Algemene voorwaarden UniWeb Laatste wijzigingen : 19 juni 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden UniWeb Laatste wijzigingen : 19 juni 2006"

Transcriptie

1 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are provided for the convenience of our non-dutch-speaking customers. Regardless of this, only the original Dutch-language versions are legally binding. Algemene voorwaarden UniWeb Laatste wijzigingen : 19 juni 2006 A. Algemene Verkoopsvoorwaarden B. Aanvullende product specifieke voorwaarden: domeinnamen C. Aanvullende product specifieke voorwaarden: pre-registratie disclaimer D. Aanvullende product specifieke voorwaarden: webhosting-diensten E. Aanvullende product specifieke voorwaarden: web development Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen UniWeb en de Klant, gelden de algemene verkoopsvoorwaarden aangevuld met de productspecifieke voorwaarden. UniWeb kan de voorwaarden ten alle tijde aanpassen op voorwaarde dat de aanpassingen twee weken op voorhand aan de belanghebbenden worden meegedeeld. De meest recente versie kan schriftelijk opgevraagd worden of bekeken worden op de website De voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, laat dit de andere punten onaangetast. A. Algemene Verkoopsvoorwaarden 1. Definities De volgende definities gelden voor de, in deze Algemene voorwaarden en alle aanvullende voorwaarden, gehanteerde termen UniWeb: UniWeb b.v.b.a., St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever, België, Onderneminingsnummer BE Klant: een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een bedrijf of feitelijke vereniging 1.4. Dienst: de Diensten vernoemd in het bestelformulier (on line en printversies) en/of contracten 1.5. Agent: een tussenpersoon tussen de Klant en UniWeb, die met toestemming van de Klant handelt Internet: wereldwijd TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) netwerk dat gevormd wordt door een verzameling van geïnterconnecteerde private en publieke computernetwerken van bedrijven, organisaties, Domeinnaam: een naam van een computer verbonden met het Internet (b.v. uniweb.be), die overeenkomt met een reeks getallen (ook wel Internet Protocol (IP) nummers genoemd), welke gebruikt worden voor het adresseren van informatie (bv een website) op het Internet Registry: door ICANN gemachtigde organisatie (bv DNS Belgium vzw) om één of meerdere top level domeinnamen (bv.be) te beheren Webhosting of hosting : de ruimte op de harde schijf van een UniWeb server die door UniWeb toebedeeld wordt aan de Klant voor het opslaan van e- mails en website Third-party software : software geleverd door een andere software ontwikkelaar dan UniWeb. a.netiquette: de gebruiksregels voor Internet-gebruikers waaronder: b.geen bulk (massa) s verzenden naar mensen die daar niet om gevraagd hebben (ook junkmail of spam genoemd) c.geen berichten posten in één of meerdere nieuwgroepen, waarvan de inhoud niet overeenkomt met het onderwerp van de nieuwsgroep d.auteursrechten moeten gerespecteerd worden e.de RFC1855 niet schenden 2.Bestelling Op het ogenblik dat de Klant de Diensten aanvraagt en aanvaardt, moet hij in principe een bestelbon, uitgaande van de Klant of van UniWeb, invullen en ondertekenen. Gezien het courante gebruik van fax, en internet erkent de Klant uitdrukkelijk dat een bestelbon of contract dat door hem via het web, of per fax werd verstuurd, dezelfde echtheidswaarde heeft als het originele document. De verkoop komt tot stand na schriftelijke bevestiging door UniWeb bvba. Een begin van uitvoering geldt tevens als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurt. UniWeb bvba behoudt zich het recht voor om een aanvraag of aanmelding te weigeren Wanneer de Klant een online bestelbon op de website van UniWeb invult, valt deze ook onder deze voorwaarden Elke annulering van een bestelling of overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding van de verkoper. In geval van annulering is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van bestelling met een minimum van 100 EUR en onder uitdrukkelijk voorbehoud van hogere schade te eisen De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst Wanneer de bestelling gebeurt door een Agent of een personeelslid van een bedrijf, die in naam van de Klant handelt, is de Klant nog steeds gebonden aan deze Algemene en de van toepassing zijnde aanvullende productspecifieke voorwaarden 2.6. Agenten die bestellingen plaatsen bij UniWeb garanderen dat zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van de Klant voor het bestellen en doorgeven van de gegevens van de Klant. UniWeb heeft het recht om bij inbreuk hierop de Dienst te beëindigen. 3.Levering van de Dienst(en) 3.1. UniWeb levert de Diensten, in overeenstemming met deze voorwaarden, met de vereiste vakkundigheid, in overeenstemming met de goede industriële praktijken. De Klant erkent dat het onmogelijk is om de Dienst vrij van fouten te leveren en dat UniWeb geen enkele garantie geeft om dit te doen, aangezien UniWeb instaat voor het onderhoud, installatie, configuratie en reparatie van het materieel nodig voor de levering van de Diensten en aangezien UniWeb geconfronteerd kan worden met omstandigheden buiten haar controle, waaronder overmacht UniWeb behoudt zich het recht voor om de technische specificaties van de Diensten, evenals elk onderdeel van het UniWeb computernetwerk (met inbegrip van de webservers) en software aanbod (zowel UniWeb software als third-party software) te wijzigen, up te daten, aan te passen. UniWeb zal er met alle redelijke middelen voor zorgen dat de aanpassing gebeurt zonder de uitvoering, kwaliteit, beveiliging of snelheid van de Diensten te verminderen UniWeb mag met betrekking tot de Dienst, instructies geven aan de Klant, die volgens UniWeb op redelijke wijze noodzakelijk zijn voor de veiligheid of kwaliteit van de Diensten aan de Klant, UniWeb s andere Klanten en/of eindgebruikers. UniWeb volgt tevens bepaalde procedures om de goede installatie en werking, veiligheid en snelheid van de Diensten te kunnen waarborgen. De Klant zal alle instructies en procedures van UniWeb m.b.t. tot de Dienst, nauwgezet opvolgen Elke fout of tekortkoming in de dienstverlening moet onmiddelijk door de Klant aan UniWeb gemeld worden. 4.Hardware en software 4.1. De Klant beschadigt de systemen van UniWeb niet De Klant erkent dat alle door UniWeb geleverde software eigendom is en blijft van UniWeb of third party licentiehouders De Klant waarborgt dat hij de door hem gebruikte software zal beschermen en confidentieel houden op alle mogelijke manieren, en dat hij niet zal trachten de software op welke wijze ook te copiëren, door te verkopen of verhuren, te onderzoeken, uit elkaar te halen of te wijzigen Het gebruik van de Dienst houdt de aanvaarding in door de Klant van alle softwarelicenties die gerelateerd zijn aan de Dienst De Klant zal zich bij het gebruik van de hard- en software gedragen als een Goede Huisvader.

2 5.Kostprijzen 5.1. Prijzen van offertes zijn geldig gedurende de periode die vermeld staat op de offerte zelf Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door de Klant aan UniWeb werd meegedeeld. Bij het leveren van de Dienst kan bijkomende arbeid nodig zijn. De Klant aanvaardt de kosten voortvloeiend uit deze bijkomende arbeid te betalen zoals vermeld op de factuur De prijs die op de uiteindelijke bestelbon (al dan niet on line) vermeld staat, zal de prijs van de factuur zijn. De prijzen die vermeld staan in catalogi, brochures of promotiemateriaal zijn louter indicatief voor de daadwerkelijke prijzen en kunnen ten alle tijde worden gewijzigd. Er zal geen enkele klacht worden aanvaard voor enig prijsverschil tussen een prijs die staat vermeld in promotiemateriaal en de prijs op de bestelbon. Een dergelijk verschil kan in geen geval door de Klant worden ingeroepen als motief voor de annulatie van een bestelling Indien de prijs op de bestelbon foutief blijkt te zijn omwille van technische redenen, zoals (maar niet beperkt tot) fouten in on line bestelformulieren, on line tools,... dan kan de klant de bestelling wel annuleren binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur Alle prijzen worden vermeld exclusief BTW of andere eventueel van toepassing zijnde belasting. De Klant zal de BTW en eventuele bijkomende belastingen betalen. 6.Betaling 6.1. De Klant zal de kosten zoals vermeld op de factuur betalen als tegenprestatie voor de door UniWeb geleverde Diensten (of nog te leveren Diensten in geval van voorafbetaling) 6.2. De betaling moet uiterlijk gebeuren binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum Om geldig te zijn, moet elke klacht schriftelijk worden gericht aan de hoofdzetel van UniWeb binnen de acht dagen na de ontvangst van de factuur. Indien binnen die periode geen klacht werd ontvangen, wordt het werk en de levering beschouwd als zijnde volledig aanvaard door de Klant. Problemen die door de Klant worden aangehaald met betrekking tot een inlassing of een deel van het voltooide werk geven de Klant geenzins het recht om de betaling op te schorten van het onbetwiste voltooide werk Bij niet-betaling op de vervaldag van een niet-geprotesteerde factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfetaire schadebeding van 12% met een minimum van 50 EUR en een nalatigheidsinterest van 10% per jaar. Tevens behoudt UniWeb bvba zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de Diensten volledig voor gebruik te blokkeren. Nadat achterstallige bedragen voldaan zijn, zal heractivatie uitsluitend plaatsvinden tegen eenmalige betaling van 50 EUR. 7.Gebruik van de Dienst 7.1. De Dienst wordt uitsluitend geleverd aan de Klant: de Klant verbindt zich ertoe het gebruik van deze Dienst nooit door te verkopen, noch te verhuren noch toe te staan aan derden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van UniWeb De Klant mag de rechten verkregen en de plichten opgelegd door de Dienst niet overdragen of delegeren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van UniWeb. UniWeb heeft het recht om rechten en plichten verkregen en opgelegd door deze Voorwaarden (en de productspecifieke aanvullingen ervan) over te dragen. UniWeb zal de Klant op de hoogte brengen van een dergelijke overdracht De Klant zal de Dienst nooit voor illegale doeleinden gebruiken en de Dienst enkel gebruiken in overeenstemming met de huidige en toekomstige wetgevingen De Klant volgt de Netiquette De Klant erkent dat UniWeb door een huidige of toekomstige wetgeving verplicht kan worden om toegang te verlenen tot data van de Klant, die opgeslagen of doorgegeven wordt door de Dienst en dat zij deze eventueel moeten opslaan en/of er kopiëen van maken UniWeb zal de logfiles van de servers en data van de gebruikers slechts overmaken aan gerechtelijke instanties wanneer dit door de bevoegde instanties expliciet verzocht wordt Gebruikers die systemen en/of netwerken schenden (niet beperkt tot de systemen van UniWeb) kunnen hiervoor gerechtelijk vervolgd worden. UniWeb zal medewerking verlenen aan alle gerechtelijke procedures en onderzoeken van gerechtelijke instanties, om dergelijke misdrijven op te sporen UniWeb kan onmogelijk elk gebruik van de Dienst door de Klant controleren en is in geen geval verantwoordelijk voor de handelingen van de Klant, zoals maar niet beperkt tot, het plaatsen van lasterlijke teksten op webpagina s, in s, het schenden van het auteursrecht, of het misbruik (= gebruik in strijd met deze Voorwaarden, de productspecifieke voorwaarden, de Netiquette, of een huidige en toekomstige wetgeving (Belgische en/of andere)) van de Dienst door de Klant op eender welke wijze. 8.Schadeloosstelling 8.1. De Klant moet UniWeb onmiddellijk verwittigen en uitvoerig informeren over elke gebeurtenis of situatie die verband houdt met deze overeenkomst en die aanleiding kan geven tot een eis of verzoek tegen UniWeb door een derde De Klant moet UniWeb en al zijn personeel verdedigen, schadeloos stellen en beschermen tegen alle aanspraken van derden en tegen elke vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit, maar niet beperkt tot: a.toegang tot en/of gebruik van de Dienst b.alle data, informatie, materiaal dat geproduceerd; doorgegeven of gedownload werd c.elke inbreuk door de Klant op deze Voorwaarden of de product-specifieke aanvullingen erop. d.schade aan personen of eigendom, veroorzaakt door een item die verkocht of geadverteerd werd in verband met de informatie van de Klant die is opgeslagen op een server van UniWeb; e.schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het gebruik van de Klant van de UniWeb systemen en verbindingen. f.laster of illegaal of als lasterlijk of illegaal bestempeld materiaal, dat door of via de Klant op een server van UniWeb wordt geplaatst; g.materiaal waardoor de eigendomsrechten van een derde worden geschonden of materiaal waarvan dat wordt beweerd; h.een eis vanwege een derde op grond van de toegang tot of het gebruik van de informatie van de Klant door derden De Klant zal alle redelijke medewerking verlenen die nodig is voor de verdediging van dergelijke klachten. 9.Beperking van aansprakelijkheid en garanties 9.1. UniWeb is niet aansprakelijk voor schade aan derden ontstaan door handelingen en/of gedragingen van de Klant in strijd met deze en de algemene voorwaarden, behoudens die gevallen waar schade mede is ontstaan door grove schuld of opzet van UniWeb UniWeb kan geenzins aansprakelijk worden gesteld voor schade die een Klant ondervindt als gevolg van een wijziging aan de site, uitgevoerd door de Klant zelf of door een Internet-gebruiker of eender wie buiten het personeel van UniWeb UniWeb is niet en zal nooit aansprakelijk zijn voor rechtstreeks, onrechtstreeks of bijkomend verlies of schade die voortkomt of kan voortkomen uit het gebruik van de Dienst door de Klant, zoals, maar niet beperkt tot, de verwijdering of het verlies van bestanden en andere data (door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, virussen, hackers,...), defecten of vertragingen in transmissie, storingen van de servers of het Internet. UniWeb is en zal evenmin niet aansprakelijk zijn voor schade voortkomend uit het gebruik door de Klant van diens Internettoegang, noch uit zijn gebruik van het Internet voor welk doel ook, voor of door middel van welke informatie of andere Dienst ook, en voor of door welke goederen ook, verkregen of opgezocht dankzij de Dienst of het Internet UniWeb sluit alle aansprakelijkheid uit voor de transmissie van, ontvangst van of inbreuken op informatie van welke aard ook, verkregen of doorgegeven via de Dienst. 10.Bescherming van data en persoonsgegevens 10.1.De Klant garandeert dat hij elke relevante wetgeving m.b.t. bescherming van data en persoonsgegevens, zal naleven en UniWeb zal vergoeden voor elk verlies of schade, dat UniWeb kan overkomen of oplopen ten gevolge van een inbreuk op dergelijke wetgevingen De Klant verleent UniWeb de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige toestemming zijn naam en andere gegevens op te nemen in een bestand voor intern gebruik en om UniWeb de mogelijkheid te geven om de Dienst uit te voeren, tenzij de Klant expliciet en schriftelijk duidelijk maakt dit niet te willen. De

3 Klant verleent de uitdrukkelijke toestemming om als referentie opgegeven te worden door UniWeb, hetzij op de website van UniWeb, hetzij in andere elektronische of niet-elektronische publicatievormen. Indien de Klant dit niet wenst, dient hij dit schriftelijk aan UniWeb mee te delen De persoonsgegevens m.b.t. de Klant worden door UniWeb gebruikt voor: a.intern adressenbestand met contactgegevens van de Klant b.het opsturen, nazien en innen van facturen c.beheer- en informatiedoeleinden m.b.t. de Dienst d.informatie- en promotiecampagnes in verband met de door UniWeb aangeboden Diensten en producten 10.4.De regeling van het recht op toegang van de Klant tot zijn gegevens verloopt volgens de toepasselijke wetgeving 10.5.Uitzonderingen hierop vormt artikel 8 van B. Productspecifieke voorwaarden: domeinnamen De Klant verbindt er zich toe om elke adreswijziging (van zowel post- als adres) aan UniWeb door te geven. 11.Vertrouwelijkheid 11.1.Zowel de Klant als UniWeb garanderen dat zij geen enkele van elkaar verkregen vertrouwelijke informatie zullen doorgeven aan derden of vrijgeven op welke wijze ook Dit geldt niet voor de volgende informatie: a.informatie die openbaar goed geworden is op een andere manier dan door een inbreuk op deze Voorwaarden b.informatie die in het bezit is van de krijgende partij die niet gebonden is aan restricties m.b.t. het tijdstip van onthulling, opgelegd door de onthullende partij c.informatie die werd verkregen van een derde partij die deze op een rechtsgeldige manier heeft verkregen of ontwikkeld en geen verplichting heeft tot beperking van de onthulling van deze informatie d.informatie die op verzoek van een rechtbank of een administratieve overheid onthuld moet worden 11.3.Deze voorwaarden verhinderen op geen enkele manier dat UniWeb vertrouwelijke informatie aan personeelsleden van Uniweb of van andere bedrijven, waarmee UniWeb samenwerkt voor de Dienst, meedeelt, indien UniWeb alle redelijke stappen onderneemt om zich te verzekeren dat alle vertrouwelijke informatie ook in vertrouwen zal gehouden worden. 12.Opschorting van de Dienst 12.1.UniWeb is gerechtigd de Dienst te onderbreken/op te schorten omwille van de volgende redenen: a.voor onderhoud, herstellingen, updates; UniWeb zal alle redelijke middelen inzetten om de Dienst zo snel als praktisch mogelijk is, te herstellen b.wanneer de Klant deze Voorwaarden schendt c.wanneer de uitrusting van de Klant of diens connectie ervan worden verdacht gebruikt te worden voor hacking, spamming, denial of service of elke andere actie die nadelig kan zijn voor de Dienst, het UniWeb-netwerk of eender welk ander netwerk d.wanneer de Klant iets doet of nalaat te doen dat de Dienst of een netwerk waaraan hij geconnecteerd is, in gevaar brengt e.wanneer UniWeb verplicht is een bevel, instructie of aanvraag van de Overheid of een andere bevoegde autoriteit op te volgen f.wanneer de Klant de Dienst niet gebruikt conform de Netiquette g.op basis van punt Termijnen en beëindiging 13.1.De Dienst wordt door UniWeb ter beschikking gesteld/geleverd vanaf de installatiedatum of datum van ondertekening van het contract tot de vastgestelde termijn verlopen is De overeenkomst kan door beide partijen beëindigd worden mits inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand vóór het verstrijken ervan. De opzegging is pas aanvaard, na schriftelijke bevestiging door UniWeb (via fax of ) Wanneer een overeenkomst niet opgezegd wordt binnen deze termijn, wordt ze stilzwijgend voor dezelfde duur en volgens dezelfde modaliteiten verlengd. UniWeb heeft het recht de Dienst tijdelijk op te schorten of te beëindigen met onmiddellijke kennisgeving indien: a.de Klant de factuur niet betaalt binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum b.de heerschappij door de Klant of de eigendom van de Klant verandert, tenzij UniWeb schriftelijk toestemming geeft voor de overdracht 13.4.Elke partij kan de Dienst beëindigen dmv een aangetekend schrijven aan de andere partij, indien: a.de andere partij een inbreuk begaat m.b.t. deze Voorwaarden en deze inbreuk niet ongedaan gemaakt heeft binnen de dertig (30) dagen, ingaande op de dag waarop een aanvraag om de inbreuk te beëindigen geschreven werd b.een curator of beheerder werd aangesteld om een deel of het geheel van zijn goederen te beheren c.de andere partij insolvent wordt, in vereffening gaat, het onderwerp wordt van een gerechtelijk akkoord of een overeenkomst maakt met zijn schuldeisers (tenzij voor fusie en wederopbouw) d.de andere partij dreigt zijn zaak te beëindigen of het einde van zijn zaak veroorzaakt 13.5.In geval van beëindiging zal de Klant alle openstaande kosten aan UniWeb betalen 13.6.De uitoefening van de rechten om de overeenkomst te beëindigen heeft geen invloed op het recht op schadevergoeding of op andere rechten of verplichtingen verkregen onder deze Voorwaarden op de beëindigingsdatum en evenmin op de andere bepalingen in deze Algemene en de van toepassing zijnde aanvullende productspecifieke voorwaarden. 14.In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing. 15.Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten terzake van het verzuim van de Klant kan UniWeb bvba op de desbetreffende Klant verhalen. 16.Geen partij van deze overeenkomst mag het personeel of de consultants van de andere partij benaderen gedurende de termijn van de Dienst en gedurende één (1) jaar (=periode van 12 opeenvolgende maanden) na het beëindigen van de overeenkomst. 17.Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden aangevuld met productspecifieke voorwaarden. Alle voorwaarden kunnen opgevraagd worden bij UniWeb bvba, St-Amandsstraat 2, B-1853 Strombeek-Bever. B. Aanvullende productspecifieke voorwaarden: domeinnamen De algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van deze productspecifieke voorwaarden. 1. De Klant aanvaardt bij het aanvragen van een domeinnaam de voorwaarden opgelegd door de respectievelijke registry van de betreffende top-level domein. 2. De domeinnaamovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden en stilzwijgend met deze periode verlengd. Huur is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum. 3. Eens een domeinnaam door UniWeb voor de Klant geregistreerd werd, kan de registratie niet meer ongedaan gemaakt worden en moet het, voor de gekozen duur, verschuldigde bedrag betaald worden. De Klant verklaart af te zien van zijn (verzakings)recht om binnen de 7 dagen volgend op de bestelling te annuleren. 4. Indien een domeinnaamovereenkomst wordt aangegaan voor meerdere jaren, wordt het geld niet terugbetaald bij veranderen van agent of opzeggen. Indien een transfer van de domeinnaam naar een andere agent wordt aangevraagd, zal de Klant de jaarlijkse vergoeding opnieuw verschuldigd zijn aan zijn nieuwe agent en zal UniWeb geen jaarlijkse vergoeding meer betalen aan de Registry. 5. Een domeinnaam dient schriftelijk opgezegd te worden uiterlijk één maand voor afloop van de termijn. De opzegging is pas aanvaard na schriftelijke bevestiging van de opzegging door UniWeb of bij een aangetekend schrijven. Als opzegdatum wordt de postdatum beschouwd. 6. Deze overeenkomst is niet overdraagbaar. 7. De Klant aanvaardt dat de naam, adresgegevens, adres en telefoon- en faxnummers van de eigenaar van de domeinnaam opgenomen worden in de WHOIS database van de Registry.

4 8. Bij te late betaling of niet naleven van de voorwaarden, kan UniWeb naast de in de algemene voorwaarden beschreven sancties, met onmiddellijke ingang de Diensten volledig voor gebruik blokkeren en zonder restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden de overeenkomst ontbinden. UniWeb heeft het recht om een domeinnaamregistratie te annuleren, indien de Klant niet betaalt. 9. Nadat achterstallige bedragen voldaan zijn en/of er terug aan de gebruikslimieten voldaan wordt, kan heraansluiting uitsluitend plaatsvinden tegen eenmalige betaling van 50 EUR. De verplichting tot betaling van het huurgeld gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing, tenzij de overeenkomst door UniWeb ontbonden wordt. 10. UniWeb zal niet aansprakelijk zijn voor de situatie waarbij een domeinnaam die de klant wenst te registreren, niet kon geregistreerd worden om wat voor reden ook. In geen enkel geval kan UniWeb aansprakelijk gesteld worden voor eender welke speciale, incidentele of uit de registratieprocedure volgende schade, of voor onderbroken communicatie, verloren gegevens of verloren winsten, die u zou oplopen tengevolge van of in verband met een domeinnaamregistratie, De klant is ten alle tijde de enige verantwoordelijke voor de ingezonden informatie en voor het voldoen aan de regels en vereisten van de Registry, ook al werden deze niet meegedeeld door UniWeb.. C. Aanvullende product specifieke voorwaarden: pre-registratie disclaimer.eu De algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van deze product specifieke voorwaarden. De pre-registratieprocedure is gebaseerd op het "wie het eerst komt, het eerst maalt" principe. UniWeb legt een databank aan van ge-preregistreerde namen, zodat elke naam slechts voor één klant ge-preregistreerd wordt. Verwacht wordt dat vele agenten hun ge-preregistreerde domeinnamen tegelijk zullen inzenden en dat daardoor anderen dezelfde domeinnamen, als uw gepreregistreerde namen, kunnen inzenden. Succesvolle registratie van een pre-geregistreerde domeinnaam hangt af van verschillende factoren die UniWeb niet op voorhand kan voorspellen. UniWeb belooft de klant geen voorkeursbehandeling bij de Registry, wanneer deze de openbare registratie van de.eu domeinnamen start. UniWeb zal niet aansprakelijk zijn voor de situatie waarbij een domeinnaam die de klant wenst te registreren, niet kon geregistreerd worden om wat voor reden ook. In geen enkel geval kan UniWeb aansprakelijk gesteld worden voor eender welke speciale, incidentele of uit de registratieprocedure volgende schade, of voor onderbroken communicatie, verloren gegevens of verloren winsten, die u zou oplopen tengevolge van of in verband met een domeinnaamregistratie, waaronder, maar niet beperkt tot: de opschorting, annulering, verwijdering, onderbreking of overdracht van een domeinnaam, tengevolge van procedures, regels of beleidslijnen vastgelegd door ICANN, de Europeese Commissie, de Registry of tengevolge van praktijken, gewoontes of vooroordelen van Gerechtshoven of Geschillenbemiddelaars, of, de weigering van de Registry om u de naam toe te kennen om wat voor reden ook. De.EU Registry werd nog niet aangeduid door de Europeese Commissie en registratievereisten kunnen hiervan afhangen. UniWeb verbindt zich ertoe de Klant te informeren over de registratiekosten, voorwaarden en regels, van zodra deze bekend zijn en vóór de registraties starten. Op basis van deze gegevens kan de Klant zijn verzoek tot registratie annuleren tot 72 uren voor de publieke registraties van de.eu domeinnamen starten. De administratieve pre-registratievergoeding is niet terugvorderbaar. De klant is ten alle tijde de enige verantwoordelijke voor de ingezonden informatie en voor het voldoen aan de regels en vereisten van de Registry. De klant stemt toe om UniWeb schadeloos te stellen tegenover elke aansprakelijkheid, schade, verlies, uitgave, aanspraak, advokaatskosten en incidentele kosten, voortkomend uit aanspraken en/of klachten tegen UniWeb door u of door een derde partij gerelateerd aan gebeurtenissen zoals hierboven beschreven. Voor het wettelijke kader van.eu, raden we u aan om Regulatie (EC) Nr. 733/2002 van het Europees Parlement en van de Raad van 22 april 2002 aangaande de implementatie van het.eu top level domein te lezen, dat u kan vinden op: D. Aanvullende product specifieke voorwaarden: shared webhosting-diensten De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van deze product specifieke voorwaarden. 1. De webhostingdiensten omvatten het verhuren van ruimte op de harde schijf van een UniWeb server die door UniWeb toebedeeld wordt aan de Klant voor het opslaan van s en website. UniWeb zal de hardware en/of software leveren die het naar eigen inzicht geschikt acht. 2. UniWeb zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de webserver 24 uur per dag en 7 dagen op 7 toegankelijk is voor Internet-gebruikers. Die toegang hangt af van omstandigheden en infrastructuur waarover UniWeb geen controle heeft. 3. UniWeb behoudt zich tevens het recht voor om de toegang tijdelijk uit te schakelen voor onderhoudsoperaties en routine-upgrades. 4. UniWeb zal alle redelijke middelen inzetten om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de bestanden van de Klant ten overstaan van derden te verzekeren, behoudens omstandigheden en infrastructuur waarover UniWeb geen controle heeft. 5. UniWeb behoudt zich het recht voor om de systeemspecificaties van zijn hardware en/of software te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Indien zulks gebeurt, zal alle bijkomende technische bijstand die voortvloeit uit die wijzigingen, kosteloos worden geleverd. 6. UniWeb zal technische bijstand leveren in verband met de installatie en het onderhoud van de on line-informatie van de Klant in het kader van deze overeenkomst. Alle technische bijstand die buiten deze basisdiensten valt, zal worden gefactureerd tegen een uurtarief van excl. BTW. Inhoud. 7. De Klant is uitsluitend en volledig aansprakelijk voor alle informatie en inhoud die beschikbaar gesteld of doorgestuurd wordt via de schrijfruimte die voor de Klant is gereserveerd, hetzij door hemzelf of door de gebruikers. De Klant bevestigt en aanvaardt dat niets van het materiaal dat wordt gebruikt of voor gebruik wordt bezorgd aan UniWeb illegaal is of een inbreuk vormt op de rechten van derden, op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, patenten, handelsmerken, privacy-rechten of gelijkaardige rechten van andere partijen, de Netiquette, de overeenkomst en deze voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de abonnee enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van eeen valse hoedanigheid. De Klant zal zijn siteruimte ook niet gebruiken/verhuren voor pornografisch materiaal, Warez sites, illegale software sites, mp3 sites, chatsites en webcam-sites, binnen de standaard hosting pakketten. UniWeb behoudt het recht voor om alle inhoud, met uitzondering van berichten, te controleren van de informatie die door de Klant op zijn server wordt geplaatst. 8. FTP. Bij het gebruik van de FTP-toegangsDienst heeft de Klant recht op een eigen gebruikerstoegangsidentificatie en/of wachtwoord, waarmee hij zelf toegang kan verkrijgen en de informatie in zijn bestanden kan wijzigen

5 De gebruikers moeten minstens 5 minuten tijd laten tussen opeenvolgende controles of er voor hen is. De Klant verstuurt geen ongevraagde (spam), en geeft ook niemand opdracht daartoe. Ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren (ook spam) of zich bezighouden met het versturen van honderden s tegelijk staan wij niet toe. De Klant dient voor het verzenden van de SMTP server van zijn access provider te gebruiken. Telnet / Secure shell. Telnet/Secure shell toegang kan enkel na schriftelijke goedkeuring door UniWeb bvba en de ondertekening van specifieke security voorwaarden. CGI en scripting Het gebruik van eigen CGI scripts is voor sommige hostingpakketten toegelaten. De Klant is zelf aansprakelijk voor fouten in de CGI programmatie en de eventuele gevolgen ervan, zoals maar niet beperkt tot : inbraak op de server, misbruik van de server, technische serverproblemen,... UniWeb behoudt zich het recht voor om CGI scripts van de Klant te verwijderen om veiligheidsredenen, wanneer de snelheid of de Dienst voor de andere gebruikers of voor UniWeb zelf in het gedrang zou komen of omwille van het niet-naleven van deze voorwaarden. UniWeb zal de Klant steeds inlichten over het probleem via naa rhet op de bestelbon opgegeven adres van de Klant, tenzij anders werd overeengekomen. MySQL. UniWeb behoudt zich het recht voor om deze Dienst te onderbreken om veiligheidsredenen of omwille van het niet-naleven van deze voorwaarden. Gebruikersnamen, wachtwoorden en codeersleutels De gebruikersnamen dienen steeds minimaal 1 cijfer te bevatten en de paswoorden moeten tenminste 6 karakters lang zijn en minstens één hoofdletter, één kleine letter en één cijfer bevatten. UniWeb behoudt zich het recht voor om codeersleutels te vorderen die in het bezit zijn van de Klant en die gebruikt worden met betrekking tot de informatie die op een server van UniWeb is opgeslagen en deze indien nodig te wijzigen, indien zulks nodig is voor een rechtmatige controle in overeenstemming met de wet en onderhavig contract. De Klant garandeert dat de door hem gebruikte gebruikersnamen en paswoorden strikt vertrouwelijk blijven en niet aan derden worden doorgegeven en dat geen informatie of inhoud van UniWeb zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UniWeb zal bekend gemaakt worden aan een partij buiten de Klant. Data verkeer. Het dataverkeer zal door UniWeb worden gemeten en bijgehouden op maandelijkse basis. Wanneer de in het hostingpakket inbegrepen jaarlijkse trafiek overschreden wordt, zal de Klant via op de hoogte gebracht worden en zal een extra kost van 0.04 /MB aangerekend worden. Wanneer de trafiek binnen de inbegrepen limiet blijft, wordt het verschil NIET terugbetaald. Backups. De Klant staat zelf in voor het nemen van zijn back-ups. De hostingovereenkomst De hostingovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden, en stilzwijgend met deze periode verlengd. Huur is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum. Een hostingovereenkomst dient schriftelijk opgezegd te worden uiterlijk één maand voor afloop van de termijn. De opzegging is pas aanvaard na schriftelijke bevestiging van de opzegging door UniWeb of bij aangetekend schrijven. Als opzegdatum wordt de postdatum beschouwd. Deze overeenkomst is niet overdraagbaar. De Klant heeft niet het recht om het gebruik van ruimte op de server van UniWeb onder te verhuren of door te rekenen aan derden. Indien dat recht wordt toegekend, moeten de voorwaarden schriftelijk gestipuleerd worden en goedgekeurd worden door een vertegenwoordiger van UniWeb. Bij te late betaling of niet naleven van de voorwaarden en/of gebruikslimieten kan Uniweb naast de in de algemene voorwaarden beschreven sancties, met onmiddellijke ingang de Diensten volledig voor gebruik blokkeren en zonder restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden de overeenkomst ontbinden. Nadat achterstallige bedragen voldaan zijn en/of er terug aan de gebruikslimieten voldaan wordt, kan heraansluiting uitsluitend plaatsvinden tegen eenmalige betaling van 50 EUR. De verplichting tot betaling van het huurgeld gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing, tenzij de overeenkomst door UniWeb ontbonden wordt.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van Q1hosting ondertekend schrijven.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van Q1hosting ondertekend schrijven. Algemene voorwaarden 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen het webhosting bedrijf Q1hosting ingeschreven bij de kamer van koophandel

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verasec Versie: 19 januari 2006

Algemene voorwaarden Verasec Versie: 19 januari 2006 Algemene voorwaarden Verasec Versie: 19 januari 2006 1. Algemeen 2. Overeenkomst 3. Elektronische communicatiemiddelen 4. Betalingen 5. Verplichtingen Wederpartij 6 Aansprakelijkheid Verasec 7. Overmacht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING Laatste wijziging: 30-06-2016 Inhoud ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING... 1 ARTIKEL 1 DEFINITIES... 2 ARTIKEL 2 HOSTING... 3 ARTIKEL 3 WEBDESIGN

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2014.01.01 s Herenweg 16, 1860 Meise HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are provided for the

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Dotpoint en maken telkens deel uit van iedere Overeenkomst tussen Dotpoint en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende bestellingen, contracten, leveringen, producten en diensten, van

Nadere informatie

1.1 Soko isp: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Soko B.V. gevestigd Oosterdijk 42, 1746 CH, Dirkshorn

1.1 Soko isp: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Soko B.V. gevestigd Oosterdijk 42, 1746 CH, Dirkshorn Algemene voorwaarden van Soko B.V. Artikel 1: Begripsomschrijvingen 1.1 Soko isp: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Soko B.V. gevestigd Oosterdijk 42, 1746 CH, Dirkshorn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Odrioo

Algemene Voorwaarden Odrioo Algemene Voorwaarden Odrioo Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: Odrioo: Odrioo gevestigd te (1948 AG) Beverwijk aan de Eduard Jacobslaan

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Verleeuw een contract/overeenkomst mee heeft gesloten. Domeinnaam Naam van

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2007-10-26 St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

het door Dreamwire ontwikkelde Content Management Systeem; de gebruiker van de Algemene Voorwaarden;

het door Dreamwire ontwikkelde Content Management Systeem; de gebruiker van de Algemene Voorwaarden; Algemene Voorwaarden Dreamwire Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden: CMS: Dreamwire: Opdracht: Opdrachtgever: deze Algemene Voorwaarden Dreamwire; het door Dreamwire ontwikkelde Content Management

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Ferraree Webhosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Bepalingen: 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebhostNu

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: Kvk nummer: 18085364 te Breda BTW nummer: NL0475.53.972.B01 Algemene Voorwaarden Wijzeronline Artikel 1. Definities 1.1. Wijzeronline:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEPKENS INTERNET DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEPKENS INTERNET DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEPKENS INTERNET DIENSTEN Internetdiensten Automatisering Reclame & Ontwerp Bezoekadres Didamseweg 25 c 7037 DJ Beek (Montferland) Postadres Postbus 192 6940 AB Didam Telefoon E-mail

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WwappZ

Algemene voorwaarden WwappZ Algemene voorwaarden WwappZ Laatste wijziging: 02-07-2014 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WwappZ een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Versie 1.0.2 maart 2017 1. Algemeen 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen UNIVERSUM webdesign en

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BrinkMedia Webdesign & Webhosting Laatste wijziging: 15-12-2010

Algemene voorwaarden BrinkMedia Webdesign & Webhosting Laatste wijziging: 15-12-2010 Algemene voorwaarden BrinkMedia Webdesign & Webhosting Laatste wijziging: 15-12-2010 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee BrinkMedia Webdesign & Webhosting een

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

Webhosting Voorwaarden

Webhosting Voorwaarden Webhosting Voorwaarden De webhosting voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden. Overeenkomst: Een contract tussen SINops G.C.V. en de klant waarin de dienst(en) die SINops G.C.V. levert

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Alle informatie die Aalvanger Design communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden: verkorte aanduiding van deze Algemene Voorwaarden.

1.1 Algemene Voorwaarden: verkorte aanduiding van deze Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van ITflows 1. Begripsomschrijvingen: 1.1 Algemene Voorwaarden: verkorte aanduiding van deze Algemene Voorwaarden. 1.2 Dienst: de dienstverlening van ITflows, waarbij via de technische

Nadere informatie

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van F5 Online Webdesign bureau. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en F5 Online Webdesign bureau. Artikel

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing Artikel 1. Definities 1. Onder Maat Webdesign & Editing wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan: Maat Webdesign & Editing gevestigd te Leiden, KvK 63324393

Nadere informatie

123-webhost is onderdeel van 123Media VOF, met kantoor gevestigd in de Breedstraat 249 in Sint- Niklaas.

123-webhost is onderdeel van 123Media VOF, met kantoor gevestigd in de Breedstraat 249 in Sint- Niklaas. Algemene voorwaarden 1.0 Definities 123-webhost is onderdeel van 123Media VOF, met kantoor gevestigd in de Breedstraat 249 in Sint- Niklaas. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden November 2014 1: Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J-Sign, en opdrachtgever waarop J-Sign deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Laatste wijziging: 01-01-2014. Algemene voorwaarden FSP Media

Laatste wijziging: 01-01-2014. Algemene voorwaarden FSP Media Laatste wijziging: 01-01-2014 Algemene voorwaarden FSP Media 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee FSP Media een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART. versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden

ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART. versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden ALGEMENE VOORWAARDEN - ONDERNEMING TUTS BART versie 1.0-21 september 2012-14 artikelen - 5 bladzijden 1. DEFINITIES Tuts Bart: Tuts Bart is een eenmanszaak, opgericht door Bart Tuts volgens de Belgische

Nadere informatie

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008.

Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Roel s Hosting en Registratie - Algemene voorwaarden versie 01-08-2008. Inhoudsopgave 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beëindiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

PHR-Computers Urmond

PHR-Computers Urmond Algemene voorwaarden PHR Computers A. Bepalingen 1. Onder "Klant" wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee PHR-Computers een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 2. Onder "Algemene

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dutch Web Center een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dutch Web Center een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dutch Web Center een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan:

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee 2ndWEB een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Voorwaarden Page Up design 2007

Voorwaarden Page Up design 2007 Voorwaarden Page Up design 2007 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro210 B.V.

Algemene voorwaarden Buro210 B.V. T: F: 0182-34 1186 E: info@ 0182-34 2808 Algemene voorwaarden Buro210 B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WebDk World Wide Web solutions Laatste wijziging: 21 juli 2009

Algemene voorwaarden WebDk World Wide Web solutions Laatste wijziging: 21 juli 2009 Algemene voorwaarden WebDk World Wide Web solutions Laatste wijziging: 21 juli 2009 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebDK een Overeenkomst heeft afgesloten

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie