Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise"

Transcriptie

1 Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs... 6 Contactgegevens De Huifkar... 6 Contactgegevens Attendiz... 6 Contactgegevens Samenwerkingsverband Visie en beleidsvorming Visie van onze school Het doel van de school Hoe wil de school dat doel bereiken? Beleidsvorming Over het team Functies bij ons op school Het team schooljaar Leiderschap en management Leiderschap Management Cultuur en klimaat Schoolcultuur Regels over gedrag, veiligheid voor leerlingen en personeel Veiligheid Schoolregels Veiligheidsbeleid Klachten Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Middelen en voorzieningen Huisvesting en uitrusting Financiën Sponsoring Ouderbijdrage Het onderwijs Opbrengstgericht werken Leerstofaanbod leerlingen (incl. adviesurentabel) Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Toelating en verwijzing Verwijzing naar een andere school Mogelijke uitstroom

2 6.4.3 Begeleiding passend onderwijs Leerlingenzorg Uitgangspunten interne ondersteuningsstructuur Commissie voor de Begeleiding Leerlingvolgsysteem Schoolverzekering Informatiestromen Gegevens ouders en leerlingen Brief toestemming gegevens opvragen en versturen Foto s Nieuwsbrief Telefonische bereikbaarheid school Oudercontacten Rapporten Ouderavonden Leerlingenvervoer Zelfstandig reizen Gebruik medicijnen De lunch Gymnastiek en zwemmen Schoolvakanties en vrije dagen Vakantierooster 2014/ Studiedagen Compensatiedagen ofwel marge-uren Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Leerplichtwet Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten Waardering Leerlingen en ouders Personeel en management Maatschappij Interne Audits Resultaten en opbrengsten Evaluatie vorig schooljaar Ontwikkelingsplan Opbrengsten van het onderwijs Jaarverslag Bijlagen

3 Een woord vooraf Beste lezer, Het document dat voor u ligt, is de schoolgids van De Huifkar. De schoolgids geeft inhoudelijke en praktische informatie geldend voor één schooljaar. Dat betekent dat er naast overeenkomsten ook aanvullingen staan in de schoolgids. Die aanvullingen zijn doorgaans voor ouders en leerlingen van belang en vaak ook praktisch van aard. De schoolgids is expliciet geschreven voor de ouders/ verzorgers van de leerlingen van De Huifkar. Alle overige betrokkenen van de school en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte uitgenodigd de schoolgids te lezen. De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw uitgebracht. Om de leesbaarheid te vergroten hebben we er dit jaar voor gekozen om een aantal formele zaken die voor alle scholen gelden op de website van Attendiz te plaatsen, De klachtenregeling is daarvan een voorbeeld. Om de schoolgids altijd te kunnen inzien heeft de school ervoor gekozen de schoolgids op de website te zetten. De schoolgids is op dezelfde wijze opgebouwd als het schoolplan. Op die manier bestaat er een heldere relatie tussen de verschillende documenten en kunt u vanuit die documenten de school steeds beter herkennen. Naast de schoolgids kiest De Huifkar ervoor om de belangrijke data voor dit schooljaar te noteren in de kalender die ook aan u uitgedeeld zal worden. Een fijn schooljaar toegewenst in goede samenwerking. Namens het schoolteam, Thijs Smit en Wilma Emmen Datum van vaststellen door bevoegd gezag: Mei

4 Leeswijzer We volgen in deze schoolgids de systematiek van het INK-model, een leidraad voor het in gang zetten van schoolontwikkeling. Dit model is in onderstaande figuur grafisch weergegeven. De volgende acht hoofdstukken die aan bod komen, corresponderen met de organisatie- en resultaatgebieden die door het INK-model worden onderscheiden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het schoolplan. Aan bod komen achtereenvolgens de thema s: 1. Visie en Beleid 2. Over Het Team 3. Leiderschap 4. Cultuur en Klimaat 5. Middelen en Voorzieningen 6. Het onderwijs 7. Waardering 8. Resultaten en Opbrengsten Elk hoofdstuk kent verschillende paragrafen die passen bij dat hoofdstuk, zie ook de inhoudsopgave. 4

5 Inleiding: Profiel van de school Ons onderwijs De naam van onze school is De Huifkar. De Huifkar is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen(zmlk) in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Wij zeggen ook vaak dat De Huifkar een gespecialiseerde school is voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand eventueel in combinatie met een autistisch spectrum stoornis, epilepsie, gedragsproblematiek, taal-stoornissen en/of motorische beperkingen. De Huifkar ligt aan de rand van de bebouwde kom van Enschede. Op een royaal terrein in een bosrijke omgeving ligt het gebouw met leslokalen, gymlokaal en watergewenningsbad. Tevens is er een klein speelplein en een groot algemeen speelplein. De Huifkar, onderdeel van Stichting Attendiz, is een school voor speciaal onderwijs in Enschede met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op De Huifkar volgen. Met ingang van augustus 2014 gaat passend onderwijs in. De leerlingen zullen op dat moment vanuit het overkoepelende samenwerkingsverband aangemeld kunnen worden. Voor onze school betekent dit dat er leerlingen toegelaten kunnen worden uit de gemeenten Enschede, Haaksbergen, Oldenzaal en Dinkellland. De Huifkar verzorgt voor ongeveer 75 leerlingen (gemiddeld 12 leerlingen voor reguliere groepen en 6 à 8 leerlingen voor satellietgroepen) onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. Die onderwijsarrangementen laten zich als volgt omschrijven: De Huifkar heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan - onderwijs in zeer kleine stappen vanwege geringe leerbaarheid, door een grote ontwikkelingsachterstand, bijkomende stoornissen en problematiek waarbij de kerndoelen ZMLK met de bijpassende leerlijnen en niveaus leidend zijn (niveau 1 t/m 8) - zeer veel herhaling, duidelijkheid en structuur - onderwijs in kleine setting met leerkrachtnabijheid - een specifiek aanbod op sociaal-emotionele ontwikkeling - individuele ondersteuning bij spraak- en taalontwikkeling en motorische ontwikkeling Verwachte uitstroombestemming: Dagbesteding activiteitgericht of arbeidsgericht. De Huifkar heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan: - Een sterk voor gestructureerde leeromgeving in tijd, activiteit, persoon en plaats door hun verstandelijke beperking en bijkomende aantoonbare (gedrags)problematiek. Verwachte uitstroombestemming: Activiteitsgerichte of arbeidsgerichte dagbesteding. De Huifkar heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan: - Meer begeleiding en zorg dan mogelijk is in een reguliere ZML-groep. - Lesstofaanbod dat past bij de ontwikkelingsleeftijd van de leerlingen, gebaseerd op de Plancius leerlijnen (0-24 maanden). Verwachte uitstroombestemming: Belevingsgerichte of activiteitsgerichte dagbesteding. 5

6 Stichting Attendiz De Huifkar valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Attendiz. Deze stichting heeft ruim 25 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Iedere school wordt geleid door een schooldirecteur. De verschillende scholen zijn ondergebracht in drie divisies. Iedere divisie wordt aangestuurd door een divisiedirecteur. De Huifkar valt binnen de SO-divisie. De naam van de divisiedirecteur is Ronald Boers. De drie divisiedirecteuren vallen direct onder de bestuurder van de stichting Attendiz. De naam van de bestuurder is Ruud Zeeuwen. Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Een REC was tot 1 augustus 2014 een samenwerkingsverband van scholen voor speciaal onderwijs. Een belangrijk onderdeel van het REC was de Commissie van Indicatiestelling. Deze commissie was gemachtigd om beschikkingen voor het speciaal onderwijs of voor een zogenaamde rugzakbekostiging af te geven. De Huifkar was onderdeel van: REC Oostmarke. Met ingang van 1 augustus 2014 is het REC opgehouden te bestaan. Onze school maakt nu deel uit van samenwerkingsverband Contactgegevens school Schoolnaam De Huifkar Brinnummer 19LZ Adres Keppelerdijk 2 Postcode en Plaats 7535 PE Telefoon Website Contactgegevens Attendiz Adres Welbergweg 20, 7556 PE Hengelo Telefoon Website 6

7 Contactgegevens Samenwerkingsverband Naam Samenwerkingsverband SWV Adres Postbus 369 Telefoon Website 1. Visie en beleidsvorming Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die we hierin neerzetten komt tot stand op basis van onze missie en visie: dat wat wij met onze leerlingen willen bereiken. Deze missie en visie wordt vierjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Onze schoolontwikkeling verloopt cyclisch en systematisch. Zo concretiseren wij de missie en visie in beleid en beleidsvoornemens aan de hand van het INK-managementmodel en de PDSA-cyclus waarmee we in beeld brengen of we bereiken wat we willen bereiken. 1.1 Visie van onze school Op De Huifkar gaan we uit van de algemeen geldende waarden en normen van de Nederlandse samenleving. We willen ons onderwijs zo gedifferentieerd mogelijk aanbieden, aansluitend bij het individuele ontwikkelingsniveau van de leerling (adaptief onderwijs). We richten ons op de mogelijke participatie van onze leerlingen in de maatschappij waarbij de nadruk ligt op werken, wonen en vrije tijd. (sociale, cognitieve en maatschappelijke redzaamheid). We willen de begeleiding gestalte geven in een school die kindvriendelijk en open van karakter is. Een school voor speciaal onderwijs die open staat voor alle kinderen en ouders/verzorgers ongeacht afkomst, geloof en ras. Leerlingen van de Huifkar verdienen veel zorg en aandacht. Uitgangspunt is het belang van het individuele kind en zijn/haar specifieke mogelijkheden. Het onderwijs op de Huifkar kenmerkt zich dan ook door haar gedifferentieerde benadering. 1.2 Het doel van de school De Huifkar is een gespecialiseerde school voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Wij bieden leerlingen met een ontwikkelingsachterstand een passend onderwijsaanbod. a) De school bereidt de leerlingen voor op deelname aan een vorm van voortgezet onderwijs passend bij de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling. b) Wij willen het maximale eruit halen bij leerlingen en hebben realistische verwachtingen van leerlingen. c) Wij willen de leerling helpen te leren wat ze kunnen leren en te leren wat ze nodig hebben. d) Ons motto is: Probeer het maar, ik weet zeker dat jij het zelf kunt. 7

8 1.3 Hoe wil de school dat doel bereiken? Wij beschouwen ons als kenniscentrum voor onze leerlingen en hun ouders, het regulier onderwijs en zorginstellingen voor wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden van bovengenoemde leerlingen. a) Onderwijs bieden aan een brede populatie kinderen met een ontwikkelingsachterstand, dat aansluit bij het ontwikkelingsperspectief van leerlingen. Uitgaan van de mogelijkheden van de leerlingen en niet van de beperkingen. b) Er wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin wordt omschreven wat de te verwachten uitstroombestemming en het te verwachten uitstroomniveau zal zijn en wat het onderwijsaanbod zal zijn om dat niveau te bereiken c) Individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn het uitgangspunt, waarbij het leren dus betekenisvol moet zijn. Wij gaan uit van de kerndoelen voor SO ZMLK. Het geleerde moet toepasbaar in het dagelijks functioneren van de leerling. De school draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen en het vergroten van de autonomie van leerlingen. Die vraagt om onderwijs en ondersteuning op maat. d) Het onderwijs gaat uit van de structurering van de leef- en ervaringswereld van leerlingen met een ontwikkelingsachterstand. Dit wordt gerealiseerd in een schoolklimaat waar (sociale) veiligheid, vertrouwde omgeving, structuur en rust zeer belangrijk zijn. Vanuit een positieve benadering worden leerlingen gestimuleerd waardoor zelfvertrouwen kan groeien. Leerlingen worden uitgedaagd om actief en zo zelfstandig mogelijk te leren en keuzes te maken. 1.4 Beleidsvorming Iedere school moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de school op peil blijft en verbetert. Hierbij neemt binnen het beleid van onze school de PDSA kwaliteitscirkel een centrale plaats in. PDSA is een afkorting van vier Engelse woorden die staan voor: 1. Plan. Alle scholen hebben een schoolplan. Het schoolplan wordt voor vier jaar vastgesteld. In het schoolplan staan het schoolbeleid, de beleidsvoornemens en de streefdoelen van de school vermeld. 2. Do. De directeur vertaalt de streefdoelen uit de managementovereenkomst in actieplannen. In deze actieplannen geeft de directeur het tijdspad aan wanneer de plannen gerealiseerd moeten zijn en tevens wie er verantwoordelijk voor de plannen is. 3. Study. Twee keer per jaar levert de directeur een managementrapportage aan. Via deze rapportages houdt de directeur het bestuur op de hoogte van de vorderingen van de actieplannen en tevens levert de directeur gegevens aan over de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en diverse algemene schoolgegevens. 4. Act. Borging van alle documenten gebeurt op iedere school in borgingsmappen. De directeur informeert de verschillende belanghebbenden (medewerkers, ouders, leerlingen, bevoegd gezag, inspectie) over de kwaliteit van haar onderwijs. 8

9 2. Over het team Goed onderwijs wordt verzorgd door kwalitatief goede mensen. Kwalitatief goed geschoolde medewerkers vormen een succesfactor om excellent onderwijs te verzorgen in onze school. 2.1 Functies bij ons op school De functies die binnen onze school voorkomen zijn onderstaande: Algemeen directeur Adjunct-directeur Groepsleraren Klassenassistenten Logopediste Zorgcoördinator Orthopedagoog Psychologisch assistente Vakleerkracht lichamelijke opvoeding Conciërge/tuinman Administrateur Bouwcoördinatoren ICT-er Op onze school is één functionaris werkzaam: Aandachtsfunctionaris Meldcode Kindermishandeling Voor een uitgebreid overzicht met namen, functies en verantwoordelijkheden verwijzen we u graag naar onze website. 2.2 Het team schooljaar Het is ten tijde van het maken van deze schoolgids nog niet helder hoe de invulling van het team zal zijn. De indeling per groep wordt uiterlijk in de eerste week van het nieuwe schooljaar op onze website gepubliceerd. De samenstelling van het team zal via de website steeds worden geactualiseerd. 9

10 3. Leiderschap en management De schoolleiding gaat voor in schoolontwikkeling. De schoolleiding zet de koers uit en bepaalt de kaders. Voorbeeldgedrag is een woord dat veelal samen wordt gevat met leiderschap. En, goed voorbeeld doet goed volgen. 3.1 Leiderschap De visie van Stichting Attendiz op leiderschap gaat uit van opbrengstgericht en onderwijskundig leiderschap. Opbrengstgericht leiderschap stelt de interactie tussen leerkracht en leerling centraal en wil het onderwijskundig proces versterken met als doel de leerresultaten van leerlingen te optimaliseren. Dit onderwijskundig leiderschap moet dan ook leiden tot effectievere instructie door leraren, waardoor leerlingen beter leren met als resultaat betere leerprestaties van leerlingen. 3.2 Management Binnen de school zijn er verschillende overlegstructuren waar verschillende collegae aan deelnemen. Ook leerlingen en ouders kunnen een rol hebben tijdens verschillende overleggen. Hieronder worden de meest voorkomende genoemd en toegelicht. (Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad (MR en GMR) De (G)MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de leerlingen aangaan. De (G)MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de (G)MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met het bestuur, directie, personeel en ouders nodig. De GMR van Attendiz bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. De MR van onze school bestaat momenteel uit 3 personeelsleden en 2 ouders waarbij er nog gezocht wordt naar een derde ouder aangevuld met een lid van de directie. De directie is geen lid van de MR maar zorgt er samen met de MR voor dat we een goede veilige school hebben. Naast alle bovengenoemde overlegstructuren kent de school nog verschillende werkgroepen binnen de school of vanuit Attendizscholen onderling, die met regelmaat overleg vragen. Werkgroepen die gericht zijn op de onderwijsontwikkelingen en werkgroepen die gericht zijn op activiteiten. 10

11 4. Cultuur en klimaat Een prettig pedagogisch klimaat gekenmerkt door een duidelijke structuur, veiligheid, respectvolle sociale omgang en vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van leerlingen. 4.1 Schoolcultuur Cultuur voor leerlingen Op de Huifkar gaan we uit van de algemeen geldende waarden en normen van de Nederlandse samenleving. We willen ons onderwijs zo gedifferentieerd mogelijk aanbieden, aansluitend bij het individuele ontwikkelingsniveau van de leerling. (adaptief onderwijs). We richten ons op de mogelijke participatie van onze leerlingen in de maatschappij waarbij de nadruk ligt op werken, wonen en vrije tijd. (sociale, cognitieve en maatschappelijke redzaamheid) We willen de begeleiding gestalte geven in een school die kindvriendelijk en open van karakter is. Leerlingen van de Huifkar verdienen veel zorg en aandacht. Uitgangspunt is het belang van de individuele leerling en zijn/haar specifieke mogelijkheden. Het onderwijs op de Huifkar kenmerkt zich dan ook door haar gedifferentieerde benadering. Dit geldt ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Een ontwikkelingsachterstand heeft ook gevolgen voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Leerlingen kunnen niet op het niveau van hun kalenderleeftijd aangesproken worden. Soms heb je oudere leerlingen die nog een egocentrische belevingswereld hebben passend bij een jonger kind (peuter/kleuter). Verder zijn er leerlingen met stoornissen waarbij het inlevingsvermogen in jezelf en een ander verstoord is. (stoornis in het autistisch spectrum, ADHD etc.) Ook zijn er leerlingen waarbij de gewetensvorming verstoord is en leerlingen die een negatief zelfbeeld hebben door over- of onderschatting door hun omgeving. Deze gemêleerde doelgroep vraagt erom dat sociale vaardigheden worden getraind omdat het inzicht vaak ontbreekt. De school creëert voor de leerlingen een leef- en leeromgeving: waarin leerling zich veilig voelen, waarin leerlingen hun eigen leefwereld herkennen, waarin leerlingen zich ondersteund weten als dat nodig is, waarin leerlingen uitgedaagd worden tot eigen initiatief en zelfstandigheid als dat kan, waarin ruimte en nadrukkelijke aandacht is voor sociale contacten tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en opvoeders waarin groepsleiding zich richt op zowel de mogelijkheden en niet op de beperkingen waarin het welbevinden van de leerlingen serieus genomen wordt, door waar nodig het klimaat beter op de leerlingen af te stemmen. Cultuur voor ouders Het contact met ouders hebben wij hoog in het vaandel staan. De Huifkar werkt nauw samen met een betrokken ouderraad. De ouderraad wordt gevormd door een aantal ouders/verzorgers aangevuld met een directielid. De ouders/verzorgers worden in de raad gekozen nadat zij zich kandidaat hebben gesteld. De OR vergadert 5 à 6 keer per schooljaar en bespreekt dan diverse zaken die met de school en de kinderen te maken hebben. Daarnaast is de OR actief in het mede organiseren, coördineren en begeleiden van verschillende activiteiten die op school plaatsvinden. 11

12 Verdere oudercontacten zijn voor ons vanzelfsprekend wat duidelijk wordt door de volgende punten: Het personeel van De Huifkar is belast met het geven van het onderwijs en onderhouden van contact met de ouders over de leerling, De orthopedagoog informeert en adviseert de ouders/verzorgers over het intellectueel en/of gedragsmatig functioneren van de leerling, Wij als professionals moeten in overeenstemming met de ouders, de leerling de kans en de ruimte geven om te kunnen leren. Van de teamleden vraagt dit om afstemming, geduld, respect en betrokkenheid naar onze leerlingen én hun ouders, Onze missie is om het ontwikkelingsperspectief verder te ontwikkelen waaronder de rol van ouders bij het onderwijs van hun kind, De school geeft leerlingen en ouders duidelijke informatie over het vervolgtraject bij het verlaten van de school, De school neemt contact op met ouders wanneer dit nodig is. 4.2 Regels over gedrag, veiligheid voor leerlingen en personeel In onze school respecteren wij elkaar. Wij doen dit door: Fatsoenlijk en verzorgd taalgebruik, Elkaar niet kwetsen, kleineren, of pijn doen, Elkaars bezittingen niet meenemen, of stuk maken, Zorg dragen voor elkaar, Niemand buiten te sluiten, Luisteren naar elkaar, Handen thuis (ruzies/gevoelens van boosheid niet oplossen door middel van lichamelijke agressie). 4.3 Veiligheid Om te zorgen dat een leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, is het belangrijk dat de leerling zich veilig voelt en een vertrouwensrelatie opbouwt met de leerkracht. Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat de leerkracht beschikbaar is wanneer de leerling hem nodig heeft. Daarnaast is het van belang dat de leerkracht positieve verwachtingen uitspreekt naar de leerling. Bij de begeleiding van de leerlingen is het contact met de ouders heel belangrijk. 4.4 Schoolregels We hebben op school algemene schoolregels die voor iedereen gelden. De regels in de klas en in de pauze zijn hiervan afgeleid. De regels en afspraken worden regelmatig met de leerlingen herhaald en waar mogelijk samen met hen uitgebreid. De regels bevatten ook anti-pestregels. De regels en afspraken ondersteunen het (pedagogisch) klimaat dat we nastreven: een veilige omgeving waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Als leerlingen gedrag vertonen dat de geldende normen en regels overschrijdt, dan wordt er sturend en corrigerend opgetreden. We proberen preventief te zijn: we ondersteunen als er positief gedrag wordt vertoond, we bespreken moeilijke situaties, zoeken samen naar manieren om het anders aan te pakken en spiegelen leerlingen in hun gedrag. Zo nodig wordt met ouders overlegd hoe de leerling het beste begeleid kan worden. Op het moment dat er grenzen worden overtreden, worden de stappen uit het gedragsprotocol uitgevoerd. 12

13 4.5 Veiligheidsbeleid Wij gaan uit van een directe relatie tussen het primaire proces en de mate van veiligheid. Uitgaande van de stelling dat aantrekkelijk vormgegeven onderwijs tot tevreden leerlingen leidt, kan worden aangenomen dat dit ook tot minder ongewenst gedrag leidt en daarmee tot een veiliger school. Wij willen dat leerlingen en personeelsleden zich veilig voelen op school. Om inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van leerlingen, ouders en teamleden wordt hier vierjaarlijks in de kwaliteitsmeting naar gevraagd. Voor het registreren en melden van agressie incidenten zijn er formulieren agressie-incidentmelding ontwikkeld. Daarnaast leren medewerkers op de jaarlijkse agressie-interventietrainingen hoe zij agressie-incidenten kunnen voorkomen en tevens hoe zij kunnen handelen in geval van agressie. 4.6 Klachten Het is in eerste instantie altijd de bedoeling uw probleem of klacht bespreekbaar te maken met de mentor van uw kind. Mocht u dit niet meer als mogelijkheid zien dan kunt u ook een gesprek aangaan met de directeur van de school. Als ook dit niet meer mogelijk is en u de klacht zo ernstig vindt dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen van school of de vertrouwenspersoon van de stichting. Op onze school zijn twee contactpersonen binnen de school aangesteld die niet alleen klachten registreren en verwijzen maar ook signaleren, Wietske Klein en Karin Boers. Onafhankelijke vertrouwenspersoon De onafhankelijke vertrouwenspersoon van Attendiz is: Mevr. Marleen Schrier Telefoon: (receptie HumanCapitalCare) Mailadres: care.nl Mocht u schriftelijk een klacht willen indienen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Attendiz. U kunt uw klacht richten aan: Attendiz T.a.v. Klachtencommissie, mevr. J.Bults Welbergweg PE Hengelo 4.7 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Sinds 1 juli 2013 is de Meldcode van kracht. Sindsdien zijn professionals, o.a. in het onderwijs, verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Bij Attendiz is op iedere school een aandachtsfunctionaris aanwezig, voor alle collega s op school het eerste aanspreekpunt wanneer vermoedens van geweld bestaan. Onze aandachtsfunctionaris is Annet Niessink. 13

14 5. Middelen en voorzieningen De juiste middelen en voorzieningen zorgen ervoor dat wij kwalitatief goed onderwijs kunnen geven. 5.1 Huisvesting en uitrusting De huisvesting voldoet in ruime mate aan de eisen die er aan het onderwijs voor ZMLK gesteld kan worden. Men heeft de beschikking over ruime groepslokalen, een lokaal voor de autiklas, een multifunctioneel lokaal voor o.a. kooklessen, een gymlokaal met kleedkamers en douches, een watergewenningsbad met kleedkamers en een personeelskamer. Er zijn aparte ruimtes voor logopedie, een werkkamer voor de zorgcoördinator en orthopedagoog, een werkkamer voor de directie en een werkkamer voor de administratie. Enkele ruimtes worden gedeeld met elkaar. Het gebouw is geheel gerenoveerd in 2010 volgens de principes voor frisse scholen. 5.2 Financiën Het jaarverslag van Attendiz wordt jaarlijks op de website van Attendiz geplaatst. 5.3 Sponsoring De school kan een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit diverse fondsen. Het geld wordt besteed aan een van tevoren vastgesteld doel. Sponsoring door bedrijven of instellingen is ook mogelijk. Attendiz conformeert zich aan het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring Dit houdt onder meer in dat: - sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; - sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs; - De school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren; - Sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren; - Aanvragen voor sponsoring worden getoetst door het managementteam en door de MR. 14

15 5.4 Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Met de ouderbijdrage koopt u als het ware diensten die uw kind op school worden aangeboden maar die niet wettelijk zijn vastgesteld en waarvoor de school dan ook geen vergoeding ontvangt van het Ministerie van Onderwijs (excursies, vieringen, sprekers op ouderavonden enzovoorts). Ouderbijdrage: 40,00 per jaar. Uit de ouderbijdrage worden alle feesten gefinancierd en er wordt een bijdrage aan de stichting Vrienden van de Huifkar gedaan voor het gebruik van de schoolbus. Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is doen wij een dringend beroep op u om deze te voldoen. Het kunnen organiseren van de feesten is in grote mate afhankelijk van deze bijdrage. Deze ouderbijdrage kunt u storten op de rekening (NL38 RABO ) van de school, Stichting Attendiz Huifkar SO onder vermelding van de ouderraadbijdrage en de naam van uw kind. Naast de ouderbijdrage wordt een aparte bijdrage aan de ouders gevraagd voor de sinterklaasoperette (alleen aan de leerlingen van de betreffende groepen (bovenbouw) en aan alle kinderen voor de paaskermis. De bedragen hiervoor worden jaarlijks door de organiserende instanties vastgesteld. De totale kosten voor het 3 daagse schoolkamp zijn 50,00 en voor het 5 daagse schoolkamp zijn 85,00. In overleg met het team en na goedkeuring van MR is besloten dat het bedrag van de 3 en 5 daagse schoolkampen beiden verhoogd is met 10,00. Dit is een noodzakelijke verhoging vanwege de gestegen kosten in de afgelopen jaren voor zowel de accommodaties, de boodschappen, excursies en de vervoerskosten. Te zijner tijd zal aan u de betaling van deze bedragen in termijnen worden gevraagd. Het 1 daagse schoolreisje kost 30,00. 15

16 6. Het onderwijs Vanuit onze ambitie willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden en onze jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op een plek in de samenleving. Als school spelen wij daarbij in op nieuwe eisen die vanuit de samenleving aan ons gesteld worden. 6.1 Opbrengstgericht werken Binnen het onderwijs van de Huifkar werken we met een cyclisch proces van Opbrengstgericht werken. Systematisch en doelgericht werken we aan het maximaliseren van prestaties van onze leerlingen en van de school op ieder ontwikkelingsgebied. Hierbij worden we ondersteund door een leerlingvolgsysteem met leerlijnen en de mogelijkheid tot het maken van overzichten. Het onderwijs op de Huifkar gaat uit van de landelijke kerndoelen voor ZML. Deze doelen zijn verwerkt in leerlijnen op alle ontwikkelingsgebieden en deze geven richting aan de inhoud van ons onderwijs. De leerlijnen zijn verdeeld over 12 niveaus, voor het zeer intensieve arrangement voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd <24 maanden gaan we uit van de Plancius leerlijnen die verdeeld zijn over 6 niveaus. Deze sluiten aan bij niveau 1 van de ZML leerlijnen. Voor het indelen van de groepen en het bijpassende onderwijsaanbod zijn de onderwijsbehoeften en de streefniveaus leidend. De streefniveaus zijn afgeleid van de standaarden die we binnen school gesteld hebben. Schoolstandaarden: Leerroute Uitstroomniveau Uitstroombestemming 3 Uitstroom SO CED VSO ZML leerroute 3 ZML 8 Dagbesteding 2 Uitstroom SO CED ZML 5 1 Uitstroom SO Plancius 6 arbeidsgericht VSO ZML leerroute 2 Dagbesteding activiteitsgericht VSO ZML leerroute 1 Dagbesteding belevingsgericht In het begin van het schooljaar wordt een pedagogisch en didactisch groepsplan gemaakt door de leerkracht i.s.m. de zorgcoördinator en de orthopedagoog. Hierin worden de streefniveaus en de onderwijsbehoeften van de leerlingen samengevoegd en wordt het onderwijsaanbod gepland. 16

17 6.2 Leerstofaanbod leerlingen (incl. adviesurentabel) De leergebied overstijgende doelen: Functieontwikkeling (sensomotoriek): de leerlingen kunnen informatie opnemen, verwerken en hanteren. Spelontwikkeling: de leerlingen oriënteren zich op hun omgeving door middel van spel. Sociaal emotionele ontwikkeling: De leerlingen leren met hun eigen mogelijkheden en grenzen om te gaan. Dit is verweven in allerlei activiteiten en handelingen die gedurende de dag plaats vinden bijvoorbeeld het aanbieden van leerstof in kleine stapjes, succeservaringen op te laten doen en (positieve) feedback te geven. De leerlingen leveren een positieve bijdrage in de omgang met anderen: volwassenen, medeleerlingen, de groep. Hier wordt gedurende de dag intensief aandacht aan besteed. Leren leren: De leerlingen hebben belangstelling voor de wereld om hen heen, ze zijn gemotiveerd deze te onderzoeken en daarin taken uit te voeren. We oefenen het zelfstandig werken als didactische werkvorm. We proberen gedurende de dag aandacht te besteden aan het ontwikkelen van een goede werkhouding d.m.v. feedback, regels en leerstof aanbieden op juiste niveau. De leerlingen gebruiken uiteenlopende strategieën en vaardigheden die ze hebben verworven mede op basis van opgedane ervaring. Omgaan met media: De leerlingen maken gebruik van moderne communicatiemiddelen. Praktische redzaamheid: - De leerlingen kunnen zichzelf aan- en uitkleden - De leerlingen kunnen zelfstandig eten en drinken - De leerlingen kunnen zelfstandig naar het toilet gaan. - De leerlingen kunnen dagelijkse eenvoudige taken uitvoeren. - De leerlingen kennen hun persoonlijke gegevens. 17

18 De leergebied specifieke onderwijsdoelen: Taal: - De leerlingen kunnen gesproken en geschreven (o.a. picto s) taal begrijpen. - De leerlingen kunnen deelnemen aan een gesprek. - De leerlingen kennen begrippen uit de taal waardoor ze de taal kunnen gebruiken. - De leerlingen kunnen hun wensen, ervaringen, gevoelens, en fantasie mondeling en/of schriftelijk uitdrukken. - De leerlingen zijn ervan op de hoogte dat er in ons land verschillende talen worden gesproken. Rekenen: - De leerlingen herkennen hoeveelheidbegrippen en kunnen die toepassen. - De leerlingen kunnen in alledaagse situaties rekenhandelingen uitvoeren m.b.v. concreet- en rekenmateriaal. - De leerlingen kunnen omgaan met tijd. - De leerlingen kunnen meten en wegen; ze kunnen omgaan met meetinstrumenten, maten en eenheden. - De leerlingen weten dat geld een betaalmiddel is en een waarde voorstelt. Oriëntatie op mens en wereld: Dit is een breed gebied en is verdeeld in de volgende items: - Oriëntatie op ruimte - Oriëntatie op tijd - Oriëntatie op natuur en milieu - Oriëntatie op gezond en redzaam gedrag - Oriëntatie op de samenleving - Oriëntatie op techniek Lichamelijke opvoeding: Het ontwikkelen van bewegingsvaardigheden, spelvormen, leren zwemmen, leren omgaan met winnen en verliezen, inspanningen leveren etc. Kunstzinnige oriëntatie: dit doel is onderverdeeld in de volgende onderdelen: - beeldende vorming: tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen, het kijken, praten genieten en respect hebben voor beeldend werk van anderen. - muziek en bewegen: liedjes zingen, op liedjes/muziek bewegen, ritmes spelen op schoolinstrumenten, genieten van muziek etc. - dramatische vorming: leerlingen laten zien en ervaren: de verschillende uitdrukkingsmogelijkheden van stem, houding, beweging en mimiek, een rol spelen alleen of met anderen, genieten van het kijken naar anderen. 18

19 Hieronder de adviesurentabel met hierin vermeld de verdeling van tijd over leer- en vormingsgebieden voor het schooljaar : Leerjaar a 7-8b A B Vakgebied Sociaal-emotioneel 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 3:00 2:00 SUBTOTAAL/WEEK Leren leren 0:30 1:00 1:00 1:00 1:00 1:45 SUBTOTAAL/WEEK Spel 1:30 1:15 1:15 1:00 1:15 3:00 0:30 SUBTOTAAL/WEEK Sensomotoriek 2:00 1:00 0:30 4:00 0:30 SUBTOTAAL/WEEK Mond. en schriftelijke taal 4:00 5:00 5:00 5:00 5:00 4:00 5:00 Schrijven 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 SUBTOTAAL/WEEK Rekenen 2:30 4:00 4:30 4:45 4:00 3:30 SUBTOTAAL/WEEK Zelfredzaamheid 1:45 1:30 1:00 1:00 1:30 3:00 2:00 SUBTOTAAL/WEEK Oriëntatie op mens en wereld 1:00 1:30 2:00 2:30 2:30 2:00 SUBTOTAAL/WEEK Bewegingsonderwijs 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 2:15 1:30 SUBTOTAAL/WEEK Kunstzinnige oriëntatie 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 Pauze 3:15 3:15 3:15 3:15 3:15 3:15 3:15 SUBTOTAAL/WEEK Totaal aantal uren per week Aantal schoolweken Totaal aantal lesuren per jaar

20 6.3 Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Het ontwikkelingsperspectief geeft een inschatting van ontwikkelingsmogelijkheden door instroomniveau en verwacht uitstroomniveau met elkaar te verbinden. Het vormt de basis van de ontwikkeling die leerlingen doormaken. Voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief gelden de volgende uitgangspunten: Voor iedere leerling stelt de school bij plaatsing binnen 6 weken een ontwikkelingsperspectief vast na, een op overeenstemminggericht, overleg met ouders. De school legt het instroomniveau vast op basis van beschikbare informatie (intelligentieprofiel, motivatie, didactische informatie, leergedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatieve redzaamheid, stoornis/handicap, gezins-/woonsituatie). Het ontwikkelingsperspectief bevat didactische, cognitieve en sociaalemotionele gegevens van de leerling. De school stelt de leerroute, het eindniveau en de uitstroom vast. De school betrekt de leerlingen bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief en de leerroute. De school gaat werken met een portfolio. De school evalueert het ontwikkelingsperspectief tenminste eenmaal per jaar met de ouders/ verzorgers en de leerling. Indien hulpverlening of behandeling betrokken is, bespreekt de school met deze partners het ontwikkelingsperspectief van de leerling en tevens de eventuele invloed van de behandeling hierop. Om de ontwikkeling van de leerling te kunnen volgen, brengt de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling vanaf de plaatsing door de jaren heen overzichtelijk in kaart en toetst de prestaties van de leerling jaarlijks middel s het leerlingenvolgsysteem. De school verantwoordt aan de hand van het ontwikkelingsperspectief wat de resultaten en leerwinst zijn, of de school erin slaagt leerlingen op een school te plaatsen die past bij hun uitstroomniveau en of leerlingen de verworven plek weten te bestendigen. De school volgt leerlingen nog twee jaar na het verlaten van de school om te controleren of de leerling naar verwachting functioneert op de uitstroombestemming via het formulier bestendigen uitstroom. Er wordt gewerkt met een uniform format voor het ontwikkelingsperspectief. Er is een doorgaande lijn. 6.4 Toelating en verwijzing Met de start van passend onderwijs is onze school deel gaan uitmaken van een nieuw gevormd regionaal Samenwerkingsverband van scholen voor zowel regulier als speciaal onderwijs. Onze school hoort bij het Samenwerkingsverband PO. Leerlingen kunnen vanaf nu niet meer via een Cluster-indicatie worden toegelaten, doch krijgen vanuit het samenwerkingsverband een Toelaatbaarheidsverklaring. Ten tijde van het schrijven van deze schoolgids is de specifieke informatie hierover nog niet bekend. We zullen hierover informatie opnemen op onze schoolwebsite Verwijzing naar een andere school Jaarlijks wordt elke leerling twee keer per jaar besproken tijdens de groepsbespreking. Tijdens deze besprekingen wordt er ook geëvalueerd of plaatsing op onze school wenselijk blijft of dat de leerling doorgeschakeld kan worden naar regulier onderwijs. Ook kan het zo zijn dat de leerling niet meer past binnen de setting van onze school, omdat de leerling meer gebaat zou zijn bij een andere aanpak of andere lesstof. Dan kan het zijn dat een leerling doorgeschakeld wordt naar een andere vorm van speciaal onderwijs. 20

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie