Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,"

Transcriptie

1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat u van de school kunt verwachten en wat de school voor uw kind kan betekenen. In het hoofdstuk: het schooljaar 2015 / 2016 vindt u allerlei informatie over dit lopende schooljaar : schooltijden, activiteiten, personele bezetting, vrije dagen en vakanties. Ook kunt u lezen welke onderwijsplannen de school heeft voor dit schooljaar en hoe de school deze ideeën denkt uit te voeren. Voor ouders die nog een schoolkeuze moeten maken, geeft deze gids een eerste indruk van de Cirkel. Graag geven wij u een mondelinge toelichting tijdens een informatiegesprek. Meer hierover kunt u lezen in het hoofdstuk : Uw kind aanmelden. Met vriendelijke groeten, directie en team van basisschool de Cirkel *overal waar de tekst spreekt over ouders, bedoelen we ouders en/of verzorgers Inhoudsopgave 1 De visie van de Cirkel 2 School en bestuur 3 Wie werken er bij ons op school 4 Uw kind aanmelden 5 Regels en afspraken 6 De ontwikkeling van uw kind 7 Uw rol als ouder 8 Voor- en naschoolse opvang 9 Diversen 10 Externe contacten en adressen 11 Het schooljaar 2015 / 2016

2 1. De visie van de Cirkel Uitdaging, veiligheid, kracht, samen, respect en plezier zijn kernwaarden die centraal staan op de Cirkel. We zien deze kernwaarden terug in ons onderwijsaanbod en in onze profilering als Gezonde School. Als team stralen wij de kernwaarden uit naar kinderen, ouders en partners.

3 De Cirkel en het kind Voor ieder kind op basisschool de Cirkel staan de kernwaarden centraal. Wanneer de kernwaarden in balans zijn, komt het kind tot optimale leerresultaten. Uitdagend en krachtig onderwijs geeft plezier in leren. Een veilige pedagogisch klimaat zorgt voor respect naar elkaar en maakt het samen leren mogelijk. De Cirkel : onderwijs en onderwijsaanbod Op onze school biedt het team uitdagend en passend onderwijs. We zien dit o.a. terug in: - verantwoorde methodes als basis voor het onderwijs - het LVS als uitgangspunt voor ons volgend lesaanbod. - doorgaande lijnen voor 4 12 jarigen op cognitief gebied - het aanbod, dat is verwerkt in verschillende afwisselende werkvormen - verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voor het kind op eigen niveau. Een uitgebreide beschrijving van ons onderwijsaanbod vindt u terug in het onderwijsprofiel. De Cirkel als een gezonde school. De kernwaarden zijn voor de Cirkel de basis om gezonde school te zijn. We zien dit terug in: * Sport en bewegen - afwisseling tussen leren en bewegen tijdens de schooldag door o.a. energizers - gymlessen, die door vakdocenten worden gegeven - schoolbreed extra sportaanbod : tennis, schaatsen - 1x per jaar sportclinics (onder schooltijd / kennismaking met andere sporten) - deelname aan diverse sporttoernooien en Halve Van Haarlem (vrijwillige basis) - een Gezond Groen Schoolplein * Sociaal-emotioneel - leerkrachten met een positieve instelling, die positieve feedback geven - de groepsleerkracht en de groep, die werken vanuit zelf opgestelde groepsafspraken - preventief werken vanuit SOEMO kaarten - doorgaande lijnen voor 4 12 jarigen op sociaal gebied * Voeding - bewust wording van de relatie gezonde voeding en leren bij team en ouders - aandacht voor de gezonde broodtrommel - de kleine pauze als fruitmoment - gezonde traktaties - het promoten van 1 sap en 1 watermoment op een dag - het promoten het drinken van water bij sportmomenten en warme dagen

4 De Cirkel en het team De kernwaarden zijn voor het team voorwaarden om optimaal te kunnen functioneren. We zien dit terug in: - balans in planning, in rust en werk. - respect en veiligheid voor elkaar, voor de leerlingen en voor de ouders - collega s, die samenwerken bij voorbereidingen - het team, dat meer tijd besteedt aan voorbereidingen (en minder aan nakijkwerk), zodat er voor de leerlingen een krachtig en uitdagend lesaanbod is. - het team (als individu en/of als team), dat optimaal gebruik maakt van het professionaliseringsaanbod. De Cirkel en de ouders De kernwaarden zijn voor het team de basis in de relatie met ouders. We zien dit terug in: - samenwerking tussen team en ouders; ze zitten op 1 lijn in ondersteuning en begeleiding van het kind; - korte lijnen in communicatie tussen ouders en leerkracht met een positieve insteek - wederzijds respect - ouders, die bijdragen in onderwijsactiviteiten door gastlessen en/of helpende handen bij activiteiten. De Cirkel en faciliteiten De kernwaarden vragen faciliteiten van het gebouw. We zien dit terug in: - verschillende leer/werkplekken / stilteplekken - ontdekhoeken / ontdekplekken voor o.a. taal, rekenen, techniek, handvaardigheid - kieskasten voor zelfstandig werken - in elke klas is een (ronde) instructietafel De Cirkel en partners Het team straalt de kernwaarden uit naar de partners We zien dit terug in: - de samenwerking met medewerkers van de BSO; zij zijn gelijkwaardige partners. - de verstandhouding met de buurt; de samenwerking is goed en is o.a. zichtbaar bij de gezamenlijke zorg voor het groene schoolplein - de betrokkenheid van buurtondernemers en buurtinstanties door het geven van gastlessen en/of ruimte geven voor excursies

5 Lessentabel groep 3 t/m 8 In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. We gaan uit van een lessentabel van 25 uur per week. U ziet dat de nadruk ligt op taal/lezen en rekenen. Daar zijn de kinderen de helft van de week mee bezig. VAKGEBIED Taal Rekenen Schrijven AFHANKELIJK VAN HET LEERJAAR BESTAAT DIT VAKGEBIED UIT : Leesvoorwaarden Taal/ technisch lezen / begrijpend lezen Rekenvoorwaarden Rekenen en wiskunde Voorbereidend schrijven Schrijven van letters en cijfers GROEPEN 1 en 2 GROEPEN 3 t/ Wereldoriëntatie Aansluitend bij de thema s Wereldoriëntatie Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer GROEPEN 6 t/m 8 Creatieve vakken Tekenen, knutselen, muziek Bewegingsonderwijs buitenspel Bewegingsonderwijs in de zaal Engels Sociale vaardigheden Liedjes, communicatie, zelf lezen en schrijven Soemokaarten, gesprekken (in kleine en grote kring) bespreken van gedrag verwachtingen Pauze De vakken beter bekeken Rekenen en wiskunde In alle groepen wordt gewerkt volgens de methode Wereld in Getallen. In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. De kinderen in de groepen 1 en 2 werken aan hun rekenvoorwaarden, zoals de betekenis van cijfers en het werken met rekenkundige begrippen.

6 Nederlandse taal De school werkt met de methode Taal Verhaal. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. Naast foutloos leren schrijven, besteden we ook veel aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen. Om taalschat te vergroten besteden we extra aandacht aan woorden die noodzakelijk zijn om teksten te kunnen volgen. Lezen In de groepen 1 en 2 werken we aan de leesvoorwaarden, zoals het herkennen van klanken en letters en rijmen. In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de leestaalmethode Veilig leren lezen. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Om het onderwijs in groep 4 op een verantwoorde wijze te kunnen volgen dient een leerling aan het eind van groep 3 minimaal AVI-niveau 2 te beheersen. Is dit niet het geval dan wordt in overleg met de intern begeleider bekeken of de leerling met een apart programma alsnog bevorderd kan worden. Vanaf groep 4 werken we met de methode Estafette voor voortgezet technisch lezen. Aan het einde van groep 6 beheersen alle kinderen het hoogste niveau 9. Wanneer kinderen het technisch lezen beter gaan beheersen, komt de nadruk steeds meer te liggen op het begrijpend en studerend lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Goed Gelezen en/of Nieuwsbegrip XL. Het plezier in lezen is heel belangrijk. We lezen op school veel voor en er is een schoolbibliotheek waar kinderen onbeperkt boeken kunnen lenen. Voor elke vakantie is er het project voorleesmaatjes, waarbij de oudere kinderen voorlezen aan de jongere kinderen. Ook brengen we bezoeken aan de stadsbibliotheek. Schrijven In de groepen 1 en 2 werken we aan schrijfvoorwaarden, het verbeteren van de fijne motoriek en de pengreep. In groep 3 en 4 leren de kinderen schrijven. We gebruiken de methode Pennenstreken. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. Engels In de huidige maatschappij worden kinderen al vroeg en steeds vaker geconfronteerd met de Engelse taal. Sinds augustus 2014 zijn we met alle groepen aan de slag met de methode: Take it easy! Wereldoriëntatie en verkeer Op De Cirkel praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en we brengen hun kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Dit gebeurt

7 vanuit thema s, vanuit de methoden, door klassengesprekken, spreekbeurten, presentaties, schooltelevisie, werkstukjes, excursies, enzovoort. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: Aardrijkskunde groepen 5 t/m 8 Argus Clou Geschiedenis: groepen 5 t/m 8 Argus Clou Biologie Natuurlijk (en vanaf augustus 2015 onze eigen ontdekhoek en moestuinen!) Verkeer Leerperiodieken van Veilig Verkeer Nederland Expressievakken Tekenen, handvaardigheid, muziek en drama zijn essentieel voor de ontwikkeling van uw kind. De opdrachten sluiten aan bij onderwerpen in de groep. Voor het muziekonderwijs krijgen de groepen 1 t/m 8 jaarlijks een periode les van specialisten via het Muzieklab; de lessen worden afgesloten met een presentatie voor de eigen ouders. Lichamelijke oefening In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en in het gym- of speellokaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles in ons gymlokaal; de gymlessen worden verzorgd door vakleerkrachten. Daarnaast gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 jaarlijks een keer schaatsen en zwemmen. De Cirkel is deelnemer aan vele sporttoernooien in Haarlem. Sociale vorming Op de Cirkel besteden wij veel aandacht aan het respectvol omgaan met elkaar. Een veilig gevoel binnen de school heeft invloed op de ontwikkeling van kinderen. Wij maken o.a. gebruik van Soemokaarten. De onderwerpen variëren tussen pesten, vriendschap, doodgaan, beleefd zijn, omgaan met elkaar enz. enz. Via de Digiduif houden we ouders op de hoogte welk onderwerp besproken wordt. Elke groep maakt aan het begin van het jaar afspraken, hoe zij met elkaar om willen gaan. Voor de groepen 1 t/m 2 worden deze afspraken via plaatjes in de klas op speelse wijze aan de kinderen geleerd; in alle andere lokalen hangen de afspraken zichtbaar op. Ook in de algemene ruimtes hangen kaarten met gedragsverwachtingen. De afspraken / gedragsverwachtingen zijn een dagelijks terugkerend onderwerp door het oefenen en het bespreken. We belonen kinderen zich aan gedragsverwachtingen houden. Als kinderen moeite blijven houden met de afspraken, dan worden zij hierop aangesproken. Bij herhaling van grensoverschrijdend gedrag of ernstig grensoverschrijdend gedrag worden de ouders geïnformeerd en worden er gezamenlijke afspraken gemaakt hoe dit gedrag voorkomen kan worden (eventueel met hulp van derden).

8 2 School en bestuur De school De Cirkel bestaat uit één schoolgebouw dat is gevestigd aan de Atjehstraat in Haarlem. Het gebouw heeft 16 lokalen, waarvan 15 lokalen in gebruik zijn voor het reguliere onderwijs en één lokaal in gebruik is voor de BSO van op Stoom. Daarnaast heeft het gebouw een speellokaal en een gymnastieklokaal voor sport en spel. De school in de wijk De Cirkel staat in de Indische buurt en heeft diverse samenwerkingspartners. Zo maakt de Cirkel deel uit van Scholen in de Wijk, waarbij muzieklessen worden aangeboden. Het schoolbestuur Spaarnesant is een stichting voor openbaar primair basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Onder haar bestuur vallen 22 scholen, waarvan 15 basisscholen (BAO), 3 scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en 3 scholen voor Speciaal Onderwijs (SO). De scholen zijn met 31 locaties verspreid over Spaarndam en de stad Haarlem met enkele nevenvestigingen in Hoofddorp en Heemskerk. De stichting heeft een bestuur, een raad van toezicht en een bovenschoolse directie. Naast het intern toezicht door de raad van toezicht oefent de gemeenteraad van Haarlem het wettelijk toezicht uit. De heer Elkerbout heeft als bestuurder de dagelijkse leiding over de stichting en wordt hierbij ondersteund door een bovenschoolse directeur en het stafbureau. Voor bovenschoolse zaken die alle of de meeste Spaarnesantscholen aangaan, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. In de GMR worden de ouders en personeelsleden van alle scholen vertegenwoordigd. Een openbare school werkt volgens de doelstelling van het openbaar onderwijs zoals die in de wet is vastgelegd, leerlingen van elke godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging zijn welkom en gelijkwaardig bij ons. Wij geven onze lessen niet vanuit één bepaalde maatschappijopvatting of levensbeschouwelijke visie. Kenmerken van het openbaar onderwijs: * Geen discriminatie op grond van godsdienst, politieke overtuiging, ras, geslacht of afkomst. * Pluriformiteit: de school is een ontmoetingsplaats van mensen met allerlei opvattingen. * Geen financiële drempel bij de toelating van de school. * Het vormen van een eigen mening en het respecteren van andere meningen. * het bevorderen van emancipatie en mondigheid * het aanbieden van godsdienst of levensbeschouwelijk onderwijs als daar voldoende belangstelling voor is.

9 3 Wie werken er bij ons op de school? Directie Op de Cirkel is de directeur eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. De directeur onderhoudt ook de contacten met het schoolbestuur en andere instanties die direct en indirect betrokken zijn bij het onderwijs. De directeur werkt hierin samen met de adjunct directeur en wordt ondersteund door het managementteam, bestaande uit drie bouwcoördinatoren en de intern begeleider. Groepsleerkrachten Het dagelijks onderwijs wordt verzorgd door de groepsleerkrachten. Vakleerkrachten Voor gymnastiek (groepen 3 t/m 8) wordt gewerkt door vakleerkrachten. Ook de muzieklessen van het Muzieklessen worden gegeven door specialisten. Intern begeleider De intern begeleider bewaakt het leerlingvolgsysteem en ondersteunt de groepsleerkrachten met extra zorg voor een groep of zorg voor individuele leerlingen. De intern begeleider verzorgt ook contacten met ouders rondom de ontwikkeling van individuele leerlingen en de mogelijke externe contacten die nodig zijn om kinderen optimaal te laten ontwikkelen. Onderwijsondersteunend personeel Op de Cirkel werken een conciërge, een administratief medewerkster en een onderwijsassistente en een cultuur coördinator als onderwijsondersteunend personeel. Studenten Op de Cirkel lopen regelmatig studenten stage om bij ons op school het vak te leren. Dit kunnen studenten zijn van een MBO of een HBO opleiding. Een student wordt altijd begeleid door een groepsleerkracht met de nodige ervaringsjaren. De groepsleerkracht houdt de eindverantwoordelijkheid. Vierdejaarsstudenten van de PABO dienen aan het einde van hun opleiding een groep zelfstandig les te kunnen geven. Een LIO-er (Leerkracht In Opleiding) staat altijd onder toezicht van een gekwalificeerde groepsleerkracht. Opvang bij ziek leerkrachten Wanneer door ziekte of door een andere omstandigheid een leerkracht niet aanwezig is, dan doet de school haar uiterste best dit op te lossen. In de eerste plaats met het zoeken naar een vervanger, hetzij uit ons eigen team dan wel via de vervangerspool. Lukt dit niet dan kiezen we ervoor de groep te verdelen over overige groepen. Slechts in uiterste nood laten we kinderen naar huis gaan, maar alleen wanneer we zeker weten dat er thuis opvang is.

10 4 Uw kind aanmelden Kennismaken en inschrijven Overweegt u om uw kind op de Cirkel te plaatsen? Neem dan contact op met de directie voor een kennismakingsgesprek. Wij vinden het belangrijk om voldoende tijd te hebben voor het geven van de juiste informatie en antwoord te kunnen geven op uw vragen. Regelmatig organiseren wij informatiemomenten voor toekomstige ouders. Door het maken van een afspraak of aan te sluiten op een informatiebijeenkomst bent u er van verzekerd dat wij alle aandacht aan u kunnen besteden. Als u bent verhuisd en/of uw kind wilt overplaatsen, dan bent u uiteraard van harte welkom. Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk verder te kunnen begeleiden, nemen we contact op met de school waar uw kind eerder heeft gezeten, voordat we tot plaatsing over gaan. Wennen op school Na inschrijving krijgt uw kind, wanneer het bijna 4 jaar oud is, een uitnodiging om naar school te komen. Op deze uitnodiging staat ook vermeld in welke groep en bij welke juf of meester uw kind verwacht wordt en op welke dagen uw kind kan komen wennen. Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind iedere dag naar school. Toelating De school laat in principe alle leerlingen van 4 tot 12 jaar toe. Toch zijn er weleens uitzonderingen: 1. De groep is vol. De school mag weigeren wanneer er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn en er een openbare school binnen een redelijke afstand ligt. 2. De school kan de nodige zorg niet bieden. 3. De rust en de orde worden ernstig verstoord. Ouders krijgen in dit geval binnen acht weken schriftelijk en gemotiveerd bericht van afwijzing. Hierin wordt ook de mogelijkheid tot beroep gemeld. Ouders kunnen de bezwaarschriftenprocedure van de AWB volgen. Binnen vier weken neemt het bevoegd gezag hierop een beslissing. Verder kunnen de ouders een spoedprocedure bij de bestuursrechter of een kort geding starten. Uitschrijving Net zo belangrijk als de inschrijving is het uitschrijven van een leerling. Gaat u verhuizen of verlaat uw kind om een andere reden onze school, maak dan een afspraak met de directie. Neem voor dit gesprek in ieder geval uw nieuwe adres mee en het nieuwe schooladres. Wij zorgen er voor, dat de nieuwe school het onderwijskundig rapport krijgt. Wij mogen geen kinderen uitschrijven als er geen nieuwe school bekend is.

11 5 Gedragsverwachtingen regels en afspraken Vijf gelijke schooldagen Op basisschool De Cirkel werken we vanuit het vijf gelijke dagen model. Dat betekent (voor alle kinderen) dat de lessen starten om 8.30 uur en eindigen om 14 uur. De kinderen hebben tussendoor een halfuur pauze om te eten en even buiten te spelen. De kinderen eten in het eigen lokaal onder begeleiding van een overblijfmoeder of de eigen leerkracht. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden; u als ouder zorgt zelf voor lunch en drinken. Gedragsverwachtingen Alle leerlingen zijn op tijd aanwezig in de klas. Alle lessen starten om 8.30 uur; de deur gaat 10 minuten van te voren open. Uw kind graag ziekmelden voor 9.00 s morgens per mail of per telefoon. Afspraak voor een bezoek aan dokter of tandarts zo min mogelijk onder schooltijd plannen Gymkleding: een korte broek, een T-shirt en gymschoenen. Vanaf groep 3 douchen alle kinderen na het sporten; dus handdoek mee en gebruik van badslippers is verplicht. De Cirkel is een gezonde basisschool. Wij verwachten dan ook van ouders dat zij zorgen voor het meegeven van verantwoorde voeding en traktaties. (zie hiervoor de website : gezonde school) Voor de dagelijkse pauzemomenten neemt uw kind zelf eten en drinken mee. - kleine pauze fruit en drinkmoment - grote pauze lunchpakket en drinkmoment We promoten om 1x per dag het drinkmoment een watermoment te laten zijn. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen. Mobiele telefoons of spelcomputers mogen niet aan staan en/of worden gebruikt. In en om het schoolgebouw is roken niet toegestaan. We hebben respect voor ieders eigenheid en uitingsvormen. Het dragen van petten of andere modegevoelige hoofddeksels staan we echter niet toe in de klas, omdat we de aandacht bij de les willen hebben. We verwachten dat kinderen fatsoenlijk zijn gekleed; daar horen bijv. aanstootgevende teksten op T-shirts en badkleding niet bij.

12 Wij leren en leven samen op school. Alle kinderen nemen deel aan het totale pakket, dus het vieren van de diverse feesten of het volgen van het lesaanbod. Leerplicht Een vierjarig kind is nog niet leerplichtig. Leerplicht gaat in op de eerste dag van de nieuwe maand na de vijfde verjaardag en duurt tot en met het schooljaar waarin het 16 jaar wordt. Verzuimbeleid De gemeente Haarlem houdt samen met de inspectie van Onderwijs streng toezicht op het verzuim van het onderwijs. Natuurlijk weten we dat er altijd een reden kan zijn, waarom een kind te laat op school komt, of een dag(deel) niet op school kan zijn. Bij ziekte of artsenbezoek verwachten wij een telefoontje van ouders. Wij willen graag weten waar een kind is, als het niet op school is. Er zijn vastgestelde regels voor geoorloofd verzuim. Deze regels zijn door de overheid vastgesteld. Een uitgebreid informatieblad kunt u ophalen bij de administratie. Hieronder een kort overzicht: Verlof voor religieuze feestdagen Per religieuze feestdag kan 1 vrije dag worden verstrekt door de directeur. Verlof voor extra vakantie Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. De directeur kan in deze gevallen eenmaal per jaar voor ten hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Verlof wegens gewichtige omstandigheden Hierbij gaat het volgens de wet om buiten de wil van ouders en kind gelegen situaties. Hierbij kunt u denken aan : verhuizing van het gezin, het bijwonen van een huwelijk van familieleden tot de 3 e graad, een ernstige ziekte van familieleden tot de 4 e graad overlijden en begrafenis van familieleden. Onder gewichtige omstandigheden vallen niet: Familiebezoek (in binnen- of buitenland) Vakantie in een goedkope periode of in verband met een aanbieding Gebrek aan andere boekingsmogelijkheden Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie in verband met verkeersdrukte Procedure Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige omstandigheden kunt u bij de directeur een aanvraagformulier aanvragen. Dit formulier moet u, geheel en naar waarheid ingevuld, indienen compleet met relevante aanvullende stukken. Wanneer uw aanvraag voor verlof wordt afgewezen en u bent het met deze beslissing niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U dient dan een bezwaarschrift op te stellen en in te dienen bij de persoon die het besluit genomen heeft. Geen toestemming, toch weg Wanneer leerling ongeoorloofd afwezig zijn, dan zijn scholen verplicht dit te melden bij het bureau Leerplicht. De leerplichtambtenaar zal u in dat geval oproepen en kan er toe

13 besluiten een proces verbaal op te maken. Te laat komen Te laat komen is voor een kind vervelend; uw kind mist hierdoor onderwijstijd als hij/ zij regelmatig te laat komt. Daarnaast stoort het de concentratie van de andere leerlingen. Probeer er daarom voor te zorgen dat uw kind op tijd is. Time-out, schorsing en verwijdering Het gedrag van een leerling kan weleens zulke vormen aannemen dat het beter is dat het kind even uit de school is. De school noemt dit een time-out en deze ordemaatregel kan genomen worden door de directie en direct ingaan, uiteraard na contact met de ouders. Er zijn regels over schorsing en verwijdering, zodat wij op deze regels kunnen terugvallen als zich onverhoopt een ernstig probleem voordoet. Deze regels zijn: - Indien een leerling een ernstige verstoring vormt voor de rust en de veiligheid van andere leerlingen en/of het personeel kan tot schorsing worden overgegaan. - Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste een week schorsen. - Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders of verzorgers van de betrokken leerling bekend gemaakt - De beslissing bij verwijdering ligt bij het bevoegd gezag.

14 6 De ontwikkeling van uw kind Onderwijs voor alle kinderen. Elk kind leert op zijn eigen manier en ieder kind heeft zijn eigen talenten. Binnen de school proberen we hiermee rekening te houden. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker diegenen die moeite hebben met het leren of die juist erg goed zijn. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten. De Cirkel is in jaargroepen georganiseerd waardoor kinderen van dezelfde leeftijd meestal bij elkaar zitten. De leerkrachten bieden zoveel als mogelijk is de leerstof aan, die bij uw kind past. We noemen dit adaptief onderwijs of onderwijs-op-maat. Wanneer een kind moeite heeft met de leerstof stelt de leerkracht na overleg met de interne begeleider een handelingsplan op om de problemen aan te pakken. Als ouder wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Interne begeleiding Op de Cirkel is een intern begeleidster werkzaam; zij bewaakt het leerlingvolgsysteem. Zij coördineert en structureert hulp aan o.a. individuele kinderen. Zij neemt aanvullende tests af als de gewone toetsen niet voldoende inzicht in bepaalde problematiek geven. Zij adviseert leerkrachten over extra hulpmateriaal. Zij heeft contacten met specialisten uit o.a. het SBO en SO om nog beter hulp te kunnen bieden aan uw kind. De intern begeleider voert regelmatig gesprekken met ouders over de ontwikkeling van het kind en verwijst door waar nodig. Testen/Toetsen Zodra een kind op school komt wordt er een leerlingvolgdossier opgezet waarin relevante gegevens over het kind worden verzameld. Gedurende zijn of haar schoolloopbaan komen daar de volgende gegevens bij: Observatieverslagen van de groepsleider/ster, de gegevens van alle rapporten en het Citovolgsysteem met de volgende toetsen: Taal voor kleuters* Rekenen voor kleuters* Spellingtoets* Rekenen en wiskunde* Begrijpend lezen* Drie-Minuten-Toets lezen* AVI leestoetsen* (indien nodig) In groep 8 nemen we de eindtoets af om het beeld compleet te maken voor het geven van een vervolgschooladvies. De met * gemerkte toetsen en testen zijn landelijk genormeerd. Dat betekent dat de resultaten van het kind worden vergeleken met de andere kinderen in Nederland.

15 Voor het moment van afname van CITO toetsen volgen we de landelijke toets kalender. Dat betekent een 1 e afname-periode in januari / februari en de 2 e afname periode volgt in mei / juni. Onze school ziet deze testen als nuttig instrument om de eigen resultaten te toetsen aan landelijke metingen. Vanuit de toets gegevens maken we analyses, groepsplannen en evaluaties op individueel-, groeps- en schoolniveau. Alle individuele resultaten worden tijdens de 10-minuten-gesprekken doorgesproken met de ouders. Deze gesprekken worden in principe twee keer, indien nodig drie keer, per jaar gehouden. Wanneer u leer- of gedragsproblemen van uw kind wilt bespreken, dan doet u dat met de groepsleerkracht. Deze maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Soms is een onderzoek door de orthopedagoog of psycholoog van De Opvoedpoli noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de dieperliggende oorzaken. De Plusklas : de Circologroep Leerlingen die goed en makkelijk kunnen leren, krijgen speciale aandacht op De Cirkel. Zo zijn er veel extra materialen voor de groepen 1 t/m 8. Binnen de methodes is extra oefenstof aangegeven voor deze leerlingen. Daarnaast bieden we extra en uitdagende leerstof buiten de klas in de Circologroep. Uitstroom VO Aantal leerlin gen Aantal leerlin gen Aantal leerlin gen VWO 11 32% 9 21% 8 19% 2 9% HAVO 7 21% 8 19% 10 23% 9 41% VMBO G of 6 18% 14 32% 9 21% 6 27% T VMBO B of 10 29% 12 28% 15 35% 5 23% K PRO % - - De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, is een samenwerking van 23 schoolbesturen. In totaal telt dit verband 75 scholen voor basisonderwijs, 5 scholen voor speciaal basisonderwijs en zeven scholen voor speciaal onderwijs. De scholen die deelnemen aan het SWV tellen in totaal ongeveer leerlingen. Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland De algemene doelstelling van het samenwerkingsverband is: Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs aanbieden

16 voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze ambitie om al binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit leidt tot de volgende zeven doelstellingen voor het samenwerkingsverband: ( zie ook het ondersteuningsplan 'Goed onderwijs maak je samen'.) 1. Ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen. 2. Samenwerking met de zorgpartners. 3. De zorg voor een dekkend netwerk voor alle leerlingen. 4. Betrokkenen zelf passend laten arrangeren naar specifieke onderwijsvoorzieningen. 5. Ondersteuning van ouders. 6. De financiële beheersbaarheid en transparantie bewaken. 7. Een transparante organisatie zijn. Leerlingen van een andere school Wanneer leerlingen van een andere basisschool bij ons op school komen, krijgen ze de ruimte om aan de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school, aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind en zetten we, indien nodig, gerichte hulp in. Onderwijs aan anderstalige kinderen Op onze school zit een klein percentage kinderen van ouders die zelf niet in Nederland geboren zijn. Door extra aandacht van de leerkracht en de omgang met klassengenootjes leren de kleuters de Nederlandse taal al snel. Ouders met kinderen vanaf 6 jaar, die net in Nederland zijn kunnen we doorverwijzen naar De International Taal Klas (ITK) die gespecialiseerd is om de leerlingen snel en effectief Nederlands te leren. Hulp aan individuele leerlingen De capaciteiten van kinderen zijn verschillend. Dat betekent dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep. In overleg met de intern begeleider bekijkt de groepsleerkracht hoe extra hulp gegeven kan worden. Als ouder houden we u op de hoogte wat voor hulp we geven, want wellicht kunt u thuis ook meehelpen. Toelating van leerlingen met een handicap Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. De keus voor ouders is vaak niet eenvoudig : regulier basisonderwijs of toch speciaal onderwijs met alle expertises. Om u te helpen bij al die regelingen en onderwijsvormen is door enkele onderwijsbesturen het onderwijsloket in het leven geroepen. / tel Als we op De Cirkel beslissen over toelating onderzoeken wij eerst of we de nodige deskundigheid en middelen in huis hebben of kunnen organiseren om het kind een verantwoorde plek te bieden. Factoren als deskundigheid en taakbelasting van het team, leerbaarheid en gedrag van het kind, aanpassingen aan het gebouw, druk op de groepen en de verwachting of het kind ook in hogere groepen begeleid kan worden, worden besproken

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Inleiding De Schakel wil een veilige school zijn, een school met een veilig klimaat. Samenwerking met ouders is daarbij een voorwaarde. Ook bij het

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Schooljournaal O.B.S. De Zilvermeeuw, De Visserstraat 6a,1964 ST Heemskerk, T: 0251 232 646 E: directie@obsdezilvermeeuw.nl W: www.obsdezilvermeeuw.nl voor de week van:20 januari 2015 Vrijstelling schoolbezoek/extra

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Om kinderen ongehinderd het leerproces te kunnen laten volgen is het belangrijk om het luxe verzuim zoveel mogelijk terug te dringen en waar mogelijk

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl

SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl SBO Mozaik (02 XG) 013-5230690 Willem de Zwijgerlaan 63 info.sbomozaik@stgboom.nl 5061 TB Oisterwijk www.sbomozaik.nl Procedure aanmelding leerling Beste ouder(s)/ verzorger(s), We vinden het fijn dat

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder / verzorger

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht, wat is dat? De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Dit betekent dat uw kind verplicht is om naar school te gaan vanaf

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl Van de directie Na de warme weken in de zomervakantie is het nu makkelijker om weer te wennen aan werken en school. Ik ontmoette 2 van onze kinderen met hun ouders op de accommodatie in Italië, waar ik

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012

Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012 Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012 1. Wat verstaan we onder ouderpariciptatie en welke vormen onderscheiden we? Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn begrippen die nogal eens door elkaar heen

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Wilt u uw kind geen chocola, chocoladekoeken, brood of priklimonade meegeven?

Wilt u uw kind geen chocola, chocoladekoeken, brood of priklimonade meegeven? Informatie groep 1/2 Als eerste willen wij dat de kleuters een fijne tijd bij ons hebben. Ze moeten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. We streven er naar dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 7-8!

Welkom op de informatieavond van groep 7-8! Welkom op de informatieavond van groep 7-8! De onderwerpen van vanavond: De vakgebieden (Continu-)rooster en pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Kamp Spullen meenemen Verzuim Rapporten en 10-minuten gesprekken

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Via de schooltelefoon zijn we bereikbaar Ziekte/ afwezigheid even melden Tijdens het inloopkwartier s morgens korte boodschap 10 minuten avond Afspraken worden apart gemaakt en

Nadere informatie

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan Regels en Afspraken Overblijfmogelijkheden De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. De kinderen brengen zelf brood, fruit en drinken mee. Het hele jaar is er (gratis) thee. De kinderen

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 3a. Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 3! In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie