Titel project: Beroepsopleiding voor biologische groente- en fruittelers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel project: Beroepsopleiding voor biologische groente- en fruittelers"

Transcriptie

1 ECOVOC 2e Internationale Bijeenkomst Drroontteen,, Needeerrl land maarrtt 2012 Titel project: Beroepsopleiding voor biologische groente- en fruittelers Benaming van het programma: Leven Lang Leren programma Benaming subprogramma: Leonardo Da Vinci Innovatietransfer Contractnummer: 11/0029-L/4001 Inhoudsopgave: Inleiding Deelnemers van de bijeenkomst 2 2 Doelstellingen van de internationale bijeenkomst, inhoudelijke opbouw van het programma van de bijeenkomst 3 De pedagogische methodes van de partners Professionele bezoeken Vergelijking van de leerplannen van de partners HOPPNET Praktische handleiding voor het opstarten van een zelfstandig biotuinbouwbedrijf (Organic Market Garden Start-up Manual) 10 Financiële aspecten van het project Disseminatie, communicatie van het project Kwaliteitsbewaking van het project Afsluiting van de partnerbijeenkomst, bespreking van verdere taken 11 Lijst met bijlagen 12 1

2 Inleiding De internationale bijeenkomsten bieden een uitstekende gelegenheid voor de deelnemers om de voordelen van een persoonlijke ontmoeting te benutten: onmiddellijke meningsuiting; verschillende standpunten met elkaar meten; een gezamenlijke beslissing voor de optimale oplossing. Hierdoor wordt het proces van het verwezenlijken van de taken versneld en wordt de weg die door de partijen afgelegd kan worden gezekerd. (Of dit nu de hoofddoelstelling van het project is of het leveren van een deeltaak.) Bij elke bijeenkomst nemen we beurtelings elk projectthema door, waarbij we volgens het actieplan voortgaan. Deelnemers van de bijeenkomst 1. Ududné Szabó Anikó (GAK, HU) 2. Csapó Beatrix (GAK, HU) 3. Kléger Aranka (GAK, HU) 4. Ujj Apolka (GAK, HU) 5. Matthew Hayes (SZIE, HU) 6. Tirczka Imre (SZIE, HU) 7. Péli Anasztázia (SZIE, HU) 8. Jeney Zsuzsa (SZIE, HU) 9. Koczka Noémi (SZIE, HU)) 10. Claudette Formantin (Ineopole, FR) 11. Yannick Driano (Ineopole, FR) 12. Charles-André Descombes (Manresa, CAT) 13. Glòria Colom (Manresa, CAT) 14. Arjen Huese (BDAC, UK) 15. Ruud Hendriks (Groenhorst College, NL) 16. Bart Willems (Groenhorst College, NL) 2

3 Doelstellingen van de internationale bijeenkomst, inhoudelijke opbouw van het programma van de bijeenkomst Bij de eerste internationale bijeenkomst hebben we de verschillende opleidingsvormen van onze partners leren kennen die gepaard gingen met de onderwijsmethoden die het beste bij het profiel van de opleiding passen. Belangrijkste doelstelling van de tweede internationale bijeenkomst was de grondige kennismaking met de verschillende pedagogische methoden van de partners. De meest effectieve manier daartoe is, dat we niet alleen maar de uiteenzetting van deze methodes in de vorm van een lezing moeten aanhoren, maar dat we deze door een actieve deelname kunnen ervaren. Dienovereenkomstig had elke partner zich voorbereid door een les voor een kleine groep te houden. Het gedetailleerde programma van de drie dagen durende internationale bijeenkomst is in bijlage 1 te vinden. Onze partners hebben met behulp van een vragenlijst de samenstelling van het programma van de eerste internationale bijeenkomst geëvalueerd. Aangezien het ons doel is om de effectiviteit van de werkzaamheden van het project ook tijdens de bijeenkomst te maximaliseren, hebben we ernaar gestreefd, waarbij we de voorstellen van de partners in aanmerking hebben genomen, om de uren in de loop van de morgen te vullen met klassewerk, terwijl we de middaguren met bezoeken aan professionele locaties doorbrengen. Op de eerste werkdag van de ontmoeting heeft Ruud Hendriks (gastheer) de landbouw in Nederland gepresenteerd, het omzettingsproces van het omvormen van gebied dat van de zee is gewonnen tot landbouwgebied (grondbewerking, begin kanalisering etc.) Daarna heeft hij ons kennis laten maken met de activiteiten van Warmonderhof (naam van de school die onderdeel uitmaakt van het Groenhorst College) dat op een terrein van 85 ha landbouw bedrijft, met behulp van een filmpje heeft hij diens verleden van 65 jaar laten zien (Op de eerste internationale bijeenkomst is er ook de behoefte kenbaar gemaakt, dat de landbouw van het land dat gastheer is in een notendop wordt gepresenteerd). De pedagogische methodes van de partners Claudette Formantin, docente van Ineopole heeft eerst de pedagogische methodes geïllustreerd, ze heeft in detail de opbouw van de zogenaamde sandwich van alternerende opleiding uiteengezet. Voor de duur van de hele opleiding wordt het opleidingsplan vastgelegd (mocht deze twee jaar duren, dan voor twee jaar). Grondslag van hun methode is dat de leerlingen nog voor hun stage op de boerderij vragen bij het betreffende thema formuleren (bijv. wisselbouw), op welke vragen ze tijdens de stage het antwoord gaan zoeken. Voordeel hiervan is dat de leerling geen oordeel vormt over de praktijk van de landbouwer, maar dat hij deze beter observeert, waardoor hij ook beter een antwoord krijgt op het waarom. Nadat ze in het opleidingscentrum terugkeren, vatten de leerlingen hun ervaringen samen, 3

4 bespreken ze de reden voor, de voordelen en nadelen van landbouwbedrijven die afwijken van de beschreven vakliteratuur. De ervaring leert dat nadat de leerlingen van de boerderij zijn teruggekeerd, ook de landbouwer zelf er zeer in geïnteresseerd is, hoe zijn landbouwpraktijk op de school beoordeeld wordt. De rest van de morgen heeft Arjen Huese (BDAC) een korte inleiding gegeven over de bases van de visie van de school. Dit werd gevolgd door de presentatie van de methoden met actieve deelname (zie verzameling pedagogische methodiek). Volgens de benadering van de Engelse school is grondige observatie de eerste en belangrijkste taak van de landbouwer. Dit vermogen speelt een buitengewone rol bij het landbouwbedrijf. Vier basiscategorieën worden onderscheiden: 1: Levenloze voorwerpen, die slechts een fysieke verschijning zijn, een lichaam hebben. 2: Planten die groeien, bloeien, zaad opleveren etc., d.w.z. leven. 3: Dieren die niet alleen bewegen, maar die ook gevoelens en een ziel hebben (motion and emotion). 4: Tot slot de mens, met diens persoonlijkheid, vrije wil en instinct. In de conventionele landbouw worden de geteelde planten ook als voorwerpen behandeld. Volgens de opvattingen van BDAC moeten we niet alleen maar op de gegevens van de vakliteratuur steunen, zoals bijv. tijdstippen voor het planten en oogsten respectievelijk op de onderzoeken uitgevoerd met technische middelen, instrumenten, er is meer nodig dan dat. De interactieve lespresentatie van Arjen, waarbij de toehoorders betrokken worden staat in de verzameling met pedagogische methodieken. Op de tweede morgen hebben we de bijeenkomst voortgezet met de kennismaking met de pedagogische methode van de Catalaanse partner. Charles-Andrè Descombes (Manresa) heeft door kleine groepjes in te delen op een interactieve manier hun onderwijsmethode geïllustreerd. De gevormde 4 groepen vertegenwoordigen 4 verschillende visies, die met argumenten in 10 minuten onderschreven worden: groep 1: landbouwers, die de bioteelt steunen; groep 2: landbouwers die de bioteelt niet steunen; groep 3: de consumenten die de ecoproducten steunen; groep 4: de consumenten die de 4

5 bioproducten niet steunen. De argumenten zijn in de vorm van tabellen verzameld en daarna geanalyseerd. In verband met de hogere prijs van de bioproducten zagen argumenten en tegenargumenten het licht, zoals bijvoorbeeld de extra kosten voor het herstel van de vervuiling door nitraat van het grondwater door de conventionele teelt, wat voor rekening komt van elke belastingbetaler, oftewel de conventionele teelt is ook niet altijd goedkoper, dan de ecologische teelt waar een grote behoefte is aan arbeidskrachten die met de hand werken. Verder was er ook sprake van dat de economische wereldcrisis de bioteelt in de focus plaatst, als een mogelijkheid voor een oplossing van de kwaliteitscrisis. In het tweede deel van zijn presentatie heeft Charles de upload en de methodiek van bereikbaarheid van hun on line onderwijshulpmiddelen Moodle geïllustreerd (http://agora.xtec.cat/ecamanresa/moodle/). Vraag: Kunnen de afgestudeerde leerlingen ook nadat ze zijn afgestudeerd nog aan de geüploade materialen komen? Antwoord: Ja, maar altijd de docent beslist, hoe lang de afgestudeerde leerlingen er nog bij kunnen komen. In het 3e deel van de presentatie van Manresa heeft Glòria Colom van de professionele bezoeken rekenschap gegeven. In het eerste jaar van de opleiding maken de leerlingen een overgangsplan voor een conventioneel landbouwbedrijf. Dit wordt gevolgd door het maken van een ondernemingsplan (in het tweede jaar), wat ook een financieel plan bevat. Dit vormt een flink succes voor de school, want hun leerlingen komen vaak met prijzen thuis van professionele wedstrijden. Ten slotte maken de leerlingen hun zgn. project van het leven. Aan het begin van de opleiding tekenen ze wat hun eigen voorstellingen zijn, met wat ze na hun afstuderen zich willen bezighouden. Aan het eind van de opleiding tekenen ze dit opnieuw. Het is interessant om waar te nemen, hoe verfijnder, meer samengesteld de tekening van de leerlingen is, waarbij concretere voorstellingen worden afgebeeld (bijv. geteelde plantensoorten, ligging grond rondom het woongedeelte, etc.) 5

6 Voor het begin van de opleiding Aan het eind van de opleiding Vraag: Was er een landbouwer die nadat hij met het overgangsplan had kennis gemaakt, inderdaad ook van de conventionele teelt naar de bioteelt is overgegaan? Antwoord: Dit is niet het primaire doel, maar we hebben van iemand gehoord die na 5 jaar is overgegaan. Het is kenmerkend voor de landbouwers dat ze de overgang duchten, dat ze bang zijn om hun zekere inkomen op te geven voor het ongewisse. Vraag: In hoeverre komt er in het ondernemingsplan een echt financieel plan voor? Antwoord: De leerlingen moeten in het plan ook de documentatie voor de subsidie voor de jonge landbouwers opnemen. Ruud Hendriks schetst voorafgaande aan de interactieve presentatie van de pedagogische methode van Warmonderhof de uitgangspunten van de biodynamische landbouw, waarbij de veranderingen van de teeltgewoontes van de mens op een tijdlijn werd geplaatst. (Hierbij werd de wisselbouw en het gebruik van organische en anorganische mest geanalyseerd): De mens, nadat hij als verzamelaar heeft geleefd (toen hij nog niet actief deel nam aan de aanleg van zijn natuurlijke omgeving), bebouwde een kleiner terrein en nadat hij deze helemaal ontgonnen had, wisselde hij van gebied (3000 jaar geleden: zwerflandbouw - shift cultivation). Echter moest 1000 jaar geleden dit systeem veranderd worden, omdat de grond verarmde. Vandaar ook dat de veehouderij een buitengewone rol kreeg. Onder de dieren werd nog geen stro gestrooid, maar verschillende natuurlijke materialen, wat daarna als 6

7 organische mest werd gebruikt. 100 jaar geleden werden de basis voor de kunstmest geschapen. (minerale stoffen, guano). Daarna rees de vraag: Hoe kunnen we onze grond zo voeden, dat dit ook voor de mens gezond is? Na de korte inleiding heeft Ruud ons gevraagd om groepjes van 4 personen te vormen en om te bespreken, hoe we de aparte diersoorten (runderen, varkens, paarden, geiten, kippen) op grond van hun eigenschappen zouden karakteriseren. Om de kenmerken voor hun gedrag en karakter te verzamelen. De gang van zaken van het teamwerk, het resultaat daarvan en de conclusies zetten we in de verzameling van de pedagogische methoden gedetailleerd uiteen. Professionele bezoeken De middag van de eerste dag van de bijeenkomst hebben we met een professioneel bezoek doorgebracht. We hebben de biodynamische boerderij De Hooge Kamp bezocht. Van het gebied van 9 ha dat het sinds 1998 functionerende landbouwbedrijf beslaat, bestaat 500 m2 uit kassen. Ze verkopen hun groenten langs directe weg: elke week worden 250 dozen samengesteld en twee keer per week verkopen ze hun producten ook op de markt. Ze hebben 50 vaste klanten die de goederen in een doos krijgen (de inhoud van de dozen met verschillende afmetingen is verschillend, hun samenstelling bestaat gemengd uit opgekocht fruit en eigen groenten). De samenwerking met een nabijgelegen veehouderij zorgt ervoor dat de boerderij van organische mest voorzien wordt. In ruil voor de mest leveren ze veevoer (klaver die op 3 ha geteeld wordt voor 4 jaar op het terrein). Interessant van hun kas is dat deze met wielen over vaste rails bewogen kan worden. De kas wordt 2x per jaar bewogen. Na de posteleinoogst wordt de kas op die plaats geschoven en komen de slaplantjes die tot dan toe in de kas waren in de vrije grond terecht. Daarna worden in de kas tomatenplantjes gezet. Het succes van de verkoop bestaat uit het grote assortiment rassen en soorten (ze hebben 60 soorten landbouwproducten. Bijv.: 5 verschillende aardappelsoorten, 10 soorten sla etc.) 7

8 Vergelijking van de leerplannen van de partners We hebben de leergang van de opleidingen betreffende het thema ecologische fruit- en groenteteelt van de partners geanalyseerd en besproken nadat de deelnemers aan de bijeenkomst in groepjes van 4 werden opgedeeld. Het kennismaken met de leergang van de opleidingen (de logica van hoe de vakken op elkaar bouwen, het aantal uren theorie en praktijk, de weging ervan, credits etc.) helpt volop bij het werk van de Hongaarse partner voor het opzetten van de toekomstige opleiding. De samenvatting van de resultaten van de werkzaamheden in kleine groepjes luidt als volgt: Het is moeilijk om de verschillen in de inhoud van de vakken te beoordelen. Bij bepaalde vakken is het nog nodig om de precieze inhoud te coördineren. Niet alleen bij de Franse partner (waarvan we de reden reeds eerder in detail uiteen hebben gezet), maar ook bij de Nederlandse partner zijn er voorbeelden voorhanden dat de leerling met het praktijkblok begint. Doel daarvan is dat de leerling die het Nederlands niet beheerst voorafgaande aan de theoretische opleiding tijdens de praktijkopleiding de taal leert (waar het eenvoudiger is om de Nederlandse uitdrukkingen met de zaken die hij gezien en ervaren heeft te verbinden). Het overkomen van de taalproblemen wordt ook daarmee versneld dat de leerlingen inwonen, waardoor ze zo makkelijker de taal kunnen leren, want ze brengen hun doordeweekse dagen met hun Nederlandse medeleerlingen door. 8

9 Het is altijd doelmatig om het theoretische onderwijs s middags met praktijkonderwijs te legeren, want ook het concentratievermogen van de leerlingen is eindig. (Het is ook nodig om pauzes te houden tussen de theorielessen!) Bij de Catalaanse partner ligt het leertuinbouwbedrijf behoorlijk ver van de school, vandaar dat vanwege logistieke redenen de leerlingen drie dagen per week (en niet halve dagen) doorbrengen met praktijkwerk. Bij Manresa zijn er geen verplichte basisvakken, zonder welke de leerling niet verder kan gaan. Een minimum aantal lessen is voorgeschreven. Het is de moeite waard om van de verschillende leerplannen kleinere groepen vakken te vormen en daarna te onderzoeken welke groepen vakken in het leerplan voorkomen en welke de bijzonderheden van het opleidingsinstituut zijn. Op grond hiervan hebben we de onderstaande groepen vakken onderscheiden: agronomie (komt in elk leerplan voor); lessen voor de ontwikkeling van praktische vaardigheden ; boerderijpraktijk ; ondernemingskennis ; kunst, fenomenologie, ontwikkeling sociale vaardigheden ; op de persoon gerichte ontwikkeling van de vaardigheden en capaciteiten (bijv.: talenkennis, basiskennis wiskunde voor het inschatten van de oogst, berekening van de landbouwgrond, basiskennis computertechniek, wat eventueel ook bijles kan zijn). BDAC wil in de toekomst hierop nog meer nadruk leggen, op grond van een op de persoon gericht plan. duurzaamheid (in algemene zin als bijv.: energieverbruik, kooldioxide voetafdruk); humane voeding, levensmiddelenverwerking ; regelgevingen (vooral bij Ineopole is het een probate praktijk dat men tijdens de opleiding de mogelijke subsidievormen leert kennen). Vraag: Bij BDAC, hoe worden op tijd de geplande bijlessen opgelost? Antwoorden en bijdragen: Ofschoon deze s avonds zouden zijn, zijn de leerlingen tegen de avond al moe. Bij Ineopole zijn deze bijlessen reeds in het opleidingsprogramma ingebouwd. In Warmonderhof wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan (Personal development plan) gemaakt. Onderdeel hiervan vormt de persoonlijke SWOT analyse, waarbij de sterke kanten, zwakke kanten van de leerling, respectievelijk diens reactie in succesvolle en onsuccesvolle situaties en in crisissituaties wordt beschreven. 9

10 HOPPNET De groepen vragen die van tevoren door de Hongaarse partners voor de opbouw van een netwerk van stageplaatsen zijn opgesteld, hebben we na deze 15 minuten hebben doorgelezen, besproken. Onder de vragen waren er die betrekking hadden op de kwaliteit (bijv. wat voor voordelen zijn er als de landbouwer lid van HOPPNET is?; Wat voor verwachtingen stelt het sturende instituut aan de landbouwer?), en waren er korte, concreet geformuleerde vragen voor het opvullen van het gegevensbestand (bijv. land, regio, hoofdprofiel van het landbouwbedrijf etc.) Wijziging van de groepen vragen met betrekking tot de kwaliteit en plaatsen in een volgorde van belangrijkheid helpt om de inhoud van het contract tussen de landbouwers, school en leerling op een zo adequaat mogelijke manier op te stellen. De vragen met betrekking tot het gegevensbestand bepaalt de informatie die nodig is om HOPPNET op te vullen. Praktische handleiding voor het opstarten van een zelfstandig biotuinbouwbedrijf (Organic Market Garden Start-up Manual) Elke partner maakt de opzet van het hoofdstuk van het boek dat hem is toegewezen en hij aangenomen heeft bekend. Matthew Hayes maakt opnieuw het werkplan van de handleiding bekend (waarbij hij naar de eerste internationale bijeenkomst verwees). Samen bespreken we welke stijl het boek krijgt en wie de doelgroep is. Na de presentatie van de hoofdstukken doen we nog voorstellen voor aanvullingen (zie bijlage 2). Financiële aspecten van het project Anikó Szabó zet gedetailleerd uiteen hoe de documenten die nodig zijn voor de financiële verrekening bij elkaar opgeteld moeten worden (facturen, instapkaarten, tickets). In de map die voor de bijeenkomst is vervaardigd is 10

11 ook een voorbeeld voor het bij elkaar optellen van de facturen te vinden. We bespreken de mogelijkheden voor het hergroeperen van de rijen kosten die minder dan 10% bedragen. Disseminatie, communicatie van het project Beatrix Csapó laat in cijfers uitgedrukt de disseminatieresultaten van het project tot nu toe zien, hierbij attendeert ze de partners op de disseminatieactiviteiten die ze in hun eigen land zijn aangegaan. Kwaliteitsbewaking van het project Beatrix Csapó presenteert de samenvatting van de analyse van de vragenlijst met betrekking tot de tevredenheid die aan het eind van de eerste internationale bijeenkomst is ingevuld, waarbij ze als reactie op de opwerpingen voor het verbeteren van de kwaliteit de stappen in detail uiteenzet die door het projectmanagement genomen zijn. Ze brengt verslag uit van de ontmoeting van de landbouwer-docent focusgroep in Gödöllő. Aan het eind van de Nederlandse internationale bijeenkomst worden door elke partner 2 vragenlijsten ingevuld. De een heeft betrekking op het succes van de bijeenkomst, de ander op de evaluatie van het eerste half jaar van het project. De resultaten zijn in bijlage 3 te vinden. Afsluiting van de partnerbijeenkomst, bespreking van verdere taken Apolka Ujj vat de gebeurtenissen van de 3 dagen samen, de voortgang van het project, maakt de verdere taken bekend, de termijn van levering ervan. Het tijdstip van de 3e internationale bijeenkomst is naar verwachting oktober Hoofdthema: Accreditatie: Vereisten en analogieën. Biodynamische landbouw. Locatie: BDAC, Engeland. Arjen Huese zal voorstellen voor data doen. Verdere opdrachten en taken: SZIE (P1) maakt en stuurt de update van het werkplan van de uitwerking van de hogere vakopleiding (het opleidingsplan van de projectpartners kennende) aan het projectmanagement. Deadline: 30 april GAK (P0) maakt de verzameling van de pedagogische methoden op grond van de video-opnames die tijdens de 2e internationale bijeenkomst zijn gemaakt en het ppt materiaal. Deadline: 10 juli GAK (P0) schrijft de volgende projectnieuwsbrief. Deadline: 10 juli Taken en deadline voor het schrijven en redigeren van de handleiding zijn gedetailleerd in bijlage 2 te vinden. Tot aan de 3e internationale bijeenkomst hebben we de volgende opdrachten ingeschaald: Warmonderhof (P5) stuurt in het Engels de schets van de aangenomen hoofdstukken. Deadline: 30 april

12 Ineopole (P3) maakt een nieuwe schets voor de twee aangenomen hoofdstukken in het Engels zoals besproken. Deadline: 30 april P1;P2;P3;P4;P5 sturen aan P0 een van de hoofdstukken van de handleiding als besproken tijdens de 2e internationale bijeenkomst (in hun eigen moedertaal). Deadline: 30 juni P1;P2;P3;P4;P5 sturen aan P0 het tweede hoofdstuk van de handleiding als besproken tijdens de 2e internationale bijeenkomst (in hun eigen moedertaal). Deadline: 1 september P0 update de financiële balans per partner op grond van de binnengekomen facturen en instapkaarten. Deadline: 15 mei P0;P1;P2;P3;P4;P5 maken de timesheet voor de werkdagen die ze met het project hebben doorgebracht tot en met 31 maart P0 update permanent de website van het project. P0 houdt de volgende 2e interne monitoring bijeenkomst, waar op grond van het actieplan de uitvoering van de opdrachten tot nu toe en de kwaliteit ervan gecontroleerd wordt en waar de volgende taken worden bepaald. Termijn: 30 april Iedereen bedankt voor de hulp bij de succesvolle afwikkeling van de bijeenkomst en de partners voor hun medewerking! Lijst met bijlagen bijlage 1: Programma van de tweede internationale bijeenkomst bijlage 2: Notulen bespreking praktische handleiding bijlage 3: Samenvatting evaluatie teamleden 12

13 bijlage 1: Tuesday, 27 March Arrival of participants Wednesday, 28 March Programme of the 2nd International Meeting Leonardo da Vinci - ECOVOC Dronten, Netherlands March :00-12:00 Opening of the meeting, presentation of Warmonderhof 12:30-14:00 Lunch Pedagogical method of Ineopole (Claudette Formantin / 50 min.) Pedagogical method of BDAC (Arjen Huese /60 min.) Comparison of Partners course contents related to the subject of the project (Small group session with plenaries/60 min.) 14:00-17:00 Professional visit, evaluation of the day, plenary 19:00- Dinner Thursday, 29 March 8:30-9:30 Pedagogical method of Manresa (Charles-André Descombes/ 60 min.) 9:30-10:30 HOPPNET (basic criteria of HOPPNET, small group session with plenaries) 11:00-12:30 Organic Market Garden Start-up Manual (chapter plan presentation by assigned partners) 12:30-14:00 Lunch 14:00-17:00 Professional visit, evaluation of the day, plenary 19:00 Dinner 13

14 Friday, 30 March 9:00-10:00 Pedagogical methods of Groenhorst College (Ruud Hendriks / 60 min.) 10: Financial aspects (Anikó Szabó) Dissemination of results (Beatrix Csapó) Quality management (Beatrix Csapó) 12:30-14:00 Lunch 14:30-17:00 Summaries of tasks, deadlines (Apolka Ujj) Dates of the next international meeting Summaries of team member evaluation (Beatrix Csapó) 19:00 Dinner Saturday, 31 March Visit of the organic market of Amsterdam, Departure of participants 14

15 bijlage 2: Minutes of Organic Market Garden Start-up Manual meeting Warmonderhof 29 March 2012 Following on from the International meeting in Hungary (Nov 2011) most partners were able to present plans for the chapters of the Start-up Manual they agreed to take responsibility for. Arjen Huese (BDAC) presented plans for chapters on organic farming systems and human resource management, Claudette Formantin and Yannick Driano (INEOPOLE) presented plans for the Organic certification and Land and location chapters, Charles- André Descombes (Manresa) presented plans for the chapters on Planning the market and Tools and equipment, and Matthew Hayes (SZIE) for the chapters on Support Services, Multifunctional enterprises and Sustainability checks. Warmonderhof did not present chapter plans at the meeting, but committed themselves to providing these plans by 30 April They were able to give a verbal account of the chapters planned. Claudette also undertook to provide revised chapter plans for INEOPOLE s two chapters, as following discussions, it was agreed that both chapter plans would benefit from being redrafted. There was broad consensus that the key guidelines for the chapters should be: o Practical, easy to follow (not unnecessarily technical) o Straight-forward, non-academic, informal style (use of the second person singular ( you ) to address the reader (where appropriate), and first person plural ( we ) when offering our experience or advice o o Chapter length limited to pages text Country-specific information should be dealt with in appendices for each national language version of the book o The information and advice should be general, and avoid the use of country specific information in the chapters, except where this increases general understanding o Based on real-world experience, including o o challenges as well as opportunities Friendly, accessible style Graphically attractive 15

16 Matthew Hayes and Charles-André Descombes have overall editorial responsibility for the manual The revised timetable for the Start-up manual for the rest of the project period is: 2012 April 15 submission outstanding of chapter plans (in English) 2012 June 30 each partner submits at least one chapter to P0 in their own language, which will then be translated into an English working draft 2012 September 1 each partner submits second chapter draft to P0 (in own language, which will be translated into English) 2012 autumn 3rd International Meeting (England) workshop time to dicuss each of the draft chapters (shared into working groups) 2012 December 31 each partner submits final version of all chapters to P Spring 4th International Meeting (Catalonia) P1 and P3 present draft edited version (in English) workshop small groups to decide on final changes 2013 May 5 P1 and P3 send out chapters for professional (not linguistic) proof-reading (2 per partner) 2013 June 10 deadline for returning proof-read chapters to P1 (in English) 2013 June 10-July 31 translation and proof-reading in partner languages (English, Hungarian, Catalan, Dutch, French) 2013 July 31 deadline for language proof-reading (P1) 2013 September 1 deadline for publication (P0 and P1) 2013 September 5th International meeting (France) official launch of book 2013 September book launch in each partner country (press conference) 16

17 bijlage 3: SAMENVATTING VAN DE EVALUATIE VAN GROEPSLEDEN 2e internationale bijeenkomst maart 2012, Dronten, Nederland Help a.u.b. onze projectwerkzaamheden door de onderstaande vragenlijst in te vullen. Uw respons zorgt dat we het project verder kunnen ontwikkelen, wat niet alleen bijdraagt aan het succes van het project, maar ook aan het individuele succes van ons allen Slecht Onder gemiddeld Voldoende Goed Heel goed Uitmuntend Beoordeel a.u.b.: 1. Voorbereiding van de bijeenkomst 2. Accommodatie 3. Maaltijden 4. Programma van de bijeenkomst 5. Bruikbaarheid hulpmaterialen 6. Lezingen pedagogische methoden 7. Bespreking in groepjes (leerplan) 8. Lezing handleiding 9. Professioneel bezoek 10. Bespreking in groepjes (HOPPNET) 11. Communicatie en interpretatie 12. De juiste voortgang van het project Algemene doeltreffendheid van de bijeenkomst 13. Geef a.u.b. aan of er een belangrijk thema niet aan bod is gekomen op de bijeenkomst - bezoek aan een fruitteler - Voorstellen nieuwe deelnemers (wie zijn zij en wat is hun rol in het project?) - Zich aan elkaar voorstellen aan het begin - De taalkloof maakte de communicatie ingewikkeld. We zijn geen groep. - Het zou interessant zijn geweest om een fruitteler te bezoeken, maar ook zo heb ik genoten van het professionele bezoek, helaas is onze tijd eindig. 14. Som de sterke kanten van de bijeenkomst op (drie): 17

18 - goed professioneel bezoek; - het is beter om in groepjes te werken; - We kregen een goed inzicht in het leven op Warmonderhof, interessante professioneel bezoek, goede atmosfeer; - Al het werk schoot op, goede sfeer, we hebben kennis gemaakt met Warmonderhof; - bruikbare informatie complexe, brede gezichtskring; effectiviteit; - interessante pedagogische methodes met nuttige informatie; goede moderator; - interessante, consequente, opdrachtmonotoring; - dicht bij de natuur, we hebben een proefje kunnen nemen van hoe het leven van de leerlingen is; - professioneel bezoek, presentatie van de pedagogische methodieken; - actieve deelname van de partners; - alle projectelementen zijn besproken; - makkelijke communicatie tussen de partners; - goede individuele arbeid en reflectie; - goed en zeer interessant professioneel bezoek; - biodynamische pedagogische methodiek; - goed professioneel bezoek, goed georganiseerd programma, alles op een plek; - uitwisseling professionele informatie, inspirerende thema s, opbouw netwerk; - goed georganiseerd, iedereen was heel erg meewerkend, heel goed professioneel begrip, smakelijke gerechten. 15. Geef aan welke punten van de bijeenkomst nog ontwikkeld moeten worden (drie): - betere indeling van de tijd stoppen voor een pauze voordat iedereen uitschakelt, korte toespraken houden; - de beste methodes voor het uitvoeren van de te verwezenlijken taak moet nog gevonden worden (groepjes, individueel werk, plenair, etc.); - s Avonds willen we meer amusement, een beetje eruit gaan, meer communicatie met het hele team; - We willen verstrooiing! - De omgeving beter leren kennen. - Er is niet voldoende tijd voor elk thema, meer professionele bezoeken zijn nodig; - werk in groepjes, taal; - een beetje betere tijdsindeling zou het werk in de groepjes effectiever maken; - rondvragen in plaats van de secties in groepjes; - kleinere groep; - korte zittingen, daarna werken aan het overdenken van de veranderingen en nieuwigheden, waardoor we op het eind van de bijeenkomst tot resultaat komen; - mogelijkheid voor het bezoeken van een fruitteler; - het zou interessant zijn geweest om de leerlingen te ontmoeten en hun standpunten te horen; 18

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten Afstudeeropdracht Kenny de Vilder Studentnummer: 500630202 Informatie & Media (deeltijd) D401

Nadere informatie

10 JAAR KOFFIE OM DE HOEK

10 JAAR KOFFIE OM DE HOEK 10 JAAR KOFFIE OM DE HOEK EEN ONDERZOEK NAAR DE BELEMMERENDE EN ONDERSTEUNENDE FACTOREN VOOR DEELNAME VAN BEWONERS MET EEN ACHTERGROND IN DE PSYCHIATRIE AAN ACTIVITEITEN IN DE WIJK(CENTRA) Anne Elberse

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Whitepaper. De AEM-cube een succesvolle methode voor de ideale teamsamenstelling

Whitepaper. De AEM-cube een succesvolle methode voor de ideale teamsamenstelling Whitepaper De AEM-cube een succesvolle methode voor de ideale teamsamenstelling Realiseer meer vitaliteit in organisaties Peter Robertson Human Insight Jan Bernard Koolen GITP 2 Inhoud Proloog: toonaangevende

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

CURRICULUMRICHTLIJNEN

CURRICULUMRICHTLIJNEN CURRICULUMRICHTLIJNEN voor programma s ter bevordering van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor ondervertegenwoordigde groepen volwassen studenten 101298-CP-1-2002-1-AT-GRUNDTVIG-G1 C CURRICULUM

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Lex Borghans Menselijk kapitaal wordt in de economie gezien als een belangrijke input in het productieproces, maar economen zijn nauwelijks

Nadere informatie

Implementatie van games in het onderwijs

Implementatie van games in het onderwijs Implementatie van games in het onderwijs Ineke Verheul Martijn Koops Eindrapportage SLOA onderzoek UniC 2013 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Onderbouwing van de probleemstelling en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A.

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A. PRFESSINALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE PLEIDING TEGEPASTE NDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE Herbert A. Beernink 2 H.A. Beernink Universiteit Twente, Toegepaste nderwijskunde, Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Application Guidelines

Application Guidelines Application Guidelines Dutch version Rotterdam School of Management, Erasmus University Career Services, kamer T5-36 Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam Tel.: 010-408 20 10 E-mail: careerservices@rsm.nl Website:

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Innovation meets business & IT.

Innovation meets business & IT. Innovation meets business & IT. INHOUD:...3 Voorwoord - Tinne Van den Broeck...4 Bachelorproef - Gerd Breugelmans...6 Orientation game - Jeroen Reinenbergh...8 Computer audit - Annick De Bruyn...10 VKW

Nadere informatie

elke dag een werelddocent

elke dag een werelddocent elke dag een werelddocent 1 gevoel dat het klopte tussen mij en Afrika. Door de warme hartelijkheid van de mensen voor wie niets teveel is. Door de niet aflatende lach van de kinderen, hun positiviteit,

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie