Algemene voorwaarden UniWeb Laatste wijzigingen : 19 juni 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden UniWeb Laatste wijzigingen : 19 juni 2006"

Transcriptie

1 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are provided for the convenience of our non-dutch-speaking customers. Regardless of this, only the original Dutch-language versions are legally binding. Algemene voorwaarden UniWeb Laatste wijzigingen : 19 juni 2006 A. Algemene Verkoopsvoorwaarden B. Aanvullende product specifieke voorwaarden: domeinnamen C. Aanvullende product specifieke voorwaarden: pre-registratie disclaimer D. Aanvullende product specifieke voorwaarden: webhosting-diensten E. Aanvullende product specifieke voorwaarden: web development Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen UniWeb en de Klant, gelden de algemene verkoopsvoorwaarden aangevuld met de productspecifieke voorwaarden. UniWeb kan de voorwaarden ten alle tijde aanpassen op voorwaarde dat de aanpassingen twee weken op voorhand aan de belanghebbenden worden meegedeeld. De meest recente versie kan schriftelijk opgevraagd worden of bekeken worden op de website De voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, laat dit de andere punten onaangetast. A. Algemene Verkoopsvoorwaarden 1. Definities De volgende definities gelden voor de, in deze Algemene voorwaarden en alle aanvullende voorwaarden, gehanteerde termen UniWeb: UniWeb b.v.b.a., St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever, België, Onderneminingsnummer BE Klant: een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een bedrijf of feitelijke vereniging 1.4. Dienst: de Diensten vernoemd in het bestelformulier (on line en printversies) en/of contracten 1.5. Agent: een tussenpersoon tussen de Klant en UniWeb, die met toestemming van de Klant handelt Internet: wereldwijd TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) netwerk dat gevormd wordt door een verzameling van geïnterconnecteerde private en publieke computernetwerken van bedrijven, organisaties, Domeinnaam: een naam van een computer verbonden met het Internet (b.v. uniweb.be), die overeenkomt met een reeks getallen (ook wel Internet Protocol (IP) nummers genoemd), welke gebruikt worden voor het adresseren van informatie (bv een website) op het Internet Registry: door ICANN gemachtigde organisatie (bv DNS Belgium vzw) om één of meerdere top level domeinnamen (bv.be) te beheren Webhosting of hosting : de ruimte op de harde schijf van een UniWeb server die door UniWeb toebedeeld wordt aan de Klant voor het opslaan van e- mails en website Third-party software : software geleverd door een andere software ontwikkelaar dan UniWeb. a.netiquette: de gebruiksregels voor Internet-gebruikers waaronder: b.geen bulk (massa) s verzenden naar mensen die daar niet om gevraagd hebben (ook junkmail of spam genoemd) c.geen berichten posten in één of meerdere nieuwgroepen, waarvan de inhoud niet overeenkomt met het onderwerp van de nieuwsgroep d.auteursrechten moeten gerespecteerd worden e.de RFC1855 niet schenden 2.Bestelling Op het ogenblik dat de Klant de Diensten aanvraagt en aanvaardt, moet hij in principe een bestelbon, uitgaande van de Klant of van UniWeb, invullen en ondertekenen. Gezien het courante gebruik van fax, en internet erkent de Klant uitdrukkelijk dat een bestelbon of contract dat door hem via het web, of per fax werd verstuurd, dezelfde echtheidswaarde heeft als het originele document. De verkoop komt tot stand na schriftelijke bevestiging door UniWeb bvba. Een begin van uitvoering geldt tevens als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurt. UniWeb bvba behoudt zich het recht voor om een aanvraag of aanmelding te weigeren Wanneer de Klant een online bestelbon op de website van UniWeb invult, valt deze ook onder deze voorwaarden Elke annulering van een bestelling of overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding van de verkoper. In geval van annulering is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van bestelling met een minimum van 100 EUR en onder uitdrukkelijk voorbehoud van hogere schade te eisen De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst Wanneer de bestelling gebeurt door een Agent of een personeelslid van een bedrijf, die in naam van de Klant handelt, is de Klant nog steeds gebonden aan deze Algemene en de van toepassing zijnde aanvullende productspecifieke voorwaarden 2.6. Agenten die bestellingen plaatsen bij UniWeb garanderen dat zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van de Klant voor het bestellen en doorgeven van de gegevens van de Klant. UniWeb heeft het recht om bij inbreuk hierop de Dienst te beëindigen. 3.Levering van de Dienst(en) 3.1. UniWeb levert de Diensten, in overeenstemming met deze voorwaarden, met de vereiste vakkundigheid, in overeenstemming met de goede industriële praktijken. De Klant erkent dat het onmogelijk is om de Dienst vrij van fouten te leveren en dat UniWeb geen enkele garantie geeft om dit te doen, aangezien UniWeb instaat voor het onderhoud, installatie, configuratie en reparatie van het materieel nodig voor de levering van de Diensten en aangezien UniWeb geconfronteerd kan worden met omstandigheden buiten haar controle, waaronder overmacht UniWeb behoudt zich het recht voor om de technische specificaties van de Diensten, evenals elk onderdeel van het UniWeb computernetwerk (met inbegrip van de webservers) en software aanbod (zowel UniWeb software als third-party software) te wijzigen, up te daten, aan te passen. UniWeb zal er met alle redelijke middelen voor zorgen dat de aanpassing gebeurt zonder de uitvoering, kwaliteit, beveiliging of snelheid van de Diensten te verminderen UniWeb mag met betrekking tot de Dienst, instructies geven aan de Klant, die volgens UniWeb op redelijke wijze noodzakelijk zijn voor de veiligheid of kwaliteit van de Diensten aan de Klant, UniWeb s andere Klanten en/of eindgebruikers. UniWeb volgt tevens bepaalde procedures om de goede installatie en werking, veiligheid en snelheid van de Diensten te kunnen waarborgen. De Klant zal alle instructies en procedures van UniWeb m.b.t. tot de Dienst, nauwgezet opvolgen Elke fout of tekortkoming in de dienstverlening moet onmiddelijk door de Klant aan UniWeb gemeld worden. 4.Hardware en software 4.1. De Klant beschadigt de systemen van UniWeb niet De Klant erkent dat alle door UniWeb geleverde software eigendom is en blijft van UniWeb of third party licentiehouders De Klant waarborgt dat hij de door hem gebruikte software zal beschermen en confidentieel houden op alle mogelijke manieren, en dat hij niet zal trachten de software op welke wijze ook te copiëren, door te verkopen of verhuren, te onderzoeken, uit elkaar te halen of te wijzigen Het gebruik van de Dienst houdt de aanvaarding in door de Klant van alle softwarelicenties die gerelateerd zijn aan de Dienst De Klant zal zich bij het gebruik van de hard- en software gedragen als een Goede Huisvader.

2 5.Kostprijzen 5.1. Prijzen van offertes zijn geldig gedurende de periode die vermeld staat op de offerte zelf Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door de Klant aan UniWeb werd meegedeeld. Bij het leveren van de Dienst kan bijkomende arbeid nodig zijn. De Klant aanvaardt de kosten voortvloeiend uit deze bijkomende arbeid te betalen zoals vermeld op de factuur De prijs die op de uiteindelijke bestelbon (al dan niet on line) vermeld staat, zal de prijs van de factuur zijn. De prijzen die vermeld staan in catalogi, brochures of promotiemateriaal zijn louter indicatief voor de daadwerkelijke prijzen en kunnen ten alle tijde worden gewijzigd. Er zal geen enkele klacht worden aanvaard voor enig prijsverschil tussen een prijs die staat vermeld in promotiemateriaal en de prijs op de bestelbon. Een dergelijk verschil kan in geen geval door de Klant worden ingeroepen als motief voor de annulatie van een bestelling Indien de prijs op de bestelbon foutief blijkt te zijn omwille van technische redenen, zoals (maar niet beperkt tot) fouten in on line bestelformulieren, on line tools,... dan kan de klant de bestelling wel annuleren binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur Alle prijzen worden vermeld exclusief BTW of andere eventueel van toepassing zijnde belasting. De Klant zal de BTW en eventuele bijkomende belastingen betalen. 6.Betaling 6.1. De Klant zal de kosten zoals vermeld op de factuur betalen als tegenprestatie voor de door UniWeb geleverde Diensten (of nog te leveren Diensten in geval van voorafbetaling) 6.2. De betaling moet uiterlijk gebeuren binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum Om geldig te zijn, moet elke klacht schriftelijk worden gericht aan de hoofdzetel van UniWeb binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur. Indien binnen die periode geen klacht werd ontvangen, wordt het werk en de levering beschouwd als zijnde volledig aanvaard door de Klant. Problemen die door de Klant worden aangehaald met betrekking tot een inlassing of een deel van het voltooide werk geven de Klant geenzins het recht om de betaling op te schorten van het onbetwiste voltooide werk Bij niet-betaling op de vervaldag van een niet-geprotesteerde factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfetaire schadebeding van 12% met een minimum van 50 EUR en een nalatigheidsinterest van 10% per jaar. Tevens behoudt UniWeb bvba zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de Diensten volledig voor gebruik te blokkeren. Nadat achterstallige bedragen voldaan zijn, zal heractivatie uitsluitend plaatsvinden tegen eenmalige betaling van 50 EUR. 7.Gebruik van de Dienst 7.1. De Dienst wordt uitsluitend geleverd aan de Klant: de Klant verbindt zich ertoe het gebruik van deze Dienst nooit door te verkopen, noch te verhuren noch toe te staan aan derden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van UniWeb De Klant mag de rechten verkregen en de plichten opgelegd door de Dienst niet overdragen of delegeren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van UniWeb. UniWeb heeft het recht om rechten en plichten verkregen en opgelegd door deze Voorwaarden (en de productspecifieke aanvullingen ervan) over te dragen. UniWeb zal de Klant op de hoogte brengen van een dergelijke overdracht De Klant zal de Dienst nooit voor illegale doeleinden gebruiken en de Dienst enkel gebruiken in overeenstemming met de huidige en toekomstige wetgevingen De Klant volgt de Netiquette De Klant erkent dat UniWeb door een huidige of toekomstige wetgeving verplicht kan worden om toegang te verlenen tot data van de Klant, die opgeslagen of doorgegeven wordt door de Dienst en dat zij deze eventueel moeten opslaan en/of er kopiëen van maken UniWeb zal de logfiles van de servers en data van de gebruikers slechts overmaken aan gerechtelijke instanties wanneer dit door de bevoegde instanties expliciet verzocht wordt Gebruikers die systemen en/of netwerken schenden (niet beperkt tot de systemen van UniWeb) kunnen hiervoor gerechtelijk vervolgd worden. UniWeb zal medewerking verlenen aan alle gerechtelijke procedures en onderzoeken van gerechtelijke instanties, om dergelijke misdrijven op te sporen UniWeb kan onmogelijk elk gebruik van de Dienst door de Klant controleren en is in geen geval verantwoordelijk voor de handelingen van de Klant, zoals maar niet beperkt tot, het plaatsen van lasterlijke teksten op webpagina s, in s, het schenden van het auteursrecht, of het misbruik (= gebruik in strijd met deze Voorwaarden, de productspecifieke voorwaarden, de Netiquette, of een huidige en toekomstige wetgeving (Belgische en/of andere)) van de Dienst door de Klant op eender welke wijze. 8.Schadeloosstelling 8.1. De Klant moet UniWeb onmiddellijk verwittigen en uitvoerig informeren over elke gebeurtenis of situatie die verband houdt met deze overeenkomst en die aanleiding kan geven tot een eis of verzoek tegen UniWeb door een derde De Klant moet UniWeb en al zijn personeel verdedigen, schadeloos stellen en beschermen tegen alle aanspraken van derden en tegen elke vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit, maar niet beperkt tot: a.toegang tot en/of gebruik van de Dienst b.alle data, informatie, materiaal dat geproduceerd; doorgegeven of gedownload werd c.elke inbreuk door de Klant op deze Voorwaarden of de product-specifieke aanvullingen erop. d.schade aan personen of eigendom, veroorzaakt door een item die verkocht of geadverteerd werd in verband met de informatie van de Klant die is opgeslagen op een server van UniWeb; e.schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het gebruik van de Klant van de UniWeb systemen en verbindingen. f.laster of illegaal of als lasterlijk of illegaal bestempeld materiaal, dat door of via de Klant op een server van UniWeb wordt geplaatst; g.materiaal waardoor de eigendomsrechten van een derde worden geschonden of materiaal waarvan dat wordt beweerd; h.een eis vanwege een derde op grond van de toegang tot of het gebruik van de informatie van de Klant door derden De Klant zal alle redelijke medewerking verlenen die nodig is voor de verdediging van dergelijke klachten. 9.Beperking van aansprakelijkheid en garanties 9.1. UniWeb is niet aansprakelijk voor schade aan derden ontstaan door handelingen en/of gedragingen van de Klant in strijd met deze en de algemene voorwaarden, behoudens die gevallen waar schade mede is ontstaan door grove schuld of opzet van UniWeb UniWeb kan geenzins aansprakelijk worden gesteld voor schade die een Klant ondervindt als gevolg van een wijziging aan de site, uitgevoerd door de Klant zelf of door een Internet-gebruiker of eender wie buiten het personeel van UniWeb UniWeb is niet en zal nooit aansprakelijk zijn voor rechtstreeks, onrechtstreeks of bijkomend verlies of schade die voortkomt of kan voortkomen uit het gebruik van de Dienst door de Klant, zoals, maar niet beperkt tot, de verwijdering of het verlies van bestanden en andere data (door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, virussen, hackers,...), defecten of vertragingen in transmissie, storingen van de servers of het Internet. UniWeb is en zal evenmin niet aansprakelijk zijn voor schade voortkomend uit het gebruik door de Klant van diens Internettoegang, noch uit zijn gebruik van het Internet voor welk doel ook, voor of door middel van welke informatie of andere Dienst ook, en voor of door welke goederen ook, verkregen of opgezocht dankzij de Dienst of het Internet UniWeb sluit alle aansprakelijkheid uit voor de transmissie van, ontvangst van of inbreuken op informatie van welke aard ook, verkregen of doorgegeven via de Dienst. 10.Bescherming van data en persoonsgegevens 10.1.De Klant garandeert dat hij elke relevante wetgeving m.b.t. bescherming van data en persoonsgegevens, zal naleven en UniWeb zal vergoeden voor elk verlies of schade, dat UniWeb kan overkomen of oplopen ten gevolge van een inbreuk op dergelijke wetgevingen De Klant verleent UniWeb de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige toestemming zijn naam en andere gegevens op te nemen in een bestand voor intern gebruik en om UniWeb de mogelijkheid te geven om de Dienst uit te voeren, tenzij de Klant expliciet en schriftelijk duidelijk maakt dit niet te willen. De

3 Klant verleent de uitdrukkelijke toestemming om als referentie opgegeven te worden door UniWeb, hetzij op de website van UniWeb, hetzij in andere elektronische of niet-elektronische publicatievormen. Indien de Klant dit niet wenst, dient hij dit schriftelijk aan UniWeb mee te delen De persoonsgegevens m.b.t. de Klant worden door UniWeb gebruikt voor: a.intern adressenbestand met contactgegevens van de Klant b.het opsturen, nazien en innen van facturen c.beheer- en informatiedoeleinden m.b.t. de Dienst d.informatie- en promotiecampagnes in verband met de door UniWeb aangeboden Diensten en producten 10.4.De regeling van het recht op toegang van de Klant tot zijn gegevens verloopt volgens de toepasselijke wetgeving 10.5.Uitzonderingen hierop vormt artikel 8 van B. Productspecifieke voorwaarden: domeinnamen De Klant verbindt er zich toe om elke adreswijziging (van zowel post- als adres) aan UniWeb door te geven. 11.Vertrouwelijkheid 11.1.Zowel de Klant als UniWeb garanderen dat zij geen enkele van elkaar verkregen vertrouwelijke informatie zullen doorgeven aan derden of vrijgeven op welke wijze ook Dit geldt niet voor de volgende informatie: a.informatie die openbaar goed geworden is op een andere manier dan door een inbreuk op deze Voorwaarden b.informatie die in het bezit is van de krijgende partij die niet gebonden is aan restricties m.b.t. het tijdstip van onthulling, opgelegd door de onthullende partij c.informatie die werd verkregen van een derde partij die deze op een rechtsgeldige manier heeft verkregen of ontwikkeld en geen verplichting heeft tot beperking van de onthulling van deze informatie d.informatie die op verzoek van een rechtbank of een administratieve overheid onthuld moet worden 11.3.Deze voorwaarden verhinderen op geen enkele manier dat UniWeb vertrouwelijke informatie aan personeelsleden van Uniweb of van andere bedrijven, waarmee UniWeb samenwerkt voor de Dienst, meedeelt, indien UniWeb alle redelijke stappen onderneemt om zich te verzekeren dat alle vertrouwelijke informatie ook in vertrouwen zal gehouden worden. 12.Opschorting van de Dienst 12.1.UniWeb is gerechtigd de Dienst te onderbreken/op te schorten omwille van de volgende redenen: a.voor onderhoud, herstellingen, updates; UniWeb zal alle redelijke middelen inzetten om de Dienst zo snel als praktisch mogelijk is, te herstellen b.wanneer de Klant deze Voorwaarden schendt c.wanneer de uitrusting van de Klant of diens connectie ervan worden verdacht gebruikt te worden voor hacking, spamming, denial of service of elke andere actie die nadelig kan zijn voor de Dienst, het UniWeb-netwerk of eender welk ander netwerk d.wanneer de Klant iets doet of nalaat te doen dat de Dienst of een netwerk waaraan hij geconnecteerd is, in gevaar brengt e.wanneer UniWeb verplicht is een bevel, instructie of aanvraag van de Overheid of een andere bevoegde autoriteit op te volgen f.wanneer de Klant de Dienst niet gebruikt conform de Netiquette g.op basis van punt Termijnen en beëindiging 13.1.De Dienst wordt door UniWeb ter beschikking gesteld/geleverd vanaf de installatiedatum of datum van ondertekening van het contract tot de vastgestelde termijn verlopen is De overeenkomst kan door beide partijen beëindigd worden mits inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand vóór het verstrijken ervan. De opzegging is pas aanvaard, na schriftelijke bevestiging door UniWeb (via fax of ) Wanneer een overeenkomst niet opgezegd wordt binnen deze termijn, wordt ze stilzwijgend voor dezelfde duur en volgens dezelfde modaliteiten verlengd. UniWeb heeft het recht de Dienst tijdelijk op te schorten of te beëindigen met onmiddellijke kennisgeving indien: a.de Klant de factuur niet betaalt binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum b.de heerschappij door de Klant of de eigendom van de Klant verandert, tenzij UniWeb schriftelijk toestemming geeft voor de overdracht 13.4.Elke partij kan de Dienst beëindigen dmv een aangetekend schrijven aan de andere partij, indien: a.de andere partij een inbreuk begaat m.b.t. deze Voorwaarden en deze inbreuk niet ongedaan gemaakt heeft binnen de dertig (30) dagen, ingaande op de dag waarop een aanvraag om de inbreuk te beëindigen geschreven werd b.een curator of beheerder werd aangesteld om een deel of het geheel van zijn goederen te beheren c.de andere partij insolvent wordt, in vereffening gaat, het onderwerp wordt van een gerechtelijk akkoord of een overeenkomst maakt met zijn schuldeisers (tenzij voor fusie en wederopbouw) d.de andere partij dreigt zijn zaak te beëindigen of het einde van zijn zaak veroorzaakt 13.5.In geval van beëindiging zal de Klant alle openstaande kosten aan UniWeb betalen 13.6.De uitoefening van de rechten om de overeenkomst te beëindigen heeft geen invloed op het recht op schadevergoeding of op andere rechten of verplichtingen verkregen onder deze Voorwaarden op de beëindigingsdatum en evenmin op de andere bepalingen in deze Algemene en de van toepassing zijnde aanvullende productspecifieke voorwaarden. 14.In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing. 15.Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten terzake van het verzuim van de Klant kan UniWeb bvba op de desbetreffende Klant verhalen. 16.Geen partij van deze overeenkomst mag het personeel of de consultants van de andere partij benaderen gedurende de termijn van de Dienst en gedurende één (1) jaar (=periode van 12 opeenvolgende maanden) na het beëindigen van de overeenkomst. 17.Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden aangevuld met productspecifieke voorwaarden. Alle voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij UniWeb bvba, St-Amandsstraat 2, B-1853 Strombeek-Bever. B. Aanvullende productspecifieke voorwaarden: domeinnamen De algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van deze productspecifieke voorwaarden. 1. De Klant aanvaardt bij het aanvragen van een domeinnaam de voorwaarden opgelegd door de respectievelijke registry van de betreffende top-level domein. 2. De domeinnaamovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden en stilzwijgend met deze periode verlengd. Huur is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum. 3. Eens een domeinnaam door UniWeb voor de Klant geregistreerd werd, kan de registratie niet meer ongedaan gemaakt worden en moet het, voor de gekozen duur, verschuldigde bedrag betaald worden. De Klant verklaart af te zien van zijn (verzakings)recht om binnen de 7 dagen volgend op de bestelling te annuleren. 4. Indien een domeinnaamovereenkomst wordt aangegaan voor meerdere jaren, wordt het geld niet terugbetaald bij veranderen van agent of opzeggen. Indien een transfer van de domeinnaam naar een andere agent wordt aangevraagd, zal de Klant de jaarlijkse vergoeding opnieuw verschuldigd zijn aan zijn nieuwe agent en zal UniWeb geen jaarlijkse vergoeding meer betalen aan de Registry. 5. Een domeinnaam dient schriftelijk opgezegd te worden uiterlijk één maand voor afloop van de termijn. De opzegging is pas aanvaard na schriftelijke bevestiging van de opzegging door UniWeb of bij een aangetekend schrijven. Als opzegdatum wordt de postdatum beschouwd. 6. Deze overeenkomst is niet overdraagbaar. 7. De Klant aanvaardt dat de naam, adresgegevens, adres en telefoon- en faxnummers van de eigenaar van de domeinnaam opgenomen worden in de WHOIS database van de Registry.

4 8. Bij te late betaling of niet naleven van de voorwaarden, kan UniWeb naast de in de algemene voorwaarden beschreven sancties, met onmiddellijke ingang de Diensten volledig voor gebruik blokkeren en zonder restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden de overeenkomst ontbinden. UniWeb heeft het recht om een domeinnaamregistratie te annuleren, indien de Klant niet betaalt. 9. Nadat achterstallige bedragen voldaan zijn en/of er terug aan de gebruikslimieten voldaan wordt, kan heraansluiting uitsluitend plaatsvinden tegen eenmalige betaling van 50 EUR. De verplichting tot betaling van het huurgeld gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing, tenzij de overeenkomst door UniWeb ontbonden wordt. 10. UniWeb zal niet aansprakelijk zijn voor de situatie waarbij een domeinnaam die de klant wenst te registreren, niet kon geregistreerd worden om wat voor reden ook. In geen enkel geval kan UniWeb aansprakelijk gesteld worden voor eender welke speciale, incidentele of uit de registratieprocedure volgende schade, of voor onderbroken communicatie, verloren gegevens of verloren winsten, die u zou oplopen tengevolge van of in verband met een domeinnaamregistratie, De klant is ten alle tijde de enige verantwoordelijke voor de ingezonden informatie en voor het voldoen aan de regels en vereisten van de Registry, ook al werden deze niet meegedeeld door UniWeb.. C. Aanvullende product specifieke voorwaarden: pre-registratie disclaimer.eu De algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van deze product specifieke voorwaarden. De pre-registratieprocedure is gebaseerd op het "wie het eerst komt, het eerst maalt" principe. UniWeb legt een databank aan van ge-preregistreerde namen, zodat elke naam slechts voor één klant ge-preregistreerd wordt. Verwacht wordt dat vele agenten hun ge-preregistreerde domeinnamen tegelijk zullen inzenden en dat daardoor anderen dezelfde domeinnamen, als uw gepreregistreerde namen, kunnen inzenden. Succesvolle registratie van een pre-geregistreerde domeinnaam hangt af van verschillende factoren die UniWeb niet op voorhand kan voorspellen. UniWeb belooft de klant geen voorkeursbehandeling bij de Registry, wanneer deze de openbare registratie van de.eu domeinnamen start. UniWeb zal niet aansprakelijk zijn voor de situatie waarbij een domeinnaam die de klant wenst te registreren, niet kon geregistreerd worden om wat voor reden ook. In geen enkel geval kan UniWeb aansprakelijk gesteld worden voor eender welke speciale, incidentele of uit de registratieprocedure volgende schade, of voor onderbroken communicatie, verloren gegevens of verloren winsten, die u zou oplopen tengevolge van of in verband met een domeinnaamregistratie, waaronder, maar niet beperkt tot: de opschorting, annulering, verwijdering, onderbreking of overdracht van een domeinnaam, tengevolge van procedures, regels of beleidslijnen vastgelegd door ICANN, de Europeese Commissie, de Registry of tengevolge van praktijken, gewoontes of vooroordelen van Gerechtshoven of Geschillenbemiddelaars, of, de weigering van de Registry om u de naam toe te kennen om wat voor reden ook. De.EU Registry werd nog niet aangeduid door de Europeese Commissie en registratievereisten kunnen hiervan afhangen. UniWeb verbindt zich ertoe de Klant te informeren over de registratiekosten, voorwaarden en regels, van zodra deze bekend zijn en vóór de registraties starten. Op basis van deze gegevens kan de Klant zijn verzoek tot registratie annuleren tot 72 uren voor de publieke registraties van de.eu domeinnamen starten. De administratieve pre-registratievergoeding is niet terugvorderbaar. De klant is ten alle tijde de enige verantwoordelijke voor de ingezonden informatie en voor het voldoen aan de regels en vereisten van de Registry. De klant stemt toe om UniWeb schadeloos te stellen tegenover elke aansprakelijkheid, schade, verlies, uitgave, aanspraak, advokaatskosten en incidentele kosten, voortkomend uit aanspraken en/of klachten tegen UniWeb door u of door een derde partij gerelateerd aan gebeurtenissen zoals hierboven beschreven. Voor het wettelijke kader van.eu, raden we u aan om Regulatie (EC) Nr. 733/2002 van het Europees Parlement en van de Raad van 22 april 2002 aangaande de implementatie van het.eu top level domein te lezen, dat u kan vinden op: D. Aanvullende product specifieke voorwaarden: shared webhosting-diensten De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van deze product specifieke voorwaarden. 1. De webhostingdiensten omvatten het verhuren van ruimte op de harde schijf van een UniWeb server die door UniWeb toebedeeld wordt aan de Klant voor het opslaan van s en website. UniWeb zal de hardware en/of software leveren die het naar eigen inzicht geschikt acht. 2. UniWeb zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de webserver 24 uur per dag en 7 dagen op 7 toegankelijk is voor Internet-gebruikers. Die toegang hangt af van omstandigheden en infrastructuur waarover UniWeb geen controle heeft. 3. UniWeb behoudt zich tevens het recht voor om de toegang tijdelijk uit te schakelen voor onderhoudsoperaties en routine-upgrades. 4. UniWeb zal alle redelijke middelen inzetten om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de bestanden van de Klant ten overstaan van derden te verzekeren, behoudens omstandigheden en infrastructuur waarover UniWeb geen controle heeft. 5. UniWeb behoudt zich het recht voor om de systeemspecificaties van zijn hardware en/of software te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Indien zulks gebeurt, zal alle bijkomende technische bijstand die voortvloeit uit die wijzigingen, kosteloos worden geleverd. 6. UniWeb zal technische bijstand leveren in verband met de installatie en het onderhoud van de on line-informatie van de Klant in het kader van deze overeenkomst. Alle technische bijstand die buiten deze basisdiensten valt, zal worden gefactureerd tegen een uurtarief van excl. BTW. Inhoud. 7. De Klant is uitsluitend en volledig aansprakelijk voor alle informatie en inhoud die beschikbaar gesteld of doorgestuurd wordt via de schrijfruimte die voor de Klant is gereserveerd, hetzij door hemzelf of door de gebruikers. De Klant bevestigt en aanvaardt dat niets van het materiaal dat wordt gebruikt of voor gebruik wordt bezorgd aan UniWeb illegaal is of een inbreuk vormt op de rechten van derden, op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, patenten, handelsmerken, privacy-rechten of gelijkaardige rechten van andere partijen, de Netiquette, de overeenkomst en deze voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de abonnee enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van eeen valse hoedanigheid. De Klant zal zijn siteruimte ook niet gebruiken/verhuren voor pornografisch materiaal, Warez sites, illegale software sites, mp3 sites, chatsites en webcam-sites, binnen de standaard hosting pakketten. UniWeb behoudt het recht voor om alle inhoud, met uitzondering van berichten, te controleren van de informatie die door de Klant op zijn server wordt geplaatst. 8. FTP. Bij het gebruik van de FTP-toegangsDienst heeft de Klant recht op een eigen gebruikerstoegangsidentificatie en/of wachtwoord, waarmee hij zelf toegang kan verkrijgen en de informatie in zijn bestanden kan wijzigen

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING.

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. 1.2 Accountgegevens:

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Definities Toepasselijkheid voorwaarden Aanbieding en acceptatie Aanvang overeenkomst

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Elektronische bestelling,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden: verkorte aanduiding van deze Algemene Voorwaarden.

1.1 Algemene Voorwaarden: verkorte aanduiding van deze Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van ITflows 1. Begripsomschrijvingen: 1.1 Algemene Voorwaarden: verkorte aanduiding van deze Algemene Voorwaarden. 1.2 Dienst: de dienstverlening van ITflows, waarbij via de technische

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie