Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,"

Transcriptie

1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat u van de school kunt verwachten en wat de school voor uw kind kan betekenen. In het hoofdstuk: het schooljaar 2015 / 2016 vindt u allerlei informatie over dit lopende schooljaar : schooltijden, activiteiten, personele bezetting, vrije dagen en vakanties. Ook kunt u lezen welke onderwijsplannen de school heeft voor dit schooljaar en hoe de school deze ideeën denkt uit te voeren. Voor ouders die nog een schoolkeuze moeten maken, geeft deze gids een eerste indruk van de Cirkel. Graag geven wij u een mondelinge toelichting tijdens een informatiegesprek. Meer hierover kunt u lezen in het hoofdstuk : Uw kind aanmelden. Met vriendelijke groeten, directie en team van basisschool de Cirkel *overal waar de tekst spreekt over ouders, bedoelen we ouders en/of verzorgers Inhoudsopgave 1 De visie van de Cirkel 2 School en bestuur 3 Wie werken er bij ons op school 4 Uw kind aanmelden 5 Regels en afspraken 6 De ontwikkeling van uw kind 7 Uw rol als ouder 8 Voor- en naschoolse opvang 9 Diversen 10 Externe contacten en adressen 11 Het schooljaar 2015 / 2016

2 1. De visie van de Cirkel Uitdaging, veiligheid, kracht, samen, respect en plezier zijn kernwaarden die centraal staan op de Cirkel. We zien deze kernwaarden terug in ons onderwijsaanbod en in onze profilering als Gezonde School. Als team stralen wij de kernwaarden uit naar kinderen, ouders en partners.

3 De Cirkel en het kind Voor ieder kind op basisschool de Cirkel staan de kernwaarden centraal. Wanneer de kernwaarden in balans zijn, komt het kind tot optimale leerresultaten. Uitdagend en krachtig onderwijs geeft plezier in leren. Een veilige pedagogisch klimaat zorgt voor respect naar elkaar en maakt het samen leren mogelijk. De Cirkel : onderwijs en onderwijsaanbod Op onze school biedt het team uitdagend en passend onderwijs. We zien dit o.a. terug in: - verantwoorde methodes als basis voor het onderwijs - het LVS als uitgangspunt voor ons volgend lesaanbod. - doorgaande lijnen voor 4 12 jarigen op cognitief gebied - het aanbod, dat is verwerkt in verschillende afwisselende werkvormen - verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voor het kind op eigen niveau. Een uitgebreide beschrijving van ons onderwijsaanbod vindt u terug in het onderwijsprofiel. De Cirkel als een gezonde school. De kernwaarden zijn voor de Cirkel de basis om gezonde school te zijn. We zien dit terug in: * Sport en bewegen - afwisseling tussen leren en bewegen tijdens de schooldag door o.a. energizers - gymlessen, die door vakdocenten worden gegeven - schoolbreed extra sportaanbod : tennis, schaatsen - 1x per jaar sportclinics (onder schooltijd / kennismaking met andere sporten) - deelname aan diverse sporttoernooien en Halve Van Haarlem (vrijwillige basis) - een Gezond Groen Schoolplein * Sociaal-emotioneel - leerkrachten met een positieve instelling, die positieve feedback geven - de groepsleerkracht en de groep, die werken vanuit zelf opgestelde groepsafspraken - preventief werken vanuit SOEMO kaarten - doorgaande lijnen voor 4 12 jarigen op sociaal gebied * Voeding - bewust wording van de relatie gezonde voeding en leren bij team en ouders - aandacht voor de gezonde broodtrommel - de kleine pauze als fruitmoment - gezonde traktaties - het promoten van 1 sap en 1 watermoment op een dag - het promoten het drinken van water bij sportmomenten en warme dagen

4 De Cirkel en het team De kernwaarden zijn voor het team voorwaarden om optimaal te kunnen functioneren. We zien dit terug in: - balans in planning, in rust en werk. - respect en veiligheid voor elkaar, voor de leerlingen en voor de ouders - collega s, die samenwerken bij voorbereidingen - het team, dat meer tijd besteedt aan voorbereidingen (en minder aan nakijkwerk), zodat er voor de leerlingen een krachtig en uitdagend lesaanbod is. - het team (als individu en/of als team), dat optimaal gebruik maakt van het professionaliseringsaanbod. De Cirkel en de ouders De kernwaarden zijn voor het team de basis in de relatie met ouders. We zien dit terug in: - samenwerking tussen team en ouders; ze zitten op 1 lijn in ondersteuning en begeleiding van het kind; - korte lijnen in communicatie tussen ouders en leerkracht met een positieve insteek - wederzijds respect - ouders, die bijdragen in onderwijsactiviteiten door gastlessen en/of helpende handen bij activiteiten. De Cirkel en faciliteiten De kernwaarden vragen faciliteiten van het gebouw. We zien dit terug in: - verschillende leer/werkplekken / stilteplekken - ontdekhoeken / ontdekplekken voor o.a. taal, rekenen, techniek, handvaardigheid - kieskasten voor zelfstandig werken - in elke klas is een (ronde) instructietafel De Cirkel en partners Het team straalt de kernwaarden uit naar de partners We zien dit terug in: - de samenwerking met medewerkers van de BSO; zij zijn gelijkwaardige partners. - de verstandhouding met de buurt; de samenwerking is goed en is o.a. zichtbaar bij de gezamenlijke zorg voor het groene schoolplein - de betrokkenheid van buurtondernemers en buurtinstanties door het geven van gastlessen en/of ruimte geven voor excursies

5 Lessentabel groep 3 t/m 8 In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. We gaan uit van een lessentabel van 25 uur per week. U ziet dat de nadruk ligt op taal/lezen en rekenen. Daar zijn de kinderen de helft van de week mee bezig. VAKGEBIED Taal Rekenen Schrijven AFHANKELIJK VAN HET LEERJAAR BESTAAT DIT VAKGEBIED UIT : Leesvoorwaarden Taal/ technisch lezen / begrijpend lezen Rekenvoorwaarden Rekenen en wiskunde Voorbereidend schrijven Schrijven van letters en cijfers GROEPEN 1 en 2 GROEPEN 3 t/ Wereldoriëntatie Aansluitend bij de thema s Wereldoriëntatie Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer GROEPEN 6 t/m 8 Creatieve vakken Tekenen, knutselen, muziek Bewegingsonderwijs buitenspel Bewegingsonderwijs in de zaal Engels Sociale vaardigheden Liedjes, communicatie, zelf lezen en schrijven Soemokaarten, gesprekken (in kleine en grote kring) bespreken van gedrag verwachtingen Pauze De vakken beter bekeken Rekenen en wiskunde In alle groepen wordt gewerkt volgens de methode Wereld in Getallen. In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. De kinderen in de groepen 1 en 2 werken aan hun rekenvoorwaarden, zoals de betekenis van cijfers en het werken met rekenkundige begrippen.

6 Nederlandse taal De school werkt met de methode Taal Verhaal. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. Naast foutloos leren schrijven, besteden we ook veel aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen. Om taalschat te vergroten besteden we extra aandacht aan woorden die noodzakelijk zijn om teksten te kunnen volgen. Lezen In de groepen 1 en 2 werken we aan de leesvoorwaarden, zoals het herkennen van klanken en letters en rijmen. In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de leestaalmethode Veilig leren lezen. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Om het onderwijs in groep 4 op een verantwoorde wijze te kunnen volgen dient een leerling aan het eind van groep 3 minimaal AVI-niveau 2 te beheersen. Is dit niet het geval dan wordt in overleg met de intern begeleider bekeken of de leerling met een apart programma alsnog bevorderd kan worden. Vanaf groep 4 werken we met de methode Estafette voor voortgezet technisch lezen. Aan het einde van groep 6 beheersen alle kinderen het hoogste niveau 9. Wanneer kinderen het technisch lezen beter gaan beheersen, komt de nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend en studerend lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Goed Gelezen en/of Nieuwsbegrip XL. Het plezier in lezen is heel belangrijk. We lezen op school veel voor en er is een schoolbibliotheek waar kinderen onbeperkt boeken kunnen lenen. Voor elke vakantie is er het project voorleesmaatjes, waarbij de oudere kinderen voorlezen aan de jongere kinderen. Ook brengen we bezoeken aan de stadsbibliotheek. Schrijven In de groepen 1 en 2 werken we aan schrijfvoorwaarden, het verbeteren van de fijne motoriek en de pengreep. In groep 3 en 4 leren de kinderen schrijven. We gebruiken de methode Pennenstreken. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. Engels In de huidige maatschappij worden kinderen al vroeg en steeds vaker geconfronteerd met de Engelse taal. Sinds augustus 2014 zijn we met alle groepen aan de slag met de methode: Take it easy! Wereldoriëntatie en verkeer Op De Cirkel praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en we brengen hun kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Dit gebeurt

7 vanuit thema s, vanuit de methoden, door klassengesprekken, spreekbeurten, presentaties, schooltelevisie, werkstukjes, excursies, enzovoort. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: Aardrijkskunde groepen 5 t/m 8 Argus Clou Geschiedenis: groepen 5 t/m 8 Argus Clou Biologie Natuurlijk (en vanaf augustus 2015 onze eigen ontdekhoek en moestuinen!) Verkeer Leerperiodieken van Veilig Verkeer Nederland Expressievakken Tekenen, handvaardigheid, muziek en drama zijn essentieel voor de ontwikkeling van uw kind. De opdrachten sluiten aan bij onderwerpen in de groep. Voor het muziekonderwijs krijgen de groepen 1 t/m 8 jaarlijks een periode les van specialisten via het Muzieklab; de lessen worden afgesloten met een presentatie voor de eigen ouders. Lichamelijke oefening In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en in het gym- of speellokaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles in ons gymlokaal; de gymlessen worden verzorgd door vakleerkrachten. Daarnaast gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 jaarlijks een keer schaatsen en zwemmen. De Cirkel is deelnemer aan vele sporttoernooien in Haarlem. Sociale vorming Op de Cirkel besteden wij veel aandacht aan het respectvol omgaan met elkaar. Een veilig gevoel binnen de school heeft invloed op de ontwikkeling van kinderen. Wij maken o.a. gebruik van Soemokaarten. De onderwerpen variëren tussen pesten, vriendschap, doodgaan, beleefd zijn, omgaan met elkaar enz. enz. Via de Digiduif houden we ouders op de hoogte welk onderwerp besproken wordt. Elke groep maakt aan het begin van het jaar afspraken, hoe zij met elkaar om willen gaan. Voor de groepen 1 t/m 2 worden deze afspraken via plaatjes in de klas op speelse wijze aan de kinderen geleerd; in alle andere lokalen hangen de afspraken zichtbaar op. Ook in de algemene ruimtes hangen kaarten met gedragsverwachtingen. De afspraken / gedragsverwachtingen zijn een dagelijks terugkerend onderwerp door het oefenen en het bespreken. We belonen kinderen zich aan gedragsverwachtingen houden. Als kinderen moeite blijven houden met de afspraken, dan worden zij hierop aangesproken. Bij herhaling van grensoverschrijdend gedrag of ernstig grensoverschrijdend gedrag worden de ouders geïnformeerd en worden er gezamenlijke afspraken gemaakt hoe dit gedrag voorkomen kan worden (eventueel met hulp van derden).

8 2 School en bestuur De school De Cirkel bestaat uit één schoolgebouw dat is gevestigd aan de Atjehstraat in Haarlem. Het gebouw heeft 16 lokalen, waarvan 15 lokalen in gebruik zijn voor het reguliere onderwijs en één lokaal in gebruik is voor de BSO van op Stoom. Daarnaast heeft het gebouw een speellokaal en een gymnastieklokaal voor sport en spel. De school in de wijk De Cirkel staat in de Indische buurt en heeft diverse samenwerkingspartners. Zo maakt de Cirkel deel uit van Scholen in de Wijk, waarbij muzieklessen worden aangeboden. Het schoolbestuur Spaarnesant is een stichting voor openbaar primair basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Onder haar bestuur vallen 22 scholen, waarvan 15 basisscholen (BAO), 3 scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en 3 scholen voor Speciaal Onderwijs (SO). De scholen zijn met 31 locaties verspreid over Spaarndam en de stad Haarlem met enkele nevenvestigingen in Hoofddorp en Heemskerk. De stichting heeft een bestuur, een raad van toezicht en een bovenschoolse directie. Naast het intern toezicht door de raad van toezicht oefent de gemeenteraad van Haarlem het wettelijk toezicht uit. De heer Elkerbout heeft als bestuurder de dagelijkse leiding over de stichting en wordt hierbij ondersteund door een bovenschoolse directeur en het stafbureau. Voor bovenschoolse zaken die alle of de meeste Spaarnesantscholen aangaan, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. In de GMR worden de ouders en personeelsleden van alle scholen vertegenwoordigd. Een openbare school werkt volgens de doelstelling van het openbaar onderwijs zoals die in de wet is vastgelegd, leerlingen van elke godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging zijn welkom en gelijkwaardig bij ons. Wij geven onze lessen niet vanuit één bepaalde maatschappijopvatting of levensbeschouwelijke visie. Kenmerken van het openbaar onderwijs: * Geen discriminatie op grond van godsdienst, politieke overtuiging, ras, geslacht of afkomst. * Pluriformiteit: de school is een ontmoetingsplaats van mensen met allerlei opvattingen. * Geen financiële drempel bij de toelating van de school. * Het vormen van een eigen mening en het respecteren van andere meningen. * het bevorderen van emancipatie en mondigheid * het aanbieden van godsdienst of levensbeschouwelijk onderwijs als daar voldoende belangstelling voor is.

9 3 Wie werken er bij ons op de school? Directie Op de Cirkel is de directeur eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. De directeur onderhoudt ook de contacten met het schoolbestuur en andere instanties die direct en indirect betrokken zijn bij het onderwijs. De directeur werkt hierin samen met de adjunct directeur en wordt ondersteund door het managementteam, bestaande uit drie bouwcoördinatoren en de intern begeleider. Groepsleerkrachten Het dagelijks onderwijs wordt verzorgd door de groepsleerkrachten. Vakleerkrachten Voor gymnastiek (groepen 3 t/m 8) wordt gewerkt door vakleerkrachten. Ook de muzieklessen van het Muzieklessen worden gegeven door specialisten. Intern begeleider De intern begeleider bewaakt het leerlingvolgsysteem en ondersteunt de groepsleerkrachten met extra zorg voor een groep of zorg voor individuele leerlingen. De intern begeleider verzorgt ook contacten met ouders rondom de ontwikkeling van individuele leerlingen en de mogelijke externe contacten die nodig zijn om kinderen optimaal te laten ontwikkelen. Onderwijsondersteunend personeel Op de Cirkel werken een conciërge, een administratief medewerkster en een onderwijsassistente en een cultuur coördinator als onderwijsondersteunend personeel. Studenten Op de Cirkel lopen regelmatig studenten stage om bij ons op school het vak te leren. Dit kunnen studenten zijn van een MBO of een HBO opleiding. Een student wordt altijd begeleid door een groepsleerkracht met de nodige ervaringsjaren. De groepsleerkracht houdt de eindverantwoordelijkheid. Vierdejaarsstudenten van de PABO dienen aan het einde van hun opleiding een groep zelfstandig les te kunnen geven. Een LIO-er (Leerkracht In Opleiding) staat altijd onder toezicht van een gekwalificeerde groepsleerkracht. Opvang bij ziek leerkrachten Wanneer door ziekte of door een andere omstandigheid een leerkracht niet aanwezig is, dan doet de school haar uiterste best dit op te lossen. In de eerste plaats met het zoeken naar een vervanger, hetzij uit ons eigen team dan wel via de vervangerspool. Lukt dit niet dan kiezen we ervoor de groep te verdelen over overige groepen. Slechts in uiterste nood laten we kinderen naar huis gaan, maar alleen wanneer we zeker weten dat er thuis opvang is.

10 4 Uw kind aanmelden Kennismaken en inschrijven Overweegt u om uw kind op de Cirkel te plaatsen? Neem dan contact op met de directie voor een kennismakingsgesprek. Wij vinden het belangrijk om voldoende tijd te hebben voor het geven van de juiste informatie en antwoord te kunnen geven op uw vragen. Regelmatig organiseren wij informatiemomenten voor toekomstige ouders. Door het maken van een afspraak of aan te sluiten op een informatiebijeenkomst bent u er van verzekerd dat wij alle aandacht aan u kunnen besteden. Als u bent verhuisd en/of uw kind wilt overplaatsen, dan bent u uiteraard van harte welkom. Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk verder te kunnen begeleiden, nemen we contact op met de school waar uw kind eerder heeft gezeten, voordat we tot plaatsing over gaan. Wennen op school Na inschrijving krijgt uw kind, wanneer het bijna 4 jaar oud is, een uitnodiging om naar school te komen. Op deze uitnodiging staat ook vermeld in welke groep en bij welke juf of meester uw kind verwacht wordt en op welke dagen uw kind kan komen wennen. Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind iedere dag naar school. Toelating De school laat in principe alle leerlingen van 4 tot 12 jaar toe. Toch zijn er weleens uitzonderingen: 1. De groep is vol. De school mag weigeren wanneer er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn en er een openbare school binnen een redelijke afstand ligt. 2. De school kan de nodige zorg niet bieden. 3. De rust en de orde worden ernstig verstoord. Ouders krijgen in dit geval binnen acht weken schriftelijk en gemotiveerd bericht van afwijzing. Hierin wordt ook de mogelijkheid tot beroep gemeld. Ouders kunnen de bezwaarschriftenprocedure van de AWB volgen. Binnen vier weken neemt het bevoegd gezag hierop een beslissing. Verder kunnen de ouders een spoedprocedure bij de bestuursrechter of een kort geding starten. Uitschrijving Net zo belangrijk als de inschrijving is het uitschrijven van een leerling. Gaat u verhuizen of verlaat uw kind om een andere reden onze school, maak dan een afspraak met de directie. Neem voor dit gesprek in ieder geval uw nieuwe adres mee en het nieuwe schooladres. Wij zorgen er voor, dat de nieuwe school het onderwijskundig rapport krijgt. Wij mogen geen kinderen uitschrijven als er geen nieuwe school bekend is.

11 5 Gedragsverwachtingen regels en afspraken Vijf gelijke schooldagen Op basisschool De Cirkel werken we vanuit het vijf gelijke dagen model. Dat betekent (voor alle kinderen) dat de lessen starten om 8.30 uur en eindigen om 14 uur. De kinderen hebben tussendoor een halfuur pauze om te eten en even buiten te spelen. De kinderen eten in het eigen lokaal onder begeleiding van een overblijfmoeder of de eigen leerkracht. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden; u als ouder zorgt zelf voor lunch en drinken. Gedragsverwachtingen Alle leerlingen zijn op tijd aanwezig in de klas. Alle lessen starten om 8.30 uur; de deur gaat 10 minuten van te voren open. Uw kind graag ziekmelden voor 9.00 s morgens per mail of per telefoon. Afspraak voor een bezoek aan dokter of tandarts zo min mogelijk onder schooltijd plannen Gymkleding: een korte broek, een T-shirt en gymschoenen. Vanaf groep 3 douchen alle kinderen na het sporten; dus handdoek mee en gebruik van badslippers is verplicht. De Cirkel is een gezonde basisschool. Wij verwachten dan ook van ouders dat zij zorgen voor het meegeven van verantwoorde voeding en traktaties. (zie hiervoor de website : gezonde school) Voor de dagelijkse pauzemomenten neemt uw kind zelf eten en drinken mee. - kleine pauze fruit en drinkmoment - grote pauze lunchpakket en drinkmoment We promoten om 1x per dag het drinkmoment een watermoment te laten zijn. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen. Mobiele telefoons of spelcomputers mogen niet aan staan en/of worden gebruikt. In en om het schoolgebouw is roken niet toegestaan. We hebben respect voor ieders eigenheid en uitingsvormen. Het dragen van petten of andere modegevoelige hoofddeksels staan we echter niet toe in de klas, omdat we de aandacht bij de les willen hebben. We verwachten dat kinderen fatsoenlijk zijn gekleed; daar horen bijv. aanstootgevende teksten op T-shirts en badkleding niet bij.

12 Wij leren en leven samen op school. Alle kinderen nemen deel aan het totale pakket, dus het vieren van de diverse feesten of het volgen van het lesaanbod. Leerplicht Een vierjarig kind is nog niet leerplichtig. Leerplicht gaat in op de eerste dag van de nieuwe maand na de vijfde verjaardag en duurt tot en met het schooljaar waarin het 16 jaar wordt. Verzuimbeleid De gemeente Haarlem houdt samen met de inspectie van Onderwijs streng toezicht op het verzuim van het onderwijs. Natuurlijk weten we dat er altijd een reden kan zijn, waarom een kind te laat op school komt, of een dag(deel) niet op school kan zijn. Bij ziekte of artsenbezoek verwachten wij een telefoontje van ouders. Wij willen graag weten waar een kind is, als het niet op school is. Er zijn vastgestelde regels voor geoorloofd verzuim. Deze regels zijn door de overheid vastgesteld. Een uitgebreid informatieblad kunt u ophalen bij de administratie. Hieronder een kort overzicht: Verlof voor religieuze feestdagen Per religieuze feestdag kan 1 vrije dag worden verstrekt door de directeur. Verlof voor extra vakantie Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. De directeur kan in deze gevallen eenmaal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Verlof wegens gewichtige omstandigheden Hierbij gaat het volgens de wet om buiten de wil van ouders en kind gelegen situaties. Hierbij kunt u denken aan : verhuizing van het gezin, het bijwonen van een huwelijk van familieleden tot de 3 e graad, een ernstige ziekte van familieleden tot de 4 e graad overlijden en begrafenis van familieleden. Onder gewichtige omstandigheden vallen niet: Familiebezoek (in binnen- of buitenland) Vakantie in een goedkope periode of in verband met een aanbieding Gebrek aan andere boekingsmogelijkheden Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie in verband met verkeersdrukte Procedure Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kunt u bij de directeur een aanvraagformulier aanvragen. Dit formulier moet u, geheel en naar waarheid ingevuld, indienen compleet met relevante aanvullende stukken. Wanneer uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U dient dan een bezwaarschrift op te stellen en in te dienen bij de persoon die het besluit genomen heeft. Geen toestemming, toch weg Wanneer leerling ongeoorloofd afwezig zijn, dan zijn scholen verplicht dit te melden bij het bureau Leerplicht. De leerplichtambtenaar zal u in dat geval oproepen en kan er toe

13 besluiten een proces verbaal op te maken. Te laat komen Te laat komen is voor een kind vervelend; uw kind mist hierdoor onderwijstijd als hij/ zij regelmatig te laat komt. Daarnaast stoort het de concentratie van de andere leerlingen. Probeer er daarom voor te zorgen dat uw kind op tijd is. Time-out, schorsing en verwijdering Het gedrag van een leerling kan weleens zulke vormen aannemen dat het beter is dat het kind even uit de school is. De school noemt dit een time-out en deze ordemaatregel kan genomen worden door de directie en direct ingaan, uiteraard na contact met de ouders. Er zijn regels over schorsing en verwijdering, zodat wij op deze regels kunnen terugvallen als zich onverhoopt een ernstig probleem voordoet. Deze regels zijn: - Indien een leerling een ernstige verstoring vormt voor de rust en de veiligheid van andere leerlingen en/of het personeel kan tot schorsing worden overgegaan. - Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste een week schorsen. - Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders of verzorgers van de betrokken leerling bekend gemaakt - De beslissing bij verwijdering ligt bij het bevoegd gezag.

14 6 De ontwikkeling van uw kind Onderwijs voor alle kinderen. Elk kind leert op zijn eigen manier en ieder kind heeft zijn eigen talenten. Binnen de school proberen we hiermee rekening te houden. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker diegenen die moeite hebben met het leren of die juist erg goed zijn. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten. De Cirkel is in jaargroepen georganiseerd waardoor kinderen van dezelfde leeftijd meestal bij elkaar zitten. De leerkrachten bieden zoveel als mogelijk is de leerstof aan, die bij uw kind past. We noemen dit adaptief onderwijs of onderwijs-op-maat. Wanneer een kind moeite heeft met de leerstof stelt de leerkracht na overleg met de interne begeleider een handelingsplan op om de problemen aan te pakken. Als ouder wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Interne begeleiding Op de Cirkel is een intern begeleidster werkzaam; zij bewaakt het leerlingvolgsysteem. Zij coördineert en structureert hulp aan o.a. individuele kinderen. Zij neemt aanvullende tests af als de gewone toetsen niet voldoende inzicht in bepaalde problematiek geven. Zij adviseert leerkrachten over extra hulpmateriaal. Zij heeft contacten met specialisten uit o.a. het SBO en SO om nog beter hulp te kunnen bieden aan uw kind. De intern begeleider voert regelmatig gesprekken met ouders over de ontwikkeling van het kind en verwijst door waar nodig. Testen/Toetsen Zodra een kind op school komt wordt er een leerlingvolgdossier opgezet waarin relevante gegevens over het kind worden verzameld. Gedurende zijn of haar schoolloopbaan komen daar de volgende gegevens bij: Observatieverslagen van de groepsleider/ster, de gegevens van alle rapporten en het Citovolgsysteem met de volgende toetsen: Taal voor kleuters* Rekenen voor kleuters* Spellingtoets* Rekenen en wiskunde* Begrijpend lezen* Drie-Minuten-Toets lezen* AVI leestoetsen* (indien nodig) In groep 8 nemen we de eindtoets af om het beeld compleet te maken voor het geven van een vervolgschooladvies. De met * gemerkte toetsen en testen zijn landelijk genormeerd. Dat betekent dat de resultaten van het kind worden vergeleken met de andere kinderen in Nederland.

15 Voor het moment van afname van CITO toetsen volgen we de landelijke toets kalender. Dat betekent een 1 e afname-periode in januari / februari en de 2 e afname periode volgt in mei / juni. Onze school ziet deze testen als nuttig instrument om de eigen resultaten te toetsen aan landelijke metingen. Vanuit de toets gegevens maken we analyses, groepsplannen en evaluaties op individueel-, groeps- en schoolniveau. Alle individuele resultaten worden tijdens de 10-minuten-gesprekken doorgesproken met de ouders. Deze gesprekken worden in principe twee keer, indien nodig drie keer, per jaar gehouden. Wanneer u leer- of gedragsproblemen van uw kind wilt bespreken, dan doet u dat met de groepsleerkracht. Deze maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Soms is een onderzoek door de orthopedagoog of psycholoog van De Opvoedpoli noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de dieperliggende oorzaken. De Plusklas : de Circologroep Leerlingen die goed en makkelijk kunnen leren, krijgen speciale aandacht op De Cirkel. Zo zijn er veel extra materialen voor de groepen 1 t/m 8. Binnen de methodes is extra oefenstof aangegeven voor deze leerlingen. Daarnaast bieden we extra en uitdagende leerstof buiten de klas in de Circologroep. Uitstroom VO Aantal leerlin gen Aantal leerlin gen Aantal leerlin gen VWO 11 32% 9 21% 8 19% 2 9% HAVO 7 21% 8 19% 10 23% 9 41% VMBO G of 6 18% 14 32% 9 21% 6 27% T VMBO B of 10 29% 12 28% 15 35% 5 23% K PRO % - - De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, is een samenwerking van 23 schoolbesturen. In totaal telt dit verband 75 scholen voor basisonderwijs, 5 scholen voor speciaal basisonderwijs en zeven scholen voor speciaal onderwijs. De scholen die deelnemen aan het SWV tellen in totaal ongeveer leerlingen. Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland De algemene doelstelling van het samenwerkingsverband is: Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs aanbieden

16 voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit leidt tot de volgende zeven doelstellingen voor het samenwerkingsverband: ( zie ook het ondersteuningsplan 'Goed onderwijs maak je samen'.) 1. Ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen. 2. Samenwerking met de zorgpartners. 3. De zorg voor een dekkend netwerk voor alle leerlingen. 4. Betrokkenen zelf passend laten arrangeren naar specifieke onderwijsvoorzieningen. 5. Ondersteuning van ouders. 6. De financiële beheersbaarheid en transparantie bewaken. 7. Een transparante organisatie zijn. Leerlingen van een andere school Wanneer leerlingen van een andere basisschool bij ons op school komen, krijgen ze de ruimte om aan de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school, aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind en zetten we, indien nodig, gerichte hulp in. Onderwijs aan anderstalige kinderen Op onze school zit een klein percentage kinderen van ouders die zelf niet in Nederland geboren zijn. Door extra aandacht van de leerkracht en de omgang met klassengenootjes leren de kleuters de Nederlandse taal al snel. Ouders met kinderen vanaf 6 jaar, die net in Nederland zijn kunnen we doorverwijzen naar De International Taal Klas (ITK) die gespecialiseerd is om de leerlingen snel en effectief Nederlands te leren. Hulp aan individuele leerlingen De capaciteiten van kinderen zijn verschillend. Dat betekent dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep. In overleg met de intern begeleider bekijkt de groepsleerkracht hoe extra hulp gegeven kan worden. Als ouder houden we u op de hoogte wat voor hulp we geven, want wellicht kunt u thuis ook meehelpen. Toelating van leerlingen met een handicap Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. De keus voor ouders is vaak niet eenvoudig : regulier basisonderwijs of toch speciaal onderwijs met alle expertises. Om u te helpen bij al die regelingen en onderwijsvormen is door enkele onderwijsbesturen het onderwijsloket in het leven geroepen. / tel Als we op De Cirkel beslissen over toelating onderzoeken wij eerst of we de nodige deskundigheid en middelen in huis hebben of kunnen organiseren om het kind een verantwoorde plek te bieden. Factoren als deskundigheid en taakbelasting van het team, leerbaarheid en gedrag van het kind, aanpassingen aan het gebouw, druk op de groepen en de verwachting of het kind ook in hogere groepen begeleid kan worden, worden besproken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie