweging hebben gemaakt. Het handelen van de leerkracht hangt nauw samen met het verzorgen van onderwijs op maat en het bevorderen van zelfvertrouwen en competentie-ervaringen bij leerlingen. Het beleid voor de komende jaren is er op gericht om meer klas- doorbroken te gaan werken. Dit zal inhouden dat we geleidelijk aan afstappen van het leerstofjaarklassen- systeem en overgaan naar op vaste momenten werken in niveau- en belangstellingsgroepen. Dit wil ook zeggen dat we ons richten op ieder kind afzonderlijk, door differentiatie. We proberen daaraan inhoud te geven door: - in iedere klas te differentiëren - van iedere leerling een dossier bij te houden waarin zoveel mogelijk informatie wordt opgeslagen betreffende zijn persoon en waarin de "leerweg" die hij/ zij doorloopt op onze school in kaart wordt gebracht. Onderwijs op maat Met bovenstaande zijn we al goed in staat om onderwijs op maat te leveren. Maar onderwijs op maat betekent voor ons allereerst het leveren van zorg op maat. Daarvoor hebben we in de afgelopen jaren een solide basis gelegd in de vorm van een samenhangend systeem van leerlingenzorg. Een uitwerking hiervan staat in paragraaf 2.5. van ons schoolplan. 6

8 Toename van computergebruik door de leerlingen Elke groep in onze school beschikt over twee of meerdere computers waar iedere leerling regelmatig aan werkt. Het gaat vooral om oefenprogramma's voor taal, rekenen en wereldverkenning. De methode Rekenrijk en Taalverhaal hebben ondersteunende software. Steeds vaker wordt de computer remediërend gebruikt. Bovendien hebben we een leerlijn ICT voor alle leerlingen waardoor ze in groep 8 in staat zijn de computer te gebruiken bij het maken van werkstukken en presentaties. Een verantwoord Internet gebruik staat daarbij voorop. In de bovenbouwklassen wordt met de kinderen een Internet protocol getekend. Ook het chatten krijgt aandacht. Bevorderen van een goede relatie, competentie en autonomie bij kinderen Omgaan met verschillen betekent: aansluiten bij de basisbehoeften van kinderen. Wanneer aan de drie basisbehoeften, een goede relatie, competentie en autonomie is voldaan zullen kinderen in staat zijn gemotiveerd te leren. Relatie: We willen dat alle leerlingen zich veilig, aanvaard en gerespecteerd voelen. Dit biedt de leerlingen de gelegenheid om van daaruit al hun aandacht en energie te richten op het leren. Ze zijn leergierig, nemen veel initiatieven, zijn erop uit om de wereld om hen heen te leren kennen en onder controle te krijgen. Competentie: We bevorderen dat de leerlingen vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden, door o.a. het geven van positieve feedback door de leerkracht op het werk van de leerlingen en door het opdoen van succeservaringen. Hoe meer ze van die ervaringen opdoen, hoe meer ze leren op zichzelf te vertrouwen. Ze verwachten dat het de volgende keer wel weer zal lukken. Ze voelen zich competent. Autonomie: Het bevorderen van de zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid bij leerlingen vormt een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma op DE KIEKENDIEF. Kinderen willen n.l. dingen zelf doen, zonder hulp of ondersteuning van volwassenen. De drang naar zelfstandigheid is in ieder kind aanwezig. Ervaren dat jezelf beslissingen mag nemen, mag kiezen, motiveert ze. Afstemming van het onderwijs op de leef- en belevingswereld van de kinderen Voor ons betekent dit dat we proberen met ons onderwijs aan te sluiten bij wat kinderen bezighoudt, bij wat hun aandacht heeft. Hun behoeften van nu en van straks. Wij betitelen dit als kindgericht onderwijs. Het betekent ook: hierover praten met ouders en ouders betrekken bij de manier waarop je met hun kinderen omgaat. 2.4 Het klimaat van de school Het team van DE KIEKENDIEF streeft ernaar dat ieder kind zich er thuis voelt. Aan de sfeer in de klas wordt door iedere leerkracht veel aandacht besteed. We proberen in ieder lokaal een prettig leer- en werkklimaat te verwezenlijken. Versieringen en werkstukken van de kinderen, planten e.d. spelen hierbij een rol. In en om de school hanteren wij gedragsregels, zowel in de lokalen, de gemeenschappelijke ruimte in de school als op de speelplaats. De speelpauzes van de groepen zijn over twee verschillende schoolpleinen en grasvelden verdeeld zodat de kinderen zich voldoende kunnen uitleven in hun spel. 7

9 Wanneer leerlingen zich, na gewaarschuwd te zijn, toch niet kunnen houden aan de afspraken en gedragsregels van de school, dan worden de ouders zonodig op school gevraagd om hier samen met de leerkracht en/ of directie over te praten. 3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1 De organisatie van de school - Schoolorganisatie: Het onderwijs op DE KIEKENDIEF wordt thans nog gekenmerkt door een leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen de leerlingen daar waar mogelijk, de leerstof individueel of in groepsverband verwerken. Binnen deze werkvormen krijgt het zelfstandig werken aan opdrachten en de zelfstandige verwerking van de leerstof ruime aandacht in alle groepen. Het werken met een weektaak wordt ieder leerjaar meer de eigen verantwoordelijkheid van het kind. - Samenstelling van de groepen: De groepen 1 en 2 zijn de kleutergroepen waar leerlingen van verschillende leeftijd bij elkaar zitten. Onze school heeft twee van deze kleutergroepen. De kinderen blijven ongeveer twee tot twee en een half jaar in de kleutergroep. Na deze twee jaren gaan zij naar groep 3, vervolgens kunnen de leerlingen per jaar doorstromen naar een volgende jaargroep. Deze doorstroming vindt in het algemeen plaats in augustus. De school streeft ernaar om het aantal combinatiegroepen te beperken. Echter, dit is niet altijd mogelijk daar de samenstelling van de groepen te maken heeft met het aantal leerlingen op school en de hieraan verbonden personeelsbezetting. - Groeperingvormen binnen de jaargroepen: De groeperingvormen van de leerlingen kunnen per jaargroep verschillen. Ook het leerlingen-aantal per jaargroep en de lokaalgrootte spelen hierbij een rol. Binnen onze school komt u de volgende groeperingvormen tegen: - tafels in groepjes, rijen, U-vorm of frontaal gericht naar het bord; - zitten in de kring, ter bevordering van de sociale vaardigheden zoals aan elkaar vertellen, naar elkaar luisteren. Wij onderscheiden verschillende presentatiekringen: vertelkring en themakring. Weekend- kring, krantenkring, natuurkring en boekenkring. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen van elkaar leren en vertellen hoe ze bijvoorbeeld een taak hebben gemaakt of een probleem hebben opgelost en dat ze leren samenwerken in de klas en in kleine groepjes. Het coöperatief leren en vertellend leren zal steeds meer een rol gaan spelen binnen ons onderwijs. Per jaar kan er een aantal keer gewisseld worden van samenstelling van een tafelgroep. Dit heeft als doel dat kinderen in aanraking worden gebracht met de verschillende leer- en sociale vaardigheden van de klasgenootjes. Het kan voor leerlingen ook zinvol zijn dat zij (tijdelijk) niet in een rij of tafelgroep zitten maar alleen aan een tafel. - Groepsgrootte: Afhankelijk van de groepsgrootte kunnen extra middelen worden aangewend voor extra ondersteuning van de leerkracht en/ of leerlingen zodat de kwaliteit van het onderwijs 8

10 gewaarborgd kan blijven. Dit kan betekenen dat er tijdelijk extra leerkrachten voor een groep worden ingezet. Ook het vormen van combinatiegroepen behoort tot een organisatievorm met als doel de groepsgrootte te beheersen. 9

11 3.2. Onderwijskundige organisatie van de school In de groepen 1 en 2 wordt hoofdzakelijk in open onderwijssituaties gewerkt. Doordat in de groepen 3 t/m 8 sprake is van een vrij grote hoeveelheid minimum- basisstof, vindt er in deze groepen een verschuiving plaats van meer open onderwijs naar meer gesloten onderwijs. Ter verduidelijking: In de gesloten onderwijsleersituatie bepaalt de leerkracht de leerstofkeuze, het lesgebeuren en de momenten waarop de leerstof verwerkt gaat worden. Bij de tussenvorm van open- en gesloten onderwijsleersituaties is er meer interactie tussen de leerkracht en de leerling. In deze leersituatie is de leerkracht begeleidend, stimulerend en coördinerend bezig. Een voorbeeld hiervan is het keuze-uur. De leerlingen worden in overlegsituaties met elkaar geplaatst. Het sociale aspect en het accepteren van elkaar en elkaars mening krijgen meer nadruk. De leerlingen kunnen meer zelfontdekkend en zelfstandig bezig zijn. De mate waarin de geschetste modellen worden gebruikt is mede afhankelijk van factoren als: - de samenstelling van de groep - het vak- en vormingsgebied - het onderwerp van de les. Alle kinderen dienen de basisstof te beheersen; daarna bestaat er voor kinderen de mogelijkheid zich op een bepaald terrein te "verrijken". We spreken dan van het basisstofverrijkingsstofmodel. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de leerstof in een sneller of langzamer tempo te verwerken. Dit betreft uitzonderingen. Er zijn volgens ons onderdelen in het onderwijsaanbod die beter in een open- dan wel in een gesloten onderwijs- leersituatie tot hun recht komen. De inbreng van de leerkracht en de leerlingen zal dan ook steeds wisselend zijn. In de groepen 1 en 2 is op vrijwel alle terreinen sprake van een geïntegreerde aanpak. In de groepen 3 t/m 8 streven we ernaar, daar waar mogelijk, de vakken in samenhang met elkaar te geven. Op deze manier kunnen opgedane kennis en vaardigheden worden toegepast in situaties waarin ze functioneel is, bijvoorbeeld: de relatie van de Nederlandse taal met de expressievakken is aanwezig wanneer de kinderen een toneelstukje schrijven voor de maandsluiting. Met het voorgaande willen we zeker niet de illusie wekken dat we in alle gevallen de vakken in samenhang met elkaar geven, soms is dit zelfs niet wenselijk. 10

12 4 DE ZORG VOOR KINDEREN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school - De plaatsing van een vierjarig kind op school Wanneer u als ouder meer informatie wilt hebben over onze school met het oog op een eventuele aanmelding, dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek, dat in principe door de directeur wordt gevoerd, krijgt u allerlei informatie over onze school en bestaat er gelegenheid hierover vragen te stellen.. U krijgt, eventueel samen met uw kind, een rondleiding door de school en heeft hierbij de gelegenheid om rustig rond te kijken. Na aanmelding en inschrijving door de ouders, via een inschrijfformulier, geldt de volgende procedure: Voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u een berichtje waaruit blijkt bij welke leerkracht uw kind in de groep komt; De (bijna) 4- jarige nieuwe leerlingen krijgen tevens een uitnodiging om vijf dagdelen kennis te maken in de nieuwe groep. Indien gewenst kunt u de eerste keer samen met uw kind het klassengebeuren verkennen. Voor sommige kinderen is een hele dag naar school te veel van het goede. Beter is het om dan de eerste periode alleen de ochtenden te komen. Wordt uw kind binnen de laatste zes weken van het schooljaar vier jaar, dan begint de eerste echte schooldag na de zomervakantie. - Aanmelden van nieuwe leerlingen Voor kinderen die van school veranderen, bijv. door een verhuizing, en ouder zijn dan vier jaar, geldt dezelfde wijze van aanmelden en inschrijven als bij de vierjarige kinderen. Na inschrijving via het aanmeldingsformulier ziet de procedure er als volgt uit: Er kan een kennismakingsbezoek worden afgesproken in de groep waar de leerling geplaatst zal worden; De één na laatste woensdag van het schooljaar draait de school een dagje in de groepssamenstelling, zoals die er na de vakantie uit zal zien. Dat is een ochtend waar de leerlingen mogen "ruiken aan de leerstof" van het volgende schooljaar en die door ons: "Doorschuifdag" wordt genoemd. Van leerlingen die van een andere basisschool komen, ontvangen wij een onderwijskundig rapport van de vorige school en een uitschrijfformulier. Door de inschrijving verklaren ouders zich akkoord met de regels van de school. - Uitschrijven van leerlingen Wanneer u gaat verhuizen of indien er een andere reden is waarom u uw kind wilt uitschrijven, dan ontvangen wij dit verzoek graag schriftelijk. In de brief vermeldt u de naam van de leerling, de groep, de reden, op welke nieuwe school (naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer, land) de leerling is ingeschreven en de datum van ingang. Elke vertrekkende leerling krijgt voor de vervolgschool een z.g. onderwijskundig rapport mee en 11

13 een werkverslag. Het rapport heeft tot doel de ontvangende school te informeren over de gevolgde methoden, de leerinhouden en de vorderingen hierin. 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Op De KIEKENDIEF volgen wij de vorderingen van de leerlingen op drie manieren: a. via observaties: Dagelijks worden de leerlingen geobserveerd door de leerkracht. Deze observaties leveren ons veel informatie op ten aanzien van de werkhouding, de concentratie, het sociale gedrag, de leervorderingen etc. In de groepen 1 en 2 is dit, samen met het gebruik van observatielijsten die onderdeel zijn van het leerling-volgsysteem, de belangrijkste manier waarop de ontwikkeling wordt gevolgd. In de groepen 3 t/m 8 wordt het schriftelijke werk van de leerlingen dagelijks nagekeken en beoordeeld. b. met methode- gebonden toetsen: Wij hanteren methode- gebonden toetsen voor rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. Bij gymnastiek observeert en toetst de vakleerkracht. De resultaten van de toetsen worden bijgehouden in de toetsmap. De resultaten van lezen en spelling komen op het individuele leerlingenformulier in de leerlingenmap. c. met methode- onafhankelijke toetsen: Verschillende keren per jaar worden de leerlingen getoetst met methode-onafhankelijke toetsen, zoals bijvoorbeeld de CITO-toets. Bij de toetsen van het CITO worden de resultaten zowel op individuele lijsten als op klassenoverzichten genoteerd. De intern begeleider interpreteert de gegevens en bespreekt deze na met de leerkrachten. Indien nodig wordt er een vervolgonderzoek en/ of handelingsplan afgesproken. - Registratie van de vorderingen De klassenoverzichten worden in een toetsmap bewaard; de individuele lijsten komen in een leerlingendossier. In het leerlingendossier worden ook andere gegevens van de leerling opgeslagen, zoals persoonlijke gegevens bijv. de school van herkomst, afspraken met ouders, handelingsplannen en onderzoeksverslagen. In verband met de privacy zijn deze alleen toegankelijk voor de directie en de leerkrachten. De volgende methode-onafhankelijke toetsen worden bij de leerlingen afgenomen: * CITO-Begrippentoets groep 2 en 3 * AVI- leestoets groep 3 t/m 8 * CITO-drie-minutenleestoets groep 3 t/m 8 * CITO-SVS (spelling) groep 3 t/m 8 * CITO- Begrijpend Lezen groep 4 t/m 8 * CITO- Rekenen groep 3 t/m 8 * CITO-entreetoets groep 7 * CITO-eindtoets groep 8 * HAGO-schoolvragenlijst groep 8. - Leerlingbespreking en bespreking van de toetsgegevens 12

14 Tijdens de leerlingbesprekingen worden door de intern begeleider, twee keer per jaar de CITO- toetsresultaten besproken. Conclusies worden getrokken op drie niveaus: a. de individuele leerling, b. de groep, c. de doorgaande lijn binnen de school. Uitvallende leerlingen komen in het begeleidingstraject van de school. Dit zijn de leerlingen die bij één of meer vakken op D- E niveau van het leerlingvolgsysteem scoren. De D- leerlingen zijn de leerlingen die besproken worden; de E- leerlingen worden nader gediagnosticeerd en met behulp van handelingsplannen verder geholpen in en buiten de klas. De leerlingen die hoog in het A-niveau scoren, waaronder de (hoog) begaafden worden op eenzelfde wijze begeleid. - Verslag naar ouders De ouders van de leerlingen uit groep 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar ( januari en juni) een werkverslag en werkmap van hun kind. De ouders van de leerlingen van groep 1 ontvangen alleen een werkmap. In de werkmap zit een overzicht van het werk van een afgelopen periode. Aan het einde van de schoolloopbaan is in de werkmap een overzicht ontstaan van wat het kind in de 8 basisschooljaren zoal heeft gedaan. In het werkverslag wordt het persoonlijk functioneren van het kind uitvoerig beschreven en worden de leervorderingen vermeld. In januari worden alle ouders op school uitgenodigd om het werkverslag te bespreken. Ook in juni is daartoe gelegenheid, op basis van vrijwilligheid. Daarnaast organiseren we twee keer per schooljaar een spreekuur waarvoor de ouders een afspraak kunnen maken. Iedere leerkracht stelt dan de ouders op de hoogte van de vorderingen en de resultaten van hun kinderen. Zonodig worden er extra afspraken gemaakt om de ontwikkeling van het kind uitgebreider te bespreken. Dit kan op uw initiatief of van de leerkracht. -De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften We proberen het onderwijs op De Kiekendief af te stemmen op de onderlinge verschillen, die er bij leerlingen zijn. Kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen krijgen de mogelijkheid om met een aangepast programma de school te doorlopen. De leerlingen die hoog in het A- niveau scoren, waaronder de (hoog) begaafden, worden besproken, daarnaast kunnen er afspraken worden gemaakt ten aanzien van vervolgonderzoek en aangepaste leerstof. Ook voor hoogbegaafde leerlingen is het van belang dat zij zich in eigen tempo en op hun eigen wijze mogen ontwikkelen. Dit kan betekenen dat een leerjaar wordt overgeslagen óf dat twee leerstofjaren in één jaar worden doorlopen. We bieden de mogelijkheid dat op één of meerdere vakgebieden een individueel programma wordt gevolgd. Er wordt verrijking- en verdiepingsstof aangeboden. Momenteel onderzoeken we mogelijkheden om (hoog) begaafde leerlingen met elkaar in contact te brengen. Vaak ondervinden deze kinderen hinder van het feit dat zij vanwege hun andere interesses en voorsprongen "anders zijn". Contact met ontwikkelingsgelijken kan hieraan tegemoet komen. Het zorgoverleg; - De interne begeleider De internbegeleiders hebben samen met de remedial teacher en de directie regelmatig zorgoverleg. Hierin worden de zorgleerlingen besproken. Vastgesteld wordt welke leerlingen remedial teaching kunnen krijgen. 13

15 Om de zorg binnen de school goed te organiseren zijn twee intern begeleiders aangesteld, één voor de onderbouwgroepen en één voor de bovenbouwgroepen. Bij de intern begeleiders kunnen leerkrachten en ouders terecht met hun vragen over leerlingen/ kinderen die in de groep problemen ondervinden ten aanzien van het gedrag en het verwerven en verwerken van kennis en vaardigheden. Op het moment dat de school de zorg niet meer alleen vorm en inhoud kan geven en hulp van buitenaf nodig heeft, kan een beroep worden gedaan op: de schoolbegeleidingsdienst, ambulante begeleiding vanuit het Speciaal Onderwijs, Bureau Jeugdzorg, de G.G.D. Er kan ook een beroep gedaan worden op de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), uiteraard in overleg en met toestemming van de ouders. Deze commissie bestaat uit deskundigen en heeft beslissingsbevoegdheid ten aanzien van (tijdelijke) plaatsing van de leerling op een speciale school voor basisonderwijs en de toekenning van ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband. -Logopedie op school De logopedist verricht een screening onder de vijfjarige leerlingen die problemen hebben op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor, bijvoorbeeld: - een kind met een achterstand in de spraakontwikkeling (het kind kan bijvoorbeeld één of meer klanken nog niet goed uitspreken) - een kind met een achterstand in de taalontwikkeling (het kind maakt in verhouding met zijn leeftijdsgenoten gebrekkige zinnen) - een kind dat slist of stottert - een kind dat problemen heeft op het gebied van de auditieve vaardigheden (het kind heeft bijvoorbeeld moeite met het onthouden van zinnen, woord- of cijferreeksen en/ of met het onderscheiden van verschillende geluiden, woorden of klanken) - een kind dat hees of schor is - een kind dat vaak met open mond zit en op latere leeftijd, bijvoorbeeld in groep 4, nog kwijlt of duimt - een kind dat teveel of te weinig door de neus praat. De aanmelding: Dit kan geschieden door de leerkracht, de ouders, de schoolarts, de schoolbegeleider of specialist, na toestemming van de ouders. Na een onderzoek wordt dan in overleg met de ouders en de leerkracht bepaald of het kind wel of niet logopedische behandeling nodig heeft. Komt het kind voor behandeling in aanmerking dan vindt er een doorverwijzing via de huisarts plaats richting een vrij gevestigde logopedist. Bij de behandeling worden de ouders en de betreffende leerkracht zoveel mogelijk betrokken. Het is niet altijd nodig het kind direct te behandelen. Het geven van een aantal adviezen aan ouders kan soms al voldoende zijn. Soms komen kinderen op een controlelijst te staan om de ontwikkeling of spontane verbetering af te wachten. Onderzoek van de nieuw aangemelde kinderen en controle van reeds bekende kinderen vindt plaats tijdens een onderzoeksperiode. - Contactpersonen Preventie van seksuele intimidatie staat volop in de belangstelling. Het taboe rond dit thema is doorbroken. Het gaat hierbij om seksueel gerichte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag. Ook seksistisch taalgebruik en het meebrengen van seksistische plaatjes, posters e.d. worden door ons ongewenst geacht. 14

16 Alle openbare scholen hebben inmiddels één of meerdere contactpersonen aangesteld. Belangrijke taken van een contactpersoon zijn: signaleren, opvang en verwijzing van leerlingen die met seksuele intimidatie zijn of worden geconfronteerd. De contactpersonen leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen bij hen terecht. Voor de namen en de bereikbaarheid van de contactpersonen verwijzen wij u naar het supplement van deze schoolgids. 4.3 De begeleiding van de overgang van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs: - Gegevens die van de leerlingen worden verzameld, de wijze van adviseren en de procedure die gevolgd wordt. Wanneer de kinderen in groep 8 van de basisschool zitten, wordt bepaald naar welke scholen voor voortgezet onderwijs de leerlingen zullen gaan, na het verlaten van de basisschool. Bij aanvang van het schooljaar worden ouders van de leerlingen van groep 8 op een voorlichtingsavond geïnformeerd over de overstap naar het voortgezet onderwijs. De leerkracht vertelt welke lesstof en andere activiteiten de leerlingen dat schooljaar mogen verwachten ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs, de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en de mogelijkheden in Zeewolde en in de omgeving. Tijdens de spreekuren in september en november worden de vorderingen van de leerling met de ouders besproken. De schoolkeuze vindt plaats na overleg tussen kind, ouders, de groepsleerkracht en een lid van de directie. Het is volstrekt duidelijk dat de schoolkeuze niet alleen in groep 8 wordt bepaald. Gedurende de gehele schoolperiode verzamelen wij allerlei gegevens van onze leerlingen. Al deze gegevens bij elkaar monden uit in een zogenaamd schooladvies. Een voorlopig schooladvies volgt begin januari, dit in samenhang met de werkhouding en de sociale redzaamheid van de leerling en voorafgaande aan de CITOeindtoets. Naar aanleiding van dit gesprek en ons schooladvies kunt u één of meerdere voorlichtingsdagen bezoeken van de scholen van voortgezet onderwijs. Omstreeks maart volgt het definitieve advies aan de leerling en de ouders. Dit advies gaat dan vergezeld van de uitslag van de CITO-eindtoets en de uitslag van de HAGO-toets. De leerkracht en de directeur melden de leerling bij het voorgezet onderwijs aan. Alle leerlingen waar van het schooladvies en de CITO-score voldoen, zullen op de betreffende school worden toegelaten. Indien één van de twee afwijkend is nemen de scholen contact met elkaar op om de verdere mogelijkheden te bespreken. In de loop van de maand mei hoort u of uw kind al of niet is toegelaten. Iedere leerling wordt doorgesproken met de toekomstige mentor of brugklascoördinator. Elk jaar hebben de scholen van voortgezet onderwijs en de basisscholen contact met elkaar over de vorderingen van oud-leerlingen. 4.4 Activiteiten voor kinderen onder- en buitenschooltijd Belangrijke activiteiten die in de groepen 1 en 2 plaatsvinden: - taalactiviteiten; voorlezen, vertellen, met elkaar een gesprekje voeren, een eigen verhaal maken - werken met ontwikkelingsmateriaal; puzzels, rubriceerspelletjes, spelen aan de zand- en watertafel, bouwen met blokken, bezig zijn met constructiemateriaal zoals lego - bewegingsactiviteiten; gymnastiek en spelactiviteiten in het speellokaal en de gymzaal - expressieactiviteiten; allerlei activiteiten met verf, papier, potlood, klei, muziek en toneel - voorbereidende lees- en rekenactiviteiten. 15

17 Basisvaardigheden (schrijven, taal, lezen en rekenen) In groep 3 wordt begonnen met schrijven, taal, lezen, en rekenen. Uiteraard zullen er bij de kinderen verschillen zijn in de uitvoering en verwerking van de leerstof. De leerkracht houdt, door middel van observatie en registratie van de vorderingen, de ontwikkeling van ieder kind bij. Vanuit die verkregen informatie kan de leerkracht een kind extra ondersteuning aanbieden. Deze extra ondersteuning wordt door de groepsleerkracht zelf geboden, tijdens de zelfstandig werkuren. Kinderen die meer leerstof aan kunnen krijgen meer verrijking- en verdiepingsstof aangeboden. Het ontwikkelen van een goed handschrift is voor ieder kind van belang. Daar wil de school graag aan meewerken. Dat doen wij o.a. door tijdens de lessen aandacht te schenken aan het goed en leesbaar schrijven. De schrijfmethode "Schrijven in de basisschool" wordt gebruikt om de juiste schrijfwijze van de letters en cijfers bij de kinderen aan te leren. De school verstrekt goed schrijfmateriaal. De kinderen schrijven vanaf groep 3 eerst met potlood. In groep 4 krijgen zij een vulpen van school. Bij het onzorgvuldig omgaan met de vulpen (stuk of kwijt) wordt er door de ouders een nieuwe vulpen aangeschaft, een schoolvulpen (deze is via de school te koop) of een Lamy-vulpen. De taallessen bestaan o.a. uit het maken van invuloefeningen, een verhaal afmaken; mondeling of schriftelijk. Het maken van spellingsoefeningen en het maken van een dictee aan het begin- en einde van de week. Veel aandacht is er voor het leren praten met elkaar, naar elkaar luisteren en hierop goed kunnen antwoorden. Ook wordt kinderen geleerd hun eigen mening onder woorden te brengen. In het schooljaar is er een nieuwe taalmethode TAALVERHAAL voor de groepen 4 t/m 8 in gebruik genomen. De invoering van deze methode vindt voor groep 3 in het schooljaar plaats. Na het voorbereidend en aanvankelijk lezen ( het leren lezen) onderscheiden we verschillende onderdelen: het technisch lezen, het begrijpend lezen, informatie verwerven en leesbevordering. Technisch lezen: Het verbeteren van de leestechniek. De kinderen leren woordgroepen als een samenhangend geheel van woorden te zien en te lezen. Bovendien worden teksten hardop gelezen. Begrijpend lezen: De kinderen leren de betekenis van woorden die naar andere woorden of zinnen verwijzen. Tevens leren zij de opbouw en samenhang van teksten te begrijpen. We gebruiken hiervoor de methode Wie dit leest. Informatieverwerking: Tijdens de leeslessen wordt ook aandacht besteed aan die aspecten van lezen die van belang zijn voor het leven van alledag. Het zogenaamde functionele lezen. Bijvoorbeeld het lezen van een jeugdtijdschrift, een weekblad, pictogrammen, telefoonboek, etc. Leesbevordering: Er doet zich bij kinderen een gunstige ontwikkeling in hun belangstelling en voorkeur voor verhalen en boeken voor, als we hen regelmatig in bepaalde situaties en confrontaties brengen zoals voorlezen, verschillende soorten teksten lezen met en zonder illustraties, open gesprekken over verhalen en ze een diversiteit van boeken aanbieden. We laten de kinderen vertellen hoe ze een boek waarderen en waarom ze er zo over denken. Ook leren de kinderen dat sommige kinderen er andere ideeën of gevoelens op na houden maar dat die even waardevol zijn. Rekenen leren de kinderen op onze school via een realistische reken- en wiskundemethode, aan de hand van problemen die nauw verbonden zijn met de echte of voorstelbare realiteit. 16

18 De kinderen worden in situaties gebracht waarin het accent ligt op de vele wijzen van benaderen en de verschillende manieren van oplossen. Er zijn verschillende momenten die de kinderen in de gelegenheid stellen tot samenwerken. De verschillende leerstofonderdelen worden zoveel mogelijk in onderlinge samenhang met elkaar gebracht. Voorbeelden hiervan zijn: - breuken, procenten en verhoudingen - meten en meetkunde. Op deze wijze ontstaat er geen verzameling van losse kenniseenheden, maar worden de leerinhouden ingepast in de aanwezige kennis. Sinds 2003 is de methode REKENRIJK in gebruik. Wereldoriënterende vakken We zorgen ervoor dat de kinderen Nederland, Europa en de werelddelen leren kennen en hoe mensen er leven. De kinderen leren over de geschiedenis van ons land. Daarnaast wordt binnen deze lessen ook aandacht geschonken aan verschillende geestelijke- en culturele aspecten in de samenleving. Ook het milieu wordt niet vergeten. In de groepen 1 t/m 4 worden natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis niet afzonderlijk gegeven. Er worden in die groepen onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn en aan de hand waarvan kennis en inzicht kan worden aangebracht op het gebied van de Wereldoriënterende vakken. We maken gebruik van de methodes voor geschiedenis Wijzer door de tijd en voor aardrijkskunde Wijzer door de wereld Engels. Vanaf groep 7 en 8 krijgen kinderen ook les in de Engelse taal. Daarvoor gebruiken we de methode Hello World. Deze methode is in 2003 ingevoerd. Techniek in het basisonderwijs. Medio maart 2005 is de school ingeloot voor het project Techniek in het basisonderwijs. We zijn samen met 540 andere scholen uitverkoren om techniek binnen het basisonderwijs versneld inhoud te geven. Daarvoor is een extra subsidie van 12000,- (over en periode van 3 jaar) beschikbaar gesteld. Samen met het regionale centrum techniek VTB in Almere gaan we de komende drie jaar techniek binnen ons onderwijs-leerprogramma invoeren. Expressieactiviteiten en lichamelijke opvoeding Dat kinderen zich niet alleen intellectueel moeten ontwikkelen komt tot uitdrukking in onze expressieactiviteiten die wij in ons leerstofprogramma hebben opgenomen. Zo zijn er vaste momenten in de week waarop de kinderen individueel en/of in kleine groepjes creatief bezig kunnen zijn: knutselen, toneel, muziek en dans zijn een paar voorbeelden hiervan. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Naast het vele denkwerk op school is er gelukkig ook ruimte om in het speellokaal, de sporthal of buiten op het veld je energie kwijt te kunnen. Het dragen van gymnastiekkleding en gymschoenen raden wij ten zeerste aan. De kinderen douchen, vanaf groep 5, na afloop van de gymnastieklessen. Om hygiënische redenen is dit verplicht. De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen gymles in het speellokaal dat in het schoolgebouw aanwezig is. De kinderen zijn er spelend en ontdekkend bezig. De nadruk ligt 17

19 in deze lessen op het aanleren van de grondvormen van bewegen. Geestelijke Stromingen De verschillende godsdiensten en levensbeschouwelijke richtingen die in onze samenleving voorkomen, worden tijdens de gewone lessen behandeld. In de bovenbouwgroepen komt dit tijdens de aardrijkskunde- en geschiedenislessen aan de orde. De onder- en middenbouwgroepen behandelen tijdens kringgesprekken en n.a.v. de kerkelijke feestdagen. Bovendien zijn er voor de school twee of drie projecten geestelijke stromingen over één schooljaar. Op elke openbare school worden kinderen in de gelegenheid gesteld om tijdens de schooluren godsdienstles te volgen. Deze lessen worden gegeven aan die leerlingen van wie de ouders, volgens een schriftelijke, bij de directeur van de school afgegeven, verklaring er prijs op stellen dat hun kind aan het vanwege kerkelijke gemeente, kerk, of vereniging te geven godsdienstonderwijs deelneemt. De gemeente Zeewolde, die ook de subsidie verstrekt voor dit stukje onderwijs, heeft hiervoor een aantal regels opgesteld: - een groep waar godsdienstles aan wordt gegeven moet bestaan uit minimaal 15 leerlingen uit groep 5 t/m 8; - de verantwoordelijkheid van de inhoud van dit onderwijs, evenals de zorg, dat dit onderwijs op pedagogisch en didactisch verantwoorde wijze wordt gegeven, berust bij de kerkelijke gemeente, kerk of vereniging, welke dit onderwijs verzorgt. Naast het jaarlijkse leerstofprogramma kent onze school nog een aantal andere activiteiten die onder- en buiten schooltijd plaatsvinden: De schoolreis en het kleuterfeest: De groepen 1 en 2 houden jaarlijks een zogenaamd kleuterfeest. In de onmiddellijke nabijheid van de school wordt een spel-en feestprogramma uitgevoerd, dat in het teken staat van een bepaald thema. Deze dag wordt in de zomermaanden gehouden. Voor de groepen 3 t/m 8 is er aan het begin van het schooljaar een schoolreis. Groep 7 en 8 gaan enkele dagen op schoolkamp. De bestemming van iedere groep wisselt per jaar. We hebben ervoor gekozen om de schoolreis aan het begin van het schooljaar te houden. De leerlingen en hun nieuwe groepsleerkracht leren elkaar zo kennen in een niet-schoolse situatie. Dit geldt ook voor eventueel nieuwe leerlingen die op deze manier op een ontspannen wijze kennismaken met de nieuwe groep. Naast plezier staat, anders dan in de schoolsituatie, tijdens de schoolreis het sociaal-leren centraal: met elkaar omgaan, rekening houden met elkaar. Na de schoolreis vindt een evaluatie van de reis in de klas plaats waarbij taalexpressie en handvaardigheid middelen zijn om de ervaringen te verwerken. De sportdag: Eén maal per jaar organiseren de leerkrachten van groep 1 t/m 4, samen met ouders een sportdag voor de onderbouwgroepen van onze school. Eén maal per jaar is er een gemeentelijke sportdag voor groep 5 t/m 8 waaraan alle basisscholen van Zeewolde aan deelnemen. Sporttoernooien: 18

20 Per jaar komt er vanuit de gemeente Zeewolde een overzicht van de te houden schoolsporttoernooien. Afhankelijk van het enthousiasme van de leerlingen en beschikbare tijd van de leerkrachten en de ouders wordt hieraan (buiten schooltijd) deelgenomen. Excursies: Vaak is er aansluiting te vinden bij het lesprogramma op school. Dit geldt eveneens voor toneelvoorstellingen en lessen van Natuur en Milieueducatie. Om de leerlingen in direct contact met de natuur te brengen maken we tijdens de lessen gebruik van ons eigen Kiekendiefbos en onze schooltuin. 5. DE LEERKRACHTEN De leerkrachten vormen de motor van de school. Dat stelt aan de individuele leerkracht en aan het team als geheel hoge eisen ten aanzien van deskundigheid, samenwerking en inzet. Het team van DE KIEKENDIEF vormt één geheel dat elkaar aanvult, corrigeert en stimuleert. Alle teamleden hebben dezelfde kerntaak: onderwijs geven vanuit de grondgedachte van het openbaar onderwijs en vanuit de missie en visie van de school. Hun onderwijsgevende taak wordt aangevuld met taken die direct en indirect voortvloeien uit de onderwijsgevende werkzaamheden en die de schoolorganisatie in stand houden. - Leerkrachtenprofiel De leerkracht is een inspirerend mens dat vanuit het beroep van het leraarschap leiding kan geven aan een groep kinderen. Het contact met de individuele leerling is gericht op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. De leerkracht heeft aandacht voor de leerlingresultaten. Als teamlid voelt men zich betrokken bij alle processen rond klassen- en schoolorganisatie. De leerkracht draagt vanuit een persoonlijke kwaliteit bij aan het ontwikkelen van vernieuwing en beleid op schoolniveau. In de omgang met ouders kan de leerkracht de schoolvisie uitdragen en, waar nodig, de hulp van ouders effectief inzetten. - Activiteiten ter verbetering van het onderwijs De school heeft een aantal instrumenten ten dienste om informatie te verzamelen over het functioneren van het personeel. Die instrumenten zijn o.a. functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, groepsbezoeken. Regelmatig zijn er bouwvergaderingen. Deze vergaderingen worden voorgezeten door een bouwcoördinator. De vergaderingen kunnen zowel organisatorisch van aard zijn, als onderwijsinhoudelijk. Teamvergaderingen. Ook hier staan organisatorische en onderwijsinhoudelijke onderwerpen centraal. Op dit niveau worden er beslissingen genomen over onderwijsverandering en onderwijsvernieuwing. - Wijze van vervanging bij ziekte, ADV, studieverlof, scholing Het is niet meer zoals vroeger dat een leerkracht de hele week werkt en daarmee de enige leerkracht van een groep is. De groepen bij ons op school hebben één of twee leerkrachten. Wij proberen het zo te regelen dat de vervanging van de groepsleerkracht bij ziekte, studieverlof, ADV en scholing, indien mogelijk, intern geregeld wordt. Dat wil zeggen dat er geprobeerd wordt de juffrouw of meester die bekend is met de kinderen van een groep in die groep te laten werken zodat de situatie voor de leerlingen vertrouwd en bekend is. 19

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Schoolgids 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Tel. : 050-5033612 E-mail : info@spectrumpeize.nl Website : www.spectrumpeize.nl OBS t

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie